GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. / GUSGR [] :36:55 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. / GUSGR [] 31.03.2011 18:36:55 Genel Kurul Toplantısı Sonucu"

Transkript

1 GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. / GUSGR [] :36:55 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Büyükdere Caddesi No.110 GüneĢ Plaza Esentepe ġġġlġ ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : hayır Özet Bilgi : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimi Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: GÜNEġ SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ'nġn 31 MART 2011 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI GüneĢ Sigorta Anonim ġirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2011 tarihinde Saat 14:00'de ġirket Merkezinde (Büyükdere Caddesi, No.110 GüneĢ Plaza Kat.10 Esentepe-ġiĢli/Ġstanbul), Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. SavaĢ ÖZER gözetiminde yapılmıģtır. Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleģmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih 7767 sayılı nüshasında, günlük Star ve Referans gazetelerinin tarihli nüshalarında ve ayrıca KAP' ta ( Kamuyu Aydınlatma Platformu / de) toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıģtır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, ġirketin (Y:Yüzellimilyon)TL.lık sermayesine tekabül eden (Y:BirmilyarbeĢyüzmilyon) adet hisseden (Y:Yüzotuzbirmilyonüçyüzdoksanüçbinseksendört)TL.lık sermayeye karģılık (Birmilyarüçyüzonüçmilyondokuzyüzotuzbinsekizyüzkırk) hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleģmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaģılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Serhat Süreyya ÇETĠN tarafından açılarak gündemin görüģülmesine geçilmiģtir.

2 1- Verilen önergeler ile seçilen Divan Heyeti aģağıdaki gibi oluģturulmuģtur. Divan BaĢkanı : Sn. Süleyman KALKAN Oy Toplama Memuru : Sn. Serhat Süreyya ÇETĠN Toplantı Tutanak K tibi : Sn. Buket ERDOĞMUġ 2- Aynı önerge ile Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. 3-4 Büyük Ortaklarımız T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Temsilcilerinin müģterek önergeleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler tarafından verilen Denetçi Raporları, Genel Kurul'dan 15 gün önce Ortaklara yollandığı ve ġirket Merkezinde görüģe açıldığı için, sadece Denetçi Raporu ile Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun özeti okundu. 5- Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri IV.Sıra No:27 Tebliğin 7. maddesi uyarınca 2010 yılı içerisinde yapılan Yardım ve BağıĢlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 6- ġirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle düzenlenmiģ Bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait Gelir Tablosu okunmadan önce %36 pay oranı olan Groupama S.A. temsilcisi ġebnem Ulusoy tarafından divan heyetine verilen yazılı önerge ile TTK 377 madde gereğince Bilanço ertelemesi talep edilmiģ ve buna bağlı olarak gündemin 6.,7. ve 9. Maddeleri bir sonraki Genel Kurul'a ertelenmiģtir. 7- Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Bilal KARAMAN'ın tarihinde istifası sonucu yerine Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak Sn. Süleyman KALKAN'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan ÖZER'in tarihinde istifası sonucu yerine Sn. Ġsmail ALPTEKĠN 'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jean-René de CHARETTE tarihinde istifası sonucu yerine Sn. Pierre LEFEVRE atanmaları oy birliği ile onaylanmıģtır. 8- ġirket Yönetim Kurulu üyelikleri seçimine geçilmeden önce Groupama S.A. temsilcisi ġebnem Ulusoy tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu seçiminin de TTK 377. Madde gereğince ertelenmesini talep etti. Divan BaĢkanı Süleyman Kalkan bu teklifin TTK 377. Madde ile bir bağlantısının bulunmadığı beyan ederek gündeme devam etti. ġirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetleri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı temsilcilerinin ortak önergeleri ile bir yıl süreyle görev yapmak üzere, oy çokluğu ile aģağıdaki gibi belirlendi; Sn. Süleyman KALKAN Sn. Ahmet CANDAN Sn. Ġsmail ALPTEKĠN Sn. Metin Recep ZAFER Sn. Haluk TARAKCIOĞLU Sn. Feyzi ÖZCAN Sn. Abdulkerim EMEK Sn. Serhat Süreyya ÇETĠN (T. Vakıflar Bankası T. A.O.' nı temsilen) (T. Vakıflar Bankası T. A.O.' nı temsilen) (Vakıfbank Pers.Öz.Sos.Güv.Hiz.Vakf.temsilen) (Vakıfbank Emekli Sandığı Vakfını temsilen) (Genel Müdür) Seçim oylamasını müteakip Groupama S.A. temsilcisi ġebnem Ulusoy söz alarak Groupama'nın Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi amacıyla Jean François LEMOUX ile Pierre LEFEVRE 'nin yönetim kuruluna seçilmelerini talep etti.

3 9- ġirketin Denetim Kurulu üyelikleri T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T. Vakıflar Bankası T.A.O., Memur ve Hizmetleri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı temsilcilerinin ortak önergeleriyle bir yıl süreyle görev yapmak üzere, oy çokluğu ile aģağıdaki gibi belirlendi; Sn. Kemal ġahġn Sn. Necmi ALPER (T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen) (T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nı temsilen) 10- Gündemin on ikinci maddesinin görüģülmesi sırasında verilen önerge ile tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net TL, Denetim Kurulu Üyelerine ise aylık net TL ücret ödenmesi, tarihleri arasında görev yapanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karģılanması, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin, birden fazla iģverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de ġirket tarafından ödenmesi hususunda oy çokluğu ile karar verilmiģtir. 11- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca ġirketimiz 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluģu olan Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.ġ.'nin seçimi hakkındaki tarihli Yönetim Kurulu kararı okunarak aynen oy çokluğu ile kabul edilmiģtir. 12- ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine, Ģirket konusuna giren iģleri bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve bu nev'i iģleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. 13- ġirketin yeni faaliyet döneminde baģarılı olması temennisi ardından gündemde görüģülecek baģka bir konu olmaması nedeniyle toplantı Divan BaĢkanı Sn.Süleyman KALKAN tarafından saat 14 : 35'de sona erdirildi. İstanbul, 31 Mart 2011 KOMİSER SavaĢ ÖZER DİVAN BAŞKANI Süleyman KALKAN OY TOPLAYICI Serhat Süreyya ÇETĠN KATİP Buket ERDOĞMUġ Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4 Ek: GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 31 MART 2011 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT H A Z İ R U N C E T V E L İ PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere / GROUPAMA S.A rue d Astorg F Paris FRANCE VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI Üsküp Caddesi No:44 Kat:5 Çankaya / T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI Üsküp Cad.(Çevre Sok) No:44 Çankaya / T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (HALKA ARZ'DAN) GROUPAMA S.A. (HALKA ARZ'DAN) N / H SERMAYE MİKTARI TL. HİSSE ADEDİ BORSA / BORSA DIŞI TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / TEMSİLCİNİN ADI SOYADI N , BORSA DIŞI ASALETEN Buket ERDOĞMUŞ N , BORSA DIŞI ASALETEN Şebnem ULUSOY N , BORSA DIŞI ASALETEN Ümit YÜCEDAĞLI N , BORSA DIŞI ASALETEN Ümit YÜCEDAĞLI N , BORSA ASALETEN Buket ERDOĞMUŞ N , BORSA ASALETEN Şebnem ULUSOY İMZA COLLEGE RETIREREMENT EQUITIES FUND. 730 Third Avenue Avenue New York US 500, BORSA ASALETEN Semra ÖZER IBM SAVINGS PLAN CT US 262 Harbor Drive Stamford ISHARES MCSI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND 400 Howard Street San Francisco US EMERG. MARK.SMALL CAP.EQU.IN.NON LEN.F.B. 400 Howard Street San Francisco US N , BORSA ASALETEN Semra ÖZER N , BORSA ASALETEN Semra ÖZER N , BORSA ASALETEN Semra ÖZER

5 PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ N / H SERMAYE MİKTARI TL. HİSSE ADEDİ BORSA / BORSA DIŞI TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / TEMSİLCİNİN ADI SOYADI İMZA EMERG. MARK.SMALL CAP.EQU.IN.NON LEN.F.B. 400 Howard Street San Fransisco US N , BORSA ASALETEN Semra ÖZER BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ Mimar Sinan Mah. Atlas Sok.No 29/ Üsküdar /İSTANBUL T O P L A M , N 1,00 10 BORSA ASALETEN Ünal KOÇER T.C.SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI ŞİRKETİN SERMAYESİ ,00 SAVAŞ ÖZER SÜLEYMAN KALKAN TOPLAM HİSSE ADEDİ ASGARİ TOPLANTI NİSABI MEVCUT TOPLANTI NİSABI ASALETEN OY TOPLAYICI SERHAT S. ÇETİN KATİP BUKET ERDOĞMUŞ HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. Y Ö N E T İ M K U R U L U DENETÇİ KEMAL ŞAHİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜLEYMAN KALKAN

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Betil tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ

Detaylı

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel)

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ankara Devlet Yolu HaydarpaĢa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/Ġstanbul Telefon

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK '- SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağan genel

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

Koç Holding A.Ş. Duyurusu

Koç Holding A.Ş. Duyurusu Koç Holding A.Ş. Duyurusu Tarih : 21.04.2010 Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : +90 216 531 0535 veya +90 216 531 0537 e-mail : investorrelations@koc.com.tr Konu : 2009 yılına ilişkin

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı,

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. 31.12.2010 Tarihi Ġtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012

AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 AKFEN HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2012 Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No: 22 GOP Ankara Telefon ve Faks No. : Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait ikinci olağan genel kurul toplantısı, 29 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, Özel Durum Açıklaması Tarih : 30 Nisan 2010 Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Şirketimizin 30.04.2010 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : 0 274 225 01 50-0 274 225 01 56 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU [] 28.03.2012 16:04:24 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 HÜSNÜ AÇIKELLİ ÜRETİM MÜDÜRÜ ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası

Detaylı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy,

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ (DeğiĢiklikler dipnotlar ile belirtilmiģtir) KURULUġ MADDE 1. AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL,

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısı 21

Detaylı

ĐDEALĐST GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ĐDEALĐST GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ĐÇĐNDEKĐLER: ŞĐRKET TANITIMI 2 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 2 YÖNETĐM KURULU 3 DENETĐMDEN SORUMLU KOMĐTE 5 ÜST YÖNETĐM 5 VĐZYONUMUZ, MĐSYONUMUZ VE YATIRIM POLĐTĐKAMIZ 5 BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI 6 PAY SAHĐPLERĐ

Detaylı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR.

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR. Sirküler Tarihi : 03.06.2009 Sirküler No : 812 Anonim şirketlerin GENEL KURULU, Limited Şirketlerin ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI VE KARAR DEFTERLERİYLE ilgili soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamaların

Detaylı