Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma"

Transkript

1 Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY *** ÖZET Çalışma 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Mustafakemalpaşa ilçesinde yürütülmüştür. Sekiz soya çeşidinin (ATAEM-I, CORSOY, SA-88, HOGSTON-78, ATAEM-II, MITCHELL, A-3127 ve ETAE-8) bitki materyali olarak kullanıldığı araştırmada tane verimi, bitki başına verim, 100 tane ağırlığı, bitkide bakla sayısı, baklada tohum sayısı, ilk baklanın yerden yüksekliği ve bitki boyu özellikleri gözlenmiştir. Elde edilen üç yıllık veriler birleştirilerek 3 tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre analiz edilmiştir. En yüksek tane verimleri SA-88 (210.7 kg/da), ATAEM-1 (205.9 kg/da), CORSOY (196.9 kg/da), ATAEM-II (194.6 kg/da) ve HOGSTON-78 (192.1 kg/da) çeşitlerinde elde edilmiştir. Bitki başına verim bakımından ise ATAEM-II (18.8 g/bitki), MİTCHELL (17.6 g/bitki) ve CORSOY (16.1 g/bitki) en yüksek değerleri vermiştir. Baklada tane sayısı bakımından en yüksek değerleri SA-88 (2.14 adet/bakla), ATAEM-II (2.02 adet/bakla) ve MİTCHELL (1.98 adet/bakla) çeşitleri vermiştir. Araştırmada en yüksek bitki boyu ve buna bağlı olarak en yüksek ilk baklanın yerden yüksekliği değeri ETAE-8, A-3127 ve ATAEM-II çeşitlerinden elde edilmiştir. CORSOY (19.4 g), ATAEM-I (19.1 g), SA-88 (18.9 g)ve ATAEM-II (18.6 g) çeşitlerinin 100 tane ağırlığı değerleri de diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Soya fasulyesi, Verim, Verim öğeleri, Adaptasyon. * Yrd. Doç.Dr.;U.Ü. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, M.K.Paşa/Bursa ** Öğr. Gör. Dr.;U.Ü.Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, M.K.Paşa/Bursa *** Doç.Dr.;U.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa 25

2 ABSTRACT A Study on the Adaptation of Some Soybean [Glycine max (L.) Merill] Cultivars Under Bursa Conditions The study was conducted in at Mustafakemalpaşa, Bursa. Eight soybean cultivars were used as plant materials in this research. Characters such as seed yield, yield per plant, 100- seed weight, pod number per plant, seed number per pod, first pod height and plant height were observed on soybean cultivars. Three-years data collected were analysed according to randomised block design with three replications. The highest seed yield was obtained from SA-88 (2107 kg/ha). ATAEM-I (2059 kg/ha), CORSOY (1969 kg/ha), ATAEM-II (1946 kg/ha) and HOGSTON-78 (1921 kg/ha) cv. The cultivar ATAEM-II gave the highest yield per plant (18.8 g/plant) followed by the cultivars MITCHELL (17.6 g/plant) and CORSOY (16.1 g/plant). The highest values in terms of seed number per pod were obtained from SA-88 (2.14 seed/pod), ATAEM-II (2.02 seeds/pod) and MITCHELL (1.98 seeds/pod) cultivars. ETAE-8, A-3127 and ATAEM-II cultivars had the highest plant height and first pod height. Key Words: Soybean, Yield, Yield Components, Adaptations. GİRİŞ Soya fasulyesi içerdiği değerli besin maddeleri ve ürünlerinin ticari değeri nedeniyle dünyada harika bitki olarak tanınmaktadır. Tohumlarında ortalama %21-24 yağ ve % 40 protein bulunmaktadır (Arıoğlu, 1994). Ticari değere sahip olan yağ ve protein tüm tanenin %60 ını oluşturmaktadır. Tropik ve subtropik iklim bitkisi olan soya fasulyesinin yapılan ıslah çalışmaları ile adaptasyon yeteneği genişletilmiştir. Türkiye de gerek yetişme dönemindeki sıcaklık gerekse yağış rejimi ve miktarı bakımından soya tarımına en uygun bölgeler Karadeniz ve Marmara bölgeleridir (Turan ve Göksoy, 1998). Marmara bölgesinde soyayı işleyebilecek sanayii tesisleri de olmasına rağmen bu bölgede tarımı yapılmamaktadır. Dünyada en fazla üretilen tek yıllık yağ bitkisi olan soya fasulyesinin ülkemizde son yıllarda ekim alanları azalmaya başlamıştır yılında ülkemizde soya fasulyesi ekim alanı ha, üretimi ton olduğu halde, 1999 yılında ekim alanı ha üretim ise tona kadar gerilemiştir (Anonim, 1999). Buna karşın üretimimiz azalırken, soya fasulyesi ithalatımız hızla artmaktadır yılı verilerine göre soya fasulyesi tohum ithalatımız ton iken ham yağ ithalatımız ton olarak gerçekleşmiştir (Aksoy ve Şener, 1999). İthalat rakamları ülkemizde soya fasulyesine olan talebin boyutlarının ne denli büyük olduğunu göstermektedir. 26

3 Her yıl gittikçe artan soya ithalatını azaltabilmek için soya fasulyesini esas yetişme bölgelerinde üretmenin yolları aranmalıdır. Bu bakımdan çalışmamızın amacı, Güney Marmara Bölgesinde bulunan Bursa koşullarında soya yetiştirme olanaklarını araştırmak, bölgeye iyi adapte olan çeşitleri belirlemek ve üreticileri soya yetiştirmeye özendirmektir. MATERYAL ve YÖNTEM Araştırma yılları arasında 3 yıl süreyle U.Ü. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu deneme tarlasında yapılmıştır. Araştırmada bitki materyali olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, SAPEKSA, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve MAY Tohumculuk A.Ş. den sağlanan ATAEM-I, ATAEM-II, CORSOY, SA-88, HOGSTON-78, MİTCHELL, A ve ETAE-8 çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma yeri toprakları killi-tınlı bünyeli olup, hafif alkali-nötr reaksiyona sahiptir. Organik madde orta seviyede, fosfor ve potasyum bakımından ise zengindir (Anonim, 2000a). Deneme yıllarına ait iklim verilerine göre, üç yılda da denemeye giren ayların ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının 1-2 o C üzerinde seyretmiştir ve 2000 yıllarında soya fasulyesinin yetişme döneminde kaydedilen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının üzerine çıktığı halde 1999 yılında çok düşük düzeyde kalmıştır yılında ise yağışın büyük bir kısmı Nisan ayında düşmüştür (Anonim, 2000b). Araştırmaların tarla denemeleri 3 tekrarlamalı Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun olarak yürütülmüştür. Parsel alanı 12 m 2 olup, hasatta kenar tesirlerinin çıkartılmasıyla 9.6 m 2 ye düşürülmüştür. Üç yılda da denemelerin ekimi Nisan ayının 2. yarısında yapılmıştır. 4 sıradan oluşan her parselde sıra arası mesafesi 60 cm, parsel uzunluğu 5 m alınmıştır. Ekim elle yapılmış, 1. çapadan sonra sıra üzeri 5 cm olacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Ekim öncesi 15kg/da %18-46 lık DAP gübresi uygulanmıştır. Bitkiler 8-10 cm olduğunda, çiçeklenme başlangıcında ve bakla dolma döneminde olmak üzere 3 defa sulama yapılmıştır. 3 yılda da hasat Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tane verimi yanında verimle ilişkili olan bitki boyu, ilk baklanın yerden yüksekliği, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve bitki başına tane verimi değerlerinde ölçüm ve gözlemler yapılmıştır. Ölçüm ve gözlemler sonunda elde edilen veriler Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun tarzda önce teksel yıllar olarak daha sonra 3 yıllık birleştirilmiş veriler üzerinden varyans analizine tabi tutulmuştur. Tüm hesaplamalar bilgisayarda MINITAB ve MSTAT-C paket programları kullanılarak yapılmıştır. 27

4 ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA Araştırmada çeşitlere ait her bir özellik için elde edilen verilere Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun tarzda varyans analizi uygulanarak çeşitler, yıllar ve yıl x çeşit interaksiyonlarının önemlilik testleri yapılmıştır. Ortalama değerler aşağıda incelenen her bir özellik için ayrı ayrı açıklanarak tartışılmıştır. 1.Bitki Boyu Bitki boyu bakımından çeşitler ve yıllar arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Çizelge I den de görüldüğü gibi çeşitlerin bitki boyu ortalamaları 77.3 cm ile cm arasında değişmiştir. ETAE-8 çeşidinin diğer çeşitlere göre daha uzun boylu olduğu (136.1 cm), ATAEM-I (99.8 cm) ve MITCHELL (77.3 cm) çeşitlerinin ise en kısa boylu çeşitler olduğu belirlenmiştir yılında ise bitki boyu ortalaması (144.2 cm) ilk iki yıla göre (94.3 cm ve 94.3 cm) daha yüksek bulunmuştur. Çeşitlerin bitki boyu değerleri arasında yıllara göre büyük farklılıkların olması yıl x çeşit interaksiyon etkisini önemli çıkarmıştır. Çizelge I. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Bitki Boyu ve İlk Baklanın Yerden Yüksekliğine İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER Bitki Boyu (cm) İlk Baklanın Yerden Yüksekliği (cm) Ort Ort. ATAEM-I 78.7 d 87.4 c c 99.8 d 20.7 d 14.5 e 22.1 a 19.1 d CORSOY 85.4 cd 88.3 c a c 21.8 bcd 16.5 de 21.4 a 19.9 cd SA c 89.7 c bc c 25.0 abc 18.9 bc 20.7 a 21.5 bc HOGS c 85.6 c abc c 24.2 abc 17.3 cd 22.3 a 21.3 bc ATAEM-II b b 155.8ab b 25.6 ab 20.2 ab 20.8 a 22.2 ab MITCHELL 70.6 e 63.7 d 97.5 d 77.3 e 21.5 cd 11.8 f 9.0 b 14.1 e A b b a b 26.1 a 21.6 a 23.5 a 23.7 a ETAE a a ab a 26.6 a 21.7 a 22.5 a 23.6 a Yıl Ortalaması 94.3 b 94.3 b a 23.9 a 17.8 c 20.3 b Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ. LSD (%5) Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Atakişi (1978) bitki boyu ile tane veriminin negatif yönde ilişkili olduğunu saptamıştır. Bu nedenle uzun boy istenen bir özellik değildir. İşler ve 28

5 ark. (1997) nın Diyarbakır da, Yılmaz ve Efe(1998) nin Kahramanmaraş ta yaptıkları 2. ürün çalışmalarında bitki boyu değerlerinin 42 cm ile 73.6 cm arasında değiştiği görülmüştür. Edirne de ana ürün olarak soya fasulyesi çalışmalarında bitki boyunun çeşitlere göre 44 cm ile 58 cm arasında değiştiği belirlenmiştir (Anonim, 1985). 2. İlk Baklanın Yerden Yüksekliği İlk baklanın yerden yüksekliği çeşitlere ve yıllara göre önemli farklılıklar göstermiştir. Çizelge I den de izlenebildiği gibi ilk bakla yüksekliği ortalamaları 14.1 cm ile 23.7 cm arasında değişmiştir. A-3127 (23.7 cm), ETAE-8 (23.6 cm) ve ATAEM-II (22.2 cm) çeşitlerinin ilk bakla yüksekliği diğerlerine göre daha fazladır. İlk bakla yüksekliği en az olan çeşitler ise ATAEM-I (19.1 cm) ve MITCHELL (14.1 cm) dir yılının ilk bakla yüksekliği ortalaması (23.9 cm), 1999 ve 2000 yıllarına göre (sırasıyla 17.8 cm ve 20.3 cm) daha yüksek olmuştur. Çeşitlerin ilk bakla yüksekliği yılları göre de büyük farklılıklar göstermiştir. Söz konusu bu değişim yıl x çeşit interaksiyonunu önemli çıkarmıştır. İlk baklanın yerden yüksekliğinin yüksek olması makinalı hasatta hasat kayıplarını azalttığı için önemli bir özelliktir. İncelenen literatürde soya çeşitlerinde ilk baklanın yerden yüksekliğinin cm (Karaaslan ve ark., 1998), cm (İşler ve ark., 1997), cm (Karaaslan ve ark., 1999) ve cm (Yılmaz, 1999) arasında değiştiği bildirilmiştir. Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, araştırmada kullanılan çeşitlerin Bursa koşullarında ilk bakla yüksekliklerinin oldukça yüksek olduğu ve makinalı hasat açısından da uygun oldukları anlaşılmaktadır. 3. Bitki Başına Bakla Sayısı Bitkide bakla sayısı ortalamaları çeşitlere göre 39.8 adet ile 61.2 adet arasında değerler almıştır. MITCHELL ve ATAEM-II çeşitleri bu özellik bakımından en yüksek değerleri (sırasıyla 61.2 adet ve 60.8 adet) alırken, A (41.7 adet), ETAE-8 (41.5 adet) ve SA-88 (39.8 adet) çeşitleri de en düşük değerlere sahip olmuştur ve 2000 yıllarının değerleri 1999 yılına göre daha yüksek bulunmuştur. Söz konusu özellik bakımından önemli çıkan yıl x çeşit interaksiyonu çeşitlerin yıllara göre önemli farklılıklar gösterdiğini kanıtlamaktadır (Çizelge II). Bulgularımız, çalışmalarında bitki bakla sayısının adet arasında değiştiğini ve SA-88 ve A-3217 çeşitlerinin en fazla bakla sayısına sahip olduğunu bildiren Yılmaz ve Efe (1998) nin bulguları ile paralellik göstermektedir. Elde ettiğimiz değerler ile diğer bazı araştırıcıların değerleri de uyum içerisindedir (İşler ve ark., 1997; Karaaslan ve ark., 1998 ve Karaaslan ve ark., 1999). 29

6 Çizelge II. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Bitkide Bakla Sayısı ve 100 Tane Ağırlığına İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER Bitkide Bakla Sayısı (adet/bitki) Baklada Tane Sayısı (adet/bakla) Ort Ort. ATAEM-I b 46.8 bc 1.80 cd c 1.82 bcd CORSOY b 52.5 ab 1.58 d c 1.83 bd SA b 39.8 c 2.23 a a 2.14.a HOGS b 42.8 bc 1.86 bcd bc 1.92 bcd ATAEM-II a 60.8 a 1.91 bc ab 2.02 ab MITCHELL a 61.2 a 2.16 ab bc 1.98 abc A b 41.7 c 1.76 cd bc 1.81 cd ETAE b 41.5 c 1.71 cd bc 1.76 d Yıl Ort a 36.5 b 57.0 a Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ. LSD (%5) Ö.D Ö.D 16.9 Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Baklada Tane Sayısı Baklada tane sayısı ortalamaları çeşitler arasında önemli değişim göstermiş olup, bu değerler 1.76 adet ile 2.14 adet arasında bulunmuştur. SA-88 (2.14 adet) ve ATAEM-II (2.02 adet) çeşitleri 2 adetten daha fazla tane oluştururken, diğer çeşitler ise bakla başına daha az sayıda tane oluşturmuştur. Baklada tane sayısı ortalamaları yıllara göre önemli düzeyde değişmemiştir (Çizelge II). Yapılan bazı çalışmalarda bakla başına tohum sayısının adet (İşler ve ark., 1997), adet (Yılmaz, 1999) arasında değiştiği saptanmıştır. Bizim denememizde kullanılan çeşitler nispeten daha az bakla başına tohum vermişlerdir Tane Ağırlığı 100 tane ağırlığı ortalamaları bakımından çeşitler ve yıllar arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. 100 tane ağırlığı ortalamaları çeşitlere göre 17.6 g ile 19.4 g arasında değişmiştir. CORSOY (19.4 g) ve ATAEM-I (19.1 g) en yüksek, ETAE-8 (17.6 g) çeşidi ise en düşük 100 tane ağırlığı ortalamaları vermiştir. Ayrıca, 1998 (19.7 g) ve 1999 (18.6 g) yıllarında elde edilen 100 tane ağırlığı değerleri, 2000 (17.4 g) yılına göre daha yüksek bulunmuştur (Çizelge III). Arıoğlu ve ark. (1992), tohum iriliğinin genotiplere göre önemli derecede değişiklik gösterebilen bir özellik olduğunu vurgula- 30

7 mışlardır. Bazı çalışmalarda tohum iriliğinin göstergesi olan 100 tohum ağırlığı değerlerinin g (İşler ve ark., 1997), g (Yılmaz, 1999) ve g (Yılmaz ve Efe, 1998) arasında değiştiği belirlenmiştir. Singh ve ark. (1985) Hindistan da yaptıkları çalışmada 100 tohum ağırlığının çeşitlere göre 7.49 g ile g arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bu sonuçlara göre araştırmada kullanılan çeşitlerin 100 tane ağırlıklarının oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Çizelge III. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Bitki Tane Verimi ve Dekara Tane Verimine İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER 100 Tane Ağırlığı (g) Bitki Tane Verimi (g/bitki) Ort Ort. ATAEM-I 20.6 a 18.5 bc ab a 14.5 b 15.4 bc CORSOY 20.5 a 19.5 ab a a 14.1 b 16.1 ab SA ab 19.6 ab abc ab 15.4 b 14.7 bcd HOGS b 20.6 a bcd bc 13.4 b 12.5 cd ATAEM-II 20.0 a 18.8 bc abcd a 24.8 a 18.8 a MITCHELL 20.6 a 17.0 d de abc 21.7 a 17.6 ab A ab 18.0 cd cde c 14.4 b 12.6 cd ETAE ab 16.7 d e bc 14.8 b 11.9 d Yıl Ort a 18.6 b 17.4c 15.7 a 12.6 b 16.6 a Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ LSD (%5) Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Bitki Başına Tane Verimi Araştırmada yer alan çeşitler bitki tane verimi bakımından önemli varyasyon göstermiştir. Bu değerler 11.9 g ile 18.8 g arasında değişirken ATAEM-II (18.8 g), MITCHELL (17.6 g) ve CORSOY (16.1 g) çeşitleri en yüksek, ETAE-8 çeşidi ise en düşük (11.9 g) değerleri vermişlerdir. Yıl ortalamaları arasındaki farklılıklar da önemli olup, 1998 (15.7 g) ve 2000 (16.6 g) yılları 1999 (12.6 g) yılına göre daha yüksek ortalama değerler vermişlerdir (Çizelge III). Bitki tane verimi bakımından çeşitlerin yıllara göre farklı tepki göstermesi yıl x çeşit interaksiyonunun önemli çıkmasına neden olmuştur. Hindistan da yapılan bir çalışmada bitki başına tane veriminin g ile g arasında değiştiği bildirilmiştir (Singh ve ark., 1985). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise bitki başına verim değerleri g/bitki (İşler ve ark., 1997), g/bitki (Yılmaz, 1999) olarak elde edilmiştir. Litera- 31

8 tür bulguları ile karşılaştırıldığında araştırmada kullanılan çeşitlerin bitki başına verim değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Çizelge IV. Araştırmada Kullanılan Soya Çeşitlerinde İncelenen Dekara Tane Verimine İlişkin Ortalama Değerler ve İstatistiki Farklı Gruplar ÇEŞİTLER Tane Verimi (Kg/da) Ort. ATAEM-I a a CORSOY ab ab SA ab a HOGS ab ab ATAEM-II ab ab MITCHELL cd cd A bc bc ETAE d d Yıl Ort a b b Ç. LSD (%5) Y. LSD (%5) YxÇ LSD (%5) Ç: Çeşitler Y: Yıllar Y x Ç: Yıl x Çeşit İnteraksiyonu Birim Alan Tane Verimi Tane verimi bakımından çeşitler arası farklılıklar sadece 1998 yılında ve 3 yılın birleştirilmiş değerlerinde önemli bulunmuştur. Üç yılın ortalama değerlerine göre çeşitlerin tane verimleri kg/da ile kg/da arasında değişmiştir. Sırasıyla SA-88 (210.7 kg/da), ATAEM-I (205.9 kg/da), CORSOY (196.9 kg/da), ATAEM-II (194.6 kg/da) ve HOGSTON- 78 (192.1 kg/da) çeşitleri en yüksek tane verimlerini oluşturmuşlardır. En düşük tane verimi ise kg/da ile ETAE-8 çeşidinden elde edilmiştir. Yılların tane verimine etkisi de önemli bulunmuştur yılında (228.6 kg/da) son iki yıla göre (sırasıyla kg/da ve kg/da) daha yüksek tane verimi ortalamaları elde edilmiştir (Çizelge IV). Tane verimi bakımından önemli olduğu belirlenen yıl x çeşit interaksiyonu çeşitlerin verim performanslarının yıllara göre değiştiğini göstermiştir. Söz konusu interaksiyon iklim koşullarının nispeten daha iyi olduğu 1. Deneme yılında çeşitler arasında belirgin farklılıkların olduğunu ve ATAEM-I, CORSOY, SA-88, HOGSTON-78, ATAEM-II ve A-3127 çeşitlerinin daha yüksek verim sağladığını; buna karşılık diğer iki yılda çeşitlerin verimleri arasında önemli bir farklılığın olmadığını göstermiştir. Yetişme sezonunda iklim koşullarının 32

9 olumsuz geçtiği 1999 ve 2000 yıllarında çeşitler gerçek performanslarını ortaya koyamadıkları için çeşitler arasında önemli bir farklılık da görülmemiştir. Çakmak (1989) Bursa koşullarında yaptığı bir araştırmada çeşitlerin tane verimlerinin 83 kg/da ile 127 kg/da arasında değiştiğini bildirmektedir. Dünyanın değişik bölgelerinde INTSOY programı çerçevesinde yapılan soya fasulyesi ana ürün çeşit denemelerinde tane verimlerinin kg/da ile kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir (Retic ve Lehrer, 1978 ve Bilgin ve Nalic, 1980). Ülkemizde yapılan ikinci ürün soya fasulyesi denemelerinde ise tane verimlerinin kg/da dan kg/da a kadar çıktığı saptanmıştır. Ülkemizde yapılan 2. Ürün soya fasulyesi denemelerinin verim değerleri ile karşılaştırıldığında Bursa koşullarında soya fasulyesi denemesi çeşitlerinin biraz daha düşük verim sağladığı anlaşılmaktadır. SONUÇ Birinci deneme yılında elde edildiği gibi uygun çeşitleri kullanarak ana ürün olarak soya tarımında kg/da tane verimi almak olası görülmektedir. Bu verim kapasitesi ise sulu koşullarda pek çok daha kazançlı ürün yetiştirme olanağına sahip olan bölgemiz için soya fasulyesinin rekabet şansını azaltmaktadır. Büyük bir ticari değere sahip olan soya fasulyesine alım garantisi getirilir ve iyi bir fiyat politikası uygulanırsa bölgede tutunma şansı artabilecektir. KAYNAKLAR Anonim, Soya Denemeleri Raporu. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne. Anonim, Türkiye İstatistik Yıllığı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumu, Ankara. Anonim, 2000a. Toprak Analizi Sonuçları. Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü Laboratuar Kayıtları, Bursa. Anonim, 2000b. İklim Verileri. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü İklim Kayıtları, Bursa. Aksoy, Ş. ve A. Şener, Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar Durum ve Tahmini: 1997/98, Durum ve Tahmin:1999-2, Yayın No:18, Ankara. Arıoğlu, H.H., M. Arslan, ve N. İşler, Çukurova da İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Yeni Soya Çeşitlerinin Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3); Arıoğlu, H., Yağ Bitkileri (Soya ve Yerfıstığı) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:35, s.1, Adana. 33

10 Atakişi, İ., Çukurova da ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek soya çeşitlerinin önemli tarımsal ve kalite özellikleri üzerine araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:126. Bilimsel İnceleme ve Araştırma Tezleri 20, s.54. Bilgin, Y. ve C. Nalic, International Soybean Variety Experiment. Eight Report of Results 1984 INTSOY, Series Number 29. College of Agiculture University of Illionis at Urbana Champing, p , Çakmak, F., Bazı Soya [Glycine max (L.) Merr.] Çeşitlerinde Verim ve Agonomik Özellikler Arasında İlişkiler. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s.50, İşler, N., T. Söğüt, ve M.E. Çalışkan, Bazı Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Diyarbakır Bölgesi II. Ürün Koşullarındaki Ö- nemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): Karaaslan, D., E. Boydak, ve M.A. Gür., Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinde Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(4): 55-65, Şanlıurfa. Karaaslan, D., T. Söğüt, ve D. Şakar, D., Diyarbakır Sulu Koşullarında Bazı Soya Fasulyesi Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanakları. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongesi, Kasım 1999, Adana, Cilt II, Retic, B. ve W. Lehrer, International Soybean Variety Experiment. Third Report of Results INTSOY Series Number 15. College of Agiculture University of Illionis at Urbana Champing. P Singh, B.B., M.K. Shrivastava ve A. Lalchand, Relationship Among Leaf Chlorophyll, Bean Yield and Other Characters in Field Gown Soybean Cultivars. Photosynthetica, 19(2): Turan, Z.M. ve Göksoy, A.T., Yağ Bitkileri. U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:80, s.224, Bursa. Yılmaz, H.A. ve L. Efe, Bazı Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Kahramanmaraş Koşullarında II. Ürün olarak Yetiştirilebilme Olanakları Türk. Yılmaz, H.A., Kahramanmaraş Ekolojisinde Farklı Ekim Sıklıklarının İki Soya [Glycine max (L.) Merill] Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23:

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ. Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi

DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ. Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Erkan BOYDAK 2015 Her

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 11-24 Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Değişik Bitki Sıklıklarının Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Performansı Üzerine Etkileri Mehmet ÖZ * ÖZET Bu

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK

VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2007; 4(1-2) : 69-76 KOLZA ( Brassica napus ssp. oleifera L.) ÇEŞİTLERİNDE EKİM ZAMANLARININ VERİM * VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK 1 2 ÖZET

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr A. PEKSÜSLÜ, S. AKGÜNLÜ: MAVİKÜFE DAYANIKLI EGE BÖLGESİ SARIBAĞLAR GRUBU TÜTÜNLERİNİN PERFORMANSLARI 1 ANADOLU,

Detaylı

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 165-177 Bursa Mustafakemalpaşa Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Populasyonları ve Azot Dozlarının Soyanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Mehmet ÖZ * ÖZET Bu

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):1-5 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):1-5 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Orhan KURT Hüseyin DOĞAN

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HATAY İLİ EKOLOJİK ŞARTLARINDA BÖRÜLCE (Vigna sinensis (L.) Savi) ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇANAKKALE KOŞULLARINDA SOYA FASULYESİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE BAZI KALİTE UNSURLARININ BELİRLENMESİ Melahat KINACI YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 117-127 Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Birol TAŞ

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ZAMANLARDA EKİLEN KETENCİK [Camelina sativa (L.) Crantz] İN VERİM VE BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Nur KOÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarla

Detaylı

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):19-27 Geliş Tarihi (Received):18.08.2010 Kabul Tarihi (Accepted):12.10.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Koşullarında Değişik

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Fatih Kıllı 1 Ayşe H. Küçükler 2 ÖZET Ekim zamanı ve potasyum gübrelemesinin aspirde

Detaylı

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 189-197 ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ İlhan TURGUT Ahmet DUMAN Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. ASPİRDE (Carthamus tinctorius L.) FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. ASPİRDE (Carthamus tinctorius L.) FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASPİRDE (Carthamus tinctorius L.) FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Oğuzhan AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 17-22, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi İç Anadolu Bölgesinde Yağ Bitkilerinin Mevcut

Detaylı

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 87-94 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Salih SAYAR DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ercan YILDIZ DİYARBAKIR KOŞULLARINDA BAZI KIRMIZI MERCİMEK ( Lens culinaris Medik. ) ÇEŞİTLERİNDE ÖNEMLİ BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİN

Detaylı

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ TARIM BILIMLERI DERGISI (1996) 2 (1), 7-11 KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ Cevdet AKDAĞ' Özet: Bu çal ışma,

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 151-155 FARKLI HUMİK ASİT DOZLARININ AYÇİÇEĞİNİN (Helianthus annuus L.) ÇIKIŞ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özer KOLSARICI 1 M. Demir KAYA

Detaylı

Van Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Ögelerinin Belirlenmesi

Van Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Ögelerinin Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (4) 365-371 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Van Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Ögelerinin Belirlenmesi Murat TUNÇTÜRK

Detaylı

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri)

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri) ESKĐŞEHĐR KOŞULLARINDA BAZI NOHUT ÇEŞĐT ve HATLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI ve SIRA ARASI MESAFELERĐNĐN VERĐM, VERĐM UNSURLARI ve KALĐTE ÜZERĐNE ETKĐSĐ Evren ATMACA 1 Cemalettin Y. ÇĐFTÇĐ 2 Sabri ÇAKIR 1

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI BİTKİ SIKLIĞI VE YABANCI OT MÜCADELESİ UYGULAMALARININ ASPİRDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Hasan DALGIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarla Bitkileri Anabilim

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması *

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 1-14 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve

Detaylı

Aspir (Carthamus tinctorius L ) in Kışlık ve Yazlık Ekim Olanakları

Aspir (Carthamus tinctorius L ) in Kışlık ve Yazlık Ekim Olanakları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Aspir (Carthamus tinctorius L ) in Kışlık ve Yazlık Ekim Olanakları Yalçın COŞKUN* Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 13 (1) 2003, 132-141 MARA DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK Süleyman KIZIL Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Diyarbakır/TURKEY

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Meltem TÜRKERİ YERFISTIĞINDA (Arachis hypogaea L.) VERİM VE VERİM UNSURLARININ KORELASYON VE PATH KATSAYISI ANALİZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2006) 20(1): 33-46 Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Abdullah ÖKTEM * A. Gülgün ÖKTEM

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI TOHUM İRİLİĞİ VE ŞEKİLLERİNİN SİLAJLIK HİBRİT MISIRDA VERİM VE BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Arzu KIRBAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ

Detaylı