ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ"

Transkript

1 maal ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARA SĐSTELERĐ v GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENESĐ C. Erdm ĐRAK *.Cüyt FETVACI ** * Doç.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi, ** Araş.Gör.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi Eltri silmsi gibi blmy durumlar arşısıda asasörlri ii at arasıda alması sı arşılaşıla sorulardadır. Kapalı bir hacimd ısa sürlid olsa alma isalar üzrid olumsuz tilr yaratmatadır. Bu soruu gidrilmsi, asasör mühdislrii üzrid uzu zamalarda bri çalışmata olduğu ouları başıda yr almatadır. Bu çalışmada, at arasıda ala abilri yaı ata ulaştırmayı v içid apalı ala yolcuları urtarmayı hdfly sistmlr haıda bilgi vrilmiştir. Acil durum urtarması sasıda ihtiyaç duyulaca toplam güç hsaplaması v syir msafsi bir örl l alımıştır. Aahtar sözcülr : Asasör, acil urtarma, şarj dilbilir batarya, sitisiz güç ayağı Th subjct of mrgcy rscu for passgrs trappd btw floors i a lvator subsqut to a powr failur is o which dsrvs particular atttio. Ev for short priod, th cofid spac i th car will iduc strss lvls. Elvator girs hav b worig o th solutio of this problm. I this study, th systms aim to mov th cabi to a suitabl ladig aftr a powr failur ad to rscu th passgrs safly ar xamid. Th calculatio of total rgy dd for this mrgcy situatio ad travl distac ar giv with a xampl. Kywords : Elvator, mrgcy rscu, rchargabl storag battry, uitrruptabl powr supply. GĐRĐŞ Gllil ltri silmsi vya asasörü di paosuda olabilc arızalarda vb. dlrl atlar arasıda ala abi içidi yolcuları urtarma içi, aa şaltr apatılara v mai fr boşaltılara volaı ll tahri dildiği v yaı at hizasıa abii gtirildiği urtarma yötmi ullaılmatadır [1]. Asasörü di paosu il brabr uyumlu olara çalışırlar v ltri sildiğid otomati olara dvry girrlr. Güümüz asasör tolojisid is, otomati olara abii yaı ata ulaştırmaya v yolcuları asasörüd güvli olara tr dilmsii sağlaya acil urtarma sistmlri gliştirilmiştir [2]. Hastaha gibi bialarda is ltri silmsi durumuda diğr ipmalarda olduğu gibi jratör vasıtasıyla asasör tsislri çalıştırılmatadır [3]. Asasör tsislrid acil durumlarda ullaılma üzr yrlştiril bir abi urtarma sistmi miimum rjiy ihtiyaç duyaca ( yaı ata ulaşabilc v apısıı açabilc) şild dizay dilmli v bu işlmi miimum sürd grçlştirmlidir. Kurtarma sistmii ltri güç ayağı azıda aşağıdai fosiyoları yri gtirbilmlidir [2]: Kabi içid acil durumda dvry gir aydılatma Asasör otrol sistmii bslm Fr maizmasıı gvştm v tutma Kabi v at apılarıı açma Kabii hart ttirm

2 Acil durum habrlşmsi gibi diğr sistmlri bslm Schwdt v Bcz yaptıları çalışmada, asasör sistmlrid ullaılması düşüül acil urtarma sistmlrii l alara, grli güç hsap ifadlrii ortaya oymuş v sistmi ltri doaımı açılamıştır [2,4]. Spitzr is yaptığı çalışmada hidroli asasörlr içi basit şarj dilbilir bataryalı urtarma sistmii taıtara, sistmi çalışma saslarıa yr vrmiştir [2]. Bu çalışmada is, yaygı olara ullaıla şarj dilbilir bataryalı v sitisiz güç ayalı acil urtarma sistmlri iclc v at hizalamasıda grli güç hsapları il acil urtarma sistmi dvry girdiğid yol alabilcği msaflr l alıacatır. ACĐL KURTARA SĐSTELERĐNĐN GÜÇ KAYNAKLARI Acil urtarma cihazıı otrol dvrsi, aa şbyi sürli olara izlmt v voltajdai ai düşmyi algılayara çalışmaya başlamata v abii at hizasıı otrol ttit sora, hizada bulua atı apı maizmasıı çalıştırara apıları açmatadır. Kat hizasıda olmaya abilrd is apıı apalı olup olmadığıı otrol ttit sora mai fri açmata v tahri motoruu çalıştırmatadır. Grli miimum motor momtii sağlayaca v hart sürsii miimuma idirc abi hart yöü tayi dilmtdir. iimum momti grtiği hart yöü, aşağı - yuarı yöd tst alışlarıyla bulumatadır. Eğr hr ii yö (aşağı / yuarı) içi şit momt dğri buluduğuda aşağı yöd urtarma işlmi grçlştirilmtdir [5]. Kurtarma sistmi hart yöüü tayi ttit sora çalışmatadır. Hdfl yödi il dura atıa ulaşıldığıda at hizalamasıda sora dvr apamata v mai fr silr abi sabitlmtdir. Daha sora apı maizması tahri dilr otomati apılar tamam açı pozisyoa gtirilmtdir. Aa şbi dvr dışı aldığı acil durumda, abi içid apalı ala yolcuları urtarılması içi grli güç ayağıı tmi tm içi dğişi yötmlr mvcuttur. Bularda yaygı ullaılaları şulardır : a) Kol uvvti: maia dairsid aa şbyi dvr dışı bıraara, pabuçlu fri gvştr, volaı dödürm surtiyl abii bir alt ata idirm v apıyı ll açma b) Acil durum güç ayağı : 3 fazlı altratif aım sağlaya jratör sistmli acil durum güç ayağıdır. Đçt yamalı motor tarafıda tahri dil jratör il ltri ürt sistm, asasör tahri grubuu yrii almata v ısa bir sür içi çalışmatadır. c) Şarj dilbilir batarya: 250 V doğru aımlı şarj dilbilir batarya grubuyla çalışa acil durum urtarma d) Ksitisiz güç ayağı : 250 V altratif aımlı 50 Hz fraslı v rji dpolaya, şarj dilbilir bataryaya sahip sitisiz güç ayağı (UPS) sistmiyl çalışa urtarma sistmi aliyt aalizi diat alıara, asasör mühdislri tarafıda yuarıda blirtil acil urtarma sistmlrid uygu olaı sçilmlidir. Tüm bu urtarma sistmlri, ısa sür içi dvry girmt v asasör oprasyolarıda hayati olalarıı icra tmtdir. Acil urtarma sistmi düşü hızda çalıştırılara, tam

3 apasitd v rjim hızıda ihtiyaç duyula rjid daha az rji harcamatadır. Böylc sistm, bir UPS vya şarj dilbilir batarya il tahri dilbilir. Ksitisiz güç ayağı vya şarj dilbilir batarya ullaıla acil urtarma sistmii tasarımı içi grli asasör sistmi ait ti bilgilr Tablo 1'd görülmtdir [4]. Tablo 1. Asasör Tsisi Ait Bilgilr Asasör mai doaımı Kabi apasitsi Q [g] Halatlama oraı j Dişli çvrim oraı i Kabi ağırlığı K [g] Đvm a [m/s 2 ] Kasa çapı D [mm] Karşı ağırlı G [g] Hız v [m/s] Atalt momti J [gm 2 ] otor Grli güç P [W] Atalt momti J m [gm 2 ] otor vrimi η Grli momt [Nm] Asro hız [da -1 ] Nomial voltaj U [V] Güç atsayısı cos φ Aım I [A] Stator dirci R s [Ω] Fras f [Hz] Acil durum urtarma sistmlrid ullaılmata ola sitisiz güç ayağı vya şarj dilbilir batarya sçimi içi grli ti bilgilr Tablo 2'd görülmtdir. Tablo 2. Acil Kurtarma Sistmi Bilgilri UPS (Ksitisiz Güç Kayağı) Şarj Edilbilir Batarya Voltaj U [V] Voltaj U b [V] Güç P Batarya apasitsi BK [W] [Ah] Eti güç P [W] Batarya apasitsi [Ah] BK Acil urtarma sistmid ullaıla sitisiz güç ayağıı sçimid UPS üzrid bslc yüü toplam gücü VA cisid hsaplamalıdır. Özllil büyü yülr içi, yüü arşılayabilc yaı güçti UPS i sçilmsi, vrimlili açısıda, dolayısıyla da rji sarfiyatı v toplam yatırım maliyti açısıda ullaıcıya avataj sağlayacatır. Stati UPS taımı içi gir farlı çalışma prsiplrii tamamıda, gl olara üç orta tml usurda söz tm mümüdür. Bular; şbd sağlaa AC rjiyi doğrultara aü grubua v viricilr atara doğrultucu; aü grubuda v doğrultucuda alıa DC rjiyi trar AC rjiy virr yülr atara virici v bu işlmlr içi grli DC rjiyi dpolama içi ullaıla aü grubudur. Asasör tsisi mot dilmiş ola urtarma sistmi thli aıda otomati olara diliğid dvry girr aa tahri motorua bataryada rji sağlamatadır. Bataryada ld dil doğru aım sahip olduğu özl bir ltroi doaım saysid tahri motoruu çalıştırma içi

4 grli trifaz altratif aıma döüştürülmtdir. Kurtarma sistmid, urtarma sırasıda asasör motoruu bslyc ola bir 3 faz ivrtör v bu ivrtör tarafıda bsl bir aü bataryası bulumatadır. Bu ivrtörü gücü v aü bataryasıı ampr/saat apasitsi, bslc ola asasör motoruu gücü gör farlılı göstrmtdir. Aca hr farlı motor gücü içi ayrı bir urtarma üitsii ürtilmsi hm ti hm d oomi dlrd dolayı uygu olmadığı gibi grli d dğildir. Buu yri biraç farlı apasitd üit ürtilmtdir [6]. Asasör motor gücü uygu ivrtör v aü bataryası sçm grliliği, bir urtarma cihazıı apasitsi v dolayısı il modlii blirly ömli fatördür. Kurtarma syri sırasıda fr v lirpomp bobii d urtarma üitsi dahilid bulua bağımsız bir ivrtörd bslmtdir [7]. Şarj dilbilir bataryalı urtarma sistmii oluştura doaımlar aşağıda görülmtdir Batarya Kotrol dvrsi Hart izlm üitsi Batarya şarj cihazı Fras jatörü Kotatör v röllr Kapı otrol üitsi Ayrıca at hizasıa gl abii içidi isaları tahliysi içi apı maizması da şarj dil batarya saysid açılmatadır. Asasör tsisid yr ala şarj dilbilir acil urtarma sistmii şmati diyagramı Şil 1'd görülmtdir. Aa Güç Kayağı Kotrol Paosu TAHRĐK OTORU Şarj Edilir Batarya ACĐL KURTARA SĐSTEĐ Şil 1. Asasör Tsisi Đçi Acil Kurtarma Sistmi ACĐL KURTARA GÜÇ KAYNAĞI HESAP ESASLARI Asasör tsislrid ullaıla acil urtarma sistmii dizayıda il diat dil ou çalışma hızıı tspit dilmsidir. Kurtarma hızı omial hızda ço daha düşü olmalıdır. Böylc urtarma sistmi içi grli güç düşü mitarda almata v ivmldirm içi grli ilav dödürm momti gr almamatadır. Gl olara acil urtarma sistmii hızı asasör omial hızıı % 1 ila 10 arasıda olmatadır:

5 v ( ) v [m/s] (1) Böylc abii 1 mtr hart ttirm içi masimum 10 saiy grmtdir. Kurtarma çıış gücü, ayıpları toplamı yötmi sas alıara hsaplamatadır. Acil urtarma sistmii dizayıda il öc asasör prformasıı tspit dilmsi grmtdir. Bu gücü hsaplama içi grli ola tml bilgilr şulardır [4,8]: Kurtarma sasıda v hızıdai çıış gücü Asro motoru rotor ayıpları : P r otordai stator ayıpları : P s Toplam dmir ayıpları : P t : P Kurtarma Esasıda Grli Çıış Gücü Hsabı Çıış gücüü hsaplamasıda tahri asağıda mydaa gl momtlr diat alımatadır [9,10]. ( Q+ K G) g D j 2 [Nm] (2) otor milidi momt, (2) şitliğid ld dil momt v dişli çvrim oraı yardımıyla hsaplaır: i [Nm] (3) otor milidi momt aybı (3) şitliğid bulumatadır. 1 1 η [Nm] (4) Asasör hızı v (1) şitliğid ld dil urtarma hızı diat alıara, acil urtarmada grli dvir sayısı, v / v [da -1 ] (5) olara hsaplamatadır. (3) v (4) o'lu şitlilr ullaılara urtarma aıda grli çıış gücü aşağıdai şild hsaplamatadır. P ( + ) i η v / v [W] (6)

6 Asro otoru Rotor Kayıpları Asro motoru rotor ayıpları, motor torisi v motor dvr diyagramlarıa gr almada ayma hızı v grli momt diat alıara prati olara hsaplaabilmtdir [2]. Asro motorda ld dil omial momt, motoru asro dvir sayısıda ( ) vrdiği momt olara hsaplamatadır. Grli motor gücü P is hsaplaa motor gücü uygu olara atalogda sçil asro motoru gücüdür [8]. P 9550 [Nm] (7) Nomial ayma hızı is, asro motoru dvir sayısı il sro dvir sayısı arasıdai far olara hsaplamatadır [8,9]. s as [da -1 ] (8) Kayma hızı il momt arasıda, fras ivrtr saysid doğrusal bir ora mvcuttur. (3) v (4) şitlilriyl hsaplaa momt dğrlri v omial ayma hızı ullaılara ayma hızı, ( + ) s s i η [da -1 ] (9) olara buluur. Rotor aybı, urtarma sasıda grli motor gücüü vr (6) şitliği bzr şild hsaplamatadır : P r ( + ) ( /( i η) ) s 9550 [W] (10) Asro otoru Stator Kayıpları Trifaz bir asro motoru stator ayıpları, bobi dirci R s v çalışma sasıdai motor aımı diat alıara bulumatadır [10,11]. Stator aybı hsaplaır yıldız bağlı olara çalışmata ola motoru bobi dirci sas alıacatır. Eğr yıldız bağlatı yri üçg bağlatı ullaılmışsa, bobi dircii üçt biri ( R s R b / 3) hsaba atılır. Ayrıca asro motora ait bobii 100 C d ormal çalışmadai dğrlri sas alıır. Asro motoru şbd çtiği aım, I ( + ) I I i η s I (11)

7 dır. Bu durumda stator ayıpları, P s 3 I 2 R s /1000 [W] (12) olara hsaplaır. otoru dmir ayıplarıı v fras ivrtrii vrimii diat alma içi, (6), (10) v (12) şitlilrid mydaa gl toplam ayıplar 1.1 atsayısı il çarpılır [2]. t ( P + P P ) P r s [W] (13) Acil Kurtarma Sistmii Sçimi Acil urtama sistmi olara bir sitisiz güç ayağı (UPS) ullaılacasa, acil urtarma durumuda yüs momtlr grtirmyc şild v abii hart ttirm içi yilmsi grli sürtüm ayıpları gibi ayıpları diat alma grmtdir. Ayrıca, UPS sağladığı güç, fr maizmasıı gvştm içi grli gücü d arşılamalıdır. Yuarıda izah dil hsaplama aışı, asro v sro rdütörsüz asasör tahri grubları içi d gçrlidir. Aca sro rdütörsüz tahri grubu içi rotor aybı mydaa glmmtdir. Rdütörsüz asasör tahri grubuu fr maizmasıı gvştm içi grli güç bazı dizaylarda hart içi grli güç mitarıa ulaşmatadır. Acil Kurtarma Esasıda asimum Sür v Syahat safsi Güümüzd asasör urtarma sistmlrid ullaılmata ola sitisiz güç ayağı (UPS) masimum çalışma sürlri, çıış sviysi bağlı olara Tablo 3'd görüldüğü gibi taımlamatadır [2]. Tablo 3. UPS Çalışma Sürsi Yü [VA] Çalışma sürsi [da] Şarj dilbilir bataryaı ullaıldığı bir acil urtarma sistmii masimum çalışma sürsii hsaplamasıda, I b boşalma aımı v apasitsi sas alımatadır. I b P t 1000 U b [A] (14) Acil durumda dvry gir urtarma sistmii şarj dil batarya tarafıda dstlc masimum çalışma sürsi : t BK 60 I b [da] (15)

8 olara ld dilir. Şarj dil bataryaı apasitsi çalışma sürsi boyuca dğişmtdir. ACĐL KURTARA SĐSTEĐ DĐZAYN ÖRNEĞĐ Đsa asasörlri içi ullaılmata ola sitisiz güç ayağı bslmli acil urtarma sistmi ait bir dizay örği aşağıda l alıacatır. Şil 2'd abi apasitsi 13 işili ola bir asasör sistmii ti bilgilri görülmtdir. Kasa Çapı, Ø D v G Kabi apasitsi Q (13x75) 1000 g Kabi ağırlığı K 1500 g Karşı ağırlı G 2000 g Halatlama oraı j 1:1 Đvm a 0.5 m/s 2 Hız v 1.6 m/s Dişli çvrim oraı i 41:2 Halat çapı d 10 mm x 6 adt Kasa çapı D 400 mm Atalt momti J 2.0 gm 2 K Şil 1. Đsa Asasörü v Ti Bilgilri Asasör tahri grubuda yr ala trifaz asro motora ait tit bilgilri yuarıdai tabloda vrilmiştir. Kurtarma sasıda grli momt (2) şitliğid, Grli güç P 16 W Grli momt 111 Nm Güç atsayısı cos φ 0.83 Fras f 50 Hz Sro hız as 1500 da -1 Asro hız 1450 da -1 Atalt momti J 0.20 gm 2 otor vrimi η 0.6 Nomial voltaj U 380 V Grli aım I 34 A Stator dirci R s 0.22 Ω ( ) Nm olara buluur v motor milidi momt

9 / 2 Nm dir. otor milidi momt aybı is Nm Acil urtarmada grli dvir sayısı (5) şitliğid, / 0.1 da -1 olara hsaplamatadır. Kurtarma sasıda grli çıış gücü (6) şitliğid P (41/ 2) 0.6 W dir. Nomial ayma hızı is (8) şitliğid hsaplamatadır da -1 s Asro motoru rotor ayıpları (10) şitliğid hsaplamatadır. P r ( 981/ ) W Kayma hızı (9) şitliğid (41/ 2) 0.6 da -1 olara buluur. Asro motoru şbd çtiği aım, şitli (11) d 35.9 I A dir. Stator dirci R s 0.22 W abul dildiğid stator ayıpları (12) şitliğid, Ps / W olara hsaplaır. Toplam ayıplar 1.1 atsayısı ullaılara (13) şitliğid buluur.

10 Pt ( ) W Ksitisiz Güç Kayağı Bulua Trtibat Asro motoru şbd çtiği I 34A aım v sitisiz güç ayağıı batarya apasitsi 4 adt 12 V olduğu diat alıdığıda görü güç I 34 S 3 BK 3 (4 12) VA olara hsaplamatadır. Tablo 3 yardımıyla ör sistm içi S 3000 VA ola UPS sçilmiştir. Grli toplam ayıpları arşılama içi özllilri aşağıda blirtil bir sitisiz güç ayağı ullaılabilir. Blirtil ti güçl hrhagi bir sıırlama olmasızı acil urtarma grçlştirilbilir [2]. Voltaj U 230 V Görü güç S 3000 VA Eti güç P 2.25 W Batarya apasitsi BK 4 x 12 V / 17 Ah 3000 VA güç sviysi içi masimum çalışma sürsi Tablo 3. yardımıyla 5 daia olara alımatadır. Bu çalışma sürsic tam apasitd acil urtarma sistmii at dbilcği toplam msaf : h ( 5 60) ( v 0.1) 30 m olara hsaplaabilir. Şarj Edilir Batarya Bulua Trtibat Grli toplam ayıpları arşılama içi özllilri aşağıda blirtil bir şarj dil batarya ullaılabilir. Blirtil ti güçl hrhagi bir sıırlama olmasızı acil urtarma grçlştirilbilir [2]. Voltaj Batarya apasitsi U b 240 V DC BK 36 V / 3 Ah I b boşalma aımı (14) şitliğid ld dilir. I b A Batarya tarafıda dstlc masimum çalışma sürsi : 3 60 t da

11 dir. Bu durumda tam apasitd acil urtarma sistmii atdbilcği toplam msaf : h ( 30 60) ( v 0.1) 120 m olara hsaplaabilir. SONUÇ Güümüz asasör tsislrid ltri sitilri vya diğr arızalarda ayalaa dlrl abilri atlar arasıda aldığı hallrd, apalı mada ala yolcuları urtarılması içi bir acil urtarma sistmii ullaılması açıılmaz hal glmiştir. Acil urtarma sistmii çalıştırılması içi grli gücü blirlmsi, motor ayıplarıı hsaplamasıa bağlıdır. Acil urtarma sistmi olara ullaılabil sitisiz güç ayağı bulua vya şarj dilbilir bataryalı trtibatları sçimid toplam ayıpları hsaplaması yötmi bu çalışmada l alımıştır. Acil urtarma sistmid sitisiz güç ayağı ullaıldığıda sabit sürd hizmt vrmt v şarj dilbilir bataryalı sistmid daha ısa syir msafsid çalışabilmtdir. El alıa ör asasör tsisid şarj dilbilir batarya bulua urtarma sistmi, (180/30 6) at sitisiz güç ayalı sistmd daha yüs msafy hizmt suabilmtdir. Şarj dilbilir bataryalı urtarma sistmi yüs atlı bialarda, sitisiz güç ayalı urtarma sistmii is orta irtifalı bialarda ullaılması uygu olacatır. KAYNAKÇA 1. Ka, Đ.G., Asasör Tiği Cilt 2, Birs Yayıvi, Đstabul. 2. Schwdt, H., Bcz, G., "chatroic for Elvator Istallrs ad Driv Tchicias", Lift Rport, Sayı: 6, Kasım/Aralı, s Straosch, G.R., Vrtical Trasportatio : Elvators ad Escalators, 2d Editio, Joh Wily & Sos, Nw Yor. 4. Schwdt, H., Bcz, G., Grau, J., "chatroic for Elvator Istallrs ad Driv Tchicias", Lift Rport, Sayı : 2, art/nisa, s Spitzr,., "Rscu Systms For Rop Elvators", Elvator Tchology 5, Procdigs of ELEVCON'93, IAEE Publ., s Divarci, S., "Asasör Tahliy Sistmlrii Ömi Üzri", Asasör Düyası, Sayı : 49, Eylül/Eim, s Divarci, S., "Asasör Tahliy Sistmlri Bölüm II", Asasör Düyası, Sayı : 50, Kasım/Aralı, s Đmra, E., Grdmli, Đ., Asasörlr v Yürüy rdivlr, Birs Yayıvi, Đstabul. 9. Bary, G. C., Lohr A. G., Elvator Elctric Drivs, Ellis Horwood Ltd Saça, A.H., Asro otorlar, Birs Yayıvi, Đstabul. 11. Dalfs,., Eltroti, Kipaş Dağıtımcılı, Đstabul.

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş BÖLÜM II. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. Giriş Yr ürmizd gözl joizi olaylar zamaa yada uzalığa bağlı olara glişir. Gözl joizi olay zamaı bir osiyou is zama oramı im Domai uzuluğu bir osiyou is uzalı oramı Spac Domai

Detaylı

Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla

Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla Asti Eo Yo Etm Uyglamasıda Uyarlamalı Hammrsti Filtr Yalaşımları Hammrsti Filtr Approahs i th Appliatio of Aosti Eho Callatio ğba Özg ÖZDİÇ, Rıfat HACIOĞ U Eltri v Eltroi ühdisliği Bölümü Zoglda Karalmas

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği

Detaylı

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak TİMAK-Taarım İmalat Analiz Kongri 6-8 Nian 006 - BALIKESİ KAYIŞ KASNAK MEKANİZMALAINDA KAYMA OLAYINI ETKİLEYEN AKTÖLEİN ANALİZİ M. Ndim GEGE Maina Mühndiliği Bölümü Mühndili aülti -Balıir/Türi Özt Kaış

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

3 Eksenli CNC Freze Tezgahında ĠĢlenen Konik Yüzeyler Ġçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi

3 Eksenli CNC Freze Tezgahında ĠĢlenen Konik Yüzeyler Ġçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi 6 t Itratioal Advacd Tcologis Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turky 3 Eksli CNC Frz Tzgaıda ĠĢl Koik Yüzylr Ġçi Optimum Eğim Açısıı Blirlmsi C. Özl 1, Ġ. H. ġalıtürk 2 1 cozl@firat.du.tr Fırat

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated IntlliMix SCM820 IntlliMix SCM820-DN Ss Miksrlri Türkç Tanıtım v Kullanma Kılavuzu 2720290 Rv. 3 2014 Shur Incorporatd t t t t t t t t m t t t t t t t t m Shur SCM820 konuşmalarda, ss güçlndirmsi d dahil,

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşamımızda öemli bir yeri ola ulaşım sistemleri de gelişe tekoloji ile birlikte moderleşmektedir. Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ÖZET. PAZARLAMA ŞİRKETLERİNDE SATIN ALMA ve LOJİSTİK MALİYETLERE GÖRE BEKLENEN KARIN MAKSİMUM OLMASINA DAİR MODEL ÖNERİSİ ve UYGULAMASI.

ÖZET. PAZARLAMA ŞİRKETLERİNDE SATIN ALMA ve LOJİSTİK MALİYETLERE GÖRE BEKLENEN KARIN MAKSİMUM OLMASINA DAİR MODEL ÖNERİSİ ve UYGULAMASI. ÖZET PAZARLAMA ŞİRKETLERİNDE SATIN ALMA v LOJİSTİK MALİYETLERE GÖRE BEKLENEN KARIN MAKSİMUM OLMASINA DAİR MODEL ÖNERİSİ v UYGULAMASI Şahin, Taylan Tdari Ziniri v Lojiti Yöntii Tz Danışanı: Prof. Dr. Mht

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK MEKANİK TİTREŞİMER DERS NOTARI Douz Eylül Üiversitesi, Müheisli Faültesi Maie Müheisliği Bölüü Yrr..Dooçç..Drr.. Zeeii KIIRA Meai Titreşiler Ders Notları MAK MEKANİK TİTREŞİMER Titreşi iaiği bir alt

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ

GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 2, 265-273, 2013 Vol 28, No 2, 265-273, 2013 GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı