Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla"

Transkript

1 Asti Eo Yo Etm Uyglamasıda Uyarlamalı Hammrsti Filtr Yalaşımları Hammrsti Filtr Approahs i th Appliatio of Aosti Eho Callatio ğba Özg ÖZDİÇ, Rıfat HACIOĞ U Eltri v Eltroi ühdisliği Bölümü Zoglda Karalmas Üivrsitsi Öztç B çalışmada, ard arda bağlı stati doğ rsal olmaya blo il diami doğrsal blota olş a Hammrsti blo yapısı tabalı asti o yo tm algoritmaları üzrid drlmştr. liş tiril yarlaır Hammrsti filtr yapısıda ormaliz E Küçü Ortalama Kar S algoritması il o yol modl paramtrlri ld dilmtdir. B yarlaır yapıda, doğ rsal-olmaya blo poliom atsayıları il doğ rsal blo da hm sol darb vabı FIR: Fiit Impls Rspos hm d sosz darb vabı IIR: Ifiit Impls Rspos filtr atsayıları il ifad dilmtdir. Öril yalaş ımı prforması ilr diğr doğrsal-olmaya yalaş ımlar il prformas ıyaslaması özllil yaısama hızı v paramtri armaşılı açısıda ilmiştir. Abstrat his papr prsts aosti ho allatio algorithms basd o Hammrsti blo strtr whih stati oliar blo ad dyami liar blo ar asadd. Eho path modl paramtrs ar obtaid with S algorithm i dvlopd adaptiv Hammrsti filtr strtr. I this adaptiv strtr, oliar blo is dfid by polyomial offiits, liar blo is dfid by ithr FIR or IIR filtr offiits. Prforma omprisio spially ovrg spd ad paramtri omplxity has b ivstigatd for proposd approah ad ompard with othr oliar approahs..iriş Doğ rsal yarlamalı filtrlr basit yapıları diyl birço yarlamalı işart iş lm yglamasıda sılıla llaılır []. Aa pratit l alıa sistmlr doğrsal olmaya davraı ş srgildiğid doğrsal- olmaya yarlamalı filtrlmy ihtiyaç dylr. Doğ rsal olmaya sistmlrd Voltrra, yapay siir ağ ları, blaı matı göstrimlri il birlit blo yapılı ard arda bağlı blolarda olş a Wir, Hammrsti filtrlr d llaılmatadır []. lofrasta asti o yo tm problmi Hammrsti blo yapısı il ifad dilbil doğ rsal olmaya drmlar içi ömli bir ör tş il tmtdir [3]. "Ço yoll o" olara da bili asti o, ssi ahizd v hads-fr aygıtlarda lalı v mirofo arasıda gir yasımasıyla olş matadır. Ssi azaltılması, bastırılmasıa d olr v odlayıı/ ş ifr çözüü araçlar ahizd v ablosz ağlarda ss yollarıı iş lr. B, gri dö o işartlrid oldça dğiş özllilrl soçlaır [3]. Asti o hoparlör ss dalgalarıı dvarlarda, apıda, tavada v diğ r slrd mirofoa gri yasımasıa bağ lıdır. Yasımalar soda, ço yoll o v za a gri iltil ortada aldırılmadıça oşmaı tarafıda o olara dyla çş itli o harmoilri olş r. B tür oları yarlamalı olara yo dilmsi tlofras vya vidoofras sistmlri gibi hads-fr habrlş m sistmlrid oldça ömli hal glmiş tir [4]. Ço yoll o olayı Şil d göstrilmiştir. Asti oları yo dbilmi yaygı yol, Şil d göstrildiği gibi o iş artii yayılma yol paralli bir asti o yo dii AEC yrlş tirmtir. AEC d o yol darb vabı hsaplaır v o bir bzri olş trlr. Daha sora, hsaplaa o alıa iş artt çıarılır. Amaç gri iltil ssi zatai oş maı ssid ayırmatır. Böyl AEC bilimy ortamda mm dii bir şild çalışa v giri ş istatistiğ ii zama dğiş imlrii izlybil yarlamalı bir filtr llaılara yapılabilir. B taımlama, gllil bilimy v zamala dğiş o yolyla şlşmtdir. Aa, llaıla yüslti doğ rsal olmaya aratristiğ id dolayı asti o yol doğrsal-olmaya diami sistm özlliğ i göstrmtdir. Stati doğ rsal olmaya bir blo il diami doğrsal bloğ ard arda bağ laması il ifad

2 dil b yapı Hammrsti blo yapısı olara adladırılır [5]. Brada doğ rsal olmaya blo poliom atsayıları il doğ rsal blo da sol darb vabı vya sosz darb vabı filtr atsayıları il ifad diltir. B çalış mada, Hammrsti blo yapısı tabalı asti o tm algoritmaları üzrid drlmş tr. Uyarlaır filtrlri llaılmasıı yg oldğ b yglamada basit yapısı il sılıla llaıla üçü ortalama arlr S, ast a Sar algoritması ya da ormaliz S S algoritması llaılaatır. Hammrsti blo yapısı diat alıara doğ rda yarlamalı Hammrsti filtrlr üzrid drlaatır [6]. Bla birlit gllştirilmi ş birimdi filtrlri işart iş lmdi ömi diat alıara sabit tp filtr baaları il öril yarlamalı Hammrsti algoritması da vriltir. Brada llaıla sabit tpları sçimi içi çşitli yalaş ımlar da örilmtdir [6],[7]. Asti o yol modl paramtrlri S algoritması il ld dilmtdir. Kllaıla algoritmalar sol v sosz hafızaya sahiptir. Uza oşmaıda AEC [.] H - Uza oşmaıya x y d Hoparlör v irofo ODA Eolar Ş il : Bir odadai asti o ayaları..uyarlamalı Hammrsti Algoritmaları v llştiril Birimdi Fosiyo Yalaşımı B çalış mada, Hammrsti blo yapısı tabalı algoritmalar üzrid drlmştr. Ölil doğ rsal olmaya Hammrsti blo yapı üzrid doğ rda yarlamalı algoritma üzrid drlaa v gllştirilmi ş birimdi fosiyo llaılara gliş tiril yarlamalı algoritma vriltir. Brada amaç doğ rsal o yo tm algoritmalarıa gör daha iyi prformas göstr doğ rsal olmaya algoritmalar üzrid drma v yaısama, paramtri armaşılı, algoritma basitliği gibi arşılaş tırmalar yapabilmtir. Hammrsti blo yapıda, [.] doğ rsal-olmaya blo poliom atsayıları il doğ rsal blo sol darb avbı ya da sosz darb vabı filtr atsayıları il ifad dilmtdir. Ş il d vril Hammrsti blo diyagramıda, doğrsal olmaya blo girişi, doğrsal blo girişi x v doğrsal blo çıışı y olara alımıştır. v is sistm l bozdr. Ş il : Doğrsal Olmaya Hammrsti Blo Yapısı. Brada H - doğrsal blo ; 4 H b l l l a il vrilir i v b lar sırasıyla doğ rsal blo payda v pay poliom atsayılarıdır. Brada IIR yapıdai H - doğrsal blo ğr is sol darb vabı yapı olaatır. Ayrıa l - lr is grç v/vya ompls şli sabit tplarda olş a gllştirilmi ş birimdi fosiyolara sahip IIR filtr baalarıda olş r [6],[7]. Sçil sabit tplar sıfırda is yapı yi sol darb vabı olaatır. B drmda, doğrsal olmaya blo 5 x v doğrsal blo il ld dil çıı ş, y a y x b 6 oldğda vtörl yapıda, 7 x y [.] H - x a y y şlid yazılır. Brada, v d b x

3 a a b b y y x x, 8 rgrsör vtörü giri v çıı a ba lı old gibi ş ş ğ ğ blo yapıda ortada ala do rsal olmaya blo ğ çıı ıa da ba lıdır. Paramtr vtörü d do rsal v ş ğ ğ do rsal olmaya blo paramtrlrii içrir. ğ Basit yapısı il sılıla llaıla S ya da S algoritması, adım boyt üçü sçilmsi il 5-7 di Hammrsti blo yapısıda yglaabilir [8]. B drmda S algoritması, ε µ 9 y il ld dilir. Brada v sırasıyla 8 di rgrsör vtörü stirimi v stiril paramtrlri zamaıdai d rii vr ğ paramtr vtörü olara taımlaır. Ayrıa, μ adım boyt paramtrsi v ε, rgrsör vtörüü üçü olmasıda dolayı ayalaabil sor çözm içi llaıla üçü bir sabittir []. 9 itli i do rda ş ğ ğ yarlamalı Hammrsti algoritması olara adladırılır [8]. B çalı mada bzr yala ım il aa ş ş gll tiril birimdi fosiyolar llaılara ş gli tiril yarlamalı Hammrsti S ş algoritması ε µ ε µ il vrilir. Brada, 3

4 ,,, y y, 5 4 y ş liddir. Brada v vtörlri sırasıyla stiril doğrsal olmaya v doğ rsal paramtrlri zamaıdai dğ rii vr paramtr vtörü olara taımlaırlar. - paramtr yarlama algoritması gllştirilmi ş birimdi fosiyolar il yarlamalı Hammrsti algoritması olara adladırılaatır. Sabit tpları sçimi prformas açısıda ömli bir yr ttmatadır. Ba gör [7] d oldğ gibi yarlaır algoritmalar llaılabilğ i gibi oda darb vabı haıda öi bilgilr llaılabilir is [] d vril Proy yalaş ımı il sabit tplar sçilbilir. 3.lofrasta Eo Yo Etm Uyglaması B bölümd tlofras sırasıda arşılaş ıla oda asti problmi üzri yapıla bir yglama il llaıla doğ rsal-olmaya asti o yo tm algoritmalarıı prformas arşılaş tırması yapılaatır. B amaçla 8 Hz il örl za oşmaı işartid olş a o tisii ortada aldırılması amaçlamatadır. B içi Hammrsti blo yapısı tabalı 9- da vril algoritma Alg il birlit öril -5 d vril algoritma Alg yardımı il asti o yol modl paramtrlri ld dilr o tisi yo diltir. Hammrsti blo yapıda bla doğ rsal olmaya blo paramtrlrii sçil v llaıla algoritmalar il stiril dğ rlri ablo d vrilmiştir. Ayı zamada Ş il.3 d hafızasız doğrsal olmaya blo giriş-çıı ş iliş isi v yglaa yalaş ımlar il ld dil stirim soçları görülmtdir. Doğ rsal blo içi is oda darb vabıı modlly sim frası. ola. drd alça gçir Bttrworth filtrd gçiril rasgl işart llaılmı ş olp Ş il 4 t vril oda darb vabı hafiza zlg.3 s adardır. Alg d doğ rsal blo içi. drd IIR filtr sçilmt olp paramtr stiriltir. Alg içi is doğ rsal blo içi hm sol darb vabı Alg FIR hm d sabit tp il sosz darb vabı Alg IIR yapılar sçilmi ş olp sol darb vabı içi.3 s.li oda darb vabıı stirbil 5 paramtr llaılaatır. Sosz darb vabı yapıda is Alg d oldğ gibi. drd rasyol fosiyo ifad d sabit tp filtr baası llaılaatır. So yalaş ımdai sabit tpları sçimi içi Proy yalaşımı llaılmı ş v sabit tplar oda asti darb vabı bilgisi il ld dilmiştir. İ fad dil üç yalaşım içi doğ rsal olmaya blo paramtr sayıları ayı olp 3 tür. Paramtri armaş ılı diat alıdığıda il v so yalaş ım 3 paramtr il ifad dilir diğ ri 55 paramtr il ifad dilmtdir. Brada paramtr vtörlrii başlagıç dğ rlri vril dğ rlri yarısı adar sçilr ıyaslama yapılması mümü ılımış tır. Ayı zamada adım boytları da ayı sçilmiş tir μ.. Ş il 5 il hr üç yalaş ımı yaısamaları arsl hata il za

5 oşmaıya gid iş arti arsi görülmtdir. Brada Alg yalaş ımı 4 ört.5 s, Alg sol darb vabı yalaş ımı 5 ört 3 s v Alg sosz darb vabı sabit tp yalaş ımı da 3 ört.4 s yaısamatadır. Baıldığ ıda sabit tpları iyi sçimi il hızlı yaısama ld tm mümü olmatadır. Paramtri armaşılığ ı fazla oldğ iii yalaş ımda yaısama oldça yavaştır. 4.Soçlar B çalışmada, doğ rsal-olmaya asti o yotm problmii çözümü amaı il yarlamalı Hammrsti filtrlr üzrid drlmş tr. [8] d vril doğ rda yarlamalı Hammrsti filtr algoritması il birlit öril gllştirilmiş birimdi fosiyolar llaılara ürtil yarlamalı Hammrsti filtr algoritması da vrilmiş tir. Sora gl algoritmada sabit tp filtr baaları llaılmatadır v brada llaıla grç v/vya ompls tpları sistm haıdai öi bilgilr dayalı olara ld dilmsi mümüdür. Ayı zamada [7] d oldğ gibi yarlamalı olara sabit tpları yrlrii blirlmsi üzrid çalış malar dvam tmtdir. Öril yarlamalı Hammrsti algoritmasıı paramtri armaş ılı v yaısama hızlarıda diğ r yarlamalı Hammrsti algoritmasıa gör ömli bir avataj sağladığ ı gözlmtdir. Prformas yg sabit tpları sçilmsi drmda artmatadır. 5.Kayaça [] Hayi S., Adaptiv Filtr hory. w Jrsy: Prti Hall, 996. [] jg,., Systm Idtifiatio: hory for Usr. w Jrsy: Prti Hall, 996. [3] Küh, F. "Adaptiv Polyomial Filtrs ad hir Appliatio to oliar Aosti Eho Callatio" Fridrih-Alxadr-Uivrsität Erlag, Dr hish Faltät, ürbrg, rmay, 5. [4] S. Fri ad.. Sodhi, Advas i Sph Sigal Prossig. arl Dr, I., w Yor, 99. [5] Stgr A., Kllrma W., "Adaptatio of a mmorylss prprossor for oliar aosti ho allig", Sigal Prossig, vol. 8, pp , Spt.. [6] Özdiç,. Ö., Haıoğl, R., "Sabit-Ktp Yalaş ımı Kllaılara lofrasta Oda Asti Eo Yo Etm", Eltri-Eltroi-Bilgisayar üh. Smp. EECO6, Vol. Eltroi, 64-68, Aralı 6, Brsa. [7] Haıoğ l, R., ad Williamso,.A. "Rdd Complxity Voltrra odls for oliar Systm Idtifiatio", EURASIP Joral o Applid Sigal Prossig, :4, , Dmbr. [8] Jraj, J. ad athws, J., "Stohasti a-sar Prforma Aalysis of a Adaptiv Hammrsti Filtr", IEEE ras. o Sigal Pro., Vol. 54, o. 6, J 6. ablo : Doğrsal-olmaya blo paramtr dğ rlri v stirimlri Şil 3: li li li li [.] Alg Alg FIR Alg IIR Doğrsal Olmaya Blo v Kstirimlri. Oda Darb Cvabi A A FIR A IIR Zama [s] Ş il 4: Oda Darb Cvabı il Uyarlamalı Hammrsti Yalaşımları Kstirimlri.

6 A hata hata hata x 4 A FIR x 4 A IIR Or Sayisi x 4 Şil 5: Karsl Hata il Uyarlamalı Hammrsti Yalaşımları Yaısama Prforması.

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

ÇOK KATMANLI YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK OFDM SİSTEMLERİNDE KANAL DENGELEME

ÇOK KATMANLI YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK OFDM SİSTEMLERİNDE KANAL DENGELEME 5. Uluslararası İlri Tnlilr Spzyuu (IATS 9), 3 5 Mayıs 29, Karabü, Türiy ÇOK KATMANI YAPAY SİNİR AĞARI KUANARAK OFDM SİSTEMERİNDE KANA DENGEEME CHANNE EQUAIZATION IN OFDM SYSTEMS USING MUTI-AYERED PERCEPTRON

Detaylı

Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi

Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi Uluslararası Katılımlı 17. Maia Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Hazira 15 Uç Değer Tabalı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plaaı Deeysel Titreşim Cevap Sıırlarıı Tahmi Edilmesi A. Seçgi* M. Kara A.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

LBC 34xx/12 Horn Hoparlörleri

LBC 34xx/12 Horn Hoparlörleri İletişim Sistemleri LBC xx/ Horn Hoparlörleri LBC xx/ Horn Hoparlörleri www.boschsecrity.com/tr Yüse verimli sürücüler W'a adar (mas güç) Geniş açılma açısı Müemmel ses yayını Basit güç ayarı Bosch'n yüse

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi 5. Drs Dağılımlarda Rasgl Sayı Ürtilmsi Trs Döüşüm Yötmi sürkli bir rasgl dğişk v bu rasgl dğişki dağılım foksiyou olsu. Dağılımı dstk kümsi üzrid dağılım foksiyou arta v bir-bir bir foksiyo olmaktadır.

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Üç-Fazlı Üç-Düzeyli Nötr Noktası Bağlantılı Evirici ve Uygulamaları

Üç-Fazlı Üç-Düzeyli Nötr Noktası Bağlantılı Evirici ve Uygulamaları ELECO 26, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar üh. Semp., 6- Aralık 26, Bursa, sayfa 26-3 Üç-Fazlı Üç-Düzeyli ötr oktası Bağlantılı Evirii ve ygulamaları Bülent Üstüntepe Ahmet. Hava ODÜ Elektrik ve Elektronik

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI

CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI Mete ALIM* Ünsal BEKDEM R** Özet YÖK/Dünya Bankas Hizmet Öncesi Ö retmen Projesi kapsam nda E itim Fakülteleri yeniden yap land r lm

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı