HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)"

Transkript

1 733 HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: /7/1967 tarih ve 903 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 59) Madde 59 bent (a) (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) a) Kamu menfaatlerine yararlı derneklerin iktisab edecekleri gayrimenkullerin ve diğer ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle, bu derneklere ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisab edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, 2 27/3/1969 tarih ve 1137 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 86) Madde 86 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Aşağıda yazılı kişiler pasaport ve vize harçlarından muaftırlar: a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçiler ve bunların eşleriyle velayet altındaki çocukları, b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar. 3 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 76 ) Madde 76 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konsolosluk harcları (5) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu harclar altı misli olarak tahsil olunur. 4 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 48,51,72 ) (1) Tarife cetvellerindeki değişikliklerin yayımlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısını gösteren liste kanunun sonuna eklenmiştir.

2 734 Madde 48 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Noter harcları, işle ilgili kağıt ve belgelerin noterlikte kalacak nüshalarına pul yapıştırılmak suretiyle ödenir. Pullar, üzerlerine daire mührü basılmak ve tarih ve yevmiye defterinin sıra numarası yazılmak suretiyle iptal edilir. Defter tasdiki dolayısiyle kullanılacak harc pulları bu defter üzerine ya- pıştırılarak aynı şekilde iptal olunur. Madde 51 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı kanunun hükmüdür.) Noterler, gördükleri işlere karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldıkları harcların nispi harclarda yüzde otuzunu, maktu harclarda yüzde beşini, noter ücreti olarak alırlar. Harc pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde beştir. Madde 72 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlerinde, bu kanunun noter harclarına ait hükümleri uygulanır. Ancak bu kanunun noterlere ait ücret ve beyiyelere ilişkin 51 inci maddesi hükmü konsoloslar hakkında uygulanmaz. 5 18/3/1976 tarih ve 1977 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları 79) Madde 79 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konsolosluk harcları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak fiyat cetveline göre, tarifede yazılı Türk parası karşılığı olan mahalli para ile ödenir. 6 7/6/1979 tarih ve 2244 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34) Madde 34 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hakimler, C. savcıları ve icra iflas memurlariyle adli tabiplere, adliye başkatipleri ile katiplere, mübaşir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarlarda yol tazminatı verilir: 1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları dahilinde ise beher iş için 10 lira, 2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları haricinde ise beher iş için 15 lira, 3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutları içinde, bir kısmı haricinde ise belediye hudutları içinde olan beher iş için 10 lira, belediye hudutları dışında olan beher iş için 15 lira. Ancak bu miktarlar, bir günde birinci benddeki işler için 50 lirayı ve diğer bendlerdeki işler için 75 lirayı geçemez. Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden ziyade iş olursa, mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. Bir işin bir günde tamamlanması mümkün olmadığı takdirde her gün için bir iş üzerinden ve yukarıki bendler gereğince tazminat verilir. Görülen işler birden ziyade ise yol gideri mesafe ile, yol tazminatı ise yukarıdaki bendler esasları ile orantılı şekilde taksim olunur.

3 735 Adliye başkatipleriyle katipler için bu miktarın 2/3 ü mübaşir ve müstahdemler için yarısı ödenir. Yol giderleri, tazminatla ilgili kişiler tarafından işin ifasından evvel emaneten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kaydedilir. Keşfi ve işlemi mütaakıp yapılan sarfiyat bir tutanakla tevsik olunarak bakiyesi ilgili kişiye geri verilir. 7 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 79) Madde 79 (18/3/1976 tarih ve 1977 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konsolosluk Harçları ile, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemler; tarifelerde yazılı harçların Merkez Bankasının tespit ve ilan etmiş olduğu resmi kurlar üzerinden, mahalli paraya çevrilmesi suretiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak cetvelleregöre, harca tabi tutulur. Döviz kurlarında sonradan yapılacak değişiklikler dikkate alınmaz. 8 30/12/1980 tarih ve 2366 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13) Madde 13 bent (c) (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) c) Ayda 250 lirayı geçmiyen nafakalara ait dava ve takipler, "birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır." 9 20/3/1981 tarih ve 2430 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13,86,123) Madde 13 bent (a) (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) a) Değeri 100 lirayı geçmiyen dava ve takipler, "Ticari senetlere ait takipler hariç " Madde 86 (27/3/1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun hükmüdür.) Aşağıda yazılı kişiler pasaport (Memleket dışında konsolosluklarca müddetin uzatılması işlemleri hariç) ve vize harçlarından muaftırlar: a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçiler,"yalnız iki yıllık süre için"(1) b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar. Madde 123 (2/7/1964 tarih 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Özel kanunlarla harctan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harc alınmaz. Ancak İş Kanununa tabi işçilerin iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harctan muafiyet, yevmiyeleri 20 lira veya aylıkları 600 lirayı geçmiyen işçiler hakkında uygulanır. (1) Bu bentdeki "yalnız iki yıllık süre" ibaresi, 18/3/1976 tarih ve 1977 sayılı Kanunun hükmüdür.

4 /1/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,5,52,53,54,55,56,58,59,67,79) Madde 1 bent (3) (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) 3. Vergi itiraz harçları, Madde 5 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Danıştayda açılacak idari davalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır. Vergi, resim, harç ve bunlara bağlı cezalarla ilgili olup Danıştayın görevi içinde bulunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir. Madde 52 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergi itiraz işlemlerinden bu kanuna bağlı (3) sayılı tarifede yazılı olanları, vergi itiraz harçlarına tabidir. Madde 53 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergi itiraz harçları, harca mevzu olan işlemden dolayı itiraz ve temyiz komisyonları ile Danıştaya başvuran mükellefler tarafından ödenir. Madde 54 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergi itiraz harçları, (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. Madde 55 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergi itiraz harçlarından "başvurma harcı" işle ilgili başvurma dilekçesinepul yapıştırılmak suretiyle peşin olarak ödenir. Nispi ve maktu harçlar ihbarname esasına göre itiraz ve temyiz komisyonları karariyle, Danıştay kararlarının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde, keza itiraz komisyonunun temyiz edilmiyerek kesinleşen kararlarından alınacak harçlar da kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir. Madde 56 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kesinleşmiş kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde, mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin kararın tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde geriverilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup olunur. Madde 58 fıkra bir (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tapu ve kadastro harclarını, taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir: Madde 59 bent (a) (13/7/1967 tarih ve 303 sayılı Kanunun hükmüdür.) a) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve diğer ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle, bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, Bent (b,c,d,e) (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) b) Hazine adına kayıt ve tescil olunacak gayrilmenkullerle sair ayni haklar ve şerhi gerektiren diğer işlemler ve bunların terkinleri, c) Kayıt harici kalmış gayrimenkullerin tapuya tescilinden evvelki tedavüller, d) İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihleri,

5 737 e) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge suretleri. Madde 67 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tapu ve kadastro harcları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Madde 79 (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemler, bu işlemlerle ilgili tarifelerin Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilecek yabancı para karşılıkları esas alınmak suretiyle harca tabi tutulur /4/1985 tarih ve 3180 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 76,79) Madde 76 fıkra iki (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler uygulanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu harçlar 4 misli (Yurt dışındaki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunur. Madde 79 (21/1/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemler, bu işlemlerle ilgili tarifelere Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek emsaller uygulanmak suretiyle harca tabi tutulur. 12 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları : 34,68, Mükerrer 69,70) Madde 34 fıkra bir (7/6/1979 tarih ve 8244 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hakimler, Cumhuriyet savcıları ve icra, iflas memurları ile yardımcılarına, adli tabiplere, adliye başkatipleri ile başkatip yardımcılarına, katiplere, mübaşirlere ve hizmetlilere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir : Madde 68 (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kadastro harçları tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir. Tapulama Kanunu hükümleri saklıdır. Mükerrer Madde 69 fıkra üç (2/1/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun hükmüdür.) Belediyelerin ilgili memurları arsa, arazi ve bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (İskan Belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar. Madde 70 fıkra bir (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tapu memurlarının istek üzerine akit yapmak için daire dışında bir yere gitmeleri halinde yapılacak akitlerde, harç ölçüsünün binde biri tazminat olarak emaneten malsandığına yatırılır. Bu miktar 10 liradan az 100 liradan çok olamaz. Görevin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak ilgili memurlar arasında maaşları oranında dağıtılır. Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilirse emanet olarak alınan para geri verilir. Mütat ulaştırma aracının sağlanması, iş sahiplerine aittir.

6 /3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri :(Madde numaraları : Ek 8 sayılı tarife, bölüm III ve VI ) Ek (8) sayılı tarife bölüm (III) (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: 1. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) ( TL.) 2. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için) a) 10 yıllık işletme ruhsatnameleri ( TL.) b) 15 yıllık işletme ruhsatnameleri ( TL.) 3. Maden Kanununun 57 inci maddesindeki şartları yerine getirenlere verilecek faaliyet müsaadesi talebinde ( TL.) 4. Maden işletme imtiyazları (Her yıl için) a) 40 yıllık imtiyazlarda ( TL.) b) 60 yıllık imtiyazlarda ( TL.) c) 99 yıllık imtiyazlarda ( TL.) 5. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) ( TL.) 6. Maden Kanununun gerek 57 inci maddesinden istifadeli gerekse işletme ruhsatnameli işletme imtiyazlı sahalarda fenni nezaretçinin görevden ayrılması dolayısıyla yeniden fenni nezaretçi tayininden ötürü tekrar çalışma müsaadesi taleplerinde ( TL.) 7. İşletme hakkı, tecdit, birleştirme, uzatma, dö- nüştürme ve taş ocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınma talepleri ( TL.) Arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır. Maden Kanunu gereğince alınmış bulunan maden işletme ruhsatnameleri ile maden işletme imtiyazlarının, bu Kanunun 74'üncü maddesine göre sahiplerince işletilmediği takdirde bu ruhsatname ve imtiyazlardan alınmakta olan yıllık harçlar, işletilmeyen her yıl için yüzde 50 fazlası ile tahsil olunur. Ek (8) sayılı tarife bölüm (VI) bent 15 ve 16 (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) 15. Kara ve deniz av tezkereleri: Hususi Kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) a) Su ürünleri müstahsilleri için (1.000 TL.) b) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her yıl için) 1. Avcı cemiyetine dahil olanlardan (3.000 TL.) 2. Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan (5.000 TL.) 16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: a) Resmi makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) ( TL.) b) Bulundurma vesikaları (İki yılda bir) (3.000 TL.)

7 /12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanun ile yürülükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Mükerrer Madde 138.) Mükerrer Madde 138 (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli tarifelerde yer alan maktu harçları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) birlikte veya her tarife itibariyle ayrı ayrı, yahut tarifelerin ilgili fıkra vebentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı yirmi katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had ve miktarlardan az, bu had ve miktarların yirmi katından çokolmamak kaydıyla yeni had ve miktarlar tespit etmeye yetkilidir. (1) 15 8/5/1991 tarih ve 3717 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 34.) Madde 34 (7/6/1979 tarih ve 2244 sayılı Kanunun hükmüdür.) (Değişik: 4/12/ /90 md.) Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hakimler. Cumhuriyet Savcıları askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra iflas memurları ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürü ile yazı işleri müdür yardımcılarına, katiplere, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan Hazine avukatlarına yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir. Hazine avukatlarına yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden tediye olunur. ve ayrıca gündelik ödenmez. 1 - Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde ise, her iş için, 1 inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 1/2'si. 2 - Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, her iş için, 1 inci derece Devlet Memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3'ü, 3 - Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her iş için, 1 inci bent hükmü, belediye sınırları dışında olan her iş için, 2 nci bent hükmü uygulanır. Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş olursa mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. İş bir günde tamamlanamadığı takdirde hergün için bir iş üzerinden ve yukarıdaki bentler gereğince tazminat verilir. Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklıkile, yol tazminatı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. Adliye başkatipleri ile başkatip yardımcıları ve katipler için bu miktarın 2/3'ü, mübaşirler ve hizmetliler için 1/2'si ödenir. Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce, emaneten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip keşif ve işlem sonunda yapılan harcama bir tutanakla belgelenerek kalanı ilgili kişiye geri verilir. (1) Miktarlar,3418 ve 3505 sayılı Kanunlarla yükseltilmiş ve metne işlenmiştir.

8 /5/1994 tarih ve 3986 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaları : Ekli tarifeler) (1) Sayılı Tarife - (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) (1) SAYILI TARİFE (1) Yargı harçları: (A) (Değişik: 21/1/ /14 md.) Mahkeme Harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I - Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde, Uygulanan Orijinal Miktar Miktar 1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde ( TL.) (200 TL.) 2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde ( TL.) (400 TL.) 3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da ( TL.) (600 TL.) (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) II- Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerinesebebiyet verilen celselerden.) 1. Sulh mahkemeleri: a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (17.800) 250 liradan aşağı olmamak üzere, (Binde 1) (Binde 1) b) Belli bir değer bulunmayan davalarda ( TL.) (250 TL.) 2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (30.000) 500 liradan az olmamak üzere (Binde 1) (Binde 1) III- Karar ve ilam harcı: 1. Nispi harç: a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 30) (Binde 30) (Her türlü tazminat davalarında bu nispet binde 10 olarak uygulanır.) (Ek: 4/12/ /96-A md.) Bakanlar Kuruludava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmaküzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup,3239 sayılı Kanunla eklenen ve 3689 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer 138 inci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 24 Seri Nolu Tebliğile (R.G. 23/12/ ) 1994 yılı için tesbit edilmiş olan maktu harç miktarı ile maktu ve nisbi harçların asgari ve azami miktarları metne siyah puntolarla işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Mülga Hükümler Külliyatının 2 nci Cilt, 739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.

9 738-3 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satışsuretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 5) (Binde 5) c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 2) (Binde 2) d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 5) (Binde 5) e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. Nispi harçlar (30.000) 500 liradan aşağı olamaz. 2. Maktu harç: a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşki-line imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında ( TL.) (500 TL.) b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtayve Danıştay kararlarında ( TL.) (1.000TL.) c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'ın icranın tehiri kararlarında ( TL.) (750 TL.) d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında ( TL.) (750 TL.) B) İcra ve iflas harçları: I - İcra harçları: 1. İcraya başvurma harcı ( TL.) (500 TL.) 2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı ( TL.) (500 TL.) 3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden: a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 2) (Yüzde 2) b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 4) (Yüzde 4) c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 5) (Yüzde 5) d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 2) (Yüzde 2) e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İf-las Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1) (Yüzde 1) f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde: aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1) (Yüzde 1) bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 2) (Yüzde 2) g) (Değişik: 20/3/ /4-B md.) Menkul tesliminde;

10 738-4 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1) (Yüzde 1) bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 2) (Yüzde 2) 4. İdare harçları: ( TL.) (300 TL.) (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) II- İflas harçları: 1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masayakatılma harcı ( TL.) (750 TL.) 2. (Değişik: 4/12/ /96-A md.) Konunun değeri üzerinden harç: a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 2) (Yüzde 2) b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 5) (Binde 5) C) Ticaret Sicili harçları: I - Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında: a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ( TL.) (2.500 TL.) b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) (7.000 TL.) c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) ( TL.) 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil veilanında (Her kişi için): a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ( TL.) (1.000 TL.) b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) (1.500 TL.) c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) (3.000 TL.) 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde harç alınmaz.) a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ( TL.) (1.000 TL.) b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) (1.500 TL.) c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) (3.000 TL.) 4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil) a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde ( TL.) (500 TL.) b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) (750 TL.) c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde ( TL.) (1.500 TL.) Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye' deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. II - Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları: 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) ( TL.) (100 TL.)

11 738-5 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) ( TL.) (300 TL.) D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım): I - Suret harçları: (Değişik: 20/3/ /4-D md.) a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (3.100 TL.) (30 TL.) b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (3.100 TL.) (30 TL.) c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (5.800 TL.) (50 TL.) d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (5.800 TL.) (50 TL.) Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. II - Muhafaza harçları: Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden: a) Bir yıla kadar (Binde 5) (Binde 5) b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 2,5) (Binde 2,5) III - Defter tutma harçları: a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (17.800) 225 liradan az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerin den (Binde 2) (Binde 2) b) Miras işlerinde defter tutulmasında: aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuşise bu bakiye üzerinden (Binde 2) (Binde 2) bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise ( TL.) (375 TL.) c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden ( TL.) (375 TL.) IV - Miras işlerine ait harçlar: Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde2) (Binde 2) (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.) V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar: Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri: a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,50) (Binde 0,50) b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler ( TL.) (500 TL.)

12 738-6 (2) Sayılı Tarife - (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) (2) SAYILl TARİFE (1) Noter Harçları Uygulanan Miktar I - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 1. (Değişik: 30/12/ /2 md.) Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, muka Orijinal Miktar velename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 0,50) (Binde 0,50) Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (60.800) 500 liradan az ( ) liradan çok olamaz. 2. Emanet harçları: Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli ema netlerden (Binde 1) (Binde 1) Harç miktarı (5.800) 50 liradan az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan heryıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 2) (Binde 2) Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazlaolan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir. 4. Konşimento yazılması harcı: Konşimento yazılmasın da eşyanın her gayrisafi tonundan (517 TL.) (5 TL.) 5. (Ek: 21/1/ /15 md; mülga: 4/12/ /139 md.) II - Maktu harçlar: 1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden ( TL) (150 TL.) 2. Her nevi tebliğ, (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için ( TL.) (150 TL.) 3. Vekaletnameler: a) Özel vekaletnamelerde beher imza için (9.100 TL.) (100 TL.) b) Genel vekaletnamelerde beher imza için ( TL.) (150 TL.) 4. Defter tasdiki: a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler ( TL.) (200 TL.) (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 3239 sayılı Kanunla eklenen ve 3689 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer 138 inci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 24 Seri Nolu Tebliğ ile (R.G.23/12/ ) 1994 yılı için tespit edilmiş olan maktu harç mik-tarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarları metne siyahpuntolarla işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Mülga Hükümler Külliyatının 2 nci Cilt, 739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.

13 738-7 Uygulanan Miktar Miktar bb) Serbest meslek kazanç defteri ( TL.) (250 TL.) cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler ( TL.) (250 TL.) b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: 100 sayfaya kadar (100 dahil) (8.800 TL.) (75 TL.) 100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için (8.800 TL.) (75 TL.) 5. Suretler ve tercümeler: a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından (3.100 TL.) (30 TL.) b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) (5.800 TL.) (50 TL.) 6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) ( TL.) (l50 TL.) 7. Tesbit ve tutanak harçları: Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya birşeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti ( TL.) (l50 TL.) 8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar: Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklar da ( TL.) (2.500 TL.) 9. Düzeltme harcı: Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle ya pılacak düzeltmelere ait beyannamelerden her imza için (4.500 TL.) (40 TL.) 10. Mukavele feshi harcı: Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazam mun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için (4.500 TL.) (40 TL.) 11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarınınidaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim muka- veleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukaveleve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'-sen düzenlenecek tutanaklardan ( TL.) (500 TL.) Orijinal

14 738-8 (3) Sayılı Tarife - (21/1/1982 tarih ve 2588 sayılı Kanunun hükmüdür.) (3) SAYILI TARİFE (1) Uygulanan Orijinal Miktar Miktar Vergi yargısı harçları: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda. I - Başvurma harcı: a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma : ( TL.) (500 TL.) b) Danıştaya başvurma ( TL.) (1.000 TL.) II- Nispi harçlar: a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (30.000) 500 liradan az olmamak üzere (Binde 2) (Binde 2) b) Danıştay kararlarında: Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zamve cezaların top lam değeri üzerinden (60.800) liradan az olmamak üzere (Binde 4) (Binde 4) (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir) III - Maktu harç: Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili: a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararla rında ( TL.) (500 TL.) b) Danıştay kararlarında ( TL.) (1.000 TL.) c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında ( TL.) (1.000 TL.) IV - Suret harçları: Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil ) (2.500 TL.) (25 TL.) (4) Sayılı tarife - (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) (4) SAYILI TARİFE (1) Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar: I - Tapu işlemleri: 1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde 5) (Binde 5) (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 3239 sayılı Kanunla eklenen ve 3689 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer 138 inci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 24 Seri Nolu Tebliğ ile (R.G.23/12/ )1994 yılı için tespit edilmiş olan maktu harç miktarları ile maktu ve nisbi harçların asgari ve azami miktarları metne siyah puntolarla işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Mülga Hükümler Külliyatının 2 nci cilt, 739 uncu sayfadaki ilgili listeyebakınız.

15 738-9 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar 2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 700) (Binde 700) 3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hak- ların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) (Binde 5) 4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 30) (Binde 30) 5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe,vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdirolunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 30) (Binde 30) 6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 5) (Binde 5) b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) (Binde 5) c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2) (Binde 2) 7. İpotek tesisinde: a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 2) (Binde 2) b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 2) (Binde 2) c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen deği şikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 1) (Binde 1) 8. Muvakkat tesciller: Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1) (Binde 1) 9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 3) (Binde 3) 10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 3) (Binde 3) 11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 2) (Binde 2)

16 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar 12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, be- delsiz olanlarından kayıtlı değerden (Binde 3) (Binde 3) 13. a) (Değişik: 4/l2/l /96-B md.) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde emlak (Bina) vergisi değeri üzerinden (Binde 30) (Binde 30) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki mes kenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden (Binde 15) (Binde 15) Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, Emlak Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslardahilinde yürütülür. b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 10) (Binde 10) c) (Değişik: 21/1/ /17 md.) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden (Binde 5) (Binde 5) 14. (Değişik: 21/1/ /17 md.) (TapuHarcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden ( TL.) (250 TL.) 15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayri menkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1) (Binde 1) 16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için ( TL.) (500 TL.) 17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) (8.800 TL.) (100 TL.) 18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 5) (Binde 5) 19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 60) (Binde 60) 20. (Ek: 21/1/ /17 md.) a) (Değişik: 4/12/ /96-B md.) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göredevir ve iktisabında gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üze-rinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, (Binde 40) (Binde 40)

17 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyan- name ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. b) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 20) (Binde 20) c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 mis-line eşit sayılır) devir alan için (Binde 40) (Binde 40) d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakilhakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin ya-rısından aşağı olamaz) devir alan için (Binde 40) (Binde 40) e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve deviriçin ödenen bedel üzerinden de vir alan için (Binde 40) (Binde 40) f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir be deli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 40) (Binde 40) Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz. II - Kadastro ve tapulama işlemleri: (Değişik: 4/12/ /96-B md). Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden: a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulamasında, (Binde 3) (Binde 3) b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 5) (Binde 5)

18 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler iletespitte hazır bulunanlardan, (Binde 4) (Binde 4) d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 6) (Binde 6) (Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için ( TL.) liradan aşağı olamaz.) Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı ( TL.) liradır. (Ek: 4/12/ /96-B md.) Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 27 nci maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır. (5) sayılı tarife - (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) (5) SAYILI TARİFE (1) Konsolosluk harçları: I - Değer üzerinden alınacak harçlar: 1. Tereke işlerinde: a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 10) (Binde 10) b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden (Binde 5) (Binde 5) 2. Sulhnameler: (Kararda yazılı değer üzerinden:) a) liraya kadar olan kısmından ( dahil) (Binde 20) (Binde 20) b) liradan sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 5) (Binde 5) 3. Kıymetli eşyanın tesliminde: Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emane ten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 3) (Binde 3) 4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 1) (Binde 1) II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar: 1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan (1.070TL.) (10 TL.) 2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan (517 TL.) (5 TL.) 3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beherrüsum tonilatosundan (517 TL.) (5 TL.) III - Maktu harçlar: 1. Gemi jurnalinin tasdiki: (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 3239 sayılı Kanunla eklenen ve 3689 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer138 inci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 24 Seri Nolu Tebliğ ile (R.G. 23/12/ ) 1994 Yılı için tesbit edilmiş olan maktu harç miktarları ile maktu ve nisbi harçların asgari ve azami miktarları metne siyah puntolarla işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Mülga Hükümler Külliyatının 2 nci cilt,739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.

19 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar a) Jurnalin tasdiki ( TL.) (750 TL.) b) Jurnala sayfa ilavesi ( TL.) (300 TL.) 2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezintigemi lerinin vizeleri ( TL.) (3.000 TL.) 3. İmza ve mühür tasdiki: a) (Değişik: 20/3/ /5 md.) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) ( TL.) (300 TL.) b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) ( TL.) (600 TL.) 4. (Değişik: 20/3/ /5 md.) Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) ( TL.) (300 TL.) 5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler: a) Birinci sayfa için ( TL.) (300 TL.) b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için ( TL.) (150 TL.) 6. Gerçek ve tüzelkişilerin isteği üzerine: a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) ( TL.) (500 TL.) b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) ( TL.) (1.000 TL.) 7. Terekenin mühürlenmesi ( TL.) (750 TL.) 8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki ( TL.) (450 TL.) 9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zik redilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar ( TL.) (300 TL.) 10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin kon-soloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak ( TL.) (750 TL.) (6) Sayılı tarife - (10/4/1985 tarih ve 3180 sayılı Kanunun hükmüdür.) (6) SAYILI TARİFE (1) Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları: I- Pasaport Harçları: 1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) 6 aya kadar olanlar ( TL.) (3.000 TL.) 1 yıl için olanlar ( TL.) (4.000 TL.) (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 3239 sayılı Kanunla eklenen ve 3689 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer 138 inci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 24 Seri Nolu Tebliğile (R.G. 23/12/ ) 1994 Yılı için tesbit edilmiş olan maktu harç miktarları ile maktu ve nisbi harçların asgari ve azami miktarları metne siyah puntolarla işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Mülga Hükümler Külliyatının 2 nci Cilt, 739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.

20 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar 2 yıl için olanlar ( TL.) (7.000 TL.) 3 yıl için olanlar ( TL.) ( TL.) 3 yıldan fazla süreli olanlar ( TL.) ( TL.) Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasa- portta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesindeyer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferitve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır. 3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolos- luklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerininbitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır. II - Vize harçları: 1. Giriş vizeleri: a) Tek giriş ( TL.) (1.500 TL.) b) Müteaddit giriş ( TL.) (5.000 TL.) 2. Transit vizeleri: a) Tek transit ( TL.) (1.500 TL.) b) Çift transit ( TL.) (3.000 TL.) (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.) Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak, Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri ( TL.) (5.000 TL.) III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları: 1. İkamet tezkeresi: 6 aylık olanlar ( TL.) (5.000 TL.) 1 yıllık olanlar ( TL.) ( TL.) 2 yıllık olanlar ( TL.) ( TL.) 2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ( TL.) (3.000 TL.) (7) sayılı tarife - (21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun hükmüdür.) (7) SAYILI TARİFE (1) Gemi ve Liman Harçları I- Gemi sicil işlemleri 1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: (212 TL.) (2,5 TL.) ( ) liradan az, ( ) liradan çok olamaz. 2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesin de satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 10) (Binde 10) (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.) (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 3239 sayılı Kanunla eklenen 3689 sayılı Kanunla değiştirilen mükerrer 138 inci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 24 Seri Nolu Tebliğ ile (R.G. 23/12/ ) 1994 yılı için tespit edilmiş olan maktu harç miktarları ile maktu ve nisbi harçların asgari ve azami miktarları metne siyah puntolarda işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Mülga Hükümler Külliyatının 2 nci cilt, 739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz. (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

Yürürlük:14/4/2011) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)

Yürürlük:14/4/2011) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 05 İST, 06. 01. 2005 ÖZET: * 2005 yılında uygulanacak yeni harçlar belirlendi. 2005 YILINDA UYGULANACAK YENİ HARÇ TUTARLARI: 05.01.2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) 30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 mükerrer 138 inci maddesinde, "... Her

Detaylı

2009 yýlý maktu harçlarý Perþembe, 01 Ocak 2009

2009 yýlý maktu harçlarý Perþembe, 01 Ocak 2009 2009 yýlý maktu harçlarý Perþembe, 01 Ocak 2009 Taþpýnar Muhasebe (1) SAYILI TARÝFE Yargý Harçlarý: A) Mahkeme harçlarý: Hukuk ve ticaret davalarýyla, idari davalarda ihtilafsýz yargý konularýnda ve icra

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Tarihinden itibaren yapılacak uygulamalarda aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

Tarihinden itibaren yapılacak uygulamalarda aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 22.01.2013 Sirküler No : 2013-01 Konut Teslimlerinde KDV Oranları, Konu : Tapu Harçları ve Damga Vergileri Hakkında Sirküler 01.01.2013 Tarihinden itibaren yapılacak

Detaylı

30/3/2011-6216/75 (226,90 T.L)

30/3/2011-6216/75 (226,90 T.L) (3) (1) SAYILI TARİFE (1) (Değişik :21/11/1980-2345/2 md.) Yargı harçları : (A) (Değişik : 21/1/1982-2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/ /2 md.)

(1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/ /2 md.) (1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/1980-2345/2 md.) Uygulanan Yargı harçları : (A) (Değişik : 21/1/1982-2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

2010 YILI PASAPORT HARÇ TUTARLARI İNDİRİLDİ

2010 YILI PASAPORT HARÇ TUTARLARI İNDİRİLDİ Sirküler Rapor 21.06.2010 / 72-1 2010 YILI PASAPORT HARÇ TUTARLARI İNDİRİLDİ ÖZET : 7/6/2010 tarihli ve 2010 /512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 Haziran 2010 tarihinden itibaren pasaport işlemleri

Detaylı

AVUK ATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ CMK ÜCRET TARİFESİ HARÇLAR K ANUNU GENEL TEBLİĞİ

AVUK ATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ CMK ÜCRET TARİFESİ HARÇLAR K ANUNU GENEL TEBLİĞİ A N K A R A B A R O S U AVUK ATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ CMK ÜCRET TARİFESİ HARÇLAR K ANUNU GENEL TEBLİĞİ Ankara Barosu 2013 İçindekiler Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi* 1 CMK Ücret Tarifesi** 15 Harçlar

Detaylı

SİRKÜLER ( 2012 / 02 )

SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) Konu: SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) 1) 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliği. 2) 2012 Yılı maktu harç tutarları ve hadleri hakkında genel tebliği. 3) Konsolosluk harçları hakkında genel

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

İçindekiler. 13. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

İçindekiler. 13. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 5. Asgari Geçim

Detaylı

(9,00 TL) 1,8) 9,00 TL (15,60 TL)' 1,8) III-

(9,00 TL) 1,8) 9,00 TL (15,60 TL)' 1,8) III- 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43)

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43) 23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355 Maliye Bakanlığından: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43) 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081224-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081224-8.htm Page 1 of 14 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme 1. Yeniden Değerleme Oranı Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme 2008 % 12,00 VUK Genel Tebliği No: 387 2009 % 2,2 VUK Genel Tebliği No: 392 Not: Bu oranlar, 4. geçici vergi dönemleri için de uygulanmaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER 2008/36. : 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi

SİRKÜLER 2008/36. : 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi SİRKÜLER 2008/36 SİRKÜLERİN Tarihi : 24.12.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi : 492 Sayılı Harçlar Kanunu : 24.12.2008

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onuncu Hafta Ünite 2 2 Ünite II HARCIN UNSURLARI 3 HARCIN KONUSU 4 Harcın Konusu-1

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

(1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: I. Başvurma harcı: II. Celse harcı: III. Karar ve ilam harcı: 1.

(1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: I. Başvurma harcı: II. Celse harcı: III. Karar ve ilam harcı: 1. (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

Sirküler No: 105 İstanbul, 30 Aralık 2014

Sirküler No: 105 İstanbul, 30 Aralık 2014 Sirküler No: 105 İstanbul, 30 Aralık 2014 Konu: 2015 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 10,11) dikkate

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138

Detaylı

Usulsüzlük fiili re sen takdiri de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.

Usulsüzlük fiili re sen takdiri de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır. 2009 Yılı Pratik Bilgileri 2009 yılında geçerli olan güncel pratik bilgiler 1. Yeniden Değerleme Oranı Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme 2007 % 7,20 VUK Genel Tebliği No: 377 2008 % 12,00 VUK

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

ASMMMO HARÇ TARİFELERİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73)

ASMMMO HARÇ TARİFELERİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73) (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73) Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife Mahkeme Harçları Başvuru Harcı Celse Harcı Karar ve İlam

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE

MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/64 TARİH: 31.12.2010. Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/64 TARİH: 31.12.2010. Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/64 TARİH: 31.12.2010 KONU Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2010 yılı için

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

Sirküler No: 128 İstanbul, 27 Aralık 2016

Sirküler No: 128 İstanbul, 27 Aralık 2016 Sirküler No: 128 İstanbul, 27 Aralık 2016 Konu: 2017 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: 2017 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını

Detaylı

Binde 59,4. Binde 9,9

Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. Binde 68,31. Binde 11,38

(1) SAYILI TARİFE. Binde 68,31. Binde 11,38 (1) SAYILI TARİFE Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/12/2008 SAYI 2008/206 REFERANS 4/206. 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/12/2008 SAYI 2008/206 REFERANS 4/206. 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/12/2008 SAYI 2008/206 REFERANS 4/206 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 Maliye Bakanlığından: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun 1

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler No: 095 İstanbul, 25 Aralık 2015

Sirküler No: 095 İstanbul, 25 Aralık 2015 Sirküler No: 095 İstanbul, 25 Aralık 2015 Konu: 2016 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 5,58) dikkate

Detaylı

Binde 59,4. Binde 9,9

Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Konu: 2014 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 3,93) dikkate

Detaylı

Sayın İlgili, Bu tutarlar 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 78 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Sayın İlgili, Bu tutarlar 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 78 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Sayı : 2016 105 İstanbul, 2016 Konu : 2017 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Res mı G Gazete Kuruluş 'tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Res mı G Gazete Kuruluş 'tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Res mı G Gazete Kuruluş 'tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 17 TEMMUZ 1964 CUMA Sayı: 11756 KANUNLAR Kanun No :

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 8. Harçlar kanunu 8.1 Konusu Harçlar, Devlet ve yetkili organları tarafından sunulan bir kısım hizmetler için, o hizmetlerden faydalananlardan alınan karşılıklardır. Harçlar Kanunu na göre alınacak harçlar

Detaylı

Kanun No: 492 Kabul Tarihi: 2/7/1964 Resmi Gazete Sayısı: 11756 Resmi Gazete Tarihi: 17/7/1964

Kanun No: 492 Kabul Tarihi: 2/7/1964 Resmi Gazete Sayısı: 11756 Resmi Gazete Tarihi: 17/7/1964 Kanun Adı: HARÇLAR KANUNU Kanun No: 492 Kabul Tarihi: 2/7/1964 Resmi Gazete Sayısı: 11756 Resmi Gazete Tarihi: 17/7/1964 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu Kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD, TUTAR, ORAN VE TARİFELER GVK NIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLARI

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD, TUTAR, ORAN VE TARİFELER GVK NIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLARI VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD, TUTAR, ORAN VE TARİFELER GVK NIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLARI Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

14.16 Harç oran ve tutarlarına ilişkin tablo (2012 yılı) (1) Sayılı Tarife

14.16 Harç oran ve tutarlarına ilişkin tablo (2012 yılı) (1) Sayılı Tarife 14.16 Harç oran ve tutarlarına ilişkin tablo (2012 yılı) (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

2013 Yılında Gayrimenkul/İnşaat Sektörünü İlgilendiren Önemli Vergisel Değişiklikler

2013 Yılında Gayrimenkul/İnşaat Sektörünü İlgilendiren Önemli Vergisel Değişiklikler 2013 Yılında Gayrimenkul/İnşaat Sektörünü İlgilendiren Önemli Vergisel Değişiklikler Vergi Bülteni Tarih : 02.01.2013 Sayı : 2013/06 İçerik : GAYRİMENKUL VERGİLERİ 2013 yılında gayrimenkul/inşaat sektörünü

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

2017 YILI HARÇ TUTARLARI

2017 YILI HARÇ TUTARLARI 2017 YILI HARÇ TUTARLARI İÇİNDEKİLER 1.Yargı harçları, 2. Noter harçları, 3. Vergi Yargısı Harçları, 4. Tapu ve Kadastro harçları, 5. Konsolosluk harçları, 6. Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni,

Detaylı

HARÇ TARİFELERİ. ( tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

HARÇ TARİFELERİ. ( tarihinden itibaren uygulanmak üzere) (01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 78) Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife Mahkeme Harçları Başvuru Harcı Celse Harcı Karar ve İlam

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2010

Verginet.net ten pratik bilgiler 2010 Verginet.net ten pratik bilgiler 2010 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret

Detaylı

30/3/2011-6216/75 (239,50 T.L)

30/3/2011-6216/75 (239,50 T.L) (1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/1980-2345/2 md.) Yargı harçları : (A) (Değişik : 21/1/1982-2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

SİRKÜLER 2013/15 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/15 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/15 Sayın Yetkili; 2013 yılında uygulanacak maktu ve nispi harçların belirlendiği 69 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Sirküler no: 010 İstanbul, 2 Ocak 2013

Sirküler no: 010 İstanbul, 2 Ocak 2013 Sirküler no: 010 İstanbul, 2 Ocak 2013 Konu: Maktu ve nispi harçlar 1 Ocak tan geçerli olmak üzere % 15 oranında artırıldı. Özet: 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar

Detaylı

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU)

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) 2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/10-2

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/10-2 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/10-1 2015 YILI HARÇ TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarına ilişkin 73 seri

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. Adalet ve Maliye Bakanlığı CMK ÜCRET TARİFESİ. Adalet Bakanlığı TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. Adalet ve Maliye Bakanlığı CMK ÜCRET TARİFESİ. Adalet Bakanlığı TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ 2012 Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Adalet ve Maliye Bakanlığı CMK ÜCRET TARİFESİ Adalet Bakanlığı TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Maliye Bakanlığı HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ Ankara

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2014-24)

SİRKÜLER RAPOR (2014-24) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 1

Detaylı