X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi"

Transkript

1 T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011

2 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS YUNUS EMRE DİV ANI'NDA BİTKİ ADLARI VE İŞLEVLERi i Dr. İdris Nebi UYSAL Giriş: Yeryüzündeki canlılar kümesinin önemli ve geniş bir bölümünü oluşturan bitki(ler); bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, ilieyebilen ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adıdır (TS, 2005: 287). İnsanın hayatını ve fizyolojik gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilınesi için gerekli besm. kaynaklarından bir kısmını oluşturan bitkiler, taşıdıkları (özel) anlam ve çağrışimlar bakımından dil ve edebiyatta kullanılan temel malzemeler arasına girmiş; çiçekler, meyve ve sebzeler, ağaçlar zaman zaman Türk şiirinin ifade temsilleri içinde kendisine yer bulmuştur. Özellikle çiçek adiarına Klasik Türk şiiri başta olmak üzere Türk şiirinin her vadisinde rastlamak mümkündür. Yunus Emre, Türk (tasavvuf) edebiyatının müstesna şahsiyetlerinden biridir. "İlahi" adını verdiğimiz şiirleri, edebiyatımızın en seçkin örneklerini yansıtır. Bu şiirler, Yunus'un hayat karşısında takındığı tavrı aksettirir ve düşünce tarihimizin derin izlerini taşır. Onun engin hoşgörü anlayışının ve zengin gönül dünyasının bir iz düşümü olan şiirleri, Türkçenin en veciz örnekleri arasında yer alır. Bu bakımdan onun şiirlerinde yer verdiği her sözcük önemlidir ve üzerinde dikkatle durmayı gerektirir. Divan'da sıkça karşılaşılan kişi adları, bitki adları, hayvan adlarının her biri bir düşüncenin, bakış açısının dile getirilişinde yararlanılan simgelerdir. İnceleme: Yunus Emre Divanı'nı esas alan bu çalışma, Divan'da yer alan bitkiler üzerine kurulmuştur 1 : Eserde geçen bitki adları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karaman. 949

3 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS. incelenirken ağaç, çiçek, ot gibi genel adlandırmalar da çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Ağaç: Çiçeği, meyvesi ve diğer estetik özellikleriyle tarih boyunca insanların ilgisini çeken ve beşikten mezara kadar insan hayatının her döneminde yer alan ağaç (Albayrak, 2004: 5), Yunus Emre Divanı'nda yirmi üç kez geçmektedir. Bunlardan dördü, "bu tür bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan nesne (TS, 2005: 28)" anlainı ile kullanılmış olup agaç at (3) ve agaçdan at (1) yapıları ile yer almıştır. Kastedilen, birinde teneşir, diğerlerinde ise tabuttur. Her ikisinin de temel malzemesi ağaçtır. Doğar doğmaz ağaçla tanışan insanoğlu, dönüşü olmayan yolculuğa da ağaçla çıkmaktadır: Agaç ata bindüreler sinden yana göndereler Yir altına indüreler kimse ayruk görmez ola (6/6) Ağaç, canlılığı ve yaşama gücünü temsil eden bir varlıktır. İklimlere göre görünrusünü değiştirmesi, hayatın döngüselliğine işaret etmektedir. Onun en canlı ve neşeli olduğu dönem, bahar mevsimidir. O, yeşilken daha bir güzeldir ve hiç kimse kuru ağaca itibar etmez. Yunus Emre, divanmda dört yerde kuru agac ifadesine yer vermektedir. O, bu mısralarda aşık olmayan insanı canlılık belirtisi göstermeyen bir ağaca benzeterek böyle tipierin bu durumdan kurtulabilmesi ıçın mutlaka bir mürşide gönül vermesi gerektiğini ifade eder. 'A.şıklarun yüzinden bellüdür benizinden Her kim '{işık olmadı benzer kurı agaca (342/5) Nitekim Yunus Emre, yine bir şiirinde kendisine yönelik bir değerlendirme yapar ve kendisinin de geçmişte aşık olmadan önce kuru bir ağaç olduğunu içtenlikle belirtir. 1 Bu çalışmada Mustafa Tatçı tarafindan hazırlanan Yunus Emre Divanı esas alınmıştır. 950

4 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGİ BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Bir kurı agacıdum yol üzre düşmişidüm Bir bana nazar kıldı taze cüvan oldum ben (280/8) Yunus Emre, hayata 1 ve tabiata dikkatle bakan bir yaratılışa sahiptir. Yaratılan her şey, onu düşünmeye sevk eder. Bu inançla bazen bir çiçekle bazen de yolda birden karşısına çıkan bir ağaçla filozofça söyleşir (Ayvazoğlu, 2006: 65), onlara derin sorular yöneltir. Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir agaç Böyle latif böyle şfrfn gönlüm eydür bir kaç sır aç (2111 ). Er sırrıdur sırrun senün er yiridür yirün senün Ne yirdedür yirün senün sana soraram iy agaç (2116) Yunus'un şiirlerinde ağaç ile ilgili dikkat çeken bir başka kullanım da ağacın manevi bir sığınak olarak ele alınmasıdır. Bu bağlamda tasavvuf edebiyatında akla gelen ilk konu, Zekeriya peygamberin düşmanlarından kaçıp bir ağaca saklanması ve orada katledilmesi olayıdır (Pala, 2003: 503). Nitekim Yunus Emre de iki ayrı şiirde bu olayı hatırlatır ve bu motiften yararlanarak kendisi ile bir bağ kurar. Zekerya oldum kaçdum irdüm agaca geçdüm Kanum dört yana saçdum depem deldürüp geldüm (191/10) Arpa: İnsanlar ve hayvanlar tarafından tüketilebilen bu bitki, tarımın temel ürünlerinden biridir. Divan'da dervişliğin tanımı ve nitelikleri verilirken kullanılan arpa, şiirlerde bir kez geçmektedir. Arpa bereket, iyilik ifade eder. Bu şiirde dervişin dünyadan gönlünü çekerken etrafına bereket, iyilik saçacak işleri sürdürmesi gerektiği anlatılmaktadır. Dünyadan gönlini çeke eli ile arpa eke Unına yarı kül kata güneşde kurulmak gerek (140/4) 951

5 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Buğday: Temel besin kaynaklarından biri olan buğday, Divan' da iki ayn şiirde kendisine yer bulmuştur. Yunus Emre, her iki dizede de Adem peygamberin cennetten uzaklaştınlmasına neden olan olayı hatırlatmaktadır. Bu olaya işaret edilirken meyve değil, buğday kullanılmıştır. Miskfn Adem yanıldı Uçmak'da bugday yidi İşi Hak'dan bilenler şeytandan tutmayalar (57/8) Çiçek: Gül, sümbül gibi çiçek açan kır veya bahçe bitkisi türünün genel adı olan bu sözcük, Divan'da yedi kez geçmektedir. Bu dizelerde çiçeklerin yaz günlerinin süsü olup yaradam kendi dilince zikrettiği, aşk eri bir kişinin dervişe benzer bu latif çiçekleri görmesi gerektiği Yunus tarafından samimi bir üslupla dile getirilmektedir. Yine aşksız biten bir çiçeğin, aşktan yoksun olan bir varlığın solacağı, yaşayamayacağı vurgulanmış; yeryüzündeki bütün çiçeklerin Hz. Muhammed'in terine benzediği, ondan bir iz taşıdığı konusu işlenmiştir. Hak anı ögdi yaratdı sevdi Habfb 'üm didi Yir yüzinde cümle çiçek Mustafa'nun teridür (81/2) Diken: Divan'da altı yerde karşılaştığımiz diken, gül ile birlikte ele alınmıştır. Zaten bu iki unsur, şiirimizin temel sembollerinden biridir. İyilik-kötülük, dost-düşman vb. zıtlıklar, gül-diken ikilisi ile anlatılınaya çalışılmıştır (Pala, 2003: 182). Nitekim bu kavramlar, Yunus Emre'nin de üzerinde durduğu, insanları düşünmeye çağırdığı temel ifade_şekilleridir. İnsan ruhunun birbirine ters iki ayn yönüne işaret eden bu kavramlar, aynı zamanda birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani iyi olmadan kötüyü, kötü olmadan da iyiyi anlayabilmek ve anlatabilmek zordur. Yunus'un Sen güli görür iken dikene sunma elün (5112) Diken olma gül ol eren yolında Diken olurısan oda yanasın (279/6) 952

6 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS dizeleri, iyi ile kötü arasındaki farkın anlaşılabilmesi ve - hangisinin seçilmesi gerektiği konularında insanlara yol göstermektedir. Bununla birljkte diken, ne olursa olsun, hor görülnıemelidir. Zira gül, -- kuru dikende biter (343/5) ve yaratılanı yaradandan ötürü sevmek gerek. Zira şer de Hakk'ın bir hediyesidir (Okuyucu, 2009: 313). Bu yaklaşım, Yunus Emre'nin herkesi kucaklama, sevme anlayışının bir ifadesi olarak dikkatimizi çekmektedir. Erik-üzüm-koz: Her biri aynı beyitte birer kez geçen bu bitkiler, şiirdeki anlam bütünlüğünün bozulmaması ve şiirin daha iyi anlaşılabilmesi için birlikte ele alınmıştır. Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde şeftali, kayısı, erik gibi meyvelerin genel adı (Atalay, 2006: 193) olan erik, günümüz Türkçesinde anlam bakımından bir daralnıaya uğramıştır. Divan'daki kullanımı ile Divanü Lugat-it-Türk'te verilen karşılığı devam ettirdiği görülmektedir. Üzüm, eskiden beri sözvarlığımızda yer alan bir bitki adıdır. Dilimize Farsçadan giren koz ise ceviz anlamına gelmektedir (TS, 2005: 1226). Severek tükettiğimiz bu bitkiler, Yunus'un dilinde ayrı ve özel anlamlar yüklenmiştir. Yunus'un şiirleri bize arı ve duru Türkçenin en güzel örneklerini sunmaktadır. Ancak bu şiirlerin, gönül gözü ile değedendirilip yorumlandığı zaman gerçek anlamlarının çok ötesinde çağrışımlar barındırdığı anlaşılmaktadır. Divan'da yer alan 407 numaralı şiir, Yunus'u ve onun dünyasını anlamaya imkan sağlayan şiirlerden biridir. Şathiye türünün bir örneği olarak değerlendirilen bu şiirde Yunus Emre şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kavram ve makamlarına açıklık getirmektedir (Tatçı, 1990a: 314). Şiirin ilk dizeleri, konu olarak seçtiğimiz bitki adları için bir zenginlik arz etmektedir. 953

7 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGİ BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi Bostan ıssı kalayup dir ne yirsün kozumı ( 407/1) Bilindiği gibi her ağacın kendine has meyvesi vardır. Erik dışı ve içi sert olan bir meyvedir. Dışı yenir, içindeki çekirdek ise yenmez. Üzüm yenen ve kendisinden şarap, pekmez, sirke gibi pek çok ürün elde edilen bir bitkidir. İçindeki çekirdek, onun için bir noksanlık kabul edilmiştir. Ceviz ise yenen, faydası çok olan ve içinde atılacak şey bulunmayan bir bitkidir. Tatçı, bu şiiri içinde yer. alan simgelerden de yararlanarak şu şekilde açıklamaktadır: "Koz (ceviz) dört tabakalı olmakla dört makamı karşılamaktadır. Üzüm ve erik, hakikat ve şeriat mukabili zikredilmiş birer mecaz olmaktadır. Üzümün her tarafı yendiği ve pek çok mamulü olduğu halde eriğin sadece dışı yenir. Hakikat de şeriat makamına göre böyledir. İç yüzü aniaşılmayan şeriatın yaşanınası zordur." (1990a: 314) Bu şiir, üzerinde değişik yorumların yapılabileceği bir şiirdir. Yoğun bir anlatıma sahip olan bu dizelerde erik dalı hakikat yolu, dalda yenen üzüm hakikat yolunda alınan zevk, ceviz ise hakikatin kendisi olarak izah edilebilir. Bu arada unutulmamalıdır ki önemli olan, bostan sahiplerinden yani yolu bilenlerden yararlanmayı bilmektir. Gül: Divan'da en çok geçen (elli altı kez) bitki, güldür. Türk şiirini süsleyen temel motiflerden biri olana gül, Türk halk edebiyatı (Albayrak, 2004: 206) ile Divan edebiyatında (Pala, 2003: 182) adından en çok söz ettiren çiçektir. Kokusu, rengi, güzelliği, tazeliği bakımından bazen sevgili güle bazen de gül sevgiliye benzetilmiştir. Şiirlerde benzetme, istiare ve karşılaştırma yapılırken başvurulan temel simgelerden biridir. Sevgilinin yüzü, yanağı, teri, kokusu, endamı vs. gül ve gülün özellikleri ile tasvir edilir. 954

8 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Tasavvuf edebiyatında ise gül, Allah'a ve Allah'ın birliğine işaret eder (Albayrak, 2004: 208). Bu bakımdan gül,. Allah dostunun sembolü olarak kabul edilmiş, tasavvuf ehli de kendisini o güle aşık olan 9iilbülün yerine koymuştur. Gülle ilgili en önemli ayrıntılardan biri de onun Hz. Muhammed'in terinden doğmuş olmasıdır. Nitekim bunu Yunus Emre şu sözlerle hatırlatmaktadır: Gül Muhammed deridür bülbül anun yaridür Ol gülile ezelf cihana bile geldüm (196/8) Yunus Emre, gülü çok değişik işlevlerde sunmuştur. En çok karşılaşılan, gül-bülbül aşkına değinen işlevdir. Allah aşkının, peygamber sevgisinin işlendiği bu dizeler, tasavvuf edebiyatımızın temel konularına dikkat çekmektedir. Bu dizelerde Yunus Emre, kendisini billbill olarak düşünür, dostunu ise hiç solmayacak güle benzeterek seslenir: Benüm di/üm kuş dilidür benüm i/üm dost ilidür Ben bülbülem dost gülümdür bi/ün gülüm solmaz benüm (175/2) Sen sultansın ben ku/am sen gülsin ben bülbülem Hükmün 'aleme yiter ne kim var kul üstine (334/2) Bahar tabiatın yeniden canlandığı, taze ve canlı renklerin tabiatın her köşesine hakim olduğu, bülbüllerin heyecana gelip coştuğu günlerdir. Bu renkli ve canlı dünyada gülün ayrı ve önemli bir yeri vardır. Çok zaman tek başına balıarı temsil eden gül (Ayvazoğlu, 2006: 30) ile bülbül, bu mevsimin (hoş) gelişini müjdeler. Onlar olmadan baharın tadı olmaz. Gülün hasretiyle yanıp tutuşan bülbül, bu nefis manzaranın güzelliği kendinden geçer ve feryada }?aşlar. karşısında Yine yir yüzi tonanup kat kat olup renge batup Bülbül güle karşu ötüp can budaga asdı yine (312/6) 955

9 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Bahar yalnızca doğayı harekete geçirmez; insana canlılık verir, kalplerde tatlı rüzgarlar estirir. Aşk bahçesinin bülbülü olan Yunus, gülde görür dostun cemalini (95/2) ve kendini kaybeder, deli olur. Gül, Divan'da Hz. Muhammed ve onun getirdiği dini hükümler için de kullanılmıştır. Ayrıca imanın güzelliği, eserde gül ile ifade edilmiştir. Zira ferah ve latifbir çiçek olan gül, aynı zamanda şeriat gibi uyarıcı bir özelliğe sahiptir (Tatçı, 1990a: 125). Yunus'un deyişiyle bir olan Allah'a iman edip onun elçisi olan Hz. Muhammed'in getirdiği hükümlere uyan kişide imanın gülleri canlıdır; günahkar kişide ise imanın gülleri solmuş, diriliğini ve güzelliğini kaybetmiştir. Niçün sen nefs-i emmlirı bu gajletden uyarmazsın Muhammed şer 'f gülini senün yüzüne urmazsın (23511) Günlihun çogu şumından fmlinun gülleri saldı (235/3) Yunus Emre, dünyadan ve dünyalık işlerden uzaklaşıp dost meclislerinde bulunmayı, manevi coşkunun yoğun olduğu o mekanlarda bir gül gibi açmayı ve solmadan kalmayı murat eder. Böyle şiirlerde gül, bizzat Yunus'un kendisidir. Ko ben yanayın tüteyin dost bahçesinde yiteyin Bir gül olayın biteyin açıluban solmayayın (269/6) Halvetlerde meşgi1l olam dliim açılam gül olam (291/3) Gül ve diken birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. Diken gülsüz, gül de dikensiz olmaz. Hayatın iki zıt ucunu (iyi-kötü) temsil eden gül ve diken, Yunus 'un dilinde genel bir uyarının somut şekilleri olmuştur. Diken olma gül ol eren yolında Diken olunsan oda yanasın (279/6) 956

10 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE" SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Gül dikensiz olmaz; ancak vahdetin simgesi olan gülün dikeni yoktur. O vahdet ilinde diken yok gülinde (62/3) Ve insan güli görür iken dikene elün sunma (5112) uyarısını her daim dikkate almalıdır. Yunus Emre, gül-diken ikilisinin dışında gül-taş eşleştirmesini de şiirimize kazandırmıştır. O, hayatta her şeyin olabileceğini, insanın her türlü olayla karşılaşabileceğini; ane~ şartlar ne olursa olsun, insanın, insanlığını unutınayıp hoşgörü kapısını sürekli açık tutması gerektiğini belirtir. Taşa taşla değil gülle cevap vermek lazımdır, der. Kim bize taş atarısa güller nisa? olsun ana Çıraguma kasd idenün Hakyandursun çıragını (376/5) Kamış: Göl, dere ve bataklık kenarlarında yetişen ve boyu üç metreye kadar çıkabilen bir bitki olan kamış (Baytop, 2007: 150), Divan'da iki yerde geçmektedir. Klasik Türk müziğinin ve Tekke edebiyatının vazgeçilmez çalgısı olan ney, kamıştan yapılır. Yunus Emre dizelerden birinde kendisini kamışa benzetmiştir. Kamıştan dökülenler de şeker gibi tatlı sözlerdir. Burada konuşandan çok konuşturana dikkat çekilmektedir. Ayrıca kamış aşk ateşine verildiği zaman yanacak, ortaya şeker çıkacaktır. Hasılı yanmadan yakmak mümkün değildir. Ol dost bana ümmf dimiş hem adumı Yunus kamış Dilüm şeker gevdem kamış bu söyleyen nemdür benüm (170/6) 2 Nisiir Arapçadır ve "saçma, serpme; saçı, düğünde saçılan para" aıılamlarına gelmektedir (Devellioğlu, 1997: 840). Beşir Ayvazoğlu (2006: 20) Güller Kitabı 'nda Uygur Türklerinin saçı, adak malzemesi olarak çiçeklerden yararlandıkları bilgisini aktarır. Yunus'un taşa karşılık gül saçması, geleneğini sürdürme olarak ele alınabilir. 957

11 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS. Canum 'ışkun külhamdur tartınmadın ur adını Kamış suyı şeker olur ad bıragıcak külhana (29412) Karpuz: Karpuz, Divan'da bir yerde geçmektedir. Yunus Emre burada, yerde yetişen bu bitkiyi, yetişme alanın dışında bir yerde elde etmenin imkansızlığına işaret ederken aklın ve bilimin önemine vurgu yapmıştır. Kendi deyimiyle marifet ehlini tarif ederken bir simge olarak bu bitkiden yararlanmıştır. Olmaz sözi dimezem ben ma 'rifet ehline Zfra disem inanmaz agaçda bitdi karpuz (106/6) Meşe: Üç yüz kadar türü arasında yaz kış yapraklarını dökmeyenleri de bulunan bu ağaç, Divan'da beş kez geçmektedir. Bu dizelerden birinde Yunus, dervişliği bir sanata, onun kıyafetini ise meşeye benzetmektedir. Dervişlik bir pfşedür hırkacugı mişedür Çok canavarlar yörür tonında dervfşlerün (149/9) Eserde meşe ile ilgili olarak öne çıkan bir diğer konu, meşe bulunan yerlerin orman oluşudur. Buralar, tehlike ve sıkıntılarla doludur. Hak aşığı, bu sıkıntıları göğüsleyebilmelidir. Şol karşugı tagları mişeleri bagları Saglık safalık ile aşduk el-hamdüli'llah (292/2) Mugaylan dikeni: Peygamber dikeni, meryemana dikeni, deve dikeni (TS, 2005: 513) gibi adlarla anılan bu diken, Yunus'un gönlünü aşkın kıblesine çevirmesinden sonra onun dünyasında adeta bir ipek halini almıştır. Acı ve ıstırabın timsali olarak kullanılır. Kişinin gönlünü gerçek aşkla doldurması, onu karşılaştığı zorlukları aşma konusunda güçlendirir; böyle insanların nazarında dikenler, çileler hakikate ulaşmak için birer vesiledir. 958

12 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Yunus teveccüh ideli Ka'be-i 'ışka canilen Oldı mugaylan dikeni ayagı altında harfr (53/6) Ney-şeker: Şeker katmşı (Devellioğlu, ı997: 83ı), Yunus'un çıktığı aşk seferlerinden birinde bahsettiği bitkilerden biridir. Bu kutsal seferin yolcuları için diken vatanı temsil etmektedir. Aşığın şeker, şerbet yerine tercih ettiği ise zehirdir. Zira aşk seferinin yolcuları bu uğurda çile çekmeye hazırdır, hazır olmalıdır. Vatan oldı diken gurbet gülistan Agu içmek yig oldı ney-şekerden (263/4) Ot: Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler (TS, 2005: ı 5 ı 7)' in genel adı olan ot, Divan' da aynı şiirin iki ayrı dizesinde geçmektedir. Kullanım şekli bakımından dikkat çekicidir: ot u şecer, ot u agaç. Şiirde ot ve ağacın baharla birlikte tekrar dirildiği, hayatın canlandığı ve insanlar için ibret dolu anların yaşandığı dile getirilmekte, Hz. Muhammed'in bir kıssasına telmili yapılmaktadır (Dalkılıç, 2009: 344). Küçük büyük her şeyin baharla birlikte ilalll hazineden lütfedilen elbiselerle donandığı, ancak bu günlerin uzun süreli olmadığı hatırlatılmaktadır. Yani, anlayan için bir ot bile çok şey ifade etmektedir. Yine yini hazfneden yini hi! 'at giydi cihan Yine virildi yini can ot u agaç sesdi yine (3 ı2/3) Ölmiş idi ot u şecer dirilüben girü biter Müşriklere nükte yiter var eyledi nesli yine (3 ı2/4) Öd ağacı: Bu ağaç, dulaptal otugillerden, tropik bölgelerde yetişen, dini törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaçtır (TS, 2005: ı529). Divan'da bir kez geçen bu ağaç, dulaptal otu familyasındandır. Türün örnek bitkisi olan dulaptal otu, Kuzeydoğu Anadolu dağlarında yetişen, çiçekleri güzel kokan, 959

13 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS çalı görünüşünde, çok yıllık bir bitkidir (TS, 2005: 575). Yunus Emre; Öd agacı bigi yanar vücudum Dütünü göklere seher yilidür (5012) dizelerinde aşk ateşiyle yanan vücudunu öd ağacina benzetmiş, vücudundan çıkan dumanları ise ilahl sevgiliye sevgisini ulaştıran seher yeli olarak düşünmüştür. Bu ağacın güzel kokulu olması, yanarken güzel kokusunu yayması da önemli bir özelliktir. İlahl aşkın taşıyıcısı olan gönüller yanmalı, yanarken de etrafına hoş kokular sunınalıdır. Bir başka ifadeyle aşık, aşkını yaşarken kendisi kadar çevresini de düşünmelidir. Panbuk: Eserde bir yerde karşılaştığımız pamuk, ünlü sufi Hallac-ı Mansur'un adı ile birlikte kullanılmıştır. Hallaç, Arapça bir sözcük olup "yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, atımcı (TS, 2005: 837)" anlamına gelmektedir. Bu sözcük, dilimizde hallaç pamuğu gibi at(ıl)mak şeklinde kullanılan bir deyimin oluşumunda da yer almaktadır. Deyim "dağıtılma, darmadağın edilme" karşılığında kullanılmaktadır. Yunus Emre aşkı anlattığı bu şiirde hak yolda yaşadıklarını, geçirdiği aşamaları dile getirmektedir. Cercfs olup basıldum Mansur oldum asıldum Halllle panbugı gibi bunda atılup geldüm (191/13) Reyhan: Fesleğen (Baytop, 2007: 230) de denilen bu güzel kokulu çiçek, Yunus'un şiirlerine güzel koku saçmaktadır. Şiirde birlikte ele alınan gül ve reyhanın kokusu, aşık ile maşuk:u birleştirmekte; birliği, yani cevhidi ortaya çıkarmaktadır. Gül ü reyhiinun kokusı 'aşıkıla ma 'şukadur 'Aşık olanun ma 'şukı hergiz öginden gitmeye (317) 960

14 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Saz: Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen bu bitki, şiirlerde iki kez geçmektedir. Göl, su, deniz, gözyaşı gibi unsurlada birlikte kullanılmıştır. A 'Aşıkun gözi yaşı hem göl ola Ayagından siiz bitüp kamışlana (32414) i Servi: Divan şiiri ürünleri (Pala, 2003: 414) ile halk edebiyatı ürünleri arasında (Albayrak, 2004: 464) adından en çok söz ettiren ağaç olan servi, Yunus Emre Divanı'nda bir kez geçmektedir. Sevgilinin boyunu anlatmak için kullanılan bu ağaç, bir süs bitkisidir.ve yaz kış yeşildir. İnce, düz ve uzuh. oluşu nedeniyle doğruluğu simgelemektedir. Yunus, Allah sevgisine yer verdiği bu şiirinde sevgilinin özelliklerini sayarken mecazlı anlatırnın en güzel örneklerinden birini sunar. İşitdüm boyun senün serviden a'liiyımış Dahı gözüm görmedin boyunı sevdi kulak (132/8) Sidretü'l Münteha: Sözlük anlamı "Arabistan kirazı" (Devellioğlu, 1997: 951) olan sidre, ilahl nitelikleri olan bir ağaçtır. Sidretü'l Münteha (son uçtaki kiraz ağacı) ise tasavvufta ulaşılabilecek son noktaya işaret etmektedir (Pala, 2003: 417). İlahl niteliklere sahip olan bu ağaç, eserde bir kez geçmektedir. Sidretü 'l-müntehii'dan andan içerü giden Hiç nişan eydimedi menzil-i nur içinde (30516) Şecer: Arapçada "ağaç" anlamına gelen şecer, Divan'da bir kez geçmekte; birinci unsuru Türkçe bir sözcük olan bir. bağlama grubunda yer almaktadır. Bu dizede bahar mevsiminin gelişi, baharın çağrıştırdığı duygular ve insanların dünyaya ibret nazarıyla bakınası gerektiği vurgulanmıştır. Ölmiş idi ot u şecer dirilüben geri biter Müşriklere nükte yiter var eyledi nesli yine (3 12/4) 961

15 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞöLENİ 6-8 MAYIS Tôba: Sidre'de bulunan ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olmak üzere bütün cenneti gölgeleyen ilahi bir ağaçtır (Pala, 2003: 473). Şekli ve gölgesi meşhur olan bu ağaç, Divan'da iki yerde geçmektedir. Bu şiirlerde ilahi buyruklara uyanların cennette bulunan bu ağacın dallarına yerleşip oradaki nimetlerden istifade edeceği ve dünya nimetlerine itibar etmeyeceği belirtilmektedir. Kevser havzına ta/anlar ölmezdin öndin ölenler Nefsini düşman bilenler konar Tilbii daliarına (34516) Tilbii tahndan uçanlar yüce makamlar geçenler Şaraben tahur içenler banmaz dünya hallarına (34517) Yemiş: "Meyve" anlamında kullanılan yemiş, eserde bir yerde geçmektedir. Aşkın bağına giren Yunus'un gayesi, bu güzel bahçeden meyveler yiyerek, güller koklayarak nasiplenmektir. Çü girdüm 'ışkun bagına bakdum soluma saguma Dürlü yemişlerün yiyüp güllerini yıylayayın (283/4) Sonuç: Divan'da yer alan bitki adları üzerine kurulan bu çalışmada, bitki adlarının bağlamsal karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. Yunus Emre Divanı'nda yer alan bitki adları, geçiş sayıları dikkate alınarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 962

16 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Gül 56 Karpuz ı Ağaç 23.Koz ı Çiçek 7. i Mugaylan dikeni ı Diken 6 Ney-Şeker ı Mlşe (Meşe) 5 Öd ağacı ı Buğday 2 Panbuk (Pamuk) ı Kamış 2 Servi ı Ot 2 Sidretü'l Münteha ı Re yhan 2 Şe c er ı S az 2 Üzüm ı Tuba 2 Yemiş ı Arpa ı Toplam 122 Erik ı Bitki adları, Divan'ın sözvarlığı içinde önemli bir yere sahiptir. Yunus Emre, bu bitkilere bilinen çağrışımların dışında kendisine has birtakım anlamlar da yüklemiştir. O, tasavvuf gibi anlaşılması zor olan manevi iklimi, herkesin anlayabileceği bir dille sunarken bitki adlarından yararlanmıştır. Bu durum, onun hayatı ve tabiatı bütün yönleriyle bildiğini, eşyayı iyi tanıdığını göstermektedir. Divan'da 24 bitki türü yer almaktadır. B;unlar içinde Türkçe olanlar "ağaç, arpa, buğday, çiçek, diken, erik, kamış, ot, saz, üzüm, yemiş"; Farsça olanlar "gül, meşe, karpuz, koz, neyşeker, panbuk"; Arapça olanlar ise "reyhan, tuba, sidretü'l münteha ve şecer"dir. Tür olarak Türkçe bitki adlarının çokluğu dikkat çekmektedir. Ayrıca birinci unsuru Arapça ya da Farsça, ikinci unsuru Türkçe sözcüklerle oluşturulan (öd ağacı, mugaylan dikeni) bitkiler de bulunmakta, bu ve diğer yabancı kökenli adların Türkçenin ses yapısına uydurulduğu görülmektedir. Aynı anlama gelen ağaç ve şecer sözcüklerinden Türkçe olan ağaç sözcüğünün çokça tercih edilmesi, Yunus Emre ile döneminin dil anlayışı konusunda fıkir sunmaktadır. 963

17 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS. Şiirlerde en çok anılan bitki güldür. Bu durum, halk edebiyatının genel motif yapısına uygunluk göstermektedir. Klasik edebiyatın temel motifi olan lale, şiirlerde hiç karşılaşmadığımız bir çiçektir. Yine klasik edebiyatta çok kullanılan sümbül, nergis gibi adlar da eserde yer almamaktadır. Bu tablo, divan şiiri-halk şiiri arasındaki çizgiyi anlatması bakımından önemlidir. Yunus'un şiirleri, ilahi öğretilerin ve ahlaki değerlerin konusunda birçok didaktik unsuru da Yunus Emre, bu unsurların aktarımmda bitki insanlara sunulması barındırmaktadır. adlarından yararlanırken teşbih, istiare, mecaz, telmih, teşhis, intak gibi söz sanatıarına başvurma yoluna gitmiştir. Özellikle iyi-kötü, güzel-çirkin zıtlığını temsil için kullanılan gül-diken, gül-taş eşleştirmeleri dikkat çekmektedir. KAYNAKÇA: Albayrak, Nuretin (2004), Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İstanbul: L&MYay. Atalay, Besim (2006), Divanü Lugat-it-Türk (Dizin), Ankara: IDKYay. Ayvazoğlu, Beşir (2006), Güller Kitabı, İstanbul: Kapı Yay. Baytop, Turan (2007), Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: IDKYay. Dalkılıç, Bayram (2009), "Yunus Emre'yi Anlama ve Yorumlamanın imkanları: -Eleştirel Bir Okuma-", Yunus Emre 'yi Anlamaya Doğru, s Devellioğlu, Ferit (1997), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Ki tabevi Yay. Okuyucu, Cihan (2009), "Hz. Mevlana ve Yunus'ta Fikir ve. Ruh Akrabalığı", Yunus Emre'yi Anlamaya Doğru, s Pala, İskender (2004), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul: L&M Yay. 964

18 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Tatçı, Mustafa (1990a), Yunus Emre Divanı-L Ankara: KTB Yay. Tatçı, Mustafa (1990b), Yunus Emre Divanı-IL Ankara: KTB Yay. i Türkçe Sözlük(2005), Ankara: IDK Yay. Yunus Emre 'yi Anlamaya Doğru (Bildiriler Kitabı) (2009), I. m us al Yunus Emre Sempozyumu, Mayıs 2009, Karaman: Karaman Valiliği Kültür Yay. 965

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun. Yunus Emre nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan

Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun. Yunus Emre nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

YUNUS EMRE DİVANI NDA GÜL ETRAFINDA OLUŞTURULAN TEŞBİHLER

YUNUS EMRE DİVANI NDA GÜL ETRAFINDA OLUŞTURULAN TEŞBİHLER Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Gül Özel Sayısı Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1 Special Volume on Rose YUNUS

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

Arılar. (Tekerlemeler)

Arılar. (Tekerlemeler) (Tekerlemeler) TEK TEK TEKERLEME Tek tek tekerleme Üstü kaymak şekerleme Dereye düşme çok soğuk Söyle bana çarçabuk ÇARŞIYA GİTME Leblebi alma Kıtır kıtır yeme bir iki üç dört beş altı yedi sana bunu kim

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı

8. Sınıf SBS Deneme-1

8. Sınıf SBS Deneme-1 Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor.

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı Mevsimler & Giyisilerimiz Dünyamızın Güneş çevresinde dönmesiyle mevsimler oluşur ur. Türkiye de bir yılda 4 mevsim yaşarız. Mevsimler Đlkbahar Yaz Sonbahar Kış Đlkbahar Yılın ilk mevsimidir. Ayları; Mart,

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Aile nedir? *Ailemizi tanıyalım. *Ailemizdeki büyüklerin isimlerini öğrenelim. *Akraba ne demek öğrenelim. *Arkadaşlık nedir?

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 11 Adım ve Soyadım Eşleştirme yapalım. A Cümlelerin ilk harflerinin her zaman büyük olması gerektiğini biliyor muydunuz? e T t E l e E L L

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Ana başa taç imiş. Her derde ilâç imiş. Bir evlât pîr olsa da. Anaya muhtaç imiş. seyin Nail Kubalı

Ana başa taç imiş. Her derde ilâç imiş. Bir evlât pîr olsa da. Anaya muhtaç imiş. seyin Nail Kubalı Ana başa taç imiş Her derde ilâç imiş Bir evlât pîr olsa da seyin Nail Kubalı Anaya muhtaç imiş Hü Şiirin vazgeçilmez temasıinsanoğlu, en yoğun ve içten duygularını şiirle dile getirir. Bu yüzden kadın,

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana.

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana. Konu: "Woyzeck ve "Matmazel Julie Adlı Eserlerde Kullanılan İmge ve Simgelerin Eserlerin Tezlerine Katkısı Adı-Soyadı: Halil İbrahim Yüksel No: 149 Sınıfı: 11-D WOYZECK VE MATMAZEL JULIE DE İMGE VE SİMGE

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü:

Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü: Yenişimdir Sözü Girişimdir Yönü İnsandır Özü: Hoşgörü ile Yenişim ve Girişim Yaklaşımları Halil Kulluk Yönetim Kurulu Başkanı İntekno Şirketler Topluluğu Selçuk Üniversitesi - 16 Aralık 2013 Yeniliğe Doğru

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Doğruluk nedir? *Arkadaşlarıma doğru olmayı nasıl öğretebilirim. *Çevremdekilere doğru söylemeyi öğreniyorum. *Doğru söylediğimiz

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 HAZİRAN 2013 / İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ CAMİİ HÜNKÂR KASRI SERGİ SALONU Başkan

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU 23 MART PAZARTESİ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 23-27 MART 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Yerli malını kutladık. *Tutum ve yatırımın kelime anlamlarını öğrendik. *Tutumlu olmayı,

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

Bizim Yunus u Şerh Eyledi!..

Bizim Yunus u Şerh Eyledi!.. On5yirmi5.com Bizim Yunus u Şerh Eyledi!.. Yunus aşığı Dr. Mustafa Tatçı ile Bizim Yunus un şiirlerini, şerhlerini ve çalışmalarını konuştuk. Yayın Tarihi : 2 Ekim 2010 Cumartesi (oluşturma : 11/7/2015)

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Kaynak: Dudular, Kardelen ve Prof. Dr. Oktay Hüseyin (Guseinov) "Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?"

Kaynak: Dudular, Kardelen ve Prof. Dr. Oktay Hüseyin (Guseinov) Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır? Kaynak: Dudular, Kardelen ve Prof. Dr. Oktay Hüseyin (Guseinov) "Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?" Eğitişim Dergisi. Sayı 15. Mayıs 2007. CANLILAR NEDEN GENELLİKLE YUVARLAKTIR? Kardelen Dudular Prof.

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı