Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Denetimli serbestlikte yeni y dönem Avrupa Birliði iþ birliðiyle ve Ýngiltere nin desteðiyle sürdürülen Türkiye de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Eþleþtirme Projesi nin kapanýþý 19 Mart ta gerçekleþtirildi Mart t tarihlerinde düzenlenen 1. Ulusal Denetimli Serbestlik KonfK onferan- sý nýn açýlýþýnda konk onuþmacýlar; denetimli serbestlik sisteminin kuruluþ uluþ süre- ci, bugünkü geldiði g nokta ve yapýlan y çalýþmalar hakkýnda bilgi verv erdiler. ADALET Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda yapý- Adalet Bakaný lan törende, 11 Kasým Cemil Çiçek 2005 ten beri sürdürülen projenin kapanýþý yapýlýrken, ayný zamanda 1. Ulusal Denetimli Serbestlik Konferansý nýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Adalet Bakaný Cemil Çiçek ve Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu nun da katýldýðý törende, projenin baþarýyla tamamlanarak, Türkiye de örnek bir denetimli serbestlik sisteminin kurulduðuna dikkat çekildi. ADALET Bakaný Cemil Çiçek, denetimli serbestlikle adalet hizmetlerinin etkinliðinin arttýðýný söyledi. Çiçek, salýverilenlerin takibi, sosyal araþtýrma raporlarý düzenlenmesi, hapis cezasýna alternatif tedbirlere hükmedilmesi gibi uygulamalarýn yaný sýra, özellikle suçtan zarar görenlere yardým yapýlmasý yönünde sosyal sorumluluk anlayýþýna uygun çalýþmalarýn bulunduðunu vurguladý. Devamý 2 de Sivil toplumla örnek çalýþma Konferansýn açlýþýnda konuþan Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, modern anlamda infaz hizmetlerinin verilebilmesinde sivil toplumun desteðinin önemli olduðunu vurguladý. KÜTAHYA E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan Ýstanbul da Kadýköy ve Bakýrköy de açýlan el sanatlarý sergisi büyük ilgi gördü. Çini ve ayakkabý baþta olmak üzere parça ürünün satýþa sunulduðu Kadýköy Belediye Ek Binasýndaki (Þehr-i Emanet Binasý)serginin açýlýþýný 7 Nisan da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr yaptý. Açýlýþ töreninde konuþan Bakýr, böylesine muhteþem ürünlerin üretilerek, satýþa sunulduðu sergi ile ceza infaz kurumlarýnýn yeni yüzünün ortaya konulduðunu söyledi. Devamý 12 de ADALET Bakanlýðý ve Hollanda Büyükelçiliðinin desteði ve Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði iþ birliðiyle "Ceza Ýnfaz Sistemi ve Sivil Toplum" konulu uluslararasý konferans Ankara'da yapýldý Mart tarihlerinde Ankara Hâkimevinde gerçekleþtirilen konferansa; Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýlarý H. Hakký Kadakal ve Ekrem Bakýr, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Daire Baþkanlarý Oktay Yörük ve Türker Tok, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, yerli ve yabancý üniversitelerden öðretim üyeleri, yerli ve yabancý sivil toplum kuruluþlarýndan temsilciler ve çok sayýda ceza infaz kurumu personeli Devam 6-7 de Kütahya E Tipi nden Ýstanbul da iki sergi Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sertifika sevinci Fethiye Kapalý Ceza nda erkek kuaförlüðü ve saç bakýmý kursu nda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklularýn sertifikalarý 26 Þubat ta yapýlan törende verildi. Törene; ÝÞKUR Muðla Ýl Müdürü Ahmet Karakaya, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, Muhasebe Yetkilisi Talip Tombak, Öðretmen M. Necat Reçel ve diðer personel Diyarbakýr E Tipi nde hükümlülere konser Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza nda hükümlü ve tutuklular, TRT GAP Diyarbakýr Radyosu Mahallî Ýcra Topluluðunun 9 Mart ta verdiði konserle eðlendi. Konseri; Cumhuriyet Baþsavcýsý Durdu Kavak, çok sayýda hâkim ve Cumhuriyet savcýsý, TRT Bölge Müdürü Yakup Söðüt, Kurum Müdürü Ýsmail Gül ve personel izledi. Ýstanbullular ýn büyük ilgi gösterdiði serginin açýlýþ kurdelesini Genel Müdür Yardýmcýsý Bakýr kesti. ÝÞKUR dan Vezirköprü ye bilgisayar sýnýfý Ýþ-Kur un desteðiyle Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kurulan bilgisayar sýnýfý ile Kaymakamlýk ve Ýl Özel Ýdaresinin katkýlarýyla yapýlan çok amaçlý salonun açýlýþý 15 Mart ta gerçekleþtirildi. Devamý 12 de Hü-Der den örnek organizasyon: 50 engelliye araba Hü-Der in (Hükümlü ve Hükümlü Yakýnlarý Yardýmlaþma Derneði) baþlattýðý organizasyon sonucunda, Kýzýlay ve Vakýflar Genel Müdürlüðü ile Mamak ve Keçiören Belediyelerinin katkýlarýyla temin edilen 50 engelli arabasý hükümlü ve hükümlü yakýnlarýna daðýtýldý. Devamý 5 te Kýrþehir Açýk tan el iþi sergisi Kýrþehir Açýk Ceza nda hükümlülerce yapýlan el iþi ürünleri Þubat tarihleri arasýnda Ýl Kültür Müdürlüðü Sergi Salonunda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Açýlýþa; Vali Lütfullah Bilgin, Milletvekili Hacý Turan, Belediye Baþkaný Halim Çakýr, Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol, Garnizon Komutaný Emrullah Çuhadar, Ýl Emniyet Müdürü Ahmet Türker, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum Müdürü Sami Koçak, E Tipi Ceza Müdürü Duran Ceylan ve çok sayýda davetli Gümüþhane ve Kartal Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý GÜMÜÞHANE E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Þahinder Çelik, göðüs kanseri tedavisi gördüðü Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Gazi Hastahesinde 18 Þubat ta hayatýný kaybetti yýlýnda doðan Çelik, evli ve 2 çocuk annesi olup, 6 aydýr tedavi görüyordu. KARTAL H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz ve Koruma Memuru Ünal Akalan da kalp krizi nedeniyle 13 Þubat ta vefat eti yýlýnda Tokat ta doðan Akalan, evli ve 2 çocuk babasýydý. Çelik ve Akalan a Allah tan rahmet, ailelerine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz.

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Nisan 2007 Denetimli serbestlikte yeni dönem BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Törene; Adalet Bakaný Cemil Çiçek, Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu, Ýngiltere Büyükelçisi Nick Baird, Avrupa Komisyonu Delegasyonu Kurumsal Geliþim ve Sivil Toplum Daire Baþkaný Michael Vöegele, Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ceza Ýþleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Eþleþtirme Ortaðý Ýngiltere Hükümlü Yönetimi Hizmetleri Uluslararasý Proje Yöneticisi ve Proje Lideri Kevin Barry, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný David Perry, diðer bakanlýklardan temsilciler, mahkeme baþkanlarý, üniversiteler ve sivil toplum kuruluþlarýndan temsilciler ile çok sayýda davetli Konferansta konuþan Bakan Çiçek, denetimli serbestliðin gerek hapis cezasýna alternatif olanaklar sunmasý ve tahliye olan kiþinin takip edilebilmesi, gerekse sosyal sorumluluk örneði olarak suç maðduruna yardým yapýlabilmesi açýlarýndan çok önemli olduðunu söyledi. Çiçek, "Yargý reformunun sadece bir slogandan ibaret olmadýðý geçilen süreç içerisinde ortaya çýkmýþtýr. Reform çerçevesinde yasalar, günümüzün ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde gözden geçirildi. Yeni kurumlar ve gerçekten adil bir yargýlama sistemi oluþturuldu. Daha önce suç iþlemiþ kiþi ile ilgili elimizde yeterli bilgi yoktu. Hapis cezasý dýþýnda seçenek de yoktu. Suçun maðdurlarýna yardým yapacak bir kurum da bulunmuyordu. Suça sürüklenen çocuklarýn ve cezaevinden tahliye olanlarýn takibi yapýlmýyordu. Bunlar için denetimli serbestlik sistemi kuruldu."dedi. Ýngiltere Büyükelçisi Nick Baird de konuþmasýnda; Ýngiltere'nin desteðiyle sürdürülen projenin baþarýyla tamamlandýðýný hatýrlatarak, bu kadar kýsa zaman içinde Türkiye'nin tamamýnda denetimli serbestlik ve yardým merkezlerinin kurulmasýnýn gurur verici olduðunu söyledi. Avrupa Komisyonu Delegasyonu Kurumsal Geliþim ve Sivil Toplum Daire Baþkaný Michael Vöegele, Türkiye'de etkili bir denetimli serbestlik sisteminin kurulmasý nedeniyle Adalet Bakanlýðýný kutladýðýný söyledi. Vöegele, suç iþlenmesinin ve cezaevlerinin kalabalýklaþmasýnýn önlenmesi Adalet Bakaný Çiçek ve Ýçiþleri Bakaný Aksu programa birlikte katýldýlar. Adalet Bakaný Çiçek ve Ýçiþleri Bakaný Aksu, Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýndaki adliye ve ceza infaz kurumu maketlerini incelediler. açýsýndan denetimli serbestliðin önemine dikkat çekerken, ayný zamanda Türkiye'nin AB'ye uyumu açýsýndan da önemli olduðunu vurguladý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek de, son 4-5 yýl içinde ancak onlarca yýlda alýnabilecek bir mesafe kat ettiklerini ifade etti. Ýpek, "Ýþyurtlarýnýn kurulmasýyla malî kaynaðý saðladýk. 12 F Tipi ceza infaz kurumu yaptýk. 7 ceza infaz kurumunun bulunduðu Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü ile Ankara'nýn ceza infaz kurumu sorunu sona erdi. Ýstanbul ile ilgili Silivri ve Maltepe'de baþlatýlan 21 ceza infaz kurumunun bulunduðu kampüs inþaatlarý devam ediyor. Bu inþaatlar tamamlandýðýnda Ýstanbul'da olan hükümlü-tutuklu kapasitesi 'e çýkacak. Ýzmir'de ise ihale çalýþmasý devam ediyor. Koðuþ sisteminden oda sistemine geçildi. Ýlçe cezaevleri kapatýlarak, cezaevi sayýsý 425'e düþürüldü. Personelin eðitimi için Ankara, Ýstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraþ Eðitim Merkezleri açýlarak, personelin eðitimi tamamlandý. Mevzuatla ilgili gerekli iyileþtirmeler yapýldý. Ýlk kez Türk Ceza Kanunu ile gündemimize giren kýsa süreli hapis cezasý yerine adlî kontrol, kamuya yararlý iþte çalýþtýrma, cezanýn konutta infazý gibi çeþitli alternatif tedbirler benimsenmiþti. Bunun ardýndan gerekli mevzuat oluþturulup, Genel Müdürlüðümüz bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý kurularak, 133 aðýr ceza merkezinde teþkilâtlanmasý tamamlandý."þeklinde konuþtu. Genel Müdür Ýpek, denetimli serbestlik sisteminin hizmete girmesinde emeði geçen Kevin Barry, David Perry, Daire çalýþanlarý, diðer kamukurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýna teþekkür etti. Konferansta yapýlan sunumlarda denetimli serbestlik uygulamalarý ve þubelerin çalýþmalarý deðerlendirilerek; 2006 yýlý içinde þubeler tarafýndan; mahkemelerce verilen denetimli serbestlik kararýnýn infazýna baþlandýðý, bunun dýþýnda rapor hazýrlanarak Cumhuriyet savcýlýklarýna ve mahkemelere gönderildiði belirtilirken; koruma kurullarýnca suçtan zarar gören 76 kiþi ile 663 eski hükümlüye yardým yapýldýðý ve 309 eski hükümlünün iþe yerleþtirildiði ifade edildi. Projenin baþlangýç aþamalarýnýn da anlatýldýðý konferansta Avrupa'daki en iyi denetimli serbestlik uygulamalarýný incelemek amacýyla, Ülkemizdeki denetimli serbestlik sisteminin kurulmasý ile eþ zamanlý olarak, Temmuz 2005 tarihinde Avrupa Birliði ile Euro bütçeli projeye baþlandýðý belirtildi. Proje kapsamýnda; 69 seminer ile kiþiye eðitim verildi ve 4 ülkeye çalýþma ziyareti düzenlendi. Projenin son derece baþarýlý geçtiði ve kapanýþ töreni sonrasýnda önümüzdeki ay sona ereceði bildirildi. Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýndaki açýlýþýn ardýndan Ankara Hâkimevinde devam eden 2 günlük konferansta konuþmacýlar; hükümlülerin denetimi, koþullu salýverilme sonrasý denetim, çocuk ve genç hükümlülerin denetimi, denetim altýna alýnan çocuklarýn takibi, kamu yararýna çalýþma, hükümlülerin topluma kazandýrýlmasýnýn önemi ve konu ile ilgili öneriler, denetimli serbestlik görevlilerinin müdahale yöntem ve teknikleri, alkol ve madde baðýmlýlýðý, alkol ve madde baðýmlýlýðýnýn kötüye kullanýmý ve denetimli serbestlik sistemi ile denetimli serbestlik mevzuatý konularýnda bilgiler verdiler. Konferansýn sonunda konuþmacýlara plâket verildi. Kevin Barry Genel Müdür Ýpek, Projenin sona ermesiyle Türkiye den ayrýlacak olan Proje Lideri Kevin Barry ve Proje Eþleþtirme Danýþmaný David Perry ye, teþekkür belgesi vererek, katkýlarý için teþekkür etti. David Perry

3 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 3 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü anýsýna MEKTEPSÝZ ÖÐRETMEN OLUR KADINLAR Adýn pek bilinmez, kutsalsýn kadýn, Yoktur ismin demek ki bu soyadýn. Varsa canlý, baþta gider hep adýn, Sen herkesin anasýsýn ey kadýn. Dün kadýndýn bugün derler ki bayan, Seni anlamayan hep kalýr yayan. Sakinsin sen, yok sesini duyan, Dürüstlüðün timsalisin sen kadýn. Her dem yapýcýsýn, sendedir kuvvet, Senden alýr gücünü bu yüce Millet. Azmin atalara kurdurdu devlet, Bu vatanýn temel taþýsýn kadýn. Dilde herkes keser oldu bir ahkâm, Yýllar geçti etmediler kaymakam. Sabýr dedin, istemedin bir makam, Kanaati sende gördük ey kadýn. Kula tatlý dille edersin hitap, Anlatamam seni, yazsam da kitap. Sana deðer veren düþer mi bitap, Ana da sen, yâren de sensin kadýn. Sen olursan tadý olur aþlarýn, Þifasýsýn dik duracak baþlarýn. Hoþ görürsün, hiç çatmazsýn kaþlarýn, Iþýksýn dünyaya, kutsalsýn kadýn. Her ocakta vardýr mutlak bir yerin, Bir gün eloðluna gidersin gelin. Güller çiçek açsa deðmiþtir elin, Yuvalarýn direðisin sen kadýn. Yuvalara ana, yiðidine eþ, Zengin-fakir demez, olursun kardeþ. Ezayý, cefayý karþýlayan hoþ, Sorup kimdir desem, sensin ey kadýn. Fahriler, Kenanlar senin eserin, Bir zamanlar ninesiydin dedemin. Sözüm hakikattýr, eylerim yemin, Çaðlar geçti, sen eskimedin kadýn. Dil sendedir; ilim senden, fen senden, Budur soyun, böyle gelir temelden. Bir bütünsün, can ayrýlmaz bedenden, Mektepsiz öðretmen olur kadýnlar. Remzi Uluþahin 1.Müdür Ýzmir Kapalý Ceza SONSUZ SEVGÝ Sevdaný yalnýz yüreðime yazdým sanma; Çölde açan çiçeðe, kýzýl kumlara yazdým. Belki inanmayacaksýn, taþýn dili olsa da anlatsa; Daðlara, taþlara, topraða yazdým sevgini. Ýnsan sevdasýný böyle anlatmamalýydý sevgili; Gözlerimin ve bakýþlarýmýn anlamý yetmez miydi? Yürürken, nefes alýrken, konuþurken... Belki de boynu bükük düþünürken anlatmalýydým. Neden bunlarý anlatýyorum, bilmem neden? Sevda öyle ucuz kahramanlýk mý sevdalým? Hayýr sevdalým, sevgiyi hissetmek, yaþamak lâzým. Yüreðimizin için için yanmasýdýr sevda. Bak yaþlanmýþ hikâyelere, neler anlatýlýyor; Daðlar erimiþ, çöller geçilmiþ sevdalardan, Ömürler bitmiþ zindanlarda sevgili... Biz böyle bir sevdayý istiyoruz yaþarken, Sonsuzluðu savunuyoruz, istiyoruz. Ýç çekmelerimiz, ahlarýmýz, amanlarýmýz... Nedendir bilir misin? Hep sonsuzluk için. Her nereye bakarsan bak; seveceksin, Seveceksin ey sevgili, yaratýlan her þeyi. Sevdalanmak yalnýz seni sevmek deðil, Yerdeki sürüngeni, böceði, arýyý, sineði... Yaratýlan her þeyi seveceksin ey sevgili. Sevmek sadece bize has deðil, Muhabbetin kaynaðýna giden yolu, Muhabbette yanan gönlü sev ey sevgili. Sevgi ancak sevgi olur o zaman, Sonsuz sevgi anlamýný bulur o zaman. Kemalettin Edebali Ýnfaz ve Koruma Memuru Manisa E Tipi Kapalý Ceza ANNEME Hayat nedir bilmezsin; Çalýþmak, hep çalýþmak... Gecen yoktu; yýldýzlar þahit; Týpký yalancý bahar gibi, Zamansýz ak düþtü saçýna. Otur anne yaný baþýma! Yorgunsun, bir tas su vereyim, Soluklan, konuþ benimle. Hayalin bile güzel... Ömründen ömür aldý evlât hasreti, Gözyaþýn sekiz pýnardý, daima akardý. Sekiz çocuk, her birimiz baþka þehirde; Gurbete yolladýðýn yavrularýn için, Ne çok aðlardýn anne. Dað, taþ aðýt sesine dile gelirdi; Billurdu sesin annem, yürek daðlardý, Özledim sesini, bugün yoksun yanýmda. Çok uzaktasýn... Bugün Kadýnlar Günü; Emeklerin için þükran günü. Aç býrakmadýn, açýkta koymadýn, Helâl et hakkýný anne! Çalýþtýðýn günleri hatýrladýkça, Yürek telim sýzlar. Sen anasýn, ayrýlýk bahane, yüreklerimiz bir. Sen þehidimin anasý, Sen Fazýl Hüsnü Daðlarca nýn Elif i, Sen Erzurumlu Nene Hatun, Sen M. Gorki nin Ana sý... Kadýnlar, kadýnlarýmýz, analarýmýz... Bir mahkûm annesi; Oðul, ah oðul! Gece uyuyamadým, sabahý bekledim, Ziyaret günün benim bayram günüm, Diyen hüznün sesi. Bir þehit annesi; Caným yavrum, can özüm, Sen ölmedin, ben öldüm, Diyen feryadýn sesi. Fabrikada, iþ kazasýnda hayatýný yitiren kadýnlarýmýz, Tarlada sýrtýnda yavrusu, elinde çapasý, türkü söyleyen Anadolu nun sesi, Yavrusunu uyuturken ninniler söyleyen, ablamýn sesi, Kahraman asker yetiþtiren bacýlarýmýz, Adýný bilmediðim, yüzlerce, binlerce kadýnlarýmýz, Ve sen emektar annem, Kadýnlar Günü müz kutlu olsun. Netice Parlak Edirne F Tipi Kapalý Ceza CEFALI GÖNÜL Kalemim elimde, sevgim gönlümde, Bedenim yanýmda, kalbimse sende. Seni sensiz yaþamak öyle zor ki; Mecalim kalmadý, tükendim bende. Kader iyi ki seni çýkardý karþýma, Sen yokken çok acýlar geldi baþýma. Sessiz durduðuma bakma güzelim, Düþe kalka geldim ben bu yaþýma. Kararmýþtý dünyam, her þey siyahtý, Seni tanýdým içimde bir þeyler deðiþti. Seni sevince gönlüm doldu, taþtý, Kýþa-yaza set çektim, bu yaþa geldim. Ahmet Gökhan Kahramanmaraþ E Tipi Kapalý Ceza SOLDAN SAÐA 1. Kaba yün dokuma - Delikli silindir. 2. Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durum - Yaðma, çapul. 3. Ad ve ün - Bire karþý bir. 4. Merak ile kuþku anlatan bir söz -Utanma, utanç - Bir peygamber adý. 5. Bir baðlaç - Ýstanbul'un adlarýndan biri. 6. Bazý yörelerde aðaçkakanlara verilen ad. 7. Aðzý geniþ, tek kulplu su kabý -Ýþçi, emekçi. 8. Bir iyelik eki - Su kýyýsýnda yapýlmýþ büyük ve görkemli ev - Arap alfabesinin ilk Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü SENÝ BEKLÝYORUM Bir ayak sesi duymayayým; Kapýya koþuyorum, Gelen sen misin diye. Yüreðim burkuluyor, Aðlamaklý oluyorum, Her þey bana seni hatýrlatýyor. Gökyüzüne baksam, Gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgâr deðse yüzüne, Ellerini düþünmeden edemem. Tadý senden gelir yediðim yemiþlerin, Ýçimdeki dayanýlmaz sýkýntý, Bu emsalsiz hüzün seni beklediðim içindir. Ve bu saat geldiðin anda, Durabilir sevincinden. Zaman çýldýrabilir, Çünkü benim dünyamda, Ölümsüzlük seni sevmek demektir. Sen gelinceye kadar, Pencerem kapalý duracak, Rüzgâr gelmesin diye. Artýk perdeleri açmayacaðým, Gün ýþýðý görmesin diye. Sonra kahrolacaðým, Bu karanlýkta, bu derin yalnýzlýkta. Ve günlerce gecelere haykýracaðým, Neredesin, neredesin diye. Bir gün bu kapýdan sen gireceksin, Biliyorum. Er geç bu bekleyiþin sonu gelecek, Yýllar sonra. Öldüðüm gün bile gelsen; Bütün bekleyiþlerimi, Öldüðümü unutup, Çocuklar gibi sevineceðim. Kalkýp sarýlacaðým ellerine, Uzun uzun aðlayacaðým. Öldüðüm gün bile gelsen... Böyle bekleyiþ olur mu? Olur dostlarým, olur. Öyle beklersen; Kavuþtuðunda öldüðünü bile unutursun. Öldüðünü de, öldüreni de... Aysel Akbaba Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza BENÝ HATIRLAYACAKSIN Sen, Bir damlacýk sevgini esirgesen de, Nasýl yandýðýmý görmesen de; Gün gelecek, Ýçinde garip garip sancýlarla yanacaksýn. Belki umursamayacaksýn, Zamanla sancýlar artýracak nöbetlerini, Öyle saracak ki bu sancý yüreðini, Kaçamayacaksýn, Ve beni hatýrlayacaksýn... Eriþilmeyecek kadar uzak olsan da, Kavuþmamýz bir hayalde kalsa da, Bu sevda, Özleme, isyana, firarlara, sebep olsa da, Lanet artýk, Bitsin artýk dedirtsen de bana, Yine de seveceðim seni. Bir gün gelecek, Ýstemesen de bakacaksýn hatýralara. Gömülüp kalacaksýn anýlara, Kaçmak isteyecek, Maalesef kaçamayacaksýn, Ýþte o zaman beni hatýrlayacaksýn. Nilay Özçullu Konya E Tipi Kapalý Ceza B U L M A C A harfi. 9. Kuramsal, teorik-sývý hâle geçme. 10. Kiloamperin kýsa yazýlýþý - Bir iþi yapma, yerine getirme - Armoni kurallarýna göre üst üste bindirilmiþ sesler. 11. Bir nota - Çabuk davranan, çevik - Nikelin simgesi. 12. Bir pamuk türü - Terlemekten veya sýcaktan vücutta çýkan pembe kabartýlar. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Sevimli-Bir nota. 2. Renk renk, benek benek boyamak. 3. Çapraz düðmeli ipek veya sýrma iþlemeli bir tür kýsa yelek- Sivas'ýn bir ilçesi. 4. Ýþaret, alamet - Kalýntýlar - Yabancý. 5. Mal, ticaret malý - Bilgisayar oyunu. 6. Bir cetvel adý. 7. Para dolabý - Gelecek. 8. Gümüþbalýðý - Duman karasý. 9. Daire- Merdivenler, merdiven basamaklarý. 10. Alalade olma durumu. 11. Anglosaksonlar'ýn çamaþýrcý ayýya, bazen de yanlýþlýkla bataklýk kunduzuna verdikleri ad. 12. Ýki tarla arasýndaki sýnýr- Havada bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asýlý taþýt. Volkan Gökçe Ankara Açýk Ceza a NEYLEYÝM SEVGÝLÝ Affet sevgili, suçum aðýr, gelemem bugün sana. Demir parmaklýklar arasýnda zor senin hasretini yaþamak. Sensiz geçen zamaný durduramýyorum, Þimdi bir kader mahkûmuyum, sevgili neyleyim. Bu hasret günlerinde yanýnda olmalýydým, Sana özlemin tarifi yok bende. Her þey seni hatýrlatýyor bana, Þimdi bir kader mahkûmuyum, neyleyim sevgili. Kime anlatayým kanayan yaramý, Bu çileyi çekmek zor sevgili. Dargýn hâli var sanki hayatýn, Þimdi bir kader mahkûmuyum, sevgili neyleyim. Bugün benden kýrmýzý güller bekleme, Sadece var olduðumu anýmsa. Ve sana kavuþabilmem hayali ile avut kendini, Þimdi bir kader mahkûmuyum, sevgili neyleyim. Acýyan kalbimin atýþlarýný dinliyorum, Yaðmurla beraber aðlýyorum. Bu soðuk nemli duvarlarýn arasýnda, Kader mahkûmuyum sevgili neyleyim. Nazmi Karagöz Hakkâri Kapalý Ceza YÜREÐÝMDE ÜÇ ÝZ Bir bilsen nasýl doðuyorum geceye; Ay gibi... Korku gibi... Ellerimde korkunç bir sessizlik, Gözlerimde yaþanýlasý zamana ait mavi düþler. Voltamda kýrýlmadan, Yarýna küsmeden, Ay gecesi suretimle Yeniden doðacaðým kendimden. Þimdi yüreðimde üç iz... Biri aþka vurgun hüznüm, Biri esmerliðine gömülü yarýným, Diðeri de bende biten her ikisi. Þimdi üçüz sancýsýndayým, Her anýmýn anýmsattýðý en güzel hayalsin, Her hayalimi süsleyen en güzel anýmsýn. Sensiz geçen her günümde, Yalnýzlýðýmý paylaþtýðým en güzel düþümsün. Ercan Sömer Hakkâri Kapalý Ceza FIKRA Ýki deli bir gün deliler hastanesinden kaçmýþlar. Kimse bunlarý bulamamýþ. Doktorlar ümitlerini kestikleri an deliler çýka gelmiþ. Doktorlar hayretle neredeydiniz diye sormuþ: Deliler, Yarýn kaçacaðýz da, onun provasýný yaptýk. demiþler

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Nisan 2007 USTALARDAN SEÇMELER RAKIM ÇALAPALA 23 NÝSAN SÖYLEDÝ Bu yurdun, bu devletin, Yüce Cumhuriyetin Sahibiyiz çocuklar! Bunlarý koruyacak Bu ülkeye uyacak, Yine biziz çocuklar! Yirmi Üç Nisanlarýn Zevki çok, fakat yarýn Güç iþimiz çocuklar! Bu göklerin, bu yerin, Kutlu emanetlerin, Bekçisiyiz çocuklar! Atalardan þan alan, Böyle temiz kan alan, Yalnýz biziz çocuklar! Türk üz, ne mutlu bize! Bu bayram kutlu bize! Eðleniniz çocuklar! RAKIM ÇALAPALA YI TANIYALIM 1909'da Ýstanbul'da doðan, Rakým Çalapala'nýn tam adý Mehmet Rakým Çalapala dýr. Ýstanbul Lisesini ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi(1935). Henüz lise öðrencisiyken Yarýn Gazetesinde gazetecilik yaþamýna atýldý. Daha sonra ise Son Posta ve Akýn Gazetelerinde yazdý. Bir yýl süreyle Osmanlý Bankasý'nda çalýþtý (1932). 1936'da Türkiye Yayýnevi'ne girerek, orada Yavrutürk ve Çocuk Haftasý dergilerini yönetti. Resimli Hayat, Yedigün ve Karikatür dergilerinde de çalýþtý. 1951'de Hürriyet Gazetesinden ayrýlarak, Atlas Yayýnevi'ni kurdu. Çok sayýda ders kitabý yazan Çalapala, daha çok halk için romanlar, çocuk öykü ve romanlarý (çoðunlukla eþi Nimet Çalapala ile) yazdý. Köye Giden Gelin adlý romaný 1964'te sinemaya uyarlandý. 28 Kasým 1995'te Ankara da öldü. Hayatýmýzýn ýzdýraplarý o kadar çok, o kadar acýmasýz ki, ne saydýkça ne de yaþadýkça tükeniyor. Gökkuþaðýnýn tüm renklerini görmeye yeltense de ömür, her zamanki ani tepkisini belirtiveriyor hayat. Yaþadýðýmýz acýnýn tüm acýlardan daha büyük olduðunu düþünüyorsak eðer, bu elbette doðrudur. Peki herkes yaþadýðý acýyý hak ettiði için mi yaþar, yoksa baþkalarýnýn ilerde herhangi bir acýyý hak etmeleri için mi? Taþýnýlan yükün altýnda bunlarý düþünmek ne kadar yersiz olur. Ya da asýl düþünmemiz gereken bunlar mýdýr? Hayat iþte. Her zaman cevabý çok zor sorularla insaný meþgul eder durur. Demez ki biraz da nefes alsýn insanoðlu. Direnen kapalý kapýlarý ýsrarla aralamaya çalýþan insan, gün gelir bu çabalarýn sonucunu alýr hayattan. Her zerresine kadar ister, hak ettiði ne var ne yoksa. Kendi payýna düþenin bir damlasýný bile býrakmaz dünyanýn nasip denizinde. Ama bu denizden hiçbir þey eksilmez. O kadar uçsuz bucaksýzdýr ki, herkesin nasibini saklar bünyesinde. Hiçbir zaman yanlýþý olmamýþtýr. Ne kara kýþlara yenik düþer, ne de deli fýrtýnalara. Ne kadar çalkalanýrsa, o kadar çoðalýr, BÝR ÝKÝ DAMLA o kadar güçlenir. Onun sýnýrý yoktur. Ýnsan yolunu çizerken ana hatlarýyla ne engel tanýr ne de taþkýn çaðlayanlar. Biraz olsun umut verebiliyor, biraz da tebessüm oluþturabiliyorsa gün yüzü görmemiþ gönüllerde yeter. Yüzü hayatýn býraktýðý çoktan dönemeçli çizgilerle doluysa vazgeçer. Al iþte bir kurþun daha geliyor körpe yüreklere. Belki bu kadar dayanamaz bir daha. Kaç kurþun daha yiyebilir ki göðsüne? Hangi kurþuna kadar ayakta durabilir? Kaçýncý savruluþtan sonra serilir bedeni kara topraklara. Ne doðrusu ne yanlaþý vardýr hayatýn. Kimine doðrudur, kimine göre yanlýþtýr her zaman her þey. O yüzden hiç kimse hiçbir zaman ayný noktada buluþamaz. Belki de bu yüzden gidilecek yerlerin, aþýlacak engellerin çoðalmasý. Kimi katlanýr ayakta kalýr, gün gelir baþka yüreklere duvar olur, onlarý da taþýr. Kimileri de hiç acý görmemiþ yürekleriyle bir yere kadar dayanýr, sonra dizlerinin üzerine yýðýlýverir. Tutunmaya çalýþacak gücü bile kalmamýþtýr belki. Bir iki damla son noktayý koyar o zaman. Kokusu sinmiþse içine baþka hiçbir þey aramaya gerek yok geride. Ýlerleyemezsen de dur, bekle, gitme hiçbir yere. Onun için yaþadým ve onun için bittim de. Ve bir damlalýk son noktayý koyuver onun avuçlarýna... Ne zarar ne ziyan tanýmýyor gönül. Ne de kâr güdüyor. Ne kadar uzakta olursa olsun sevda yine tutulmuyor. Yaþamak zorundaysa seven, sevilen ve birbirinden uzakta olmaya mahkûmlarsa silinmeye götürülür bütün sevgiler giyotine. Ama bir damla kan akmaz bedenlerden, bir tutumluk sevgi eksilmez yüreklerden. Hangi giyotine götürülürse götürülsün, ya da hangi daraðacý, idam sehpasý olursa olsun, ne kadar elektrik verilirse verilsin o sevdalý yüreði taþýyan vücutlar bir an bile sarsýlmaz. Ulaþýlmazlýk, kavuþmazlýk, daha çok kenetler yürekleri birbirlerine. Hele sevdanýn öyle güzel, öyle yorgun, öyle yürek kanatan bakýþlarý varsa; nasýl vazgeçebilir o bakýþlarla ayný noktada kalmaktan. Asýl vazgeçilmeyen elde edemeyiþ mi yoksa... Evrim Ertekin Öðretmen Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sivas Açýk tan el sanatlarý sergisi Sivas Açýk Ceza nda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan bayanlara yönelik biçkidikiþ kursu ile erkeklere yönelik yapay çiçekçilik kursunda üretilen ürünler, kurs sonunda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 19 Þubat ta yapýlan açýlýþ törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, Cumhuriyet Savcýsý Önder Yeniçeri, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Bekir Akkale, 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Atilla Rahman, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, ÝÞKUR Müdürü Yüksel Altun, Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, Yardým Sevenler Derneði Baþkan ve üyeleri, basýn mensuplarý ve Kurum personeli Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan ýn açýlýþ kurdelesini kestiði serginin açýlýþý nedeniyle yapýlan törende; 38 hükümlü ve tutukluya Protokol üyeleri tarafýndan sertifikalarý verildi. Açýlýþta Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, ÝÞKUR Müdürü Yüksel Altun ve Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin birer konuþma yaparak, açýlan kurslarýn hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimleri için önemine dikkat çekerlerken, salýverilenlerin yaþamlarýný sürdürebilecekleri bir meslek edinmelerinin gerekli olduðunu vurguladýlar. Basýn mensuplarýnýn da büyük ilgi gösterdiði açýlýþta, Ceza Ýnfaz Kurumu Halk Oyunlarý Ekibi muhteþem bir gösteri sundu. Hýnýs ta moral günü Manisa E Tipi nde þiir dinletisi Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 16 Þubat ta þiir dinletisi ve þiir sergisi düzenlendi. 14 Þubat Sevgililer Günü nedeniyle yapýlan programa Þair Nazým Alper Tanrýverdi konuk olarak Programda; Öðretmen D. Ufuk Bilginer, Ýnfaz ve Koruma Memuru Kemalettin Edebali, hükümlüler Fevzi Ýmirgi, Abdulcabbar Atsýz, Kenan Aykaç, Can Laçin, Ekrem Ýpek, Hurþit Akdað ve Musa Çýngý þiir okudular. Hýnýs ýn Kurtuluþun 89. yýlý, Hýnýs Kapalý Ceza nda yapýlan etkinliklerle coþkuyla kutlandý. 14 Mart ta düzenlenen programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özcan Gültekin, Cumhuriyet Savcýlarý Semih Öztürk ve Halit Tunç, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Murat Kýzýlyar, Garnizon Komutaný Mehmet Emin Altan, Ýlçe Emniyet Müdürü Halil Kayhan, Ýlçe Jandarma Komutaný Ali Erbatur, Hâkim Muhittin Parlak, Kurum Müdürü Mustafa Ýzanlý, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mehmet Semiz, daire amirleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý yla baþlayan programda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Özcan Gültekin, günün anlam ve önemiyle ilgili olarak, canlarýný ortaya koyarak, bu topraklarý bizlere armaðan eden atalarýmýzý minnetle andýklarýný belirterek, bu vatanýn hangi þartlarda düþmandan kurtarýldýðýnýn unutulmamasý gerektiðinin altýný çizdi. Daha sonra müzik ve eðlenceye geçildi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiði programda, hükümlü ve tutuklular halay çekerek, eðlendi. Burdur da moral günü Burdur E Tipi Kapalý Ceza nda Þubat tarihlerinde moral günü düzenlendi. Moral gününe; Vali M. Rasih Özbek, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Cumhuriyet Savcýsý Bekir Toprak, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ýbrahim Þimþek, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Oral, daire amirleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum idarecileri, personel ile hükümlü ve tutuklular Moral gününde Türk Halk Müziði Sanatçýsý Sebile Canyýldýran ve Mahallî Sanatçýlardan oluþan Yarenler Grubu iki gün boyunca hükümlü ve tutuklularý coþturdular. Eðitim Servisi tarafýndan hazýrlanan Þaþkýn Avcý isimli skeç izleyenlerce büyük beðeni topladý. Program çerçevesinde açýlan çeþitli kurslarda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý daðýtýldý. Ayrýca emekliye ayrýlan Ambar Memuru Süleyman Akgün, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Halil Yümlü ve Eyüp Çekin e teþekkür belgesi takdim edildi.

5 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 5 Denetimli Serbestlik Ýcra Kurulu son toplantýsýný yaptý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 30 Mart ta yapýlan engelli arabasý daðýtýmýna; Kýzýlay Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Eðilmez, Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Ankara Sincan Açýk Ceza Müdürü Emrullah Turan, Ankara 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Denetimli Serbestlik Ýcra Kurulu son toplantýsý 3 Nisan da yapýldý. Toplantýya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Eþleþtirme Projesi Lideri Kevin Barry, Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný David Perry, Tetkik Hâkimi Burhan Alýcý ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delagasyonu Sektör Müdürü Nur Önsoy Toplantýda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðýnýn Ýnfaz Kurumlarý Müdürleri Ali Demirtaþ ve Ayhan Çapacý, Ankara 1 ve 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý Müdürleri Bekir Alanoðlu ve Mete Erdem, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Müdürü Ferit Çaydaþý, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Müdürü Muammer Seyitoðlu, Hü-Der Baþkaný Þafak Soy ve hükümlüler Kýzýlay Genel Müdür Yardýmcýsý, kampanyaya 20 araba ile destek verebildiklerini belirterek, bu konudaki memnuniyetini dile getirdi. Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým da, ceza infaz kurumlarýndaki çalýþmalarda sivil toplumun desteðinin çok önemli olduðunu dile getirerek, Ýnfaz hizmetlerinde sivil toplumun desteði þart. Eðer bunu baþaramazsak, kuruluþu, hizmete baþlamasý çerçevesinde yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Üç ayda bir yapýlan toplantýlarýn sonuncusu olan toplantýda; projenin baþarýyla tamamlandýðý ifade edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, çok kýsa bir zamanda Daire Baþkanlýðýnýn kurulup, 133 aðýr ceza merkezinde denetimli serbestlik ve yardým merkezi oluþturulduðunu ve baþarýlý bir þekilde hizmet verilmeye baþlandýðýný hatýrlatarak, bu baþarýda tüm çalýþanlarýn emeðinin olduðunu söyledi. Ýpek, katkýlarý nedeniyle herkese teþekkür etti. Cezayir den bir heyet Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti HÜ-DER den hükümlü ve hükümlü yakýnlarýna engelli arabasý Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza nda 2. Müdür Mehmet Gül ün emekliliði nedeniyle 19 Þubat ta veda töreni yapýldý. Duygulu anlarýn yaþandýðý törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Cumhuriyet Savcýsý Ali Ýrfan Yýlmaz, Kurum Müdürü Abdullah Demirci, 2. müdürler ve personel Törende, emekli olan Gül e teþekkür belgesi ve plâket verildi. Cezayir Adalet Bakanlýðý Cezaevi Ýdaresi ve Topluma Kazandýrma Genel Müdürü Mokhtar Felioune baþkanlýðýndaki Cezaevi Ýdaresi Formasyon Toplama Müdür Yardýmcýsý Fayçal Bourbala, Cezaevleri Ýç Güvenlik Müdür Yardýmcýsý Mohammed Onamar Jaoui, Cezaevleri Ýdaresi Mimarý Fathi Hadadou, El Harrach Yeniden Eðitim ve Uyum Kurumu Müdürü Djilali Azouz ve Cezayir Büyükelçiliði Kâtibi Saad Boukhalfa dan oluþan bir heyet 2 Nisan da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti. Heyeti makamýnda kabul ederek, bir süre görüþen Genel Müdür Ýpek, iki ülke arasýnda adalet ve infaz hizmetleri konusunda iþ birliðine hazýr olduklarýný söyledi. 1-7 Nisan tarihleri arasýndaki ziyarette heyete; CTE Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal Türk Ýnfaz Sistemi hakkýnda brifing verdi. Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkanlýðý ve Teknik Ýþler Daire Baþkanlýðý ziyaret edilerek, faaliyetler ve projeler hakkýnda bilgi alýndý. Heyet; 3 Nisan da Ankara 1 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza nu, Ankara Kadýn Kapalý Ceza nu ve Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Ayný gün Anýtkabir e de ziyaret gerçekleþtirildi. 4 Nisan da Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Bilecik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza, 5 Nisan da Ýstanbul da Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza ve Ümraniye T Tipi Kapalý Ceza nda incelemelerde bulunuldu. Ceza infaz kurumlarýnda veda töreni Isparta E Tipi Kapalý Ceza nda ise emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Memiþ Yýlmaz, Þoför Hasan Hüseyin Sever ve Kalorifer Teknisyeni Kamil Yýldýrým için veda töreni düzenlendi. 14 Þubat ta yapýlan törene; Cumhuriyet Savcýsý Cem Fentoðlu, Kurum Müdür Vekili Atilla Çeri, 2. Müdür Cevdet Yýlmaz ve personel Emekli olan 3 personele teþekkür belgesi ve plâket takdim edildi. çalýþmalarýmýzýn bir ayaðý eksik olacaktýr. Ayrýca, ceza infaz kurumlarýnýn þeffaflaþmasýnda ve insan haklarýnýn geliþmesinde bunu gerekli görüyoruz. dedi. Saldýrým, engelli arabasý daðýtýmýyla ilgili organizasyonun sosyal sorumluluðun güzel bir örneði olduðunu belirterek, Hü-Der övgüye deðer bir çalýþma yapmaktadýr. Bu konuda kendilerine teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu. Törende; 20 araba baðýþlayan Kýzýlay a Vakýflar Genel Müdürlüðüne ve Hü-Der e katkýlarý nedeniyle plâket verildi. Ayrýca, Hü-Der in desteðiyle açýlan kaynakçýlýk kursuna katýlarak baþarýlý olan Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan 8 hükümlüye sertifika daðýtýldý. Isparta

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Nisan 2007 Sivil toplumla ör Üç gün süren konferansa; yerli ve yabancý sivil toplum kuruluþu ve üniversitelerden 150 ye yakýn kiþi katýlarak, STK larýn ceza infaz hizmetlerine desteðine yönelik çalýþma yaptýlar. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Yaklaþýk 150 kiþinin katýldýðý konferansýn açýlýþ konuþmasýný Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði Baþkaný Zafer Kýraç yaptý. Açýlýþýn ardýndan "Ceza Ýnfaz Sisteminde Reform ve Sivil Toplum" konusunda Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Turgut Tarhanlý, Türk Tabipler Birliði Merkez Konsey Baþkaný Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu ve Hollanda Adalet Bakanlýðý Cezaevleri Genel Müdürü ve Dýþiþleri Koordinatörü Mr. Jan van den Brand birer konuþma yaptýlar. 1. Oturumda; Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Selin Müderrisoðlu'nun yürütücülüðünde; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Doðuþ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Yard. Doç. Dr. Aslý Akdaþ ve Hollanda Adalet Bakanlýðý Cezaevleri Genel Müdürü ve Dýþiþleri Koordinatörü Mr. Jan van den Brand "Psiko-Sosyal Yardým Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusunda katýlýmcýlara bilgiler sundular. 2. Oturumda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Ýnfaz ve Güvenlik Ýþlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Türker Tok, Edirne Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Rýfat Çulha ve Hollanda Zoetermeer Ceza ve Tutukevi Müdürü Mr. Warnder Speelman tarafýndan Ýstanbul Barosu Çocuk Haklarý Merkezinden Seda Akço'nun yürütücülüðünde "Ýzleme Kurullarý Sistemi ve Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusu ele alýndý. "Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurullarý ve Çalýþmalara STK Katkýsý" konulu 3. Oturumda ise Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Ýnsan Haklarý Merkezinden Galma Jahic'in yürütücülüðünde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný V. Kadri Kamer, Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. James Sandham, Hollanda Denetimli Serbestlik Müdürlüðü Dýþiþleri Bölümü Baþkaný Mr. Rolf Streng konuþma yaptýlar. 4. Oturumda ise Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfýndan Güney Haþtemoðlu'nun yürütücülüðünde Adalet Bakanlýðý Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Meslekî Eðitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Yazman ve Uluslararasý Ceza Reformu Örgütü Doðu ve Orta Avrupa Bölgesi Müdürü Mr. Mihai Popescu "Hükümlülerin Meslekî Eðitim ve Ýþyurtlarý Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" konusunda düþüncelerini aktardýlar. Son oturum olan 5. oturumda; "Kurumlardaki Saðlýk Politikalarý ve Ýþlevselliði" konusunda Türk Tabipler Birliðinden Prof. Dr. Þebnem Korur Fincancý'nýn yürütücülüðünde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Erhan Polat, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalýndan Prof. Dr. Zafer Öztek ve Dünya Bankasý Doðu Avrupa ve Orta Asya Fonlarý Müdürü Dr. Dumitru Laticevshi sunum yaptýlar. 22 Mart'ta tüm katýlýmcýlarla birlikte Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü ziyaret edilerek, incelemelerde bulunuldu. Ýnfaz hizmetlerine iliþkin çalýþmalarý yerinde gören katýlýmcýlar, öðle yemeðini kampüste yediler. Avrupa Konseyi Türkiye Proje Ofisi Uzmaný Bernard Wydra'nýn "Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi"yle ilgili sunumunun ardýndan "Psiko-Sosyal Yardým Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi", "Ýzleme Kurullarý Sistemi ve Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" ve "Denetimli Serbestlik, Koruma Kurullarý ve Çalýþmalara Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Katkýsý" konularýnda, 20'þer kiþilik, üç grup hâlinde atölye çalýþmasý gerçekleþtirildi. Atölye çalýþmalarýnýn sonunda ortak bir deklarasyon oluþturularak, kamuoyuna açýklandý. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Gazeteci Tayfun Talipoðlu, program çekimleri nedeniyle çok sayýda ceza infaz kurumunu ziyaret ettiðini belirterek, bu kurumlarýn gerek fizikî açýdan gerekse de eðitim ve diðer faaliyetler açýsýndan övgüye deðer bir noktaya geldiðini vurguladý. 1. Oturumda umda konk onuþmacýlar, "Hükümlü Psiko-Sosyal Yardým Çalýþmalarýnýn Deðerlendiril lendiril- mesi" konk onusunu u ele aldýlar. Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Kasýrga; Sivil toplumla iþ birliði bir zorunluluktur Fahri Kasýrga Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, konferansýn, ceza infaz kurumlarýnda çalýþan veya bu çalýþmalara ilgi duyan çok sayýda sivil toplum örgütünü bir araya getirmiþ olmasýnýn kendileri için ayrý bir mutluluk kaynaðý olduðunu söyledi. Kasýrga, Türkiye'nin taraf olduðu uluslararasý anlaþmalarda hükümlülerin çaðdaþ ve modern bir anlayýþla eðitilerek topluma kazandýrýlmalarýnýn tavsiye edildiðini, bu çalýþmalarý yürütürken sivil toplumun desteðinin de gerekli olduðunu belirterek, " Mahkûmlarýn modern yöntemlerle topluma kazandýrýlmasý ve cezaevlerinde yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesi için sivil toplum ile iþ birliði zorunlu hâle gelmiþtir. Çünkü sivil toplum çeþitli alanlarda eðitim, iyileþtirme, yardým ve uzman desteði saðlayabilmekte, olumlu tavsiyelerde bulunabilmektedir."dedi. Kasýrga, ülkelerde yabancý mahkûm sayýsýnýn gittikçe artmasý nedeniyle uluslararasý iþ birliðinin zorunlu hâle geldiðine dikkat çekerek, þöyle konuþtu: "Bu nedenle, bu konferansta ortaya çýkacak olan tavsiyeler, yorumlar ve ilkeler, bize ve Avrupalý meslektaþlarýmýza yol gösterici olacak, insan haklarýnýn ve demokratik kurumlarýn korunmasý ve geliþtirilmesi yolunda önemli katkýlar saðlayacaktýr. Ayrýca meslektaþlar kendi aralarýnda tecrübelerini paylaþabileceklerdir." Kasýrga, konuþmasýnýn sonunda; konferansýn düzenlenmesindeki katkýlarý nedeniyle Hollanda Büyükelçiliði ve Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneðine, ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm sivil toplum kuruluþlarýna ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Katýlýmcýlar Ankara a Ceza Ýnfaz KurK urumlarý umlarý KampüsünK ampüsünü ü ziyaret ettiler. 4. Oturumda konuþmacýlar, "Hükümlü nýn Deðerlendirilmesi" konusunda dü Ceza ve Te Sivi büy Kenan Ýp Ceza ve Tevk Genel Müd birlikte bütü tutuklulara devletin dið ve sahip o önem taþým lek edindirm nunun ceza vardýr. Hük süre içerisi þamla baðla den uyum kurumdaki da sivil top lýdýr. Onlarýn nýn gerçek mesi mümk kasý sivil to temel ilke o ruluþlarýnýn kurumlarýn kümlü ve tu ve kötü mu toplumda c düþünceler önlenmesi a cileri için te Ceza inf makla bera masý mümk konferans, malarý, öne sým kurslar pek çok faa rine getirilm zý çalýþmala tirilmesi için þýmaktadýr."

7 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 7 nek çalýþma Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi lerin Meslekî Eðitim ve Ýþyurtlarý Çalýþmalarýüncelerini aktardýlar. vkifevleri Genel Müdürü Ýpek; l toplumla iþ birliðine ük önem veriyoruz ek ifevleri ürü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, hükümlü ve tutuklularýn topluma yeniden kazandýrýlmasýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum örgütlerine önemli görevler düþtüðünü hatýrlatarak, "Ceza infaz hizmetleri, bir kamu hizmeti olup; ülkede gerçekleþtirilen diðer kamu hizmetleri ile nlük arz eder. Bu nedenle hükümlü ve yönelik olarak yapýlacak çalýþmalarda er birimlerinin yürüttüðü çalýþmalarýn lduklarý imkânlarýn bilinmesi büyük aktadýr. Ülkedeki saðlýk, eðitim, mese, istihdam, ekonomi gibi pek çok koinfaz kurumuyla çok yakýndan iliþkisi mlü ve tutuklularýn kurumda kaldýðý de toplumdan kopmamasý, sosyal yarýný sürdürmesi, onlarýn topluma yenisaðlamasýný kolaylaþtýrýr. Bu nedenle hükümlü ve tutuklu ile toplum arasýnum aracýlýðýyla bir köprü oluþturulmakatkýsý olmadan ceza infaz kurumlarýanlamda bir eðitim kurumu hâline gelün deðildir. Ceza infaz hizmetleri politiplum kuruluþlarý ile iþ birliði yapmayý larak kabul etmelidir. Sivil toplum kuceza infaz kurumlarýnda çalýþmalarý þeffaflaþmasýný saðlar. Bu, hem hütuklular için insan haklarý ihlallerine amelelere karþý güvencedir hem de eza infaz kurumlarýna iliþkin olumsuz n ve yanlýþ bilgilendirme çabalarýnýn çýsýndan kurum çalýþanlarý ve yönetiminattýr. az kurumlarýnda yapýlmasý zorunlu oler, kadrolu kurum çalýþanlarý ile yapýlün olmayan tiyatro, folklor, konser, azý psikolojik destek ve yardým çalýþli günlerin nitelikli kutlanmasý, bir kýaçýlmasý, bazý saðlýk hizmetleri gibi liyet bulunmaktadýr. Bu hizmetlerin yeesi veya kurum tarafýndan yapýlan barýn daha nitelikli bir þekilde gerçekleþsivil toplumun katkýsý büyük önem tadedi. Açlýk grevleri 22 Ocak genelgesiyle önlendi Türk Tabipler Birliði Merkez Konsey Baþkaný Gençay Gürsoy: Geçtiðimiz yýlýn son aylarýnda açlýk grevleri, ölüm oruçlarý konusunda acaba bir adým atýlabilir mi? Türkiye'nin hiç Ýyileþtirme çalýþmalarýna sivil toplumun katkýsý güçlendirmelidir Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði Baþkaný Zafer Kýraç: Son yýllarda Türkiye'de ceza infaz sistemi reform çalýþmalarý hýz kazandý Haziran ayýndan bu yana Adalet Bakanlýðý ceza reform programlarýný uygulamaya baþladý ve baþarýlar elde etti. Ancak bu sürecin en zayýf ayaðýnýn, sivil toplumun bu sürece katýlmasýnda yaþandýðýný düþünüyoruz. Sivil toplum kuruluþlarý (STK) ile diyaloðun artýrýlarak sürece katýlýmlarýnýn güçlendirilmesi gerektiði görülmektedir. Prof. Dr. Gençay Gürsoy 5. Oturumda konuþmacýlar, Kurumlardaki Saðlýk Politikalarý ve Ýþlevselliði konusunu ele aldýlar. Zafer Kýraç kaldýramayacaðý yeni ölümlere yol açmamak için ne yapýlabilir? Endiþesiyle yola çýkmýþ ve cezaevi yetkilileriyle, Adalet Bakanlýðý sorumlularýyla bu meseleyi Türk Tabipler Birliði ve Sivil Toplum Örgütleri adýna konuþmuþtuk. Temaslarda bulunmuþtuk. Hemen söyleyeyim, doðrusu benim ve bizim beklemediðimiz oranda bir pozitif karþýlýk aldýk. Teklifimiz hemen hemen hiç tereddüt gösterilmeden kabul edildi. F tipi cezaevleri ziyaretimiz konusunda gerek Cezaevi Müdürlüðü gerek Bakanlýk mensuplarý tarafýndan bütün kapýlar açýldý. Çeþitli sivil toplum örgütlerinin sorumlularýný da içerisinde barýndýran bir heyet oluþturduk. Tekirdað'da F tipi cezaevini bütün bir gün dilediðimiz tutuklu-hükümlü ile konuþma özgürlüðüne sahip olmak kaydýyla inceleme fýrsatýný bulduk. O dönemde elde ettiðimiz izlenimleri daha sonra Adalet Bakanlýðý'na bir rapor olarak sunduk. Bizim önerimiz acaba disiplin suçuna tâbi olmaksýzýn hükümlünün belli bir saat, belli miktarda insanla görüþmesi mümkün olabilir mi? Bizim teklifimiz buydu. Ve yine çok sevindirici bir þekilde bu öneri Adalet Bakanlýðý tarafýndan büyük çapta olumlu karþýlandý ve bilenler için ünlü 22 Ocak Genelgesi yayýnlandý. Bu Genelge Türkiye'de gerçekten yakýn tarihimizin yeni bir dramatik olayýný yaþamadan atlatmamýza imkân verdi. Çok kritik evrelerindeki açlýk grevcileri bu Genelge ýþýðýnda eylemlerini durdurdular. Þimdiye kadar yapýlan iyileþtirme çalýþmalarý, STK katkýlarý ile güçlendirilmelidir. Cezaevleri ile sivil toplum arasýnda bir iþ birliði kültürü geliþtirilerek, iyileþme çalýþmalarýnýn sürdürülebilirliði için katýlýmcý bir ortam saðlanmalýdýr. Bu sayede, STK'larýn cezaevi yaþamýna katýlýmý teþvik edilmiþ olacaktýr. Bu konferans yoluyla ceza infaz sistemindeki iyileþtirme çalýþmalarýna STK katkýsýnýn güçlendirmesine zemin hazýrlanmayý amaçladýk. PSÝKO-SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI NEDEN UYGULANIYOR? (4) Psiko-sosyal destek programlarýnýn geleceði 1990'lý yýllarda öncelikle Kuzey Amerika'dan baþlayarak yayýlan hükümlü ve tutuklulara özgü psiko-sosyal destek programlarý bugün için infaz hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiþtir. Bu nedenle Türk Ýnfaz Sistemi de kendisine düþen sorumluluðun gereðini yerine getirmek üzere çok sayýda psiko-sosyal destek programýný 2007 yýlýnda devreye sokmuþtur. Yabancý ülkelerdeki uygulamalara bakýldýðýnda, psiko-sosyal destek programlarýnýn iþleyiþi ile ilgili güçlüklerin ülkemizde de yaþanmamasý için gerekli önlemlerin alýnmasý ve bu konuda farkýndalýk yaratýlmasý büyük önem arz etmektedir. Konunun hem dünya hem de ülkemiz açýsýndan uzun bir geçmiþinin bulunmamasý, çalýþmalarýn uzmanlýk gerektirmesi, somut sonuçlardan çok davranýþ deðiþikliði þeklindeki yararlarýnýn uzun vadede anlaþýlabilmesi gibi nedenlerden dolayý psiko-sosyal destek programlarýnýn diðer çalýþmalara göre özel zorluklarý bulunmaktadýr. Karþýlaþýlabilecek belli baþlý zorluklarý þu þekilde sýralayabiliriz: 1- Psiko-sosyal destek programlarýna eriþebilirlik: Psiko-sosyal destek programlarý yaklaþýk kiþilik gruplara, 2 veya 3 aylýk sürelerde verilebildiði için ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara uygulanmasý uzun zaman almaktadýr. Çözümlerden bir tanesi eðitici sayýsýný artýrmaktýr. Bu nedenle her ceza infaz kurumundan psiko-sosyal servis ile birlikte üçer infaz ve koruma memuruna uygun görülen psiko-sosyal destek programlarýnýn eðitimi verilmektedir. Ancak bu çözümün yeterli olmadýðý durumlarda, hükümlü ve tutuklularýn ceza süresi dikkate alýnarak yapýlan planlamaya göre, salýverilme öncesinde ihtiyacý olan herkesin bu programlardan yararlanmasý saðlanmalýdýr. 2- Hükümlü ve tutuklularýn psiko-sosyal destek programlarýna yaklaþýmý: Psiko-sosyal destek programlarýndan bazýlarý sadece hükümlü ve tutuklulara deðil personele de uygulanmaktadýr. Daha açýk bir anlatýmla bu programlarýn, "akýl hastasý olanlara uygulandýðý" kanýsý yanlýþtýr. Aksine psiko-sosyal destek programlarý, akýl hastasý olmayanlara uygulanabilir. Bu programlar; kiþisel geliþim açýsýndan bireyi güçlendiren, topluma uyumlarýný kolaylaþtýran, iþte, evde ve hayatýn her alanýnda kullanýlabilecek çok yararlý bilgileri içermektedir. Personel ile hükümlü ve tutuklularýn bu bilinçle hareket ederek, programlardan yararlanmalarý hayatlarýný kolaylaþtýracaktýr. Devam edecek

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Nisan 2007 Dünya Kadýnlar Günü etkinliklerle kutlandý Muðla E Tipi Kapalý Ceza Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýn hükümlü ve tutuklularýn Dünya Kadýnlar Günü, gerçekleþtirilen müzik-eðlence programýyla kutlandý. Kadýnlarýn gönüllerince eðlendikleri programda; kadýn hükümlü ve tutuklular ile kadýn memurlara karanfil daðýtýldý. Ayrýca, Yerel Gündem 21 Derneði, 7 Mart'ta Kurumu ziyaret ederek, kadýn hükümlü ve tutuklulara moral verdi. Kadýnlar da, Dernek üyelerine tiyatro oyunu sahneleyerek, hoþ dakikalar yaþattýlar. Ýzmir 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza nda Psiko-sosyal Yardým Servisi tarafýndan organize edilen programda; bayan personelin Kadýnlar Günü kutlandý. Kurum Müdürü Zeki Uzun, kadýnlara karanfil vererek, onlarýn Kadýnlar Günü nü kutladý. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza nda ise 1. Müdür Mustafa Can, Eðitimden Sorumlu 2. Müdür Mehmet Çelik, psikolog Þenay Güler Akýn ve 13 bayan personelin katýlýmýyla tören düzenlendi. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalarýn ardýndan, þiirler okundu. Seydiþehir B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise kadýn hükümlü ve tutuklulara Öðretmen Gülþen Aydýn tarafýndan gül hediye edilerek, günün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler verildi. Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kadýnlar Günü, tiyatro gösterisi ve Türk halk müziði konserinden oluþan programla coþku içinde kutlandý. Programa; Belediye Baþkaný M. Volkan Canalioðlu, Cumhuriyet Savcýsý Fatih Genç, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Zihni Baþ, çok sayýda davetli, personel ile hükümlü ve tutuklular Ýnfaz ve Koruma Memuru Nuray Çelik in günün önemi hakkýndaki konuþmasýnýn ardýndan tutuklu Yasemin Tek Yavrum, tutuklu Aysun Kürkçü de Ne Hallerdeyim isimli þiirleri okudular. Tutuklular Yasemin Tek, Aysun Kürkçü ve Esra Yýldýrým ýn rol aldýðý Kadýnýn Fendi isimli tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Trabzon Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, seslendirdiði türkülerle hükümlü ve tutuklularý coþturdu. Tutuklu Hülya Bozkurt, seslendirdiði türkü ile programa renk kattý. Büyük coþkunun yaþandýðý programda; bayan personele, hükümlülere ve tutuklulara çiçek hediye edildi. Fethiye Kapalý Ceza nda da Özel Ata Ýlköðretim Okulu öðretmenleri tarafýndan müzik dinletisi gerçekleþtirildi. Programa; Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Üyesi Dr. Serpil Dündar, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, 2. Müdür Ýbrahim Türkoðlu, Fethiye Özel Ata Ýlköðretim Okulu Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Bayram Söðüt, Okul Müdürü Emel Karaca, Okul Aile Birliði Baþkaný Þerife Soyupak ve 8 öðretmen, Kurum Öðretmeni M. Necat Reçel, Muhasebe Yetkilisi Talip Tombak, personel ile hükümlü ve tutuklular Bayanlara çeþitli hediyeler verilerek, Kadýnlar Günü nün kutlandýðý programda; ihtiyaç sahibi hükümlü-tutuklulara maddî yardým da yapýldý. Muþ E Tipi Kapalý Ceza nda Öðretmen Gülsüm Yýldýz ve Diþ Tabibi Meliha T. Sertbakan hükümlü ve tutuklularla söyleþi gerçekleþtirdiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ, Cumhuriyet Savcýsý Tahir Apaydýn, Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýldýðý programda, kadýnlara çiçek hediye edildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ, günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmasýnda; kadýnlarýn Kadýnlar Günü nü kutladý. Sýcak bir ortamda gerçekleþen söyleþinin ardýndan kadýn hükümlü ve tutuklular müzik eþliðinde halay çekip eðlendiler. Denizli Açýk Ceza ndaki kadýn hükümlüler, Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Denizli Çatalçeþme Oda Tiyatrosunda halk oyunlarý ve tiyatro gösterisi gerçekleþtirdiler. Denizli Belediyesi Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisi iþ birliðiyle düzenlenen programda 6 hükümlüden oluþan halk oyunlarý ekibi Ege yöresine ait oyunlarla izleyenleri büyüledi. 8 hükümlü kadýn da Paslý Umutlar adlý tiyatro oyununu baþarýyla sahnelerken, kadýn izleyiciler gözyaþlarýný tutamadýlar. Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekçi, kadýn hükümlülere halk oyunlarý ve tiyatro gösterisi nedeniyle teþekkür belgesi verdi. Ayný günün akþamýnda Cumhuriyet Savcýsý Ali Evcimen, Denizli Yerel Gündem 21 Kadýn Denizli Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bergama M Tipi Kapalý Ceza Muþ E Tipi Kapalý Ceza Meclisi üyeleri, Denizli Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Denizli Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öðrencileri ve personelin katýldýðý programda, kadýn hükümlüler unutulmaz bir müzik keyfi yaþadýlar. Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza ndaki kutlamalar Öðretmen Filiz Güngördü nün açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Günün anlam ve önemiyle ilgili tutuklu Hayriye Þen in bir konuþma yaptýðý programa; Kaymakam Hüseyin Eren, Belediye Baþkaný Raþit Ürper, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ay, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný J. Yzb. Murat Özer, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Emiroðlu, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Adem Çakmak, 2. Müdürler Seyfi Akýn ve Mahmut Naci Erten, daire amirleri ve personel ile eþ ve çocuklarý Bayanlara karanfil daðýtýldýðý programda; Cumhuriyet Savcýsý Hasan Emiroðlu nun baðlama çalarak söylediði türküler büyük ilgi gördü. Daha sonra tutuklu Hasan Ýçer unutulmaz bir konser verdi. Program çerçevesinde bilgisayar, halk oyunlarý, ahþap boyama ve erkek berberliði kurslarýný baþarýyla bitirenlere teþekkür belgesi, Kurumda tiyatro çalýþmalarý yürüten gönüllü yönetmen Ýsmail Hakký Þakranlýoðlu na da baþarý belgesi verildi. Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise ilk olarak 6 Mart ta Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardým Vakfý Marmaris Þubesi iþ birliðiyle program düzenlendi. Mahallî Sanatçý Ahmet Kardanak tarafýndan Türk halk müziði konserinin verildiði programa; Vali Temel Koçaklar ve eþi, Ýl Jandarma Komutaný Alb. Hüseyin Zafer Karadaþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yurtseven ve eþi, Cumhuriyet Savcýsý Ýsa Tadýk, Kurum Müdürü Hafit Kaya, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardým Vakfý (TGKYV) Marmaris Þube Baþkaný Yasemin Tümer ve üyeleri, personel ile kadýn ve çocuk hükümlü-tutuklular Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yurtseven ve TGKYV Marmaris Þube Baþkaný Yasemin Tümer birer konuþma yaptýlar. 8 Mart ta ise Marmaris Yalý Lions Kulübü Baþkaný Sibel Üre baþkanlýðýndaki bir heyet Kurumu ziyaret ederek, kadýn hükümlü ve tutuklular ile annesinin yanýnda kalan bir çocuða çeþitli hediyeler verdi. Ayný gün Vali Temel Koçaklar ýn eþinin önderliðinde Muðla Yardým Sevenler Derneði Baþkaný Suat Dereli ve üyeleri, gerçekleþtirdikleri ziyarette; kadýn hükümlü ve tutuklular ile annesinin yanýnda kalan bir çocuða hediyeler verdiler. Ayrýca el iþi çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere kadýn hükümlü ve tutuklulara çeþitli malzeme yardýmýnda bulundular. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kadýnlar Günü münasebetiyle Alaþehir Yardým Sevenler Derneði ve Yunus Emre Derneði iþ birliðiyle program düzenlendi. Balýkesir Kapalý Ceza ndaki kutlamalar; Hakimler ve Cumhuriyet savcýlarý ile eþleri, Valilik, Belediye ve Balýkesir Üniversitesinden yetkililer, Atatürkçü Düþünce Derneði, Türk Anneler Derneði, Türkiye Yardým Sevenler Derneði, Balýkesir Ýþ Kadýnlarý Derneði, Balýkesir Kadýn Danýþma ve Dayanýþma Derneði, Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði ve Türkiye Aile Plânlamasý Derneði üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. DÝÐER KURUMLARDA DA KUTLAMA YAPILDI Ayrýca, Bursa E Tipi, Salihli C Tipi, Konya E Tipi, Sivas Açýk, Niðde E Tipi, Amasya E Tipi, Siirt E Tipi, Ýnebolu M Tipi, Bandýrma M Tipi, Erzincan Kapalý, Sinop E Tipi ve Sivas E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle program düzenlenerek, Kadýnlar Günü kutlandý.

9 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 9 ALÝ SUAT ERTOSUN Yargýtay Üyesi ÝYÝLÝÐÝN MÜKÂFATI Deniz, avukatlýk stajýný Manisa'nýn tanýnmýþ avukatlarýndan Mustafa Bey'in yanýnda yapmýþ ve yeni bitirmiþti. Toplumumuzda avukatlarýn çok konuþtuklarý sanýlýr. Avukatlarýn da diðer meslek sahipleri gibi çok konuþanlarý olduðu kadar az konuþanlarý da vardýr. Oranlarý aþaðý yukarý aynýdýr. Mustafa Bey az konuþanlarýndandý. Geçmiþinden ve kendisinden hiç bahsetmez; çevresinde iyilikseverliðiyle tanýndýðý ve gizliden gizliye herkesin yardýmýna koþtuðu hâlde, yaptýðý iyiliklerden de söz edilmesinden hoþlanmazdý. Mustafa Bey, stajý sýrasýnda Deniz'e her konuda yardýmcý olmuþ, ondan hiçbir þeyi esirgememiþti. Büroda, Mustafa Bey'in masasýnýn karþýsýndaki duvarda iple baðlanmýþ yedi çýra asýlý dururdu. Mustafa Bey bu çýralarý gözü gibi korur, sýk sýk tozlarýný alýrdý. Çýralarýn altýndaki bir kaðýtta; "Parasý yoktu. Ýþini yapýverdim. Köyünün daðlarýndan bu çýralarý toplayýp göndermiþ. Deðeri, vereceði paradan daha deðerli oluverdi. Sonra acý haberi geldi. 12 kiþinin götürdüðü tabutuna kabrinin yanýnda yetiþtim. Allah rahmet eylesin." yazýyordu. Deniz, çýralarýn ve kaðýtta yazýlanlarýn neden ve anlamýný hep merak etmiþ, birkaç kez soracak olmuþ, Mustafa Bey her seferinde sözü deðiþtirmiþti. Ülkemizdeki birçok baroda olduðu gibi Manisa Barosunun bir âdeti vardýr. Stajýný bitiren ve mesleðe kabul edilen adaylara, avukatlýk ruhsatnamesinin verilmesi ve yeminlerinin yaptýrýlmasýndan sonra, adayýn yanýnda staj yaptýðý avukat, törene katýlanlara ikramda bulunur, törene katýlanlar birlikte yerler ve içerlerdi. Deniz için yapýlan törende, Mustafa Bey'in ýsmarladýðý tatlý ve içecekler yenilip içildikten sonra, birlikte büroya gelmiþlerdi. O gün Mustafa Bey çok neþeliydi. Yetiþtirdiði avukatlardan biri daha yuvadan uçuyordu. Çaylarýný içerlerken Deniz, duvarda asýlý duran çýralarýn sýrrýný sorunca; Mustafa Bey derin derin iç çektikten sonra cevap vermiþti. - Büromu yeni açmýþtým. Zorluklar ve yoksunluklar içinde okulumu ve stajýmý bitirmiþtim. Rahmetli anneci- ðimin, babamdan kalan dul maaþýyla geçiniyorduk. Büroyu açalý bir yýl olmasýna karþýn, iþlerim iyi gitmiyordu. Davam yok denecek kadar azdý. Büronun kirasýný zor ödüyordum. Bir gün büroya geldiðimde, kapýda ürkek, yoksulluðu giysilerinden belli olan birisini gördüm. Beni bekliyordu. Ýsmi Ahmet'ti. Kýrkaðaç'ýn Bostancý köyündendi. Ayný ilçeden üniversite arkadaþým olan Doktor Remzi göndermiþti. "Geçmiþte kamyon þoförü olduðunu, çeþitli iþlerde çalýþtýðýný, iþverenlerin sigortasýný eksik bildirdiðini, daha sonra uzun süre kendi kamyonlarýyla taþýmacýlýk yaptýðýný" anlatmýþ, "Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bað-Kur'a baðlý çalýþmalarýnýn birleþtirilerek emekli olup olamayacaðýný" sormuþtu. Yanýnda getirdiði evrakýna baktým. Karma karýþýktý. Ayrýca Maliye'ye de vergi borcu vardý. Eþini ve oðlunu kendi kullandýðý kamyonu ile yaptýðý bir kazada kaybetmiþti. Söz oraya gelince, kendini tutamayýp aðlamaya baþlamýþtý. Bu esnada belli etmemeye çalýþsa da Mustafa Bey'in de gözleri yaþarmýþtý. Biraz durmuþ, sonra konuþmasýný sürdürmüþtü. - Ailesini kaybedince baþtan karaya vurmuþtu. Köyünde yalnýz yaþýyordu. Evrakýný aldým. Yardýmcý olacaðýmý söyledim. Çok sevinmiþti. Bana verecek parasý yoktu. "Olsun, daha sonra verirsin, vekâlet çýkart" dedim. "Tamam" dedi. Ancak oturduðu koltuktan bir türlü kalkmýyordu. Anladým ki vekâlet çýkartacak kadar parasý da yoktu. Birlikte notere gidip, vekâletname çýkarttýk. Öðle olmuþtu. Hareketlerinden aç olduðunu anlýyordum. Cebimde lokantaya götürecek kadar para olmadýðýndan, eve götürüp karnýný doyurdum. Daha sonra da yol parasýný verip köyüne gönderdim. Cebimdeki son parayý da böylece harcamýþtým. Akþam, olanlarý anneme anlattým. Annemin yüzü ýþýmýþtý. "Ýyi yaptýn, oðlum" demiþ ve çýkýnýndaki son paralarý çýkarýp bana vermiþti. Mustafa Bey yine susmuþ, gözleri geçmiþe dalýp gitmiþti. O günleri yaþýyor gibiydi, biraz bekledikten sonra; - Aradan iki ay kadar geçmiþti. Büromda oturuyordum. Bir köylüsüyle bir çuval çýra göndermiþti. O kadar çoktu ki birazýný ev için ayýrýp, fazlasýný daðýttým. Ev için ayýrdýklarýmdan yedi tanesini çekmeceme koydum, kalanýný eve götürdüm. Çýralardan yedi tanesini seçmemin nedeni, gerek töremizde gerekse dinimizde yedi rakamýnýn kutsal ve uðurlu sayýlmasýdýr. Ahmet amcanýn iþlerini takip ettim. Hizmetlerini birleþtirdik; süresi eksik kalmýþtý, tespit davasý açtýk; sonunda emekliliðe hak kazandý. Bað-Kur'dan emekli oldu. Maliye ile olan ihtilâflarýný da bitirdik. Bu arada bana o kadar çok müþteri gönderdi ki onun sayesinde iyi paralar kazandým. Ýþ davalarýnda uzmanlaþtým. Ama en önemlisi hayat tecrübem arttý. Artýk yanýmda bir yardýmcým çalýþýyordu. Ahmet amca çok Türkiye Badminton Federasyonu Baþkanlýðý iþ birliðiyle önümüzdeki ay yapýlacak olan Ceza Ýnfaz Kurumlarý Badminton Þampiyonasý na katýlacak oyuncularýn belirlenmesi amacýyla 11 ceza infaz kurumunda düzenlenen badminton turnuvasýnda büyük heyecen yaþandý. Kastamonu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza ndaki turnuva Þubat tarihleri arasýnda Antrenör Çaðdaþ Çavuþ un gözetiminde yapýldý. 47 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyalarý Cumhuriyet Savcýsý Selahattin Çataklý ile Kurum Müdürü Mustafa Canatan ýn katýlýmýyla yapýlan törende verildi. Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki turnuvanýn finali 19 Þubat ta yapýldý. Tek ve çift erkeklerde ilk dörde giren hükümlü ve tutuklulara madalya ve kupalarý; Kurum Müdürü Rahmi Günen, eðitimden sorumlu 2. Müdür Cahit Açýkel, Sosyal Hizmet Uzmaný Elif Kaleli, Kurum Öðretmenleri Orhan Týrpancý ve Ýbrahim Demiröz, Türkiye Badminton Federasyonu Temsilcisi Yalçýn Dede, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla farklý bir adamdý. Birikmiþ aylýklarýný alýnca, muhtemelen gözleyerek benim olmadýðým bir sýrada büroma gelmiþ ve aldýðý paranýn tamamýný yardýmcýma vererek ayrýlmýþtý. Kendisini garajda yakaladým. Almak istememesine raðmen, parasýný zorla geri vererek, "Bana uður getirdiðini" söyledim. Aramýzda saðlam bir dostluk doðdu, dedi. Kýsa bir süre sustuktan sonra devam etti; - Ahmet amca, Manisa'ya her geliþinde bana uðruyor; zeytin ve zeytinyaðý ile kendi yetiþtirdiði sebze meyvelerden getiriyor, birlikte oluyorduk. Çok kavununu yedim. Ondan çok þey öðrendim. Görmüþ ve geçirmiþ bir adamdý. Acýyý ve sevinci tatmýþtý. Bir yaz günü, ovada iþlerin en yoðun olduðu zamanda, kardeþinin telefonu geldi. "Aðabeyinin sabahleyin öldüðünü" söylüyordu. Havalar çok sýcak olduðundan, ceset kokmasýn diye öðle namazýnda kaldýracaklardý. Hemen arabamla, Kýrkaðaç Bostancý köyüne gittim. Tabutuna mezarlýkta yetiþebildim. Cenazeye 12 kiþi katýlmýþtý. Defin ve taziyeden sonra Manisa'ya geldim. Çýralarýn altýndaki yazýyý yazdým. 7 hayrýna ve 40 duasýna katýldým. 52 mevlidini ben yaptým," dedi. Yorulmuþtu, nefeslendikten sonra; - Ýþte böyle Deniz, her þeyin ölçüsü para deðildir. Hani derler ya "Kiminin parasý, kiminin duasý" doðrudur. Haklýlýðýna inandýðým her kiþinin yanýnda olmaya çalýþtým. Senden de bu þekilde çalýþmaný istiyorum," demiþti. Deniz o günü hiç unutmadý. O gün hem Avukatlýk Ruhsatýný hem de yaþamýnýn en önemli derslerinden birini almýþtý. Not : Olay, Manisa Aðýr Ceza ve Bölge Ýdare Mahkemelerinde Yazý Ýþleri Müdürlüðü yaptýktan sonra Millî Eðitim Bakanlýðý Þube Müdürlüðünden Emekli Adil Babaoðullarý'ndan alýnmýþ olup, özü korunmuþ, ancak ilgililerin kimliklerinin belirlenmemesi için kiþi ve yer isimleri deðiþtirilmiþtir. Güzel Sözler En mükemmel insan, baþkalarýna en çok yararý dokunan insandýr. Hz. Muhammed Aklýn yoksa yandýn. Ya kalbin yoksa, o zaman zaten sen yoksun ki... Mevlâna Verdiðini anýmsamayan ve aldýðýný unutmayanlar, kutsal insanlardýr. Elizabeth Bibesco Aldýðýnýzla hayatýnýzý kazanýrsýnýz. Verdiðinizle hayatýnýzý kurarsýnýz. Winston Churchill Badminton Þampiyonasý ön eleme maçlarý tamamlandý Seslenis Yýl: 6 Sayý: Mart 2007 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa SALDIRIM Burhanettin ESER Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Nilgün ESKÝ Þube Md. (Psikolog) Sosyal Hiz. Uzm. Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Þeref KARAAÐAÇ Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Nisan 2007 gerçekleþtirilen törende daðýtýldý. Elazýð E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Þubat tarihleri arasýnda Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünün desteðiyle düzenlenen turnuva sonunda tek ve çift erkeklerde ilk dörde giren sporcular belirlendi. Kurum Müdür Vekili Ýsmet Tufan, 2. Müdür Rýfat Uyanýk, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünden Antrenör Serhat Yýðmatepe ve daha önce badminton antrenörlüðü eðitimi almýþ personelin gözetiminde yapýlan turnuvaya 30 kiþi

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Nisan 2007 Çanakkale Zaferi coþkuyla kutlandý Dünyada eþine az rastlanýlacak bir kahramanlýkla Çanakkale nin geçilmezliðini ilân eden Türk Ordusu nun büyük zaferinin 92. yýlý etkinliklerle kutlandý. Ceza infaz kurumlarýnda gerçekleþtirilen etkinliklerde hükümlü ve tutuklulara Çanakkale Zaferi nin Türk tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken, o döneme ait görüntüler herkesi duygulandýrdý. Etkinlikler çerçevesinde, Çanakkale savaþlarýnda þehit düþen mehmetçikler de anýldý. Ýstanbul Kapalý Ceza nda, Çanakkale Zaferi nedeniyle Jandarma Koruma Tabur Komutanlýðýyla ortaklaþa 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma isimli program gerçekleþtirildi. Çanakkale Deniz Savaþý yla ilgili sinevizyon gösterisinin ardýndan Kurum Öðretmeni Þakir Yeþil in ney i eþliðinde tutuklu Levent Pir Þehit Mektubu nu okurken, herkesi duygulandýrdý. Tutuklu Cengâver Yetim Bayrak isimli þiiri okurken, Çanakkale Þehitleri ve Bir Mektup Var adlý þiirlerle sinevizyon gösterisi sunuldu. Atatürk resimlerinin slaytlarla gösterildiði programda; Jandarma Bölük Komutanlýðýnda vatanî görevlerini yapan erler tarafýndan sahnelenen Kýnalý Hasan isimli oyunla Çanakkale Þavaþlarýnda yaþananlar gözler önüne serildi. Programa; Bayrampaþa Kaymakamý Durmuþ Gencer, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Metin Þentürk, Bayrampaþa Belediye Baþkaný Hüseyin Bürce, Ýlçe Emniyet Müdürü, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü, Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Bayrampaþa Devlet Hastanesi Baþhekimi ve idare personeli, Kurum Müdürü Bahtiþen Er, Jandarma Koruma Tabur Komutanlýðýndan J. Bnb. Hilmi Alýcý ve J. Yzb. Tuncay Kaplan, çok sayýda davetli, subay ve astsubaylar, Kurum personeli, er ve erbaþlar ile hükümlü ve tutukular Salihli Kapalý Ceza nda yapýlan programda ise Çanakkale Deniz Zaferi ve Þehitleri Anma Günü yle ilgili olarak konuþmalar yapýlýp, þiirler okundu. Çanakkale Geçilemedi isimli belgesel filmi izlendi. Programa; Kurum Müdürü Kadir Avara, 2. Müdürler Kahraman Topaloðlu, Hamza Karabulut, 2. Müdür Ahmet Zeki Horpan, Öðretmen Hurþit Kayan, Diþ Tabibi Aydan Özbek, personel ile hükümlü ve tutuklular Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Malatya Müzisyenler Eðitimciler Sanat Derneði (MESD) iþ birliðiyle Kanal Malatya TV de haftada bir yayýnlanmakta olan müzik programýnýn çe- Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ankara 1 No lu L Tipi Kapalý Ceza kimi nedeniyle konser verilirken, hükümlü ve tutuklular büyük coþku yaþadý. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað, 1., 2. ve 3. Aðýr Ceza Mahkemelerinin Baþkanlarý Süleyman Kavak, Orhan Erdim ve Ali Ýmran Altýn, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Yusuf Kaya, Cumhuriyet Savcýsý Cemal Murat Yapýcý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Naci Yýldýz, 2. Müdürler Güven Þakar, Ali Çöðürcü, Nevzat Koramaz, Uður Yýlmaz ve Fevzi Bulut, Öðretmen Ali Çýnar, Sosyal Çalýþmacý Taylan Kaya, personel ile hükümlü ve tutuklular Bolvadin Kapalý-Açýk Ceza Kütahya E Tipi Kapalý Ceza rul Erdem, Kurum Müdürü Hulusi Saðýr, 2. Müdürler Ahmet Ýhsan Birlik ve Ýsmail Karakülah, Öðretmenler Recai Yýldýz ve Mehmet Büker, personel ve hükümlüler izledi. Þýrnak Kapalý Ceza nda Ýl Millî Eðitim Müdürlüðünce görevlendirilen Sonay Avþar ve Salim Altürk ile Kurum Öðretmeni M. Fikri Gönenç tarafýndan konferans verildi. Sinevizyon gösterisi eþliðinden sunulan konferansý; Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Ankara 1 No lu L Tipi Kapalý Ceza nda büyük zaferin 92. Ankara Açýk Ceza nda düzenlenen kutlama programý çerçevesinde Çanakkale Mahþeri isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda; Ýngilizce kursunu baþarýyla bitiren hükümlülere sertifikalarý da daðýtýldý. Mamak Belediyesi Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Tiyatro Grubu tarafýndan sahnelenen oyunu; Mamak Belediye Baþkaný Gazi Þahin, Eðitim ve Sosyal Ýþler Müdürü Adnan Baloðlu, Müdür Yardýmcýsý Tuðyýlý, Ankara Büyükþehir Belediyesi Eðitim ve Kültür Daire Bakanlýðý iþ birliðiyle mehter gösterisi, halk oyunlarý ve Türk halk müziðinden oluþan görkemli bir porgramla kutlandý. 16 Mart ta gerçekleþtirilen programa; Yenikent Belediye Baþkaný Emin Özer, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdür ve müdür yardýmcýsý, Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu, 2. müdürler, Jandarma 1. Bölük Komutaný, Jandarma Bölük Sevk Komutaný, Kurum öðretmenleri, Psiko- Sosyal Servis çalýþanlarý, diðer personel ile hükümlü ve tutuklular Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu nun günün anlam ve önemi üzerine bir konuþma yaptýðý programda; hükümlü Hakan Çýnar ýn Orhan Þaik Gökyay a ait Bu Vatan Kimin, tutuklu Adem Ömeroðlu da Mehmet Akif Ersoy a ait Çanakkale Þehitlerine adlý þiirleri okudular. Program çerçevesinde, 1. kademe okuma yazma ve yetiþkinler 2. kademe eðitim baþarý kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara belgeleri verildi. Vezirköprü Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Çanakkale Zaferi nedeniyle Ýlçe Müftüsü Ýdris Çatmakaþ tarafýndan konferans verildi. Hükümlü ve tutuklular da þiir dinletisi gerçekleþtirdiler. Programa; Kurum Müdürü Dursun Kayahan, 2. Müdürler Abdulselam Aþan, Bekir Korkmaz ve Süleyman Topdemir, Öðretmen Vedat Gülþen, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular Erciþ Açýk Ceza nda ise Fotoðraflarla Çanakkale ve Atatürk Resimleri adlý sergi açýldý. Þehitlerin anýldýðý törende; günün anlam ve önemi üzerine konuþmalarý, slayt gösterisi ve þiir dinletisi izledi. Programa; Kurum Müdürü Necati Karacýk, 2. müdürler, personel ve hükümlüler Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza nda Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle düzenlenen programda; Öðretmen Özlem Demiröz, Çanakkale Savaþlarý hakkýnda genel bilgiler verirken, 2. Müdür Bayram Yüksek günün anlam ve önemiyle ilgili konuþma yaptý. Hükümlüler Özcan Altýnýþýk ve Selahattin Filiz in þiir okuduklarý etkinliðe; Kurum Müdürü Cengiz Gül, 2. Müdürler Muammer Dilitatlý ve Dursun Ali Görüm, personel ile hükümlü ve tutuklular Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza nda Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü çerçevesinde Kurum Öðretmeni Ahmet Atýlgan, 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu konferans verirken, Kurum Müdürü Ömer Ekinci günün anlam ve önemi üzerine bir konuþma yaptý. Okunan þiirlerin ardýndan Gelibolu adlý film izlendi. Bolvadin Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundaki Çanakkale coþkusu Bolvadin Anodulu Lisesi öðrencileriyle birlikte kutlandý. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalar ve þiirlerin ardýndan sahnelenen drama ve tiyatro gösterileri büyük ilgi gördü. Ýstanbul Kapalý Ceza Ankara Açýk Ceza

11 15 Nisan 2007 Seslenis Sayfa 11 Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 86. yýlý kutlandý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýstiklâl Marþý nýn kabul ediliþinin 86. yýlý ceza infaz kurumlarýnda çeþitli etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde, TBMM tarafýndan 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen Ýstiklâl Marþý nýn yazarý Mehmet Akif Ersoy da anýldý. Ýstanbul Kapalý Ceza ndaki kutlamalar Prof. Dr. Muharrem Ergin Ýlköðretim Okulu öðrencileri ile birlikte kutlandý. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý nýn ardýndan, Ýstiklâl Marþý ve Mehmet Akif Ersoy hakkýnda bilgi verildi. Ýstiklâl Marþý nýn 10 kýtasý katýlýmcýlar tarafýndan hep bir aðýzdan okundu. Öðrenciler tarafýndan þiirler okunurken, Ýstiklâl Marþý, Bir Yolcu ve Kýnalý Hasan isimli tiyatro gösterileri sunuldu. Kurum Müdürü Bahtiþen Er, Okul Müdürü Sadýk Bostanlý ya, hükümlülerce yapýlan Atatürk ün Kocatepe ye çýkýþýný konu alan bakýr tablo vererek, etkinlik için teþekkür etti. Þýrnak Kapalý Ceza nda ise 1. Müdür Þeref Tatlý bir konferans vererek, hükümlü ve tutuklara Ýstiklâl Marþý nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy un hayatý hakýnda bilgiler verdi. Ereðli (Konya) B Tipi Kapalý Ceza ndaki kutlama programý Öðretmen Ali Altunal ýn günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmasýyla baþladý. Bir tutuklu tarafýndan Ýstiklâl Marþý nýn 10 kýtasý okunurken, büyük coþku yaþandý. Programa; Kurum Müdürü Hüseyin Kara, 2. Müdürler Mustafa Kurt ve Mustafa Kalkan, Öðretmen Emine Kaymakçý, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza nda 16 Mart ta Ýnebolu Anadolu Lisesi ve Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri ile birlikte Ýstiklâl Marþý nýn Kabulü isimli program gerçekleþtirildi. Þiirler, skeç ve türkülerden oluþan etkinlikte 19 öðrenci görev aldý. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil, Cumhuriyet Savcýlarý M. Tufan Tanrýkulu, Ýbrahim Koca, Hâkimler Cemile Fidan ve Bünyamin Korkmaz, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný J. Ütðmn. Gürkan Elmas, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Millî Eðitim Þube Müdürü Ýrfan Fidan, Kurum Müdürü Kamil Özdemir, 2. müdürler, Anadolu Lisesi ve Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðretmen ve öðrencileri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular Bayburt M Tipi Kapalý Ceza ndaki kutlama programý Öðretmen Süleyman Burç un günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmasýyla baþladý. Hükümlü ve tutuklular, yaptýklarý konuþmalar ve okuduklarý þiirlerle etkinliðe renk kattýlar. Programa; Kurum Müdürü Ahmet Öztemür, 2. Müdürler Mustafa Özçiçek, Telha Tuna ve Yaþar Karataþ, personel ile hükümlü ve tutuklular Malatya E Tipi Kapalý Ceza nda Ýnönü Üniversitesi Yabancý Diller Bölümü Öðretim Üyesi ibrahim Uzunoðlu tarafýndan Ýstiklâl Marþý nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma konulu konferans düzenlendi. 9 Mart ta gerçekleþtirilen konferansý; Kurum Müdürü Naci Yýldýz, 2. Müdürler Güven Þakar, Ali Çöðürcü, Nevzat Koramaz, Uður Yýlmaz, Fevzi Bulut, Öðretmen Ali Çýnar, Sosyal Çalýþmacý Taylan Kaya, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular izledi. Ankara Çocuk ta Nevruz coþkusu Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza, Nevruz Bayramý ný Ankara Çocuk Eðitimeviyle birlikte kutladý. Nevruz Bayramý nedeniyle Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza nda 21 Mart ta futbol ve masa tenisi turnuvasý düzenlendi. Turnuva sonunda kupa ve ödül töreni yapýldý. Büyük coþkunun yaþandýðý kutlama programýna; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünden Çocuk Eðitim Gözetim ve Ýyileþtirme Ýþleri Þube Müdürü Habil Kanoðlu ve Sosyal Çalýþmacý Nilgün Eski, Jandarma Tabur Komutaný Yarb. Erdal Eran, Ankara Sincan Açýk Ceza Müdürü Emrullah Turan, Ankara 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý Müdürleri Ali Demirtaþ ve Ayhan Çapacý, Ankara 1 ve 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý Müdürleri Bekir Alanoðlu ve Mete Erdem, Ankara Kadýn Kapalý Erzurum E Tipi nden bir dizi etkinlik Erzurum E Tipi Kapalý Ceza nda sosyal ve kültürel etkinlik sürüyor. 2 Martta Erzurum Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði Müdürlüðünden Selahattin Karslý Sivil Savunmanýn Önemi ve Doðal Afetlerde Hareket Tarzý, 23 Þubat ta Ceza Diþ Tabibi Rukiye Baþkýrt Aðýz ve Diþ Saðlýðý ve 14 Þubat - ta Ýl Emniyet Müdürlüðü Kriminal Polis Laburatuvarý Kimyasal Ýnceleme Þube Müdürü Murat Çavuþ Uyuþturucu Maddeler ve Haplar konularýnda konferans verdiler. Ayrýca 2 Mart ta, baðlama kursuna katýlan hükümlü ve tutuklularca Türk halk müziði konseri sunuldu. Ceza Müdürü Ferit Çaydaþý, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Müdürü Muammer Seyitoðlu, Ankara Çocuk Eðitimevi Müdürü Nurdoðan Ertuðrul, personel ve çocuklar Balýkesir de personele moral gecesi Balýkesir Kapalý Ceza personeli 9 Þubat ta Polisevinde gerçekleþtirilen moral gecesinde stres attý. Personelin moral ve motivasyonu ile birlik ve beraberlik duygularýnýn artýrýlmasý amacýyla düzenlenen geceye; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Karayiðit, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Metin Günver, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Eyüp Yeþil, Cumhuriyet Savcýsý C. Mahmut Musaoðlu, Kurum Müdürü Kemal Tuncer, 2. müdürler ve personel Sarayönü nde sertifika daðýtým töreni Sarayönü A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan süs bitkileri yetiþtirme ve fidancýlýk kursu nu baþarýyla bitiren hükümlülere sertifikalarý geçtiðimiz ay yapýlan törende verildi. Törene; Cumhuriyet Savcýlarý Burhanettin Gül ve Salih Uçar, Hâkim Kadir Karakoç, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Muammer Ünüver, kurs öðretmeni Mesut Solak ve personel Havran da sertifika sevinci Havran Kapalý Ceza nda açýlan arýcýlýk kursunu baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklular ile personele sertifikalarý Ýlçe Protokol üyelerinin katýlýmýyla 1 Mart ta yapýlan törende verildi. Eskipazar Açýk ta belge daðýtým töreni 1 Aralýk 2006 da açýlan Eskipazar Açýk Ceza nda düzenlenen okuma-yazma kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen moral gecesinde verildi. Bayburt un Kurtuluþunun 89. yýlý kutlandý Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Bayburt un Kurtuluþunun 89. yýlý nedeniyle kutlama programý düzenlendi. Konuþma yapýlýp, þiirlerin okunduðu programa; Kurum Müdürü Ahmet Öztemür, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular Ýnsan Haklarý Kurulu ndan Kütahya E Tipi ne ödül Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki insan haklarýna uygun uygulamalar nedeniyle Vali Osman Aydýn tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Þerif Eren, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Þeran, Kurum Müdürü Cengiz Gül, 2. Müdürler Orhan Arýkan ve Dursun Ali Görüm e teþekkür belgesi verildi.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Nisan 2007 Kütahya E Tipi nden Ýstanbul da iki sergi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Açýlýþ törenine; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Adagül, Kadýköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Kemal Canbaz, Pendik Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Baþ, Küçükçekmece Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Kurt, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Metin Þentürk, Kütahya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ahmet Yiðit, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kütahya Ceza Müdürü Cengiz Gül, Gebze Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ekrem Ýlbay, Kartal Ceza Müdürü Recep Göðüþ, Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Abdülkadir Öztüfekçi ve ceza infaz kurumlarýndan personel. Kütahya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ahmet Yiðit, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda Kütahya Ceza Ýþyurdu faaliyetleri ve kurum hakkýnda genel bilgi verirken, çok sayýda ülkeden Ceza Ýnfaz Kurumuna ziyaretçilerin geldiðini, sergide görücüye çýkan ürünlerin üretildiði Kuruma gelenlerin hayranlýklarýný ve hayretlerini gizleyemediklerini belirtti. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan davetliler sergiyi gezdi. Ürünleri beðeniyle inceleyen davetlilere Kurum Müdürü Cengiz Gül ve atölye þefleri tarafýndan bilgi verildi. Ayný gün Bakýrköy Belediye Kültür ve Sanat merkezinde satýþ amaçlý sergi açýldý. Her iki sergide toplam parça ürün sergilendi. Ýstanbul halký tarafýndan yoðun ilgi ve beðeniyle karþýlanan Kadýköy deki sergi 7-14 Nisan tarihleri arasýnda, Bakýrköy deki sergi ise 7-16 Nisan tarihleri arasýnda açýk kaldý. Sergide; Sinop E Tipi, Bitlis E Tipi, Ermenek M Tipi ve Siirt Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýndan seccade, nevresim, bakýr iþleme, bakýr tablo gibi ürünlerin de satýþý yapýldý. Maraþ CiKPEM Baþkanlýðýna Cumhuriyet Savcýsý Göçer atandý Kýrklareli de de örnek sergi Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza da hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerini Cumhuriyet Caddesinde, yardýmsever bir vatandaþ tarafýndan tahsis edilen maðazada sergiledi. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði serginin açýlýþýný; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr yaptý. 6 Nisan daki açýlýþta konuþan Bakýr, Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda olduðu gibi, ceza infaz kurumlarýnýn artýk eðitim faaliyetleriyle hatýrlandýðýný be- Süleyman Göçer Eðitim Merkezi Baþkaný Geçtiðimiz yýl hizmete açýlan Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraþ Eðitim Merkezi Baþkanlýðýna Adana Cumhuriyet Savcýsý Süleyman Göçer atandý. 12 Mart'ta atanan Göçer'in görevine baþlamasýnýn ardýndan Eðitim Merkezinin çevre düzenlemesi için çalýþma baþlatýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Muharrem Morgül lirterek, bundan mutluluk duyduðunu belirtti. Açýlýþta Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci ve Cumhuriyet Savcýsý Musa Ünel birer konuþma yaptýlar. Açýlýþ merasimine; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Vali Hüseyin Avni Coþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci, Edirne Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Dikmen, Belediye Baþkaný Cavit Çaðlayan, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Mustafa Erdoðan, Edirne Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Tayyip Özdurmaz, Edirne Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Mehmet Gökpýnar, Cumhuriyet Savcýsý Musa Ünel, Kurum Müdürü Yunus Cin, daire amirleri ve vatandaþlar ve Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Dursun Altýnöz'ün de desteðiyle Ýl Özel Ýdaresi, Devlet Su Ýþleri Bölge Müdürlüðü ve Kahramanmaraþ Belediyesi iþ birliðiyle Eðitim Merkezinde çevre düzenlemesi yapýldý. Peyzaj çalýþmalarý çerçevesinde Eðitim Merkezi çevresine 500 fýstýk çamý, 200 akasya, 100 iðde ve 100 deðiþik çeþitte fidan dikildi. Ünye M Tipi Ceza Sergisi büyük ilgi gördü Ünye M Tipi Kapalý Ceza nda bulunan hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri Þubat tarihleri arasýnda sergilendi. Ünye Ticaret Odasý Sergi Salonunda ziyaretçilerin beðenisine sunulan serginin açýlýþýna; Ordu Valisi Dr. Said Vakkas Gözlügöl, Ordu Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi Büyüktümtürk, Ýl Alay Komutaný Kd. Alb. Nevzat Yýldýz, Ordu Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Erol Ofluoðlu, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Ertuðrul Yýlmaz, Ünye Cumhuriyet Baþsavcýsý Namýk Yýlmaz, Ünye Belediye Baþkaný Ahmet Arpacýoðlu, Ünye Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ramazan Yýlmaz, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, daire amirleri, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri ile çok sayýda davetli KISA... KISA... ÝÞKUR dan Vezirköprü M Tipi ne bilgisayar sýnýfý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Açýlýþ törenine; Kaymakam Adem Arslan, Garnizon Komutaný Sadýk Çolak, Belediye Baþkaný Osman Özer, Adalet Müfettiþleri Ýsmail Akkol ve Mustafa Arslan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Lütfi Dursun, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Ali Atay, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, ÝÞKUR Ýl Müdür Yardýmcýsý Hasan Kýlýçarslan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarý, Kurum yöneticileri ile personel Program çerçevesinde 1. ve 2. kademe okuma yazma, arýcýlýk, berberlik, kalorifer ateþçiliði kurslarýný bitirenlere sertifikalarý ile voleybol turnuvasý, bilgi, resim ve þiir yarýþmalarýnýn ödülleri daðýtýldý. Trabzon E Tipi nde yaðlý boya resim ve el iþi atölyesi açýldý Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda çocuklara yönelik yaðlý boya resim atölyesi, bayanlar için de el iþi atölyesi açýldý. Trabzon Belediye Baþkaný Mehmet Volkan Canalioðlu nun katkýlarýyla oluþturulan yaðlý boya resim atölyesinde 16 çocuk çalýþma yapýyor. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamýnda kurulan çok amaçlý el iþi atölyesinde ebru, ahþap boyama, taký, folyo ve rolyef çalýþmalarý yapýlýyor. Yenipazar da sertifika sevinci Yenipazar (Aydýn) K1 Tipi Kapalý Ceza nda seracýlýk ve okuma yazma kursunu baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklular sertifika sevinci yaþadý. 10 kiþinin sertifika aldýðý törene; Kaymakam Vekili Orhan Mardinli, Cumhuriyet Savcýlarý Ender Karadeniz, Berekat Aksoy, Garnizon Komutaný Tamer Memiþ, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mustafa Aydýn, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Dursun Ercan ve personel Vize de hükümlülere canlý müzik morali Vize K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular, canlý müzik eþliðinden gönüllerince eðlendiler. Þubat ta düzenlenen müzik eðlence programýnda özellikle Karadeniz yöresine özgü parçalar büyük ilgi gördü. Hareketli parçalarla coþan hükümlü ve tutukular, halay çekerek eðlendiler. Unutulmaz anlarýn yaþandýðý program, hükümlü ve tutuklulara büyük bir moral kaynaðý oldu.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2010 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 99 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnýz ufku görmesi kâfi deðildir. Muhakkak ufkun ötesini

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 92 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr 73 yýllýk Ankara (Ulucanlar) Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu taþýndý ANKARA nýn Ulucanlar Semtinde

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlâklýsýný severim. ATATÜRK 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. (Ahlâk erdemliðine dayalý bir yönetimdir) ATATÜRK 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1.

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1. Seslenis Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuþ bir milletiz. ATATÜRK 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr UNÝCEF Türkiye Temsilcisi Hossaini, Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini Türkiye'deki görevinin 2. ayýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti.

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ýlham ve kuvvet kaynaðý milletin kendisidir. ATATÜRK 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ulu Önder Atatürk törenlerle

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK Eskipazar da çocuk parký ve ziyaret mahalli törenle açýldý 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 84. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 84. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Tiyatro bir memleketin kültür seviyesinin aynasýdýr. ATATÜRK 15 Mart 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 84 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Temmuz 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 88 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kosova Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi Türkiye yi ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aralýk 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 93 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Biz cahil dediðimiz zaman, mektepte okumamýþ olanlarý kastetmiyoruz. Kastettiðimiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Türk milletinin millî dili ve millî benliði bütün hayatýnda egemen ve esas kalacaktýr.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Kendiniz için deðil, baðlý bulunduðunuz ulus için el birliði ile çalýþýnýz. Çalýþmalarýn en yükseði budur. ATATÜRK 15 Ekim 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 91 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı