T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR"

Transkript

1 T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: M k n r Yönetim ve yazı işleri içim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. TEMMUZ 9 PAZARTESİ Sayı: 0 J KANUNLAR Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun bazı maddelerini değiştiren sayılı kanunun nci maddesi ile sayılı kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun Kanun No: Kabul tarihi: //9 Madde 30 sayılı Kanuna sayılı Kanunun nci maddesi ile eklenen «ek madde () aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. Ek Madde Müsteşarın katılmadığı toplantılara, toplantı konusu olan hizmetle görevlendirilmiş Müsteşar Muavini Başkanlık eder. Madde Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. //9 [] SAYILI CETVEL D. Memuriyetin adı Aded Aylık MERKEZ KURULUŞU 3 Müsteşar Muavini (Tabip) 3 00 Müsteşar muavinleri merkez teşkilâtı ile koruyucu, tedavi edici veya sosyal amaçlı kurum ve kurulların fenni ve idari işlerini yürütürler. Atanmaları Bakanın seçmesiyle ve kararname ile olur. Madde 30 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru luş ve Memurları Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı kuruluşlara Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü ile Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü katılmıştır. A) Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü, nüfus plânlaması konusundaki araştırma, plân, program ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, programların uygulanmasını yürütmek ve denetlemekle, B) Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü, ana ve çocuk sağlığını korumak için plânlı ve programlı çalışmayı düzenlemek, gerek gebeliklerinin devamı müddetince ve gerekse doğumdan sonra ana ve çocuğun sağlığını takip etmekle, Görevlidirler. Madde 3 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvelden bu ka nuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. Madde sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvele bu kanuna ilişik, 3,, sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. Geçici Madde Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan memurlardan bu kanuna bağlı () sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (Kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu kanuna bağlı () sayılı cetveldeki kadrolara yeniden atanırlar. Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu memurların almakta oldukları aylıkların ödenmesine devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı tarihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama kaydı aranmaz. Madde Bu kanunun (), () ve (3) üncü maddeleri ile kanuna bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrolar yayımı tarihinde; (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar /3/9 ve () sayılı cetvelde yazılı kadrolar da /3/9 tarihinde yürürlüğe girer. İdari 3 Müsteşar Muavini (Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler fakülteleri ile veya Orta - Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler mezunları) Danışma ve İnceleme Kurulu Üye Sağlık İşleri Genel MüdÜlrMğü Piş Tabibi Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel MüdKlrkiğü istatistikçi (istatistik dersi okutan fakülte veya yüksek okul mezunları) Mütercim (ingilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birisini bilmesi ve asgari lise mezunu bulunması şarttır. ) Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü Yüksek okullar ve sağlık kolejleri şubesi Müdür (Tabip) u Sağlık Okulları Şubesi Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okullar mezunu öğretmen) Şef (Asgari ortaokul mezunu) Sağlık Teknisiyten OküHari Şubesi Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okullar mezunu öğretmen) Genel Eğitim Şubesi Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile fakülte veya yüksek okul mezunları)

2 Sahife - (Resmî Gazete) TEMMUZ 9«D. Memuriyetin adı Aded Aylık Memuriyetin adı Aded Aylık Şef (Asgari ortaokul mezunu) Donatım Genel Müdürîüğü Depo Müdürü (Asgari lise veya muadili teknik okullar mezunları) Sosyal himmetler rehabilitasyon m/er*kesi Müdür (Reh. alanında yetişmiş tabip) t 0 9 Sosyal Hizmetler Müte. (Akademi mezunu) Ankara Kreş ve Gündün Bakımevi Müdür (Tabip veya sosyal yardımcı) 9 öğretmen (öğretmen okulu mezunu) 00 Ana ve Çocuk Sağhğı Müdürlüğü Müdür (Tabip mütehassıs) 0 Müdür Yardımcısı (Tabip) 00 Tabip (Nisaiye ve çocuk mütehassısı) Büro Şefi (Asgari ortaokul mezunu) 0 İstatistik Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 00 0 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 00 Nüfus Plântaması Genel Müdürlüğü 3 Genel Müdür (Tabip, Nisaiye ve Halk Sağlığı Mütehassısı) 00 S, Genel Müdür Yardımcısı (Tabip) 00 3 Ş«f (Lise mezunu) 0 Memur (Asgari rtaekul meunu) 00 Program Etüt ve Araştırma Şubesi 0 Müdür (Yüksek okul mezunu) Eğitim Şubesi Müdür (Tabip, nisaiye veya halk sağlığı mütehassısı veya yüksek kul mezunu) Biyomedikal Şubesi «Müdür (Tabip, misaiye mütehassısı) 0 Refik Saydam Merke Hıfsıssihha Enstitüsü Besin Kimyası Mütehassısı (Tabip, kimyager, veteriner, besin mütehassısı) 0 İlâç Kontrol Şubesi Eczacı veya Yüksek Kimya Mühendisi ST 0 00 Fizikçi (Fen Fakülte! mezunu) 00 Eazaeı veya Kimya Lisansiye 0 00 a 9 0 S Okul Müdür Muavini (Sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar mezunları) * öğretmen (Tabip veya Yüksek Sağlık Okulu veya meslekî öğrenim veren okullar mezunu öğretmen) ' Adana Hıfsıssihha Enstitüsü Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager Diyarbakır Hıfsıssihha Enstitüsü Kimya Yüksek Mühendisi veya Tabip Hemşire Sağlık Köy Memuru Ebesi Sağlık Kimyager Ocakları Çocuk Bakım Yuvaları Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs görmüş lise ve dengi okullar mezunu) [] SAYILI CETVEL Kaldırılan kadrolar Müsteşar Muavini Merkes kuruluşu Yüksek okullar sağlık kolejleri ve sağlık okulları şubesi Müdür Müdür öğretmen öğretmen İller kuruluşu Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü Yüksek Sağlık okullar kolejleri e e Bakteriyoloji TahlO ve Kontrol Şubesi Sağlık Memurları Okulu 9 Tabip (Bakteriyolog) 00 İLLER KURULUŞU Verem Savaş Dispanserleri Tabip S u Eepo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) İS Memur (Asgari ortaokul mezunu) 00 İ * Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü s Okul Müdürü (Tabip veya sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar mezunları) * Müdür öğretmen 9 Yardımcı öğretmen Ebe, Laborant - Hemşire Okulu Müdür Müdür Muavini 9 öğretmen Yardımcı öğretmen Kültür Dersi öğ. 3 Askerlik Dersi Öğ. Meslek Dersi öğ. Ebe Okulu 9 öğretmen e z 9 İS

3 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Sahile: 3 D. Memuriyetin adı Aded Aylık [] SAYıLı CETVEL Köy ebe okulları İLLER KURULUŞU Müdür Mütehassıs Tabip 9 Yardımcı öğretmen 0 3 Sıtma Savaş Memuru Sıtma savaş D. Tabip 9 ı Hemşire Sağlık Memuı u Köy Ebesi Memuriyetin adı Aded Aylık Sağlık Ocakları Sağlık Memuru Diplomasız sağlık memurları 00 Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü Okul Müdürü (Talbip, Yüksek Sağlık Okulu mezun Köy Sağlık Memuru 9 Köy sağlık memurları ları Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları 00 [3] SAYILI CETVEL MERKEZ KURULUŞU Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Mütercim Sosyal Hizmetler Beh. Merkezi (ingilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birini bilmesi ve asgari lise mezunu olması şartiyle) Beden Eğ. Öğr. (Eğitim Enstitüsü Beden Eğ. mezunu) Klinik Psikolog (Akıl ve Sinir Has. Müte.) öğretmen (Teknik Öğ. Ok. mezunu) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları 3 3 İS öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Çocuk Hastalıkları Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi Mütehassısı 0 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları İller kuruluşu sağlık ocakları öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları Tabip Hemşire Sağlık Memuru Köy Ebesi Şef (Asgari ortaokul mezunu) Memur (Asgari ortaokul mezunu) Mutemet ve Satınalma Memuru (Asgari ortaokul mezunu) Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu öğretmen) Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Mahmut oğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun Kanun No : 9 Kabul tarihi: //9 Madde Birinci Cihan Harbiyle istiklâl Harbine iştirak ederek emsallerine nisbeten olağanüstü hizmet ve yararlık gösteren Mahmut oğlu Veli Bozkaya'ya, hayatta bulunduğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden (00) lira ayhk bağlanmıştır. 9 Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Madde Bu kanun yayımını takilbeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 0//9 0 9 Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu öğretmen) Şef (Asgari ortaokul mezunu) Mutemet ve Sat. Al. Memuru (Asgari ortaokul me Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun Kanun No : 90 Kabul tarihi: //9 zunu) 0 Madde Aşık Veysel adı ile tanınan Halk Şairi Veysel Şatıroğ- Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 0 lu'na, anadilimize ve millî birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı, ya-

4 Sahile: (Resmî Gazete) TEMMUZ 9 sadığı sürece vatani hizmet tertibinden (00) lira aylık bağlanmıştır. Madde Bu kanun yayımı tarihini takibeden aybaşında yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Maliye Bakanı 0//9 yürütür. nece ödenecek faizler tjoplammca Hazineye borçlanırlar. Bu borçlar, kanunun yürürlüğe girmesi gününden beş yıl sonra başlamak üzere yirmi yıl içinde yirmi eşit taksitte ve faizsiz olarak Hazineye ödenir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. //9 Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısmı borçlarının Hazinece terkin ve tahkimi hakkında Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bu Kanunun yayımı gününde Devlete ve katma bütçeli idarelere olan borçları terkin ve aynı tarihte bu Kanuna bağlı cetvelde gösterilen kamu iktisadi teşebbüslerine olan borçları tahkim Belediyeler ve belediyelere sıfatiyle borçlu bulundukları vergiler, kanuni paylar, faizler ve gecikme faizleri, olunur. bağlı müessese ve işletmelerin mükellef resimler, harçlar ve cezalar ile komisyonlar ve banka ve sigorta işlemlerinden alman gider vergileri bu Kanunda sözü geçen borç deyimine dâhildir. Madde Aşağıda gösterilen borçlar, bu kanunla yapılacak terkin veya tahkimin dışındadır. A) 9 sayıh Kanunla kurulan Tabiî Âfetler Fonuna olan borçlar, B) İller Bankası nezdindeki «Belediyeler Fonu na olan borçlar, C) Belediyelerin kendi kurdukları müessese ve işletmelere olan borçları ile bu müessese ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelere borçlan. Madde 3 Belediyeler ve belediyelere olan bağlı müessese ve işletmeler yukardaki maddelerde belirtilen borçlannı (Her türlü yargı yerlerinde ihtilaflı olanlar dâlıil) gösterir cetvelleri bu kanunun yürürlüğe girişinden İtibaren üç ay içinde dörder nüsha halinde hazırlar ve üç nüshasını il ve ilçenin en büyük mülkiye âmirine verirler. Bu cetvellerde kanunun yürürlüğe giriş günü itibariyle borcun miktarı, doğuş sebebi ve alacaklısı açıkça gösterilir ve bunlara ait her türlü belgeler veya tasdikli örnekleri eklenir. Bu maddede belirtilen üç aylık süre içinde gerekli cetveller ve bilgiler verilmediği takdirde, bu mükellefiyeti yerine getirmiyen belediyeler ve bağlı müessese ve işletmelerin borçları terkin veya tahkim sırasında nazara alınmaz. Madde Bu kanunun 3 üncü maddesi gereğince verilecek cetvellerinin iki nüshası en büyük mülkiye âmirleri tarafından borç Maliye Bakanlığına gönderilir. Borçlar ve belgeler, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile bu kanuna bağlı cetvelde yazılı kuruluşlar bakımmdan bu kuruluşların doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak bağlı oldukları bakanlığın temsilcilerinden kurulacak bir komisyonca incelenir. Bu İncelemeler, kanunun yürürlüğe girişinden itibaren en geç beş ay içinde bitirilir. Komisyonun kararları her belediye veya müessese ve işletmesine terkin veya tahkim olunan borçları derhal tebliğ edilir. Her türlü yargı ve icra mercilerindeki ihtilaflı borçlar kesinleştikçe belediyeler ve alacaklı kuruluşlar tarafından en kısa zamanda Maliye Bakanlığına bildirilir. Madde Yukarıdaki maddelere göre belirtilecek ve kesinleştikçe Maliye Bakanlığına bildirilecek borçlar hakkında aşağıdaki işlemler yapılır: A) Devlete ve katma bütçeli idarelere olan borçlar (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) terkin edilir. B) Bağlı cetvelde yazılı kuruluşlara ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan borçlar Hazinece tahkim edilerek yirmi yılda ve yirmi eşit taksitte yüzde beş faiziyle birlikte ödenir. C) İller Bankasına olan borçlar, belediyelerin her yıl ödemeleri gereken ana borç ve faiz miktarları ve Vâde tarihleri gözönüne alınarak bu banka ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde tahkim edilir. Bu tahkimden dolayı İller Bankasma aynca faiz ödenmez. Madde Belediyelerle belediyelere bağlı müessese ve işletmeler b u k a n u n gereğince t a h k i m edilecek b o r ç l a n tutarı i l e b u n l a r için H a z i Askerî Mıntakalar Kanununun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde Askerî Memnu Mıntakalar hakkındaki 0 sayılı Kanunun 9 sayılı Kanunla değişik inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde A) Birinci yasak bölge; bir tabya yahut istinat noktası veya bir batarya manzumesinin savunması için etrafına tahkimat hattından ve keza müstahkem yapılacak mevkideki diğer münferit askerî tesisat (Gözetleme yerleri, genel veya bölge cephanelikleri, santrallar, mahfuz mahaller ve sair mühim tesisat) için bu binaların harici muhitinden itibaren (300-00) metre uzağından alman noktaların birbirine birleştirilmesi ile meydana gelen hatlarla çevrilmiş bölgedir. Bu bölge içine müstahkem mevkiin ilgili mensuplarından maada hiçbir kimse giremez. Bu bölge içindeki taşınmaz mallar gerçek karşılıkları peşin ödenmek şartiyle kamulaştınlır. Arazi şartlarına uymak ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçları gözönünde bulundurulmak hususunda yasak bölgenin (300) metre olan en az haddini daha aşağı hadlere indirmeye Genelkurmay Başkanlığı yetkilidir. birinci Biribirine (00) metre veya daha yakın olarak tâyin edilmiş olan birçok bataryalardan bir araya gelmiş her batarya ve grup için ayrı ayrı yasak bölge tâyin edilmeyip grupların bölgesi olduğu müstahkem bölge için müşterek ve bir bütün olarak yasak bölge tâyin edilir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu //9 yürütür. İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda Kanun Kanun No: 93 Kabul tarihi: //9 Madde Ocak 9 tarihli ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde Ocak 9 tarihli ve sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıl süre ile, inci maddede yazılı şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde, en az ortaokul ve dengi okullar mezunu ve yaşını tamamlamış olanlardan, açılmış ve açılacak kurslarda başarı gösterenler, öğrenim durumlarına göre kadro ücretle geçici öğretmen olarak atanabilirler. karşılığı Bunlardan iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bitirme imtihanını verenler ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan aralıksız üç takvim yılı geçici öğretmenlik yaptıklan ve başarıları usulüne göre saptandığı anlaşılanlar, asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilirler. Asıl ilkokul öğretmenliğine geçirilen geçici öğretmenlerin, geçici öğretmenlikteki hizmet süreleri ilk terfilerinde gözönüne alınır. Geçici öğretmenlere tatil aylarında da ücretleri ödenir. Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenlerle, ortaokul ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremiyenlerin görevlerine son verilir. Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından, asıl öğretmenlere uygulanan hükümlere tabidirler. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9

5 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Sahife: Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde //93 tarihli ve 9 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, B) işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri sapmak, Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; âmirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, âmir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerme getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. Aşağıda yazılı hallerde: I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak için, II - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek için, III - Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için, XV - Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için, V - Zabıtaca muhafaza altına alman şahıslara, bina veya meskûn veya gayrımeskûn yerlere vâki olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için, tesislere, VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için, VII - işlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mâni olmak İçin, VIII - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tesbiti veya suç faillerinin maksadiyle yapılacak aramalar için, yakalanması IX - Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için, X - Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi âfetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için, X I - Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için, için, XII - Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması XIII - Yukardaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için, Yetkili âmir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9 emrin Türlüye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına dair olan 09 sayılı Kanuna ek 3 sayılı kanunun inci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde 3 sayılı Kanunun inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 09 sayılı Kanuna bağlı sayılı cetvelde yazılı Meclis doktoruna almakta olduğu maaşından başka (ihtisas ödeneği) namiyle her ay (000) lira verilir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. //9 3 sayılı kanuna ek //90 gün ve sayık kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde 3 sayılı Kanuna ek //90 gün ve sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir: Geçici Madde Subay ve askerî memurlardan //9 tarihinden önce, bu kanuna göre çeşitli sebeplerle emekliye ayrılmış bulunanlarla ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış olan aylıklar, aynı rütbedeki emsallerinin //9 gün ve sayılı Kanunda yazılı derece tutarları esas alınmak suretiyle yeniden bağlanarak ödenir. Geçmiş yıllara ait aylık ve ikramiye farkı ödenmez. Madde Bu kanun //9 tarihinde yürürlüğe Madde 3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu //9 girer. yürütür. Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta ne Surette Yürütüleceğine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Madde Ulaştırma ve haberleşme işleri ile ilgili Devlet Hava Meydanları işletmesi, T. C. Devlet Demiryolları işletmesi, Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlükleri ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kurdukları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yapmak için Devletin sermayesinin yarısmdan fazlasına iştirak etmek suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara göıe bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller ve savaşta da yapmaya devam ederler. Madde Olağanüstü hallerde ve savaşta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme plânları Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları önceliğe alınmak suretiyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığınca, diğer Devlet daire ve müesseseleri ile halk ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınmak ve ilgili makamlarla işbirliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Bakanlıklarınca ve müştereken barıştan itibaren hazırlanır. Madde 3 Yukardaki maddeye göre hazırlanan plânların aksatılmadan yürütülebilmesini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve personelin bunların emrine tahsisi için yapılacak işlem Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınmak şartı ile Millî Savunma, içişleri ve Ulaştırma Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. Madde Olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekât alanlarının bir kısmının veya tamamının ulaştırma ve haberleşme harekât kontrolü veya gereğinde özel birlikler vasıtası ile işletme yetkesi, Genelkurmay Başkanlığının istemi üzerine Ulaştırma Bakanlığınca Türk Silâhlı Kuvvetlerine verilir. Barışta askerî icaplardan dolayı ulaştırma ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silâhlı Kuvvetleri Bakanlar Kurulu kararı ile faydalanır.

6 Sahife: (Resmi Galebe) TEMMUZ 9ö Madde Bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar olağanüstü hallerde ve savaşta, nci maddedeki plânlara göre yürütecekleri hizmetlerin gerektirdiği masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. Ancak bu teşekküllerin malî durumları hazırlanan plânları yürütmeye kâfi gelmediği takdirde: O yıl plânın karşılanmıyan kısımları için gerekli ödenek genel bütçeden karşılanır. Bu ödeneğin sarf şekli Millî Savunma, Ulaştırma, ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir. Madde Olağanüstü hallerde ve savaşta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek alınmasına da vakit müsait olmadığı takdirde Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin durmaksızın görülebilmesini sağlamak üzere Muhasebei Umumiye Kanununun inci maddesi hükmünü uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Madde Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Madde sayılı Kanun ve bu kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 9 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda Kanun Kanun No: 0 Kabul tarihi. - //9 M a d d e 9 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı (A/) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine ( ) lira ek ödenek verilmiştir. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. //9 CETVEL Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Maliye Bakanlığı (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları Madde 9 Bu kanunu Bakanlar Kurulu //9 yürütür Malî transferler Bölüm toplamı sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Kanun No: 9 Kabul tarihi: //9 Katma bütçeli idarelere Hazine yardımları kesim toplamı sayılı kanunun 9 uncu maddesinin inci fıkrası gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 3. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne Sanayi Bakanlığı O Madde 3 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: Geçici Madde 30 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun mer'ııyete girdiği tarihte emekli bulunmaları sebebiyle mezkûr kanun mülga inci maddesinden istifade edememiş bulunanların bu madde mevzuuna giren ve mülga 3 sayılı kanun hükümlerine tabi hizmetleri, emeklilik fiili hizmetlerine eklenerek emekli aylıklarında gerekli düzeltmeler yapılır. Bunlardan ölenlerin yetim ve dullarından halen aylık almakta olanların aylıkları da aynı şekilde düzeltilir (A/) Etüt ve proje giderleri Bölüm toplamı Köy elektriklendirılmesi için Etibanka yardım Genel toplam Madde Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9 girer. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapdması hakkmda Kanun Kanun No: 0 Kabul tarihi: //9 Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkındaki Kanunun sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesi ile ikinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkmda Kanun Kanun No: 99 Kabul tarihi: //9 Madde sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Merkezi Ankara'da Olmak üzere 300 milyon liraya kadar sermayeli Türkiye Halk Bankası namı ile bir anonim şirket teşkiline Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Madde sayılı kanunun sayılı kanunla değiştirilen nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. A) Maliye Bakanlığı bankaya , lira sermaye ile katılır. Bu miktar tamamen ödeninceye kadar her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine , liradan az olmamak üzere ödenek konur. Bu sermayeye ait reyler Ticaret Bakanlığınca kullanılır. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. //9 Madde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) işaretli cetvelin. 000 inci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünün. inci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine ( ) ve. nci (Teknik personel ücretleri) maddesine de ( ) lira ek ödenek verilmiştir. Madde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe; Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin. 000 inci (özel gelirler) bölümünün. 00 üncü (Hazine yardımı) maddesine ( ) lira eklenmiştir. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., Madde Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür. //9 Karayolları Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda Kanun Kanun No: 03 Kabul tarihi: //9 Madde Karayolları Genel Müdürlüğü 9 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/) işaretli cet v p l m?-0qo inci ijm, ^esis ve büyük

7 TEMMUZ 9 Resmi Gazete onarım giderleri) bölümünün. üncü (Köy yolları yapımı «Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir) maddesine ( ) Ura ek ödenek verilmiştir.! Madde Karayolları Genel Müdürlüğü 00 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin. 000 İnci (özel gelirler) bölümünün. 00 üncü (Hazine yardımı) maddesine ( ) Ura eklenmiştir. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. //9«Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı E. No K. No 9/ 9/ Ustura, çakı bıçağı, nacak, ÖZETÎ: Türk Ceza Kanununun nci maddesinin uygulanmasında suç unsuru olarak gözönünde tutulan silâh anlamına kavgada çekildiği zaman karşısındakini objektif ölçülere göre korkutmak niteliğinde ve yeterliğinde bulunan araç dahil olduğu hakkında Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı. orak, balta, kazma ve gürebl gibi araçların kavgada korkutmak maksadiyle kullanıldıkları takdirde Türk Ceza Kanununun nci maddesinin inci fıkrası uyarınca silâh sayılıp sayılmayacağı konusunda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun çeşitli kararları arasında içtihat aykırılığı bulunduğu Yargıtay Genel Sekreteri tarafından Birinci Başkanlığa bildirilmiş ve işbu aykırılığın içtihadı birleştirme yolu ile Büyük Genel Kurulca giderilmesi istenmiş, yazı ve ekleri Büyük Genel Kurula tevdi edilmiş olduğundan Yargıtay içtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca Ceza Genel Kurulu kararlan arasında İçtihat aykırılığı bulunduğuna oybirliğiyle karar verildikten sonra işin esası müzakere edildi: I Ceza Genel Kurulunun /9/99 tarihli ve / sayılı kararında (Türk Ceza Kanununun nci maddesinde bahse konu unsur sîlâh kavramına girebilecek olanlardan (Bıçak) da çekilmesiyle muhatap üzerinde korku meydana getirir. Bu nitelikte bıçaklar ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 3 sayılı kanundaki vasıflan ile sınırlandırılmış değildir. Bu itibarla kavgada korkutmak maksadiyle çekilen çakı bıçağı Türk Ceza kanununun nci maddesindeki unsur -silâh kavramına giren aletlerdendir) denilmiştir. Ceza Genel Kurulunun //90 tarih ve / sayılı karannda da {Kavgada korkutmak maksadiyle çekilen (Ustura) mn muhatabı üzerinde korku yaratmak kabiliyeti sebebiyle nci maddedeki unsursilâhlardan olduğu) kabul edilmiştir. Ceza Genel Kurulunun //9 tarih ve 9/3 sayılı karariyle (Nacak, orak, balta, gürebi gibi araçlarla usturanın nci maddede Ttastolunan anlamda süâhlardan olmadığı) kabul edilerek yukarıda işa-* ret olunan Genel Kurul kararlariyle çelişme meydana gelmiştir. Ceza Genel Kurulunun daha sonra aldığı 9/0/9 tarih ve 9/ 03, 0/0, 3/0 sayılı ve /3/9 tarihli kararlan arasında bu konuda açık aykmhklar bulunmaktadır. II Türk Ceza Kanununun nci maddesinin nci fıkrası italya 9 tarihli Ceza Kanununun 30 inci maddesinden alınmıştır. Sözü geçen 30 inci maddede sadece (Kavgada korkutmak için silâh atma) suçu yer almış, Sardonya Ceza Kanununda mevcut (Kavgada korkutmak için silâh çekme) suçu kabul edilmemiştir. Türk Ceza Kanununnun hazırlandığı sırada (Kavgada silâh çekme) suçu nci maddenin inci fıkrası olarak kabul edilmiştir. Çaşdağ Ceza Kanunlanmn hiç birinde (Kavgada silâh çekme) ayn bir suç olarak kabul edilmemiştir. Yalnız tarihli Alman Ceza Kanununun 3 nci maddesinin 0 uncu bendinde (Kavgada veya bir saldırada bıçak veya diğer tehlikeli bir aletin kullanılması) suç sayılmıştır. Türk Ceza Hukukunda nci maddede (Unsur - silâh) kavramı üzerindeki içtihat aykırılıkları bu kavramın kanunlarda tarif edilmemiş olmasından ileri gelmiştir. Çağdaş Ceza Kanunlarında da unsur silâhın tarifine tesadüf edilmemiştir. Türk Ceza Kanunu 9 uncu maddesinde Ceza Kanununun uygulamasında yalnız cezanın arttırılmasını gerektiren silâhı tarif etmiş,, ve 9 uncu maddelerini zımnen değiştiren Ateşli Silâhlar ve Bıçaklara dair 3 sayılı Kanun ise yasak sayılan silâhları niteliklerini belirtmek suretiyle göstermiştir. Bu itibarla nci maddedeki (Unsur - silâh) kavramını belirtmek bakımından Türk Ceza Kanununun 9 uncu maddesiyle Ateşli Silâhlar ve Bıçaklara dair Kanun hükümlerinden yararlanmak imkânı hasıl olmamıştır. Tasama organı nci maddedeki unsur - silâhtan neyi kaydettiğini açıklamadan kaçınmış, bunu her olayda hâkimin inceleyip takdir etmesini uygun bulmuştur. nci madde (Korkutmak İçin) silâh çekmeden bahsetmektedir. (Silâh) terimini (Korkutmak) unsuru ile manâlandırmak gerekir. Kavgada bir kimsenin, başkasını korkutmak için kullandığı aletin, objektif ölçülere göre olağan durumda bir kimseyi, korkutabilecek bir nitelikte olup olmadığı aranmalıdır. Eğer kavgada çekilen alet karşısındakini korkutabilecek nitelikte ise bu maddede söz konusu edilen unsur - silâhlardan sayılmalıdır. Kavgaya katılanların çok cesur veya çok korkak bulunmalan hükme etkili olamaz. Çekilen ve kullanılan aletin normal bir kimseyi korkutabilecek nitelik ve yeterlikte olması lâzımdır. Sonuç: Türk Ceza Kanununun nci maddesinin inci fıkrasında söz konusu edilen (Kavgada korkutmak içi silâh çekme) suçunun unsuru olan (Silâh) anlamına, afakî ölçülere göre, olağan durumda bir kimseyi korkutabilecek nitelikte ve yeterlikte aracın dâhil olduğuna, her olayda bu hususun hâkim tarafından takdir edilmesi gerektiğine içtihat aykırılığının bu suretle giderilmesine birinci görüşmede üçte iki çoğunluk sağlanamadığından ikinci görüşmede hazır bulunanların mutlak çoğunluğu ile Temmuz 9 tarihinde karar verildi. YÖNETMELİKLER Millî Eğitim Bakanlığından: Mektupla öğretim Merkezi Yönetmeliğinin üncü maddesinin (d) bendinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik Madde 9 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mektupla öğretim Merkezi Tönetmeliği'nin üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «d) öğrencileri daha yüksek bir okulun imtihanlarına hazıılama'k maksadiyle düzenlenen Mektupla öğretim Merkezi kurslarını bitirenlere herhangi bir belge verilmez. Ancak, bir meslek üzerinde çalışanlar İle boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Mektupla Öğretim Merkezi tarafından kurs mahiyetinde açılmış bulunan kursları bitirenlerden Mektupla öğretim Merkezinin usulüne uygun olarak uygulayacağı imtihanlarda başarı sağlıyanlara, (Talnız bu kurslara devam ettiklerine dair) örneği Talim ve Terbiye Madde 3 Bu Tönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Dairesince onanmış bir belge verilir. Madde Bu Tönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Orta Dereceli Okulların Ara Sınıflarında Bütünleme ve Sınıf Geçme Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin üncü maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi halikında Yönetmelik Madde 93 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta Dereceli Okulların Ara Sınıflannda Bütünleme ve Sınıf Geçme Esaslarım

8 Sahife: (Resmî Gazete) TEMMUZ 9 Gösterir Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «a) Ortaokul ve liseler ile Meslekî ve Teknik öğretim Okullarının ara sınıflarında bulunan öğrencilerden bütünleme imtihanları sonucuna göre yalnız bir dersten başarı gösterememiş olanlar, başaramadıkları ders dâhil bütün derslerden aldıkları sınıf geçme notları ortalaması ortaokullarla dengi okullarda en az beşbuçuk, liselerle Mesleki Teknik öğretim Okullarının ikinci devrelerinde en az altı olmak kaydı ile bir üst sınıfa geçmiş sayılırlar. Bu ortalama sonucunda çıkan kesirler hiçbir surette bire tamamlanmaz. Ancak, liselerin fen kolunda fen derslerinden, edebiyat kolunda edebiyat derslerinden, Meslekî ve Teknik öğretim Okullarında meslek derslerinden, atelye ve atelye mahiyetindeki lâboratuvar derslerinden 'geçer not alamıyanlar ile bir üst sınıfa yukarıdaki fıkra hükmüne göre geçmiş sayüan öğrencilerden aynı devrenin diğer sınıflarında aynı dersten ikinci defa başarı gösteremiyenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ayrıca, liselerin fen kolunda fen derslerinden, edebiyat kolunda edebiyat derslerinden geçer not alaımıyanlardan sınıf geçme notları ortalaması en az altı tutan öğrenciler kol değiştirmek suretiyle ortalamadan faydalanabilirler. Madde Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelık'i Millî Eğitim Bakanı yürütür. Madde I Ankara Üniversitesi öğrenciler Yönetmeliğine aşağıdaki Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : Ankara Üniversitesi öğrencileri Yönetmeliğine bir madde eklenmesi hakkmda Yönetmelik madde eklenmiştir. Madde öğrencileri ilgilendiren ortak konular hakkında Fakülte ve Yüksek Okul Yönetim Kuruluna bilgi vermek üzere, Fakültelerde ve Yüksek (Okullarda her yıl, öğrenciler tarafmdan iki öğrenci temsilcisi seçilir. Seçimler Fakülte veya Yüksek Okul idaresince Kasım veya ayında düzenlenir. Tekrar seçilmek mümkündür. Aralık öğrenci Temsilcileri aynı sınıftan olamazlar. Disiplin cezası almış bulunanlar veya askerlik, hastahk gibi meşru bir mazerete dayanmaksızın öğrenimlerıinde (imtihanlarında) ilgili Fakültenin veya Yüksek Okulun yönetmeliğine göre bir yıldan fazla gecikmiş seçilemezler.' olanlar öğrenci temsilcisi Madde II Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İLANLAR Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : Mütaahhit nam ve hesabına (İkinci defa) açık eksiltme usulü İle bir aded narkoz cihazı satın alınacaktır. Muhammen bedel lira olup geçici teminatı lira kuruştur. İhalesi //9 günü saat.30 dadır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul J. Sat. Al. Kom. larmda görülebilir. İsteklilerin kanuni belge ve teminatları ile belirtilen gün ve saatde Komisyona müracaatları ilân olunur. 3 / -3 Bu işe ait kanuni yükümler yükleniciye aittir. İstekliler 90 sayılı kanunun, 3 ve 3 nci maddesinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. /- İmar ve İskân Bakanlığından : 90 sayılı kanunun 3 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile aded proje ve resim masası, 30 aded proje tel askısı, aded döner tertibatlı, arkalıklı proje taburesi ve aded gözlü harita ve proje dolabı yaptırılacaktır. ' İhale 0//9 Salı günü saat de Bakanlık Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait muhammen bedel , lira olup geçici teminatı.,0 liradır. 3 Şartname ve resimler bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünden temin edilir. Yaptırılacak proje masası numunesi Mesken Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesinde görülebilir. Bu işe ait kanuni yükümler yükleniciye aittir. İstekliler 9Ö sayılı kanunun, 3 ve 3 nci maddesinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını engeç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 99 / - 90 sayıh kanunun 3 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 0 aded (.0x.0), aded (.0x.0) ebatlarında pirinç ayaklı pano, aded özel ışık teıtıbatlı ıesimi masası, aded resim masası plânşı yaptırılacaktır. İhale 0//9 Salı günü saat de Bakanlık Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait muhammen bedel 3., lira olup geçıcu teminatı.0, liradır. 3 Şartname ve resimler bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünden temin edilir. Yaptırılacak resim masası plânşı numunesi Mesken Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesinde görülebilir. Sanayi Bakanlığından : 9 ve 0 sayılı marka tescil belgelenil sahibi Ömer Lütfi Tuzcuoğlu bu markalar üzerindeki kullanma hakkını Ayşe Tuzcuoğlu'na ve Ayşe Tuzcuoğlu'da izmir'de 90 Sokak No. da Muzaffer Tuzcuoğlu'na devretmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 0 numaralı marka tescil belgesindeki eşya listesine (Boya fırçaları dâhil fıdçalar) ilâve edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. numaralı marka tescil belgesindeki eşya listesine «Meyva suyu vinanko ve kola ilâve edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 3 numaralı marka tescil belgesi üzerinde yapılan devir muamelesi ve ilgili evrak, Hakkı Baykal'ın //9 tarihli dilekçesi üzerine yeniden incelenmiş olup Kenan Üstün'ün Şirket ortaklığından ayrılmış bulunması sebebiyle şirket namına tescilli bulunan Ziynet markası ile bir ilgisi kalmadığı ve mezkûr mukavelenamenin 0 uncu maddesiyle Ziynet markasını taşıyan dikiş makinelerinin sadece bayiliğinin verildiğine işaret olunduğu tesbit edildiğinden yapılan devir muamelesi Islâh edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. sayılı ihtira beratının sahibi Türkiye'deki kullanma hakkım istanbul'da, Şişli Halaskârgazi Caddesi No. 3 de, Pımaş Plâstik inşaat Malzemeleri Anonim Şirketi ne vermiştir. Keyfiyet ilân olunur.

9 TEMMUZ 9 (Resmî Gazete) Sahife: 9 M. S. B.. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapah zarf usulü ile..00, lira dahilinde er yün don satın alınacaktır. Tahmin bedeli bir adedinin 3 lira olup geçici teminatı.0, liradır, ihalesi //9 Çarşamba günü saat.30 da Komisyonda yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve istanbul Lv. A. de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi.000 adedten aşağı olmamak üzere partiler halinde ayn İsteklilere de İhale edilebilir..000 adedinin geçici teminatı.0, liradır adedinin geçici teminatı.0, liradır. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden bir saat makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada mektuplar kabul edilmez. 9/-3 evvel geciken M. S. B. 3 No. îu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, mlktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Çalışma tezgâhı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Onsl: Atelye çalışma tezgâhı, Mlktan : 0 aded, M. bedeli :.900, G. teminatı:.0, İhale günü //9 Çarşamba saat: / - Aşağıda cinsi, mlktan, muhammen bedel ve geçici teminattan yazılı (Bir) kalem (Jeep lâstiği) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edileceği gibi yarısı başka bir istekliye İhale edilir. Mlktan M. bedel* G. teminatı İ H A L E Cinsi Aded Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Jeep dış lâstiği //9 Pazartesi Yansı Saat.00 görülebilir. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Taliplerin en geç 3//9 günü saat,00 ye kadar Ankara'da Hv. K. K. Is. Emi. ve inş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. / -S Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp Ak. K. lığı ihtiyacı için 3 kalem beyin cerrahi alet satın alınacaktır. Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı.900, Uradır. İhalesi //9 Çarşamba günü saat.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. / - Kapalı zarf usulü ile İstanbul Deniz Hastanesi Bıokimya ve Hariciye Servisi ilâve İnşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli.90.0,0 lira olup geçici teminatı.00 liradır. İhalesi //9 Pazartesi günü saat.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dâhilinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Taliplerin en geç //9 günü saat.00 ye kadar Ankara'da Dz. îhş. Emi. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. / - Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : İlkokullar ihtiyacı için alınacak sobalara göre kesilmiş takoz halinde kayın, meşe ve gürgen karışımı ton odun kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Muhammen bedeli 3.00, lira olup geçici teminat.90, liradır, ihalesi 30//9 Cuma günü saat.00 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. isteklilerin belirli gün saat 0.00 a kadar teminat makbuz veya mektubu, 9 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflannı makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 03/- 3HOÖ / - Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Harita dolabı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şeküde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Onsl: Madeni harita dolabı, Miktan : 00 aded, M. bedeli : T.O0O, G. teminatı: 9., İhale günü : //9 Pazartesi, saati:.30. ' a 0 / - M. S. B.. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Açık eksiltme ile mütahhit namı hesabına Mürted elektronik teçhizat atelyesi ikmal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 9.00,33 lira olup kesin teminatı 30.0,00 liradır. İhalesi 3//9 Cumartesi günü saat 0.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve Komisyonda şartnameler her gün ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin en geç //9 günü saat.00 ya. kadar Ankara'da Hv. K. K. Is. Emi. ve İnş. D. Bşk. hğırna müracaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. 3 / - Kapalı zarf usulü ile Ayancık'da er koğuşu İnşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 39., lira olup geçici teminatı.30,00 Uradır, ihalesi //9 Perşembe günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden : % 99, safiyette ahmhıyum tel hurdası ile kopma mukavemeti 0 Kğ/MM galvanizli çelik tel hurdası satılacaktır. Tel hurdalar ambarlarımızda, Ankara'da (İstanbul yolu 9 uncu kilometre Ankara), İstanbul (Silâhtar araban Imrahor Caddesi Deposu - istanbul) görülebilir. Şartnameler Ankara Selanik Caddesi Işkurhan Kat deki Müdürlüğümüzden temin edilir. Teklifler 30//9 Cuma günü saat ye kadar verilmelidir. Müdürlüğümüz 90 No. lu Kanuna tabi değildir. /-3 Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : Dikmen Okulu yerine ait aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkullerl ihtiva eden No. lu imar plânı Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. sayılı kanunun inci maddesi gereğince ilgililere ilânen tebliğ olunur. 9 /- Çankaya'da 0Ö ada ve 9 No. lu parsellerin ifraz ve tevhidiyle değişen en son cephe hattı No. lu plân üzerine işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. İlgililere duyurulur. 0 /-

10 Sahife: 0 (Resmî Gazete) TEMMUZ 9 Milli Eğitim Bakanlığından : Tapı işleri ilanı Aşağıda yapılacağı yer, keşif bedelleri, teminat miktarları, İhale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat tarihleri yazılı meslek okulları İnşaatı 90 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usullyle esksüütmeye konulmuştur. Keşif Geçici ihale gün Bakanlığa son işin yeri ve adı bedeli teminatı ve saati müracaat günü - izmir Göztepe Kız Ens. üçüncü kısım İnşaatı.909,9.9 //9 Çarşamba //9 Saat izmir Çınarlı E. S. E. îkmal inşaatı 3.3,. //9 Çarşamba //9 Saat.30 S - IzmlT iktisadi ve Ticari II. Ak. üçüncü kısım Inş. 39.9, //9 Perşembe //9 Saat îzmlr tk. ve Tic. tl. Ak. anfl blokları inşaatı 93.09,. 9//9 Perşembe //9 Saat.30 ı Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Mesleki ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı İçinde toplanacak Merkez atın Alma Kornüıyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) Yukarıda yazılı miktardaki geçici teminatını, B) 9 yılına ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre hazırlanmış) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ile en az bir kalemde (Birinci İş İçin 0, Münö İş için, üçüncü iş için 0, dördüncü iş için 0 bin liralık) benzeri bir işi yaptığına veya denetlediğine dair belgeye göre, Yapı işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 0 İstekliler teklif mektuplarını ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ilan olunur. Yapı işleri ilânı $0 / S-l Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, teminat miktarları, ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek okulları inşaatı 90 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bakanlığa Keşif Geçici ihale gün son müracaat işin adı ve yeri bedeli teminat ve saati günü ) Trabzon Ticaret Lis. ikmal inşaatı ) Aydın, E.S.E. Motor Atelyesi ikmali 3) Denizli E. S. E. yapı atelyeleri ile Teknoloji Lâb. ikmali.9,3.,- //9 //9 Çarşamba saat 0,30.39,0 3.9, //9 3//9 Çarşamba saat,30 3.3,.30, //9 3//9 Çarşamba saat,00 ) Mersin E.S.E. İkmali.3,.90, //9 //9 Perşembe saat 0,30 ) istanbul Kadıköy Kız Enstitüsü ikmali.39.,.939, //9 //9 Perşembe saat,30 Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanan Merkez Komisyonunda yapılacaktır. Satmalma 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ı A) Yukarıda yazılı miktardaki teminatını, B) 9 yılına ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre hazırlanmış) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ile en az bir kalemde (Trabzon için 90 bin, Aydın için 0 bin, Denizli için bin, Mersin için 30 bin, istanbul için bir milyon yüz bin) liralık benzeri bir işi yaptığına veya denetledğtne dair belgeye göre, Yapı işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. istekliler teklif metkuplarını ihale günü açma saatinden bir saat evveline kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikme kabul Hân olunur. edilmez. Yapı işleri ilânı / - Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, teminat miktarları, ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek okulları İnşaatı 90 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bakanlığa Keşif Geçici ihale gün son müracaat işim yeri ve ctnsi bedeli teminat ve saati günü ) Eskişehir Ik ve Tic. ilimler Ak. anfi blokları inşaatı 3.9, , ) İskenderun E. S. E ikmali.,0 3.,- 3) istanbul Haydarpaşa E. S. E. atelyeler ve yemekhane inşaatı.9.3,9.3- ) Ankara Kı«Teknik Y. öğ. Ok. A bloku ikmali ve B bloku. kısım.00.3,0 3.9,- //9 Cuma Saat 0,30 //9 Cuma Saat,30 //9 //9 //9 3//9 Cumartesi Saat,00 //9 3//9 Cumartesi Saat,00 Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık binasında toplanan Merkez Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin i A) Yukarıda yazılı miktardaki teminatını, B) 9 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre düzenlenmiş) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ile en az bir kalemde (Eskişehir için bin, iskenderun için 0 bin, istanbul için bin, Ankara için milyon 30 bin) liralık benzen bir işi yaptığına veya denetlediğine dair belgeye göre, Yapı işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. istekliler teklif mektuplarını ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ilân olunur. 9 / -

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Kuruluş (1) (2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/6/1949 Sayı: 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1335

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kabul Tarihi 14.07.1965 Kanun No 657 Yürürlük Tarihi 23.07.1965 Yayın Tarihi 23.07.1965 RG Sayısı 12056 KISIM - I GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: 1 MADDE 1 - KAPSAM KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU 3687 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 351 Kabul Tarihi : 16/8/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 22/8/1961 Sayı : 10887 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt :

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU 2071 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı