50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI"

Transkript

1 Hz GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 1284 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Kod Rev.A Baský 11/211

2 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Elektrikli pompalarýn özellikleri... 9 Aksesuarlar ve ana bileþenler...12 Seçim ve tercih...18 GEN../FHF serisi...27 Modeller...29 Hidrolik performans tablosu...33 Elektrik veri tablolarý...4 GEN..1/FHF serisi...47 GEN..11/FHF serisi...1 GEN..2/FHF serisi...7 GEN..21/FHF serisi...63 Emiþ aksamýndaki Hc basýnç düþüþ eðrisi

4 ÝÇÝNDEKÝLER GEN../SHF serisi...8 Modeller...87 Hidrolik performans tablosu...88 Elektrik veri tablolarý...1 GEN..1/SHF serisi...11 GEN..11/SHF serisi... 1 GEN..2/SHF serisi...19 GEN..21/SHF serisi Emiþ aksamýndaki Hc basýnç düþüþ eðrisi Aksesuarlar Teknik özelliklerle ürün tanýmý

5 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR GENEL GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI GEN paket hidroforlarý, otomatik sprinkler sistemleri için EN1284 ve yangýn musluðu sistemleri için UNI1779 standartlarýyla uyumlu olacak þekilde üretilmiþtir. Paket hidroforun tüm ana bileþenleri yukarýdaki standartlarla uyumlu olacak þekilde fabrikada baðlanýr ve monte edilir. Paket hidrofor konfigürasyonu, standartta belirtilenler arasýndaki yangýn söndürme sistemi için seçilen tedarik tipiyle uyumlu olacak þekilde elektrikli ya da dizel motora takýlan pompa sayýsýna ve elektrikli ya da dizel motora baðlýdýr. Tek, yüzey, çift veya karýþýk su kaynaðý kullanýlabilir. Yangýn söndürme sistemleri için normalde biri diðerini destekleyen iki ana pompa monte edilir. Elektrikli motor ya da dizel motor seçimi, sistem için gereken güvenilirlik düzeyine baðlýdýr. Uygulamada, yangýn söndürme paket hidroforlarý bir elektrikli ana pompaya ve bir dizel ana pompaya sahiptir. EN 1284 in 1.2. maddesi yüzey suyu ya da ikili su rezervlerini ifade eder ve birden fazla pompa takýlýysa elektrikli motor tarafýndan birden fazla ana pompa çalýþtýrýlamaz. Bu kavram, elektrikli veya dizel pompalardan oluþan karmaþýk aksamlarýn monte edilmesi anlamýna gelir. Bu, doðrulanan yangýn tehlikesi düþükse (tek su kaynaðý) veya sisteme bir dizel jeneratör eklenmiþse biri diðerini destekleyen iki elektrikli pompanýn kullanýlmayacaðý anlamýna gelmez. GÝRÝÞ Bu nedenle Lowara GEN serisi paket hidroforlar sistem gereksinimlerine ve ilk tespitlere göre yapýlandýrýlýr. Ayrýca fabrikada test edilir ve aþaðýdaki unsurlardan oluþabilir: Ayný hidrolik performans düzeyine sahip elektrikli bir motorla çalýþtýrýlan bir ya da iki yatay veya dikey ana pompa. Ayný hidrolik performans düzeyine sahip bir elektrikli ve bir dizel motorla çalýþtýrýlan iki yatay ana pompa. Bir dizel motorla çalýþtýrýlan yatay ana pompa. Paket hidrofor, aþaðýdaki ana bileþenlerle üretilir: Lowara SV serisi elektrikli pilot pompa (gerekiyorsa), otomatik modda bir elektrikli panel ile kontrol edilir. Pilot pompa, sistem basýncýna ulaþmak için otomatik olarak basýnç anahtarýyla çalýþtýrýlýr ve durdurulur. Böylece, ana pompalarýn çalýþmasý ve ana alarmlarý etkinleþtirmesi önlenir. Her ana pompa için bir kontrol paneli. Her ana pompa için basýnç anahtarlarý (ilki arýzalanýrsa ikincisi pompanýn çalýþtýrýlmasý için izni yineler). Her bir ana pompanýn tahliye tarafýnda, emiþ yüksekliði montajý için çalýþma devresine baðlý bir açma-kapatma vanasý, bir çekvalf ve bir musluk vardýr. Ayrýca ana pompa kapalý bir tahliye hattýnda çalýþýrsa, pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için pompa gövdesine bir su devridaim musluðu takýlýr. Her bir ana pompaya sisteme baðlantý için bir kaynaklý flanþla takýlan bir tahliye manifoldu baðlanýr. Tüm paket hidrofor bileþenlerini içeren kompakt bir yapýda ve montaja hazýr tek bir kaide. Pompa istasyonunu standardýn gerektirdiði gibi kurmak için GEN serisi paket hidroforlar aþaðýdaki aksesuarlara sahiptir: Emiþ tarafý kiti. Debi ölçer. Alarm paneli. Dizel pompa mevcutsa, dizel motor için yedek parça seti. Aksesuarlý besleme tanký (emiþ yüksekliði montajlarý için). 24L diyafram tanklarý.

6 TANIMLAMA KODLARI GEN D B X 2 1 / FHF -2/18 + 1SV1 / CP Seçenekler: CP = Paneldeki kuru kontaklar. IP = IP sýnýfý panel. KV = Voltmetre kiti. Elektrikli pilot pompasý tanýmý. GÝRÝÞ FHF : Elektrikli ana pompa tanýmý. SHF : Elektrikli ana pompa tanýmý. = Pilot pompa yok. 1 = Pilot pompa var. 1 = 1 ana pompa. 2 = 2 ana pompa. X = Otomatik kapatma. B = Basit model. A = Periyodik otomatik testli model. Elektrikli ana pompa yolverme D = Doðrudan yolverme (22 kw ve altý). Y = Yýldýz/üçgen yolverme. I = Dirençli yolverme. GEN Yangýn söndürme serisi. GRU REFERANS STANDARTLAR Lowara paket yangýn hidroforlarý aþaðýdaki direktiflerle uygun olacak þekilde AB onaylýdýr: - Makine Direktifi 26/42/EC. - Düþük Voltaj Direktifi 26/9/EC. - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 24/18/EC. Elektrikli pompa performansýný aþaðýdaki standart ile uyumlu olacaðý beyan edilmiþtir: ISO 996-A Rotodinamik pompalar hidrolik performans testleri ve kabul kriterleri. Yangýn hidroforlarý Avrupa yangýn söndürme Standardý EN 1284 ile uyumludur. Otomatik kapatmalý modeller de yangýn hidrantlarý sistemleri için Ýtalya UNI 1779 standardýyla uyumludur. 6

7 P P GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR POZÝTÝF EMME YÜKÜ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA P P P P PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PU MP ON-OFF VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER STRAINER FLOATING TAP QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY ELECTRIC PUMP QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY DIESEL PUMP QPD, CONT ROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QAL, ALARMS CONT ROL PANEL ECCENTRIC REDUCER GÝRÝÞ PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH P CONNECTIONS PM PM WATER SUPPLY M M M WATER SUPPLY HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QF QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN21_SPB-EN_B_SC GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL P P P P M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PUMP ON-OFF VALVE PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY ELECTRIC PUMP QPD, CONTROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QAL, ALA RMS CONTROL PANEL STRAINER ECCENTRIC REDUCER FLOATING TAP PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH P WATER TANK SUPPLY PM M M M PM CONNECTIONS HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QF QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN21_STB-EN_B_SC 7

8 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR MEKANÝK KONFÝGÜRASYON GÝRÝÞ REF AÇIKLAMA REF * AÇIKLAMA 8

9 GS SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLARDA KULLANILAN POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ 1SV ELEKTRÝKLÝ POMPALAR (PÝLOT POMPA) Çok kademeli santrifüj dikey elektrikli pompalar. Pompalanan sývýyla temas eden tüm metal parçalar paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Model F: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI 34 (standart model). Model N: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI 316 (istek üzerine temin edilir). Düþürülmüþ eksenel basýnç sayesinde pazarda kolaylýkla bulunabilecek standart motorlar kullanýlabilir. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý,7 kw, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ile uyumludur. EN 1276 (örn DIN 2496) ve ISO 369 ile uyumlu mekanik salmastra. Kolay bakým. Montaj ve demontaj iþlemleri için özel alet gerekmez. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. GÝRÝÞ FHF32, 4,, 6, 8, 1, 12 POMPA SERÝSÝ Tek çarklý, dökme demir yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal tahliye çýkýþlarý. Çark: 32, 4,, 6-12 boyutlarý için lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelik veya 6-16, 6-2, 6-2, 8, 1, 12 boyutlarý için dökme demir. Emiþ ve tahliye çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ara parçalý esnek kaplin ve ankraj temeli. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý,7 kw, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ve IEC ile uyumludur. EN e göre performans seviyeleri. Geri çekilebilir tasarým sayesinde, çark, adaptör ve motor pompanýn gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. SHF32, 4,, 6, 8 POMPA SERÝSÝ Tek çarklý, pompa gövdeli yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal tahliye çýkýþlarý. Kapalý çark, lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelikten (2, 32, 4,, 6-16/7 ve 6-16/11A boyutlarý için) veya AISI CF8M dökme paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Emiþ ve tahliye çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ara parçalý esnek kaplin ve ankraj temeli. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý,7 kw, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ve IEC ile uyumludur. EN e göre performans seviyeleri. Geri çekilebilir tasarým sayesinde, çark, adaptör ve motor pompanýn gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. 9

10 ANA BÝLEÞENLER YATAY ELEKTRÝKLÝ POMPALI YANGIN HÝDROFORLARI GÝRÝÞ Her pompanýn basma tarafýnda açma/kapatma vanalarý, DN ila DN1 arasý çaplý kola sahip 1" 1/2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için kollu küresel vanalar, DN12 çapý ve yukarýsý için çevirmeli ve elle düþürme diþlisi olan kelebek vana. AÇIK/KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Elektrik baðlantýlarý müþteri tarafýndan yapýlýr. (Kilitleme takýmý istek üzerine temin edilebilir.) Her ana pompa için devridaim cihazý. Devridaim cihazý, kapalý çýkýþla çalýþýrken pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için minimum kapasiteye olanak verir. Çalýþan pompalarýn alarm aktivasyonu için basýnç anahtarý, çekvalflerin contasýný kontrol etmek için test vanasý ve emiþ yüksekliðinin monte edilmesi durumunda çalýþma tanký baðlantý borularý için kaplinler içermektedir. Her bir devridaimin emiþ tanký ya da çalýþma tanký baðlantýsý, ekipmaný monte eden kiþi tarafýndan kontrol edilmelidir. Çekvalf ve açma/kapatma vanasý arasýndaki her bir ana pompanýn basma tarafýnda manometre. Her bir pompanýn tahliye tarafýnda denetlenebilir çekvalf. 1"1/2 ye kadar çaplar için diþli, daha büyük boyutlar için flanþlý çekvalf. Herhangi bir 24 litrelik membran tankýný baðlamak için boyalý demirden basma manifoldu (PN 16) ve ilgili kapaklara sahip diþli çýkýntýlar. Kör ve kaynaklý çinko kaplý flanþlar. Her ana pompaya iki basýnçlý çalýþtýrma anahtarý. Elektrikli ana pompalar için, çalýþtýrma iþlemi basýnç anahtarýyla gerçekleþir ancak paneldeki tuþla çalýþan selektör anahtarý kullanýlarak elle durdurulur (otomatik kapatmalý model hariç). Varsa elektrikli pilot pompa için hem çalýþtýrma hem de durdurma iþlemi basýnç anahtarýyla belirlenir. Ana pompa için basýnçlý çalýþtýrma anahtarý devresi, basma manifoldu için baðlantý borularý, devridaim devresi dahil. Bu devre, açma kapatma vanasý, çekvalf, tahliye vanasý ve çeþitli boru baðlantý elemanlarýný içerir. Devrenin konfigürasyonu, ilgili açma/kapatma vanasý kapalýyken basýnç anahtarýnýn müdahalesine olanak verir. Çeþitli boru baðlantý elemanlarý (bakýr, çinko kaplý çelik). Eðilmiþ sacdan ve RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý demirinden kaide. RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý demirinden kontrol paneli çerçevesi. Her bir elektrikli ana pompa için elektrik paneli. Yolverme: 22 kw ye kadar ve dahil olmak üzere doðrudan (DOL), en fazla 3 kw den yýldýz/üçgen. Yere montaj için bir panel montaj braket takýmý ve pilot pompa takýmý istek üzerine temin edilebilir. kw ye varan güç kaynaklý elektrikli pompalar için kontrol panelleri brakete sabitlenir. Daha yüksek güçlerdeki elektrikli ana pompa için kontrol panelleri yere monte edilir, elektrikli pilot pompa paneli ise duvara monte edilerek sabitlenir. 1

11 EMÝÞ KÝTÝ Bu set, emiþ tarafýndan bileþenler olmadan tedarik edilir. Ýstek üzerine ana pompanýn EMÝÞ tarafý için sistemin montaj tipine göre ÝKÝ model temin edilebilir: POZÝTÝF EMME YÜKÜ ve EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ KÝTÝ Kit; pozitif emiþ basýnçlý veya emiþ yükseklikli tesisatlar için uygundur. Pompanýn emiþ tarafý þunlarý içerir: - Pompa giriþine baðlamak üzere titreþim önleyici baðlantý. - Eksantrik konik veya flanþlý çýkýþ borusu. - Vakum manometresi. - DN1 e kadar çaplar için kollu açma/kapama kelebek vana (pozitif emme yüklü tesisat olmasý durumunda isteðe baðlýdýr), DN12 ve daha yukarýsý için çevirmeli ve elle düþürme diþlisi olan kelebek vana. AÇIK/ KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Elektrik baðlantýlarý müþteri tarafýndan yapýlýr. (Vana kilidi istek üzerine temin edilebilir.) - Kaynaklý flanþ. EN 1284 Standardýnýn gereksinimlerine uygun (bölüm 1. ve bölüm 1.6). Bu gereksinimler, montaj türüyle ve boru bölümlerinin ölçümleriyle baðlantýlýdýr. (sayfa teki tablolara bakýn). GÝRÝÞ DÝÐER MODELLER: Temel GENDB (doðrudan yolverme), GENYB (yýldýz yolverme), GENIB (dirençli yolverme) modellerinin yaný sýra, aþaðýdaki modeller de bulunmaktadýr: GEN..A Periyodik otomatik test iþlevli. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde haftalýk saati de içeren bir otomatik test devresi vardýr. Önceden ayarlanan saat ve tarihte pompa çalýþtýrýlýr ve 1 dakika çalýþýr durumda tutulur. Bu aralýk sýrasýnda denetleme devresi devridaim devresindeki basýncýn çalýþmakta olan pompanýn basýnç þalteri kontaðýný kapattýðýný kontrol eder. Düzensizlik olmasý durumunda uzaktan sinyalleme için kullanýlabilen ilgili yardýmcý otomatik test alarm rölesi, etkinleþtirilir ve hafýzaya alýnýr. EN1284 Standardý, otomatik test devresi olmasýný hesaba katmaz ancak kullanýcý tarafýndan gerçekleþtirilecek periyodik kontrolleri ister bu nedenle, periyodik otomatik test iþlevi yukarýdaki kontrollerin yerine geçemez. GEN..X (Yangýn musluklarý sistemleri için, UNI 1779) Otomatik kapatmalý. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde bir otomatik kapatma devresi vardýr. Bu devre, belirli durumlarda sistem basýncý, en az yirmi dakika çalýþtýrma deðerinden daha yüksek deðerlerde tutulduktan sonra otomatik kapatma iþlevine olanak verir. Otomatik test ve otomatik kapatmalý modeller her GEND.., GENY.., GENI.. çalýþtýrma türü için ve bunlar arasýndaki kombinasyonlar için kullanýlabilir (Kimlik kodlarý sayfasýna bakýn). 11

12 AKSESUARLAR TALEP ÜZERÝNE TEMÝN EDÝLÝR GÝRÝÞ Aþaðýdaki modellerden birinde elektrikli pilot pompa için kuru çalýþmaya karþý koruma: - Emiþ yükseltme olmasý durumunda filatör. - Emiþ yükseltme olmasý durumunda sensör takýmý (elektrikli pilot pompada isteðe baðlý sensör modülü gerekir). - Pozitif emme yükü durumunda minimum basýnç anahtarý. EN1284 e uygun GEN paket tip yangýn hidroforlarýna ait bir ya da iki Lowara pompanýn uzak durumunu ve alarmýný izlemek için elektrikli panel. Elektrikli ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: Motorla çalýþan, pompa çalýþtýrma isteði, pompa çalýþýyor, çalýþtýrma hatasý. Dizel motorlu ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: anahtar otomatik olmayan konumda, dizel motor 6 denemeden sonra çalýþmýyor, pompa çalýþýyor, kontrolör QAL1284 Panel arýzasý. Ek olarak: minimum yakýt veya emiþ tanký seviyesi, minimum çalýþma tanký seviyesi, emiþ ve tahliye tarafýndaki açmakapatma vanasý tamamen açýk deðil. EN1284 tarafýndan istenen yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve alarmla görülebilir. Alarm sýfýrlama düðmesi ve LED test düðmesi dahildir. Kontrol ünitesi aþaðýdaki genel alarmlarý da verecek þekilde donatýlmýþtýr: - Aþaðýdaki deðiþtirme kontaklarýndaki yanlýþ elektrik baðlantýsý için genel alarm: debi ölçer devresi vanasý, tahliye pompasý, pilot pompa durumu. - Panel 1 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). - Panel 2 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). Debi ölçer - Pilot pompanýn aþýrý yüklenmesi; - Pilot pompa çalýþýyor; - Tahliye pompasý aþýrý yüklenmesi; - Akü zayýf; - ModBus sistemiyle iletiþim yok. Yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve ekranda görülebilir. Müþteri alarmý etkinleþtirmeye karar verebilir. Sayfa 144 te daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ana pompalarýn test debisi için devre. Debi ölçer tipine göre doðrudan okunan debi ölçer (ana pompanýn kapasitesine göre boyutlandýrýlmýþ), ekipmandan merkeze doðru baðlantý borularý ve düz borular, DN6 ila DN1 arasý çaplý kola sahip 2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için açma/kapatma küresel vana, DN12 çapý ve yukarýsý için çevirmeli ve elle düþürme diþlisi olan kelebek vana içerir. AÇIK/KAPALI durumu izlenebilir. DN8 e kadar ve dahil olmak üzere çaplar için yeni model debi ölçer (P6). Sistemdeki herhangi bir basýnç salýnýmýný yumuþatmak için pompalarýn bulunduðu sayýyla ayný olan ilgili küresel vanaya sahip diyaframlý tank. Maksimum basma yüksekliðine göre 8, 1 ve 16 bar maksimum basýnçlý 24 litrelik model veya 2 bar maksimum basýnçlý 2 litrelik model. Emiþ yüksekliði montajý durumunda her bir ana pompa için besleme tanký. Emiþ yüksekliði montajý durumunda besleme tankýnýn filatör musluðu gibi emmesi için aksesuarlar, seviye göstergesi, vanalar, her bir ana pompada otomatik hava boþaltma aparatý. Çalýþma tanklarý, debi ölçerler ve mevcut membran tanklarýnýn tüm ana özellikleri aksesuarlar bölümünde gösterilmektedir. 12

13 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN (Satýþ ve Teknik Desteðe baþvurun) Elektrikli pompalarla deniz suyunu pompalamak için setler, vanalar, manifold ve AISI 316 borular veya uyumlu alaþýmlar. Standard olmayan güç kaynaðý setleri. Ayrý elektrikli pilot pompalý paketler takým olarak tedarik edilir. Dýþ mekanda kullaným için prefabrik kutular içine monte edilen paketler. GÝRÝÞ Notlar Paket, her bir pompa için baðýmsýz emiþ saðlayan EN1284 Standardýyla (madde ve ) uyumlu bir emme manifoldu olmadan tedarik edilir. Emiþ borularýnýn boyutu için sabit sistemler ve yangýn söndürme ile ilgili EN1284 Standardýna bakýn Otomatik su püskürtücü sistemler Tasarým, montaj ve bakým?- montajýn, kullaným sýnýrlarý için emme yükseltme veya pozitif emme yükü olarak deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceðini tanýmlayýn. Standart, mümkün olduðunda pompalarýn pozitif emme yüküyle monte edilmesini ister, aksi halde çalýþma tanklarý, sinyal ve yeniden entegrasyon için uygun otomatik cihazlarla birlikte verilmelidir. EN1284 Standardý su basýncýnýn 12 bar ý aþmamasý gerektiðini ifade eder (madde 8.2.1). Bazý uygulamalarda 12 barýn üzerindeki basýnçlara sahip olunabilir (madde 8.2.2). Bu durumda yönetmeliklerdeki sýnýrlar dahilindeki pompalardan daha yüksek basýnca sahip olan pompa setleri kullanýlýr. Katalogda, böyle montajlar için 1 metreye kadar pompa kapatma yüksekliðine sahip olan paket hidroforlar da gösterilmektedir. 13

14 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN GÝRÝÞ 14

15 ELEKTRÝKLÝ ANA POMPA ÝÇÝN KOMUT PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP 4): Genel kapý kilitleme þalteri. Analog ampermetre. Yalnýzca otomatik konumda çýkarýlabilir anahtarlý MAN AUT selektör. Elektrik voltajý varlýðýný, doðru faz sýrasýný (üç fazlý güç kaynaðý), çalýþtýrma isteðini, pompa çalýþmasýný ve çalýþmama durumunu LED lambalarý, lamba test düðmesi ve çalýþtýrma ve durdurma düðmeleri aracýlýðýyla EN1284 paragraf daki hükümler uyarýnca göstermek için klavye. GÝRÝÞ Ýç: Yardýmcý devreler ve elektronik kart için 12/24V transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Hat kontak oluþturucu (22 kw ye kadar doðrudan yolverme), hat ve yýldýz/üçgen kontak oluþturucular (yýldýz-üçgen yolverme), hat kontak oluþturucu ve reaktans anahtarlama (dirençli yolverme). Yýldýz/üçgen deðiþtirme zamanlayýcý veya reaktans anahtarlama. Faz yok sinyali için röle. Yardýmcý röleler. Geçerli transformatör. Terminal kartlarý. Faz olmamasý, pompa istenmesi, pompanýn çalýþýyor olmasý ve çalýþtýrma arýzasý durumlarýnda sesli/görsel alarmlarý etkinleþtirmek için kuru kontaklar (maks. 24V, 1A). Kablo rakorlarý (yere sabitlenen modeller hariç). Kablo baðlantý þemasý. Elektrikli ana pompa paneli 1

16 ELEKTRÝKLÝ PÝLOT POMPA ÝÇÝN KOMUT PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP ): Genel kapý kilitleme þalteri. Hat, çalýþma, termal kapanma için görsel göstergeler. Manuel otomatik selektör hariç. Ýç: GÝRÝÞ 24V lik yardýmcý devreler için transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Hat kontak oluþturucu. Aþýrý yük kesme þalteri. Pompa kapatma zamanlayýcýsý ( 9 sn). Terminal kartlarý. Kablo salmastralarý. Kablo baðlantý þemasý. Kuru çalýþmayý önlemek üzere bir þamandýralý anahtara veya minimum basýnç anahtarýna baðlanmak için uygundur. Ýsteðe baðlý seviye kontrol modülü (isteðe baðlý olarak tedarik edilir), problarýn elektrotlara baðlanmasýný saðlar, su sertliðine baðlý olarak hassasiyeti düzenlenebilir. Elektrikli pilot pompasý paneli ÝSTEK ÜZERÝNE TEDARÝK EDÝLEBÝLEN SEÇENEKLER CP alternatif Elektrikli ana pompa panelinin durumunu kontrol etmek için kuru kontaklar serisi ve alarm sinyali vermek için saðlanan kontaklar: Faz yok Motor çalýþýyor Selektör konumu MAN-AUT- Çalýþmýyor Çalýþtýrma isteði Elektrikli pilot pompasýnýn durumunu kontrol etmek için kuru kontaklar serisi: Pompa çalýþýyor Termal kapanma (aþýrý yükleme) Su yok KV alternatif Analog voltmetre ve faz anahtarý olan elektrikli ana pompa için kontrol paneli. IP alternatif Ek IP korumasý olan elektrikli ana pompa paneli. Set, monte edilmiþ, kalibrasyonu yapýlmýþ ve fabrikada test edilmiþ olarak tedarik edilir. Set, bir kullaným kýlavuzu, pompa kýlavuzlarý ve paneller için kablo baðlantý þemalarýyla birlikte gelir. Yer panelleri içeren setler için elektrikli paneller ayrý bir pakette bulunan setle birlikte gönderilir ve yanýnda metre uzunluðunda (istek üzerine daha uzun kablolar temin edilebilir) baðlantý kablolarý verilir. Montajý yapan kiþi kablolarýn döþenmesinden ve takýlmasýndan sorumludur. 16

17 KOMUT PANELÝ BOYUTLARI ANA POMPA PANELÝ GÜÇ (kw) KORUMA SINIFI B L H,7-7, IP ,2-22 IP IP IP IP IP qe-serv-en_d_td GÝRÝÞ PÝLOT POMPASI PANELÝ KORUMA SINIFI B L H IP * Kontrol panelleri tedarik kapsamýndadýr. 17

18 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Yangýn hidroforu seçim kriterleri Doðru yangýn söndürme seti seçiminde, sistemin performans düzeyleri için gereken doðru boyut, yerel düzenlemeler ve yasalar ve özellikle de montaj yeriyle ilgili montaj koþullarý ve bir emiþ yükseltmenin mi yoksa pozitif emme yükünün mü dahil edileceði gibi çeþitli etkenler dikkate alýnmalýdýr. GÝRÝÞ Su tedariki tipini seçme Seçilecek su tedarik tipi ve hidrofor seti tipi sistem türüne baðlýdýr ve tasarýmcý tarafýndan gerçekleþtirilen risk analizine göre seçilir. Takýlacak doðru pompa sayýsýný tespit etmek için yazýlý hiçbir kural yoktur. GEN paket hidroforlarý, her ana pompanýn aþaðýdaki gereksinimleri karþýlamasý için normal þekilde tasarlanýr: Bir ya da iki pompa takýlmýþ olarak (biri görev görürken diðeri yedekte) %1 nominal kapasite. Üç pompa takýlýrsa pompanýn kapasitesi toplam nominal kapasitenin % si olur ve üçüncü ana pompa yedek olarak düþünülür. Bu durumlarda üstün ya da yinelenen su tedarikleri dahil olur, yalnýzca bir pompanýn elektrikli motorla çalýþtýrýlmasý gerekir. Bu tür bir konfigürasyon istek üzerine temin edilebilir. Hidrofor setinin emiþ koþullarý Montaj türü, emiþ yüksekliði veya pozitif emme yükü pompanýn hidrolik performansýný etkileme (olumsuz ya da olumlu olarak) eðilimindedir. EN1284 in emiþ yüksekliði olan montajlarý kullanmamayý önerdiðini unutmadan EN1284 tarafýndan verilen aþaðýdaki koþul, pompa eðrisini doðru þekilde kullanmak için karþýlanmalýdýr: NPSHd NPSHr +1 [m] Burada: NPSHd kullanýlabilir olarak tanýmlanýr. NPSHr, pompadan istenen olarak tanýmlanýr. Emiþ kontrolü koþulu istenen maks. debide yapýlmalýdýr, her zaman NPSHd koþuluyla ilgili farklý performans seviyeleri olabilir. Hidrofor setini seçmek için ilgili özel bölümlere baþvurun. Seçim ve tercih. Hidrolik performans düzeyleri Emme yüksekliði veya pozitif emme yükü olan montaj. Paket hidroforlarýn performans düzeyleri: tablolarýn kullanýmý Paket hidroforlarýn hidrolik performans düzeylerini gösteren tablolar, ilgili basýnç deðerinden sonra önceden hesaplanmýþ sistemler için risk sýnýfýna uygun olan debi deðerlerini belirtir. Bu deðer pompa performansýný ifade etmez ancak pompa tahliye hattýndaki tahliye manifoldu flanþýna doðru net basýnç düþüþüdür. Bu alan, gri olarak gösterilir ve seçim burada yapýlmalýdýr; burada performans düzeyleri aþaðýdaki koþullarý dikkate alan referans standartla uyumludur: Ana pompa tahliye borularýndaki maksimum su hýzý 6 m/sn. Gereken maksimum debide NPSHd NPSHr + 1. Maks. su seviyesi farký 3,2 m olarak alýnýr (pozitif emiþ yükü için). Vanalar, borular, emiþ kitinden kaynaklanan emiþ basýncý düþüþleri 1, m (sýnýr deðer). Referans emiþ koþullarý olabilecek en ciddi ve en uç koþullardýr. Gri olmayan alanlardaki deðerler standart sýnýr dýþýnda kalan alanlardaki hidrofor setinin performans düzeylerini gösterir ve seti seçmek için kullanýlmamalýdýr. 18

19 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Yangýn söndürme hidrofor seti seçme yöntemi EN 1284 referans alýnarak, etkinliðin risk sýnýflarý tanýmlanýp önceden hesaplama yöntemi uygulandýktan sonra yangýn söndürme sisteminin gerektirdiði debi ve basma yüksekliði deðerleri elde edilebilir. Bu veriler þu þekilde kullanýlýr: 1. Paket hidroforun konfigürasyonu, ana pompa sayýsý ve ilgili motor türünün seçimi (biri elektrikle diðeri dizel motorla çalýþtýrýlan iki pompa). 2. Montaj koþullarý (örn.. pozitif emme yükü), pozitif emme yükü olan montaj için performans düzeylerine bakýn. 3. Ana pompa debisinin belirlenmesi örn.: 11 l/dk risk sýnýfý OH3. GÝRÝÞ OH2n OH3n FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 4. Basma yüksekliðinin belirlenmesi örn.: 3 m. OH2n OH3n FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU -12/22-12/D119 1 x 2,2 16,8 13,7 12,3 11,8 9, 6,2 3,7,9-12/3-12/D13 1 x 3 19,9 17, 16,1 1,8 13,6 1, 8,,3 2,3-12/4-12/D139 1 x 4 24,3 21,8 2,6 2,2 18,3 1,3 13,1 1, 7,7 6,2 4,6-16/ -16/D18 1 x, 31,8 29,3 27,7 27,3 24,8 21,1 18,2 1, 11,4 9, 7,6-16/7-16/D174 1 x 7, 39,8 36,6 3,2 34,8 32, 29,1 26, 23, 2,2 18, 16,7 12,7-2/11A -2/D197 1 x 11,6 4,6 43,4 42,8 39, 34,8 31,2 27,3 23,1 2,9 18,6-2/11-2/D29 1 x 11 8, 2,6, 49,9 46,7 42,1 38,6 34,7 3,4 28,1 2,7 2,7 Görüldüðü üzere gereken debi deðeri, standartla uyumlu olacak þekilde çalýþma alanýna girilir ve ilgili basma yüksekliði deðeri gri alana girilir. Yukarýda gösterilen örnekte isteði karþýlayan paket hidroforu tanýmlayabiliriz. Bu model, 38,6 m basma yüksekliði saðlayan -2/11 pompadýr. 19

20 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - POZÝTÝF EMME YÜKLÜ MONTAJ EN1284, emme yüksekliði koþullarýnda mümkünse her zaman için pompalarýn monte edilmesini önerir; mümkün olmadýðý takdirde pompalar aþaðýdaki koþullara uygun olacak þekilde pozitif emme yükü koþullarýnda monte edilebilir: Pompa ekseninde minimum su seviyesi yüksekliði 3,2 m den fazla olmamalýdýr. Emme borularýnýn en düþük noktasýna bir taban vanasý monte edilmelidir. Birden fazla pompa takýlýrsa emme borularý birbirine baðlanmamalýdýr. GÝRÝÞ isteðe baðlý Normal düzey seviye Maks 3,2 m Minimum seviye X Minimum düzey X Þekil 1 Pozitif emme yükü montaj þemasý EN 1284 e ( ) uygun olarak tüm vanalar ve baðlantýlar dahil olmak üzere emiþ borularý, maksimum gereken debide pompa giriþindeki mevcut NPSH nin gereken NPSH yi en az 1 m geçmesini saðlayacak þekilde tasarlanmalýdýr. NPSHd NPSHr + 1 Paket hidroforlar için kullanýlacak pompa türünü seçerken, montaj koþullarý farklý pompa performansý düzeylerini belirlediðinde bu koþullar dikkate alýnmalýdýr. Montaj koþullarýnýn nasýl seçileceðine ve kontrol edileceðine dair bir örnek aþaðýda gösterilmiþtir: önceden hesaplama yöntemi dikkate alýndýðýnda sistem için uygun bir risk sýnýfý tanýmlanýr örn.: OH3. Bu risk sýnýfý için nominal debi 11 l/dk (Qn) iken maksimum istenen debi 13 l/dk dir (Qm). Pozitif emme yükü olan bir koþulda en zor durum dikkate alýnýr örn.: su seviyesindeki maksimum fark standartta belirtildiði gibi 3,2 m dir. 11 l/dk deðerindeki nominal debi ve sistem için gereken basýnca (örn.: 3 m) dikkat edildiðinde pompa, sayfadaki tablolara göre seçilir ve böylece performans derecelendirmesi gri renkle gösterilen alan içinde kalýr. Gereken çalýþma noktasýný karþýlayan pompa FHF-2/11 dur. 2

21 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - POZÝTÝF EMME YÜKLÜ MONTAJ Bu noktada montaj koþullarý (pozitif emme yükü) maksimum debide kontrol edilmelidir.. Aþaðýdaki deðerler bilinen baðýntýya yerleþtirilir, NPSHd NPSHr + 1: NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda istenen maksimum debide bu deðer 4,6 m dir. Deðer deðiþtirildikten sonra aþaðýdaki durum geçerli olur (su sýcaklýðý yaklaþýk 1 C): NPSHd = 1,33 + (-3,2) - Hct Burada 1,33 atmosfer basýncýdýr 3,2 jeodezik seviye farkýdýr Hct emiþ basýncý düþüþüdür (vanalar, borular, dirsekler..) GÝRÝÞ Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken maksimum debideki Hc deðeri sayfa 81 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,16 m dir. Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,16 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + (-3,2) - Hct = 4,6 +1 1,33 + (-3,2),16 - X = 4,6 +1 bu da þu deðeri verir: X = 1,37 m Standardýn gerektirdiði koþullarý saðlamak için giriþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin maksimum deðeri. Elbette bu durum özellikle en kötü emiþ koþullarýna getirilir. Tasarýmcý emiþ koþullarýný iyileþtirmek için deðerleri kontrol eder ve ayarlar. 21

22 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - POZÝTÝF EMME YÜKLÜ MONTAJ Nominal debide performansýn kontrolü. Paket hidroforun performansý þu ana dek kullanýlan örneðin montaj koþullarýnda kontrol edilmelidir. Çalýþma noktasý: Qn: 11 l/dk H = 3 m Seçilen pompa FHF-2/11 dur GÝRÝÞ Standartta verilen normal baðýntýdan baþladýðýmýzda þu deðeri elde ederiz: NPSHd NPSHr + 1 NPSHd = 1,33 + (-3,2) - Hct NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda nominal debide bu deðer 2,9 m dir. Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken nominal debideki Hc deðeri sayfa 81 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,12 m dir Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,12 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + (-3,2) - Hct = 2,9 +1 1,33 + (-3,2),12 - X = 2,9 +1 bu da þu deðeri verir: X = 3,11 m Emiþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin deðeri Seçilen paketin basýnç deðeri alýndýðýnda bu deðer, nominal debide 38,6 m ye karþýlýk gelir. Bu nedenle basýnç deðerlerinin yukarýdaki emiþ koþullarýnda doðrulanmasý þu þekilde olur: H = 38,6 -,12-3,11 = 3,4 m > 3 m bu, sistem için gereken basýnçtýr Bu sonuç örnekteki montaj koþullarýna sahip sistem için gereken performansý karþýlamaktadýr. 22

23 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJI Emme yüksekliði montajý EN1284, emme yüksekliði koþullarýnda mümkünse her zaman için pompalarýn aþaðýdaki kurallara uygun þekilde monte edilmesini önerir: Emiþ tankýnýn etkin kapasitesinin en az üçte ikisi pompa ekseni seviyesinin üzerinde olmalýdýr. Pompa ekseni, emiþ tankýndaki minimum su seviyesi yüksekliðinin 2 m üzerinde olmamalýdýr. GÝRÝÞ Normal düzey Geçerli kapasitenin 2/3 ü Maks 2 m Minimum düzey X Þekil 2 emme yüksekliði montaj þemasý EN 1284 e ( ) uygun olarak tüm vanalar ve baðlantýlar dahil olmak üzere emiþ borularý, maksimum gereken debide pompa giriþindeki mevcut NPSH nin gereken NPSH yi en az 1 m geçmesini saðlayacak þekilde tasarlanmalýdýr. NPSHd NPSHr + 1 Paket hidroforlar için kullanýlacak pompa türünü seçerken, montaj koþullarý farklý pompa performansý düzeylerini belirlediðinde bu koþullar dikkate alýnmalýdýr. Montaj koþullarýnýn nasýl seçileceðine ve kontrol edileceðine dair bir örnek aþaðýda gösterilmiþtir: önceden hesaplama yöntemi dikkate alýndýðýnda sistem için uygun bir risk sýnýfý tanýmlanýr örn.: OH3. Bu risk sýnýfý için nominal debi 11 l/dk (Qn) iken maksimum istenen debi 13 l/dk dir (Qm). Emiþ yüksekliði koþulunda, pompayla ayný yatay düzlemdeki su seviyesini deðerlendirmek için herhangi bir pozitif emme yükünden yararlanmadan nötr bir durum kullanýlýr. 23

24 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJI 11 l/dk deðerindeki nominal debi ve sistem için gereken basýnca (örn.: 3 m) dikkat edildiðinde pompa, sayfadaki tablolara göre seçilir ve böylece performans derecelendirmesi gri renkle gösterilen alan içinde kalýr. Gereken çalýþma noktasýný karþýlayan pompa FHF-2/11 dur. Bu noktada montaj koþullarý (emme yüksekliði) gereken maksimum debide kontrol edilmelidir. GÝRÝÞ Aþaðýdaki deðerler bilinen baðýntýya yerleþtirilir, NPSHd NPSHr + 1: NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda istenen maksimum debide bu deðer 4,6 m dir. Deðer deðiþtirildikten sonra aþaðýdaki durum geçerli olur (su sýcaklýðý yaklaþýk 1 C): NPSHd = 1,33 + () - Hct Burada 1,33 atmosfer basýncýdýr jeodezik seviye farkýdýr Hct emiþ basýncý düþüþüdür (vanalar, borular, dirsekler..) Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken maksimum debideki Hc deðeri sayfa 87 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,32 m dir Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,32 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + () - Hct = 4,6 +1 1,33 + (),32 - X = 4,6 +1 bu da þu deðeri verir: X = 4,41 m Standardýn gerektirdiði koþullarý saðlamak için giriþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin maksimum deðeri. Elbette mevcut durum özellikle nötr emiþ koþullarýnda test edilir bu da emmeye yarar saðlamaz ya da iyileþtirmez. Tasarýmcý emiþ koþullarýný olabildiðince verimli hale getirmek için deðerleri kontrol eder ve ayarlar. 24

25 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJI Nominal debide seçilen paketin performansýnýn kontrolü. Paket hidroforun performansý þu ana dek kullanýlan örneðin montaj koþullarýnda kontrol edilmelidir. Çalýþma noktasý: Qn 11 l/dk H = 3 m Seçilen pompa FHF-2/11 dur Standartta verilen normal baðýntýdan baþladýðýmýzda þu deðeri elde ederiz: NPSHd NPSHr + 1 GÝRÝÞ NPSHd = 1,33 + () - Hct NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda nominal debide bu deðer 2,9 m dir. Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken nominal debideki Hc deðeri sayfa 87 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,22 m dir. Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,22 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + () - Hct = 2,9 +1 1,33 + (),22 - X = 2,9 +1 bu da þu deðeri verir: X = 6,21 m Emiþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin deðeri Seçilen paketin basýnç deðeri alýndýðýnda bu deðer, nominal debide 38,6 m ye karþýlýk gelir. Bu nedenle basýnç deðerlerinin yukarýdaki emiþ koþullarýnda doðrulanmasý þu þekilde olur: H = 38,6 -,22-6,21 = 32,17 m < 3 m bu, sistem için gereken basýnçtýr. Elde edilen deðer sistem için gereken performansý karþýlamýyor ancak görüldüðü üzere emiþ iþlemine bir avantaj saðlamayan nötr bir montaj koþulu kullandýk. Pompa, 3 m pozitif emme yüküyle monte edildiðinde, baðýntýyý karþýlayan 3,17 m lik bir basýnç deðeri elde ederiz. 2

26 GÝRÝÞ 26

27 GEN../FHF Serisi EN 1284 paket tipi yangýn hidroforlarý Yüksek randýmanlý motora sahip FHF serisi elektrikli yatay santrifüj pompa Hz GEN../FHF 27

28 GEN../FHF 28

29 MODELLER GEN../FHF ARALIÐI EN 1284 serisi paket tip yangýn hidroforlarý uygulamaya özel ihtiyaçlara karþýlýk vermek amacýyla 1 veya 2 adet elektrikli ana pompaya ve pilot pompalara sahip modelleri içerir. GEN1 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, yatay eksenli santrifüj ana pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 6 m 3 /s e varan debi. GEN11 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, yatay eksenli santrifüj ana pompa ve pilot pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 6 m 3 /s e varan debi. GEN../FHF GEN2 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, iki yatay eksenli santrifüj ana pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 1.3 m 3 /s e varan debi. GEN21 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, iki yatay eksenli santrifüj ana pompa ve pilot pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 1.3 m 3 /s e varan debi. 29

30 GEN../FHF PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (PÝLOT POMPA) POMPA GÜÇ l/dk GEN../FHF m 3 /s,7 1,2 1, 1,8 2,1 2,4 kw HP H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 1SV 2,37, 12,2 12,2 11, 1,7 9, 7,9 6, 1SV 3,37, 18, 18, 17, 1,7 13,8 11,4 8,4 1SV 4,37, 23,7 23, 22,1 2,4 17,9 14,6 1,6 1SV,37, 29,3 28,9 27, 24,8 21,6 17,4 12, 1SV 6,37, 34,8 34,2 31,7 28,9 2, 2, 14, 1SV 7,37, 4,2 39,2 36,1 32,7 28,1 22,2 1,2 1SV 8,,7 48,1 47,9 4,2 41,8 36,8 3,4 22,4 1SV 9,,7 3,7 3,4,4 46,4 4,8 33, 24,6 1SV 1,,7 9,4 9,, 1, 44,7 36,6 26,6 1SV 11,,7 6,1 64, 6,4, 48, 39, 28, 1SV 12,7 1 73,3 73,1 69,3 64,3 7,1 47,6 3,7 1SV 13,7 1 79,2 78,9 74,8 69,4 61,6 1,2 38,2 1SV 1,7 1 9,9 9, 8,6 79,3 7,1 8,1 43,1 1SV 17 1,1 1, 1,2 14,9 1, 93,1 82,6 68,6 1,2 1SV 19 1,1 1, 117, 116,7 111, 13,2 91, 7,8 6,3 1SV 22 1,1 1, 134,6 134,1 127,4 118,1 14,4 86,1 63, 1SV 2 1, 2 12,6 12,4 14, 13,4 12, 99,1 72,7 ISO Ek A ya göre performans. EN1284_pp_1sv-2p-en_a_th 3

31 GEN../FHF 32-8 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ ANA POMPA PÝLOT POMPA KOMBÝNASYONLARI ANA POMPA FHF.. POMPA POMPA 32-12/ /D / /D / /D / /D /3 32-2/D /4 32-2/D / /D /1 4-12/D / /D /3 4-16/D /4 4-16/D / 4-2/D19 4-2/7 4-2/D29 4-2/11A 4-2/D /11 4-2/D /1 4-2/D21-12/22-12/D119-12/3-12/D13-12/4-12/D139-16/ -16/D18-16/7-16/D174-2/11A -2/D197-2/11-2/D29-2/1-2/D224-2/18-2/D237-2/22-2/D2 6-12/4 6-12/D / 6-12/D /7 6-12/D /11A 6-16/D / /D /1 6-16/D /1 6-2/D /18 6-2/D /22 6-2/D21 6-2/22 6-2/D22 6-2/3 6-2/D /37 6-2/D /1 8-16/D / /D /22 8-2/D /3 8-2/D27 8-2/37 8-2/D22 8-2/4 8-2/D / 8-2/D26 1SV 7 1SV 8 1SV 9 1SV 1 1SV 11 1SV 12 1SV 13 1SV 1 1SV 17 1SV 19 GEN../FHF 1284-FHF32-8_ap-en_b_tc 31

32 GEN../FHF 1-12 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ ANA POMPA PÝLOT POMPA KOMBÝNASYONLARI ANA POMPA GEN../FHF FHF.. POMPA POMPA 1SV 7 1SV 8 1SV 9 1SV 1 1SV 11 1SV 12 1SV 13 1SV 1 1SV 17 1SV / /D1 1-16/ /D /3 1-16/D18 1-2/18 1-2/D /3 1-2/D /37 1-2/D23 1-2/4 1-2/D /3 1-2/D2 1-2/4 1-2/D / 1-2/D23 1-2/7 1-2/D24 1-2/9 1-2/D /3 12-2/D /4 12-2/D / 12-2/D / /D / /D / /D / /D FHF1-12_ap-en_b_tc 32

33 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF 32 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ LHn FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 32-12/ /D119 1 x,7 16,9 1,6 14,1 12,1 1,9 9,6 8,1 6, / /D136 1 x 1,1 21,9 2, 19,1 17,2 16,1 14,9 13, 12,1 7,1, / /D1 1 x 1, 27,3 2,6 24, 21,8 2, 19, 17,4 1,6 9, 7, / /D164 1 x 2,2 34,7 33,1 31, 29,3 27,9 26, 24,9 23,2 17,3 1, 12,7 1,2 32-2/3 32-2/D188 1 x 3 44,2 41,3 39,3 36,8 3,3 33,7 32, 3,1 23,4 2,8 18, 1, 32-2/4 32-2/D24 1 x 4 4,4 1,7 49, 46,8 4,2 43, 41,7 39,7 33,2 3,8 28,2 2,6 2, 1284_1pg-sp-fhf32-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF 32 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 32-12/ /D119 1 x,7 16,9 1,6 14,1 12,1 1,9 9,6 8,1 6, / /D136 1 x 1,1 21,9 2, 19,1 17,2 16,1 14,9 13, 12,1 7,1, / /D1 1 x 1, 27,3 2,6 24, 21,8 2, 19, 17,4 1,6 9, 7, / /D164 1 x 2,2 34,7 33,1 31, 29,3 27,9 26, 24,9 23,2 17,3 1, 12,7 1,2 32-2/3 32-2/D188 1 x 3 44,2 41,3 39,3 36,8 3,3 33,7 32, 3,1 23,4 2,8 18, 1, 32-2/4 32-2/D24 1 x 4 4,4 1,7 49, 46,8 4,2 43, 41,7 39,7 33,2 3,8 28,2 2,6 2, 1284_1pg-st-fhf32-2p-en_a_th LHn GEN../FHF FHF 32 POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ LHn FHF.. GÜÇ kw l/dak m 3 /s / /D119 1 x,7 1,6 1,6 1,7 1,8 2, 2, / /D136 1 x 1,1 1,6 1,6 1,7 1,8 2, 2,2 2,9 3,4 4, 32-16/ /D1 1 x 1, 2,2 2,4 2, 2,7 2,8 3, 3,6 3,9 4, / /D164 1 x 2,2 2,2 2,4 2, 2,7 2,8 3, 3,6 3,9 4,4,9 32-2/3 32-2/D188 1 x 3 2,7 2,9 3,1 3,3 3, 3,8 4,3 4,6 4,9, 32-2/4 32-2/D24 1 x 4 2,7 2,9 3,1 3,3 3, 3,8 4,3 4,6 4,9, 6,2 1284_1p-fhf32-2p_NPSHr-en_a_th 33

34 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF 4 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ n GEN../FHF FF.. l/dk m 3 /s kw 4-12/ /D112 1 x 1,1 13,9 11,3 1, 9,3 3,4,7 4-12/1 4-12/D122 1 x 1, 18, 1,3 14, 13,3 7,4 4,7 4-12/ /D143 1 x 2,2 2,3 21,8 2, 19,8 14, 11,4 6,4, 3,6,6 4-16/3 4-16/D19 1 x 3 31,6 28,1 26,8 26, 19, 16, 1,8 9,2 7,6 4-16/4 4-16/D171 1 x 4 38,3 3,1 33,7 32,9 26, 23,6 18,1 16, 1, 11,7 4-2/ 4-2/D19 1 x, 46,4 42,7 41,2 4,4 33,1 29,7 23,3 21, 19,6 4-2/7 4-2/D29 1 x 7, 7, 3,1 1,6,7 43,8 4,7 34,8 33,2 31, 28, 4-2/11A 4-2/D218 1 x 11 63,6 7,8 6,2,2 47,8 44, 38,2 36, 34,8 31,1 4-2/11 4-2/D233 1 x 11 71,7 66, 64,3 63,4,7 2,3 4,8 44, 42,1 38,3 4-2/1 4-2/D21 1 x 1 8, 78,6 76,9 76, 68,4 6, 8,6 6,8, 1,1 42,6 1284_1pg-sp-fhf4-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF 4 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH1n GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 4-12/ /D112 1 x 1,1 13,9 11,3 1, 9,3 3,4,7 4-12/1 4-12/D122 1 x 1, 18, 1,3 14, 13,3 7,4 4,7 4-12/ /D143 1 x 2,2 2,3 21,8 2, 19,8 14, 11,4 6,4, 3,6,6 4-16/3 4-16/D19 1 x 3 31,6 28,1 26,8 26, 19, 16, 1,8 9,2 7,6 4-16/4 4-16/D171 1 x 4 38,3 3,1 33,7 32,9 26, 23,6 18,1 16, 1, 11,7 4-2/ 4-2/D19 1 x, 46,4 42,7 41,2 4,4 33,1 29,7 23,3 21, 19,6 4-2/7 4-2/D29 1 x 7, 7, 3,1 1,6,7 43,8 4,7 34,8 33,2 31, 28, 4-2/11A 4-2/D218 1 x 11 63,6 7,8 6,2,2 47,8 44, 38,2 36, 34,8 31,1 4-2/11 4-2/D233 1 x 11 71,7 66, 64,3 63,4,7 2,3 4,8 44, 42,1 38,3 4-2/1 4-2/D21 1 x 1 8, 78,6 76,9 76, 68,4 6, 8,6 6,8, 1,1 42,6 1284_1pg-st-fhf4-2p-en_a_th 34

35 FHF 4 POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ OH1n OH1m FHF.. GÜÇ kw l/dk m 3 /s / /D112 1 x 1,1 1,8 1,9 1,9 2,4 2,7 4-12/1 4-12/D122 1 x 1, 1,8 1,9 1,9 2,4 2,7 3,7 4-12/ /D143 1 x 2,2 1,8 1,9 1,9 2,4 2,7 3,7 4,1 4,6 6,3 4-16/3 4-16/D19 1 x 3 1,9 1,9 1,9 2,4 2,9 4,1 4,, 4-16/4 4-16/D171 1 x 4 1,9 1,9 1,9 2,4 2,9 4,1 4,, 6,2 4-2/ 4-2/D19 1 x, 2, 2,1 2,2 2,9 3,4 4, 4,9,3 4-2/7 4-2/D29 1 x 7, 2, 2,1 2,2 2,9 3,4 4, 4,9,3 6,3 4-2/11A 4-2/D218 1 x 11 1, 1,1 1,2 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,6 4-2/11 4-2/D233 1 x 11 1, 1,1 1,2 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,6 4-2/1 4-2/D21 1 x 1 1, 1,1 1,2 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,6 3, 1284_1p-fhf4-2p_NPSHr-en_a_th GEN../FHF 3

36 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH2n OH3n GEN../FHF FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU -12/22-12/D119 1 x 2,2 16,8 13,7 12,3 11,8 9, 6,2 3,7,9-12/3-12/D13 1 x 3 19,9 17, 16,1 1,8 13,6 1, 8,,3 2,3-12/4-12/D139 1 x 4 24,3 21,8 2,6 2,2 18,3 1,3 13,1 1, 7,7 6,2 4,6-16/ -16/D18 1 x, 31,8 29,3 27,7 27,3 24,8 21,1 18,2 1, 11,4 9, 7,6-16/7-16/D174 1 x 7, 39,8 36,6 3,2 34,8 32, 29,1 26, 23, 2,2 18, 16,7 12,7-2/11A -2/D197 1 x 11,6 4,6 43,4 42,8 39, 34,8 31,2 27,3 23,1 2,9 18,6-2/11-2/D29 1 x 11 8, 2,6, 49,9 46,7 42,1 38,6 34,7 3,4 28,1 2,7 2,7-2/1-2/D224 1 x 1 68,1 62,8 6,9 6,4 7,3 2,6 48,8 44,4 39,4 36,7 33,8-2/18-2/D237 1 x 18, 76, 71,7 7, 69, 66,6 62,3 8,8 4,7, 47,4 44,7 38,6-2/22-2/D2 1 x 22 86, 81,2 79, 79, 76,1 71,7 68,1 64, 9,4 6,8 4,1 48,1 41,4 1284_1pg-sp-fhf-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH2n OH3n GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU -12/22-12/D119 1 x 2,2 16,8 13,7 12,3 11,8 9, 6,2 3,7,9-12/3-12/D13 1 x 3 19,9 17, 16,1 1,8 13,6 1, 8,,3 2,3-12/4-12/D139 1 x 4 24,3 21,8 2,6 2,2 18,3 1,3 13,1 1, 7,7 6,2 4,6-16/ -16/D18 1 x, 31,8 29,3 27,7 27,3 24,8 21,1 18,2 1, 11,4 9, 7,6-16/7-16/D174 1 x 7, 39,8 36,6 3,2 34,8 32, 29,1 26, 23, 2,2 18, 16,7 12,7-2/11A -2/D197 1 x 11,6 4,6 43,4 42,8 39, 34,8 31,2 27,3 23,1 2,9 18,6-2/11-2/D29 1 x 11 8, 2,6, 49,9 46,7 42,1 38,6 34,7 3,4 28,1 2,7 2,7-2/1-2/D224 1 x 1 68,1 62,8 6,9 6,4 7,3 2,6 48,8 44,4 39,4 36,7 33,8-2/18-2/D237 1 x 18, 76, 71,7 7, 69, 66,6 62,3 8,8 4,7, 47,4 44,7 38,6-2/22-2/D2 1 x 22 86, 81,3 79, 79, 76,1 71,7 68,2 64,1 9, 6,9 4,2 48,2 41,6 1284_1pg-st-fhf-2p-en_a_th 36

37 FHF POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ OH2n OH2m OH3n OH3m FHF.. GÜÇ l/dk m 3 /s kw -12/22-12/D119 1 x 2,2 2,1 2,3 2,3 2,6 3,1 3, 3,9-12/3-12/D13 1 x 3 2,1 2,3 2,3 2,6 3,1 3, 3,9 4,4-12/4-12/D139 1 x 4 2,1 2,3 2,3 2,6 3,1 3, 3,9 4,4 4,7, -16/ -16/D18 1 x, 1,9 2,1 2,2 2, 2,9 3,2 3,6 4,2 4,6,1-16/7-16/D174 1 x 7, 1,9 2,1 2,2 2, 2,9 3,2 3,6 4,2 4,6,1 6, -2/11A -2/D197 1 x 11 1,8 1,9 2, 2,2 2,6 2,9 3,4 4,1 4,6,1-2/11-2/D29 1 x 11 1,8 1,9 2, 2,2 2,6 2,9 3,4 4,1 4,6,1 6,7-2/1-2/D224 1 x 1 1, 1,7 1,7 2, 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2-2/18-2/D237 1 x 18, 1, 1,7 1,7 2, 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2,1-2/22-2/D2 1 x 22 1, 1,7 1,7 2, 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2,1 6,4 1284_1p-fhf-2p_NPSHr-en_a_th GEN../FHF 37

38 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF 6 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH3n OH4n GEN../FHF FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 6-12/4 6-12/D121 1 x 4 19,1 1,6 14,6 13, 12,3 1,9 8,7 7,9 6,2 6-12/ 6-12/D129 1 x, 22,7 19,6 18,8 17,8 16,7 1, 13, 12,7 11,2,7 6-12/7 6-12/D14 1 x 7, 27,1 24,3 23, 22,7 21,7 2,7 18,9 18,2 16,8 12, 8,1 6-16/11A 6-16/D161 1 x 11 32,7 29,2 28,3 27,2 26, 23,9 23,2 21,6 1,9 11, 9, 6-16/ /D168 1 x 11 3,9 32, 31, 3, 29,4 27,4 26,7 2,2 19,8 1,6 13,3 6-16/1 6-16/D178 1 x 1 41,9 38,9 38,1 37,1 36,1 34,2 33,6 32,2 27,2 23,2 21,1 16,3 6-2/1 6-2/D187 1 x 1 4,2 43,4 42,3 41,1 39,7 37,3 36,4 34,6 28,4 23,8 21,3 6-2/18 6-2/D198 1 x 18, 1,6,2 49,2 48,2 47, 44,9 44,1 42,4 36, 31,8 29,2 6-2/22 6-2/D21 1 x 22 9,1 7,2 6,3,3 4,2 2,1 1,4 49,8 44,1 39,6 37,1 31,6 6-2/22 6-2/D22 1 x 22 62,8 6,6 9,4 8, 6,4 3, 2,,2 42,1 3,7 32,1 6-2/3 6-2/D241 1 x 3 76,4 7, 73,9 72,6 71,1 68, 67, 6,4 7,8 1,6 48,2 4,6 6-2/37 6-2/D28 1 x 37 9,8 89,9 89, 88, 86,7 84, 83,7 81,8 74,8 68,8 6,4 7,7 1284_1pg-sp-fhf6-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF 6 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH3n OH4n GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 6-12/4 6-12/D121 1 x 4 19,1 1,6 14,6 13, 12,3 1,9 8,7 7,9 6,2 6-12/ 6-12/D129 1 x, 22,7 19,6 18,8 17,8 16,7 1, 13, 12,7 11,2,7 6-12/7 6-12/D14 1 x 7, 27,1 24,3 23, 22,7 21,7 2,7 18,9 18,2 16,8 12, 8,1 6-16/11A 6-16/D161 1 x 11 32,7 29,2 28,3 27,2 26, 23,9 23,2 21,6 1,9 11, 9, 6-16/ /D168 1 x 11 3,9 32, 31, 3, 29,4 27,4 26,7 2,2 19,8 1,6 13,3 6-16/1 6-16/D178 1 x 1 41,9 38,9 38,1 37,1 36,1 34,2 33,6 32,2 27,2 23,2 21,1 16,3 6-2/1 6-2/D187 1 x 1 4,2 43,4 42,3 41,1 39,7 37,3 36,4 34,6 28,4 23,8 21,3 6-2/18 6-2/D198 1 x 18, 1,6,2 49,2 48,2 47, 44,9 44,1 42,4 36, 31,8 29,2 6-2/22 6-2/D21 1 x 22 9,1 7,2 6,3,3 4,2 2,1 1,4 49,8 44,1 39,6 37,1 31,6 6-2/22 6-2/D22 1 x 22 62,8 6,6 9,4 8, 6,4 3, 2,,2 42,1 3,7 32,1 6-2/3 6-2/D241 1 x 3 76,4 7, 73,9 72,6 71,1 68, 67, 6,4 7,8 1,6 48,2 4,6 6-2/37 6-2/D28 1 x 37 9,8 89,9 89, 88, 86,7 84, 83,7 81,8 74,8 68,8 6,4 7,7 1284_1pg-st-fhf6-2p-en_a_th 38

39 FHF 6 POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ OH3n OH3m OH4n OH4m FHF.. GÜÇ kw l/dk m 3 /s /4 6-12/D121 1 x 4 1, 1,2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,6 3,1 6-12/ 6-12/D129 1 x, 1, 1,2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,6 3,1,1 6-12/7 6-12/D14 1 x 7, 1, 1,2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,6 3,1,1 7, 6-16/11A 6-16/D161 1 x 11 2,4 2,4 2, 2,6 2,9 2,9 3,2 4,2,3 6, 6-16/ /D168 1 x 11 2,3 2,4 2, 2,7 2,8 2,9 3,1 3,7 4,4 4,9 6-16/1 6-16/D178 1 x 1 2,3 2,4 2, 2,7 2,8 2,9 3,1 3,7 4,4 4,9 6,6 6-2/1 6-2/D187 1 x 1 1,8 1,9 2, 2,1 2,3 2,4 2,6 3,4 4,,3 6-2/18 6-2/D198 1 x 18, 1,8 1,9 2, 2,1 2,3 2,4 2,6 3,4 4,3 4,9 6-2/22 6-2/D21 1 x 22 1,8 1,9 2, 2,1 2,3 2,4 2,6 3,4 4,3 4,9 6,6 6-2/22 6-2/D22 1 x 22 1,7 2, 2,2 2, 2,9 3,1 3,4 4,3,,4 6-2/3 6-2/D241 1 x 3 1,7 2, 2,2 2, 2,9 3,1 3,4 4,3,,4 6,2 6-2/37 6-2/D28 1 x 37 1,7 2, 2,2 2, 2,9 3,1 3,4 4,3,,4 6,2 1284_1p-fhf6-2p_NPSHr-en_a_th GEN../FHF 39

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod 191461 Rev.A

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Montaj Çalýþtýrma Bakým Talimatý MONTAJDAN ÖNCE TÜM UYARILARI DÝKKATLÝ BÝR ÞEKÝLDE OKUYUN L9409207-000 L07 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1.0 GÜVENLÝK TALÝMATLARI... 3 1.1 Genel

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi

RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi Kullaným RoadLazer RoadPak Yol Þeritleme Sistemi 3A1762B TUR - Yol Ýþaretleme ve Yansýtýcý Kaplama Uygulamalarý içindir - - Sadece Profesyonel Kullaným Ýçindir - Modellerin listesi (bkz. sayfa 2) 2900

Detaylı