TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER"

Transkript

1 TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER Neslihan SÖZER Intertek Test Hizmetleri A.Þ. Kimya Laboratuar Müdürü Ýnsanlarýn ekoloji konusunda gittikçe hassaslaþtýðý günümüzde, hem Avrupa hem de diðer büyük marketlerde tekstil ürünlerinin kimyasal testleri konusunda daha fazla talep oluþmuþtur. Kimyasal maddeler tekstil prosesinin her aþamasýnda kullanýlmaktadýr. Bu kimyasallarýn hem tüketiciler hemde çevre için risklerini deðerlendirebilecek standartlar, direktifler, regülasyonlar ve kararlar gerek Avrupa Birliði gerekse büyük alýcý gruplarý tarafýndan belirlenmiþtir. Direktif: Üye ülkelerin uymakla yükümlü olduklarý ancak kendi içlerinde metot anlamýnda baðýmsýz olduklarý yayýnlar Regulasyon: Üye ülkelerin kesin uymakla yükümlü olduklarý yayýnlar Karar: Direk olarak belirli üye ülkelerin uymakla yükümlü olduklarý, ancak iç iþlerinde herhangi bir zorunluluk olmayan yayýnlar Standart: Standardizasyon çalýþmalarý sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluþlar tarafýndan hazýrlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koþullarý kapsayarak, uygulanmasý genellikle taraflarýn isteðine býrakýlan teknik özellik veya belgelerdir. KÝMYASAL TESTLERÝN TANIMLARI VE RÝSKLERÝ: Büyük alýcý gruplar ve Avrupa Birliði tarafýndan yasaklanmýþ kimyasal riskleri temelde aþaðýdaki þekilde özetleyebiliriz. 1. ph ph deðerleri çözeltilerin asidik ve alkali olma özelliklerini temsil eder. Düþük deðerler asidik çözeltileri yüksek deðerler ise alkali çözeltileri gösterir. Tekstil ve kumaþ üretiminde ve kumaþ yýkama iþlemlerinde kullanýlan birçok kimyasal son ph deðerini etkilemektedir.tekstil ürünleri terbiye iþlemleri sýrasýnda çeþitli asidik ve bazik maddelerle iþleme girmektedir. Kalan asit ve baz artýklarý cildi tahriþ eder. Ýnsan vücudunun tahriþ olmamasý için ürünün ph deðeri 5-7 arasýnda olmalýdýr. Uygun þekilde yýkanan ve gerektiðinde nötralize edilen tekstillerin bu deðerlere uymasýnda bir problem çýkmamaktadýr. Saðlýða Etkileri: Yüksek ph (>8) ciltte tahriþe, çok yüksek ph (>9) deride yanýklara, çok düþük ph (<4) yine ciltte tahriþe neden olur. 2.Formaldehit Formaldehit; uçucu, renksiz bir gaz olup küçük miktarlarda atmosferde, tütünde, tutkal ve hava kirliliðinde bulunur. Bu uçuculuk özelliðine uygun olarak, formaldehit bulaþýcýdýr. Eðer formaldehit ihtiva etmeyen bir giysinin üstüne formaldehit içeren bir giysi konulursa, bu giysi bundan etkilenip formaldehitli olacaktýrtekstilde Formaldehit ve formaldehit açýða çýkaran bileþikler çekmezlik apresi ve buruþmazlýk bitim iþlemi, boya ve baskýnýn korunmasý ve fiksasjý için kullanýlýrlar. 16

2 Saðlýða Etkileri: Formaldehit alerjiye, kaþýntýya,egzamaya,yüksek miktarlarý akciðer kanserinin nedenidir. 3. Azo Boyarmaddeler Avrupa Birliði 2004/21/EC direktifi ile 24 amin grubu içeren azo boyarmaddenin kullanýmý 30 ppm ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.bazý azo boyarmaddeleri, boyama sonucunda serbest amino gruplarýnýn oluþmasýna sebep olurlar. Oluþmuþ bu serbest amino gruplarýnýn 4 tanesi kesin kanserojen, diðer 20 tanesi ise muhtemelen kanserojen olarak adlandýrýlmaktadýr. Bugün dünya üzerinde yaklaþýk olarak 3500 kadar azo boyarmadde vardýr. Azo boyarmaddeler, dünyadaki boyarmaddelerin %65'ini oluþturmaktadýr. Türkiye'de tarihinden itibaren kontroller baþlamýþtýr. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý 31 Aralýk 2008 tarihli, sayýlý 2. Mükerrer R.G. Saðlýða Etkileri: Kanserojendir. 4. Alerjen/Dispers Boyarmaddeler Avrupa Komisyonu 2002/371/EC kararý ile alerjen(dispers boyarmadde)grubu sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu boyarmaddeler sentetik tekstil ürünlerini (polyester, polyamid, asetat, nylon) boyamak için kullanýlýrlar. Saðlýða Etkileri: Alerjiye ve ciltte tahriþe neden olurlar. 5. Kanserojen Boyarmaddeler Avrupa Komisyonu Kararý 2002/371/EC'e göre yasaklanmýstýr. Selüloz, asetat elyafý ve bir kýsým yeni sentetik elyafý boyamak için özel olarak gelistirilmislerdir. Haslýklarý oldukça iyidir ucuz ve kolay ulasýlabilirlikleri vardýr, tüm bunlar bu boyarmaddelerin tercih edilmelerine neden olmustur.ancak bu boyarmaddelerin kanser yapýcý özellikleri tespit edilmistir. Bu nedenle ürünlerde kullanýmý tamamen yasaklanmýstýr. Saðlýða Etkileri: Kanserojendir. Bu tip boyarmaddeler deri ile temas sonucu deri tarafýndan kolayca absorblanýrlar. 6. Klorlu Organik Taþýyýcýlar Klorlu taþýyýcýlar baský, bitirme ve temizleme iþlemlerinde kullanýlan taþýyýcý maddelerdir. Ayrýca polyester boyalarda, temizlik ürünlerinde ve yað ve yapýþtýrýcý gibi maddelerin çözülmesinde kullanýlýr. Saðlýða Etkileri: Karaciðer, böbrekler ve sinir sistemi üzerinde etkilidir. Baþ aðrýsý, baþ dönmesi ve ciltte tahriþe neden olur. Tekstil ve Mühendis / Güncel / Sayý: 68 17

3 7. Aðýr Metaller Aðýr metaller boya bileþenleridir. Ayrýca toprak ya da hava tarafýndan emilim sonucu doðal elyaflarda da bulunurlar. Boyama iþlemlerinde kullanýlýrlar.tekstil ürünlerinde aðýr metal iyonlarý ya liften ya da kullanýlan boyarmaddeden ileri gelebilmektedir.tekstil ürünlerinde aðýr metallerin toksikolojik etkileri nedeniyle belli limit deðerlerin altýnda olmasý istenmektedir. Bu aðýr metaller: Arsenik, kurþun, kadmiyum, kobalt, krom (toplam), krom VI, nikel, bakýr, civa ve antimondur. Saðlýða Etkileri: Aðýr metaller insan vücuduna geçince iç organlarda birikirler. Özellikle çocuklar için çok zararlýdýr. 8. Fitalatlar Plastik ürünlerde ve baskýlarda yumuþatýcý olarak, boyarmaddelerde, PVC ile sýkça temas halinde olan tekstil ürünlerinde yardýmcý olarak, boyalarda, yapýþtýrýcýlarda, kozmetiklerde çözücü olarak kullanýlýr. Sentetik materyaller (PVC, PU, plastikler) aksesuarlar ve baskýlarda, PU kaplamalý derilerde, Polimerik materyallerde, kauçuklarda, köpük, boya, oyuncaklarda, pencerelerde, ev mobilyalarý, kozmetikler, ayakkabý, yaðmurluklar, paketleme ürünleri, týbbi ekipman, mürekkep, saç spreyi, deodorant, parfümlerde kullanýlýr. Fitalatlar, tükürük, ter gibi yollar aracýlýðýyla temas halinde plastikten vücuda geçebilirler.avrupa Birliðinin 1999/815/EC & 2005/84/EC Direktifleriyle 6 adet fitalatýn kullanýmý sýnýrlandýrýlmýþtýr. Saðlýða Etkileri: Fitalatlar kanserojendir ve insanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar verir. 9.Organik Kalay Bileþenleri (TBT, DBT,TPhT) Organik kalay bileþenleri insektisid, fungisit, anti bakteriyel, aðaç koruyucu, plastik stabilizatörü olarak kullanýlmaktadýr. Kumaþlarýn korunmasýnda antibakteriyel ve PVC prosesinde stabilizer olarak kullanýlýrlar. Ayrýca poliüretan ve polyesterde katalizör olarak ve antimikrobiyal iþlemlerde kullanýlýrlar. Terleme önleyici olarak özellikle spor giyim eþyasýnda kullanýlýr. Saðlýða Etkileri: Kalaylý organik bileþikler oldukça toksiktir. Kolayca vücuda alýnabilir ve sinir sistemini etkileyebilirler. Gemilerde koruyucu madde olarak kullanýldýðý için suda, yaþayan bazý canlýlarýn neslinin tükenme tehlikesi bulunmaktadýr. Birkaç yýl önce en ünlü Alman futbol takýmýnýn T-shirt'lerinin arkalarýnda bulunan isim ve rakam baskýlarýnda bulunmuþtur. 18

4 10. Klorlu Fenoller Taným: Pentachlorophenol (PCP), Tetrachlorophenol (TeCP), o-phenylphenol (OPP); hammadde ve hazýr giyim ürünlerinde koruyucu olarak (fungusid, antibakteriyel) kullanýlmakta ve uzun nakliye iþlemlerinde ürünün küflenmesini önlemektedir. Ortam þartlarýnda baþka maddeler ile etkileþerek çok zehirli maddeler oluþturabilirler.pcp'ler küf ve mantar oluþumunu önlemek için tekstile, deriye ve ahþap ürünlerine direk uygulanabilmektedir. Saðlýða Etkileri: PCP'ler oldukça toksik ve kanserojen maddelerdir. Deride, göz ve aðýz kýsýmlarýnda tahriþe neden olurlar. Düþük orandaki PCP'ye uzun süreli maruz kalmak karaciðer, böbrek, kan ve sinir sistemine zarar verir. 11. Pestisitler Taným: Pestisitler, doðal elyaflarýn (örneðin pamuðun) yetiþtirilmesi sýrasýnda kullanýlan gübrelerin ve zirai ilaçlarýn içinde bulunur ve son kullanýma kadar ayrýþmazlar. Ýnsan ve hayvanlardaki toksik maddeleri arttýrýr. Bu insan ve hayvanlarýn üreme, hormon ve baðýþýklýk sistemine zarar verebilir.doðal tekstil ürünleri bu kapsamda test edilmelidir. Saðlýða Etkileri: Pestisitler kanserojendir ve mutasyonel etkileri vardýr. 12. Perflorlu Bileþikler (PFOS/PFOA) PFOS florokarbon olarak adlandýrýlan kimyasal bir gruptur. Stabil, ýsýya karþý duyarsýz ve su ile yaðlý bileþikleri reddeden yüzey aktif maddelerdir. PFOS bileþikleri tekstil, kaðýt ve deri için emdirme maddelerinde, wax, boya, vernik ve temizlik ürünlerinde, metal yüzeylerde ve halýlarda bulunabilir. Kullaným Alaný: Kilimler, deri / elbise, tekstil / döþemecilik, kaðýt ve paketleme, kaplama ve katký maddeleri, endüstriyel ve ev temizleme ürünleri, pestisit ve insektisitler, medikal aplikasyonlar, alev geciktiriciler, madencilik ve yað surfaktanlarý, yapýstýrýcýlar, teflon tava, fast food ambalaj kaðýtlarý, su geçirmeyen giyim eþyasý Saðlýða Etkileri: Kanserojendir (karaciðer, troid, testis, pankreas, meme), çocuk ölümlerindeki artýs, geliþime yönelik büyüme & olgunlasmayý geciktirir, güç farkedilen karaciðer ve troid etkileri, davranýþ ve buna baðlý etkileri, doðum kusurlarý farkedilmemeye baðlý Tekstil ve Mühendis / Güncel / Sayý: 68 19

5 13. Nikel Nikel, metal alaþýmlarda çokça rastlanan bir aðýr metaldir.alaþým numunelerin kaplamasýnda, korozyona karþý direncinin arttýrýlmasýnda ve sertliklerinin arttýrýlmasýnda kullanýlýr.deri ile temasta olan her türlü metal aksesuarýn 94/27/EC direktifine göre 0.5 µg/cm²/hafta sýnýrýný geçmemesi gerekmektedir. Nikel etkisi: Nikel yüksek derecede alerjik bir maddedir.her dört kiþiden birinin nikele karsý alerjisi bulunmaktadýr.nikel alerjisi bayanlarda daha yaygýndýr. 14. Alkilfenoletoksilatlar (APEO's) APEO iyonik olmayan aktif yüzey maddesidir.alkil fenoller ve alkilfenol etoksilatlar çeþitli endüstri alanlarýnda kullanýlan yardýmcý kimyasal maddelerdir. Ýyi bir ýslatýcý olmalarý nedeniyle yaygýn olarak faklý endüstri temizleme sistemlerinde kullanýlýrlar. Tekstil ve deri iþlemlerinde, bazý hamurlaþtýrma ve kaðýt iþlemlerinde, kimyasal bazý boyarmaddelerde, köpük engelleyicilerde, kurutucularda, metal iþlemlerinde ve tarým alanýnda da kullanýlmaktadýrlar. 2003/53/EC direktifine göre tekstil ve deri prosesleri için kütlece % 0.1'e (1000 ppm) eþit veya yüksek konsantrasyonlarda hazýrlanan bileþen ya da maddeler olarak piyasada yer alamazlar. Saðlýða Etkileri: Ýnsan saðlýðýna ve çevreye karþý bio-akkümülatif ve toksik olduklarý kanýtlanmýþtýr. Doðaya zararlý olduðundan ve yok edilmesi zor olduðundan kullanýlmasýný önlemek ve yerine baþka malzemeler kullanýlmasýna çalýþýlmaktadýr. Bu maddelere de genel olarak APEO içermeyen anlamýnda APEO-free denmektedir.apeo ciltte tahriþe neden olur ve hormon sisteminin etkiler. 15. Alev Geciktiriciler Alev geciktiriciler tekstil ürünlerinin yanmazlýðýný arttýrmak amacýyla kullanýlmaktadýr. Eðer numune alev geciktirici bir materyal ile muamele ediliyorsa gerekli kontrollerin yapýlmasý gerekmektedir. Saðlýða Etkileri: Bu bileþikler baðýþýklýk sisteminin ve üreme sistemini etkilemektedir. 16. Dimethylfumarate DMF 2001/395/EC Avrupa Birliði direktifiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr.gözle görülmeyen bu madde çok uçucudur ve silika jel poþetlerinde ya da ürünlerde direkt olarak bulunur. DMF tahriþ edici özelliðe sahip kararlý bir bileþiktir. Cilt, göz, mukoz membranlar ve üst solunum bölgesi için zararlý olarak sýnýflandýrýlýr. Solunum ve aðýz yoluyla olabilecek herhangi bir temas ile DMF'e maruz kalmak mümkündür. 20

6 Tekstil ve Mühendis / Güncel / Sayý: 68 21

7 22

8 Tekstil ve Mühendis / Güncel / Sayý: 68 23

9 ÜRÜNLERE GÖRE YAPILMASI GEREKEN TESTLER 24

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý

Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Çalýþma Hayatý ve Üreme Saðlýðý Dr. Nazmi Bilir* Halk saðlýðýnýn baþlýca ilgi alanlarýndan olan üreme saðlýðý, normal baþlayan ve herhangi bir sorun olmadan seyreden bir gebeliði ve bu gebeliðin normal

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Ýçindekiler Hakkýmýzda...sayfa 1 Peloid nedir?...sayfa 2 Neden kullanýlmalýdýr?...sayfa 2 Cilt bakýmýnýn Önemi...sayfa 3,4 Cilde uygulama þekli...sayfa 5 Saðlýk amaçlý kullanýmý...sayfa 5 Dermatolojik

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29182 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (ESKİ ADI İLE: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Hazır Giyim Üretimindeki Olası Zararlı Kimyasallar ve Eko Alternatifleri. İsmail AYDIN

Hazır Giyim Üretimindeki Olası Zararlı Kimyasallar ve Eko Alternatifleri. İsmail AYDIN Hazır Giyim Üretimindeki Olası Zararlı Kimyasallar ve Eko Alternatifleri İsmail AYDIN HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDEKİ ZARARLI KİMYASALLAR NEDEN DİKKATE ALINMAKTADIR? + Vücudumuzun dış dünya ile bağlantısını sağlayan

Detaylı

YÖNETMELİK. 26/12/2010 27092 (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. 26/12/2010 27092 (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 21 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29182 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları

Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 26 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004 Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları urcan KURTOĞLU,

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı