Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine Usul ve Esaslar Hakkında İlgili Seminer Notları"

Transkript

1 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İle İlgili Seminer Notları 1

2 1. Tebliğin Amacı Ana ortaklığın; iştirakleri ile bağlı veya müşterek yönetime tabi ortaklıklardaki pay sahipliğinin muhasebeleşme esaslarını belirlemek ve Ana ortaklık tarafından düzenlenecek konsolide mali tabloların hazırlanma yöntemini tesbit etmek 2

3 1.1. Konsolide Mali Tabloların Amacı Ana ortaklık, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların, bilanço ve gelir tablolarını birleştirmek ve ilişkilerden kaynaklanan kar veya zararı iptal etmek suretiyle, bu topluluğun mal durum hakkında doğru bilgi vermektir. Konsolide mali tablolar; ortaklığın iştiraklerindeki hisselerini iştiraklerin elde etme maliyeti ve iştirakin satın alındığı tarihten rapor tarihine kadar geçen sürede, özsermayesindeki artış veya azalışları, iştirakteki pay sahipliği oranında göstermektir. 3

4 2. Kapsam Tebliğ kapsamındaki işletmeler: Ana ortaklıklar Bağlı ortaklıklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Sadece borsada işlem görenler 4

5 2.1. Kapsam dışı olma şartları Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yakın gelecekte elden çıkarılmak amacıyla elde tutulması Bu ortaklıkların, ciddi ve uzun süreli kısıtlamalar altında faaliyet göstermesi nedeniyle ana ortaklığa fon aktarım gücünün bulunmaması Bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların faaliyet hacimlerinin düşük olması nedeniyle, konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyen işletmeler olmaları 5

6 3. Dayanak Tebliğ, SPK Kanununun 16.cı ve 22.ci maddelerinde belirtilen SPK ya tabi işletmelerin uymak zorunda oldukları, mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme ile ilgili kurallara dayanılarak hazırlanmıştır. 6

7 4. Tanımlar 4.1. Ana ortaklık Sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı olan işletmelerdir. Bir başka ortaklığın bağlı ortaklığı veya iştiraki konumunda olabilirler Hisse senetleri borsalarda işlem gören ortaklıklar 7

8 4.2. Bağlı ortaklık Ana ortaklığın, doğrudan veya dolaylı olarak %50 den fazla oranda hisseye, oy hakkına, yönetim çoğunluğuna, seçme hakkına veya yönetim kurullarında çoğunluğa sahip olduğu işletmelerdir. Ana ortaklığın hissesi %50 nin altında olduğu halde, bağlı ortaklığın kontrolünü elinde bulundurduğu durumlarda, bağlı ortaklık mali tabloları konsolide edilir. 8

9 4.3. Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık A Ana Ortaklığı B %30 İştiraki C % 60 Bağlı Ortaklığı D %90 Bağlı Ortaklığı %10 Bağlı Menkul Kıymet E %72 Dolaylı Bağlı Ortaklık E %80 Bağlı Ortaklığı 9

10 4.4. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Yönetimi veya sermayesi konsolidasyona dahil ortaklıklar ile birlikte, başka bir hissedar ve/veya hissedarlar grubunca eşit olarak paylaşılan şirketlerdir. 10

11 4.5. İştirak Ana ortaklığın; sermayesinde %20 veya daha fazla, %50 den az oranda paya ve bu oranda yönetime katılma hakkına sahip olduğu ya da Ana ortaklığın, yönetimine katılma anlamında devamlı bir bağının olduğu ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisinin olduğu şirketlerdir. 11

12 4.6. Ana Ortaklık Dışı Özsermaye Konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların özsermayelerinde, ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısmı 12

13 4.7. Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar Konsolide gelir tablolarında bağlı ortaklıkların net dönem karlarından, ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısmı 13

14 4.8. Konsolidasyon Yöntemleri Bağlı ortaklıklar, konsolidasyon yöntemine göre, Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, müşterek yönetim konsolidasyon yöntemine göre, İştirakler, özkaynak yöntemi kullanılarak, konsolide edilir. 14

15 Konsolidasyon Yöntemi Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların mali tablolarında yer alan, varlık, borç, özkaynaklar, gelir ve giderleri bir bütün olarak birleştirilmesi ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide mali tabloların hazırlanması yöntemidir. 15

16 Müşterek Yönetim Konsolidasyon Yöntemi Konsolidasyon kapsamındaki müşterek yönetime tabi ortaklıklara ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin, Ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payın yüzdesi ile konsolidasyona alınması ve Buna uygun konsolidasyon düzeltmelerinin yapılarak konsolide mali tabloların hazırlanması yöntemidir. 16

17 Özkaynak Yöntemi Ana Ortaklığın iştiraklerdeki hissesinin gerçek değerini göstermek amacıyla, ana ortaklığın hissedarlığı oranında, iştirakin özkaynaklarındaki artış veya azalışlar, ana ortaklığın bilançosunda elde etme maliyeti ile kaydedilmiş iştirak maliyet değerinin üzerine eklenir veya bu değerden düşülür. 17

18 5. Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Genel Esaslar 5.1. Konsolidasyon Yönteminin Tesbiti Doğrudan ve Dolaylı Konsolidasyon İştirak Oranı Yöntemi Bağlı ortaklık %50 ve üstü Konsolidasyon İştirak %20 - %50 Özkaynak Bağlı Menkul Kıymetler %0 - %20 Maliyet Geçici amaçlarla satın alınan menkul kıymetler, maliyet yöntemine göre konsolide edilir. 18

19 5.2. Ortak Muhasebe Politikalarının Uygulanması Konsolidasyona tabi ortaklıkların mali tabloları, farklı muhasebe politikalarına uygun hazırlanmış ise, farklılıklar SPK nın muhasebe standartları çerçevesinde ortak muhasebe politikaları uygulanarak giderilir. Farklılıkların neden olduğu gelir gider etkisini hesaplamak mümkün değil ise, düzeltme işlemi belli varsayım ve tahminlere göre yapılır ve bu varsayımlar dipnotlarda açıklanır. 19

20 5.3. Ortak Mali Yıl Kapanış Tarihi Konsolide mali tabloların hazırlanmasında konsolide edilen tüm işletmelerin aynı mali yıla ilişkin mali tabloları kullanması esastır. Bu kuralın istisnaları aşağıdaki gibidir: 20

21 Üç Aydan Fazla Süre Olması Halinde Ana ortaklık ile bağlı ortaklık hesap dönemlerinin kapanış tarihleri arasında 3 aydan fazla süre olması halinde, ana ortaklığın hesap dönemi esas alınarak hazırlanacak ara mali tablolar kullanılır. Ancak, diğer ortaklıkların hesap dönemleri arasında yoğunlaşma olduğu takdirde, en fazla yoğunlaşma olan hesap dönemi esas alınır. 21

22 Üç Aydan Az Süre Olması Halinde Bu durumda, önceki tarihi içeren mali tablolar SPK nın Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar ve Şarta Bağlı Olaylar a ilişkin esaslar çerçevesinde, konsolide mali tablo tarihi ile uyumlaştırılır. 22

23 5.4. Yabancı İştirakler Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve diğer iştiraklerin mali tabloları konsolide bilanço gününde geçerli T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilir ve konsolide mali tablolara dahil edilir. 23

24 5.5. Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyulması BuTebliğ de hüküm bulunmayan durumlarda, SPK nın ilgili tebliğlerinde yer alan kavram, ilke, standart ve formlara uyulması gerekir. SPK nın ilgili düzenlemelerinde yer almayan hususların ortaya çıkması durumunda ise Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UMS) uyulur. 24

25 6. Konsolide Bilançoların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 6.1. Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibariyle, Ana ortaklığın, bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu hisselerin elde etme maliyeti, Bu hisselerin, bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki, özsermayesinde temsil ettiği değerden düşülür ve, 25

26 6. Konsolide Bilançoların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 6.1. Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Kayıtlı değer fazla ise, oluşan fark Pozitif Şerefiye; kayıtlı değer, bağlı ortaklığın özsermayesindeki değerden düşük ise, fark Negatif Şerefiye tanımı ile Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubu altında kaydedilir. 26

27 6. Konsolide Bilançoların Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 6.1. Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Ana ortaklığın bağlı ortaklığın tümünü veya bir bölümünü satın almak suretiyle, faaliyetlerinde yaratmayı tasarladığı ek katma değerin satın alma tarihinden itibaren belirli bir süre devam ettiği ve daha sonra bu değerin gittikçe azalarak yok olduğu genel bir kuraldır. Bu nedenle, pozitif şerefiye, bahsedilen bu süre içinde ve en fazla 20 sene içinde itfa edilmelidir. Negatif Şerefiye de benzer şekilde 20 sene içinde itfa edilmelidir, veya ilgil bağlı ortaklığın varsa dönem zararından mahsup edilebilir. 27

28 6.2. Şerefiyenin Hesaplanması - Örnek A Şirketi, B Şirketi nin hisselerinin %80 ini, 10,000 TL bedelle 31 Aralık 2000 tarihinde satın almıştır. Aynı tarih itibariyle B Şirketi nin makul değere göre değerlenmiş özsermayesinin toplam değeri, 8,000 TL dır. A Şirketi nin satın aldığı hisseye isabet eden tutar 6,400 TL dır. 8,000 x %80 = 6,400 Pozitif Şerefiye 10,000 6,400 = 3,600 TL dır. 28

29 6.3 Makul Değer Nedir? Makul değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında, bir varlığın el değiştirebileceği fiyatı veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas olacak tutarı temsil eder. Gayrimenkullerin makul değerinin belirlenmesinde uzman kuruluşların görüşleri esas alınır. 29

30 6.4. B Şirketinin Makul Değerinin Hesaplanması -Örnek B Şirketi nin 1 Ocak 2000 tarihinde Tarihi Maliyet Esasına Göre Hazırlanmış Bilançosu Aktif TL Pasif TL Bankalar 300 Borçlar 2,000 Alacaklar 2,700 Özkaynaklar Maddi Duran Sermaye 1,000 Varlıklar (net) 5,000 Birikmiş Karlar 5,000 Toplam Aktifler 8,000 Toplam Pasifler 8,000 30

31 6.4. B Şirketinin Makul Değerinin Hesaplanması -Örnek Maddi duran varlıkları oluşturan bir arsa ve binanın piyasa rayici bir uzman kuruluş tarafından saptanıyor ve bu değerin itfa payı düşüldükten sonra, 7,000 TL olduğu kabul ediliyor. B Şirketinin Makul Değer Esasına Göre Hazırlanmış Bilançosu: Aktif TL Pasif TL Bankalar 300 Borçlar 2,000 Alacaklar 2,700 Özkaynaklar Maddi Duran Sermaye 1,000 Varlıklar (net) 7,000 M.D. Varlık Piyasa Raici Farkı 2,000 Toplam Aktifler 10,000 Birikmiş Karlar 5,000 Toplam Pasifler ve Özkaynaklar 10,000 31

32 6.5. A ve B Şirketlerinin Mali Tablolarının Konsolide Edilmesiyle İlgili Eliminasyon ve Pozitif Şerefiye Kayıtları TL A Şirketinin Mali Tablolarında B nin Maliyet Değeri 10,000 B Şirketinin Sermayesinin %80 i 1,000 x % B Şirketinin Birikmiş Karlarının %80 i 5,000 x %80 4,000 B Şirketinin Piyasa Rayiç Fark %80 i 2,000 x %80 1,600 Eliminasyon Kayıtları: Borç Alacak Sermaye 800 Birikmiş Karlar 4,000 M.D. Varlık Piyasa Rayiç Farkı 1,600 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İştirak Şerefiyesi 3,600 Bağlı Ortaklıklar 10,000 Şerefiyenin itfa edilmesiyle ilgili kayıt: (6 yıl içinde itfa edilidiğini varsayalım) Diğer Olağandışı Giderler 600 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İştirak Şerefiyesi

33 6.6. Bilanço Kalemlerinin Toplanması Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermaye ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanır. Ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçlar toplam değerlerden düşülür Ortaklıklar, birbirlerinin borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerine veya kıymetli evraklarına sahiplerse, bahse konu menkul kıymetler ve kıymetli evrakların toplamı değeri de konsolide bilançodan indirilir. 33

34 6.7. Grup Şirketlerinden Alınan Varlıklarla İlgili Oluşan Karlar İptal Edilir Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar, ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmelerini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer 34

35 6.8. Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklarla İlgili Oluşan Karın Eliminasyonu Ortaklıklar arasındaki mal alım satımından doğan kar konsolide mali tablolarda stoklardan düşülerek, satılan malın maliyetine eklenir; zarar ise stoklara eklenerek satılan malın maliyetinden düşülür. 35

36 Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklar Üzerindeki Karın Eliminasyonu - Örnek Ana ortaklık, 100 TL maliyetli ürünlerinin tümünü Bağlı ortaklığı B Şirketine 200 TL bedelle satmaktadır. B Şirketi satın aldığı malların %60 ını 300 TL bedelle, grup dışı bir şirkete satmış, satın aldığı malların %40 ı dönem sonunda stoklarında kalmıştır. (KDV geçerli değildir) A Şirketi Kayıtları Borç (TL) Alacak Alacaklar 200 Satış 200 SMM 100 Stoklar 100 A Şirketinde oluşan grup içi (fiktif) kar 100 TL 36

37 Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklar Üzerindeki Karın Eliminasyonu - Örnek B Şirketi Kayıtları Borç (TL) Alacak Stoklar 200 Satıcılar 200 Alacaklar 300 Satış 300 SMM (200x%60) 120 Stoklar 120 Konsolidasyon kayıtları Borç Alacak A nın B ye Satışları 200 Stoklar ( ) x %50) = 40 SMM 160 Bir başka deyişle, yukardaki kayıtla oluşan 100 TL lik fiktif karın, %40 ı, B nin stoklarından düşülmüştür. 37

38 Ortaklık Şirketlerinden Alınan Stoklar Üzerindeki Karın Eliminasyonu - Örnek Stoklar üzerinde kalan karın saptanmasının olanaksız olduğu durumlarda bu hesaplamanın belirli varsayımlar altında yapılabileceği Tebliğ de belirtilmiştir. 38

39 6.9. Topluluk Şirketlerinden Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Fiktif Karların İptali Grup Şirketlerinin, birbirlerine yaptıkları sabit kıymet satışlarından oluşan kar veya zarar iptal edilir ve muhasebe kayıtları bu işlemler hiç yapılmamış gibi satış öncesi duruma getirilir. 39

40 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali - Örnek 1 Ocak 2001 tarihinde, Ana Ortaklık 1,000 TL net defter değeri olan (1,500 TL brüt değer, 500 TL Birikmiş Amortisman) sabit kıymeti, bağlı ortaklığı B ye 900 TL ye satmıştır. Sabit kıymetin ekonomik ömrü 6 yıldır ve tarihi itibariyle 2 yılını doldurmuştur. B şirketi sabit kıymeti 900 TL değerle satın aldıktan sonra, kalan ekonomik ömrü 4 yıl üzerinden itfa ettiğini varsayalım. 40

41 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali - Örnek Sabit kıymetin satışı nedeniyle yapılacak kayıtlar ve bu kayıtların iptal edilmesi amacıyla yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir. A Şirketi Kayıtları Borç Alacak Kasa veya Alacaklar 900 Bir. Amortismanlar 500 Sabit Kıymet Satış Zararı 100 Sabit Kıymet 1,500 Konsolidasyon eliminasyon kaydı: Sabit Kıymet 1,500 Bir. Amortismanlar 500 Kasa veya Alacaklar 900 Sabit Kıymet Satış Zararı

42 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali - Örnek Sabit kıymetin satışı nedeniyle yapılacak kayıtlar ve bu kayıtların iptal edilmesi amacıyla yapılması gerekn kayıtlar aşağıdaki gibidir. B Şirketi Kayıtları Borç Alacak Sabit kıymetler 900 Kasa veya Borçlar 900 Amortisman Gideri 225 Bir. Amortisman 225 Eliminasyon Kayıtları Kasa veya Borçlar 900 Sabit Kıymetler 900 Bir. Amortisman 225 Amortisman Gideri

43 Sabit Kıymet Alımıyla İlgili Oluşan Karların İptali Grup şirketleri arasında sabit kıymet satış kar veya zararının amortismana tabi sabit kıymet satış kar zararı elimine edilmeden önceki konsolide net kar/zararın %5 ini aşmaması halinde, bahse konu eliminasyon işlemi yapılmayabilir. 43

44 7. Konsolide Sermaye Konsolide bilançonun ödenmiş / çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş / çıkarılmış sermayesidir. Bu kuralın istisnası; bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay sahibi olmadan durumunda, konsolide sermaye, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. 44

45 7.1. Ana Ortaklık Dışı Paylar Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir. İndirilen tutarlar, konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, Ana Ortaklık Dışı Özsermaye hesap grubu adıyla gösterilir. 45

46 7.2. Ana Ortaklık Dışı Paylara İsabet Eden Zararın, Bağlı Ortaklıktaki, Azınlık Paylarını Aşması Durumunda Azınlık hisse sahiplerinin zararı karşılamaya zorunlu ancak mali açıdan yetersiz olmaları durumunda, azınlık hisselerini aşan kısım, ana ortaklığın payından düşülür. İlgili bağlı ortaklığın daha sonra kara geçmesi durumunda, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşıncaya kadar tüm karlar ana ortaklığın payına ilave edilir. 46

47 7.2. Ana Ortaklık Dışı Paylara İsabet Eden Zararın, Bağlı Ortaklıktaki, Azınlık Paylarını Aşması Durumunda Örnek: B Şirketi Ana Ortaklık Ana Ortaklık Özsermayesi Dışı Pay % Dışı Pay Tutarı Sermaye 10, ,000 Yasal Yedekler 1, Dönem Zararı (15,000) 10 (1,500) Toplam ( 4,000) ( 400) 47

48 7.2. Ana Ortaklık Dışı Paylara İsabet Eden Zararın, Bağlı Ortaklıktaki, Azınlık Paylarını Aşması Durumunda Örnek: Ana ortaklık dışı pay eksi olamayacağı için, dönem zararı azınlık hissesi (1,100) kabul edilir ve 400 birim ana ortaklık payından indirilir. Özetle, Ana Ortaklık Dışı Pay Konsolidasyon Kaydı: Borç Alacak Sermaye (bilanço) 1,000 Yasal Yedekler (bilanço) 100 Dönem zararı (gelir tablosu) 1,100 Ana Ortak Dışı Pay (bilanço) 0 48

49 7.3. Ortaklık Faaliyet Konularının Sınıflandırılması Faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması halinde, konsolide bilançonun hesap grupları faaliyet konuları itibariyle sınıflandırılabilir veya konu dipnotlarda açıklanabilir. 49

50 8. Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar 8.1. Ortaklık Şirketlerinin Gelir Tablosu Kalemlerinin Toplanması Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tabloları birleştirilir. Hesap dönemi içinde elde edilen bağlı ortaklıklar için gelir tablosu kalemlerinin toplanmasında bağlı ortaklığın elde edildiği tarihten sonra, gerçekleşen gelir ve giderleri dikkate alınır. 50

51 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Yapılan toplama işleminden sonra, ortaklıkların birbirinden yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarından ve satılan malın maliyetinden indirilir. Konsolidasyon yöntermine tabi ortaklıkların, birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilir. 51

52 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Örnek 1: A Ana Ortaklık B Bağlı Ortaklık C Topluluk dışı bir şirket B nin C de %15 hissesi var ve B nin Bağlı Menkul Kıymetler hesabında 1,000,000 TL değeri ile kayıtlı. B bu menkul kıymetini 3,000,000 TL değerle A ya satıyor ve 2,000,000 TL kar elde ediyor. Bu işlemin topluluk dahilindeki iki şirket arasında olması nedeniyle, bu kar aşağıdaki kayıtla iptal ediliyor. 52

53 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Borç Menkul Kıymet Satış Karı 2,000,000 Bağlı Menkul Kıymet (A Hesapları) 3,000,000 Bağlı Menkul Kıymet (B Hesapları) 1,000,000 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3,000,000 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3,000,000 Alacak 53

54 Örnek 2: 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu A Ana Ortaklık %90 B Bağlı Ortaklık %60 C Dolaylı Bağlı Ortaklık B nin kayıtlarında C Bağlı Ortaklığının maliyeti 100,000 TL dir. B, A ya, C hisselerini 300,000 TL bedelle satmıştır. B nin kayıtlarında oluşan satış kazancı 200,000 TL dir. C nin makul değere göre belirlenmiş net varlık değeri, 400,000 TL dir. Dolayısıyla A 60,000 TL peştemallık ödemiştir. 300,000 (400,000 x %60) = 60,000 Konsolidayon kayıtları aşağıdaki gibidir: 54

55 8.2. Grup Şirketlerinin Birbirlerine Yaptıkları Satışların Eliminasyonu Borç Alacak Bağlı Ortaklık Satış Kazancı 200,000 Bağlı Ortaklıklar (net) 200,000 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 300,000 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 300,000 Satış kazancının ve ilgili cari hesapların iptal kaydı Özsermaye (C hesaplarında) 240,000 Bağlı Ortaklık (A hesaplarında) 300,000 Peştemallık (A hesaplarında) 60,000 Ana ortaklık ve bağlı ortaklık bilançolarında karşılık olarak, iştirak ve özsermaye hesaplarının iptali ve peştemallıkkaydı 55

56 8.3. Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar Konsolide Gelir Tablosunda, net dönem kar/zararından, azınlık hisselerine düşen pay, Net Konsolide Kar Zarardan önce Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar hesap grubu adıyla indirim veya artırım olarak gösterilir. 56

57 8.4. Bağlı Ortaklığın Satın Alınması ve Elden Çıkarılması Gelir tablosunda, bağlı ortaklığın elde edilme ve elden çıkarılma tarihleri arasında geçen süredeki işlemler dahil edilir. 57

58 8.5. Bağlı Ortaklığın Elden Çıkarılması Bağlı ortaklığın elden çıkarılması durumunda elde edilen gelir ile bağlı ortaklığın aktiflerde izlenen tutarından borçların çıkarılması sonucu bulunan tutar arasındaki fark gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 58

59 8.6. Ortaklık Faaliyet Konularının Sınıflandırılması Ortaklık faaliyet konularının birbirinden çok farklı olması halinde konsolide gelir tablosu kalemleri faaliyet konuları itibariyle gruplandırılabilir. 59

60 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek A Ortaklığı %70 B Bağlı Ortaklığı A Şirketi B nin %70 ine sahiptir. B nin sermayesi 10,000 TL, A nın hissesinin kayıtlı değeri 7,000 TL dir. B nin sermayesinin %30 unu oluşturan hisseler Ana Ortaklık Dışı Paylardır tarihinde B şirketi A ya 3,000 TL temettü ödemiştir. Dönem içinde B, A ya 20,000 TL satış yapmış, A, B den aldığı malları 30,000 TL değerle grup dışına satmıştır. B, A dan olan alacaklarını itibariyle tahsil etmemiştir. 60

61 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Konsolide Edilecek Şirketlerin Bilançoları A Şirketi B Şirketi Aktifler Bankalar 1,000 2,000 Alacaklar 60,000 30,000 Bağlı Ortaklıklar 7,000 - Aktif Toplamı 68,000 32,000 ======= ======= Pasifler Borçlar 28,000 3,000 Özkaynaklar Sermaye 20,000 10,000 Yasal Yedekler 2,000 1,000 Dönem başı Bir.karlar 9,000 12,000 Ödenen Temettüler - ( 3,000) Dönem Karı 9,000 9,000 Pasif ve Özkaynaklar Toplamı 68,000 32,000 61

62 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Konsolide Edilecek Şirketlerin Gelir Tabloları A Şirketi Satışlar 80, ,000 B Şirketi SMM (60,000) ( 70,000) Brüt Satışlar 20,000 30,000 Genel Yön. Gideri ( 5,000) ( 10,000) Faaliyet Karı 15,000 20,000 Diğer Faaliyetlerden Gelirler 3,000 - Dönem Karı 18,000 20,000 Vergi Karşılığı ( 9,000) ( 11,000) Net Kar 9,000 9,000 ======= ======= 62

63 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Karlar A Şirketi Konsolide Edilecek Şirketlerin Özsermaye Değişim Tabloları Sermaye Yasal Yedekler Birikmiş 1 Ocak ,000 2,000 9,000 Dönem Karı - - 9, Aralık ,000 2,000 18,000 B Şirketi ========== ======== ========= 1 Ocak ,000 1,000 12,000 Ödenen Temettüler - - (3,000) Dönem Karı - - 9, Aralık ,000 1,000 18,000 63

64 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek A ve B şirketlerinin, varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini toplamak ve grup içi işlemleri iptal etmek suretiyle, konsolide mali tablolarda grupdışı şirketlerle yapılan ticari faaliyetten elde edilen net geliri göstermek. Aynı temel prensip çerçevesinde, Ana Ortaklık Dışı Paylar hesaplanır ve bilançonun pasifinde gösterilir. 64

65 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 1. Sermaye Bağlı Ortaklık Eliminasyonu Borç Alacak Sermaye 7,000 Bağlı Ortaklık 7,000 65

66 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 2. Temettü Gelirinin İptal Kaydı Borç Alacak Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3,000 Ödenen temettüler 3,000 B Bağlı Ortaklığının, ana ortaklığa yaptığı temettü ödemesi kaydının iptali 66

67 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 3. Ana Ortaklık Dışı Payların Belirlenmesi B Şirketinin Özsermaye Kalemleri Ana Ortaklı Dışı Paylar % Ana Ortaklı Dışı Pay Tutarı Sermaye 10, ,000 Yasal Yedekler 1, D.baş Bir.Karlar 12, ,600 Ödenen Temettüler Dönem Karı 9, ,700 Borç Alacak Sermaye 3,000 Yasal Yedek 300 Dönem başı Bir. Karlar 3,600 Ödenen Temettüler - Ana Ortaklık Dışı Paylar (Gelir Tablosu 2,700 Ana Ortaklık Dışı Paylar (Bilanço) 9,600 67

68 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 4. B den A ya Yapılan Mal Satışının İptal Kaydı Borç Alacak Satışlar 20,000 SMM 20,000 A şirketi B den aldığı malların tümünü grup dışına satmış olması nedeniyle, bu işlemden kaynaklanan grup içi kar oluşmamıştır. 5. Bağlı Ortaklık Cari Hesaplarının Karşılıklı İptali Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20,000 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 20,000 68

69 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek 5. Mali Tabloların Birleştirilmesi ve Konsolidasyon Kayıtlarının Mali Tablolara Dahil Edilerek Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması (TL) A B Birleştirilmiş Eliminasyonlar Konsolide Borç Alacak Aktifler Bankalar 1,000 2,000 3, ,000 Alacaklar 60,000 30,000 90,000 20,000 70,000 Bağlı Ortak. 7,000-7,000 7,000 - Toplam Aktif 68,000 32, ,000 27,000 73,000 Pasifler Satıcılar 28,000 3,000 31,000 20,000 11,000 Ara Ortak Dışı Paylar ,600 9,600 Sermaye 20,000 10,000 30,000 10,000 20,000 Yasal Yedekler 2,000 1,000 3, ,700 Bir. Karlar Açılışı Bakiye 9,000 12,000 21,000 3,600 17,400 Ödenen Temettüler - (3,000) (3,000) 3,000 - Dönem Karı 9,000 9,000 18,000 5,700 12,300 68,000 32, ,000 39,600 39,600 73,000 69

70 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Gelir Tablosu A B Birleştirilmiş Eliminasyonlar Konsolide Borç Alacak Satışlar 80, , ,000 20, ,000 SMM (60,000) (70,000) (130,000) 20,000 (110,000) Brüt Satış Karı 20,000 30,000 50,000 50,000 Genel Yön.Gid. (5,000) (10,000) (15,000) - - (15,000) Diğer Faal. Gelirler 3,000-3,000 3,000 - Dönem Karı 18,000 20,000 38,000 3,000 35,000 Vergi Karşılığı (9,000) (11,000) (20,000) (20,000) Ana Ortaklık Dışı Paylar ,700 (2,700) 9,000 9,000 18,000 25,700 20,000 12,300 70

71 8.6.1 Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanışı- Örnek Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu (TL) Sermaye Yasal Yedekler Bir. Karlar 1 Ocak ,000 2,700 17,400 Dağılan Temettü - Brüt Dönem Karı 15,000 Ana Ortaklık Dışı Pay (2,700) 31 Aralık 2000 Bakiyeleri 20,000 2,700 29,700 ====== ==== = 71

72 9. Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yönteminin Uygulanması Bu yönteme göre, müşterek yönetime tabi ortaklıklara ait bilanço ve gelir tablosu ile ilgili büyüklükler, ana ortaklığın doğrudan ve/veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla sahip olduğu müşterek yönetime tabi ortaklıktaki pay yüzdesi kadar dikkate alınarak toplanır. İşlemler sonucunda oluşturulan konsolide mali tablolarda ana ortaklık dışı özsermaye ve ana ortaklık dışı kar-zarar tutarları bulunmaz. 72

73 9. Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yönteminin Uygulanması Örnek: A İşletmesi B İşletmesi nin hisselerinin %50 sine sahiptir.a B ye 10,000 TL tutarında kira faturası düzenlemiş ve dönem sonu itibarıyla alacağını tahsil etmemiştir. 31 Aralık 2000 (TL) A Bilançosu B Bilançosu Aktif Alacaklar 15,000,000 14,000,000 Stoklar 5,000,000 8,000,000 Toplam 20,000,000 22,000,000 Pasif Borçlar 3,000,000 24,000,000 Sermaye 4,000,000 2,000,000 Bir. Karlar 3,000,000 6,000,000 Dönem Karı/(Zararı) 10,000,000 (10,000,000) Toplam Borç ve Özkaynaklar 20,000,000 22,000,000 ========= ======== 73

74 9. Müşterek Yönetim Konsolidasyonu Yönteminin Uygulanması B nin Varlık, Borç ve Özkaynaklarının %50 si, A nın bilançosuna eklenir (TL): A B(%50) Konsolide bilanço Alacaklar 15,000,000 7,000,000 22,000,000 Stoklar 5,000,000 4,000,000 9,000,000 Toplam 20,000,000 11,000,000 31,000,000 Borçlar 3,000,000 12,000,000 15,000,000 Sermaye 4,000,000 1,000,000 5,000,000 Birikmiş Karlar 3,000,000 3,000,000 6,000,000 Dönem Karı/Zararı 10,000,000 (5,000,000) 5,000,000 Toplam 20,000,000 11,000,000 31,000,000 Böylece, 10,000,000 TL nin, %50 si tutarındaki grup içi kira kazancı iptal edilerek, A ve B deki %50 paya isabet eden, toplam net kar hesaplanmış olmaktadır. 74

75 10.Özkaynak Yönteminin Uygulanması Özkaynak Yönteminin Uygulanması İştirakler özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilirler. İşletmelerin iştirak niteliği kazandığı tarih itibariyle ve daha sonraki pay alımlarında, bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın iştirakin sermayesinde sahip olduğu payların elde etme değeri ile bu payların iştirakin makul değerler esas alınarak düzenlenmiş bilançosundaki özsermayesinde temsil ettiği değer arasında oluşan pozitif veya negatif fark şerefiye olarak 75 bilançoda ayrı kalemler olarak gösterilir ve itfa

76 10.Özkaynak Yönteminin Uygulanması Özkaynak Yönteminin Uygulanması Örnek: A Şirketi demir çelik sektöründe faaliyet göstermektedir. Aynı sektörde faaliyet gösteren B şirketinin de 31 Aralık 1998 tarihinde 100 milyon TL bedelle %20 hissesini satın alır. A- %20 B nin satınalma değeri 100 MTL B nin makul değerinin %20 si 80 MTL Şerefiye 20 MTL A- %30 B nin satınalma değeri 200 MTL Ek %10 hissenin makul değeri 150 MTL Şerefiye 50 MTL Ancak, Tebliğ e göre şerefiye geçerli değil. İştirak bedeli arttırılacak. 76

77 10.2 Özkaynak Yönteminin Uygulanması Elde etme maliyetine kıyasla özsermaye payına isabet eden tutarda meydana gelen artışlar kar, azalışlar zarar olarak gelir tablosunda gösterilir. Özsermayedeki değişikliğin kar veya zarar dışındaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanması durumunda, ana ortaklığın özsermayesinde de bu kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılır. 77

78 10.2 Özkaynak Yönteminin Uygulanması İştiraklerden tahsil edilen kar payları ilgili iştirak tutarından düşülür. Ana ortaklığın, iştirakin zararlarındaki payı iştirakin bilanço değerine eşit veya bu değerden fazla ise iştirak iz bedeli (1 TL) ile kayıtlarda izlenir. Ana ortaklığın iştirak adına yükümlülükler üstlenmesi veya ödemeler yapması durumunda bu tutarlar, gerekirse karşılık ayırmak suretiyle zarar olarak kayıtlara alınır ve ilgili iştirak ile ilişkilendirilir. 78

79 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek A Şirketi -- %25 B Şirketi 50,000,000 TL iştirakin satın alma bedeli. B Şirketi nin 31 Aralık 1999 tarihindeki makul değeri 100,000,000 TL. A nın iştirak değeri %25 x 100,000,000 = 25,000,000 TL olması gerekirken 50,000,000 TL ödenmiş 25,000,000 TL peştemallık. A nın bilançosundaki tarihindeki kayıtlar (TL) Borç Alacak İştirakler 25,000,000 Peştemallık 25,000,000 Banka 50,000,000 Olağandışı Faaliyetlerden Giderler 5,000,000 İştirakler 5,000,000 79

80 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 1) B Şirketi 31 Mart 2000 tarihinde sermaye arttırımına gidiyor ve 30,000,000 TL olan ödenmiş sermayesinin 50,000,000 TL ye çıkarıyor. 20,000,000 x %25 = A nın payına düşen 5,000,000 TL yi A nakten ödüyor. Borç Alacak İştirakler 5,000,000 Bankalar 5,000,000 80

81 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 2) B Şirketi 30 Mart 2001 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında temttü dağıtmaya karar veriyor ve toplam 10,000,000 TL tutarında temettü ödüyor. A nın payına 2,500,000 TL düşüyor. Borç Alacak Banka 2,500,000 İştirakler 2,500,000 81

82 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 3) Aynı tarihli toplantıda B İştirakinin kayıtlarındaki 30,000,000 TL tutarındaki Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu nun sermayeye ilave edilmesi ve hissedarlara bedelsiz hisse senedi dağıtılmasına karar verildi. A nın payına düşen pay 30,000,000 x %25 = 7,500,000 Borç Alacak İştirakler 7,500,000 Y.D.D.A.İştiraklerdeki Değer Artışı 7,500,000 82

83 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 4) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, B iştiraki 10,000,000 TL kar etmiştir. A nın payına düşen 2,500,000 TL nin muhasebe kayıtları aşağıdadır: Borç Alacak İştirakler 2,500,000 İştiraklerden elde edilen gelirler (Gelir Tablosu) 2,500,000 83

84 10.3 Özkaynak Yöntemi - Örnek 5) B İştiraki, sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmaktadır. Yıl sonunda Y.D.D.A.F nda 5,000,000 TL tutarında artış meydana gelmiştir. A nın iştirak değeri artmaktadır. 5,000,000 X %25 = 1,250,000 Borç Alacak İştirakler 1,250,000 Y.D.D.A.İştiraklerdeki Değer Artışı 1,250,000 84

85 11. Mali Tablolara İlişkin Genel Hükümler ve Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar Şerefiyenin Belirlenmesindeki Zorluklar İlk defa düzenlenecek konsolide mali tablolarda, önceki yıllarda ortaya çıkan şerefiyeler belirlenemiyorsa, daha sonraki yıllara ait mali tablolara ilişkin şerefiyeler dikkate alınır. 85

86 11.2. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklık ve Diğer Ortaklıklar Yabancı işletmeler olabilirler. Yabancı işletmeleri 2 gruba ayırabiliriz: 1) Ana ortaklığın devamı niteliğindeki şube özellikleri taşıyan işletmeler, ve 2) Faaliyetlerinin özelliği nedeniyle, ana ortaklıktan bağımsız yabancı işletmeler Şube Benzeri işletmelerin işlemleri ana ortaklığın işlemleri gibi değerlemeye tabi tutlur. Parasal kalemler bilanço tarihindeki, piyasa kurlarından, parasal olmayan kalemlerde işlem tarihindeki kurlardan çevrilerek, Türk Lirası na çevrilir. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 86

87 11.2. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklık ve Diğer Ortaklıklar Bağımsız yabancı işletmelerin faaliyetlerinin, Türk Lirası nın yabancı para karşısındaki değer artış veya azalışlarından etkilenmediği varsayılmaktadır ve bu nedenle, parasal olan veya olmayan tüm mali tablo kalemleri; bilanço günündeki tek kurdan TL sına çevrilir. 87

88 11.2. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklık ve Diğer Ortaklıklar Gelir ve gider kalemleri işlem gününde geçerli olan kurlar üzerinden Türk Lira sına çevrilir. Eğer ilgili işletme yüksek enflasyonlu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa, öncelikle enflasyon muhasebesi uygulanır ve daha sonra TL ye çevrim bilanço tarihindeki kurlar kullanılarak yapılır. Çevrim işleminden kaynaklanan kar ve zararlar, özsermaye hesap grubunda Çevrim Farkları hesabında gösterilir. 88

89 11.3. Tarafların Bilgi Sağlama Yükümlülüğü Bir ortaklığın iştiraki ve bağlı ortaklıkları ve bu ortaklıkların bağımsız denetçileri konsolide mali tabloların hazırlanması için gerekli olan bilgileri ana ortaklığa vermekle yükümlüdür. 89

90 11.4. Kar Dağıtımı Ana ortaklık, konsolide net kardan, SPK nın belirlediği diğer muhasebe standartlarına (konsolidasyon hariç) uygun olarak düzenlenen mali tablolardaki net kar üzerinden Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılmış yedek akçelerin düşülmesi suretiyle hesaplanan tutardan fazlasını kar payı olarak dağıtamazlar. Daha az olan net kar esas alınır. Dağıtılmamış karların daha sonraki yıllarda dağıtılmaya karar verilmesi durumunda, bu tutarların tarihi değerleri esas alınır. 90

91 11.5. İlk Konsolide Mali Tablolar Karşılaştırmalı olarak hazırlanmayabilirler. Gerekli açıklamalar dipnotlarda yapılmak durumundadır. 91

92 11.6. Diğer Mevzuata Göre Hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar Ortaklıklar, varsa kendi özel mevzuatlarına göre konsolide mali tablolar hazırlayabilirler. 92

93 11.6. Konsolide Mali Tabloların Dağımsız Denetimi Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi, ana ortaklığın bağımsız denetçisinin görevidir. Konsolide mali tablolara dahil işletmelerin mali tablolarının hazırlanmasında SPK nın muhasebe standartlarıyla ilgili düzenlemeleri esastır. İstisnalar: a) Yabancı ülkelerdeki işletmelerini UMS na uygun hazırladıkları mali tablolar, b) Türkiye de faaliyet gösteren işletmelerin, kendi özel mevzuatına göre hazırladıkları mali tablolar 93

94 11.8. Yürürlük 31 Aralık 2001 tarihinde ve daha sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan itibaren geçerli. 94

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 4 ÖZKAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 4 ÖZKAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 4 ÖZKAYNAKLAR Özkaynaklar 5411 Sayılı Bankalar Kanununun 44-47.maddeleri «Özkaynaklar ve Standart Oranlar» başlığı ile özkaynakları düzenlemiştir. Ayrıca «Bankaların Özkaynaklarına İlişkin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1.MUHASEBE POLİTİKALARI 1.01. Şirketin muhasebe kayıtları, Türk Lirası ile Türk Ticaret Kanunu, Mali Mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen ilgili mevzuat

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) NET HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları 31.12.26 31.12.25 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 95.42.85 86.37.561 Hazır Değerler 4 12.63.975 1.743.381 Menkul Kıymetler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı