You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT LD 87 EU user guide

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT LD 87 EU user guide http://yourpdfguides.com/dref/4692277"

Transkript

1 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT LD 87 EU. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT LD 87 EU in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide. User manual HOTPOINT LD 87 EU User guide HOTPOINT LD 87 EU Operating instructions HOTPOINT LD 87 EU Instructions for use HOTPOINT LD 87 EU Instruction manual HOTPOINT LD 87 EU

2 Manual abstract: Elektrik tesisatýnýn uygunluðunu, 2. makinenizi koyduðunuz mekanda zeminin düz olmasýný kontrol ediniz, böylece bulaþýk makinenizin daha uzun ömürlü ve iyi çalýþmasýný saðlamýþ olursunuz. 2. Kumanda panelinin anlaþýlmasý(sayfa.2) Bulaþýk makinesini oluþturan kýsýmlarý öðrenirseniz makinenizi daha kolay kullanýrsýnýz. Kumanda panelinde komutlarýn ve iç parçalarýn detaylý bir tanýmýný bulabilirsiniz. 3. Bulaþýklar makinenin içine nasýl yerleþtirilmeli (sayfa.3) Bu sayfada bulaþýk makinesinin en iyi þekilde nasýl yükleneceðini ve sepetlerin nasýl daha verimli bir þekilde kullanýlacaðýný göreceksiniz. 4. Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý(sayfa. 4) 5. bölümü dikkatli bir þekilde okuyunuz. önemli bir dost (sayfa. bir filtreleri ve pervaneleri kontrol ediniz. Bu bölümde bunu nasýl yapacaðýnýzý öðreneceksiniz. Tasarruf saðlayacak faydalý ipuçlarý (sayfa.8) Bulaþýk makinenizi nasýl koruyacaksýnýz (sayfa.11) 11. Teknik özellikler(sayfa.2) Beyaz eþyanýzýn Avrupa yönetmeliklerine uygun tüm teknik özelliklerini bu sayfada bulabilirsiniz. Bu bölümde bulaþýklarýn temizliðinde daha iyi sonuçlar almaya Bu bölümde okuyacaðýnýz kurallara uyarsanýz makinenizin ve tasarruf saðlamaya yönelik tavsiyeler bulacaksýnýz. ömrünü uzatmýþ olursunuz. 7. Sorunlar ve çözümleri (sayfa.10) Bulaþýk makinenizde bir problem varsa Ariston Yetkili Servisini çaðýrmadan önce bu sayfalarý okuyunuz; bir dizi problem için çözümleri burada bulabilirsiniz. Eðer sorun devam ederse ARISTON BULAÞIK MAKÝNESÝ - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu 1 B ulaþýk makinesi E. Üst sepet F. Üst pervane G. Üst sepet yükseklik ayar mekanizmasý H. Alt sepet Bulaþýk makinenizi beraber açalým Makinenizin yapýsýný inceleyelim Bulaþýk makinenizi oluþturan parçalarý tanýmak onu daha iyi bir þekilde kullanmanýzý saðlayacaktýr. I. J. K. L. Alt pervane Tuz haznesi Filtre Deterjan ve parlatýcý haznesi Kumanda emrinizde A. Açma-kapama tuþu Cihazý açmak için bu düðmeye basýnýz B. Likit kristal ekran Yürütülmekte olan iþlemi gösterir. C. Kapak açma kulbu Bulaþýk makinesinin kapaðýný açmaya yarar. D. Baþlat/tekrar baþlat tuþu Baþlat/tekrar baþlat tuþu ile program çalýþtýrýlýr, Reset ile yapýlmýþ olan tüm ayarlar iptal edilir. M. Mode tuþu Bu tuþa basmak suretiyle Duo Yýkama,yýkama baþlangýç saatini erteleme, ekstra kurutma,yarým yükle yýkama fonksiyonlarýný seçebilirsiniz. S. Seçim tuþu Bu tuþa basmak suretiyle þu iþlemleri ayarlayabilirsiniz: baþlangýç saatini erteleme, ekstra kurutma, sepet seçimi. P. Program seçim tuþu Tercih ettiðiniz program seçimi için bu düðmeye basýnýz. E. Otomatik Duo Yýkama program ýþýklý göstergesi Duo-Yýkama programýnýn seçildiðini gösterir. F. Zaman ayarý göstergesi Baþlangýç zamanýný erteleme fonksiyonunun devrede olduðunu bildirir. G. Ekstra kurutma göstergesi Ekstra kurutma ayarýnýn yapýlmýþ olduðunu gösterir. H. Yýkama aþamalarý göstergesi Önyýkama, yýkama, durulamalar, kurutma. I. Programlarýn iþaretleri Geniþ bir yýkama programý alternatifleri L. Çok iþlevli rakamlý gösterge Size program süresi, baþlama saatine kalan süre ve muhtelif hata kodlarý hakkýnda bilgi verir. N. Alt veya üst sepet göstergesi Yarým yük için seçilmiþ olan sepeti gösterir. T. Tuz göstergesi E Tuz ilave etmek gerektiðini hatýrlatýr. F U. Parlatýcý göstergesi Parlatýcý ilave etmek G gerektiðini hatýrlatýr. Q. Su kaçaklarýný bildiren N gösterge Su kaçaðý olduðu konusunda sizi uyarýr. M B P A S M s P I C D H T U L Q Teknik özellikler Teknik Geniãlik Derinlik Yákseklik Kapasite Giriã suyu basâncâ alâãma gerilimi Toplam gáì Sigorta 4,3 psi psi TS11300 EN cm. Bu bulaþýk makinesi aþaðýdaki Avrupa Birliði Normlarýna uygundur: 60 cm. 73/23/CEE (Düþük gerilim) ve 85 cm. sonradan yapýlan düzenlemeler; 12 kiãilik yemek takâmâ 89/336/EEC (elektromanyetik uyum) 30 KPaÜ 1MPa (0,3 Ü10 bar) ve sonradan yapýlan árán plaketine bakân düzenlemeler. 97/17/CE árán plaketine bakân (Etiketleme) árán plaketine bakân 2 ARISTON BULAÞIK MAKÝNESi - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu Bulaþýklarýnýzý makinenize nasýl yerleþtirmelisiniz? Herþeyden önce. Bulaþýklarý sepetlere yerleþtirmeden önce yemek kalýntýlarýný temizleyin, böylece, yýkama veriminin düþmesine sebep olacak filtre týkanmalarýný önlemiþ olursun. Tencere ve tavalarýn dibi tutumuþsa, bunlarý yýkama öncesinde suda bekletiniz. Bulaþýklarý yerleþtirme iþlemini kolaylaþtýrmak için sepetleri dýþarý doðru çekiniz. Alt sepete neler yerleþtirilir? Alt sepete yýkanmasý daha zor bulaþýklarý yerleþtirmeni tavsiye ederiz: tencereler, çanaklar, düz ve çukur tabaklar, büyük ve küçük fincanlarla bardaklar.

3 (fotoðraflarda yerleþtirme örnekleri göreceksiniz). Servis tabaklarý ve büyük kaplar: sepetin kenarlarýna yerleþtirilir Tencereler, salata kaseleri: her zaman ters çevrilmiþ bir þekilde yerleþtirilmelidir. Derin kaseler: eðimli olarak yerleþtir, böylece suyun, daha rahat dolaþýmý saðlanarakdaha derin temizlik elde edilir. Bardak ve fincanlar: þekilde gösterildiði gibi yerleþtir. Çatal-býçak sepetçiðini, sapýný ve iki tarafýný birleþtiren mandallarý çýkartmak suretiyle ikiye ayýrabilirsiniz (A ve B þekillerine bak). Yýkayacak az çatal-býçaðýn olduðu zamanlar bu sepetçiðin tek tarafýný kullanabilirsin. Bu sepet çýkarýlabilir özellikte iki ýzgara ile donanýmlýdýr: Çatalkaþýklarý birer birer ýzgaralara yerleþtiriniz; býçaklar ve keskin uçlu gereçler uç kýsýmlarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtirilmelidir. Yerleþtirme sýrasýnda birbirlerine temas etmemelerine dikkat ediniz. Üst sepete neler yerleþtirilir? Üst sepete hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz: bardaklar, çay ve kahve fincanlarý, küçük ve büyük tabaklar, çukur olmayan salata tabaklarý, derin ve çok kirli olmayan tencere ve tavalar (yerleþtirme örneklerini fotoðraflarda görebilirsiniz). Hafif bulaþýklarý su tazyikinden etkilenmeyecek þekilde yerleþtiriniz. Üst sepet üzerlerine fincan, uzun býçak ve servis çatalkaþýðýnýn konulabilmesi için iki adet özel bölmeye sahiptir. Bulaþýk makinesini yerleþtirdikten sonra, pervanelerin hareketinin engellenmediðinden emin olunuz. Üst sepetin yükseklik ayarý Büyük bulaþýklarýnýzý daha rahat yerleþtirebilmek için üst sepeti aþaðý indirebilir ya da kaldýrabilirsiniz. C alt sepet B ulaþýk makinesi Yýkama öncesinde yapacaðýnýz küçük iþlemler daha iyi yýkama sonuçlarý elde etmenizi ve bulaþýk makinenizin daha uzun ömürlü olmasýný saðlar. Bulaþýklarýn üzerindeki büyük kalýntýlarý temizleyip fazla kurumuþ tencere ve tavalarý ýslatýp makineye yerleþtiriniz. Bulaþýklarý yerleþtirdikten sonra pervanelerin rahat bir þekilde dönüp dönmediklerini kontrol ediniz. üst sepet Üst sepetin iki yanýnda iki kol yer almaktadýr. Bu kollarý kullanarak sepetlerin yüksekliðini ayarlayabilirsiniz. A B ARISTON BULAÞIK MAKÝNESÝ - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu 3 B ulaþýk makinesi Herþeyden önce. Fiþi pirize takýnýz. Su musluðunu tamamen açýn ve Açmakapama tuþuna 2-3sn Hazýr mýsýn&ya Dikkat A düðmesine basarak ýþýklý göstergeyi söndürünüz, elektrik giriþini kesmek için fiþi prizden çýkartýnýz; bunun için fiþin rahatlýkla ulaþýlabilecek bir þekilde olmasý gerekmektedir. Bulaþýklarý çýkartmadan önce programýn tamamen bitmiþ olduðundan emin olunuz! önce birkaç dakika bekleyin: yanarsýnýz! Biraz beklerseniz daha iyi kurutma performansý ede ederiz. Önce alt sepeti boþaltýnýz. Su musluðunu kapatýnýz. Bulaþýklarý çýkartmadan 4 ARISTON BULAÞIK MAKÝNESi - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu B ulaþýk makinesi Duo Yýkama programý: görüntülenir. Fikir mi deðiþtirdiniz? Fikir deðiþtirdiniz ve baþka bir saate ayarlamak istiyorsanýz bu iþlemi Mod ve Seçim tuþlar&yacurn;lamasý için kalan sürenin geri sayýmý görüntülenecektir. Geri sayýmýn sonunda program devreye girer ve ýþýklý göstergede programýn bitimine kalan ortalama süre Yýkama iþlemi sürerken veya hemen bitmiþken bulaþýk makinesinin kapaðýný açarsanýz dikkatli olunuz, çýkan buharla yanabilirsiniz! ARISTON BULAÞIK MAKÝNESÝ - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu 5 B ulaþýk makinesi Deterjan Deterjaný nasýl koyacaksýnýz Deterjan haznesinin kapaðýný (A) açmak için B tuþuna basýnýz. Deterjan haznesinin her iki bölümüne C ve Dye belirtilen miktarda doldurunuz. Þimdi kapaðý kapatýnýz. Deterjan ve parlatýcý Faydalý tavsiyeler B D C Bulaþýk makineleri için özel olarak üretilmiþ deterjanlarý kullanýnýz. Yýkama iþlemine baþlamadan önce deterjaný makinenin kapaðýnýn iç kýsmýnda bulunan hazneye koyunuz. Bulaþýk makinenizin deterjan haznesini sadece makinenizi kullanacaðýnýz zaman doldurunuz. Eðer daha önceden doldurulduysa deterjan ýslaklýk ve nem yüzünden bozulabilir ve temizleme gücünü kaybeder. Deterjan haznesinin kapaðý kapanmýyorsa.. Deterjan haznesinin kenarlarýnda deterjan artýklarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Deterjanlarý temizlediðinizde kapaðýn kapandýðýný göreceksiniz. A Parlatýcý Parlatýcý, bulaþýklarýn kurumasýný kolaylaþtýrarak, onlarýn daha parlak olmasýný saðlar. Parlatýcýnýn bittiðini ýþýklý göstergeyle bildiren modellerde ise, bu gösterge yandýðýnda veya yanýp söndüðünde.

4 Doldurma sýrasýnda,parlatýcý dýþarýya döküldüðünde,döküleni,bir sünger vasýtasýyla, iyice silin. Deterjan miktarýný doðru bir þekilde ayarlayýnýz: Eðer fazla koyarsanýz daha fazla temizlik elde etmezsiniz. F C Parlatýcý haznesinin doldurulmasý Parlatýcý haznesini açmak için týpayý (C) saat yönünün tersi yönüne çeviriniz. Sýzmayý engellemek için parlatýcýyý dökerken dikkatli olunuz. Bulaþýk makineniz tarafýndan kullanýlan parlatýcýnýn miktarýný kendiniz belirleyebilirsiniz. Tornavida veya metal bir para ile parlatýcý haznesinin kapaðýnýn altýndaki regülatörü çeviriniz. 6 ayrý konum bulunmaktadýr. Fabrika çýkýþý olarak 4. konuma ayarlýdýr. Kullanýlan parlatýcý miktarýnýn doðru olmasý kurutma iþlemini iyileþtirmektedir. Eðer bulaþýklar üzerinde su damlacýklarý veya herhangi bir leke görürseniz parlatýcý ayarýný daha yüksek bir konuma getiriniz. Tam tersine eðer bulaþýklarýnýzýn üzerinde beyaz çizikler görürseniz parlatýcý ayarýný daha düþük konuma getiriniz. Dikkat: Piyasada bulaþýk yýkamak için deterjan, tuz ve parlatýcý içeren ürünler bulabilirsiniz (üçü bir arada). Eðer kullandýðýnýz su sert yada çok sert ise, bulaþýklar ve haznede beyaz çizgiler oluþmasýný önlemek için her halü karda kaba tuz koymanýzý öneririz. Üçü bir arada türünden ürünler kullanýlýyorsa parlatýcý kabýna parlatýcý koymaya gerek yoktur. Daha iyi bir kurutma isteniyorsa parlatýcý koyulabilir, ancak ayarý no 2 ye getirmek gereklidir. Ancak her zaman ambalajlar üzerindeki üretici talimatlarýný dikkatle inceleyiniz. Sadece bu tip temizleyici maddelere baþvuruyorsanýz birkaç yýkama devresi sonunda tuz ve parlatýcý ikaz sinyallerinin devamlý yanýp sönmesi çok doðal olacaktýr. 6 ARISTON BULAÞIK MAKÝNESi - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu Her türlü bulaþýk için yýkama Doðru programý seçiniz B ulaþýk makinesi OTOMATIK PROGRAMLAR Bulaþýk makineniz özel bir sensör sayesinde yýkanmakta olan bulaþýðýn kirlilik derecesini tespit ederek en etkili ve ekonomik yýkamayý gerçekleþtirir. Bulaþýk makinesinde yapacaðýnýz yýkamalarda hijyenik bir ortamýn ve güvenilir temizliðin garantisini bulacaksýnýz. Not: Otomatik yýkama programlarýnda sensör bulaþýklarýn kirlilik derecesini belirleyerek yýkama programýný buna göre düzenler bu nedenle belirtilen yýkama süreleri deðiþkenlik gösterebilir. P ro g ra m P ro g ram se Ìim i iìin talim a tlar Yâka m a aã am alarâ D e terja m Û n y âkam a + y âkam a P arlatâcâ Yâka m a sá resi ( % 10 d e Õ iã im le eks tra ku ru lam a o lm aks âz ân ) O to m atik S á p er G á Ìlá Yâkam a o k kirli b ula ãâk(hassas bula ãâklar iìin kullanâlm a m alâd âr) 40C d e sâca k suyla Ûn yâka m a; 6 5C de uzun sáre li yâka m a; soõuk suyla 2 durulam a; 70 C de sâcak durulam a ; K urutm a 50 de kâsa sáreli yâka m a S oõuk durulam a 70 C de sâcak durulam a K urutm a 2 S oõ uk suyla Û n yâka m a 50 C de uzun sáreli yâkam a 65 C de sâcak durulam a K urutm a g r. * 1 20' O to m a tik N o rm a l Yâk a m a Norm al kirlilikte bula ãâklar iìin. Gánlák standa rd pro gra m. Norm al kirlilikteki bula ãâklar iìin, az enerji sa rfiyatâyla e ko lo jik yâkam a. 30 g r. * 88' g r. * 1 45' O to m atik H âz lâ Yâk am a K ulla nâm ândan hem en so nra a z kirli bulaãâklarân hâzlâ ve ekonom ik 47C d e kâsa sáreli yâkam a, yâkanm asâ iìin. E kstra 62 C de sâcak durulam a kurulam a seìili deõ il ise kurutm a yap m a. B ir so nraki ÛÕ ánán bula ãâklarânâ beklerke n suda n geìirm e. Yem ek artâklarânân ka p-kaìaõ a yap âãm asânâ Ûnle m ek iìin kâsa sáreli ve soõuk sulu yâkam a 52 C de yâkam a 45C d e âlâk d urulam a 65 C de sâcak durulam a K urutm a 25 g r. (e kstra kurula m a) * 24' 12 ' D u ãlam a Yáksek âsâya duya rlâ ha ssa s eãyalar iìin, kullanâm d an hem e n so nra, kulla nâlabilen K ristal Yâkam a ha ssa s yâkam a 25 g r. * 98'» z el M is afir P ro g ram â Her za m an kullanâlm ayan bula ãâklarân tem izliõi iìin, 65 C de sâcak durulam a durulam a ve kurutm a K urutm a iãlem i O P S ÂYO N E L P R OG R AM Âki sep ette farklâ yâkam a : ástte, kristal ve bardaklar iìin hassas, altta ise tencereler iìin kuvvetli yâkam a. S oõuk Ûn yâkam a 52 C de yâkam a 45C d e âlâk d urulam a 65 C sâcak durulam a K urutm a * 36 ' g r. * 10 8 ' O to m atik D u o Yâkam a ARISTON BULAÞIK MAKÝNESÝ - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu 7 B ulaþýk makinesi Evinizin Suyu Tuz haznesinin doldurulmasý Her zaman sadece bulaþýk makinalarý için özel üretilmiþ tuzlarý kullanýnýz. Tuz haznesi alt sepetin altýnda yer almaktadýr.

5 1. Alt sepeti çýkarýnýz ve tuz haznesinin kapaðýný gevþetip çýkarýnýz. 2.Makineye ilk defa tuz koyuyorsanýz önce tuz haznesini su ile doldurunuz. 3. Bulaþýk makineniz ile birlikte verilen huniyi kullanarak hazneye yaklaþýk 2kg tuz koyunuz. Hazneden bir miktar suyun taþtýðýný görmeniz normaldir. 4. Tuz haznesinin kapaðýný takýp iyice sýkýþtýrýnýz. Tuz olmadan asla Bulaþýklarýnýz üzerinde tortu oluþumunu engellemek için yýkamaya baþlamadan önce tuz koyunuz. Sularýn sertliði oturulan mevkiiye göre deðiþmektedir. Eðer evinizde kullandýðýnýz su sert ise bu suyun kireçten arýndýrýlmadan kullanýlmasý bulaþýklar üzerinde lekelere sebep olacaktýr. Bulaþýk makineleri için olan özel bir tuz kullanýlarak kirecin etkisi yok edilmelidir. Tuzu ne zaman eklemek gerek? Tuz deposu, "T" tuz eksiði sinyali yandýðý zaman doldurulmalýdýr. Bulaþýk makinanýz üç yýkama devresi boyunca bu eksikliði size hatýrlatacaktýr. Akýllý tuz Bulaþýk makineniz evinizde kullanýlan suyun sertlik derecesine göre tuz tüketimini ayarlayabilir. Böylece tuz tüketimi en aza indirgenmiþ olur. Tuz tüketimini ayarlamak için: 1. Tuz haznesinin kapaðýný gevþeterek çýkarýn. 2. Tuz haznesinin üzerinde bir ok iþareti göreceksiniz (resme bakýnýz). Eðer gerekiyorsa saat yönünün tersine çevirerek iþareti "-" den "+" ya getiriniz. Yandaki su sertliði tablosuna bakarak okun konumunu seçiniz. Su sertliõi OtonoTuz mi SeÌici táketimi mmol/l (progrpozisyonu (program am/ /gram) 2kg) 0-1,7 1,8-4,4 / ORTA / dh fh ,5-8,9 > 50 > 89 > 8,9 Evinizdeki suyun sertliðini bilmiyorsanýz su saðlayan þebekeden bölgenizdeki suyun sertliðini öðreniniz. Bulaþýklarýnýzý nasýl korursunuz? n Hemen hemen tüm gümüþ eþyalar makinede yýkanabilir. Sadece antika gümüþler ve pas yapýcý bir madde ile süslenmiþ gümüþler yýkanamaz. Sýcak su antika olan gümüþlerin deforme olmasýna, motifli olanlarýn motiflerinin kaybolmasýna neden olur. Gümüþ eþyalarýn diðer metallerle temasýna engel olursanýz kararmalarýný ve lekelenmelerini önlemiþ olursunuz. Bulaþýk makinesi size zaman kazandýrmaktan öte bulaþýklarýnýzý yüksek ýsýlarda yýkadýðý için daha hijyenik bir yýkama saðlamaktadýr. Faydalý tavsiyeler Nasýl tasarruf saðlanýr Beyaz eþyalarý akýllý kullanýrsanýz hem tasarruf edersiniz hem de doðaya saygýlý olursunuz. Maksimum yük Tüketim deðerlerini en aza indirmek için bulaþýk makinenizi iyice doldurmadan çalýþtýrmayýnýz. Tamamen dolmasý birkaç gününüzü alýyorsa ýslatma programýný kullanarak oluþabilecek kötü kokularý yok edebilirsiniz. Doðru yýkama programý Bulaþýk makinenize yerleþtirdiðiniz bulaþýklara en uygun yýkama programýný seçiniz. Program seçimi bulaþýðýn türüne ve ne kadar kirli olduðuna baðlýdýr. Doðru programý seçmek için sayfa 7daki tablodan yararlanýnýz. s Gümüþ tabaklar özellikle tuz, yumurta, zeytinyaðý sirke ile temas etmiþlerse kullaným sonrasýnda hemen yýkanmalýdýr. s Çok hassas olan bulaþýklar için makinenizde mevcut olan özel programý kullanýnýz. 8 ARISTON BULAÞIK MAKÝNESi - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu Makineniz eve getirildiðinde Bulaþýk makinesine iyi bir yer seçilmelidir. Makine duvara yakýn veya mutfak tezgahýnýn altýna yerleþtirilebilir. Bulaþýk makinesinin su alma ve boþaltma iþlemleri için iki ayrý hortumu bulunmaktadýr. Bu model bulaþýk makinesi mutfak tezgahýnýn altýna yerleþtirilebilir (ilgili talimat bölümünü okuyunuz). Kurma ve taþýma B ulaþýk makinesi Yeni satýn alýndýðýnda veya bir evden baþka bir eve taþýnýldýðýnda iyi yapýlmýþ bir montaj, bulaþýk makinenizin daha iyi çalýþmasýný saðlar. yaptýðý noktada tortu oluþmasý ve bunun da makineye zarar verme riski oluþur. Sýcak su giriþine baðlantý Bulaþýk makineniz sýcak suya baðlý olarak da çalýþabilir (merkezi sýcak su tesisatýnýz var ise).ancak su sýcaklýðý 60 C yi geçmemelidir. Sýcak su tesisatýnýz var ise yýkama süresi de 15dk daha azalmýþ olur. Ancak yýkama etkinliði biraz azalacaktýr. Sýcak su baðlantýsý soðuk su baðlantýsý ile ayný þekilde yapýlmalýdýr. Su baskýnlarýna karþý emniyet Bulaþýk yýkama makinanýz, makina içinde herhangi bir su kaybý olduðunda derhal su giriþini kesen bir sistemle donatýlmýþtýr. Ayrýca su giriþ borusu iç içe olan iki borudan oluþur. Dýþ boru þeffaf olup iç boru ise kýrmýzýdýr. Her iki boru da yüksek basýnçlara dayanýklý olup, iç boruda bir kayýp olduðunda dýþ boru canlý kýrmýzý rengine boyanýr.

6 Su baskýnlarýna karþý emniyet bu ikinci, þeffaf ve içtekini koruyan boru tarafýndan saðlanmaktadýr. Anlaþýldýðý gibi dýþ boruyu periyodik olarak kontrol etmek çok önemlidir. Onu canlý kýrmýzý renge boyanmýþ halde gördüðünüzde en kýsa zamanda deðiþtirmeniz gerektiðini unutmayýn. En kýsa zamanda yetkili bakým servisine baçvurun. Denge Makine Ariston Yetkili Servisi tarafýndan yerine yerleþtirildikten sonra ayak ayarlarý yapýlarak zemine iyi oturmasý saðlanmalýdýr. Ýyi bir ayarýn yapýlmasý bulaþýk makinenizin düzgün çalýþmasý için çok önemlidir. Soðuk su giriþ baðlantýsý. Cihazýn su þebekesine baðlantýsý daima makinanýn donanýmýnda olan doldurma borusu vasýtasýyla yapýlmalýdýr, baþka tip borularý asla kullanmayýn. Herhangi bir deðiþim için mutlaka orijinal yedek parça kullanýn. Su giriþ borusunu ¾ lük vida diþi açýlmýþ bir soðuk su musluðuna baðlayýn. Bu baðlantýyý gerçekleþtirirken borunun musluða iyi sýkýlmasýna özen gösterin. Eðer borular yeni ise veya uzun süredir kullanýlmadý ise baðlantýyý yapmadan önce borulardan su akýtmak sureti ile borularda kalýntýlar olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapýlmaz ise suyun giriþ Atýk su boþaltma baðlantýsý. Atýk su borusunu, evde bulunan ve çapý minimum 4 cm olan boþaltma borusuna yada doðrudan lavaboya yatýrýn. Boruda boðum yada aþýrý kývrýmlar olmamasýna dikkat edin. Gerektiðinde, donanýmda olan (þekile bak.) plastik dirseði de kullanabilirsiniz. Borunun A harfiyle tanýmlanmýþ kýsmý 40 ve 100 cm arasýnda yükseklikte bulunmalýdýr. Boru su içinde bulunmamalýdýr. Elektrik baðlantýsý Herþeyden önce gerilim ve frekans deðerlerinin makinenin kapaðýnýn iç tarafýnda bulunan ürün plaketinin üzerindeki deðerlere uygunluðunu kontrol edin. Topraklý priz: Makinenizin fiþini topraklý prize takýnýz. Bu tip bir prize sahip olup olmadýðýnýzý kontrol ediniz. Eðer elektrik kablosu zarar görmüþ ise deðiþtirilmesi için Ariston Yetkili Servisini arayýnýz. A Bulaþýk makinesi ile birlikte verilen özel plastik parça, boþaltma hortumunun hareket etmesini ve suyun baþka bir yere boþalmasýný engellemek için duvara sabitlenmelidir. Eðer priz cihazýn fiþine uygun türde deðilse adaptör veya çoklu priz kullanmak yerine prizi uygun tipte olan bir tanesi ile deðiþtirin. ARISTON BULAÞIK MAKÝNESÝ - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu 9 B ulaþýk makinesi Makinenin çalýþmamasý veya bir problem çýkmasý durumunda Ariston Yetkili Servisini çaðýrmadan önce aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Bulaþýk makinesi çalýþmýyor s Su musluðu açýk mý? s Su musluðu su giriþ hortumuna doðru bir þekilde baðlanmýþ mý? s Evin suyu kesik mi? s Su basýncý yeterli mi? s Hortum bükülmüþ mü? s Su giriþindeki hortum filtresi týkalý mý? s Makinenin kapýsý tam kapanmamýþ olabilir mi? Bulaþýklar temiz çýkmýyorsa s Deterjan miktarýný iyi ayarladýnýz mý? s Seçmiþ olduðunuz yýkama programý yüklediðiniz bulaþýðýn cinsine uygun mu? s Filtre temiz mi? s Pervaneler rahatça dönebiliyor mu? Bulaþýk makinesi suyu boþaltmýyor ise s Boþaltma hortumu bükülmüþ olabilir mi? Bulaþýk makinesinin içerisinde kalker kalýntýlarý ve beyaz lekeler var ise s Tuz haznesinin kapaðý iyice kapatýlmýþ mý? s Parlatýcý ayarý doðru yapýlmýþ mý? Hata ikazlarý. Bulaþýk makinenizde, olaðan dýþý çalýþmalarý size bildirebilmesi için özel bir güvenlik sistemi mevcuttur. Bu olaðan dýþý çalýþma halleri veya arýzalar ýþýklý göstergedeki rakam veya harfli iþaretlerle görüntülenirler. Hata kodunu not ettikten sonra, suyu kapatýnýz, fiþi çekerek makinenin elektrik baðlantýsýný kesiniz ve Ariston Yetkili Servisini arayýnýz. Eðer bir sorununuz var ise bu bölümü okuyunuz. Sorunlar ve çözümleri ve birkaç dakika sonra programýn devreye girdiðini göreceksiniz. Bu esnada siz evde deðilseniz makine alarma geçecek ve göstergede AL06 yazýsý görüntülenecektir Açma-kapama tuþunu basýlý tutarak ýþýklý göstergeyi söndürünüz, suyun kesik olmadýðýný kontrol ediniz ve musluðu açýnýz; ayný düðmeyi basýlý tutarak makineyi açýnýz. Programlama iþlemlerini tekrarlayýnýz ve Baþlat tuþuna basarak makineyi çalýþtýrýnýz. Filtreler týkalý alarmý Makine bloke olmuþ ve göstergede AL05 yazýsý görünüyorsa, filtreler týkanmýþ demektir. Açma-kapama tuþuna basarak makineyi çalýþtýrýnýz. Su kaçaðý alarmý göstergesinin yanmasý makinenin bir su kaçaðýndan ötürü bloke olduðu anlamýna gelir.

7 Su musluðunu kapatýnýz, elektrik baðlantýsýný kesiniz ve Ariston Yetkili Servisini arayýnýz. Herþeyi kontrol etmenize raðmen bulaþýk makineniz hala çalýþmýyor ve sorun hala devam ediyor ise En yakýn Ariston Yetkili Servisini arayýnýz, arýza tipini ve makinenin kapaðýnýn iç yan kýsmýnda yeralan model, seri numarasýný bildiriniz. tuþunu basýlý tutarak göstergeyi söndürünüz, Kapalý musluk alarmý Su musluðunu açmayý filtreleri iyice temizledikten unuttuysanýz makine bir dizi sonra (sayfa gösterildiði uzun bip sesinin yaný sýra ýþýklý gibi),makineyi tekrar açýnýz. göstergedeki H2O yazýsýyla Programlama iþlemlerini da sizi uyarýr. Musluðu açýnýz tekrarlayýnýz ve BAÞLAT Bulaþýk makineniz uluslararasý emniyet normlarýna uygun bir þekilde üretilmiþtir. Uyarýlarý ve bu kitapçýktaki bilgileri dikkatli bir þekilde okuyunuz. Kurma, kullanma ve bakým emniyeti için sizlere deðerli bilgiler verilmektedir. Kötü sürprizlerle karþýlaþmamak için: 1. Ambalajý Ariston Yetkili Servisi eþliðinde açýnýz. 2. Ekli kablo veya çoklu priz kullanmayýnýz. Makineyi uzun süre kullanmayacak iseniz fiþi prizden çekiniz. Evinizdeki Emniyet Sadece Ariston Yetkili Servisine baþvurunuz ve sadece orjinal yedek parça kullanýnýz. Sadece orjinal ve Ariston tarafýndan garantili yedek parça kullanan uzman ve yetkili servis teknisyeni istiyorum. 10 ARISTON BULAÞIK MAKÝNESi - Yerleþtirme ve kullaným kýlavuzu Özel temizleme ve bakým Filtre grubu Her zaman mükemmel yýkama neticeleri elde edebilmek için filtre gurubunu temizlemek gerekir. Yýkama suyu devreye girmeden önce filtre edilerek yemek artýklarýndan arýndýrýlýr. ile çalkalamak yeterlidir. fiþini çekiniz. Su giriþ musluðunu kapatýnýz. and moving (p. check: 1. That the electricity system is in accordance with norms; 2. That the water inlet and outlet hoses are connected correctly; 3. That the dishwasher is level on the ground. It is worth it: for the longer life span and the correct operation of your dishwasher. 2. Control panel at your orders (p.13) Learn to get to know the parts which make up your dishwasher, you will use it better for it. This is where you will find the description of the controls and the internal parts. 3. How to load your dishes (p.14) This page includes useful tips to help you load your dishwasher correctly and make the most of all the available space. 4. How to start your dishwasher (p. 15) After loading the dishes, you need to select the right wash cycle and measure out the correct dose of detergent and rinse aid. Reading these pages will help you through all the wash phases. 8. Safety for you and your family (p. 20) 5. Salt: an important ally (p. 18) Using the right salt and in the right quantity will help you maintain your dishwasher in top condition, to wash better and to avoid possible damage caused by limescale. Read this chapter carefully, as it will provide you with useful information on installation, use and maintenance safety. To avoid nasty surprises. 9. Special care and maintenance (p.21) Once in a while, once a month, spend a little time on the filter assembly and the sprayer arms. This is where you can learn how. 6. Advice and as well (p. 18) help you make suggestions to savings This is where you will find small tips on how to wash your dishes better and to help make savings by selecting a wash cycle which best suits the type of load. 10. Keeping your dishwasher in shape (p.21) Respect the few rules you will find here, and the result will be an enduring top-shape dishwasher. 7. Troubleshooting (p. 20) Before calling the technician, have a look here: a lot of problems can have an immediate solution. If you can't manage to solve it yourself, then call the Ariston helpline and any problem will be solved as quickly as possible (p.22) Technical characteristics (p. 13) All your appliance's technical data, in accordance with norms and regulations as always. Ariston is still with you after purchase Ariston supports its products by means of after-sales services and assistance, offering you special guarantees, professional assistance as well as quality spare parts and accessories. To find out more, call the Ariston Freefone Number. 12 ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use How is it made? Learn to get to know the parts which make up your dishwasher, you will use it better for it. E. F. G. H. Upper rack Top sprayer arm Rack height adjuster Lower rack I. J. K. L. Bottom sprayer arm Salt container cap Washing filter Detergent and rinse aid dispenser Let's open up your dishwasher together D ISHWASHER Control panel at your orders A. Stand-by button Press this button to turn the display on B. Display Displays the functions in progress. C. Door opening handle Use this handle to open the dishwasher door. D. Start/Reset Button With Start, the wash cycle begins, whereas all the settings are cleared with Reset. M. Menu Button Press this button to select the auto Duo Wash cycle, the delayed start, the extra drying and the half load. S. Sélection Button Press this button select the following functions: delayed start, extra drying, rack selection. P. Cycle select button Press this button to select the desired cycle. E. Auto Duo-Wash cycle indicator light To remind you that the Duo-Wash cycle has been set. F. Delayed start indicator light This indicates that the delayed start has been set. G. Cycle phase indicator lights Pre-wash, wash, rinses, drying. I. Wash cycle symbols A wide range of wash cycles to choose from. L. make it easier to load your dishes, pull the racks out. What goes into the lower rack? goes into the upper rack? appliance can also be equipped with one or two tipup compartments onto which you can place mugs and cups, as well as long sharp knives and serving cutlery. Position lightweight dishes in such a way as to avoid their being moved by the spray of water. After loading the dishes, remember to check that the blades on the sprayer arms can turn freely without knocking against any dishes. How to adjust the top rack. The upper rack can be set in high or low position to enable you to organise your dishes effortlessly.

8 Fig.C Beforewashing,afewsmallstepscanhelpyougetabetterwashandkeepyourdishwasherforlonger. Removethelargestscraps of food left over on your plates, soak saucepans and frying pans with tough incrustations. After loading your dishes, make sure the blades on the sprayer arm turn well Load examples lower rack upper rack Serving dishes and large lids: place them on the sides of the rack. Saucepans, salad bowls: must always be placed upside down Very deep dishes: place them obliquely, thus allowing water to run down them and cleaning them better The cutlery basket can be split up by pulling out the handle. When you only have little cutlery to wash, you can use just half the basket; save space for other crockery or place the other half of the basket in the upper rack instead (see figures A and B). This basket is equipped with two removable grids: insert the cutlery one by one into the slots; knives and utensils with sharp blades or tips should be positioned with the sharp parts at the bottom. It is best if you place longer utensils horizontally at the front of the upper rack. There are two handles on the sides of the upper rack: use these to adjust its height (see fig. C) A B 14 ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use You have loaded your dishes and you now have to set the wash cycle. It takes just one minute to learn how First of all. Insert the plug into the electricity socket to power the dishwasher. Turn on the water tap completely and press the Ready, steady, go! The dishwasher keeps you informed. Your dishwasher is fitted with indicator lights (H) which light up to indicate the cycle phase under way. Here are the symbols corresponding to each cycle phase: At all times, your dishwasher tells you which cycle phase is under way. Modifying a wash cycle in progress. But if you have chosen the wrong cycle, not to worry! You can modify the wash cycle in progress, if it has only just started. Keep the Reset Starting the dishwasher D ISHWASHER Stand-by button. The display turns on and 4 dashes appear: these indicate that the dishwasher is awaiting instructions. Selecting the wash cycle Select the wash cycle by pressing this button P Each time you press the button, a beep will sound and the corresponding symbols will light up in sequence: choose the cycle you deem most suited to the type of dishes to be washed (take a look at page 17, where you will find the wash cycle table). Keep the Start button pressed for a few seconds and the wash cycle begins, but if you have left the dishwasher door open, the word DOOR will be displayed; shut it and press the same button again. A beep sounds and then the wash cycle begins and only the symbol corresponding to the wash cycle selected is displayed. You can see the amount of time left until the end of the wash cycle on the counter. Do not expect a precise countdown as the wash cycle starts with an estimated cycle time that is updated, thanks to the sensor it is fitted with, as the cycle progresses, according to a number of parameters that ensure maximum wash efficiency. button pressed for about 2 seconds: a prolonged beep will sound, followed by three short beeps. Indicator light I turns off and the 4 dashes appear to indicate that all the settings have been cancelled. You are now free to reset the correct wash cycle. Youve left out a dish? Well, it happens to everyone. Interrupt the wash cycle by pressing the Stand-by button, insert the dish you had forgotten and press the same button again. The cycle will start up from where you interrupted it. Finished? The end of the wash cycle is indicated by two short beeps and the word END flashes on the display. Warning: Turn the display off by pressing button A, unplug the appliance from the electricity socket to cut off the power supply; the power supply cable should consequently be easily accessible. Turn off the water tap. Wait a few minutes before unloading the dishes: they are very hot! If you wait a little while, they dry better. Empty the lower rack first. Theres been a power failure? Have you opened the dishwasher door? The wash cycle stops and then restarts when the electricity comes back on or when you shutthe door. Everything is under control! Have you left the dishwasher door open? The word DOOR flashes on the display.shuttheappliancedoorand the wash cycle will start up again. Make sure the wash cycle has ended before removing the dishes! ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use 15 D ISHWASHER Duo Wash Cycle: This is a special cycle that runs a differentiated wash on the two racks: delicate for glassware and glasses on the upper rack and heavy duty for saucepans and frying pans on the lower rack. Press the (Mode) button and select the Duo-Wash symbol, then press (Select): on means it is selected and the corresponding rectangle will light up, whereas off means it is disabled; after approx. 5 seconds, you will automatically quit the menu. Now press Start and the wash cycle starts with a beep. You decide when it starts. When you have loaded the dishes, you can choose when to start your dishwasher before setting the wash cycle desired. Once the countdown is up, the wash cycle begins and the approximate amount of time left until the end of the wash cycle is displayed. Have you changed your mind? If you change your mind and wish to set a different delay press the Mode and Select buttons and repeat the selection. If on the other hand you want to cancel the delay set and you wish to start the wash cycle immediately, press the Select button repeatedly until it is set to zero. The following indicator light You want to wash just half a load? Remember to halve the amount of detergent. Have you only got a few dishes that need washing? If so, load them all on a single rack to save on water, detergent and electricity. Press the Mode button repeatedly until symbol N is selected: the corresponding rectangle will light up. Using button S (select), you can decide to wash a halfload on the upper rack Press button M (Mode) and then select the symbol corresponding to the delayed start: the corresponding rectangle will darken. Now press button S (Select) to delay the wash cycle start by 1 to 24 hours. If you press the button again, the word OFF is displayed (no selection made). Once you have made your selection, make sure the appliance door is shut and start the wash cycle by pressing button START. The countdown to the delayed start will begin on the display. or on the lower one. Each time you press it, a beep will sound and the corresponding symbol will light will turn off: up. The symbol for the selected rack is displayed. Off means no selection has been made Do you want extra Once you have made your selection, start the wash cycle drying? Before you start the selected by pressing START. wash cycle, press button M This option is available with (Mode) repeatedly until the all wash cycles. extra drying symbol G is selected, and the corresponding rectangle lights up.

9 Press button S (Select) and select On to enable the extra drying, or Off to disable it. Remember that with the extra drying enabled, the wash cycle will last longer to provide you with dryer dishes. This option is incompatible with the soak cycle. The delayed start is also reset automatically should you fail to select the wash cycle within 15 seconds. 16 ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use Detergent and rinse aid Only use specific dishwasher detergents. Pour the detergent into the dispenser on the inside of the door. Before the wash cycle starts! The detergent Loading the detergent To open lid A, press button B. The detergent should be poured into the two containers C and D up to the rim. Now you can close the lid: press it down until you hear it click. If you prefer to use the detergent in tablet form, then place one inside the container D and close the lid. D ISHWASHER Useful tips Use the right amount of detergent: if you use too much, you will not get cleaner dishes, but just more environmental pollution. Keep your dishwasher detergent and rinse aid in a cool, dry place and away from children. B D C It won't close! Check whether there is any detergent residue on the edges of the dispenser. It is due to this residue that the lid won't close. Get rid of it and you'll see that it closes. The rinse aid. This product makes dishes sparkle more as it improves their drying. The rinse aid container is situated on the inside of the door: It should be filled up when the low rinse aid indicator light "U" flashes. A F C Loading the rinse aid. To open the dispenser, turn cap C anticlockwise. Take care when you pour in the rinse aid to avoid it overflowing. You can adapt the amount of rinse aid used by the dishwasher: regulate the adjuster F which you will find under lid C. You can choose from six different positions. Proper dosage of the rinse aid improves drying. If drops of water remain on the dishes or spotting occurs, turn the dosage adjuster to a higher setting. If, on the other hand, the dishes have white streaks, then turn the dosage adjuster down to a lower setting. You can choose from six different positions. It is normally set to 4. Warning Three-in-one dishwasher tablets are now available on the market, and combine detergent, salt and rinse aid all in one. If the water in your area is hard or very hard, we still recommend you pour extra salt into the relevant dispenser to prevent the formation of white streaks on your dishes or on the interior of the appliance. Using a three-in-one product means it is no longer necessary to put rinse aid into the relevant container. If you want to achieve perfectly dry dishes, you may add rinse aid as long as the dosage adjuster is set to no.2. In any case, please read the manufacturer's instructions on the packet. If you use only these products, it is normal for the salt and rinse aid indicator lights to flash permanently after a certain number of cycles. ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use 17 D ISHWASHER A wash cycle for every degree of soil Select the right wash cycle "AUTO" wash cycles This means that your dishwasher is equipped with a sensor which evaluate how dirty your dishes are and allows these wash cycles to adjust automatically, to provide you with a more efficient and economic wash cycle. Salt,rinseaid,therightamountofdetergentandthecorrectwashcycle:thisistheformulato get the best results and to keep your dishwasher in shape Note: in the auto wash cycles, the cycles could undergo some modifications due to the intervention of the sensor which evaluates how dirty the dishes are and optimises the cycle in accordance. &\FOH &\FOH VHOHFWLRQ LQVWUXFWLRQV &\FOH GHVFULSWLRQ 'HWHUJHQW IRU SUH ZDVK ZDVK 5LQVH $LG :DVK F\FOH GXUDWLRQ WROHUDQFH ZLWKRXW H[WUD GU\LQJ $XWR 6XSHU :DVK 9HU\ GLUW\ GLVKHV DQG SDQV QRW WR EH XVHG IRU GHOLFDWH LWHPV 3UHZDVK ZLWK KRW ZDWHU DW & :DVK DW & FROG ULQVHV +RW ULQVH DW & 'U\LQJ :DVK DW &ROG ULQVH +RW ULQVH DW & 'U\LQJ J 7\SLFDO ZDVK F\FOH IRU GLUW\ SDQV DQG GLVKHV J 'DLO\ :DVK (QYLURQPHQWDOO\IULHQGO\ F\FOH ZLWK ORZ HQHUJ\ FRQVXPSWLRQ OHYHOV QRUPDO VWDQGDUG F\FOH IRU GLUW\ SDQV DQG GLVKHV $XWR &ROG SUHZDVKHV :DVK DW & +RW ULQVH DW & 'U\LQJ J 5DSLG (FRQRPLF DQG IDVW F\FOH WR EH XVHG IRU VOLJKWO\ GLUW\ 6KRUW ZDVK DW & GLVKHV 5XQ F\FOH LPPHGLDWHO\ +RW ULQVH DW & DIWHU XVH :LWKRXW GU\LQJ H[FHSW ZKHQ WKH H[WUD GU\LQJ RSWLRQ KDV EHHQ VHOHFWHG 3UHOLPLQDU\ ZDVK F\FOH IRU GLVKHV ZKLOH DZDLWLQJ 6KRUW FROG ZDVK WR SUHYHQW IRRG IURP FRPSOHWLRQ RI WKH ORDG ZLWK GU\LQJ RQWR WKH GLVKHV WKH GLVKHV IURP WKH QH[W PHDO 6SHFLDO F\FOH WR EH XVHG IRU PRUH GHOLFDWH LWHPV ZKLFK DUH VHQVLWLYH WR KLJK WHPSHUDWXUHV 5XQ F\FOH LPPHGLDWHO\ DIWHU XVH 5LQVH DQG GU\LQJ F\FOH IRU GLVKHV WKDW DUH VHOGRP XVHG DQG DUH RQO\ GXVW\ :DVK DW & 5LQVH DW & +RW ULQVH DW & 'U\LQJ +RW ULQVH DW & 'U\LQJ 237,21$/ :$6+ &<&/( J ZLWK WKH H[WUD GU\ 6RDNLQJ J &U\VWDO 6SHFLDO *XHVW :DVK GLIIHUHQWLDWHG RQ WKH WZR UDFNV GHOLFDWH IRU JODVVZDUH DQG JODVVHV RQ WKH XSSHU UDFN DQG KHDY\ GXW\ IRU WKH SDQV RQ WKH ORZHU $XWR 'XR :DVK UDFN &ROG SUHZDVK :DVK DW & /XNHZDUP ULQVH DW & +RW ULQVH DW & 'U\LQJ J 18 ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use Waterhardnessvariesaccordingtowhereyoulive.Ifthewaterinyourhomeishard,withoutwater softening,incrustationswouldformonyourdishes.yourdishwasherisfittedwithawatersoftener whichusesspecialsalttogetridoflimescaleinthewater. Loading the salt. Always use salt which is intended for dishwasher use. The salt container is situated underneath the lower rack, fill it up as follows: 1.Pull out the lower rack completely, unscrew and remove the container cap 2. Is it the first time you load the salt? First fill the container up with water (you won't have to do this again next time) 3. Put the dishwasher funnel on the hole and pour in approximately two kilos of salt. It is normal that some water comes out of the container. 4. Screw the cap back in place carefully. When should I load the salt? The salt container should be filled up when the low salt indicator light "T" flashes. Once you have loaded the salt for the first time, it is normal that the low salt indicator light stays on or flashes for about 5 consecutive cycles. Salt adjustment Your dishwasher can adjust its salt consumption according to the hardness of the water in your home. This way, you can optimise and customise your dishwasher's salt consumption (not too much, nor too little). Water Hardness Water in your home Never without salt D ISHWASHER To prevent rust from forming, load the salt just before beginning a wash cycle.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Clarke degrees fh mmol/l Selector position Salt consumption (grams/cycle) Autonomy (cycles\2kg) / > ,7 1,8-4,4 / "-" MED "+" ,5-8,9 > 89 > 8,9 To adjust salt consumption, do as follows: 1. Unscrew the salt container cap 2. There is an arrow on the neck of the container (see figure): if necessary, turn the arrow anti-clockwise from the "-" setting to the "+" setting. Select the arrow position depending on the water hardness, referring to the table provided. You don't know how hard the water in your home is? Ask the company that supplies water in your area. Suggestions and advice for you. s Almost all silverware can be cleaned in a dishwasher. There are two exceptions: old silverware and silverware decorated with an oxidising agent. Hot water can loosen the handles on old silverware ad wear off the decorations on the other. Never let silverware come into contact with other metals: you will thus avoid stains and blackening Apart from making you save time and energy, your dishwasher disinfects your dishes, washing them at a high temperature. How to look after and protect the dishes you hold dear Savings are easy Using your electric household appliances wisely helps you make savings and is good for the environment. Maximum load. To optimise consumption levels, try to use the dishwasher with a full load only. If it takes quite some time to fill up your dishwasher, use the soak cycle to avoid the formation of bad odours and cakedon food. s Silver plates and serving dishes should be washed immediately after use, especially if they have contained salt, eggs, olives, mustard, vinegar, fruit juices and cooked vegetables. s For particularly delicate dishes, we recommend you use the specific wash cycle offered by your dishwasher. The right wash cycle. Select the most suitable wash cycle for the type of load you have placed in the dishwasher. The choice of wash cycle depends on the type of dishes to wash and on how dirty they are. To select the right wash cycle, please consult the wash cycle table on page 17. ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use 19 D ISHWASHER Afterhavingboughtormovedyourdishwashertoanotherhome,acorrectinstallation ensuresthatyourdishwasherwilloperatesmoothlyandefficiently. Choose where you want to install your dishwasher, you can even place it so that its sides or back panel are side by side with furniture or up against the wall. The dishwasher is provided with water supply and drain hoses, which can be directed towards the left or right to facilitate appropriate installation. This dishwasher model can be built under a single worktop (please read the relevant instruction sheet). Levelling. Once the appliance is positioned, adjust the feet by screwing them in or out depending on how high you want it and to level it so that it is horizontal. Make sure that it is not inclined more than 2 degrees. If the appliance is level, it will help ensure its correct operation. Cold water connection. This electric household appliance should be connected to the water mains using the cold water supply hose provided with the appliance only. Do not use a different hose. In the event of replacements, use original spare parts only. Connect the cold water supply hose to a 3/4 gas threaded connection, placing the small filter provided between the hose and Your dishwasher has arrived connection, taking care to screw it tightly onto the tap. If the water hoses are new or have been out of use for an extended period of time, let the water run to make sure it is clear and free of impurities before making the connection. If this precaution is not taken, the water inlet could get blocked, causing damage to your dishwasher. Hot water connection. Your dishwasher can be supplied with hot water from the mains supply (if you have a central heating system with radiators) at a temperature of no more than 60 C. In this case, the wash cycle time will be about 15 minutes shorter and the wash will be slightly less effective. The connection must be made to hot water supply following the same procedures as those indicated for the cold water connection. Anti-flooding protection Your dishwasher is provided with a special system which blocks the water supply in the event of leaks inside the appliance. It is further equipped with a water inlet hose comprising an outer clear hose and an inner red hose, which can both withstand extremely high pressures. Should the inner hose break, the outer hose will consequently turn red. Safety in the event of flooding is ensured by the second clear hose that contains the former. It is vital that you check the outer hose regularly: if you see it has turned bright red, then you know you have to replace it as soon as possible. Call for an authorised technical engineer to come and replace it. Installation and moving Drain hose connection. Fit the drain pipe into a drain line with a minimum diameter of 4 cm or place it over the sink. Avoid restricting or bending it. Use the special plastic elbow provided (see figure) to position it in the best possible way. The part of the pipe marked with the letter A should be between 40 and 100 cm above the ground. The pipe should not be immersed in water. Earth: indispensable safety. Only now can you plug the appliance into a socket provided with an efficient earth connection (the system's earthing is a guarantee of safety provided for by law, make sure your system has it). Power supply wire. Check the power supply wire on a regular basis; if it is damaged, we recommend you have it replaced by an authorised technical Assistance service centre. The plug The dishwasher plug must be accessible even when the appliance is installed so that maintenance can be done safely. A If the power socket to which the appliance is connected is not compatible with the plug, replace it with a suitable plug rather than using adapters or multiple plugs as these could cause overheating or burns. Electrical connection. First of all, check that the mains voltage and frequency values correspond to those stated on the rating plate located on the stainless steel inner door of the appliance and that the electrical system to which the dishwasher is connected is sized for the maximum current indicated on said rating plate. The special plastic elbow should be fastened firmly onto the wall to prevent the drain hose from moving and allowing water to spill outside the drain. 20 ARISTON DISHWASHER - Instructions for installation and use If you have a problem, read this The dishwasher won't start s Is the water supply tap turned on? sis the water supply tap connected to the hose properly? s Has the water in your home been cut off? s Is the pressure of the water supply sufficient? s Is the hose bent? s Is the filter on the water supply hose blocked? s Is the dishwasher door open? The dishes are not clean. s Have you put the right amount of detergent into the dispenser? s Is the wash cycle suitable for the dishes you have placed inside the appliance? s Are the filter and microfilter clean? s Can the sprayer arms turn freely? The dishwasher won't drain.

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 95. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 95 in the user manual

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8M019 A TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437510

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8M019 A TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437510 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 XS. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 XS in the

Detaylı

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 118 D. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 118 D in the user

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn n tanýmý,, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

LFB 3B010. Kullanım talimatları. Operating instructions. EN English. TR Türkçe. BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler. DISHWASHER - Contents

LFB 3B010. Kullanım talimatları. Operating instructions. EN English. TR Türkçe. BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler. DISHWASHER - Contents LFB 3B010 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgilerine, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj, 10 Aksesuarlar, 10-11

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanım talimatları LFB 3B010. İçindekiler BULAŞIK MAKİNESİ. Ürün bilgilerine, 2

Kullanım talimatları LFB 3B010. İçindekiler BULAŞIK MAKİNESİ. Ürün bilgilerine, 2 Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ TR İçindekiler TR Türkçe, 1 Εnglish, 14 Ürün bilgilerine, 2 Önlemler ve tavsiyeler 3 Genel güvenlik İmha Etme Enerji tasarrufu ve Çevreye saygı Kurulum ve destek,

Detaylı

Operating Instructions FREEZER

Operating Instructions FREEZER UIAA 1x (TK).1 English Operating Instructions FREEZER Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation, 5 Start-up and use, 5 Maintenance and care,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

AEG-ELECTROLUX ENB43693X

AEG-ELECTROLUX ENB43693X You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX ENB43693X. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX ENB43693X

Detaylı