KISA BİR DEGERLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA BİR DEGERLENDİRMESİ"

Transkript

1 İDARE HUKUKU YÖNÜYLE BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN KISA BİR DEGERLENDİRMESİ Oğuz SANCAKDAR" Özet: Ülkemizde Bankalar Kanunu 'nda son zamanda yapılan değişikliklerden de anlaşılacağı üzere bankacılık sektörü ile idarenin bu sektör üzerindeki gözetim ve denetiminin türü ve niteliğinin yoğunlaştığı ve derinleştiği söylenebilir. Bununla birlikte konunun idare hukuku ilke ve esaslarına dayalı konumunun belirlenmesi önemli bir takım hukuki sorunlara değinilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede konuya ilişkin genel bazı değerlendirmeler yapmak suretiyle öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ülkemiz idare teşkilatındaki yeri, yapısı, işleyişi, teşkilatı, personeli, görev ve yetkileri, bütçesi ve gelirleri, bankalara el konulmasının hukuki niteliği ve mülkiyet hakkı yönünden bunun değerlendirilmesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nun sorumluluğu ve nihayet denetim sorunu irdelenmiştir. Bütün bu konularda değerlendirme yapılırken ilgili olduğu ölçüde FralZsız ve Alman İdare Hukukundaki duruma da değinilmiştir. Makalenin çıkan başlıca sonuçlar bağlamında kısaca kurumun yapısı ve işleyişine ilişkin düzenlemelerin geliştirilerek yeniden düzenlenmesi, bankalara el konulmasının idare hukuk yönüyle kendine özgü bir hukuki durum oluşturduğu, idari parasal yaptırımlarla ilgili olarak avukatın hukuki yardımından yararlanılabileceği, idari itiraz sistemi kamu bankalarının siyasi etkinlerden uzaklaştırılması gerek nin geliştirilmesi gerektiği, tiği ve Kurumun ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışması gerekliliği vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler: İdare hukuku, ekonomik idari kolluk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara el konulması, bankaların denetimi. BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN TÜRK İDARE TEŞKİLATINDAKİ YERİ 4491 (RG, 1995,23911),4672 (RG, 2001, 24416) sayılı kanunlarla önemli değişikliklere uğrayan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ((RG, 1999, 23734) md.3/1 'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (kısaca Kurum olarak zikredi1ecektir) idari ve mali özerkliği olan bir kamu tüzel kişisi olduğu belirtilmiştir. İdari ve mali özerklikten söz edilmiş olması Kurumun bağımsız idari otorite (BİO) olup olmadığının değerlendirilmesini de gerektirmektedir. Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Amme İdaresi Dergisit Ci/t 34 Sayı 4 Aralık 2001t

2 98 Amme İdaresi Dergisi Esasen Bio müessesesi ülkemiz idare hukukuna yakın zamanlarda girmiş olup misyon ve amacının yeni teknolojik mali enstrüman ve manipülasyonların bazı temel hak ve özgürlükleri ile ekonomik düzeni tehdit ve ihlallerine karşı koruma ve kollamadır (Duran, 1998: 24; Tan, 1996: 3 vd.; Ulusoy, 1999: 3 vd.) Depolitize devlet kavramından hareket edilerek duyarlı sektörlerde yararlananları keyfilikten koruma amaçlanmaktadır. BİO'ların kuralolarak üyeleri bağımsız, yönetimleri özerk olup Fransa örneğinde bunlar devletten ayrı müstakil bir kamu tüzel kişiliğine sahip değilken (Rivero ve Waline, 1992: 298) ülkemizdeki örneklerde çoğunlukla kamu tüzel kişiliği mevcut olup bunlar üzerinde hiyerarşi ve idari vesayet denetimi bulunmamakta devletin yetki ve sorumluluk alanına giren düzenleme ve denetim işlevine katılmamakta ayrıca birtakım idari yaptırımları uygulama yetkileri de bulunmaktadır (Duran, 1998: 27-28).1 Esasen bunların sahip olduğu regülasyon işlevi ve düzenli hale getirme otoritesi (autorite de regulation) teknik anlamıyla belli bir alanda ya da belli bir faaliyete ilişkin olarak "oyunun kurallarını" belirlemektir. Fransa bakımından 2 Aralık 1945 tarihli kanunla oluşturulan "Bankaların Denetimine ilişkin Komisyon" kamu tüzel kişiliğine sahip olmayıp temel rolü bankacılık ile ilgili düzenlemelere saygıyı sağlamaktır (de Laubadere, 1976: 189). Alman Hukukunda, ekonomik idare hukuku (das WirtschaftsverwaItungsrecht) idare hukukunun özel kısmı (das besondere Verwaltungsrecht) içerisinde yer almaktadır (Ehlers, 1995: 29). Kredi işlerinin Denetimi ile ilgili Federal idare (Bundesaufsichtsamt rur das Kreditwesen) (kısaca BAK) yetkili olup (Locher, 1997: 342) merkezi Berlin'de bulunmaktadır. BAK yoluyla yapılan denetimde Alman kredi kurumlarının ülke dışındaki belirli faaliyetleri de denetlenmektedir. Kuruluş izinleri de dahil olmak üzere denetimin kapsam ve içeriği "Kredi işleri Kanunu" (Kreditwesengesetz) (KWG) 53 bl 3-S'de düzenlenmiştir. Bununla birlikte söz konusu denetimin tamamı adı geçen Kurum tarafından da yapılmamakta bu konuda Avrupa Kredi Enstitüsü'nün koordinasyonu sağlayıcı birtakım düzenlemeler yapma yetkisi bulunmaktadır. Ancak e konomi politikasını belirleyen federal hükümet ve federal ekonomi bakanı olup söz konusu bakanlığın denetiminden bağımsız olan Federal Merkez Bankasından yararlanır. Alman Anayasası md.88'e göre para ayarı ve kredi politikasını Merkez Bankası yapar ve bunu yaparken Avrupa Birliği Sözleşmesi md. I05'e 1 Duran'a göre, Bio kategorisinde olabilecek kamu tüzel kişiliği bulunmayan kurumlara Sahil ve Hudutları Sağlık Genel Müdürlüğü, Sigorta Murakabe Kurulu, İhracatı Geliştirme Merkezi, Devlet İstatistik Enstitüsü ve tüzel kişiliği olanlar ise Semıaye Piyasası Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Rekabeti Koruma Kurulu, Tüketicinin Korunması Kurulları oldukça bağımsız yetkilerle donatılmış Bio sayılabilir, görüşünde o lup, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının bu faaliyetleri idari kamu hizmeti niteliği taşımakta ve bir e dim sunmaya yönelik olmayıp, hukuki tasarruf olarak ortaya çıkmakta ve işlemleri danışma, öneri, başvuru, icrai karar ve düzenleyici genel işlem güç ve etkisi taşımaktadır. Esasen bunlar klasik kamu hizmetlerine o ranla geniş anlamda daha teknik ve bilimsel bir nitelik taşımaktadır. Duran, ı 998: 27, 28.

3 İdare Hukuku Yönüyle BDDK 99 göre Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez BankasıZ ilke ve esaslarına göre hareket eder (Badura, 1995: ). Bu noktada Avrupa Birlik Hukukunun idare hukuku üzerindeki etki ve uygulaması ortaya çıkmaktadır (Ehlers, 2000: 68 vd). Bİo' lar esasen idari rejimin olmadığı ABD'de ortaya çıkmış, mali ve ekonomik iletişim ve yöneten-yararlanan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla sadece hukuk değil piyasa meslek iletişim kuralları ile yönetim anlayış ve gereklerinden etkilenmiş özgürlüklerin korunması, sosyal düzenlilik işlevini sağlama, bürokratik işleyişin sakıncalarını önleme gibi gerekçelerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bir idari otoritenin bağımsız olması ile özerk olması aynı kavramları ifade eder mi? Bizce "bağımsızlık" ve "özerklik" farklı kavramları ifade etmekte olup bağımsızlık özerkliğin daha ileri bir uygulamasıdır. Kapsamı itibarıyla bağımsızlık; yasama, yürütme, yargı erkine ve basına karşı bağımsız olmayı ifade e der. İdari bağımsızlık; organik (organique) ve işlevsel (fonctionnel) bağımsızlık olarak sınıflandırılabilir. Organik bağımsızlık, bağımsız idari kurumlardaki karar mercilerinde çalışanların bazı statü güvenceleri ile donatılmasıdır. Örne 2 Avrupa Merkez Bankası (ECB)'na ilişkin düzenlemelerde "hiçbir merci ya da makarnın Merkez Bankasına talimat veremeyecegi düzenlenmiştir yılında imzalanan Avrupa Birliği anlaşmasına dahil edilen Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Tüzüğü'nün 7. maddesinde bu bankaların bağımsızlığı belirtilmiştir. Bu hükümde ECB ve üye ülke merkez bankaları kendilerine verilen görevleri yerine getirirken AB'nin hiçbir kurumundan ya da üye ülke hükümetlerinden onay, emir veya tavsiye alamaz. Euro kullanan ülkeler bölgesindeki para politikalarını belirleme ve uygulama noktasında Avrupa Merkez Bankaları Sistemi bulunmakta ve ECB'de bu sistemin bir parçasını oluştunnaktadır. Ayrıca döviz operasyonlarını gerçekleştinnek ve üye ülkelerin resmi döviz rezervlerini yönetmek de bu sistemin görevlerindendir. Ayrıca sistem, Avrupa Birliği'ndeki kredi kuruluşlarının denetlenmesine de danışmanlık yapmaktadır. ECB görevlerini siyasi ve bürokratik baskılara maruz kalmadan yapmaktadır. Ülkemizde ise durum maalesef böyle değildir. Belirtelim ki, ECB'nin başlıca karar verici organları Başkanlık Konseyi ve Yönetim Kurulu'dur. Yönetim kurulu ECB başkanı, başkan yardımcısı ve diğer dört üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, üye ülkelerin devlet başkanı düzeyinde anlaşması ve Avrupa Konseyi'nin Avrupa Parlamentosu ve Başkanlık Konseyi'ne danışmasının ardından belirlenmektedir. Başkanlık Konseyi de yönetim kurulu üyeleri ve Euro'yu kabul etmiş üye ülkelerin merkez bankaları başkanlarından oluşmaktadır. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Tüzügü görev sürelerini belirlerken sadece ECB Yönetim Kurulu üyelerininkini değil, aynı zamanda ulusal merkez bankası başkanlarınınkini de belirliyor. Buna göre başkanların görev süresi bir daha göreve gelebilmek kaydıyla beş yıldan oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ise bir daha seçilememek kaydıyla sekiz yıl görevde kalabiliyor. Bu sistem dahilinde görevalanların görevlerinden alınmaları hemen hemen imkansızdır. Hukuki sorunlara ise sadece Avrupa Birliği Adalet Divanı bakmaktadır. Tüzük gereği ECB'nin kasasında 40 milyar Euro'luk döviz rezervi olmak zorundadır. Bunu da üye ülke merkez bankaları karşılamak zorundadır. Euro'ya geçmeyen üye ülkeler de Avrupa Merkez Bankaları Sistemi'nİn içerisinde yer almaktadır. Kendi ulusal para politikalarını belirleyebiliyorlar ama Sistemin bütün üyeler için aldığı kararlara ve uygulamalara karışamamaktadırlar. Ürey Seçkin, Milliyet Gazetesi, , s.9. Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere orada çalışan personel anlamında Avrupa Birliği'nde kamu görevliliği ya da geniş anlamda Avrupa Birliği memurluğu ile bu örgütlenmenin tüm birimlerinde görevli kişiler anlaşılır. Avrupa Birliği memurları; Avrupa Birliği'nin Konsey, Komisyon, Parlemento, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Sayıştay'ı, Ekonomik ve Sosyal Komite, A vrupa İşbirliği Ajansı, hayat ve çalışma koşullarını iyileştirme konusunda Avrupa Vakfı, mesleki formasyonu geliştinnek için Avrupa Merkezi (Berlin'de), ayrıca Avrupa Enstitüsü (Floransa'da), Avrupa Yatırım Bankası (Frankfurt'da) gibi başlıca kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Avrupa Komisyonu üyeleri ile Avrupa Adalet Divanı üyeleri ve hakim, savcılar, kalem memurları, ayrıca i 989'dan beri Avrupa Adalet Divanı hakim ve üyeleri özel bir statüye kavuşturulmuştur. Bu memurlar anılan örgütler tarafından atanır. Coğrafi dengeye önem verilir (Ruzie, 1992: n. 5).

4 100 Amme İdaresi Dergisi ğin görev süresi dolmadan görevden alınamama, siyasi etkilerden uzak görev yapabilme, kadro kaldırılmış olsa bile aylık ve özlük haklarından yoksun bırakılamama, görevlerinden alınmanın belli usul ve esaslara bağlanması gibi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyelerinin bu yönden teminatlı (güvenceli) olduğu söylenebilir. İşlevsel bağımsızlık ise kurumların işlem ve eylemleri üzerinde yürütme organına dahil birimlerin bu eylem ve işlemlerin geçersizliği sonucunu doğuran doğrudan hiçbir yetkiye sahip olmamaları anlamına gelir (Ulusoy, ı 999: 6). Bir kamu tüzel kişisinin yasama ya da yargı organına bağlanması yasama veya yargı erki içerisine dahil edilmesi anayasal kuvvetler ayrıfığı ilkesiyle bağdaşmaz. Aynı sonuç fonksiyonel anlamda idare anlayışına göre de değişmemelidir. Ülkemiz bakımından bağımsızlık kavramını e sinlenme ve açıklanmasında kamu kurumu olan adliyelerde hakimler için görevleriyle ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci ve kişinin mahkeme ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı anlatılmak istenir. Hatta yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulmaz (AY md. ı 38/2,3). Oysa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir karar alırken kendisine başbakan ya da ilgili bakan tavsiye veya telkinde bulunup bulunamayacağı hususu tartışılabilir. Bu konuda "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacağı Meslek ilkeleri"ne ilişkin Karar (RG, 2000, 24087) md.l/2'de de belirtildiği üzere meslek ilkelerini tespite Kurul'un önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun aldığı kararlarla ilgili olarak soru, genel görüşme gibi yöntemlerle yürütmenin asıl sorumlusu olan hükümetten yasama organında bilgi ve açıklama istenmesi sürecinde Kurumun kararlarının tartışılması onun yasama organı karşısında tam anlamıyla bağımsız olmadığını gösterir. Bunun dışında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan ve TBMM tarafından kabul edi len kalkınma planı hukuki sonucu bakımından kamu kesimi için bağlayıcı, özel kesim için ise özendirici ve teşvik edicidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da kamu kesiminde yer alan bir kamu tüzel kişisi olduğuna göre alacağı kararların kalkınma planları doğrultusunda olması ve ona aykırı nitelik taşımaması gerekli ve hatta zorunludur. Dolayısıyla bankalara ilişkin alınan kararlar da bu kapsamda değerlendiriimeli ve idari istikrarın sağlanması açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun faaliyetleri kalkınma planlarına aykırı nitelik taşıyamamalı ve söz konusu plan bu faaliyetlere bir sınır, çerçeve oluşturmalıdır. Dolayısıyla kurum karar alırken tamamen bağımsız olamayacak en azından dolaylı olarak yönlendirilmiş olabilecektir. Esasen Bankalar Kanununda Kurumun bağımsızlığından değil, idari ve mali söz edilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu özerkliğinden

5 İdare Hukuku Yönüyle BDDK 101 bir karar alırken kendisine başbakan ya da ilgili bakan tavsiye veya telkinde pekala bulunabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kamu tüzel kişiliği ile idari ve mali özerkliğinin olması, Bİo anlamında "bağımsız" (independance) olma sıfatının verilmesi halinde anayasal sistemimizdeki idarenin bütünlüğü ilkesinin (AY md ) gerçekleşmesini engelleyeceği düşünülebilir. İdari özerklik anlayış ve uygulaması idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olamamalı ve ona zarar verememelidir. Ünlü Kelsen Okulu'nun normlar hiyerarşisi anlayışının da gereği olarak kanunlar anayasaya uygun olmalıdır (AY md. 11/2). Bu noktada hiçbir kimse veya organın kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağı (AY md.6/3) da gözden uzak tutulmama Iıdır. Bir kamu tüzel kişisi idare içinde yer alıyorsa bütünlüğe ilişkin anayasal ilke (AY md.123/l) ve kamu düzeni gerekleri bağlamında idarenin bir bütün olması nedeniyle bağımsız, müstakil konumda bulunamamalıdır. Dolayısıyla idarenin bütünlüğünü sağlayan hukuki araçlar niteliğine uygun düştüğü ölçüde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için de geçerli ve uygulanabilir olmalıdır. Bu bağlamda hiç olmazsa dış idari denetimin varlığına gerek olup, Devlet Denetleme Kurulu'nun anayasadan kaynaklanan yetkileri (AY md. 108), kanun düzeyindeki Bankalar Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bakımından ortadan kaldırılamayacaktır. Ülkemizdeki bağımsız idari otorite örneği kuruluşların başbakanlık veya bir bakanlıkla ilgilendirildiği de görülmektedir. Bu ilişkilerin şimdiye kadar idarede varlığı bilinen bağlı ya da ilgili kuruluşlardan farklı bir anlamı içerip içermediği aıılaşılamamaktadır (Duran, 1998: 6). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tabi olduğu "idari ve mali özerklik"ten ne anlaşılacağı sorununa gelince; idari özerklik bağlamında en başta, merkezi ve/veya diğer bir kamu idaresinin hiyerarşisine ve hiyerarşi düzenine tabi olmamayı gerektirınelidir. Belirtelim ki bu durum Kurumun kendi içinde hiyerarşik bir düzeninin olmamasını gerektirmez. Hiyerarşi resmi ya da özel her kurum içinde sıkı veya gevşek biçimde bulunur. Dolayısıyla KurumUlı kendi içerisinde hiyerarşik bir düzen ve yapısı vardır. 3 Herhangi idari merci ya da makamın "izin" ya da "icazet"ine tabi olmaksızın kendi başına karar alıp uygulayabilme yetkisine sahip olma da idari özerklik için gerekli ve zorunlu bir unsur olmalıdır. Bu genel çerçevede kanımızca bağımsızlıktan söz etme idarenin bütünlüğü ilkesine uygun bir anlayışı taşımadığından bu nitelikli bir kamu kurumunu ülkemiz anayasal sistemindeki idari teşkilatlanma içerisine yerleştirme isabetli olmayıp en azıııdan tartışmaya açıktır. Gerçekten BİO'ların Türk idare sistemi ol Nitekim örneğin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği md, 33'de, "Kurumun her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Kurum Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata. plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludurlar.' hükmünden söz edilebilir.

6 102 Amme idaresi Dergisi içindeki yeri konusunda 4 doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Duran'a göre, BİO'ları Türkiye idaresinin genel yapısı içinde bir yere oturtmak pek mümkün değildir ve idari sistemimizin belirgin verileri ve genel ilkeleri karşısında "fantezist" bir girişim olarak görülebilir (Duran,1998: 24, 29), Gözübüyük/Tan ise hizmet yerinden yönetim kuruluşu kısaca kamu kurumu olarak BİO'ları belirlemekte ve idare yürütmenin içinde yer aldığı için bağımsız idari otoritelerin bağımsızlıkları nedeniyle idare içinde özel bir yere sahip olmaları gerektiği üzerinde durmaktadırlar (Gözübüyük ve Tan, 1998: 291). Yıldırım, "...Bazı kurumlarda neredeyse hiyerarşi denilebilecek yoğunlukta bir idari vesayet denetimi söz konusu iken merkezin denetimine tabi olmayan kamu kurumları da kurulabilir. Bu nedenle kamu kurumlarının merkezi idareden bağımsız olması, herhangi bir denetime tabi olmaması, bir başka kategoriye sokulmalarını gerektirmez. Bir başka söyleyişle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'nun hizmet bakımından yerinden yönetim idaresi (kamu kurumu) olarak kabul edilmelerini zorlaştıran bir hukuki sebep bulunmamaktadır" görüşündedir (Yıldırım, 2000: 204, 205). Erkut'a göre, 1982 Anayasasının öngördüğü İdare Cihazı içinde Bİo tipi bir idari modelin benimsenmesi mümkün değildir (Erkut, 1998: 131). Türk idare sistemi merkezden ve yerinden yönetim anlayışıyla şekiııendirilmiş (AY md.123/2) olup, Kurum müstakil bir kamu tüzel kişisi olması nedeniyle devlet tüzel kişiliği yani genel yönetim (merkezi idare) içerisinde yer alamaz. Anayasal sisteme göre Kurumu bir yere oturtmak gerekirse "yerinden yönetim ilkesi"ne dayalı bir anlayışı esas almak gerekir. Devlet dışındaki kamu idareleri numerus elausus (=tahdidi) yerel idareler olarak belirlenmiştir ki bunlar; il (özel), belediye, köyolup Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu kategoride yer alamaz. Yine belirli meslek guruplarının menfaatlerini de korumayı da hedeflemediğine, organlarını kendi üyeleri arasından seçmediğine ve zorunlu üyelik esasına da dayanmadığına göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak da nitelendirilemeyecektir. BİO'ların hizmet ademi merkeziyet nitelikli olup olmadığı konusu irdelenecek olursa, her hizmet yerinden yönetim niteliğindeki kamu kurumu ya devlet ya da bir yerel idare ile ilgilendirilmiş olup idari yönden oluın denetimine tabi olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Örneğin, SSK Çalışma Bakanlığı, iski bakımından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Gözübüyük ve Tan,1998: 236) gibi. Dolayısıyla bu çerçevede yapılan denetleme içerikte hem yerindelik ve hem de hukuka uygunluk yönündendir. Oysa bağımsız idari otorite olan bir kamu kurumu üzerinde, hizmet yerinden yönetim kuruluşları arasında özerkliğin derece 4 idari kolluk hizmetleri ile kamu hizmetlerinin aynı kavramlar olmadığı dolayısıyla ekonomik idari kolluk niteliğindeki yetki ve görevi ağır basan Kurumun idari teşkilat ayırımında ayrıca ele alınmaması gibi bir iddianın da konumuz bakımından geçerli olmaması gerektiğidir. İncelediğimiz Kurum bakımından her iki müessesenin çakışık olduğu düşünülmeli ve bir kamu hizmetinin kamu tüzel kişisi tarafından yapılması mevzu bahis olmaktadır.

7 İdare Hukuku YönüyLe BDDK ıo3 si bakımından farklar olsa bile, yerindelik denetimi uygulaması mümkün olmasa gerektir. Yine hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının bütçeleri üzerindeki merkezi idarenin kanunla belirtilen usul ve esaslara göre idari vesayet ve diğer denetim yetkileri bulunmakta iken BİO'ların mali özerkliği esastır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun harcamalarının denetimini ise merkezi değil, karma bir kurul yapmaktadır. Yerinden yönetim anlayışı içerisinde bunları müstakij bir yere konumlan-dırmadan ziyade bu tür kurumların hizmet yerinden yönetim kuruluşu olarak mevcut hukuk ve idari sistemimize "özerk idari kurumlar" biçiminde monte edilebilmesi belki bir çözüm biçimi olabilir (Yıldırım, 2000; 205). Özerkliği kısmi olarak kabul edilen hizmetsel kuruluşlar zaten mevcut olup bunların sınırlı ve beııi bir yönde ve konudaki özerkliğinden söz edilmektedir. Örneğin üniversitelerin bilimsel özerkliğinin olması gibi. İdari ve mali özerkliğin bir arada bulunduğu kamu kurumları ülkemiz uygulamasında esas itibarıyla bağımsız idari otorite kavramı içerisinde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Oysa bağımsız olarak nitelendirme anayasal idarenin bütünlüğü ilkesi ile bağdaştırılması oldukça güç gözükmektedir. Dolayısıyla hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının kendi içerisinde alt ayrımı özerklik açısından sınıflandırılacak olursa; idari ve mali özerkliği olan hizmet yerinden yönetim kuruluşları, bilimsel özerkliği olan hizmet yerinden yönetim kuruluşları, özerkliği olmayan hizmet yerinden yönetim kuruluşları gibi bir ayırım söz konusu olabilir. Bu konuda Ulusoy ise özerklik sıfatının daha çok hizmet yerin-den yönetim kuruluşlarını çağrıştırması nedeniyle "özerk kurumlar" yerine "bağımsız kurumlar" deyimini kullanmayı tavsiye etmektedir (Ulusoy, 1999:3). Fransız sisteminde BİO'ların kamu tüzel kişiliği olmayıp merkezi idare i çinde yer almaktadır. Merkezi idare içindeki bir kurumu bağımsız kabul etme esasen paradoksalolsa da Fransız hukukunun kabul ettiği bir anlayış olup ülkemiz uygulamasında bunların genellikle kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gibi kurumların taşıdığı genel hukuki rejim ve özerkliği nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da tıpkı onlar gibi Bio olarak nitelendirilmesine bir engelolmadığı düşünülebilir.

8 104 A nınıe İdaresi Dergisi BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN YAPıSı VE İŞLEYİşİ ORGANLARI KARAR ORGANı: BANKACıLıK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurumun karar organı olup yedi üyeden oluşur. Kurula Başkan Başkanlık eder. BDDK Üyelerinin Nitelikleri, Atanmaları ve Görevin Sona Ermesi Nitelikleri Liyakatin belirlenmesinde öğrenim durumu ve kıdem bir arada düşünülmüştür. Buna göre, üyeler hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, siyasal bilgiler, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler; en az üçü bankacılık olmak üzere maliye-fınans alanında en az on yıl deneyim sahibi ve üst düzey yöneticilik yapmış veya yukarıda sayılan öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapmaları gerekir. Belirtelim ki, BDDK'nın çözümlernek durumunda kalacağı sorunlar genellikle çıkar çatışmalarından doğacağı için ilgili toplum ve grup Jarı temsil eden kişilerin karar süreçlerine katılmaları, yönetirnde açıklık ve katılımı sağlayan çağdaş bir uygulama olacaktır. Dolayısıyla mevcut düzenlemenin bu haliyle yeterli olduğunu söylemek bizce güçtür. Kurula verilen son derece önemli görev ve yetkiler dikkate almdığında yedi kişi ile bütün bu sorumluluğun üstesinden gelmek güç olabilir. Atanmaları Üyeler ilgili bakanın (ilgili bakandan anlaşılması gereken Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanıdır (Bankalar K. md.2/])) önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir (md.3!3). Bakanlar Kurulu kararnamesi maddi bakımdan birel koşul, iradenin açıklanması bakımından kollektif işlemdir. Bu işlemin cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, onaylanması gerekir. Ancak bunu işlemin yetki unsuruna değil, şekil (daha doğrusu usul) unsuruna dahil etmek gerekir. Kamu personel rejimi yönüyle bakıldığında BDDK üyeleri atama işlemi ile işbaşına geldikleri için sözleşmeli personel değildirler (Plantey, 1991: 23 vd.). Çünkü sözleşmeli personel idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir ve mesleki güvenceleri oldukça sınırlıdır. Geçici olarak görev yaparlar. Dolayısıyla ata

9 İdare Hukuku Yönüyle BDDK ı 05 ma şeklinde tek taraflı bir işlemle istihdam edilen kamu personeli sözleşmeli personelin hukuki rejimine tabi olamaz. BDDK üyeleri istisnai memur olarak da nitelendirilemezler. Çünkü istisnai memurların düzenlendiği Devlet Memurları Kanunu (DMK) md.s9'da da zikredilmemişlerdir. Bunlar fahri ajan değildir. Çünkü seçimle işbaşma gelmemektedirler. Mükellef değildir. Çünkü zorla işbaşına gelmemektedirler. Geçici personel değildir. Çünkü bir yıldan az süreli hizmetler ya da mevsimlik hizmetlerde çalışmamaktadıriar. Bu nitelikli kamu personeli esas itibarıyla sözleşmeli personel dışındaki geçici yardımcılar ya da en azından geniş anlamda kamu görevlisi olarak nitelendirilebilir. Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Genel seçim süresi beş yıl olduğu için tarafsızlığ! sağlamaya yönelik bir hüküm konulmak istenmiştir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilirler. Başkanlık ve üyelikler görev süreleri dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere yukarıda belirtilen esaslara göre iki ay içinde seçim ve atama yapılabilir. Bu şekilde atananlar yerine atandıkları kişinin süresini tamamlarlar (Bankalar K. md. 4/a). Bununla kamu hizmetinin sürekji (ve düzenli) görülmesinin yanı sıra idarenin devamlılığı ilkesi de korunmuş olur. Yardınıcıltk, Veka/et ve Yetki Devri Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere BDDK kararıyla üç başkan yardımcısı atanır. Liyakatin belirlenmesi ve liyakat ilkesinin uygulanması bağlammda başkan yardımcıları hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi, istatistik, mühendislik dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve Kurumda veya Kurumun görevalanma giren konularda en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir (Bankalar K. mdail, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (RG, 2000, 24987) md.8). "Başkan ve diğer yöneticiler, sımi'larını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetki/erinden bir kısmını astlarma devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devredeniıı sorumluluğunu kaldırmaz i şeklindeki yetki devrine ilişkin düzenleme, Bankacı lık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği md. 3S'de yer almaktadır. Oysa yetki devri kanunla yani yasama organının iradesi ile olur. s Dolayısıyla yetki devrini düzenleyici idari işlemle (burada yönetmelikle) öngörmek kanımızca idare hukuku ilke ve esaslarına uygun olmayan bir düzenleme olarak nitelendirilebilir. Fonksiyon gaspı yani yasama organınca yapılacak işin 5 Bir örnek vermek gerekirse; Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kaldırılması ve Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun md. 38'de, "Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yeıkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yelki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz".

10 ı 06 Amme idaresi idare tarafından yapılması söz konusu olup kuvvetler ayrılığı ve idarenin kanuniliği ilkesine aykırıdır. Bu nedenle Yönetmelik hükmüne dayanılarak yetki devri yapılır ve daha sonra muhtelif konularda kararlar alınırsa bunlar aleyhine idari yargı yerlerince açılan iptal davasında yetki unsurundaki hukuka aykırılık nedeniyle iptali gündeme gelebilir. Bunun dışında mevcut hükmün yorumundan şu sonuçlara varılabilir. Esasen mümkün mertebe yetki devrine gidilmemesi amaçlanmıştır. Çünkü genel kural yetki ve sorumluluğun paralelolmasıdır. Yetkili olmayan bir kişinin alınan kararlardan dolayı da sorumlu olmaması gerekir. Oysa burada yetki devrediise bile sorumluluk, hiyerarşik münasebet nedeniyle, devam etmektedir. Dolayısıyla amirler yetkilerini devretme konusunda haliyle çekingen davranacaklardır. Vekalet, başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, görevden alınma ve görevde bulunmadığı diğer hallerde İkinci Başkan, Başkana vekalet eder (Bankalar K. md.7, cümle 6). Üyelerin hastalık, kaza ve sair nedenlerle geçici iş görmezliğe uğraması ve bu durumun Kurulun karar almasını teh likeye düşürmesi halinde bunların yerine mesleki kıdemi en yüksek olandan başlamak üzere kıdem sırasına göre kurum başkan yardımcıları vekalet eder. Geçici iş remezlik halinin üç aydan fazla sürmesi halinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunların yerlerine yedi gün içinde atama yapılır (Bankalar K. md. 4/a). Amaç kamu hizmetinin sürekliliği ve idarenin devamlılığını sağlamaktır. Özlük Haklart Kuralolarak BDDK üyeleri ile kurum personeli Emekli Sandığı'na ilişkin hükümlerden yararlanır (Bankalar K. md. 6/ I-a) ancak kurul başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında zikredilen a) bendi hükümleri uygulanmaz (Bankalar K.md.611-b). Bu son fıkra uygulamada hukuki yönden tereddütlere neden olabilir. Örneğin SSK veya Bağ-Kur sosyal güvenlik kurumuna tabi olan bir kurul üyesinin artık Emekli Sandığı değil kendi sosyal güvenlik kurumuna bağlılığı devam edecektir. Oysa bu kurul üyesi hukuki anlamıyla ne İşçi ne de serbest meslek erbabıdır. Bu yönüyle anılan kanuni hüküm SSK ve Bağ-Kur sisteminde İstisna oluşturacaktır. Kurul başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece eski görevleri ile ilişiği kesilir ancak kuruldaki görevleri sona erdikten sonra ilgili bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır (Bankalar K. md. 6/1 c). Örneğin kişi istisnai memur iken Kurul üyeliği görevine atanmışsa kimi durumlarda cumhurbaşkanının onayı gerekir. Bu olmaksızın sadece bakan onayı ile atama yapılamaz. Dolayısıyla aynı görev yerine "mükteseplerine uygun bir kadro"

11 İdare Hukuku Yönüyle BDDK ıo7 denmek suretiyle idareye takdir yetkisi verilmiştir. Bunun dışında kendi isteği ile Kurumdan ayrılanlar geldikleri kurumlarında durumlarına uygun bir göreve atanırlar (4672 s.k. md.2ii). Kurul üyelerinin aylık ücretleri (daha doğru bir ifadeyle maaş olmalı) Bakanlar Kurulunca belirleneceğinin (Bankalar K. md.6/2-a) öngörülmesi idari işlem ve idarenin takdir yetkisi ile belirleme getirilmesi statü hukukunun gereklerine ve AY md.128/2 gereği "... diğer kamu görevlilerinin... özıük işleri..."nin kanunla düzenlenmesi gerekeceği hükmüne aykırılık oluşturur mu? İdarenin kanuniliği ilkesi gereğince ücretin esasları ve eklentilerinin de kanunla mı belirlenmesi gerekir. Burada kanun koyucu düşük ücretlerle bankacılık sektöründe uzman çalıştırılmasındaki güçlük görüşünden hareket etmiş olabilir. Bizce statü ve kanunla düzenleme esasları dikkate alınmak suretiyle kanunda ücretin esasları düzenlenmesi ve ancak ayrıntıda idareye takdir yetkisi verilmesi daha doğru bir yaklaşım olabilir. Görevin Sona Ermesi Görevden alınma: Kuralolarak, BDDK başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının kurul üyesi olacaklar için Bankalar Kanunu md.5 ile getirilen kısıtlamalara aykırı düştüğü tespit edilen görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri süreleri dolmadan başbakanının onayı ile görevden alınırlar. Kurul üyelerinin atanması bakanlar kurulu kararı ile yapılırken, görevden alilınıada başbakanın onayını yeterli görmenin yetki ve usulde paralellik ilkesine uygun olmadığı ilk bakışta düşlinülebilirse de kanuni düzenleme getirilen durumlarda anılan ilkenin uygulanamayacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Kurul üyelerinin göreve son verilmesinin Kurulun karar alması ve idarenin devamlılığı ilkesini tehlikeye düşürmesi halinde bu üyelerin yerine mesleki kıdemi en yüksek olanından başlamak üzere kıdem sırasına göre Kurum Başkan Yardımcıları üyelik görevini görür. Üyelikten çekilmiş sayılrna: Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görevalamaz, dernek, vakıf, kooperatif, ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığında konferans ve ders veremez, her türlü ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. Kurul üyeleri bu göreve atanmalarını takip eden otuz gün içinde maliki oldukları payları üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere satmak veya devretrnek suretiyle elden Çıkarmak zorundadırlar. Buna uyulmamasının yaptırımı ise üyelikten çekilmiş sayılmadır. Bizce maliki oldukları payların devredilmesini isteme hem üyelerin niteliği ve atanma usulünün gerekleri ve hem de mülkiyet hakkında mündemiç

12 108 Amme idaresi Dergisi serbest tasarruf yetkisine dolaylı müdahale niteliği taşıdığından çağdaş bir uygulama olarak gözükmemektedir. Şayet amaç kurul üyelerinin yansız hareket etmesini sağlamak ise üyelerden göreve başlamadan önce mal beyanında bulunmaları ve bunun gerektiği gibi denetimi yeterli olabilir. b Bunun dışında kanunda yer almasa da üyelerin istifa hakkı olmalıdır. Ayrıca hukuki olayolan ölüm, fıil ehliyetinin kaybı, maluliyet, emeklilik, üyelikle bağdaşmayan bir işi kabul etme de üyeliği sona erdiren bir nedendir. Toplantı Usulü ve Nisaplar BDDK toplantı nisabı; başkan veya bulunmadığı hallerde ikinci başkanın başkanlığında en az beş üyenin hazır bulunması ile toplamr. Karar nisabı yönüyle Kurul kararları en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Diğer taraftan oylamada çekimser kalınamamalıdır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılmalıdır. Başkan oyunu en son kullanmalıdır. Belirtilmesi gereken diğer bir husus; başkan ve üyeler HUMK md. 245/b.3 yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kimselerle ilgili konulardaki müzakerelere iştirak edemez ve oylamaya katılamazlar (Bankalar K.md md.7). İdare hukukunda yetki kurallarının kamu düzenine ilişkin olduğu vurgulanmalıdır. Eğer yetkisiz bir kimse kurul kararlarına katılmışsa ve oy vermişse kurul kararı geçersiz olarak kabul edilebilir mi? Bu konuda bir düşünce tarzı, böylesi bir sakatlığll1 BDDK karar nisabınl etkileyecek sayıya ulaşmamışsa, "sonucu etkilemeyen sakatlık"tan söz edilebileceğidir. Ancak bizce daha doğru bir görüş ise idare hukukunda yetkiye ilişkin kuralların kamu düzenine ilişkin olduğu böyle bir durumda söz konusu kişinin fıili ajan olarak nitelendirilmesi gerektiği bu tür ilılallerin sonucu etkilemeyeceğine ilişkin varılacak sonucun benzeri ihlallerin yapılmasına kötü bir emsalolabileceğidir. Kararların Niteliği Kurul kararları kesindir (Bankalar K.md.7, cümle 3). Kesinlikten anlaşılması gereken bizce idari yönden kesin olmadır. Dolayısıyla karar alınmakla uygulanabilir hale gelir, icraidir, araya ayrıca ve başkaca bir idari işlemin girmesine gerek yoktur. Bununla birlikte idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolu açık olduğuna (AY md. 125/1) ve yasama kısıntısına giren bir husus da olmadığına göre kurul kararlarına karşı yargısal denetim yolu açık olup menfaati ilı la! edilen ler idari yargı yo iuna gidebi iirler. (} Bu konuda ayrıca bkz. AY md.7! ve 3628 s. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

13 İdare Hukuku Yönüyle BDDK 109 YÜRÜTME ORGANı: BDDK BAŞKANı Kurumun yürütme organı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı (Bankalar K. mdj13) olup Kurumun genel yönetimi ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir (Bankalar K. md.7, cümle 5). Kanunda ikinci başkandan da söz etmektedir (Bankalar K. mdj/1). Bir kurulda iki başkan olması, hem yönetim ve hem de oyların eşitliği halinde başkanın lehinde irade açıkladığı tarafın esas alınacağı kuralının uygulanmasında sorun çıkartabilir. Dolayısıyla ikinci başkanı başkan yardımcısı olarak ve başkanın kurul toplantılarına katılamaması halinde bu kişinin başkan vekili olarak kurula başkanlık edeceği şeklinde hükmün yeniden düzenlenmesi belki daha isabetli olabilir. TEşKİLATı Kurum merkezi Ankara'da olup gerekli gördüğü yerlerde teşkilat da kurabilir (Bankalar K. mdj/1). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; merkez ve İstanbul birimleri ile diğer kentlerde ve yurt dışında ihtiyaca göre kurulacak birimlerden oluşur. MERKEZ TEŞKİLATI Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumluluklarının Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir (Bankalar K. mda/2-a, cümle 2). Kanunda yönetmeliği çıkarmaya bakanlar kurulunun yetkili olduğunun belirtilmesi hem isabetsiz ve hem de gereksiz bir düzenlemedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun idari özerkliği olduğu için düzenleyici idari işlem olan yönetmeliği ilgili asıl görevli ve yetkili idare olarak kendisinin çıkarması anayasal bakımdan da (AY md. i 24/1) daha isabetli bir çözüm olacaktır. Dolayısıyla her ne kadar Bankalar Kanununda söz edilmese de Kurumun kendi yönetmeliğini çıkarmaya yetkili olduğu tereddütsüz söylenmelidir. 7 Merkez hizmet birimleri olarak; a) Ana Hizmet Birimleri Ana hizmet birimlerinin, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmaktadır. Bunlar: I-İzleme Dairesi Başkanlığı, 2-Değerlendirme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı, 3-Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı, 4-Kuruluş, Yetkilendirme ve İzin İşlemleri Dairesi Başkanlığı, S-Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı, 6-Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanlığı, 7- Mali Sektör Politikaları Dairesi Başkanlığı, 8-Risk ve Gözetim Tekniklerİ Araştırma Dairesi Başkanlığı, 9-Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 7 Nitekim bkz. "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği" (RG, T , S ).

14 ı LO Amme idaresi Dergisi b) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu c) Danışma Birimleri I-Kurum Danışmanlığı, 2- Hukuk Danışmanlığı. d) Yardımcı Hizmet Birimleri I-Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, 2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3-Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 4-idari ve Mali İler Dairesi Başkanlığı, 5-Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, 6-Kurul Özel Büro Müdürlüğü, 7-Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü, 8-Savunma Uzmanlığı'dır (Yön. md.i2). TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATı Kurum merkezin yanı sıra taşrada özellikle İstanbul birimleri ile diğer kentlerde ve nihayet yurt dışında ihtiyaca göre kurulacak birimlerden oluşur (Yön. md.ll/l). PERSONELİ Bankalar Kanunu ile BDDK'ya verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli görev ve hizmetler bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel e liyle yürütülür. Kurul üyeleri ile Kurumun her türlü personeli Devlet Memurları Kanunu md. 48/A fıkrasının 1, 4, 5, 6'da belirtilen şartları taşımaları zorunlu olup Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun grev ve lokavt yasakiarına ilişkin hükümleri Kurum hizmetleri ve görevlilerine de uygulanır (md. 6/5,6). BANKALAR YEMİNLİ MURAK1PLARI VE YARDIMCILARı Atanması Bankalar yeminli murakıbı olmak için önce banka yeminli murakıp yardımcısı olmak gerekir. Bankalar yeminli murakıp yardımcıları konuları ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış adaylar arasından sınavla seçilerek alınır. En az üç yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı yaptıktan sonra yeterlik sınavında başarı gösterenler en az beş üyenin olumlu oyu ile alınmış Kurul kararıyla bankalar yeminli murakıbı olarak atanırlar (md.5/5) ve bankalar yeminli murakıplarının çalışma esas ve usulleri bir yönetmelikle düzenlenir (md.s/8). Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları Ankara'da asliye ticaret mahkemesinde yemin etmedikçe denetim yapamazlar (md.517). Yeminin şekli ve usulü hakkında yeterli açıklık bulunmamaktadır.

15 idare Hukuku Yönüyle BDDK ı ı ı Görevleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu adına doğrudan Başkana bağlı bir Kurul teşkil eden bankalar yeminli murakıplan ve yardımcıları; Bankalar Kanunu ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasmın ve her türlü bankacılık işlemlerinin denetimi, bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, kar ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların tespit ve tahlili (md.sil) ile görevlidir Ier. Yetkileri Bankalar yeminli murakıp ve yardımcıları Bankalar Kanununda yazılı görevleriile sınırlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgililer hakkında söz konusu Kanun md. Ek ı 'deki yetkilere sahip olduğu gibi tüm bankaların kuruluş kanunu hükümleri ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını da denetlemeye yetkilidir (md.si2). Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankalar ve bankaların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup bilgi istenenler de istenilen bilgileri vermekle defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler (md.s/3). Kamu kurum ve kuruluşları Merkez Bankası ve benzeri kuruluşlar ile risk merkezi görevleri ile ilgili olarak istenecek her türlü bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli murakıpları ve yardımcılarına verirler (md.s/4). Hükmün niteliğine dikkat edildiğinde emredici olduğu görülmektedir. Hükme uyulmamasının yaptırımı anılan hükümde zikredilmemekle birlikte söz konusu bilgileri vermeyen kişi ve kuruluşların haklı bir sebebi yoksa disiplin soruşturması ya da cezai koğuşturmaya uğramaları gündeme gelecektir. Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Kurulun başı olan Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Kurum başkan yardımcısı statüsünde olup bankalar yeminli murakıbı sıfat ve yetkisini taşır (md.si6). BANKACıLıK UZMAN VE UZMAN YARDıMCıLARI Konuları ile ilgili daııarda en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış adaylar arasından sınavla seçilerek alınırlar. Uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla konuları ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin Kurulca kabul edilmesi ve yapılacak uzmanlık sınavında başarılı olmaları halinde en az beş üyenin olumlu oyu ile alınmış Kurul kararıyla

16 112 Amme İdaresi Dergisi Bankacılık Uzmanı olarak atanırlar. Bankacılık uzman ve uzman yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Uzmanlık verme açısından söz konusu düzenlemenin anayasal yetkili bir kurum olan Yüksek öğretim mevzuatına uygunluğuna değinilmesinde de fayda bulunmaktadır sayılı Yükseköğretim Kanunu md.3/t-1 'de, yüksek lisans; bilim uzmanfığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master olarak nitelendirilmekte ve bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir, denilmektedir. Lisansüstü eğitim anlamında uzmanlık konusunda Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre hareket edilmesi gerekir. Dolayısıyla konumuzia ilgili uzmanlığın YÖK Kanunu anlamında bir uzmanlık olmadığı söylenebilir. DİGER PERSONEL Kurum emrinde çalıştırılan bankalar yeminli murakıpıarı ve yardımcıları İle bankacılık uzman ve uzman yardımcıları ve diğer personelin hem asli ve sürekli hizmet yaptığı ve hem de sözleşmeli olarak istihdam edileceği öngörülmüş (Bankalar K. mda/2b,c) ve Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Kurulca tespit olunacağı düzenlenmiştir (Bankalar K. md.612-b). Anayasa md 'de kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Genel İdare esaslarının özel yönetim esasları dışındaki hizmetler olduğu düşünülürse Kurumun söz konusu hizmetlerinin ya memurlar ya da diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerekecektir. Anılan hükümde sözleşmeli personelden söz edilmektedir. Sözleşmeli personel memur olmadığına göre "diğer kamu görevlisi" olarak zikredilebilir mi? Kanımızca hayır. Çünkü diğer kamu görevlisi kavramının belirlenmesinde anayasal ölçüt (AY md.128/l) asli ve sürekli olmadır. Oysa sözleşmeii personel asli ve sürekli olma kriterlerine göre istihdam edilmemektedir. Sözleşmeli personel idari hizmet sözleşmesi ile mesleki bilgi ve uzmanlığa gerek duyulan hallerde geçici olarak İstihdam edildiğine göre asli ve sürekli bir hizmetin geçici olarak çalıştırılması gereken sözleşmeli personel İle yapılması anayasanın anılan hükmüne uygun düşmediği söylenebilir. GÖREV-YETKİLERİ GENEL OLARAK Daha önce Bakanlar Kurulu, bakan ve Hazİne Müsteşarlığına ait olan konumuzla ilgili yetkiler Örneğin banka kuruluşuna izin, bankaların bankacılık izni yapma ve mevduat kabulü izninin kaldırılması, bankaların karşılık ayırmaları ile

17 İdare Hukuku Yönüyle BDDK 113 ilgili düzenlemeler, sigortaya tabi olacak mevduatın kapsamı, tutarı gibi H BDDK'ya devredilmiş bulunmaktadır. Yine banka yeminli murakıpları ve T.C. Merkez Bankasının ilgili hükümleri BDDK bünyesine alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun başlıca görevleri; - Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ın Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, - Uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, - Tasarrufların güvence altına alınmasını temin etmek, - Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kuııanmak (Bankalar K. md. 3/1). Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla görevli ve yetkilidir. Bu bağlamda BDDK çoğu kez tek başına vereceği izin ve bazen de başka makamlara görüş bildiren kararlar almaktadır. Bu sonuncuya örnek olarak, olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun talebi üzerine Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Kurumun görüşü alınarak Merkez Bankasınca belirlenir (Bankalar K. md. IS/S-b). Birel idari kolluk işlemi olan izin yetkisine örnek olarak banka kurulması izni, mevduat izni, pay devirleri, imza yetkisi kaldırılanlar, Kurulun izni olmadan imza yetkisine sahip personelolarak hiçbir bankada çalışamama, şube açma izni gibi. BDDK kararı olarak; kıyı ve serbest bölge bankacılığı kurulması, garanti karşılığı işlem yapılacak ülkelerin ve işlemlerin oranlarının tespiti, zaman aşımına uğrayan mevduatın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devrine ilişkin esas ve usuııeri belirleme, aktifve pasifıyle birleştirilmesine karar verilen bir bankanın bankacılık işlemi yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasına karar verme' gibi. Kurum, görevleri ile ilgili konularda bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili olduğuna dair düzenlemenin (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teftiş Yönetmeliği md. 34) özeııikle "banka sırrı" oluşturan hallerde bilgi ve belge istenmesi ve bunun verilip verilemeyeceği noktasında önem taşımaktadır. K Bakanlar Kurulunun ödünç para verme işlemleri, mevduat kabulünde bankaların uygulayacakları azami faiz oranları ile saglayacakları diger menfaatlerle ilgili yetkileri devam etmekte (Bankalar K.md. 201l-a) ve yine karşılık ayrılan kredilerden hangilerinin teminatsız oldugunu, dolayısıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılacagını belirleme yetkisi devam etmektedir. 'Bkz. RG., T , S

18 i 14 Amme İdaresi Dergisi Çünkü sır niteliği olan bilgilerin başkaları tarafından bilinmemesi gerekir. Sadece bildirim yükümlülüğü öngörülmesinin yetersiz kalabileceği düşüncesiyle böyle bir düzenleme getirilmiş olabilir. İdari bir merciye bankanın bütün sır ve gizli bilgilerini verme zorunda bırakılması, hele bunun usul ve esaslarının dahi ortaya konmamış olması önemli hukuki sorunlara neden olabilir. Çatışan menfaatler arasında dengenin oluşturulması ve bilginin verilmemesinden doğacak zarar ile verilmesinden elde edilecek fayda arasında makul bir oran olmalıdır. Bu çerçevede oranlılık ilkesi dikkate alınmak suretiyle her türlü bilginin verilmesindeki usul ve esaslar ayrıca ve açıkça belirlenmelidir. Bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devri ile ilgili olarak geçmiş dönemde yeterli düzenlemelerin bulunmadığına dair eleştiriler dikkate alınmak suretiyle yeni Bankalar Kanununda oldukça teferruatlı ve Kuruma tek başına veya birlikte bankanın yönetim ve denetimine hakim ortaklarına karşı etkin kararlar alma imkanı verilmiştir. Ayrıca Bankalar Kanunu md. 14 de Kurumun bankalar üzerindeki etkili yaptırımları hususunda mutlaka bankanın mali bünyesinin ciddi şekilde zayıflamakta olmasının aranmaması bankanın Kurumun düzenlemelerine, bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikteki işlemlerin tespit edilmesinin yeterli olması öngörülmüştür. Dolayısıyla idare yani Kurum konuya ilişkin karar almadaki takdir yetkisini gerekçelendirirken oldukça geniş bir çerçevede hareket edebilecektir. Bankalar üzerindeki ekonomik idari kolluk uygulamasında söz konusu denetimin gerek bankanın özel hukuk tüzel kişiliğinden doğan hakları ve gerekse banka ile hukuki ilişki içerisindeki üçüncü kişilerin başta kişisel kamu haklarından olan mülkiyet hakkı gibi temel haklarıyla oranh bir dengede bağdaştırılması konusunda kanun koyucunun bizce yeter derecede açık hükümler getirmemiş olması ortaya çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıklarda içtihatları ön plana çıkaracaktır. İdare hukukunun bir içtihat hukuku olma özelliği burada da kendisini gösterecektir. DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ Kurum kendi görevalanı ile ilgili olarak yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir (AY md.124). Bunun dışında kamu tüzel kişisi olma niteliği ve yetkisinden kaynaklanan tebliğ, tamim gibi "adsız düzenleyici idari işlemler" de yapabilir. Reisoğlu, Bankalar Kanununda mutlaka yer alması zorunlu olmadığı halde önceki 3182 s. kanunda yer alan teferruatlı pek çok hükmün de 4491 s. Kanunla değişik son düzenlemede çıkarıldığı ve bunların tekrar Kurumun düzenlemeleri ile hayata geçirileceğini belirtmektedir (Reisoğlu, 2000: 15). Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus temel haklar ve özellikle mülkiyet hakkını ilgilendiren ya da etkileyen konuların mutlaka kanunla düzenlenmesinin gerekeceği, kanun konusu olması gereken düzenlemelerin idari işlemle yapılmasının fonksi

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) 5291 SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2499 Kabul Tarihi : 28/7/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/7/1981 Sayı : 17416 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 356 Bu Kanun ile

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü BAĞIMSIZ İDARÎ OTORİTELERİN KURULMASININ TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINA ETKİLERİ VE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU 11669 TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 6332 Kabul Tarihi : 21/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 Amaç ve kapsam

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU 11669 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 6332 Kabul Tarihi : 21/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 Amaç ve kapsam

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Türkiye Bankalar Birliği tarafından 9 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da düzenlenen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli nin deşifre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23910 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ar. Gör. Neytullah Gül I. GİRİŞ Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların milli mahkemeler yerine, kanunun tahkim yoluyla çözülmesine izin

Detaylı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı (3.3.2007) 1 Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Madde: Amaç ve Kapsam 2 Bu Kanunun amacı; Anayasa

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR hakemli makaleler Ahu KARAKURT SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR Ahu KARAKURT GİRİŞ Sermaye piyasalarının istikrar ve güven içinde çalışması, ekonomik kamu düzeninin sağlanması ve korunması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ GİRİŞ KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ Seyit KOÇBERBER Ülkemiz 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile daha önce hiç uygulanmamış bir yönetim modeline

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı