KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Madde 1 Taraflar Bir tarafta İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun sicil numarasına kayıtlı Euro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (Bu sözleşmede EURO YATIRIM veya Bölünen olarak anılacaktır) ile diğer taraftan İstanbul ticaret sicil memurluğunun nolu sicil numarası ile kayıtlı Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Bu sözleşmede EURO FİNANSAL olarak anılacaktır) arasında, Kolaylaştırılmış usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme sözleşmesi ( Sözleşme ) akdedilmiştir. İşbu Sözleşme de Bölünen ve Euro Finansal birlikte Taraflar ve her biri ayrı ayrı Taraf olarak anılacaklardır. Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy İkametgahı : Yıldızposta cad no 17/4 Gayrettepe İstanbul Faaliyet Konusu : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile ilgili olarak yan hizmetlerde bulunmaktır ve Ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Tescil Tarihi : Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Sicil Memurluğu : İSTANBUL Süresi : SÜRESİZ Devralan Ortaklık : EURO FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy İkametgahı : Yıldızposta cad no 17/4 Gayrettepe İstanbul Faaliyet Konusu : Vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, marka ve ürün geliştirme, finansal organizasyon, firma değerleri, halka arz, satın alma, yatırım alanları geliştirme, fizibilite, gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Tescil Tarihi : Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Sicil Memurluğu Süresi : İSTANBUL : SÜRESİZ 1

2 Madde 2 Sözleşme nin Konusu Kolaylaştırılmış usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme tabi olacak Euro Yatırım yönetim kurulu tarafından tarihli ve 35 sayılı, tarihli ve 42 sayılı ve tarihli ve 31 sayılı yönetim kurulu kararları ile, kısmi bölünme sonucu Euro Yatırım a verilen aracı kurumlara ilişkin yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetkileri, yetki belgelerinin SPK ve diğer kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması kaydı ile karşılıksız olarak ve bölünmeye konu mal varlıklarını ayni sermaye olarak devralacak olan Euro Finansal ın, tarihli ve 2 sayılı, tarihli ve 6 sayılı ve tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararına dayanılarak, aşağıdaki şartlarla; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) nci maddeleri, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Kolaylaştırılmış usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Taraflar, Euro Yatırım in Ek 1 de listesi belirtilen aracı kurumlara ilişkin yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetki belgelerini; tarihli bilançosunda (aktiflerinde) kayıtlı olan toplam ,28 -TL net mukayyet değerli, Ek 2 de belirtilen demirbaş listesindekilerin Euro Yatırım ın aktiflerinden çıkarılarak Kolaylaştırılmış Usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle ayni sermaye olarak Euro Finansal a konmasını ve Euro Finansal ın sermayesinin nakit karşılığı Euro Yatırıma tahsisli olarak ,72 TL tutarında arttırılmasını; bu suretle Euro Finansal ın sermayesinin toplam ( , ,72)= ,00 TL tutarında arttırılarak ,00 TL ye çıkarılmasını ve karşılığında Euro Finansal paylarının Euro Yatırım tarafından iştirak hissesi olarak iktisap edilmesini genel kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır. İşbu Sözleşme söz konusu kısmi bölünmenin hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu bölünme işlemine ilişkin duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Madde 3 Kısmi Bölünme İşlemine Konu Demirbaşlar ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurum Euro Yatırım a verilen; yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetki belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurum Euro Yatırım a verilen; yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetki belgeleri Ek 1 de yer almakta; Euro Yatırım aktifinde kayıtlıyken net mukayyet değeri üzerinden Euro Finansal a ayni sermaye olarak konularak kısmi bölünme işlemine konu olacak Demirbaş listesi Ek 2 de yer almaktadır. Madde 4 Bölünmeye Esas Mali Tabloları Kısmi bölünme işlemi, tarihli mali tablolar esas alınmak sureti ile gerçekleştirilecektir. Madde 5 Euro Yatırım ve Euro Finansal ın Ortaklık Yapısı Kısmi bölünmeye tabi olacak Euro Yatırım in kısmi bölünmeye konu Ek-1 ve Ek-2 de listelenmiş varlıklarını ayni sermaye olarak devralacak olan Euro Finansal ın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 2

3 EURO FİNANSAL : SERMAYE VE ORTAKLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,00 100,00 TOPLAM ,00 100,00 EURO FİNANSAL HİZMETLER DANIŞMANLIK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Süresi ELVAN SOYDAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 Bağımsız Üye Değil 3 yıl İSMAİL GÜNER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 0 Bağımsız Üye Değil 3 yıl ELİF ŞAHİN AKAEVREN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0 Bağımsız Üye Değil 3 yıl Euro Yatırım ın kısmi bölünme yoluyla Euro Finansal a ayni sermaye olarak koyacağı ,28-TL tutarında mal varlıklarının karşılığı olarak Euro Finansal tarafından ihraç edilecek paylar ile nakit ,72 TL tutarında arttırılan sermaye karşılığı paylar, devralan Euro Finansal ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle, doğrudan Euro Yatırım a verilecektir. Bölünen Euro Yatırım ın, bölünme öncesi ortaklık yapısı aşağıda verilmiştir. 3

4 EURO YATIRIM : SERMAYE VE ORTAKLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Mustafa Şahin ,65 41,00 Diğer ,35 59,00 TOPLAM ,00 100,0 Madde 6 İmtiyazlı Paylar Euro Yatırım tarafından Euro Finansal a tahsis edilen ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek paylar yalnızca Euro Yatırım a devredilecektir. Euro Yatırım ın ortaklarına pay dağıtılmayacaktır. Bu çerçevede Euro Yatırım nezdinde mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında verilecek herhangi bir eşdeğer hak veya bir karşılık bulunmaktadır. Madde 7 Sermaye Azaltılması ve Borçların Devri Euro Yatırım tarafından Euro Finansal a tahsis edilen ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek paylar yalnızca Euro Yatırım a devredilecektir. Euro Yatırım ın ortaklarına hisse dağıtılmayacaktır. Bu nedenle Euro Yatırım de sermaye azaltılması yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19. Maddesinin 3-b bendi hükmü çerçevesinde tarih ve Resmi Gazete yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nin Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi başlıklı 19. Maddesinin İştirak Hisselerinin Ortaklara Verilmesi alt başlıklı bölümünde yer alan hüküm aşağıdaki gibidir Öte yandan, devralan şirketin hisselerinin devreden şirkette kalması halinde, devredilen demirbaş ve iştirak hisselerine ilişkin pasif kıymetlerin (borçların) devri ihtiyaridir. Buna göre, kısmi bölünme sonucu Euro Finansal ın ayni sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisselerine, Bölünen kendisi sahip olacağından, Euro Finansal a herhangi bir borç devredilmeyecektir. Madde 8 Sermaye Artırımı, Ayni Sermaye ve Nakit Karşılığı İştirak Hissesi Alınması ve Bölünme Sonrası Yapı Euro Finansal ın mevcut sermayesi TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, kısmi bölünme kapsamında Bölünen in sahip olduğu Ek 2 deki demirbaşların Euro Finansal a ayni sermaye olarak 4

5 konulması neticesinde, devredilen ayni sermayenin net mukayyet değeri olan ,28-TL ve nakit karlığı artırılacak olan ,72 TL olmak üzere toplam ,00 TL tutarında artırılacaktır. Diğer bir ifadeyle, kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye artırımı ile aynı anda Euro Finansal da ,72-TL lik bir nakdi sermaye artırımı daha yapılacak olup, nakit artırılan ,72 -TL diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak şartı ile Euro Yatırım a tahsis edilecek ve bu Şirket tarafından taahhüt edilerek nakden ve defaten ödenecektir. İlgili sermaye artırımı işlemi, Tarafların genel kurullarında alacakları kararın tescilini müteakip gerçekleşecektir. Euro Finansal da artırılacak söz konusu sermayeye karşılık olarak toplam ,00-TL nominal değerde adet pay çıkarılacak ve bu paylar Euro Finansal ın mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle ile Euro Yatırım a verilecektir. Euro Finansal ın kısmi bölünme sonrası ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: Ortak Mevcut Sermaye Dağılımı (TL) Artırılan Ayni Sermayede Payı (TL) Artırılan Nakit Sermayede Payı (TL) Artırılan Sonrası Toplam Pay (TL) Artırım Sonrası Sermayedeki Payı (%) Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. TOPLAM , , , , , , , , EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Süresi MUSTAFA ŞAHİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil 3 yıl SEDA ŞAHİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 0.58 Bağımsız Üye Değil 3 yıl ÇOŞKUN ARIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00 Bağımsız Üye Değil 3 yıl OSMAN DEMİRCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00 Bağımsız Üye 3 yıl 5

6 Adı Soyadı Görevi Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Süresi Euro Yatırım ın kısmi bölünme yoluyla Euro Finansal a koyduğu ayni ve nakit sermaye tutarı karşılığı Euro Finansal tarafından ihraç edilecek paylar, devralan Euro Finansal ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle doğrudan Euro Yatırım a verilecektir. Bir başka ifade ile devralan şirketin hisseleri devreden şirkette kalacaktır. Bu nedenle değişim oranın hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Madde 9 Kısmi Bölünme Sonrası İlgili Ana Sözleşme Maddeleri Bölünme ile birlikte Euro Finansal ın ana sözleşmesini Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. Bunun yanında Euro Yatırım ın, Yatırım Holding e dönüşmesiyle birlikte Ana sözleşmesinin ve 20 nci maddeleri tadil, 7-14 nci maddeleri iptal edilecektir. Euro Finansal ın Ana Sözleşmesi Sermeye ve Hisseler Maddesi Tadil Metni: ( madde 6 ) Şirketin sermayesi (Onmilyonyüzbin ) TL sıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir)tl değerinde (0nmilyonyüzbin) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına namına yazılıdır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sefer arttırılan (Onmilyon) TL sının; ,28 (Yüzyirmibeşbin beşyüzyedi lira Yirmisekiz kuruş) TL lık kısmi Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin kısmi bölünme sebebiyle ayni sermaye konulmuştur. Kalan ,72 (Dokuzmilyonsekizyüzyetmişdörtbindörtyüzdoksaniki lira, Yetmişiki kuruş) TL lık kısmi Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından nakden muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin daha önceki ,-TL tutarındaki kısmı, ortaklarca her türlü muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş olup, bu defa arttırılan ,00-TL nin; ,28-TL sı Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu nun tarih ve 5 sayılı yılı kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19/b-3 ve 20. Maddeleri ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 274. Ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 33. Maddelerine istinaden anonim ve Limited şirketlerin kısmi bölünmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) hükümlerine uygun olarak, hazırlanan kısmi bölünme işlemleri sonucunda Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ne Ait toplam ,28-TL- İSTANBUL Anadolu 11. Asliye ve Ticaret Mahkemesinin 2014/30 esas sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelemesi sonucu tarihinde hazırlanan Bilirkişi Raporu nda net mukayyet değerli Demirbaşların Şirket e ayni sermaye olarak konulması suretiyle; 6

7 ,72-TL lik kısmı ise Euro Yatırım tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek, nakden ve defaten ödenmesi suretiyle, karşılanmıştır. Şirkete ayni sermaye olarak konulan demirbaşlar üzerlerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. - Mevcut imtiyazlı paylar karşılığı herhangi bir eşdeğer hak verilmeyecektir. - İştirak yöntemiyle kısmi bölünme işleminin gerçekleştirilecek olması sebebiyle Euro yatırım ın Euro Finansal ın %100 üne sahip olmasından bölünme işlemi sonrası yeni bir pay ihraç olmayacak, bu çerçevede Euro Yatırım ortaklarına, imtiyazlı paylarına eşdeğer uygun bir hak veya karşılık verilmeyecektir. Euro Yatırım ın imtiyazlı paylarına ilişkin imtiyazlar bölünme işleminden etkilenmeyecektir. Bununla birlikte Euro Yatırım ın esas sözleşmesinde Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan esas sözleşme tadilleri nedeniyle mevcut imtiyazlarda değişiklikler söz konusudur. Euro Yatırım ın Esas sözleşme tadil tasarısında MADDE 6 ve MADDE 9 da mevcuttur. Madde 10 Kâr Payı Yapılacak sermaye artırımı sonrasında Bölünen in iktisap edeceği Euro Finansal hisselerinin bilanço kârı payına hak kazanacağı tarih, bölünme sözleşmesinin onaylanacağı, devralan Euro Finansal ın genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili nde tescil edileceği tarih olup, bu durum işbu Sözleşme nin onaylanacağı genel kurul toplantısı gündeminde yer alacaktır. Madde 11 Vergi Borçlarından Doğan sorumluluk Euro Yatırım ve Euro Finansal bölünme işleminin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içinde, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 20. Maddesi uyarınca, ilgili mali tabloları, beyannameleri ve sair belgeleri ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Bölünen in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, Bölünen ve Euro Finansal müteselsilen sorumludur. Madde 12 Çalışanların Devri 4857 sayılı İş Kanunu nun işyerinin devrinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceğini düzenleyen 6. Maddesi uyarınca personel devrine ilişkin tüm hükümler uygulanacaktır. Madde 13 Tarafların işbu sözleşme ile Doğan Yükümlerini Yerine Getirmemesinin Sonuçları Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, kısmi bölünme yoluyla devir konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bölünme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Tarafların işbu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmemesi durumunda işbu Sözleşme geçerlilik kazanmayacaktır. 7

8 Madde 14 Kısmi Bölünme Konusu Demirbaşların Üzerlerindeki Takyidatlarla Birlikte Devredilmesi Bölünen şirket Euro Yatırım aktifinde yer alan ve Ek-2 de bir listesi verilmiş olan bölünme konusu demirbaşların üzerinde herhangi bir takyidat, sınırlama veya rehin bulunmamaktadır. Madde 15 Alacakların Korunması Euro Yatırım ın tarihi itibariyle mevcut alacaklarını bildirmesine veya alacaklılarını güvence verilmesi için talepte bulunmaya davet etmesine, kısmi bölünme yoluyla Euro Finansal a konulacak ayni sermaye karşılığı yapılacak sermaye artırımı sonrasında ihraç edilecek hisseleri kendisi alacağından, başka bir ifade ile Euro Yatırım ın ortaklarına iştirak hissesi verilmeyeceğinden, gerek bulunmamaktadır. Şöyle ki; işlemin Euro Yatırım açısından gerçek mahiyeti, aktif kalemleri arasında bir yer değişikliğinin oluşmasıdır. Euro Yatırım, mevcut Euro Finansal a sermaye karşılığı koyacağı aktif kıymetlerin mukayyet değerleri toplamı ve ilave nakit sermaye artırımı karşılığı olarak koyacağı tutar toplam kadar iştirake sahip olacaktır. Euro Yatırım, aktifinden çıkacak ayni sermaye ve nakit karşılığı konacak değerlerin toplamı kadar bir aktif değere sahip olmakta, dolayısıyla kısmi bölünme sonucunda öz sermayesi değişmemektedir. Bu durum, üçüncü kişilerin alacaklarına karşılık teminat teşkil eden bilanço öz varlığının, bölünme öncesi döneme nazaran kıyasen değişemeyeceğini, aynı kalacağını, dolayısıyla bölünme sonrası bilanço üçüncü kişilerin alacaklarının karşılığı olarak bölünme öncesi bilançodaki değerlere eş değerlerin yer alacağını göstermektedir. Yine bu sebeple, Euro Yatırım ın borçlarının ödendiğini, tevdi olduğunu veya alacaklarının onay verdiğini kanıtlamasına gerek bulunmamaktadır. Madde 16 Yönetim Kurulları Tarafından Genel Kurulların Toplantıya Çağırılması İçin Azami süre Bölünme işlemi Bölünen in ve Euro Finansal ın Genel Kurul kararlarının tescil tarihi itibariyle geçerlilik kazanır. Bölünen in ve Euro Finansal ın Yönetim Kurulları, Genel Kurullarının tarihine kadar toplantıya davet etmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde Genel Kurullar toplantıya davet edilmez ise işbu Sözleşme geçersiz sayılacaktır. İşbu Sözleşme, Bölünen in genel kurulunda onaylandıktan sonra bölünmeye konu malvarlıklarının Euro Finansal a devir edilmesi ve devir işlemlerinin yapılması ile tamamlanmış olacaktır. Madde 17 Diğer Kamu Kuruluşlarının Görüşleri Sermaye Piyasası Kurulu haricinde izne tabi olacak başka kamu kuruluşu yoktur. Madde 18 Uzman Kuruluş Görüşü tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde 17 maddesinin 2.fıkrasına göre kolaylaştırılmış usulde bölünmede bağımsız denetim raporu ve Uzman kuruluş görüşü aranmayacaktır. 8

9 Madde 19 TTK Uyarınca Öngörülen Denkleştirme Ödemesine İlişkin Bilgi Euro Yatırım ın Euro Finansal paylarının tamamına sahip olması sebebiyle ve Euro Yatırımın sermaye artırımına gitmemesinden dolayı denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek olmayacaktır. Madde 20 Finansal Raporlama Standartlarına Uygunluk Bölünen Euro Yatırım halka açık ve borsada işlem gören şirket olması sebebiyle finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlamaktadır. Madde 21 Kısmi Bölünmeye İlişkin Raporlar tarihli mali tablolar esas alınarak yapılacak kısmi bölünme işlemine ilişkini Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2014/30 esas sayılı dosyasında, mahkemenin tarihli ara kararı ile görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan tarihli bilirkişi raporu işbu sözleşmenin 3 nolu ekinde sunulmaktadır. Madde 22 İmza İşbu Sözleşme tek nüsha halinde hazırlanmış ve tarihinde Bölünen i ve Euro Finansal ı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olup, Bölünen in ve Euro Finansal ın genel kurullarında onaylandıktan sonra hüküm ifade etmek üzere yürürlüğe girmiştir. Euro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (EURO YATIRIM / BÖLÜNEN) Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (EURO FİNANSAL) Elvan SOYDAŞ Feyzullah ÖNER İsmail GÜNER Elif ŞAHİN AKAEVREN Gen.Müd.Yrd. Muhasebe Yetkilisi Yön. Kurl. Başk. Yrd. Yön. Kurl. Üyesi KAŞE KAŞE 9

10 EKLER: Ek-1 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurum Euro Yatırım a verilen; Alım-Satım Aracılığı Yetki Belgesi Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Belgesi Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi Repo ve Ters Repo Yetki Belgesi Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (VOB) Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi ile bu yetkilerden kaynaklanan tüm yan hizmetler iş bu sözleşme ile Euro Finansal a devredilecektir. Euro Yatırım tarafından SPK hükmü uyarınca verilen yetki belgelerine dayanarak yapılan; a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı ç) Portföy yöneticiliği d) Yatırım danışmanlığı e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması h) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması ile yan hizmetler olarak; ı) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması i) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması j) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması k) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması l) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması m) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması n) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması, işlemlerin tamamı, 10

11 AYNİ SERMAYE OLARAK DEVROLUNACAK DEMİRBAŞLAR (TL) AÇIKLAMA DEFTER DEĞERİ TOPLAM BİRİKMİŞ AMORTİSMAN NET MUKAYYET DEĞERİ NASA BİLGİ İŞLEM FT: (SERVER) 1.237, ,41 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (HP 1012 USB A4 YAZICI) 286,13 286,13 0,00 KOM NET KOMİNİKASYON FT:41689 (SES KAYIT CİH.)K 2.971, ,75 0,00 SÜMER YATIRIM FT: (12 AD.SAND.+5 KESON) 413,00 413,00 0,00 REAL FT: (2 AD.SEG 37 EK.TV) 244,00 244,00 0,00 CARREFOUR FT: (37 EK.SCHAUB LORENZ TV) 139,90 139,90 0,00 REAL HİOERMARKET FT: (SHOV 37 EK.TV.) K 159,90 159,90 0,00 AETES ELEKT. FT (UPS+AKÜ)A 1.742, ,16 0,00 NASA BİLGİ İŞL FT. SAMSUNG 19"920N MONİTÖR 20 AD. (MC) 3.697, ,84 0,00 NASA BİLGİ İŞL FT. 3COM 16 PORT 10/100 SWITCH 301,42 301,42 0,00 NASA BİL.İŞL FT. HP LASER JET 3050 ALL IN ONE P 1 AD.(MC) 553,80 553,80 0,00 IDB BİLGİSAYAR YAZILIM FT (VOB PROĞRAMI) 7.375, ,00 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (WSNTUNX64 2P MAS.MODEM 1.613$) 3.224, ,70 644,93 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (WSNTUE11200HM 2P M.MOD.1.427$) 2.852, ,23 570,56 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CISCO MOD.ROUTER W/2XPE1.150$) 2.299, ,22 459,81 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CISCO GSHDSL SEC.ROUTER 599$) 1.197,50 958,00 239,50 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CHECK POINT VPN-1EDGE 693$) 1.385, ,33 277,08 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CHECK POINT COLLABORATIV 118$) 235,91 188,73 47,18 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT (MODEM) 2.470, ,39 0,00 MARKOM BİLGİSAAR SİS. FT (1 AD. BİLG.+2 AD. MONİTÖR) 419,70 419,70 0,00 KAE ELEKTRONİK SAN.TİC.FT: (UPS 10KVA) 3.084, ,99 0,00 e-mobil BİL FT.HP DL x1GB NHP- SATA(SERVER SİS.) 4.944, ,67 0,00 NASA BİLGİ İŞL FT. BİLGİSAYAR BED. (Vob için) 2.073, ,68 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM TEK.FT: (HP PORT SWITCH) 1.647, ,03 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM TEK.FT: (W/2XFE 0,00 11

12 2WAN SLOTS) 1.572, ,17 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM TEK.FT: (TELLABS MODEM) 2.171, ,09 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (1 AD.BİLG.) 764,23 764,23 0,00 NORTEK İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT:22017 (MS 48 C SANTRAL) 776,44 776,44 0,00 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.FT: (XEROX PE220 YAZICI) 392,33 392,33 0,00 SER-COM TELEKOMİNİKASYON FT (BACKUP UNİTE) 1.502, ,14 0,00 SER-COM TELEKOMİNİKASYON FT (SCSI HDD) 833,20 833,20 0,00 MİCROLİNE TELEKOM.VE BİLİŞİM FT (SANTRAL) 6.730, ,72 0,00 ÇÖZÜM BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ FT:89473 (SES KAYIT CİHAZI) 831,90 831,90 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-IBM INTEL XEON PROCES) 1.338, ,30 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER- VMWARE INFRASTRUCTURE) 2.666, ,43 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER- VMWARE INFR.FOUNDATION 1.566, ,19 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-2 AD.HI- LEVEL 4GB KIT) 1.039, ,30 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-3 AD.IBM 146GB 15K RP) 1.855, ,03 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-3 WAN L.B.500 KUL.175) 4.508, ,91 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-3 WAN L.B.100 KUL.25M) 2.454, ,88 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-IBM X3650 DUAL CORE) 4.367, ,92 0,00 ORLANK TELEKOMİNİKASYON FT:15196 (DİJİTAL KAYIT KARTI) 1.770, ,00 0,00 NORTEK İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT:381 (VR02 SES KAYIT CİHAZI) 318,60 318,60 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (4 AD.BİLG.) 2.166, ,46 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SMS 8340 APPLIANCE) 2.936, ,08 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (BİLGİSAYAR) 800,83 800,83 0,00 VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ FT:67209 (TOSHIBA A300-15G NOTEBOOK) 1.372, ,55 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (3 AD.LG GENİŞ EKRAN ) 1.172, ,45 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (1 AD.BİLGİSAYAR) 653,78 653,78 0,00 VATAN COMPUTER FT: (LEXMARK X340 YAZICI+FAX+TARAYICI+FOTOK 344,20 344,20 0,00 ÇÖZÜM BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ FT:2699 (BALGAT VR-8 SES KAYIT CİH.) 1.250, ,80 0,00 MEDİA MARKET ANKARA 2 FT: (2 AD MONİTÖR) 398,00 398,00 0,00 OKSİD BİLİŞİM TEKNOJİ FT: (TOSHIBA SATL A300-17N) 1.098, ,38 0,00 12

13 DRC BİLİŞİM VE SOSYAL HİZ.FT:6089 (SES KAYIT CİH.) 7.552, ,00 0,00 DEMAC BİLGİSAYAR FT:39360 (BİLGİSAYAR) 1.470, ,00 0,00 TECNO-COM BİLİŞİM SERVİS OFİS SİS.FT:8702 (XEROX PE220 FAX+FOTOK 401,20 401,20 0,00 HİKMET MÖBLE FT:70681 (KANEPE+SEHPA+KOLTUK+DOLAP) , ,00 0,00 HİKMET MÖBLE FT:70683 (MASA+SANDALYE) 6.500, ,00 0, PLAZMA DISP 603,19 603,19 0, PLAZMA DISP 949,47 949,47 0,00 CANON LV-7325 P 641,89 641,89 0,00 OTOMATİK KALİBR 1.782, ,55 0,00 OTOMATİK KALİBR 1.049, ,94 0,00 GÜVENLİK (KAMER 2.685, ,64 0,00 GÜVENLİK (KAMER 2.703, ,46 0,00 DOLAP 52 M , ,17 0,00 PERFORE DİKEY Perde 1.298, ,93 0,00 HİKMET MÖBLE FT:70726 (1 MASA+6 SANDALYE) , ,00 0,00 MAVİ BİŞİLİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ FT: (SAMSUNG LCD TV) 2.321, ,06 0,00 ENPLUS ANKAMİL FT: (SONOROUS PL2100BSILV PLAZMA TV) 360,00 360,00 0,00 İPEK EMİN DAYANIKLI EV EŞYALARI FT: (KOLTUK TK.) MŞ 2.050, ,00 0,00 DENTAŞ AVİZE SANAYİ VE DAY.TÜK.MAL.FT:1167 (2 AD.AVİZE) 1.600, ,00 0,00 PUSULA GRUP FT:1338 (YANGIN ALARM SANTRALİ) 1.614, ,20 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (TOSHIBA P NOTEBOOK) 2.150, ,00 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (XEROX LASER YAZICI) 365,27 365,27 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (BİLGİSAYAR) 1.208, ,73 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (4 AD.LC 22+2 AD.NEC 17 MÖNİTÖR) 1.512, ,06 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (NOTEBOOK) 1.393, ,54 0,00 OKSİD BİLİŞİM TEKNOLOJİ SAN.FT: (BİLGİSAYAR VE DONANIMI) 936,21 936,21 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON FT: (MODEM) 1.180, ,00 0,00 ADIM SANAYİ MAMÜLLERİ FT:14830 (BUZDOLABI+ELEKT.SÜPÜRGE) 635,01 571,51 63,50 FURKAN KLİMA FT:24880 (KLİMA) 314,24 13

14 672,60 358,36 KAE ELEKTRONİK SAN.VE TİC.FT: (UPS) , , ,94 İŞLEM CAM.SAN.VE TİC.FT:66602 (2 adet CAM sekreter Masası) 2.360, ,00 0,00 SANAT DEKPR HALI JALUZİ FT: (LAMİNAT PARKE) 2.964, ,16 0,00 SANAT DEKPR HALI JALUZİ FT: (JALUZİ PERDE) 1.246, ,08 0,00 SANAT DEKPR HALI JALUZİ FT: (STOR PERDE) 792,96 792,96 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON FT: (TELLABS 8110 CTU-S MODEM) 5.844, ,54 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM/ HPM1522NF YAZICI 627,83 627,83 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM/ XEROX 3125 YAZICI 339,79 339,79 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON FT/ (2 AD.DRYTEK MODEM) 4.602, ,00 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.381, ,47 0,00 KOMNET KOM.FT/ CİSCO 1841 ROUTER 5.501, , ,47 BEREKET SARRAF İLETİŞİMFT44869(920 BACKUP ÜNİTESİ) 3.587, ,40 896,80 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (2 AD.BİLGİSAYAR+4.AD.MONİTÖR) 3.049, ,84 762,28 NASA BİLGİ İŞLEM FT/4609+(1 AD.BİLG.VE DONANIMI) 1.865,83 932,92 932,92 NASA BİLGİ İŞLEM FT/46825(SERVER DONANIM) , , ,80 HKS İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT/24834 (ZEON51408GB SERVER İNT.ŞB)) 6.151, , ,87 IDB BİLGİSAYAR YAZILIM FT/355385(SERVER) 7.497, , ,86 NASA BİLGİ İŞLEM FT/323392(MATRİKS ANA MAKİNA) 790,05 395,03 395,03 NASA BİLGİ İŞLEM FT/654482(XEROX 3250D YAZICI) 525,64 262,82 262,82 NASA BİLGİ İŞLEM FT/654482(EXAPI SERVER) 4.892, , ,11 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (ASUS NOTEBOOK 133) 2.443, , ,65 HKS İLETİŞİMSİS.FT/77280(CISCO 1921 ROUTER) , , ,50 HKS İLETİŞİMSİS.FT/77280(İMKB YEDEK SERVER) 5.371, , ,96 TEKBİM FT.Y.OPS.MSOFT.WINDOWS2003 SVE ENG 5 CLIE 1.180,68 786,33 394,35 MOBİL BİLİŞİM FT (WİNDOWS LİSANSLAMA BEDELİ) , , ,76 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: ( APPLIANCE LİSANS) 2.569, , ,47 KARADENİZ BİLGİ İŞLEM FT:19463 (WİNDOWS LİSANS) , , ,32 KCE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON MATBAA.FT: (TABELA) 2.124, ,31 520,69 HALICI OĞUZ FT: (HALI) 0,00 14

15 1.080, ,00 DEMAC BİLGİSAYAR FT/39947 HP PC DES 3010 BİLGİSAYAR 1.100, ,00 0,00 BİMEKS BİLGİ İŞLEM FT:2451 (SONY VPCEB1M1E/BJ LT) 1.594, ,52 318,88 M&T ISITMA SOĞUTMA KLİMA TES.SAN.FT:29093(KOMPRESÖR) 5.445, , ,68 TELTAŞ TELEKOMÜNİKASYON FT:23217(SANTRAL) , , ,15 GİDER PUSULASI NO/1 (MOBİLYA) , , ,00 DARTY KESA TURKEY FT: (LCD) 1.699,00 576, ,29 ÖZTEK ELEKTRONİK OTOMASYON FT/67789(3 AD.SES KAYIT CİHAZI VE DONAMI) , , ,91 VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ FT: (1 AD.BİLGİSYAR) 1.081,75 540,88 540,88 VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ FT: (2 AD.BİLGİSYAR) 2.618, , ,48 VATAN BİLGİSAYAR FT/391560(IPAD) 16GBGB) 1.224,00 612,00 612,00 ENNE MOB.OTO.İNŞ.FT/4645 (STOR PERDE) 1.458,00 583,20 874,80 GÜRSOY GRUP ELEKTRİK İŞLERİ İNŞAAT FT/7518 (ISITICI TESİSAT İŞLERİ) 1.569,40 31, ,01 FURKAN KLİMA FT:24700 (RBAC09 SPLİT KLİMA) 566,40 150,93 415,47 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.111, ,25 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (TOSHIBA LCD TV) 908,60 726,88 181,72 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.884, ,64 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR+2.AD.MONİTÖR) 1.626, ,26 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.278,18 958,64 319,55 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR+2.AD.MONİTÖR) 2.235, ,42 558,81 HİSAR BÜRO MOBİLYA FT/847(3 AD.MASA) 1.359,36 741,87 617,49 NASA BİLGİ İŞLEM FT/93003 (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.087,00 815,25 271,75 HKS İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT/ (SES KAYIT CİHAZI) 1.475, ,25 368,75 DEMAC BİLGİSAYAR/40073 (6 AD.B.SAYAR) 6.149, ,59 0,00 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.FT/ (TV) 2.585, , ,36 DEMAC BİLGİSAYAR FT/223971(2 AD.BİLGİSAYAR VE DONANIM) 3.487, , ,55 NASA BİLGİ İŞLEM FT/626022(ASUSNOTEBOOK) 1.530, ,15 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/626022(2 AD.MONİTOR) 616,46 616,46 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/293573(2 AD.BİLG+DONATIM) 3.783, ,41 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON 0,00 15

16 &NETWORK/696448(VMWARE DDR3 SERVER) 3.622, ,60 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (XEROX LAZER PRT.) 339,08 339,08 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR+4.AD.MONİTÖR) 2.354, ,61 588,54 M&G KLİMA ISITMA SOĞUTMA SİS.FT/619857(1 AD.SPLİT KLİMA) 1.180,00 235,84 944,16 NASA BİLGİ İŞLEM FT/91966 (PC) 801,75 601,31 200,44 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (TOSHIBA NOTEBOOK) 2.260, ,57 565,19 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FTTEK.SAN.FT/261263(SPAM SERVER) 5.574, , ,73 NASA BİLGİ İŞLEM FT/656476(NOTEBOOK) 2.048, , ,13 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (ASUS NOTEBOOK 133) 9.870, , ,35 BNT BİLGİSAYAR DAN.VE BİL.İŞL.HİZ.FT/95385(6 AD.BİLG.) 5.996, , ,54 KARADENİZ BİLGİ İŞLEM FT:19463 (BİLGİSAYAR LİSANS) 50,77 33,83 16,95 BNT BİLGİSAYAR DAN.VE BİL.İŞL.HİZ.FT/95193(LİSANS) 3.535,43 235, ,97 HİSAR BÜRO MOBİLYA FT/938 (2'Lİ KANEPE) 802,40-802,40 TOPLAM , , ,28 16

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İşbu Birleşme Sözleşmesi (bundan sonra gereken yerlerde Birleşme Sözleşmesi veya Sözleşme olarak anılacaktır.), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 16/A maddesine dayanılarak 14.07.2003

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ (DEVRALAN ŞİRKET)

ANONİM ŞİRKETİ (DEVRALAN ŞİRKET) LOGO YAZILIM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (DEVRALAN ŞİRKET) ile NETSİS YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CORETECH BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ LOGOBİ YAZILIM SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLAN ŞİRKET bundan böyle birlikte TARAF ŞİRKETLER olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLAN ŞİRKET bundan böyle birlikte TARAF ŞİRKETLER olarak anılacaktır. İşbu Birleşme Sözleşmesi BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Ankara Ticaret Sicil Memurluğu na 31177 sicil numarası ile kayıtlı, 0860042250 vergi numaralı, şirket merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 296. Cadde No: 16,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme );

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme ); BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme ); 1- Merkez Mah. Bağar Cad. No. 14/A Tekfen Ofispark A2 Blok / Kat: 1 34406 Kağıthane İstanbul, Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/api/bildirim.aspx?id=481280&isenglish=0

http://www.kap.gov.tr/api/bildirim.aspx?id=481280&isenglish=0 Page 1 of 1 İmzalı Görüntüle Ek dosyalar 1- Birleşme Sözleşmesi Taslağı.pdf AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2015 [] 12.11.2015 10:57:05 Birleşme Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bildirim Adres Miralay

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

TEBLİĞ. BĠRLEġME VE BÖLÜNME TEBLĠĞĠ (II-23.2)

TEBLİĞ. BĠRLEġME VE BÖLÜNME TEBLĠĞĠ (II-23.2) 28 Aralık 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28865 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ BĠRLEġME VE BÖLÜNME TEBLĠĞĠ (II-23.2) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016 KONU Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Seri No:9) Resmi Gazete de Yayımlandı. Bilindiği üzere, 07.04.2015

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin. Duyuru Metni

Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin. Duyuru Metni ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. İle AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 1 FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 2 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009 31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER R.G. 56 09 Nisan 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI ( Sayılı Yasa) 40 ıncı Madde Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sayılı Bankalar

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ 23 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ Genel Açıklama: Bölünme ve hisse değişimi uygulaması mevzuatımıza 2001

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

KİPAŞ DENİM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NE DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMESİ İLE İLGİLİ BİRLEŞME RAPORU

KİPAŞ DENİM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NE DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMESİ İLE İLGİLİ BİRLEŞME RAPORU KİPAŞ DENİM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NE DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMESİ İLE İLGİLİ BİRLEŞME RAPORU Tarih: 12.11.2013 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK

Detaylı

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ?

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) Özet KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Limited ve anonim şirketlerin aktifine kayıtlı olan malların mevcut veya yeni kurulacak

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ Dönem içinde şirketimizin Yönetim Kurullarında görev alan başkan ve üyeler aşağıda gösterilmiştir. Adı Soyadı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Eylül 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme. Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014

Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme. Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014 Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014 0 İLGİLİ DÜZENLEMELER 6102 sayılı TTK 136-158 arasındaki maddeler- Birleşme, 159-179

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

Konu: 6637 Sayılı Kanunla Nakdi Sermaye Artışına Getirilen Teşvik Uygulamasının Detayları.

Konu: 6637 Sayılı Kanunla Nakdi Sermaye Artışına Getirilen Teşvik Uygulamasının Detayları. Sayı: 2016/7 Konu: 6637 Sayılı Kanunla Nakdi Sermaye Artışına Getirilen Teşvik Uygulamasının Detayları. 4 Mart 2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmi Gazete'de nakit sermaye artırımlarına teşvik getiren düzenlemeye

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE ULUKARTAL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİRLEŞME RAPORU 10.12.2014

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE ULUKARTAL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİRLEŞME RAPORU 10.12.2014 İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE ULUKARTAL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİRLEŞME RAPORU 10.12.2014 1 İÇİNDEKİLER I. Birleşmeye Katılacak Şirketleri Tanıtıcı Bilgiler 3 I.1. Devralan Şirket: İntegral Menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu Kamuyu Aydınlatma Platformu http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=442451 Page 1 of 1 28.05.2015 English Yardım İletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

İletişim Adresi Telefon Faks MERKEZ MAHALLESİ ATLAS CADDESİ NO:2 PK 34217 MAHMUTBEY-BAĞCILAR/İSTANBUL 2124450900 2124451819

İletişim Adresi Telefon Faks MERKEZ MAHALLESİ ATLAS CADDESİ NO:2 PK 34217 MAHMUTBEY-BAĞCILAR/İSTANBUL 2124450900 2124451819 1- Ticaret Unvanı MENBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2- Merkez Adresi MERKEZ MAHALLESİ ATLAS CADDESİ NO:2 P.K. 34217 MAHMUTBEY-BAĞCILAR/ İSTANBUL 3- İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 13/07/2015 Konu: Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulaması (Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Vergi İndirimi) 1- Giriş: 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi:

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi: Şirket Bölünmeleri 1 Güncellenme Tarihi: 17.06.2014 İlk Bakış Eski Türk Ticaret Kanunu'nda yer almayan şirket bölünmeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Ka u u u TTK 159. ve 179. Maddeleri arası da kapsa lı

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı