X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi"

Transkript

1 T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011

2 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS YUNUS EMRE DİV ANI'NDA BİTKİ ADLARI VE İŞLEVLERi i Dr. İdris Nebi UYSAL Giriş: Yeryüzündeki canlılar kümesinin önemli ve geniş bir bölümünü oluşturan bitki(ler); bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, ilieyebilen ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adıdır (TS, 2005: 287). İnsanın hayatını ve fizyolojik gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilınesi için gerekli besm. kaynaklarından bir kısmını oluşturan bitkiler, taşıdıkları (özel) anlam ve çağrışimlar bakımından dil ve edebiyatta kullanılan temel malzemeler arasına girmiş; çiçekler, meyve ve sebzeler, ağaçlar zaman zaman Türk şiirinin ifade temsilleri içinde kendisine yer bulmuştur. Özellikle çiçek adiarına Klasik Türk şiiri başta olmak üzere Türk şiirinin her vadisinde rastlamak mümkündür. Yunus Emre, Türk (tasavvuf) edebiyatının müstesna şahsiyetlerinden biridir. "İlahi" adını verdiğimiz şiirleri, edebiyatımızın en seçkin örneklerini yansıtır. Bu şiirler, Yunus'un hayat karşısında takındığı tavrı aksettirir ve düşünce tarihimizin derin izlerini taşır. Onun engin hoşgörü anlayışının ve zengin gönül dünyasının bir iz düşümü olan şiirleri, Türkçenin en veciz örnekleri arasında yer alır. Bu bakımdan onun şiirlerinde yer verdiği her sözcük önemlidir ve üzerinde dikkatle durmayı gerektirir. Divan'da sıkça karşılaşılan kişi adları, bitki adları, hayvan adlarının her biri bir düşüncenin, bakış açısının dile getirilişinde yararlanılan simgelerdir. İnceleme: Yunus Emre Divanı'nı esas alan bu çalışma, Divan'da yer alan bitkiler üzerine kurulmuştur 1 : Eserde geçen bitki adları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karaman. 949

3 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS. incelenirken ağaç, çiçek, ot gibi genel adlandırmalar da çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Ağaç: Çiçeği, meyvesi ve diğer estetik özellikleriyle tarih boyunca insanların ilgisini çeken ve beşikten mezara kadar insan hayatının her döneminde yer alan ağaç (Albayrak, 2004: 5), Yunus Emre Divanı'nda yirmi üç kez geçmektedir. Bunlardan dördü, "bu tür bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan nesne (TS, 2005: 28)" anlainı ile kullanılmış olup agaç at (3) ve agaçdan at (1) yapıları ile yer almıştır. Kastedilen, birinde teneşir, diğerlerinde ise tabuttur. Her ikisinin de temel malzemesi ağaçtır. Doğar doğmaz ağaçla tanışan insanoğlu, dönüşü olmayan yolculuğa da ağaçla çıkmaktadır: Agaç ata bindüreler sinden yana göndereler Yir altına indüreler kimse ayruk görmez ola (6/6) Ağaç, canlılığı ve yaşama gücünü temsil eden bir varlıktır. İklimlere göre görünrusünü değiştirmesi, hayatın döngüselliğine işaret etmektedir. Onun en canlı ve neşeli olduğu dönem, bahar mevsimidir. O, yeşilken daha bir güzeldir ve hiç kimse kuru ağaca itibar etmez. Yunus Emre, divanmda dört yerde kuru agac ifadesine yer vermektedir. O, bu mısralarda aşık olmayan insanı canlılık belirtisi göstermeyen bir ağaca benzeterek böyle tipierin bu durumdan kurtulabilmesi ıçın mutlaka bir mürşide gönül vermesi gerektiğini ifade eder. 'A.şıklarun yüzinden bellüdür benizinden Her kim '{işık olmadı benzer kurı agaca (342/5) Nitekim Yunus Emre, yine bir şiirinde kendisine yönelik bir değerlendirme yapar ve kendisinin de geçmişte aşık olmadan önce kuru bir ağaç olduğunu içtenlikle belirtir. 1 Bu çalışmada Mustafa Tatçı tarafindan hazırlanan Yunus Emre Divanı esas alınmıştır. 950

4 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGİ BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Bir kurı agacıdum yol üzre düşmişidüm Bir bana nazar kıldı taze cüvan oldum ben (280/8) Yunus Emre, hayata 1 ve tabiata dikkatle bakan bir yaratılışa sahiptir. Yaratılan her şey, onu düşünmeye sevk eder. Bu inançla bazen bir çiçekle bazen de yolda birden karşısına çıkan bir ağaçla filozofça söyleşir (Ayvazoğlu, 2006: 65), onlara derin sorular yöneltir. Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir agaç Böyle latif böyle şfrfn gönlüm eydür bir kaç sır aç (2111 ). Er sırrıdur sırrun senün er yiridür yirün senün Ne yirdedür yirün senün sana soraram iy agaç (2116) Yunus'un şiirlerinde ağaç ile ilgili dikkat çeken bir başka kullanım da ağacın manevi bir sığınak olarak ele alınmasıdır. Bu bağlamda tasavvuf edebiyatında akla gelen ilk konu, Zekeriya peygamberin düşmanlarından kaçıp bir ağaca saklanması ve orada katledilmesi olayıdır (Pala, 2003: 503). Nitekim Yunus Emre de iki ayrı şiirde bu olayı hatırlatır ve bu motiften yararlanarak kendisi ile bir bağ kurar. Zekerya oldum kaçdum irdüm agaca geçdüm Kanum dört yana saçdum depem deldürüp geldüm (191/10) Arpa: İnsanlar ve hayvanlar tarafından tüketilebilen bu bitki, tarımın temel ürünlerinden biridir. Divan'da dervişliğin tanımı ve nitelikleri verilirken kullanılan arpa, şiirlerde bir kez geçmektedir. Arpa bereket, iyilik ifade eder. Bu şiirde dervişin dünyadan gönlünü çekerken etrafına bereket, iyilik saçacak işleri sürdürmesi gerektiği anlatılmaktadır. Dünyadan gönlini çeke eli ile arpa eke Unına yarı kül kata güneşde kurulmak gerek (140/4) 951

5 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Buğday: Temel besin kaynaklarından biri olan buğday, Divan' da iki ayn şiirde kendisine yer bulmuştur. Yunus Emre, her iki dizede de Adem peygamberin cennetten uzaklaştınlmasına neden olan olayı hatırlatmaktadır. Bu olaya işaret edilirken meyve değil, buğday kullanılmıştır. Miskfn Adem yanıldı Uçmak'da bugday yidi İşi Hak'dan bilenler şeytandan tutmayalar (57/8) Çiçek: Gül, sümbül gibi çiçek açan kır veya bahçe bitkisi türünün genel adı olan bu sözcük, Divan'da yedi kez geçmektedir. Bu dizelerde çiçeklerin yaz günlerinin süsü olup yaradam kendi dilince zikrettiği, aşk eri bir kişinin dervişe benzer bu latif çiçekleri görmesi gerektiği Yunus tarafından samimi bir üslupla dile getirilmektedir. Yine aşksız biten bir çiçeğin, aşktan yoksun olan bir varlığın solacağı, yaşayamayacağı vurgulanmış; yeryüzündeki bütün çiçeklerin Hz. Muhammed'in terine benzediği, ondan bir iz taşıdığı konusu işlenmiştir. Hak anı ögdi yaratdı sevdi Habfb 'üm didi Yir yüzinde cümle çiçek Mustafa'nun teridür (81/2) Diken: Divan'da altı yerde karşılaştığımiz diken, gül ile birlikte ele alınmıştır. Zaten bu iki unsur, şiirimizin temel sembollerinden biridir. İyilik-kötülük, dost-düşman vb. zıtlıklar, gül-diken ikilisi ile anlatılınaya çalışılmıştır (Pala, 2003: 182). Nitekim bu kavramlar, Yunus Emre'nin de üzerinde durduğu, insanları düşünmeye çağırdığı temel ifade_şekilleridir. İnsan ruhunun birbirine ters iki ayn yönüne işaret eden bu kavramlar, aynı zamanda birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani iyi olmadan kötüyü, kötü olmadan da iyiyi anlayabilmek ve anlatabilmek zordur. Yunus'un Sen güli görür iken dikene sunma elün (5112) Diken olma gül ol eren yolında Diken olurısan oda yanasın (279/6) 952

6 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS dizeleri, iyi ile kötü arasındaki farkın anlaşılabilmesi ve - hangisinin seçilmesi gerektiği konularında insanlara yol göstermektedir. Bununla birljkte diken, ne olursa olsun, hor görülnıemelidir. Zira gül, -- kuru dikende biter (343/5) ve yaratılanı yaradandan ötürü sevmek gerek. Zira şer de Hakk'ın bir hediyesidir (Okuyucu, 2009: 313). Bu yaklaşım, Yunus Emre'nin herkesi kucaklama, sevme anlayışının bir ifadesi olarak dikkatimizi çekmektedir. Erik-üzüm-koz: Her biri aynı beyitte birer kez geçen bu bitkiler, şiirdeki anlam bütünlüğünün bozulmaması ve şiirin daha iyi anlaşılabilmesi için birlikte ele alınmıştır. Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde şeftali, kayısı, erik gibi meyvelerin genel adı (Atalay, 2006: 193) olan erik, günümüz Türkçesinde anlam bakımından bir daralnıaya uğramıştır. Divan'daki kullanımı ile Divanü Lugat-it-Türk'te verilen karşılığı devam ettirdiği görülmektedir. Üzüm, eskiden beri sözvarlığımızda yer alan bir bitki adıdır. Dilimize Farsçadan giren koz ise ceviz anlamına gelmektedir (TS, 2005: 1226). Severek tükettiğimiz bu bitkiler, Yunus'un dilinde ayrı ve özel anlamlar yüklenmiştir. Yunus'un şiirleri bize arı ve duru Türkçenin en güzel örneklerini sunmaktadır. Ancak bu şiirlerin, gönül gözü ile değedendirilip yorumlandığı zaman gerçek anlamlarının çok ötesinde çağrışımlar barındırdığı anlaşılmaktadır. Divan'da yer alan 407 numaralı şiir, Yunus'u ve onun dünyasını anlamaya imkan sağlayan şiirlerden biridir. Şathiye türünün bir örneği olarak değerlendirilen bu şiirde Yunus Emre şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kavram ve makamlarına açıklık getirmektedir (Tatçı, 1990a: 314). Şiirin ilk dizeleri, konu olarak seçtiğimiz bitki adları için bir zenginlik arz etmektedir. 953

7 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGİ BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi Bostan ıssı kalayup dir ne yirsün kozumı ( 407/1) Bilindiği gibi her ağacın kendine has meyvesi vardır. Erik dışı ve içi sert olan bir meyvedir. Dışı yenir, içindeki çekirdek ise yenmez. Üzüm yenen ve kendisinden şarap, pekmez, sirke gibi pek çok ürün elde edilen bir bitkidir. İçindeki çekirdek, onun için bir noksanlık kabul edilmiştir. Ceviz ise yenen, faydası çok olan ve içinde atılacak şey bulunmayan bir bitkidir. Tatçı, bu şiiri içinde yer. alan simgelerden de yararlanarak şu şekilde açıklamaktadır: "Koz (ceviz) dört tabakalı olmakla dört makamı karşılamaktadır. Üzüm ve erik, hakikat ve şeriat mukabili zikredilmiş birer mecaz olmaktadır. Üzümün her tarafı yendiği ve pek çok mamulü olduğu halde eriğin sadece dışı yenir. Hakikat de şeriat makamına göre böyledir. İç yüzü aniaşılmayan şeriatın yaşanınası zordur." (1990a: 314) Bu şiir, üzerinde değişik yorumların yapılabileceği bir şiirdir. Yoğun bir anlatıma sahip olan bu dizelerde erik dalı hakikat yolu, dalda yenen üzüm hakikat yolunda alınan zevk, ceviz ise hakikatin kendisi olarak izah edilebilir. Bu arada unutulmamalıdır ki önemli olan, bostan sahiplerinden yani yolu bilenlerden yararlanmayı bilmektir. Gül: Divan'da en çok geçen (elli altı kez) bitki, güldür. Türk şiirini süsleyen temel motiflerden biri olana gül, Türk halk edebiyatı (Albayrak, 2004: 206) ile Divan edebiyatında (Pala, 2003: 182) adından en çok söz ettiren çiçektir. Kokusu, rengi, güzelliği, tazeliği bakımından bazen sevgili güle bazen de gül sevgiliye benzetilmiştir. Şiirlerde benzetme, istiare ve karşılaştırma yapılırken başvurulan temel simgelerden biridir. Sevgilinin yüzü, yanağı, teri, kokusu, endamı vs. gül ve gülün özellikleri ile tasvir edilir. 954

8 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Tasavvuf edebiyatında ise gül, Allah'a ve Allah'ın birliğine işaret eder (Albayrak, 2004: 208). Bu bakımdan gül,. Allah dostunun sembolü olarak kabul edilmiş, tasavvuf ehli de kendisini o güle aşık olan 9iilbülün yerine koymuştur. Gülle ilgili en önemli ayrıntılardan biri de onun Hz. Muhammed'in terinden doğmuş olmasıdır. Nitekim bunu Yunus Emre şu sözlerle hatırlatmaktadır: Gül Muhammed deridür bülbül anun yaridür Ol gülile ezelf cihana bile geldüm (196/8) Yunus Emre, gülü çok değişik işlevlerde sunmuştur. En çok karşılaşılan, gül-bülbül aşkına değinen işlevdir. Allah aşkının, peygamber sevgisinin işlendiği bu dizeler, tasavvuf edebiyatımızın temel konularına dikkat çekmektedir. Bu dizelerde Yunus Emre, kendisini billbill olarak düşünür, dostunu ise hiç solmayacak güle benzeterek seslenir: Benüm di/üm kuş dilidür benüm i/üm dost ilidür Ben bülbülem dost gülümdür bi/ün gülüm solmaz benüm (175/2) Sen sultansın ben ku/am sen gülsin ben bülbülem Hükmün 'aleme yiter ne kim var kul üstine (334/2) Bahar tabiatın yeniden canlandığı, taze ve canlı renklerin tabiatın her köşesine hakim olduğu, bülbüllerin heyecana gelip coştuğu günlerdir. Bu renkli ve canlı dünyada gülün ayrı ve önemli bir yeri vardır. Çok zaman tek başına balıarı temsil eden gül (Ayvazoğlu, 2006: 30) ile bülbül, bu mevsimin (hoş) gelişini müjdeler. Onlar olmadan baharın tadı olmaz. Gülün hasretiyle yanıp tutuşan bülbül, bu nefis manzaranın güzelliği kendinden geçer ve feryada }?aşlar. karşısında Yine yir yüzi tonanup kat kat olup renge batup Bülbül güle karşu ötüp can budaga asdı yine (312/6) 955

9 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Bahar yalnızca doğayı harekete geçirmez; insana canlılık verir, kalplerde tatlı rüzgarlar estirir. Aşk bahçesinin bülbülü olan Yunus, gülde görür dostun cemalini (95/2) ve kendini kaybeder, deli olur. Gül, Divan'da Hz. Muhammed ve onun getirdiği dini hükümler için de kullanılmıştır. Ayrıca imanın güzelliği, eserde gül ile ifade edilmiştir. Zira ferah ve latifbir çiçek olan gül, aynı zamanda şeriat gibi uyarıcı bir özelliğe sahiptir (Tatçı, 1990a: 125). Yunus'un deyişiyle bir olan Allah'a iman edip onun elçisi olan Hz. Muhammed'in getirdiği hükümlere uyan kişide imanın gülleri canlıdır; günahkar kişide ise imanın gülleri solmuş, diriliğini ve güzelliğini kaybetmiştir. Niçün sen nefs-i emmlirı bu gajletden uyarmazsın Muhammed şer 'f gülini senün yüzüne urmazsın (23511) Günlihun çogu şumından fmlinun gülleri saldı (235/3) Yunus Emre, dünyadan ve dünyalık işlerden uzaklaşıp dost meclislerinde bulunmayı, manevi coşkunun yoğun olduğu o mekanlarda bir gül gibi açmayı ve solmadan kalmayı murat eder. Böyle şiirlerde gül, bizzat Yunus'un kendisidir. Ko ben yanayın tüteyin dost bahçesinde yiteyin Bir gül olayın biteyin açıluban solmayayın (269/6) Halvetlerde meşgi1l olam dliim açılam gül olam (291/3) Gül ve diken birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. Diken gülsüz, gül de dikensiz olmaz. Hayatın iki zıt ucunu (iyi-kötü) temsil eden gül ve diken, Yunus 'un dilinde genel bir uyarının somut şekilleri olmuştur. Diken olma gül ol eren yolında Diken olunsan oda yanasın (279/6) 956

10 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE" SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Gül dikensiz olmaz; ancak vahdetin simgesi olan gülün dikeni yoktur. O vahdet ilinde diken yok gülinde (62/3) Ve insan güli görür iken dikene elün sunma (5112) uyarısını her daim dikkate almalıdır. Yunus Emre, gül-diken ikilisinin dışında gül-taş eşleştirmesini de şiirimize kazandırmıştır. O, hayatta her şeyin olabileceğini, insanın her türlü olayla karşılaşabileceğini; ane~ şartlar ne olursa olsun, insanın, insanlığını unutınayıp hoşgörü kapısını sürekli açık tutması gerektiğini belirtir. Taşa taşla değil gülle cevap vermek lazımdır, der. Kim bize taş atarısa güller nisa? olsun ana Çıraguma kasd idenün Hakyandursun çıragını (376/5) Kamış: Göl, dere ve bataklık kenarlarında yetişen ve boyu üç metreye kadar çıkabilen bir bitki olan kamış (Baytop, 2007: 150), Divan'da iki yerde geçmektedir. Klasik Türk müziğinin ve Tekke edebiyatının vazgeçilmez çalgısı olan ney, kamıştan yapılır. Yunus Emre dizelerden birinde kendisini kamışa benzetmiştir. Kamıştan dökülenler de şeker gibi tatlı sözlerdir. Burada konuşandan çok konuşturana dikkat çekilmektedir. Ayrıca kamış aşk ateşine verildiği zaman yanacak, ortaya şeker çıkacaktır. Hasılı yanmadan yakmak mümkün değildir. Ol dost bana ümmf dimiş hem adumı Yunus kamış Dilüm şeker gevdem kamış bu söyleyen nemdür benüm (170/6) 2 Nisiir Arapçadır ve "saçma, serpme; saçı, düğünde saçılan para" aıılamlarına gelmektedir (Devellioğlu, 1997: 840). Beşir Ayvazoğlu (2006: 20) Güller Kitabı 'nda Uygur Türklerinin saçı, adak malzemesi olarak çiçeklerden yararlandıkları bilgisini aktarır. Yunus'un taşa karşılık gül saçması, geleneğini sürdürme olarak ele alınabilir. 957

11 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS. Canum 'ışkun külhamdur tartınmadın ur adını Kamış suyı şeker olur ad bıragıcak külhana (29412) Karpuz: Karpuz, Divan'da bir yerde geçmektedir. Yunus Emre burada, yerde yetişen bu bitkiyi, yetişme alanın dışında bir yerde elde etmenin imkansızlığına işaret ederken aklın ve bilimin önemine vurgu yapmıştır. Kendi deyimiyle marifet ehlini tarif ederken bir simge olarak bu bitkiden yararlanmıştır. Olmaz sözi dimezem ben ma 'rifet ehline Zfra disem inanmaz agaçda bitdi karpuz (106/6) Meşe: Üç yüz kadar türü arasında yaz kış yapraklarını dökmeyenleri de bulunan bu ağaç, Divan'da beş kez geçmektedir. Bu dizelerden birinde Yunus, dervişliği bir sanata, onun kıyafetini ise meşeye benzetmektedir. Dervişlik bir pfşedür hırkacugı mişedür Çok canavarlar yörür tonında dervfşlerün (149/9) Eserde meşe ile ilgili olarak öne çıkan bir diğer konu, meşe bulunan yerlerin orman oluşudur. Buralar, tehlike ve sıkıntılarla doludur. Hak aşığı, bu sıkıntıları göğüsleyebilmelidir. Şol karşugı tagları mişeleri bagları Saglık safalık ile aşduk el-hamdüli'llah (292/2) Mugaylan dikeni: Peygamber dikeni, meryemana dikeni, deve dikeni (TS, 2005: 513) gibi adlarla anılan bu diken, Yunus'un gönlünü aşkın kıblesine çevirmesinden sonra onun dünyasında adeta bir ipek halini almıştır. Acı ve ıstırabın timsali olarak kullanılır. Kişinin gönlünü gerçek aşkla doldurması, onu karşılaştığı zorlukları aşma konusunda güçlendirir; böyle insanların nazarında dikenler, çileler hakikate ulaşmak için birer vesiledir. 958

12 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Yunus teveccüh ideli Ka'be-i 'ışka canilen Oldı mugaylan dikeni ayagı altında harfr (53/6) Ney-şeker: Şeker katmşı (Devellioğlu, ı997: 83ı), Yunus'un çıktığı aşk seferlerinden birinde bahsettiği bitkilerden biridir. Bu kutsal seferin yolcuları için diken vatanı temsil etmektedir. Aşığın şeker, şerbet yerine tercih ettiği ise zehirdir. Zira aşk seferinin yolcuları bu uğurda çile çekmeye hazırdır, hazır olmalıdır. Vatan oldı diken gurbet gülistan Agu içmek yig oldı ney-şekerden (263/4) Ot: Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler (TS, 2005: ı 5 ı 7)' in genel adı olan ot, Divan' da aynı şiirin iki ayrı dizesinde geçmektedir. Kullanım şekli bakımından dikkat çekicidir: ot u şecer, ot u agaç. Şiirde ot ve ağacın baharla birlikte tekrar dirildiği, hayatın canlandığı ve insanlar için ibret dolu anların yaşandığı dile getirilmekte, Hz. Muhammed'in bir kıssasına telmili yapılmaktadır (Dalkılıç, 2009: 344). Küçük büyük her şeyin baharla birlikte ilalll hazineden lütfedilen elbiselerle donandığı, ancak bu günlerin uzun süreli olmadığı hatırlatılmaktadır. Yani, anlayan için bir ot bile çok şey ifade etmektedir. Yine yini hazfneden yini hi! 'at giydi cihan Yine virildi yini can ot u agaç sesdi yine (3 ı2/3) Ölmiş idi ot u şecer dirilüben girü biter Müşriklere nükte yiter var eyledi nesli yine (3 ı2/4) Öd ağacı: Bu ağaç, dulaptal otugillerden, tropik bölgelerde yetişen, dini törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaçtır (TS, 2005: ı529). Divan'da bir kez geçen bu ağaç, dulaptal otu familyasındandır. Türün örnek bitkisi olan dulaptal otu, Kuzeydoğu Anadolu dağlarında yetişen, çiçekleri güzel kokan, 959

13 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS çalı görünüşünde, çok yıllık bir bitkidir (TS, 2005: 575). Yunus Emre; Öd agacı bigi yanar vücudum Dütünü göklere seher yilidür (5012) dizelerinde aşk ateşiyle yanan vücudunu öd ağacina benzetmiş, vücudundan çıkan dumanları ise ilahl sevgiliye sevgisini ulaştıran seher yeli olarak düşünmüştür. Bu ağacın güzel kokulu olması, yanarken güzel kokusunu yayması da önemli bir özelliktir. İlahl aşkın taşıyıcısı olan gönüller yanmalı, yanarken de etrafına hoş kokular sunınalıdır. Bir başka ifadeyle aşık, aşkını yaşarken kendisi kadar çevresini de düşünmelidir. Panbuk: Eserde bir yerde karşılaştığımız pamuk, ünlü sufi Hallac-ı Mansur'un adı ile birlikte kullanılmıştır. Hallaç, Arapça bir sözcük olup "yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, atımcı (TS, 2005: 837)" anlamına gelmektedir. Bu sözcük, dilimizde hallaç pamuğu gibi at(ıl)mak şeklinde kullanılan bir deyimin oluşumunda da yer almaktadır. Deyim "dağıtılma, darmadağın edilme" karşılığında kullanılmaktadır. Yunus Emre aşkı anlattığı bu şiirde hak yolda yaşadıklarını, geçirdiği aşamaları dile getirmektedir. Cercfs olup basıldum Mansur oldum asıldum Halllle panbugı gibi bunda atılup geldüm (191/13) Reyhan: Fesleğen (Baytop, 2007: 230) de denilen bu güzel kokulu çiçek, Yunus'un şiirlerine güzel koku saçmaktadır. Şiirde birlikte ele alınan gül ve reyhanın kokusu, aşık ile maşuk:u birleştirmekte; birliği, yani cevhidi ortaya çıkarmaktadır. Gül ü reyhiinun kokusı 'aşıkıla ma 'şukadur 'Aşık olanun ma 'şukı hergiz öginden gitmeye (317) 960

14 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Saz: Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen bu bitki, şiirlerde iki kez geçmektedir. Göl, su, deniz, gözyaşı gibi unsurlada birlikte kullanılmıştır. A 'Aşıkun gözi yaşı hem göl ola Ayagından siiz bitüp kamışlana (32414) i Servi: Divan şiiri ürünleri (Pala, 2003: 414) ile halk edebiyatı ürünleri arasında (Albayrak, 2004: 464) adından en çok söz ettiren ağaç olan servi, Yunus Emre Divanı'nda bir kez geçmektedir. Sevgilinin boyunu anlatmak için kullanılan bu ağaç, bir süs bitkisidir.ve yaz kış yeşildir. İnce, düz ve uzuh. oluşu nedeniyle doğruluğu simgelemektedir. Yunus, Allah sevgisine yer verdiği bu şiirinde sevgilinin özelliklerini sayarken mecazlı anlatırnın en güzel örneklerinden birini sunar. İşitdüm boyun senün serviden a'liiyımış Dahı gözüm görmedin boyunı sevdi kulak (132/8) Sidretü'l Münteha: Sözlük anlamı "Arabistan kirazı" (Devellioğlu, 1997: 951) olan sidre, ilahl nitelikleri olan bir ağaçtır. Sidretü'l Münteha (son uçtaki kiraz ağacı) ise tasavvufta ulaşılabilecek son noktaya işaret etmektedir (Pala, 2003: 417). İlahl niteliklere sahip olan bu ağaç, eserde bir kez geçmektedir. Sidretü 'l-müntehii'dan andan içerü giden Hiç nişan eydimedi menzil-i nur içinde (30516) Şecer: Arapçada "ağaç" anlamına gelen şecer, Divan'da bir kez geçmekte; birinci unsuru Türkçe bir sözcük olan bir. bağlama grubunda yer almaktadır. Bu dizede bahar mevsiminin gelişi, baharın çağrıştırdığı duygular ve insanların dünyaya ibret nazarıyla bakınası gerektiği vurgulanmıştır. Ölmiş idi ot u şecer dirilüben geri biter Müşriklere nükte yiter var eyledi nesli yine (3 12/4) 961

15 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞöLENİ 6-8 MAYIS Tôba: Sidre'de bulunan ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olmak üzere bütün cenneti gölgeleyen ilahi bir ağaçtır (Pala, 2003: 473). Şekli ve gölgesi meşhur olan bu ağaç, Divan'da iki yerde geçmektedir. Bu şiirlerde ilahi buyruklara uyanların cennette bulunan bu ağacın dallarına yerleşip oradaki nimetlerden istifade edeceği ve dünya nimetlerine itibar etmeyeceği belirtilmektedir. Kevser havzına ta/anlar ölmezdin öndin ölenler Nefsini düşman bilenler konar Tilbii daliarına (34516) Tilbii tahndan uçanlar yüce makamlar geçenler Şaraben tahur içenler banmaz dünya hallarına (34517) Yemiş: "Meyve" anlamında kullanılan yemiş, eserde bir yerde geçmektedir. Aşkın bağına giren Yunus'un gayesi, bu güzel bahçeden meyveler yiyerek, güller koklayarak nasiplenmektir. Çü girdüm 'ışkun bagına bakdum soluma saguma Dürlü yemişlerün yiyüp güllerini yıylayayın (283/4) Sonuç: Divan'da yer alan bitki adları üzerine kurulan bu çalışmada, bitki adlarının bağlamsal karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. Yunus Emre Divanı'nda yer alan bitki adları, geçiş sayıları dikkate alınarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 962

16 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS Gül 56 Karpuz ı Ağaç 23.Koz ı Çiçek 7. i Mugaylan dikeni ı Diken 6 Ney-Şeker ı Mlşe (Meşe) 5 Öd ağacı ı Buğday 2 Panbuk (Pamuk) ı Kamış 2 Servi ı Ot 2 Sidretü'l Münteha ı Re yhan 2 Şe c er ı S az 2 Üzüm ı Tuba 2 Yemiş ı Arpa ı Toplam 122 Erik ı Bitki adları, Divan'ın sözvarlığı içinde önemli bir yere sahiptir. Yunus Emre, bu bitkilere bilinen çağrışımların dışında kendisine has birtakım anlamlar da yüklemiştir. O, tasavvuf gibi anlaşılması zor olan manevi iklimi, herkesin anlayabileceği bir dille sunarken bitki adlarından yararlanmıştır. Bu durum, onun hayatı ve tabiatı bütün yönleriyle bildiğini, eşyayı iyi tanıdığını göstermektedir. Divan'da 24 bitki türü yer almaktadır. B;unlar içinde Türkçe olanlar "ağaç, arpa, buğday, çiçek, diken, erik, kamış, ot, saz, üzüm, yemiş"; Farsça olanlar "gül, meşe, karpuz, koz, neyşeker, panbuk"; Arapça olanlar ise "reyhan, tuba, sidretü'l münteha ve şecer"dir. Tür olarak Türkçe bitki adlarının çokluğu dikkat çekmektedir. Ayrıca birinci unsuru Arapça ya da Farsça, ikinci unsuru Türkçe sözcüklerle oluşturulan (öd ağacı, mugaylan dikeni) bitkiler de bulunmakta, bu ve diğer yabancı kökenli adların Türkçenin ses yapısına uydurulduğu görülmektedir. Aynı anlama gelen ağaç ve şecer sözcüklerinden Türkçe olan ağaç sözcüğünün çokça tercih edilmesi, Yunus Emre ile döneminin dil anlayışı konusunda fıkir sunmaktadır. 963

17 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENİ 6-8 MAYIS. Şiirlerde en çok anılan bitki güldür. Bu durum, halk edebiyatının genel motif yapısına uygunluk göstermektedir. Klasik edebiyatın temel motifi olan lale, şiirlerde hiç karşılaşmadığımız bir çiçektir. Yine klasik edebiyatta çok kullanılan sümbül, nergis gibi adlar da eserde yer almamaktadır. Bu tablo, divan şiiri-halk şiiri arasındaki çizgiyi anlatması bakımından önemlidir. Yunus'un şiirleri, ilahi öğretilerin ve ahlaki değerlerin konusunda birçok didaktik unsuru da Yunus Emre, bu unsurların aktarımmda bitki insanlara sunulması barındırmaktadır. adlarından yararlanırken teşbih, istiare, mecaz, telmih, teşhis, intak gibi söz sanatıarına başvurma yoluna gitmiştir. Özellikle iyi-kötü, güzel-çirkin zıtlığını temsil için kullanılan gül-diken, gül-taş eşleştirmeleri dikkat çekmektedir. KAYNAKÇA: Albayrak, Nuretin (2004), Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İstanbul: L&MYay. Atalay, Besim (2006), Divanü Lugat-it-Türk (Dizin), Ankara: IDKYay. Ayvazoğlu, Beşir (2006), Güller Kitabı, İstanbul: Kapı Yay. Baytop, Turan (2007), Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: IDKYay. Dalkılıç, Bayram (2009), "Yunus Emre'yi Anlama ve Yorumlamanın imkanları: -Eleştirel Bir Okuma-", Yunus Emre 'yi Anlamaya Doğru, s Devellioğlu, Ferit (1997), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Ki tabevi Yay. Okuyucu, Cihan (2009), "Hz. Mevlana ve Yunus'ta Fikir ve. Ruh Akrabalığı", Yunus Emre'yi Anlamaya Doğru, s Pala, İskender (2004), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul: L&M Yay. 964

18 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi 6-8 MAYIS Tatçı, Mustafa (1990a), Yunus Emre Divanı-L Ankara: KTB Yay. Tatçı, Mustafa (1990b), Yunus Emre Divanı-IL Ankara: KTB Yay. i Türkçe Sözlük(2005), Ankara: IDK Yay. Yunus Emre 'yi Anlamaya Doğru (Bildiriler Kitabı) (2009), I. m us al Yunus Emre Sempozyumu, Mayıs 2009, Karaman: Karaman Valiliği Kültür Yay. 965

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan.

temlerini işlediği şiirlerinden bazıları: Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi, Rintlerin Akşamı, Ufuklar, Mehlika Sultan. TANITIM: 1912 den sonra şiir ve dil üzerinde yoğunlaşan Yahya Kemal, tarih, dünya görüşü ve aşk konuları çerçevesinde eserini oluşturdu. Mükemmel ve öz şiir anlayışını benimseyen şairin şiirlerinin sayısı

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

YUNUS EMRE DİVANI NDA GÜL ETRAFINDA OLUŞTURULAN TEŞBİHLER

YUNUS EMRE DİVANI NDA GÜL ETRAFINDA OLUŞTURULAN TEŞBİHLER Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Gül Özel Sayısı Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1 Special Volume on Rose YUNUS

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun. Yunus Emre nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan

Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun. Yunus Emre nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl III, Sayı 1/1, Ocak 2011 Kültürümüzde Arıcılık, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM 1 Timsahlar dişlerini kendileri temizleyemezler. Timsahlar yemek yedikten sonra dişlerinin temizlenmesi için ağızlarını açarlar.

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI ZIT KAVRAMLAR DUYU KAVRAMLARI. Geometrik Şekil. Yön Mekanda Konum BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR.

KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI ZIT KAVRAMLAR DUYU KAVRAMLARI. Geometrik Şekil. Yön Mekanda Konum BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR. KAVRAMLAR RENK KAVRAMI Mor-Turuncu-Yeşil SAYI KAVRAMI 0 ZIT KAVRAMLAR Taze-Bayat,Aynı-Farklı,Doğru-Yanlış,Kirli-Temiz DUYU KAVRAMLARI Kokulu-kokusuz,Islak-Kuru Geometrik Şekil Daire-Üçgen-Dikdörtgen-Elips

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar On5yirmi5.com Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar Akıl Fikir Yayınlarından çocuk kitapları ve hikaye kitapları. Yayın Tarihi : 24 Şubat 2016 Çarşamba (oluşturma : 1/5/2017) Akıl Fikir yayınları yeni

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

Mevlânâ dan Bilgelik Katreleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Mevlânâ dan Bilgelik Katreleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Üzerindeki bilgelik hırkasından, madde ve mânâ dünyasındaki mutluluğun şifrelerini verir bize Mevlânâ. Onun ilmini ve söylemlerini kâğıtlara, kitaplara, ansiklopedilere sığdıramamakla birlikte, deryada

Detaylı

İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.

İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, biri de doğmamıştır. Çin Atasözü İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

*Edebi Sanatlar ve Örnekleri Mecaz. Teşbih

*Edebi Sanatlar ve Örnekleri Mecaz. Teşbih Edebi Sanatlar ve leri *Edebi Sanatlar ve leri Mecaz Kelime veya kelime gruplarını bilinen ilk manalarından başka bir manada kullanmaya mecaz denir. Mecaz edebî eserlerde kullanıldığı gibi zaman zaman

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Bulaşıkları soğuk suyla yıkadı. B) Bu olaydan sonra Ayşe'den soğudum. C) İhtiyarlıktan sonra soğuğa direncim kalmadı.

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:...

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:... ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Önce kelimeleri tek tek okuyalım.her kelimeyi bir defada doğru okuyana kadar

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

NİSAN AYI EĞİTİM PLANI

NİSAN AYI EĞİTİM PLANI 2016-2017 NİSAN AYI EĞİTİM PLANI NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 1.HAFTA: İLKBAHAR İlkbahar mevsimi ne demek ve kaçıncı mevsimimizdir? İlkbaharın özelliklerini tanıyalım İlkbaharda nasıl giyiniriz? İlkbahar

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

Dostluk en çok sözlere yansır. Bazı sözlerin ise bizzat kendisi hayatımız boyunca bizlere dost olur. İşte o sözlerden bazıları

Dostluk en çok sözlere yansır. Bazı sözlerin ise bizzat kendisi hayatımız boyunca bizlere dost olur. İşte o sözlerden bazıları On5yirmi5.com Sözlerdeki Dostluk Dostluk en çok sözlere yansır. Bazı sözlerin ise bizzat kendisi hayatımız boyunca bizlere dost olur. İşte o sözlerden bazıları Yayın Tarihi : 19 Eylül 2009 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular 1. ETKİNLİK 1 Yere kökleriyle tutunarak yaşayan canlıların genel adı, bitki. NEBAT 2 Çok yüksek, çok büyük olan. ULU 3 Suyu toplama, sulama ve elektrik üretmek

Detaylı

NİŞANTAŞI AKADEMİ MART AYI AYLIK BÜLTENİ YILDIZLAR SINIFI

NİŞANTAŞI AKADEMİ MART AYI AYLIK BÜLTENİ YILDIZLAR SINIFI NİŞANTAŞI AKADEMİ MART AYI AYLIK BÜLTENİ YILDIZLAR SINIFI GÜNLERİMİZ PAZARTESİ (OYUNCAK GÜNÜMÜZ) SALI (KİTAP GÜNÜMÜZ) ÇARŞAMBA (PAYLAŞIM GÜNÜMÜZ) PERŞEMBE (GÖSTER ANLAT GÜNÜMÜZ) CUMA (GEZİ GÜNÜMÜZ) BELIRLI

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü.

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü. Niçin kondun a bülbül. Kapımdaki asmaya. en yarimden ayrılmam. Götürseler asmaya. 1) Yukarıdaki altı çizili sözcükler anlam yönünden hangi çeşide girer? A) Eş anlamlı ) Eş sesli C) eyim anlamlı ) Mecaz

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI PENGUEN DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Penguenleri tanıdık. Penguenleri gözlemledik. Penguen türlerini isimlendirdik.

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI. Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı

OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI. Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı OKULUMUZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Sevgi Etkinlikleri Sunum Planı 1.Sunumun Konusu : Sevgi Etkinlikleri 2.Sunumun Süresi : 30 Dakika 3.Sunumun İçeriği : a. Sevgi kavramının öğrencilere etkinliklerle

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 5 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR

Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR -2- Gıda Sektöründe En Güçlü İllerden Biri Olan BALIKESİR Tüm Ülkeye ve Dünyaya Açılıyor Balıkesir birçok gıda üretiminde gerçekten Türkiye yi Doyuran il olma özelliğini

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

Şam / Mart. Medine / Ocak. Semerkand / Şubat. Kayrevan / Nisan. İstanbul / Mayıs. Gırnata / Haziran. Kudüs / Ağustos. Bahçesaray / Eylül

Şam / Mart. Medine / Ocak. Semerkand / Şubat. Kayrevan / Nisan. İstanbul / Mayıs. Gırnata / Haziran. Kudüs / Ağustos. Bahçesaray / Eylül 0 Medine / Ocak Semerkand / Şubat Şam / Mart Kayrevan / Nisan İstanbul / Mayıs Gırnata / Haziran raybosna / Temmuz Kudüs / Ağustos Bahçesaray / Eylül Beyrut / Ekim Kahire / Kasım Isfahan / Aralık Medine

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

UĞURBÖCEĞİ GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ

UĞURBÖCEĞİ GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ UĞURBÖCEĞİ GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? İlkbahar mevsimini tanıdık. İlkbahar mevsimi ile bitkilerdeki, Hayvanlardaki ve çevremizdeki değişimi fark edeceğimiz etkinlikler gerçekleştirdik.

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı