ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU"

Transkript

1 ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu muzun tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul umuzun tasvibine arz olunmuþtur. Web : SERMAYE TÝCARET SÝCÝL TESCÝL TARÝHÝ FABRÝKA ADRESÝ TELGRAF POSTA KUTUSU TELEFON FAX : YTL : / : : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ, ALÝ OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 3 BURSA : ÇEMTAÞ BURSA : 63 : (0.224) ( 4 HAT ) ( 5 HAT ) : (0.224) E.Mail E.Mail E.Mail E.Mail : : : : 1

2 2

3 3

4 ÝÇÝNDEKÝLER OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMÝ I. GÝRÝÞ A - RAPOR DÖNEMÝ B - ORTAKLIÐIN ÜNVANI C - YÖNETÝM VE DENETLEME KURULU D - S.P.K. KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝNE UYUM RAPORU E - SERMAYE HAREKETLERÝ F - ÝMÝZÝ KARAKTERÝZE EDEN MUKAYSELÝ TABLO G - FAALÝYET GÖSTERÝLEN SEKTÖR, FAALÝYET KONUSU VE ORTAKLIÐIN SEKTÖR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ A - YATIRIMLAR B - ÜRETÝM C - SATIÞLAR D - FÝNANSAL YAPIYA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER E - S.P.K. SERÝ : XI - NO : 25 TEBLÝÐE GÖRE DÜZENLENMÝÞ MALÝ TABLOLAR VE DÝPNOTLARI Bilanço Gelir Tablosu Öz Sermaye Deðiþim Tablosu Nakit Akým Tablosu Mali Tablolara Ýliþkin Dipnotlar Mali Durum Ýle Ýlgili Temel Rasyolar F - ÝDARÝ G YILINDA ÖDENEN BAÐIÞ ve YARDIMLAR III YILI KARI HAKKINDA ÖNERÝ IV. DENETÇÝ RAPORU V. BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER 4

5 GÜNDEM 36. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI YERÝ : ÇEMTAÞ ÇELÝK MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. TOPLANTI SALONU SAAT : 14 : 30 TARÝH : SALI GÜNDEM 1. Açýlýþ ve Divan teþekkülü. 2. Toplantý tutanaðýnýn imzalanmasý hususunda Divana yetki verilmesi 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakýp ve Baðýmsýz Denetleme Kuruluþuna ait raporlarýn okunmasý ve müzakeresi, 4. S.P.K. Seri : XI No : 25 Tebliði çerçevesinde hazýrlanan Mali Tablolarýn okunmasý, müzakeresi ve Genel Kurulun onayýna sunulmasý, Yýlýna ait muamele ve hesaplarýndan dolayý Yönetim Kurulu ve Murakýplarýn ibrasý, 6. Kar Daðýtýmýnýn müzakeresi ve karara baðlanmasý, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakýplarýn ücretlerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu üye sayýsýnýn tespiti ile bir yýllýðýna Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapýlmasý, 9. Murakýp sayýsýnýn tespiti ile bir yýllýðýna murakýp seçiminin yapýlmasý, 10. Yönetim Kurulu tarafýndan bir yýl için seçilen Baðýmsýz Denetleme Kuruluþu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müþavirlik A.Þ. nin, S.P.K. Seri: X No: 16 Tebliði, madde 24 gereði Genel Kurulun onayýna sunulmasý, 11. Yýl içinde yapýlan baðýþlar hakkýnda, S.P.K tarih ve 29/666 sayýlý kararý gereði Genel Kurula bilgi sunulmasý, ve izleyen yýllara iliþkin kar payý daðýtým politikalarý ile ilgili S.P.K tarih 4/67 sayýlý kararý gereði Genel Kurul a bilgi sunulmasý, 13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddeleri uyarýnca yetki tanýnmasý, 14. Dilekler ve kapanýþ. GÜNDEM 5

6 I. GÝRÝÞ Deðerli Ortaklarýmýz ; 2499 Sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu kapsamýndaki Þirketimizin, yasal olarak öngörülen sistematik içinde düzenlenen, 2005 yýlý Faaliyet Raporu aþaðýda takdim edilmiþtir. A - RAPOR DÖNEMÝ : 01.Ocak Aralýk.2005 B - ORTAKLIÐIN ÜNVANI : ÇEMTAÞ ÇELÝK MAKÝNA SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. C - YÖNETÝM KURULU BAÞKAN BAÞKAN VEKÝLÝ VE MURAHHAS ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE : Ergun KAÐITÇIBAÞI : M. Cüneyt PEKMAN : S. Feyha DURANER : M. Celal GÖKÇEN : Burhan EVCÝL : Erdem SAKER DENETÇÝ : Necati GELMEZ N O T : Yönetim Kurulu Baþkaný, Baþkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sýnýrlarý T.T.K ve Ana Sözleþme de tesbit edilmiþtir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakýbýn görev süreleri bir yýldýr. Þirketimizin, tarihi itibariyle ve ayný tarihte sona eren döneme ait Mali Tablolarýnda, T.T.K., Vergi Usul Kanunu, Tek Düzen Hesap Planý ve S.P.K. mevzuatý ile Kurul un belirlediði ilkelerde yer alan prensiplerin uygulandýðý, mezkur tablolarýn; mali durumu, faaliyet sonucunu ve mali durumdaki deðiþiklikler ile tüm önemli hususlarý layýkýyla arz ettiðini teyit ve beyan ederiz. GÝRÝÞ 6

7 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKERÝNE UYUM RAPORU 1 - Pay Sahipleri Ýle Ýliþkiler Birimi Þirketimizde hissedarlarla ilgili iliþkileri Mali Ýþler Müdürlüðü yürütmekte iken tarihinden itibaren yine Mali Ýþler Müdürlüðü bünyesinde Pay Sahipleri ile Ýliþkiler Birimi oluþturulmuþ olup, bu birimden Mali Ýþler Þefi H. Pertev BÝRKAN ile Mali Ýþler Memuru Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri Ýle Ýliþkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmýþlardýr. Bu birim, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iþbirliði içerisinde bu sorumluluklarýný yerine getireceklerdir. 2 - Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn Kullanýmý Yýllýk Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar, Kar Daðýtýmý Önerisi, Genel Kurul Gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarýmýz için Vekaletname Örneði, kar daðýtým tarihi ve þekli, gazetelerle ilaný gibi bilgilendirme dökümanlarý Genel Kurul öncesi Þirket merkezinde hazýr bulundurulmaktadýr. Ayrýca Þirketimiz ile ilgili önemli olay ve geliþmeler S.P.K. Seri VIII No: 39 Tebliði gereði Özel Durum Açýklamasý olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa ya bildirilmektedir. Ýlaveten internet sayfamýzda Yatýrýmcý Ýliþkileri Bölümü açýlmýþtýr. 3 - Genel Kurul Bilgileri A - Þirketimizin 2004 yýlýna ait Olaðan Genel Kurul toplantýsý tarihinde saat da, Organize Sanayi Bölgesi, A.O.S. Bulvarý, No: 3 BURSA adresindeki fabrika binasýnda, Bursa Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü nün tarih ve 1910 sayýlý olurlarý ile görevlendirilen Bakanlýk Komiseri Mehmet KÖSE nin gözetiminde yapýlmýþtýr. Toplantýya ait davet, Kanun ve Ana Sözleþmede öngörüldüðü gibi gündemi de ihtiva edecek þekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin tarih ve 6253 sayýlý nüshasý ile; tarihli Bursa Hakimiyet, tarihli Dünya, gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapýlmýþtýr. Þirketin toplam TL. lýk sermayesine tekabül eden adet hisseden, TL. lýk sermayeye karþýlýk adet hissenin asaleten olmak üzere toplam TL. lýk sermayeye karþýlýk adet hisse (% 53) toplantýda temsil edilmiþtir. GÝRÝÞ Þirketimizin Genel Kurul Toplantýlarý; haziruna kayýtlý ortaklarýmýz ile birlikte izleyicilere de açýk olup, menfaat sahipleri ve medyanýn da katýlýmlarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Genel Kurul Toplantýlarýnda soru sorma hakkýný kullanan ortaklarýn, sorularýna ve bu sorulara verilen 7

8 I. GÝRÝÞ cevaplara toplantý tutanaklarýnda ayrýntýlý olarak yer verilmektedir. Mal varlýðý alýmý, satýmý ve kiralanmasý gibi kararlarýn alýnmasý Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasýnda olup, söz konusu iþlerle ilgili olarak gerekli gördüðü taktirde Genel Müdürlüðü yetkili kýlabilir. B - Yönetim Kurulu kar daðýtýmý ile ilgili Faaliyet Raporunda belirtilen teklif Genel Kurulda okundu Yýlý ile ilgili Þirketimizin, Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri: XI, No: 20 sayýlý Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarýn Düzeltilmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýndaki Teblið hükümleri gereði Þirketimizin 2004 yýlý hesaplanan dönem karý ,00 YTL. olup; ,40 YTL. Ödenecek Vergi ve Diðer Yasal Yükümlülükler, ,00 YTL. Geçmiþ Yýl Zararlarý ve ,00 YTL. 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düþüldükten sonra ,60 YTL. daðýtýlabilir Net Dönem Karýna ulaþýlmaktadýr Yýlý Daðýtýlabilir Net Dönem Karýndan ortaklarýmýza Ödenmiþ Sermayenin ( YTL.) brüt % 40 ý oranýnda ,00 YTL. nin (1 YTL. nominal deðerli beher hisseye 0,40 YTL.), net % 38,346 oranýnda (1 YTL. nominal deðerli beher hisseye 0,38346 YTL.) kar payýnýn nakdi olarak daðýtýlmasýna, kalan karýn 2.Tertip Yasal Yedek Akçe ( ,00 YTL.) ve Olaðanüstü Yedek Akçe ( ,60 YTL.) olarak, ayrýca V.U.K e göre düzenlenen Mali Tablolardaki 2004 yýlý Net Dönem Karý ile S.P.K. Seri: XI, No: 20 Tebliðine göre düzenlenen Mali Tablolardaki Net Dönem Karý arasýndaki YTL. farkýn Statü Yedeði olarak ayrýlmasý Yönetim Kurulunca teklif edildi ve teklif oybirliðiyle kabul edildi yýlýna ait Mali Tablolarýmýz görüþülerek onaylanmýþtýr. - Yönetim ve Denetim Kurullarý ibra edilmiþlerdir. - Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yýllýðýna; Sn. Ergun KAÐITÇIBAÞI, Sn. M.Cüneyt PEKMAN, Sn. S.Feyha DURANER, Sn. Burhan EVCÝL, Sn. M.Celal GÖKÇEN ve Sn. Erdem SAKER seçilmiþlerdir. - Denetim Kurulu üyeliðine 1 yýllýðýna; Sn. Necati GELMEZ seçilmiþtir. - Yönetim Kurulu tarafýndan 1 yýl için seçilen Baðýmsýz Denetleme Kuruluþu Engin Serbest Muhasebecilik ve Mali Müþavirlik A.Þ. Genel Kurul ca onaylanmýþtýr. 4 - Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý Þirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamý hamiline muharrer olup, imtiyazlý hisse senetlerimiz bulunmamaktadýr. Þirketimiz ana sözleþmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azýnlýk haklarý ile ilgili hususlara yer verilmemiþtir. 5 - Kar daðýtým Politikasý ve Kar Daðýtým Zamaný Þirket karýna katýlým konusunda imtiyaz yoktur. Þirketimizin kamuya açýklanmýþ herhangi bir kar daðýtým GÝRÝÞ 8

9 I. GÝRÝÞ politikasý bulunmamaktadýr. Yönetim Kurulumuz her yýl temettü daðýtýmýna özen göstermeyi prensip haline getirmiþtir. Þirket Yönetim Kurulu, kar daðýtým önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliðleri doðrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantýsýnda verilmektedir. 6 - Paylarýn Devri Þirketimiz esas sözleþmesinde pay devrini kýsýtlayan hükümler bulunmamaktadýr. 7 - Þirket Bilgilendirme Politikasý Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanmýþ, mevzuat ile belirlenenler dýþýnda kamuya hangi bilgilerin, ne þekilde ve hangi yollardan açýklanacaðý gibi hususlarý içeren dökümante edilmiþ Bilgilendirme Politikasý bulunmamaktadýr. 8 - Özel Durum Açýklamalarý 2005 Yýlý içinde S.P.K. düzenlemeleri uyarýnca yapýlan Özel Durum Açýklamalarýnýn sayýsý 21 adet olup, yapýlan bu Özel Durum Açýklamalarýndan hiçbiri için Ý.M.K.B. tarafýndan ek açýklama istenmemiþtir. Özel Durum Açýklamalarý zamanýnda yapýldýðýndan Þirketimiz S.P.K. tarafýndan herhangi bir yaptýrýma maruz kalmamýþtýr. 9 - Þirket Ýnternet Sitesi ve Ýçeriði Þirketimizin internet adresi olup, internet sitemizde S.P.K. Kurumsal Yönetim Ýlkeleri II. Bölüm, madde de sayýlan bilgilere yer verilmiþtir Gerçek Kiþi Nihai Hakim Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açýklanmasý Gerçek Kiþi nihai hakim pay sahipleri, dolaylý ve karþýlýklý iþtirak iliþkilerinden arýndýrýlmak suretiyle kamuya açýklanmamýþtýr. Sermayenin % 10 ve daha fazlasýna Sahip Ortaklar : Pay Oraný Pay Tutarý Bursa Çimento Fabrikasý A.Þ ,20 Diðer Ortaklar ,80 TOPLAM , Ýçeriden Bilgi Öðrenebilecek Durumda Olan Kiþilerin Kamuya Duyurulmasý S.P.K. mevzuatý çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmadýðý için içeriden bilgi öðrenebilecek durumda GÝRÝÞ 9

10 I. GÝRÝÞ olan kiþiler ile ilgili kamuya duyuru yapýlmamýþtýr. ( EK 1 ) 12 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarýnýn korunmasý ile ilgili þirket politikalarý ve prosedürleri hakkýnda bildirimler yapýlmakta olup, yine haklarýnýn korunmasý ile ilgili gerekli önlemler alýnmaktadýr. Örneðin, müþteriler ve tedarikçilerle iþin niteliðine göre sözleþme yapýlmaktadýr. Müþteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantýlarý yapýlarak münasebetlerin güncelliði saðlanmaktadýr. Çalýþanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliði oluþturulmuþtur. Sendikalý çalýþanlarýmýzla ilgili olarak 2 yýllýk periyotlar halinde Çemtaþ A.Þ. ile Türk Metal Sendikasý arasýnda Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalanmaktadýr. Ayrýca yapýlan deðiþiklikler hakkýnda, tamimler ve duyurular vasýtasý ile çalýþanlar bilgilendirilmektedir Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katýlýmý Menfaat sahiplerinin yönetime katýlýmý konusunda bir model oluþturulmamýþtýr Ýnsan Kaynaklarý Politikasý Þirketimizde çalýþanlar ile iliþkileri yürütmek üzere temsilci atanmamýþ olup, oluþabilecek sorunlar Þirket organizasyon yapýsý içinde çözülmektedir. Çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk konusunda herhangi bir þikayet bulunmamaktadýr Müþteri ve Tedarikçilerle Ýliþkiler Hakkýnda Bilgiler Mal ve hizmetlerin pazarlanmasý ve satýþýnda müþteri memnuniyeti saðlamaya yönelik yýllýk periyotlar halinde müþteri memnuniyeti anketi düzenlenmekte, anket sonuçlarý belirli kriterler dikkate alýnarak deðerlendirilmekte, tedarikçiler için performans deðerlemesi yapýlmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. Ayrýca müþteri ziyaretleri ve toplantýlarý yapýlmak suretiyle müþteri memnuniyeti saðlanmaktadýr Sosyal Sorumluluk ÇEMTAÞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasýnýn öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocaðý ve pota ocaðý üretim süreçlerinde oluþan tozlarý birincil devrede, þarj ve döküm alma süreçlerinde yayýlan tozlarý da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleþtirilir m 3 /saat kapasite torbalý tip filtre ile çevreye toz yayýlmasý engellenmiþtir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaþ, Bursa da A tipi emisyon izni alan 6. firmadýr. Bu yaklaþým Çemtaþ a 2000 yýlýnda Bursa Büyükþehir GÝRÝÞ 10

11 I. GÝRÝÞ Belediyesi tarafýndan çevre ödülü kazandýrmýþtýr. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAÞ, evsel atýk sularýný bölgedeki arýtma tesisine deþarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde arýtýlan su tekrar kullanýma verilmektedir. Çemtaþ, satýn aldýðý tüm hurdalarýn ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahasý içinde sürekli aðaçlandýrma yapýlmaktadýr. Firmamýz aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açýlmamýþtýr Yönetim Kurulunun Yapýsý, Oluþumu ve Baðýmsýz Üyeler Þirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri arasýnda icracý ve icracý olmayan ayrýmý bulunmamaktadýr. Görev ve görev sürelerini içeren tablo aþaðýya çýkarýlmýþtýr. Adý ve Soyadý Görevi Seçildikleri Genel Kurul Tarihi Görev Süresi Ergun KAÐITÇIBAÞI Yönetim Kurul Baþkaný Yýl M. Cüneyt PEKMAN Yön.Kur.Baþ.Vekili ve Murahhas Üye Yýl S. Feyha DURANER Üye Yýl M. Celal GÖKÇEN Üye Yýl Burhan EVCÝL Üye Yýl Erdem SAKER Üye Yýl Necati GELMEZ Denetçi Yýl Þirketimiz Esas Sözleþmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Þirket dýþýnda baþka bir görev veya görevler almasýný belirli kurallara baðlayan veya sýnýrlandýran herhangi bir hüküm bulunmamaktadýr Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Þirket Esas Sözleþmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut deðildir Þirketin Misyon ve Vizyonu Ýle Stratejik Hedefleri Sürekli geliþmenin ve müþteri memnuniyetinin, vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiði Þirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliðini saðlamak ve tüm seviyelerde kalite anlayýþýný geliþtirmek temel ilke olarak benimsenmiþtir. ÇEMTAÞ misyonunu Piyasanýn vasýflý çelik ihtiyacýný karþýlamak vizyonunu da Otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dýþýnda, vasýflý çelik sektöründe tercih edilen firma olmak þeklinde belirlemiþtir. Þirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikasý tanýmlanmýþtýr. Þirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001 : 2000 GÝRÝÞ 11

12 I. GÝRÝÞ kalite yönetim sistemi ve QS 9000 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadýr. Þirketimiz ISO 9000 belgesini TSE den 1994 yýlýnda, QS 9000 ve ISO 9000 belgelerini de RWTÜV firmasýndan 1999 yýlýnda almýþtýr Yýlýnda RW TÜV firmasýndan otomotiv ana sanayimizin istemiþ olduðu ISO TS Kalite Sistem Belgesi alýnmýþtýr. Firmamýzda stratejik hedefler, iþ planlarý çerçevesinde takip edilmektedir. Þirketimizde ürün performansýný arttýrmak, müþteri odaklýlýk, çalýþan memnuniyetinin arttýrýlmasý, çevre ile ilgili faaliyetleri tanýmlamak, ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doðru ve etkili biçimde temin edilmesi, baþlýklarýyla 5 anahtar strateji, bunlara baðlý olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iþ planlarýyla takip edilmektedir Risk Yönetim ve Ýç Kontrol Mekanizmasý Risk Yönetim ve Ýç Kontrol Mekanizmasý ile ilgili düzenlemeler henüz baþlangýç aþamasýnda olduðundan tatbiki ve uyum çalýþmalarý izlenmektedir. Bu nedenle risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasý oluþturulmamýþtýr. GÝRÝÞ 21 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarý Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklarý Ana Sözleþmede madde 15 ve 16 da düzenlenmiþ olup, buna göre; Þirketin idaresi ve harice karþý temsili, idare meclisine aittir. Ýdare meclisi kanun ve iþbu mukavele ile haiz olduðu idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir kýsmýný kendi arasýndan seçeceði bir veya birkaç þahsa býrakabilir ve murahhas aza sýfatý ile bu gibi þahýs veya þahýslarý þirketi harice karþý temsile ve þirket mühürü altýnda vaz edecekleri imza ile þirketi ilzama selahiyetli kýlabilir. Þirket müdürlerine veya bazý memurlarýna keza bu þekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri arasýnda veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurlarýn selahiyetlerinin hudut ve þumulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. Þirket adýna tanzim edilecek evrakýn ve akdedilecek mukavelelerin muteber olmasý için þirketin resmi mühürünü taþýmasý ve idare meclisi kararý ile kendilerine temsil selahiyeti verilmiþ en az iki kiþinin imza etmesi lazýmdýr. Ýdare meclisi þirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle luzum göreceði her nevi gayrimenkul satýn almaya inþa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarýna, gerek kendi borçlarý için þirketin gerekse üçüncü þahýslarýn mallarý üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve þahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazýna, ezcümle bütün haklarý iktisap ve borçlarý iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Þirket müdür ve memurlarý ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. Ýdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. Ýdare meclisi kendi süresini aþan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. Þirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararý ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararý ile tespit edilen Ýdari Organizasyon Þemasý ve Ýnsan Kaynaklarý, Satýn Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatýlmakta, mer i mevzuat çerçevesinde Þirketi temsile yetkili kýlýnmaktadýr. 12

13 I. GÝRÝÞ 22 - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarý Þirketimiz Yönetim Kurulu Toplantýlarýnýn Gündemi Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür tarafýndan belirlenir. Gündem toplantý tarihinden en az 7 gün evvel toplantýya katýlým için üyelere ulaþtýrýlýr. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiþiminin saðlanmasý Genel Müdür Sekreteri tarafýndan yapýlmaktadýr. Yönetim Kurulu toplantýlarýnýn tamamýna Denetçiler iþtirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantýlarýnda farklý görüþü yansýtan oylarýn bulunmasý halinde oy gerekçeleri karar zaptýna geçirilir. Yönetim kurulu kararlarý mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek þekilde yazýlarak ilgililer tarafýndan imzalanýr Þirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaðý Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili iþlem yapma ve rekabet yasaðý T.T.K. hükümleri ile sýnýrlýdýr Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafýndan Þirket ve çalýþanlarý için etik kurallar oluþturulmuþ olup, çalýþanlara Personel Yönetmeliði ile duyurulmuþ, ancak kamuya açýklama yapýlmamýþtýr Yönetim Kurulunda Oluþturulan Komitelerin Sayý, Yapý ve Baðýmsýzlýðý S.P.K. Seri X No: 16 Teblið 28/A maddesi gereði Þirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasýndan Denetimden Sorumlu Komite oluþturulmuþtur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyelerimizden olan Sayýn S. Feyha DURANER ve M. Celal GÖKÇEN den oluþmaktadýr. Denetim Komitesi S.P.K. mevzuatý çerçevesinde çalýþmalarýný yürütmektedir. S.P.K. mevzuatý çerçevesinde henüz herhangi bir düzenleme olmadýðý için bugünler itibariyle Þirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluþturulmamýþtýr Yönetim Kuruluna Saðlanan Mali Haklar Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakký, Genel Kurul Toplantýsýnda tespit edilmekte olup, ücret dýþýnda baþkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandýrma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) saðlanmamaktadýr. EK - 1 ÝÇERÝDEN BÝLGÝ ÖÐRENEBÝLECEK DURUMDA OLAN KÝÞÝLER LÝSTESÝ ERGUN KAÐITÇIBAÞI YÖNETÝM KURULU BAÞKANI M. CÜNEYT PEKMAN YÖNETÝM KURULU BAÞKAN VEKÝLÝ VE MURAHHAS ÜYE S. FEYHA DURANER ÜYE M. CELAL GÖKÇEN ÜYE BURHAN EVCÝL ÜYE ERDEM SAKER ÜYE NECATÝ GELMEZ DENETÇÝ NURÝ ÖZDEMÝREL GENEL MÜDÜR GÝRÝÞ A. REFÝK ÇANDARLI AKÝF TUNABOYLU FEHMÝ AÇARÇÝÇEK H. PERTEV BÝRKAN NAZIM YANILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNÝK) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (ÝÞLETMELER) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALÝ-ÝDARÝ) MALÝ ÝÞLER ÞEFÝ BÝLGÝ ÝÞLEM ÞEFÝ 13

14 YÖNETÝM KURULU - DENETÇÝ - GENEL MÜDÜR OTURANLAR (SOLDAN SAÐA) Ergun KAÐITÇIBAÞI Yönetim Kurulu Baþkaný S. Feyha DURANER Yönetim Kurulu Üyesi Erdem SAKER Yönetim Kurulu Üyesi AYAKTAKÝLER Nuri ÖZDEMÝREL Genel Müdür M. Cüneyt PEKMAN Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Murahhas Üyesi Necati GELMEZ Denetçi M. Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan EVCÝL Yönetim Kurulu Üyesi 14

15 YÖNETÝCÝLER OTURANLAR (SOLDAN SAÐA) Hüseyin ALPER Elektrik Bakým Onarým Müdürü Lütfi YANAR Mekanik Bakým Onarým Müdürü Akif TUNABOYLU Genel Müdür Yard. (Ýþletmeler) Nuri ÖZDEMÝREL Genel Müdür A. Refik ÇANDARLI Genel Müdür Yard. (Teknik) Fehmi AÇARÇÝÇEK Genel Müdür Yard. (Mali - Ýdari) AYAKTAKÝLER M. Harun YEÞÝLYURT Ýç Satýnalma Müdürü Ýrfan ÇEÇEN Ýnsan Kaynaklarý Þefi Ý. Ýrfan AYHAN Kalite Þefi Nazým YANILMAZ Bilgi Ýþlem Þefi Tamer DEMÝR Üretim Planlama ve Kontrol Þefi Süleyman ERTEKÝN Pazarlama Müdürü Þükrü ÜNAL Haddehane Ýþletme Þefi Sedat ÖZFÝLÝZ Dýþ Ticaret Müdürü Güray GÜZELER Çelikhane Ýþletme Þefi H. Pertev BÝRKAN Mali Ýþler Þefi 15

16 I. GÝRÝÞ E - SERMAYE HAREKETLERÝ Kayýtlý sermaye sistemi içinde sermaye tavanýmýz ,00 YTL. olup, ödenmiþ sermayemiz de ,00 YTL dir. Hisse senetlerimizin tamamý Ý.M.K.B. de kotedir ve ulusal pazarda iþlem görmektedir. Hisse senetlerimizin borsadaki satýþ fiyatý (1 adet hisse 1 YTL nominal deðer esasýna göre), 2005 yýlý Mart ayý sonunda 4,14 YTL, Haziran ayý sonunda 4,88 YTL, Eylül ayý sonunda 4,88 YTL, Aralýk ayý sonunda ise 5,75 Yeni Türk Lirasý ndan iþlem görmüþtür Yýlý içinde 2004 Yýlý Daðýtýlabilir Net Dönem Karýndan ortaklarýmýza Ödenmiþ Sermayenin ( YTL.) brüt % 40 ý oranýnda ,00 YTL. nin (1 YTL. nominal deðerli beher hisseye 0,40 YTL.), net % 38,346 oranýnda (1 YTL. nominal deðerli beher hisseye 0,38346 YTL.) kar payý nakdi olarak daðýtýlmýþtýr. Sermayemizin % 10 undan fazla hisseye sahip olduðu bilinen ortaðýmýz Bursa Çimento Fabrikasý A.Þ. dir. Pay miktarý ,20 adet olup, sermaye oraný % 57,95 nispetindedir. Þirketimizin sermayesine iþtirak ettiði baðlý menkul deðerleri aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Ünvaný Faaliyet Konusu Sermayesi Ýþtirak Payýmýz BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE Serbest Bölge KURUCUSU VE ÝÞLETÝCÝSÝ A.Þ. Kurulmasý ve Ýþletilmesi ,00 YTL % 1,26 RODA LÝMAN DEPOLAMA VE Liman Depolama ve LOJÝSTÝK ÝÞLETMELERÝ A.Þ. Lojistik Hizmetleri ,00 YTL % 22,5 Dönem içinde borçlanma ile ilgili çýkarýlmýþ menkul kýymetimiz yoktur. Bosen Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Þ. hisse senetleri Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü ne USD karþýlýðý satýlmýþtýr. GÝRÝÞ 16

17 I. GÝRÝÞ F - ÝMÝZÝ KARAKTERÝZE EDEN MUKAYESELÝ TABLO ( ) VERÝLER Sermaye YTL Özkaynak YTL Yabancý Kaynak YTL Ýþtirakler ve Baðlý Ort. YTL Kýdem Tazminatý Karþ. YTL Memur Sayýsý KÝÞÝ Teknik Eleman Sayýsý KÝÞÝ Ýþçi Sayýsý KÝÞÝ Kütük Üretimi TON , , , , ,8 Mrd. Parça Üretimi TON 249,0 204,0 248,0 269,5 199,0 ÇELÝKHANE TOPLAM ÜRETÝM TON , , , , ,8 Çelik Lama Üretimi TON 7.223, , , , ,0 Yaylýk Lama Üretimi TON , , , , ,0 Kare, Altý Köþe Üretimi TON 904, , , , ,0 Yuvarlak Üretimi TON , , , , ,0 HADDEHANE TOPLAM ÜRETÝM TON , , , , ,0 Hadde Mamülü Ýç Satýþ TON , , , , ,4 Hadde Mamülü Dýþ Satýþ TON , , , , ,9 Hadde Mamülü Dýþ Satýþ USD , , , , ,4 Kütük Dýþ Satýþ TON 0,0 0,0 144,4 442, ,1 Kütük Ýç Satýþ TON 103,3 90,4 71,6 39,9 123,4 Kütük Stoðu TON 4.438, , , , ,8 Hadde Mamülü Stoðu TON 3.905, , , , ,1 Finansman Giderleri YTL Amortisman Gideri YTL GÝRÝÞ Satýþ Hasýlatý (Ciro) YTL KAR / ZARAR YTL

18 GÝRÝÞ G - FAALÝYET GÖSTERÝLEN SEKTÖR, FAALÝYET KONUSU VE ORTAKLIÐIN SEKTÖR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ 1 - DÜNYA DA DEMÝR ÇELÝK Dünya da 2005 yýlýnda Demir Çelik Üretimi, 2004 yýlýna göre yaklaþýk % 5.8 oranýnda artarak yaklaþýk milyon ton olmuþtur. AB ülkelerinin 2005 yýlý üretimi ise önceki yýlýn ayný dönemine göre % 3.1 oranýnda azalarak 181 milyon ton olmuþtur. Çin 2005 yýlýnda % 31.6 lýk üretim payý ve milyon tonluk üretimi ile ilk sýrada yer almýþ ve % 24.6 lýk üretim artýþý saðlamýþtýr. En çok ham çelik üretim artýþý gerçekleþtiren ilk üç ülke, Çin % 24.6, Hindistan % 16.7 ve Mýsýr %15.4. Çin de üretim artýþýnýn 2006 yýlýnda da aynen devam edeceði beklenilmektedir. Dünya da çelik üretiminin % 40 ý uzun ve % 60 ý ise yassý ürün olarak üretilmektedir. Üretimler ise; % 35 i hurdaya dayalý elektrik ark ocaklarýnda, % 65 i ise entegre tesislerde üretilmektedir. Türkiye bu dönemde yaklaþýk ton ve Dünya sýralamasýnda % 1.9 luk üretim payý ile 11. sýrada yer almýþtýr. Türkiye 2005 yýlýnda çelik üretiminde % 2.4 lük üretim artýþý saðlamýþtýr. 2 - TÜRKÝYE DE DEMÝR ÇELÝK Türkiye de üç entegre tesis (birisi yassý) ile birlikte 15 i özel sektör olmak üzere 16 adet elektrik ark ocaklý çelik üretim tesisi bulunmaktadýr. Ülkemizde çelik üretimi bir önceki devreye göre yaklaþýk % 2.4 oranýnda artarak ton seviyelerine yükselmiþ olup, elektrik ark ocaklý üretim payý % ile tona çýkmýþtýr. Elektrik ark ocaklý çelik üretimi % 1.4 artarken entegre üretim ise % 4.9 artýþ göstermiþtir. Ülkemizde 2005 yýlýnda üretilen ham çeliðin ürün bazýnda daðýlýmý ise þöyledir: Uzun Ürünler % 85 - Ýnþaat Sektörü % 83 - Vasýflý Çelik % 2 Yassý Ürünler %15 Ülkemizde üretilen çeliðin yaklaþýk % 29 u entegre ve yaklaþýk % 71 i ise hurdaya dayalý ark ocaklý tesislerde üretilmektedir. Ülkemizde, baþta tüketim azlýðýndan kaynaklanan inþaat sektörü uzun ürünlerde kapasite fazlalýðý yaþanýrken vasýflý çeliklerde ve yassý ürünlerde de durum tam tersinedir. Uzun yýllar ülkemizde tüketim dengesi, uzun ürünlerde ihracat, vasýflý ve yassý çeliklerde ise ithalat yoluyla karþýlanmaktadýr yýlýnda Türk Demir Çelik sektörünün ihracatý bir önceki yýla göre miktarda % 8.6, deðerde de GÝRÝÞ 18

19 GÝRÝÞ % 4 oranýnda azalýþ göstererek 13.2 milyon ton karþýlýðý 6.7 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir. Firmamýzýn da içinde bulunduðu Demir-Çelik çubuk alt sektörünün ihracatý miktarda % 8.95, deðerde % 3.2 artarak 5.934, milyon ton karþýlýðý 2.4 milyar dolar olarak kaydedilmiþtir. Vasýflý çelik sektöründe ise üretim, dýþ satýþlardaki durum korunabilirken iç pazarlardaki kayda deðer artýþlara paralel olarak yaklaþýk % 3 lük artýþ göstermiþ ve tona yükselmiþtir. 3 - ÇEMTAÞ IN KONUMU Þirketimiz demir çelik sektörü içinde hurdaya dayalý elektrik ark ocaklý tesisler arasýnda en düþük kapasiteye sahip olmasýna raðmen hem sývý çelik üreten hem de çok maksatlý kullaným alanlarý için çeþitli ve vasýflý hadde ürünü saðlayan ender kuruluþlardan biridir. Ürün çeþitliliði ve üstün kalitesiyle baþta makina imalat, otomotiv ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlarýný hedef alan Çemtaþ 300 e yakýn deðiþik çeþitlerde çelik üretmekte ve yaklaþýk 1000 deðiþik ebatta þekillendirme yapabilmektedir. Çemtaþ üretim ve satýþlarýnda her geçen gün vakumlu ve alaþýmlý çelik yüzdeleri artmakta, otomotiv ve makina imalat sanayileri için kullanýcýlara çatlaksýz ve iç yapý temizliði garantili C Holü hadde mamullerimiz teslimatý en üst seviyeye çýkmýþ bulunmaktadýr yýlýnda Euro nun yaklaþýk % 13 gibi gerilemesi ihracatýmýzýn miktar olarak yaklaþýk % 13 gibi gerilemesine sebep olmuþtur. Ancak, yurt dýþý satýþýmýzda daha yüksek katma deðerli ürünlere dönülerek yaklaþýk % 8.7 daha yüksek deðerlere ulaþýlmýþtýr yýlý iç satýþýmýz baþta Ukrayna ve Rusya dan yapýlan ithalatlar 2005 yýlýnda aþýrý derecede artan miktarlara raðmen miktar olarak yaklaþýk % 12 lik bir artýþ göstermiþtir yýlýnda, toplam satýþ (iç ve dýþ) olarak satýþ rekoru kýrýlmýþtýr. Kurlarýn çok düþük seyretmesi ve hatta Euro da % 13 gibi çok gerilemesi neticesi ithalat artmasýna raðmen, çoðu ithal çeliklerinin çoðalan kalite bozukluklarý ve dolayýsýyla yaþanan artan müþteri þikayetlerinden dolayý yerli vasýflý çelik üreticileriyle olan müþteri memnuniyeti rekabetinde çok geride kalmýþlardýr. Evvelki yýl Amerika ve Avrupa Birliði Ülkeleri çelikte rekabeti, ulusal üreticilerini tek yönlü ve de haksýz denilebilecek bir düþünceyle korumak için, vergi ve kota koyarak aþmaya çalýþýrken, Çemtaþ, çelikte aþýrý ithalat sorununu, çok kýsa denebilecek bir sürede, ürettiði malýn arkasýnda durup müþteri memnuniyeti saðlayarak vasýflý üretimiyle aþmýþtýr. Aslýnda doðrusu ve de kalýcý olaný da budur ve 2005 yýllarýnda, Dünya da çeliðe olan artan talepler üretimi artýrmýþ ve tüm demir çelik sanayileri karlý bir yýlý tamamlamýþtýr. Mamullerimize olan tercihli artan talepler zamanýnda alýnan tedbirlerle (baþta hurda ve ferroalyaj stoklamasý) müþterilerimizin sýkýntý çekmeden (aþýrý stoksuz) çalýþabilmelerini saðlamýþtýr. Yurtdýþý satýþlarýmýzdan Almanya pazarýnda hem miktar ve hem de birim satýþ deðerleri ve nihai kullanýcýya ulaþmada çok olumlu deðerlere ulaþtýk. Bugün Almanya da sayýca 50 yi aþan satýþ yaptýðýmýz GÝRÝÞ 19

20 GÝRÝÞ müþterilerimiz; soðuk çekme, kabuk soyma-taþlama, talaþ kaldýrma ve sýcak dövme iþlemleriyle Makina Ýmalat ve Otomotiv Sanayilerine parça imalatý gerçekleþtirmektedirler yýlýnda verimlilikte geçen yýllar yakaladýðýmýz üst deðerleri ve hedeflerimizi tutturabildik. Hatta çoðu önemli hedeflerde daha iyi deðerleri yakalayabildik. Örneðin hadde mamulü sarý hata oraný azaldý, mal iadeleri kayda deðer azaldý, bakým ve iþletme duruþlarýnda azalmalar görüldü, çelik üretiminde birim baþýna harcanan elektrik sarfiyatýmýz düþtü, bindirme döküm sayýlarýmýz arttý, haddeleme verimi yükselip haddehane kaynaklý ürün hatalarýnda da gerileme kaydedildi ve kalite maliyetlerimiz azaldý. Ürün kampanyalarýnýn daha sýklýkla yapýlmasý müþterilerimizin stok yapmalarýný önlemiþ ve uygulanan fiyat ve ödeme kolaylýklarýyla müþteri memnuniyeti en üst seviyelere ulaþmýþtýr. Þirket kuruluþu itibariyle 36. yýlýmýzý bitirdiðimiz 2005 yýlý sonunda, makaslýk çelik ve dövme çelik konularýnda Tofaþ, Ford-Otosan, Renault, Mann, Toyota ve Mercedes otomotiv sanayilerinin yan sanayicilerine malzeme verebilen bir konuma gelmiþtir. Vasýflý çelik tedariki konusunda hem iç, hem de dýþ piyasalarda baþta aranýlan yüksek kalite olmak üzere tam zamanýnda teslim ve fiyat konularýnda tercih edilip aranýlan bir firma olmuþtur. Geçen yýllar içinde denemeleri tamamlanmýþ olan otomat çeliklerinde, mikro alaþýmlý çeliklerde ve genelde mil yapýmýnda kullanýlan paslanmaz çeliklerde aranýlan üst seviyelere ulaþýlmýþtýr. Türkiye de vasýflý çelik üretimi toplam çelik üretimi içersinde hala % 3 ten daha az bir seviyede bulunuyor. Çemtaþ çeliðinin iç piyasa payýnýn en az % 70 i yan sanayi ürünü ve otomotiv olarak yurt dýþýna satýldýðý hesabýyla ürünlerimizin % 85 inin dýþ piyasada ve ancak % 15 inin ise iç piyasada tüketilebildiðini görmekteyiz. Geliþmiþlikle ve de Türkiye de otomotiv sanayiinin geliþmiþliðiyle orantýlý olarak iç piyasa vasýflý çelik tüketiminin çok artacaðýný ve üretimlerimize daha büyük ihtiyaç duyulabileceðini görebilmekteyiz. Çemtaþ 2005 yýlýný üretim (çelik ve hadde mamulü), satýþ (iç ve dýþ) ve verimlilikte çok baþarýlý olarak bitirmiþtir. Son 15 yýlýn üretim ve satýþ miktarlarýna baktýðýmýzda; 2005 yýlýnda toplam satýþýmýzda rekor kýrýlýrken iç satýmda ise bir önceki yýla göre yaklaþýk % 12 lik artýþ yakalanmýþtýr yýlýnda vasýflý çelik endüstrisi ve otomotivde görünümün olumlu seyrini sürdüreceði þeklindedir. GÝRÝÞ 20

21 A - YATIRIMLAR YILI GERÇEKLEÞEN YATIRIMLAR Mevcut Isýl Ýþlem Fýrýnýnýn Doðalgaza Dönüþtürülmesi : Isýl iþlem fýrýnýnýn doðalgaza dönüþtürülmesi ve otomasyon sisteminin yenilenmesi tamamlanmýþtýr. Server : MRP programýndan daha etkin yararlanmak için yeni bir server alýnmýþ, IFS sisteminde 2004 versiyonuna geçilmiþtir. Ayrýca idame yatýrýmlar kapsamýnda idari bina dýþ cephe tadilatý, soyunma odalarýnýn ve duþlarýn tadilatý, kapalý hurda holünde saha betonlamasý iþleri yapýlmýþtýr YILI PLANLANAN YATIRIMLAR 2006 Yýlýnda planlanan yatýrýmlar Euro dur. Mamul Stok Holü Yapýmý : Mamul malzeme stoklamasý için 130x16 m.ebadýnda bir kapalý hol yapýmý planlanmýþtýr. 2 Adet 5 Ton Kapasiteli Vinç Alýmý : Mamul stok sahasýna ve tamamlama hatlarýna 5 ton kaldýrma kapasiteli 2 adet vinç alýmý planlanmýþtýr. Tamamlama Hattý : Üretilen malzemelerin müþterilere daha hýzlý sevkini saðlamak için ikinci bir kumlama makinasý alýmý planlanmýþtýr. Forklift, Traktör, Kamyon Alýmý : Firmamýzýn iç nakliyelerinde kullanýlmak üzere forklift traktör ve kamyon alýmý planlanmýþtýr. Taþlama Cihazý, Çentik Numune Soðutucusu : Laboratuvarlarýmýzda optik emisyon spektrometresine numune hazýrlamak ve -60 C de çentik numunesi hazýrlanmasý için cihazlarýn alýmý planlanmýþtýr. Flicker Kompansazyonu : Firma enerji hatlarýndaki harmoniklerin azaltýlmasý amacýyla flicker kompanzasyon sistemi kurulmasý planlanmaktadýr. Seyyar Spektrometre : Tamamlama hatlarý çýkýþýnda karýþýk malzemelerin müþteriye gidiþini önlemek amacýyla ayýrma iþlemi yapan spektrometre alýmý planlanmaktadýr. Ayrýca idame yatýrýmlar kapsamýnda SDM kolon kiriþ yenileme ve saha betonlamasý yenilenmesi planlanmaktadýr. B - ÜRETÝM Ýki ayrý ve birbirini tamamlayan üniteden oluþan üretim birimlerimiz Çelikhane ve Haddehane de 2005 yýlýnda gerçekleþen üretim faaliyetleri aþaðýda açýklanmýþtýr. 1- Çelikhane Üretimi, Çelikhane, baþta haddehanemizin kütük ihtiyacýný saðlamaya devam etmekle beraber, üretimi bir önceki yýla göre % 5 azalmýþ ve miktar bazýnda ,9 ton olmuþtur. 2- Hadde Mamulü Üretimi 2005 Yýlýnda, talebe baðlý olarak haddehane üretimimiz toplam miktarda bir önceki yýla oranla % 4 azalarak, ,7 ton olarak gerçekleþtirilmiþtir yýlý mamul üretim daðýlýmýmýz aþaðýdaki gibi gerçekleþmiþtir: 21

22 Üretim Miktarý Üretim Ýçindeki Payý Cinsi (Ton) ( % ) Yuvarlak ,8 % 56 Yaylýk Lama ,6 % 38 Çelik Lama, Kare, Altýköþe 8.128,3 % 6 TOPLAM ,7 % yýlýnda haddehanemizde; tüm kesintilerin denemeleri tamamlanmýþ, haddeleme verimliliðinde en üst seviyeye ulaþýlmýþ, otomotiv ve makina sanayilerinin istemiþ olduðu çok deðiþik ve çoðu yeni çeliklerin yapýmlarý üzerindeki tecrübelerimiz artýrýlmýþtýr. 2001yýlýna ise baþta haddehanemizde olmak üzere, kalite ve kapasite artýþýný tamamlamýþ, denemelerini bitirmiþ ve verimliliði artmýþ bir þekilde girilmiþtir. Toplam Kalite Yönetimini uygulamaya koyan þirketimiz kendisini yenileyebilme gücünü artýrarak rekabet ortamýndaki hýzlý deðiþimlere hýzlý uyum saðlama avantajý elde etmiþtir. TKY ile kalitemiz, verimliliðimiz ve rekabet gücümüz artmýþtýr. 22

23 2005 Yýlýnda, Çemtaþ tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltme hedefini benimsemiþ ve her aþamada oluþmasý söz konusu hatalar önlenerek, neticede verimsizlik, fire, ikinci kalite ürünler gibi, daha önceleri yüksek deðerlerde olan tüm bu olumsuzluklar ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bütün bu bilinçli ve titiz çalýþmalar neticesinde maliyetler düþürülmüþ, artýrýlan ürün kalitesi ve tam zamanýnda teslimatla birlikte müþteri memnuniyetinin saðlanmasýna devam edilmiþtir. C - SATIÞLAR Bilindiði gibi 2004 yýlýnda ülkemizdeki otomotiv ve makina sanayinin geliþimi vasýflý çelik üretimi ve satýþlarýný olumlu yönde etkilemiþtir Yýlýnda artan taleplere karþýlýk yurtiçi satýþlarýmýz miktar bazýnda % 12 oranýnda artmýþ, yurtdýþý satýþlarýmýzda ise bir önceki döneme göre miktar bazýnda % 12 gibi azalýþ meydana gelmiþtir. 1- Yurtiçi Satýþlarýmýz Yurtiçi hadde mamulü satýþlarýmýz 2004 yýlýna göre yaklaþýk % 12 artarak, toplam tona ulaþmýþtýr. Bu rakama ilaveten 103,3 ton da kütük satýþý yapýlmýþtýr. 2- Yurtdýþý Satýþlarýmýz 2005 yýlýnda bir taraftan mevcut ülkelerdeki satýþ paylarýmýzýn artýrýlmasý için uðraþ verilirken diðer taraftan yeni pazarlar arayýþý içinde bulunulma neticesinde 2005 yýlýnda dýþ satýþlarýmýz miktar bazýnda toplam hadde mamulü satýþlarýmýz içinde % 40 oranýnda gerçekleþmiþtir. Miktar olarak ,4 tona ulaþýlarak 2004 yýlýna göre % 12 lik bir azalýþ gözlenmiþtir. Dýþ satýmýn toplam satýþ içindeki payý 2004 yýlýnda % 46 larda iken, 2005 yýlýnda % 40 lara inmesine karþýn, 2004 yýlýndaki FOB deðeri olarak 38,23 milyon USD olan dýþ satýmýmýz, 2005 yýlýnda dolar bazýnda 41,33 milyon USD a ulaþarak, % 8 oranýnda bir artýþ saðlanmýþtýr. YURT ÝÇÝ Aktif Deðeri YURT DIÞI Madde Mamülü Kütük Toplam Madde Mamülü Kütük Toplam Genel Toplam ,0 103, , ,4 0, , ,7 23

24 D - FÝNANSAL YAPIYA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Küreselleþen rekabet ortamýnda þirketimize ait ürünlerin iç ve dýþ pazarlarda aranýlan olmasýný geliþmiþ teknolojisine ve deneyimli kadrosuna borçlu olan Þirketimizde 2005 Yýlý Mali Tablolarýmýzýn incelendiðinde anlaþýlacaðý üzere bir önceki yýla göre üretimde % 4 azalýþ, iç satýþlarda % 12 artýþ, dýþ piyasa satýþlarýmýzda ise % 12 azalýþ yaþanmýþtýr. Müþteriye odaklanma felsefesinden hareket eden Çemtaþ ürün kalitesini iyileþtirerek, ürün verimliliðine, firelerin azaltýlmasýna, finans, insan gücü makine ve tesis gibi kaynaklarýný rasyonel kullanarak 2005 yýlýnda YTL. lýk net kara ulaþarak iyi bir yýl geçirmiþtir. KAYDÝ SÝSTEME GEÇÝÞ Tarihi itibariyle Sermaye Piyasasý Araçlarýnýn Kaydileþtirilmesinin uygulamaya konmuþ olmasý nedeniyle; Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2005/03 no lu kararý ile DENÝZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. yetkilendirilmiþ olup, tarihinden itibaren 1 (bir) yýl süre ile ortaklarýmýz ellerinde bulundurduklarý hisse senetlerini DENÝZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. nin Türkiye çapýndaki tüm þubelerine teslim etmek suretiyle kaydileþtirme iþlemini gerçekleþtirebileceklerdir. Kaydi Sisteme Geçiþ ile ilgili olarak tarihli Bursa Hakimiyet, Olay ve Dünya gazetelerinde de bu konu ile ilgili duyurularýmýz ilan edilmiþtir. Ayrýca veb sitemizin (www.cemtas.com.tr) Yatýrýmcý Ýliþkileri bölümünde de bu konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapýlmýþtýr. 24

25 E - SERMAYE PÝYASASI KURULU SERÝ : XI - NO : 25 TEBLÝÐÝNE GÖRE DÜZENLENMÝÞ MALÝ TABLOLAR ve DÝPNOTLARI * BÝLANÇO * GELÝR TABLOSU * ÖZSERMAYE DEÐÝÞÝM TABLOSU * NAKÝT AKIM TABLOSU * MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN DÝPNOTLAR 25

26 BÝLANÇO Dipnot Referanslarý Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ Geçmiþ VARLIKLAR Cari / Dönen Varlýklar Hazýr Deðerler Menkul Kýymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklarý (net) Ýliþkili Taraflardan Alacaklar (net) Diðer Alacaklar (net) Canlý Varlýklar (net) Stoklar (net) Devam Eden Ýnþaat Sözleþmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlýklarý Diðer Cari/Dönen Varlýklar Cari Olmayan / Duran Varlýklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklarý (net) Ýliþkili Taraflardan Alacaklar (net) Diðer Alacaklar (net) Finansal Varlýklar (net) Pozitif/Negatif Þerefiye (net) Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller (net) Maddi Varlýklar (net) Maddi Olmayan Varlýklar (net) Ertelenen Vergi Varlýklarý Diðer Cari Olmayan/Duran Varlýklar TOPLAM VARLIKLAR

27 BÝLANÇO Dipnot Referanslarý Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ Geçmiþ YÜKÜMLÜLÜKLER Kýsa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlarýn Kýsa Vadeli Kýsýmlarý (net) Finansal Kiralama Ýþlemlerinden Borçlar (net) Diðer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) Ýliþkili Taraflara Borçlar (net) Alýnan Avanslar Devam Eden Ýnþaat Sözleþmeleri Hakediþ Bedelleri (net) Borç Karþýlýklarý Ertelenen Vergi Yükümlülüðü Diðer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama Ýþlemlerinden Borçlar (net) Diðer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) Ýliþkili Taraflara Borçlar (net) Alýnan Avanslar Borç Karþýlýklarý Ertelenen Vergi Yükümlülüðü Diðer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIÞI PAYLAR 0 0 ÖZSERMAYE Sermaye Karþýlýklý Ýþtirak Sermaye Düzeltmesi 0 0 Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri Ýhraç Primleri Hiss Senedi Ýptal Karlarý Yeniden Deðerleme Fonu Finansal Varlýklar Deðer Artýþ Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarý Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaðanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek Ýþtirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satýþ Kazançlarý Yabancý Para Çevrim Farklarý Net Dönem Karý/Zararý Geçmiþ Yýllar Kar/Zararlarý 28 ( ) ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

28 GELÝR TABLOSU Dipnot Referanslarý Baðýmsýz Denetimden Geçmiþ ESAS FAALÝYET GELÝRLERÝ Satýþ Gelirleri (net) Satýþlarýn Maliyeti (-) 36 ( ) Hizmet Gelirleri (net) 36 0 Esas Faaliyetlerden Diðer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALÝYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) NET ESAS FAALÝYET KARI/ZARARI Diðer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diðer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) FAALÝYET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zararý 40 0 ANA ORTAKLIK DIÞI KAR/ZARAR 0 VERGÝ ÖNCESÝ KAR/ZARAR Vergiler 41 ( ) NET DÖNEM KARI/ZARARI HÝSSE BAÞINA KAZANÇ 42 0,734 28

29 ÖZSERMAYE DEÐÝÞÝM TABLOSU Sermaye Öz Sermaye Düzeltme Farklarý Emisyon Primi Yasal Yedekler Olaðanüstü Yedekler Sermayeye Eklenecek Ýþtirak Satýþ karý Geçmiþ Yýl Karý / (Zararý) Net Dönem Karý / (Zararý) 31 Aralýk 2004 tarihli SPK 11/25 bakiyeleri ( ) Geçmiþ yýl karlarýna devir ( ) - Geçmiþ yýl zararý (23.726) - Genel Kurul Kararýna istinaden kar daðýtým mahsubu ( ) ( ) TOPLAM ÖZSERMAYE DEÐÝÞÝM TABLOSU Yasal Yedekler ( ) - Olaðanüstü Yedekler ( ) - Sermayeye Eklenecek Ýþtirak Hissesi Satýþ Kazancý Net dönem kârý Aralýk ( ) ÇEMTAÞ FAALÝYET RAPORU

30 NAKÝT AKIM TABLOSU A. ESAS DEN KAYNAKLANAN NAKÝT AKIMI Vergi öncesi net kâr Amortisman ve itfa paylarý Faiz gideri Faiz geliri ( ) Maddi duran varlýk satýþ geliri (56.996) Ticari iþlemlerdeki ve diðer alacaklardaki artýþlar ( ) Stoklardaki azalýþ Ticari borçlarda artýþ Kýdem tazminatý Vergi ödemeleri ( ) Temettü ödemesi ( ) Diðer varlýk ve yükümlülüklerdeki deðiþim ( ) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM DEN KAYNAKLANAN NAKÝT AKIMI Mali varlýk alýmý, alýþ tutarýnýn neti ( ) Mali varlýk satýþýyla elde edilen nakit giriþleri Maddi varlýk satýn alýmlarý ( ) Maddi varlýk satýþýyla elde edilen nakit giriþleri Tahsil edilen faizler - Yatýrým faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( ) C. FÝNANSMAN DEN KAYNAKLANAN NAKÝT AKIMI Kýsa vadeli banka kredilerindeki deðiþim ( ) Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artýþ Dönem baþýndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu

31 MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN DÝPNOTLAR NOT 1 ÞÝRKET ÝN ORGANÝZASYONU VE FAALÝYET KONUSU Çemtaþ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Þ. ( Þirket ) 1970 li yýllarýn baþlarýnda ülkede artan vasýflý çelik isteðini karþýlamak amacý ile, öncelikle Çelikhane üretim ünitesi olarak kurulmuþ daha sonra Modern Orta Kesit Haddehanesini üretime alarak entegrasyonunu tamamlamýþtýr. Þirket, Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde m2 toplam alan üzerine kurulu olup, QS 9000 ve ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Þirket Bursa Ticaret Siciline 14842/23981 sayý ile kayýtlý olup halka açýk þirket statüsüne sahiptir yýlý sonlarýnda itibaren hisse senetleri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda iþlem görmektedir. Þirket in kayýtlý olduðu adresi Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarý No:3 Bursa dýr. Þirket in ortaklýk yapýsý aþaðýdaki gibidir: Þirket in ortaklarý ve ve tarihleri itibariyle sermayeye katýlým oranlarý aþaðýdaki gibidir: Pay yüzdesi Pay tutarý Pay yüzdesi Pay tutarý Bursa Çimento Fabrikasý A.Þ. Halka açýk hisseler Toplam 57, , , , , , ve tarihleri itibari ile nominal sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark YTL tutarýndadýr tarihi itibariyle Þirket in bünyesinde istihdam edilen personel sayýsý 273 kiþidir ( : 264 kiþi ). NOT 2 - MALÝ TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartlarý Ekli mali tablolar Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri XI ; No 25 sayýlý Sermaye Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Teblið hükümlerine uygun olarak hazýrlanmýþtýr. Ekteki mali tablolarýn hazýrlanmasýnda kullanýlan esaslar aþaðýdaki gibidir: Þirket, Sermaye Piyasasý Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatýna uygun olarak muhasebe kayýtlarýný tutmakta ve yasal mali tablolarýný hazýrlamaktadýr. Mali tablolar Þirket in yasal kayýtlarýna dayandýrýlmýþ ve Yeni Türk Lirasý (YTL) cinsinden ifade edilmiþ olup, Seri XI, No: 25 sayýlý Teblið e göre Þirket in durumunu layýkýyla arz edebilmesi için, birtakým düzeltmelere ve sýnýflandýrmalara tabi tutularak hazýrlanmýþtýr. Söz konusu düzeltmeler genel olarak finansal araçlarýn, maddi ve maddi olmayan varlýk ve amortismanlarýnýn ve kýdem tazminatý karþýlýklarýnýn Seri XI; No: 25 sayýlý Teblið hükümlerine göre muhasebeleþtirilmesinden ve deðerlemesinden kaynaklanmýþtýr. Þirket, tarihi itibariyle zorunlu olan tüm standartlarý uygulamýþtýr. Hiçbir standart geçerlilik tarihinden önce uygulamaya konulmamýþtýr. Sermaye Piyasasý Kurulu ( SPK ), tarihinde Seri: XI, No: 25 sayýlý Sermaye Piyasasýnda 31

32 Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Teblið i yayýmlamýþ bulunmaktadýr. Bu Teblið, tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Bununla birlikte, dileyen iþletmeler veya izleyen tarihler itibariyle sona eren yýllýk veya ara hesap dönemlerinden baþlamak üzere Seri. XI, No: 25 sayýlý Teblið hükümlerini uygulayabilecektir. Þirket bu uygulamayý seçmemiþ olup söz konusu teblið hükümlerini ilk kez tarihinden sonra sona eren ara mali tablolardan baþlamak üzere uygulamaya baþlamýþtýr. Þirket in hesap dönemine iliþkin mali tablolarý, SPK nýn Seri:XI; No: 25 tebliðinde yer alan standartlara uygun olarak ilk kez hazýrlanmýþtýr. Bunun yaný sýra karþýlaþtýrmalý olarak verilmesi amacýyla Þirket in tarihli bilançosu anýlan tebliðe uygun olarak yeniden düzenlenmiþtir. Þirket 2005 yýlýnýn söz konusu tebliðin ilk uygulama yýlý olmasý nedeniyle, ekli gelir tablosunu, nakit akým tablosunu ve öz sermaye deðiþim tablosunu karþýlaþtýrmalý olarak hazýrlamamýþtýr. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarýn Düzeltilmesi Kýsým 15 hükümleri, yüksek enflasyonun hakim olduðu ekonomiye ait para birimlerinin kullanýldýðý durumlarda, SPK tarafýndan yayýmlanan genel kabul görmüþ muhasebe ilkelerine uygun olarak hazýrlanan mali tablolarýn, bilançolarýn düzenlendiði tarihte geçerli olan Türk Lirasý nýn cari satýn alma gücünün esas alýnarak hazýrlanmasýný ve önceki dönem mali tablolarýn da karþýlaþtýrma amacýyla ayný deðer ölçüleri kullanýlarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Kýsým 15 in uygulanmasýný öngören bir diðer sebep ise yýllýk bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamýnýn, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin baþýndaki fiyat endeksi rakamýnýn %100 aþmasý ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamýnýn, hesap döneminin baþýna göre %10 veya daha fazla bir oranda artmasý halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin baþlamasýdýr. Bununla birlikte Kýsým 15 uygulamasýný gerektiren halkýn tasarruflarýný yabancý para cinsinden tutmasý, mal ve hizmet fiyatlarýnýn yabancý para birimi üzerinden belirlemesi ve kýsa vadeli iþlemler de dahil satýn alma gücündeki kayýplarý karþýlamak için fiyatlarýn vade farký konularak belirlenmesi gibi yüksek enflasyon göstergeleri gibi baþka kriterler mevcuttur. Sonuç olarak, Þirket in tarihli mali tablolarý Kýsým 15 uyarýnca, tarihindeki cari satýnalma gücündeki deðiþmelerin etkilerini yansýtacak þekilde yeniden ifade edilmiþtir. Bununla birlikte, SPK tarihli duyurusuyla, Kýsým 15 madde 375 uyarýnca tarihi itibariyle Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan açýklanan Toptan Eþya Fiyat Endeksi (TEFE) rakamýnýn son üç yýl için % 69,72, son yýl için % 13,84, Þubat ayý itibariyle aylýk bazda -% 0,9 ve -% 0,02 olarak gerçekleþtiði, T.C. Merkez Bankasý nýn son verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 yýl sonu için %8, gelecek 12 ay için %7,7, 2005 yýl sonuna iliþkin söz konusu tahmini deðerlere göre son üç yýllýk kümülatif enflasyon oranýnýn %35,7 olmasýnýn öngörüldüðü, dolayýsýyla mevcut objektif kriterler dikkate alýndýðýnda yüksek enflasyon döneminin sona erdiði ayrýca, yüksek enflasyon döneminin devamýna iliþkin diðer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktýðý gerekçeleriyle 2005 yýlýnda mali tablolarýn enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasýna son verilmesi kararýný açýklamýþtýr. Bu duyuruya istinaden yüksek enflasyon dönemi sona erdiðinden Kýsým 15 Madde 404 uyarýnca tarihli mali tablolarda yeralan enflasyona göre düzeltilmiþ tutarlar, mali tablolarýnýn hazýrlanmasýnda esas alýnan rakamlarýn baþlangýç deðerlerini oluþturmaktadýr ve

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu muzun 13.02.2006 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 37. yýl 2006 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 37. yýl 2006 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 37. yýl 26 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulu muzun 19.2.27 tarih ve 5 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı

38. yýl 27 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulumuzun 15.2.28 tarih ve 28/7 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul

Detaylı

35. YIL. 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Denetçi ve Baðýmsýz Denetleme Kurulu Raporu

35. YIL. 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Denetçi ve Baðýmsýz Denetleme Kurulu Raporu 35. YIL 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Denetçi ve Baðýmsýz Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu muzun 24.02.2005 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KURULUÞ : 1973 SERMAYE : 100.000 TL. OTUZYEDÝNCÝ HESAP YILI 2010 FABRÝKA 66920 - Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) 557 21 50 (10 Hat) Fax : 0 (354) 557 21 61 ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

ÇEMTAÞ FAALÝYET RAPORU Global Reports LLC

ÇEMTAÞ FAALÝYET RAPORU Global Reports LLC 38. yýl 27 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulumuzun 15.2.28 tarih ve 28/7 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yasal olarak öngörülen sistamik içinde düzenlenen, 2005 yılı Faaliyet Raporu Aşağıda takdim edilmiştir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yasal olarak öngörülen sistamik içinde düzenlenen, 2005 yılı Faaliyet Raporu Aşağıda takdim edilmiştir. Değerli ortaklarımız 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yasal olarak öngörülen sistamik içinde düzenlenen, 2005 yılı Faaliyet Raporu Aşağıda takdim edilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu Şirketimiz, konu ve

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı