DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL"

Transkript

1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF 1. YARIYIL AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Devrimlerin fikri yönü, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı devletinin sosyal ve toprak durumu, Sanat ve ticaret, Osmanlı devletinde çöküşü önlemeye çalışan fikir akımları ve yenileşme denemeleri, Lale devri, Tanzimat devri, Meşrutiyet devri, Fikri akımları. ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları/Bilgisayar Kullanımı/Kelime İşlemci/Elektronik Tablolama/Sunum/Veritabanı/Bilgisayarda Veri İletişimi/Web Sayfası Tasarımı. TDB101 TÜRK DİLİ I Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları, Türk dilinin ses özellikleri, olayları, yazım kuramları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi, kök- ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları. DİY107 GEMİCİLİK Gemiciliğin tarihçesi, gemi tanımı ve gemilerin sınıflandırılması, modern gemiciliğin gelişimi, gemilerde çalışma düzeni ve gemi adamlarının yetki ve görevleri, gemicilik dili, gemicilik terimleri, geminin kısımları, tanıtımı, gemicilikte kullanılan ekipmanlar, denizde kullanılan hız, uzunluk ve tonaj ölçümleri, gemi tipleri ve isletme çeşitleri, geminin tanıtıcı unsurları, gemilerdeki tanklar, ambarlar, ambar ağızları, açma kapama donanımları ve devreleri, gemilerde bas ve kıç yapılar ve donanımlar, gemi planları, halatların özellikleri, türleri, ölçümleri, korunması ve emniyetli kullanılması, halat islerinde kullanılan kumandalar ve terimler, sabit ve hareketli palanga donanımları, dümen donanımları ve komutları, yedek dümen donanımları, pervane ve pervane tipleri, pervane ve şaft donanımları, güverte donanımları, ağır bumba, kreyn, ray sistemli kreynler ve vinçler, iskele ve çarmık donanımları, demir ve zincir donanımları, demir manevrası kumandaları, gemide her tür bakım, tutumun planlanması ve uygulanması, gemide raspa ve boya işlemleri, geminin denete hazırlanması,gemi ve yelkenli tekne manevrasını etkileyen unsurlar demirleme, yanaşma, kalkma. DİY103 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer sosyal bilimler içindeki yeri, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması, arz ve talep analizleri, üretici ve tüketici teorisi ve dengesi, tam ve eksik rekabet piyasalarında firma dengesi analizleri, milli gelir ve istihdam, gelir dağılımı ve faktör payları, para teorisi politikası ve bankacılık, kamu ekonomisi, bütçe ve devletin ekonomideki yeri, dış ticaret. DİY105 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İşletme kuruluşu ve temel kavramlar; yönetim, yönetici, liderlik, girişimcilik, dış ve iç ortam, işletmelerin amaçları, güdüleme, işletme kuruluşunun evreleri, işletmelerin yasal biçimleri, işletmeler arası işbirliği, bilim yaklaşımı, çağdaş işletme ortamı, yasal işletme biçimleri, işletme örgütü ve yönetimi, işletme araçları: bilgisayarlar ve bilişim teknolojisi, istatistik ve muhasebe, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, yasal düzenlemeler ve vergiler, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk. DİY101 MATEMATİK I Küme teorisi, sayısal kümeler, sayısal dizi ve onun limiti, fonksiyon, türleri, limiti, sürekliliği, türevi, diferansiyeli, 2. dereceden türevi, ekstremumları, max ve minimumu, araştırılması, grafiği, belirsiz entegral, yukarıdaki konuların iktisat ve işletmede uygulanması. DİY111 MESLEKİ İNGİLİZCE I Denizcilik ve gemicilikle ilgili metinler yardımıyla İngilizce okuma, anlama, konuşma, tercüme, kelime ve yazma çalışmaları. DİY109 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Bilimsel araştırmanın tanımı, bilimle ilgili temel kavramlar, bilimsel araştırma sürecinin tanımı, yöntem ve yöntemle ilgili görüşler, model kurma, hipotezlerin formüle ve test edilmesi, bilgi toplama yöntemleri, örnekleme, araştırma raporu yazım kuralları.

2 2. YARIYIL AIB102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Doğu (şark) sorunu, Trablus ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşı ve cepheler, Mondros mütakeresi, Milli ve azınlık dernekleri, Yeni Türk Devletinin kuruluşu, Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli. ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Bilgisayar Teknolojileri Temel Kavramları/İşletim Sistemleri(Win2000)/Bilgisayar Ağları/Bir Programlama Dili(Pascal,C,..)/Algoritma ve Akış Diyagramları/Veri Yapıları/Dosyalama Sistemleri. TDB102 TÜRK DİLİ II Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar), Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar), yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri), c) Duygu yazıları (şiir örnekleri), tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, tartışma ve çeşitleri (gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitimöğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek). DİY108 DENİZ İŞLETMECİLİĞİNE GİRİŞ Deniz ticaretine ilişkin temel tanım ve kavramlar, deniz ticaretindeki kurum ve kuruluşlar, deniz işletmelerinin türleri, deniz işletmelerinin yapısal ve fonksiyonel analizi. DİY110 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Hukukun kavramı, hukukun kaynakları ve uygulanması, yargıcın kural koyma ve takdir yetkisi, haklar, zamanaşımı ve hak düşürücü süre, iyiniyet-dürüstlük kuralı, hakların korunması, davada ispat, kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiler, hak yeteneği, eylem yeteneği, hısımlık, yerleşim yeri (İkametgah) kişilik hakkı ve kişiliğin korunması, nüfus sicili. DİY112 MATEMATİK II Belirli entegral, iki değişkenli fonksiyon, kısmi türevleri, tam diferansiyeli, ekstremumları, lagrange çarpanları yöntemi, seriler, matrisler, determinantlar, lineer denklemler sisteminin çözümü, vektörler, yukarıdaki konuların iktisat ve işletmede uygulanması. DİY114 MESLEKİ İNGİLİZCE II Denizcilik ve gemicilikle ilgili metinler yardımıyla İngilizce okuma, anlama, konuşma, tercüme, kelime ve yazma çalışmaları. DİY116 MİKRO İKTİSAT Tüketici teorisi; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; üretim teorisi; maliyet teorisi; tam rekabet teorisi; monopol teorisi; monopollü rekabet teorisi; oligopol teorisi; fiyatlama stratejileri; faktör piyasaları DİY118 PAZARLAMA İLKELERİ Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Çevre İlişkisi; Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü: İşletme misyonu, İşletme amaçları, Portföy oluşturulması; Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması; Pazar Kavramı; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel (Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları; Pazar Bölümleme; Pazar Bölümlemenin Temelleri: Psikolojik Demografik, Coğrafik, Davranışsal bölümleme; Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme; Pazar Konumlandırma. 2

3 İKİNCİ SINIF 3. YARIYIL DİY203 DENİZ İŞLETME EKONOMİSİ Dünyada ve Türkiye'de denizyolu taşımacılığı, ulaştırmacılıkta karar verme teknikleri, ulaştırmada trafik talebi tahmin modelleri ve maliyet analizi, ulaştırma sistemlerinde yatırım ve işletme maliyetleri, sabit ve değişken maliyetler, ulaştırma yatırımlarının girişimciler ve ülke ekonomisi açısından değerlendirilme esasları, bugünkü net değer fayda/maliyet analizi, iç verimlilik oranı, sermaye geri getirme faktörü, yatırımların faiz ve amortismanı, başabaş yöntemi ve gerekli navlun fiyatının belirlenmesi. DİY205 İSTATİSTİK İstatistiğin tanımı, kapsamı-veri setlerini tanımlama- merkezi eğitim ölçüleri-dağılma, eğiklik ve Basıklık ölçüleri-olasılık kuramı ve olasılık dağılımları indeksler, örnekleme teorisi, tahmin teorisi: güven aralığı ile tahmin, hipotez testi, ki-kare testi, basit doğrusal regresyon modeli, iki bağımsız değişkenli regresyon modeli, regresyon denkleminde varyans analizi tablosu. DİY207 MAKRO İKTİSAT Milli gelir hesapları; gelir ve harcama; para, faiz ve gelir; para ve maliye politikaları; toplam talep ve arz; tüketim, tasarruf ve yatırım; para talebi ve arzı; işsizlik ve enflasyon; para, kamu açıkları ve enflasyon; istikrar politikası. DİY209 MESLEKİ İNGİLİZCE III İş hayatı için temel kavram ve teoriler, yönetim ve örgüt prensipleri, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi ve denizcilik için teoriler. DİY211 MUHASEBE Maliye Bakanlığı tek düzen hesap planına göre dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli, uzun vadeli yabancı kaynak, öz kaynak hesapları ile bunların tali hesaplarının ayrıntılı olarak yevmiyeleştirme ve büyük defterlere kaydedilme süreci, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği ve bilanço, hesap, çift yanlı kayıt sistemi, yevmiye kaydı, büyük defter hesaplarına nakil, mizan, temel varlık, kaynak, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının tanıtılması. DİY213 SEYİR Seyirin tanımı, seyirin araç ve yöntemlerinin gelişimi, yer kürenin sekli, enlemler ve boylamlar, enlem ve boylam farkları, denizde mesafe ve yön kavramı, seyirde kullanılan araçlar gereçler, pusulalar ve pusula kullanımı, harita projeksiyonları, deniz seyir haritalarının özellikleri, harita katalogları ve kullanımı, semboller ve kısaltmalar kitabının kullanımı, denizcilere ilanlar ve kullanımı, harita düzeltmeleri, denizde mesafe ve yön kavramı, seyir ile ilgili yayınlar ve özellikleri, fenerler ve sis isaretleri, fenerlerin karakterleri ve sınıflandırılması, fener kitaplarını kullanma, fenerlerin görünme mesafeleri, fenerlere ait kısaltmalar, sis işaretleri, samandıralama sistemleri, sistem A ve sistem B nin tanıtımı, lateral Cayro pusula bilgisi, Otomatik pilot, Manyetik pusula bilgisi, Paraketeler, İskandiller, Uydu seyir sistemleri, Navtex, Radar ve radar gözlem, elektronik seyir. DİY215 YÖNETİM ve ORGANİZASYON Yönetim kavramı, eğitim geliştirme yetiştirme ve yönetim kavramları, rekabet kaynağı olarak organizasyonlar yöneticilik ve liderlik özellikleri, amaçlara göre yönetim, planlama teorisi, organizasyon teorileri modern organizasyon teorisi, durumsallık, yaklaşımı, post-modern örgüt yapıları, toplam kalite yönetimi, liderlik yaklaşımları, değişim yönetimi, motivasyon yaklaşımları, organizasyon kültürü. 3

4 4. YARIYIL DİY202 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Bu derste, veri toplama teknikleri, örneklem üzerinde karar verme, nicel ve nitel analiz yöntemleri ve araştırma raporu hazırlanması üzerinde durulacaktır. DİY204 DENİZ HUKUKU Deniz ticaret hukuku ile ilgili temel kavramlar, deniz idari teşkilatı, görev ve yetkileri, denizde can ve mal güvenliği ve deniz çehresinin korunması konusuna ilişkin IMO Sözleşmeleri (SOLAS,MARPOL) ve uygulanmalarına ilişkin temel bilgiler, denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri, limanlar yasası, harçlar yasasının ilgili gerekleri, kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, deniz kazaları ve çatma, avaryalar, kurtarma yardım,gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler, sigorta ve deniz sigortası. DİY206 DENİZDE GÜVENLİK I Güvenlik ve denizde sağ kalma, acil durumlar, çeşitli can kurtarma araçları ve kullanımı, denizde canlı kalma ile ilgili prensipler, can kurtarma araçlarında bulunan ekipmanlar, denizde canlı kalma teknikleri, temel ilkyardım eğitimi, hasta ve yaralıların ihtiyaçlarının belirlenmesi, güvenlik nedeniyle tehlike analizi, vücudun yapısı ve işlevleri, acil durumlarda yapılması gerekenler, personel güvenliğinin sağlanması ve sosyal sorumluluk, ilkyardım, kazaya uğrayanların bakımı, hasta bakım yöntemleri, alkol ve ilaç bağımlılığı ve diş bakımı, ilkyardım takımının kullanımı, tehlikeli maddelere ilişkin kazalarda kullanılan tıbbı ilkyardım rehberi, hasta ve kazazede muayenesi ve çeşitli durumlarda ilkyardım uygulamaları, jinekoloji, hamilelik ve doğum, hipotermia ve soğukta kalıp kurtarılanların bakımı, denizde ölüm, dıs yardım, gemide çevre denetimi ve hastalık önleme, kayıtların tutulması ve yönetmelikler, ilaçlar ve tıbbı gereçler, cerrahi müdahale araç-gereç ve malzemeleri, gemi revirinin hazırlanması, MFAG kullanılması, tele sağlık hizmetlerinin alınması yöntemleri. DİY208 DENİZDE HABERLEŞME GÖRSEL İŞARETLERLE BİLGİ GÖNDERMEK VE ALMAK: Mors kodu ile işaret, mors ışığıyla (aldis lambası) işaret göndermek ve almak TELSİZLE SESLİ HABERLEŞME: Telsizle liman-gemi ve gemi-sahil haberleşmesi, uluslararası işaret kodunun kullanılması GMDSS, yardım çağrısında bulunma ve alınan yardım çağrısına karşılık verme, alınan yardım çağrılarını diğer istasyonlara iletme, MERSAR DİY210 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İş hayatı için temel kavram ve teoriler, yönetim ve örgüt prensipleri, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi ve denizcilik için teoriler. DİY212 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma, sosyal etki ve tutumlar, güdüleme, liderlik, iletişim, grup dinamiği, karar alma teknikleri. DİY214 PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlama yönetim süreci ve örgütsel performansta pazarlamanın rolü, pazar yönelimli stratejik planlama ve pazar çevresi analizi, taşımacılık pazarı özelinde tüketici ve örgütsel müşteri pazarlarının analizi, pazar dilimlerinin tanımlanması, hedef pazarların seçilmesi, hizmet pazarlaması ve taşımacılık şirketlerinin hizmet teslim sistemleri, pazarlama karması stratejileri, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma stratejileri, tutundurma karması yönetimi, taşımacılık sektöründe satış gücü yönetimi, pazarlama çabalarının örgütlenmesi, planlanması, uygulanması, eşgüdüm ve kontrolü. DİY216 ULUSLARARASI LOJİSTİK Lojistiğin tanımı, uluslararası lojistik planlaması, lojistik hizmetlerinin verimliliği ve kalite standartları, lojistikte üretime destek, üretim, stok planlama, depolama, gümrük ve antrepo hizmetleri, dağıtım kanalları ve dağıtım hizmetleri, 3PL ve 4PL hizmetleri. 4

5 ÜÇÜNCÜ SINIF 5. YARIYIL DİY305 DENİZ TAŞIMACILIĞI I Deniz taşımacılığının tarihsel gelişimi, uluslararası deniz taşımacılığı türleri, tramp taşımacılığı, layner taşımacılığı, deniz taşımacılığında kullanılan gemi tipleri ve bunlara ilişkin tanımlar, deniz taşımacılında kullanılan diğer araçlar. DİY307 DENİZ TİCARET HUKUKU Deniz ticaret hukuku ile ilgili temel kavramlar, deniz idari teşkilatı, görev ve yetkileri, denizde can ve mal güvenliği ve deniz çehresinin korunması konusuna ilişkin IMO Sözleşmeleri (SOLAS,MARPOL) ve uygulanmalarına ilişkin temel bilgiler, denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri, limanlar yasası, harçlar yasasının ilgili gerekleri, deniz iş yasası, kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, deniz kazaları ve çatma, avaryalar, kurtarma yardım, gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler, sigorta ve deniz sigortası. DİY309 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I GEMİLER, SINIFLANDIRILMALARI, BÖLÜMLERİ, İNGİLİZCE DENİZCİLİK TERİMLERİ: Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, gemi ölçüleri ve tonaj kavramı, gemilerin yük donanımları, ambarlar ve ambar kapakları, boru devreleri ve tanklar, ırgat ve halat vinçleri, demir donanımı, halatlar, manevra komutları, köprü üstü, yaşam mahalli, makine dairesi, genel tanımlar ve terimler, gemi mürettebatı, görevleri, gemide iş organizasyonu, genel denizcilik terimlerinin ve bir geminin değişik bölümlerinin İngilizce terimleri DENİZDE GÜVENLİK VE YANGINLA MÜCADELE KONUSUNDA İNGİLİZCE TERİMLER: Güvenlik donanımları, filikalar, mataforalar, yangınla mücadelede kullanılan araç ve donanımlar DENİZ HARİTALARI VE DENİZCİLİK NEŞRİYATI İNGİLİZCESİ: Coğrafya terimleri, harita ve neşriyatta kullanılan terimler, haritalar. Denizcilere İlanlar ve neşriyatları kullanıp değerlendirebilme. METEOROLOJİ İNGİLİZCESİ: Meteorolojik raporlarda kullanılan terimler, hava ve deniz durumunun jurnale kaydedilmesi DİY311 DENİZDE GÜVENLİK II Yangınla mücadele temel eğitimi, gemide yangınla mücadele organizasyonu, yangın üçgenin tanımlanması, tutuşma türleri ve kaynakları, yanıcı maddeler ve özellikleri, yangının yayılması, yangınla mücadele araçları ve söndürücü maddeler, gemide yangın önleme ve yangınla mücadele yöntemleri, solunum cihazlarının kullanımı, can kurtarma, gemi terk, kurtarma araçlarının denize indirilmesi, PERSONEL GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK. DİY315 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin (İKY) önemi konusu ve kapsamı, İKY nin tarihsel gelişimi, İKY nin gelişimine etkisi olan yönetsel ve örgütsel gelişmeler, İKY yaklaşımları, İKY nin örgüt içn yeri ve iç yapılanması, İKY yöneticisinin nitelikleri, iş analizi, İKY planlaması, İKY tedarik ve seçimi, işe alıştırma ve örgütsel sosyalleşme, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve geliştirme, performans değerleme, ücret ve ödül yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği, endüstri ilişkileri DİY317 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ Maliyet ve maliyet türleri, maliyet unsurları; işçilik maliyeti, malzeme maliyeti, genel imalat giderleri, stok kontrolü ve stok maliyeti, amortisman, maliyet muhasebesi sistemleri; safha maliyet sistemi, sipariş maliyet sistemi, standart maliyet sistemi, başabaş SEÇİMLİK DERSLER YDB301 RUSÇA I Tanışma, Alfabe, Emir cümleleri, Telaffuz ve vurgu çalışması, Bu kimdir? Bu nedir? Soruları, Telefon görüşmesi, Şahıs zamirlerinin yalın halleri, Nerede? ve Hava nasıl? sorusu,, Ne zaman? sorusu, İsimlerin cinsleri, Günün dilimlerinde kullanılan zaman ifadeleri, Ayrılırken kullanılan ayrılma sözcükleri, İyelik zamirleri ve cinslere göre kimin? sorusu, Aile üyelerinin isimlerinin öğretilmesi, Sayılar, Ülkeler ve milliyetler, Çoğul isimler, Meslek isimleri, Sayılar, Kaç yaşındasın? sorusu DİY303 DENİZ İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ Taşıma koşulları, sefer talimatları, yükleme ve tahliyede zaman sayımı, olgular tutanağı, zaman çizelgesi, hazırlık mektubu, gemi, donatan, kiracı, acente, broker, navlun, sözleşme türleri, ıstarya, sürastarya, gemide ve deniz işletmesinde ISM uygulamalar, ISPS kuralları. 5

6 DİY313 DENİZDE YOLCU TAŞIMACILIĞI Yolcu terminalleri, verilen hizmetler, sefer planlama, yolcu gemileri yönetim ve organizasyonu, yakın kıyısal sefer ve okyanus ötesi yolcu taşımacılığı. DİY319 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Vergilemeye giriş, verginin temel fonksiyonları, vergi kriterleri, Türkiye de vergileme, gelirin vergilendirilmesi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, ücret vergileri, katma değer vergisi, vergiden kaçınma, servetin vergilendirilmesi, veraset ve intikal vergisi, servet vergisi, tüketimin vergilendirilmesi, harcama vergisi. 6. YARIYIL DİY304 DENİZ İŞ HUKUKU İş hukukunun temelleri, deniz iş hukuku kavramı, iş anlaşması tipleri, çalışma koşulları, çalışan organizasyonu, ulusal düzenlemeler ve gemi çalışanları için kurallar, gemi adamlarının haklarını muhafaza etmede devlete düşen sorumluluklar. DİY308 DENİZ TAŞIMACILIĞI II Deniz taşımacığında taraflar ve birbirleri ile olan ilişkileri, deniz taşımacılığında kullanılan standart belge ve sertifikalar, deniz taşımacılığının yıllara göre arz ve talep durumları ve bunlara ilişkin tahminler, deniz taşımacılığında kapasite hesaplamaları. DİY310 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II GEMİ VE YÜKE AİT BELGELER: Gemi belgeleri, Liman belgeleri, Yük belgeleri KAYITLAR VE YAZIŞMALAR: Gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri, yük operasyonlarının kaydı, gemi yazışmaları ve protestolar, kayıt tutulması ve yazışmalar için gerekli İngilizce bilgisi. GEMİ BAKIM-TUTUM VE ONARIMDA KULLANILAN İNGİLİZCE: Bakım tutum planlaması, Gemiyi havuzlamaya hazırlık, havuzlama, gemi planları okuma. Arıza, hasar tespit, onarım yazışmaları. SÖRVEY VE DENETLEME İNGİLİZCESİ: Sörvey ve denetleme türleri, bayrak devleti, liman devleti kontrol ve denetlemeleri, klas denetlemeleri. Kontrol listeleri. Sörvey ve denetlemelerde kullanılacak İngilizce. DİY312 GEMİ KİRALAMA VE BROKERLIK Gemi kiralamada kullanılan temel tanım ve kısaltmalar, gemi kiralama şekilleri, gemi kiralamada kullanılan sözleşmeler, gemi kiralamada taraflar, brokerliğin tanımı ve denizcilik sektöründe faaliyet alanları. DİY314 LİMAN VE TERMİNAL İŞLETME YÖNETİMİ Limanların yönetim ve işletme şekilleri, limanlarda haberleşme sistemi, limanların bakım-onarım ve genel güvenlik organizasyonu ve yönetimi, işletme ve sistem, liman, iskele, platform ve terminal sistemleri, liman terminallerde giren ve çıkan trafiğin yörüngeleri, servis sitemleri, kontrol denetim sistemleri, depolama alanları, servis sistemlerinde servis ve bekleme süreleri, limanlarda yatırım ve işletme bileşenleri, maliyetler, sabit ve değişken maliyetler, limanlarda uygun değer servis araçları ve yapıları DİY320 VARDİYA STANDARTLARI Liman vardiyasının tutulması, limanlardaki ISPS uygulamaları, seyir vardiyasını oluşturan gemi adamlarının görev yetki ve sorumlulukları, COLREG 72'nin içeriği amacı ve uygulanması, seyir vardiyası tutulmasında uyulması gereken kurallar. DİY322 DENİZDE GÜVENLİK III Giriş ve güvenlik Olağanüstü durumlar Denizde canlı kalmanın ilkeleri Cankurtarma araçlarının kullanılması Helikopterle kurtarma yöntemleri Cankurtarma araçları ve kurtarma botları Denize indirme düzenekleri Can filikası motoru ve donanımları Gemiyi terk İşaret verme aygıtları ve payroteknik gereçlerı Cankurtarma aracında yapılacak işler Filikaların denize indirilmesi ve denizden alınması Denizli havada cankurtarma araçlarını denize indirme ve kullanma Telsiz aygıtları Can sallarının denize indirilme eğitimi Giriş, güvenlik ve sağ kalma Acil durumlar Çatışma, yangın, batma gibi oluşabilen acil durum türleri Normal olarak gemilerde taşınan can kurtarma araçlarının türleri Cankurtarma araçları ve kurtarma botları Can kurtarma teknesindeki teçhizat Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı Denizde kişisel canlı kalma Helikopter yardımı Acil durum telsiz donanımı canlı kalma ile ilgili prensipler: Eğitim ve talimlerin önemi Kişisel koruyucu giysi ve teçhizat Herhangi bir acil durumda hazır olmanın gerekliliği Can kurtarma araçlarının istasyonlarına (gemiyi terk toplanma yerleri) çağrıldığında yapılması gerekenler Gemiyi terk etmek gerektiğinde yapılması gerekenler 6

7 Suyun içindeyken yapılması gerekenler Bir can kurtarma teknesindeyken yapılması gerekenler Kazazedeler için başlıca tehlikeler DİY324 DENİZ TURİZMİ Turizm açısından denizciliğin önemi ve boyutları, Türkiye de denizcilik, yat turizmi, sualtı dalış turizmi, sualtı arkeolojisi, kıyı turizmi, kruvaziyer turizmi, yat turizmi, yabancı bayraklı yatların seyir esasları, yabancı bayraklı yatların giriş çıkışı, yatlardan yapılacak tahsilat, yatların kalış süresi, kabotaj uygulaması, yat gezileri, sualtı turizmi, Türkiye de bulunan sualtı mağaraları, kıyı turizmi, plajlar doğal kumsallar, göller göletler, kruvaziyer turizmi feribot taşımacılığı, kruvaziyer turizminin dünyadaki gelişimi, Türkiye deki kruvaziyer turizminin önemi, dalış turizmi, sualtı arkeolojisi, deniz turizminde marinaların önemi, Türkiye de denizcilik, denizcilikte eğitim ve tanıtım, amatör denizcilik, deniz turizmi, ticari yatçılık ve uluslararası ilişkiler, çevre ve balıkçılık. Seyahat işletmelerinin tanımı, yönetimi ve yönetim fonksiyonları, ulaştırma sistemi içerisinde yer alan seyahat işletmelerinin sınıflandırılması, tarihçeleri ve turizm sektöründeki konumları, dünyada ve Türkiye'de ulaştırmanın geleceği. yönetim kavramı ve yönetim fonksiyonları, seyahat acentacılığını tanıyabilme ve sınıflandırılması. Seyahat acentacılığı kuruluş süreci ve TÜRSAB, seyahat acentalarının faaliyetleri vize ve gümrük işlemleri pasaport işlemleri, rent a car işlemleri, vize, biletleme faaliyetleri ve IATA, tur operatörlerini tanıyabilme ve sınıflandırılması, paket tur ve üretim süreci, paket turlarda havayolu taşımacılığı ve tercih nedenleri, oda kontenjan çeşitleri, otel-acenta sözleşmeleri, otel acenta arasındaki ilişkiler. SEÇİMLİK DERSLER YDB306 RUSÇA II Sıfatlar, Sayılar, Meyve ve sebze isimleri, Vermek ve beğenmek fiilleri, fiyat sorma, Geniş zaman, Bilmek, düşünmek fiilleri, İsmin de hali ve yaşamak fiili, İsmin i hali, ve, veya bağlaçları, fakat bağlacı, İşaretler, Hobiler, İkinci grup filler, Anlamak, okumak, yazmak fiilleri, Renkler, mevsimler ve aylar, Haftanın günleri DİY302 DENİZ ACENTE İŞLETMECİLİĞİ Acenteciliğin tanımı ve organizasyon yapıları, deniz acentesi çeşitleri, deniz acentelerinin görev ve sorumlulukları, gemilere verilen hizmetler, acentecilik hizmet tarifelerinin belirlenmesi. DİY316 ÖRGÜTSEL ETİK Davranış kavramı, yöntemi, Davranış düzlemi, sosyal statü ve rol davranışları, Kültür kavramı, örgüt kültürü, İnanç ve tutumlar, Kişilik ve kişi örgüt bütünleşmesinde kişilik faktörü, Algılama ve öğrenme kuramları, Motivasyon kavramı. DİY318 ULUSLARARASI PAZARLAMA Küresel pazarlamanın temelleri; küresel pazarlama, teorik temeller, kültürel temeller, yerel pazarlama; yerel satın alma davranışı, yerel pazarlama araştırmaları, yerel pazarlarda olgunlaşma ve yeni büyüyen pazarlar, yerel pazarlama ve gelişmekte olan pazarlar, küresel yönetim; küreselleşen pazarlama, küresel ürünler ve hizmetler, küresel fiyatlandırma, küresel dağıtım, küresel reklam, küresel promosyon, direkt pazarlama ve kişisel satış, küresel pazarlama için organizasyon, küresel pazarlamanın geleceği, uygulamalar; Türkiye nin dış ticaret dengesi ( ), dış ticaret uygulamaları. 7

8 DÖRDÜNCÜ SINIF 7. YARIYIL DİY403 DENİZ SİGORTALARI Sigortanın tanımı, sigorta işletmeciliğin amacı ve işlevleri, sigorta piyasasını etkileyen etkenler ve özellikleri, risk analizi, reasürans işletmeleri ve komisyonlar, işlevleri, risk yönetim politikaları, iş hayatındaki riskler ve korunma önlemleri, deniz sigortası ile ilgili temel kavramlar, deniz sigorta işletmeciliğinde gelir ve maliyet analizi, tekne, makine, yük (Emtea), navlun sigortalarının incelenmesi, klüp sigortaları, yapısı ve işlevleri. DİY405 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ III Güvenlik mesajlarını anlamak için gereken İngilizce, Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce, denizcilik yazışmalar, protesto mektupları, hasar raporları ve diğer yazışmalara yönelik İngilizce. DİY409 GÜMRÜK MEVZUATI Deniz ve gümrük mevzuatının tanımı, taşımacılıkta karayolu, suyolu, denizyolu, demiryolu, havayolu entegrasyonu sonucu ikili veya daha fazla kombinasyonlar sonucu ikili veya daha fazla kombinasyonlar sonucu ortaya çıkacak hukuki sorunları, liman giriş çıkış belgeleri, personel listeleri, gemiye katılış ayrılmalar, gemilere yük alıp verilmesi, beyan mektupları, ambarların mühürlenmesi ve açılması, gümrük kontrol ve belgeleri. DİY413 LİMAN İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Liman işletmelerinde planlama, ro-ro operasyon, konteynır operasyon,sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan kısaltma ve semboller, liman işletmelerinin yapısı. DİY415 MOTOR BİLGİSİ Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları, temel elektrik ve gemi elektriği. DİY419 YATÇILIK VE MARİNA YÖNETİMİ Türkiye de ve dünya da marinacılık, marina işletmelerinde yönetim ve organizasyon, kışlama, tonoz, tekne yanaştırma ve kaldırma, marinalarda tekne ve müşterilere verilen hizmetler, yelkencilik, yelkenle seyir. DİY421 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ Gemi donanımları, yükleme hatları markası, draft rakamları, deplasman, yüzebilirlik, çeşitli durumlarda denge, ağırlık merkezinin yer değiştirmesi, gemilerin boyutları, boyutlar arası ilişkiler, gemilerin tonajları, kuvvetler ve momentler, draft, trim ve stabilite, güverte yükü, deplasman hesabı, draft sörvey, trim hesabı, GM ve stres hesabı, kesme kuvveti, eğilme momenti, burulma momenti ve hasarlanma da denge, gemilerin çeşitli hareketleri, yalpa, başa- kıça trim, havuzlama ve karaya oturmada denge hesapları, su dolan bölümler, su almada enine ve boyuna denge, stabilite eğrileri. DİY423 YAT KAMARA HİZMETLERİ Kamara hizmetleri yönetimi ve fonksiyonları, kullanılan teknoloji, süreç ve teknikler, kamara hizmetleri temel kavramlarının ve işlevlerinin verilmesi, kamaraların hazırlanılması, kamaraların temizliği ve kontrolü, kamara hizmetleri personelinin görev ve sorumlulukları, malzeme ve ekipman, konuk isteklerinin karşılanması. SEÇİMLİK DERSLER YDB401 RUSÇA III Geçmiş zaman. Haftanın günleri, Sıfatların kısa formu, Hareket fiilleri ve nereye? sorusu, Mevsimlerin ne zaman? sorusu ile kullanılması ve çünkü bağlacı, Gelecek zaman, Fiil biçimleri, Zaman ifadeleri, İsmin e hali, ebilmek fiili, Sahiplik eki DİY411 HİZMET SEKTÖRÜ İŞLETMECİLİĞİ Hizmetler ve ekonomi; ekonomide hizmetlerin rolü, hizmetlerin yapısı, hizmet kavramı ve rekabetçi strateji; hizmet stratejisi ve pazar konumu, bilgi kaynağının stratejik rolü, hizmet girişimciliğinin yapısı; hizmet verme sistemi, hizmet araçlarının dizayn ve yerleşimi, hizmet araçlarının yeri, hizmet operasyonlarının yönetimi; hizmetleri tanıma, hizmetin kalitesi, arz ve talep yönetimi, kuyrukların yönetimi, dünya çapında hizmete doğru; verimlilik ve kalite geliştirme, büyüme ve gelişme, hizmet uygulamalarında sayısal modeller; hizmetler için talep tahmini, sıralama modelleri ve kapasite planlama, hizmetlerde linear (doğrusal) programlama modelleri. 8

9 DİY425 EKONOMİK COĞRAFYA Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve sanayi faaliyetlerinin dünya üzerindeki dağılımı ve özellikleri. Bu ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkış nedenleri ve dünya ekonomisi içindeki yeri ve önemi. Sanayileşmede etkili olan doğal ortam koşulları ile sosyo-ekonomik faaliyetler. Sanayi tesislerinin kuruluş yerenin tespitinde göz önüne alınması gereken faktörler. Dünya coğrafyasının kaynak dağılımı, nüfus yapısı ve özellikleri, kültürel ve ekonomik yapı gibi farklı değişkenlerle değerlendirilmesi, politik sistemlerin ekonomi üzerindeki etkileri. DİY427 YENİLİK YÖNETİMİ Yenilik ve yenilikle ilişkili kavramlar, yenilik kaynakları ve türleri, işletmelerde yenilikçi davranışın incelenmesi, yenilikçi davranış ve örgüt iklimi, yenilik yönetimi, yenilik stratejileri. 8. YARIYIL DİY404 DENİZ METEOROLOJİSİ Meteorolojinin tanımı ve denizcilikteki önemi, atmosferin yapısı ve fiziksel özellikleri, güneş radyasyonu, meteorolojik elemanlar; hava sıcaklığı, atmosfer basıncı, nemlilik, görüş uzaklığı, bulut, yağış ve rüzgar, gemide kullanılan meteoroloji aletleri ve gözlem, genel atmosfer sirkülasyonu; dünya basınç ve rüzgar sistemleri, yerel rüzgarlar, denizde hava tahmini, iklim tipleri. DİY406 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ IV Gemiler arası, gemi sahil ve gemi içi VHF ve R/T haberleşmesi, İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin (SMCP) kullanımı, Uluslararası işaret kod kitabının kullanılması. DİY408 GEMİ VE FİLO YÖNETİMİ Gemi ve yük türlerine göre gemi seçimi, gemi seçimini etkileyen nedenler, gemide yönetim ve organizasyon, görev ve sorumluluklar, şirket- gemi iletişimi, sefer planlaması, konteynır, ro-ro ve tehlikeli madde taşımacılığı, navlun hesaplamaları, gemi liman, acente ve broker ilişkileri, işletmede filo analizi. DİY412 KONTEYNER SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Konteynırizasyon, yüklerin birimleştirilmesi, konteynır yapısı ve elemanları, yapılışlarına ve kullanılışlarına göre konteynır çeşitleri, satıcının deposundan alıcının deposuna kadar konteynırın taşınması sırasında geçirdiği evreler, konteynırin takibinde yapılması gereken işlemler, konteynır taşımacılığında kullanılan belgeler, yüklerin konteynırlara istiflenmesi, konteynırların gemiye istiflenmesi, konteynır gemileri. DİY414 BİTİRME PROJESİ Denizcilik alanı ile ilgili bir projenin araştırılması, hazırlanması ve sunumu. DİY416 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ IMO SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER: Yükleme hatları sözleşmesi, SOLAS; 1974 ve düzeltmeleri, bölmeler ve denge, yangın önleme, ihbar ve söndürme, can kurtarma araçları ve düzenlemeleri, telsiz telgraf ve telsiz telefon, telsiz haberleşmeleri, tahıl taşınması, tehlikeli yüklerin taşınması ve ISM. STCW - 95 ITU Telsiz Kuralları, STP Sözleşmesi,1971. SPACE STP,1973. PAL,1974 ve Tonilato MARPOL 73/78. LDC INTERVENTION CLC 1969 DİY420 TEMEL İLK YARDIM Hasta / yaralıların ihtiyaçlarının ve kendi güvenliğimiz için tehlikelerin denetlenmesi, vücudun yapısı ve işlevleri, Hasta / yaralı / kazazedenin durumu. Yara ve veya hastalığın yeri, Kazazedeyi uygun konuma getirme, Bilinci kapalı kazaya uğramış kişi, Canlandırma tekniklerinin uygulanması, Kanamanın kontrolü, Temel şok yönetimi uygun önlemlerinin tatbiki,elektrik kazaları dahil yanıklar ve haşlanmalarda uygun önlemlerin tatbiki,bir kazazedenin kurtarılması ve taşınması,acil durum takımındaki malzemenin ve bandajlar yerine geçebilecek diğer uygun malzemelerin kullanılması ve diğer ilk yardım temel eğitimleri. SEÇİMLİK DERS YDB402 RUSÇA IV İsmin in hali, Nereden?, Nereye?, Nerede? soruları, Aylar, Fiil türleri, Gelecek zaman, İsmin e hali, Gerekir ifadesi, İsmin in hali, İsmin de hali, İsmin ile hali, Fiiller, Sıfatlar 9

10 DİY410 KIYI BÖLGELERİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ Kıyı bölgeleri ve bütünleşmiş kıyı şeridi yönetimi, çevreyle ilgili sürdürülebilir kalkınma için kıyı kaynaklarının yönetimi, deniz taşımacılığının çevresel etkisi, denize dökülen petrol, denize petrol dökülmesi durumunda acil tepki verecek planlar, IMO rehberi, MARPOL ve OPA kuralları. DİY418 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ Uluslararası işletme yönetimi ve kültürel, yasal, politik, ekonomik, teknolojik dinamikler, uluslararası ticaret teorisi, bölgesel ekonomik bütünleşmeler, yabancı yatırımlar, uluslararası ticaret ve düzenlemeler. 10

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dr. İ. Kudret RODOPMAN Amaç Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ PROGRAMI

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ PROGRAMI I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ PROGRAMI (ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI I. YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI (ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı