DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE"

Transkript

1 V. ENDÜSTRÝ - ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE ÝZMÝR ÞUBESÝNDE GERÇEKLEÞTÝ Bu dönem Zonguldak ta gerçekleþtirilecek V. Endüstri- Ýþletme Mühendisliði Kurultayý nýn hazýrlýk çalýþmalarý baþladý. Düzenleme Kurulu ilk toplantýsýný Ýzmir Þube de 9 Ekim 2004 tarihinde yaparak aþaðýdaki kararlarý aldý; Toplantýya Katýlanlar Nergiz BÝLGÝN Merkez Tülay YENER Osman SÜMBÜLOÐLU Orhan SAÐLAM Özay KARAGÖZ M. Reha GÜLLÜ Devrim YILDIRIM Esin ÇAKIROÐLU Filiz GÜLER Ertuðrul KEMALOÐLU Emin KAHYA Eskiþehir Þube Hüseyin GÜZELAYDIN Ýzmir Þube Özgür YALÇINKAYA Ýzmir Þube Turgay ÞÝRVAN Ýzmir Þube Ogün ÝSTANBUL Ýzmir Þube Fikret EKÝCÝ Ýzmir Þube Filiz GÜLER Ýzmir Þube Adem GÖLEÇ Kayseri Þube Oryal ETÝLER Mersin Þube Emrullah DEMÝRCÝ Trabzon Þube Birhan ÞAHÝN Zonguldak Þube Ý.Anýl ÇOKGÜRSES Zonguldak Þube Toplantýda; Endüstri Ýþletme Mühendislerinin Yetki ve Sorumluluk alanlarýnýn da içerikte yer almasý önerisi ile Kurultay amacýnýn belirlenmesi konusunda Kurultay Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, Kurultay Düzenlme Kurulu toplantý takviminin aþaðýda verildiði gibi gerçekleþtirilmesine, V. Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý Düzenleme Kurulu Toplantý Takviminin Toplantý No 1 : 09 Ekim Cumartesi Toplantý No 2 : 19 Þubat Cumartesi (Düzen.+Danýþmanlar Kurulu) Toplantý No 3 : 28 Mayýs Cumartesi Toplantý No 4 : 16 Ekim Cumartesi olarak belirlenmesine Önder ÖNER EÝM-MEDAK/ERDEMÝR Yücel SEYREK ERDEMÝR Gökhan DABAN ERDEMÝR Ali Sezai DEMÝREL ERDEMÝR Sýtký KULOÐLU ERDEMÝR Zeynep MEÞE ERDEMÝR Sonay ÇETÝNKAYA ERDEMÝR Berk ONAY ERDEMÝR Suat ÖNDER Ereðli Ýlçe Temsilciliði Ý.Anýl ÇOKGÜRSES Kastamonu Ýl Tem. Ýsimlerden oluþmasýna karar verildi. Kurultay Sekreterinin EÝM - MEDAK ÜYESÝ Önder Öner olmasý, Kurultay tarihinin Aralýk 2005 olmasý, Dördüncü kurultay bildiri konu baþlýklarýnýn 5. kurultayda da geçerli olmasýna, ayrýca Verimlilik, Ýþgücü Yönetimi, KOBÝ'lerde Yönetim Danýþmanlýðý ve EÝM'lerin potansiyel çalýþma alanlarý ile ilgili istatistiki çalýþmalar konularýnda çaðrýlý bildiri alýnmasý, kararlaþtýrýlarak, Kurultayda düzenlenecek panel konularýnýn belirlenmesi hakkýnda görüþüldü. 32

2 MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ BAHAR KONFERANSLARINDA VERÝMLÝLÝK VE ERP YAZILIMLARI TARTIÞILDI Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubemizce Ekim 2004 tarihlerinde düzenlenen "Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý" baþarýyla gerçekleþtirildi. Verimliliðin artýrýlmasý, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazýlýmlarýna geçilmesi ve sistem yaklaþýmýnýn tartýþýldýðý konferanslara 500'e yakýn endüstri mühendisi ve yönetici katýldý. Ülkemizde ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazýlýmlarýna geçiþte yaþanan sorunlar ve doðru yatýrým için alýnmasý gereken önlemlerin ele alýndýðý "ERP'ye Geçiþ Süreci ve Deneyimler" konulu panel katýlýmcýlardan büyük ilgi gördü. KALDER Ýzmir Þubesinin desteklediði Bahar Konferanslarýna LOGIN, PROSOFT, NETSIS, UNIVERA, BYM BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ, KÜHNE&NAGEL ve EDAK sponsor olarak destek verdi. TELSÝM, ÇÖZÜM DANIÞMANLIK ve DORUK OTOMASYON sergi bölümünde yer aldýlar. Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Endüstri Mühendisliði Meslek Dalý Komisyonu organizasyonunda düzenlenen Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý Ekim 2004 tarihlerinde Ýzmir'de düzenlendi. Konferansda toplam 15 adet bildiri sunuldu, bir panel düzenlendi ve firma tanýtýmlarý yapýldý. 500'e yakýn mühendis ve firma yöneticisinin katýldýðý etkinlik, firmalarýn son zamanlarda bilgi sahibi olmak istedikleri kurumsal kaynak planlama (ERP) yazýlýmlarý hakkýnda önemli bir bilgi ve tartýþma platformu oluþturdu. Ýlk gün altý konuþmacýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen "ERP'ye Geçiþ Süreci ve Deneyimler" konulu panel etkinliðin ilgi çeken oturumlarýndan biri oldu. Panele konuþmacý olarak Ý.T.Ü. Ýþletme Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Tanyaþ, EÜ Ý.Ý.B.F.'nden Doç. Dr. Haluk Soyuer, DEBA'dan Bora Barkan, Astron'dan Sinan Gerçek, Netsis'ten Murat Ihlamur, Logo Yazýlýmdan Serkan Üstün katýldýlar. Paneli D.E.Ü. Endüstri Mühendisliði Bölümünden Yard. Doç. Dr. Arslan Örnek yönetti. Konferansýn izleyen günlerinde ise özellikle KOBÝ'lerde verimlilik sorunlarý ve çözüm önerilerine iliþkin deðerli bildiriler sunuldu, yapýlan uygulamalarla gerçekleþtirilen iyiliþtirmeler ve kazanýmlar aktarýldý. Kamuda verimsizliðin nedenleri tartýþýldý. Ayrýca aile þirketlerinde kurumsallaþma süreci aktarýlarak, bu süreçte yaþananlar ve yapýlmasý gerekenler ortaya kondu. Ülkemiz için yeni bir kavram olan þirket evliliklerinde çok çarpýcý bir örnek olan HP+Compaq birleþmesi süreci anlatýldý. Yine verimliliði artýrma ve maliyetleri azaltmada etkin bir yöntem olan Yalýn Üretim ve Yalýn Tedarik Zincirinin tekstil sektöründe bir uygulamasýna yer verildi. Etkinliðin üçüncü gününde "AB Sürecinin Bugünkü Türk Ekonomisine Getireceði Katkýlar" konusu Þube Baþkaný Doðan Albayrak'ýn baþkanlýðýný yaptýðý oturumda ele alýndý. EBSO Meclis Baþkaný Kemal Çolakoðlu'nun ve KALDER Ýzmir Þubesi Baþkaný Þener Muter'in konuþmacý olarak katýldýklarý oturumda 33

3 Kemal Çolakoðlu Cumhuriyet'in kazanýmlarýný ve bu kazanýmlarýn devamý olarak AB sürecinin Türk ekonomisine katkýlarýný anlattý. KALDER Ýzmir Þube Baþkaný Þener Muter ise gelecekteki yönetim anlayýþýnýn küreselleþen dünya koþullarý baðlamýnda deðiþeceðini söyledi. Yöneticilik özelliklerinin de buna göre yeniden þekilleneceðini belirten Muter, pazarlarýmýzýn yabancýlar tarafýndan iþgal edilmemesi için katma deðeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiðini vurguladý. II. Oda-Üniversite Buluþmasý Yapýldý II. Oda-Üniversite Buluþmasý 20 Kasým 2004 tarihinde Ankara da gerçekleþti. Ýlk buluþmaya göre katýlým ve ilginin arttýðý ikinci buluþmaya, 41 üniversiteden toplam 62 öðretim görevlisi katýldý. Buluþmaya üniversitelerin Makina, Endüstri, Ýþletme, Uçak, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði bölümlerinden Dekan, Bölüm Baþkaný ve öðretim elemanlarý ile Odamýzýn Yönetim Kurulu üyeleri ile Þube Baþkanlarýmýz da katýldýlar. II. Oda-Üniversite Buluþmasý nýn kýsa sunuþu Etkinlik Sekreteri Cenk LÝÞÝSEVDÝN tarafýndan yapýldý. Toplantý eski Oda yöneticilerimizden Oðuz TÜRKYILMAZ tarafýndan yönetildi. Toplantý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýnda; 2002 yýlýnda yapýlan ilk buluþmayla ilgili bilgi veren KORAMAZ Oda-üniversite iliþkisinin önemini ve alýnan kararlarýn hayata geçirilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Türkiye deki eðitim sorunlarýna Odamýzýn nasýl baktýðýný ve neler yaptýðýný anlatan Oda Baþkanýmýz, Oda çalýþmalarýný da özet olarak anlattý. Konuþmasýnýn sonunda ayný saatlerde Sýhhiye Meydanýnda düzenlenen Sosyal Devlet, Sosyal Adalet mitingine katýlanlara sevgi ve selamlarýný yollayarak katýlýmcýlara teþekkür etti. Ardýndan toplantýyý yöneten Oðuz TÜRKYILMAZ, TMMOB Baþkaný Mehmet SOÐANCI yý kürsüye davet ederek söz verdi. TMMOB Baþkaný nýn konuþmasýndan sonra, Oda Baþkan Vekili S. Melih ÞAHÝN Yönetim Kurulu katýlýmcýlara yaptýðý hoþgeldiniz konuþmasýndan sonra sinevizyon eþliðinde Odamýz ve Oda-Üniversite iliþkilerine yönelik bir sunum gerçekleþtirdi. S. Melih ÞAHÝN, Oda adýna yapýlacak sunumun sayýsal ve istatiksel bir deðerlendirme yapmak üzere gerçekleþtirileceðini belirtti ve ardýndan 19 Ekim 2002 de gerçekleþtirilen ilk Oda-Üniversite Buluþmasý nýn Mezuniyet Öncesi ve Sonrasý Yaþanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ana baþlýðý altýnda gerçekleþtirildiðini, 34

4 amacýnýn ise Oda-Üniversite iliþkilerinin kurumsallaþmasý olduðunu sözlerine ekledi. S. Melih ÞAHÝN in sunumundan sonra üniversitelerden gelen bilim insanlarýnýn konuþmalarýna geçildi. Gün boyu süren konuþmalarda, Dekan, Bölüm Baþkaný ve diðer öðretim üyeleri konuþmalarýnda baþlýca þu konulara yer verdiler: Oda-Üniversite Buluþmasý nýn 19 Ekim 2002 tarihinde yapýlan ilkine iliþkin deðerlendirme; Mezuniyet sonrasý süreç, yüksek öðretimin finansmaný, yüksek öðretimde planlama, eðitim-öðretim reformu; Oda-Üniversite Buluþmasý ve Oda-Üniversite-Sanayi iþbirliði, Oda faaliyetlerine katký; Akreditasyon ve patent çalýþmalarý; eðitimde akreditasyon; Toplantýda ayrýca Endüstri Mühendisliði dergisinin yayýn kurallarý ve yazý akýþý hakkýnda dergi yayýn kurulu baþkaný katýlan bölüm baþkaný ve öðretim üyelerini bilgilendirdi. Katýlýmcýlarýn konuþmalarýnda da derginin uluslararasý taranan indekslerde yer alabilmesi için gerekli giriþimlerin yapýlmasý ve dergimize yollanan makalelerin sayýsýnýn arttýrýlabilmesi için Üniversite yöneticilerinin atama ve yükseltme kararlarýnda Türkiye'de yayýnlanan ulusal yayýnlara öncelik vermelerinin önemi vurgulandý. Makina Mühendisleri Odasý nýn MÜDEK te temsili, Oda nýn Bölüm Danýþma Kurulu nda görev almasý, profesyonel mühendis sertifikasý, Ýþ ve bilim ahlaký/meslek etiði ve mühendislik eðitimi; disiplinler arasý çalýþma ve Oda nýn rolü; lisans ve lisansüstü eðitim-öðretim, üniversitelerin genel yapýsý ve durumu; Ar-Ge çalýþmalarý; meslek içi eðitim, kalite; stajlar ve Oda ile iþ birliði... Dostça bir ortamda gerçekleþen konuþmalardan sonra, II. Oda-Üniversite Buluþmasý nýn kapanýþ konuþmasý Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ tarafýndan yapýldý. Bu etkinlikte yapýlan konuþmalarýn tamamý Odamýz tarafýndan kitap olarak yayýnlanacaktýr. Oda-Sektör Dernekleri Buluþmasý Yapýldý Makina Mühendisleri Odasý'nýn faaliyet gösterdiði alanlardaki Sektör Dernek ve Kuruluþlarý ile iliþki ve iþbirliðinin geliþtirilerek kurumsallaþmasýný hedefleyen buluþma 27 Kasým 2004 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde gerçekleþti. "Oda-Sektör Dernek ve Kuruluþlarý Buluþmasý'na þu kuruluþlar temsilcileriyle katýldýlar: Akdeniz Asansör Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði, Akýþkan Gücü Derneði, Bursa Asansörcüler Derneði, Demir Çelik Üreticileri Derneði, Doðal Gaz Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Isý Ses ve Su Ýzolasyoncularý Derneði, Isýtma Soðutma Klima Araþtýrmacýlarý Vakfý, Ýklimlendirme Soðutma Klima Ýmalatçýlarý Derneði, Ýþ Makinalarý Distribütörleri ve Ýmalatçýlarý Birliði, Ýþ Makinalarý Mühendisleri Birliði, Makina Ýmalatçýlarý Birliði, Otomotiv Yetkili Satýcýlarý Derneði, Polistren Üreticileri Derneði, Sektörel Yayýncýlar Derneði, Takým Tezgahlarý Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði, Türk Kojenerasyon Derneði, Türk Loydu Vakfý, Türk Pompa Sanayicileri Derneði, Türk Tesisat Mühendisleri Derneði, Türkiye Jeotermal Derneði, Uygulamalý Havuz Enstitüsü. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin KORAMAZ konuþmasýnda küreselleþme süreçlerine deðindikten sonra bu süreçlerin Türkiye ye etkilerini þöyle dile getirdi: Geliþmiþ ülkeler katma deðeri yüksek, ileri 35

5 teknoloji isteyen yatýrýmlara, teknik eðitime, AR-GE çalýþmalarýna dolayýsýyla ulusal sanayilerine ve ihracata verdikleri desteði sürekli artýrmaktadýrlar. Buna karþýn dýþ borç ve krizler sarmalý altýnda kuþatýlan bizim gibi ülkelere ise yeni borçlar vermek için tüm kamu desteklerinin kaldýrýlmasý ön koþul olarak konulmaktadýr. Uluslararasý para ve finans kuruluþlarýnýn denetiminde hazýrlanan yapýsal uyum programlarý ile bu ülke devletleri kendi kaynaklarýný kullanma, geleceklerini planlama ve ekonomilerini yönlendirme iþlevlerinden arýndýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu ülkelerin ulusal bilim, teknoloji, yenilenme ve sanayileþme politikalarýný kendi çýkarlarý doðrultusunda oluþturup, uygulamaya geçirmelerine engel olunmaktadýr. Ülkemizde de yýllardýr bu uygulamalar yaþama geçirilmektedir. Ülke kaynaklarý üretken, verimli ve istihdam yaratan reel sektörler yerine, hizmet ve rant alanlarýna aktarýlmaktadýr. Sanayileþme sürecinden ve üretimden uzaklaþýlmýþtýr. Bunun sonucunda ithalat, ihracat açýðý her yýl artarak büyümekte, ülkemiz birbiri ardýna krizler yaþamakta, iç ve dýþ borç stoku, iþsizlik, gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik her geçen gün artmaktadýr. Oysa ki, ülkemizin kalkýnmasý ve geliþmesi, kalkýnmada sürekliliðin saðlanmasý ve istikrarý için sanayi alt yapýsýnýn güçlendirilmesi, üretim yeteneðimizin artýrýlmasý þarttýr. Oda Baþkaný konuþmasýnýn devamýnda, Bu plansýzlýk ve politikasýzlýktan en fazla maðdur olan kesimlerden birisi de mühendisler ve sanayi sektörlerimizdir dedikten sonra þu somut bilgileri verdi: Sektörlerimizin teknolojik düzeyi düþüktür. Yüksek katma deðerli mallarýn ihracat içindeki oraný %5 i bulmaktadýr. AR-GE harcamalarý þirket cirolarýnýn % 0,5 ini aþmamaktadýr. Sanayi girdilerinin ortalama % 60 ý yurtdýþýndan gelmektedir. Sektörlerde ihracatýn ithalatý karþýlama oraný ise ortalama %30 lar civarýndadýr. Ýhracatýn dünya içindeki payý oldukça düþüktür. Bunun da önemli bir kýsmýný fason üretim oluþturmaktadýr.ülkemiz sanayi iþletmelerinin % 99 unu oluþturan KOBÝ lerin verimli olanlarý tek tek çok uluslu þirketlerin eline geçmektedir. Satýn alýnan bu iþletmelerin çoðunluðunda teknik alt yapý yenilenmemekte, AR-GE çalýþmalarýna yeterli kaynak aktarýlmamakta, çoðu zaman üretim tesisleri kapatýlarak ithalatçý konumuna getirilmektedir. Emin KORAMAZ ýn konuþmasýnýn ardýndan yapýlan konuþmalarda sektör dernek ve kuruluþlarý Makina Mühendisleri Odasý ile iþbirliðini geliþtirme arzularýný ve Oda nýn kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu olmasý niteliðinden hareketle sektörel dernek/kuruluþlar arasý iliþkide olsun kamu kesimi ile iliþkilenme ve yasa taslaklarýna iliþkin aðýrlýk oluþturma açýsýndan olsun öncü olma gerekliliðini ve bu buluþmanýn süreklileþmesinin yararlarýný vurguladýlar. Toplantýnýn sonunda Emin KORAMAZ yapýlan görüþmeleri toparlayarak ortaklaþa yapýlmasý gereken çalýþmalarýn baþlýklarýný dile getirdi ve bu konularda çalýþma gruplarý oluþturulacaðýný belirtti. 36

6 Kongre-Kurultay-Sempozyum Takvimi Etkinlik Adý Etkinlik Tarihi Etkinliði Düzenleyen Birim Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi Þubat 2005 Antalya Þube Öðrenci Üye Kurultayý Mart 2005 MMO Merkez Marka Yönetimi Sempozyumu Nisan 2005 Gaziantep Þube III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi Nisan 2005 Adana Þube Uçak Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Kurultayý 7-8 Mayýs 2005 Ankara Þube II. Bakým Teknolojileri Kongre ve Sergisi Mayýs 2005 Denizli Þube Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Mayýs 2005 Bursa Þube II. Ýletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Mayýs 2005 Ýstanbul Þube Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý/Enerji Yönetimi Sempozyumu 3-4 Haziran 2005 Kayseri Þube Güneþ Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2005 Mersin Þube Makina Tasarýmý ve Ýmalat Teknolojileri Kongresi Eylül 2005 Konya Þube Demir Çelik Kongresi Eylül 2005 Zonguldak Þube TMMOB GAP ve Sanayi Kongresi Eylül 2005 Diyarbakýr Þube Ýþ Makinalarý Sempozyumu 29 Eylül-1 Ekim 2005 Ýstanbul Þube Ulusal Týbbi Cihazlar Ýmalatý Sanayi Kongresi ve Sergisi 30 Eylül - 2 Ekim 2005 Samsun Þube Trakya da Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu Ekim 2005 Edirne Þube Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi Kasým 2005 Gaziantep Þube Kaynak Teknolojileri V. Ulusal Kongresi ve Sergisi Kasým 2005 Kocaeli Þube VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Kasým 2005 Eskiþehir Þube TMMOB Mühendislik Mimarlýk Eðitimi Sempozyumu Kasým 2005 Ankara Þube Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi Kasým 2005 Ýzmir Þube Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi 1-4 Aralýk 2005 Ýzmir/Ýstanbul Þube Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý 9-10 Aralýk 2005 Zonguldak Þube TMMOB Sanayi Kongresi Aralýk 2005 MMO Merkez 37

7 Makina Mühendisleri Odasý Etkinlik - Toplantý Takvimi (Aralýk 2004) Etkinlik - Toplantý Yer Tarih Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Toplantýsý Bursa 04 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Gaziantep 04 Aralýk 2004 Marka Yönetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Toplantýsý Gaziantep 04 Aralýk 2004 Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi Düzenleme Kurulu Top. Gaziantep 04 Aralýk 2004 III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantýsý Adana 05 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Ýzmir 10 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Adana 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Eskiºehir 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Antalya 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Ýstanbul 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Samsun 17 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Mersin 17 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Adana 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Bursa 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Denizli 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Ýzmir 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Kocaeli 18 Aralýk 2004 AB Teknik Mevzuat ve CE Uygulamalarý Komisyonu Toplantýsý Oda Merkezi 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Kayseri 24 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Trabzon 24 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Kurultayý Düzenleme Kurulu Toplantýsý Oda Merkezi 25 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Kocaeli 25 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Trabzon 25 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Denizli 26 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Yerel Kurultayý Kayseri 29 Aralýk

8 MARKA YÖNETÝMÝ SEMPOZYUMU Günümüzde marka olmanýn ya da marka sahibi olmanýn önemini kavrayan iþletmelerin sayýsý her geçen gün giderek artmaktadýr. Kaliteli bir ürün ile özdeþleþen marka; bir iþletmenin sahip olabileceði en deðerli varlýklardan biridir. Genellikle ihracata yönelik çalýþan ve ara ürün üreten marka oluþturamamýþ birçok iþletme, geleceðin markalý ürün üretme ve pazarlamada olduðunu görmüþ bulunmaktadýr. Rekabet koþullarýnýn giderek aðýrlaþtýðý ve iþletmelerin ürettiði mal/hizmet kalitelerinin birbirine çok yakýnlaþtýðý günümüz dünyasýnda; markalaþma, pazar avantajý ve rekabet gücünün yakalanmasýnda en önemli araçlardan biri haline gelmiþ durumdadýr. Marka avantajýný da saðlayan, kaliteli mal üreten iþletmelerin bileklerinin bükülemeyeceði yaþanan son krizlerde bir kere daha kanýtlanmýþtýr. Marka ile kalite arasýndaki hassas iliþki nedeni ile; bir ürün veya hizmetin bedeli ya da fiyatý, o ürün ya da hizmette algýlanan kalitenin müþteri gözündeki deðeridir. Günümüzde, pazarda yer bulabilmek ve rekabette üstünlük saðlayabilmek için, markalaþmaya önem verilmesi ve markalarýn doðru yönetilmesi büyük bir önem taþýmaktadýr. AMAÇ, KAPSAM, DAVET Bir ürünün veya hizmetin rakip ürün ve hizmetlerden ayrýþtýrýlmasý ve tüketicilere sürekli ve yüksek bir kalite güvencesi verilebilmesi için ürün ve hizmete verilen görsel tasarým, isim ve iþaretler olarak tanýmlanan marka ve markalaþma; günümüzde faaliyet gösteren iþletmelerin en büyük amacýdýr. Bir taraftan yeni ihtiyaçlarý belirlemek ve bunlarý karþýlamaya yönelik iþ modelleri geliþtirmek, diðer yandan kurumsal felsefenin doðru ve yaygýn bir þekilde algýlanmasýný saðlamak iþletmelerin en önemli görevidir. Konunun önemi dikkate alýnarak, Odamýz adýna, Þubemiz sekretaryalýðýnda, 15/16 Nisan 2005 tarihlerinde "MARKA YÖNETÝMÝ SEMPOZYUMU" (MYS-2005) düzenlenmesi planlanmýþ, alt yapýsý hazýrlanmýþ ve çalýþmalarýna devam edilmektedir. Bu sempozyumda (MYS-2005), "markalaþma sorunu" tüm boyutlarýyla mercek altýna alýnarak, iþletmelere ýþýk tutacak güçlü fikir ve paylaþýmlarýn ortaya çýkarýlmasý saðlanacaktýr. MYS-2005, marka ile ilgili tüm sorunlarý ve marka geleceðini tartýþmak için mükemmel bir ortam ve fýrsat sunmaktadýr. Sanayide, kendi iþletmesinde ve üniversitelerde çalýþan konuya duyarlý herkesi, markalar ve marka ile ilgili araþtýrma, uygulama ve gelecekteki geliþmeleri ortaya koyan bildirilerini sunmaya ve elbette bilgilerini paylaþmaya davet ediyoruz. 39

9 BÝLDÝRÝ KONULARI Algýlama Yönetimi Avrupa Birliði Sürecinin Markalaþma ve Markalar Üzerine Yansýmalarý Coðrafi Ýþaretler Ekonomik/Siyasal Ýstikrar ve Marka Farklýlýklarýn Yönetimi Ýmaj/Ýtibar Yönetimi Marka Baðýmlýlýðý Marka Deðeri Marka Deðerlendirme Marka Denkliði Marka Farkýndalýðý ve Tanýnýrlýðý Marka Geliþtirme Marka Gereçleri Marka Gücü Marka Ýletiþimi Marka Ýmajý Marka Ýsmi Marka Kimliði Marka Konumlandýrma Marka Kreasyonu Marka Kültürü Oluþturma Marka Liderliði Marka Mevzuatý Marka Mirasý Marka Stratejileri Marka Tanýtýmý Marka Tescili Marka Teþvikleri Marka ve Biliþim Teknolojileri Marka ve Halkla Ýliþkiler Marka ve Hukuk Marka ve Ýnsan Marka ve Kalite Marka ve Kurumsallaþma Marka ve Lojistik Marka ve Müþteri Segmentasyonu Marka ve Pazarlama Marka ve Tasarým Haklarý Marka ve Ürün Ýliþkileri Marka ve Yenilikçilik Marka Yayýmý Marka Yönetimi Markalar ve Farklýlaþma Markalar ve Franchising Markalar ve Perakende Sektörü Markalar ve Reklam Boyutu Markalar, Sloganlar ve Markalaþma Markalaþma ve Duygusal Zeka Markayý Yaþatma Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Marka Özel Markalar Patent Haklarý Sponsorluk, Reklam ve Marka Tanýtým Araçlarý Tüketici Analizleri Tüketici Güveni Yenilik Yönetimi BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek þekilde A4 ebadýndaki kaðýda Word 6.0 veya üst versiyon yazýlýmlardan herhangi biri ile 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazýlmalýdýr. Bildiri özetleri 15 Aralýk 2004 tarihine kadar sempozyum iletiþim adresine gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriði incelendikten sonra sempozyuma uygun olup olmadýðý belirlenecek ve yazarlarýna 01 Ocak 2005 tarihine kadar haber verilecektir. Uygun görülen bildiri özetleri için, yazarlarýna bildiri yazým kurallarý gönderilecek ve 01 Mart 2005 tarihine kadar bildirinin tamamýnýn sempozyum iletiþim adresine gönderilmesi istenilecektir. Bildiriler incelendikten sonra deðerlendirme sonuçlarý 30 Mart 2005 tarihine kadar yazarlarýna bildirilecektir. Yapýlan deðerlendirme sonucunda bildirilerin 40

10 Sempozyum Bildiriler Kitabýnda yayýnlanýp yayýnlanmayacaðý ve/veya Sempozyumda sunulup sunulmayacaðý yazarlarýna bildirilecektir. Bildirinin gönderilmesi çalýþmanýn baþka bir yerde daha önceden (kongre/kurultay/sempozyumda) yayýnlanmadýðýný ve yazarlarýn TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'na bildirinin yayýnlanmasý ile ilgili izni verdiðini gösterir. KATILIM KOÞULLARI Sempozyuma izleyici olarak katýlým ücretsizdir. Bildirili katýlýmcýlara Etkinlik Çantasý ve Bildiriler Kitabý ücretsiz verilecektir. ÖNEMLÝ TARÝHLER 15 Aralýk 2004 : Bildiri özetlerinin gönderilmesi, 01 Ocak 2005 : Bildiri özetlerinin deðerlendirilmesi ve yazarlarýna deðerlendirme sonucunun bildirilmesi, 01 Mart 2005 : Bildirilerin gönderilmesi, 30 Mart 2005 : Bildirilerin deðerlendirilmesi ve yazarlarýna deðerlendirme sonucunun bildirilmesi, Not 1 : Yukarýda belirtilen tarihler son gün tarihleridir. Not 2 : Bildiri özetleri ve bildiriler posta veya e-posta ile gönderilebilir. Her iki durumda da karþýlýklý teyit alýnmalýdýr. ETKÝNLÝK YERÝ, TARÝHÝ GAZÝANTEP TÝCARET ODASI KONFERANS SALONU - 14/15 NÝSAN 2005 Ali PERÝ Gaziantep Þube Doç. Dr. Türkay DERELÝ Gaziantep Þube Doç. Dr. Adil BAYKASOÐLU Gaziantep Þube Selçuk ERÝÞ Gaziantep Þube Mahmut TEBERÝK Adana Þube M.Nihat ANGI Ankara Þube Ý.Semih OKTAY Diyarbakýr Þube Yahya BULAT Edirne Þube B.Birol ÖZDEMÝR Ýstanbul Þube N.Doðan ALBAYRAK Ýzmir Þube Ali ALKAN Kayseri Þube Yakup KARA Konya Þube Yýlmaz SERPÝN Mersin Þube Mehmet OÐUZ ÖZKÖROÐLU Samsun Þube Arzu BORAN Trabzon Þube SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU Doç. Dr. Türkay DERELÝ Doç. Dr. Adil BAYKASOÐLU Halil ÖZ Ýbrahim GÜNAL Semih TILFARLIOÐLU Cuma DELÝOÐLU Mustafa ÝNAN Arzu YILMAZKAYA SEMPOZYUM SEKRETERÝ Kerem YELEKÇÝ SEMPOZYUM DANIÞMANLAR KURULU M. Lütfüllah BÝLGÝN Gaziantep Valisi Dr. Asým GÜZELBEY Gaziantep B.Þehir Bel. Bþk. Prof. Dr. Erhan EKÝNCÝ Rektörü Mehmet ASLAN Gaziantep Tic. Odasý Bþk. SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU S. Melih ÞAHÝN Merkez Ali Ekber ÇAKAR Merkez Tahsin AKBABA Merkez Nejat KOÇER Prof. Dr. Ahmet PEKER Prof. Dr. Ali Ýhsan SÖNMEZ Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR Prof. Dr. Alim IÞIK Gaziantep San. Odasý Bþk. Selçuk Üni. Çað Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Dumlupýnar Üniversitesi 41

11 Prof. Dr. Bilal TOKLU Kýrýkkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Necip Fazýl YILMAZ Prof. Dr. Bülent DURMUÞOÐLU ÝTÜ Yrd. Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Edip TEKER Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER Yýldýz Teknik Üni. Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancý Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ Kýrýkkale Üni. Prof. Dr. Güneþ GENÇYILMAZ Ýstanbul Kültür Üni. Yrd. Doç. Dr. Turan PEKMEZCÝ Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Tülin BALÝ KTÜ Prof. Dr. Harun TAÞKIN Sakarya Üniversitesi Dr. Fatoþ KARAHASAN Bilgi Üni. Prof. Dr. Ýsmail H.ÖZSABUNCUOÐLU Dr. Halefþan SÜMEN Bileþim Yayýncýlýk Prof. Dr. Mahmut TEKÝN Selçuk Üniversitesi Arif ESÝN ESCLAW Prof. Dr. Mehtap KÖKTÜRK Marmara Üniversitesi Cem EVCÝM CSÝ Reklam Ltd. Þti. Prof. Dr. Mustafa KURT Gazi Üniversitesi Cevdet BAYKAL Dýþ Ticaret Uzmaný Prof. Dr. Nimettullah BURNAK Osman Gazi Üni. Güvenç ÞENOL Karýnca Ýletiþim Prof. Dr. Tamer KOÇEL Ýstanbul Kültür Üni. Haluk ÜNALDI KOBÝ EFOR Prof. Dr. Tülin YAZGAÇ Ýstanbul Kültür Üni. Hilmi DEVELÝ TOSYÖV Yönetim Doç. Dr. Bahadýr AKIN Selçuk Üniversitesi Kurulu Bþk. Doç. Dr. Funda S. ÞERÝFOÐLU Abant Ýzzet Baysal Üni. Ýsmail ALTUNAY MMO Ankara Þube Doç. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN Galatasaray Üni. Kazým MERT Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. M.Selim AKTÜRK Bilkent Üniversitesi Osman SERTER MMO Ýstanbul Þube Doç. Dr. Muhsin HALÝS Sadýk GÖZEK KOSGEB - Þ.Urfa Doç. Dr. Nurettin KIRKAVAK Doðu Akdeniz Üni. Sevda ÖZSOY MMO Ankara Þube Doç. Dr. Rýzvan EROL Çukurova Üni. Tamer MÜFTÜOÐLU TOSYÖV Yönetim Doç. Dr. Sadettin KAPUCU Kurulu Bþk. Yrd. Doç. Dr. Yasemin C. ERENSAL Doðuþ Üni. Yrd. Doç. Dr. Adem GÖLEÇ Erciyes Üni. Yrd. Doç. Dr. Atilla UÐUR Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZBEY Yrd. Doç. Dr. Birdoðan BAKÝ KTÜ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin KUBAT Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Faruk GEYÝK Yrd. Doç. Dr. H.Ali ATA Yrd. Doç. Dr. Iþýl KARPAT Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZBAKIR Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYTEKÝN Yrd. Doç. Dr. Mehmet CÝVAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKÝNKUÞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPALBEKÝROÐLU Yrd. Doç. Dr. Metin YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Mithat ZEYDAN Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Müjgan S. ÖZDEMÝR Osman Gazi Üni. DESTEKLEYEN KURULUÞLAR Gaziantep Valiliði Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Ticaret Odasý Gaziantep Sanayi Odasý Süleyman Demirel Üniversitesi ÝLETÝÞÝM / SEKRETARYA TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Gaziantep Þubesi Deðirmiçem Mah. Gazimuhtarpaþa Bulvarý 14 Nolu Sk. Efes Ýþ Merkezi Kat:2 No:5 GAZÝANTEP Tel. : ( pbx) Fax : e-posta: web : 42

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr KONGRE Bülteni Aydýnlatma Sempozyumu SMM Forumu ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT nde Buluþalým Yükse k Gerilim Çalýþtayý Otomasyon Sempozyumu Elektroni k Güvenlik 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B Sistemleri

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı