50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI"

Transkript

1 Hz GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 1284 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Kod Rev.A Baský 11/211

2 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Elektrikli pompalarýn özellikleri... 9 Aksesuarlar ve ana bileþenler...12 Seçim ve tercih...18 GEN../FHF serisi...27 Modeller...29 Hidrolik performans tablosu...33 Elektrik veri tablolarý...4 GEN..1/FHF serisi...47 GEN..11/FHF serisi...1 GEN..2/FHF serisi...7 GEN..21/FHF serisi...63 Emiþ aksamýndaki Hc basýnç düþüþ eðrisi

4 ÝÇÝNDEKÝLER GEN../SHF serisi...8 Modeller...87 Hidrolik performans tablosu...88 Elektrik veri tablolarý...1 GEN..1/SHF serisi...11 GEN..11/SHF serisi... 1 GEN..2/SHF serisi...19 GEN..21/SHF serisi Emiþ aksamýndaki Hc basýnç düþüþ eðrisi Aksesuarlar Teknik özelliklerle ürün tanýmý

5 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR GENEL GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI GEN paket hidroforlarý, otomatik sprinkler sistemleri için EN1284 ve yangýn musluðu sistemleri için UNI1779 standartlarýyla uyumlu olacak þekilde üretilmiþtir. Paket hidroforun tüm ana bileþenleri yukarýdaki standartlarla uyumlu olacak þekilde fabrikada baðlanýr ve monte edilir. Paket hidrofor konfigürasyonu, standartta belirtilenler arasýndaki yangýn söndürme sistemi için seçilen tedarik tipiyle uyumlu olacak þekilde elektrikli ya da dizel motora takýlan pompa sayýsýna ve elektrikli ya da dizel motora baðlýdýr. Tek, yüzey, çift veya karýþýk su kaynaðý kullanýlabilir. Yangýn söndürme sistemleri için normalde biri diðerini destekleyen iki ana pompa monte edilir. Elektrikli motor ya da dizel motor seçimi, sistem için gereken güvenilirlik düzeyine baðlýdýr. Uygulamada, yangýn söndürme paket hidroforlarý bir elektrikli ana pompaya ve bir dizel ana pompaya sahiptir. EN 1284 in 1.2. maddesi yüzey suyu ya da ikili su rezervlerini ifade eder ve birden fazla pompa takýlýysa elektrikli motor tarafýndan birden fazla ana pompa çalýþtýrýlamaz. Bu kavram, elektrikli veya dizel pompalardan oluþan karmaþýk aksamlarýn monte edilmesi anlamýna gelir. Bu, doðrulanan yangýn tehlikesi düþükse (tek su kaynaðý) veya sisteme bir dizel jeneratör eklenmiþse biri diðerini destekleyen iki elektrikli pompanýn kullanýlmayacaðý anlamýna gelmez. GÝRÝÞ Bu nedenle Lowara GEN serisi paket hidroforlar sistem gereksinimlerine ve ilk tespitlere göre yapýlandýrýlýr. Ayrýca fabrikada test edilir ve aþaðýdaki unsurlardan oluþabilir: Ayný hidrolik performans düzeyine sahip elektrikli bir motorla çalýþtýrýlan bir ya da iki yatay veya dikey ana pompa. Ayný hidrolik performans düzeyine sahip bir elektrikli ve bir dizel motorla çalýþtýrýlan iki yatay ana pompa. Bir dizel motorla çalýþtýrýlan yatay ana pompa. Paket hidrofor, aþaðýdaki ana bileþenlerle üretilir: Lowara SV serisi elektrikli pilot pompa (gerekiyorsa), otomatik modda bir elektrikli panel ile kontrol edilir. Pilot pompa, sistem basýncýna ulaþmak için otomatik olarak basýnç anahtarýyla çalýþtýrýlýr ve durdurulur. Böylece, ana pompalarýn çalýþmasý ve ana alarmlarý etkinleþtirmesi önlenir. Her ana pompa için bir kontrol paneli. Her ana pompa için basýnç anahtarlarý (ilki arýzalanýrsa ikincisi pompanýn çalýþtýrýlmasý için izni yineler). Her bir ana pompanýn tahliye tarafýnda, emiþ yüksekliði montajý için çalýþma devresine baðlý bir açma-kapatma vanasý, bir çekvalf ve bir musluk vardýr. Ayrýca ana pompa kapalý bir tahliye hattýnda çalýþýrsa, pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için pompa gövdesine bir su devridaim musluðu takýlýr. Her bir ana pompaya sisteme baðlantý için bir kaynaklý flanþla takýlan bir tahliye manifoldu baðlanýr. Tüm paket hidrofor bileþenlerini içeren kompakt bir yapýda ve montaja hazýr tek bir kaide. Pompa istasyonunu standardýn gerektirdiði gibi kurmak için GEN serisi paket hidroforlar aþaðýdaki aksesuarlara sahiptir: Emiþ tarafý kiti. Debi ölçer. Alarm paneli. Dizel pompa mevcutsa, dizel motor için yedek parça seti. Aksesuarlý besleme tanký (emiþ yüksekliði montajlarý için). 24L diyafram tanklarý.

6 TANIMLAMA KODLARI GEN D B X 2 1 / FHF -2/18 + 1SV1 / CP Seçenekler: CP = Paneldeki kuru kontaklar. IP = IP sýnýfý panel. KV = Voltmetre kiti. Elektrikli pilot pompasý tanýmý. GÝRÝÞ FHF : Elektrikli ana pompa tanýmý. SHF : Elektrikli ana pompa tanýmý. = Pilot pompa yok. 1 = Pilot pompa var. 1 = 1 ana pompa. 2 = 2 ana pompa. X = Otomatik kapatma. B = Basit model. A = Periyodik otomatik testli model. Elektrikli ana pompa yolverme D = Doðrudan yolverme (22 kw ve altý). Y = Yýldýz/üçgen yolverme. I = Dirençli yolverme. GEN Yangýn söndürme serisi. GRU REFERANS STANDARTLAR Lowara paket yangýn hidroforlarý aþaðýdaki direktiflerle uygun olacak þekilde AB onaylýdýr: - Makine Direktifi 26/42/EC. - Düþük Voltaj Direktifi 26/9/EC. - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 24/18/EC. Elektrikli pompa performansýný aþaðýdaki standart ile uyumlu olacaðý beyan edilmiþtir: ISO 996-A Rotodinamik pompalar hidrolik performans testleri ve kabul kriterleri. Yangýn hidroforlarý Avrupa yangýn söndürme Standardý EN 1284 ile uyumludur. Otomatik kapatmalý modeller de yangýn hidrantlarý sistemleri için Ýtalya UNI 1779 standardýyla uyumludur. 6

7 P P GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR POZÝTÝF EMME YÜKÜ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA P P P P PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PU MP ON-OFF VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER STRAINER FLOATING TAP QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY ELECTRIC PUMP QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY DIESEL PUMP QPD, CONT ROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QAL, ALARMS CONT ROL PANEL ECCENTRIC REDUCER GÝRÝÞ PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH P CONNECTIONS PM PM WATER SUPPLY M M M WATER SUPPLY HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QF QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN21_SPB-EN_B_SC GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL P P P P M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PUMP ON-OFF VALVE PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY ELECTRIC PUMP QPD, CONTROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QAL, ALA RMS CONTROL PANEL STRAINER ECCENTRIC REDUCER FLOATING TAP PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH P WATER TANK SUPPLY PM M M M PM CONNECTIONS HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QF QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN21_STB-EN_B_SC 7

8 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR MEKANÝK KONFÝGÜRASYON GÝRÝÞ REF AÇIKLAMA REF * AÇIKLAMA 8

9 GS SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLARDA KULLANILAN POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ 1SV ELEKTRÝKLÝ POMPALAR (PÝLOT POMPA) Çok kademeli santrifüj dikey elektrikli pompalar. Pompalanan sývýyla temas eden tüm metal parçalar paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Model F: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI 34 (standart model). Model N: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI 316 (istek üzerine temin edilir). Düþürülmüþ eksenel basýnç sayesinde pazarda kolaylýkla bulunabilecek standart motorlar kullanýlabilir. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý,7 kw, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ile uyumludur. EN 1276 (örn DIN 2496) ve ISO 369 ile uyumlu mekanik salmastra. Kolay bakým. Montaj ve demontaj iþlemleri için özel alet gerekmez. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. GÝRÝÞ FHF32, 4,, 6, 8, 1, 12 POMPA SERÝSÝ Tek çarklý, dökme demir yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal tahliye çýkýþlarý. Çark: 32, 4,, 6-12 boyutlarý için lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelik veya 6-16, 6-2, 6-2, 8, 1, 12 boyutlarý için dökme demir. Emiþ ve tahliye çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ara parçalý esnek kaplin ve ankraj temeli. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý,7 kw, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ve IEC ile uyumludur. EN e göre performans seviyeleri. Geri çekilebilir tasarým sayesinde, çark, adaptör ve motor pompanýn gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. SHF32, 4,, 6, 8 POMPA SERÝSÝ Tek çarklý, pompa gövdeli yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal tahliye çýkýþlarý. Kapalý çark, lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelikten (2, 32, 4,, 6-16/7 ve 6-16/11A boyutlarý için) veya AISI CF8M dökme paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Emiþ ve tahliye çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ara parçalý esnek kaplin ve ankraj temeli. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý,7 kw, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ve IEC ile uyumludur. EN e göre performans seviyeleri. Geri çekilebilir tasarým sayesinde, çark, adaptör ve motor pompanýn gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. 9

10 ANA BÝLEÞENLER YATAY ELEKTRÝKLÝ POMPALI YANGIN HÝDROFORLARI GÝRÝÞ Her pompanýn basma tarafýnda açma/kapatma vanalarý, DN ila DN1 arasý çaplý kola sahip 1" 1/2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için kollu küresel vanalar, DN12 çapý ve yukarýsý için çevirmeli ve elle düþürme diþlisi olan kelebek vana. AÇIK/KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Elektrik baðlantýlarý müþteri tarafýndan yapýlýr. (Kilitleme takýmý istek üzerine temin edilebilir.) Her ana pompa için devridaim cihazý. Devridaim cihazý, kapalý çýkýþla çalýþýrken pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için minimum kapasiteye olanak verir. Çalýþan pompalarýn alarm aktivasyonu için basýnç anahtarý, çekvalflerin contasýný kontrol etmek için test vanasý ve emiþ yüksekliðinin monte edilmesi durumunda çalýþma tanký baðlantý borularý için kaplinler içermektedir. Her bir devridaimin emiþ tanký ya da çalýþma tanký baðlantýsý, ekipmaný monte eden kiþi tarafýndan kontrol edilmelidir. Çekvalf ve açma/kapatma vanasý arasýndaki her bir ana pompanýn basma tarafýnda manometre. Her bir pompanýn tahliye tarafýnda denetlenebilir çekvalf. 1"1/2 ye kadar çaplar için diþli, daha büyük boyutlar için flanþlý çekvalf. Herhangi bir 24 litrelik membran tankýný baðlamak için boyalý demirden basma manifoldu (PN 16) ve ilgili kapaklara sahip diþli çýkýntýlar. Kör ve kaynaklý çinko kaplý flanþlar. Her ana pompaya iki basýnçlý çalýþtýrma anahtarý. Elektrikli ana pompalar için, çalýþtýrma iþlemi basýnç anahtarýyla gerçekleþir ancak paneldeki tuþla çalýþan selektör anahtarý kullanýlarak elle durdurulur (otomatik kapatmalý model hariç). Varsa elektrikli pilot pompa için hem çalýþtýrma hem de durdurma iþlemi basýnç anahtarýyla belirlenir. Ana pompa için basýnçlý çalýþtýrma anahtarý devresi, basma manifoldu için baðlantý borularý, devridaim devresi dahil. Bu devre, açma kapatma vanasý, çekvalf, tahliye vanasý ve çeþitli boru baðlantý elemanlarýný içerir. Devrenin konfigürasyonu, ilgili açma/kapatma vanasý kapalýyken basýnç anahtarýnýn müdahalesine olanak verir. Çeþitli boru baðlantý elemanlarý (bakýr, çinko kaplý çelik). Eðilmiþ sacdan ve RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý demirinden kaide. RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý demirinden kontrol paneli çerçevesi. Her bir elektrikli ana pompa için elektrik paneli. Yolverme: 22 kw ye kadar ve dahil olmak üzere doðrudan (DOL), en fazla 3 kw den yýldýz/üçgen. Yere montaj için bir panel montaj braket takýmý ve pilot pompa takýmý istek üzerine temin edilebilir. kw ye varan güç kaynaklý elektrikli pompalar için kontrol panelleri brakete sabitlenir. Daha yüksek güçlerdeki elektrikli ana pompa için kontrol panelleri yere monte edilir, elektrikli pilot pompa paneli ise duvara monte edilerek sabitlenir. 1

11 EMÝÞ KÝTÝ Bu set, emiþ tarafýndan bileþenler olmadan tedarik edilir. Ýstek üzerine ana pompanýn EMÝÞ tarafý için sistemin montaj tipine göre ÝKÝ model temin edilebilir: POZÝTÝF EMME YÜKÜ ve EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ KÝTÝ Kit; pozitif emiþ basýnçlý veya emiþ yükseklikli tesisatlar için uygundur. Pompanýn emiþ tarafý þunlarý içerir: - Pompa giriþine baðlamak üzere titreþim önleyici baðlantý. - Eksantrik konik veya flanþlý çýkýþ borusu. - Vakum manometresi. - DN1 e kadar çaplar için kollu açma/kapama kelebek vana (pozitif emme yüklü tesisat olmasý durumunda isteðe baðlýdýr), DN12 ve daha yukarýsý için çevirmeli ve elle düþürme diþlisi olan kelebek vana. AÇIK/ KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Elektrik baðlantýlarý müþteri tarafýndan yapýlýr. (Vana kilidi istek üzerine temin edilebilir.) - Kaynaklý flanþ. EN 1284 Standardýnýn gereksinimlerine uygun (bölüm 1. ve bölüm 1.6). Bu gereksinimler, montaj türüyle ve boru bölümlerinin ölçümleriyle baðlantýlýdýr. (sayfa teki tablolara bakýn). GÝRÝÞ DÝÐER MODELLER: Temel GENDB (doðrudan yolverme), GENYB (yýldýz yolverme), GENIB (dirençli yolverme) modellerinin yaný sýra, aþaðýdaki modeller de bulunmaktadýr: GEN..A Periyodik otomatik test iþlevli. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde haftalýk saati de içeren bir otomatik test devresi vardýr. Önceden ayarlanan saat ve tarihte pompa çalýþtýrýlýr ve 1 dakika çalýþýr durumda tutulur. Bu aralýk sýrasýnda denetleme devresi devridaim devresindeki basýncýn çalýþmakta olan pompanýn basýnç þalteri kontaðýný kapattýðýný kontrol eder. Düzensizlik olmasý durumunda uzaktan sinyalleme için kullanýlabilen ilgili yardýmcý otomatik test alarm rölesi, etkinleþtirilir ve hafýzaya alýnýr. EN1284 Standardý, otomatik test devresi olmasýný hesaba katmaz ancak kullanýcý tarafýndan gerçekleþtirilecek periyodik kontrolleri ister bu nedenle, periyodik otomatik test iþlevi yukarýdaki kontrollerin yerine geçemez. GEN..X (Yangýn musluklarý sistemleri için, UNI 1779) Otomatik kapatmalý. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde bir otomatik kapatma devresi vardýr. Bu devre, belirli durumlarda sistem basýncý, en az yirmi dakika çalýþtýrma deðerinden daha yüksek deðerlerde tutulduktan sonra otomatik kapatma iþlevine olanak verir. Otomatik test ve otomatik kapatmalý modeller her GEND.., GENY.., GENI.. çalýþtýrma türü için ve bunlar arasýndaki kombinasyonlar için kullanýlabilir (Kimlik kodlarý sayfasýna bakýn). 11

12 AKSESUARLAR TALEP ÜZERÝNE TEMÝN EDÝLÝR GÝRÝÞ Aþaðýdaki modellerden birinde elektrikli pilot pompa için kuru çalýþmaya karþý koruma: - Emiþ yükseltme olmasý durumunda filatör. - Emiþ yükseltme olmasý durumunda sensör takýmý (elektrikli pilot pompada isteðe baðlý sensör modülü gerekir). - Pozitif emme yükü durumunda minimum basýnç anahtarý. EN1284 e uygun GEN paket tip yangýn hidroforlarýna ait bir ya da iki Lowara pompanýn uzak durumunu ve alarmýný izlemek için elektrikli panel. Elektrikli ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: Motorla çalýþan, pompa çalýþtýrma isteði, pompa çalýþýyor, çalýþtýrma hatasý. Dizel motorlu ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: anahtar otomatik olmayan konumda, dizel motor 6 denemeden sonra çalýþmýyor, pompa çalýþýyor, kontrolör QAL1284 Panel arýzasý. Ek olarak: minimum yakýt veya emiþ tanký seviyesi, minimum çalýþma tanký seviyesi, emiþ ve tahliye tarafýndaki açmakapatma vanasý tamamen açýk deðil. EN1284 tarafýndan istenen yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve alarmla görülebilir. Alarm sýfýrlama düðmesi ve LED test düðmesi dahildir. Kontrol ünitesi aþaðýdaki genel alarmlarý da verecek þekilde donatýlmýþtýr: - Aþaðýdaki deðiþtirme kontaklarýndaki yanlýþ elektrik baðlantýsý için genel alarm: debi ölçer devresi vanasý, tahliye pompasý, pilot pompa durumu. - Panel 1 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). - Panel 2 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). Debi ölçer - Pilot pompanýn aþýrý yüklenmesi; - Pilot pompa çalýþýyor; - Tahliye pompasý aþýrý yüklenmesi; - Akü zayýf; - ModBus sistemiyle iletiþim yok. Yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve ekranda görülebilir. Müþteri alarmý etkinleþtirmeye karar verebilir. Sayfa 144 te daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ana pompalarýn test debisi için devre. Debi ölçer tipine göre doðrudan okunan debi ölçer (ana pompanýn kapasitesine göre boyutlandýrýlmýþ), ekipmandan merkeze doðru baðlantý borularý ve düz borular, DN6 ila DN1 arasý çaplý kola sahip 2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için açma/kapatma küresel vana, DN12 çapý ve yukarýsý için çevirmeli ve elle düþürme diþlisi olan kelebek vana içerir. AÇIK/KAPALI durumu izlenebilir. DN8 e kadar ve dahil olmak üzere çaplar için yeni model debi ölçer (P6). Sistemdeki herhangi bir basýnç salýnýmýný yumuþatmak için pompalarýn bulunduðu sayýyla ayný olan ilgili küresel vanaya sahip diyaframlý tank. Maksimum basma yüksekliðine göre 8, 1 ve 16 bar maksimum basýnçlý 24 litrelik model veya 2 bar maksimum basýnçlý 2 litrelik model. Emiþ yüksekliði montajý durumunda her bir ana pompa için besleme tanký. Emiþ yüksekliði montajý durumunda besleme tankýnýn filatör musluðu gibi emmesi için aksesuarlar, seviye göstergesi, vanalar, her bir ana pompada otomatik hava boþaltma aparatý. Çalýþma tanklarý, debi ölçerler ve mevcut membran tanklarýnýn tüm ana özellikleri aksesuarlar bölümünde gösterilmektedir. 12

13 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN (Satýþ ve Teknik Desteðe baþvurun) Elektrikli pompalarla deniz suyunu pompalamak için setler, vanalar, manifold ve AISI 316 borular veya uyumlu alaþýmlar. Standard olmayan güç kaynaðý setleri. Ayrý elektrikli pilot pompalý paketler takým olarak tedarik edilir. Dýþ mekanda kullaným için prefabrik kutular içine monte edilen paketler. GÝRÝÞ Notlar Paket, her bir pompa için baðýmsýz emiþ saðlayan EN1284 Standardýyla (madde ve ) uyumlu bir emme manifoldu olmadan tedarik edilir. Emiþ borularýnýn boyutu için sabit sistemler ve yangýn söndürme ile ilgili EN1284 Standardýna bakýn Otomatik su püskürtücü sistemler Tasarým, montaj ve bakým?- montajýn, kullaným sýnýrlarý için emme yükseltme veya pozitif emme yükü olarak deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceðini tanýmlayýn. Standart, mümkün olduðunda pompalarýn pozitif emme yüküyle monte edilmesini ister, aksi halde çalýþma tanklarý, sinyal ve yeniden entegrasyon için uygun otomatik cihazlarla birlikte verilmelidir. EN1284 Standardý su basýncýnýn 12 bar ý aþmamasý gerektiðini ifade eder (madde 8.2.1). Bazý uygulamalarda 12 barýn üzerindeki basýnçlara sahip olunabilir (madde 8.2.2). Bu durumda yönetmeliklerdeki sýnýrlar dahilindeki pompalardan daha yüksek basýnca sahip olan pompa setleri kullanýlýr. Katalogda, böyle montajlar için 1 metreye kadar pompa kapatma yüksekliðine sahip olan paket hidroforlar da gösterilmektedir. 13

14 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN GÝRÝÞ 14

15 ELEKTRÝKLÝ ANA POMPA ÝÇÝN KOMUT PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP 4): Genel kapý kilitleme þalteri. Analog ampermetre. Yalnýzca otomatik konumda çýkarýlabilir anahtarlý MAN AUT selektör. Elektrik voltajý varlýðýný, doðru faz sýrasýný (üç fazlý güç kaynaðý), çalýþtýrma isteðini, pompa çalýþmasýný ve çalýþmama durumunu LED lambalarý, lamba test düðmesi ve çalýþtýrma ve durdurma düðmeleri aracýlýðýyla EN1284 paragraf daki hükümler uyarýnca göstermek için klavye. GÝRÝÞ Ýç: Yardýmcý devreler ve elektronik kart için 12/24V transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Hat kontak oluþturucu (22 kw ye kadar doðrudan yolverme), hat ve yýldýz/üçgen kontak oluþturucular (yýldýz-üçgen yolverme), hat kontak oluþturucu ve reaktans anahtarlama (dirençli yolverme). Yýldýz/üçgen deðiþtirme zamanlayýcý veya reaktans anahtarlama. Faz yok sinyali için röle. Yardýmcý röleler. Geçerli transformatör. Terminal kartlarý. Faz olmamasý, pompa istenmesi, pompanýn çalýþýyor olmasý ve çalýþtýrma arýzasý durumlarýnda sesli/görsel alarmlarý etkinleþtirmek için kuru kontaklar (maks. 24V, 1A). Kablo rakorlarý (yere sabitlenen modeller hariç). Kablo baðlantý þemasý. Elektrikli ana pompa paneli 1

16 ELEKTRÝKLÝ PÝLOT POMPA ÝÇÝN KOMUT PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP ): Genel kapý kilitleme þalteri. Hat, çalýþma, termal kapanma için görsel göstergeler. Manuel otomatik selektör hariç. Ýç: GÝRÝÞ 24V lik yardýmcý devreler için transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Hat kontak oluþturucu. Aþýrý yük kesme þalteri. Pompa kapatma zamanlayýcýsý ( 9 sn). Terminal kartlarý. Kablo salmastralarý. Kablo baðlantý þemasý. Kuru çalýþmayý önlemek üzere bir þamandýralý anahtara veya minimum basýnç anahtarýna baðlanmak için uygundur. Ýsteðe baðlý seviye kontrol modülü (isteðe baðlý olarak tedarik edilir), problarýn elektrotlara baðlanmasýný saðlar, su sertliðine baðlý olarak hassasiyeti düzenlenebilir. Elektrikli pilot pompasý paneli ÝSTEK ÜZERÝNE TEDARÝK EDÝLEBÝLEN SEÇENEKLER CP alternatif Elektrikli ana pompa panelinin durumunu kontrol etmek için kuru kontaklar serisi ve alarm sinyali vermek için saðlanan kontaklar: Faz yok Motor çalýþýyor Selektör konumu MAN-AUT- Çalýþmýyor Çalýþtýrma isteði Elektrikli pilot pompasýnýn durumunu kontrol etmek için kuru kontaklar serisi: Pompa çalýþýyor Termal kapanma (aþýrý yükleme) Su yok KV alternatif Analog voltmetre ve faz anahtarý olan elektrikli ana pompa için kontrol paneli. IP alternatif Ek IP korumasý olan elektrikli ana pompa paneli. Set, monte edilmiþ, kalibrasyonu yapýlmýþ ve fabrikada test edilmiþ olarak tedarik edilir. Set, bir kullaným kýlavuzu, pompa kýlavuzlarý ve paneller için kablo baðlantý þemalarýyla birlikte gelir. Yer panelleri içeren setler için elektrikli paneller ayrý bir pakette bulunan setle birlikte gönderilir ve yanýnda metre uzunluðunda (istek üzerine daha uzun kablolar temin edilebilir) baðlantý kablolarý verilir. Montajý yapan kiþi kablolarýn döþenmesinden ve takýlmasýndan sorumludur. 16

17 KOMUT PANELÝ BOYUTLARI ANA POMPA PANELÝ GÜÇ (kw) KORUMA SINIFI B L H,7-7, IP ,2-22 IP IP IP IP IP qe-serv-en_d_td GÝRÝÞ PÝLOT POMPASI PANELÝ KORUMA SINIFI B L H IP * Kontrol panelleri tedarik kapsamýndadýr. 17

18 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Yangýn hidroforu seçim kriterleri Doðru yangýn söndürme seti seçiminde, sistemin performans düzeyleri için gereken doðru boyut, yerel düzenlemeler ve yasalar ve özellikle de montaj yeriyle ilgili montaj koþullarý ve bir emiþ yükseltmenin mi yoksa pozitif emme yükünün mü dahil edileceði gibi çeþitli etkenler dikkate alýnmalýdýr. GÝRÝÞ Su tedariki tipini seçme Seçilecek su tedarik tipi ve hidrofor seti tipi sistem türüne baðlýdýr ve tasarýmcý tarafýndan gerçekleþtirilen risk analizine göre seçilir. Takýlacak doðru pompa sayýsýný tespit etmek için yazýlý hiçbir kural yoktur. GEN paket hidroforlarý, her ana pompanýn aþaðýdaki gereksinimleri karþýlamasý için normal þekilde tasarlanýr: Bir ya da iki pompa takýlmýþ olarak (biri görev görürken diðeri yedekte) %1 nominal kapasite. Üç pompa takýlýrsa pompanýn kapasitesi toplam nominal kapasitenin % si olur ve üçüncü ana pompa yedek olarak düþünülür. Bu durumlarda üstün ya da yinelenen su tedarikleri dahil olur, yalnýzca bir pompanýn elektrikli motorla çalýþtýrýlmasý gerekir. Bu tür bir konfigürasyon istek üzerine temin edilebilir. Hidrofor setinin emiþ koþullarý Montaj türü, emiþ yüksekliði veya pozitif emme yükü pompanýn hidrolik performansýný etkileme (olumsuz ya da olumlu olarak) eðilimindedir. EN1284 in emiþ yüksekliði olan montajlarý kullanmamayý önerdiðini unutmadan EN1284 tarafýndan verilen aþaðýdaki koþul, pompa eðrisini doðru þekilde kullanmak için karþýlanmalýdýr: NPSHd NPSHr +1 [m] Burada: NPSHd kullanýlabilir olarak tanýmlanýr. NPSHr, pompadan istenen olarak tanýmlanýr. Emiþ kontrolü koþulu istenen maks. debide yapýlmalýdýr, her zaman NPSHd koþuluyla ilgili farklý performans seviyeleri olabilir. Hidrofor setini seçmek için ilgili özel bölümlere baþvurun. Seçim ve tercih. Hidrolik performans düzeyleri Emme yüksekliði veya pozitif emme yükü olan montaj. Paket hidroforlarýn performans düzeyleri: tablolarýn kullanýmý Paket hidroforlarýn hidrolik performans düzeylerini gösteren tablolar, ilgili basýnç deðerinden sonra önceden hesaplanmýþ sistemler için risk sýnýfýna uygun olan debi deðerlerini belirtir. Bu deðer pompa performansýný ifade etmez ancak pompa tahliye hattýndaki tahliye manifoldu flanþýna doðru net basýnç düþüþüdür. Bu alan, gri olarak gösterilir ve seçim burada yapýlmalýdýr; burada performans düzeyleri aþaðýdaki koþullarý dikkate alan referans standartla uyumludur: Ana pompa tahliye borularýndaki maksimum su hýzý 6 m/sn. Gereken maksimum debide NPSHd NPSHr + 1. Maks. su seviyesi farký 3,2 m olarak alýnýr (pozitif emiþ yükü için). Vanalar, borular, emiþ kitinden kaynaklanan emiþ basýncý düþüþleri 1, m (sýnýr deðer). Referans emiþ koþullarý olabilecek en ciddi ve en uç koþullardýr. Gri olmayan alanlardaki deðerler standart sýnýr dýþýnda kalan alanlardaki hidrofor setinin performans düzeylerini gösterir ve seti seçmek için kullanýlmamalýdýr. 18

19 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Yangýn söndürme hidrofor seti seçme yöntemi EN 1284 referans alýnarak, etkinliðin risk sýnýflarý tanýmlanýp önceden hesaplama yöntemi uygulandýktan sonra yangýn söndürme sisteminin gerektirdiði debi ve basma yüksekliði deðerleri elde edilebilir. Bu veriler þu þekilde kullanýlýr: 1. Paket hidroforun konfigürasyonu, ana pompa sayýsý ve ilgili motor türünün seçimi (biri elektrikle diðeri dizel motorla çalýþtýrýlan iki pompa). 2. Montaj koþullarý (örn.. pozitif emme yükü), pozitif emme yükü olan montaj için performans düzeylerine bakýn. 3. Ana pompa debisinin belirlenmesi örn.: 11 l/dk risk sýnýfý OH3. GÝRÝÞ OH2n OH3n FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 4. Basma yüksekliðinin belirlenmesi örn.: 3 m. OH2n OH3n FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU -12/22-12/D119 1 x 2,2 16,8 13,7 12,3 11,8 9, 6,2 3,7,9-12/3-12/D13 1 x 3 19,9 17, 16,1 1,8 13,6 1, 8,,3 2,3-12/4-12/D139 1 x 4 24,3 21,8 2,6 2,2 18,3 1,3 13,1 1, 7,7 6,2 4,6-16/ -16/D18 1 x, 31,8 29,3 27,7 27,3 24,8 21,1 18,2 1, 11,4 9, 7,6-16/7-16/D174 1 x 7, 39,8 36,6 3,2 34,8 32, 29,1 26, 23, 2,2 18, 16,7 12,7-2/11A -2/D197 1 x 11,6 4,6 43,4 42,8 39, 34,8 31,2 27,3 23,1 2,9 18,6-2/11-2/D29 1 x 11 8, 2,6, 49,9 46,7 42,1 38,6 34,7 3,4 28,1 2,7 2,7 Görüldüðü üzere gereken debi deðeri, standartla uyumlu olacak þekilde çalýþma alanýna girilir ve ilgili basma yüksekliði deðeri gri alana girilir. Yukarýda gösterilen örnekte isteði karþýlayan paket hidroforu tanýmlayabiliriz. Bu model, 38,6 m basma yüksekliði saðlayan -2/11 pompadýr. 19

20 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - POZÝTÝF EMME YÜKLÜ MONTAJ EN1284, emme yüksekliði koþullarýnda mümkünse her zaman için pompalarýn monte edilmesini önerir; mümkün olmadýðý takdirde pompalar aþaðýdaki koþullara uygun olacak þekilde pozitif emme yükü koþullarýnda monte edilebilir: Pompa ekseninde minimum su seviyesi yüksekliði 3,2 m den fazla olmamalýdýr. Emme borularýnýn en düþük noktasýna bir taban vanasý monte edilmelidir. Birden fazla pompa takýlýrsa emme borularý birbirine baðlanmamalýdýr. GÝRÝÞ isteðe baðlý Normal düzey seviye Maks 3,2 m Minimum seviye X Minimum düzey X Þekil 1 Pozitif emme yükü montaj þemasý EN 1284 e ( ) uygun olarak tüm vanalar ve baðlantýlar dahil olmak üzere emiþ borularý, maksimum gereken debide pompa giriþindeki mevcut NPSH nin gereken NPSH yi en az 1 m geçmesini saðlayacak þekilde tasarlanmalýdýr. NPSHd NPSHr + 1 Paket hidroforlar için kullanýlacak pompa türünü seçerken, montaj koþullarý farklý pompa performansý düzeylerini belirlediðinde bu koþullar dikkate alýnmalýdýr. Montaj koþullarýnýn nasýl seçileceðine ve kontrol edileceðine dair bir örnek aþaðýda gösterilmiþtir: önceden hesaplama yöntemi dikkate alýndýðýnda sistem için uygun bir risk sýnýfý tanýmlanýr örn.: OH3. Bu risk sýnýfý için nominal debi 11 l/dk (Qn) iken maksimum istenen debi 13 l/dk dir (Qm). Pozitif emme yükü olan bir koþulda en zor durum dikkate alýnýr örn.: su seviyesindeki maksimum fark standartta belirtildiði gibi 3,2 m dir. 11 l/dk deðerindeki nominal debi ve sistem için gereken basýnca (örn.: 3 m) dikkat edildiðinde pompa, sayfadaki tablolara göre seçilir ve böylece performans derecelendirmesi gri renkle gösterilen alan içinde kalýr. Gereken çalýþma noktasýný karþýlayan pompa FHF-2/11 dur. 2

21 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - POZÝTÝF EMME YÜKLÜ MONTAJ Bu noktada montaj koþullarý (pozitif emme yükü) maksimum debide kontrol edilmelidir.. Aþaðýdaki deðerler bilinen baðýntýya yerleþtirilir, NPSHd NPSHr + 1: NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda istenen maksimum debide bu deðer 4,6 m dir. Deðer deðiþtirildikten sonra aþaðýdaki durum geçerli olur (su sýcaklýðý yaklaþýk 1 C): NPSHd = 1,33 + (-3,2) - Hct Burada 1,33 atmosfer basýncýdýr 3,2 jeodezik seviye farkýdýr Hct emiþ basýncý düþüþüdür (vanalar, borular, dirsekler..) GÝRÝÞ Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken maksimum debideki Hc deðeri sayfa 81 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,16 m dir. Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,16 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + (-3,2) - Hct = 4,6 +1 1,33 + (-3,2),16 - X = 4,6 +1 bu da þu deðeri verir: X = 1,37 m Standardýn gerektirdiði koþullarý saðlamak için giriþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin maksimum deðeri. Elbette bu durum özellikle en kötü emiþ koþullarýna getirilir. Tasarýmcý emiþ koþullarýný iyileþtirmek için deðerleri kontrol eder ve ayarlar. 21

22 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - POZÝTÝF EMME YÜKLÜ MONTAJ Nominal debide performansýn kontrolü. Paket hidroforun performansý þu ana dek kullanýlan örneðin montaj koþullarýnda kontrol edilmelidir. Çalýþma noktasý: Qn: 11 l/dk H = 3 m Seçilen pompa FHF-2/11 dur GÝRÝÞ Standartta verilen normal baðýntýdan baþladýðýmýzda þu deðeri elde ederiz: NPSHd NPSHr + 1 NPSHd = 1,33 + (-3,2) - Hct NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda nominal debide bu deðer 2,9 m dir. Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken nominal debideki Hc deðeri sayfa 81 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,12 m dir Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,12 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + (-3,2) - Hct = 2,9 +1 1,33 + (-3,2),12 - X = 2,9 +1 bu da þu deðeri verir: X = 3,11 m Emiþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin deðeri Seçilen paketin basýnç deðeri alýndýðýnda bu deðer, nominal debide 38,6 m ye karþýlýk gelir. Bu nedenle basýnç deðerlerinin yukarýdaki emiþ koþullarýnda doðrulanmasý þu þekilde olur: H = 38,6 -,12-3,11 = 3,4 m > 3 m bu, sistem için gereken basýnçtýr Bu sonuç örnekteki montaj koþullarýna sahip sistem için gereken performansý karþýlamaktadýr. 22

23 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJI Emme yüksekliði montajý EN1284, emme yüksekliði koþullarýnda mümkünse her zaman için pompalarýn aþaðýdaki kurallara uygun þekilde monte edilmesini önerir: Emiþ tankýnýn etkin kapasitesinin en az üçte ikisi pompa ekseni seviyesinin üzerinde olmalýdýr. Pompa ekseni, emiþ tankýndaki minimum su seviyesi yüksekliðinin 2 m üzerinde olmamalýdýr. GÝRÝÞ Normal düzey Geçerli kapasitenin 2/3 ü Maks 2 m Minimum düzey X Þekil 2 emme yüksekliði montaj þemasý EN 1284 e ( ) uygun olarak tüm vanalar ve baðlantýlar dahil olmak üzere emiþ borularý, maksimum gereken debide pompa giriþindeki mevcut NPSH nin gereken NPSH yi en az 1 m geçmesini saðlayacak þekilde tasarlanmalýdýr. NPSHd NPSHr + 1 Paket hidroforlar için kullanýlacak pompa türünü seçerken, montaj koþullarý farklý pompa performansý düzeylerini belirlediðinde bu koþullar dikkate alýnmalýdýr. Montaj koþullarýnýn nasýl seçileceðine ve kontrol edileceðine dair bir örnek aþaðýda gösterilmiþtir: önceden hesaplama yöntemi dikkate alýndýðýnda sistem için uygun bir risk sýnýfý tanýmlanýr örn.: OH3. Bu risk sýnýfý için nominal debi 11 l/dk (Qn) iken maksimum istenen debi 13 l/dk dir (Qm). Emiþ yüksekliði koþulunda, pompayla ayný yatay düzlemdeki su seviyesini deðerlendirmek için herhangi bir pozitif emme yükünden yararlanmadan nötr bir durum kullanýlýr. 23

24 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJI 11 l/dk deðerindeki nominal debi ve sistem için gereken basýnca (örn.: 3 m) dikkat edildiðinde pompa, sayfadaki tablolara göre seçilir ve böylece performans derecelendirmesi gri renkle gösterilen alan içinde kalýr. Gereken çalýþma noktasýný karþýlayan pompa FHF-2/11 dur. Bu noktada montaj koþullarý (emme yüksekliði) gereken maksimum debide kontrol edilmelidir. GÝRÝÞ Aþaðýdaki deðerler bilinen baðýntýya yerleþtirilir, NPSHd NPSHr + 1: NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda istenen maksimum debide bu deðer 4,6 m dir. Deðer deðiþtirildikten sonra aþaðýdaki durum geçerli olur (su sýcaklýðý yaklaþýk 1 C): NPSHd = 1,33 + () - Hct Burada 1,33 atmosfer basýncýdýr jeodezik seviye farkýdýr Hct emiþ basýncý düþüþüdür (vanalar, borular, dirsekler..) Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken maksimum debideki Hc deðeri sayfa 87 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,32 m dir Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,32 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + () - Hct = 4,6 +1 1,33 + (),32 - X = 4,6 +1 bu da þu deðeri verir: X = 4,41 m Standardýn gerektirdiði koþullarý saðlamak için giriþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin maksimum deðeri. Elbette mevcut durum özellikle nötr emiþ koþullarýnda test edilir bu da emmeye yarar saðlamaz ya da iyileþtirmez. Tasarýmcý emiþ koþullarýný olabildiðince verimli hale getirmek için deðerleri kontrol eder ve ayarlar. 24

25 GEN SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH - EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJI Nominal debide seçilen paketin performansýnýn kontrolü. Paket hidroforun performansý þu ana dek kullanýlan örneðin montaj koþullarýnda kontrol edilmelidir. Çalýþma noktasý: Qn 11 l/dk H = 3 m Seçilen pompa FHF-2/11 dur Standartta verilen normal baðýntýdan baþladýðýmýzda þu deðeri elde ederiz: NPSHd NPSHr + 1 GÝRÝÞ NPSHd = 1,33 + () - Hct NPSHr, sayfa 4 teki tablodan elde edilebilir; bu örnek durumda nominal debide bu deðer 2,9 m dir. Hct deðeri, titreþim önleyici baðlantý, düþürme konisi ve açma kapatma vanasý (Hc) dahil olmak üzere emiþ takýmýndaki basýnç düþüþlerinin yaný sýra tüm emiþ borularý, taban vanasý, dirsekler vb. ile ilgili basýnç düþüþlerini de dikkate alýr. Seçilen pompanýn gereken nominal debideki Hc deðeri sayfa 87 deki þemada bulunabilir. Bu deðer,22 m dir. Bu deðeri formüle girdikten sonra þunu elde ederiz: Hct =,22 + X Burada X tüm emiþ borularý ile ilgili basýnç düþüþüdür Bu yüzden NPSHd NPSHr + 1. Bunu yerine koyduðumuzda þu deðeri elde ederiz: 1,33 + () - Hct = 2,9 +1 1,33 + (),22 - X = 2,9 +1 bu da þu deðeri verir: X = 6,21 m Emiþ borularýnda dikkate alýnacak toplam düþüþlerin deðeri Seçilen paketin basýnç deðeri alýndýðýnda bu deðer, nominal debide 38,6 m ye karþýlýk gelir. Bu nedenle basýnç deðerlerinin yukarýdaki emiþ koþullarýnda doðrulanmasý þu þekilde olur: H = 38,6 -,22-6,21 = 32,17 m < 3 m bu, sistem için gereken basýnçtýr. Elde edilen deðer sistem için gereken performansý karþýlamýyor ancak görüldüðü üzere emiþ iþlemine bir avantaj saðlamayan nötr bir montaj koþulu kullandýk. Pompa, 3 m pozitif emme yüküyle monte edildiðinde, baðýntýyý karþýlayan 3,17 m lik bir basýnç deðeri elde ederiz. 2

26 GÝRÝÞ 26

27 GEN../FHF Serisi EN 1284 paket tipi yangýn hidroforlarý Yüksek randýmanlý motora sahip FHF serisi elektrikli yatay santrifüj pompa Hz GEN../FHF 27

28 GEN../FHF 28

29 MODELLER GEN../FHF ARALIÐI EN 1284 serisi paket tip yangýn hidroforlarý uygulamaya özel ihtiyaçlara karþýlýk vermek amacýyla 1 veya 2 adet elektrikli ana pompaya ve pilot pompalara sahip modelleri içerir. GEN1 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, yatay eksenli santrifüj ana pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 6 m 3 /s e varan debi. GEN11 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, yatay eksenli santrifüj ana pompa ve pilot pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 6 m 3 /s e varan debi. GEN../FHF GEN2 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, iki yatay eksenli santrifüj ana pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 1.3 m 3 /s e varan debi. GEN21 SERÝSÝ Dökme demir gövdeli, iki yatay eksenli santrifüj ana pompa ve pilot pompaya sahip FHF serisi yangýn hidroforlarý. 1 m ye varan basma yüksekliði. 1.3 m 3 /s e varan debi. 29

30 GEN../FHF PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (PÝLOT POMPA) POMPA GÜÇ l/dk GEN../FHF m 3 /s,7 1,2 1, 1,8 2,1 2,4 kw HP H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 1SV 2,37, 12,2 12,2 11, 1,7 9, 7,9 6, 1SV 3,37, 18, 18, 17, 1,7 13,8 11,4 8,4 1SV 4,37, 23,7 23, 22,1 2,4 17,9 14,6 1,6 1SV,37, 29,3 28,9 27, 24,8 21,6 17,4 12, 1SV 6,37, 34,8 34,2 31,7 28,9 2, 2, 14, 1SV 7,37, 4,2 39,2 36,1 32,7 28,1 22,2 1,2 1SV 8,,7 48,1 47,9 4,2 41,8 36,8 3,4 22,4 1SV 9,,7 3,7 3,4,4 46,4 4,8 33, 24,6 1SV 1,,7 9,4 9,, 1, 44,7 36,6 26,6 1SV 11,,7 6,1 64, 6,4, 48, 39, 28, 1SV 12,7 1 73,3 73,1 69,3 64,3 7,1 47,6 3,7 1SV 13,7 1 79,2 78,9 74,8 69,4 61,6 1,2 38,2 1SV 1,7 1 9,9 9, 8,6 79,3 7,1 8,1 43,1 1SV 17 1,1 1, 1,2 14,9 1, 93,1 82,6 68,6 1,2 1SV 19 1,1 1, 117, 116,7 111, 13,2 91, 7,8 6,3 1SV 22 1,1 1, 134,6 134,1 127,4 118,1 14,4 86,1 63, 1SV 2 1, 2 12,6 12,4 14, 13,4 12, 99,1 72,7 ISO Ek A ya göre performans. EN1284_pp_1sv-2p-en_a_th 3

31 GEN../FHF 32-8 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ ANA POMPA PÝLOT POMPA KOMBÝNASYONLARI ANA POMPA FHF.. POMPA POMPA 32-12/ /D / /D / /D / /D /3 32-2/D /4 32-2/D / /D /1 4-12/D / /D /3 4-16/D /4 4-16/D / 4-2/D19 4-2/7 4-2/D29 4-2/11A 4-2/D /11 4-2/D /1 4-2/D21-12/22-12/D119-12/3-12/D13-12/4-12/D139-16/ -16/D18-16/7-16/D174-2/11A -2/D197-2/11-2/D29-2/1-2/D224-2/18-2/D237-2/22-2/D2 6-12/4 6-12/D / 6-12/D /7 6-12/D /11A 6-16/D / /D /1 6-16/D /1 6-2/D /18 6-2/D /22 6-2/D21 6-2/22 6-2/D22 6-2/3 6-2/D /37 6-2/D /1 8-16/D / /D /22 8-2/D /3 8-2/D27 8-2/37 8-2/D22 8-2/4 8-2/D / 8-2/D26 1SV 7 1SV 8 1SV 9 1SV 1 1SV 11 1SV 12 1SV 13 1SV 1 1SV 17 1SV 19 GEN../FHF 1284-FHF32-8_ap-en_b_tc 31

32 GEN../FHF 1-12 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ ANA POMPA PÝLOT POMPA KOMBÝNASYONLARI ANA POMPA GEN../FHF FHF.. POMPA POMPA 1SV 7 1SV 8 1SV 9 1SV 1 1SV 11 1SV 12 1SV 13 1SV 1 1SV 17 1SV / /D1 1-16/ /D /3 1-16/D18 1-2/18 1-2/D /3 1-2/D /37 1-2/D23 1-2/4 1-2/D /3 1-2/D2 1-2/4 1-2/D / 1-2/D23 1-2/7 1-2/D24 1-2/9 1-2/D /3 12-2/D /4 12-2/D / 12-2/D / /D / /D / /D / /D FHF1-12_ap-en_b_tc 32

33 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF 32 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ LHn FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 32-12/ /D119 1 x,7 16,9 1,6 14,1 12,1 1,9 9,6 8,1 6, / /D136 1 x 1,1 21,9 2, 19,1 17,2 16,1 14,9 13, 12,1 7,1, / /D1 1 x 1, 27,3 2,6 24, 21,8 2, 19, 17,4 1,6 9, 7, / /D164 1 x 2,2 34,7 33,1 31, 29,3 27,9 26, 24,9 23,2 17,3 1, 12,7 1,2 32-2/3 32-2/D188 1 x 3 44,2 41,3 39,3 36,8 3,3 33,7 32, 3,1 23,4 2,8 18, 1, 32-2/4 32-2/D24 1 x 4 4,4 1,7 49, 46,8 4,2 43, 41,7 39,7 33,2 3,8 28,2 2,6 2, 1284_1pg-sp-fhf32-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF 32 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 32-12/ /D119 1 x,7 16,9 1,6 14,1 12,1 1,9 9,6 8,1 6, / /D136 1 x 1,1 21,9 2, 19,1 17,2 16,1 14,9 13, 12,1 7,1, / /D1 1 x 1, 27,3 2,6 24, 21,8 2, 19, 17,4 1,6 9, 7, / /D164 1 x 2,2 34,7 33,1 31, 29,3 27,9 26, 24,9 23,2 17,3 1, 12,7 1,2 32-2/3 32-2/D188 1 x 3 44,2 41,3 39,3 36,8 3,3 33,7 32, 3,1 23,4 2,8 18, 1, 32-2/4 32-2/D24 1 x 4 4,4 1,7 49, 46,8 4,2 43, 41,7 39,7 33,2 3,8 28,2 2,6 2, 1284_1pg-st-fhf32-2p-en_a_th LHn GEN../FHF FHF 32 POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ LHn FHF.. GÜÇ kw l/dak m 3 /s / /D119 1 x,7 1,6 1,6 1,7 1,8 2, 2, / /D136 1 x 1,1 1,6 1,6 1,7 1,8 2, 2,2 2,9 3,4 4, 32-16/ /D1 1 x 1, 2,2 2,4 2, 2,7 2,8 3, 3,6 3,9 4, / /D164 1 x 2,2 2,2 2,4 2, 2,7 2,8 3, 3,6 3,9 4,4,9 32-2/3 32-2/D188 1 x 3 2,7 2,9 3,1 3,3 3, 3,8 4,3 4,6 4,9, 32-2/4 32-2/D24 1 x 4 2,7 2,9 3,1 3,3 3, 3,8 4,3 4,6 4,9, 6,2 1284_1p-fhf32-2p_NPSHr-en_a_th 33

34 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF 4 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ n GEN../FHF FF.. l/dk m 3 /s kw 4-12/ /D112 1 x 1,1 13,9 11,3 1, 9,3 3,4,7 4-12/1 4-12/D122 1 x 1, 18, 1,3 14, 13,3 7,4 4,7 4-12/ /D143 1 x 2,2 2,3 21,8 2, 19,8 14, 11,4 6,4, 3,6,6 4-16/3 4-16/D19 1 x 3 31,6 28,1 26,8 26, 19, 16, 1,8 9,2 7,6 4-16/4 4-16/D171 1 x 4 38,3 3,1 33,7 32,9 26, 23,6 18,1 16, 1, 11,7 4-2/ 4-2/D19 1 x, 46,4 42,7 41,2 4,4 33,1 29,7 23,3 21, 19,6 4-2/7 4-2/D29 1 x 7, 7, 3,1 1,6,7 43,8 4,7 34,8 33,2 31, 28, 4-2/11A 4-2/D218 1 x 11 63,6 7,8 6,2,2 47,8 44, 38,2 36, 34,8 31,1 4-2/11 4-2/D233 1 x 11 71,7 66, 64,3 63,4,7 2,3 4,8 44, 42,1 38,3 4-2/1 4-2/D21 1 x 1 8, 78,6 76,9 76, 68,4 6, 8,6 6,8, 1,1 42,6 1284_1pg-sp-fhf4-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF 4 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH1n GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 4-12/ /D112 1 x 1,1 13,9 11,3 1, 9,3 3,4,7 4-12/1 4-12/D122 1 x 1, 18, 1,3 14, 13,3 7,4 4,7 4-12/ /D143 1 x 2,2 2,3 21,8 2, 19,8 14, 11,4 6,4, 3,6,6 4-16/3 4-16/D19 1 x 3 31,6 28,1 26,8 26, 19, 16, 1,8 9,2 7,6 4-16/4 4-16/D171 1 x 4 38,3 3,1 33,7 32,9 26, 23,6 18,1 16, 1, 11,7 4-2/ 4-2/D19 1 x, 46,4 42,7 41,2 4,4 33,1 29,7 23,3 21, 19,6 4-2/7 4-2/D29 1 x 7, 7, 3,1 1,6,7 43,8 4,7 34,8 33,2 31, 28, 4-2/11A 4-2/D218 1 x 11 63,6 7,8 6,2,2 47,8 44, 38,2 36, 34,8 31,1 4-2/11 4-2/D233 1 x 11 71,7 66, 64,3 63,4,7 2,3 4,8 44, 42,1 38,3 4-2/1 4-2/D21 1 x 1 8, 78,6 76,9 76, 68,4 6, 8,6 6,8, 1,1 42,6 1284_1pg-st-fhf4-2p-en_a_th 34

35 FHF 4 POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ OH1n OH1m FHF.. GÜÇ kw l/dk m 3 /s / /D112 1 x 1,1 1,8 1,9 1,9 2,4 2,7 4-12/1 4-12/D122 1 x 1, 1,8 1,9 1,9 2,4 2,7 3,7 4-12/ /D143 1 x 2,2 1,8 1,9 1,9 2,4 2,7 3,7 4,1 4,6 6,3 4-16/3 4-16/D19 1 x 3 1,9 1,9 1,9 2,4 2,9 4,1 4,, 4-16/4 4-16/D171 1 x 4 1,9 1,9 1,9 2,4 2,9 4,1 4,, 6,2 4-2/ 4-2/D19 1 x, 2, 2,1 2,2 2,9 3,4 4, 4,9,3 4-2/7 4-2/D29 1 x 7, 2, 2,1 2,2 2,9 3,4 4, 4,9,3 6,3 4-2/11A 4-2/D218 1 x 11 1, 1,1 1,2 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,6 4-2/11 4-2/D233 1 x 11 1, 1,1 1,2 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,6 4-2/1 4-2/D21 1 x 1 1, 1,1 1,2 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,6 3, 1284_1p-fhf4-2p_NPSHr-en_a_th GEN../FHF 3

36 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH2n OH3n GEN../FHF FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU -12/22-12/D119 1 x 2,2 16,8 13,7 12,3 11,8 9, 6,2 3,7,9-12/3-12/D13 1 x 3 19,9 17, 16,1 1,8 13,6 1, 8,,3 2,3-12/4-12/D139 1 x 4 24,3 21,8 2,6 2,2 18,3 1,3 13,1 1, 7,7 6,2 4,6-16/ -16/D18 1 x, 31,8 29,3 27,7 27,3 24,8 21,1 18,2 1, 11,4 9, 7,6-16/7-16/D174 1 x 7, 39,8 36,6 3,2 34,8 32, 29,1 26, 23, 2,2 18, 16,7 12,7-2/11A -2/D197 1 x 11,6 4,6 43,4 42,8 39, 34,8 31,2 27,3 23,1 2,9 18,6-2/11-2/D29 1 x 11 8, 2,6, 49,9 46,7 42,1 38,6 34,7 3,4 28,1 2,7 2,7-2/1-2/D224 1 x 1 68,1 62,8 6,9 6,4 7,3 2,6 48,8 44,4 39,4 36,7 33,8-2/18-2/D237 1 x 18, 76, 71,7 7, 69, 66,6 62,3 8,8 4,7, 47,4 44,7 38,6-2/22-2/D2 1 x 22 86, 81,2 79, 79, 76,1 71,7 68,1 64, 9,4 6,8 4,1 48,1 41,4 1284_1pg-sp-fhf-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH2n OH3n GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU -12/22-12/D119 1 x 2,2 16,8 13,7 12,3 11,8 9, 6,2 3,7,9-12/3-12/D13 1 x 3 19,9 17, 16,1 1,8 13,6 1, 8,,3 2,3-12/4-12/D139 1 x 4 24,3 21,8 2,6 2,2 18,3 1,3 13,1 1, 7,7 6,2 4,6-16/ -16/D18 1 x, 31,8 29,3 27,7 27,3 24,8 21,1 18,2 1, 11,4 9, 7,6-16/7-16/D174 1 x 7, 39,8 36,6 3,2 34,8 32, 29,1 26, 23, 2,2 18, 16,7 12,7-2/11A -2/D197 1 x 11,6 4,6 43,4 42,8 39, 34,8 31,2 27,3 23,1 2,9 18,6-2/11-2/D29 1 x 11 8, 2,6, 49,9 46,7 42,1 38,6 34,7 3,4 28,1 2,7 2,7-2/1-2/D224 1 x 1 68,1 62,8 6,9 6,4 7,3 2,6 48,8 44,4 39,4 36,7 33,8-2/18-2/D237 1 x 18, 76, 71,7 7, 69, 66,6 62,3 8,8 4,7, 47,4 44,7 38,6-2/22-2/D2 1 x 22 86, 81,3 79, 79, 76,1 71,7 68,2 64,1 9, 6,9 4,2 48,2 41,6 1284_1pg-st-fhf-2p-en_a_th 36

37 FHF POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ OH2n OH2m OH3n OH3m FHF.. GÜÇ l/dk m 3 /s kw -12/22-12/D119 1 x 2,2 2,1 2,3 2,3 2,6 3,1 3, 3,9-12/3-12/D13 1 x 3 2,1 2,3 2,3 2,6 3,1 3, 3,9 4,4-12/4-12/D139 1 x 4 2,1 2,3 2,3 2,6 3,1 3, 3,9 4,4 4,7, -16/ -16/D18 1 x, 1,9 2,1 2,2 2, 2,9 3,2 3,6 4,2 4,6,1-16/7-16/D174 1 x 7, 1,9 2,1 2,2 2, 2,9 3,2 3,6 4,2 4,6,1 6, -2/11A -2/D197 1 x 11 1,8 1,9 2, 2,2 2,6 2,9 3,4 4,1 4,6,1-2/11-2/D29 1 x 11 1,8 1,9 2, 2,2 2,6 2,9 3,4 4,1 4,6,1 6,7-2/1-2/D224 1 x 1 1, 1,7 1,7 2, 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2-2/18-2/D237 1 x 18, 1, 1,7 1,7 2, 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2,1-2/22-2/D2 1 x 22 1, 1,7 1,7 2, 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 4,2,1 6,4 1284_1p-fhf-2p_NPSHr-en_a_th GEN../FHF 37

38 HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (POZÝTÝF EMÝÞ YÜKÜ) GEN../FHF 6 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH3n OH4n GEN../FHF FHF.. GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 6-12/4 6-12/D121 1 x 4 19,1 1,6 14,6 13, 12,3 1,9 8,7 7,9 6,2 6-12/ 6-12/D129 1 x, 22,7 19,6 18,8 17,8 16,7 1, 13, 12,7 11,2,7 6-12/7 6-12/D14 1 x 7, 27,1 24,3 23, 22,7 21,7 2,7 18,9 18,2 16,8 12, 8,1 6-16/11A 6-16/D161 1 x 11 32,7 29,2 28,3 27,2 26, 23,9 23,2 21,6 1,9 11, 9, 6-16/ /D168 1 x 11 3,9 32, 31, 3, 29,4 27,4 26,7 2,2 19,8 1,6 13,3 6-16/1 6-16/D178 1 x 1 41,9 38,9 38,1 37,1 36,1 34,2 33,6 32,2 27,2 23,2 21,1 16,3 6-2/1 6-2/D187 1 x 1 4,2 43,4 42,3 41,1 39,7 37,3 36,4 34,6 28,4 23,8 21,3 6-2/18 6-2/D198 1 x 18, 1,6,2 49,2 48,2 47, 44,9 44,1 42,4 36, 31,8 29,2 6-2/22 6-2/D21 1 x 22 9,1 7,2 6,3,3 4,2 2,1 1,4 49,8 44,1 39,6 37,1 31,6 6-2/22 6-2/D22 1 x 22 62,8 6,6 9,4 8, 6,4 3, 2,,2 42,1 3,7 32,1 6-2/3 6-2/D241 1 x 3 76,4 7, 73,9 72,6 71,1 68, 67, 6,4 7,8 1,6 48,2 4,6 6-2/37 6-2/D28 1 x 37 9,8 89,9 89, 88, 86,7 84, 83,7 81,8 74,8 68,8 6,4 7,7 1284_1pg-sp-fhf6-2p-en_a_th HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (EMÝÞ YÜKSEKLÝÐÝ) GEN../FHF 6 PAKET HÝDROFOR SERÝSÝ OH3n OH4n GÜÇ l/dk POMPA m 3 /s POMPA kw H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU 6-12/4 6-12/D121 1 x 4 19,1 1,6 14,6 13, 12,3 1,9 8,7 7,9 6,2 6-12/ 6-12/D129 1 x, 22,7 19,6 18,8 17,8 16,7 1, 13, 12,7 11,2,7 6-12/7 6-12/D14 1 x 7, 27,1 24,3 23, 22,7 21,7 2,7 18,9 18,2 16,8 12, 8,1 6-16/11A 6-16/D161 1 x 11 32,7 29,2 28,3 27,2 26, 23,9 23,2 21,6 1,9 11, 9, 6-16/ /D168 1 x 11 3,9 32, 31, 3, 29,4 27,4 26,7 2,2 19,8 1,6 13,3 6-16/1 6-16/D178 1 x 1 41,9 38,9 38,1 37,1 36,1 34,2 33,6 32,2 27,2 23,2 21,1 16,3 6-2/1 6-2/D187 1 x 1 4,2 43,4 42,3 41,1 39,7 37,3 36,4 34,6 28,4 23,8 21,3 6-2/18 6-2/D198 1 x 18, 1,6,2 49,2 48,2 47, 44,9 44,1 42,4 36, 31,8 29,2 6-2/22 6-2/D21 1 x 22 9,1 7,2 6,3,3 4,2 2,1 1,4 49,8 44,1 39,6 37,1 31,6 6-2/22 6-2/D22 1 x 22 62,8 6,6 9,4 8, 6,4 3, 2,,2 42,1 3,7 32,1 6-2/3 6-2/D241 1 x 3 76,4 7, 73,9 72,6 71,1 68, 67, 6,4 7,8 1,6 48,2 4,6 6-2/37 6-2/D28 1 x 37 9,8 89,9 89, 88, 86,7 84, 83,7 81,8 74,8 68,8 6,4 7,7 1284_1pg-st-fhf6-2p-en_a_th 38

39 FHF 6 POMPA SERÝSÝ ÝÇÝN GEREKEN NET POZÝTÝF EMME YÜKÜ OH3n OH3m OH4n OH4m FHF.. GÜÇ kw l/dk m 3 /s /4 6-12/D121 1 x 4 1, 1,2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,6 3,1 6-12/ 6-12/D129 1 x, 1, 1,2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,6 3,1,1 6-12/7 6-12/D14 1 x 7, 1, 1,2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,6 3,1,1 7, 6-16/11A 6-16/D161 1 x 11 2,4 2,4 2, 2,6 2,9 2,9 3,2 4,2,3 6, 6-16/ /D168 1 x 11 2,3 2,4 2, 2,7 2,8 2,9 3,1 3,7 4,4 4,9 6-16/1 6-16/D178 1 x 1 2,3 2,4 2, 2,7 2,8 2,9 3,1 3,7 4,4 4,9 6,6 6-2/1 6-2/D187 1 x 1 1,8 1,9 2, 2,1 2,3 2,4 2,6 3,4 4,,3 6-2/18 6-2/D198 1 x 18, 1,8 1,9 2, 2,1 2,3 2,4 2,6 3,4 4,3 4,9 6-2/22 6-2/D21 1 x 22 1,8 1,9 2, 2,1 2,3 2,4 2,6 3,4 4,3 4,9 6,6 6-2/22 6-2/D22 1 x 22 1,7 2, 2,2 2, 2,9 3,1 3,4 4,3,,4 6-2/3 6-2/D241 1 x 3 1,7 2, 2,2 2, 2,9 3,1 3,4 4,3,,4 6,2 6-2/37 6-2/D28 1 x 37 1,7 2, 2,2 2, 2,9 3,1 3,4 4,3,,4 6,2 1284_1p-fhf6-2p_NPSHr-en_a_th GEN../FHF 39

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod 191461 Rev.A

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Hz GS-GS1-GS3 Serisi FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Kod 19191 Rev.A Baský 11/11 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Seçim ve tercih... GS.../FH Serisi...13 Modeller... Elektrikli

Detaylı

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8 DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191005961 Rev.A Baský 06/2008 Z855, Z875, Z895, Z8125 SERÝLERÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI BASKI 06-2008 2 ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GHV2-GHV3-GHV4 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 191771 Rev.B Baský 2/212 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GHV.../SV

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Temiz ve kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOC pompalar çok yönlü,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ 5 Hz MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ Kod 1914481 Rev.A Baský 12/21 MINIBOX, MIDIBOX SINGLEBOX PLUS,

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191007291 Rev.A Baský 06/2011 FC-FCT SERÝSÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

KSB Yangın Setleri VdS

KSB Yangın Setleri VdS KSB Yangın Setleri VdS Alman VdS Onayı Almanya da yaklaşık 50 yıldır kullanılan yangın standardıdır VdS Kurumu; Alman Sigortacılar Birliği olup; yangın standartlarını belirler, malzeme onaylarını ve testlerini

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

VDS Onaylı Yangın Pompaları

VDS Onaylı Yangın Pompaları VDS Onaylı Yangın Pompaları Cobra V VDS Onaylı Pompa Özellikleri Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır. Özel dizaynı sayesinde pompa

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baskı 12/2009 Temiz ve az kirli su için Dalgıç tipi Elektrikli Pompalar DIWA Serisi Temiz ve

Detaylı

Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları

Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları NFPA (National Protection Association), Amerikan Yangından Korunma Kurumu'dur. Bu kurum, ABD'de uygulanması zorunlu

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Hz GS-GS1-GS3 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Kod 1911 Rev.A Baskı 1/1 İÇİNDEKİLER Genel giriş... 3 Seçim ve tercih... 4 GS.../SV Serisi...11

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOMO Serisi DOMO serisi elektrikli

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi TS EN 85+A Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi ETNA Yangın Pompa Sistemleri Yangında En Önemli Standart Nedir? Neden TS EN 85+A ye Uygun Yangın ETNA Yangın Pompa Sistemlerl İhtiyacınızın

Detaylı

KSB Yangın Setleri NFPA 20

KSB Yangın Setleri NFPA 20 KSB Yangın Setleri NFPA 20 National Fire Protection Association (N.F.P.A.) (Ulusal Yangın Önleme Derneği) NFPA, yangın pompaları ve otomatik sprinkler sistemlerini içeren, 1896 da yayınlanan bir Amerikan

Detaylı

TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları

TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları TS EN 12845 Standart Belgeli Yangın Hidroforları Bu ürün özellikle yangın mücadele sistemleri için Türkiye ve Avrupa Standartı EN 12845 e göre (sabit yangın mücadele sistemleri, otomatik sprinkler sistemleri,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz 5 Hz e-sv Serisi 1, 3, 5, 1, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 (EC) NO. 64/29 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLU YÜKSEK VERÝMLÝ DÝKEY ÇOK KADEMELÝ ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191271 Rev.A Baský 6/211 e-sv SERÝSÝ 5

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar Hidroforlar E.SYBOX Serisi Elektronik Frekans Kontrollü Hidrofor Dikey Bağlantı Yatay Bağlantı E.sybox konut kullanımı için hidrofor alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik sistemidir Minimum enerji tüketimi

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Açıklama Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için yaya sahiptir.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Açıklama ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve

Detaylı

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu ALK Serisi ALD 400-600 Serisi ALK ALD 400-600 HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 030805 Kitap Baský Tarihi: 030805 Revizyon No: 6 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 17 18

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (,25,40) AFPA / VFG 2() Açıklama Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için yaya sahiptir. Ayrıca iki vana versiyonu

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Açıklama Diğer aktüatörlerle kombinasyon seçeneklerini Aksesuarlar bölümünden görebilirsiniz. VRG 2

Detaylı

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz).

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz). 18. Devre þemalarý Uyarý Devre kesiciyi kurmadan önce devre þemasýndaki F ve O notlarýný dikkatle okuyun Çalýþma durumu gösterilir Devre þemasý aþaðýdaki durumlarý kapsar: - çekmeceli devre kesici, açýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC H/m 160 140 120 100 80 60 40 20 2../CC 4../CC 16../CC 8../CC 32../CC 52../CC Wilo-Comfort COR 2-6 MVI 202-9504/CC 50 = EU, + =Non EU 70../CC 95../CC

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı