Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla"

Transkript

1 Asti Eo Yo Etm Uyglamasıda Uyarlamalı Hammrsti Filtr Yalaşımları Hammrsti Filtr Approahs i th Appliatio of Aosti Eho Callatio ğba Özg ÖZDİÇ, Rıfat HACIOĞ U Eltri v Eltroi ühdisliği Bölümü Zoglda Karalmas Üivrsitsi Öztç B çalışmada, ard arda bağlı stati doğ rsal olmaya blo il diami doğrsal blota olş a Hammrsti blo yapısı tabalı asti o yo tm algoritmaları üzrid drlmştr. liş tiril yarlaır Hammrsti filtr yapısıda ormaliz E Küçü Ortalama Kar S algoritması il o yol modl paramtrlri ld dilmtdir. B yarlaır yapıda, doğ rsal-olmaya blo poliom atsayıları il doğ rsal blo da hm sol darb vabı FIR: Fiit Impls Rspos hm d sosz darb vabı IIR: Ifiit Impls Rspos filtr atsayıları il ifad dilmtdir. Öril yalaş ımı prforması ilr diğr doğrsal-olmaya yalaş ımlar il prformas ıyaslaması özllil yaısama hızı v paramtri armaşılı açısıda ilmiştir. Abstrat his papr prsts aosti ho allatio algorithms basd o Hammrsti blo strtr whih stati oliar blo ad dyami liar blo ar asadd. Eho path modl paramtrs ar obtaid with S algorithm i dvlopd adaptiv Hammrsti filtr strtr. I this adaptiv strtr, oliar blo is dfid by polyomial offiits, liar blo is dfid by ithr FIR or IIR filtr offiits. Prforma omprisio spially ovrg spd ad paramtri omplxity has b ivstigatd for proposd approah ad ompard with othr oliar approahs..iriş Doğ rsal yarlamalı filtrlr basit yapıları diyl birço yarlamalı işart iş lm yglamasıda sılıla llaılır []. Aa pratit l alıa sistmlr doğrsal olmaya davraı ş srgildiğid doğrsal- olmaya yarlamalı filtrlmy ihtiyaç dylr. Doğ rsal olmaya sistmlrd Voltrra, yapay siir ağ ları, blaı matı göstrimlri il birlit blo yapılı ard arda bağlı blolarda olş a Wir, Hammrsti filtrlr d llaılmatadır []. lofrasta asti o yo tm problmi Hammrsti blo yapısı il ifad dilbil doğ rsal olmaya drmlar içi ömli bir ör tş il tmtdir [3]. "Ço yoll o" olara da bili asti o, ssi ahizd v hads-fr aygıtlarda lalı v mirofo arasıda gir yasımasıyla olş matadır. Ssi azaltılması, bastırılmasıa d olr v odlayıı/ ş ifr çözüü araçlar ahizd v ablosz ağlarda ss yollarıı iş lr. B, gri dö o işartlrid oldça dğiş özllilrl soçlaır [3]. Asti o hoparlör ss dalgalarıı dvarlarda, apıda, tavada v diğ r slrd mirofoa gri yasımasıa bağ lıdır. Yasımalar soda, ço yoll o v za a gri iltil ortada aldırılmadıça oşmaı tarafıda o olara dyla çş itli o harmoilri olş r. B tür oları yarlamalı olara yo dilmsi tlofras vya vidoofras sistmlri gibi hads-fr habrlş m sistmlrid oldça ömli hal glmiş tir [4]. Ço yoll o olayı Şil d göstrilmiştir. Asti oları yo dbilmi yaygı yol, Şil d göstrildiği gibi o iş artii yayılma yol paralli bir asti o yo dii AEC yrlş tirmtir. AEC d o yol darb vabı hsaplaır v o bir bzri olş trlr. Daha sora, hsaplaa o alıa iş artt çıarılır. Amaç gri iltil ssi zatai oş maı ssid ayırmatır. Böyl AEC bilimy ortamda mm dii bir şild çalışa v giri ş istatistiğ ii zama dğiş imlrii izlybil yarlamalı bir filtr llaılara yapılabilir. B taımlama, gllil bilimy v zamala dğiş o yolyla şlşmtdir. Aa, llaıla yüslti doğ rsal olmaya aratristiğ id dolayı asti o yol doğrsal-olmaya diami sistm özlliğ i göstrmtdir. Stati doğ rsal olmaya bir blo il diami doğrsal bloğ ard arda bağ laması il ifad

2 dil b yapı Hammrsti blo yapısı olara adladırılır [5]. Brada doğ rsal olmaya blo poliom atsayıları il doğ rsal blo da sol darb vabı vya sosz darb vabı filtr atsayıları il ifad diltir. B çalış mada, Hammrsti blo yapısı tabalı asti o tm algoritmaları üzrid drlmş tr. Uyarlaır filtrlri llaılmasıı yg oldğ b yglamada basit yapısı il sılıla llaıla üçü ortalama arlr S, ast a Sar algoritması ya da ormaliz S S algoritması llaılaatır. Hammrsti blo yapısı diat alıara doğ rda yarlamalı Hammrsti filtrlr üzrid drlaatır [6]. Bla birlit gllştirilmi ş birimdi filtrlri işart iş lmdi ömi diat alıara sabit tp filtr baaları il öril yarlamalı Hammrsti algoritması da vriltir. Brada llaıla sabit tpları sçimi içi çşitli yalaş ımlar da örilmtdir [6],[7]. Asti o yol modl paramtrlri S algoritması il ld dilmtdir. Kllaıla algoritmalar sol v sosz hafızaya sahiptir. Uza oşmaıda AEC [.] H - Uza oşmaıya x y d Hoparlör v irofo ODA Eolar Ş il : Bir odadai asti o ayaları..uyarlamalı Hammrsti Algoritmaları v llştiril Birimdi Fosiyo Yalaşımı B çalış mada, Hammrsti blo yapısı tabalı algoritmalar üzrid drlmştr. Ölil doğ rsal olmaya Hammrsti blo yapı üzrid doğ rda yarlamalı algoritma üzrid drlaa v gllştirilmi ş birimdi fosiyo llaılara gliş tiril yarlamalı algoritma vriltir. Brada amaç doğ rsal o yo tm algoritmalarıa gör daha iyi prformas göstr doğ rsal olmaya algoritmalar üzrid drma v yaısama, paramtri armaşılı, algoritma basitliği gibi arşılaş tırmalar yapabilmtir. Hammrsti blo yapıda, [.] doğ rsal-olmaya blo poliom atsayıları il doğ rsal blo sol darb avbı ya da sosz darb vabı filtr atsayıları il ifad dilmtdir. Ş il d vril Hammrsti blo diyagramıda, doğrsal olmaya blo girişi, doğrsal blo girişi x v doğrsal blo çıışı y olara alımıştır. v is sistm l bozdr. Ş il : Doğrsal Olmaya Hammrsti Blo Yapısı. Brada H - doğrsal blo ; 4 H b l l l a il vrilir i v b lar sırasıyla doğ rsal blo payda v pay poliom atsayılarıdır. Brada IIR yapıdai H - doğrsal blo ğr is sol darb vabı yapı olaatır. Ayrıa l - lr is grç v/vya ompls şli sabit tplarda olş a gllştirilmi ş birimdi fosiyolara sahip IIR filtr baalarıda olş r [6],[7]. Sçil sabit tplar sıfırda is yapı yi sol darb vabı olaatır. B drmda, doğrsal olmaya blo 5 x v doğrsal blo il ld dil çıı ş, y a y x b 6 oldğda vtörl yapıda, 7 x y [.] H - x a y y şlid yazılır. Brada, v d b x

3 a a b b y y x x, 8 rgrsör vtörü giri v çıı a ba lı old gibi ş ş ğ ğ blo yapıda ortada ala do rsal olmaya blo ğ çıı ıa da ba lıdır. Paramtr vtörü d do rsal v ş ğ ğ do rsal olmaya blo paramtrlrii içrir. ğ Basit yapısı il sılıla llaıla S ya da S algoritması, adım boyt üçü sçilmsi il 5-7 di Hammrsti blo yapısıda yglaabilir [8]. B drmda S algoritması, ε µ 9 y il ld dilir. Brada v sırasıyla 8 di rgrsör vtörü stirimi v stiril paramtrlri zamaıdai d rii vr ğ paramtr vtörü olara taımlaır. Ayrıa, μ adım boyt paramtrsi v ε, rgrsör vtörüü üçü olmasıda dolayı ayalaabil sor çözm içi llaıla üçü bir sabittir []. 9 itli i do rda ş ğ ğ yarlamalı Hammrsti algoritması olara adladırılır [8]. B çalı mada bzr yala ım il aa ş ş gll tiril birimdi fosiyolar llaılara ş gli tiril yarlamalı Hammrsti S ş algoritması ε µ ε µ il vrilir. Brada, 3

4 ,,, y y, 5 4 y ş liddir. Brada v vtörlri sırasıyla stiril doğrsal olmaya v doğ rsal paramtrlri zamaıdai dğ rii vr paramtr vtörü olara taımlaırlar. - paramtr yarlama algoritması gllştirilmi ş birimdi fosiyolar il yarlamalı Hammrsti algoritması olara adladırılaatır. Sabit tpları sçimi prformas açısıda ömli bir yr ttmatadır. Ba gör [7] d oldğ gibi yarlaır algoritmalar llaılabilğ i gibi oda darb vabı haıda öi bilgilr llaılabilir is [] d vril Proy yalaş ımı il sabit tplar sçilbilir. 3.lofrasta Eo Yo Etm Uyglaması B bölümd tlofras sırasıda arşılaş ıla oda asti problmi üzri yapıla bir yglama il llaıla doğ rsal-olmaya asti o yo tm algoritmalarıı prformas arşılaş tırması yapılaatır. B amaçla 8 Hz il örl za oşmaı işartid olş a o tisii ortada aldırılması amaçlamatadır. B içi Hammrsti blo yapısı tabalı 9- da vril algoritma Alg il birlit öril -5 d vril algoritma Alg yardımı il asti o yol modl paramtrlri ld dilr o tisi yo diltir. Hammrsti blo yapıda bla doğ rsal olmaya blo paramtrlrii sçil v llaıla algoritmalar il stiril dğ rlri ablo d vrilmiştir. Ayı zamada Ş il.3 d hafızasız doğrsal olmaya blo giriş-çıı ş iliş isi v yglaa yalaş ımlar il ld dil stirim soçları görülmtdir. Doğ rsal blo içi is oda darb vabıı modlly sim frası. ola. drd alça gçir Bttrworth filtrd gçiril rasgl işart llaılmı ş olp Ş il 4 t vril oda darb vabı hafiza zlg.3 s adardır. Alg d doğ rsal blo içi. drd IIR filtr sçilmt olp paramtr stiriltir. Alg içi is doğ rsal blo içi hm sol darb vabı Alg FIR hm d sabit tp il sosz darb vabı Alg IIR yapılar sçilmi ş olp sol darb vabı içi.3 s.li oda darb vabıı stirbil 5 paramtr llaılaatır. Sosz darb vabı yapıda is Alg d oldğ gibi. drd rasyol fosiyo ifad d sabit tp filtr baası llaılaatır. So yalaş ımdai sabit tpları sçimi içi Proy yalaşımı llaılmı ş v sabit tplar oda asti darb vabı bilgisi il ld dilmiştir. İ fad dil üç yalaşım içi doğ rsal olmaya blo paramtr sayıları ayı olp 3 tür. Paramtri armaş ılı diat alıdığıda il v so yalaş ım 3 paramtr il ifad dilir diğ ri 55 paramtr il ifad dilmtdir. Brada paramtr vtörlrii başlagıç dğ rlri vril dğ rlri yarısı adar sçilr ıyaslama yapılması mümü ılımış tır. Ayı zamada adım boytları da ayı sçilmiş tir μ.. Ş il 5 il hr üç yalaş ımı yaısamaları arsl hata il za

5 oşmaıya gid iş arti arsi görülmtdir. Brada Alg yalaş ımı 4 ört.5 s, Alg sol darb vabı yalaş ımı 5 ört 3 s v Alg sosz darb vabı sabit tp yalaş ımı da 3 ört.4 s yaısamatadır. Baıldığ ıda sabit tpları iyi sçimi il hızlı yaısama ld tm mümü olmatadır. Paramtri armaşılığ ı fazla oldğ iii yalaş ımda yaısama oldça yavaştır. 4.Soçlar B çalışmada, doğ rsal-olmaya asti o yotm problmii çözümü amaı il yarlamalı Hammrsti filtrlr üzrid drlmş tr. [8] d vril doğ rda yarlamalı Hammrsti filtr algoritması il birlit öril gllştirilmiş birimdi fosiyolar llaılara ürtil yarlamalı Hammrsti filtr algoritması da vrilmiş tir. Sora gl algoritmada sabit tp filtr baaları llaılmatadır v brada llaıla grç v/vya ompls tpları sistm haıdai öi bilgilr dayalı olara ld dilmsi mümüdür. Ayı zamada [7] d oldğ gibi yarlamalı olara sabit tpları yrlrii blirlmsi üzrid çalış malar dvam tmtdir. Öril yarlamalı Hammrsti algoritmasıı paramtri armaş ılı v yaısama hızlarıda diğ r yarlamalı Hammrsti algoritmasıa gör ömli bir avataj sağladığ ı gözlmtdir. Prformas yg sabit tpları sçilmsi drmda artmatadır. 5.Kayaça [] Hayi S., Adaptiv Filtr hory. w Jrsy: Prti Hall, 996. [] jg,., Systm Idtifiatio: hory for Usr. w Jrsy: Prti Hall, 996. [3] Küh, F. "Adaptiv Polyomial Filtrs ad hir Appliatio to oliar Aosti Eho Callatio" Fridrih-Alxadr-Uivrsität Erlag, Dr hish Faltät, ürbrg, rmay, 5. [4] S. Fri ad.. Sodhi, Advas i Sph Sigal Prossig. arl Dr, I., w Yor, 99. [5] Stgr A., Kllrma W., "Adaptatio of a mmorylss prprossor for oliar aosti ho allig", Sigal Prossig, vol. 8, pp , Spt.. [6] Özdiç,. Ö., Haıoğl, R., "Sabit-Ktp Yalaş ımı Kllaılara lofrasta Oda Asti Eo Yo Etm", Eltri-Eltroi-Bilgisayar üh. Smp. EECO6, Vol. Eltroi, 64-68, Aralı 6, Brsa. [7] Haıoğ l, R., ad Williamso,.A. "Rdd Complxity Voltrra odls for oliar Systm Idtifiatio", EURASIP Joral o Applid Sigal Prossig, :4, , Dmbr. [8] Jraj, J. ad athws, J., "Stohasti a-sar Prforma Aalysis of a Adaptiv Hammrsti Filtr", IEEE ras. o Sigal Pro., Vol. 54, o. 6, J 6. ablo : Doğrsal-olmaya blo paramtr dğ rlri v stirimlri Şil 3: li li li li [.] Alg Alg FIR Alg IIR Doğrsal Olmaya Blo v Kstirimlri. Oda Darb Cvabi A A FIR A IIR Zama [s] Ş il 4: Oda Darb Cvabı il Uyarlamalı Hammrsti Yalaşımları Kstirimlri.

6 A hata hata hata x 4 A FIR x 4 A IIR Or Sayisi x 4 Şil 5: Karsl Hata il Uyarlamalı Hammrsti Yalaşımları Yaısama Prforması.

ş Ş Ş ş ş ş ç ş ç ş Ş ş ö ş Ş Ş ö ş ş ş ç ş ş ç ç Ç ş Ş Ş ş ş ş ş ş ö ş ş Ç Ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ö ş ö ş ş ç ç ö ç Ç ş ş Ş ç ş ş ş ş

ş Ş Ş ş ş ş ç ş ç ş Ş ş ö ş Ş Ş ö ş ş ş ç ş ş ç ç Ç ş Ş Ş ş ş ş ş ş ö ş ş Ç Ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ö ş ö ş ş ç ç ö ç Ç ş ş Ş ç ş ş ş ş ş Ş Ş Ş ş Ş Ç «Ş ç ş ç ç ş ş ş Ş Ş ş ş ş ç ş ç ş Ş ş ö ş Ş Ş ö ş ş ş ç ş ş ç ç Ç ş Ş Ş ş ş ş ş ş ö ş ş Ç Ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ö ş ö ş ş ç ç ö ç Ç ş ş Ş ç ş ş ş ş ö Ş ç ş ş ş ş ş ö ş ş

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

Hafta 8: Ayrık-zaman Fourier Dönüşümü

Hafta 8: Ayrık-zaman Fourier Dönüşümü Hafta 8: Ayrı-zama ourir Döüşümü El Alıaca Aa Koular Ayrı-zama ourir döüşümü Ayrı-zama priyodi işartlr içi ourir döüşümü Ayrı-zama ourir döüşümüü özllilri Doğrusal, sabit atsayılı far dlmlriyl taımlaa

Detaylı

Sönümlü Serbest Titreşim

Sönümlü Serbest Titreşim .5.. Söülü Srbs Tirşi Sosza kadar dva d sabi glikli irşilrl grçk hayaa karşılaşılaakadır. Bilidiği gibi, sis irşi harki başladıka bir sür sora hark yavaş yavaş zayıflar. olayısıyla hark dklii aşağıdaki

Detaylı

C L A S S N O T E S. Sinyaller & Sistemler - Sinyaller VEKTÖRLER

C L A S S N O T E S. Sinyaller & Sistemler - Sinyaller VEKTÖRLER Syaller & Ssemler - Syaller VEKTÖRLER Veörler belrl yö, doğrl e büyülüe zl doğr parçalarıdır. Yöledrlmş doğr parçaları yalış değl, aca es br aımlamadır. Doğrl e yö aramlarıda dolayı eörler belrl oordalara

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları - Eğiim-Öğrim Güz rıılı Difril Dklmlr Dri Çlışm Sorlrı 6 // Aşğıd vril kvv rilrii kıklık rıçplrıı lirliiz. = = di ok civrıd kvv rii rdımıl vril difril dklmlri çözüüz. - -= - + -= - + += dklmii kil oklrıı

Detaylı

ğ ş ş ğ ö Ğ ş ö Ü ö ğ ğ ö Ş Ü ş ş ğ ö ş şş Ö ş ş Ş Ö Ü ş ş ğ ş ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş ö Ğ ş ş ğ ş ö Ğ Ç Ç ğ Ş Ş ş ğ Ş ö ğ ş ö ğ ö ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ö ş ğ Ç ö ş ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ş ş ö ö Ş Ş ş ö ş ş Ş ş ş ş ö ö

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

LBC 34xx/12 Horn Hoparlörleri

LBC 34xx/12 Horn Hoparlörleri İletişim Sistemleri LBC xx/ Horn Hoparlörleri LBC xx/ Horn Hoparlörleri www.boschsecrity.com/tr Yüse verimli sürücüler W'a adar (mas güç) Geniş açılma açısı Müemmel ses yayını Basit güç ayarı Bosch'n yüse

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ile Üretim Sistemi Arasındaki Bilgi Alışverişi

Kurumsal Kaynak Planlaması ile Üretim Sistemi Arasındaki Bilgi Alışverişi . Kurumsal Kayak Plalaması il Ürtim Sistmi Arasıdaki Bilgi Alışvrişi Doç. Dr. Aysi Yltki & Birca Şş EST Erji Sistm Tkolojilri Saayi,İç v Dış Ticart Ltd. Şti.,İstabul ÖZET Çağımızda, ürtim şirktlrii global

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

ş şşş ş ç ş şş ş ş çş Ç Ğ Ü Ü ş ç ç Ü ç ç ç Ü ç Ş Ü ş ç ş Ü Ş Ü ç ç ş Ş ş Ş Ü ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç Ç Ş ş Ş ş ş Ü Ş ş ş ş Ü Ü ş ş Ü ş ş Ö ş ç ş ç Ç ç ç ş ş ç Ğ Ğ ş ç ş Ğ ş ş Ş Ğ ş ş ş ş ş ş ş ç Ç ç Ü ş ç

Detaylı

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş BÖLÜM II. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. Giriş Yr ürmizd gözl joizi olaylar zamaa yada uzalığa bağlı olara glişir. Gözl joizi olay zamaı bir osiyou is zama oramı im Domai uzuluğu bir osiyou is uzalı oramı Spac Domai

Detaylı

ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ

ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ maal ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARA SĐSTELERĐ v GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENESĐ C. Erdm ĐRAK *.Cüyt FETVACI ** * Doç.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi, ** Araş.Gör.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi Eltri silmsi gibi blmy durumlar arşısıda

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

ENDÜKSİYON OCAK ELEKTRONİK KONTROL SİSTEM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Burçak AYTEKİN. Anabilim Dalı : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜKSİYON OCAK ELEKTRONİK KONTROL SİSTEM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Burçak AYTEKİN. Anabilim Dalı : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜKSİYON OCAK ELEKTRONİK KONTROL SİSTEM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Eltri Müh. Burça AYTEKİN Aabilim Dalı : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ Programı : KONTROL

Detaylı

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1 - GÜZ P,Q,R fokiolrı poliom olmk üzr d d P Q R d d v P d d Q d P d R P p q dklmi içi P şrıı ğl = okı di ok dir, çözümlri di okıı civrıd şklid rrız. =+-+- +... = = okı; p=q/ P, q= R/ P fokiolrı okıd liik

Detaylı

MCS 3500 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi

MCS 3500 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi İletişim Sistemleri MCS 3 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi MCS 3 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi www.boschsecrity.com/tr Yeniliçi, üç onili hoparlör Müemmel onşma ve müzi yayını Asti performanstan veya

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER İNTEGRL KONU NLTIMI ÖRNEKLER Ġtgrl lmk, türi ril ir oksio lmk tır d,, d oksio olrk rildiğii =F i istdiğii rslım d içi i cid idsi: d = + dir, hrhgi ir sit df d koģl sğl = F oksio i gör itgrli dir d F içimid

Detaylı

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi 5. Drs Dağılımlarda Rasgl Sayı Ürtilmsi Trs Döüşüm Yötmi sürkli bir rasgl dğişk v bu rasgl dğişki dağılım foksiyou olsu. Dağılımı dstk kümsi üzrid dağılım foksiyou arta v bir-bir bir foksiyo olmaktadır.

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

Ü Ş Ü

Ü Ş Ü Ğ Ö Ü Ü Ğ Ü Ğ Ü Ş Ü Ç Ü ÇŞ Ç Ş Ş Ü Ö Ö Ş Ö Ş Ö Ö Ç Ş Ö Ö Ö Ü Ö Ş Ö Ç Ş Ş Ö Ğ Ş Ö Ö Ç Ş Ö Ş Ö Ş Ş Ü Ü Ş Ş Ö Ö Ö Ş Ö Ğ Ö Ş Ö Ü Ö Ş Ü Ş Ç Ö Ö Ö Ö Ü Ö Ş Ğ Ö Ü Ç Ö Ü Ş Ö Ü Ç ŞÇ Ş Ş Ç Ş Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ŞÇ Ö Ö

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

ö ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ç ö ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ö Ü Ş Ç ö ö ö Ş ö ç ğ ğ Ş Ç ğ Ç ç Ş ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ö Ş çö ç Ş ğ ğ ğ Ş Ç ğ ö ö ğ ö ö ç ç Ç ğ ğ ğ ö ğ Ö Ş ğ ğ Ş ğ ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ Ş ç ö ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Y Ö N E T M E L İ K. ç ) K a n u n : 2 0 / 6 / t a r i h l i v e s a y ı l ı İş Sağ l ı ğ ı v e G ü v e n l i ğ i K a n u n u n u,

Y Ö N E T M E L İ K. ç ) K a n u n : 2 0 / 6 / t a r i h l i v e s a y ı l ı İş Sağ l ı ğ ı v e G ü v e n l i ğ i K a n u n u n u, 5 E k i m 2 0 1 3 C U M A R T E S İ R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 8 6 Y Ö N E T M E L İ K Ç alışm a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı n d a n : Y A P I İŞLERİ N D E İŞ SA Ğ LIĞ

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ş Ğ Ş ş ğ

Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ş Ğ Ş ş ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ü Ğ Ş Ğ ş ğ ç ş ğ ş ş ğ Ş ş ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ş Ğ Ş ş ğ Ğ Ş Ü Ç Ç Ş ş ş ğ ş ç ş ş ğ ş ğ ş ç ç ç ç ğ ş ş ç ş ğ ğ ş ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç ş ğ ğ ç ş ğ ğ ş ş ş ğ ç ç ç ç ş ş ş ğ ğ ç ş ç ç ş ş ş ç ç ç ğ

Detaylı

Ö Ç

Ö Ç Ğ Ö Ç Ç Ğ Ş Ş Ş Ç Ç Ç Ç Ş Ç Ç Ç Ş Ş Ç Ş ŞÇ Ş Ş Ö Ö Ş Ö Ö Ç Ç Ç Ç Ç Ş Ş Ş Ş Ç Ç Ş Ş Ö Ş Ç Ş Ş Ş Ö Ş Ç Ş Ş Ş Ç Ş Ş Ö Ş Ş Ş Ş Ş Ö Ç Ş Ç Ö Ç Ş Ç Ş Ö Ö Ç Ç Ş Ş Ö Ö Ş Ğ Ş Ş Ş Ö Ş Ş Ğ Ş Ç Ö Ş Ş Ç Ğ ÇÖ Ğ Ş Ğ Ö

Detaylı

Ğ Ş Ü Ç Ç Ş ş Ü ş ğ ş ç ş ş ğ ş ğ ş ö ç ö ç ö ç ö ç ğ ş ö ö ş ş ğ ğ ş ç ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç

Ğ Ş Ü Ç Ç Ş ş Ü ş ğ ş ç ş ş ğ ş ğ ş ö ç ö ç ö ç ö ç ğ ş ö ö ş ş ğ ğ ş ç ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ü Ğ Ş Ğ ş ğ ç ş ö ğ ş ş Ş Ş ş ş ğ Ğ Ş Ü Ç Ç Ş ş Ü ş ğ ş ç ş ş ğ ş ğ ş ö ç ö ç ö ç ö ç ğ ş ö ö ş ş ğ ğ ş ç ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç ş ğ ğ çö ç ş ş ö ğ ğ ş ş ö ş ğ ç ç ç ç ş ş ş ğ ö ö ğ ö ç ş ç ş ğ

Detaylı

Ğ Ş Ü Ç Ç Ş ş ş ğ ş ç ş ş ğ ş ğ ş ö ç ö ç ö ç ö ç ğ ş ö ö ş ş ğ ğ ş ç ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç ş

Ğ Ş Ü Ç Ç Ş ş ş ğ ş ç ş ş ğ ş ğ ş ö ç ö ç ö ç ö ç ğ ş ö ö ş ş ğ ğ ş ç ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç ş Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ğ ş ğ ç ş ö ğ ş ş Ş Ş Ş» ğ Ğ Ş Ü Ç Ç Ş ş ş ğ ş ç ş ş ğ ş ğ ş ö ç ö ç ö ç ö ç ğ ş ö ö ş ş ğ ğ ş ç ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç ş ğ ğ çö ç ş ş ö ğ ğ ş ş ö ş ğ ç ç ç ç ş ş ş ğ ö ö ğ ö ç ş ç ş ö ö ş ş ğ

Detaylı

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem DENEY 5 İkici Drcd Sitm DENEYİN AMACI. İkici drcd itmi karaktritiklrii alamak.. Söüm oraı ζ i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. 3. Doğal frka i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. GENEL BİLGİLER

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

EMG işaretlerini dalgacık dönüşümü ve bulanık mantık sınıflayıcı kullanarak sınıflama

EMG işaretlerini dalgacık dönüşümü ve bulanık mantık sınıflayıcı kullanarak sınıflama tüdergs/d ühedsl Clt:4, Sayı:3, 5-3 Hazra 005 EMG şaretler dalgacı döüşüü ve blaı atı sııflayıcı llaara sııflaa Yücel KOÇYİĞİT *, Mehet KORÜREK İTÜ Eletr-Eletro Faültes Eletro ve Haberleşe Mühedslğ Bölüü,

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI EDEDE VAY EEDE IESED VITIFICATI TEĞ E DDASI Dişild ftiliti oruma v dvamlılığıı ağma amacı ugua ooit a da ovarumu dodurulmaı ti o ılrda i ufur açmıştır ürşid Aş DEE, Dugu BA ACA, Fda TPA ÇEA, Burcu E, Aha

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

Ş Ş Ğ ç ğ ğ ş ş ö ç ö ş ç ş ğ ş ş ş ğ ş ş ö ö ş ö ş ş ş ö ş ç ö ğ ş ğ ş ö İ ç ş ö ö ö ş ğ Ö Ü Ç ç ğ İ İŞ İ Ğ Ö İ İ ç Ç ö İ ğ İ İ ş ğ ç ş ö ş ğ ğ ş İ ş Ş ğ ç ğ ş İ ş ğ İ ç İŞ ç ö ş ç ğ ö ş ç ş ğ ç ş ş ş

Detaylı

MODEL DAYANAKLI UYARLAMALI DENETİM (MODUD) UYGULAMALARI

MODEL DAYANAKLI UYARLAMALI DENETİM (MODUD) UYGULAMALARI MODEL DAYANAKLI UYARLAMALI DENETİM (MODUD) UYGULAMALARI Şölen Kmbay 1, Hüseyin Demircioğl 1, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1 solen@ee.hacettepe.ed.tr demirci@hacettepe.ed.tr

Detaylı

GABOR TABANLI AYRIK EVRİMSEL DÖNÜŞÜM KULLANILARAK GÖRÜNTÜ DAMGALAMA

GABOR TABANLI AYRIK EVRİMSEL DÖNÜŞÜM KULLANILARAK GÖRÜNTÜ DAMGALAMA GABOR TABANL AYRK EVRİSEL DÖNÜŞÜ KULLANLARAK GÖRÜNTÜ DAGALAA ahmu ÖZTÜRK (), Aydın AKAN (),, Yalçın ÇEKİÇ () Elri-Elroni ühndisliği Bölümü () İsanbul Ünivrsisi, Avılar, 343, İsanbul mahmuoz@isanbul.du.r,

Detaylı

Ü ş ş ş ş ş Ü ş Ü ç ş Ö ç Ü ç ç ş ç ş ş ş ş ş Ç ş ş ş ş ş Ç Ö Ü Ö Ü Ü Ü ş ç ç ş ş ş ş ç ç ş ş ç ş ş ç ç ş ç ş ç ç ç ç ş ç ç ş ş ç ç ş ş ş ç ş ç ş Ç ş ş ç ş ç ş ç ş ş ş ç ş ç ş Ç ş ş ç ş ç ş ş ç ş ş ş ş

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 113-124

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 113-124 EÜFBED - Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi Cilt-Sa: 4- Yl: 3-4 STURM LİOUVİLLE FARK OERATÖRÜNÜN SEKTRAL ÖZELLİKLERİ SECTRAL ROERTIES OF THE STURM LIOUVILLE DIFFERENCE OERATOR Ateki ERYILMAZ * e Bileder AŞAOĞLU

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması Haa Kirliliği Yötimi Modllm Çalışmalarıda Karışım Yükskliği Özt Paramtrsii Ömi Hsaplaması Frhat Karaca, İsmail Aıl Fatih Üirsitsi, Çr Mühdisliği Bölümü, 34500, Büyükçkmc, İstabul (fkaraca@fatih.du.tr,

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ş ş ş ç İ Ü ş ş ş ş ç ç ş ş ş ç ş Ü ç ş ş şç ş ş ş ş ç ş ç ş ç ş ş ç Ş ş İ ş Ş ş İ ç ş

ş ş ş ç İ Ü ş ş ş ş ç ç ş ş ş ç ş Ü ç ş ş şç ş ş ş ş ç ş ç ş ç ş ş ç Ş ş İ ş Ş ş İ ç ş İ Ğ İ Ş ç İ İ Ö ş ş Ş ş ç Ş ş ş ç ç ş ş ş Ö ş ç ş ç ç ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç İ Ü ş ş ş ş ç ç ş ş ş ç ş Ü ç ş ş şç ş ş ş ş ç ş ç ş ç ş ş ç Ş ş İ ş Ş ş İ ç ş ş ş ç ş İİ İ İİ ç ş ş ç İ Ğİ İ İ Ş İ İ ş

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1 v 2 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 20082006 riid ypıl ks syımıd ksd 585 ABD Dlrı ($) ldğ blirlmişir Ayı ri iibriyl Dlr Kssı l sbıı brç plmı 26845 $, lk plmı 26320 $ lrk izlmkdir B rkı

Detaylı

LH1 10M10E Horn Hoparlörü

LH1 10M10E Horn Hoparlörü İletişim Sistemleri LH1 1M1E Horn Hoparlörü LH1 1M1E Horn Hoparlörü www.boschsecrity.com/tr Yüksek verimli sürücü Mükemmel konşma yayını İsteğe bağlı hat / hoparlör denetim kartının dahili montajı için

Detaylı

Deney 2: Fark Denklemleri ve Sayısal Süzgeçlerin Geçici Davranışları Ve DZD Sistemlerin Frekans Yanıtının Frekans Bölgesinde Gösterilimi

Deney 2: Fark Denklemleri ve Sayısal Süzgeçlerin Geçici Davranışları Ve DZD Sistemlerin Frekans Yanıtının Frekans Bölgesinde Gösterilimi TEL - D : Fark Dklmlri v Saısal Süzgçlri Gçici Davraışları V DZD Sistmlri Frkas Yaıtıı Frkas Bölgsid Göstrilimi Amaç Bu di amacı, doğrusal, zamala dğişm (DZD) arık zamalı sistmlri fark dklmi göstrimii

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 İiylılık : Olsı Gidrlr içi iiylı dvrılıp krşılık yrılır Olsı glirlr içi krşılık yrılmz 120 ALICILAR HS 128 HS 121 ALACAK SNT HS 129 ALACAK KARŞ HS (-) Alğı şüpli drm glmsi 128 ŞÜP TİC HS XXX 120 ALICILAR

Detaylı

ESNEK KANADA SAHİP BİR UYDU MODELİ İÇİN KAYAN KİPLİ DENETCİ TASARIMI. Nurdan BİLGİN, Metin U. SALAMCI

ESNEK KANADA SAHİP BİR UYDU MODELİ İÇİN KAYAN KİPLİ DENETCİ TASARIMI. Nurdan BİLGİN, Metin U. SALAMCI . ULUSL MKİN TEORİSİ SEMPOZYUMU Cmhrit, Sivas...Haira 7, ESNEK KND SHİP BİR UYDU MODELİ İÇİN KYN KİPLİ DENETCİ TSRM Nrda BİLGİN, Mti U. SLMC Gai Üivrsitsi, Mühdislik-Mimarlık akültsi, Makia Mühdisliği

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI Uludağ Üiversitesi ühedislik-imarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı, 008 YENĐ BĐR ADAPĐF FĐLRELEE YÖNEĐ: HĐBRĐD GS-NLS ALGORĐASI Sedat ĐRYAKĐ * eti HAUN ** Osma Hilmi KOÇAL ** Özet: Bu makalede, adaptif

Detaylı

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir.

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir. BRNOULLİ DAĞILIMI Broulli dağılımı bir rassal dy yaıldığıda yalızca iyi öü olumlu-olumsuz başarılı-başarısız gibi sadc ii souç ld dildiğid ullaılır. Taım : Bir rassal dy yaıldığıda bir dyi soucu sadc ii

Detaylı

Kolon Hoparlörleri. İletişim Sistemleri Kolon Hoparlörleri. Yeterli konuşma anlaşılırlığı ve arka plan müziği yayını

Kolon Hoparlörleri. İletişim Sistemleri Kolon Hoparlörleri.  Yeterli konuşma anlaşılırlığı ve arka plan müziği yayını İletişim Sistemleri Kolon Hoparlörleri Kolon Hoparlörleri www.boschsecrity.com/tr Yeterli konşma anlaşılırlığı ve arka plan müziği yayını Yönlendirmenin önemli oldğ yglamalar içindir Yüksek hassasiyet

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

DĐNAMĐĞĐNDE BELĐRSĐZLĐK ĐÇEREN BĐR UÇAĞIN BOYLAMASINA HAREKETĐNĐN DAYANIKLI DENETĐMĐ

DĐNAMĐĞĐNDE BELĐRSĐZLĐK ĐÇEREN BĐR UÇAĞIN BOYLAMASINA HAREKETĐNĐN DAYANIKLI DENETĐMĐ DĐNAMĐĞĐNDE BEĐRSĐĐK ĐÇEREN BĐR UÇAĞIN BOYAMASINA HAREKEĐNĐN DAYANIKI DENEĐMĐ Güyaz ABAY Ahmet UÇAR Fırat Üiersitesi, Fe Bilimleri Estitüsü, Elektrik-Elektroik Müh. Aa Bilim Dalı, 39 Elazığ e-posta: g_ablay@yahoo.com

Detaylı

İşaret ve Sistemler. Ders 10: Sistem Cevabı

İşaret ve Sistemler. Ders 10: Sistem Cevabı İşar v Sismlr Drs 0: Sism Cvabı Sismi İmpuls Cvabı Lir, zamala dğişmy bir sism v işarii uyguladığıı düşülim v işari lir, zamala dğişmy bir sism uyguladığıda çıkış işari bilimiyrsa, sismi lirlik özlliğii

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 8. KAALILIK ESM 6 Elktrik Erji Sitmlrii Kotrolü 8. Kouu Amaç v Kapamı Bir itmi ıırlı hr giriş cvabı ıırlı i o itm kararlıdır. Sitm giriş, rfra dğrid vya bozucu dğrd olabilir. Karalılığı diğr bir taımı

Detaylı

Ğ Ğ ş ç ş ç ç ç ş ç ç Ş ç «ş ş Ö Ş Ş ş ş ç Ö Ş ş Ü ç ç ş ş ş ç Ş ş ç ç ç ş ç ş ş ş ç ç ç ş Ç ş ş ç ş ç ş ş Ş ş ç ş ç ç ş ç ş ç ç ş ç ç ş Ü ş çş ş ş Çş Ç Ü çş ş Ç çş ç ş Ş Ö Ö ş ç ç ç ş ç ç ç ş ş ç ç ş

Detaylı

ç ç Ö Ç Ş Ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ç Ş ç ç Ş Ç Ş Ö Ö Ş ç Ö ç ç ç ç Ş Ö Ç Ç Ş ç ç Ş Ş Ş Ö ç ç ç ç Ö Ş Ç Ö Ö ç «Ö ç Ş ç Ç «ÇŞ Ş Ö Ç ç Ö ç Ç Ş Ö Ö ç ç ç Ö Ş Ö ç Ö ç Ç Ş Ç «ç Ö Ç Ş ç ç ç «ç Ç Ş Ö Ö Ç ç ç Ş ç ç Ö ç

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

Görüntü Sıkıştırmada Kod Vektör Listesi Üretimi İçin Yeni Bir Bölme Tabanlı LBG Algoritması

Görüntü Sıkıştırmada Kod Vektör Listesi Üretimi İçin Yeni Bir Bölme Tabanlı LBG Algoritması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üi. Fe Bilimleri Est. Der. / Iğdır Uiv. J. Ist. Sci. & Tech. 7(1): 115-123, 2017 Iğdır Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi Iğdır Uiversity Joral of the

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş ğ ş ğ

Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş ğ ş ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ş Ğ ç ş ğ ç ş ç ö ğ ş ş ş ş ğ ş ç ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş ğ ş ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ş ğ Ş ğ Ğ ş ç ç «ş ş ş ş ğ ş ç ş ş Ü Ü Ö ğ ş ç ö ç ğ ş ö ö ç ö ç ğ ş ö ö ş ş ğ ğ ş ç ç ğ ğ ç ğ ş ç ş ç ç ş ğ ğ çö ç ş ğ

Detaylı

Ü«

Ü« İ İ İ Ş İ Ç İŞ İ İ İİ İ ş ş Ü« Ş çö Ü Ü ş ç ş ş ş ş ş Ü İ ç İş ş Ş ş İ Ş ğ Ö Ç ş Ö İ İŞ ş İş ş ç Ü ş ş ç ğ ş ç ç ş ş ç ş ş ç ş ğ ç ç ç ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ğ ş ç ş ş ğ ğ Ş Ç ç ç ğ ş

Detaylı

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması Işık Kayakları Geel olarak ışık kayaklarıda ş özellikler araır. 1-Etkilik faktörüü büyük olması 2-Ömrüü z olması 3-Şekil bakımıda kararlı ve sarsıtıya dayaıklı olması 4-Işık regii mümkü oldkça güeş ışığıa

Detaylı

ş ç ö ç ç ş ş ö ş ş ç ö ö ş ç ç ş ö ö ö ş ş ş ş ş ş ş ö ö ç ç ç ş ş ö ş ö ö ş ö ö ö ş ö ş Ö Ü Ç ö ö Ğ ş ş ö Ö ö ç Ğ ş ş ö Ö ş ş şş ö ş ç ç ö ö ç ş ç ç ç Ö ç ç Ö ç ç ş ş Ö ç ö ş Ö ş ç ç ö ş ö ö ş ö ç ç

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi Sitm Diamiği v Modllmi aplac Traformayou v Trafr Fokiyou aplac Traformu : Bir itmi diamik davraışı, o itmi matmatikl modlii ifad d difraiyl dklmlri çözümüd kullaıla bir matmatikl yötmdir. f(t foiyouu aplac

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ö çö ç ö ö ö ğ ç ö ç ğ ğ ö ğ ö ç ğ ö ğ ç ğ ğ ç ğ Ö ğ ğ ç ç ö ç ğ ö ğ ç ö ğ ç ç ö ö ğ ç ğ ğ ö ğ ç ğ ğ ö ç ö ç ö ö ğ ö ç Ş Ü ğ Ü ö Ö Ş ğ Ş Ü ö ğ ö ğ ö ö Ü ö «Ç ğ ö ğ ç ğ ğ ğ çö ç ğ ö ğ

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ç Ç Ç Ş ç Ş Ü ö çö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö ç ç ç ö Ç Ç ç Ç Ç Ç Ç ç ç ç Ç Ö Ç ç Ç ç ç ç ö ç ö ö Ç ç ö ö ö ö ç ö Ş Ş Ü Ü ç ö ö Ö ö ö ö çö ç Ğ ö ç Ğ ö Ü Ü ç ö ö Ö Ç Ç ç Ç Ç ç Ç Ö ö ö ç Ş Ç ç ö Ö Ş Ş Ü Ü ç

Detaylı

Ğ İ Ç Ü Ö Ö ö Ü ö ç İ ö ç ç ğ ç «Ü İ ğ İ Ü Ü İ İ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ç ç ğ ğ ö ö Ç Ö İ ö İ ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ

Detaylı

LBC 3200/00 Hat Dizilimli İç Mekan Hoparlörü

LBC 3200/00 Hat Dizilimli İç Mekan Hoparlörü İletişim Sistemleri LBC 3200/00 Hat Dizilimli İç Mekan Hoparlörü LBC 3200/00 Hat Dizilimli İç Mekan Hoparlörü www.boschsecrity.com/tr Kapsamlı dinleme alanı Konşma ve müzik için mükemmel anlaşılırlık Oda

Detaylı

Ş Ç ş ş ç ş ş ş ş ş Ç ş ç ş ç ş ç ş ç ö ş ş ö ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ö ö ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç ö ç ç ş ö ş ç ş ş ş ö şş ş ş ş ş ş ş Ş

Ş Ç ş ş ç ş ş ş ş ş Ç ş ç ş ç ş ç ş ç ö ş ş ö ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ö ö ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç ö ç ç ş ö ş ç ş ş ş ö şş ş ş ş ş ş ş Ş Ş Ç ş ş ç ş ş ş ş ş Ç ş ç ş ç ş ç ş ç ö ş ş ö ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ö ö ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç ö ç ç ş ö ş ç ş ş ş ö şş ş ş ş ş ş ş Ş ş ş Ö ö ö Ö ş çş ç ş ş ö ş ö ş ş Ö Ş Ğ ç ş ş ö ş ş

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Arıza Tespit Sistemleri, Parçalar Üç temel parçadan oluşur; Sensörler Motorun durumu hakkında

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

Cevap: B. x + y = 5 ve y + z = x = 3z y. x + y = 5 z + y = 3 x t = 2 bulunur. 7x 9y = y 3x 10x = 8y. 3/ 3y = x + z 15k = 4k + z + Cevap: B

Cevap: B. x + y = 5 ve y + z = x = 3z y. x + y = 5 z + y = 3 x t = 2 bulunur. 7x 9y = y 3x 10x = 8y. 3/ 3y = x + z 15k = 4k + z + Cevap: B 6 LYS/MAT MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ DENEME. ( ab) ( ab) 6( ab) 6. 6 y z ( ab) ( ab) 6( ab) 6 6 6y y z 6y ( ab) 6 6( y) ( y z) ab.. olur. y v y z. 7 z y / y z k k z y z y t bulunur. 7 9y y 8y k, y k zk A) y 8,

Detaylı

LBC 3210/00 Hat Dizilimli İç Mekan/Dış Mekan Hoparlörü

LBC 3210/00 Hat Dizilimli İç Mekan/Dış Mekan Hoparlörü İletişim Sistemleri LBC 3210/00 Hat Dizilimli İç Mekan/Dış Mekan Hoparlörü LBC 3210/00 Hat Dizilimli İç Mekan/Dış Mekan Hoparlörü www.boschsecrity.com/tr Kapsamlı dinleme alanı Konşma ve müzik için mükemmel

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Görüntü Stabilizasyonu İçin Paralel İşlev Gören İki Kalman Filtresiyle İşlem Gürültü Varyansının Adaptifleştirilmesi

Görüntü Stabilizasyonu İçin Paralel İşlev Gören İki Kalman Filtresiyle İşlem Gürültü Varyansının Adaptifleştirilmesi Görütü Stabilizasyou İçi Paralel İşlev Göre İki Kalma Filtresiyle İşlem Gürültü Varyasıı Adaptifleştirilmesi Eylem Yama, Sarp Ertürk Kocaeli Üiversitesi Elektroik ve Haberleşme Müh. Bölümü eylem@kou.edu.tr,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

LB1 UMx0E Premium Sound Kabin Hoparlörü Serisi

LB1 UMx0E Premium Sound Kabin Hoparlörü Serisi İletişim Sistemleri LB1 UMxE Premim Sond Kabin Hoparlörü Serisi LB1 UMxE Premim Sond Kabin Hoparlörü Serisi www.boschsecrity.com/tr Yüksek kaliteli müzik ve konşma yayını Ayarlanabilir dvara montaj braketiyle

Detaylı