Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları"

Transkript

1 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İle İlgili Seminer Notları 1

2 1. Tebliğin Amacı Ana ortaklığın; iştirakleri ile bağlı veya müşterek yönetime tabi ortaklıklardaki pay sahipliğinin muhasebeleşme esaslarını belirlemek ve Ana ortaklık tarafından düzenlenecek konsolide mali tabloların hazırlanma yöntemini tesbit etmek 2

3 1.1. Konsolide Mali Tabloların Amacı Ana ortaklık, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların, bilanço ve gelir tablolarını birleştirmek ve ilişkilerden kaynaklanan kar veya zararı iptal etmek suretiyle, bu topluluğun mal durum hakkında doğru bilgi vermektir. Konsolide mali tablolar; ortaklığın iştiraklerindeki hisselerini iştiraklerin elde etme maliyeti ve iştirakin satın alındığı tarihten rapor tarihine kadar geçen sürede, özsermayesindeki artış veya azalışları, iştirakteki pay sahipliği oranında göstermektir. 3

4 2. Kapsam Tebliğ kapsamındaki işletmeler: Ana ortaklıklar Bağlı ortaklıklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Sadece borsada işlem görenler 4

5 2.1. Kapsam dışı olma şartları Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yakın gelecekte elden çıkarılmak amacıyla elde tutulması Bu ortaklıkların, ciddi ve uzun süreli kısıtlamalar altında faaliyet göstermesi nedeniyle ana ortaklığa fon aktarım gücünün bulunmaması Bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların faaliyet hacimlerinin düşük olması nedeniyle, konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyen işletmeler olmaları 5

6 3. Dayanak Tebliğ, SPK Kanununun 16.cı ve 22.ci maddelerinde belirtilen SPK ya tabi işletmelerin uymak zorunda oldukları, mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme ile ilgili kurallara dayanılarak hazırlanmıştır. 6

7 4. Tanımlar 4.1. Ana ortaklık Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı olan işletmelerdir. Bir başka ortaklığın bağlı ortaklığı veya iştiraki konumunda olabilirler Hisse senetleri borsalarda işlem gören ortaklıklar 7

8 4.2. Bağlı ortaklık Ana ortaklığın, doğrudan veya dolaylı olarak %50 den fazla oranda hisseye, oy hakkına, yönetim çoğunluğuna, seçme hakkına veya yönetim kurullarında çoğunluğa sahip olduğu işletmelerdir. Ana ortaklığın hissesi %50 nin altında olduğu halde, bağlı ortaklığın kontrolünü elinde bulundurduğu durumlarda, bağlı ortaklık mali tabloları konsolide edilir. 8

9 4.3. Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık A Ana Ortaklığı B %30 İştiraki C % 60 Bağlı Ortaklığı D %90 Bağlı Ortaklığı %10 Bağlı Menkul Kıymet E %72 Dolaylı Bağlı Ortaklık E %80 Bağlı Ortaklığı 9

10 4.4. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Yönetimi veya sermayesi konsolidasyona dahil ortaklıklar ile birlikte, başka bir hissedar ve/veya hissedarlar grubunca eşit olarak paylaşılan şirketlerdir. 10

11 4.5. İştirak Ana ortaklığın; sermayesinde %20 veya daha fazla, %50 den az oranda paya ve bu oranda yönetime katılma hakkına sahip olduğu ya da Ana ortaklığın, yönetimine katılma anlamında devamlı bir bağının olduğu ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisinin olduğu şirketlerdir. 11

12 4.6. Ana Ortaklık Dışı Özsermaye Konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların özsermayelerinde, ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısmı 12

13 4.7. Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar Konsolide gelir tablolarında bağlı ortaklıkların net dönem karlarından, ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısmı 13

14 4.8. Konsolidasyon Yöntemleri Bağlı ortaklıklar, konsolidasyon yöntemine göre, Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, müşterek yönetim konsolidasyon yöntemine göre, İştirakler, özkaynak yöntemi kullanılarak, konsolide edilir. 14

15 Konsolidasyon Yöntemi Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların mali tablolarında yer alan, varlık, borç, özkaynaklar, gelir ve giderleri bir bütün olarak birleştirilmesi ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide mali tabloların hazırlanması yöntemidir. 15

16 Müşterek Yönetim Konsolidasyon Yöntemi Konsolidasyon kapsamındaki müşterek yönetime tabi ortaklıklara ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin, Ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payın yüzdesi ile konsolidasyona alınması ve Buna uygun konsolidasyon düzeltmelerinin yapılarak konsolide mali tabloların hazırlanması yöntemidir. 16

17 Özkaynak Yöntemi Ana Ortaklığın iştiraklerdeki hissesinin gerçek değerini göstermek amacıyla, ana ortaklığın hissedarlığı oranında, iştirakin özkaynaklarındaki artış veya azalışlar, ana ortaklığın bilançosunda elde etme maliyeti ile kaydedilmiş iştirak maliyet değerinin üzerine eklenir veya bu değerden düşülür. 17

18 5. Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Genel Esaslar 5.1. Konsolidasyon Yönteminin Tesbiti Doğrudan ve Dolaylı Konsolidasyon İştirak Oranı Yöntemi Bağlı ortaklık %50 ve üstü Konsolidasyon İştirak %20 - %50 Özkaynak Bağlı Menkul Kıymetler %0 - %20 Maliyet Geçici amaçlarla satın alınan menkul kıymetler, maliyet yöntemine göre konsolide edilir. 18

19 5.2. Ortak Muhasebe Politikalarının Uygulanması Konsolidasyona tabi ortaklıkların mali tabloları, farklı muhasebe politikalarına uygun hazırlanmış ise, farklılıklar SPK nın muhasebe standartları çerçevesinde ortak muhasebe politikaları uygulanarak giderilir. Farklılıkların neden olduğu gelir gider etkisini hesaplamak mümkün değil ise, düzeltme işlemi belli varsayım ve tahminlere göre yapılır ve bu varsayımlar dipnotlarda açıklanır. 19

20 5.3. Ortak Mali Yıl Kapanış Tarihi Konsolide mali tabloların hazırlanmasında konsolide edilen tüm işletmelerin aynı mali yıla ilişkin mali tabloları kullanması esastır. Bu kuralın istisnaları aşağıdaki gibidir: 20

21 Üç Aydan Fazla Süre Olması Halinde Ana ortaklık ile bağlı ortaklık hesap dönemlerinin kapanış tarihleri arasında 3 aydan fazla süre olması halinde, ana ortaklığın hesap dönemi esas alınarak hazırlanacak ara mali tablolar kullanılır. Ancak, diğer ortaklıkların hesap dönemleri arasında yoğunlaşma olduğu takdirde, en fazla yoğunlaşma olan hesap dönemi esas alınır. 21

22 Üç Aydan Az Süre Olması Halinde Bu durumda, önceki tarihi içeren mali tablolar SPK nın Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar ve Şarta Bağlı Olaylar a ilişkin esaslar çerçevesinde, konsolide mali tablo tarihi ile uyumlaştırılır. 22

23 5.4. Yabancı İştirakler Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve diğer iştiraklerin mali tabloları konsolide bilanço gününde geçerli T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilir ve konsolide mali tablolara dahil edilir. 23

24 5.5. Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyulması BuTebliğ de hüküm bulunmayan durumlarda, SPK nın ilgili tebliğlerinde yer alan kavram, ilke, standart ve formlara uyulması gerekir. SPK nın ilgili düzenlemelerinde yer almayan hususların ortaya çıkması durumunda ise Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UMS) uyulur. 24

25 6. Konsolide Bilançoların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 6.1. Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibariyle, Ana ortaklığın, bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu hisselerin elde etme maliyeti, Bu hisselerin, bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki, özsermayesinde temsil ettiği değerden düşülür ve, 25

26 6. Konsolide Bilançoların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 6.1. Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Kayıtlı değer fazla ise, oluşan fark Pozitif Şerefiye; kayıtlı değer, bağlı ortaklığın özsermayesindeki değerden düşük ise, fark Negatif Şerefiye tanımı ile Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubu altında kaydedilir. 26

27 6. Konsolide Bilançoların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 6.1. Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Ana ortaklığın bağlı ortaklığın tümünü veya bir bölümünü satın almak suretiyle, faaliyetlerinde yaratmayı tasarladığı ek katma değerin satın alma tarihinden itibaren belirli bir süre devam ettiği ve daha sonra bu değerin gittikçe azalarak yok olduğu genel bir kuraldır. Bu nedenle, pozitif şerefiye, bahsedilen bu süre içinde ve en fazla 20 sene içinde itfa edilmelidir. Negatif Şerefiye de benzer şekilde 20 sene içinde itfa edilmelidir, veya ilgil bağlı ortaklığın varsa dönem zararından mahsup edilebilir. 27

28 6.2. Şerefiyenin Hesaplanması - Örnek A Şirketi, B Şirketi nin hisselerinin %80 ini, 10,000 TL bedelle 31 Aralık 2000 tarihinde satın almıştır. Aynı tarih itibariyle B Şirketi nin makul değere göre değerlenmiş özsermayesinin toplam değeri, 8,000 TL dır. A Şirketi nin satın aldığı hisseye isabet eden tutar 6,400 TL dır. 8,000 x %80 = 6,400 Pozitif Şerefiye 10,000 6,400 = 3,600 TL dır. 28

29 6.3 Makul Değer Nedir? Makul değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında, bir varlığın el değiştirebileceği fiyatı veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas olacak tutarı temsil eder. Gayrimenkullerin makul değerinin belirlenmesinde uzman kuruluşların görüşleri esas alınır. 29

30 6.4. B Şirketinin Makul Değerinin Hesaplanması -Örnek B Şirketi nin 1 Ocak 2000 tarihinde Tarihi Maliyet Esasına Göre Hazırlanmış Bilançosu Aktif TL Pasif TL Bankalar 300 Borçlar 2,000 Alacaklar 2,700 Özkaynaklar Maddi Duran Sermaye 1,000 Varlıklar (net) 5,000 Birikmiş Karlar 5,000 Toplam Aktifler 8,000 Toplam Pasifler 8,000 30

31 6.4. B Şirketinin Makul Değerinin Hesaplanması -Örnek Maddi duran varlıkları oluşturan bir arsa ve binanın piyasa rayici bir uzman kuruluş tarafından saptanıyor ve bu değerin itfa payı düşüldükten sonra, 7,000 TL olduğu kabul ediliyor. B Şirketinin Makul Değer Esasına Göre Hazırlanmış Bilançosu: Aktif TL Pasif TL Bankalar 300 Borçlar 2,000 Alacaklar 2,700 Özkaynaklar Maddi Duran Sermaye 1,000 Varlıklar (net) 7,000 M.D. Varlık Piyasa Raici Farkı 2,000 Toplam Aktifler 10,000 Birikmiş Karlar 5,000 Toplam Pasifler ve Özkaynaklar 10,000 31

32 6.5. A ve B Şirketlerinin Mali Tablolarının Konsolide Edilmesiyle İlgili Eliminasyon ve Pozitif Şerefiye Kayıtları TL A Şirketinin Mali Tablolarında B nin Maliyet Değeri 10,000 B Şirketinin Sermayesinin %80 i 1,000 x % B Şirketinin Birikmiş Karlarının %80 i 5,000 x %80 4,000 B Şirketinin Piyasa Rayiç Fark %80 i 2,000 x %80 1,600 Eliminasyon Kayıtları: Borç Alacak Sermaye 800 Birikmiş Karlar 4,000 M.D. Varlık Piyasa Rayiç Farkı 1,600 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İştirak Şerefiyesi 3,600 Bağlı Ortaklıklar 10,000 Şerefiyenin itfa edilmesiyle ilgili kayıt: (6 yıl içinde itfa edilidiğini varsayalım) Diğer Olağandışı Giderler 600 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İştirak Şerefiyesi

33 6.6. Bilanço Kalemlerinin Toplanması Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermaye ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanır. Ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçlar toplam değerlerden düşülür Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evraklarına sahiplerse, bahse konu menkul kıymetler ve kıymetli evrakların toplamı değeri de konsolide bilançodan indirilir. 33

34 6.7. Grup Şirketlerinden Alınan Varlıklarla İlgili Oluşan Karlar İptal Edilir Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar, ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmelerini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer 34

35 6.8. Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklarla İlgili Oluşan Karın Eliminasyonu Ortaklıklar arasındaki mal alım satımından doğan kar konsolide mali tablolarda stoklardan düşülerek, satılan malın maliyetine eklenir; zarar ise stoklara eklenerek satılan malın maliyetinden düşülür. 35

36 Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklar Üzerindeki Karın Eliminasyonu - Örnek Ana ortaklık, 100 TL maliyetli ürünlerinin tümünü Bağlı ortaklığı B Şirketine 200 TL bedelle satmaktadır. B Şirketi satın aldığı malların %60 ını 300 TL bedelle, grup dışı bir şirkete satmış, satın aldığı malların %40 ı dönem sonunda stoklarında kalmıştır. (KDV geçerli değildir) A Şirketi Kayıtları Borç (TL) Alacak Alacaklar 200 Satış 200 SMM 100 Stoklar 100 A Şirketinde oluşan grup içi (fiktif) kar 100 TL 36

37 Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklar Üzerindeki Karın Eliminasyonu - Örnek B Şirketi Kayıtları Borç (TL) Alacak Stoklar 200 Satıcılar 200 Alacaklar 300 Satış 300 SMM (200x%60) 120 Stoklar 120 Konsolidasyon kayıtları Borç Alacak A nın B ye Satışları 200 Stoklar ( ) x %50) = 40 SMM 160 Bir başka deyişle, yukardaki kayıtla oluşan 100 TL lik fiktif karın, %40 ı, B nin stoklarından düşülmüştür. 37

38 Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklar Üzerindeki Karın Eliminasyonu - Örnek Stoklar üzerinde kalan karın saptanmasının olanaksız olduğu durumlarda bu hesaplamanın belirli varsayımlar altında yapılabileceği Tebliğ de belirtilmiştir. 38

39 6.9. Topluluk Şirketlerinden Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Fiktif Karların İptali Grup Şirketlerinin, birbirlerine yaptıkları sabit kıymet satışlarından oluşan kar veya zarar iptal edilir ve muhasebe kayıtları bu işlemler hiç yapılmamış gibi satış öncesi duruma getirilir. 39

40 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali - Örnek 1 Ocak 2001 tarihinde, Ana Ortaklık 1,000 TL net defter değeri olan (1,500 TL brüt değer, 500 TL Birikmiş Amortisman) sabit kıymeti, bağlı ortaklığı B ye 900 TL ye satmıştır. Sabit kıymetin ekonomik ömrü 6 yıldır ve tarihi itibariyle 2 yılını doldurmuştur. B şirketi sabit kıymeti 900 TL değerle satın aldıktan sonra, kalan ekonomik ömrü 4 yıl üzerinden itfa ettiğini varsayalım. 40

41 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali - Örnek Sabit kıymetin satışı nedeniyle yapılacak kayıtlar ve bu kayıtların iptal edilmesi amacıyla yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir. A Şirketi Kayıtları Borç Alacak Kasa veya Alacaklar 900 Bir. Amortismanlar 500 Sabit Kıymet Satış Zararı 100 Sabit Kıymet 1,500 Konsolidasyon eliminasyon kaydı: Sabit Kıymet 1,500 Bir. Amortismanlar 500 Kasa veya Alacaklar 900 Sabit Kıymet Satış Zararı

42 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali - Örnek Sabit kıymetin satışı nedeniyle yapılacak kayıtlar ve bu kayıtların iptal edilmesi amacıyla yapılması gerekn kayıtlar aşağıdaki gibidir. B Şirketi Kayıtları Borç Alacak Sabit kıymetler 900 Kasa veya Borçlar 900 Amortisman Gideri 225 Bir. Amortisman 225 Eliminasyon Kayıtları Kasa veya Borçlar 900 Sabit Kıymetler 900 Bir. Amortisman 225 Amortisman Gideri

43 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali Grup şirketleri arasında sabit kıymet satış kar veya zararının amortismana tabi sabit kıymet satış kar zararı elimine edilmeden önceki konsolide net kar/zararın %5 ini aşmaması halinde, bahse konu eliminasyon işlemi yapılmayabilir. 43

44 7. Konsolide Sermaye Konsolide bilançonun ödenmiş / çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş / çıkarılmış sermayesidir. Bu kuralın istisnası; bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay sahibi olmadan durumunda, konsolide sermaye, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. 44

45 7.1. Ana Ortaklık Dışı Paylar Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir. İndirilen tutarlar, konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, Ana Ortaklık Dışı Özsermaye hesap grubu adıyla gösterilir. 45

46 7.2. Ana Ortaklık Dışı Paylara İsabet Eden Zararın, Bağlı Ortaklıktaki, Azınlık Paylarını Aşması Durumunda Azınlık hisse sahiplerinin zararı karşılamaya zorunlu ancak mali açıdan yetersiz olmaları durumunda, azınlık hisselerini aşan kısım, ana ortaklığın payından düşülür. İlgili bağlı ortaklığın daha sonra kara geçmesi durumunda, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşıncaya kadar tüm karlar ana ortaklığın payına ilave edilir. 46

47 7.2. Ana Ortaklık Dışı Paylara İsabet Eden Zararın, Bağlı Ortaklıktaki, Azınlık Paylarını Aşması Durumunda Örnek: B Şirketi Ana Ortaklık Ana Ortaklık Özsermayesi Dışı Pay % Dışı Pay Tutarı Sermaye 10, ,000 Yasal Yedekler 1, Dönem Zararı (15,000) 10 (1,500) Toplam ( 4,000) ( 400) 47

48 7.2. Ana Ortaklık Dışı Paylara İsabet Eden Zararın, Bağlı Ortaklıktaki, Azınlık Paylarını Aşması Durumunda Örnek: Ana ortaklık dışı pay eksi olamayacağı için, dönem zararı azınlık hissesi (1,100) kabul edilir ve 400 birim ana ortaklık payından indirilir. Özetle, Ana Ortaklık Dışı Pay Konsolidasyon Kaydı: Borç Alacak Sermaye (bilanço) 1,000 Yasal Yedekler (bilanço) 100 Dönem zararı (gelir tablosu) 1,100 Ana Ortak Dışı Pay (bilanço) 0 48

49 7.3. Ortaklık Faaliyet Konularının Sınıflandırılması Faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması halinde, konsolide bilançonun hesap grupları faaliyet konuları itibariyle sınıflandırılabilir veya konu dipnotlarda açıklanabilir. 49

50 8. Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 8.1. Ortaklık Şirketlerinin Gelir Tablosu Kalemlerinin Toplanması Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tabloları birleştirilir. Hesap dönemi içinde elde edilen bağlı ortaklıklar için gelir tablosu kalemlerinin toplanmasında bağlı ortaklığın elde edildiği tarihten sonra, gerçekleşen gelir ve giderleri dikkate alınır. 50

51 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Yapılan toplama işleminden sonra, ortaklıkların birbirinden yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarından ve satılan malın maliyetinden indirilir. Konsolidasyon yöntermine tabi ortaklıkların, birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilir. 51

52 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Örnek 1: A Ana Ortaklık B Bağlı Ortaklık C Topluluk dışı bir şirket B nin C de %15 hissesi var ve B nin Bağlı Menkul Kıymetler hesabında 1,000,000 TL değeri ile kayıtlı. B bu menkul kıymetini 3,000,000 TL değerle A ya satıyor ve 2,000,000 TL kar elde ediyor. Bu işlemin topluluk dahilindeki iki şirket arasında olması nedeniyle, bu kar aşağıdaki kayıtla iptal ediliyor. 52

53 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Borç Menkul Kıymet Satış Karı 2,000,000 Bağlı Menkul Kıymet (A Hesapları) 3,000,000 Bağlı Menkul Kıymet (B Hesapları) 1,000,000 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3,000,000 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3,000,000 Alacak 53

54 Örnek 2: 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu A Ana Ortaklık %90 B Bağlı Ortaklık %60 C Dolaylı Bağlı Ortaklık B nin kayıtlarında C Bağlı Ortaklığının maliyeti 100,000 TL dir. B, A ya, C hisselerini 300,000 TL bedelle satmıştır. B nin kayıtlarında oluşan satış kazancı 200,000 TL dir. C nin makul değere göre belirlenmiş net varlık değeri, 400,000 TL dir. Dolayısıyla A 60,000 TL peştemallık ödemiştir. 300,000 (400,000 x %60) = 60,000 Konsolidayon kayıtları aşağıdaki gibidir: 54

55 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Borç Alacak Bağlı Ortaklık Satış Kazancı 200,000 Bağlı Ortaklıklar (net) 200,000 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 300,000 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 300,000 Satış kazancının ve ilgili cari hesapların iptal kaydı Özsermaye (C hesaplarında) 240,000 Bağlı Ortaklık (A hesaplarında) 300,000 Peştemallık (A hesaplarında) 60,000 Ana ortaklık ve bağlı ortaklık bilançolarında karşılık olarak, iştirak ve özsermaye hesaplarının iptali ve peştemallıkkaydı 55

56 8.3. Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar Konsolide Gelir Tablosunda, net dönem kar/zararından, azınlık hisselerine düşen pay, Net Konsolide Kar Zarardan önce Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar hesap grubu adıyla indirim veya artırım olarak gösterilir. 56

57 8.4. Bağlı Ortaklığın Satın Alınması ve Elden Çıkarılması Gelir tablosunda, bağlı ortaklığın elde edilme ve elden çıkarılma tarihleri arasında geçen süredeki işlemler dahil edilir. 57

58 8.5. Bağlı Ortaklığın Elden Çıkarılması Bağlı ortaklığın elden çıkarılması durumunda elde edilen gelir ile bağlı ortaklığın aktiflerde izlenen tutarından borçların çıkarılması sonucu bulunan tutar arasındaki fark gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 58

59 8.6. Ortaklık Faaliyet Konularının Sınıflandırılması Ortaklık faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması halinde konsolide gelir tablosu kalemleri faaliyet konuları itibariyle gruplandırılabilir. 59

60 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek A Ortaklığı %70 B Bağlı Ortaklığı A Şirketi B nin %70 ine sahiptir. B nin sermayesi 10,000 TL, A nın hissesinin kayıtlı değeri 7,000 TL dir. B nin sermayesinin %30 unu oluşturan hisseler Ana Ortaklık Dışı Paylardır tarihinde B şirketi A ya 3,000 TL temettü ödemiştir. Dönem içinde B, A ya 20,000 TL satış yapmış, A, B den aldığı malları 30,000 TL değerle grup dışına satmıştır. B, A dan olan alacaklarını itibariyle tahsil etmemiştir. 60

61 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Konsolide Edilecek Şirketlerin Bilançoları A Şirketi B Şirketi Aktifler Bankalar 1,000 2,000 Alacaklar 60,000 30,000 Bağlı Ortaklıklar 7,000 - Aktif Toplamı 68,000 32,000 ======= ======= Pasifler Borçlar 28,000 3,000 Özkaynaklar Sermaye 20,000 10,000 Yasal Yedekler 2,000 1,000 Dönem başı Bir.karlar 9,000 12,000 Ödenen Temettüler - ( 3,000) Dönem Karı 9,000 9,000 Pasif ve Özkaynaklar Toplamı 68,000 32,000 61

62 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Konsolide Edilecek Şirketlerin Gelir Tabloları A Şirketi Satışlar 80, ,000 B Şirketi SMM (60,000) ( 70,000) Brüt Satışlar 20,000 30,000 Genel Yön. Gideri ( 5,000) ( 10,000) Faaliyet Karı 15,000 20,000 Diğer Faaliyetlerden Gelirler 3,000 - Dönem Karı 18,000 20,000 Vergi Karşılığı ( 9,000) ( 11,000) Net Kar 9,000 9,000 ======= ======= 62

63 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Karlar A Şirketi Konsolide Edilecek Şirketlerin Özsermaye Değişim Tabloları Sermaye Yasal Yedekler Birikmiş 1 Ocak ,000 2,000 9,000 Dönem Karı - - 9, Aralık ,000 2,000 18,000 B Şirketi ========== ======== ========= 1 Ocak ,000 1,000 12,000 Ödenen Temettüler - - (3,000) Dönem Karı - - 9, Aralık ,000 1,000 18,000 63

64 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek A ve B şirketlerinin, varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini toplamak ve grup içi işlemleri iptal etmek suretiyle, konsolide mali tablolarda grupdışı şirketlerle yapılan ticari faaliyetten elde edilen net geliri göstermek. Aynı temel prensip çerçevesinde, Ana Ortaklık Dışı Paylar hesaplanır ve bilançonun pasifinde gösterilir. 64

65 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 1. Sermaye Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Borç Alacak Sermaye 7,000 Bağlı Ortaklık 7,000 65

66 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 2. Temettü Gelirinin İptal Kaydı Borç Alacak Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3,000 Ödenen temettüler 3,000 B Bağlı Ortaklığının, ana ortaklığa yaptığı temettü ödemesi kaydının iptali 66

67 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 3. Ana Ortaklık Dışı Payların Belirlenmesi B Şirketinin Özsermaye Kalemleri Ana Ortaklı Dışı Paylar % Ana Ortaklı Dışı Pay Tutarı Sermaye 10, ,000 Yasal Yedekler 1, D.baş Bir.Karlar 12, ,600 Ödenen Temettüler Dönem Karı 9, ,700 Borç Alacak Sermaye 3,000 Yasal Yedek 300 Dönem başı Bir. Karlar 3,600 Ödenen Temettüler - Ana Ortaklık Dışı Paylar (Gelir Tablosu 2,700 Ana Ortaklık Dışı Paylar (Bilanço) 9,600 67

68 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 4. B den A ya Yapılan Mal Satışının İptal Kaydı Borç Alacak Satışlar 20,000 SMM 20,000 A şirketi B den aldığı malların tümünü grup dışına satmış olması nedeniyle, bu işlemden kaynaklanan grup içi kar oluşmamıştır. 5. Bağlı Ortaklık Cari Hesaplarının Karşılıklı İptali Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20,000 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 20,000 68

69 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 5. Mali Tabloların Birleştirilmesi ve Konsolidasyon Kayıtlarının Mali Tablolara Dahil Edilerek Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması (TL) A B Birleştirilmiş Eliminasyonlar Konsolide Borç Alacak Aktifler Bankalar 1,000 2,000 3, ,000 Alacaklar 60,000 30,000 90,000 20,000 70,000 Bağlı Ortak. 7,000-7,000 7,000 - Toplam Aktif 68,000 32, ,000 27,000 73,000 Pasifler Satıcılar 28,000 3,000 31,000 20,000 11,000 Ara Ortak Dışı Paylar ,600 9,600 Sermaye 20,000 10,000 30,000 10,000 20,000 Yasal Yedekler 2,000 1,000 3, ,700 Bir. Karlar Açılışı Bakiye 9,000 12,000 21,000 3,600 17,400 Ödenen Temettüler - (3,000) (3,000) 3,000 - Dönem Karı 9,000 9,000 18,000 5,700 12,300 68,000 32, ,000 39,600 39,600 73,000 69

70 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Gelir Tablosu A B Birleştirilmiş Eliminasyonlar Konsolide Borç Alacak Satışlar 80, , ,000 20, ,000 SMM (60,000) (70,000) (130,000) 20,000 (110,000) Brüt Satış Karı 20,000 30,000 50,000 50,000 Genel Yön.Gid. (5,000) (10,000) (15,000) - - (15,000) Diğer Faal. Gelirler 3,000-3,000 3,000 - Dönem Karı 18,000 20,000 38,000 3,000 35,000 Vergi Karşılığı (9,000) (11,000) (20,000) (20,000) Ana Ortaklık Dışı Paylar ,700 (2,700) 9,000 9,000 18,000 25,700 20,000 12,300 70

71 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu (TL) Sermaye Yasal Yedekler Bir. Karlar 1 Ocak ,000 2,700 17,400 Dağılan Temettü - Brüt Dönem Karı 15,000 Ana Ortaklık Dışı Pay (2,700) 31 Aralık 2000 Bakiyeleri 20,000 2,700 29,700 ====== ==== = 71

72 9. Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yönteminin Uygulanması Bu yönteme göre, müşterek yönetime tabi ortaklıklara ait bilanço ve gelir tablosu ile ilgili büyüklükler, ana ortaklığın doğrudan ve/veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla sahip olduğu müşterek yönetime tabi ortaklıktaki pay yüzdesi kadar dikkate alınarak toplanır. İşlemler sonucunda oluşturulan konsolide mali tablolarda ana ortaklık dışı özsermaye ve ana ortaklık dışı kar-zarar tutarları bulunmaz. 72

73 9. Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yönteminin Uygulanması Örnek: A İşletmesi B İşletmesi nin hisselerinin %50 sine sahiptir.a B ye 10,000 TL tutarında kira faturası düzenlemiş ve dönem sonu itibarıyla alacağını tahsil etmemiştir. 31 Aralık 2000 (TL) A Bilançosu B Bilançosu Aktif Alacaklar 15,000,000 14,000,000 Stoklar 5,000,000 8,000,000 Toplam 20,000,000 22,000,000 Pasif Borçlar 3,000,000 24,000,000 Sermaye 4,000,000 2,000,000 Bir. Karlar 3,000,000 6,000,000 Dönem Karı/(Zararı) 10,000,000 (10,000,000) Toplam Borç ve Özkaynaklar 20,000,000 22,000,000 ========= ======== 73

74 9. Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yönteminin Uygulanması B nin Varlık, Borç ve Özkaynaklarının %50 si, A nın bilançosuna eklenir (TL): A B(%50) Konsolide bilanço Alacaklar 15,000,000 7,000,000 22,000,000 Stoklar 5,000,000 4,000,000 9,000,000 Toplam 20,000,000 11,000,000 31,000,000 Borçlar 3,000,000 12,000,000 15,000,000 Sermaye 4,000,000 1,000,000 5,000,000 Birikmiş Karlar 3,000,000 3,000,000 6,000,000 Dönem Karı/Zararı 10,000,000 (5,000,000) 5,000,000 Toplam 20,000,000 11,000,000 31,000,000 Böylece, 10,000,000 TL nin, %50 si tutarındaki grup içi kira kazancı iptal edilerek, A ve B deki %50 paya isabet eden, toplam net kar hesaplanmış olmaktadır. 74

75 10.Özkaynak Yönteminin Uygulanması Özkaynak Yönteminin Uygulanması İştirakler özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilirler. İşletmelerin iştirak niteliği kazandığı tarih itibariyle ve daha sonraki pay alımlarında, bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın iştirakin sermayesinde sahip olduğu payların elde etme değeri ile bu payların iştirakin makul değerler esas alınarak düzenlenmiş bilançosundaki özsermayesinde temsil ettiği değer arasında oluşan pozitif veya negatif fark şerefiye olarak 75 bilançoda ayrı kalemler olarak gösterilir ve itfa

76 10.Özkaynak Yönteminin Uygulanması Özkaynak Yönteminin Uygulanması Örnek: A Şirketi demir çelik sektöründe faaliyet göstermektedir. Aynı sektörde faaliyet gösteren B şirketinin de 31 Aralık 1998 tarihinde 100 milyon TL bedelle %20 hissesini satın alır. A- %20 B nin satınalma değeri 100 MTL B nin makul değerinin %20 si 80 MTL Şerefiye 20 MTL A- %30 B nin satınalma değeri 200 MTL Ek %10 hissenin makul değeri 150 MTL Şerefiye 50 MTL Ancak, Tebliğ e göre şerefiye geçerli değil. İştirak bedeli arttırılacak. 76

77 10.2 Özkaynak Yönteminin Uygulanması Elde etme maliyetine kıyasla özsermaye payına isabet eden tutarda meydana gelen artışlar kar, azalışlar zarar olarak gelir tablosunda gösterilir. Özsermayedeki değişikliğin kar veya zarar dışındaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanması durumunda, ana ortaklığın özsermayesinde de bu kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılır. 77

78 10.2 Özkaynak Yönteminin Uygulanması İştiraklerden tahsil edilen kar payları ilgili iştirak tutarından düşülür. Ana ortaklığın, iştirakin zararlarındaki payı iştirakin bilanço değerine eşit veya bu değerden fazla ise iştirak iz bedeli (1 TL) ile kayıtlarda izlenir. Ana ortaklığın iştirak adına yükümlülükler üstlenmesi veya ödemeler yapması durumunda bu tutarlar, gerekirse karşılık ayırmak suretiyle zarar olarak kayıtlara alınır ve ilgili iştirak ile ilişkilendirilir. 78

79 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek A Şirketi -- %25 B Şirketi 50,000,000 TL iştirakin satın alma bedeli. B Şirketi nin 31 Aralık 1999 tarihindeki makul değeri 100,000,000 TL. A nın iştirak değeri %25 x 100,000,000 = 25,000,000 TL olması gerekirken 50,000,000 TL ödenmiş 25,000,000 TL peştemallık. A nın bilançosundaki tarihindeki kayıtlar (TL) Borç Alacak İştirakler 25,000,000 Peştemallık 25,000,000 Banka 50,000,000 Olağandışı Faaliyetlerden Giderler 5,000,000 İştirakler 5,000,000 79

80 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 1) B Şirketi 31 Mart 2000 tarihinde sermaye arttırımına gidiyor ve 30,000,000 TL olan ödenmiş sermayesinin 50,000,000 TL ye çıkarıyor. 20,000,000 x %25 = A nın payına düşen 5,000,000 TL yi A nakten ödüyor. Borç Alacak İştirakler 5,000,000 Bankalar 5,000,000 80

81 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 2) B Şirketi 30 Mart 2001 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında temttü dağıtmaya karar veriyor ve toplam 10,000,000 TL tutarında temettü ödüyor. A nın payına 2,500,000 TL düşüyor. Borç Alacak Banka 2,500,000 İştirakler 2,500,000 81

82 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 3) Aynı tarihli toplantıda B İştirakinin kayıtlarındaki 30,000,000 TL tutarındaki Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu nun sermayeye ilave edilmesi ve hissedarlara bedelsiz hisse senedi dağıtılmasına karar verildi. A nın payına düşen pay 30,000,000 x %25 = 7,500,000 Borç Alacak İştirakler 7,500,000 Y.D.D.A.İştiraklerdeki Değer Artışı 7,500,000 82

83 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 4) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, B iştiraki 10,000,000 TL kar etmiştir. A nın payına düşen 2,500,000 TL nin muhasebe kayıtları aşağıdadır: Borç Alacak İştirakler 2,500,000 İştiraklerden elde edilen gelirler (Gelir Tablosu) 2,500,000 83

84 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 5) B İştiraki, sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmaktadır. Yıl sonunda Y.D.D.A.F nda 5,000,000 TL tutarında artış meydana gelmiştir. A nın iştirak değeri artmaktadır. 5,000,000 X %25 = 1,250,000 Borç Alacak İştirakler 1,250,000 Y.D.D.A.İştiraklerdeki Değer Artışı 1,250,000 84

85 11. Mali Tablolara İlişkin Genel Hükümler ve Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Şerefiyenin Belirlenmesindeki Zorluklar İlk defa düzenlenecek konsolide mali tablolarda, önceki yıllarda ortaya çıkan şerefiyeler belirlenemiyorsa, daha sonraki yıllara ait mali tablolara ilişkin şerefiyeler dikkate alınır. 85

86 11.2. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklık ve Diğer Ortaklıklar Yabancı işletmeler olabilirler. Yabancı işletmeleri 2 gruba ayırabiliriz: 1) Ana ortaklığın devamı niteliğindeki şube özellikleri taşıyan işletmeler, ve 2) Faaliyetlerinin özelliği nedeniyle, ana ortaklıktan bağımsız yabancı işletmeler Şube Benzeri işletmelerin işlemleri ana ortaklığın işlemleri gibi değerlemeye tabi tutlur. Parasal kalemler bilanço tarihindeki, piyasa kurlarından, parasal olmayan kalemlerde işlem tarihindeki kurlardan çevrilerek, Türk Lirası na çevrilir. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 86

87 11.2. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklık ve Diğer Ortaklıklar Bağımsız yabancı işletmelerin faaliyetlerinin, Türk Lirası nın yabancı para karşısındaki değer artış veya azalışlarından etkilenmediği varsayılmaktadır ve bu nedenle, parasal olan veya olmayan tüm mali tablo kalemleri; bilanço günündeki tek kurdan TL sına çevrilir. 87

88 11.2. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklık ve Diğer Ortaklıklar Gelir ve gider kalemleri işlem gününde geçerli olan kurlar üzerinden Türk Lira sına çevrilir. Eğer ilgili işletme yüksek enflasyonlu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa, öncelikle enflasyon muhasebesi uygulanır ve daha sonra TL ye çevrim bilanço tarihindeki kurlar kullanılarak yapılır. Çevrim işleminden kaynaklanan kar ve zararlar, özsermaye hesap grubunda Çevrim Farkları hesabında gösterilir. 88

89 11.3. Tarafların Bilgi Sağlama Yükümlülüğü Bir ortaklığın iştiraki ve bağlı ortaklıkları ve bu ortaklıkların bağımsız denetçileri konsolide mali tabloların hazırlanması için gerekli olan bilgileri ana ortaklığa vermekle yükümlüdür. 89

90 11.4. Kar Dağıtımı Ana ortaklık, konsolide net kardan, SPK nın belirlediği diğer muhasebe standartlarına (konsolidasyon hariç) uygun olarak düzenlenen mali tablolardaki net kar üzerinden Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılmış yedek akçelerin düşülmesi suretiyle hesaplanan tutardan fazlasını kar payı olarak dağıtamazlar. Daha az olan net kar esas alınır. Dağıtılmamış karların daha sonraki yıllarda dağıtılmaya karar verilmesi durumunda, bu tutarların tarihi değerleri esas alınır. 90

91 11.5. İlk Konsolide Mali Tablolar Karşılaştırmalı olarak hazırlanmayabilirler. Gerekli açıklamalar dipnotlarda yapılmak durumundadır. 91

92 11.6. Diğer Mevzuata Göre Hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar Ortaklıklar, varsa kendi özel mevzuatlarına göre konsolide mali tablolar hazırlayabilirler. 92

93 11.6. Konsolide Mali Tabloların Dağımsız Denetimi Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi, ana ortaklığın bağımsız denetçisinin görevidir. Konsolide mali tablolara dahil işletmelerin mali tablolarının hazırlanmasında SPK nın muhasebe standartlarıyla ilgili düzenlemeleri esastır. İstisnalar: a) Yabancı ülkelerdeki işletmelerini UMS na uygun hazırladıkları mali tablolar, b) Türkiye de faaliyet gösteren işletmelerin, kendi özel mevzuatına göre hazırladıkları mali tablolar 93

94 11.8. Yürürlük 31 Aralık 2001 tarihinde ve daha sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan itibaren geçerli. 94

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Şirket in adresi

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2008 ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU 01.01.-31.03.2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA; Kartonsan Karton Sanayi

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

KOZA DAVETĠYE MAĞAZA ĠġLETMELERĠ VE ĠHRACAT ANONĠM ġġrketġ

KOZA DAVETĠYE MAĞAZA ĠġLETMELERĠ VE ĠHRACAT ANONĠM ġġrketġ DĠPNOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ĠĢletmenin ticaret ünvanı: Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat Anonim Şirketi olarak, 03.12.1985 tarih ve 1400 no lu Ticaret Sicil Gazetesi

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE

Detaylı

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NA Giriş ÇEMAŞ

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 1OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30.09.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İÇİNDEKİLER 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... 17 4. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 5. İŞ ORTAKLIKLARI... 18

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu ndan almış oldukları yetki belgeleri aşağıdaki gibidir:

Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu ndan almış oldukları yetki belgeleri aşağıdaki gibidir: 3 Mart 203 Tarihi İtibariyle Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.200 tarihinde Türk Ticaret

Detaylı

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK- 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4-5 ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR...

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı