Fen-Edebiyat Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fen-Edebiyat Fakültesi"

Transkript

1 Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan HAZIRLAYANLAR 1. Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA 2. Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK

2 Misyon: Canik Başarı Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu; Bilim ve teknolojiye evrensel düzeyde katkıda bulunmak; Bilgi ve akademik birikimini, yerel ve ulusal kalkınma için değere dönüştürmek; Uluslararası standartlarda ve sanayi ile işbirliği içinde bir eğitim vermek; Mesleğinin gerektirdiği tüm donanımlara sahip, uluslararası rekabete hazır, girişimci, sorgulayıcı ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmektir. Vizyon: Fen-Edebiyat Fakültesi nin vizyonu; Öğrencilerimize bilgi teknolojilerine dayalı kaliteli eğitim vermek, Uluslararası ilişkileri güçlü ve tanınırlığı olan bir araştırma birimi olmak, Ulusal ve uluslararası paydaşlarla verimli ortaklıklar kurmak, Üretime ve ticarete dönüştürülebilen uygulamalı araştırmalar yapmak, Eğitimde, bilimde ve toplumda öncü bir rol üstlenmektir. Amaçlar Dünyaca kabul gören, kaliteli bir eğitim Amaç 1: Eğitim-öğretim kalitesini arttırmak 1) Öğretim elemanlarının formasyon becerilerinin zenginleştirilmesi: (a) Her yıl öğretim yöntem ve teknikleri ve üniversite öğrencilerinin gelişimsel özellikleri ile ilgili en az bir seminer veya çalıştay düzenlenmesi (b) Her ders için dönemin son haftasında ders değerlendirme anketinin yapılması ve sonuçlarının öğretim elemanına bildirilmesi (a) Düzenlenen seminer veya çalıştayla ilgili anket sonuçları (b) Öğrenci ders değerlendirme anket sonuçları 2) Öğrencilerin motivasyon, ders çalışma teknikleri, zaman kullanımı, üniversite hayatına uyum gibi konularda desteklenmesi a. Yeni gelen öğrencilere atanan danışmanlar tarafından fakülte oryantasyonu yapılması b. Her yıl kariyer gelişimi seminerlerinin düzenlenmesi

3 c. Öğrencilere ihtiyaç duyduğu derslerde akademik destek verilmesi d. İlgili konularda bilgilendirici broşürler hazırlanması e. PDR biriminden destek ve danışmanlık hizmetinin alınması f. Şeref ve yüksek şeref listelerine giren öğrencilerin ödüllendirilmesi a. Yapılan oryantasyon ve seminerlerle ilgili memnuniyet anketi sonuçları b. Kariyer gelişim merkezinin geri bildirim anket sonuçları ve merkeze başvuru sayısı c. Hazırlanan broşür sayısı d. Öğrencilerin derslere devam oranı e. PDR biriminin geri bildirim raporları f. Şeref ve yüksek şeref listelerine giren öğrenci sayısı g. GNO su 2 nin altında olan öğrenci sayısının yıl bazına göre değişimi 3) Öğrencilere mesleki ve akademik vizyon kazandırılması, yönlendirilmesi a. Her yıl her bölüm seminerler, geziler, kulüp faaliyetleri etkinliklerinden her birini en az bir kez düzenlemesi b. Her yıl düzenlenecek olan oryantasyon seminerlerinde öğrencilere bilgi ve yönlendirme sağlanması c. Hazırlık programındaki öğrencilere yönelik her yıl mesleki tanıtım ve motivasyon etkinlikleri düzenlenmesi a. Mesleki alanlarla ilgili kulüplere katılan yıllık öğrenci sayısı b. Düzenlenen seminer, gezi ve kulüp faaliyetlerinin yıllık sayısı c. Oryantasyon seminerlerinde mesleki ve akademik yönlendirmeye her yıl ayrılan süre d. Öğrencilere uygulanan yıllık anket sonuçları 4) Öğrenci merkezli ve esnek bir eğitim-öğretim modeli oluşturulması a. Programlar arası geçişi kolaylaştırıcı çalışmaların yapılması b. Seçmeli derslerin artırılması ve çeşitlendirilmesi c. Çift anadal ve yandal programlarının eğitim öğretim yılına kadar hazırlanması d. Laboratuvar, kütüphane vb. imkânların mesai veya ders saatleri dışında da öğrencilerin kullanımına açık olmasının sağlanması a. Programlar arası geçiş yapan öğrenci sayısı b. Sunulan seçmeli ders sayısı ve çeşidi c. Sunulan çift anadal ve yandal programlarının sayısı ve çeşidi d. Laboratuvar, kütüphane vb. imkânların haftalık açık olduğu saat sayısı

4 Amaç 2: Öğrencilerin akademik olarak desteklenmesi 5) İstekli ve başarılı öğrencilere kendilerini akademik olarak geliştirme fırsatları sunulması a. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımın özendirilmesi b. Araştırma faaliyetlerine lisans seviyesinde katılım imkânı sağlanması c. Öğrencilerin konferanslara katılımının teşvik edilmesi d. Yandal programlarına katılımın özendirilmesi e. Üst sınıflardaki başarılı öğrencilerin kısmi zamanlı olarak asistanlık hizmetlerinde görevlendirilmesi f. Her programdan derece ile mezun olan öğrencilerimizin yüksek lisans programına kayıt olmasının teşvik edilmesi g. Her programdan birincilik ile mezun olan öğrencilerimizin ilgili programda yüksek lisans programına ücretsiz kayıt olma hakkının verilmesi h. Başarılı ve istekli öğrencilere yaz tatilinin değerlendirilmesi amacıyla temel kaynak tavsiyesinde bulunulması ve takibinin yapılması i. Program öğrencilerinin AB Eğitim ve Gençlik programları ile çeşitli burslardan yararlanmalarının teşvik edilmesi a. Yarışmalara, araştırma faaliyetlerine, konferanslara ve yaz tatilindeki akademik çalışmalara katılan öğrenci sayısı b. Yandal ve çift anadal programlarına katılan öğrenci sayısı c. Kısmi zamanlı olarak asistanlık hizmetinde görevlendirilen öğrenci sayısı d. Bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilerden yüksek lisans programlarımıza kayıt yaptıranların sayısı e. AB Eğitim ve Gençlik programları ile çeşitli burslardan yararlanan öğrenci sayısı 6) Ders uygulamalarının ve laboratuvar çalışmalarının verimliliğini artırmak için yeterli eleman ve fiziki imkânların sağlanması a. İlgili bölümlerin (Psikoloji bölümü) zorunlu ders kapsamında olan laboratuar uygulamalarının yürütülebilmesi için ilgili laboratuar alt yapılarının en geç öğretim yılına kadar tamamlanması b. Teorik derslerde ödev, proje ve quizleri değerlendirme, soru çözme ve uygulama çalışması yaptırmak üzere yardımcı öğretim elemanı görevlendirilmesi

5 c. Laboratuvar derslerinde öğrenciyle bire bir ilgilenme ortamı sağlanacak şekilde laboratuvar mevcutlarının planlanması, yeterli yardımcı öğretim elemanı görevlendirilmesi d. Her bahar dönemi sonuna kadar, bir sonraki öğretim yılı için her bir bölümde ihtiyaç duyulan uygulama saati ve yardımcı öğretim elemanı sayısının belirlenmesi e. Yaz dönemlerinde diğer üniversitelerden en fazla 2 stajyer öğrenci kabul edilmesi f. Yardımcı öğretim elemanları (araştırma görevlisi, proje asistanı, öğrenci asistanı vb.) ile ilgili yönetmelik ve düzenlemelerin 2013 yılı sonuna kadar yapılması a yılının sonuna kadar açılan laboratuar sayısı b. Her bir ders için, yardımcı öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı c. Her bölüm için, yardımcı öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği haftalık toplam uygulama ve laboratuvar saati d. Her bahar dönemi sonuna kadar, bir sonraki öğretim yılı için her bir bölümde ihtiyaç duyulan uygulama saati ve yardımcı öğretim elemanı sayısının belirlenip belirlenmediği e. Yardımcı öğretim elemanları ile ilgili yönetmelik ve düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı 7) Ders desteği ihtiyacı olan öğrencilere imkân sağlanması a. Her ders için öğrencilerin öğretim elemanına ulaşabileceği ofis saatlerinin belirlenmesi b. Öğretim elemanı veya asistan öğrencilerin destek dersleri vermesi a. Ofis saati uygulanan derslerin oranı b. Destek dersi taleplerinin karşılanma oranı c. Açılan destek dersi sayısı ve katılım sayısı Amaç 3: Bölüm müfredatlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmek ve güncel tutmak i) Bölüm müfredatlarının Bologna sürecine 2013 yılının sonuna kadar uyumlu hale getirilmesi e. Programların eğitim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi f. Programların öğrenme kazanımlarının belirlenmesi g. Bu kazanımlar doğrultusunda ders planlarının oluşturulması

6 h. Sürekli izleme ve iyileştirme süreçlerinin oluşturulması a. Amaç, hedef ve öğrenme kazanımları belirlenen program sayısı b. Program kazanımları doğrultusunda planları oluşturulan derslerin sayısı ve bunların program içindeki oranı c. Tanımlanan ve işlerlik kazandırılan izleme ve iyileştirme süreçleri sayısı ii) Müfredatların; FEDEK ve benzeri akreditasyon kurumlarının belirlediği kalite kriterlerine uyumluluğunun sağlanması a. FEDEK akreditasyonu konusunda eğitim alınması b. Programlardaki derslerin ve içeriklerinin her yıl yeni gelişmelere ve paydaş ihtiyaçlarına göre güncellenmesi c. Ulusal yeterlik çerçevesi çalışmalarının takip edilmesi a. Akreditasyon konusunda eğitim alan öğretim elemanı sayısı b. Her program için, istenen akreditasyon kriterlerinin sağlanma oranı c. Her programda içeriği güncellenen ders sayısı d. Her bölümün ilgili ulusal yeterlik çerçevesi çalışma sonuçlarını değerlendirip değerlendirmediği Amaç 4. Bologna süreci çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı dolaşımını sağlamak I. Her bölümden, her eğitim-öğretim yılında en az 4 lisans ve /veya 2 lisansüstü öğrencisinin Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında yurtdışı üniversitelerde 1 veya 2 dönem eğitim görmesi. II. Her bölümde, her eğitim-öğretim yılında Avrupa üniversitelerinden gelen en az 2 lisans veya lisansüstü öğrencisinin Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında eğitim görmesi. III. Her bölümden, her eğitim-öğretim yılında en az 1 öğretim elemanının YaşamBoyu Eğitim Programları kapsamında Avrupa üniversitelerinde en az 1 hafta süreyle ders vermesi. IV. Avrupa üniversitelerinden en az 1 öğretim elemanının Fen-Edebiyat Fakültesi nde her yıl en az 1 hafta süreyle ders vermesi. Bu hedeflere yönelik izlenecek faaliyet ve stratejiler: a. Dolaşım programlarıyla ilgili bilgilerin web sitesinde yayınlanması ve güncel tutulması b. Daha kaliteli ve daha fazla sayıda üniversite ile anlaşma yapılması

7 c. Programa katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin raporlarıyla bir veri tabanı oluşturulması a. Her yıl Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında Avrupa üniversitelerinde değişim programlarına katılan lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı b. Her yıl Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında Avrupa üniversitelerinden değişim programları ile gelen lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı c. Her yıl Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında Avrupa üniversitelerine giden öğretim elemanı sayısı d. Her yıl Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında Avrupa üniversitelerinden gelen öğretim elemanı sayısı e. Anlaşmamız olan üniversitelerin sayısı ve kalitesi f. Programa katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin sunduğu rapor sayısı Amaç 5: Fakültemizin fiziksel altyapısını tamamlamak a. Binamızın 2016 Yılı Ağustos sonuna kadar sadece Fakültemiz kullanımına tahsis edilmesi b. Bölümlerin altyapı ihtiyaçları ile ilgili çalışmaların Eğitim Öğretim yılı başlamadan tamamlanması (i) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuvarlarının deney sarf malzemelerinin 2013 Ağustos ayına kadar satın alınması (ii) Psikoloji Bölümü için Psikoloji laboratuarlarının 2014 yılının sonuna kadar kurulması c. Fakültemizin network / internet altyapısının 2013 yılı sonuna kadar geliştirilmesi / güçlendirilmesi a. Binanın tamamıyla Fakültemize teslim edilip edilmediği b. Bölümlerin altyapı ihtiyaçları ile ilgili çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı c yılında network ve internet altyapısının sorunsuz ve hızlı çalışıp çalışmadığının test edilmesi d. İlgili laboratuarların kurulup kurulmadığı Amaç 6: Fakültenin personel ihtiyacını tamamlamak i) Öğretim Üyeleri a. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için 2015 yılına kadar toplam 6 öğretim üyesinin bölümde istihdam edilmesi b. Psikoloji Bölümüne 2013 yılından itibaren en az 3 öğretim üyesinin temini ii) Fakülte için gerekli personelin tamamlanması

8 a yılı Eylül ayına kadar İngilizce bilen bir fakülte sekreterinin atanmış olması b yılı sonuna kadar fakülte bünyesindeki tüm bölümlere hizmet veren geçici bir sekreter görevlendirilmesi c yılı sonuna kadar her bir bölümde bir bölüm sekreteri görevlendirilmesi d. Fakültemizde kurulması talep edilen laboratuvarlara bir teknik eleman atanması a. Fakülte sekreterinin 2014 Eylül sonuna kadar atanıp atanmadığı b. Bölüm sekreterlerinin atanıp atanmadığı c. İlgili teknisyen ve/veya laboratuvar görevlisinin atanıp atanmadığı Amaç 7: Fakülte ve bölümlerimizin tanınırlığını artırmak i) Fakülte web sitesinin tamamlanması a. Web sitesinin Türkçe ve İngilizce içeriğinin her ikisinin birden Temmuz 2013 itibariyle tamamlanması a. Temmuz 2013 de Web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolü b. Google analytic raporları ii) Görsel tanıtım materyallerinin hazırlanması a. Temmuz 2013 itibariyle broşür, video, fotoğraf gibi tanıtıcı medya hazırlanıp web sitesinde sunulması; b. Her yıl en geç Mayıs ayında mevcut materyallerin güncellenmesi a. Broşür ve görsel tanıtım materyallerinin miktarı ve güncelliği iii) Yurt içi tanıtım faaliyetleri yapılması a. Üniversite aday öğrencileri ve aileleri için tercih döneminde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi b. Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilimsel ve teknolojik fuar ve etkinliklere üniversiteyi temsilen katılması a. Her yıl düzenlenen veya iştirak edilen tanıtım faaliyetlerinin ve katılımcıların sayısı b. Fakültemizin bölümlerini tercih listesinde gösteren öğrenci sayısı

9 iv) Yurt dışı tanıtım faaliyetleri yapılması a. Yurt dışındaki üniversitelerle sürekli ilişkiler üzerinden tanıtım yapılması b. Yurt dışındaki eğitim-öğretim fuarlarına katılımın sağlanması c. Değişim programları kapsamında yurt dışına giden öğretim elemanı ve öğrencilerin üniversitemizi tanıtıcı faaliyetlerde bulunulması (a) Her yıl düzenlenen veya iştirak edilen tanıtım faaliyetlerinin ve katılımcıların sayısı (b) Fakültemizin bölümlerini tercih listesinde gösteren yabancı uyruklu öğrenci sayısı Bilimsel faaliyetler ve araştırma-geliştirme Amaç 1: Aktif bir bilimsel araştırma ve akademik etkileşim ortamı oluşturmak i) Fakültemiz bölümlerinde her öğretim elemanının her bir akademik dönemde bir bilimsel çalışma sunumu yapması a. İsteyen öğretim elemanlarının bildirilerinin sunum provalarının yapılması b. Makale tartışması yapılması c. Proje önerileri üzerinde çalışılması d. Konuk akademisyen ve araştırmacı davet edilmesi e. Lisans/lisansüstü öğrencilerin sunumlara katılmalarının sağlanması a. Yapılan bilimsel çalışma sunumlarının sayısı b. Davet edilen konuk akademisyen ve araştırmacı sayısı c. Yapılan sunumlara katılan lisans/lisansüstü öğrenci sayısı ii) Lisansüstü programların açılması a. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nün Öğretim Yılına kadar yüksek lisans ve doktora programı açması b. Psikoloji Bölümü nün Öğretim Yılına kadar yüksek lisans programı açması c. Disiplinler arası yüksek lisans programlarının açılması (Psikoloji-İşletme; Psikoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik; MBG - İşletme) a. Açılan lisansüstü programların sayısı b. Açılan disiplinler arası lisansüstü programların sayısı

10 iii) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerden nitelikli öğrencilerin lisansüstü programlarımıza başvurusunu teşvik etmek a. Komşu ve yakın ülkelerdeki üniversitelerle irtibat kurularak programlarımızın tanıtılması ve başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi b. Yurt içindeki üniversitelerle irtibat kurularak proje ve lisansüstü programlarımızın tanıtılması c. Web sitemize proje ve çalışmalarımızı tanıtıcı bilgilerin konulması a. Yurt içi ve yurt dışında yapılan lisansüstü programları tanıtım faaliyetlerinin yıllık sayısı b. Web sitemizde proje ve araştırma çalışmalarını tanıtıcı bilgilerin olup olmadığı c. Fakültemize başvuran öğrencilerin ALES ve lisans başarı puanları Amaç 2: Ulusal ve uluslararası projelere katılımı arttırmak i) Desteklenen proje sayısını 2016 yılı sonuna kadar en az %100 artırmak a. OKÜP çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerle her yıl en az 1 ortak proje teklifi sunulması b. Her öğretim üyesinin fakülteye başlama tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 1 ulusal veya uluslararası araştırma projesi teklifi sunması c. Her öğretim üyesinin fakülteye başlama tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde en az bir araştırma projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alması d. Proje hazırlama konusunda tecrübeli öğretim üyelerinin seminer vermesi e. Sunumdan önce proje tekliflerinin ön değerlendirmesinin yapılması f. Proje arşivi oluşturulması, proje yazımında destek ve yardımlaşma mekanizmasının üniversite bünyesinde oluşturulması a. Sunulan proje teklifi sayısı b. Desteklenen proje sayısı c. Projelerde görev alan öğretim elemanı sayısı d. Proje yazımı için oluşturulan destek çalışmaları ve mekanizmalarının oluşturulup oluşturulmadığının tespiti ii) Disiplinler arası projelerde yer almak a. Farklı disiplinlerde çalışan öğretim üyelerinin hem üniversite içi hem de diğer üniversite öğretim üyeleri ile ortak projelerde yer almalarının teşvik edilmesi a. Desteklenen veya başvurulan disiplinler arası proje sayısı

11 Amaç 3: Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın ve atıf sayılarını arttırmak i) 2018 yılına kadar en az 40 adet SCI-E, SSCI-E, AHCI indeksli yayın yapmış olmak a. Ulusal ve uluslararası düzeyde aktif araştırma grupları ile işbirliğinin teşvik edilmesi a. Her yıl hakemli/indeksli dergilerde yapılan yayın sayısı Amaç 4: Akademik dünyada tanınırlığı artırmak i) Her yıl en az bir çalıştay veya seminer vb. akademik etkinlik düzenlemek a. Tanınmış bir bilim insanının davet edilmesi b. Bölge üniversiteleri ile ortak akademik faaliyetler yürütülmesi a. Her yıl düzenlenen çalıştay veya seminer vb. akademik etkinliklerin sayısı ii) 2016 yılına kadar en az bir konferans düzenlemek veya ev sahipliği yapmak a. Önde gelen konferansları düzenleyen kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilmesi b. Öğretim üyelerinin konferans düzenleme kurullarına katılımının sağlanması c. Bu konuda ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ortak çalışma yürütülmesi (a) Düzenlenen, desteklenen veya ev sahipliği yapılan konferans sayısı (b) Konferans kurullarında görev alan öğretim elemanı sayısı (c) Başka üniversite ve kuruluşlarla yürütülen konferans vb. ortak çalışma sayısı iii) 2018 yılına kadar fakülte olarak en az üç kitap yayınlamak a. Ulusal ve/veya uluslararası özgün ya da tercüme kitap yazılmasının teşvik edilmesi b. Kitap yazma ve tercüme konusunda deneyimli öğretim üyelerinin üniversitemizde seminer vermesinin sağlanması a. Yayınlanan kitap sayısı b. Kitap yazımı ve yayını konusunda düzenlenen seminer sayısı iv) Her öğretim üyesi veya lisansüstü öğrencisinin her yıl, alanında önde gelen en az bir ulusal ya da uluslararası konferansa bildirili katılması

12 (a) Ulusal ya da Uluslararası konferans katılım ücreti ve yol masrafları için lisansüstü öğrenciye destek sağlanması a. Ulusal ya da uluslararası konferansa katılan öğretim elemanı veya araştırmacı sayısı b. Konferans katılımı için sağlanan destek miktarı v) Öğretim üyelerinin alanlarındaki bilimsel organizasyonlarda yer alması (a) Öğretim üyelerinin konferanslardaki ilgili kurullarda yer alması (b) Öğretim üyelerinin dergilerdeki ilgili kurullara katılması a. Öğretim elemanlarının yer aldığı konferans ve dergi kurulları sayısı Bilgi/akademik birikimi ve mevcut altyapıyı, bölge ve ülke için değere dönüştürmek Amaç 1: Fakültenin mevcut teknik imkânlarını paydaşların kullanımına sunmak i) Fakültenin mevcut teknik imkânlarını duyurmak ve tanıtmak a. Laboratuvar ve ilgili birimlerin imkânlarının web sitemizde tanıtılması b. Bazı laboratuvarlar ve birimler için broşürler hazırlanması a. Laboratuvar ve ilgili birimlerin imkanlarının web sitesinde tanıtılıp tanıtılmadığı a. Broşürü hazırlanan laboratuvarların sayısı ii) Bal Araştırma Merkezi için Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2015 yılı sonuna kadar akredite olmak iii) Altyapının, dışarıdan kullanıcılara sunulabilmesi için gerekli şartları hazırlamak a. Fiyat listesi, prosedürler, zaman çizelgesi vs. tespit edilmesi b. Gerekli personelin istihdamı a. Laboratuvar ve ilgili birimlerin başına istihdam edilen personel sayısı b. Personelin dışarıdan kullanımlara ayırdığı haftalık toplam saat sayısı iv) Danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri sunmak

13 a. Bölgemizde insan kaynakları konusunda faaliyet yürüten firmaların tespiti ve ilgili öğretim üyeleri ile irtibatlandırılması b. Psikolojik Danışma ve Test biriminin 2014 yılının sonuna kadar kurulması ve en az bir adet psikolojik danışman/psikolog ve sekreter istihdam edilmesi c. Üniversitenin psikolojik danışma biriminin 2014 yılının sonuna kadar psikoloji bölümü danışmanlığında SKS biriminin altında kurularak en az bir psikolojik danışman ve sekreter istihdam edilmesi a. Danışmanlık hizmeti verilen firma sayısı ve verilen yıllık toplam hizmet süresi b. Psikolojik Danışma ve Test biriminin açılıp açılmadığı c. İlgili birimlerin açılıp açılmadığı d. İlgili birimlerde istihdam edilen personel sayısı Amaç 2: Akademik kadromuzu nitelikli elemanlarla güçlendirmek i) Öğretim elemanı alma standartlarını 2013 yılı sonuna kadar belirlemek ve belirlenen kriterleri uygulamak i) 2013 yılı sonuna kadar öğretim elemanı alma standartlarının belirlenerek eleman alımı değerlendirmelerinde uygulanıp uygulanmadığı ii) Yurt dışında ve yurt içinde nitelikli adaylara ulaşmak, öğretim üyesi adaylarına yönelik tanınırlığı artırmak a. Fakülte akademik kurulu tarafından nitelikli öğretim elemanı bulma stratejileri belirlenmesi b. Yurt içi ve yurt dışı akademik iş ilanı sitelerinde (Nature Jobs, Chronicle, Science Jobs) belirtilen nitelikte elemanlar için ilan verilmesi c. Nitelikli akademik elemanların gelmesinin önündeki engellerin belirlenmesi ve çözümler geliştirilmesi d. Yurtdışından gelecek olan akademisyenlerin BİDEB bursları hakkında bilgilendirilmesi a. Nitelikli eleman bulma, üniversitemize kazandırabilme ve bu konudaki engelleri kaldırma üzerine stratejilerin belirlenip belirlenmediği b. Her yıl doğrudan irtibata geçilen öğretim üyesi adayı sayısı c. Yurt içi ve yurt dışında verilen iş ilanı sayısı ve erişilen kitlenin büyüklüğü Amaç 3: Paydaş memnuniyetini artırmak i) Öğrenci memnuniyet oranını her yıl için en az %70 seviyesinde tutmak

14 ii) Fakülte çalışanlarının memnuniyet oranını %90 seviyesinde tutmak iii) Dış paydaş memnuniyet oranını %70 seviyesinde tutmak Bu hedeflere yönelik izlenecek faaliyet ve stratejiler: a. Her dönemin sonunda öğrenci memnuniyet anketleri yapılması b. Anketlerin web üzerinden yapılması için gerekli alt yapının oluşturulması c. Anketlerin oluşturulması ve her yıl güncellenmesi d. Anket sonuçlarının ilgili birimlerde değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması a. Paydaş memnuniyetini tespit etmek için hazırlanan, uygulanan ve sonuçları değerlendirilen anket sayısı b. Her bir anket için ulaşılan katılımcı sayısı ve geri dönüş oranı c. Web üzerinden anket yapılması için gerekli alt yapının oluşturulup oluşturulmadığı d. Öğrenci, fakülte çalışanı ve dış paydaş memnuniyet oranları iv) Mezun memnuniyet oranını %85 seviyesinde tutmak a. Mezunların online takibi ve iletişimin korunması için alt yapının oluşturulması b. Mezunlara yönelik yıllık anketler düzenlenmesi a. Online mezun takip ve iletişim sisteminin kurulup kurulmadığı b. Sistemde kayıtlı mezun sayısı ve oranı c. Her yıl yapılan anket sayısı, ulaşılan ve geri dönüş alınan kişi sayıları d. Mezun memnuniyet oranı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKİL LİSTESİ... 5 DEKAN SUNUŞU... 6 I. GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 9 A.1. MİSYON...

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ OCAK 2014

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ OCAK 2014 2014 YILI PERFORMANS OCAK 2014 PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Hedeflerimiz arasında; Yabancı Diller Yüksekokulu Binası ve Kongre Ve Kültür Merkezi inşaatlarımız ile yerleşke

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-15 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 1 Fen Bilimleri Stratejik Planlama Komisyonu

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017)

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) 1. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Turizm Fakültemizin stratejik planlama çalışmaları ilk kez yüksekokul

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ( NİHAİ ) 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler, çağın birikimlerini ve çözümlerini topluma taşıyan ve genç beyinleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Üniversiteler

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 Prof. Dr.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı