ôte St. Fransa n n rüya sahilleri:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ôte St. Fransa n n rüya sahilleri:"

Transkript

1 Fransa n n rüya sahilleri: Yazan: EBRU COfiKUN FRANCOUR CTropez den St. bafllay p Menton a kadar uzanan Frans z Rivieras (Côte d Azur), l man Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü k y lar, günefli, denizi, muhteflem do as, tarihi, kültürü ve festivalleri ile dünyan n göz bebe i tatil bölgelerinin bafl nda geliyor Côte d Azur, Türkçe anlam ile gök mavisi k y, yaklafl k yüz y ld r kullan lan bir terim olarak efsanevi bir anlam tafl yor. Ünlü bir Frans z politikac olan Stephen Liégeard, ziyareti s ras nda büyüsüne kap ld bu bölge için, 1887 y l nda ôte yay nlanan bir yaz s nda ilk defa bu terimi kullanarak dünya yaz n na kazand rd. Bat da St. Tropez kasabas k y lar ndan bafllayan ve do uda talya ile s n r oluflturan Menton kasabas na kadar uzanan k y fleridini kapsayan bölge, Côte d Azur olarak adland - r l yor. Do udan bafllamak üzere, Menton, Monaco, Nice, Antibes-Juan Les Pins, Cannes, St. Tropez; iç k s mlarda ise Grasse, Vence/St. Paul de Vence kasabalar, bölgenin önemli yerleflim yerlerini oluflturuyor. Alp Da lar n n etekleri ile Akdeniz

2 BD MART 2015 d Azur aras nda s k fl p kalm fl gibi görünen ve y lda yaklafl k 10 milyon turistin ziyaret etti i bu bölgenin bugünkü ününe kavuflmas, asl nda çok da eski tarihlere dayanm yor. ôte d Azur, M.Ö 6. yüzy lda Anadolu daki Pers istilas ndan kaç p önce Marsilya ya, daha sonra da bu bölgeye gelen Foçal lar taraf ndan kuruldu. Yüzy llar içinde, özellikle Hristiyanl n merkezi konumundaki Roma ya geçifl yolu üzerinde olmas nedeniyle, baflta Roma ve Yunan olmak üzere, pek çok uygarl n da izlerini tafl yor. 11. yüzy la C 133

3 kadar Akdeniz deki barbar ve korsan sald r lar na maruz kalan bölge, daha sonra da Fransa, talya, spanya aras ndaki savafllar nedeniyle 18. yüzy l n bafllar na kadar çalkant l dönemler geçirdi. Bu dönemlerde bölgedeki yerleflim, k y lar n güvenlik aç s ndan tehlikeli oldu u düflünüldü ünden, daha çok iç k s mlarda, özellikle yüksek bölgelerde savunma amaçl kurulan ortaça köylerinde yo unlaflt. Çevresi yüksek surlarla çevrili bir kalesi olan bu köyler, günümüzde bölgenin önemli turistik de erleri aras nda yer al yor. St. Paul de Vence, Eze Village, Carros, Roquebrune-sur Argens, bugüne kadar çok iyi korunduklar ndan, Fransa n n en çok ziyaret edilen ortaça köyleri olma özelli ini tafl yor. yüzy l n bafl nda l man iklim koflullar nedeni ile özellikle k fl aylar n burada geçirmeye bafllayan ngiliz ve Rus aristokratlar, Côte d Azur un bugünkü ününe kavuflmas nda büyük rol oynad lar. Sanayi Devrimi sonras yaflanan ekonomik büyümenin sa lad ve orta s n f n gezip, e lenmek için 19. Grimaud Liman 134

4 BD MART 2015 Cannes Plaj harcayabilece i bir gelire sahip oldu u Güzel Dönem in (Belle époque ), en önemli k fll k merkezi konumu haline gelen Côte d Azur, 1936 y l nda Fransa da y ll k izinlerin kullan lmaya bafllanmas ile birlikte yaz döneminde de tercih edilen bir yer oldu. 60 l ve 70 li y llarda ise dünyan n önde gelen zenginlerinin, oyuncular n ve sanatç lar n en gözde mekân haline gelen Côte d Azur, bu dönemlerde yerleflik sakinleri kadar turisti a rlayarak nüfusunu ikiye katl yordu. arsilya ve Provence bölgesinde mistral* olarak bilinen rüzgâr n Frans z Rivieras nda olmamas, özellikle yaz döneminde deniz turizmi aç s ndan bölgenin tercih edilmesinde önemli bir etken olarak görülüyor. Rhone Vadisi nden Marsilya ya do ru M eserek denize ulaflan ve yüzeydeki s cak suyu aç klara götürerek so uk sular n k y ya gelmesine neden olan bu rüzgâr, deniz suyu s cakl n n bir gün içinde 8-9 derece düflüfl göstermesine neden olabiliyor. Tam da Côte d Azur un Bat daki bafllang ç bölgesi St. Tropez k y lar ndan itibaren bu rüzgâr n etkisini kaybetmesi sayesinde, Frans z Rivieras k y lar nda yaz aylar nda ortalama derecede olan deniz suyu s cakl, bu rüzgârdan etkilenmiyor ve bölgeyi, özellikle deniz tatili yapmak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri olarak öne Nice Karnaval 135

5 BD MART 2015 Lavanta tarlalar ç kar yor. Y l n 300 günü güneflli olan Côte d Azur, bitki örtüsü aç s ndan da zengin do al güzelliklere sahip. Kuzey Afrika kökenli palmiyeleri ve Avustralya kökenli mimozalar bölgenin do al bitki örtüsü haline gelirken, Tanneron bölgesi Avrupa n n en büyük yaban mimoza ormanlar yla biliniyor. Özellikle Aral k-fiubat aylar aras nda çiçek açan mimozalar, fiubat ay nda Nice de düzenlenen geleneksel karnaval n en önemli etkinli i olan çiçek savafllar nda çok fazla kullan - l yor. Yüzy llard r Côte d Azur un en önemli geçim kayna olarak zeytin ve limon a açlar ilk s ralarda yer alsalar da, 19. yüzy ldan itibaren çiçek yetifltiricili inde ve ihracat nda da bölge, ülkenin en önemli merkezi olma özelli ini tafl yor. Çiçekçili in böylesine yayg n olmas, parfümcülü- ün de oldukça geliflmesine neden olurken, yaklafl k dört yüzy ll k parfüm üreticili i gelene iyle dünyadaki dört önemli merkezden biri olan Grasse kasabas nda lavanta, lale, mimoza ve menekfle yetifltiriliyor. Kasabadaki üreticilerin parfüm yap m nda kulland güller ise, ülkemizin Isparta yöresinden ihraç ediliyor. 136 Picasso, Marc Chagall, Henri Matisse, Auguste Renoir, Paul Signac, Nicolas de Stael, Fernand Léger, Raoul Dufy gibi dünyaca ünlü pek çok sanatç ya ev sahipli i yapan Côte d Azur un tan t m nda, bu önemli isimlerin de pay var. Antibes de Picasso ya tahsis edilen ünlü Grimaldi fiatosu, Auguste Renoir in son y llar n geçirdi i Cagnes-sür-Mer deki evi ve yine Henri Matisse nin son y llar n geçirdi i Nice deki evi, Frans z Rivieras n n günümüzde müze olarak kullan lan önemli kültürel mekânlar olarak öne ç k yor. Côte d Azur daki müze zenginli i, bölgenin Paris ten sonra en önemli sanat merkezi olarak kabul edilmesini sa l yor. Akdeniz mutfa n n hakim oldu u Côte d Azur da, yemeklerde bol bol zeytinya, domates, sar msak, so an, kekik ve fesle en kullan l yor. Nice n ünlü yemekleri aras nda ise so anl pizza (pissaladiere), nohut unundan yap lan bir çeflit krep olan socca, çeflitli sebzelerin kullan ld ve f r nda piflen dolmalar (farçis), marine edilmifl midye ve ünlü niçoise salatay saymak mümkün. May s ay nda Cannes da düzenlenen film festivali ve Monaco daki Formula 1 yar fllar ile bafllayan turizm sezonu, en yo un dönemine A ustos ay nda ulafl yor. fiubat ay nda her y l Nice de geleneksel olarak düzenlenen Nice Karnaval ile ayn dönemde Menton da düzenlenen Limon Festivali ise k fl sezonunun da oldukça yo un geçmesini sa l yor.

BANDIRMA ERDEK GÖNEN

BANDIRMA ERDEK GÖNEN Band rmaerdekgönen BANDIRMA ERDEK GÖNEN Güney Marmara destinasyonu Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti i, dünyan n eflsiz do a parças ve klimas Marmara Bölgesi stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl kta,

Detaylı

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti ANTALYA 9/18/08 7:57 AM Page 1 ANTALYA Yeryüzü Cenneti Antalya, antik kentleri, alt n kumsallar, Akdeniz mavisi koylar, denizle kucaklaflan ormanlar, tropik bitkileri, akarsular ve flelaleleri ile dünya

Detaylı

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent.

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. IZMIR 9/18/08 8:36 AM Page 1 ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. Boyut Yay n Grubu ve Tic.

Detaylı

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum BODRUM 9/18/08 8:10 AM Page 1 BODRUM Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum Ad na flark lar yap lmas, flairlere,

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

HAZIRLAYAN : PROF. DR. VURAL ALTIN - BTD YAYIN KURULU ÜYES

HAZIRLAYAN : PROF. DR. VURAL ALTIN - BTD YAYIN KURULU ÜYES iklim D NAM KLER fiubat 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. VURAL ALTIN - BTD YAYIN KURULU ÜYES K L M D N Dünyam z n as l enerji kayna, Günefl in fl ma gücü. Bu ise zamanla de- iflebiliyor.

Detaylı

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r.

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. K saca Elaz Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. Do uda Bingöl, kuzeyde Keban Baraj Gölü ve Tunceli,

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

Elektrikte %14 kayıp-kaçak var

Elektrikte %14 kayıp-kaçak var GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Çubuk, İç Anadolu nun sebze fidesi üssü oldu 6 MAYIS 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. Ankara'nın

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

A taköy Marina da yaz k fl hizmet veren denize

A taköy Marina da yaz k fl hizmet veren denize DEN ZE SIFIR BALIK A taköy Marina da yaz k fl hizmet veren denize s f r bir mekan Red Fish. Ayd nl k dekoru, yaz n 300, k fl n 70 kifli kapasiteli servisiyle Ataköy de bal k keyfini her zaman yaflayabilece

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

1- ORGAN ZE SUÇLAR...59 2- S LAH VE MÜH MMAT KAÇAKÇILI I...69 3- TEHL KEL MADDELER KAÇAKÇILI I...79

1- ORGAN ZE SUÇLAR...59 2- S LAH VE MÜH MMAT KAÇAKÇILI I...69 3- TEHL KEL MADDELER KAÇAKÇILI I...79 MART 2007 Ç NDEK LER BÖLÜM-1 NARKOT K SUÇLARLA MÜCADELE 2006 YILI UYUfiTURUCU MADDE OLAYLARININ DE ERLEND R LMES.............................................1 1-2006 YILI BÖLGEM ZDEK GENEL UYUfiTURUCU

Detaylı

Trafikte araç say s art yor

Trafikte araç say s art yor 24 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Çankaya da Engelsiz Okullar GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 17 DE Kad n e

Detaylı

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor 15 TEMMUZ 2011 Kale Kilit çevreci yaklaflımlara de er veriyor SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Çocuklar m za yaflanabilir bir dünya b rakmal y z Küresel s nma, kaynaklar n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Cenova. talya n n denizcilik kenti. Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker

Cenova. talya n n denizcilik kenti. Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Cenova talya n n denizcilik kenti Apenin Da lar na s rt n yaslayan Cenova yüzünü denize dönmüfl, sanki kollar yla Akdeniz i kucakl yor. Bir yan merakl gözlerle, büyük gemilere

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada,

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada, Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Bir nsan Birli i Laboratuvar S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Auroville Dünyan n her yerinden en eski ve en büyük ekoinsanlar n, dil, din, rk ayr m komünü olarak 48 y ld r olmaks

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Y YECEK ÇECEK H ZMETLER

Y YECEK ÇECEK H ZMETLER Y YECEK ÇECEK H ZMETLER Kitab na Ait Düzeltmeler De erli Ö rencimiz, Yiyecek çecek Hizmetleri ders kitab n z n 12. ünitesi güncellenerek yeniden yaz lm flt r. Bu düzeltme kitapç nda bulunan bölümleri elinizde

Detaylı