AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý"

Transkript

1 Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý tek yürek oldular Çorum'da bulunan tüm sendika ve STK temsilcileri, hiç bir siyasi ayrým gözetmeksizin teröre karþý tek yürek oldu. Terörün her türlüsünün lanetlendiði eylemde farklý siyasi görüþlere sahip olan sendika ve STK temsilcileri, el ele vererek Türkiye'ye örnek bir tavýr sergiledi. * HABERÝ 8 DE ÇORUM 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 6 ayda 2412 kiþi iþe yerleþti Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu, 2015 yýlý 3. olaðan toplantýsý Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE Cezayir e demiryolu yapýyoruz Uður Grup bünyesinde faaliyet gösteren AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. 30 milyon Avro bedelli bir gemi dolusu teçhizat geçtiðimiz çarþamba günü Cezayir e ulaþtý. Demiryolu yatýrýmýnýn 24 ayda tamamlanmasý hedeflenirken, projenin ilerleyen safhalarýnda toplam karayolu ve demiryolu iþlerinin 1 milyar Avro hacmine ulaþmasý bekleniyor. * HABERÝ 2 DE Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Milletvekili Uslu'ya Simental Ýnek Maketi hediye edildi. Üretici birlikleri tek merkezde toplanacak * HABERÝ 6 DA Eyvaz emekli oldu Zafer Eyvaz KOSGEB Müdürü veda ediyor Ahmet Dursunoðlu Zehir asaleten yönetici Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir ÝÞKUR Müdürü Zafer Eyvaz emekliye ayrýldý. KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 2 DE Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yöneticiliðine asaleten atandý. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 2 DE AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Ziyarette Basýn Bayramý kutlandý. AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. * HABERÝ 10 DA Samsung a görkemli açýlýþ Murat Yakar ve Mustafa Peker in sahibi olduðu Samsung Çorum Maðazasý dün hizmete açýldý. Bahabey Caddesi Uzay Sitesi numara 27 de gerçekleþen açýlýþa ilgi büyüktü. Samsung un Türkiye çapýndaki 160. dijital plaza maðazasý Çorum da hizmete girdi. * HABERÝ 7 DE Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Otomobil týra çarptý, 2 ölü * HABERÝ 3 DE Et pilici üretim çiftliðinde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn 25 bin tavuk telef oldu * HABERÝ 3 DE Kargý ya baðlý Uzunyurt köyü Öteköy mahallesinde Hasan Yiðit'e ait ev bilinmeyen bir nedenle yangýn El birliði ile yangýný söndürdüler * HABERÝ 3 DE

2 2 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Cezayir e demiryolu yapýyoruz Çorumlu iþadamlarýnýn yurt içi ve yurt dýþý yatýrýmlarý gurur veriyor. 185 KÝLOMETRE DEMÝRYOLU YAPIMI Demiryolu yatýrýmýnýn 24 ayda tamamlanmasý hedefleniyor. Uður Grup bünyesinde faaliyet gösteren AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. 30 milyon Avro bedelli bir gemi dolusu teçhizat geçtiðimiz çarþamba günü Cezayir e ulaþtý. Demiryolu yatýrýmýnýn 24 ayda tamamlanmasý hedeflenirken, projenin ilerleyen safhalarýnda toplam karayolu ve demiryolu iþlerinin 1 milyar Avro hacmine ulaþmasý bekleniyor. 300 MÝLYON AVRO BEDELLÝ PROJE 30 milyon Avro bedelli iþ makineleri veteçhizat Cezayir e ulaþtý. AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý BÝR GEMÝ TEÇHÝZAT CEZAYÝRE ULAÞTI Cezayir Demiryollarý otoritesi A.N.E.S.R.I.F. tarafýndan planlanan RelizaneTiaret-Tissemsilt arasý 185 km. Demiryolu yapým þi sözleþmesini imzaladý. 60 km.lik ilk etap yer tesliminin 2 ay önce yapýldýðý projede, hazýrlanan bir gemi dolusu beton santrali, prekast tesisi, fore kazýk KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Dursunoðlu, Çorum'da birçok kurumla yakýn iþbirliklerinin olduðunu ancak ÇESOB ile olan iþbirliklerinin yerinin ayrý olduðunu söyledi. Görev yaptýðý süre içerisinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la birlikte çok güzel iþlere imza attýklarýný ifade eden Dursunoðlu, "Kurum olarak bizler ÇESOB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Çorum esnafý ve KOBÝ'leri iyi niyetleri ve çalýþkanlýklarý ile bizlere ilham verdiler. Bizlerde destek noktasýnda emeði- mizi esirgemedik. Görev yaptýðýmýz süre içerisinde bizlere yakýn ilgi ve alaka gösteren Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç'ýn þahsýnda ÇESOB personeline ve Oda Baþkanlarýna çok teþekkür ediyorum" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, "Ahmet Bey ilimize geldiði günden beri ikili iliþkileri kuvvetlendirme taraftarý olmuþ bir kardeþimizdir. Kurum olarak Ahmet Bey'in görev yaptýðý dönemde KOSGEB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Yeni esnaflýk faaliyetine baþlayacak giriþimci kardeþlerimize gerekse faaliyet gösteren esnaf kardeþlerimize göstermiþ olduðu yakýnlýk bizleri memnun etmiþtir. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Eðitim-Öðretim yýlýnda üniversiteyi tercih ederek Hitit Ailesi ne yeni katýlan öðrencileri tebrik ederek aramýza hoþgeldiniz mesajý verdi. Rektör, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: 8 Bin yýllýk tarihi bir geçmiþe sahip olan ve tarihin hemen her diliminde çeþitli medeniyetlere ev sahipliði yapan bu güzel ilimizde genç, dinamik, alanýnda uzmanlaþmýþ akademik personeli ve öðrenci odaklý eðitim anlayýþýyla gelecek için büyük ümitler vaad eden Üniversitemizi tercih ettiðinizden dolayý teþekkür ediyoruz. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip olan Hitit Üniver- Yapýlan açýklamaya göre, AS Ýnþaat A.Þ., YERTAÞ Ýnþaat Ltd.Þti. ile birlikte Cezayir de 185 kilometre uzunluðunda 300 milyon Avro bedelli demiryolu inþaa ediyor. makineleri, dozer, greyder, ekskavatör, silindir, kazýcý, yükleyici, kamyon, taþýyýcý, vb. iþ makineleri ile yaþam binalarý ve ekipman, Ýzmir limanýndan arife günü yola çýkarak 22 Temmuz Çarþamba günü Cezayir'e ulaþtý. Gönderilen iþ makinesi ve ekipmanýn bedelinin 30 milyon Avro civarýnda olduðu belirtildi. 24 AYDA BÝTECEK As Ýnþaat-YERTAÞ Ýnþaat ortak giriþiminin, 300 milyon Avro bedelli sözleþme kapsamýnda, Cezayir'in Relizane kentinden Tissemsilt kentine 185 km. uzunluðunda demiryolu inþa edeceði, yapým iþlerinin 24 ayda tamamlanmasýnýn planlandýðý, As Ýnþaat için mevcut sözleþmenin sadece bir baþlangýç olduðu, projenin ilerleyen safhalarýnda, Cezayir'deki toplam karayolu-demiryolu iþlerinin 1 milyar Avro'ya ulaþmasýnýn beklendiði ifade edildi. KOSGEB Müdürü veda ediyor Çorum da programlý enerji kesintisi yapýlacak. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacak Elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyle: tarihinde 12:00-13:00 TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ saatleri arasýnda Çorum ili Ýskilip Ýlçesi Karlýk köyü Sulama Tesisinin fiziki baðlantý çalýþmasý yapýlacaðýndan dolayý Ýskilip ilçesine baðlý Hacýpiri mahallesi Kazanlý mevkiine ve Ömer Öncü Sulama, Hüseyin Ekmekci Sulama, Raþit Gökten Sulama, Ali Ýmal Kum Eleme, Hasan Býyýk Sulama, Ahmet Alpsar Sulama, Ýskilip Belediyesi Arýtma, Ýskilip Belediyesi Sulama'ya, tarihinde 08:00-18:00 saatleri arasýnda Çorum ili Sungurlu Ýlçesi Merkez Þehir Þebeke TR-4 bölgesinde bakým onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan dolayý Sungurlu ilçesine baðlý Hacettepe Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi, ÇORUM ANA BAYÝÝ Cumhuriyet okulu civarýna, tarih i n d e 08:0013:00 saatleri arasýnda Çorum ili Sungurlu Ýlçesi Merkez Þehir Þebeke TR50 bölgesinde bakým onarým çalýþmasý yapýlacaðýndan dolayý Sungurlu ilçesine baðlý Cevheri köyü mezrasýna programlý olarak elektrik verilemeyecek. KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, ÇESOB a veda ziyaretinde bulundu. Ýl içinde ve il dýþýnda bizleri yalnýz býrakmayan deðerli kardeþimizin yeni görev yerinde de esnaf ve sanatkara büyük katkýlarý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Sayýn Müdürümüz yeni görev yeri olarak kendi memleketi olan Samsun'a gittiði için seviniyoruz, öte yandan deðerli bir kardeþimizi memleketimizden uðurladýðýmýz için de üzülüyoruz. Askere çocuðunu uðurlayan bir babanýn ruh hali içindeyiz. Memleket için gururlu hasretlik için üzgün. Sayýn Müdürümüz Ahmet Dursunoðlu'na yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. diye konuþtu. sitesi, sahip olduðu enerjisini aramýza yeni katýlan siz öðrencilerimizle daha da arttýracaktýr. Bu duygu ve düþün- celer ýþýðýnda, her gün yýldýzý daha da parlayan Büyük Hitit Ailesi ne yeni katýlan sevgili öðrencilerimize bir kez daha Üniver- sitemize Hoþ Geldiniz diyerek, öðrencilerimizin yetiþmesinde emeði geçen ailelerini ve öðretmenlerini kutluyoruz. Rektör teþekkür etti Prof. Dr. Reha Metin Alkan Zehir asaleten yönetici Yard.Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yöneticiliðiine asaleten atandý T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hastane yöneticiliði görevini vekâleten yürüten Týp Fakültesi öðretim üyesi, Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir in asaleten atamasý yapýldý. Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir (Ç.HAK:2502) Enerji kesintisi var 185 kilometre uzunluðunda demiryolu inþaa edilecek.

3 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Otomobil týra çarptý, 2 ölü Çorum un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin karþý yönden gelen TIR ýn altýna girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. bilgilere göre, Ýstanbul dan Samsun a gittiði öðrenilen Ayhan Yýðcý (59) yönetimindeki otomobil Temençe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak karþý yönden gelen Coþkun B. yönetimindeki 74 BM 218 plakalý TIR ýn altýna girdi. Kazada otomobilde bulunan Münire Yýðcý (59) yaralanýrken, Erol Yýðcý olay yerinde, sürücü Ayhan Yýðcý ise kaldýrýldýðý Osmancýk Devlet Hastanesi nde hayatýný kaybetti. Kazada araçta sýkýþan Erol Yýðcý nýn cesedi belediye kaza kýrým ekiplerinin çalýþmalarýnýn ardýndan bulunduðu yerden çýkarýldý. Kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre trafiðe kapatýldý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Uzunyurt köyünde yangýn Kargý ya baðlý Uzunyurt köyü Öteköy mahallesinde Hasan Yiðit'e ait ev bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, sadece yaz aylarýnda kullanýlan evde, aile fertlerinin evin içerisinde bulunduðu anda çýkan yangýn paniðe neden oldu. Yangýnda þans eseri can kaybý ve yaralanma yaþanmadý. Köy içerisinde yangýn vanalarýnýn bulunmasý yangýnýn büyümesini önledi. Kargý Belediyesi ve Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü ne ait itfaiyelerin olay yerine gelmesi ve köy halkýnýn yardýmý yangýn kýsa sürede etkisiz hale getirildi. (Ýbrahim EFE KARGI) Kargý ya baðlý Uzunyurt köyü Öteköy mahallesinde Hasan Yiðit'e ait ev bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Yangýna itfaiye ekipleri müdahale etti. 25 bin tavuk telef oldu Laçin ilçesinde bir tavuk çiftliðinde çýkan yangýnda 25 bin adet tavuk telef oldu. Çorum un Laçin ilçesinde bir tavuk çiftliðinde çýkan yangýnda 25 bin adet tavuk telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Þýralý mevkiinde kurulu olan et pilici üretim çiftliðinde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Çiftlikten dumanlar yükseldiðini gören çalýþanlar itfaiyeye haber verdi. Ýhbar üzerine bölgeye Laçin, Dodurga ve Osmancýk Belediyelerine ait itfaiye ekipleri gönderildi. Yangýn itfaiye ekiplerinin yaklaþýk 1 saat süren çalýþmasýnýn ardýndan kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Yangýnda çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana gelirken 25 bin tavukta telef oldu. Yangýnýn duyulmasýnýn ardýndan Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, olay yerine gel- di. Yangýn hakkýnda bilgi alan Baþkan Gevþek, çiftlik sa- hiplerine geçmiþ olsun dileklerini iletti. Olaya ilgili baþ- latýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Yangýnda çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Et pilici üretim çiftliðinde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. KUTLAMA Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimliði görevine getirilen Sayýn Uz. Dr. Fatih KARADAÐ ý kutlar, yeni görevinde de baþarýlarýnýn devamýný dileriz. (Ç.HAK:2116) 3

