DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE"

Transkript

1 V. ENDÜSTRÝ - ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE ÝZMÝR ÞUBESÝNDE GERÇEKLEÞTÝ Bu dönem Zonguldak ta gerçekleþtirilecek V. Endüstri- Ýþletme Mühendisliði Kurultayý nýn hazýrlýk çalýþmalarý baþladý. Düzenleme Kurulu ilk toplantýsýný Ýzmir Þube de 9 Ekim 2004 tarihinde yaparak aþaðýdaki kararlarý aldý; Toplantýya Katýlanlar Nergiz BÝLGÝN Merkez Tülay YENER Osman SÜMBÜLOÐLU Orhan SAÐLAM Özay KARAGÖZ M. Reha GÜLLÜ Devrim YILDIRIM Esin ÇAKIROÐLU Filiz GÜLER Ertuðrul KEMALOÐLU Emin KAHYA Eskiþehir Þube Hüseyin GÜZELAYDIN Ýzmir Þube Özgür YALÇINKAYA Ýzmir Þube Turgay ÞÝRVAN Ýzmir Þube Ogün ÝSTANBUL Ýzmir Þube Fikret EKÝCÝ Ýzmir Þube Filiz GÜLER Ýzmir Þube Adem GÖLEÇ Kayseri Þube Oryal ETÝLER Mersin Þube Emrullah DEMÝRCÝ Trabzon Þube Birhan ÞAHÝN Zonguldak Þube Ý.Anýl ÇOKGÜRSES Zonguldak Þube Toplantýda; Endüstri Ýþletme Mühendislerinin Yetki ve Sorumluluk alanlarýnýn da içerikte yer almasý önerisi ile Kurultay amacýnýn belirlenmesi konusunda Kurultay Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, Kurultay Düzenlme Kurulu toplantý takviminin aþaðýda verildiði gibi gerçekleþtirilmesine, V. Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý Düzenleme Kurulu Toplantý Takviminin Toplantý No 1 : 09 Ekim Cumartesi Toplantý No 2 : 19 Þubat Cumartesi (Düzen.+Danýþmanlar Kurulu) Toplantý No 3 : 28 Mayýs Cumartesi Toplantý No 4 : 16 Ekim Cumartesi olarak belirlenmesine Önder ÖNER EÝM-MEDAK/ERDEMÝR Yücel SEYREK ERDEMÝR Gökhan DABAN ERDEMÝR Ali Sezai DEMÝREL ERDEMÝR Sýtký KULOÐLU ERDEMÝR Zeynep MEÞE ERDEMÝR Sonay ÇETÝNKAYA ERDEMÝR Berk ONAY ERDEMÝR Suat ÖNDER Ereðli Ýlçe Temsilciliði Ý.Anýl ÇOKGÜRSES Kastamonu Ýl Tem. Ýsimlerden oluþmasýna karar verildi. Kurultay Sekreterinin EÝM - MEDAK ÜYESÝ Önder Öner olmasý, Kurultay tarihinin Aralýk 2005 olmasý, Dördüncü kurultay bildiri konu baþlýklarýnýn 5. kurultayda da geçerli olmasýna, ayrýca Verimlilik, Ýþgücü Yönetimi, KOBÝ'lerde Yönetim Danýþmanlýðý ve EÝM'lerin potansiyel çalýþma alanlarý ile ilgili istatistiki çalýþmalar konularýnda çaðrýlý bildiri alýnmasý, kararlaþtýrýlarak, Kurultayda düzenlenecek panel konularýnýn belirlenmesi hakkýnda görüþüldü. 32

2 MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ BAHAR KONFERANSLARINDA VERÝMLÝLÝK VE ERP YAZILIMLARI TARTIÞILDI Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubemizce Ekim 2004 tarihlerinde düzenlenen "Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý" baþarýyla gerçekleþtirildi. Verimliliðin artýrýlmasý, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazýlýmlarýna geçilmesi ve sistem yaklaþýmýnýn tartýþýldýðý konferanslara 500'e yakýn endüstri mühendisi ve yönetici katýldý. Ülkemizde ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazýlýmlarýna geçiþte yaþanan sorunlar ve doðru yatýrým için alýnmasý gereken önlemlerin ele alýndýðý "ERP'ye Geçiþ Süreci ve Deneyimler" konulu panel katýlýmcýlardan büyük ilgi gördü. KALDER Ýzmir Þubesinin desteklediði Bahar Konferanslarýna LOGIN, PROSOFT, NETSIS, UNIVERA, BYM BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ, KÜHNE&NAGEL ve EDAK sponsor olarak destek verdi. TELSÝM, ÇÖZÜM DANIÞMANLIK ve DORUK OTOMASYON sergi bölümünde yer aldýlar. Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Endüstri Mühendisliði Meslek Dalý Komisyonu organizasyonunda düzenlenen Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý Ekim 2004 tarihlerinde Ýzmir'de düzenlendi. Konferansda toplam 15 adet bildiri sunuldu, bir panel düzenlendi ve firma tanýtýmlarý yapýldý. 500'e yakýn mühendis ve firma yöneticisinin katýldýðý etkinlik, firmalarýn son zamanlarda bilgi sahibi olmak istedikleri kurumsal kaynak planlama (ERP) yazýlýmlarý hakkýnda önemli bir bilgi ve tartýþma platformu oluþturdu. Ýlk gün altý konuþmacýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen "ERP'ye Geçiþ Süreci ve Deneyimler" konulu panel etkinliðin ilgi çeken oturumlarýndan biri oldu. Panele konuþmacý olarak Ý.T.Ü. Ýþletme Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Tanyaþ, EÜ Ý.Ý.B.F.'nden Doç. Dr. Haluk Soyuer, DEBA'dan Bora Barkan, Astron'dan Sinan Gerçek, Netsis'ten Murat Ihlamur, Logo Yazýlýmdan Serkan Üstün katýldýlar. Paneli D.E.Ü. Endüstri Mühendisliði Bölümünden Yard. Doç. Dr. Arslan Örnek yönetti. Konferansýn izleyen günlerinde ise özellikle KOBÝ'lerde verimlilik sorunlarý ve çözüm önerilerine iliþkin deðerli bildiriler sunuldu, yapýlan uygulamalarla gerçekleþtirilen iyiliþtirmeler ve kazanýmlar aktarýldý. Kamuda verimsizliðin nedenleri tartýþýldý. Ayrýca aile þirketlerinde kurumsallaþma süreci aktarýlarak, bu süreçte yaþananlar ve yapýlmasý gerekenler ortaya kondu. Ülkemiz için yeni bir kavram olan þirket evliliklerinde çok çarpýcý bir örnek olan HP+Compaq birleþmesi süreci anlatýldý. Yine verimliliði artýrma ve maliyetleri azaltmada etkin bir yöntem olan Yalýn Üretim ve Yalýn Tedarik Zincirinin tekstil sektöründe bir uygulamasýna yer verildi. Etkinliðin üçüncü gününde "AB Sürecinin Bugünkü Türk Ekonomisine Getireceði Katkýlar" konusu Þube Baþkaný Doðan Albayrak'ýn baþkanlýðýný yaptýðý oturumda ele alýndý. EBSO Meclis Baþkaný Kemal Çolakoðlu'nun ve KALDER Ýzmir Þubesi Baþkaný Þener Muter'in konuþmacý olarak katýldýklarý oturumda 33

3 Kemal Çolakoðlu Cumhuriyet'in kazanýmlarýný ve bu kazanýmlarýn devamý olarak AB sürecinin Türk ekonomisine katkýlarýný anlattý. KALDER Ýzmir Þube Baþkaný Þener Muter ise gelecekteki yönetim anlayýþýnýn küreselleþen dünya koþullarý baðlamýnda deðiþeceðini söyledi. Yöneticilik özelliklerinin de buna göre yeniden þekilleneceðini belirten Muter, pazarlarýmýzýn yabancýlar tarafýndan iþgal edilmemesi için katma deðeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiðini vurguladý. II. Oda-Üniversite Buluþmasý Yapýldý II. Oda-Üniversite Buluþmasý 20 Kasým 2004 tarihinde Ankara da gerçekleþti. Ýlk buluþmaya göre katýlým ve ilginin arttýðý ikinci buluþmaya, 41 üniversiteden toplam 62 öðretim görevlisi katýldý. Buluþmaya üniversitelerin Makina, Endüstri, Ýþletme, Uçak, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði bölümlerinden Dekan, Bölüm Baþkaný ve öðretim elemanlarý ile Odamýzýn Yönetim Kurulu üyeleri ile Þube Baþkanlarýmýz da katýldýlar. II. Oda-Üniversite Buluþmasý nýn kýsa sunuþu Etkinlik Sekreteri Cenk LÝÞÝSEVDÝN tarafýndan yapýldý. Toplantý eski Oda yöneticilerimizden Oðuz TÜRKYILMAZ tarafýndan yönetildi. Toplantý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýnda; 2002 yýlýnda yapýlan ilk buluþmayla ilgili bilgi veren KORAMAZ Oda-üniversite iliþkisinin önemini ve alýnan kararlarýn hayata geçirilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Türkiye deki eðitim sorunlarýna Odamýzýn nasýl baktýðýný ve neler yaptýðýný anlatan Oda Baþkanýmýz, Oda çalýþmalarýný da özet olarak anlattý. Konuþmasýnýn sonunda ayný saatlerde Sýhhiye Meydanýnda düzenlenen Sosyal Devlet, Sosyal Adalet mitingine katýlanlara sevgi ve selamlarýný yollayarak katýlýmcýlara teþekkür etti. Ardýndan toplantýyý yöneten Oðuz TÜRKYILMAZ, TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI yý kürsüye davet ederek söz verdi. TMMOB Baþkaný nýn konuþmasýndan sonra, Oda Baþkan Vekili S. Melih ÞAHÝN Yönetim Kurulu katýlýmcýlara yaptýðý hoþgeldiniz konuþmasýndan sonra sinevizyon eþliðinde Odamýz ve Oda-Üniversite iliþkilerine yönelik bir sunum gerçekleþtirdi. S. Melih ÞAHÝN, Oda adýna yapýlacak sunumun sayýsal ve istatiksel bir deðerlendirme yapmak üzere gerçekleþtirileceðini belirtti ve ardýndan 19 Ekim 2002 de gerçekleþtirilen ilk Oda-Üniversite Buluþmasý nýn Mezuniyet Öncesi ve Sonrasý Yaþanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ana baþlýðý altýnda gerçekleþtirildiðini, 34

4 amacýnýn ise Oda-Üniversite iliþkilerinin kurumsallaþmasý olduðunu sözlerine ekledi. S. Melih ÞAHÝN in sunumundan sonra üniversitelerden gelen bilim insanlarýnýn konuþmalarýna geçildi. Gün boyu süren konuþmalarda, Dekan, Bölüm Baþkaný ve diðer öðretim üyeleri konuþmalarýnda baþlýca þu konulara yer verdiler: Oda-Üniversite Buluþmasý nýn 19 Ekim 2002 tarihinde yapýlan ilkine iliþkin deðerlendirme; Mezuniyet sonrasý süreç, yüksek öðretimin finansmaný, yüksek öðretimde planlama, eðitim-öðretim reformu; Oda-Üniversite Buluþmasý ve Oda-Üniversite-Sanayi iþbirliði, Oda faaliyetlerine katký; Akreditasyon ve patent çalýþmalarý; eðitimde akreditasyon; Toplantýda ayrýca Endüstri Mühendisliði dergisinin yayýn kurallarý ve yazý akýþý hakkýnda dergi yayýn kurulu baþkaný katýlan bölüm baþkaný ve öðretim üyelerini bilgilendirdi. Katýlýmcýlarýn konuþmalarýnda da derginin uluslararasý taranan indekslerde yer alabilmesi için gerekli giriþimlerin yapýlmasý ve dergimize yollanan makalelerin sayýsýnýn arttýrýlabilmesi için Üniversite yöneticilerinin atama ve yükseltme kararlarýnda Türkiye'de yayýnlanan ulusal yayýnlara öncelik vermelerinin önemi vurgulandý. Makina Mühendisleri Odasý nýn MÜDEK te temsili, Oda nýn Bölüm Danýþma Kurulu nda görev almasý, profesyonel mühendis sertifikasý, Ýþ ve bilim ahlaký/meslek etiði ve mühendislik eðitimi; disiplinler arasý çalýþma ve Oda nýn rolü; lisans ve lisansüstü eðitim-öðretim, üniversitelerin genel yapýsý ve durumu; Ar-Ge çalýþmalarý; meslek içi eðitim, kalite; stajlar ve Oda ile iþ birliði... Dostça bir ortamda gerçekleþen konuþmalardan sonra, II. Oda-Üniversite Buluþmasý nýn kapanýþ konuþmasý Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ tarafýndan yapýldý. Bu etkinlikte yapýlan konuþmalarýn tamamý Odamýz tarafýndan kitap olarak yayýnlanacaktýr. Oda-Sektör Dernekleri Buluþmasý Yapýldý Makina Mühendisleri Odasý'nýn faaliyet gösterdiði alanlardaki Sektör Dernek ve Kuruluþlarý ile iliþki ve iþbirliðinin geliþtirilerek kurumsallaþmasýný hedefleyen buluþma 27 Kasým 2004 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde gerçekleþti. "Oda-Sektör Dernek ve Kuruluþlarý Buluþmasý'na þu kuruluþlar temsilcileriyle katýldýlar: Akdeniz Asansör Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði, Akýþkan Gücü Derneði, Bursa Asansörcüler Derneði, Demir Çelik Üreticileri Derneði, Doðal Gaz Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Isý Ses ve Su Ýzolasyoncularý Derneði, Isýtma Soðutma Klima Araþtýrmacýlarý Vakfý, Ýklimlendirme Soðutma Klima Ýmalatçýlarý Derneði, Ýþ Makinalarý Distribütörleri ve Ýmalatçýlarý Birliði, Ýþ Makinalarý Mühendisleri Birliði, Makina Ýmalatçýlarý Birliði, Otomotiv Yetkili Satýcýlarý Derneði, Polistren Üreticileri Derneði, Sektörel Yayýncýlar Derneði, Takým Tezgahlarý Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði, Türk Kojenerasyon Derneði, Türk Loydu Vakfý, Türk Pompa Sanayicileri Derneði, Türk Tesisat Mühendisleri Derneði, Türkiye Jeotermal Derneði, Uygulamalý Havuz Enstitüsü. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin KORAMAZ konuþmasýnda küreselleþme süreçlerine deðindikten sonra bu süreçlerin Türkiye ye etkilerini þöyle dile getirdi: Geliþmiþ ülkeler katma deðeri yüksek, ileri 35

5 teknoloji isteyen yatýrýmlara, teknik eðitime, AR-GE çalýþmalarýna dolayýsýyla ulusal sanayilerine ve ihracata verdikleri desteði sürekli artýrmaktadýrlar. Buna karþýn dýþ borç ve krizler sarmalý altýnda kuþatýlan bizim gibi ülkelere ise yeni borçlar vermek için tüm kamu desteklerinin kaldýrýlmasý ön koþul olarak konulmaktadýr. Uluslararasý para ve finans kuruluþlarýnýn denetiminde hazýrlanan yapýsal uyum programlarý ile bu ülke devletleri kendi kaynaklarýný kullanma, geleceklerini planlama ve ekonomilerini yönlendirme iþlevlerinden arýndýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu ülkelerin ulusal bilim, teknoloji, yenilenme ve sanayileþme politikalarýný kendi çýkarlarý doðrultusunda oluþturup, uygulamaya geçirmelerine engel olunmaktadýr. Ülkemizde de yýllardýr bu uygulamalar yaþama geçirilmektedir. Ülke kaynaklarý üretken, verimli ve istihdam yaratan reel sektörler yerine, hizmet ve rant alanlarýna aktarýlmaktadýr. Sanayileþme sürecinden ve üretimden uzaklaþýlmýþtýr. Bunun sonucunda ithalat, ihracat açýðý her yýl artarak büyümekte, ülkemiz birbiri ardýna krizler yaþamakta, iç ve dýþ borç stoku, iþsizlik, gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik her geçen gün artmaktadýr. Oysa ki, ülkemizin kalkýnmasý ve geliþmesi, kalkýnmada sürekliliðin saðlanmasý ve istikrarý için sanayi alt yapýsýnýn güçlendirilmesi, üretim yeteneðimizin artýrýlmasý þarttýr. Oda Baþkaný konuþmasýnýn devamýnda, Bu plansýzlýk ve politikasýzlýktan en fazla maðdur olan kesimlerden birisi de mühendisler ve sanayi sektörlerimizdir dedikten sonra þu somut bilgileri verdi: Sektörlerimizin teknolojik düzeyi düþüktür. Yüksek katma deðerli mallarýn ihracat içindeki oraný %5 i bulmaktadýr. AR-GE harcamalarý þirket cirolarýnýn % 0,5 ini aþmamaktadýr. Sanayi girdilerinin ortalama % 60 ý yurtdýþýndan gelmektedir. Sektörlerde ihracatýn ithalatý karþýlama oraný ise ortalama %30 lar civarýndadýr. Ýhracatýn dünya içindeki payý oldukça düþüktür. Bunun da önemli bir kýsmýný fason üretim oluþturmaktadýr.ülkemiz sanayi iþletmelerinin % 99 unu oluþturan KOBÝ lerin verimli olanlarý tek tek çok uluslu þirketlerin eline geçmektedir. Satýn alýnan bu iþletmelerin çoðunluðunda teknik alt yapý yenilenmemekte, AR-GE çalýþmalarýna yeterli kaynak aktarýlmamakta, çoðu zaman üretim tesisleri kapatýlarak ithalatçý konumuna getirilmektedir. Emin KORAMAZ ýn konuþmasýnýn ardýndan yapýlan konuþmalarda sektör dernek ve kuruluþlarý Makina Mühendisleri Odasý ile iþbirliðini geliþtirme arzularýný ve Oda nýn kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu olmasý niteliðinden hareketle sektörel dernek/kuruluþlar arasý iliþkide olsun kamu kesimi ile iliþkilenme ve yasa taslaklarýna iliþkin aðýrlýk oluþturma açýsýndan olsun öncü olma gerekliliðini ve bu buluþmanýn süreklileþmesinin yararlarýný vurguladýlar. Toplantýnýn sonunda Emin KORAMAZ yapýlan görüþmeleri toparlayarak ortaklaþa yapýlmasý gereken çalýþmalarýn baþlýklarýný dile getirdi ve bu konularda çalýþma gruplarý oluþturulacaðýný belirtti. 36

6 Kongre-Kurultay-Sempozyum Takvimi Etkinlik Adý Etkinlik Tarihi Etkinliði Düzenleyen Birim Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi Þubat 2005 Antalya Þube Öðrenci Üye Kurultayý Mart 2005 MMO Merkez Marka Yönetimi Sempozyumu Nisan 2005 Gaziantep Þube III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi Nisan 2005 Adana Þube Uçak Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Kurultayý 7-8 Mayýs 2005 Ankara Þube II. Bakým Teknolojileri Kongre ve Sergisi Mayýs 2005 Denizli Þube Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Mayýs 2005 Bursa Þube II. Ýletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Mayýs 2005 Ýstanbul Þube Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý/Enerji Yönetimi Sempozyumu 3-4 Haziran 2005 Kayseri Þube Güneþ Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2005 Mersin Þube Makina Tasarýmý ve Ýmalat Teknolojileri Kongresi Eylül 2005 Konya Þube Demir Çelik Kongresi Eylül 2005 Zonguldak Þube TMMOB GAP ve Sanayi Kongresi Eylül 2005 Diyarbakýr Þube Ýþ Makinalarý Sempozyumu 29 Eylül-1 Ekim 2005 Ýstanbul Þube Ulusal Týbbi Cihazlar Ýmalatý Sanayi Kongresi ve Sergisi 30 Eylül - 2 Ekim 2005 Samsun Þube Trakya da Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu Ekim 2005 Edirne Þube Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi Kasým 2005 Gaziantep Þube Kaynak Teknolojileri V. Ulusal Kongresi ve Sergisi Kasým 2005 Kocaeli Þube VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Kasým 2005 Eskiþehir Þube TMMOB Mühendislik Mimarlýk Eðitimi Sempozyumu Kasým 2005 Ankara Þube Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi Kasým 2005 Ýzmir Þube Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi 1-4 Aralýk 2005 Ýzmir/Ýstanbul Þube Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý 9-10 Aralýk 2005 Zonguldak Þube TMMOB Sanayi Kongresi Aralýk 2005 MMO Merkez 37

7 Makina Mühendisleri Odasý Etkinlik - Toplantý Takvimi (Aralýk 2004) Etkinlik - Toplantý Yer Tarih Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Toplantýsý Bursa 04 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Gaziantep 04 Aralýk 2004 Marka Yönetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Toplantýsý Gaziantep 04 Aralýk 2004 Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi Düzenleme Kurulu Top. Gaziantep 04 Aralýk 2004 III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantýsý Adana 05 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Ýzmir 10 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Adana 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Eskiºehir 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Antalya 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Ýstanbul 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Samsun 17 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Mersin 17 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Adana 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Bursa 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Denizli 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Ýzmir 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Kocaeli 18 Aralýk 2004 AB Teknik Mevzuat ve CE Uygulamalarý Komisyonu Toplantýsý Oda Merkezi 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Kayseri 24 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Trabzon 24 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Kurultayý Düzenleme Kurulu Toplantýsý Oda Merkezi 25 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Kocaeli 25 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Trabzon 25 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Denizli 26 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Kayseri 29 Aralýk

8 MARKA YÖNETÝMÝ SEMPOZYUMU Günümüzde marka olmanýn ya da marka sahibi olmanýn önemini kavrayan iþletmelerin sayýsý her geçen gün giderek artmaktadýr. Kaliteli bir ürün ile özdeþleþen marka; bir iþletmenin sahip olabileceði en deðerli varlýklardan biridir. Genellikle ihracata yönelik çalýþan ve ara ürün üreten marka oluþturamamýþ birçok iþletme, geleceðin markalý ürün üretme ve pazarlamada olduðunu görmüþ bulunmaktadýr. Rekabet koþullarýnýn giderek aðýrlaþtýðý ve iþletmelerin ürettiði mal/hizmet kalitelerinin birbirine çok yakýnlaþtýðý günümüz dünyasýnda; markalaþma, pazar avantajý ve rekabet gücünün yakalanmasýnda en önemli araçlardan biri haline gelmiþ durumdadýr. Marka avantajýný da saðlayan, kaliteli mal üreten iþletmelerin bileklerinin bükülemeyeceði yaþanan son krizlerde bir kere daha kanýtlanmýþtýr. Marka ile kalite arasýndaki hassas iliþki nedeni ile; bir ürün veya hizmetin bedeli ya da fiyatý, o ürün ya da hizmette algýlanan kalitenin müþteri gözündeki deðeridir. Günümüzde, pazarda yer bulabilmek ve rekabette üstünlük saðlayabilmek için, markalaþmaya önem verilmesi ve markalarýn doðru yönetilmesi büyük bir önem taþýmaktadýr. AMAÇ, KAPSAM, DAVET Bir ürünün veya hizmetin rakip ürün ve hizmetlerden ayrýþtýrýlmasý ve tüketicilere sürekli ve yüksek bir kalite güvencesi verilebilmesi için ürün ve hizmete verilen görsel tasarým, isim ve iþaretler olarak tanýmlanan marka ve markalaþma; günümüzde faaliyet gösteren iþletmelerin en büyük amacýdýr. Bir taraftan yeni ihtiyaçlarý belirlemek ve bunlarý karþýlamaya yönelik iþ modelleri geliþtirmek, diðer yandan kurumsal felsefenin doðru ve yaygýn bir þekilde algýlanmasýný saðlamak iþletmelerin en önemli görevidir. Konunun önemi dikkate alýnarak, Odamýz adýna, Þubemiz sekretaryalýðýnda, 15/16 Nisan 2005 tarihlerinde "MARKA YÖNETÝMÝ SEMPOZYUMU" (MYS-2005) düzenlenmesi planlanmýþ, alt yapýsý hazýrlanmýþ ve çalýþmalarýna devam edilmektedir. Bu sempozyumda (MYS-2005), "markalaþma sorunu" tüm boyutlarýyla mercek altýna alýnarak, iþletmelere ýþýk tutacak güçlü fikir ve paylaþýmlarýn ortaya çýkarýlmasý saðlanacaktýr. MYS-2005, marka ile ilgili tüm sorunlarý ve marka geleceðini tartýþmak için mükemmel bir ortam ve fýrsat sunmaktadýr. Sanayide, kendi iþletmesinde ve üniversitelerde çalýþan konuya duyarlý herkesi, markalar ve marka ile ilgili araþtýrma, uygulama ve gelecekteki geliþmeleri ortaya koyan bildirilerini sunmaya ve elbette bilgilerini paylaþmaya davet ediyoruz. 39

9 BÝLDÝRÝ KONULARI Algýlama Yönetimi Avrupa Birliði Sürecinin Markalaþma ve Markalar Üzerine Yansýmalarý Coðrafi Ýþaretler Ekonomik/Siyasal Ýstikrar ve Marka Farklýlýklarýn Yönetimi Ýmaj/Ýtibar Yönetimi Marka Baðýmlýlýðý Marka Deðeri Marka Deðerlendirme Marka Denkliði Marka Farkýndalýðý ve Tanýnýrlýðý Marka Geliþtirme Marka Gereçleri Marka Gücü Marka Ýletiþimi Marka Ýmajý Marka Ýsmi Marka Kimliði Marka Konumlandýrma Marka Kreasyonu Marka Kültürü Oluþturma Marka Liderliði Marka Mevzuatý Marka Mirasý Marka Stratejileri Marka Tanýtýmý Marka Tescili Marka Teþvikleri Marka ve Biliþim Teknolojileri Marka ve Halkla Ýliþkiler Marka ve Hukuk Marka ve Ýnsan Marka ve Kalite Marka ve Kurumsallaþma Marka ve Lojistik Marka ve Müþteri Segmentasyonu Marka ve Pazarlama Marka ve Tasarým Haklarý Marka ve Ürün Ýliþkileri Marka ve Yenilikçilik Marka Yayýmý Marka Yönetimi Markalar ve Farklýlaþma Markalar ve Franchising Markalar ve Perakende Sektörü Markalar ve Reklam Boyutu Markalar, Sloganlar ve Markalaþma Markalaþma ve Duygusal Zeka Markayý Yaþatma Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Marka Özel Markalar Patent Haklarý Sponsorluk, Reklam ve Marka Tanýtým Araçlarý Tüketici Analizleri Tüketici Güveni Yenilik Yönetimi BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek þekilde A4 ebadýndaki kaðýda Word 6.0 veya üst versiyon yazýlýmlardan herhangi biri ile 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazýlmalýdýr. Bildiri özetleri 15 Aralýk 2004 tarihine kadar sempozyum iletiþim adresine gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriði incelendikten sonra sempozyuma uygun olup olmadýðý belirlenecek ve yazarlarýna 01 Ocak 2005 tarihine kadar haber verilecektir. Uygun görülen bildiri özetleri için, yazarlarýna bildiri yazým kurallarý gönderilecek ve 01 Mart 2005 tarihine kadar bildirinin tamamýnýn sempozyum iletiþim adresine gönderilmesi istenilecektir. Bildiriler incelendikten sonra deðerlendirme sonuçlarý 30 Mart 2005 tarihine kadar yazarlarýna bildirilecektir. Yapýlan deðerlendirme sonucunda bildirilerin 40

10 Sempozyum Bildiriler Kitabýnda yayýnlanýp yayýnlanmayacaðý ve/veya Sempozyumda sunulup sunulmayacaðý yazarlarýna bildirilecektir. Bildirinin gönderilmesi çalýþmanýn baþka bir yerde daha önceden (kongre/kurultay/sempozyumda) yayýnlanmadýðýný ve yazarlarýn TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'na bildirinin yayýnlanmasý ile ilgili izni verdiðini gösterir. KATILIM KOÞULLARI Sempozyuma izleyici olarak katýlým ücretsizdir. Bildirili katýlýmcýlara Etkinlik Çantasý ve Bildiriler Kitabý ücretsiz verilecektir. ÖNEMLÝ TARÝHLER 15 Aralýk 2004 : Bildiri özetlerinin gönderilmesi, 01 Ocak 2005 : Bildiri özetlerinin deðerlendirilmesi ve yazarlarýna deðerlendirme sonucunun bildirilmesi, 01 Mart 2005 : Bildirilerin gönderilmesi, 30 Mart 2005 : Bildirilerin deðerlendirilmesi ve yazarlarýna deðerlendirme sonucunun bildirilmesi, Not 1 : Yukarýda belirtilen tarihler son gün tarihleridir. Not 2 : Bildiri özetleri ve bildiriler posta veya e-posta ile gönderilebilir. Her iki durumda da karþýlýklý teyit alýnmalýdýr. ETKÝNLÝK YERÝ, TARÝHÝ GAZÝANTEP TÝCARET ODASI KONFERANS SALONU - 14/15 NÝSAN 2005 Ali PERÝ Gaziantep Þube Doç. Dr. Türkay DERELÝ Gaziantep Þube Doç. Dr. Adil BAYKASOÐLU Gaziantep Þube Selçuk ERÝÞ Gaziantep Þube Mahmut TEBERÝK Adana Þube M.Nihat ANGI Ankara Þube Ý.Semih OKTAY Diyarbakýr Þube Yahya BULAT Edirne Þube B.Birol ÖZDEMÝR Ýstanbul Þube N.Doðan ALBAYRAK Ýzmir Þube Ali ALKAN Kayseri Þube Yakup KARA Konya Þube Yýlmaz SERPÝN Mersin Þube Mehmet OÐUZ ÖZKÖROÐLU Samsun Þube Arzu BORAN Trabzon Þube SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU Doç. Dr. Türkay DERELÝ Doç. Dr. Adil BAYKASOÐLU Halil ÖZ Ýbrahim GÜNAL Semih TILFARLIOÐLU Cuma DELÝOÐLU Mustafa ÝNAN Arzu YILMAZKAYA SEMPOZYUM SEKRETERÝ Kerem YELEKÇÝ SEMPOZYUM DANIÞMANLAR KURULU M. Lütfüllah BÝLGÝN Gaziantep Valisi Dr. Asým GÜZELBEY Gaziantep B.Þehir Bel. Bþk. Prof. Dr. Erhan EKÝNCÝ Rektörü Mehmet ASLAN Gaziantep Tic. Odasý Bþk. SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU S. Melih ÞAHÝN Merkez Ali Ekber ÇAKAR Merkez Tahsin AKBABA Merkez Nejat KOÇER Prof. Dr. Ahmet PEKER Prof. Dr. Ali Ýhsan SÖNMEZ Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR Prof. Dr. Alim IÞIK Gaziantep San. Odasý Bþk. Selçuk Üni. Çað Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Dumlupýnar Üniversitesi 41

11 Prof. Dr. Bilal TOKLU Kýrýkkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Necip Fazýl YILMAZ Prof. Dr. Bülent DURMUÞOÐLU ÝTÜ Yrd. Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Edip TEKER Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER Yýldýz Teknik Üni. Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancý Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ Kýrýkkale Üni. Prof. Dr. Güneþ GENÇYILMAZ Ýstanbul Kültür Üni. Yrd. Doç. Dr. Turan PEKMEZCÝ Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Tülin BALÝ KTÜ Prof. Dr. Harun TAÞKIN Sakarya Üniversitesi Dr. Fatoþ KARAHASAN Bilgi Üni. Prof. Dr. Ýsmail H.ÖZSABUNCUOÐLU Dr. Halefþan SÜMEN Bileþim Yayýncýlýk Prof. Dr. Mahmut TEKÝN Selçuk Üniversitesi Arif ESÝN ESCLAW Prof. Dr. Mehtap KÖKTÜRK Marmara Üniversitesi Cem EVCÝM CSÝ Reklam Ltd. Þti. Prof. Dr. Mustafa KURT Gazi Üniversitesi Cevdet BAYKAL Dýþ Ticaret Uzmaný Prof. Dr. Nimettullah BURNAK Osman Gazi Üni. Güvenç ÞENOL Karýnca Ýletiþim Prof. Dr. Tamer KOÇEL Ýstanbul Kültür Üni. Haluk ÜNALDI KOBÝ EFOR Prof. Dr. Tülin YAZGAÇ Ýstanbul Kültür Üni. Hilmi DEVELÝ TOSYÖV Yönetim Doç. Dr. Bahadýr AKIN Selçuk Üniversitesi Kurulu Bþk. Doç. Dr. Funda S. ÞERÝFOÐLU Abant Ýzzet Baysal Üni. Ýsmail ALTUNAY MMO Ankara Þube Doç. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN Galatasaray Üni. Kazým MERT Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. M.Selim AKTÜRK Bilkent Üniversitesi Osman SERTER MMO Ýstanbul Þube Doç. Dr. Muhsin HALÝS Sadýk GÖZEK KOSGEB - Þ.Urfa Doç. Dr. Nurettin KIRKAVAK Doðu Akdeniz Üni. Sevda ÖZSOY MMO Ankara Þube Doç. Dr. Rýzvan EROL Çukurova Üni. Tamer MÜFTÜOÐLU TOSYÖV Yönetim Doç. Dr. Sadettin KAPUCU Kurulu Bþk. Yrd. Doç. Dr. Yasemin C. ERENSAL Doðuþ Üni. Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ Erciyes Üni. Yrd. Doç. Dr. Atilla UÐUR Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZBEY Yrd. Doç. Dr. Birdoðan BAKÝ KTÜ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin KUBAT Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Faruk GEYÝK Yrd. Doç. Dr. H.Ali ATA Yrd. Doç. Dr. Iþýl KARPAT Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZBAKIR Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYTEKÝN Yrd. Doç. Dr. Mehmet CÝVAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKÝNKUÞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPALBEKÝROÐLU Yrd. Doç. Dr. Metin YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Mithat ZEYDAN Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Müjgan S. ÖZDEMÝR Osman Gazi Üni. DESTEKLEYEN KURULUÞLAR Gaziantep Valiliði Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Ticaret Odasý Gaziantep Sanayi Odasý Süleyman Demirel Üniversitesi ÝLETÝÞÝM / SEKRETARYA TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Gaziantep Þubesi Deðirmiçem Mah. Gazimuhtarpaþa Bulvarý 14 Nolu Sk. Efes Ýþ Merkezi Kat:2 No:5 GAZÝANTEP Tel. : ( pbx) Fax : e-posta: web : 42

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUMLARDAN

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUMLARDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUMLARDAN 40. Dönem Çalýþma Programýnda yer alan kongre-kurultay-sempozyumlar gerçekleþmeye baþladý. Ýlk etkinliðimiz 25-26-27 Þubat 2005 tarihinde Antalya da yapýldý. Mart ayýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) toplantýsý 30 Nisan 2005 tarihinde Oda Merkezinde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU 13.09.2004 tarih ve 469 nolu OYK kararýyla Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

'20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz'

'20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz' '20. Yüzyýlýn Emperyalizme Karþý Direniþ Sembollerinden Filistin Halkýnýn Unutulmaz Önderi Yaser Arafat'ý Saygýyla Selamlýyoruz' 12.11.2004 Oda Yönetim Kurulu, Yaser Arafat'ýn ölümü dolayýsýyla bir basýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi HİDROLİK 2011 PNÖMATİK 2 1 1 İLETİŞİM : TMMOB Makina Mühendisleri Odası si Tel: (0 2 3 2 ) 4 4 4 8 666

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

V. EÝM KURULTAYI DANIÞMANLAR VE DÜZENLEME KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

V. EÝM KURULTAYI DANIÞMANLAR VE DÜZENLEME KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI V. EÝM KURULTAYI DANIÞMANLAR VE DÜZENLEME KURULU ORTAK TOPLANTISI YAPILDI 19 Þubat 2005 tarihinde etkinliðin Danýþmanlar ve Düzenleme Kurulu ortak toplantýsý K. Ereðli/Zonguldak da yapýldý. Danýþmanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

II. ÝLETÝM TEKNOLOJÝLERÝ KONGRESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

II. ÝLETÝM TEKNOLOJÝLERÝ KONGRESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ II. ÝLETÝM TEKNOLOJÝLERÝ KONGRESÝ SONUÇ BÝLDÝRGESÝ Ýstanbul Þubemiz tarafýndan II. Ýletim Teknolojileri Kongresi 27-28 Mayýs 2005 tarihlerinde Ýstanbul da gerçekleþtirildi. II. Ýletim Teknolojileri Kongresi,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 02-03 Kasým 2000 tarihlerinde Ýstanbul'- da Destek Reasürasans Konferans salonunda Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk

Detaylı

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ Oda çalýþmalarý konularýnda deðerlendirmeler yaparak gelecek dönem Oda çalýþmalarýna iliþkin önermelerde bulundular. Ayrýca

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK. TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK. TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri Mühendisliği Çalışmaları 1 Sunum İçeriği 1. Makina Mühendisleri Odası 2. Kongre, Kurultay, Sempozyumlar 3. Oda Periyodikleri

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 İLK ÇAĞRI. http://embk.mmo.org.tr. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR

YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 İLK ÇAĞRI. http://embk.mmo.org.tr. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR İLK ÇAĞRI http://embk.mmo.org.tr SUNUŞ Yalın düşüncenin temel amacı, değerin ilk hammaddeden başlayarak değer yaratma süreci boyunca

Detaylı

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI TÜRKÝYE BÝLÝÞÝM DERNEÐÝ ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM KONGRESÝ SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Biliþim Derneði Türkiye nin biliþimle tanýþmasýnýn neredeyse hemen ardýndan 1971 yýlýnda bugün biliþim profesyoneli diyebileceðimiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005 tmmob Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Tesisat sektörü TESKON 2005 te buluþtu... 7-8 Teskon 2005 fuarýný 15 bini aþkýn kiþi ziyaret etti... 9 Konferanslar...10 Teskon, tesisat gündemine ýþýk tutuyor... 11 AB müzakere

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým,

þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým, þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým, Bilindiði gibi Dünyamýz ve ülkemiz ekonomik kriz ile sarsýlmaktadýr. Bu durum sanayicilerimiz baþta olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzý yakýndan

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı