Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Denetimli serbestlikte yeni y dönem Avrupa Birliði iþ birliðiyle ve Ýngiltere nin desteðiyle sürdürülen Türkiye de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Eþleþtirme Projesi nin kapanýþý 19 Mart ta gerçekleþtirildi Mart t tarihlerinde düzenlenen 1. Ulusal Denetimli Serbestlik KonfK onferan- sý nýn açýlýþýnda konk onuþmacýlar; denetimli serbestlik sisteminin kuruluþ uluþ süre- ci, bugünkü geldiði g nokta ve yapýlan y çalýþmalar hakkýnda bilgi verv erdiler. ADALET Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda yapý- Adalet Bakaný lan törende, 11 Kasým Cemil Çiçek 2005 ten beri sürdürülen projenin kapanýþý yapýlýrken, ayný zamanda 1. Ulusal Denetimli Serbestlik Konferansý nýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Adalet Bakaný Cemil Çiçek ve Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu nun da katýldýðý törende, projenin baþarýyla tamamlanarak, Türkiye de örnek bir denetimli serbestlik sisteminin kurulduðuna dikkat çekildi. ADALET Bakaný Cemil Çiçek, denetimli serbestlikle adalet hizmetlerinin etkinliðinin arttýðýný söyledi. Çiçek, salýverilenlerin takibi, sosyal araþtýrma raporlarý düzenlenmesi, hapis cezasýna alternatif tedbirlere hükmedilmesi gibi uygulamalarýn yaný sýra, özellikle suçtan zarar görenlere yardým yapýlmasý yönünde sosyal sorumluluk anlayýþýna uygun çalýþmalarýn bulunduðunu vurguladý. Devamý 2 de Sivil toplumla örnek çalýþma Konferansýn açlýþýnda konuþan Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, modern anlamda infaz hizmetlerinin verilebilmesinde sivil toplumun desteðinin önemli olduðunu vurguladý. KÜTAHYA E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan Ýstanbul da Kadýköy ve Bakýrköy de açýlan el sanatlarý sergisi büyük ilgi gördü. Çini ve ayakkabý baþta olmak üzere parça ürünün satýþa sunulduðu Kadýköy Belediye Ek Binasýndaki (Þehr-i Emanet Binasý)serginin açýlýþýný 7 Nisan da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr yaptý. Açýlýþ töreninde konuþan Bakýr, böylesine muhteþem ürünlerin üretilerek, satýþa sunulduðu sergi ile ceza infaz kurumlarýnýn yeni yüzünün ortaya konulduðunu söyledi. Devamý 12 de ADALET Bakanlýðý ve Hollanda Büyükelçiliðinin desteði ve Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði iþ birliðiyle "Ceza Ýnfaz Sistemi ve Sivil Toplum" konulu uluslararasý konferans Ankara'da yapýldý Mart tarihlerinde Ankara Hâkimevinde gerçekleþtirilen konferansa; Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýlarý H. Hakký Kadakal ve Ekrem Bakýr, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Daire Baþkanlarý Oktay Yörük ve Türker Tok, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, yerli ve yabancý üniversitelerden öðretim üyeleri, yerli ve yabancý sivil toplum kuruluþlarýndan temsilciler ve çok sayýda ceza infaz kurumu personeli Devam 6-7 de Kütahya E Tipi nden Ýstanbul da iki sergi Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sertifika sevinci Fethiye Kapalý Ceza nda erkek kuaförlüðü ve saç bakýmý kursu nda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklularýn sertifikalarý 26 Þubat ta yapýlan törende verildi. Törene; ÝÞKUR Muðla Ýl Müdürü Ahmet Karakaya, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, Muhasebe Yetkilisi Talip Tombak, Öðretmen M. Necat Reçel ve diðer personel Diyarbakýr E Tipi nde hükümlülere konser Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza nda hükümlü ve tutuklular, TRT GAP Diyarbakýr Radyosu Mahallî Ýcra Topluluðunun 9 Mart ta verdiði konserle eðlendi. Konseri; Cumhuriyet Baþsavcýsý Durdu Kavak, çok sayýda hâkim ve Cumhuriyet savcýsý, TRT Bölge Müdürü Yakup Söðüt, Kurum Müdürü Ýsmail Gül ve personel izledi. Ýstanbullular ýn büyük ilgi gösterdiði serginin açýlýþ kurdelesini Genel Müdür Yardýmcýsý Bakýr kesti. ÝÞKUR dan Vezirköprü ye bilgisayar sýnýfý Ýþ-Kur un desteðiyle Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kurulan bilgisayar sýnýfý ile Kaymakamlýk ve Ýl Özel Ýdaresinin katkýlarýyla yapýlan çok amaçlý salonun açýlýþý 15 Mart ta gerçekleþtirildi. Devamý 12 de Hü-Der den örnek organizasyon: 50 engelliye araba Hü-Der in (Hükümlü ve Hükümlü Yakýnlarý Yardýmlaþma Derneði) baþlattýðý organizasyon sonucunda, Kýzýlay ve Vakýflar Genel Müdürlüðü ile Mamak ve Keçiören Belediyelerinin katkýlarýyla temin edilen 50 engelli arabasý hükümlü ve hükümlü yakýnlarýna daðýtýldý. Devamý 5 te Kýrþehir Açýk tan el iþi sergisi Kýrþehir Açýk Ceza nda hükümlülerce yapýlan el iþi ürünleri Þubat tarihleri arasýnda Ýl Kültür Müdürlüðü Sergi Salonunda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Açýlýþa; Vali Lütfullah Bilgin, Milletvekili Hacý Turan, Belediye Baþkaný Halim Çakýr, Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol, Garnizon Komutaný Emrullah Çuhadar, Ýl Emniyet Müdürü Ahmet Türker, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum Müdürü Sami Koçak, E Tipi Ceza Müdürü Duran Ceylan ve çok sayýda davetli Gümüþhane ve Kartal Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý GÜMÜÞHANE E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Þahinder Çelik, göðüs kanseri tedavisi gördüðü Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Gazi Hastahesinde 18 Þubat ta hayatýný kaybetti yýlýnda doðan Çelik, evli ve 2 çocuk annesi olup, 6 aydýr tedavi görüyordu. KARTAL H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz ve Koruma Memuru Ünal Akalan da kalp krizi nedeniyle 13 Þubat ta vefat eti yýlýnda Tokat ta doðan Akalan, evli ve 2 çocuk babasýydý. Çelik ve Akalan a Allah tan rahmet, ailelerine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz.

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Nisan 2007 Denetimli serbestlikte yeni dönem BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Törene; Adalet Bakaný Cemil Çiçek, Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu, Ýngiltere Büyükelçisi Nick Baird, Avrupa Komisyonu Delegasyonu Kurumsal Geliþim ve Sivil Toplum Daire Baþkaný Michael Vöegele, Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ceza Ýþleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Eþleþtirme Ortaðý Ýngiltere Hükümlü Yönetimi Hizmetleri Uluslararasý Proje Yöneticisi ve Proje Lideri Kevin Barry, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný David Perry, diðer bakanlýklardan temsilciler, mahkeme baþkanlarý, üniversiteler ve sivil toplum kuruluþlarýndan temsilciler ile çok sayýda davetli Konferansta konuþan Bakan Çiçek, denetimli serbestliðin gerek hapis cezasýna alternatif olanaklar sunmasý ve tahliye olan kiþinin takip edilebilmesi, gerekse sosyal sorumluluk örneði olarak suç maðduruna yardým yapýlabilmesi açýlarýndan çok önemli olduðunu söyledi. Çiçek, "Yargý reformunun sadece bir slogandan ibaret olmadýðý geçilen süreç içerisinde ortaya çýkmýþtýr. Reform çerçevesinde yasalar, günümüzün ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde gözden geçirildi. Yeni kurumlar ve gerçekten adil bir yargýlama sistemi oluþturuldu. Daha önce suç iþlemiþ kiþi ile ilgili elimizde yeterli bilgi yoktu. Hapis cezasý dýþýnda seçenek de yoktu. Suçun maðdurlarýna yardým yapacak bir kurum da bulunmuyordu. Suça sürüklenen çocuklarýn ve cezaevinden tahliye olanlarýn takibi yapýlmýyordu. Bunlar için denetimli serbestlik sistemi kuruldu."dedi. Ýngiltere Büyükelçisi Nick Baird de konuþmasýnda; Ýngiltere'nin desteðiyle sürdürülen projenin baþarýyla tamamlandýðýný hatýrlatarak, bu kadar kýsa zaman içinde Türkiye'nin tamamýnda denetimli serbestlik ve yardým merkezlerinin kurulmasýnýn gurur verici olduðunu söyledi. Avrupa Komisyonu Delegasyonu Kurumsal Geliþim ve Sivil Toplum Daire Baþkaný Michael Vöegele, Türkiye'de etkili bir denetimli serbestlik sisteminin kurulmasý nedeniyle Adalet Bakanlýðýný kutladýðýný söyledi. Vöegele, suç iþlenmesinin ve cezaevlerinin kalabalýklaþmasýnýn önlenmesi Adalet Bakaný Çiçek ve Ýçiþleri Bakaný Aksu programa birlikte katýldýlar. Adalet Bakaný Çiçek ve Ýçiþleri Bakaný Aksu, Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýndaki adliye ve ceza infaz kurumu maketlerini incelediler. açýsýndan denetimli serbestliðin önemine dikkat çekerken, ayný zamanda Türkiye'nin AB'ye uyumu açýsýndan da önemli olduðunu vurguladý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek de, son 4-5 yýl içinde ancak onlarca yýlda alýnabilecek bir mesafe kat ettiklerini ifade etti. Ýpek, "Ýþyurtlarýnýn kurulmasýyla malî kaynaðý saðladýk. 12 F Tipi ceza infaz kurumu yaptýk. 7 ceza infaz kurumunun bulunduðu Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü ile Ankara'nýn ceza infaz kurumu sorunu sona erdi. Ýstanbul ile ilgili Silivri ve Maltepe'de baþlatýlan 21 ceza infaz kurumunun bulunduðu kampüs inþaatlarý devam ediyor. Bu inþaatlar tamamlandýðýnda Ýstanbul'da olan hükümlü-tutuklu kapasitesi 'e çýkacak. Ýzmir'de ise ihale çalýþmasý devam ediyor. Koðuþ sisteminden oda sistemine geçildi. Ýlçe cezaevleri kapatýlarak, cezaevi sayýsý 425'e düþürüldü. Personelin eðitimi için Ankara, Ýstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraþ Eðitim Merkezleri açýlarak, personelin eðitimi tamamlandý. Mevzuatla ilgili gerekli iyileþtirmeler yapýldý. Ýlk kez Türk Ceza Kanunu ile gündemimize giren kýsa süreli hapis cezasý yerine adlî kontrol, kamuya yararlý iþte çalýþtýrma, cezanýn konutta infazý gibi çeþitli alternatif tedbirler benimsenmiþti. Bunun ardýndan gerekli mevzuat oluþturulup, Genel Müdürlüðümüz bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý kurularak, 133 aðýr ceza merkezinde teþkilâtlanmasý tamamlandý."þeklinde konuþtu. Genel Müdür Ýpek, denetimli serbestlik sisteminin hizmete girmesinde emeði geçen Kevin Barry, David Perry, Daire çalýþanlarý, diðer kamukurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýna teþekkür etti. Konferansta yapýlan sunumlarda denetimli serbestlik uygulamalarý ve þubelerin çalýþmalarý deðerlendirilerek; 2006 yýlý içinde þubeler tarafýndan; mahkemelerce verilen denetimli serbestlik kararýnýn infazýna baþlandýðý, bunun dýþýnda rapor hazýrlanarak Cumhuriyet savcýlýklarýna ve mahkemelere gönderildiði belirtilirken; koruma kurullarýnca suçtan zarar gören 76 kiþi ile 663 eski hükümlüye yardým yapýldýðý ve 309 eski hükümlünün iþe yerleþtirildiði ifade edildi. Projenin baþlangýç aþamalarýnýn da anlatýldýðý konferansta Avrupa'daki en iyi denetimli serbestlik uygulamalarýný incelemek amacýyla, Ülkemizdeki denetimli serbestlik sisteminin kurulmasý ile eþ zamanlý olarak, Temmuz 2005 tarihinde Avrupa Birliði ile Euro bütçeli projeye baþlandýðý belirtildi. Proje kapsamýnda; 69 seminer ile kiþiye eðitim verildi ve 4 ülkeye çalýþma ziyareti düzenlendi. Projenin son derece baþarýlý geçtiði ve kapanýþ töreni sonrasýnda önümüzdeki ay sona ereceði bildirildi. Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýndaki açýlýþýn ardýndan Ankara Hâkimevinde devam eden 2 günlük konferansta konuþmacýlar; hükümlülerin denetimi, koþullu salýverilme sonrasý denetim, çocuk ve genç hükümlülerin denetimi, denetim altýna alýnan çocuklarýn takibi, kamu yararýna çalýþma, hükümlülerin topluma kazandýrýlmasýnýn önemi ve konu ile ilgili öneriler, denetimli serbestlik görevlilerinin müdahale yöntem ve teknikleri, alkol ve madde baðýmlýlýðý, alkol ve madde baðýmlýlýðýnýn kötüye kullanýmý ve denetimli serbestlik sistemi ile denetimli serbestlik mevzuatý konularýnda bilgiler verdiler. Konferansýn sonunda konuþmacýlara plâket verildi. Kevin Barry Genel Müdür Ýpek, Projenin sona ermesiyle Türkiye den ayrýlacak olan Proje Lideri Kevin Barry ve Proje Eþleþtirme Danýþmaný David Perry ye, teþekkür belgesi vererek, katkýlarý için teþekkür etti. David Perry

3 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 3 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü anýsýna MEKTEPSÝZ ÖÐRETMEN OLUR KADINLAR Adýn pek bilinmez, kutsalsýn kadýn, Yoktur ismin demek ki bu soyadýn. Varsa canlý, baþta gider hep adýn, Sen herkesin anasýsýn ey kadýn. Dün kadýndýn bugün derler ki bayan, Seni anlamayan hep kalýr yayan. Sakinsin sen, yok sesini duyan, Dürüstlüðün timsalisin sen kadýn. Her dem yapýcýsýn, sendedir kuvvet, Senden alýr gücünü bu yüce Millet. Azmin atalara kurdurdu devlet, Bu vatanýn temel taþýsýn kadýn. Dilde herkes keser oldu bir ahkâm, Yýllar geçti etmediler kaymakam. Sabýr dedin, istemedin bir makam, Kanaati sende gördük ey kadýn. Kula tatlý dille edersin hitap, Anlatamam seni, yazsam da kitap. Sana deðer veren düþer mi bitap, Ana da sen, yâren de sensin kadýn. Sen olursan tadý olur aþlarýn, Þifasýsýn dik duracak baþlarýn. Hoþ görürsün, hiç çatmazsýn kaþlarýn, Iþýksýn dünyaya, kutsalsýn kadýn. Her ocakta vardýr mutlak bir yerin, Bir gün eloðluna gidersin gelin. Güller çiçek açsa deðmiþtir elin, Yuvalarýn direðisin sen kadýn. Yuvalara ana, yiðidine eþ, Zengin-fakir demez, olursun kardeþ. Ezayý, cefayý karþýlayan hoþ, Sorup kimdir desem, sensin ey kadýn. Fahriler, Kenanlar senin eserin, Bir zamanlar ninesiydin dedemin. Sözüm hakikattýr, eylerim yemin, Çaðlar geçti, sen eskimedin kadýn. Dil sendedir; ilim senden, fen senden, Budur soyun, böyle gelir temelden. Bir bütünsün, can ayrýlmaz bedenden, Mektepsiz öðretmen olur kadýnlar. Remzi Uluþahin 1.Müdür Ýzmir Kapalý Ceza SONSUZ SEVGÝ Sevdaný yalnýz yüreðime yazdým sanma; Çölde açan çiçeðe, kýzýl kumlara yazdým. Belki inanmayacaksýn, taþýn dili olsa da anlatsa; Daðlara, taþlara, topraða yazdým sevgini. Ýnsan sevdasýný böyle anlatmamalýydý sevgili; Gözlerimin ve bakýþlarýmýn anlamý yetmez miydi? Yürürken, nefes alýrken, konuþurken... Belki de boynu bükük düþünürken anlatmalýydým. Neden bunlarý anlatýyorum, bilmem neden? Sevda öyle ucuz kahramanlýk mý sevdalým? Hayýr sevdalým, sevgiyi hissetmek, yaþamak lâzým. Yüreðimizin için için yanmasýdýr sevda. Bak yaþlanmýþ hikâyelere, neler anlatýlýyor; Daðlar erimiþ, çöller geçilmiþ sevdalardan, Ömürler bitmiþ zindanlarda sevgili... Biz böyle bir sevdayý istiyoruz yaþarken, Sonsuzluðu savunuyoruz, istiyoruz. Ýç çekmelerimiz, ahlarýmýz, amanlarýmýz... Nedendir bilir misin? Hep sonsuzluk için. Her nereye bakarsan bak; seveceksin, Seveceksin ey sevgili, yaratýlan her þeyi. Sevdalanmak yalnýz seni sevmek deðil, Yerdeki sürüngeni, böceði, arýyý, sineði... Yaratýlan her þeyi seveceksin ey sevgili. Sevmek sadece bize has deðil, Muhabbetin kaynaðýna giden yolu, Muhabbette yanan gönlü sev ey sevgili. Sevgi ancak sevgi olur o zaman, Sonsuz sevgi anlamýný bulur o zaman. Kemalettin Edebali Ýnfaz ve Koruma Memuru Manisa E Tipi Kapalý Ceza ANNEME Hayat nedir bilmezsin; Çalýþmak, hep çalýþmak... Gecen yoktu; yýldýzlar þahit; Týpký yalancý bahar gibi, Zamansýz ak düþtü saçýna. Otur anne yaný baþýma! Yorgunsun, bir tas su vereyim, Soluklan, konuþ benimle. Hayalin bile güzel... Ömründen ömür aldý evlât hasreti, Gözyaþýn sekiz pýnardý, daima akardý. Sekiz çocuk, her birimiz baþka þehirde; Gurbete yolladýðýn yavrularýn için, Ne çok aðlardýn anne. Dað, taþ aðýt sesine dile gelirdi; Billurdu sesin annem, yürek daðlardý, Özledim sesini, bugün yoksun yanýmda. Çok uzaktasýn... Bugün Kadýnlar Günü; Emeklerin için þükran günü. Aç býrakmadýn, açýkta koymadýn, Helâl et hakkýný anne! Çalýþtýðýn günleri hatýrladýkça, Yürek telim sýzlar. Sen anasýn, ayrýlýk bahane, yüreklerimiz bir. Sen þehidimin anasý, Sen Fazýl Hüsnü Daðlarca nýn Elif i, Sen Erzurumlu Nene Hatun, Sen M. Gorki nin Ana sý... Kadýnlar, kadýnlarýmýz, analarýmýz... Bir mahkûm annesi; Oðul, ah oðul! Gece uyuyamadým, sabahý bekledim, Ziyaret günün benim bayram günüm, Diyen hüznün sesi. Bir þehit annesi; Caným yavrum, can özüm, Sen ölmedin, ben öldüm, Diyen feryadýn sesi. Fabrikada, iþ kazasýnda hayatýný yitiren kadýnlarýmýz, Tarlada sýrtýnda yavrusu, elinde çapasý, türkü söyleyen Anadolu nun sesi, Yavrusunu uyuturken ninniler söyleyen, ablamýn sesi, Kahraman asker yetiþtiren bacýlarýmýz, Adýný bilmediðim, yüzlerce, binlerce kadýnlarýmýz, Ve sen emektar annem, Kadýnlar Günü müz kutlu olsun. Netice Parlak Edirne F Tipi Kapalý Ceza CEFALI GÖNÜL Kalemim elimde, sevgim gönlümde, Bedenim yanýmda, kalbimse sende. Seni sensiz yaþamak öyle zor ki; Mecalim kalmadý, tükendim bende. Kader iyi ki seni çýkardý karþýma, Sen yokken çok acýlar geldi baþýma. Sessiz durduðuma bakma güzelim, Düþe kalka geldim ben bu yaþýma. Kararmýþtý dünyam, her þey siyahtý, Seni tanýdým içimde bir þeyler deðiþti. Seni sevince gönlüm doldu, taþtý, Kýþa-yaza set çektim, bu yaþa geldim. Ahmet Gökhan Kahramanmaraþ E Tipi Kapalý Ceza SOLDAN SAÐA 1. Kaba yün dokuma - Delikli silindir. 2. Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durum - Yaðma, çapul. 3. Ad ve ün - Bire karþý bir. 4. Merak ile kuþku anlatan bir söz -Utanma, utanç - Bir peygamber adý. 5. Bir baðlaç - Ýstanbul'un adlarýndan biri. 6. Bazý yörelerde aðaçkakanlara verilen ad. 7. Aðzý geniþ, tek kulplu su kabý -Ýþçi, emekçi. 8. Bir iyelik eki - Su kýyýsýnda yapýlmýþ büyük ve görkemli ev - Arap alfabesinin ilk Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü SENÝ BEKLÝYORUM Bir ayak sesi duymayayým; Kapýya koþuyorum, Gelen sen misin diye. Yüreðim burkuluyor, Aðlamaklý oluyorum, Her þey bana seni hatýrlatýyor. Gökyüzüne baksam, Gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgâr deðse yüzüne, Ellerini düþünmeden edemem. Tadý senden gelir yediðim yemiþlerin, Ýçimdeki dayanýlmaz sýkýntý, Bu emsalsiz hüzün seni beklediðim içindir. Ve bu saat geldiðin anda, Durabilir sevincinden. Zaman çýldýrabilir, Çünkü benim dünyamda, Ölümsüzlük seni sevmek demektir. Sen gelinceye kadar, Pencerem kapalý duracak, Rüzgâr gelmesin diye. Artýk perdeleri açmayacaðým, Gün ýþýðý görmesin diye. Sonra kahrolacaðým, Bu karanlýkta, bu derin yalnýzlýkta. Ve günlerce gecelere haykýracaðým, Neredesin, neredesin diye. Bir gün bu kapýdan sen gireceksin, Biliyorum. Er geç bu bekleyiþin sonu gelecek, Yýllar sonra. Öldüðüm gün bile gelsen; Bütün bekleyiþlerimi, Öldüðümü unutup, Çocuklar gibi sevineceðim. Kalkýp sarýlacaðým ellerine, Uzun uzun aðlayacaðým. Öldüðüm gün bile gelsen... Böyle bekleyiþ olur mu? Olur dostlarým, olur. Öyle beklersen; Kavuþtuðunda öldüðünü bile unutursun. Öldüðünü de, öldüreni de... Aysel Akbaba Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza BENÝ HATIRLAYACAKSIN Sen, Bir damlacýk sevgini esirgesen de, Nasýl yandýðýmý görmesen de; Gün gelecek, Ýçinde garip garip sancýlarla yanacaksýn. Belki umursamayacaksýn, Zamanla sancýlar artýracak nöbetlerini, Öyle saracak ki bu sancý yüreðini, Kaçamayacaksýn, Ve beni hatýrlayacaksýn... Eriþilmeyecek kadar uzak olsan da, Kavuþmamýz bir hayalde kalsa da, Bu sevda, Özleme, isyana, firarlara, sebep olsa da, Lanet artýk, Bitsin artýk dedirtsen de bana, Yine de seveceðim seni. Bir gün gelecek, Ýstemesen de bakacaksýn hatýralara. Gömülüp kalacaksýn anýlara, Kaçmak isteyecek, Maalesef kaçamayacaksýn, Ýþte o zaman beni hatýrlayacaksýn. Nilay Özçullu Konya E Tipi Kapalý Ceza B U L M A C A harfi. 9. Kuramsal, teorik-sývý hâle geçme. 10. Kiloamperin kýsa yazýlýþý - Bir iþi yapma, yerine getirme - Armoni kurallarýna göre üst üste bindirilmiþ sesler. 11. Bir nota - Çabuk davranan, çevik - Nikelin simgesi. 12. Bir pamuk türü - Terlemekten veya sýcaktan vücutta çýkan pembe kabartýlar. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Sevimli-Bir nota. 2. Renk renk, benek benek boyamak. 3. Çapraz düðmeli ipek veya sýrma iþlemeli bir tür kýsa yelek- Sivas'ýn bir ilçesi. 4. Ýþaret, alamet - Kalýntýlar - Yabancý. 5. Mal, ticaret malý - Bilgisayar oyunu. 6. Bir cetvel adý. 7. Para dolabý - Gelecek. 8. Gümüþbalýðý - Duman karasý. 9. Daire- Merdivenler, merdiven basamaklarý. 10. Alalade olma durumu. 11. Anglosaksonlar'ýn çamaþýrcý ayýya, bazen de yanlýþlýkla bataklýk kunduzuna verdikleri ad. 12. Ýki tarla arasýndaki sýnýr- Havada bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asýlý taþýt. Volkan Gökçe Ankara Açýk Ceza a NEYLEYÝM SEVGÝLÝ Affet sevgili, suçum aðýr, gelemem bugün sana. Demir parmaklýklar arasýnda zor senin hasretini yaþamak. Sensiz geçen zamaný durduramýyorum, Þimdi bir kader mahkûmuyum, sevgili neyleyim. Bu hasret günlerinde yanýnda olmalýydým, Sana özlemin tarifi yok bende. Her þey seni hatýrlatýyor bana, Þimdi bir kader mahkûmuyum, neyleyim sevgili. Kime anlatayým kanayan yaramý, Bu çileyi çekmek zor sevgili. Dargýn hâli var sanki hayatýn, Þimdi bir kader mahkûmuyum, sevgili neyleyim. Bugün benden kýrmýzý güller bekleme, Sadece var olduðumu anýmsa. Ve sana kavuþabilmem hayali ile avut kendini, Þimdi bir kader mahkûmuyum, sevgili neyleyim. Acýyan kalbimin atýþlarýný dinliyorum, Yaðmurla beraber aðlýyorum. Bu soðuk nemli duvarlarýn arasýnda, Kader mahkûmuyum sevgili neyleyim. Nazmi Karagöz Hakkâri Kapalý Ceza YÜREÐÝMDE ÜÇ ÝZ Bir bilsen nasýl doðuyorum geceye; Ay gibi... Korku gibi... Ellerimde korkunç bir sessizlik, Gözlerimde yaþanýlasý zamana ait mavi düþler. Voltamda kýrýlmadan, Yarýna küsmeden, Ay gecesi suretimle Yeniden doðacaðým kendimden. Þimdi yüreðimde üç iz... Biri aþka vurgun hüznüm, Biri esmerliðine gömülü yarýným, Diðeri de bende biten her ikisi. Þimdi üçüz sancýsýndayým, Her anýmýn anýmsattýðý en güzel hayalsin, Her hayalimi süsleyen en güzel anýmsýn. Sensiz geçen her günümde, Yalnýzlýðýmý paylaþtýðým en güzel düþümsün. Ercan Sömer Hakkâri Kapalý Ceza FIKRA Ýki deli bir gün deliler hastanesinden kaçmýþlar. Kimse bunlarý bulamamýþ. Doktorlar ümitlerini kestikleri an deliler çýka gelmiþ. Doktorlar hayretle neredeydiniz diye sormuþ: Deliler, Yarýn kaçacaðýz da, onun provasýný yaptýk. demiþler

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Nisan 2007 USTALARDAN SEÇMELER RAKIM ÇALAPALA 23 NÝSAN SÖYLEDÝ Bu yurdun, bu devletin, Yüce Cumhuriyetin Sahibiyiz çocuklar! Bunlarý koruyacak Bu ülkeye uyacak, Yine biziz çocuklar! Yirmi Üç Nisanlarýn Zevki çok, fakat yarýn Güç iþimiz çocuklar! Bu göklerin, bu yerin, Kutlu emanetlerin, Bekçisiyiz çocuklar! Atalardan þan alan, Böyle temiz kan alan, Yalnýz biziz çocuklar! Türk üz, ne mutlu bize! Bu bayram kutlu bize! Eðleniniz çocuklar! RAKIM ÇALAPALA YI TANIYALIM 1909'da Ýstanbul'da doðan, Rakým Çalapala'nýn tam adý Mehmet Rakým Çalapala dýr. Ýstanbul Lisesini ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi(1935). Henüz lise öðrencisiyken Yarýn Gazetesinde gazetecilik yaþamýna atýldý. Daha sonra ise Son Posta ve Akýn Gazetelerinde yazdý. Bir yýl süreyle Osmanlý Bankasý'nda çalýþtý (1932). 1936'da Türkiye Yayýnevi'ne girerek, orada Yavrutürk ve Çocuk Haftasý dergilerini yönetti. Resimli Hayat, Yedigün ve Karikatür dergilerinde de çalýþtý. 1951'de Hürriyet Gazetesinden ayrýlarak, Atlas Yayýnevi'ni kurdu. Çok sayýda ders kitabý yazan Çalapala, daha çok halk için romanlar, çocuk öykü ve romanlarý (çoðunlukla eþi Nimet Çalapala ile) yazdý. Köye Giden Gelin adlý romaný 1964'te sinemaya uyarlandý. 28 Kasým 1995'te Ankara da öldü. Hayatýmýzýn ýzdýraplarý o kadar çok, o kadar acýmasýz ki, ne saydýkça ne de yaþadýkça tükeniyor. Gökkuþaðýnýn tüm renklerini görmeye yeltense de ömür, her zamanki ani tepkisini belirtiveriyor hayat. Yaþadýðýmýz acýnýn tüm acýlardan daha büyük olduðunu düþünüyorsak eðer, bu elbette doðrudur. Peki herkes yaþadýðý acýyý hak ettiði için mi yaþar, yoksa baþkalarýnýn ilerde herhangi bir acýyý hak etmeleri için mi? Taþýnýlan yükün altýnda bunlarý düþünmek ne kadar yersiz olur. Ya da asýl düþünmemiz gereken bunlar mýdýr? Hayat iþte. Her zaman cevabý çok zor sorularla insaný meþgul eder durur. Demez ki biraz da nefes alsýn insanoðlu. Direnen kapalý kapýlarý ýsrarla aralamaya çalýþan insan, gün gelir bu çabalarýn sonucunu alýr hayattan. Her zerresine kadar ister, hak ettiði ne var ne yoksa. Kendi payýna düþenin bir damlasýný bile býrakmaz dünyanýn nasip denizinde. Ama bu denizden hiçbir þey eksilmez. O kadar uçsuz bucaksýzdýr ki, herkesin nasibini saklar bünyesinde. Hiçbir zaman yanlýþý olmamýþtýr. Ne kara kýþlara yenik düþer, ne de deli fýrtýnalara. Ne kadar çalkalanýrsa, o kadar çoðalýr, BÝR ÝKÝ DAMLA o kadar güçlenir. Onun sýnýrý yoktur. Ýnsan yolunu çizerken ana hatlarýyla ne engel tanýr ne de taþkýn çaðlayanlar. Biraz olsun umut verebiliyor, biraz da tebessüm oluþturabiliyorsa gün yüzü görmemiþ gönüllerde yeter. Yüzü hayatýn býraktýðý çoktan dönemeçli çizgilerle doluysa vazgeçer. Al iþte bir kurþun daha geliyor körpe yüreklere. Belki bu kadar dayanamaz bir daha. Kaç kurþun daha yiyebilir ki göðsüne? Hangi kurþuna kadar ayakta durabilir? Kaçýncý savruluþtan sonra serilir bedeni kara topraklara. Ne doðrusu ne yanlaþý vardýr hayatýn. Kimine doðrudur, kimine göre yanlýþtýr her zaman her þey. O yüzden hiç kimse hiçbir zaman ayný noktada buluþamaz. Belki de bu yüzden gidilecek yerlerin, aþýlacak engellerin çoðalmasý. Kimi katlanýr ayakta kalýr, gün gelir baþka yüreklere duvar olur, onlarý da taþýr. Kimileri de hiç acý görmemiþ yürekleriyle bir yere kadar dayanýr, sonra dizlerinin üzerine yýðýlýverir. Tutunmaya çalýþacak gücü bile kalmamýþtýr belki. Bir iki damla son noktayý koyar o zaman. Kokusu sinmiþse içine baþka hiçbir þey aramaya gerek yok geride. Ýlerleyemezsen de dur, bekle, gitme hiçbir yere. Onun için yaþadým ve onun için bittim de. Ve bir damlalýk son noktayý koyuver onun avuçlarýna... Ne zarar ne ziyan tanýmýyor gönül. Ne de kâr güdüyor. Ne kadar uzakta olursa olsun sevda yine tutulmuyor. Yaþamak zorundaysa seven, sevilen ve birbirinden uzakta olmaya mahkûmlarsa silinmeye götürülür bütün sevgiler giyotine. Ama bir damla kan akmaz bedenlerden, bir tutumluk sevgi eksilmez yüreklerden. Hangi giyotine götürülürse götürülsün, ya da hangi daraðacý, idam sehpasý olursa olsun, ne kadar elektrik verilirse verilsin o sevdalý yüreði taþýyan vücutlar bir an bile sarsýlmaz. Ulaþýlmazlýk, kavuþmazlýk, daha çok kenetler yürekleri birbirlerine. Hele sevdanýn öyle güzel, öyle yorgun, öyle yürek kanatan bakýþlarý varsa; nasýl vazgeçebilir o bakýþlarla ayný noktada kalmaktan. Asýl vazgeçilmeyen elde edemeyiþ mi yoksa... Evrim Ertekin Öðretmen Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sivas Açýk tan el sanatlarý sergisi Sivas Açýk Ceza nda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan bayanlara yönelik biçkidikiþ kursu ile erkeklere yönelik yapay çiçekçilik kursunda üretilen ürünler, kurs sonunda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 19 Þubat ta yapýlan açýlýþ törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, Cumhuriyet Savcýsý Önder Yeniçeri, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Bekir Akkale, 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Atilla Rahman, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, ÝÞKUR Müdürü Yüksel Altun, Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, Yardým Sevenler Derneði Baþkan ve üyeleri, basýn mensuplarý ve Kurum personeli Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan ýn açýlýþ kurdelesini kestiði serginin açýlýþý nedeniyle yapýlan törende; 38 hükümlü ve tutukluya Protokol üyeleri tarafýndan sertifikalarý verildi. Açýlýþta Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, ÝÞKUR Müdürü Yüksel Altun ve Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin birer konuþma yaparak, açýlan kurslarýn hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimleri için önemine dikkat çekerlerken, salýverilenlerin yaþamlarýný sürdürebilecekleri bir meslek edinmelerinin gerekli olduðunu vurguladýlar. Basýn mensuplarýnýn da büyük ilgi gösterdiði açýlýþta, Ceza Ýnfaz Kurumu Halk Oyunlarý Ekibi muhteþem bir gösteri sundu. Hýnýs ta moral günü Manisa E Tipi nde þiir dinletisi Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 16 Þubat ta þiir dinletisi ve þiir sergisi düzenlendi. 14 Þubat Sevgililer Günü nedeniyle yapýlan programa Þair Nazým Alper Tanrýverdi konuk olarak Programda; Öðretmen D. Ufuk Bilginer, Ýnfaz ve Koruma Memuru Kemalettin Edebali, hükümlüler Fevzi Ýmirgi, Abdulcabbar Atsýz, Kenan Aykaç, Can Laçin, Ekrem Ýpek, Hurþit Akdað ve Musa Çýngý þiir okudular. Hýnýs ýn Kurtuluþun 89. yýlý, Hýnýs Kapalý Ceza nda yapýlan etkinliklerle coþkuyla kutlandý. 14 Mart ta düzenlenen programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özcan Gültekin, Cumhuriyet Savcýlarý Semih Öztürk ve Halit Tunç, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Murat Kýzýlyar, Garnizon Komutaný Mehmet Emin Altan, Ýlçe Emniyet Müdürü Halil Kayhan, Ýlçe Jandarma Komutaný Ali Erbatur, Hâkim Muhittin Parlak, Kurum Müdürü Mustafa Ýzanlý, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mehmet Semiz, daire amirleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý yla baþlayan programda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Özcan Gültekin, günün anlam ve önemiyle ilgili olarak, canlarýný ortaya koyarak, bu topraklarý bizlere armaðan eden atalarýmýzý minnetle andýklarýný belirterek, bu vatanýn hangi þartlarda düþmandan kurtarýldýðýnýn unutulmamasý gerektiðinin altýný çizdi. Daha sonra müzik ve eðlenceye geçildi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiði programda, hükümlü ve tutuklular halay çekerek, eðlendi. Burdur da moral günü Burdur E Tipi Kapalý Ceza nda Þubat tarihlerinde moral günü düzenlendi. Moral gününe; Vali M. Rasih Özbek, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Cumhuriyet Savcýsý Bekir Toprak, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ýbrahim Þimþek, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Oral, daire amirleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum idarecileri, personel ile hükümlü ve tutuklular Moral gününde Türk Halk Müziði Sanatçýsý Sebile Canyýldýran ve Mahallî Sanatçýlardan oluþan Yarenler Grubu iki gün boyunca hükümlü ve tutuklularý coþturdular. Eðitim Servisi tarafýndan hazýrlanan Þaþkýn Avcý isimli skeç izleyenlerce büyük beðeni topladý. Program çerçevesinde açýlan çeþitli kurslarda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý daðýtýldý. Ayrýca emekliye ayrýlan Ambar Memuru Süleyman Akgün, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Halil Yümlü ve Eyüp Çekin e teþekkür belgesi takdim edildi.

5 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 5 Denetimli Serbestlik Ýcra Kurulu son toplantýsýný yaptý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 30 Mart ta yapýlan engelli arabasý daðýtýmýna; Kýzýlay Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Eðilmez, Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Ankara Sincan Açýk Ceza Müdürü Emrullah Turan, Ankara 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Denetimli Serbestlik Ýcra Kurulu son toplantýsý 3 Nisan da yapýldý. Toplantýya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Eþleþtirme Projesi Lideri Kevin Barry, Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný David Perry, Tetkik Hâkimi Burhan Alýcý ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delagasyonu Sektör Müdürü Nur Önsoy Toplantýda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðýnýn Ýnfaz Kurumlarý Müdürleri Ali Demirtaþ ve Ayhan Çapacý, Ankara 1 ve 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý Müdürleri Bekir Alanoðlu ve Mete Erdem, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Müdürü Ferit Çaydaþý, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Müdürü Muammer Seyitoðlu, Hü-Der Baþkaný Þafak Soy ve hükümlüler Kýzýlay Genel Müdür Yardýmcýsý, kampanyaya 20 araba ile destek verebildiklerini belirterek, bu konudaki memnuniyetini dile getirdi. Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým da, ceza infaz kurumlarýndaki çalýþmalarda sivil toplumun desteðinin çok önemli olduðunu dile getirerek, Ýnfaz hizmetlerinde sivil toplumun desteði þart. Eðer bunu baþaramazsak, kuruluþu, hizmete baþlamasý çerçevesinde yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Üç ayda bir yapýlan toplantýlarýn sonuncusu olan toplantýda; projenin baþarýyla tamamlandýðý ifade edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, çok kýsa bir zamanda Daire Baþkanlýðýnýn kurulup, 133 aðýr ceza merkezinde denetimli serbestlik ve yardým merkezi oluþturulduðunu ve baþarýlý bir þekilde hizmet verilmeye baþlandýðýný hatýrlatarak, bu baþarýda tüm çalýþanlarýn emeðinin olduðunu söyledi. Ýpek, katkýlarý nedeniyle herkese teþekkür etti. Cezayir den bir heyet Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti HÜ-DER den hükümlü ve hükümlü yakýnlarýna engelli arabasý Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza nda 2. Müdür Mehmet Gül ün emekliliði nedeniyle 19 Þubat ta veda töreni yapýldý. Duygulu anlarýn yaþandýðý törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Cumhuriyet Savcýsý Ali Ýrfan Yýlmaz, Kurum Müdürü Abdullah Demirci, 2. müdürler ve personel Törende, emekli olan Gül e teþekkür belgesi ve plâket verildi. Cezayir Adalet Bakanlýðý Cezaevi Ýdaresi ve Topluma Kazandýrma Genel Müdürü Mokhtar Felioune baþkanlýðýndaki Cezaevi Ýdaresi Formasyon Toplama Müdür Yardýmcýsý Fayçal Bourbala, Cezaevleri Ýç Güvenlik Müdür Yardýmcýsý Mohammed Onamar Jaoui, Cezaevleri Ýdaresi Mimarý Fathi Hadadou, El Harrach Yeniden Eðitim ve Uyum Kurumu Müdürü Djilali Azouz ve Cezayir Büyükelçiliði Kâtibi Saad Boukhalfa dan oluþan bir heyet 2 Nisan da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti. Heyeti makamýnda kabul ederek, bir süre görüþen Genel Müdür Ýpek, iki ülke arasýnda adalet ve infaz hizmetleri konusunda iþ birliðine hazýr olduklarýný söyledi. 1-7 Nisan tarihleri arasýndaki ziyarette heyete; CTE Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal Türk Ýnfaz Sistemi hakkýnda brifing verdi. Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkanlýðý ve Teknik Ýþler Daire Baþkanlýðý ziyaret edilerek, faaliyetler ve projeler hakkýnda bilgi alýndý. Heyet; 3 Nisan da Ankara 1 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza nu, Ankara Kadýn Kapalý Ceza nu ve Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Ayný gün Anýtkabir e de ziyaret gerçekleþtirildi. 4 Nisan da Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Bilecik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza, 5 Nisan da Ýstanbul da Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza ve Ümraniye T Tipi Kapalý Ceza nda incelemelerde bulunuldu. Ceza infaz kurumlarýnda veda töreni Isparta E Tipi Kapalý Ceza nda ise emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Memiþ Yýlmaz, Þoför Hasan Hüseyin Sever ve Kalorifer Teknisyeni Kamil Yýldýrým için veda töreni düzenlendi. 14 Þubat ta yapýlan törene; Cumhuriyet Savcýsý Cem Fentoðlu, Kurum Müdür Vekili Atilla Çeri, 2. Müdür Cevdet Yýlmaz ve personel Emekli olan 3 personele teþekkür belgesi ve plâket takdim edildi. çalýþmalarýmýzýn bir ayaðý eksik olacaktýr. Ayrýca, ceza infaz kurumlarýnýn þeffaflaþmasýnda ve insan haklarýnýn geliþmesinde bunu gerekli görüyoruz. dedi. Saldýrým, engelli arabasý daðýtýmýyla ilgili organizasyonun sosyal sorumluluðun güzel bir örneði olduðunu belirterek, Hü-Der övgüye deðer bir çalýþma yapmaktadýr. Bu konuda kendilerine teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu. Törende; 20 araba baðýþlayan Kýzýlay a Vakýflar Genel Müdürlüðüne ve Hü-Der e katkýlarý nedeniyle plâket verildi. Ayrýca, Hü-Der in desteðiyle açýlan kaynakçýlýk kursuna katýlarak baþarýlý olan Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan 8 hükümlüye sertifika daðýtýldý. Isparta

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Nisan 2007 Sivil toplumla ör Üç gün süren konferansa; yerli ve yabancý sivil toplum kuruluþu ve üniversitelerden 150 ye yakýn kiþi katýlarak, STK larýn ceza infaz hizmetlerine desteðine yönelik çalýþma yaptýlar. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Yaklaþýk 150 kiþinin katýldýðý konferansýn açýlýþ konuþmasýný Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði Baþkaný Zafer Kýraç yaptý. Açýlýþýn ardýndan "Ceza Ýnfaz Sisteminde Reform ve Sivil Toplum" konusunda Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Turgut Tarhanlý, Türk Tabipler Birliði Merkez Konsey Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu ve Hollanda Adalet Bakanlýðý Cezaevleri Genel Müdürü ve Dýþiþleri Koordinatörü Mr. Jan van den Brand birer konuþma yaptýlar. 1. Oturumda; Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Selin Müderrisoðlu'nun yürütücülüðünde; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Doðuþ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Yard. Doç. Dr. Aslý Akdaþ ve Hollanda Adalet Bakanlýðý Cezaevleri Genel Müdürü ve Dýþiþleri Koordinatörü Mr. Jan van den Brand "Psiko-Sosyal Yardým Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusunda katýlýmcýlara bilgiler sundular. 2. Oturumda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Ýnfaz ve Güvenlik Ýþlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Türker Tok, Edirne Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Rýfat Çulha ve Hollanda Zoetermeer Ceza ve Tutukevi Müdürü Mr. Warnder Speelman tarafýndan Ýstanbul Barosu Çocuk Haklarý Merkezinden Seda Akço'nun yürütücülüðünde "Ýzleme Kurullarý Sistemi ve Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusu ele alýndý. "Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurullarý ve Çalýþmalara STK Katkýsý" konulu 3. Oturumda ise Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Ýnsan Haklarý Merkezinden Galma Jahic'in yürütücülüðünde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný V. Kadri Kamer, Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. James Sandham, Hollanda Denetimli Serbestlik Müdürlüðü Dýþiþleri Bölümü Baþkaný Mr. Rolf Streng konuþma yaptýlar. 4. Oturumda ise Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfýndan Güney Haþtemoðlu'nun yürütücülüðünde Adalet Bakanlýðý Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Meslekî Eðitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Yazman ve Uluslararasý Ceza Reformu Örgütü Doðu ve Orta Avrupa Bölgesi Müdürü Mr. Mihai Popescu "Hükümlülerin Meslekî Eðitim ve Ýþyurtlarý Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusunda düþüncelerini aktardýlar. Son oturum olan 5. oturumda; "Kurumlardaki Saðlýk Politikalarý ve Ýþlevselliði" konusunda Türk Tabipler Birliðinden Prof. Dr. Þebnem Korur Fincancý'nýn yürütücülüðünde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Erhan Polat, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalýndan Prof. Dr. Zafer Öztek ve Dünya Bankasý Doðu Avrupa ve Orta Asya Fonlarý Müdürü Dr. Dumitru Laticevshi sunum yaptýlar. 22 Mart'ta tüm katýlýmcýlarla birlikte Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü ziyaret edilerek, incelemelerde bulunuldu. Ýnfaz hizmetlerine iliþkin çalýþmalarý yerinde gören katýlýmcýlar, öðle yemeðini kampüste yediler. Avrupa Konseyi Türkiye Proje Ofisi Uzmaný Bernard Wydra'nýn "Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi"yle ilgili sunumunun ardýndan "Psiko-Sosyal Yardým Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi", "Ýzleme Kurullarý Sistemi ve Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" ve "Denetimli Serbestlik, Koruma Kurullarý ve Çalýþmalara Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Katkýsý" konularýnda, 20'þer kiþilik, üç grup hâlinde atölye çalýþmasý gerçekleþtirildi. Atölye çalýþmalarýnýn sonunda ortak bir deklarasyon oluþturularak, kamuoyuna açýklandý. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Gazeteci Tayfun Talipoðlu, program çekimleri nedeniyle çok sayýda ceza infaz kurumunu ziyaret ettiðini belirterek, bu kurumlarýn gerek fizikî açýdan gerekse de eðitim ve diðer faaliyetler açýsýndan övgüye deðer bir noktaya geldiðini vurguladý. 1. Oturumda umda konk onuþmacýlar, "Hükümlü Psiko-Sosyal Yardým Çalýþmalarýnýn Deðerlendiril lendiril- mesi" konk onusunu u ele aldýlar. Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Kasýrga; Sivil toplumla iþ birliði bir zorunluluktur Fahri Kasýrga Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, konferansýn, ceza infaz kurumlarýnda çalýþan veya bu çalýþmalara ilgi duyan çok sayýda sivil toplum örgütünü bir araya getirmiþ olmasýnýn kendileri için ayrý bir mutluluk kaynaðý olduðunu söyledi. Kasýrga, Türkiye'nin taraf olduðu uluslararasý anlaþmalarda hükümlülerin çaðdaþ ve modern bir anlayýþla eðitilerek topluma kazandýrýlmalarýnýn tavsiye edildiðini, bu çalýþmalarý yürütürken sivil toplumun desteðinin de gerekli olduðunu belirterek, " Mahkûmlarýn modern yöntemlerle topluma kazandýrýlmasý ve cezaevlerinde yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesi için sivil toplum ile iþ birliði zorunlu hâle gelmiþtir. Çünkü sivil toplum çeþitli alanlarda eðitim, iyileþtirme, yardým ve uzman desteði saðlayabilmekte, olumlu tavsiyelerde bulunabilmektedir."dedi. Kasýrga, ülkelerde yabancý mahkûm sayýsýnýn gittikçe artmasý nedeniyle uluslararasý iþ birliðinin zorunlu hâle geldiðine dikkat çekerek, þöyle konuþtu: "Bu nedenle, bu konferansta ortaya çýkacak olan tavsiyeler, yorumlar ve ilkeler, bize ve Avrupalý meslektaþlarýmýza yol gösterici olacak, insan haklarýnýn ve demokratik kurumlarýn korunmasý ve geliþtirilmesi yolunda önemli katkýlar saðlayacaktýr. Ayrýca meslektaþlar kendi aralarýnda tecrübelerini paylaþabileceklerdir." Kasýrga, konuþmasýnýn sonunda; konferansýn düzenlenmesindeki katkýlarý nedeniyle Hollanda Büyükelçiliði ve Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneðine, ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm sivil toplum kuruluþlarýna ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Katýlýmcýlar Ankara a Ceza Ýnfaz KurK urumlarý umlarý KampüsünK ampüsünü ü ziyaret ettiler. 4. Oturumda konuþmacýlar, "Hükümlü nýn Deðerlendirilmesi" konusunda dü Ceza ve Te Sivi büy Kenan Ýp Ceza ve Tevk Genel Müd birlikte bütü tutuklulara devletin dið ve sahip o önem taþým lek edindirm nunun ceza vardýr. Hük süre içerisi þamla baðla den uyum kurumdaki da sivil top lýdýr. Onlarýn nýn gerçek mesi mümk kasý sivil to temel ilke o ruluþlarýnýn kurumlarýn kümlü ve tu ve kötü mu toplumda c düþünceler önlenmesi a cileri için te Ceza inf makla bera masý mümk konferans, malarý, öne sým kurslar pek çok faa rine getirilm zý çalýþmala tirilmesi için þýmaktadýr."

7 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 7 nek çalýþma Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi lerin Meslekî Eðitim ve Ýþyurtlarý Çalýþmalarýüncelerini aktardýlar. vkifevleri Genel Müdürü Ýpek; l toplumla iþ birliðine ük önem veriyoruz ek ifevleri ürü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, hükümlü ve tutuklularýn topluma yeniden kazandýrýlmasýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum örgütlerine önemli görevler düþtüðünü hatýrlatarak, "Ceza infaz hizmetleri, bir kamu hizmeti olup; ülkede gerçekleþtirilen diðer kamu hizmetleri ile nlük arz eder. Bu nedenle hükümlü ve yönelik olarak yapýlacak çalýþmalarda er birimlerinin yürüttüðü çalýþmalarýn lduklarý imkânlarýn bilinmesi büyük aktadýr. Ülkedeki saðlýk, eðitim, mese, istihdam, ekonomi gibi pek çok koinfaz kurumuyla çok yakýndan iliþkisi mlü ve tutuklularýn kurumda kaldýðý de toplumdan kopmamasý, sosyal yarýný sürdürmesi, onlarýn topluma yenisaðlamasýný kolaylaþtýrýr. Bu nedenle hükümlü ve tutuklu ile toplum arasýnum aracýlýðýyla bir köprü oluþturulmakatkýsý olmadan ceza infaz kurumlarýanlamda bir eðitim kurumu hâline gelün deðildir. Ceza infaz hizmetleri politiplum kuruluþlarý ile iþ birliði yapmayý larak kabul etmelidir. Sivil toplum kuceza infaz kurumlarýnda çalýþmalarý þeffaflaþmasýný saðlar. Bu, hem hütuklular için insan haklarý ihlallerine amelelere karþý güvencedir hem de eza infaz kurumlarýna iliþkin olumsuz n ve yanlýþ bilgilendirme çabalarýnýn çýsýndan kurum çalýþanlarý ve yönetiminattýr. az kurumlarýnda yapýlmasý zorunlu oler, kadrolu kurum çalýþanlarý ile yapýlün olmayan tiyatro, folklor, konser, azý psikolojik destek ve yardým çalýþli günlerin nitelikli kutlanmasý, bir kýaçýlmasý, bazý saðlýk hizmetleri gibi liyet bulunmaktadýr. Bu hizmetlerin yeesi veya kurum tarafýndan yapýlan barýn daha nitelikli bir þekilde gerçekleþsivil toplumun katkýsý büyük önem tadedi. Açlýk grevleri 22 Ocak genelgesiyle önlendi Türk Tabipler Birliði Merkez Konsey Baþkaný Gençay Gürsoy: Geçtiðimiz yýlýn son aylarýnda açlýk grevleri, ölüm oruçlarý konusunda acaba bir adým atýlabilir mi? Türkiye'nin hiç Ýyileþtirme çalýþmalarýna sivil toplumun katkýsý güçlendirmelidir Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði Baþkaný Zafer Kýraç: Son yýllarda Türkiye'de ceza infaz sistemi reform çalýþmalarý hýz kazandý Haziran ayýndan bu yana Adalet Bakanlýðý ceza reform programlarýný uygulamaya baþladý ve baþarýlar elde etti. Ancak bu sürecin en zayýf ayaðýnýn, sivil toplumun bu sürece katýlmasýnda yaþandýðýný düþünüyoruz. Sivil toplum kuruluþlarý (STK) ile diyaloðun artýrýlarak sürece katýlýmlarýnýn güçlendirilmesi gerektiði görülmektedir. Prof. Dr. Gençay Gürsoy 5. Oturumda konuþmacýlar, Kurumlardaki Saðlýk Politikalarý ve Ýþlevselliði konusunu ele aldýlar. Zafer Kýraç kaldýramayacaðý yeni ölümlere yol açmamak için ne yapýlabilir? Endiþesiyle yola çýkmýþ ve cezaevi yetkilileriyle, Adalet Bakanlýðý sorumlularýyla bu meseleyi Türk Tabipler Birliði ve Sivil Toplum Örgütleri adýna konuþmuþtuk. Temaslarda bulunmuþtuk. Hemen söyleyeyim, doðrusu benim ve bizim beklemediðimiz oranda bir pozitif karþýlýk aldýk. Teklifimiz hemen hemen hiç tereddüt gösterilmeden kabul edildi. F tipi cezaevleri ziyaretimiz konusunda gerek Cezaevi Müdürlüðü gerek Bakanlýk mensuplarý tarafýndan bütün kapýlar açýldý. Çeþitli sivil toplum örgütlerinin sorumlularýný da içerisinde barýndýran bir heyet oluþturduk. Tekirdað'da F tipi cezaevini bütün bir gün dilediðimiz tutuklu-hükümlü ile konuþma özgürlüðüne sahip olmak kaydýyla inceleme fýrsatýný bulduk. O dönemde elde ettiðimiz izlenimleri daha sonra Adalet Bakanlýðý'na bir rapor olarak sunduk. Bizim önerimiz acaba disiplin suçuna tâbi olmaksýzýn hükümlünün belli bir saat, belli miktarda insanla görüþmesi mümkün olabilir mi? Bizim teklifimiz buydu. Ve yine çok sevindirici bir þekilde bu öneri Adalet Bakanlýðý tarafýndan büyük çapta olumlu karþýlandý ve bilenler için ünlü 22 Ocak Genelgesi yayýnlandý. Bu Genelge Türkiye'de gerçekten yakýn tarihimizin yeni bir dramatik olayýný yaþamadan atlatmamýza imkân verdi. Çok kritik evrelerindeki açlýk grevcileri bu Genelge ýþýðýnda eylemlerini durdurdular. Þimdiye kadar yapýlan iyileþtirme çalýþmalarý, STK katkýlarý ile güçlendirilmelidir. Cezaevleri ile sivil toplum arasýnda bir iþ birliði kültürü geliþtirilerek, iyileþme çalýþmalarýnýn sürdürülebilirliði için katýlýmcý bir ortam saðlanmalýdýr. Bu sayede, STK'larýn cezaevi yaþamýna katýlýmý teþvik edilmiþ olacaktýr. Bu konferans yoluyla ceza infaz sistemindeki iyileþtirme çalýþmalarýna STK katkýsýnýn güçlendirmesine zemin hazýrlanmayý amaçladýk. PSÝKO-SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI NEDEN UYGULANIYOR? (4) Psiko-sosyal destek programlarýnýn geleceði 1990'lý yýllarda öncelikle Kuzey Amerika'dan baþlayarak yayýlan hükümlü ve tutuklulara özgü psiko-sosyal destek programlarý bugün için infaz hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiþtir. Bu nedenle Türk Ýnfaz Sistemi de kendisine düþen sorumluluðun gereðini yerine getirmek üzere çok sayýda psiko-sosyal destek programýný 2007 yýlýnda devreye sokmuþtur. Yabancý ülkelerdeki uygulamalara bakýldýðýnda, psiko-sosyal destek programlarýnýn iþleyiþi ile ilgili güçlüklerin ülkemizde de yaþanmamasý için gerekli önlemlerin alýnmasý ve bu konuda farkýndalýk yaratýlmasý büyük önem arz etmektedir. Konunun hem dünya hem de ülkemiz açýsýndan uzun bir geçmiþinin bulunmamasý, çalýþmalarýn uzmanlýk gerektirmesi, somut sonuçlardan çok davranýþ deðiþikliði þeklindeki yararlarýnýn uzun vadede anlaþýlabilmesi gibi nedenlerden dolayý psiko-sosyal destek programlarýnýn diðer çalýþmalara göre özel zorluklarý bulunmaktadýr. Karþýlaþýlabilecek belli baþlý zorluklarý þu þekilde sýralayabiliriz: 1- Psiko-sosyal destek programlarýna eriþebilirlik: Psiko-sosyal destek programlarý yaklaþýk kiþilik gruplara, 2 veya 3 aylýk sürelerde verilebildiði için ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara uygulanmasý uzun zaman almaktadýr. Çözümlerden bir tanesi eðitici sayýsýný artýrmaktýr. Bu nedenle her ceza infaz kurumundan psiko-sosyal servis ile birlikte üçer infaz ve koruma memuruna uygun görülen psiko-sosyal destek programlarýnýn eðitimi verilmektedir. Ancak bu çözümün yeterli olmadýðý durumlarda, hükümlü ve tutuklularýn ceza süresi dikkate alýnarak yapýlan planlamaya göre, salýverilme öncesinde ihtiyacý olan herkesin bu programlardan yararlanmasý saðlanmalýdýr. 2- Hükümlü ve tutuklularýn psiko-sosyal destek programlarýna yaklaþýmý: Psiko-sosyal destek programlarýndan bazýlarý sadece hükümlü ve tutuklulara deðil personele de uygulanmaktadýr. Daha açýk bir anlatýmla bu programlarýn, "akýl hastasý olanlara uygulandýðý" kanýsý yanlýþtýr. Aksine psiko-sosyal destek programlarý, akýl hastasý olmayanlara uygulanabilir. Bu programlar; kiþisel geliþim açýsýndan bireyi güçlendiren, topluma uyumlarýný kolaylaþtýran, iþte, evde ve hayatýn her alanýnda kullanýlabilecek çok yararlý bilgileri içermektedir. Personel ile hükümlü ve tutuklularýn bu bilinçle hareket ederek, programlardan yararlanmalarý hayatlarýný kolaylaþtýracaktýr. Devam edecek

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Nisan 2007 Dünya Kadýnlar Günü etkinliklerle kutlandý Muðla E Tipi Kapalý Ceza Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýn hükümlü ve tutuklularýn Dünya Kadýnlar Günü, gerçekleþtirilen müzik-eðlence programýyla kutlandý. Kadýnlarýn gönüllerince eðlendikleri programda; kadýn hükümlü ve tutuklular ile kadýn memurlara karanfil daðýtýldý. Ayrýca, Yerel Gündem 21 Derneði, 7 Mart'ta Kurumu ziyaret ederek, kadýn hükümlü ve tutuklulara moral verdi. Kadýnlar da, Dernek üyelerine tiyatro oyunu sahneleyerek, hoþ dakikalar yaþattýlar. Ýzmir 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza nda Psiko-sosyal Yardým Servisi tarafýndan organize edilen programda; bayan personelin Kadýnlar Günü kutlandý. Kurum Müdürü Zeki Uzun, kadýnlara karanfil vererek, onlarýn Kadýnlar Günü nü kutladý. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza nda ise 1. Müdür Mustafa Can, Eðitimden Sorumlu 2. Müdür Mehmet Çelik, psikolog Þenay Güler Akýn ve 13 bayan personelin katýlýmýyla tören düzenlendi. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalarýn ardýndan, þiirler okundu. Seydiþehir B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise kadýn hükümlü ve tutuklulara Öðretmen Gülþen Aydýn tarafýndan gül hediye edilerek, günün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler verildi. Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kadýnlar Günü, tiyatro gösterisi ve Türk halk müziði konserinden oluþan programla coþku içinde kutlandý. Programa; Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu, Cumhuriyet Savcýsý Fatih Genç, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Zihni Baþ, çok sayýda davetli, personel ile hükümlü ve tutuklular Ýnfaz ve Koruma Memuru Nuray Çelik in günün önemi hakkýndaki konuþmasýnýn ardýndan tutuklu Yasemin Tek Yavrum, tutuklu Aysun Kürkçü de Ne Hallerdeyim isimli þiirleri okudular. Tutuklular Yasemin Tek, Aysun Kürkçü ve Esra Yýldýrým ýn rol aldýðý Kadýnýn Fendi isimli tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Trabzon Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, seslendirdiði türkülerle hükümlü ve tutuklularý coþturdu. Tutuklu Hülya Bozkurt, seslendirdiði türkü ile programa renk kattý. Büyük coþkunun yaþandýðý programda; bayan personele, hükümlülere ve tutuklulara çiçek hediye edildi. Fethiye Kapalý Ceza nda da Özel Ata Ýlköðretim Okulu öðretmenleri tarafýndan müzik dinletisi gerçekleþtirildi. Programa; Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Üyesi Dr. Serpil Dündar, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, 2. Müdür Ýbrahim Türkoðlu, Fethiye Özel Ata Ýlköðretim Okulu Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Bayram Söðüt, Okul Müdürü Emel Karaca, Okul Aile Birliði Baþkaný Þerife Soyupak ve 8 öðretmen, Kurum Öðretmeni M. Necat Reçel, Muhasebe Yetkilisi Talip Tombak, personel ile hükümlü ve tutuklular Bayanlara çeþitli hediyeler verilerek, Kadýnlar Günü nün kutlandýðý programda; ihtiyaç sahibi hükümlü-tutuklulara maddî yardým da yapýldý. Muþ E Tipi Kapalý Ceza nda Öðretmen Gülsüm Yýldýz ve Diþ Tabibi Meliha T. Sertbakan hükümlü ve tutuklularla söyleþi gerçekleþtirdiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ, Cumhuriyet Savcýsý Tahir Apaydýn, Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýldýðý programda, kadýnlara çiçek hediye edildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ, günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmasýnda; kadýnlarýn Kadýnlar Günü nü kutladý. Sýcak bir ortamda gerçekleþen söyleþinin ardýndan kadýn hükümlü ve tutuklular müzik eþliðinde halay çekip eðlendiler. Denizli Açýk Ceza ndaki kadýn hükümlüler, Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Denizli Çatalçeþme Oda Tiyatrosunda halk oyunlarý ve tiyatro gösterisi gerçekleþtirdiler. Denizli Belediyesi Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisi iþ birliðiyle düzenlenen programda 6 hükümlüden oluþan halk oyunlarý ekibi Ege yöresine ait oyunlarla izleyenleri büyüledi. 8 hükümlü kadýn da Paslý Umutlar adlý tiyatro oyununu baþarýyla sahnelerken, kadýn izleyiciler gözyaþlarýný tutamadýlar. Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekçi, kadýn hükümlülere halk oyunlarý ve tiyatro gösterisi nedeniyle teþekkür belgesi verdi. Ayný günün akþamýnda Cumhuriyet Savcýsý Ali Evcimen, Denizli Yerel Gündem 21 Kadýn Denizli Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bergama M Tipi Kapalý Ceza Muþ E Tipi Kapalý Ceza Meclisi üyeleri, Denizli Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Denizli Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öðrencileri ve personelin katýldýðý programda, kadýn hükümlüler unutulmaz bir müzik keyfi yaþadýlar. Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza ndaki kutlamalar Öðretmen Filiz Güngördü nün açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Günün anlam ve önemiyle ilgili tutuklu Hayriye Þen in bir konuþma yaptýðý programa; Kaymakam Hüseyin Eren, Belediye Baþkaný Raþit Ürper, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ay, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný J. Yzb. Murat Özer, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Emiroðlu, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Adem Çakmak, 2. Müdürler Seyfi Akýn ve Mahmut Naci Erten, daire amirleri ve personel ile eþ ve çocuklarý Bayanlara karanfil daðýtýldýðý programda; Cumhuriyet Savcýsý Hasan Emiroðlu nun baðlama çalarak söylediði türküler büyük ilgi gördü. Daha sonra tutuklu Hasan Ýçer unutulmaz bir konser verdi. Program çerçevesinde bilgisayar, halk oyunlarý, ahþap boyama ve erkek berberliði kurslarýný baþarýyla bitirenlere teþekkür belgesi, Kurumda tiyatro çalýþmalarý yürüten gönüllü yönetmen Ýsmail Hakký Þakranlýoðlu na da baþarý belgesi verildi. Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise ilk olarak 6 Mart ta Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardým Vakfý Marmaris Þubesi iþ birliðiyle program düzenlendi. Mahallî Sanatçý Ahmet Kardanak tarafýndan Türk halk müziði konserinin verildiði programa; Vali Temel Koçaklar ve eþi, Ýl Jandarma Komutaný Alb. Hüseyin Zafer Karadaþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yurtseven ve eþi, Cumhuriyet Savcýsý Ýsa Tadýk, Kurum Müdürü Hafit Kaya, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardým Vakfý (TGKYV) Marmaris Þube Baþkaný Yasemin Tümer ve üyeleri, personel ile kadýn ve çocuk hükümlü-tutuklular Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yurtseven ve TGKYV Marmaris Þube Baþkaný Yasemin Tümer birer konuþma yaptýlar. 8 Mart ta ise Marmaris Yalý Lions Kulübü Baþkaný Sibel Üre baþkanlýðýndaki bir heyet Kurumu ziyaret ederek, kadýn hükümlü ve tutuklular ile annesinin yanýnda kalan bir çocuða çeþitli hediyeler verdi. Ayný gün Vali Temel Koçaklar ýn eþinin önderliðinde Muðla Yardým Sevenler Derneði Baþkaný Suat Dereli ve üyeleri, gerçekleþtirdikleri ziyarette; kadýn hükümlü ve tutuklular ile annesinin yanýnda kalan bir çocuða hediyeler verdiler. Ayrýca el iþi çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere kadýn hükümlü ve tutuklulara çeþitli malzeme yardýmýnda bulundular. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kadýnlar Günü münasebetiyle Alaþehir Yardým Sevenler Derneði ve Yunus Emre Derneði iþ birliðiyle program düzenlendi. Balýkesir Kapalý Ceza ndaki kutlamalar; Hakimler ve Cumhuriyet savcýlarý ile eþleri, Valilik, Belediye ve Balýkesir Üniversitesinden yetkililer, Atatürkçü Düþünce Derneði, Türk Anneler Derneði, Türkiye Yardým Sevenler Derneði, Balýkesir Ýþ Kadýnlarý Derneði, Balýkesir Kadýn Danýþma ve Dayanýþma Derneði, Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði ve Türkiye Aile Plânlamasý Derneði üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. DÝÐER KURUMLARDA DA KUTLAMA YAPILDI Ayrýca, Bursa E Tipi, Salihli C Tipi, Konya E Tipi, Sivas Açýk, Niðde E Tipi, Amasya E Tipi, Siirt E Tipi, Ýnebolu M Tipi, Bandýrma M Tipi, Erzincan Kapalý, Sinop E Tipi ve Sivas E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle program düzenlenerek, Kadýnlar Günü kutlandý.

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý. Hýfzýsýhha suya dikkat çekti Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 26 Mart Perþembe günü Valilik Toplantý Dr. Ahmet Barýþ Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda,

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı