KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Madde 1 Taraflar Bir tarafta İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun sicil numarasına kayıtlı Euro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (Bu sözleşmede EURO YATIRIM veya Bölünen olarak anılacaktır) ile diğer taraftan İstanbul ticaret sicil memurluğunun nolu sicil numarası ile kayıtlı Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Bu sözleşmede EURO FİNANSAL olarak anılacaktır) arasında, Kolaylaştırılmış usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme sözleşmesi ( Sözleşme ) akdedilmiştir. İşbu Sözleşme de Bölünen ve Euro Finansal birlikte Taraflar ve her biri ayrı ayrı Taraf olarak anılacaklardır. Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy İkametgahı : Yıldızposta cad no 17/4 Gayrettepe İstanbul Faaliyet Konusu : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile ilgili olarak yan hizmetlerde bulunmaktır ve Ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Tescil Tarihi : Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Sicil Memurluğu : İSTANBUL Süresi : SÜRESİZ Devralan Ortaklık : EURO FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy İkametgahı : Yıldızposta cad no 17/4 Gayrettepe İstanbul Faaliyet Konusu : Vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, marka ve ürün geliştirme, finansal organizasyon, firma değerleri, halka arz, satın alma, yatırım alanları geliştirme, fizibilite, gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Tescil Tarihi : Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Sicil Memurluğu Süresi : İSTANBUL : SÜRESİZ 1

2 Madde 2 Sözleşme nin Konusu Kolaylaştırılmış usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme tabi olacak Euro Yatırım yönetim kurulu tarafından tarihli ve 35 sayılı, tarihli ve 42 sayılı ve tarihli ve 31 sayılı yönetim kurulu kararları ile, kısmi bölünme sonucu Euro Yatırım a verilen aracı kurumlara ilişkin yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetkileri, yetki belgelerinin SPK ve diğer kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması kaydı ile karşılıksız olarak ve bölünmeye konu mal varlıklarını ayni sermaye olarak devralacak olan Euro Finansal ın, tarihli ve 2 sayılı, tarihli ve 6 sayılı ve tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararına dayanılarak, aşağıdaki şartlarla; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) nci maddeleri, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Kolaylaştırılmış usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Taraflar, Euro Yatırım in Ek 1 de listesi belirtilen aracı kurumlara ilişkin yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetki belgelerini; tarihli bilançosunda (aktiflerinde) kayıtlı olan toplam ,28 -TL net mukayyet değerli, Ek 2 de belirtilen demirbaş listesindekilerin Euro Yatırım ın aktiflerinden çıkarılarak Kolaylaştırılmış Usulde İştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle ayni sermaye olarak Euro Finansal a konmasını ve Euro Finansal ın sermayesinin nakit karşılığı Euro Yatırıma tahsisli olarak ,72 TL tutarında arttırılmasını; bu suretle Euro Finansal ın sermayesinin toplam ( , ,72)= ,00 TL tutarında arttırılarak ,00 TL ye çıkarılmasını ve karşılığında Euro Finansal paylarının Euro Yatırım tarafından iştirak hissesi olarak iktisap edilmesini genel kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır. İşbu Sözleşme söz konusu kısmi bölünmenin hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu bölünme işlemine ilişkin duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Madde 3 Kısmi Bölünme İşlemine Konu Demirbaşlar ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurum Euro Yatırım a verilen; yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetki belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurum Euro Yatırım a verilen; yatırım hizmetleri faaliyetleri ve yan hizmetleri gösteren yetki belgeleri Ek 1 de yer almakta; Euro Yatırım aktifinde kayıtlıyken net mukayyet değeri üzerinden Euro Finansal a ayni sermaye olarak konularak kısmi bölünme işlemine konu olacak Demirbaş listesi Ek 2 de yer almaktadır. Madde 4 Bölünmeye Esas Mali Tabloları Kısmi bölünme işlemi, tarihli mali tablolar esas alınmak sureti ile gerçekleştirilecektir. Madde 5 Euro Yatırım ve Euro Finansal ın Ortaklık Yapısı Kısmi bölünmeye tabi olacak Euro Yatırım in kısmi bölünmeye konu Ek-1 ve Ek-2 de listelenmiş varlıklarını ayni sermaye olarak devralacak olan Euro Finansal ın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 2

3 EURO FİNANSAL : SERMAYE VE ORTAKLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,00 100,00 TOPLAM ,00 100,00 EURO FİNANSAL HİZMETLER DANIŞMANLIK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Süresi ELVAN SOYDAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 Bağımsız Üye Değil 3 yıl İSMAİL GÜNER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 0 Bağımsız Üye Değil 3 yıl ELİF ŞAHİN AKAEVREN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0 Bağımsız Üye Değil 3 yıl Euro Yatırım ın kısmi bölünme yoluyla Euro Finansal a ayni sermaye olarak koyacağı ,28-TL tutarında mal varlıklarının karşılığı olarak Euro Finansal tarafından ihraç edilecek paylar ile nakit ,72 TL tutarında arttırılan sermaye karşılığı paylar, devralan Euro Finansal ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle, doğrudan Euro Yatırım a verilecektir. Bölünen Euro Yatırım ın, bölünme öncesi ortaklık yapısı aşağıda verilmiştir. 3

4 EURO YATIRIM : SERMAYE VE ORTAKLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Mustafa Şahin ,65 41,00 Diğer ,35 59,00 TOPLAM ,00 100,0 Madde 6 İmtiyazlı Paylar Euro Yatırım tarafından Euro Finansal a tahsis edilen ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek paylar yalnızca Euro Yatırım a devredilecektir. Euro Yatırım ın ortaklarına pay dağıtılmayacaktır. Bu çerçevede Euro Yatırım nezdinde mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında verilecek herhangi bir eşdeğer hak veya bir karşılık bulunmaktadır. Madde 7 Sermaye Azaltılması ve Borçların Devri Euro Yatırım tarafından Euro Finansal a tahsis edilen ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek paylar yalnızca Euro Yatırım a devredilecektir. Euro Yatırım ın ortaklarına hisse dağıtılmayacaktır. Bu nedenle Euro Yatırım de sermaye azaltılması yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19. Maddesinin 3-b bendi hükmü çerçevesinde tarih ve Resmi Gazete yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nin Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi başlıklı 19. Maddesinin İştirak Hisselerinin Ortaklara Verilmesi alt başlıklı bölümünde yer alan hüküm aşağıdaki gibidir Öte yandan, devralan şirketin hisselerinin devreden şirkette kalması halinde, devredilen demirbaş ve iştirak hisselerine ilişkin pasif kıymetlerin (borçların) devri ihtiyaridir. Buna göre, kısmi bölünme sonucu Euro Finansal ın ayni sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisselerine, Bölünen kendisi sahip olacağından, Euro Finansal a herhangi bir borç devredilmeyecektir. Madde 8 Sermaye Artırımı, Ayni Sermaye ve Nakit Karşılığı İştirak Hissesi Alınması ve Bölünme Sonrası Yapı Euro Finansal ın mevcut sermayesi TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, kısmi bölünme kapsamında Bölünen in sahip olduğu Ek 2 deki demirbaşların Euro Finansal a ayni sermaye olarak 4

5 konulması neticesinde, devredilen ayni sermayenin net mukayyet değeri olan ,28-TL ve nakit karlığı artırılacak olan ,72 TL olmak üzere toplam ,00 TL tutarında artırılacaktır. Diğer bir ifadeyle, kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye artırımı ile aynı anda Euro Finansal da ,72-TL lik bir nakdi sermaye artırımı daha yapılacak olup, nakit artırılan ,72 -TL diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak şartı ile Euro Yatırım a tahsis edilecek ve bu Şirket tarafından taahhüt edilerek nakden ve defaten ödenecektir. İlgili sermaye artırımı işlemi, Tarafların genel kurullarında alacakları kararın tescilini müteakip gerçekleşecektir. Euro Finansal da artırılacak söz konusu sermayeye karşılık olarak toplam ,00-TL nominal değerde adet pay çıkarılacak ve bu paylar Euro Finansal ın mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle ile Euro Yatırım a verilecektir. Euro Finansal ın kısmi bölünme sonrası ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: Ortak Mevcut Sermaye Dağılımı (TL) Artırılan Ayni Sermayede Payı (TL) Artırılan Nakit Sermayede Payı (TL) Artırılan Sonrası Toplam Pay (TL) Artırım Sonrası Sermayedeki Payı (%) Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. TOPLAM , , , , , , , , EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Süresi MUSTAFA ŞAHİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil 3 yıl SEDA ŞAHİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 0.58 Bağımsız Üye Değil 3 yıl ÇOŞKUN ARIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00 Bağımsız Üye Değil 3 yıl OSMAN DEMİRCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.00 Bağımsız Üye 3 yıl 5

6 Adı Soyadı Görevi Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Süresi Euro Yatırım ın kısmi bölünme yoluyla Euro Finansal a koyduğu ayni ve nakit sermaye tutarı karşılığı Euro Finansal tarafından ihraç edilecek paylar, devralan Euro Finansal ortaklarının yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle doğrudan Euro Yatırım a verilecektir. Bir başka ifade ile devralan şirketin hisseleri devreden şirkette kalacaktır. Bu nedenle değişim oranın hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Madde 9 Kısmi Bölünme Sonrası İlgili Ana Sözleşme Maddeleri Bölünme ile birlikte Euro Finansal ın ana sözleşmesini Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. Bunun yanında Euro Yatırım ın, Yatırım Holding e dönüşmesiyle birlikte Ana sözleşmesinin ve 20 nci maddeleri tadil, 7-14 nci maddeleri iptal edilecektir. Euro Finansal ın Ana Sözleşmesi Sermeye ve Hisseler Maddesi Tadil Metni: ( madde 6 ) Şirketin sermayesi (Onmilyonyüzbin ) TL sıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir)tl değerinde (0nmilyonyüzbin) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına namına yazılıdır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sefer arttırılan (Onmilyon) TL sının; ,28 (Yüzyirmibeşbin beşyüzyedi lira Yirmisekiz kuruş) TL lık kısmi Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin kısmi bölünme sebebiyle ayni sermaye konulmuştur. Kalan ,72 (Dokuzmilyonsekizyüzyetmişdörtbindörtyüzdoksaniki lira, Yetmişiki kuruş) TL lık kısmi Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından nakden muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin daha önceki ,-TL tutarındaki kısmı, ortaklarca her türlü muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiş olup, bu defa arttırılan ,00-TL nin; ,28-TL sı Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu nun tarih ve 5 sayılı yılı kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19/b-3 ve 20. Maddeleri ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 274. Ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 33. Maddelerine istinaden anonim ve Limited şirketlerin kısmi bölünmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) hükümlerine uygun olarak, hazırlanan kısmi bölünme işlemleri sonucunda Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ne Ait toplam ,28-TL- İSTANBUL Anadolu 11. Asliye ve Ticaret Mahkemesinin 2014/30 esas sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelemesi sonucu tarihinde hazırlanan Bilirkişi Raporu nda net mukayyet değerli Demirbaşların Şirket e ayni sermaye olarak konulması suretiyle; 6

7 ,72-TL lik kısmı ise Euro Yatırım tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek, nakden ve defaten ödenmesi suretiyle, karşılanmıştır. Şirkete ayni sermaye olarak konulan demirbaşlar üzerlerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. - Mevcut imtiyazlı paylar karşılığı herhangi bir eşdeğer hak verilmeyecektir. - İştirak yöntemiyle kısmi bölünme işleminin gerçekleştirilecek olması sebebiyle Euro yatırım ın Euro Finansal ın %100 üne sahip olmasından bölünme işlemi sonrası yeni bir pay ihraç olmayacak, bu çerçevede Euro Yatırım ortaklarına, imtiyazlı paylarına eşdeğer uygun bir hak veya karşılık verilmeyecektir. Euro Yatırım ın imtiyazlı paylarına ilişkin imtiyazlar bölünme işleminden etkilenmeyecektir. Bununla birlikte Euro Yatırım ın esas sözleşmesinde Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan esas sözleşme tadilleri nedeniyle mevcut imtiyazlarda değişiklikler söz konusudur. Euro Yatırım ın Esas sözleşme tadil tasarısında MADDE 6 ve MADDE 9 da mevcuttur. Madde 10 Kâr Payı Yapılacak sermaye artırımı sonrasında Bölünen in iktisap edeceği Euro Finansal hisselerinin bilanço kârı payına hak kazanacağı tarih, bölünme sözleşmesinin onaylanacağı, devralan Euro Finansal ın genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili nde tescil edileceği tarih olup, bu durum işbu Sözleşme nin onaylanacağı genel kurul toplantısı gündeminde yer alacaktır. Madde 11 Vergi Borçlarından Doğan sorumluluk Euro Yatırım ve Euro Finansal bölünme işleminin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren yasal süresi içinde, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 20. Maddesi uyarınca, ilgili mali tabloları, beyannameleri ve sair belgeleri ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Bölünen in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, Bölünen ve Euro Finansal müteselsilen sorumludur. Madde 12 Çalışanların Devri 4857 sayılı İş Kanunu nun işyerinin devrinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceğini düzenleyen 6. Maddesi uyarınca personel devrine ilişkin tüm hükümler uygulanacaktır. Madde 13 Tarafların işbu sözleşme ile Doğan Yükümlerini Yerine Getirmemesinin Sonuçları Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, kısmi bölünme yoluyla devir konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bölünme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Tarafların işbu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmemesi durumunda işbu Sözleşme geçerlilik kazanmayacaktır. 7

8 Madde 14 Kısmi Bölünme Konusu Demirbaşların Üzerlerindeki Takyidatlarla Birlikte Devredilmesi Bölünen şirket Euro Yatırım aktifinde yer alan ve Ek-2 de bir listesi verilmiş olan bölünme konusu demirbaşların üzerinde herhangi bir takyidat, sınırlama veya rehin bulunmamaktadır. Madde 15 Alacakların Korunması Euro Yatırım ın tarihi itibariyle mevcut alacaklarını bildirmesine veya alacaklılarını güvence verilmesi için talepte bulunmaya davet etmesine, kısmi bölünme yoluyla Euro Finansal a konulacak ayni sermaye karşılığı yapılacak sermaye artırımı sonrasında ihraç edilecek hisseleri kendisi alacağından, başka bir ifade ile Euro Yatırım ın ortaklarına iştirak hissesi verilmeyeceğinden, gerek bulunmamaktadır. Şöyle ki; işlemin Euro Yatırım açısından gerçek mahiyeti, aktif kalemleri arasında bir yer değişikliğinin oluşmasıdır. Euro Yatırım, mevcut Euro Finansal a sermaye karşılığı koyacağı aktif kıymetlerin mukayyet değerleri toplamı ve ilave nakit sermaye artırımı karşılığı olarak koyacağı tutar toplam kadar iştirake sahip olacaktır. Euro Yatırım, aktifinden çıkacak ayni sermaye ve nakit karşılığı konacak değerlerin toplamı kadar bir aktif değere sahip olmakta, dolayısıyla kısmi bölünme sonucunda öz sermayesi değişmemektedir. Bu durum, üçüncü kişilerin alacaklarına karşılık teminat teşkil eden bilanço öz varlığının, bölünme öncesi döneme nazaran kıyasen değişemeyeceğini, aynı kalacağını, dolayısıyla bölünme sonrası bilanço üçüncü kişilerin alacaklarının karşılığı olarak bölünme öncesi bilançodaki değerlere eş değerlerin yer alacağını göstermektedir. Yine bu sebeple, Euro Yatırım ın borçlarının ödendiğini, tevdi olduğunu veya alacaklarının onay verdiğini kanıtlamasına gerek bulunmamaktadır. Madde 16 Yönetim Kurulları Tarafından Genel Kurulların Toplantıya Çağırılması İçin Azami süre Bölünme işlemi Bölünen in ve Euro Finansal ın Genel Kurul kararlarının tescil tarihi itibariyle geçerlilik kazanır. Bölünen in ve Euro Finansal ın Yönetim Kurulları, Genel Kurullarının tarihine kadar toplantıya davet etmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde Genel Kurullar toplantıya davet edilmez ise işbu Sözleşme geçersiz sayılacaktır. İşbu Sözleşme, Bölünen in genel kurulunda onaylandıktan sonra bölünmeye konu malvarlıklarının Euro Finansal a devir edilmesi ve devir işlemlerinin yapılması ile tamamlanmış olacaktır. Madde 17 Diğer Kamu Kuruluşlarının Görüşleri Sermaye Piyasası Kurulu haricinde izne tabi olacak başka kamu kuruluşu yoktur. Madde 18 Uzman Kuruluş Görüşü tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde 17 maddesinin 2.fıkrasına göre kolaylaştırılmış usulde bölünmede bağımsız denetim raporu ve Uzman kuruluş görüşü aranmayacaktır. 8

9 Madde 19 TTK Uyarınca Öngörülen Denkleştirme Ödemesine İlişkin Bilgi Euro Yatırım ın Euro Finansal paylarının tamamına sahip olması sebebiyle ve Euro Yatırımın sermaye artırımına gitmemesinden dolayı denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek olmayacaktır. Madde 20 Finansal Raporlama Standartlarına Uygunluk Bölünen Euro Yatırım halka açık ve borsada işlem gören şirket olması sebebiyle finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlamaktadır. Madde 21 Kısmi Bölünmeye İlişkin Raporlar tarihli mali tablolar esas alınarak yapılacak kısmi bölünme işlemine ilişkini Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2014/30 esas sayılı dosyasında, mahkemenin tarihli ara kararı ile görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan tarihli bilirkişi raporu işbu sözleşmenin 3 nolu ekinde sunulmaktadır. Madde 22 İmza İşbu Sözleşme tek nüsha halinde hazırlanmış ve tarihinde Bölünen i ve Euro Finansal ı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olup, Bölünen in ve Euro Finansal ın genel kurullarında onaylandıktan sonra hüküm ifade etmek üzere yürürlüğe girmiştir. Euro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (EURO YATIRIM / BÖLÜNEN) Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (EURO FİNANSAL) Elvan SOYDAŞ Feyzullah ÖNER İsmail GÜNER Elif ŞAHİN AKAEVREN Gen.Müd.Yrd. Muhasebe Yetkilisi Yön. Kurl. Başk. Yrd. Yön. Kurl. Üyesi KAŞE KAŞE 9

10 EKLER: Ek-1 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurum Euro Yatırım a verilen; Alım-Satım Aracılığı Yetki Belgesi Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Belgesi Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi Repo ve Ters Repo Yetki Belgesi Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (VOB) Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi ile bu yetkilerden kaynaklanan tüm yan hizmetler iş bu sözleşme ile Euro Finansal a devredilecektir. Euro Yatırım tarafından SPK hükmü uyarınca verilen yetki belgelerine dayanarak yapılan; a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı ç) Portföy yöneticiliği d) Yatırım danışmanlığı e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması h) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması ile yan hizmetler olarak; ı) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması i) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması j) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması k) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması l) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması m) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması n) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması, işlemlerin tamamı, 10

11 AYNİ SERMAYE OLARAK DEVROLUNACAK DEMİRBAŞLAR (TL) AÇIKLAMA DEFTER DEĞERİ TOPLAM BİRİKMİŞ AMORTİSMAN NET MUKAYYET DEĞERİ NASA BİLGİ İŞLEM FT: (SERVER) 1.237, ,41 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (HP 1012 USB A4 YAZICI) 286,13 286,13 0,00 KOM NET KOMİNİKASYON FT:41689 (SES KAYIT CİH.)K 2.971, ,75 0,00 SÜMER YATIRIM FT: (12 AD.SAND.+5 KESON) 413,00 413,00 0,00 REAL FT: (2 AD.SEG 37 EK.TV) 244,00 244,00 0,00 CARREFOUR FT: (37 EK.SCHAUB LORENZ TV) 139,90 139,90 0,00 REAL HİOERMARKET FT: (SHOV 37 EK.TV.) K 159,90 159,90 0,00 AETES ELEKT. FT (UPS+AKÜ)A 1.742, ,16 0,00 NASA BİLGİ İŞL FT. SAMSUNG 19"920N MONİTÖR 20 AD. (MC) 3.697, ,84 0,00 NASA BİLGİ İŞL FT. 3COM 16 PORT 10/100 SWITCH 301,42 301,42 0,00 NASA BİL.İŞL FT. HP LASER JET 3050 ALL IN ONE P 1 AD.(MC) 553,80 553,80 0,00 IDB BİLGİSAYAR YAZILIM FT (VOB PROĞRAMI) 7.375, ,00 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (WSNTUNX64 2P MAS.MODEM 1.613$) 3.224, ,70 644,93 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (WSNTUE11200HM 2P M.MOD.1.427$) 2.852, ,23 570,56 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CISCO MOD.ROUTER W/2XPE1.150$) 2.299, ,22 459,81 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CISCO GSHDSL SEC.ROUTER 599$) 1.197,50 958,00 239,50 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CHECK POINT VPN-1EDGE 693$) 1.385, ,33 277,08 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT:31978 (CHECK POINT COLLABORATIV 118$) 235,91 188,73 47,18 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT (MODEM) 2.470, ,39 0,00 MARKOM BİLGİSAAR SİS. FT (1 AD. BİLG.+2 AD. MONİTÖR) 419,70 419,70 0,00 KAE ELEKTRONİK SAN.TİC.FT: (UPS 10KVA) 3.084, ,99 0,00 e-mobil BİL FT.HP DL x1GB NHP- SATA(SERVER SİS.) 4.944, ,67 0,00 NASA BİLGİ İŞL FT. BİLGİSAYAR BED. (Vob için) 2.073, ,68 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM TEK.FT: (HP PORT SWITCH) 1.647, ,03 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM TEK.FT: (W/2XFE 0,00 11

12 2WAN SLOTS) 1.572, ,17 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM TEK.FT: (TELLABS MODEM) 2.171, ,09 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (1 AD.BİLG.) 764,23 764,23 0,00 NORTEK İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT:22017 (MS 48 C SANTRAL) 776,44 776,44 0,00 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.FT: (XEROX PE220 YAZICI) 392,33 392,33 0,00 SER-COM TELEKOMİNİKASYON FT (BACKUP UNİTE) 1.502, ,14 0,00 SER-COM TELEKOMİNİKASYON FT (SCSI HDD) 833,20 833,20 0,00 MİCROLİNE TELEKOM.VE BİLİŞİM FT (SANTRAL) 6.730, ,72 0,00 ÇÖZÜM BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ FT:89473 (SES KAYIT CİHAZI) 831,90 831,90 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-IBM INTEL XEON PROCES) 1.338, ,30 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER- VMWARE INFRASTRUCTURE) 2.666, ,43 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER- VMWARE INFR.FOUNDATION 1.566, ,19 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-2 AD.HI- LEVEL 4GB KIT) 1.039, ,30 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-3 AD.IBM 146GB 15K RP) 1.855, ,03 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-3 WAN L.B.500 KUL.175) 4.508, ,91 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-3 WAN L.B.100 KUL.25M) 2.454, ,88 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SERVER-IBM X3650 DUAL CORE) 4.367, ,92 0,00 ORLANK TELEKOMİNİKASYON FT:15196 (DİJİTAL KAYIT KARTI) 1.770, ,00 0,00 NORTEK İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT:381 (VR02 SES KAYIT CİHAZI) 318,60 318,60 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (4 AD.BİLG.) 2.166, ,46 0,00 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: (SMS 8340 APPLIANCE) 2.936, ,08 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (BİLGİSAYAR) 800,83 800,83 0,00 VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ FT:67209 (TOSHIBA A300-15G NOTEBOOK) 1.372, ,55 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (3 AD.LG GENİŞ EKRAN ) 1.172, ,45 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (1 AD.BİLGİSAYAR) 653,78 653,78 0,00 VATAN COMPUTER FT: (LEXMARK X340 YAZICI+FAX+TARAYICI+FOTOK 344,20 344,20 0,00 ÇÖZÜM BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ FT:2699 (BALGAT VR-8 SES KAYIT CİH.) 1.250, ,80 0,00 MEDİA MARKET ANKARA 2 FT: (2 AD MONİTÖR) 398,00 398,00 0,00 OKSİD BİLİŞİM TEKNOJİ FT: (TOSHIBA SATL A300-17N) 1.098, ,38 0,00 12

13 DRC BİLİŞİM VE SOSYAL HİZ.FT:6089 (SES KAYIT CİH.) 7.552, ,00 0,00 DEMAC BİLGİSAYAR FT:39360 (BİLGİSAYAR) 1.470, ,00 0,00 TECNO-COM BİLİŞİM SERVİS OFİS SİS.FT:8702 (XEROX PE220 FAX+FOTOK 401,20 401,20 0,00 HİKMET MÖBLE FT:70681 (KANEPE+SEHPA+KOLTUK+DOLAP) , ,00 0,00 HİKMET MÖBLE FT:70683 (MASA+SANDALYE) 6.500, ,00 0, PLAZMA DISP 603,19 603,19 0, PLAZMA DISP 949,47 949,47 0,00 CANON LV-7325 P 641,89 641,89 0,00 OTOMATİK KALİBR 1.782, ,55 0,00 OTOMATİK KALİBR 1.049, ,94 0,00 GÜVENLİK (KAMER 2.685, ,64 0,00 GÜVENLİK (KAMER 2.703, ,46 0,00 DOLAP 52 M , ,17 0,00 PERFORE DİKEY Perde 1.298, ,93 0,00 HİKMET MÖBLE FT:70726 (1 MASA+6 SANDALYE) , ,00 0,00 MAVİ BİŞİLİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ FT: (SAMSUNG LCD TV) 2.321, ,06 0,00 ENPLUS ANKAMİL FT: (SONOROUS PL2100BSILV PLAZMA TV) 360,00 360,00 0,00 İPEK EMİN DAYANIKLI EV EŞYALARI FT: (KOLTUK TK.) MŞ 2.050, ,00 0,00 DENTAŞ AVİZE SANAYİ VE DAY.TÜK.MAL.FT:1167 (2 AD.AVİZE) 1.600, ,00 0,00 PUSULA GRUP FT:1338 (YANGIN ALARM SANTRALİ) 1.614, ,20 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (TOSHIBA P NOTEBOOK) 2.150, ,00 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (XEROX LASER YAZICI) 365,27 365,27 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (BİLGİSAYAR) 1.208, ,73 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (4 AD.LC 22+2 AD.NEC 17 MÖNİTÖR) 1.512, ,06 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT: (NOTEBOOK) 1.393, ,54 0,00 OKSİD BİLİŞİM TEKNOLOJİ SAN.FT: (BİLGİSAYAR VE DONANIMI) 936,21 936,21 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON FT: (MODEM) 1.180, ,00 0,00 ADIM SANAYİ MAMÜLLERİ FT:14830 (BUZDOLABI+ELEKT.SÜPÜRGE) 635,01 571,51 63,50 FURKAN KLİMA FT:24880 (KLİMA) 314,24 13

14 672,60 358,36 KAE ELEKTRONİK SAN.VE TİC.FT: (UPS) , , ,94 İŞLEM CAM.SAN.VE TİC.FT:66602 (2 adet CAM sekreter Masası) 2.360, ,00 0,00 SANAT DEKPR HALI JALUZİ FT: (LAMİNAT PARKE) 2.964, ,16 0,00 SANAT DEKPR HALI JALUZİ FT: (JALUZİ PERDE) 1.246, ,08 0,00 SANAT DEKPR HALI JALUZİ FT: (STOR PERDE) 792,96 792,96 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON FT: (TELLABS 8110 CTU-S MODEM) 5.844, ,54 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM/ HPM1522NF YAZICI 627,83 627,83 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM/ XEROX 3125 YAZICI 339,79 339,79 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON FT/ (2 AD.DRYTEK MODEM) 4.602, ,00 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.381, ,47 0,00 KOMNET KOM.FT/ CİSCO 1841 ROUTER 5.501, , ,47 BEREKET SARRAF İLETİŞİMFT44869(920 BACKUP ÜNİTESİ) 3.587, ,40 896,80 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (2 AD.BİLGİSAYAR+4.AD.MONİTÖR) 3.049, ,84 762,28 NASA BİLGİ İŞLEM FT/4609+(1 AD.BİLG.VE DONANIMI) 1.865,83 932,92 932,92 NASA BİLGİ İŞLEM FT/46825(SERVER DONANIM) , , ,80 HKS İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT/24834 (ZEON51408GB SERVER İNT.ŞB)) 6.151, , ,87 IDB BİLGİSAYAR YAZILIM FT/355385(SERVER) 7.497, , ,86 NASA BİLGİ İŞLEM FT/323392(MATRİKS ANA MAKİNA) 790,05 395,03 395,03 NASA BİLGİ İŞLEM FT/654482(XEROX 3250D YAZICI) 525,64 262,82 262,82 NASA BİLGİ İŞLEM FT/654482(EXAPI SERVER) 4.892, , ,11 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (ASUS NOTEBOOK 133) 2.443, , ,65 HKS İLETİŞİMSİS.FT/77280(CISCO 1921 ROUTER) , , ,50 HKS İLETİŞİMSİS.FT/77280(İMKB YEDEK SERVER) 5.371, , ,96 TEKBİM FT.Y.OPS.MSOFT.WINDOWS2003 SVE ENG 5 CLIE 1.180,68 786,33 394,35 MOBİL BİLİŞİM FT (WİNDOWS LİSANSLAMA BEDELİ) , , ,76 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FT: ( APPLIANCE LİSANS) 2.569, , ,47 KARADENİZ BİLGİ İŞLEM FT:19463 (WİNDOWS LİSANS) , , ,32 KCE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON MATBAA.FT: (TABELA) 2.124, ,31 520,69 HALICI OĞUZ FT: (HALI) 0,00 14

15 1.080, ,00 DEMAC BİLGİSAYAR FT/39947 HP PC DES 3010 BİLGİSAYAR 1.100, ,00 0,00 BİMEKS BİLGİ İŞLEM FT:2451 (SONY VPCEB1M1E/BJ LT) 1.594, ,52 318,88 M&T ISITMA SOĞUTMA KLİMA TES.SAN.FT:29093(KOMPRESÖR) 5.445, , ,68 TELTAŞ TELEKOMÜNİKASYON FT:23217(SANTRAL) , , ,15 GİDER PUSULASI NO/1 (MOBİLYA) , , ,00 DARTY KESA TURKEY FT: (LCD) 1.699,00 576, ,29 ÖZTEK ELEKTRONİK OTOMASYON FT/67789(3 AD.SES KAYIT CİHAZI VE DONAMI) , , ,91 VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ FT: (1 AD.BİLGİSYAR) 1.081,75 540,88 540,88 VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ FT: (2 AD.BİLGİSYAR) 2.618, , ,48 VATAN BİLGİSAYAR FT/391560(IPAD) 16GBGB) 1.224,00 612,00 612,00 ENNE MOB.OTO.İNŞ.FT/4645 (STOR PERDE) 1.458,00 583,20 874,80 GÜRSOY GRUP ELEKTRİK İŞLERİ İNŞAAT FT/7518 (ISITICI TESİSAT İŞLERİ) 1.569,40 31, ,01 FURKAN KLİMA FT:24700 (RBAC09 SPLİT KLİMA) 566,40 150,93 415,47 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.111, ,25 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (TOSHIBA LCD TV) 908,60 726,88 181,72 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.884, ,64 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR+2.AD.MONİTÖR) 1.626, ,26 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.278,18 958,64 319,55 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR+2.AD.MONİTÖR) 2.235, ,42 558,81 HİSAR BÜRO MOBİLYA FT/847(3 AD.MASA) 1.359,36 741,87 617,49 NASA BİLGİ İŞLEM FT/93003 (1 AD.BİLGİSAYAR) 1.087,00 815,25 271,75 HKS İLETİŞİM SİSTEMLERİ FT/ (SES KAYIT CİHAZI) 1.475, ,25 368,75 DEMAC BİLGİSAYAR/40073 (6 AD.B.SAYAR) 6.149, ,59 0,00 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC.FT/ (TV) 2.585, , ,36 DEMAC BİLGİSAYAR FT/223971(2 AD.BİLGİSAYAR VE DONANIM) 3.487, , ,55 NASA BİLGİ İŞLEM FT/626022(ASUSNOTEBOOK) 1.530, ,15 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/626022(2 AD.MONİTOR) 616,46 616,46 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/293573(2 AD.BİLG+DONATIM) 3.783, ,41 0,00 KOMNET KOMİNİKASYON 0,00 15

16 &NETWORK/696448(VMWARE DDR3 SERVER) 3.622, ,60 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (XEROX LAZER PRT.) 339,08 339,08 0,00 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (1 AD.BİLGİSAYAR+4.AD.MONİTÖR) 2.354, ,61 588,54 M&G KLİMA ISITMA SOĞUTMA SİS.FT/619857(1 AD.SPLİT KLİMA) 1.180,00 235,84 944,16 NASA BİLGİ İŞLEM FT/91966 (PC) 801,75 601,31 200,44 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (TOSHIBA NOTEBOOK) 2.260, ,57 565,19 EMOBİL BİLİŞİM İLETİŞİM FTTEK.SAN.FT/261263(SPAM SERVER) 5.574, , ,73 NASA BİLGİ İŞLEM FT/656476(NOTEBOOK) 2.048, , ,13 NASA BİLGİ İŞLEM FT/ (ASUS NOTEBOOK 133) 9.870, , ,35 BNT BİLGİSAYAR DAN.VE BİL.İŞL.HİZ.FT/95385(6 AD.BİLG.) 5.996, , ,54 KARADENİZ BİLGİ İŞLEM FT:19463 (BİLGİSAYAR LİSANS) 50,77 33,83 16,95 BNT BİLGİSAYAR DAN.VE BİL.İŞL.HİZ.FT/95193(LİSANS) 3.535,43 235, ,97 HİSAR BÜRO MOBİLYA FT/938 (2'Lİ KANEPE) 802,40-802,40 TOPLAM , , ,28 16

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan ve Devrolan şirketler bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan ve Devrolan şirketler bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 304844 sicil numarası ile kayıtlı ve Meşrutiyet Cad. Turkcell Plaza No.71 Tepebaşı adresinde yerleşik Turkcell İletişim Hizmetleri

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İşbu Birleşme Sözleşmesi (bundan sonra gereken yerlerde Birleşme Sözleşmesi veya Sözleşme olarak anılacaktır.), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 16/A maddesine dayanılarak 14.07.2003

Detaylı

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 28/12/2007 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 28/12/2007 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 28/12/2007 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ nin 2007 yılı Olağanüstü

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu Kamuyu Aydınlatma Platformu http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=442451 Page 1 of 1 28.05.2015 English Yardım İletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır.

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin Doğan Gazetecilik A.Ş. yi Tüm Aktif ve Pasifi ile Birlikte Bir Bütün Halinde Devralması Suretiyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bünyesinde Birleşilmesine

Detaylı

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır.

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin Doğan Gazetecilik A.Ş. yi Tüm Aktif ve Pasifi ile Birlikte Bir Bütün Halinde Devralması Suretiyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bünyesinde Birleşilmesine

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4.5. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.5.1. SERMAYE PĠYASASI KURULU TEBLĠĞLERĠ 4.5.1.1. GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (Seri: VI, No: 15) (20/3/2003 tarihli ve

Detaylı

III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-23/1/2014 tarihli

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gayrimenkul

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00 da,

Detaylı

4.6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.6.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ 4.6.1.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

4.6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.6.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ 4.6.1.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 4.6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.6.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ 4.6.1.1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: VI, No: 11) (8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR. ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN (ACIBADEM) YENİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (YENİ SAĞLIK) VE TURUNCU GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

TEBLİĞ. d) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,

TEBLİĞ. d) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları, 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1a) MADDE 1

Detaylı

III-48.1 GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.

III-48.1 GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. III-48.1 GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 04/01/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI NO:73

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 04/01/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI NO:73 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 04/01/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI NO:73 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin 2010 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul

Detaylı