Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma"

Transkript

1 Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY *** ÖZET Çalışma 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Mustafakemalpaşa ilçesinde yürütülmüştür. Sekiz soya çeşidinin (ATAEM-I, CORSOY, SA-88, HOGSTON-78, ATAEM-II, MITCHELL, A-3127 ve ETAE-8) bitki materyali olarak kullanıldığı araştırmada tane verimi, bitki başına verim, 100 tane ağırlığı, bitkide bakla sayısı, baklada tohum sayısı, ilk baklanın yerden yüksekliği ve bitki boyu özellikleri gözlenmiştir. Elde edilen üç yıllık veriler birleştirilerek 3 tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre analiz edilmiştir. En yüksek tane verimleri SA-88 (210.7 kg/da), ATAEM-1 (205.9 kg/da), CORSOY (196.9 kg/da), ATAEM-II (194.6 kg/da) ve HOGSTON-78 (192.1 kg/da) çeşitlerinde elde edilmiştir. Bitki başına verim bakımından ise ATAEM-II (18.8 g/bitki), MİTCHELL (17.6 g/bitki) ve CORSOY (16.1 g/bitki) en yüksek değerleri vermiştir. Baklada tane sayısı bakımından en yüksek değerleri SA-88 (2.14 adet/bakla), ATAEM-II (2.02 adet/bakla) ve MİTCHELL (1.98 adet/bakla) çeşitleri vermiştir. Araştırmada en yüksek bitki boyu ve buna bağlı olarak en yüksek ilk baklanın yerden yüksekliği değeri ETAE-8, A-3127 ve ATAEM-II çeşitlerinden elde edilmiştir. CORSOY (19.4 g), ATAEM-I (19.1 g), SA-88 (18.9 g)ve ATAEM-II (18.6 g) çeşitlerinin 100 tane ağırlığı değerleri de diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Soya fasulyesi, Verim, Verim öğeleri, Adaptasyon. * Yrd. Doç.Dr.;U.Ü. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, M.K.Paşa/Bursa ** Öğr. Gör. Dr.;U.Ü.Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, M.K.Paşa/Bursa *** Doç.Dr.;U.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa 25

2 ABSTRACT A Study on the Adaptation of Some Soybean [Glycine max (L.) Merill] Cultivars Under Bursa Conditions The study was conducted in at Mustafakemalpaşa, Bursa. Eight soybean cultivars were used as plant materials in this research. Characters such as seed yield, yield per plant, 100- seed weight, pod number per plant, seed number per pod, first pod height and plant height were observed on soybean cultivars. Three-years data collected were analysed according to randomised block design with three replications. The highest seed yield was obtained from SA-88 (2107 kg/ha). ATAEM-I (2059 kg/ha), CORSOY (1969 kg/ha), ATAEM-II (1946 kg/ha) and HOGSTON-78 (1921 kg/ha) cv. The cultivar ATAEM-II gave the highest yield per plant (18.8 g/plant) followed by the cultivars MITCHELL (17.6 g/plant) and CORSOY (16.1 g/plant). The highest values in terms of seed number per pod were obtained from SA-88 (2.14 seed/pod), ATAEM-II (2.02 seeds/pod) and MITCHELL (1.98 seeds/pod) cultivars. ETAE-8, A-3127 and ATAEM-II cultivars had the highest plant height and first pod height. Key Words: Soybean, Yield, Yield Components, Adaptations. GİRİŞ Soya fasulyesi içerdiği değerli besin maddeleri ve ürünlerinin ticari değeri nedeniyle dünyada harika bitki olarak tanınmaktadır. Tohumlarında ortalama %21-24 yağ ve % 40 protein bulunmaktadır (Arıoğlu, 1994). Ticari değere sahip olan yağ ve protein tüm tanenin %60 ını oluşturmaktadır. Tropik ve subtropik iklim bitkisi olan soya fasulyesinin yapılan ıslah çalışmaları ile adaptasyon yeteneği genişletilmiştir. Türkiye de gerek yetişme dönemindeki sıcaklık gerekse yağış rejimi ve miktarı bakımından soya tarımına en uygun bölgeler Karadeniz ve Marmara bölgeleridir (Turan ve Göksoy, 1998). Marmara bölgesinde soyayı işleyebilecek sanayii tesisleri de olmasına rağmen bu bölgede tarımı yapılmamaktadır. Dünyada en fazla üretilen tek yıllık yağ bitkisi olan soya fasulyesinin ülkemizde son yıllarda ekim alanları azalmaya başlamıştır yılında ülkemizde soya fasulyesi ekim alanı ha, üretimi ton olduğu halde, 1999 yılında ekim alanı ha üretim ise tona kadar gerilemiştir (Anonim, 1999). Buna karşın üretimimiz azalırken, soya fasulyesi ithalatımız hızla artmaktadır yılı verilerine göre soya fasulyesi tohum ithalatımız ton iken ham yağ ithalatımız ton olarak gerçekleşmiştir (Aksoy ve Şener, 1999). İthalat rakamları ülkemizde soya fasulyesine olan talebin boyutlarının ne denli büyük olduğunu göstermektedir. 26

3 Her yıl gittikçe artan soya ithalatını azaltabilmek için soya fasulyesini esas yetişme bölgelerinde üretmenin yolları aranmalıdır. Bu bakımdan çalışmamızın amacı, Güney Marmara Bölgesinde bulunan Bursa koşullarında soya yetiştirme olanaklarını araştırmak, bölgeye iyi adapte olan çeşitleri belirlemek ve üreticileri soya yetiştirmeye özendirmektir. MATERYAL ve YÖNTEM Araştırma yılları arasında 3 yıl süreyle U.Ü. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu deneme tarlasında yapılmıştır. Araştırmada bitki materyali olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, SAPEKSA, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve MAY Tohumculuk A.Ş. den sağlanan ATAEM-I, ATAEM-II, CORSOY, SA-88, HOGSTON-78, MİTCHELL, A ve ETAE-8 çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma yeri toprakları killi-tınlı bünyeli olup, hafif alkali-nötr reaksiyona sahiptir. Organik madde orta seviyede, fosfor ve potasyum bakımından ise zengindir (Anonim, 2000a). Deneme yıllarına ait iklim verilerine göre, üç yılda da denemeye giren ayların ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının 1-2 o C üzerinde seyretmiştir ve 2000 yıllarında soya fasulyesinin yetişme döneminde kaydedilen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının üzerine çıktığı halde 1999 yılında çok düşük düzeyde kalmıştır yılında ise yağışın büyük bir kısmı Nisan ayında düşmüştür (Anonim, 2000b). Araştırmaların tarla denemeleri 3 tekrarlamalı Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun olarak yürütülmüştür. Parsel alanı 12 m 2 olup, hasatta kenar tesirlerinin çıkartılmasıyla 9.6 m 2 ye düşürülmüştür. Üç yılda da denemelerin ekimi Nisan ayının 2. yarısında yapılmıştır. 4 sıradan oluşan her parselde sıra arası mesafesi 60 cm, parsel uzunluğu 5 m alınmıştır. Ekim elle yapılmış, 1. çapadan sonra sıra üzeri 5 cm olacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Ekim öncesi 15kg/da %18-46 lık DAP gübresi uygulanmıştır. Bitkiler 8-10 cm olduğunda, çiçeklenme başlangıcında ve bakla dolma döneminde olmak üzere 3 defa sulama yapılmıştır. 3 yılda da hasat Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tane verimi yanında verimle ilişkili olan bitki boyu, ilk baklanın yerden yüksekliği, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve bitki başına tane verimi değerlerinde ölçüm ve gözlemler yapılmıştır. Ölçüm ve gözlemler sonunda elde edilen veriler Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun tarzda önce teksel yıllar olarak daha sonra 3 yıllık birleştirilmiş veriler üzerinden varyans analizine tabi tutulmuştur. Tüm hesaplamalar bilgisayarda MINITAB ve MSTAT-C paket programları kullanılarak yapılmıştır. 27

4 ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA Araştırmada çeşitlere ait her bir özellik için elde edilen verilere Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun tarzda varyans analizi uygulanarak çeşitler, yıllar ve yıl x çeşit interaksiyonlarının önemlilik testleri yapılmıştır. Ortalama değerler aşağıda incelenen her bir özellik için ayrı ayrı açıklanarak tartışılmıştır. 1.Bitki Boyu Bitki boyu bakımından çeşitler ve yıllar arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Çizelge I den de görüldüğü gibi çeşitlerin bitki boyu ortalamaları 77.3 cm ile cm arasında değişmiştir. ETAE-8 çeşidinin diğer çeşitlere göre daha uzun boylu olduğu (136.1 cm), ATAEM-I (99.8 cm) ve MITCHELL (77.3 cm) çeşitlerinin ise en kısa boylu çeşitler olduğu belirlenmiştir yılında ise bitki boyu ortalaması (144.2 cm) ilk iki yıla göre (94.3 cm ve 94.3 cm) daha yüksek bulunmuştur. Çeşitlerin bitki boyu değerleri arasında yıllara göre büyük farklılıkların olması yıl x çeşit interaksiyon etkisini önemli çıkarmıştır. Çizelge I. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Bitki Boyu ve İlk Baklanın Yerden Yüksekliğine İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER Bitki Boyu (cm) İlk Baklanın Yerden Yüksekliği (cm) Ort Ort. ATAEM-I 78.7 d 87.4 c c 99.8 d 20.7 d 14.5 e 22.1 a 19.1 d CORSOY 85.4 cd 88.3 c a c 21.8 bcd 16.5 de 21.4 a 19.9 cd SA c 89.7 c bc c 25.0 abc 18.9 bc 20.7 a 21.5 bc HOGS c 85.6 c abc c 24.2 abc 17.3 cd 22.3 a 21.3 bc ATAEM-II b b 155.8ab b 25.6 ab 20.2 ab 20.8 a 22.2 ab MITCHELL 70.6 e 63.7 d 97.5 d 77.3 e 21.5 cd 11.8 f 9.0 b 14.1 e A b b a b 26.1 a 21.6 a 23.5 a 23.7 a ETAE a a ab a 26.6 a 21.7 a 22.5 a 23.6 a Yıl Ortalaması 94.3 b 94.3 b a 23.9 a 17.8 c 20.3 b Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ. LSD (%5) Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Atakişi (1978) bitki boyu ile tane veriminin negatif yönde ilişkili olduğunu saptamıştır. Bu nedenle uzun boy istenen bir özellik değildir. İşler ve 28

5 ark. (1997) nın Diyarbakır da, Yılmaz ve Efe(1998) nin Kahramanmaraş ta yaptıkları 2. ürün çalışmalarında bitki boyu değerlerinin 42 cm ile 73.6 cm arasında değiştiği görülmüştür. Edirne de ana ürün olarak soya fasulyesi çalışmalarında bitki boyunun çeşitlere göre 44 cm ile 58 cm arasında değiştiği belirlenmiştir (Anonim, 1985). 2. İlk Baklanın Yerden Yüksekliği İlk baklanın yerden yüksekliği çeşitlere ve yıllara göre önemli farklılıklar göstermiştir. Çizelge I den de izlenebildiği gibi ilk bakla yüksekliği ortalamaları 14.1 cm ile 23.7 cm arasında değişmiştir. A-3127 (23.7 cm), ETAE-8 (23.6 cm) ve ATAEM-II (22.2 cm) çeşitlerinin ilk bakla yüksekliği diğerlerine göre daha fazladır. İlk bakla yüksekliği en az olan çeşitler ise ATAEM-I (19.1 cm) ve MITCHELL (14.1 cm) dir yılının ilk bakla yüksekliği ortalaması (23.9 cm), 1999 ve 2000 yıllarına göre (sırasıyla 17.8 cm ve 20.3 cm) daha yüksek olmuştur. Çeşitlerin ilk bakla yüksekliği yılları göre de büyük farklılıklar göstermiştir. Söz konusu bu değişim yıl x çeşit interaksiyonunu önemli çıkarmıştır. İlk baklanın yerden yüksekliğinin yüksek olması makinalı hasatta hasat kayıplarını azalttığı için önemli bir özelliktir. İncelenen literatürde soya çeşitlerinde ilk baklanın yerden yüksekliğinin cm (Karaaslan ve ark., 1998), cm (İşler ve ark., 1997), cm (Karaaslan ve ark., 1999) ve cm (Yılmaz, 1999) arasında değiştiği bildirilmiştir. Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, araştırmada kullanılan çeşitlerin Bursa koşullarında ilk bakla yüksekliklerinin oldukça yüksek olduğu ve makinalı hasat açısından da uygun oldukları anlaşılmaktadır. 3. Bitki Başına Bakla Sayısı Bitkide bakla sayısı ortalamaları çeşitlere göre 39.8 adet ile 61.2 adet arasında değerler almıştır. MITCHELL ve ATAEM-II çeşitleri bu özellik bakımından en yüksek değerleri (sırasıyla 61.2 adet ve 60.8 adet) alırken, A (41.7 adet), ETAE-8 (41.5 adet) ve SA-88 (39.8 adet) çeşitleri de en düşük değerlere sahip olmuştur ve 2000 yıllarının değerleri 1999 yılına göre daha yüksek bulunmuştur. Söz konusu özellik bakımından önemli çıkan yıl x çeşit interaksiyonu çeşitlerin yıllara göre önemli farklılıklar gösterdiğini kanıtlamaktadır (Çizelge II). Bulgularımız, çalışmalarında bitki bakla sayısının adet arasında değiştiğini ve SA-88 ve A-3217 çeşitlerinin en fazla bakla sayısına sahip olduğunu bildiren Yılmaz ve Efe (1998) nin bulguları ile paralellik göstermektedir. Elde ettiğimiz değerler ile diğer bazı araştırıcıların değerleri de uyum içerisindedir (İşler ve ark., 1997; Karaaslan ve ark., 1998 ve Karaaslan ve ark., 1999). 29

6 Çizelge II. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Bitkide Bakla Sayısı ve 100 Tane Ağırlığına İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER Bitkide Bakla Sayısı (adet/bitki) Baklada Tane Sayısı (adet/bakla) Ort Ort. ATAEM-I b 46.8 bc 1.80 cd c 1.82 bcd CORSOY b 52.5 ab 1.58 d c 1.83 bd SA b 39.8 c 2.23 a a 2.14.a HOGS b 42.8 bc 1.86 bcd bc 1.92 bcd ATAEM-II a 60.8 a 1.91 bc ab 2.02 ab MITCHELL a 61.2 a 2.16 ab bc 1.98 abc A b 41.7 c 1.76 cd bc 1.81 cd ETAE b 41.5 c 1.71 cd bc 1.76 d Yıl Ort a 36.5 b 57.0 a Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ. LSD (%5) Ö.D Ö.D 16.9 Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Baklada Tane Sayısı Baklada tane sayısı ortalamaları çeşitler arasında önemli değişim göstermiş olup, bu değerler 1.76 adet ile 2.14 adet arasında bulunmuştur. SA-88 (2.14 adet) ve ATAEM-II (2.02 adet) çeşitleri 2 adetten daha fazla tane oluştururken, diğer çeşitler ise bakla başına daha az sayıda tane oluşturmuştur. Baklada tane sayısı ortalamaları yıllara göre önemli düzeyde değişmemiştir (Çizelge II). Yapılan bazı çalışmalarda bakla başına tohum sayısının adet (İşler ve ark., 1997), adet (Yılmaz, 1999) arasında değiştiği saptanmıştır. Bizim denememizde kullanılan çeşitler nispeten daha az bakla başına tohum vermişlerdir Tane Ağırlığı 100 tane ağırlığı ortalamaları bakımından çeşitler ve yıllar arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. 100 tane ağırlığı ortalamaları çeşitlere göre 17.6 g ile 19.4 g arasında değişmiştir. CORSOY (19.4 g) ve ATAEM-I (19.1 g) en yüksek, ETAE-8 (17.6 g) çeşidi ise en düşük 100 tane ağırlığı ortalamaları vermiştir. Ayrıca, 1998 (19.7 g) ve 1999 (18.6 g) yıllarında elde edilen 100 tane ağırlığı değerleri, 2000 (17.4 g) yılına göre daha yüksek bulunmuştur (Çizelge III). Arıoğlu ve ark. (1992), tohum iriliğinin genotiplere göre önemli derecede değişiklik gösterebilen bir özellik olduğunu vurgula- 30

7 mışlardır. Bazı çalışmalarda tohum iriliğinin göstergesi olan 100 tohum ağırlığı değerlerinin g (İşler ve ark., 1997), g (Yılmaz, 1999) ve g (Yılmaz ve Efe, 1998) arasında değiştiği belirlenmiştir. Singh ve ark. (1985) Hindistan da yaptıkları çalışmada 100 tohum ağırlığının çeşitlere göre 7.49 g ile g arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bu sonuçlara göre araştırmada kullanılan çeşitlerin 100 tane ağırlıklarının oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Çizelge III. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Bitki Tane Verimi ve Dekara Tane Verimine İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER 100 Tane Ağırlığı (g) Bitki Tane Verimi (g/bitki) Ort Ort. ATAEM-I 20.6 a 18.5 bc ab a 14.5 b 15.4 bc CORSOY 20.5 a 19.5 ab a a 14.1 b 16.1 ab SA ab 19.6 ab abc ab 15.4 b 14.7 bcd HOGS b 20.6 a bcd bc 13.4 b 12.5 cd ATAEM-II 20.0 a 18.8 bc abcd a 24.8 a 18.8 a MITCHELL 20.6 a 17.0 d de abc 21.7 a 17.6 ab A ab 18.0 cd cde c 14.4 b 12.6 cd ETAE ab 16.7 d e bc 14.8 b 11.9 d Yıl Ort a 18.6 b 17.4c 15.7 a 12.6 b 16.6 a Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ LSD (%5) Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Bitki Başına Tane Verimi Araştırmada yer alan çeşitler bitki tane verimi bakımından önemli varyasyon göstermiştir. Bu değerler 11.9 g ile 18.8 g arasında değişirken ATAEM-II (18.8 g), MITCHELL (17.6 g) ve CORSOY (16.1 g) çeşitleri en yüksek, ETAE-8 çeşidi ise en düşük (11.9 g) değerleri vermişlerdir. Yıl ortalamaları arasındaki farklılıklar da önemli olup, 1998 (15.7 g) ve 2000 (16.6 g) yılları 1999 (12.6 g) yılına göre daha yüksek ortalama değerler vermişlerdir (Çizelge III). Bitki tane verimi bakımından çeşitlerin yıllara göre farklı tepki göstermesi yıl x çeşit interaksiyonunun önemli çıkmasına neden olmuştur. Hindistan da yapılan bir çalışmada bitki başına tane veriminin g ile g arasında değiştiği bildirilmiştir (Singh ve ark., 1985). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise bitki başına verim değerleri g/bitki (İşler ve ark., 1997), g/bitki (Yılmaz, 1999) olarak elde edilmiştir. Litera- 31

8 tür bulguları ile karşılaştırıldığında araştırmada kullanılan çeşitlerin bitki başına verim değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Çizelge IV. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Dekara Tane Verimine İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER Tane Verimi (Kg/da) Ort. ATAEM-I a a CORSOY ab ab SA ab a HOGS ab ab ATAEM-II ab ab MITCHELL cd cd A bc bc ETAE d d Yıl Ort a b b Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ LSD (%5) Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Birim Alan Tane Verimi Tane verimi bakımından çeşitler arası farklılıklar sadece 1998 yılında ve 3 yılın birleştirilmiş değerlerinde önemli bulunmuştur. Üç yılın ortalama değerlerine göre çeşitlerin tane verimleri kg/da ile kg/da arasında değişmiştir. Sırasıyla SA-88 (210.7 kg/da), ATAEM-I (205.9 kg/da), CORSOY (196.9 kg/da), ATAEM-II (194.6 kg/da) ve HOGSTON- 78 (192.1 kg/da) çeşitleri en yüksek tane verimlerini oluşturmuşlardır. En düşük tane verimi ise kg/da ile ETAE-8 çeşidinden elde edilmiştir. Yılların tane verimine etkisi de önemli bulunmuştur yılında (228.6 kg/da) son iki yıla göre (sırasıyla kg/da ve kg/da) daha yüksek tane verimi ortalamaları elde edilmiştir (Çizelge IV). Tane verimi bakımından önemli olduğu belirlenen yıl x çeşit interaksiyonu çeşitlerin verim performanslarının yıllara göre değiştiğini göstermiştir. Söz konusu interaksiyon iklim koşullarının nispeten daha iyi olduğu 1. Deneme yılında çeşitler arasında belirgin farklılıkların olduğunu ve ATAEM-I, CORSOY, SA-88, HOGSTON-78, ATAEM-II ve A-3127 çeşitlerinin daha yüksek verim sağladığını; buna karşılık diğer iki yılda çeşitlerin verimleri arasında önemli bir farklılığın olmadığını göstermiştir. Yetişme sezonunda iklim koşullarının 32

9 olumsuz geçtiği 1999 ve 2000 yıllarında çeşitler gerçek performanslarını ortaya koyamadıkları için çeşitler arasında önemli bir farklılık da görülmemiştir. Çakmak (1989) Bursa koşullarında yaptığı bir araştırmada çeşitlerin tane verimlerinin 83 kg/da ile 127 kg/da arasında değiştiğini bildirmektedir. Dünyanın değişik bölgelerinde INTSOY programı çerçevesinde yapılan soya fasulyesi ana ürün çeşit denemelerinde tane verimlerinin kg/da ile kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir (Retic ve Lehrer, 1978 ve Bilgin ve Nalic, 1980). Ülkemizde yapılan ikinci ürün soya fasulyesi denemelerinde ise tane verimlerinin kg/da dan kg/da a kadar çıktığı saptanmıştır. Ülkemizde yapılan 2. Ürün soya fasulyesi denemelerinin verim değerleri ile karşılaştırıldığında Bursa koşullarında soya fasulyesi denemesi çeşitlerinin biraz daha düşük verim sağladığı anlaşılmaktadır. SONUÇ Birinci deneme yılında elde edildiği gibi uygun çeşitleri kullanarak ana ürün olarak soya tarımında kg/da tane verimi almak olası görülmektedir. Bu verim kapasitesi ise sulu koşullarda pek çok daha kazançlı ürün yetiştirme olanağına sahip olan bölgemiz için soya fasulyesinin rekabet şansını azaltmaktadır. Büyük bir ticari değere sahip olan soya fasulyesine alım garantisi getirilir ve iyi bir fiyat politikası uygulanırsa bölgede tutunma şansı artabilecektir. KAYNAKLAR Anonim, Soya Denemeleri Raporu. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne. Anonim, Türkiye İstatistik Yıllığı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumu, Ankara. Anonim, 2000a. Toprak Analizi Sonuçları. Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü Laboratuar Kayıtları, Bursa. Anonim, 2000b. İklim Verileri. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü İklim Kayıtları, Bursa. Aksoy, Ş. ve A. Şener, Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar Durum ve Tahmini: 1997/98, Durum ve Tahmin:1999-2, Yayın No:18, Ankara. Arıoğlu, H.H., M. Arslan, ve N. İşler, Çukurova da İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Yeni Soya Çeşitlerinin Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3); Arıoğlu, H., Yağ Bitkileri (Soya ve Yerfıstığı) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:35, s.1, Adana. 33

10 Atakişi, İ., Çukurova da ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek soya çeşitlerinin önemli tarımsal ve kalite özellikleri üzerine araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:126. Bilimsel İnceleme ve Araştırma Tezleri 20, s.54. Bilgin, Y. ve C. Nalic, International Soybean Variety Experiment. Eight Report of Results 1984 INTSOY, Series Number 29. College of Agiculture University of Illionis at Urbana Champing, p , Çakmak, F., Bazı Soya [Glycine max (L.) Merr.] Çeşitlerinde Verim ve Agonomik Özellikler Arasında İlişkiler. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s.50, İşler, N., T. Söğüt, ve M.E. Çalışkan, Bazı Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Diyarbakır Bölgesi II. Ürün Koşullarındaki Ö- nemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): Karaaslan, D., E. Boydak, ve M.A. Gür., Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinde Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(4): 55-65, Şanlıurfa. Karaaslan, D., T. Söğüt, ve D. Şakar, D., Diyarbakır Sulu Koşullarında Bazı Soya Fasulyesi Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanakları. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongesi, Kasım 1999, Adana, Cilt II, Retic, B. ve W. Lehrer, International Soybean Variety Experiment. Third Report of Results INTSOY Series Number 15. College of Agiculture University of Illionis at Urbana Champing. P Singh, B.B., M.K. Shrivastava ve A. Lalchand, Relationship Among Leaf Chlorophyll, Bean Yield and Other Characters in Field Gown Soybean Cultivars. Photosynthetica, 19(2): Turan, Z.M. ve Göksoy, A.T., Yağ Bitkileri. U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:80, s.224, Bursa. Yılmaz, H.A. ve L. Efe, Bazı Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Kahramanmaraş Koşullarında II. Ürün olarak Yetiştirilebilme Olanakları Türk. Yılmaz, H.A., Kahramanmaraş Ekolojisinde Farklı Ekim Sıklıklarının İki Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23:

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57 MELEZLEME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN SOYA (Glycine max (L.) Merr.) HATLARININ BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ. Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi

DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ. Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Erkan BOYDAK 2015 Her

Detaylı

Ana Ürün Koşullarında Bazı Soya (Glycine max (L.) Merill) Hat ve Çeşitlerinin Aksaray Bölgesine Adaptasyonu Üzerine Çalışmalar

Ana Ürün Koşullarında Bazı Soya (Glycine max (L.) Merill) Hat ve Çeşitlerinin Aksaray Bölgesine Adaptasyonu Üzerine Çalışmalar Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (2):176-181 Araştırma Makalesi (Research Article) Ana Ürün Koşullarında Bazı Soya (Glycine max (L.) Merill) Hat ve Çeşitlerinin Aksaray Bölgesine

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * Determınation of Yıeld and Important Plant Characteristics of Some Soybean Varieties

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max (L.) Merr.) Genotiplerinin Ana Ürün Olarak Biga Şartlarındaki Performansları

Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max (L.) Merr.) Genotiplerinin Ana Ürün Olarak Biga Şartlarındaki Performansları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2007, 17(2): 55-59 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 09.11.2006 Kabul Tarihi: 01.08.2007 Bazı Soya Fasulyesi

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Konvansiyonel ve Organik Tarım Koşullarında Bazı Soya Çeşitlerinin Performansları 1

Konvansiyonel ve Organik Tarım Koşullarında Bazı Soya Çeşitlerinin Performansları 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (1): 87-96 ISSN 1018 8851 Emre İLKER 2 Özgür TATAR 3 Adem GÖKÇÖL 4 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 Bornova,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 27-33 ISSN:1309-0550 Yozgat Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3):39-46 ISSN 1018-8851 Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 11-24 Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri Mehmet ÖZ * ÖZET Bu

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 1-7 1 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Mehmet Masum İşlek 1, Ercan Ceyhan 2,* 1 Gıda,

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: eceyhan@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 67-73 ISSN:1309-0550 FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL

Detaylı

Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):13-20 ISSN 1018-8851 Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

BiLDiRiLERI PROCEEDINGS. CiLT III/VOLUME

BiLDiRiLERI PROCEEDINGS. CiLT III/VOLUME 2011 -- ESKişEHiR Uluslararası Katılımlı i. ALi NUMAN KıRAÇ TARIM KONGRESi VE FUARI 27-30 Nisan 2011 ESKişEHiR BiLDiRiLERI PROCEEDINGS CiLT III/VOLUME III 1st National Agriculture Congress and Exposition

Detaylı

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(1): 47-51 Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum)

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi. :

Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi. : KSÜ Doğa Bil. Derg., 20 (Özel Sayı), 667, 207 KSU J. Nat. Sci., 20 (Özel Sayı), 667, 207 DOI : 0.806/ksudobil.34985 Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ Lütfullah ÖZCAN Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana-TURKEY

Detaylı

Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 98-103 Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Mehmet ATAK 1 Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Geliş Tarihi:

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI SORGUM X SUDANOTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI SORGUM X SUDANOTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI SORGUM X SUDANOTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Recep İrfan Nazlı 1, İlker İnal 2, Alpaslan Kuşvuran 3, Mehmet Cavit Sezer 4, Veyis Tansı 5

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU

ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (2004) ASPİR (Carthamus tinctorius L.)'DE İLK GELİŞME DEVRESİNDE KÖK VE TOPRAKÜSTÜ ORGANLARIN DURUMU M. Demir KAYA 1 Arif İPEK 1 Özer KOLSARICI 1 Gamze

Detaylı

ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU 13 TRÇ 015 13 TRÇ 020 13 TRÇ 022 X 4237 X 4337 ANKARA - 2016 13 TRÇ 015, 13 TRÇ

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* A Research On Determınatıon Of Yıeld And Some Yıeld

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) UYGUN ÇEŞİT GELİŞTİRMEK ÜZERE SEÇİLEN NOHUT (Cicer arietinum L.) GENOTİPLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İzzet YILDIRIM

Detaylı

Determination of Seed Rate on Winter Lentil (Lens culinaris Medik.) cv. Kafkas

Determination of Seed Rate on Winter Lentil (Lens culinaris Medik.) cv. Kafkas Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2008, 17 (1-2): Araştırma Makalesi Kafkas Kışlık Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşidinde Tohum Miktarının Belirlenmesi Derya SÜREK 1, Erol

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ 1 Effect of Different Sowing Densities

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr A. PEKSÜSLÜ, S. AKGÜNLÜ: MAVİKÜFE DAYANIKLI EGE BÖLGESİ SARIBAĞLAR GRUBU TÜTÜNLERİNİN PERFORMANSLARI 1 ANADOLU,

Detaylı

Patateste Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Yorumlanması

Patateste Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Yorumlanması Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(3):123-131 ISSN 1018-8851 Patateste Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Yorumlanması Önder ÇAYLAK 1 Celal ÇALIŞKAN 1 Hamdi AYGÜN 2 Summary Genotype x Environment Interactions

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK

VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2007; 4(1-2) : 69-76 KOLZA ( Brassica napus ssp. oleifera L.) ÇEŞİTLERİNDE EKİM ZAMANLARININ VERİM * VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK 1 2 ÖZET

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):1-5 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):1-5 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Orhan KURT Hüseyin DOĞAN

Detaylı

TEKİRDAĞ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAKLA (Vicia faba L) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sinem KOÇ

TEKİRDAĞ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAKLA (Vicia faba L) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sinem KOÇ TEKİRDAĞ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAKLA (Vicia faba L) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sinem KOÇ Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):296-300 Araştırma Makalesi (Research Article) Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ

Detaylı

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):13-17 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 233-237 233 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Mehmet Adalı 1,*, Özden Öztürk 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 165-177 Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Mehmet ÖZ * ÖZET Bu

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

KIRŞEHİR KOŞULLARINDA FARKLI SIRA ARASI UYGULAMALARININ BAZI FİĞ ÇEŞİTLERİNDE TOHUM VERİMİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

KIRŞEHİR KOŞULLARINDA FARKLI SIRA ARASI UYGULAMALARININ BAZI FİĞ ÇEŞİTLERİNDE TOHUM VERİMİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR KOŞULLARINDA FARKLI SIRA ARASI UYGULAMALARININ BAZI FİĞ ÇEŞİTLERİNDE TOHUM VERİMİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ SİBEL BAŞKÖY YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Afyonkarahisar ve Yozgat Koşullarında Yüksek Verim Sağlayacak Uygun Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi

Afyonkarahisar ve Yozgat Koşullarında Yüksek Verim Sağlayacak Uygun Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):88-95 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):88-95 SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.   Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 34-43 ISSN:1309-0550 Hatay İli Ekolojik Şartlarında Börülce (Vigna sinensis (L.)

Detaylı

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 49-60 MARA ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ Gökhan DEMĐRCĐ Saime ÜNVER Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 1-6 Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi Seher Yıldız Madakbaş Hayati Kar Beyhan Küçükomuzlu Karadeniz Tarımsal

Detaylı