4 4 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Hayrettin Karaman Saîd Nursî ve Ýslam devleti Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu, 2015 yýlý 3. olaðan toplantýsý Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. 6 ayda 2412 kiþi iþe yerleþti BURAK YALÇIN Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu, 2015 yýlý 3. olaðan toplantýsý Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Ýstihdam ve mesleki eðitim politikalarýnýn oluþturulmasý, iþsizliði önleyecek tedbirler ile uygulanacak aktif iþgücü programlarýnýn belirlenmesi amacýyla Valilik Toplantý Salonu'nda düzenlenen kurula, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ticaret Sanayii Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Türk-Ýþ Temsilcisi Sefer Kahraman, Hak-Ýþ Temsilcisi Mustafa Köroðlu, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ve bazý daire müdürleri ile komisyon üyeleri katýldý. Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdür Vekili Zeki Karaman, Çorum'da SGK Ýl Müdürlüðü kayýtlarýna göre iþyerinde kiþinin çalýþtýðýný belirterek, þöyle dedi:'' 2015 yýlýnýn ilk 6 aylýk döneminde baþvuru sayýsý kiþi olup, 2412 kiþi iþe yerleþtirilmiþtir. Aktif iþgücü hizmetleri kapsamýnda Ýl Müdürlüðümüz ce 777 program düzenlenmiþ; 1401 kadýn, 1536 erkek toplam toplam 2937 vatandaþýmýz bu programlardan yararlanmýþtýr. Bu programlarla vatandaþýmýza TL ödeme yapýlmýþtýr. 'ÇALIÞMALAR ÝLÝMÝZ ÝHTÝ- YAÇLARI DOÐRULTUSUNDA SÜRDÜRÜLMEKTEDÝR' Ýþsizlik sigortasý kapsamýnda Ocak-Haziran 2015 döneminde müracaat sayýsý toplam 3076 kiþi olup, bunlardan 1418 kiþisi hak eden, 1607 kiþisi hak etmeyen ve 51 kiþinin de iþlemi sürenlerden oluþmaktadýr. Çalýþmalarýmýz ilimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda sürdürülmektedir'' Konuþmanýn ardýndan gündem maddeleri görüþülerek bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Diðer kamu kurum ve kuruluþlarýn teklif ve önerilerin ardýndan toplantý sona erdi. ÝÞKUR Müdürü Zafer Eyvaz emekliye ayrýldý. Eyvaz emekli oldu Ortaköy Belediye Baþkanlýðý bir adet makam aracý, bir adet kanal kazýcý aldý. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, ilçeye hizmet sunumunun etkin olabilmesi için araç parkýný güçlendirdiklerini söyledi. Ýsbir, göreve geldikleri 15 ayda zabýta aracý, þehir içi servis aracý, nakliye kamyonu,yol süpürme aracý, su arazözü ÝÞKUR Müdürü Zafer Eyvaz emekliye ayrýldý. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu toplantýsýna katýlarak veda eden Eyvaz,Çorum'da bulunduðu 14 yýllýk süre içerisinde güzel iþler yaptýklarýný belirterek, kendilerine destek olan herkese teþekkür etti. Ortaköy Belediye Baþkanlýðý bir adet makam aracý, bir adet kanal kazýcý aldý. Ortaköy e yeni araç,mondeo marka makam aracý aldýklarýný belirterek,!bu alýmlar Belediye Baþkanlýðý tarafýndan nakit ödenerek alýnmýþtýr.bu hususta Baþkanlýðýmýz bir kuruþ dahi borçlanma yapmamýþtýr.araçlarýmýzýn toplama maliyeti tl bundan böylede eksik olan araçlarýmýz hýzlý bir þekilde tamamlanacaktýr.araçlarýmýzýn Ýlçemize hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim. dedi. Konuþmanýn ardýndan gündem maddeleri görüþülerek bilgi alýþveriþinde bulunuldu. 'Ulusal bütünlüðümüzün mirasý' Eðitim Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, Lozan Baraþý Antlaþmasý'nýn ulusal bütünlüðümüzün savunmadaki eng üçlü mirasý olduðunu bildirdi. Yaþar, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Türk Ulusu, "Ya Ýstiklâl, Ya Ölüm" þiarýyla yürüttüðü Kurtuluþ Savaþý'yla, baðýmsýzlýðýndan ve özgürlüðünden asla ödün vermeyeceðini tüm dünyaya göstermiþtir. Atatürk'ün önderliðinde kazanýlan baðýmsýzlýk savaþýnýn ardýndan imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý, ulusumuzun askeri zaferini ve haklýlýðýný dünyaya ilan eden çok önemli bir belgedir. Bu belge, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlýðýný, ekonomik ve siyasal baðýmsýzlýðýný uluslararasý düzeyde tartýþmasýz biçimde kabul ettirmiþtir. Ýsmet Ýnönü Lozan'da emperyalist güçlere karþý büyük direnç sergilemiþ ve Türk tarihi açýsýndan önemli bir diplomatik zafer kazanarak ezilen mazlum uluslara cesaret, güven ve umut aþýlamýþtýr. Ayný zamanda Lozan Antlaþmasý'yla Türkiye Cumhuriyeti'ni içerden ve dýþarýdan kuþatan, ekonomik baðýmsýzlýðýný yok eden kapitülasyonlar ve her türlü sömürü boyunduruðu ortadan kaldýrýlmýþtýr. Anadolu'nun parçalanmasýný öngören Sevr Antlaþmasý'ný geçersiz kýlan Lozan Barýþ Antlaþmasý, Atatürk'ün tanýmýyla "Türk ulusu aleyhine, yüzyýllardan beri hazýrlanmýþ ve Sevr Antlaþmasý ile tamamlandýðý sanýlmýþ büyük bir suikastýn çöküþünü bildirir bir belgedir." Lozan Barýþ Antlaþmasý, geçmiþte emperyalist devletlerin Ortadoðu ve Asya'ya iliþkin planlarýný nasýl bozmuþsa, günümüzde de Ýlhan Yaþar baðýmsýz ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti, varlýðýyla bölgeye yönelik emperyalist planlara engel oluþturmaktadýr. Bu nedenle, Sevr'i hortlatmak isteyenler, Lozan'ýn kazanýmlarýný yok etmek istemektedir. Sevr ve Lozan birbirinin karþýtý iki tez, iki tarihsel dönemeçtir. Lozan baðýmsýzlýkçýlarýn tezi, Sevr ise teslimiyetçilerin ve iþbirlikçilerin tezidir. Lozan bu anlamda yalnýzca uluslararasý bir anlaþmayla Türkiye'nin baðýmsýzlýk senedi olmakla kalmamýþ, ayný zamanda Ortadoðu'nun þekillenmesinde derslerle dolu bir model olarak da sivrilmiþtir. Bugün özellikle AKP iktidarý döneminde, 92 yýl önce elde edilen Lozan Antlaþmasý'nýn kazanýmlarýna sahip çýkýlmamakta, Lozan müzakereleri sýrasýnda yapýlan baský ve dayatmalarýnýn benzerlerine direnç gösterilmemektedir. Ülkemiz baþta Suriye olmak üzere her taraftan ateþ çemberiyle kuþatýlmýþtýr. Komþularýmýzla sýfýr sorun diye yola çýkan siyasal iktidar, emperyalist güçlerin dünyayý paylaþma planlarýnýn adeta taþeronluðunu yaparak ülkemizi büyük bir savaþýn eþiðine getirmiþtir. Ortadoðu'da Türkiye dâhil birçok ülkenin ulusal sýnýrlarýnýn deðiþtirilerek, sömürgecilere baðlý yeni devletler kurulmaya çalýþýlmaktadýr. Siyasal iktidar, bu planýn gerçekleþmesine yardýmcý bir dýþ politika izleyerek Lozan'ýn tarihsel ruhuna aykýrý davranmaktadýr. Öte yandan özellikle ekonomik çöküntüler yoluyla dýþa baðýmlýlýk artýrýlarak ulusal baðýmsýzlýðýmýz tehdit edilmektedir. AKP iktidarý döneminde iç ve dýþ borç büyük oranda artmýþ, cari açýk Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarýna ulaþmýþ, Türkiye ekonomisi faiz ödeyen bir ekonomi durumuna getirilmiþtir. Bu yolla ekonomik baðýmsýzlýðýmýz elimizden alýnma noktasýna getirilmiþtir. Lozan'da büyük önem verilen ekonomik baðýmsýzlýk anlayýþý terkedilmiþ, yerine ülkenin bütün varlýklarýný uluslararasý sermayeye peþkeþ çekme anlayýþý gelmiþtir. Ülkemizde sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarýndaki karþý devrim politikalarýný uygulayan AKP'ye ve emperyalist güçlere Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn ilkelerine, deðerlerine sahip çýkarak karþý koymalýyýz. Unutulmamalýdýr ki; çok zor koþullar ve olanaksýzlýklar içindeyken kazandýðýmýz özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelesi, bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarýn bize boyun eðdiremeyeceðinin en önemli kanýtýdýr. Lozan Barýþ Antlaþmasý, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliðini, ülke sýnýrlarýmýzý, ulusal bütünlüðümüzü savunmadaki en güçlü tarihsel dayanaðýmýz ve mirasýmýz olmaya devam edecektir. Eðitim-Ýþ olarak Lozan Antlaþmasý'nýn 92. yýldönümünü kutluyor, baþta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Lozan görüþmelerini yürüten büyük devlet adamý Ýsmet Ýnönü ile emeði geçen bütün çalýþma arkadaþlarýný saygýyla anýyoruz." Laik demokrasinin Ýslam ile baðdaþtýðýný ve Ýslam devletinde hak ve özgürlükler bakýmýndan Müslüman olmayanlarýn Müslümanlara eþit olduðunu iddia edenlerin atýf yaptýklarý yakýn zaman mütefekkirlerimizden biri de Saîd Nursî merhum idi. Bu yazýda onun, Ýslam devleti, laiklik, hürriyet, eþitlik gibi konulardaki bazý ifadelerini nakledeceðim. Hürriyeti su-i tefsir etmeyiniz; tâ elimizden kaçmasýn ve müteaffin olan eski esareti baþka kapta bize içirmekle bizi boðmasýn. Zira hürriyet, mürâât-ý ahkâm ve âdâb-ý þeriat ve ahlâk-ý hasene ile tahakkuk ve neþvünemâ bulur. (Divan-ý Harb-i Örfî, II, 1933.) Belki hürriyet budur ki: Kanun u adalet ve tedipten baþka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsýn, herkes harekât-ý meþruasýnda þâhâne serbest olsun. (Münazarat, II, Ve meþreben ve fikren, müsavat-ý hukuk mesleðini kabul edenlerdenim. Ve þefkaten ve Ýslâmiyetten gelen sýrr-ý adaletle, burjuva denilen tabaka-i havassýn istibdat ve tahakkümlerine karþý eskiden beri muhalefetle çalýþanlardaným Fakat nev-i beþerin fýtratý ve sýrr-ý hikmeti, müsavat-ý mutlaka kanununa zýttýr. Nursî, Lem'alar, I, 674. Asayiþe, emniyete iliþmemek þartýyla herkes vicdanýyla, kalbiyle kabul ettiði bir metodu, bir fikri ile mesul olamaz... Hem bu millette ve bu hükûmet-i Ýslâmiye içinde eskiden beri bulunan Yahudiler ve Nasranîler, bu milletin dinine ve kudsî rejimlerine muhalif ve zýt ve muteriz olduklarý halde, hiçbir zaman mahkeme, kanunlarýyla onlara o cihette iliþmemiþtir. (Emirdað Lâhikasý, 1876) Zaman-ý sabýkta revâbýt-ý içtimâ ve levazým-ý taayyüþ ve fevaid-i medeniyet o kadar tekessür ve teþaub etmediðinden, bazý kalil adamlarýn fikri, devletin idaresine yarý kâfi gibi idi. Amma bu zamanda revabýt-ý içtima o kadar tekessür etmiþ ve levazým-ý taayyüþ o derece taaddüt etmiþ ve semerat-ý medeniyet o kadar tefennün etmiþ ki, ancak yalnýz kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb'usan ve fikr-i ümmet makamýnda olan meþveret-i þer'î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taþýyabilir ve idare ve terbiye edebilir. (Divaný Harbi Örfî, s. 85). Madem ki meþrutiyette hâkimiyet millettedir, mevcudiyet-i milleti göstermek lâzýmdýr. Milletimiz de yalnýz Ýslâmiyet'tir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lazlarýn en kuvvetli ve hakikatli revabýt (baðlarý) ve milliyetleri, Ýslâmiyet'ten baþka bir þey deðildir. (Hutbe-i Þamiye sh: 93 Risale-i Nur Külliyatý Þahdamar yayýnlarý 2007) Þu halde hür rejimin temel prensiplerinden birisi olan halk hâkimiyeti prensibi, bir Ýslâm cemiyetinde halkýn kendisini Allah'ýn emirlerine uygun olarak idare etmek istemesi þeklinde ortaya çýkar. (Mektubat sh: 215 Risale-i Nur Külliyatý Þahdamar yayýnlarý 2007) Ýslâm hukukunu geçerliliðini kaldýrmak esasýna dayanan Lâiklikle, halkýn çoðunluðuna istinad eden Cumhuriyet; büyük çoðunluðu Müslüman olan bir milletin kuracaðý devlet bünyesinde cem' olamaz (bir araya gelemez, birbirini nakzeder. Zira Lâikliðin benimsenmesiyle iman birleþmiyor. Bu hüküm dinde kesindir. Demokrasinin temel prensiplerinden birisi olan halk hâkimiyeti; bir Ýslâm cemiyetinde halkýn kendisini Allah'ýn emirlerine uygun olarak idare edilmesini istemesi þeklinde ortaya çýkar. Bunun aksini düþünmek tenakuz (o þeyin ref'inden kaldýrýlmasýndan ibarettir) olur. Çünkü Ýslâmiyet'e baðlý bir milletin Allah'ýn insan hayatýndaki, hâkimiyetinin tahakkukunu saðlayan kanunlarýnýn ilgasýný isteyeceði düþünülemez. (Ýslâm Prensipleri Ansiklopedisi Paragraf ve atýflarý.) Gayr-i Müslimler antlaþmaya sadýk kalýp ve vergilerini vermeleri þartýyla dinlerinde býrakýlýrlar. (1420. Paragraf). Devletin dini, Din-i Ýslâm'dýr. Þu esasý vikaye etmek vazifemizdir. Çünkü milletimizin maye-i hayatiyesidir. (Münazarat sh: 17). (Gelecek yazýda Cevdet Paþa). Kuþsaray þenliði Kuþsaray Dernekler Platformu nun organize ettiði Kuþsaray Köyü Þenliði iptal edildi. Platform Sekreteri Þeref Karataþ, yaptýðý açýklamada, 32 genç insanýmýzýn hunharca katledildiði Suruç Katliamýný ne yüreðimiz ne vicdanýmýz ne de insanlýðýmýz kabul edemez. Böylesine acý bir olaydan sonra eðlenceye dayalý bir etkinlik yapmamýz düþünülemez. Bu nedenle geleneksel olarak her yýl yaptýðýmýz ve bu yýl da 25 Temmuz 2015 Pazar günü yapmayý planladýðýmýz Kuþsaray Köyü Þenliði'ni iptal ettik. Bu katliamý protesto ediyor, tüm sorumlularý þiddetle kýnýyoruz. dedi.

5 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Kurt, meslektaþlarýyla buluþtu Türk Eczacýlar Birliði 39. Dönem Merkez Heyeti 3. Bölgelerarasý Toplantýsý Samsun da yapýldý Temmuz tarihleri arasýndan Sheraton Samsun Otel de düzenlenen Türk Eczacýlar Birliði 39. Dönem Merkez Heyeti 3. Bölgelerarasý Toplantýsý 54 eczacý odasýndan 400 eczacý ve eczacý çalýþanýnýn katýlýmýyla gerçekleþti. Samsun da en son 30 yýl önce yapýlan toplantý Karadeniz de yapýlan en büyük eczacýlar odasý organizasyonu olma özelliðini taþýyor. Toplantý kapsamýnda geçmiþ dönemin inceleneceði, mesleki, güncel ve geleceðe ait konularýn görüþüleceði, sosyal ve bilimsel açýdan mesleki ihtiyaç ve geliþmelerin araþtýrýlacaðý çalýþmalar yapýlacak. Konuþmacýlar 3 gün boyunca eczacýlarýn sorunlarý hakkýndaki düþüncelerini panelde tartýþacak. Toplantýnýn açýlýþýna Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaþ, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaþoðlu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydýn, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, 19 Mayýs Belediye Baþkaný Osman Topaloðlu, Türkiye Eczacýlar Birliði Baþkaný Erdoðan Çolak, Samsun Eczacýlar Odasý Baþkaný Onur Ferhat Karacan, Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu, Yüksek Haysiyet Divaný Üyeleri, 54 Eczacý Odasý Baþkaný ve yöneticileri katýldý. geçmiþ oluyor. Ýnþallah demokratik kurallar, demokratik iþleyiþ daha saðlýklý bir zemin oluþturur ve bu bahsedilenler azalýr. Ülkemiz çok zor bir coðrafyada yer alýyor. Diyarbakýr da yeni bir saldýrý oldu. Maalesef yine 2 polisimiz hedef alýndý. Biri þehit oldu, biri aðýr yaralandý. Yine Þanlýurfa da 2 polisimiz evinde þehit edildi. Adýyaman da bir askerimiz þehit edildi. Suruç ta 32 fidanýmýz maalesef öldürüldü. Böyle bir ülkede yaþýyoruz ama bütün bu olanlara raðmen birbirimize kenetlenmemiz lazým. Bu biraz daha güçlenerek devam ediyor. Ýlerleyen günlerde bir AK Parti-CHP koalisyonu gözüküyor. Öyle gözüküyor ki bu gerçekleþirse eczacýlarýn sorunlarý belki daha hýzlý bir þekilde çözülür dedi. BU TOPLANTILAR ÞEHRÝN TANINIRLIÐININ ARTMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLÝ Toplantýnýn Samsun un tanýtýlmasý açýsýndan çok önemli olduðunu belirten Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Bu toplantýnýn Samsun da yapýlacak olmasýnýn amaçlandýðýnda duyduðum memnuniyeti Onur Ferhat Karacan Beye söylemiþtim. Onlar da benden aldýklarý destekle bu toplantýyý Samsun da yapmaya cesaretlendiler. Hangi sivil toplum kuruluþu olursa olsun Samsun da buna benzer geniþ katýlýmlý bir toplantý organize ettiðinde bana göre bizim ev sahipliðinin en güzel örneðini ortaya koymamýz gerektiðini düþünüyorum. Yerel yönetim olarak bu iþleri organize edenleri asla yalnýz býrakmamamýz lazým ve þehrimizin tanýtýlmasý için bunun bir fýrsat olduðunu düþünmemiz gerektiðine inanýyorum. O bakýmdan Sayýn Valimiz de burada bizimle beraber toplantýda olmayý tercih ettiler. Açýlýþ konuþmalarýn ardýndan panelde de konuþmacýlar olacak. Onlar da mesleki sorunlarý ve öngörüleri konuþacaklar. Bu toplantýnýn sonuçlarý itibariyle Türkiye de bundan önce yapýlmýþ bölgelerarasý toplantýsamsun da düzenlenen toplantýya AK Parti Çorum lardan çok daha büyük ses Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt katýldý getiren bir toplantý sonuçlaortaya koyacaðýna yürekten inanýyorum dedi ve Sam ÝLERLEYEN GÜNLERDE BÝR AK PARTÝ- rýsun u tanýtarak sözlerine son verdi. CHP KOALÝSYONU GÖZÜKÜYOR Samsun daki ortamý çok beðendiðini belirten TürOrganizasyonun Samsun için çok önemli olduðunu kiye Eczacýlar Birliði Baþkaný Erdoðan Çolak, Hepiniz belirten Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, Bu toplantýyý butoplantýya hoþ geldiniz. Samsun Eczacýlar Odasý etkin, dinamik ve çalýþkan kadrosuyla mesleðimiz için göz dolrada düzenleme kararý alan TEB Baþkaný na ve yönetim durucu çalýþmalara imza atýyor ve atmaya devam ediyor. kurulu üyelerine teþekkür ediyorum. Bu tarz toplantýlarýn Bu toplantýnýn eczacýlýk mesleði açýsýndan herkes tarasamsun da daha çok olmasýný saðlamanýzý sizden istiyofýndan olumlu geçmesini temenni ediyorum ifadelerini rum. Biz de ev sahipliði yapmaktan gurur duyarýz. Eczakullandý. cýlýk alanýnda bir konuþma hazýrlamýþtým ama siyasi bir 30 yýl sonra ayný toplantýyý Samsun a getirdiklerini konuþma da yapacaðým. Demirel Avrupa Parlamentobelirten Samsun Eczacýlar Odasý Baþkaný Onur Ferhat su nda bir toplantýya gittiðinde Sizin ülkenizde Kürtlere Karacan, Bu toplantýnýn burada olmasý bizim için çok eziyet ediliyor diyorlar. O da Sadece Kürtlere mi eziyet önemliydi. Bölgelerarasý toplantýlarý 2 yýl boyunca 3 deediyoruz? Türklere de eziyet ediyoruz diyor. Türkiye de fa yapýlýyor. Bir önceki bölgelerarasý toplantý Samsun da 30 sene önce yapýlmýþtý. Bu toplantýyý tekrar Samsun da bazý insanlarýn ezildiði, sömürüldüðü tartýþmalarý hep yapmaktan dolayý gurur duyuyorum þeklinde konuþyapýlýr. Bu ülkede her kesim bir dönem bir cendereden tu.(ýha) Sorunlara ýþýk tutuyorsunuz AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. Baðcý, mesajýnda þöyle dedi: Baðýmsýz ve tarafsýz bir basýn, saðlýklý bir toplumun oluþmasý ve devamlýlýðýný koruyabilmesi adýna önemli bir unsurdur. Her geçen gün deðiþen, dönüþen, temel hak ve özgürlükler baþta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye'sinde ve anýnda iletiþimin hayati önem taþýdýðý küresel dünyada özgür bir basýn; aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle sivil toplumun dinamizmi- ni beslemekte ve demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Basýn Çalýþanlarý, bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, kiþilik haklarýna saygýlý, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden ve bu çok önemli toplumsal görevi yerine getiren fedakar insanlardýr. Bu nedenle; Çorum'umuza ve Çorumlunun doðru ve ilkeli haber almasýna gönül ve- AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ren siz çok deðerli basýn mensuplarýný, objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorum'umuzun sorunlarýna ýþýk tutmada- ki gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyor, Basýn Bayramýnýzý kutluyor, çalýþmalarýnýzda kolaylýklar diliyorum. Basýn Bayramý ný kutladý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Basýn Bayramý'ný kutladý. Bekiroðlu yaptýðý açýklamada þu ifadeler yer verdi: "Günümüz iletiþim çaðýnda kitle iletiþim araçlarý ile birlikte gücü ve etkinliði daha da artan basýn kuruluþlarý modern demokrasilerde iletiþimin güçlü araçlarýdýr. Toplumun geliþmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir. Basýn kuruluþlarý yazýlý, görsel, iþitsel yayýnlarý aracýlýðýyla yerelde ve geneldeki geliþmeler hakkýnda toplumu bilgilendirmek gibi AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Ülkemizin geliþiminde, çaðdaþlaþmasýnda önemli görev alan basýn mensuplarýmýzýn, doðru bilgilendirme olanlar ve olaylar hakkýnda doðru ve tarafsýz bir þekilde halký bilgilendirmesi için güç þartlar altýnda yerine göre gece gündüz demeden görevlerini büyük özveriyle yerine getirmeleri takdire þayandýr. Biz þehrimiz olarak yerel basýnýmýzla seviyeli, ilkeli yayýnlarýndan dolayý her zaman övünmekte ve gurur duymaktayýz. Önemli görevlerini gerçekleþtirmek için zaman ve mekan gözetmeden büyük bir özveri ve fedakarlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzý takdir ve tebrik ediyor, basýn bayramlarýný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Hem dinlendi hem çalýþtý Milletvekili Cahit Baðcý, dodurga da bazý yatýrýmlar hakkýnda bilgi aldý. TBMM'nin tatile girmesi sonrasý Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 35. Uluslararasý Çorum Hitit Fuarý nýn açýlýþý sonrasý memleketi Dodurga nýn Çiftlik Köyü ne geçti. Köyünde kardeþleri, akrabalarý ve hemþerileri ile birlikte vakit geçiren Baðcý, gündüz istirahat eden gece Dodurga ve Çiftlik te hemþerilerini dinledi. Dodurga Kaymakamý Muhammet Emin Elmalý ve Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile bir kaç kez bir araya gelen Baðcý, yürüyen projeler ve planlanan çalýþmalar ve yatýrýmlar hakkýnda istiþarede bulundu. Baðcý'nýn ilçedeki inceleme ziyaretine Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Çýplak da katýldý. Baðcý yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Dodurga ve Çiftlik te hemþerilerini dinledi Projeler ve planlanan çalýþmalar hakkýnda istiþare edildi. DODURGA GÜREÞ SAHASI YAPIMI BAÞLADI "Dodurga Kaymakamýmýz ve Belediye Baþkanýmýzla son derece verimli bir çalýþma yaptýk. Karþýlýklý iþbirliði içinde pek çok projede önemli mesafeler aldýk. Bu çerçevede Ýl Özel Ýdaremiz ve Belediyemiz iþbirliðinde planlanan çok amaçlý etkinlik alaný ve tribününün yapýmýna baþlanmýþ olup, Aðustos ayý sonuna tamamlanacaktýr. Projeye soyunma odalarý da dahil edilmiþtir ve bu yýl 5 Eylülde yapýlan Güreþ ve þenliklerde açýlýþýný yapacaðýz. DODURGAOSMANCIK YOLU 2.KAT ASFALT YAPIMI BAÞLIYOR Maliye Bakanlýðýnda temin edilen özel ödenekle yapýmý gerçekleþtirilen Dodurga-Osmancýk yolunun (18 km) 2.kat asfaltýnýn yapýmýna gelecek hafta baþlanacaktýr. ÇÝFTLÝK-TUTUÞ-ALPAGUTAKKAYA GRUP YOLUNDA ÇALIÞMA Dodurga Köy Grup yollarýnda 2015 yýlý yatýrým programý çerçevesinde planlanan yol geniþletme, yama ve onarým çalýþmasý ile Akkaya yolunun 4 km asfalt yapýmýna baþlanmýþtýr. ÇETMEÖZÜ SUYU DODURGA Cahit Baðcý, doðum yeri Çiftlik köyünde hem çalýþtý hem istirahat etti. ve ÇÝFTLÝK KÖYÜ DEPOLARINA SU 1960'lý yýllara dayanan su kaynaðýnýn kurumasý nedeniyle yaþanan su sýkýntýsý Dodurga Belediyesi ve il Özel Ýdare tarafýndan yapýlan makinalý çalýþma ve drenaj sonucu giderilerek su tekrar kazanýldý. DODURGA'YA 1000 TONLUK YENÝ SU DEPOSU YAPILACAK Saniyede 12 litre sürekli yön deðiþtiren kömür madeni açýk ocak nedeniyle tekrar Maden sahasýndan geçirilerek Dodurga su deposuna getirildi. Ancak mevcut depolarýn çok eski ve saðlýksýz olmasý nedeniyle 1000 tonluk yeni bir depo yapýlmasý için Ýller Bankasýndan destek alýnmasý kararlaþtýrýldý. Bu konuyu takip ederek 2016 yýlýnda yapýmý için çaba göstereceðiz. DODURGA TOKÝ YIL SONUNDA ÝHALE EDÝLÝYOR Baðcý ve berabe- rindeki heyet, TOKÝ konutlarý konusunda son durumu deðerlendirildi. Baðcý, TOKÝ Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca'yý ile telefonla arayarak son iþlemler konusunda bilgi aldý. DODURGA SULAMA PROJESÝ NÝN YAPIMINDA SONA YAKLAÞILDI Baðcý, Dodurga Kaymakamý, Belediye Baþkaný, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlarla sulama projesi çalýþmalarýný sahada inceleyerek bilgi aldý. Arazideki hububat ekili alanlarda çalýþma yapýlamadýðýndan hasadýn tamamlanmasý ile arazide kazý ve kapalý sistem boru döþeme çalýþmalarýna hýz verilerek 2016 yýlý bahar aylarýna tamamlanmasýnýn amaçlandýðý bildirildi. Baðcý, hemþehrilerine hitap ederek, "seçim sürecinde ne hedeflemiþ ve vaat et- miþsek hepsini gerçekleþtirmek için çalýþacaðýz" diyerek, 13 yýldýr son derece hayati önemle sahip projelerinin ortaya konulduðunu ve bu çalýþmalarýn yenileri ile devam edeceðini söyledi. "AK PARTÝ olarak "siyasetin sonuç alma sanatý" olduðunu alnýmýzýn akýyla gösterdik ve göstermeye devam edeceðiz. Milletimizin Partimize olan güvenini koruyarak artýrmak için daha çok çalýþacak ve demokratik müreffeh huzur ve güvenli bir Türkiye'yi inþa edeceðiz. Bizi birbirimize düþürmek isteyenlerin oyunlarýna gelmeyecek, bölücülerle, terörle sonuna kadar mücadele edeceðiz. Acýlarýmýzý yüreklerimize gömerek saðduyulu ve sorumlu davranarak ülkemizi çýkmazlara sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceðiz. Milletin saðduyusu galip gelecek hainler, bölücüler ve ayrýmcýlýk yapanlar, üstünlük peþinde olanlar kaybedecek, kardeþlik kazanacaktýr" dedi. 5

6 6 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Üretici birlikleri tek merkezde toplanacak Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Vecdi Yanbaz, Sezai Soysal, Büro Memur- Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Vecdi Yanbaz, yeniden TBMM Ýdare Amiri seçilen Uslu'yu kutladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti getiren Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Milletvekili Uslu'ya Simental Ýnek Maketi hediye edildi. Uslu ise, "Memur-Sen'in kurulmasýnda Rahmetli Akif Ýnan ile birlikte bizlerinde emekleri var. TBMM'de ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum'da yapýlan hayvancýlýk çalýþmalarýný deðerlendiren Uslu, birliklerin taleplerini dinledi. Konuk heyet, "Çorum'da faaliyet gösteren Tarým ve Hayvancýlýk Birliklerinin bir merkezde toplanmasý çiftçilerimizin iþlerini kolaylaþtýracak ve birliklerin beraber koordineli çalýþmasýný da saðlayacaktýr. Bu konuda sizin desteðinizi bekliyoruz" diye konuþtular. Milletvekili Uslu, hayvancýlýk birliklerinin talebini Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya'ya iletti. Emeðin, ekmeðin mücadelesini veriyorsunuz. Sendikalarýmýz sorunun parçasý deðil, çözümün Atýf Derneði (Atýf- Der) Baþkaný Mustafa Lek, Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Çalýk, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin Demircan, Mehmet Ali Zontur ve Mehmer Ardoðan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu yu TBMM'de ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Atýf-Der Baþkaný Lek, yaptýðý konuþmada, "25.Dönem Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amirliðine yeniden seçilmenizden dolayý sizi tebrik ediyoruz. Ýskilip'e Atýf hocamýza verdiðiniz deðer, önem ve desteði çok iyi biliyoruz. Sivil toplum kuruluþu olarak; nerde olursa olsun sýkýntýya düþmüþ, hak ihlaline uðramýþ, maðdur olmuþ, aç ve açýkta kalmýþ tüm insanlara gerekli insani yardýmý iletmek, zulme uðrayan tüm herkesi korumak, zalimleri teþhir etmek, milli ve manevi deðerlere baðlý bir gençlik yetiþtirmek, yoksullukla mücadele etmek, ekonomik, tarýmsal, kültürel, istihdam ve ticari bakýmdan incelemeler yapmak, raporlar hazýrlamak, çalýþtaylar ve paneller düzenlemek, projeler hazýrlamak, Ýskilipli Atýf Hoca ve Ýskilip'in ve ülkemizin diðer önde gelen ilim ve din alimleri hakkýnda çalýþmalar ve araþtýrmalar yapmak, onlarý tanýtýcý faaliyet ve eserler ortaya çýkarmak, onlarýn manevi miraslarýný yaþatma hususunda gerekli Genel Müdür Kaya, birliklerin Kamu niteliðinde meslek örgütü statüsünde olduðunu hatýrlatarak, 4706 sayýlý kanun kapsamýnda yardýmcý olabileceðini söyledi. Belediye Baþkaný ve ilgililerle görüþülerek taþýnmazýn tespiti ve gerekli altyapýsý hazýrlanmasý halinde gereken desteði saðlama taahhüdünde bulundu. Öte yandan Milletvekili Uslu, çiftçilere yönelik tarým ve Hayvancýlýk desteklemelerinin ödemelerinin belirli bir takvim çerçevesinde devam ettiðini, bu yýl Çorum'a toplam90 Milyon TL'ye yakýn destekleme ödemesi yaptýklarýný kaydetti. Ziyarette Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek tarafýndan Milletvekili Uslu'ya Simental Ýnek Maketi hediye edildi. Basýna ilkelerini hatýrlattý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107. yýl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Uslu, mesajýnda þöyle dedi: Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir. Farklý görüþlerin seslendirilebildiði, tartýþýlabildiði saðlýklý toplumlarýn temeli, ifade hürriyeti ve basýn özgürlüðüdür. Doðru, eksiksiz ve tarafsýz haber verme, Sendikacýlar Uslu yu ziyaret etti tarafý olarak bu ülkenin geliþmesine katkýda bulunmaktadýrlar. Baþarýlar diliyorum" dedi. Atýf Hoca ya iade-i itibar istiyoruz Atýf Derneði (Atýf-Der) yönetimi Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý söz konusudur. Özgürlüklerin korunmasý açýsýndan basýnýmýza düþen yükümlülükler önemlidir. Þeffaf, demokratik ve açýk toplum hedefine ulaþýlmasýnda basýnýmýzýn üzerine düþen görevi duyarlýlýkla yerine getireceðine inanýyorum. Hiç þüphesiz, ulusal ve yerel medyada görev yapan basýn çalýþanlarýmýz, mesleðin zorluklarýna raðmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için ciddi fedakârlýklarla görevlerini ifa etmektedirler. Ýletiþim imkânlarýnýn ve araçlarýnýn geliþtiði bu süreçte kiþi hak ve özgürlüklerini güvence altýna alan, bu baðlamda medya çalýþanlarýnýn örgütlenme ve toplu iþ sözleþme hakkýný garanti eden yeni düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra ülkemiz, milletimiz ve ulusal güvenliðimiz ile bireysel hak ve özgürlükler konusunda ve tarafsýz, objektif yayýncýlýk alanýnda da Basýn Ahlak ilkelerinin sýký sýký uygulanmasý ve ciddi bir özdenetime ve sorumlu davranmaya da ihtiyaç vardýr. Bu duygu ve düþüncelerle tüm basýn mensuplarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný en içten dileklerimle kutluyor, görevi baþýnda vefat eden basýn çalýþanlarýný saygýyla anýyor, sevgi ve selamlarýmý sunuyorum" çalýþmalarý yapmak, Ýskilipli Atýf Hoca kültürel mirasýna sahip çýkarak onun eserlerini ve fikirlerini bu güne ve gelecek nesillere taþýma noktasýnda çalýþmalar yapýyoruz. Bizlere ve Atýf hocamýza vermiþ olduðunuz destek ve emekleriniz için teþekkür ederiz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Ýstiklal Mahkemelerinin maðdur ettiði hatta mezarý bile bulunmayan toplumsal deðerlerimiz için iade-i itibar talep ettim. Bu düþüncemi ve TBMM dahil talebimi de her platformda dile getiriyorum. Atýf Hocamýz çok ciddi, dikkate alýnmasý gereken ilim adamý ve bir yurtseverdir. Onun adýna yaptýðýnýz, yapacaðýnýz her çalýþmanýzda destek olmaya da devam edeceðim" dedi. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi Salim Uslu yu kutladý. Çorum Tanýtým Günleri ne destek Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Genel Sekreter Latif Ramazan, Baþkan Yardýmcýlarý Erdoðan Karakaþ, Ali Adak, Kemal Erdek ve Kurul Baþkaný Abdullah Atlamaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Federasyon Baþkaný Çaðýr, yaptýðý konuþmada, "Yeniden Ýdare Amiri olarak seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz. Çorum'a yaptýðýnýz hizmetleri yakýndan takip ediyor, Çorumlular olarak teþekkür ediyoruz ilçe yoluyla ilgili son geliþme Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp ve Özel Ýdare Müdürü Erol Erkoç, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu, eðitim yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Fen Lisesi açýlýyor Milli Eðitim Müdürü Atcýoðlu, yaptýðý konuþmada, " üzerinde öðrenciye 900'e yakýn Milli Eðitim çalýþaný ile hizmet veriyoruz. Yaz döneminde 3'ü Genel Ödenekten 9'u da Kaymakamlýk ve ilçe Milli Eðitim kaynaklarýndan olmak üzere toplam 11 okulumuzda onarým çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Yaklaþýk 10 dönümlük arazi üze- Ekim tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yapmayý planladýðýmýz 3. Çorum Tanýtým Günlerimizle ilgili çalýþmalarýmýza baþladýk. Son hali ile ilgili hazýrlayacaðýmýz sunumla fikir ve görüþlerinizi de almak isteriz. Çorum Tanýtým Günlerine baþladýðýmýz tarihten itibaren her zaman destekçimiz oldunuz. Katkýlarýnýz için teþekkür ediyoruz" dedi. Milletvekili Uslu ise, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Dernek ve Federasyonlarýmýza bulunduklarý illerde gelecek nesillerimize rine inþa edilmekte olan içerisinde okul binasý, kýz-erkek pansiyonu, spor - konferans salonlarý da yer alan Fen Lisemizin yapýmý devam ediyor. Gelecek eðitim-öðretim yýlýnýn 2. Dönemine yetiþtirmeyi planlýyoruz. Ýkinci Ýmam Hatip Ortaokulumuzu da hizmete açtýk. Eski dönemlere göre muazzam ödenek alarak hizmet etmeye çalýþýyoruz. Eðitimciler olarak devletimizin verdiði imkanlarla evlatlarýmýza daha iyi ve kaliteli eðitim vermeye çalýþýyoruz. Katkýlarýnýz için te- Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ile teþkilat yöneticileri, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti. Bayat Yolu Ýhalesi 12 Aðustos'ta Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Bayat ilçemizde verimli bir ekip çalýþmasý ile güzel bir sonuç aldýk. Yatýrýmlarýmýzý ve çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Çankýrý ile Çorum Yolu, Bayat-Ýskilip arasýndaki kýsmýn ihalesi yapýldý. Önümüzdeki günlerde sözleþmeye baðlanarak yapýmýna baþlanmasýný bekliyoruz. Çorum Yolu Haramidere geçiþinin yapýmý devam ediyor. 13 Temmuz 2015 tarihinde Ýhale edileceðini duyurduðumuz (Çankýrý-Ýskilip) ayrýmý - Bayat Ýl Yolu'nun ihalesi teknik revizyon dolayýsýyla 12 Aðustos olarak deðiþtirilmiþtir. Yer tesliminden itibaren 4 ay gibi kýsa bir sürede yapýmý da tamamlanacaktýr. Ýhale sürecindeki yollarýn tamamlanmasýyla ilçemizin yol sorunu tamamen sona erecektir." Dedi. Bayat köylerine 7 milyon lira Bayat'ýn köylerine 7 milyon lira yatýrým yapýldýðýný belirten Uslu, þöyle dedi: "Bayat ilçemizde 39 köyümüze hizmet götürüyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz vasýtasýyla 2015 yýlýnda 5 Milyon TLödenekle 62 projeyi gerçekleþtiriyoruz. Ýller Bankasýndan yeni aldýðýmýz ilave 2 Milyon TL'lik hibe ödenekle toplamda bu yýl 7 Milyon TL yatýrým yapmýþ olacaðýz. Köylerimize bu güne kadar almadýklarý hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Adliye Bayat heyeti Milletvekili Uslu ile görüþtü. þekkür ederiz" dedi. Köylere 8 Milyon yatýrým Sungurlu Özel Ýdare Müdürü Erol Erkoç ise, "110 köy ve 11 baðlýsý ile 121 yerleþim yerine hizmet ediyoruz yýlýnda 7.6 Milyon TL ödenek ile 127 projeyi sayenizde gerçekleþtiriyoruz. Ayrýca Ýller Bankasý hibe ödeneðinden ilimize saðladýðýnýz 3 Milyon TL kapsamýnda 5 km'lik Alembeyli-Delice grup yolu 1.kat asfalt için saðlanacak 400 TL'lik ödenek içinde teþekkür ederiz" diye konuþtu. kültürümüzü, örfümüzü, âdetimizi aktarma noktasýnda önemli görevler düþüyor. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak geleneksel hale getirdiðiniz bu sene 3.'sünü gerçekleþtireceðiniz Çorum Tanýtým Günleri þimdiden hayýrlý olsun. Her sene olduðu gibi bu sene de gereken katký ve desteði vermeye devam edeceðiz. El birliði ile yapacaðýmýz çalýþmalarla Çorum Tanýtým Günleri için her sene farklý bir çalýþma yaparak Hemþehrilerimizin ve Ankaralýlarýn ilgisini artýrýp beklenen bir etkinlik haline getirmeliyiz" dedi. için de teknik heyet önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek gerekli çalýþmayý da yapacaktýr. Hastane, TOKÝ, Bayat Çayý Þehir geçiþi ýslahý, Kunduzlu Barajý, Týmarlý Sulama Projesi gibi sayamadýðýmýz bir çok projemiz de devam ediyor. Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan altyapý hasarlarý için talep ettiðiniz 30 Bin TLödenek onayý da çýktý. Hayýrlý olsun" Yatýrýmlarý deðerlendirdiler Görüþmede Sungurlu ya yapýlan bazý yatýrýmlar ele alýndý. 'Kaynaklar verimli kullanýlmalý' Milletvekili Salim Uslu da, "Kamu kaynaklarýndan bütün ilçelerimizin faydalanmasý için bütün gayretimizle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Kaynaklarýn düzenli ve verimli kullanýlmasý yerel idarecilerimizin kontrolünde yürütülüyor. Burada sizlere büyük görevler düþüyor. Milletin emanetinin en iyi þekilde hizmete dönüþtürülmesi için gereken çalýþmalarý sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleþtiriniz. Hizmete engel teþkil eden bürokrat kimliðinden uzak durunuz" dedi.

7 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ Samsung a görkemli açýlýþ RECEP MEBET Murat Yakar ve Mustafa Peker in sahibi olduðu Samsung Çorum Maðazasý açýldý. Bahabey Caddesi Uzay Sitesi numara 27 de gerçekleþen açýlýþa ilgi büyüktü. Açýlýþ nedeniyle tüm ürünlerde cazip indirimler uygulandýðý belirtildi. Maðaza sahipleri, açýlýþta tebrikleri kabul ettiler. Murat Yakar ve Mustafa Peker in sahibi olduðu Samsung Çorum Maðazasý dün hizmete açýldý. Bahabey Caddesi Uzay Sitesi numara 27 de gerçekleþen açýlýþa AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, MÜSÝAD Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, Genç MÜSÝAD Þube Baþkaný Alper Týðlý, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Samsung Bölgeler ve Ürünler Müdürü Ferit Canyürekli, Mobil Ürünler Bölge Müdürü Volkan Hangül, TV Bölge Müdürü Tolga Ülgen, Beyazeþya Bölge Müdürü Olcay Oðuz, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði açýlýþta konuþan Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Þehrimizde açýlan her bir iþletme, istihdama da katký saðlýyor. Ticarette satýþý yapýlan ürünün arkasýnda durmak büyük önem taþýr. Bu alanda tüketicinin teveccühünü kazanmýþ Samsung markasýný Çorum a kazandýran Murat Yakar ve Mustafa Peker i kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum dedi. Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu nun yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti. Açýlýþýn ardýndan maðazayý gezen davetlilere açýklamalarda bulunan Murat Yakar, Toplamda 230 maðazaya sahip olan Samsung un Türkiye deki 160. dijital plaza maðazasýný Çorum da hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. 500 metrekare hizmet alanýna sahip maðazada Samsung marka beyazeþya, televizyon, cep telefonu, tablet bilgisayar, aksesuar, ses sistemi, klima ve elektrikli ev aletlerinin satýþa sunulacaðýný anlatan Yakar, açýlýþ nedeniyle tüm ürünlerde cazip indirimler uyguladýklarýný kaydetti. Yakar, Son teknoloji harikasý ürünlerimizi yakýndan görmek, detaylý bilgi almak ve sürpriz fýrsatlardan yararlanmak isteyen herkesi Samsung maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Palyaço gösterisi ve müzik dinletisi ve çeþitli tanýtým aktivitelerinin de yer aldýðý açýlýþ, kokteylin ardýndan sona erdi. Samsung un Türkiye çapýndaki 160. dijital plaza maðazasý Çorum da hizmete girdi. Altýntaþlýlar piknikte buluþarecep MEBET Çorum un Alaca ilçesine baðlý Altýntaþ Köylüleri, haftasonu düzenlenecek piknikte bir araya gelecek. Altýntaþ Köyü Derneði tarafýndan organize edilen etkinlik, Çamlýk mevkiinde gerçekleþecek. Gurbetteki ve Çorum daki Altýntaþlýlar ý buluþturacak etkinlik yarýn saat de düzenlenecek programla baþlayacak. Ýki gün sürecek etkinliðe tüm Altýntaþlýlar ý davet eden Dernek Baþkaný Lütfi Giray, programa Ankara dan katýlmak isteyenler için otobüs kaldýrýlaðýný söz- lerine ekledi. Giray, organizas- yonla ilgili detaylý bilgi almak isteyenlerin internet sitesi üzerinden Dernek le irtibata geçebileceklerini kaydetti. Alaca ya baðlý Altýntaþ Köylüleri geleneksel piknik etkinliðinde buluþacak. Altýntaþ Köyü Derneði tarafýndan organize edilen etkinlik, Çamlýk mevkiinde gerçekleþecek.

8 8 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Teröre karþý en güzel cevap Çorum dan Tüm sendika ve STK lar teröre karþý bilek oldu EROL TAÞKAN Çorum'da bulunan tüm sendika ve STK temsilcileri, hiç bir siyasi ayrým gözetmeksizin teröre karþý tek yürek oldu. Terörün her türlüsünün lanetlendiði eylemde farklý siyasi görüþlere sahip olan sendika ve STK temsilcileri, el ele vererek Türkiye'ye örnek bir tavýr sergiledi. KESK, KAMUSEN, MEMURSEN, TÜRK-ÝÞ ve DÝSK in baþkan ve temsilcileri baþta olmak üzere toplam 26 kuruluþun yer aldýðý eylemde, katýlýmcýlar tepkilerini, aðýzlarýný siyah bantlarla kapatarak sergiledi. Çorum'un yaný sýra Türkiye'de de ilk kabul edilen bu eylemde, 26 kuruluþ adýna yapýlan yazýlý açýklamada, siyasi görüþ ve farklýlýklarýný bir kenara býrakarak, terörün her türlüsüne karþý olduklarýný ifade ettiler. Hürriyet Parký önünde bir araya gelerek sessiz eylemlerini, "Çýðlýmýzýn gücü sessizliðimizde, birlikteliðimizin gücü de el ele veriþimizde yatmaktadýr." diyen toplulukta KESK, KAMUSEN, MEMURSEN, DÝSK, TÜRKÝÞ, Türk Büro Sen, Eðitim Sen, Türk Tarým Orman KESK, KAMUSEN, MEMURSEN, TÜRK-ÝÞ ve DÝSK baþta olmak üzere toplam 25 STK, teröre karþý ortak tepki gösterdi. Sen, TÜRKAV, Türk Kültür Sen, Atatürkçü Düþünce Derneði, Türk Eðitim Sen, Çorum Ýmam Hatip mezunlarý Derneði, Ensar Vakfý Çorum Þubesi, Bem Bir Sen, Eðitim Ýþ, Alperen Ocaklarý, Çaðrý Eðitim Vakfý, Diyanet Sen, Ýnsani Deðerler Platformu, Çaðdaþ Avukatlar Derneði, DÝSK Emekli Sen, Tüm Belsen, BES, Anadolu Gençlik Derneði ve Tarým Orkam Sen, Hizmet-Ýþ baþkan ve temsilcileri yer aldý. El ele tutuþarak aðýzlarýný bantlayýp, birlik ve beraberlik görüntüsü içerisinde, teröre karþý anlamlý bir duruþ sergileyen sendika ve STK'larýn ortak basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi, "Siyasi görüþ ve tüm fikir farklýlýklarýmýza raðmen bir araya gelen bizler, ülkemiz üzerinde kirli oyunlar tezgahlayan her türlü terörü lanetliyor, insanlýk dýþý olaylarý þiddetle kýnýyoruz. Adýyaman'da bir askerimiz, Suruç'ta 32 gencimiz, Urfa'da 2 polisimiz ve yine sýnýrda bir astsubayýmýz hayatýný kaybetti. Yaþanan ölümleri ve acýlarý son bulduracak yegane güç, halkýmýzýn birliðidir. Gencecik fidanlarýmýzýn, vatanýmýzý korumak için görev yapan asker ve polisimizin hayatýna kast edecek her türlü þiddet ve terörün karþýsýndayýz. Hiç kimse yaþanan olaylardan dolayý olaylardan kendisine siyasi rant elde etmeye çalýþmamalý ve toplumun tümü el ele vererek terörün karþýsýnda tavýr almalýdýr. Çýðlýmýzýn gücü sessizliðimizde, birlikteliðimizin gücü de el ele veriþimizde yatmaktadýr." HELAL OLSUN EROL TAÞKAN Haber/Yorum Çorumlu sendika ve STK temsilcileri, kendilerine yakýþan bir güzelliðe, el birliði ile imza attý. Yedi düvelin el ele verip yýkmaya çalýþtýðý ülkemize sahip çýkmak için tüm farklýlýklarýný bir kenara býrakarak tek yumruk olan tüm duyarlý insanlarý saygý ve hürmetle selamlýyorum. Yiðit insan zor günde belli olur, Çorumlular zor günün adamý olduklarýný ve yiðit olduklarýný bir kez daha cümle aleme ilan etti. Ülkemiz üzerinde oyun oynayan tüm karanlýk odaklarý, terör guruplarýna öyle güzel bir mesaj gönderdi ki, bu mesaj yýllar geçse de tarihin sayfalarýnda al- týn hafrlarle yerini alacaktýr. Kiþisel hesap ve kurum taassubu yapmadan bir araya gelebilen kahramanlar var olduðu sücere, bu memlekete hiç bir þey olmaz Allah ýn izniyle. Ýki farklý görüþten insanýn birbirine selam bile vermekten imtina ettiði þu zamanda oluþan tablonun kýymetini bilmeli, toplumsal iliþkilerimizin temel taþý olarak bu davranýþa alkýþ tutabilmeliyiz. Her babayiðidin harcý olmayan bu güzellik için, bu milletin bir ferdi olarak hangi sözle teþekkür etmem gerektiðini bilemiyorum. Evvela böylesi insanlarla ayný memlekette yaþýyor olduðum için þükrediyorum. Çocuklarýmýn geleceði adýna daha büyük umutlar besliyorum. Þu sayfada gözüken kareler, belki birileri için Alt tarafý bir araya gelip el ele tutuþtular. denilse bile, bu meselenin üst tarafýnda insanlýk, kahramanlýk, fekadarlýk, vatan sevgisi, insana saygý ve dost düþman herkesi kýskandýracak bir bütünlük yatmaktadýr. Farklýlýklarýmýzý zenginlik sayýp, ortak deðerlerimizde kenetlendiðimiz ve sinelerimiz toplu vurduðu sürece, her gecenin sabahýnda daha güzel yarýnlara uyanacaðýz demektir.

9 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ KUTLAMA Ülkemizin içinde bulunduðu terör saldýrýlarý karþýsýnda, büyük bir duyarlýlýk göstererek teröre karþý tek yumruk olan ve terörün her türlüsünü lanetleyen sendika ve STK temsilcileri, toplumumuzun gönlünde bir kez daha taht kurmuþtur. Farklý siyasi kimlik ve görüþlerine raðmen, Türkiye ye örnek olacak bir duruþ sergileyen KAMUSEN, MEMURSEN, KESK, TÜRK-ÝÞ, DÝSK, Türk Büro Sen, Eðitim Sen, Türk Eðitim Sen, Eðitim-Ýþ, Atatürkçü Düþünce Derneði, TÜRKAV, Türk Kültür Sen, Çorum Ýmam Hatip Mezun ve Mensuplarý Derneði, Ýnsani Deðerler Platformu, Ensar Vakfý Çorum Þubesi, Bem Bir Sen, Alperen Ocaklarý, Çaðrý Eðitim Vakfý, Anadolu Gençlik Derneði, Diyanet Sen, Çaðdaþ Avukatlar Derneði, Emekli Sen, Tüm Bel Sen, BES, Tarým Orkam Sen ve Hizmet-Ýþ in deðerli baþkan ve yöneticilerini kutlar, gönülden teþekkür ederiz. SAÐ DUYU SAHÝBÝ ÇORUMLULAR

10 10 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 AK Parti den Cemiyet ziyareti AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli ile görüþen AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Çorum il Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve AK parti Yönetim Kurulu üyesi Ýlhan Öztekin, gazetecilerin Basýn Bayramý ve Basýn Sansür ün kaldýrýlýþýnýn 107. yýlýný kutladýlar. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme gibi önemli bir görevi icra ettiklerini belirterek, tüm basýn çalýþanlarýnýn bayramýný kutladý. Çorum basýný ile gurur duyduklarýný dile getiren Kurt, Görevini toplumsal deðerlere saygýlý, kiþisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsýz bir anlayýþla yerine getiren özgür basýn, hiç þüphesiz ki demokrasinin en etkili ölçülerinden biridir. Gazeteciler, zorlu þartlarda mesleðini icra ederek, toplumdaki çok sesliliðin ve düþünce özgürlüðünün geliþmesine ve korunmasýna önemli katký saðlamaktadýrlar. Bu düþüncelerle, 24 Temmuz Basýn Bayramýný ve Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107. yýldönümünü kutluyor, Çorum da görev yapan tüm basýn mensuplarýna AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette Basýn Bayramý kutlandý. Emniyet Ulukavak ý mercek altýna aldý EROL TAÞKAN Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'in Ulukavak Mahallesi'nin huzurunu bozan olumsuzluklarla ilgili Valiliðe verdiði rapor, emniyeti alarma geçirdi. Titiz bir çalýþma ile mahallede baþ gösteren asayiþ olaylarý ve gençleri tehdit eden unsurlarý tespit ve önleme çalýþmalarý baþlatan Emniyet yetkilileri görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere Muhtar Hanefi Özdemir'i ziyaret etti. Asayiþ Þube Müdür Yardýmcýsý Ali Türkoðlu, meslek hayatlarýnda baþarýlar diliyorum'' dedi. GAZETECÝLER VE SÝYASETÇÝLER YOL ARKADAÞI AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, siyasetçiler ve gazetecilerin kamu hizmetinde yol arkadaþý olduðunu belirterek, her iki kesiminde ortak hedefinin insana ve insanlýða hizmet etmek olduðunu söyledi. Basýnýn kamuoyuna bilgilendirme gibi bir görevi üstlenirken, siyasetçilerin ülkesine hizmet ettiðini kaydeden Bekiroðlu, Gazeteciler zor bir görevi ifa ediyor. Gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile mesleðini ifa eden gazeteci arkadaþlarýmýzýn çalýþmalarý takdire yaþan. Gazetecilik kutsal bir meslek. Çorum basýný da ilkeli ve seviyeli yayýn politikasý izliyor. Biz Çorum basýnýyla her zaman gurur duyuyoruz ve gittiðimiz her yerde örnek gösteriyoruz. Tüm gazeteci arkadaþlarýmýzýn Basýn bayramýný kutluyorum þeklinde konuþtu. BASIN VE DE- MOKRASÝ SANSÜR- SÜZ ORTAMLARDA GELÝÞÝR Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Özkaleli de, basýn ve demokrasinin sansürsüz ortamlarda geliþeceðini belirterek, "Haber verme ve yayma görevi bulunan basýnýn geliþmesinin demokrasinin de ölçütü varsayýlýr. Özgür basýnýn olmadýðý, haber alma ve yayma özgürlüðünün kýsýtlandýðý, haberlerin sansürlendiði ortamlarda demokrasiler geliþmez, farklý görüþler duyulmaz, konuþulmaz olur. Gerçekler halktan saklanýr. Günümüz toplumlarýnýn iletiþim araçlarý ile iliþkilerinde geldiði noktada basýnda sansür asla kabul edilemez ve yapýlamaz da. Çünkü dünyada örneklerini gördüðümüz üzere, toplumlarýn gerçekleri öðrenmesinin önünde artýk hiçbir engel duramýyor. Ýnsanlar haber alma özgürlüklerini her geçen gün daha da geliþen iletiþim imkanlarý ile sonuna kadar kullanýyorlar. Öte yandan basýn üzerinde zaman zaman baskýlar kurulmak istendiðine þahit oluyoruz. Dileðimiz özgür ve sansürsüz basýnla demokrasilerin daha da ileri bir düzeye varmasýdýr" ifadelerini kullandý. ziyarette bilgi Muhtar Özdemir'den mahallelinin þikayetleri ve olumsuzluklar hakkýnda bilgi aldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Muhtar HanefiÖzdemir, "Mahallemizin daha güvenli ve daha huzurlu olmasý için çalýþmalar yapan Emniyet teþkilatýmýza ve teþkilatýmýzýn nezdinde bu ziyaretinden dolayý Asayiþ Þube Müdür Yardýmcýsý Ali Türkoðlu'na, Ulukavak sakinleri adýna teþekkür ediyorum. Ayrýca birtakým terör saldýrýlarýyla þehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve silah arkadaþlarýna baþsaðlýðý diliyorum." dedi. Haziran da 647 konut satýldý Çorum da geçen ay 647 konut satýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu haziran ayý konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre Türkiye de 2015 Haziran ayýnda konut satýldý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun da konut, Tokat ta 403 konut, Çorum da 647 konut, Amasya da 2015 Haziran ayýnda 330 konut satýldý. Ülkü Menþure Solak ýn ev yapýmý dondurma tarifleri Yeni Þafak Gazetesi nin Pazar ekinde yayýmlandý. Solak ýn dondurma tarifleri Yeni Þafak ta RECEP MEBET Çorumlu Yazar Ülkü Menþure Solak ýn ev yapýmý dondurma tarifleri Yeni Þafak Gazetesi nin için ya da diyabetli ev sakinleri için doðal bir tatlandýrýcý olan stevia bitkisinin suyu kullanýlabilir. Bu bitkiyi aktarlarda rahatlýkla bulabilirsiniz. Pazar ekinde yayýmlandý. Tatlandýrýlan dondurma bir süre soðumaya býrakýlýr. Ardýndan metal Yiyecek Ýçecek Alaný Öðretmeni Ülkü Menþure Solak, Soframýzý se- ya da cam bir kap ve bolca buz küpleri hazýrlanarak rinleten tat baþlýklý söyleþide, Oldukça kolay yön- dondurucuya koyulur. Son olarak çýrpma aþamasýna temlerle evinizde de farklý geçilir. Soðutulan cam veya lezzetlerde dondurma metal kabýn içine dondurma yapmanýz mümkün mesajýný verdi. boþaltýlýr. Sonra biraz daha geniþ ve derin bir kap buzla Yeni Þafak tan Aylin Ýzmir e konuþan Solak, Maraþ dondurmasýnýn yaný sýra meyveli ve yoðurtlu dondurma tarifleri de verdi. Birbirinden lezzetli tariflerin anlatýldýðý yazýda þu ifadelere yer verildi: SOFRAMIZI SERÝN- LETEN TAT Ülkü Menþure Solak doldurup dondurma dolu çýrpma kabý buzun içine oturtulur ve çýrpmaya baþlanýr. Dondurma Çýrptýkça kývam alýr ve sakýz gibi uzamaya baþlar. Dondurma servis edilecek kâselere alýnýr. Ýsteðe baðlý olarak çikolata parçacýklarý, meyve dilimleri ya da bir kaç yaprak naneyle süslenerek servis edilir. Bir gece bekletilen tüm sütle tatlýlar daha lezzetli olduðundan dondurmada bu þekilde dondurucuda Ramazan ayýnýn ardýndan baþlayan sýcak günlerde aradýðýmýz lezzetlerden biri de hiç þüphesiz bekletildikten sonra tüketilebilir. dondurmalar. Oldukça kolay yöntemlerle evinizde de farklý lezzetlerde dondurma yapmanýz mümkün. YOÐURTLU DONDURMA TARÝFÝ Yaz aylarýnýn serinleten lezzetlerinden olan dondurma, birçoðumuz için vazgeçilmezler arasýnda. Ramazan ayýnýn böyle sýcak bir mevsime gelmiþ olmasý iftar sofralarýnda dondurmayý olmazsa olmazlardan kýlýyor. Oruçlu olduðumuz vaktin fazlalýðý bizlere iftar saatinde hafif ama bir o kadar da lezzetli olan dondurmalara yöneltiyor. Dondurma severlerin evlerinde pratik bir þekilde basit tariflerle farklý tatlarda dondurma elde edebileceðini belirten yazar Ülkü Menþure Solak, sizler için eþsiz lezzetlerin kapýlarýný aralýyor. Solak, Maraþ usulünü zahmetli bulanlar için kolay bir tarif veriyor: 2 su bardaðý süzme, katý yoðurt kullanýlýr. Bir su bardaðý þeker ya da bal 2 adet limonun suyunda karýþtýrarak eritilir.( Daha sade bir lezzet elde etmek isteyenler limon suyu yerine süt kullanabilir) Þeker eritilir, suyu alýnan limonun kabuklarý rendelenir ve hepsi yoðurtla karýþtýrýlýr. Yoðurtlu dondurmayý þeftali, muz gibi meyvelerin püreleriyle de karýþtýrýp deðiþik ve hoþ lezzetler elde edilebilir. Çocuklar için dondurmayý kavisi olmayan düz bir bardaða koyabilir, biraz donduktan sonra bir çubuk saplayabilirsiniz. DÝLLERE DESTAN MARAÞ MEYVELÝ DONDURMA TARÝFÝ DONDURMASI TARÝFÝ Solak, meyvenin daha yoðun kullanýldýðý dondurmayý sevenler için de oldukça kolay bir tarif ak- Solak'ýn nefis Maraþ usulü dondurma tarifi: 1 litre süte 1-1,5 tatlý kaþýðý salep (Ölçü salebin tazeliðine göre deðiþir. Paket deðil, katkýsýz salep almaya tarýyor. Meyveli dondurma için yapýlmasý gerekenler sýrasýyla þöyle: Meyve püre haline getirilerek þeker ile tatlandýrýlýr. Özellikle kara dut ve böðürtlen dikkat edin) karýþtýrýlýp koyulaþana dek kaynatýlýr. Daha sonra þeker, bal gibi tatlandýrýcýlar eklenir. gibi doygun meyvelerle eþsiz sonuçlar elde edilebilir. Kavissiz bir bardaða ya da dondurma kaplarýna Böylelikle sütün besin deðerini korunmuþ olur. Þekerin ya da balýn oraný damak zevkinize göre deðiþiklik gösterebilir. Daha az kalorili bir konulduktan sonra soðumaya býrakýlýr. dondurma Ayten-Elvan Köylüoðullarý çiftinin oðlu Ýsmail, Seyhan-Nizamettin Özsoy çiftinin kýzý Neslihan ile dünyaevine girdi. Köylüoðullarý ve Özsoy Aileleri nin mutlu günü Ýsmail ile Neslihan evlendi RECEP MEBET AK Parti Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý, Ýnþaat Mühendisi Ýsmail Köylüoðullarý, Öðretmen Neslihan Özsoy ile hayatýný birleþtirdi. Ayten-Elvan Köylüoðullarý çiftinin oðlu Ýsmail, Seyhan-Nizamettin Özsoy çiftinin kýzý Neslihan ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Köylüoðullarý ve Özsoy Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan ikramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Neslihan-Ýsmail Köylüoðullarý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

11 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:12 Temmuz 1431 Hýzýr: TEMMUZ Âlimle sohbet eden aziz; câhille düþüp kalkan zelîl olur. Ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Târýk bin Ziyâd'ýn Ýspanya'yý fethi (711) - Türkiye'de son 75 yýlýn en sýcak yazý (Edirne 44 derece) (2007) Bir Hayatýn Ýçinden 2 Kimse onlara yan göz ile dahi bakamazlar, onlar azarlanamaz, onlara tokat atýlamaz.. Öpücükler arka arkaya gelir yanaklarýna.. Kendilerinde cennetin kokusunu duyarsýnýz. Bir kýzlarýmýz vardýr. Ýffetin timsali, hayanýn zirvesindedirler. Benim ne kýz kardeþim oldu nede kýzým. Ama kýz yeðenlerim çoktur. Beþ erkek torunumun ardýndan kýz torunum oldu þükür. Onlar nurlardan nurlandýklarý zaman bambaþka bir hale girerler. Bir delikanlýlarýmýz vardýr METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Asil simalý, mert bakýþlý, cesaret timsali gençlerimiz Muhabbetin fedaileridir onlar.. Ýslamiyet in fedaileri. Herþeye tercihan nurlarýn pervanesi olan kahramanlar. Kendilerini hizmete adayan gençler. Dershanelerin gülü goncasýdýr onlar. On beþ-yirmi yaþlarýnda olsalar da, yetmiþ yaþýndaki velilere üstün gelen takvalarý ile. Bir anneler vardýr. Her þeyini yavrularýna feda eden anneler. Gözü yaþlý, gönlü yaþlý anneler. Evin her iþinden onlar mesuldür. Yemek iþlerinden, evin ihtiyaçlarýna varýncaya kadar. Babanýn hizmetinde, annelerinin ve babalarýnýn hizmetinde, çocuklarýnýn ihtiyaçlarýn da. Bayramlarýnda, seyranlarýn da, okul ihtiyaçlarýnda, evliliklerinde. Mesleki hayatlarýn da. Þefkat kahramanlarýdýr onlar. Bir babalar vardýr. Bir hanenin reisidir onlar Ailenin bütün yükü onlarýn sýrtýndadýr. Bir evin inþasýn da, eþyalarýn teminin de, eve lazým olacak olan neler varsa o temin eder. Helal yolla kazandýklarýný evin fertlerine harcar. Çocuklarýnýn geleceði için ne gerekirse yapar. Onlarý meslek sahibi yapmak için, eðitimlerini tamamlamalarý için hiç bir fedakarlýktan kaçýnmazlar.. O babadýr Sert gibi görünür ama ailenin ana direðidir. Çocuklarýnda gelen her menfi þeyler onu rencide eder. Çocuklarýnýn baþarýlarý babayý mesut ve bahtiyar kýlar. Bir dedeler vardýr. Bir de anne ve baba anneler. Onlar bir hanenin bereket direkleridirler. Hayatýn son zamanlarý onlarý nazikleþtirmiþtir. Hassaslaþýrlar. Bir çocuk hükmüne geçerler. Hayatýn birikimleri onlarýn benli bükmüþtür. Ýþte hayatýn için de hep bunlarý yaþarýz. Hangi ülkede, hangi kýtada olursanýz olunuz. Hayatýn bu hallerine her insan muhataptýr. Bu hayatlarý iman güzelleþtirir. Küfür, bu halleri insanýn hayatýndan zehirden beter hale getirir. Hayat böylece devam eder. (Son) Ýnsan bazen dayanýksýz. Sýcak hemen pörsütüyor bir çoðumuzu. Serin yer arýyoruz rahatlayacak. Baðlar, bahçeler ve parklar da olmasa bu sýcak yaz günlerinde nasýl rahatlardýk? Tabii, öncelikle biyolojik yönden rahatlama bu. Yaz sýcaðýyla gelen bunaltýlar insaný esintili gölgelere baðlýyor. Yaslandýðým aðacýn hýþýrdayan yapraklarýnýn hareketliliði kiþinin uykusunu getiriyor. Eðer kafan ve kalbin rahatsa. Arada dallara tüneyip yapraklarýn içinde gizlenerek sesiyle sessizliði bozan kuþlar da olmasa sadece sineklerle baþ baþa kalacak insan neredeyse. Ýnsanoðlunun yapýsý durgunluðu müsait deðil. Fiziksel olarak hareketlilik olmadýðýnda devreye zihin ya da hafýza giriyor. Düþünüyorsun, kurguluyorsun ve ya hatýrlýyorsun. Ýradene hakimsen ve aklýnla olup bitenleri kendine izah edebiliyorsan her halinle gölgenin içinde kalabiliyorsun. Ancak, bu her zaman mümkün olmayabiliyor. * Ýnsan bazen çok dayanýklý. Dayanýklýlýk deyince aklýma daima gülümseyen Gül Arif geliyor. Hey gidi Gül Arif Amca hey! Gül Arif namýyla tanýnan yaþlý bir kiþi vardý her gün sokaklarda karþýlaþtýðým. Ona ait bir hatýra görüntüsü canlanýyor þimdi gözümün önünde. Tanýyanlardan hikayesini öðrendiðim Gül Arif dayýnýn yaþam mücadelesi sýkýntýlý ve acý doluymuþ. Yaþý da seksene yakýn, demiþlerdi. Zayýflýðý? Bir deri bir kemik deyiminin manasýný onu görünce kavramýþtým hakkýyla desem yeridir. Onun hakkýnda bilmem kaç kez duyduðum cümlelerden birkaçý: "Gül Arif, kendi incinse de karýncayý incitmez. Yemeyi ve yedirmeyi sever. Kul hakký konusunda aþýrý derecede titizdir. Çok dürüst ve çalýþkandýr." Bu hatýrlayýþ beni yýllar öncesine götürüyor. Uzak þehirlerin birindeyim. Sahilde bir çay bahçesinin kapalý bölümünde oturuyoruz arkadaþlarla. Deniz köpürdükçe köpürüyor. Ortalýk, öðle vaktinde kararýyor. Þiddetli yaðýþ gelebilir diye kalkýyoruz. Hava fazlasýyla soðuk. Biz sahili terk ederken, Gül Arif, seyyar arabasýyla beliriyor. Sattýðý ürünlerin üstünü örtmüþ bir parça. Ama kendi üstü? Yine giyimi hafif. Kendi bedeni gibi. Rüzgara karþý sürmekte zorlandýðý arabasýnýn arkasýndaki direnci insaný hayrete düþürüyor. Dört tekerlekli seyyar arabayla zemin arasýna yatay olarak gerilen vücudu uzaktan ince bir çelik dayama gibi görünüyor. Bize bakýyor, gülümseyerek selam veriyor. Tatlý dili ve güler yüzüyle çevresindekileri etkileyen Gül Arif benim nazarýmda insan dayanýklýlýðýnýn en güzel örneklerindendir. * Bazý hallerde insanýn aklý kendine yetmez olur. Düþünürken düþünürken fark edebilir bu yetersizliði. Hemen iradesini kullanýp uygun kiþilerin aklýndan, fikrinden faydalanma yoluna giderse iþini yoluna koyar. Yok, eðer bunu gurur meselesi yaparsa, týkanýr kalýr. Bunlarý düþünürken, rahmetli babamýn biz yeni yetmeyken, bir konuyu anlamadýðým durumlarda sýk sýk kullandýðý bir sözü aklýma geliyor: Çocuk Alerjisi Uzmaný Prof. Dr. Bostancý, alerjik yan etkileri olabileceði gerekçesiyle, 6 aydan küçük bebeklere güneþ koruyucu krem önermediklerini söyledi. Aþýrý sýcaklarýn yaþandýðý yaz aylarýnda ebeveynlere, 6 aydan küçük bebeklerine güneþ koruyucu krem sürmemeleri uyarýsýnda bulunuldu. Dr. Sami Ulus Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmaný Prof. Dr. Ýlknur Bostancý, AA muhabirine, özellikle temmuz ve aðustosta cildin, güneþin zararlý etkileriyle karþý karþýya kaldýðýný söyledi. Bostancý, cildin sadece iç organlarý korumadýðýný, ayný zamanda D vitamini sentezi yaptýðýný belirtti. Özellikle 6 aydan küçük bebeklere kesinlikle güneþ NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ SÜLEYMAN KOCA (TEL: ) ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9-KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI UÐUR ECZANESÝ AHMET TERZÝ (TEL: ) BAHABEY CAD. 17/A - AÐIZ VE DÝÞ HASTALIK- LARI HASTANESÝ KARÞISI HÝTÝT ECZANESÝ HÝLAL AFACAN (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SK. NO:34/A - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI CUMARTESÝ ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI (TEL: ) ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI SULAR ECZANESÝ ATÝLA SULAR (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 - ATA AÝLE HEKÝMLÝÐÝ YANI PAZAR MACÝTOÐLU ECZANESÝ ÝSMET AKAYDIN (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B - LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI Ýnsandan Ýnsana koruyucu krem önermediklerini dile getiren Bostancý, "Çünkü güneþ koruyucularýnýn kendilerinin de alerjik yan etkileri olabilir. Bu etkiler bebekler üzerinde net olarak araþtýrýlmamaktadýr. Bu yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum" "Daha senin dersin oraya varmaz." Çok yerinde bir tespitmiþ babamýn sözü. Ýnsanýn yaþaya yaþaya öðrenmesi gerekenler var. Ýnsanýn okuyarak, baþkalarýndan iþiterek kavramasý gereken haller, anlayýþlar, ilkeler var. * Ýnsandan insana kalan ne ki? Dibinde uyukladýðým çamýn uç dalýna sýðýrcýk konuyor. Gözlerimi açýyorum onu takip için. Daldan dala atlýyor durmadan. Ne kadar hareketli bir kuþ bu! Simsiyah bir kuþ. Kuþlarýn renk, ses ve fiziksel yapý çeþitliliði. Uçuþ biçimleri de farklý farklý. Az evvel serçeler vardý þimdikinin yerinde. Ötedeki aðaçta kargalar. Daha ilerde ibibik kuþu.. Hasýr iskemleye oturup kerpiç duvara yaslanarak durmadan çalýþan Kanatsýz Kuþ amcanýn sözleri geliyor aklýma. Elinde çaký býçakla, bir nakkaþ gibi, evinin önünde yýllarca oturup kuþ heykelleri yapan o "akýl deryasý" kiþiyi anýyorum. Bu þahýslar sokaða taþan; köye, kasabaya, þehre deðer katan insanlardý eminim.. "Akýl küpüdür, akýl deryasýdýr o." Derlerdi onun için. Bazý günler arkadaþlarla etrafýný sarar, çalýþmalarýný izlerdik. O da günündeyse, yavaþ yavaþ konuþurdu: "Her þey akýl dahilinde deðil. Hayalin büyükse kalbini geniþ tut oðul. Dünyayý avucunda sanma. Kimsenin kanadý kýrýp ahýný alma. Acý söz etme Allah'ýn kuluna. Bana, Kanatsýz Kuþ, derler çocukluðumdan beri. Niye? Elimdeki þu çaký býçakla elli senedir tahtadan kuþ heykelleri yontarým. Bulabildiðim her aðaçtan, bilebildiðim bütün kuþlarýn heykelini yonttum. Rengarenk boyadým onlarý. Hiç birini satmadým, yýðdým evimin güneþ alan, rutubetsiz tek odasýna. Doldu aðzýna kadar. Hep sorarým kendime: Ne kattým hayata, ne sundum þu sokaktan geçerken halimi hatýrýmý soran, selam veren, acý tatlý günümde yanýmda olan Ademoðluna. Beni ilgilendiren bu þimdi bu yaþýmda, akýllýsýn der herkes bana, lakin vergisi olmayan aklý ne yapayým ben? Çocukluðumda baþladýðým kuþ yontumunda kaldým, ilerleyemedim. Kanatsýz kuþ yonttum hep, kanatlý olsalar uçup kaçacaklar sanki.. Sevdamýn esiriymiþim herhalde. Ýlerleyemedim doðru. Çünkü, aklýmý elim kadar kullanamadým. Benden selam olsun ki insana, akýl sadece bir sermayeymiþ; saklanacak, övünülecek bir hazine deðilmiþ. Ömrümün hesabý da, sözün özü de bu. Dersinizi aldýnýz mý genç kardeþliklerim? Unutmayýn bak." Unutmadým Kanatsýz Kuþ Amca. Adýný bilmesem de sözlerini hatýrlýyorum ve onlarýn deðerini biliyorum þu an. Ýnsandan insana kalan buymuþ meðer! DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK 'Bebeðinize güneþ koruyucu krem sürmeyin' diye konuþtu. Daha çok 1 yaþýndan sonra güneþ koruyucu krem kullanýlabileceðini ifade Beþ Konu Bir Ders DAVETÝYE Nasreddin Hoca'nýn komþusu evlenirken Hoca'dan davetiye daðýtmasýný istemiþ. Hoca þehirde kendini beðenmiþ, kibirli olarak ün kazanmýþ bir adamýn davetiyesini vermeye gitmiþ. Hoca'yý gören zengin sinirinden: - 'Davetiyeleri daðýtmaya iyi bir adam bulamamýþlar mý?' demiþ. Nasreddin Hoca: - 'Ýyi insanlarda vardý ama onlar iyi insanlarýn davetiyesini vermeye gitti' demiþ. Herhalde günümüzde davetiye ve davetiyeyi getirenlere takýlanlar yoktur * KADER - PEDER Fatih Sultan Mehmed çocukluðunda biraz yaramazlýk yapýnca babasý II. Murad; - 'Ne kadar yaramaz bir çocuksun! Senden adam olmaz,' diye çýkýþýr. O esnada II. Murad'ýn yanýnda olan Akþemseddin Hazretleri; - 'Peder ne der, kader ne der' diye söylenir. Velilerin çocuklarýný istedikleri okullara ve akabinde öðretmenlere yazdýrabilmek için koþturduklarý, bazen de oturup aðladýklarý þu günlerde güzel bir tarihi anekdot diye düþünüyorum. Geçmiþte bir öðretmen: Çocuðun babasýna 'Senin sümüklüden bir þey olmaz' der. Baþka bir öðretmen bu aðýr ithamý duyunca üzülür ve o çocuðu kendi sýnýfýna alýr. Þimdi o sümüklü çocuk TIP FAKÜLTESÝNDE okumakta olup, ailesi dua ederken, çocukta her bayram öðretmeninin elini öpmeye gelmektedir. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný eden Bostancý, bu güneþ koruyucularýnýn içeriðinde ise ultraviyole Ave B etkilerinin olmasý gerektiðini bildirdi. * BOYNUZ - AKIL Ýmamý Azam Hazretleri, bir gün kendisine doðru gelmekte olan bir hayvana yol verip kenara çekilmiþ. Orada bulunanlar Ebu Hanife'ye niye kenara çekildiklerini sorduklarýnda þu cevabý almýþlar 'Onun boynuzlarý var, benim ise aklým'' * YERE DÜÞEN SIGARA Temel - Dursun'la otobüs duraðýnda beklemektedir. Otobüs tam gelmek üzereyken Dursun cebinden çýkardýðý sigarasýný yakar ve iki defa çekip yere atýverir. Bunu gören Temel, ''uþaðým sigaran düþtü'' diyerek yanan izmariti Dursun'un cebine koyar. Sonra Dursun dersini alýr. Bir daha otobüs gelecek zaman sigarasýný yakmaz ve hiçbir zaman izmaritini yere atmaz. Ne diyelim, darýsý diðer Dursunlara olsun (mahir) * ÖZGÜRLÜK Temel Dursun'a: 'Yahu Dursun, çocukluðumda babamýn, evlenince karýmýn dediðini yaptým. Þimdi ise yaþlandým ve çocuklarýmýn dediðini yapýyorum. Sahi ben ne zaman kendi istediðimi yapacaðým?' Der. Temel' de uþaðým, 'ben de tam sana bunu soracaktým. Bende de ayný dert var ya' der. Ne dersiniz efendim, sizde de ayný dert var mý?(mahir) Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: ALIÞ Gram 95,33 SATIÞ 95,45 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý 'At eti' iddialarýna cevap Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkan Vekili Recep Gür'ün at eti iddialarýna yönelik beyanatýna açýklýk getirdi. Açýklamada, þöyle denildi: "Bugün bazý basýn yayýn organlarýnda yer alan haberde, Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkan Vekili Recep Gür, Çorum'un bir ilçesinde faaliyet gösteren bir et ürünü iþletmesine yönelik yapýlan denetim sonucunda düzenlenen ýsýl iþlem görmüþ sucuða ait raporda, kemik dokusu yerine deri dokusu tespitine iliþkin sonucun hatalý olduðunu ifade etmiþtir. Konu ile ilgili açýklama aþaðýdaki gibidir; Çorum ilinde faaliyet gösteren 'Salih Sucuklarý' isimli firma tarafýndan üretilen ýsýl iþlem görmüþ et sucuk ürününde baþ eti kullanýldýðý yönünde Alo 174 Gýda Hattýna gelen þikayet üzerine, tarihinde yapýlan resmi kontrolde, adý geçen firmanýn " " parti numaralý üründen alýnan ilk numunenin Ulusal Gýda Referans Laboratuvarý tarafýndan yapýlan analizi sonucunda üründe kemik dokusu tespit edilmiþtir. Firmaya gönderilen tarihli yazý ile ilk analiz sonucu bildirilmiþtir. Firma analiz raporuna itiraz ederek, þahit numune hakkýný kullanacaðýný beyan etmiþtir. Konya Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü tarafýndan yapýlan þahit numune analizi sonucunda firmanýn ayný ürünün de deri, kemik ve kýkýrdak tespit edilmiþtir. Bu denetime iliþkin 5996 sayýlý Kanun kapsamýnda gerekli idari yaptýrým uygulanmýþ olup; ayrýca taklit ve taðþiþ kapsamýnda olan bu sonuç tarihinde Bakanlýðýmýz web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur." Tören sonunda borsaya ilk ürününü getirenlere Baþkan Külcü tarafýndan altýn hediye edildi. Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. Sezon açýlýþýna Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, TBMM Ýdare Amiri ve CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye ilksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, borsa yöneticileri ve üreticiler katýldý. Törende Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ tarafýndan yapýlan açýk artýrmada satýþa çýkarýlan 100 kilo arpayý Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, kilosunu 20 TL ye aldý. Temsili satýþ sýrasýnda üreteciler ve protokol üyeleri arasýnda gerginlik yaþandý. Bunun üzerine bir açýklama yapan Baþkan Külcü, satýþýn ve verilen fiyatýn sembolik bir fiyat olduðuna dikkat çekerek, gösterilen tavrýn borsayý, tüccarlarý ve üreticileri zayýflatmaktan baþka hiçbir þeye yaramayacaðýný söyledi. Þanlýurfa ve Suruçta, Adýyaman da ve Kilis te meydana gelen terör olaylarýný kýnayarak konuþmasýna Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Bu saldýrýlar insanlara yönelik deðil Anadolu nun birliðine, dirliðine ve Türk milletine yönelik saldýrýlardýr. Birileri hala Anadolu daki kardeþliðimizi, Anadolu daki birliðimizi hala keþfedemediler. Yýllardýr zaman zaman saldýrýlar düzenleniyor. Ancak hiçbir zaman birliðimizi, dirliðimizi, kardeþliðimizi bozamadýlar. Allah bozmak isteyenlere de fýrsat vermeyecek dedi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum un geliþmesi ve kalkýnmasý için tarým ve sanayi entegrasyonunun saðlanmasý gerektiðini söyledi. Kaliteli ürün ekimi yapan çiftçilerin gelirinin de yüksek olduðuna dikkat çeken Bektaþ, kaliteli buðday ekiminde öncü olmaya çalýþtýklarýnýn altýný çizdi. Türkiye de enerji sektörünün dýþýnda en çok ithalatýn tarým sektöründe yapýldýðýný dile getiren Bektaþ, Tarým ürünlerinde dýþa baðýmlýlýðý bitirmeliyiz. Tarým ürünlerinde ithalatý ne kadar düþürebilirsek ülkemiz o kadar zenginleþecek. Burada katma deðeri yüksek çapalý ürünler ekmek istiyoruz. Biz burada tarým ürünlerini paketleyebilirsek Çorum ve tüccarlarýmýz zenginleyecek. Un sektörünün geliþmesiyle makine sanayimiz geliþti. Un fabrikalarýmýz varken bugün un fabrikasý yapan makine sektörü doðdu. Çorum daki makinecilerimizle övünüyoruz. Sadece Türkiye de deðil, dünyada marka oldular. Bunun tek sebebi ildeki tarým sektörüdür.s Tarýmla birlikte makineciler dünya markasý oldu diye konuþtu. Borsa olarak her zaman üniversite ile iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný açýklayan Bektaþ, 2016 yýlýnda ilk kez borsa bütçesinden Hitit Üniversitesi ne destek amacýyla ödenek ayýracaklarýný bildirdi. Çorum a hizmet etmenin aþký içerisinde olduklarýný anlatan Bektaþ, Türkiye nin en modern borsasýyýz. Hizmet kalitemizi artýrdýk. Çorum un en büyük kanayan yaralardan birisi pirinçteki KDV oranýydý. Bununla ilgili çalýþtay yaptýk. TOBB un tüm toplantýlarýnda Çorum daki sorunlarý bakanlarýmýza ilettik. Bununla ilgili dosya sunduk.pirinçteki KDVoranýnýn düþmesiyle Çorum daki pirinç üretimi ikiye katlanacak. Pirinçte KDV oranýnýn düþmesinde emeði geçenlere teþekkür ediyoruz.ayný þeyi yemde de bekliyoruz.yemdeki KDV yüzde 8. Çorum da sanayiyi büyüteceksek yemdeki KDVaþaðý düþmesi lazým. Tarým Organize Sanayilerini kurmamýz lazým. Demiryolu, bizim yaptýðýmýz ürünlerin hepsi kaba ürünler.çalýþmalarý yakýndan takip ediyoruz. En kýsa sürede demiryolunun Çorum a gelmesini istiyoruz. Belediye Baþkanýmýz her zaman elimizden tuttu. Modern bir hayvan pazarý yapýyor þimdi belediyemiz.belediyemize de teþekkür ediyorum ifadelerini kullandý. Ticaret Borsasý nýn kuruluþundan bugüne kadar katkýda bulunan herkese Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum da Türkiye nin en modern borsalarýndan birisinin inþa edildiðini hatýrlatarak, borsada her þeyin þeffaf olarak alýnýp satýldýðý kimsenin kafasýnda soru iþaretinin olmadýðý bir sistemin kurulduðunu belirtti. Son yýllarda da çiftçilerde yaþanan deðiþimden duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Külcü, Çiftçilerimizin 15 yýldýr yaþadýðý deðiþim dönüþümü yakýndan takip ediyorum. Toprak analizi dahi yaptýrmadýðý dönemlerden. Babasýndan, dedesinden gördüðü yöntemlerle tarým yaparken bugün büyük bir deðiþim yaþandýðýný memnuniyetle gözlemliyoruz. Artýk ezberlerimizi tekrar etmiyoruz. Daha bilimsel yöntemlerden istifade eden ve makineli tarýmý da olabildiðinde kullanan üretimini de buna göre artýran bir çiftçi ve ziraat anlayýþýmýz oluþtu. Bu ülke olarak hepimizin memnun olduðu bir kazanýmdýr. Buradan elde ettiðimiz gelir hepimizin ortak kazancýdýr. Burada devletin tutumunu dikkatle takip etmemiz lazým. Devlet üreten bir devletten yöneten yönlendiren bir devlet anlayýþýna devlet kavuþtu. Devlet üretme çiftlikleri vardý. Þimdi onun yerine çiftçi ve üreticiye destek veriyor. Buda yatýrým yapmak isteyenlerin insanlarýn önünü açýyor. Bugün kendi kendine üretimi yeten sayýlý ülkelerden birisiyiz.tarýmsal ihracatýmýz da önceki yýllara göre arttý. Buda Gayri Safi Milli Hasýlaya büyük katký saðladý þeklinde konuþtu. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da, devlet desteðinin her zaman üretenin, çiftçinin yanýnda olacaðýný, bu desteði hiçbir zaman esirgemeyeceklerini söyledi. Kurt, Çorum'un bir tahýl ambarý olduðunun altýný çizerek, tarýmsal ürünlerde ithalatýn azaltýlmasý, ihracatýn artýrýlmasý yönünde çalýþmalar yaptýklarýný, bunu da baþarmak zorunda olduklarýnýn altýný çizdi. Eski usül çiftçiliðin de, ticaretin de, siyasetin de bitirilmesi gerektiðini belirten Kurt, çiftçilere seslenerek, "Devletin desteði her zaman yanýnýzda, arkanýzda olacak. Bu desteði hiçbir zaman sizden esirgemeyeceðiz" diye konuþtu. CHPÇorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Çorum un tarýmda ve makine sanayinde öncü bir kent olduðunu söyledi. Dünyada tarýmýn ilk Anadolu topraklarýndan baþladýðýna dikkat çeken Köse, Avrupa Birliði ülkelerinin tamamýnda 12 bin bitki türü bulunurken, Türkiye de bu sayýnýn 13 bin olduðuna dikkat çekti. Köse, yeni hasat mevsiminin hayýrlý olmasýný dilerken, bol kazanç temennisinde bulundu. Tören sonunda borsaya ilk ürününü getirenlere Baþkan Külcü tarafýndan altýn hediye edildi. Basýn Bayramý kutlu olsun SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Basýn Bayramý'ný kutladý. Yýldýrým, yayýnladýðý mesajda, " Basýn; olaylarý doðru, tarafsýz ve hýzlý bir þekilde yansýtmak, toplumu aydýnlatmak, eksiklik ve aksaklýklarý sorgulamak, yönetilen ile yöneten arasýnda köprü vazifesi üstlenmek gibi önemli iþlevleri yerine getirmektedir. Basýn, bireylerin gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncelerini ifade etmesinde en etkili araçtýr. Bu sebeple de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýndandýr. BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Basýn Bayramý'nýn bayram havasýnda kutlanmasý gerektiðini bildirdi. Çam, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda çýkan tüm gazeteler sansür memurlarýnýn kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayýnlamaktaydý. 24 Temmuz, Türkiye'de Türk Basýný'nda sansürün kaldýrýlmasýnýn yýl dönümüdür. Anayasamýzýn Basýn hürriyeti baþlýklý 28. madde " Basýn hürdür, sansür edilemez. Devlet, basýn ve haber alma hürriyetlerini saðlayacak tedbirleri alýr." denilmektedir. Anayasamýz sansürü yasaklamýþtýr. Türkiye'deki basýn kuruluþlarý zaman zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatýrlatan dönemlerden geçtiler. Hala buna benzer farklý sýkýntýlarla karþý karþýya kalmaktadýrlar. Muzaffer Yýldýrým Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýmýz, üstlendiði görev itibariyle toplumun en önemli kurumlarýndan biridir. Demokrasinin temel taþlarýndan olan "Basýn Özgürlüðü", þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndandýr. Toplumu aydýnlatmak, kamuoyu oluþturmak, iç ve dýþ dünyadan haberdar etmek için her koþulda sorumluluk bilinciyle çalýþarak zor ve meþakkatli görevi yerine getiren tüm basýn mensuplarýnýn 104. Basýn Bayramýný kutlar, esenlikler dilerim." Ýfadelerine yer verdi. 'Basýn Bayramý bayram havasýnda kutlanmalý' Hayati Çam Basýn, sorunlar hakkýnda özgür tartýþma ortamý oluþturmak, kamu yararýný gözetmek, farklý görüþlerin seslendirilmesine imkân saðlamak, yanlýþlýklarý dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek gibi toplumsal açýdan çok büyük öneme sahiptir. Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýn, kamuoyuna tarafsýz, doðru ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme çalýþmalarýný sürdürmektedir. Basýn, bizler gibi daha çaðdaþ ve adil toplumda yaþamak için çalýþan sivil toplum kuruluþlarýnýn dilidir. Kýþ demeden, yaz demeden görevlerini ifa eden gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn yaþadýklarý sorunlarýn son bulmasýný 24 Temmuzlarýn bayram havasýnda kutlanmasý ve gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn mesleklerinde uzun yýllar saðlýk ve mutluluk içinde çalýþmalarýný sürmelerini dilerim." Traktör tekerinin altýnda kaldý Sungurlu Dertli Köyü nde devrilen traktörün büyük tekeri, traktör sürücü M.Ý. (58) nin üzerinden geçti. Kazada aðýr yaralanan M.L. olay yerine gelen 112 ekiplerinde tedavisi yapýlmak üzere hastaneye kaldýrýldý. (Haber Merkezi) Sürücü kaza yerinden 250 metre uzakta bulundu Laçin de meydana gelen tek taraflý bir trafik kazasýnda, sürücü olay yerinden 250 metre uzakta yatar vaziyette bulundu. Ýhbar üzerine kaza yerine gelen Jandarma ekipleri, ilk baþta araç ve çevresinde sürücüyü bulamayýnca, sürücünün kaçmýþ olabileceði ihtimaline yoðunlaþtý. Kýsa süren bir araþtýrmayla, yaklaþýk 250 metre uzak bir alanda tarlada baygýn olarak yatan M.G. (38) nin alkollü olabileceði göz önünde bulundurularak, sürücünün kan örneði alýndý. Sürücü daha sonra kaza yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne gönderildi. (Haber Merkezi) Virajý alamayýnca karþýdan gelen araca çarptý Dodurga dan Çorum a gelen bir otomobil, hýzlý girdiði virajý alamayýp, karþý yönden gelen bir araçla çarpýþtý. M.L. (21) isimli sürücünün kullandýðý araç, Berk Köyü mevkiinde virajý alamayýp direksiyon hakimiyetini kaybederek, karþý yönden gelen H.G. nin kullandýðý araçla kafa kafaya çarpýþtý. Meydana gelen kazada H.G. nin kullandýðý araçta yolcu olarak bulunan 12 yaþýndaki B.G. nin yaralandý. Yaralý çocuk tedavisi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Bayramlaþmak için giden genç kýzdan haber alýnamýyor Osmancýk Aydýn Köyü'nde yaþayan 19 yaþýndaki H.G. isimli genç kýz, bayramýn ilk günü bayramlaþmak için çýktýðý evine bir daha dönmedi. Kayýp kýzýn ailesi, kýzlarýnýn eve dönmemesi üzerine kendi çabalarýyla baþlattýðý aramadan sonuç alamayýnca, kýzlarýnýn bulunmasý için Jandarmaya müracaat etti. Jandarma ekipleri kayýp genç kýzý bulmak için çalýþma baþlattý. (Haber Merkezi) Üzerine iskeleden demir düþen genç aðýr yaralý Ulukavak Mahallesi bir inþaatýn iskelesinden düþen demir, kaldýrýmdan geçen 16 yaþýndaki G.D.'yi aðýr yaraladý. Görünmez kaza önceki gün 13,15'de yaþandý. R.A. (23)'nýn inþaat iskelesi kurduðu sýrada demir parçalarýndan bir tanesi yere düþtü. Demiri tutmak için çaba sarfederken hafif yaralanan R.A., düþen demiri engelleyemeyince olan oldu. Kaza sýrasýnda inþaatýndan yanýndan geçen 16 yaþýndaki genç, görünmez kazanýn kurbaný oldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralý genci hastaneye Farsýz traktör kaza yaptýrdý Sungurlu'da yaþanan trafik kazasýnda, farlarý yanmayan traktör kazaya neden oldu. Son anda fark ettiði traktöre çarpmamak için direksiyonunu tarlaya doðru kýran B.K. (35), aracýyla birlikte takla attý. Olay yerinden kaçan traktörün plakasýný alamadýðýný söyleyen B.K., plakasýný alamadýðý traktör sürücüsünden davacý olduðunu belirtti. Emniyet güçlerinin traktör sürücüsünü bulmak için çalýþma baþlattýðý bildirilirken, özellikle far problemi ile yola çýkan traktörler bir kez daha emniyetin gündemine geldi. (Haber Merkezi) Sungurlu'da Sungurlu da programlý elektrik kesintisi yapýlacak. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacak. Elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyle: tarihinde 08:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Sungurlu Ýlçesi Alembeyli Grubu ENH'da Bakým Onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Sungurlu ilçesine baðlý Yorgalý, Sarýkaya, Baðcýlý, B. Polatlý, Alembeyli, Akçakoyunlu, Dayýncak, Ortakýþla, Çamoluk, Çiçekli Eller Mahallesi, Yk. Balkaya, Aþ. Balkaya ve Bunalan köylerine, Ýbrahim Kursunoglu -Un Deðirmeni, Dayancýk Köyü Içme Suyu -Sungurlu, Akçakoyunlu Içme Suyu'na programlý olarak elektrik verilmeyecek.

13 CHP den yerel basýna övgü CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Basýn Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Yýldýrým, mesajýnda þöyle dedi: Bilindiði üzere bugün 24 Temmuz 1908 tarihi basýndan sansürün kaldýrýldýðý tarihtir. bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþlamýþtýr. ve sansür, aðýr suçlardan biri sayýlmýþtýr. Bu nedenle Bugün basýn Bayramý olarak kutlanmaktadýr. çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez temel unsurlardan biri olan basýn, toplumun yapýlanmasýnda ve geliþmesinde büyük rol oynamaktadýr. Basýn; meslek ilkeleri ve kiþilik haklarýna saygý çerçevesinde tarafsýz, doðru hýzlý biçimde bilgi ve haber vererek, halkýn haber alma ve bilgi edinme hakkýný saðlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluþumunda, kamu hizmetlerinin toplum adýna denetiminde büyük bir güce sahiptir. Basýn özgürlüðü demokrasilerde çok seslilik ilkesini Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Karaçil, mesajýnda þöyle dedi: Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýn, kamuoyuna tarafsýz, doðru ve hýzlý biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydýnlatýp, meslek ilkelerine, kiþilik haklarýna saygý çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürmektedir. Çaðdaþ demokrasilerin olmazsa olmazý Ýletiþim özgürlüðü þeffaf yönetim anlayýþýnýn da temel yapý taþlarýndandýr. Basýn, yaþadýðýmýz bölge ve tüm dünyadaki geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi olmamýzý saðlamaktadýr. Yurttaþla devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý, kamuoyu oluþturulmasý gibi iþletilmesi adýna çok önemli olgudur. Bu doðrultuda, halkýn haber alma hakkýný kullanmasý ve kamuoyu oluþturulmasýnda etkin rol oynayan basýn kuruluþlarýnýn, görevlerini yerine getirirken, meslek ilkelerine ve etiðini gözetmesi de son derece önemlidir. Çorum ilimizin her alanda hedeflenen baþarýya ulaþmasýnda ve bu baþarýnýn ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansýmasýnda basýn mensuplarýnýn gösterdikleri duyarlýlýðýn ve bu konuda yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýn büyük katký saðladýðýna inanýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete ve televizyon,radyo,dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarýnýn temsilcileri olmak üzere tüm deðerli basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutlar, kendilerine saðlýk, baþarý ve esenlikler dilerim. Mehmet Tahtasýz'dan mesaj CHPBelediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn yýldönümü nedeniyle mesaj yayýnladý. Tahtasýz, mesajýnda þöyle dedi: "Basýndan sansürün kaldýrýldýðý gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþladýðý ve sansürün aðýr suç sayýldýðý 24 Temmuz 1908 tarihi 'Basýn Bayramý' olarak kutlanmaktadýr. Basýn iletiþimin temel taþlarýndan ve demokrasinin iþlemesini saðlayan en önemli kurumlardan biri olarak toplumun gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncülerini ifade etmesinde de her zaman etkili bir araç olmuþtur. Bu doðrultuda basýn, doðru, yansýz ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme, olumsuzluklarý sorgulama, kamu yararýný ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluþturma, toplumu aydýnlatma iþlevini her zaman yerine getiren önemli bir etken olmuþtur. Karaçil gazetecileri kutladý Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Ekmekçi köyünde jandarma ekipleri tarafýndan düzenlenen bir operasyonda 17 kilo 125 gram kubar esrar maddesi ile 2 bin 487 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Sungurlu'nun Ekmekçi köyünde bir þahsýn evinin bahçesine Gürsel Yýldýrým Mehmet Tahtasýz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi, 'Basýn, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydýnlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduðu fikri gýdayý vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müþterek istikamette yürümesini teminde basýn, baþlý baþýna bir güç, bir okul, bir öncüdür ' sözü de basýnýn önemini ve basýn mensuplarýnýn üstlendiði büyük sorumluluðu ortaya koymaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle; gece, gündüz, kar, kýþ, soðuk, sýcak demeden tüm olumsuzluklara raðmen halkýna hizmet etmek için mesai kavramý tanýmayan, fedakâr ve cefakâr tüm emekçi basýn çalýþanlarýnýn, ''Basýn Bayramýný'' kutlar, sevdikleriyle beraber daha nice bayramlara, güzel günlere saðlýk içinde ulaþmalarýný, milletimize daha uzun yýllar hizmet etmelerini dilerim. önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Büyük Önder Atatürk ün, Basýn, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydýnlatma ve olgunlaþtýrmada, bir milletin ihtiyaç duyduðu düþünsel gýdayý vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doðrultuda yürümesinin saðlanmasýnda basýn, baþlý baþýna bir güç, bir okul, bir öncüdür sözü de basýnýn önemini ve mensuplarýnýn üstlendiði büyük sorumluluðu ortaya koymaktadýr. 24 Temmuz basýn bayramýnýzý kutlar, Basýn meslek ilkeleri doðrultusunda ilkeli, tarafsýz, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayýþýyla yapýlan çalýþmalarýn devamýný diler, hepinize selam ve sevgiler sunarým Jandarma dan uyuþturucu operasyonu kenevir bitkisi ektiði ihbarýný alan Jandarma timleri L.S. (46) adlý þahsýn evine operasyon düzenledi. Sungurlu Sulh Ceza Hakimliði'nden alýnan arama kararýna istinaden þahsýn ev ve eklentilerinde yapýlan aramalarda, evin bahçesinde kurutulmaya býrakýlmýþ 17 kilo 125 gram kubar esrar ile ekili vaziyette 2 bin 487 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile kenevir bitkisi olay yerinde yakýlarak imha edilirken, kubar esrar maddesi ise muhafaza altýna alýndý. Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan L.S. ise ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý. 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali ne katýlmak üzere Çorum a gelen Porto Riko ve Fransa grubu Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ i ziyaret etti. Konuklarýný makamýnda aðýrlayan ve ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Ateþ, çeþitli hediyeler verdi. Misafirler toplu fotoðraf çekiminden sonra Altýnkoz Sosyal Tesisleri nde öðle yemeðinde bir araya geldi. Yemek sonrasý deniz araçlarý ile barajýn keyfini çýkaran konuk ekipler, Belediye Baþkaný Orhan Ateþ e teþekkür etti. 27 TEMMUZ Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baðlý birimlerin ortak ihtiyacý olan yakacak (odun-kömür) malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No: 66) Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kunduzhan Mahallesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý 5. Kat Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü Çorum Merkez Ýlçesi Sanat Sokaðý Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü yýlý (16 ay) Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve baðlý birimlerin otomasyon sistemi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2015 pelet (sýkýþtýrýlmýþ talaþ) alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi hizmet binalarý engelli ulaþýlabilirliði ve onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 39 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Akkent Mah.Org.San. Böl.1.Cad.No:1/E Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali CUMARTESÝ 25 TEMMUZ Porto Riko ve Fransa grubu Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ i ziyaret etti. Konuk ekipler Oðuzlar da Konuk ekipler Altýnkoz Sosyal Tesisleri nde aðýrlandý. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 Kara ya veda töreni 14 CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Sekiz yýldýr Çorum da bulunan ve Bölgesel Yardýmcý hakem olarak görev yapan Yalçýn Kara Van Emniyet Müdürlüðü ne tayini çýkmasý nedeniyle Hakem Derneði tarafýndan veda töreni düzenlendi. Kara ya Dernek ve Komite adýna Çorum hakemliðine verdiði katkýlardan dolayý belge verildi. HALÝL ÖZTÜRK Yalçýn Kara ya Dernek Baþkaný Mustafa Alagöz ve Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer tarafýndan birer teþekkür belgesi verildi Çorum Bölgesel Yardýmcý Hakemlerinden Yalçýn Kara görev yaptýðý Çorum Emniyet Müdürlüðünden Van Emniyet Müdürlüðü emrine tayin oldu. Bu nedenle Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði tarafýndan Kara ya veda töreni düzenlendi. Çorum'dan bu hafta sonu ayrýlacak olan Yalçýn Kara'ya önceki akþam Dernek Binasýnda veda töreni düzenlendi. Sohbet amaçlý düzenlenen törene Dernek Baþkan Mustafa Alagöz, Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer, Ýl Hakem Kurulu Raportörü Mustafa Býçakcý, Dernek Baþkan Yardýmcýsý Durmuþ Buyruk ve hakemler katýldýlar. Aslen Trabzonlu olan Yalçýn Kara Üniversite öðrenimi Çorum'da yaptýktan sonra Polis olarak memuriyet gereði ilimize tekrar gelmiþti. 8 yýlý aþkýn zamandýr Çorum da bulunan Kara; Geçtiðimiz sezonlarda Bölgesel Yardýmcý Hakemliðe terfi etmiþti. Sohbette konuþma yapan Dernek Baþkaný Kuþ ve Erdin Polonya da Yalçýn Kara ya Dernek tarafýndan veda töreninde katýlanlara ikramda bulunuldu HALÝL ÖZTÜRK Çorumlu iki güreþçi Dünya Güreþ Þampiyonasý öncesinde son turnuva için Polonya da milli mayoyu giyecekler. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre dün baþlayan ve yarýn sona erecek olan Polonya daki Poland Open & Ziolkowski & Pytlasinski Güreþ Turnuvasý nda serbest stilde Fatih Erdin, grekoremen stilde ise Emrah Kuþ milli mayoyu giyecekler. Amerika da yapýlacak olan Dünya Güreþ Þampiyonasý na hazýrlanan güreþ milli takýmý serbest stilde 13 grekoremen stilde ise 11 güreþçi ile Polonya da madalya mücadelesi verecek. Bazý sýkletlerde iki üç sporcu ile bu turnuvada mücadele edecek olan milli takým teknik heyeti Dünya Þampiyonasý na gidecek isimleride bu turnuvanýn ardýndan belirleyecek. Serbest stil 86 Kg da milli takýmda bulunan Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin ile birlikte ayný sýklette Selim Yaþar ve Ahmet Bilici de bu turnuvada mücadele edecekler. Bu üç isimden baþarýlý olanýn Dünya Þampiyonasý için milli kadroya alýnmasý bekleniyor. Grekoromen stilde mücadele edecek Emrah Kuþ un sýkletinde ise tek sporcu olarak mücadele edecek. Öte yandan Polonya daki bu turnuvada serbest güreþ milli takýmýnda Çorumlu Abdullah Çakmar da milli takým teknik heyetinde görev yapacak. Teknik ekip takipte HARUN AKKAYA Van a tayin olan Yalçýn Kara nýn veda törenine katýlan hakem ve gözlemciler toplu halde görülüyor Mustafa Alagöz; Yalçýn Kara'nýn beyefendi kiþiliði ile camiada takdir görmüþ kiþilerden olduðunu belirterek gerek hakemlik hayatýnda gerekse iþ hayatýnda baþarýlar diledi. Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Öl- çer'de Yalçýn Kara'ya Çorum Hakemliðine vermiþ olduðu hizmetlerden dolayý teþekkür etti ve yaþamýnda baþarýlar diledi. Yalçýn Kara ise öðrenci olarak geldiði Çorum'da memur olarakda görev yaptýðýný Ço- Antrenman sonrasý karpuz rum'dan ayrýlmasýnýn burukluðunu yaþadýðýný belirterek özellikle hakem camiasýndan ayrýlmasýnýn zor olduðunu ve bu camianýn kendisinde çok derin izler býraktýðýnýn altýný çizerek kendisinde emeði olan tüm hocalara ve ha- kem arkadaþlarýna teþekkür etti. Çeþitli ikramlarýn yapýldýðý sohbet toplantýsýnýn ardýndan Yalçýn Kara'ya Ýlimizi hatýrlatacak hediyeler ve hizmetlerinden dolayý teþekkür belgesi verildi. HARUN AKKAYA Çorum Belediyespor un yoðun antrenman temposunun ardýndan futbolculara karpuz ikram edildi. Geçtiðimiz yýllarda sýcak havada yapýlan antrenman sonlarýnda geleneksel hale gelen karpuz bu sezon ilk kez önceki akþam hatýrlandý. Yorucu antrenmanýn ardýndan futbolculara karpuz ikram edildi. Aðýr geçen çalýþmanýn ardýndan futbolcular karpuzu afiyetle yiyerek yorgunluklarýný atma fýrsatý buldular. Mahalleler de kupa heyecaný Mahallelerarasý Minikler futbol turnuvasýnda grup maçlarýnýn ardýndan dün akþam çeyrek final maçlarý oynandý. Kazanan takýmlar bugün yarý finalde karþýlaþacak ve þampiyon yarýn oynanacak final maçý ile sona erecek. Çeyrek final eþleþmeleri þöyle oldu, Buharaevler-Ulukavak, Mimar Sinan - Yeni Yol Mahallesi, Üçdutlar - Çepni, Karakeçili - Yavruturna Mahallesi takýmlarý karþýlaþtý. MURAT KARASU Emrah Kuþ Fatih Erdin Bu sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Manavgatspor, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. Manavgatspor takýmý, Sportif Direktör Kamil Atalay, Sportif Koordinatör Öner Özmen, antrenörler Ýsmail Kýsa ve Can Güçer ile kaleci antrenörü Cevdet Bilgin gözetiminde devam eden antrenmanlar 31 Temmuza kadar kendi tesislerinde sabah ve akþam olmak üzere günde çift idman yapacak Manavgatspor ekibi, 1 Aðustos ta Nevþehir de 15 günlük kampa girecek. Manavgatspor Sportif Direktörü Kamil Atalay, yeni sezon hazýrlýklarýna baþladýklarýný söyledi. Atalay, oyuncular Emrah Þenol, Enes Þimþek, Ahmet Demir ve Cevat Kuy ile karþýlýklý sözleþmenin feshedildiðini ve yollarýný ayýrdýklarýný belirterek, Oðuz Gürbulak ýn kendi isteði ile Konya Selçukspor transfer olduðunu söyledi. Bu yýl takýma altyapýdan 5 oyuncu, seçmelerden 3 oyuncuyu dahil ettiklerini belirten Atalay, Kadromuza bir stoper, bir kaleci ve bir santrafor transferi yapacaðýz. Bununla ilgili görüþlerimiz sürüyor. Geçen sene genç bir kadro oluþturduk, ligin tecrübesi ekibi ile basit hatalarla sonuçlara gidemediðimiz oldu ama bu gençleri kazandýk. Takýma 3 takviye daha yapacaðýz. Bu yýl sezona iyi baþlamak istiyoruz. 31 Temmuza kadar kendi tesislerimizde çalýþacaðýz. 1 Aðustos ta 15 günlük Nevþehir kampýmýz olacak. Burada 6 hazýrlýk maçý düþünüyoruz dedi. Manavgatspor gençlere güveniyor Çorum Belediyespor da Teknik Heyet bir yandan yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürürken diðer yandan da salý günü baþlayacak kampa götürülecek genç isimleri belirlemeye çalýþýyor. Önceki akþam Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmanýn son bölümünde asýl kadroyu ayýrarak ayak tenisi oynatan Teknik Heyet genç futbolculara yarý sahada çift kale maç yaptýrdý. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve antrenör Alptuð Urgancý bu çift kaleyi birlikte izlediler. Teknik Heyet çift kalede genç futbolcularýn performansý hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulundular. Yarýn sabah yapýlacak çift kale maçta genç futbolcularý son kez mercek altýna alacak olan Teknik Heyet kampa götüreceði 2 veya üç genç hakkýndaki kararýný verecek. Kamil Atalay Çorum Belediyesi tarafýndan Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri arasýnda geleneksel olarak düzenlenen Mahallelerarasý Minikler futbol turnuvasýnda grup maçlarý tamamlandý. 14 mahalle takýmýnýn iki grupta mücadele ettiði turnuvada ilk dört sýrayý alan takýmlar çeyrek finale yükseldiler. A grubundan Üçdutlar Mahallesi altý maçta topladýðý 16 puanla lider olarak tamamlarken Buharaevler Mahallesi 11 puanla ikinci Yeniyol Mahallesi 8 puanla üçüncü Karakeçili Mahallesi ise 7 puanla dördüncü olarak çeyrek finale yükselmeyi baþardýlar. B grubundan ise Yavruturna Mahallesi altý maçýnýda kazanarak 18 puanla lider olarak çeyrek finale yük- selirken Mimar Sinan ve Ulukavak Mahallesi takýmlarý 13 er puanla averaj üstünlüðü ile ikinci ve üçüncü olarak çeyrek finale yükseldiler. Gruptan dördüncü olarak Çepni Mahallesi 9 puanla çeyrek final biletini aldý. Çeyrek final maçlarý dün akþam oynandý, Çeyrek finalde Buharaevler ile Ulukavak, Mimar Sinan - Yeni Yol Mahallesi, Üçdutlar - Çepni ve Karakeçili - Yavruturna Mahallesi takýmlarý karþýlaþtý. Bu dört maçý kazanan takýmlar bu akþam yarý finalde mücadele edecekler. Bugün oynanacak maçý kazanan takýmlar yarýn þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Yarýn oynanacak maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý Grubunda ilk dört içinde yer alarak çeyrek finale yükseyen Buhara Mahallesi takýmý toplu halde görülüyor

15 Öðrencilere Office 365 eðitimi Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) ve Microsoft Türkiye'nin iþ birliðiyle "Office 365", yaklaþýk 7 milyon kursiyer ve öðrenciye ulaþtýrýlacak. MEB Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü ile Microsoft Türkiye arasýndaki iþ birliði, yýllýk yaklaþýk 5 milyon kursiyer ile 2 milyon açýk öðretim öðrencisinin, mesleki eðitim merkezlerinde öðrenim gören çýrak, kalfa, usta, bu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Erol ZEMBÝL Osman oðlu 1962 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2111) YÝTÝK Mecitözü Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin CEYLAN Mustafa oðlu Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:2112) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet CEYLAN Davut oðlu 1969 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2114) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:2115) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzýn PVC ve alüminyum bölümünde görevlendirilmek üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2097) (Ç.HAK:2093) Eleman Aranýyor yaþ arasýnda, C-E sýnýfý sürücü belgesi sahibi þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þirinler Gurup Çepni Mah. 3. Çelik Sok. Aþaðý Sanayi Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2103) Satýlýk Daire Kale Mah. Zafer 2. Cadde No: 41 de bulunan 91 m2 tapuda zemin kat gözüken, rahat düz giriþ, içi yapýlý, doðalgazlý, köþebaþý daire satýlýktýr. Not: Sanayide dükkanla takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2099) (Ç.HAK:2087) BAY-BAYAN Elemanlar * Diksiyonu düzgün * Ýletiþim problemi olmayan * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: Yücepen Yapý Mür. Tel: Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: kurumlarda görev yapan yönetici ve öðretmenlerin Microsoft iþ üretkenliði çözümü "Office 365"ten yararlanmalarýný ve uygulama becerilerinin geliþtirilmesini hedefliyor. Kursiyer, öðrenci ve çalýþanlar, bu iþ birliði ile Microsoft Türkiye nin online yazýlým geliþtirme okulu Açýk Akademi'nin internet sitesi "www.acikakademi.com" aracýlýðýyla yazýlým geliþtirme konusunda eðitim alabilecek. Türkiye nin 81 ilinde Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðünün ortaklýðý ile hayata geçecek iþ birliði sayesinde, kursiyer, öðrenci ve çalýþanlarýn teknoloji becerilerinin geliþtirilmesi ve saðlanacak eðitimlerle yazýlým ve uygulama geliþtirme alanýnda farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasý amaçlanýyor. Ýþ birliði kapsamýnda, MEB'e baðlý il müdürlüklerinin ve 81 ildeki danýþman öðretmenlerin katkýlarýyla özellikle Microsoftun iþ üretkenliði alanýnda çözümü "Office 365", yaklaþýk 7 milyon kursiyer ve öðrenciye ulaþtýrýlacak.(aa) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY & BAYAN AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2117) (Ç.HAK:2108) Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2088) BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2084) (Ç.HAK:2089) (Ç.HAK:2080) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: BAY-BAYAN Çalýþma Arkadaþlarý Aranýyor Kafeteryamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý, diksiyonu düzgün, ekip çalýþmasýna uygun bay-bayan çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:2091) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr Firmamýzda istihdam edilmek üzere KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr. SSK-SERVÝS-YEMEK PÝRAMÝT MAKÝNA TEL: CEP: ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No: 3/A - 5 ÇORUM Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Orteks Hazýr Giyim Sanayi Ltd. Þti. de çalýþtýrýlmak üzere son ütücü, ara ütücü, makineciler, temizlik elemaný ve muhasebe bölümüne elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Not: Ücret dolgundur. Maaþ+SSK+Yemek Mür. Tel: Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. No: 12/A SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: (Ç.HAK:784) CUMARTESÝ 25 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere; " Çiftlik, Bahçe ve Hayvan bakýmýndan anlayan, " Traktör kullanmayý bilen, " Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli, " Çiftliðin genel bakýmýyla ve " Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, " Çiftlik lojmanlarýnda ikamet edecek, DENEYÝMLÝ, " AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝKAMET EDECEK, Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2085) AKARYAKIT SATIÞ ve MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2078) Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2079) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM DAMPERLÝ KAMYON ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇORUM MERKEZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELÝ DAMPERLÝ KAMYON ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. ALTIN PALET MADENCÝLÝK ÝNÞAAT TÝC.TAAH. (Ç.HAK:2107) TRAKTÖRCÜLER SÝTESÝ C BLOK NO : 39 TEL : Maaþ+SSK+Yemek Tel: (Ç.HAK:2101) Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor Mermer atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Temizel Mermer/Ahmet Memiþ (Ç.HAK:2083) MAKÝNE MÜHENDÝSÝ ARANIYOR * Çorum da ikamet eden ya da ikamet edebilecek * Askerliðini yapmýþ * Talaþlý imalat alanýnda en az 1 yýl tecrübeli * Ýngilizce bilen * Vardiyalý çalýþma sistemine uyum saðlayabilecek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : (Ç.HAK:2102) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum KSS 9. Cad. No: 2 Tel:

16 Forma savaþý kýzýþýyor HALÝL ÖZTÜRK Çorum Belediyespor ikinci etap çalýþmalarýnýn sonuna geldi. Kýrmýzý siyahlý takým Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde dünü tek antrenmanla geçirdi. Sabah Özel Hastane den lisans iþlemleri için saðlýk kontrolünden geçen kýrmýzý siyahlý takým akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda çalýþtý. Çalýþma ýsýnma hareketleri ile baþladý ve ardýndan dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan taktik çalýþmada futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulunarak topla oynamamalarýný ve hareketli olmalarýný istedi. Tempolu geçen bu çalýþmanýn ardýndan ise kýrmýzý siyahlý takým duran top üzerinde durdu. Gerek savunma gerekse hücum oyuncularýna duran toplarda durmalarý gereken yerler konusunda uyarýlarda bulunan Sayhan, savunma oyuncularýný rahat býrakmamalarý konusunda sýk sýk uyardý. Fahrettin Sayhan her çalýþmada uyarýlarda bulunuyor CUMARTESÝ 25 TEMMUZ 2015 Kýrmýzý Siyahlý takýmýn taktik çalýþmasýnda futbolcularýn forma rebaketi ön plana çýkmaya baþladýðý gözlendi Belediyespor TURP gibi Teknik heyet ve futbolcular saðlýk kontrolünden geçti Çorum Belediyespor da Teknik Heyet ve futbolcular lisans iþlemleri için saðlýk kontrolünden geçtiler. Dün gruplar halinde sabah erken saatlerden itibaren Özel Hastaneye ye giden Belediyespor gerekli tetkik ve tahlilleri yaptýrdý. Tüm ekibin saðlýklý çýkmasýnýn ardýndan kulüp idaresi tarafýndan lisans iþlemleri baþlatýldý. Gruplar halinde Özel Hastane de muayene olan futbolculardan bir grup Hocanýn fendi Buðra yý yendi HARUN AKKAYA Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan antrenmanlarda sert uyarýlarý ile dikkat çekerken zaman zamanda fubolcularla sýcak diyaloglar kuruyor. Önceki akþam yapýlan antrenmanda bunun bir örneði yaþandý. Topla yapýlan teknik çalýþma sýrasýnda tecrübeli futbolcu Buðra ile ayak saydýrma iddiasýna giren Fahrettin hoca kazandý. Sol ayakla topu on kez saydýracaðýný iddia eden Sayhan a Buðra on bir saydýracaðýný söyledi. Ýlk olarak hoca baþladý ve on bir kez topu sol ayakla saydýrmayý baþardý. Buðra ise sol ayaðýný fazla kullanmadýðý için yedi kez saydýrabildi. Fahrettin hoca hem iddiayý kazandý hemde yorulan futbolculara neþeli dakikalar yaþattý. Maç gibi çift kale yarýn Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný yarýn tamamlayacak olan Çorum Belediyespor son antrenmanda maç gibi çift kale maç yapacak. Hazýrlýk maçý yapacak takým bulamayan Belediyespor yarýn saat da Nazmi Avluca sahasýnda hakemli ve formalý olarak çift kale maç yapacak. Teknik Heyetin özellikle kampa götüreceði gençlerle ilgili kararýný verecek olmasý nedeniyle önem taþýyan çift kale maç kýrmýzý siyahlý takýmýn bugüne kadarki en caddi hazýrlýk maçý olacak. Bugün futbolcularýn tercihine göre sabah veya akþam yapacaðý antrenmanýn ardýndan yarýnki çift kale ile ikinci etabý tamamlayacak kýrmýzý siyahlý takým pazartesi gününü dinlenerek geçirecek. Belediyespor salý sabahý on günlük kamp için Kýzýlcahamam a hareket edecek. Rektör Alkan BESYO sýnavlarýnda HALÝL ÖZTÜRK Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu na alýnacak öðrencileri belirlemek için yapýlan sýnavlarý Rektör Reha Metin Alkan da yakýn takibe aldý. Salý gününden buyana yaklaþýk dört bin civarýnda öðrencinin ter döktüðü sýnavlar bugün sona erecek. önceki gün BESYO Spor Salonu nda yapýlan Basketbol yetenek sýnavýnýn bir bölümünü Hitit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da izledi. Öðretim görevlileri ile birlikte salona gelen Rektör Alkan burada BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner den sýnav hakkýnda bilgi aldý ve salonda yeteneklerini sergileyen öðrencileri ve yapýlan çalýþmayý izledi. Rektör Alkan sýnavlarýn adil olmasý için gerekli tüm çalýþmanýn yapýldýðýný ve hakeden öðrencilerin kayýt hakký kazanacaðýna inandýðýný belirterek ter akýtan tüm öðrenc ilere baþarýlar dilerken görev alan öðretim görevlileri ve diðer personeline teþekkür etti. yapýlacaðýný ve sona ereceðini söyledi. Yamaner sýnavlarýn ardýndan öðrencilerin derecelerinin bilgisayara girilerek listenin ortaya çýkacaðýný ve sonuçlarýnda önümüzdeki hafta sonuna doðru siteden duyurulacaðýný söyledi. Faruk Yamaner, zorlu bir maratonu baþarýyla tamamlamak için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini belirterek mücadele eden tüm öðrencilerede baþarýlar dileðinde bulundu. Maraton bugün bitiyor BESYO seçme sýnavýnda beþ günlük maraton bugün sona eriyor. Salý gününden buyana Çorum Barajýnda atletik sýnavla baþlayan ve ardýndan farklý salonlarda devam eden branþ seçmeleri bugün sona erecek. BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner branþlarýn yetenek sýnavlarýnýn bugün farklý salonlarda Klasmanlar yerlerini korudu Adaylar sýnav sonunda gerekli belgeleri imzalýyorlar Futbol da Klasman hakemleri yerlerini korurken bu yýl Bölgesel e önerilen üç isimde bu kategoriye yükseldi. Mehmet Tuðluk Bölgesel Hakem, Furkan Alagöz Bölgesel Yardýmcý Hakem, Durmuþ Buyruk ise Bölgesel Gözlemci oldular. Böylece Çorum un Klasmandaki hakem ve gözlemci sayýsý 17 ye yükseldi. HARUN AKKAYA Futbol Federasyonu yeni Merkez Hakem Kurulu klasmanlarý açýkladý. Çorum lu klasmanlar yerlerini korurken bu yýl önerilen üç isimde Bölgesel Lig de görev almaya hak kazandýlar. Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre bu yýl Bölgesel Hakem olarak önerilen genç hakem Mehmet Tuðluk baþarýlý olarak bu klasmanda görev almaya hak kazandý. Bölgesel Yardýmcý Hakem olarak önerilen Furkan Alagöz de bu klasmana yükselen ikinci isim oldu. Bölgesel Gözlemci olarak önerilen üçüncü ise Durmuþ Buyruk da bu klasmanda görev yapmaya hak kazan- dý. Ýl Hakem Komitesi tarafýndan bu yýl Ulusal hakem olarak önerilen Mehmet Ali Cýrýl ile Ulusal Yardýmcý hakem olarak önerilen Ahmet Ecevit ise yükselemediler ve yerlerinde kaldýlar. Yeni sezonda Çorum un Ulusal ve Bölgesel Hakem ve Gözlemci statüsünde görev yapacak ismi 17 ye yükseldi. Celal Bayraklý Ulusal hakem olarak görev yapmaya devam ederken Ulusal Yardýmcýlar ise Gökhan Yumlu ve Özcan Genel olacak. Ulusal Gözlemci olarak Recai Kuzey ve Kahraman Ölçer bu yýlda görev yapacaklar. Bölgesel hakem sayýsý ise üçe yükseldi. Mehmet Ali Cýrýl, Serhat Sarkandý ve Mehmet Tuðluk Bölgesel Lig de düdük çalacaklar. Bölgesel Lig de yardýmcý hakem olarak ise Ahmet Ecevit, Yüksel Basar, M. Emre Alagöz, Yalçýn Kara, Burak Þahinkara ile birlikte bu yýl yükselen Furkan Alagöz görev Durmuþ Buyruk yeni sezonda Bölgesel Gözlemci olarak görev alacak alacaklar. Bölgesel Lig de gözlemci olarak ise Mustafa Alagöz ve Mustafa Býçakcý ile bir- Furkan Alagöz Bölgesel Yardýmcý hakem oldu likte bu yýl yükselen Durmuþ Buyruk görev yapacak isimler oldular. Mehmet Tuðluk Bölgesel Lig de düdük çalmaya hak kazanan üçüncü isim oldu

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi

Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Toplumun bütün kesimleri ölümlere ve katliamlara karþý el ele vermeli, yan yana durmalýdýr. çaðrýsý yaptý. Artýk yeter, katliamlar son bulsun Eðitim Sen Çorum

Detaylı