ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ"

Transkript

1 maal ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARA SĐSTELERĐ v GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENESĐ C. Erdm ĐRAK *.Cüyt FETVACI ** * Doç.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi, ** Araş.Gör.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi Eltri silmsi gibi blmy durumlar arşısıda asasörlri ii at arasıda alması sı arşılaşıla sorulardadır. Kapalı bir hacimd ısa sürlid olsa alma isalar üzrid olumsuz tilr yaratmatadır. Bu soruu gidrilmsi, asasör mühdislrii üzrid uzu zamalarda bri çalışmata olduğu ouları başıda yr almatadır. Bu çalışmada, at arasıda ala abilri yaı ata ulaştırmayı v içid apalı ala yolcuları urtarmayı hdfly sistmlr haıda bilgi vrilmiştir. Acil durum urtarması sasıda ihtiyaç duyulaca toplam güç hsaplaması v syir msafsi bir örl l alımıştır. Aahtar sözcülr : Asasör, acil urtarma, şarj dilbilir batarya, sitisiz güç ayağı Th subjct of mrgcy rscu for passgrs trappd btw floors i a lvator subsqut to a powr failur is o which dsrvs particular atttio. Ev for short priod, th cofid spac i th car will iduc strss lvls. Elvator girs hav b worig o th solutio of this problm. I this study, th systms aim to mov th cabi to a suitabl ladig aftr a powr failur ad to rscu th passgrs safly ar xamid. Th calculatio of total rgy dd for this mrgcy situatio ad travl distac ar giv with a xampl. Kywords : Elvator, mrgcy rscu, rchargabl storag battry, uitrruptabl powr supply. GĐRĐŞ Gllil ltri silmsi vya asasörü di paosuda olabilc arızalarda vb. dlrl atlar arasıda ala abi içidi yolcuları urtarma içi, aa şaltr apatılara v mai fr boşaltılara volaı ll tahri dildiği v yaı at hizasıa abii gtirildiği urtarma yötmi ullaılmatadır [1]. Asasörü di paosu il brabr uyumlu olara çalışırlar v ltri sildiğid otomati olara dvry girrlr. Güümüz asasör tolojisid is, otomati olara abii yaı ata ulaştırmaya v yolcuları asasörüd güvli olara tr dilmsii sağlaya acil urtarma sistmlri gliştirilmiştir [2]. Hastaha gibi bialarda is ltri silmsi durumuda diğr ipmalarda olduğu gibi jratör vasıtasıyla asasör tsislri çalıştırılmatadır [3]. Asasör tsislrid acil durumlarda ullaılma üzr yrlştiril bir abi urtarma sistmi miimum rjiy ihtiyaç duyaca ( yaı ata ulaşabilc v apısıı açabilc) şild dizay dilmli v bu işlmi miimum sürd grçlştirmlidir. Kurtarma sistmii ltri güç ayağı azıda aşağıdai fosiyoları yri gtirbilmlidir [2]: Kabi içid acil durumda dvry gir aydılatma Asasör otrol sistmii bslm Fr maizmasıı gvştm v tutma Kabi v at apılarıı açma Kabii hart ttirm

2 Acil durum habrlşmsi gibi diğr sistmlri bslm Schwdt v Bcz yaptıları çalışmada, asasör sistmlrid ullaılması düşüül acil urtarma sistmlrii l alara, grli güç hsap ifadlrii ortaya oymuş v sistmi ltri doaımı açılamıştır [2,4]. Spitzr is yaptığı çalışmada hidroli asasörlr içi basit şarj dilbilir bataryalı urtarma sistmii taıtara, sistmi çalışma saslarıa yr vrmiştir [2]. Bu çalışmada is, yaygı olara ullaıla şarj dilbilir bataryalı v sitisiz güç ayalı acil urtarma sistmlri iclc v at hizalamasıda grli güç hsapları il acil urtarma sistmi dvry girdiğid yol alabilcği msaflr l alıacatır. ACĐL KURTARA SĐSTELERĐNĐN GÜÇ KAYNAKLARI Acil urtarma cihazıı otrol dvrsi, aa şbyi sürli olara izlmt v voltajdai ai düşmyi algılayara çalışmaya başlamata v abii at hizasıı otrol ttit sora, hizada bulua atı apı maizmasıı çalıştırara apıları açmatadır. Kat hizasıda olmaya abilrd is apıı apalı olup olmadığıı otrol ttit sora mai fri açmata v tahri motoruu çalıştırmatadır. Grli miimum motor momtii sağlayaca v hart sürsii miimuma idirc abi hart yöü tayi dilmtdir. iimum momti grtiği hart yöü, aşağı - yuarı yöd tst alışlarıyla bulumatadır. Eğr hr ii yö (aşağı / yuarı) içi şit momt dğri buluduğuda aşağı yöd urtarma işlmi grçlştirilmtdir [5]. Kurtarma sistmi hart yöüü tayi ttit sora çalışmatadır. Hdfl yödi il dura atıa ulaşıldığıda at hizalamasıda sora dvr apamata v mai fr silr abi sabitlmtdir. Daha sora apı maizması tahri dilr otomati apılar tamam açı pozisyoa gtirilmtdir. Aa şbi dvr dışı aldığı acil durumda, abi içid apalı ala yolcuları urtarılması içi grli güç ayağıı tmi tm içi dğişi yötmlr mvcuttur. Bularda yaygı ullaılaları şulardır : a) Kol uvvti: maia dairsid aa şbyi dvr dışı bıraara, pabuçlu fri gvştr, volaı dödürm surtiyl abii bir alt ata idirm v apıyı ll açma b) Acil durum güç ayağı : 3 fazlı altratif aım sağlaya jratör sistmli acil durum güç ayağıdır. Đçt yamalı motor tarafıda tahri dil jratör il ltri ürt sistm, asasör tahri grubuu yrii almata v ısa bir sür içi çalışmatadır. c) Şarj dilbilir batarya: 250 V doğru aımlı şarj dilbilir batarya grubuyla çalışa acil durum urtarma d) Ksitisiz güç ayağı : 250 V altratif aımlı 50 Hz fraslı v rji dpolaya, şarj dilbilir bataryaya sahip sitisiz güç ayağı (UPS) sistmiyl çalışa urtarma sistmi aliyt aalizi diat alıara, asasör mühdislri tarafıda yuarıda blirtil acil urtarma sistmlrid uygu olaı sçilmlidir. Tüm bu urtarma sistmlri, ısa sür içi dvry girmt v asasör oprasyolarıda hayati olalarıı icra tmtdir. Acil urtarma sistmi düşü hızda çalıştırılara, tam

3 apasitd v rjim hızıda ihtiyaç duyula rjid daha az rji harcamatadır. Böylc sistm, bir UPS vya şarj dilbilir batarya il tahri dilbilir. Ksitisiz güç ayağı vya şarj dilbilir batarya ullaıla acil urtarma sistmii tasarımı içi grli asasör sistmi ait ti bilgilr Tablo 1'd görülmtdir [4]. Tablo 1. Asasör Tsisi Ait Bilgilr Asasör mai doaımı Kabi apasitsi Q [g] Halatlama oraı j Dişli çvrim oraı i Kabi ağırlığı K [g] Đvm a [m/s 2 ] Kasa çapı D [mm] Karşı ağırlı G [g] Hız v [m/s] Atalt momti J [gm 2 ] otor Grli güç P [W] Atalt momti J m [gm 2 ] otor vrimi η Grli momt [Nm] Asro hız [da -1 ] Nomial voltaj U [V] Güç atsayısı cos φ Aım I [A] Stator dirci R s [Ω] Fras f [Hz] Acil durum urtarma sistmlrid ullaılmata ola sitisiz güç ayağı vya şarj dilbilir batarya sçimi içi grli ti bilgilr Tablo 2'd görülmtdir. Tablo 2. Acil Kurtarma Sistmi Bilgilri UPS (Ksitisiz Güç Kayağı) Şarj Edilbilir Batarya Voltaj U [V] Voltaj U b [V] Güç P Batarya apasitsi BK [W] [Ah] Eti güç P [W] Batarya apasitsi [Ah] BK Acil urtarma sistmid ullaıla sitisiz güç ayağıı sçimid UPS üzrid bslc yüü toplam gücü VA cisid hsaplamalıdır. Özllil büyü yülr içi, yüü arşılayabilc yaı güçti UPS i sçilmsi, vrimlili açısıda, dolayısıyla da rji sarfiyatı v toplam yatırım maliyti açısıda ullaıcıya avataj sağlayacatır. Stati UPS taımı içi gir farlı çalışma prsiplrii tamamıda, gl olara üç orta tml usurda söz tm mümüdür. Bular; şbd sağlaa AC rjiyi doğrultara aü grubua v viricilr atara doğrultucu; aü grubuda v doğrultucuda alıa DC rjiyi trar AC rjiy virr yülr atara virici v bu işlmlr içi grli DC rjiyi dpolama içi ullaıla aü grubudur. Asasör tsisi mot dilmiş ola urtarma sistmi thli aıda otomati olara diliğid dvry girr aa tahri motorua bataryada rji sağlamatadır. Bataryada ld dil doğru aım sahip olduğu özl bir ltroi doaım saysid tahri motoruu çalıştırma içi

4 grli trifaz altratif aıma döüştürülmtdir. Kurtarma sistmid, urtarma sırasıda asasör motoruu bslyc ola bir 3 faz ivrtör v bu ivrtör tarafıda bsl bir aü bataryası bulumatadır. Bu ivrtörü gücü v aü bataryasıı ampr/saat apasitsi, bslc ola asasör motoruu gücü gör farlılı göstrmtdir. Aca hr farlı motor gücü içi ayrı bir urtarma üitsii ürtilmsi hm ti hm d oomi dlrd dolayı uygu olmadığı gibi grli d dğildir. Buu yri biraç farlı apasitd üit ürtilmtdir [6]. Asasör motor gücü uygu ivrtör v aü bataryası sçm grliliği, bir urtarma cihazıı apasitsi v dolayısı il modlii blirly ömli fatördür. Kurtarma syri sırasıda fr v lirpomp bobii d urtarma üitsi dahilid bulua bağımsız bir ivrtörd bslmtdir [7]. Şarj dilbilir bataryalı urtarma sistmii oluştura doaımlar aşağıda görülmtdir Batarya Kotrol dvrsi Hart izlm üitsi Batarya şarj cihazı Fras jatörü Kotatör v röllr Kapı otrol üitsi Ayrıca at hizasıa gl abii içidi isaları tahliysi içi apı maizması da şarj dil batarya saysid açılmatadır. Asasör tsisid yr ala şarj dilbilir acil urtarma sistmii şmati diyagramı Şil 1'd görülmtdir. Aa Güç Kayağı Kotrol Paosu TAHRĐK OTORU Şarj Edilir Batarya ACĐL KURTARA SĐSTEĐ Şil 1. Asasör Tsisi Đçi Acil Kurtarma Sistmi ACĐL KURTARA GÜÇ KAYNAĞI HESAP ESASLARI Asasör tsislrid ullaıla acil urtarma sistmii dizayıda il diat dil ou çalışma hızıı tspit dilmsidir. Kurtarma hızı omial hızda ço daha düşü olmalıdır. Böylc urtarma sistmi içi grli güç düşü mitarda almata v ivmldirm içi grli ilav dödürm momti gr almamatadır. Gl olara acil urtarma sistmii hızı asasör omial hızıı % 1 ila 10 arasıda olmatadır:

5 v ( ) v [m/s] (1) Böylc abii 1 mtr hart ttirm içi masimum 10 saiy grmtdir. Kurtarma çıış gücü, ayıpları toplamı yötmi sas alıara hsaplamatadır. Acil urtarma sistmii dizayıda il öc asasör prformasıı tspit dilmsi grmtdir. Bu gücü hsaplama içi grli ola tml bilgilr şulardır [4,8]: Kurtarma sasıda v hızıdai çıış gücü Asro motoru rotor ayıpları : P r otordai stator ayıpları : P s Toplam dmir ayıpları : P t : P Kurtarma Esasıda Grli Çıış Gücü Hsabı Çıış gücüü hsaplamasıda tahri asağıda mydaa gl momtlr diat alımatadır [9,10]. ( Q+ K G) g D j 2 [Nm] (2) otor milidi momt, (2) şitliğid ld dil momt v dişli çvrim oraı yardımıyla hsaplaır: i [Nm] (3) otor milidi momt aybı (3) şitliğid bulumatadır. 1 1 η [Nm] (4) Asasör hızı v (1) şitliğid ld dil urtarma hızı diat alıara, acil urtarmada grli dvir sayısı, v / v [da -1 ] (5) olara hsaplamatadır. (3) v (4) o'lu şitlilr ullaılara urtarma aıda grli çıış gücü aşağıdai şild hsaplamatadır. P ( + ) i η v / v [W] (6)

6 Asro otoru Rotor Kayıpları Asro motoru rotor ayıpları, motor torisi v motor dvr diyagramlarıa gr almada ayma hızı v grli momt diat alıara prati olara hsaplaabilmtdir [2]. Asro motorda ld dil omial momt, motoru asro dvir sayısıda ( ) vrdiği momt olara hsaplamatadır. Grli motor gücü P is hsaplaa motor gücü uygu olara atalogda sçil asro motoru gücüdür [8]. P 9550 [Nm] (7) Nomial ayma hızı is, asro motoru dvir sayısı il sro dvir sayısı arasıdai far olara hsaplamatadır [8,9]. s as [da -1 ] (8) Kayma hızı il momt arasıda, fras ivrtr saysid doğrusal bir ora mvcuttur. (3) v (4) şitlilriyl hsaplaa momt dğrlri v omial ayma hızı ullaılara ayma hızı, ( + ) s s i η [da -1 ] (9) olara buluur. Rotor aybı, urtarma sasıda grli motor gücüü vr (6) şitliği bzr şild hsaplamatadır : P r ( + ) ( /( i η) ) s 9550 [W] (10) Asro otoru Stator Kayıpları Trifaz bir asro motoru stator ayıpları, bobi dirci R s v çalışma sasıdai motor aımı diat alıara bulumatadır [10,11]. Stator aybı hsaplaır yıldız bağlı olara çalışmata ola motoru bobi dirci sas alıacatır. Eğr yıldız bağlatı yri üçg bağlatı ullaılmışsa, bobi dircii üçt biri ( R s R b / 3) hsaba atılır. Ayrıca asro motora ait bobii 100 C d ormal çalışmadai dğrlri sas alıır. Asro motoru şbd çtiği aım, I ( + ) I I i η s I (11)

7 dır. Bu durumda stator ayıpları, P s 3 I 2 R s /1000 [W] (12) olara hsaplaır. otoru dmir ayıplarıı v fras ivrtrii vrimii diat alma içi, (6), (10) v (12) şitlilrid mydaa gl toplam ayıplar 1.1 atsayısı il çarpılır [2]. t ( P + P P ) P r s [W] (13) Acil Kurtarma Sistmii Sçimi Acil urtama sistmi olara bir sitisiz güç ayağı (UPS) ullaılacasa, acil urtarma durumuda yüs momtlr grtirmyc şild v abii hart ttirm içi yilmsi grli sürtüm ayıpları gibi ayıpları diat alma grmtdir. Ayrıca, UPS sağladığı güç, fr maizmasıı gvştm içi grli gücü d arşılamalıdır. Yuarıda izah dil hsaplama aışı, asro v sro rdütörsüz asasör tahri grubları içi d gçrlidir. Aca sro rdütörsüz tahri grubu içi rotor aybı mydaa glmmtdir. Rdütörsüz asasör tahri grubuu fr maizmasıı gvştm içi grli güç bazı dizaylarda hart içi grli güç mitarıa ulaşmatadır. Acil Kurtarma Esasıda asimum Sür v Syahat safsi Güümüzd asasör urtarma sistmlrid ullaılmata ola sitisiz güç ayağı (UPS) masimum çalışma sürlri, çıış sviysi bağlı olara Tablo 3'd görüldüğü gibi taımlamatadır [2]. Tablo 3. UPS Çalışma Sürsi Yü [VA] Çalışma sürsi [da] Şarj dilbilir bataryaı ullaıldığı bir acil urtarma sistmii masimum çalışma sürsii hsaplamasıda, I b boşalma aımı v apasitsi sas alımatadır. I b P t 1000 U b [A] (14) Acil durumda dvry gir urtarma sistmii şarj dil batarya tarafıda dstlc masimum çalışma sürsi : t BK 60 I b [da] (15)

8 olara ld dilir. Şarj dil bataryaı apasitsi çalışma sürsi boyuca dğişmtdir. ACĐL KURTARA SĐSTEĐ DĐZAYN ÖRNEĞĐ Đsa asasörlri içi ullaılmata ola sitisiz güç ayağı bslmli acil urtarma sistmi ait bir dizay örği aşağıda l alıacatır. Şil 2'd abi apasitsi 13 işili ola bir asasör sistmii ti bilgilri görülmtdir. Kasa Çapı, Ø D v G Kabi apasitsi Q (13x75) 1000 g Kabi ağırlığı K 1500 g Karşı ağırlı G 2000 g Halatlama oraı j 1:1 Đvm a 0.5 m/s 2 Hız v 1.6 m/s Dişli çvrim oraı i 41:2 Halat çapı d 10 mm x 6 adt Kasa çapı D 400 mm Atalt momti J 2.0 gm 2 K Şil 1. Đsa Asasörü v Ti Bilgilri Asasör tahri grubuda yr ala trifaz asro motora ait tit bilgilri yuarıdai tabloda vrilmiştir. Kurtarma sasıda grli momt (2) şitliğid, Grli güç P 16 W Grli momt 111 Nm Güç atsayısı cos φ 0.83 Fras f 50 Hz Sro hız as 1500 da -1 Asro hız 1450 da -1 Atalt momti J 0.20 gm 2 otor vrimi η 0.6 Nomial voltaj U 380 V Grli aım I 34 A Stator dirci R s 0.22 Ω ( ) Nm olara buluur v motor milidi momt

9 / 2 Nm dir. otor milidi momt aybı is Nm Acil urtarmada grli dvir sayısı (5) şitliğid, / 0.1 da -1 olara hsaplamatadır. Kurtarma sasıda grli çıış gücü (6) şitliğid P (41/ 2) 0.6 W dir. Nomial ayma hızı is (8) şitliğid hsaplamatadır da -1 s Asro motoru rotor ayıpları (10) şitliğid hsaplamatadır. P r ( 981/ ) W Kayma hızı (9) şitliğid (41/ 2) 0.6 da -1 olara buluur. Asro motoru şbd çtiği aım, şitli (11) d 35.9 I A dir. Stator dirci R s 0.22 W abul dildiğid stator ayıpları (12) şitliğid, Ps / W olara hsaplaır. Toplam ayıplar 1.1 atsayısı ullaılara (13) şitliğid buluur.

10 Pt ( ) W Ksitisiz Güç Kayağı Bulua Trtibat Asro motoru şbd çtiği I 34A aım v sitisiz güç ayağıı batarya apasitsi 4 adt 12 V olduğu diat alıdığıda görü güç I 34 S 3 BK 3 (4 12) VA olara hsaplamatadır. Tablo 3 yardımıyla ör sistm içi S 3000 VA ola UPS sçilmiştir. Grli toplam ayıpları arşılama içi özllilri aşağıda blirtil bir sitisiz güç ayağı ullaılabilir. Blirtil ti güçl hrhagi bir sıırlama olmasızı acil urtarma grçlştirilbilir [2]. Voltaj U 230 V Görü güç S 3000 VA Eti güç P 2.25 W Batarya apasitsi BK 4 x 12 V / 17 Ah 3000 VA güç sviysi içi masimum çalışma sürsi Tablo 3. yardımıyla 5 daia olara alımatadır. Bu çalışma sürsic tam apasitd acil urtarma sistmii at dbilcği toplam msaf : h ( 5 60) ( v 0.1) 30 m olara hsaplaabilir. Şarj Edilir Batarya Bulua Trtibat Grli toplam ayıpları arşılama içi özllilri aşağıda blirtil bir şarj dil batarya ullaılabilir. Blirtil ti güçl hrhagi bir sıırlama olmasızı acil urtarma grçlştirilbilir [2]. Voltaj Batarya apasitsi U b 240 V DC BK 36 V / 3 Ah I b boşalma aımı (14) şitliğid ld dilir. I b A Batarya tarafıda dstlc masimum çalışma sürsi : 3 60 t da

11 dir. Bu durumda tam apasitd acil urtarma sistmii atdbilcği toplam msaf : h ( 30 60) ( v 0.1) 120 m olara hsaplaabilir. SONUÇ Güümüz asasör tsislrid ltri sitilri vya diğr arızalarda ayalaa dlrl abilri atlar arasıda aldığı hallrd, apalı mada ala yolcuları urtarılması içi bir acil urtarma sistmii ullaılması açıılmaz hal glmiştir. Acil urtarma sistmii çalıştırılması içi grli gücü blirlmsi, motor ayıplarıı hsaplamasıa bağlıdır. Acil urtarma sistmi olara ullaılabil sitisiz güç ayağı bulua vya şarj dilbilir bataryalı trtibatları sçimid toplam ayıpları hsaplaması yötmi bu çalışmada l alımıştır. Acil urtarma sistmid sitisiz güç ayağı ullaıldığıda sabit sürd hizmt vrmt v şarj dilbilir bataryalı sistmid daha ısa syir msafsid çalışabilmtdir. El alıa ör asasör tsisid şarj dilbilir batarya bulua urtarma sistmi, (180/30 6) at sitisiz güç ayalı sistmd daha yüs msafy hizmt suabilmtdir. Şarj dilbilir bataryalı urtarma sistmi yüs atlı bialarda, sitisiz güç ayalı urtarma sistmii is orta irtifalı bialarda ullaılması uygu olacatır. KAYNAKÇA 1. Ka, Đ.G., Asasör Tiği Cilt 2, Birs Yayıvi, Đstabul. 2. Schwdt, H., Bcz, G., "chatroic for Elvator Istallrs ad Driv Tchicias", Lift Rport, Sayı: 6, Kasım/Aralı, s Straosch, G.R., Vrtical Trasportatio : Elvators ad Escalators, 2d Editio, Joh Wily & Sos, Nw Yor. 4. Schwdt, H., Bcz, G., Grau, J., "chatroic for Elvator Istallrs ad Driv Tchicias", Lift Rport, Sayı : 2, art/nisa, s Spitzr,., "Rscu Systms For Rop Elvators", Elvator Tchology 5, Procdigs of ELEVCON'93, IAEE Publ., s Divarci, S., "Asasör Tahliy Sistmlrii Ömi Üzri", Asasör Düyası, Sayı : 49, Eylül/Eim, s Divarci, S., "Asasör Tahliy Sistmlri Bölüm II", Asasör Düyası, Sayı : 50, Kasım/Aralı, s Đmra, E., Grdmli, Đ., Asasörlr v Yürüy rdivlr, Birs Yayıvi, Đstabul. 9. Bary, G. C., Lohr A. G., Elvator Elctric Drivs, Ellis Horwood Ltd Saça, A.H., Asro otorlar, Birs Yayıvi, Đstabul. 11. Dalfs,., Eltroti, Kipaş Dağıtımcılı, Đstabul.

ENDÜKSİYON OCAK ELEKTRONİK KONTROL SİSTEM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Burçak AYTEKİN. Anabilim Dalı : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜKSİYON OCAK ELEKTRONİK KONTROL SİSTEM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Burçak AYTEKİN. Anabilim Dalı : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜKSİYON OCAK ELEKTRONİK KONTROL SİSTEM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Eltri Müh. Burça AYTEKİN Aabilim Dalı : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ Programı : KONTROL

Detaylı

Hafta 8: Ayrık-zaman Fourier Dönüşümü

Hafta 8: Ayrık-zaman Fourier Dönüşümü Hafta 8: Ayrı-zama ourir Döüşümü El Alıaca Aa Koular Ayrı-zama ourir döüşümü Ayrı-zama priyodi işartlr içi ourir döüşümü Ayrı-zama ourir döüşümüü özllilri Doğrusal, sabit atsayılı far dlmlriyl taımlaa

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş BÖLÜM II. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. Giriş Yr ürmizd gözl joizi olaylar zamaa yada uzalığa bağlı olara glişir. Gözl joizi olay zamaı bir osiyou is zama oramı im Domai uzuluğu bir osiyou is uzalı oramı Spac Domai

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ile Üretim Sistemi Arasındaki Bilgi Alışverişi

Kurumsal Kaynak Planlaması ile Üretim Sistemi Arasındaki Bilgi Alışverişi . Kurumsal Kayak Plalaması il Ürtim Sistmi Arasıdaki Bilgi Alışvrişi Doç. Dr. Aysi Yltki & Birca Şş EST Erji Sistm Tkolojilri Saayi,İç v Dış Ticart Ltd. Şti.,İstabul ÖZET Çağımızda, ürtim şirktlrii global

Detaylı

SİSTEMLERİNİN GÜÇ KAYNAKLAR!

SİSTEMLERİNİN GÜÇ KAYNAKLAR! ASANSÖRLERDE ACİL KURTARMA SİSTEMLERi ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELIRLENMESI C. Erdem İMRAK * M.Cüneyt FETVACI ** BeköikkesSmesi gibi beklenmeyen durumlar karşısında asansörlerin iki kat arasında kalması sık

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir.

Tanım : Bir rassal deney yapıldığında bir deneyin sonucu sadece iki sonuç içeriyorsa bu deneye Bernoulli deneyi denir. BRNOULLİ DAĞILIMI Broulli dağılımı bir rassal dy yaıldığıda yalızca iyi öü olumlu-olumsuz başarılı-başarısız gibi sadc ii souç ld dildiğid ullaılır. Taım : Bir rassal dy yaıldığıda bir dyi soucu sadc ii

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakülti Drgii 9, 1-17 (007) DÜZGÜN ANYETİK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELİ ELEKTRON İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYA YARI ÖÜRLERİNİN HESAPLANASI Calculatio of Spotaou Emiio Dcay Rat of a Elctro

Detaylı

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem

DENEY 5 İkinci Dereceden Sistem DENEY 5 İkici Drcd Sitm DENEYİN AMACI. İkici drcd itmi karaktritiklrii alamak.. Söüm oraı ζ i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. 3. Doğal frka i, ikici drcd itm üzridki tkiii gözlmlmk. GENEL BİLGİLER

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e ERNOLR afsallı bağlantılara, trllrin taşııcı göv bağlanmasına ullanılır. rnoları aslaran aıran başlıca özlliği, bağlantılarınai msafnin ısa olması nnil ğilm momntlrinin üçü olması, olaısı il üz basıncının

Detaylı

Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla

Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla Asti Eo Yo Etm Uyglamasıda Uyarlamalı Hammrsti Filtr Yalaşımları Hammrsti Filtr Approahs i th Appliatio of Aosti Eho Callatio ğba Özg ÖZDİÇ, Rıfat HACIOĞ U Eltri v Eltroi ühdisliği Bölümü Zoglda Karalmas

Detaylı

D( 4 6 % ) "5 2 ( 0* % 09 ) "5 2

D( 4 6 % ) 5 2 ( 0* % 09 ) 5 2 3 BÖLÜM KAALI SİSEMLEDE EMODİNAMİĞİN I KANUNU I Yasaya giriş Birii bölümde eerjii edilide var veya yo edilemeyeeği vurgulamış, sadee biçim değiştirebileeği belirtilmişti Bu ile deeysel souçlara dayaır

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü.

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü. Prof.Dr.Hüsy ÇAKALLI Br Komplks Sayıı c Kökü. hrhag br sab doğal sayı olmak ür, br komplks sayıı c kökü, c kuvv bu sayıya ş ola komplks sayıdır. ( r(cos s olsu v (cos s dylm. Bu akdrd ( [ (cos s] dr v

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

Yalıtımlı Duvarlarda Isı Geçişinin Kararlı Periyodik Durum için Analizi

Yalıtımlı Duvarlarda Isı Geçişinin Kararlı Periyodik Durum için Analizi Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Der. Sciece a Eg. J of Fırat Uiv. 8 (), 3-3, 006 8 (), 3-3, 006 Yalıtımlı Duvarlara Isı Geçişii Kararlı Periyoi Durum içi Aalizi Meral ÖZEL ve Kâzım PIHILI Fırat Üiversitesi

Detaylı

Sönümlü Serbest Titreşim

Sönümlü Serbest Titreşim .5.. Söülü Srbs Tirşi Sosza kadar dva d sabi glikli irşilrl grçk hayaa karşılaşılaakadır. Bilidiği gibi, sis irşi harki başladıka bir sür sora hark yavaş yavaş zayıflar. olayısıyla hark dklii aşağıdaki

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak TİMAK-Taarım İmalat Analiz Kongri 6-8 Nian 006 - BALIKESİ KAYIŞ KASNAK MEKANİZMALAINDA KAYMA OLAYINI ETKİLEYEN AKTÖLEİN ANALİZİ M. Ndim GEGE Maina Mühndiliği Bölümü Mühndili aülti -Balıir/Türi Özt Kaış

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektroik Mühedisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALAR LABORATUAR Öğretim Üyesi : rof. Dr. Gügör BAL Deeyi Adı : Asekro Makia Deeyleri Öğrecii Adı Soyadı : Numarası : Tarih: M-1 ÜÇ-FAZ

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ BÖLÜM SINI TABAKANIN TÜBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ - ZB 38 Sınır Tabaa Drs notları - M. Adil Yüsln TÜBÜLANSA GEÇİŞ Çoğu mühndisli problmind arşılaşılan aım türbülanslıdır. Aımın laminrvya türbülanslı Bu farlılı

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI EDEDE VAY EEDE IESED VITIFICATI TEĞ E DDASI Dişild ftiliti oruma v dvamlılığıı ağma amacı ugua ooit a da ovarumu dodurulmaı ti o ılrda i ufur açmıştır ürşid Aş DEE, Dugu BA ACA, Fda TPA ÇEA, Burcu E, Aha

Detaylı

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 8. KAALILIK ESM 6 Elktrik Erji Sitmlrii Kotrolü 8. Kouu Amaç v Kapamı Bir itmi ıırlı hr giriş cvabı ıırlı i o itm kararlıdır. Sitm giriş, rfra dğrid vya bozucu dğrd olabilir. Karalılığı diğr bir taımı

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Gibi faktörlerin alt kümlerindeki kritik faktörler (mali ve operasyonel) dikkate alınarak her bir yöntem için ayrı ayrı olmak üzere ;

Gibi faktörlerin alt kümlerindeki kritik faktörler (mali ve operasyonel) dikkate alınarak her bir yöntem için ayrı ayrı olmak üzere ; KULLANILACAK SOFTWARE: AVRA a) Geel Açılama Uzmaları özel değerledirmeleri ve firmaları prestijleri temel olmala beraber, dereceledirme çalışmalarımızda, eoomi ve matemati bilimlerii birlite ürettiği teorilerde

Detaylı

Sisteme gire aışaı eerjisi; ieti, potasiyel, aış eerjileri ile i eerjii toplamıda oluşmata olup, Q m& g m& Z g Z z0 ref. E g E + E p + u+ E A + gz +u+

Sisteme gire aışaı eerjisi; ieti, potasiyel, aış eerjileri ile i eerjii toplamıda oluşmata olup, Q m& g m& Z g Z z0 ref. E g E + E p + u+ E A + gz +u+ 4. BÖLÜM AÇIK SİSEMLERDE ERMODİNAMİĞİN I. KANUNU Aı aışlı sistemleri sııfladırılması Aı Sistem Aışlı Kararlı aışlı Kararsız aışlı dm dm 0 m& g m& 0 m& g m& dt dt Not: Aı sistemlerde eerji depolaması sözousu

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve örnekler Güç ve hareket iletimi

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler ve örnekler Güç ve hareket iletimi Makie Elemaları II Prof. Dr. Akgü ALSARAN Temel bilgiler ve örekler Güç ve hareket iletimi İçerik Güç ve Hareket İletimi Redüktör Vites kutusu Örek 2 Giriş 3 Bir eerjiyi, mekaik eerjiye döüştürmek içi

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri  Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açı Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu Bu materyallerde alıtı yapma veya Kullaım Koşulları haıda bilgi alma içi http://ocw.mit.edu/terms veya http://www.aciders.org.tr adresii ziyaret ediiz. 18.102

Detaylı

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1 - GÜZ P,Q,R fokiolrı poliom olmk üzr d d P Q R d d v P d d Q d P d R P p q dklmi içi P şrıı ğl = okı di ok dir, çözümlri di okıı civrıd şklid rrız. =+-+- +... = = okı; p=q/ P, q= R/ P fokiolrı okıd liik

Detaylı

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması Haa Kirliliği Yötimi Modllm Çalışmalarıda Karışım Yükskliği Özt Paramtrsii Ömi Hsaplaması Frhat Karaca, İsmail Aıl Fatih Üirsitsi, Çr Mühdisliği Bölümü, 34500, Büyükçkmc, İstabul (fkaraca@fatih.du.tr,

Detaylı

Bandırma rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması ve seçilen rüzgar türbinlerinin ekonomik analizi

Bandırma rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması ve seçilen rüzgar türbinlerinin ekonomik analizi Araştırma Maalesi BAUN Fe Bil. Est. Dergisi, ilt 18(1), 75-85, (2016) Badırma rüzgar eerjisi potasiyelii araştırılması ve seçile rüzgar türbilerii eoomi aalizi Asiye ASLAN * Badırma Oyedi Eylül Üiversitesi,

Detaylı

B1+ B2+ B2- DS+ B1- DS- SLN SO1 SC2 SO2 SC1 KUMANDA PANOSU HAZIR TESİSATLI. Mikosis G2 ADL VVVF. Sayfa No : 1 UPS KUYU AYDINLATMA BAĞLANTILARI 1 F2

B1+ B2+ B2- DS+ B1- DS- SLN SO1 SC2 SO2 SC1 KUMANDA PANOSU HAZIR TESİSATLI. Mikosis G2 ADL VVVF. Sayfa No : 1 UPS KUYU AYDINLATMA BAĞLANTILARI 1 F2 DBB-A BAĞLANTI KLMNSLRİ SO SO SC SC B- DS+ DS- 8 000 FN FF B+ B- B+ P IN IL ON OL ^ SLN N5 L5 OS OL W V U N L L L P U RG. NO KONTAK RG. NC KONTAK U VARISTOR + Y - 9 DC HR DURDURMA SİSTMİ VK 5AC VARISTOR

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi 8..0 Sit Diiği v Modlli Doğrul Sitlri Z Dvrışı II. Mrtbd Gili Sitlr Giriş: Sit diiği çözülid, frlı fizil özllilr tşıy doğrul itlri rtritilrii blirly tl bğıtılr rıd bzrli (oloji) urulbili ouud itlri blirli

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

DENEYİN ADI: UYARTIM SARGISI AYRI BİR KAYNAKTAN BESLENEN (YABANCI UYARTIMLI) SARGILI KUTUPLU DC MOTORUN BOŞ ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ

DENEYİN ADI: UYARTIM SARGISI AYRI BİR KAYNAKTAN BESLENEN (YABANCI UYARTIMLI) SARGILI KUTUPLU DC MOTORUN BOŞ ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ DENEYİN D: YRTM SRGS YR BİR KYNKTN BESENEN (YBNC YRTM) SRG KTP DC MOTORN BOŞ ÇŞM KRKTERİSTİĞİ yartım akımı (kutup akımı) sabit tutula sargılı kutuplu DC motoru edüvi gerilimi ile devir sayısı (mil hızı)

Detaylı

Elektrik Akımı. Elektrik Akımı, devam. Akım ve sürüklenme hızı. Akım ve sürüklenme hızı, devam. son. Bölüm 27 Akım ve Direnç

Elektrik Akımı. Elektrik Akımı, devam. Akım ve sürüklenme hızı. Akım ve sürüklenme hızı, devam. son. Bölüm 27 Akım ve Direnç Böü 7 Akı v Dirç Ektrik akıı Dirç v oh yasası Ektrik itkik içi bir od Dirç v sıakık Ektrik rjisi v güç Probr Ektrik Akıı Hr zaa bzr işarti ktrik yük harkti varsa, ktrik akıı var dir. Akı, bu yüzyd gç yükri

Detaylı

DÜZGÜN MANYETÝK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELÝ ELEKTRON ÝÇÝN KENDÝLÝÐÝNDEN YAYMA YARI ÖMÜRLERÝNÝN HESAPLANMASI

DÜZGÜN MANYETÝK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELÝ ELEKTRON ÝÇÝN KENDÝLÝÐÝNDEN YAYMA YARI ÖMÜRLERÝNÝN HESAPLANMASI 1. GÝRÝÞ Düzgü bir maytik alada ivmldiril bir lktro, lktromaytik ýþýma yapar. Bu ýþýma klaik olarak ikrotro ýþýmaý olarak adladýrýlýr. Bu olayý kuatum mkaikl karþýlýðý, kdiliðid yayma dýr (potaou miio).

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR DAP Bölg Kalınma İdarsi Başanı Adnan DEMİR DOĞU ANADOLU YA BÜYÜK HİZMET DAP Başanı Adnan Dmir, Doğu Anadolu Bölgsind başlattıları alınma hamlsinin, bölgnin anayan yarası olan huzur v güvn ortamının tsisi

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

ELM207 Analog Elektronik

ELM207 Analog Elektronik ELM7 Alog Elkroik Giriş Bir Fourir srisi priyodik bir ) oksiyouu, kosiüs v siüslri sosuz oplmı biçimid bir çılımdır. ) cos b si ) Bşk dyişl, hrhgi bir priyodik oksiyo sbi bir dğr, kosiüs v siüs oksiyolrıı

Detaylı

3 Eksenli CNC Freze Tezgahında ĠĢlenen Konik Yüzeyler Ġçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi

3 Eksenli CNC Freze Tezgahında ĠĢlenen Konik Yüzeyler Ġçin Optimum Eğim Açısının Belirlenmesi 6 t Itratioal Advacd Tcologis Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turky 3 Eksli CNC Frz Tzgaıda ĠĢl Koik Yüzylr Ġçi Optimum Eğim Açısıı Blirlmsi C. Özl 1, Ġ. H. ġalıtürk 2 1 cozl@firat.du.tr Fırat

Detaylı

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

Stok Yönetimi. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir.

Stok Yönetimi. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına  adresinden erişilebilir. Sto Yöetimi M. Gör Erğa Bu suuya ve ouu pdf syasıa adreside işilebilir. 1 Giriş Stoları Sııfladırılması Sto Maliyeti Sto Yöetimi Sto Yöetimi ve İSG 2 Giriş Sto, izasyoda bulua tüm ürüli ve malzeli içir.

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLE MEKANİK SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLE MEKANİK SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI PAMUKKALE ÜNİ VESİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVESITY ENGINEEING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLEİ DEGİ S İ JOUNAL OF ENGINEEING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : : : 6-69 ABSOPSİYONLU

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ R O L İ K E R S İ BORU İÇERİSİNEKİ BASINÇLI AKIMLAR - 1 Ci sabit için, Niuradse diyagramını şemati olara çiziniz. Farlı aım türlerinin i bölgelerini gösteriniz

Detaylı

ELASTİK DAVRANIŞ SPEKTRUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI İLE TAHMİNİ

ELASTİK DAVRANIŞ SPEKTRUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI İLE TAHMİNİ ELASTİK DAVRANIŞ SPEKTRUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI İLE TAHMİNİ ÖZET: E.Ç. Kademir-Mazaoğlu 1 ve Ç. Kademir-Çavaş 1 Yardımcı Doçet, İşaat Müh. Bölümü, Uşa Üiversitesi Doçet, Bilgisayar Bil. Bölümü,

Detaylı

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İNDÜKSİYON MOTORLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ DERSİN

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1 v 2 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 20082006 riid ypıl ks syımıd ksd 585 ABD Dlrı ($) ldğ blirlmişir Ayı ri iibriyl Dlr Kssı l sbıı brç plmı 26845 $, lk plmı 26320 $ lrk izlmkdir B rkı

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇI KPR Okul, astan, spor tsislri, alışvriş mrkzlri v yüzm avuzları gibi sosyal tsislrd, askri tsislrd, yurt, lojman, apartman v toplu konutlarda, mrkzi ısıtma, soğutma v sıcak su sistmlrind, akümülasyon

Detaylı

BÖLÜM II. Asal Sayılar. p ab ise p a veya p b dir.

BÖLÜM II. Asal Sayılar. p ab ise p a veya p b dir. BÖLÜM II Asal Sayılar Taım. p > tam sayısıı de ve ediside başa bölei yosa bu sayıya asal sayı deir. de büyü asal olmaya sayılara da bileşi sayı deir. Teorem. Eğer p bir asal sayı ve p ab ise p a veya p

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI MATEMATİK

2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI MATEMATİK 03 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI MATEMATİK A SORU : lim x 8x 9 (x 3) x ifadsii dğri aşağıdaki sçklrd hagisid vrilmiştir? 0 5 7 SORU : cosax x f x foksiyouu x=0 oktasıda sürkli olması içi f(0) ı dğri

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Ç Ç Ö Ç Ç Ç Ç Ç Ş Ö «Ü Ç Ş Ü Ç Ç

Ç Ç Ö Ç Ç Ç Ç Ç Ş Ö «Ü Ç Ş Ü Ç Ç Ö Ğ Ç Ü Ü Ç Ç Ç Ö Ü Ü Ü Ü ÖÜ» Ç Ş Ş Ö Ç Ğ Ü Ü Ç Ç Ö Ç Ç Ç Ç Ç Ş Ö «Ü Ç Ş Ü Ç Ç Ş Ş «Ş Ö Ü Ü Ü Ş Ş Ş Ç Ç Ş Ç Ş Ç ŞÇ Ö Ü Ç Ç Ş Ç «Ö Ç Ğ Ç Ü Ç Ç Ş Ü Ğ Ş Ç Ş Ç Ö Ç «Ö Ö «Ö Ç Ç Ö Ş Ü Ç Ş Ş Ş Ş «Ç ŞÇ Ö Ü Ş Ş

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

TÜMEVARIM. kavrayabilmek için sonsuz domino örneği iyi bir modeldir. ( ) domino taşını devirmek gibidir. P ( k ) Önermesinin doğru olması halinde ( 1)

TÜMEVARIM. kavrayabilmek için sonsuz domino örneği iyi bir modeldir. ( ) domino taşını devirmek gibidir. P ( k ) Önermesinin doğru olması halinde ( 1) TÜMEVARIM Matematite ulladığımız teoremleri ispatlamasıda pe ço ispat yötemi vardır. Özellile doğal sayılar ve birço ouda ispatlar yapare tümevarım yötemii sıça ullaırız. Tümevarım yötemii P Öermesii doğruluğuu

Detaylı

v = ise v ye spacelike vektör,

v = ise v ye spacelike vektör, D.P.Ü. Fe Bilimleri Estitüsü 1. ayı Mayıs 6 emi-pozitif Ortogoal Matrisler içi Alteratif İi Yötem WO ALERNAIVE MEHOD FOR EMI-POIIVE OROGONAL MARICE B. BÜKCÜ* *Gaziosmapaşa Üiversitesi, Fe-Edebiyat Faültesi,

Detaylı

Seyir Kasnak Halat Akım Tork Devir Frekans

Seyir Kasnak Halat Akım Tork Devir Frekans Kg m/sn (m) (mm) (mm) (A ) (Nm) (rpm) (Hz) (kw) ER1-41P0 450 1.0 50 Ф320 4 x Ф8x12 8.7 260 119 19.9 3.3 20 S5(40%) F IP41 ER1-41P6 450 1.6 80 Ф320 4 x Ф8x12 13 260 192 32 5.3 20 S5(40%) F IP41 ER1-41P7

Detaylı

DERS 11. Belirsiz İntegral

DERS 11. Belirsiz İntegral DERS Blirsiz İnral.. Blirsiz İnral. B rs ürvi bilinn bir onksiyonn ynin inşasını l alacağız. Türvi bilinn bir onksiyonn ynin inşası işlmin rs ürv işlmi aniirniaion nir. v F onksiyonlar, F is, F y nin rs

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ. Ali İhsan ÇANAKOĞLU

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ. Ali İhsan ÇANAKOĞLU Sonlu Elmanlar Yöntmi İl Tk Falı Transformatörün 7. Sayı Aralık 008 Çalışma Noktasının Blirlnmsi SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ Ali İhsan ÇANAKOĞLU

Detaylı

Problemler çeşitli kaynaklardaki çözümlü ve çözümsüz problemlerden derlenmiştir ve adapte edilerek çözülmüştür.

Problemler çeşitli kaynaklardaki çözümlü ve çözümsüz problemlerden derlenmiştir ve adapte edilerek çözülmüştür. PERÇİN BAĞLANTILARI Ekseel Yüklü Perçiler Perçi kesilmesi z( d Delik ezilmesi p zsd p Levha mukaveti c ( b id) s Levha yırtılması z( e d / ) s Eksatrik Yüklü Perçiler Kesme kuvveti K z Eğilme mometide

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

İşaret ve Sistemler. Ders 10: Sistem Cevabı

İşaret ve Sistemler. Ders 10: Sistem Cevabı İşar v Sismlr Drs 0: Sism Cvabı Sismi İmpuls Cvabı Lir, zamala dğişmy bir sism v işarii uyguladığıı düşülim v işari lir, zamala dğişmy bir sism uyguladığıda çıkış işari bilimiyrsa, sismi lirlik özlliğii

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı