KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için"

Transkript

1 NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni

2 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

3 SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+ SAP Business One müþterisi.000+ iphone ve ipad kullanýcýsý SAP Business One kullanýcýsý SAP Business One dünyanýn her yerinden müþterilere hizmet sunuyor Farklý dilde 1 Ülkeye özgü yerelleþtirme 10+ Ülkede SAP Business One kullanan müþterilerimiz bulunuyor 00+ Dünya çapýnda kanal iþ ortaðýmýz bulunuyor 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

4 Hizmetler Satýþ Stok Yönetimi Envanter Süreç entegrasyonu Satýnalma CRM Finans Üretim MIP ll 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

5 ler Baþlangýç paketi (1 kullanýcý) SAP Business One uygulamasý (temel iþletme iþlevleri)-alt ve üst kullaným limiti olmadan Uygulama Yerleþik Bulut ü ü Sektöre özel ek çözümler(sektör uzmanlýðý ve iþ süreci iþlevselliði) 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

6 Baþarýsý kanýtlanmýþ metodoloji En iyi uygulamalar Ýstenen düzeyde ROI (yatýrým getirisi) Kýsa sürede deðere dönüþme Baþlangýç paketi ile 0 gün gibi kýsa bir sürede Ortalama - hafta içinde hýzlý kurulum Uygun maliyetli Sabit kapsam Sabit maliyet Esnek ödeme seçenekleri SAP Business One'ý bizim ölçeðimizdeki tüm þirketlere tavsiye ederim. Ýnsanlar daha büyük þirketler için olduðunu düþünerek ürüne çekinceli yaklaþýyorlar ancak nasýl iþlediðini gerçekten anlamak isteyen tüm þirketler için pahalý olmayan ve kapsamlý bir iþ aracý. Philip Delaney, Genel Müdür, Dairyglen 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

7 SAP Business One 10 ülkede global ve yerel iþletme gereksinimlerini karþýlar. lerimiz; dilde ve 1 ülkeye özgüversiyonda (Türkiye de dahil olmak üzere) mevcuttur. gün saat yerel hizmet sayesinde dünya çapýnda destek alabilirsiniz birinci düzey ve ikinci düzey destek yerel iþ ortaklarý tarafýndan saðlanýrken, üçüncü düzey destek SAP tarafýndan saðlanýr. 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

8 SAP Business One Uyarýlar ve onaylar: Onaylanan indirim, fiyat ve kredi limitlerinden sapma gibi belirli olaylar gerçekleþtiðinde uyarý alýn. Gerçek zamanlý raporlar: sayesinde anahtar iþ bilgilerini sunan yerleþik raporlara eriþin. Müþteri ve tedarikçi verileri: Ýlgili kiþi ayrýntýlarýna eriþin ve bunlarý düzenleyin; geçmiþ aktiviteleri ve özel fiyatlarý görüntüleyin. Müþteri ve muhatap kayýtlarýna eriþin veya yerlerini belirleyin, yenilerini oluþturun ve yeni aktiviteleri kaydedin. Stoklarýn izlenmesi: Stok düzeylerini kontrol edin ve satýn alma ve satýþ fiyatlarý, kullanýlabilir miktar, ürün belirtimleri ve kalem resimleri de dahil olmak üzere geçerli ürünler hakkýnda ayrýntýlý bilgilere eriþin AppStore dan ücretsiz olarak «SAP Business One» demosunu indirebilirsiniz. 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

9 SAP nin kapsamlý iþ ortaðý ve müþteri ekosistemi size daha fazla seçenek ve kaynak sunar. Geniþ kapsam Ürün yelpazenizi, hizmetlerinizi ve problem çözme araçlarýnýzý, iþ ortaklarýndan ve müþterilerden oluþan kapsamlý aðýmýz sayesinde geniþletin. Bilgi birikimi Ýþletme ve BT zorluklarýnýn üstesinden gelmek için sektöre özgü iþ uzmanlarýna ve teknik tecrübe ve birikime eriþim saðlayýn. Ýþ ortaklarýnýn gücü Sektöre özel ek çözümleri ile ortak inovasyon giriþimleri sayesinde SAP Business One iþlevlerini geniþletin ve þirketinize özel ihtiyaçlarý karþýlayýn. Bir dizi sistemi inceledikten sonra SAP Business One'ý seçtik çünkü öncelikle çözümü ihtiyaçlarýmýza göre uyarlayabiliyorduk. Bu bize, bizimki gibi bir iþletmenin deðiþen gereksinimlerini yönetmek için çok fazla esneklik saðladý ve bu birçok pakette gördüðümüz bir þey deðildi. Nick Carter, Teknik Müdür, Raffenday 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

10 SAP, iþletmenizin baþarýlý olmasýna yardýmcý yenilikler sunar. Hazýrlýyoruz SAP, AR-GE yatýrýmý konusunda sektör lideridir. Entegre ediyoruz SAP, eski teknoloji deðil yenilik sunan þirketlerle çalýþýr. Ortaklýk kuruyoruz SAP, yenilikçi ve yeni çözümler hazýrlamak için müþterilerle ve iþ ortaklarýyla çalýþýr. SAP Business One yeniliklerinden bazýlarý: uygulamalar Bulut biliþim Analitikler Bellek içi teknolojiler 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr.

11 : Endüstri Lideri SAP Crystal Reports Tasarla-Deðiþtir-Çalýþtýr SAP Crystal Reports çözümüyle tamamen entegre Gerçek zamanlý raporlama Dashboard/Gösterge Paneli Xcelsius ile zengin görsellikte kiþiye özel gösterge paneli yaratma imkaný SAP Business One son derece istikrarlý bir sistem ve bize istediðimiz raporlama zaman çerçevesini saðlýyor. Ay sonu iþlemleri artýk daha az çalýþanla, üç kat daha hýzlý bir þekilde tamamlanýyor. Eskiden ay sonu iþlemlerini tamamlamak on yedi gün sürerdi; þimdi ise beþ gün alýyor ve geliþmiþ raporlama araçlarý ile belgeler sunuyor. Stephen Trillo, BT Yöneticisi, Lotte Chemical (UK) Ltd. 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. 11

12 Tüm SAP çözümleri gibi SAP Business One da iþletmeniz büyüdükçe uyarlanacak þekilde tasarlanmýþtýr. Baþarýsý kanýtlanmýþ ölçeklendirilebilirlik yüz hatta yüz binlerce iþlemi yerine getirir. Ýþlevsellik satýþlar ve müþterilerden envanter ve mali iþlere kadar iþletmenizin tamamýný kapsar. Uyarlanabilir çözümler yeni iþlevselliði, yeni iþletme modellerini ve yerel veya uluslararasý büyümeyi destekler. Esnek konfigürasyon Ýhtiyacýnýz olanlarý þimdi alýp, çözümü daha sonra geniþletmenize olanak tanýyan seçenekler sunar. 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. 1

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Websense TrITon İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Şimdi yeni bir çözüm zamanı. Bilgi ve içerik her kuruluşun can damarıdır. Üretim, tüketim ve iletişim

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Vizyonları Finanse Etmek

Vizyonları Finanse Etmek Commercial Finance Vizyonları Finanse Etmek Daha iyi, daha sağlam ve daha sağlıklı bir dünya için ihtiyaç duyduğunuz finansman Financial Services Siemens, dünya çapında faaliyet gösterdiği 190 ülke ile

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ

GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ Atık su w a s t e w a t e r / / g r u n d f o s / / p a g e s 2 G R U N D F yönetimi profesyonellerinin geleceğine bakın Atık Su Profesyonelleri ile yeni bir bakış

Detaylı

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, kiþiye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek için

Detaylı

VBLOCK SİSTEMLERİ: DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ BÜTÜNLEŞİK ALTYAPISI

VBLOCK SİSTEMLERİ: DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ BÜTÜNLEŞİK ALTYAPISI VBLOCK SİSTEMLERİ: DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ BÜTÜNLEŞİK ALTYAPISI VBLOCK 100 AİLESİ VBLOCK 200 AİLESİ VBLOCK 300 AİLESİ VBLOCK 700 AİLESİ VCE BT'yi Dönüştürüyor VCE'nin sunduğu yenilikler BT ekibinin, kaynaklarını

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER

BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER BT SERVİS MASASI YAZILIMI SEÇİMİNDE 6 ÖNEMLİ KRİTER Piyasadaki onlarca yardım masası yazılımı arasından şirketinize, çalışanlara ve süreçlerinize uygun olanı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Seçim kriterleri

Detaylı

Yeni orta sýnýfýn doðasý

Yeni orta sýnýfýn doðasý Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı