>>> SAYI SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 38 39. SAYIDA NELER VAR? ONLINE BANKACILIK DOSYA YÖNET C LER. DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR"

Transkript

1

2 SAYI 38 TEMEL B LG LER ONLINE BANKACILIK INTERNET ÜZER NDE BANKACILIK filemler. WINDOWS DOSYA YÖNET C LER B LG SAYARINIZI DÜZENL KULLANMANIN YOLU. PROJELER DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI DAHA E LENC L WORD BELGELER HAZIRLAMAK. INTERNET INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR INTERNET TE NEfiEL S TELER. WEB SAYFASI TASARIMI (ÖZET 3) Ö REND KLER M Z N GÖZDEN GEÇ R LMES. INTERNET ÜZER NDE ARAMA INTERNET TE ARADI INIZ B LG LER KOLAYCA BULMAK. MULTIMEDIA VE E LENCE OCR NED R? OCR TEKNOLOJ S N N TANITIMI. 39. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER ELEKTRON K SEKRETER. WINDOWS MAKROLAR. WINDOWS MEDIA PLAYER 7. PROJELER MAKRO OLUfiTURMAK. INTERNET INTERNET ÜZER NDE fi ARAMAK BROWSER PROGRAMINIZI RENKLEND R N. MULTIMEDIA VE E LENCE MULTIMEDIA KLAVYELER. PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (XIII) 7 A ustos ta Bayilerde Kaç rmay n! PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (12) WINDOWS 98 Ç N ÖNEML PUÇLARI. Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 ONLINE BANKACILIK TEMEL B LG LER ONLINE BANKACILIK Fatura ödemek için banka kuyruklar nda beklemekten s k ld n z m? Yak n zamana dek bankac l k ifllemlerinizi yapabilmenin tek yolu bir banka flubesine gitmekti. Ancak bu söylendi i kadar kolay bir ifl de ildir. Faturalar n z yat rmak ya da basit bir havale yapmak için saatlerce kuyrukta beklemeniz gerekebilir. Özellikle kalabal k yerleflim bölgelerinde bulunan banka flubelerindeki yo unlu un günün hiçbir saatinde azalmad n hesaba katarsan z, s k s k bankaya ifli düflen bir insan n flubelerde kuyruk bekleyerek ne denli fazla zaman yitirdi ini tahmin edebilirsiniz. Oysa günümüzde en de erli fleylerden biri de zamand r. Nitekim bilgisayar teknolojisinin geliflmesi ve bankac l k sektöründe vazgeçilmez bir yer almaya bafllamas yla beraber, bankalar baflta seçkin müflterileri olmak üzere birlikte çal flt klar kiflilerin ifllerini daha kolay görebilmelerini sa layacak çal flmalar yapmaya bafllad lar. nsanlar n banka flubelerinde kuyruk beklemeden çeflitli ifllemler yapabilmesine yönelik ilk uygulama ATM ad verilen otomatik cihazlar fleklinde kullan ma sürüldü. Bir ATM cihaz n n en büyük avantaj günün 24 saati hizmet verebilmesi, ayr ca do rudan bankan n bilgisayar sistemine ba l oldu u için ço u ifllemi h zl bir biçimde gerçeklefltirebilmesidir. Bu sistemde insan gücüne duyulan ihtiyaç oldukça azalmakta, bu da sürati art rmakta ve maliyeti düflürmektedir. Ancak ifllemler ne kadar h zl olsa da, yine de insanlar n vakit ay r p ATM bulunan bir flubeye kadar gitmeleri gerekmektedir ve bu da zaman alan bir ifltir. Bu yüzden bankac lar zaman içinde yeni yöntemler gelifltirmifllerdir. Internet kullan m n n yayg nlaflmas yla birlikte bankalar müflterilerine buradan hizmet vermeye bafllam fllard r. Gerçekten de Internet bu ifl için oldukça iyi bir ortamd r, çünkü teorik olarak bir bilgisayar ve telefon hatt bulunan her yerden bankaya ulaflabilmek mümkün olmaktad r. Ancak Internet üzerinden yap lan bankac l n da iki farkl yöntemi mevcuttur. lk yöntemde banka bu hizmetten faydalanmak isteyen müflterisine kullanmas için özel bir yaz l m ve flifreler sa lar. Müflteriler bankan n bu ifl için haz rlanm fl olan bilgisayar na bu yaz l m kullanarak ba lanabilir ve ifllemlerini yapabilirler. Her ne kadar güvenlik aç s ndan bu yöntem nispeten daha iyi olsa da, ifllemlerinizi sadece bu yaz l m n kurulu oldu u bilgisayardan yapabilmeniz Internet bankac l n n sa lad esnekli i büyük oranda k s tlamaktad r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 195

4 <<< TEMEL B LG LER ONLINE BANKACILIK Internet bankac l nda uygulanan di er yöntemde ise kullan c lar n tüm ihtiyac olan Internet ba lant s ve uygun bir browser yaz l m olan herhangi bir bilgisayard r. Bu yöntemde bu ifl için özel olarak haz rlanm fl yaz l mlarla banka bilgisayar na ba lanmak yerine, o bankan n Internet üzerinde halka aç k olan web sitesine girilir. Bu siteler hem bankan n hizmetleriyle ilgili bilgi vermek, hem de bankada hesab olan müflterilerin ifllemlerini gerçeklefltirmek için tasarlanm fllard r. Bir müflteri istedi inde bu sitedeki özel bölüme girmek ve kendisine sa lanan güvenlik flifresini kullanmak suretiyle çeflitli hizmetlerden yararlanma f rsat bulabilir. Bu tür bir uygulamada banka flubelerinden gerçeklefltirilebilecek hemen her tür ifllemi eviniz ya da ofisinizdeki bilgisayar n zdan yapabilirsiniz. Ayr ca di er yöntemde oldu- u gibi çok özel bir yaz l m kullanmak gerekmedi inden, Internet bankac l kavram n n sa lad esneklik te yitirilmemifl olur, çünkü ifllemlerinizi herhangi bir bilgisayardan yapabilirsiniz. Ancak bu tür bir uygulamada özellikle güvenlik konusuna fazladan özen göstermeniz gereklidir, çünkü yap s itibariyle Internet pek güvenilir bir ortam de ildir. GÜVENL K ÖNLEMLER Internet bankac l nda güvenlik en önemli unsuru oluflturur, bir banka ve mudileri aras ndaki iletiflimde gizlilik flüphesiz en önemli noktad r. Bunun için al nan güvenlik önlemleri üç ana k - s mdan oluflur: 1) letilen verilerin güvenli inin sa lanmas ilk önemli unsurdur. Burada amaç banka ve mudi aras ndaki veri transferinin üçüncü flah slar taraf ndan izlenmesini önlemektir. Bunun için gönderilen verilerin flifrelenmesi gerekir ve bunda da bugün için en güvenli yöntem say lan 128-bit SSL (Secure Socket Layer) flifreleme teknolojisi kullan l r. 2) kinci önemli unsur veri al flveriflini gerçeklefltiren her iki taraf n da kimliklerinin do rulanmas d r. Bunun anlam banka ile haberleflen kiflinin gerçekten iddia etti i kifli oldu unun ispatlanmas d r. Ayn flekilde bankan n da kimli i ispatlanmal d r. Bunun için genellikle bir flifreleme sistemi ve bir de elektronik kod kullan l r. 3) Gelen ve giden verilerin kayna n n ispatlanmas ise üçüncü önemli unsurdur. Burada aktar - lan bilgilerin gerçekten de banka ve mudi taraf ndan gönderilmekte oldu u kan tlanmal d r. Bunun için gönderilen veri paketlerine özel bir dijital "imza" at l r. 196 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 ONLINE BANKACILIK TEMEL B LG LER Bankalar n güvenlik amac yla kulland klar özel "imza" ya da "flifreler" birkaç farkl türde olabilir. Bunlardan ilki hesap makinesine benzeyen bir PIN hesaplay c d r. Bu cihaz belirli bir algoritmaya göre o an için geçerli olan bir kod numaras üretir ve kullan c verdi i ifllem emirlerine bu kodu ekler. Bu kod genellikle k sa bir süre için geçerlidir, bu da çözülmesini neredeyse imkans z k - lar. Kodun gerçek karfl l n sadece onu alan banka bilgisayar bilmektedir. Baz bankalar cep telefonu arac l ile kullan c ya bir kod göndermek suretiyle bu tür bir PIN üreticiye ihtiyaç duyulmas n önlerler. Internet bankac l nda kullan lan ikinci elektronik imza biçimi ise banka taraf ndan kullan c ya sa lanan özel bir dijital kimliktir. Kullan c bu kimlik dosyas n bilgisayar na yükler ve bir ifllem yaparken bunu da beraberinde iletir. Bankan n bilgisayar sistemi bu kimli in do rulu unu kontrol eder, buna göre gelen verileri onaylar. Bu sistemin en zay f yan kendi bilgisayar n z haricindeki bilgisayarlardan bankac l k ifllemlerinizi yapabilmek bu özel kodu da disket üzerine kaydederek beraberinizde tafl mak zorunda olman zd r. Ayr ca bu kodun yabanc bir bilgisayarda unutulma tehlikesi de her zaman mevcuttur. En yayg n olarak kullan lan ve en kullan fll olan yöntem ise kullan c lara banka taraf ndan bir kullan c ad ve flifresi sa lanmas d r. Bu afl lmas imkans z bir güvenlik yöntemi de ildir, tek bafl na zay f yanlar mevcuttur. Ancak ço u zaman yeterli olmaktad r, ayr ca bankac l k ifllemlerinizi herhangi bir bilgisayardan rahatl kla yapabilmenize imkan tan r. SORUNLAR VE D KKAT ED LMES GEREKEN UNSURLAR Internet üzerindeki bankac l k hizmetlerinden faydalanacaksan z, öncelikle dikkat etmeniz gereken birkaç önemli unsur vard r. Bunlardan ilki yukar da anlatt m z güvenlik konular ve çal flmay planlad n z bankan n bunlara ne kadar özen gösterdi idir. Bu konuda önceden ayr nt l bir araflt rma yapmak sizi uzun vadede büyük s k nt - lardan kurtaracakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 197

6 <<< TEMEL B LG LER ONLINE BANKACILIK Dikkat etmeniz gereken ikinci husus ise çal flaca n z bankan n Internet bankac l - hizmetlerinin ne ölçüde geliflmifl oldu udur. Özellikle nispeten küçük ölçekli bankalar n standard flube hizmetlerini Internet üzerine tafl malar yavafl ve kademeli olabilmektedir. Bu durumda müflterilere sunulan Online hizmetler de bir hayli k s tl olabilmektedir. Amac n z faturalar n z bankan z n web sitesini kullanarak yat rmak ya da ayn flekilde havale yapmak olabilir. Ancak e er çal flaca n z banka bu tür hizmetleri henüz tam anlam yla Internet ortam na tafl mad ysa, kendinizi yeniden kuyrukta beklerken bulabilirsiniz. Ayr ca baz bankalar n Internet üzerinden yap - lan ifllemleri san ld gibi an nda uygulamaya koymad n da hat rlatmak isteriz. Tüm bilgisayar a n h zl ve güvenilir bir biçimde güncellemek büyük yat r m isteyen bir ifltir. Bu yüzden baz bankalar bu ifllemi günde birkaç defa ve ço unlukla da mesai saatleri içinde yapmakla yetinmektedirler. Tabii ki siz yine de günün herhangi bir saatinde Internet üzerinden ifllem emri verebilirsiniz, ancak baz durumlarda bu ifllemlerin an nda yap lm yor olmas can s k c sonuçlar do mas na sebep olabilir. O yüzden çal flmay planlad n z bankan n ne tür bir sistem kulland n ö renmenizde fayda vard r. fllem emirlerinin an nda m yoksa belirli aral klarla m de erlendirildi iniz ö renmeniz tats z sürprizler yaflaman z önleyecektir. Dikkat etmeniz gereken bir baflka koflul da Internet bankac l n n size olan maliyetini göz ard etmemektir. Baz bankalar verdikleri hizmetin tür vekalitesine göre de iflen oranlarda kullan m ücretleri talep edebilirler. Ço u zaman bankada uygun bir hesap açt rmak yeterli olabilir, ancak yine de bu konuyu da detayl bir biçimde sorgulamakta fayda vard r. Ayr ca normalde flubelerde yap lan havale ve daha pek çok ifllemden ücret kesildi ini unutmay n. Internet bankac l nda bu ücretler çok daha düflük olabilmekte, ya da hiç talep edilmeyebilmektedir. Ama yine de neyle karfl laflaca n zdan emin olmak gereklidir. I < INFO> Internet bankac l için standard bir PC kullanabilirsiniz, ancak ço u banka sadece Windows serisi iflletim sistemleri ile iletiflim kuracak biçimde ayarlanm flt r. Çal flaca n z banka bunun d fl ndaki MacOS ya da Unix tarz iflletim sistemleriyle uyumsuzluk gösteriyor olabilir. Bu konuda da yetkililerden bilgi istemek ak ll ca olacakt r. 198 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 DOSYA YÖNET C LER WINDOWS DOSYA YÖNET C LER Bilgisayar n zdaki veri dosyalar n s ralamak için özel programlar kullanman z gerekir. Bilgisayar n za kaydetti iniz veriler dosyalar ve klasörler fleklinde depolan rlar. Bunlar tasnif edebilmek ve içlerinde arad klar n z kolayca bulabilmek için genel olarak "dosya yöneticisi" ad yla bilinen uygulamalara ihtiyac n z vard r. Bu tür yaz l mlar neredeyse bilgisayarlar için ilk iflletim sisteminin ortaya ç kmas ndan beri kullan lmaktad rlar. Özellikle DOS gibi komut sat r ndan yaz l komutlar girilmek suretiyle iflleyen eski iflletim sistemlerinin döneminde bu tür uygulamalar kullan - c lar n hayat n kolaylaflt rmas aç s ndan vaz geçilmez bir hal alm fllard r. Bu uygulamalar sayesinde kullan c lar komut sat rlar yla bo uflmaktan kurtularak veri dosyalar n kolay anlafl l r bir flekilde düzenleme imkan bulmufllard r. Nitekim sonradan ç kan yeni iflletim sistemlerinde bir dosya yöneticisine standard olarak yer verilmesi hiç flafl rt c de ildir. Eskiden en yayg n kullan lan iflletim sistemlerinden biri olan DOS alt nda çal flmak üzere haz rlanm fl dosya yöneticilerinin atas olarak Norton uygulamas gösterilebilir. DOS arabirimi sadece siyah bir ekran ve yan p sönen bir imleçten ibaretken, Norton un mavi renkli çal flma penceresi insanlara büyük bir ferahl k sa lam flt r. Bugün al fl k oldu umuz Windows pencerelerini and ran bir arabirime sahip olan Norton sayesinde insanlar rahatl kla sabit disklerindeki dosyalar n yerini bulabiliyor, onlar birkaç tufla t klayarak tafl yabiliyor, silebiliyor ya da kopyalayabiliyorlard. Ayr - ca Norton kullan c lara dosyalar n gizlenmesi ya da programlar n h zl bir biçimde çal flt r labilmesi gibi konularda da büyük kolayl k sa l yordu. Yani bugün bizim do al kabul etti imiz tüm temel çal flma olanaklar n o zaman için bu uygulama sa l yordu ve bu da oldukça büyük bir geliflme say l yordu. Zaman içinde Windows iflletim sisteminin ortaya ç kmas ve geliflmesiyle birlikte dosya yöneticilerinin gelece itehlikeye girmifl gibi göründü. Çünkü Windows zaten kendi içine entegre edilmifl Explorer (Gezgin) ad ndaki bir dosya yöneticisi ile birlikte kullan c ya sunulmaktayd. Ancak zaman içinde bu uygulaman n geliflmifl dosya yöneticilerine k yasla yetersiz oldu u ortaya ç kt. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 115

8 <<< WINDOWS DOSYA YÖNET C LER Ço u dosya yöneticisinin arabirimi zaman içinde yap lan ifle uygun biçimde rafine olmufl, kullan m son derece kolay bir hal alm flt r. Ancak bunun d fl nda bu türden ço u uygulama kullan c ya farkl seçenekler sunmaktad r. Mesela s - k flt r lm fl veri dosyalar n açmadan içeriklerini görebilmek ve onlarla çal flabilmek ço u farkl dosya yöneticisinde mümkün olan bir seçenektir. Bunun yan s ra bu türden modern uygulamalar n genellikle bilgisayar d fl ndaki netowork sürücüleri ve FTP çal flmalar için de genifl bir deste i bulunmaktad r. Ço u program yerel a ya da Internet üzerindeki baflka bir veri kayna ile t pk makinenize ba l bir sabit diskle çal fl yormuflças na kolay iletiflim kurabilmenizi sa layacak yap dad r. Bu ve benzeri geliflmifl yetenekler dosya yöneticilerinin kolay kolay kullan mdan kalkmamas n sa lamaktad r. Net üzerindeki sürücülere rahatl kla eriflimi sa lar. Bu uygulamay Internet üzerinde adresinden bulabilirsiniz, Shareware sürümü 30 günlük süreye sahiptir. DOS dönemindeki dosya yöneticilerin genel görünümüne bir örnek. < < fiimdi piyasada en yayg n olarak kullan lan dosya yöneticilerine ve özelliklerine k saca bir bakal m. WIN NAVIGATOR Çok geleneksel bir arabirime sahip olan bu uygulama befl farkl lisanda kullan c deste ine sahiptir. Bunun yan s ra ço u farkl veri s k flt rma format n tan yabilir, bunlar n içindeki verilerle rahatl kla çal flabilir. Ayn zamanda multimedya dosyalar n çal flt rabilmek ve farkl formatlardaki resimleri de gösterebilmek gibi yetenekleri olan program, Internet ba lant sihirbaz ndan tutun da CD çal c ya dek pek çok ek uygulamaya da sahiptir. Bu kullan fll Windows program n n 30 günlük Shareware sürümünü adresinde bulabilirsiniz. NICOS COMMANDER Windows iflletim sistemi alt nda çal flmak üzere haz rlanm fl olan bu dosya yöneticisi oldukça uzun dosya isimlerinin kullan m n rahatl kla desteklemektedir. Bunun haricinde s k flt r lm fl veri dosyalar n açmadan içeriklerini görebilme ve onlarla çal flabilme imkan da sunan uygulama, tek bir tufla basarak Windows u kapatmak ya da kullan - c de ifltirebilmeye de olanak sa lar. Nicos ayr ca basit bir FTP program olarak da kullan labilir, Bu türden en yeni programlar bile ilk sürümlere çok benzeyen bir arabirime sahiptir. < < 116 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 DOSYA YÖNET C LER WINDOWS Turbo Navigator uygulamas kullan c ya çeflitli seçenekler sunar. < < WINDOWS COMMANDER Windows Commander eski 16 bitlik ve yeni 32 bitlik Windows sürümlerinde baflar yla çal flabilen oldukça esnek bir programd r. Pek çok veri s k flt rma format nda kaydedilmifl dosyay rahatl kla tan yabilen program, sadece dosya içerikleriyle çal flman za izin vermekle kalmaz, baflka herhangi bir program kullanmadan bunlar açabilme ve tekrar s k flt rabilmenize de imkan tan r. Ayn zamanda genel bir FTP uygulamas olarak da kullanabilece iniz program n 30 günlük deneme sürümünü adresinden edinebilirsiniz. FAR Bu program ayn zamanda çok bilinen bir veri s k flt rma program olan RAR n da yazar olan Eugene Roshal taraf ndan haz rlanm flt r ve ço u benzer uygulamada bulunmayan seçenekleri kullan c ya sunar. Özellikle dosyalarla çal flmak için fazladan özel seçeneklere sahip olan program ayn zamanda çeflitli veri s k flt rma formatlar yla yaz lm fl dosyalar da okuyabilmektedir. Ancak bu tür dosyalar açabilmek için yine de uygun program n bilgisayar n zda kurulu olmas gereklidir. Ayn zamanda FTP uygulamas olarak da kullan - labilen FAR, ço u benzer program n yapamad birfleyi yapabilir ve Windows Registry kay tlar n gözden geçirebilmenize de imkan tan r. Bu geliflmifl program n 40 günlük Win Commander neredeyse klasik say lan bir programd r. < < Shareware sürümünü ftp.netlab.sk adresinde bulabilirsiniz. TWIN EXPLORER Oldukça basit bir uygulama olan Twin Explorer flu ana dek tan t lan benzer programlar n ço u faydal özelliklerine sahip de ildir. Bu program n en temel ifllevi al fl lm fl Windows Gezgini arabirimine dosyalar aras nda gezinmeyi ve çeflitli temel ifllemleri yapmay h zland ran özel bir araç çubu- u eklemesidir. Pek yetenekli olmamas na ra men nispeten yüksek bir fiyata sahip olan bu küçük program edinmenizi pek tavsiye edemiyoruz. Ancak yine de k sa bir deneme yapmak için 30 günlük deneme süresine sahip olan Shareware sürümünü adresinde bulabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 117

10 <<< WINDOWS DOSYA YÖNET C LER Windows Commander oldukça geliflmifl ve kullan fll bir uygulamad r. < < WIN NORTON COMMANDER 2000 PROFESSIONAL EDITION Art k bir klasik say lan DOS Norton Commander n torunu diyebilece imiz bu uygulaman n en büyük avantaj, bugüne dek olan sürümlerde kullan lan tüm özellikleri ve kontrolleri aynen bünyesinde bar nd r yor olmas d r. Bu da özellikle Norton serisinden uygulamalarla çal flmaya al flm fl olanlar n ilgisini çeken bir özelliktir. Nesiller boyu rafine olmufl bir yap ya sahip olan Norton un son sürümü de güvenilir ve h zl bir çal flma sa lamaktad r. Bu serinin al fl lm fl özelliklerinin en iyilerine sahip olan Commander 2000 ayr ca baz Windows Commander ayn zamanda dosyalar n çeflitli programlarla iliflkilendirilmesini de sa layabilir. < < yenilikler de getrmektedir. Bunlar n bafl nda yerel a lar üzerindeki di er bilgisayarlar n sürücülerine de rahat ve h zl bir biçimde eriflebilme imkan gelmektedir. Commander ayn zamanda pek çok farkl dosya biçimini tan yabilmekte ve bunlar s - k flt r lm fl durumda bile görüntüleyebilmekte, üzerlerinde çal flabilmenize imkan tan maktad r. Bu program n en önemli özelliklerinden bir di eri ise büyük veri dosyalar n küçük parçalara ay rabilme ve flifreleyebilme yetene ine sahip olmas - d r. Oldukça cazip bir fiyatla sat lan program n 30 günlük deneme süreli Shareware sürümünü adresinde bulabilirsiniz. 2XEXPLORER R7 Explorer R7 yi burada anlat lan di er dosya yöneticilerinden ay ran iki belirgin özellik mevcuttur. Bunlardan ilki bu program n oldukça basit bir yap ya sahip olmas d r. Di er uygulamalar kadar detayl bir arabirime ve geliflmifl ifllevlere sahip olmayan R7, öncelikli olarak dosya ve klasörler aras nda h zl bir biçimde dolaflmak üzere tasarlanm flt r. Di er uygulamalarda bulunan s k flt r lm fl dosyalarla çal flmak ya da FTP sitelerine ba lanmak gibi özellikler bu uygulamada mevcut de ildir. Ancak zaten e er bu tür ifller için özel uygulamalardan faydalanmay tercih eden kullan c lar için bu büyük bir kay p say lmaz. Program n di er önemli özelli i ise tamamen Freeware olarak Internet üzerinden temin edilebilmesidir. Bunun anlam kullan m için herhangi bir ücret ödemek zorunda olmad n zd r. E er bu ücretsiz uygulamadan faydalanmak isterseniz, adresi baflta olmak üzere pek çok download sitesinde bulabilirsiniz. 118 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI PROJELER DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI Word metinlerinizi nas l daha renkli hale getirebilirsiniz? Word ile do umgünü davetiyesi ya da benzeri özel bir metin belgesi haz rlarken raporlarda kulland n z ciddi kal plar kullanmak zorunda de- ilsiniz. Belgelerinizi çok daha renkli ve çekici hale getirebilirsiniz, bunu nas l yapaca n z burada takip edilmesi kolay ad mlar halinde anlataca- z. Ad m 1: Üzerinde çal flmak istedi iniz Word döküman n aç n. Araç çubu unda bulunan "Ekle" seçene i menüsü alt nda bulunan "Resim" fl kk ndan "WordArt" k sm na t klay n. WordArt ile yaz lan metinler belge içine resim olarak yerlefltirilirler ve benzer flekilde ayarlanabilirler. Ad m 2: Aç lacak olan diyalog penceresi kullanabilece iniz farkl WordArt kal plar ndan örnekler içermektedir. Bunlara bakarak bir tanesini seçmeli, sonra da ayr lm fl olan bölüme istedi iniz metni girmelisiniz. Ayr ca buradan harf büyüklü ü gibi detaylar da ayarlayabilirsiniz. Ad m 3: Yap lan seçimleri onaylad n zda diyalog kutusu kapanacak, haz rlad n z resim belge içinde görülecektir. Büyük ihtimalle bunun yerini de ifltirmek isteyeceksiniz. mleci bu resim üzerine getirdi inizde art flekline dönüflecektir, bu esnada t klayarak resmi kavrayabilir ve belge içinde istedi iniz yere sürükleyebilirsiniz. Ad m 4: E er resmin genel fleklini de ifltirmek isterseniz, o zaman resmin üzerine t klad n zda ç kan s n r kutucuklar n imleçle tutup çekifltirerek bunu yapabilirsiniz. Böylece resmin boyunu ya da enini ayarlamak mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 123

12 <<< PROJELER DAHA RENKL YAZI BAfiLIKLARI Ad m 5: E er resmin üzerine çift t klarsan z o zaman WordArt araç çubu u aç lacakt r. Buradaki seçeneklerden pek çok ayar de ifltirebilir, hatta tekrar resim kal plar na dönerek kal b de ifltirebilirsiniz. Ad m 7: Yine bu araç çubu unda bulunan bir baflka seçenek ise size resmin genel fleklini de ifltirme imkan tan r. Buradaki menüden resmin biçimlendirilmesinde kullan lacak genel flekli seçebilirsiniz. Ad m 6: Aç lan araç çubu u içinde resim fleklindeki metninizi düzenlemenize yard mc olan pek çok seçenek bulacaks n z. Bunlardan "Metni Düzenle" seçene ine t klarsan z yaz biçim ve büyüklü ünü de ifltirebilirsiniz. Onun yan ndaki seçenek ise resimler ilgili grafik detaylar ayarlaman za imkan tan r. Buradan resmin rengini ve benzer özelliklerini de ifltirebilirsiniz. Ad m 8: Yine araç çubu unda bulunan bir baflka tufl sayesinde yaz n n tüm karakterlerinin büyük ya da küçük olmas n sa layabilirsiniz. Ayr ca Metnin belge içinde ne flekilde yerlefltirilece i de buradan ayarlanabilir. I < INFO> Burada kulland n z özel efektler asl nda vektör bazl resimlerdir. Bu yüzden onlar n renk, büyüklük ve flekillerini istedi- iniz flekilde de ifltirebilirsiniz. 124 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR INTERNET INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR Burada Internet üzerindeki baz e lenceli sitelerin adreslerini veriyoruz. E er Windows s k s k anlams z hata mesajlar yla can n z s k yorsa ve Bill Gates ad kafan zda çeflitli fikirler uyand r yorsa, o zaman flimdi verece imiz siteyi bir görmeniz gerekir. Do rudan adresine giderek orada bulunan ç plak adam can n z istedi i flekilde giydirip donatarak e lenebilirsiniz. Tamagotchi nedir hat rl yor musunuz? Peki siz de bu can s k c oyuncaklardan nefret edenlerden misiniz? E er öyleyseniz adresine u raman z tavsiye ederiz. Burada Flash ile yap lm fl olan ilginç bir oyun ve çeflitli küçük çizgi filmler bulabilirsiniz. Tabii bilgisayar n zda Flash plug-in kurulu olmal. Bilgisayar oyunlar yorucu geçen bir günden sonra kafan z dinlendirmek için en iyi araçlardan biridir. Ancak nispeten basit ve zevkli oyunlarla ilgilenmek isterseniz o zaman adresini tavsiye ederiz. Burada oynanmas kolay ve oldukça da zevkli oyunlar bulacaks n z, bunlar di er Internet kullan c - lar ile de karfl l kl da oynayabilirsiniz. Internet üzerinde ücretsiz oynanabilen zevkli oyunlar bulabilece iniz bir baflka site ise adresinde yer almaktad r. Burada sadece oyunlar de il, ayn zamanda online al flverifl edebilece iniz sayfalar ve çeflitli haber bölümlerini de bulabilirsiniz. Yani sadece oyun için de il, her zaman ziyaret edilebilecek bir site oldu u söylenebilir. E er Flash ile haz rlanm fl web siteleri ilginizi çekiyorsa ve bu konuda örnek say labilecek adresler ar yorsan z, o zaman do ruca adresine gidiniz. Burada Flash ile haz rlanm fl son derece e lenceli animasyonlardan tutun da tebrik kartlar na dek pek çok fleyi bulabilirsiniz. Muppet Show kelimesi size bir fley ifade ediyor mu? Ya Kurba a Kermit? E er Flash ile haz rlanm fl olan ve bu nefleli kuklalar konu alan bir site ar yorsan z, o zaman adresine bir u ray n deriz. Burada nefleli animasyonlar ve ilginç esprilerle süslü, çok ilgi çekici sayfalar bulacaks n z. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 225

14 <<< INTERNET INTERNET ÜZER NDE E LENCE VE OYUNLAR E-kolay n portal n n oyun bölümünde ise sadece 3 adet oyun yer al yor. Okey, satranç ve tavla ile s n rl oyunlarda bölümlerde kaç kiflinin oynad n görmek de mümkün. Di erlerinden farkl olarak ka t ve masaüstü oyunlar n yerine daha renkli ve canl oyunlara yer veren sitede oyunlar oynamak için sisteminizde Java n n aktif durumda olmas gerekiyor. /oyun/oyunlar.html Asl nda farkl bir amaca sahip sitenin oyun bölümünde onlarca farkl ve e lenceli oyun da yer al yor. Hem masaüstü oyunlar hem de hareketli oyunlar içeren site gerçekten oldukça zengin. Normal masaüstü oyunlardan çok fakl bir konuda hizmet veren sitede 30 adet zeka oyunu yer al yor. TZOK 2001 finalinin tüm ayr nt lar ve soru örneklerini de sitede bulabilirsiniz. Oyun siteleri içinde en fl k tasar ma ve en genifl içeriklerden birine sahip olan bu site mutlaka s k kullan lanlara eklenmesi gerekenler aras nda yer al yor. Burada tüm popüler masa oyunlar var. Tavla, okey, satranç gibi oyunlar n yan s ra sitelerde pek rastlanmayan konken, briç, k zmabirader gibi oyunlar da burada yer al yor. Ayr ca CounterStrike sunucular n da unutmamak gerekiyor. TR-NET üzerinde hizmet veren bu site de sadece tek bir oyun üzerine yo unlaflm fl. E er dört kifliyi tamamlayabilirseniz bu site üzerinden okey oynaman z mümkün oluyor. Neredeyse art k ata sporumuz haline gelen tavla üzerine hizmet veren bir online oyun sitesi. Zaten sitede bunun haricinde baflka bir oyun da bulunmuyor. Tavla fanatikleri için birebir. Turk.Net in oyun sunucular en genifl kapsaml oyun sunucusu de il. Ama yine de en popüler oyunlar bünyesinde bar nd r yor. Kullan m kolay anlafl l r bir arabirime sahip. 226 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

15 WEB SAYFASI TASARIM (ÖZET 3) INTERNET WEB SAYFASI TASARIM (ÖZET 3) HTML ile ilgili bu son bölümde çerçeveler ve Java Script ile ilgili bilgiler veriyoruz. ÇERÇEVELER Bir HTML belgesinde çerçevelerin kullan m tüm sayfan n genel yap s n de ifltirebilir. Bu flekilde bir browser penceresini birkaç farkl bölüme ay rarak kullanabilmek mümkündür. Her çerçeve içinde farkl bir belge görüntülenebilir. Genellikle bu yöntem ayn sayfada iki de iflik içerikli pencerenin oluflturulmas nda kullan l r. Pencerelerden birinde sitenin içeri ine iliflkin menüler ve seçenekler bulunur, bu k s m devaml görüntülenir. kinci pencerede ise ilk sayfada yap lan seçimlere göre belirlenen sayfa içerikleri görüntülenir. Bu flekilde kullan lan pencerelerin boyutlar n ihtiyaca göre belirlemek mümkündür. Çerçeveleri oluflturmak için haz rlanan HTML kodlamalar nda al fl lm fl <BODY> komutuna yer verilmez. Bunun yerine <FRAMESET> komutu kullan l r ve çerçeveleri oluflturacak olan kodlar bu k s ma yaz l rlar. Bu komutla birlikte kullan - lan ve çerçevelerin browser penceresi içindeki konular n belirlemeye yarayan iki ek mevcuttur. Bunlardan COLS görüntüleme alan n n dikey konumunu, ROWS ise yatay konumunu belirlemeye yarar. COLS ve ROWS eklerine verilecek olan de erler kullan lacak olan çerçevelerin say s na göre belirlenir. <FRAMESET> komutu içinde yer alan kodlamada <FRAME> komutu kullan larak haz rlanan her çerçevenin içeri inde yer alacak bilgiler belirlenir. Burada SRC ekiyle çerçeve içine girilecek doküman belirtilir ve NAME ekiyle de bu dökümana olan hypertext ba lant haz rlan r. Komut kullan m na bir örnek: <FRAMESET COLS="180,*"> Bu sat r ekran iki pencereye böler. <FRAME SRC="ilksayfa.htm" NAME=" ilksayfa" > lk pencerede "ilksayfa.htm" adl belge görüntülenir. <FRAME SRC="anasayfa.htm" NAME="main anasayfa " > kinci pencerede "anasayfa.htm" adl belge görüntülenir. </FRAMESET> Kodlama grubunun sonunu iflaret eder. Burada COLS ve ROWS için verilen de erler piksel baz ndad r. E er ikinci de er için "*" kullan lm flsa, kalan tüm alan ikinci pencere için kullan lacak demektir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 227

16 <<< INTERNET WEB SAYFASI TASARIM (ÖZET 3) GRAF K HTML F LTRELER Grafik filtreler bir web sayfas ndaki pek çok farkl unsur üzerinde kullan labilirler. Bunlar n amac sayfan n görsel çekicili ini art rmakt r. Örnek: <img src="xxyy.gif" style="filter:alpha(opacity=40)"> src Resmin ad ve bulundu u konum style filter: Filtre türü, opacity=40: Filtrenin etkinlik derecesi (burada 40%) Filtre türlerinden baz lar : Alpha: Belirli bir alan için yar saydaml k etkisi verir. Blur: Sürat hissi yaratan bir bulan kl k etkisi verir. Chroma: Belirli bir düzende renkli noktac klar çizer. DropShadow: Nesnelerin etraf na arka plan gölgelendirmesi çizer. Di er pek çok efekt örne ini önceki bölümlerde bulabilirsiniz. DÖKÜMANA JAVA SCRIPT YERLEfiT RMEK JAVA programlama dili HTML dökümanlar içine etkileflimli unsurlar yerlefltirmek için kullan l r. Bir HTML belgesi içine JAVA dili ile yaz lm fl kodlamalar "script" ad verilen program parçac klar fleklinde eklenerek kullan l rlar. Karmafl k ve çok amaçl scriptler yazabilmek için JAVA dilini gerçekten çok iyi kullanabiliyor olmak gereklidir. Örnek: <html> <head></head> <body> <script language="javascript"> <! "Java ile kod yazman n en basit yolu budur"--> </script> </body> </html> Ancak daha basit scriptleri birazdan da görece iniz flekilde HTML kodlamas içine yerlefltirerek kullanman z mümkündür. HTML ÜZER NE KAYNAKLAR HTML dilini daha detayl ve derin bir biçimde ö renmek isteyenlere öncelikle bilgisayar ve Internet konusunda yay n yapan dergileri izlemelerini öneririz. Bunlarda yer alan bilgi genellikle çok düzenli de ildir, ancak ço unlukla günceldir. Bunun yan s ra Internet üzerine yaz lm fl kitaplardan da faydalanmak mümkündür. Ancak böyle bir kitap al rken içerdi i bilgilerin nispeten yeni olup olmad na çok dikkat etmek gerekir. Yine HTML konusunda iyi bir kaynak olarak Internet üzerinden yay nlanan çeflitli dökümanlar gösterebiliriz. Burada HTML konusuna ilgi duyanlar n ziyaret etmek isteyeceklerini düflündü ümüz birkaç web sitesinin adresini veriyoruz: I < INFO> Unutmay n z ki, HTML programlama dilinin pek çok farkl sürümü bulunmaktad r. Bu yüzden konuyu takip etmek için faydalanabilece iniz kaynaklar n da kendi aralar nda çeflitli farkl l klar sergilemesi normaldir. Burada size düflen bilgi kaynaklar n z iyi incelemek ve edindi iniz bilgileri pratik yaparak pekifltirmektir. 228 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 INTERNET ÜZER NDE ARAMA INTERNET INTERNET ÜZER NDE ARAMA Internet ortam ndaki bilgi y nlar içinden istedi inizi kolayca bulabiliyor musunuz? Günümüzde bilginin toplumsal aç dan gittikçe daha da büyük önem kazanmakta oldu u yads namaz bir gerçektir. Her türlü ve her konuda büyük miktarlarda bilgi üretilmektedir, bu miktar özellikle geliflmifl ülkelerde korkunç boyutlara varmaktad r. Ve hemen her tür bilginin hitap etti i birileri mutlaka bulunmaktad r, çünkü ilgi alanlar n n çoklu u bilginin çeflitlili i ile do ru orant - dad r. Internet gibi oldukça etkili bir haberleflme a n n gün geçtikçe yay lmas, bu sanal dünyan n her tür bilgi ve bunlara ihtiyac olan kitlelerle dolmas ndan kaynaklanmaktad r. Gerçekten de baflka hiçbir haberleflme sistemi toplumlara bilginin bu denli h zl paylafl labilmesi imkan n sunmamaktad r. Ancak bu durum beraberinde büyük bir sorunu da getirmektedir. Internet yap s itibariyle al fl lm fl türden bir düzene ya da düsüpline sahip de ildir, çünkü bir organizasyonun de il, dünyan n dört bir yan ndan kitlelerin kat l m yla oluflmaktad r. Fakat görünüflteki bu özgürlük ve s n rs zl k, Internet üzerinde y lan bilginin dev boyutlar yla birle- flince, ortaya ina lmaz bir karmafla ç kmaktad r. Bu öyle bir karmaflad r ki, e er olaya nas l yaklaflaca n z bilmiyorsan z, t ka basa bilgi dolu bu sanal dünyada ihtiyac n z olan en basit veriye bile ulaflman z imkans z hale gelmektedir. Bu bölümde Internet üzerinde verileri nerelerde bulabilece- inize dair sizleri bilgilendirmeye çal flaca z. KATALOGLAR Internet kavram n n yay lmaya bafllamas ve site say s n n h zla artmas yüzünden yaflanan karmafla sorununa getirilen ilk çözümlerden biri sanal veri kataloglar oluflturmakt. Bu insano lunun kulland en eski bilgi s n fland rma yöntemlerinden biridir ve belirli s n lar içerisinde iyi bir çözüm say labilir. Internet üzerindeki uygulamas da al fl lm fl n çok d fl nda bir tarzda gerçeklefltirilmemifltir. Kurulan özel web siteleri di er sitelere giden ba lant lar n topland birer kitapl k gibi düzenlenmifllerdir. Bu kitapl klarda bulunan ba lant lar belirli konu bafll klar na ayr larak tasnif edilirler. Daha sonra bu bafll klar da alt bafll klara ayr l r ve bu böyle gider. Burada arad n z bulabilmek için konu bafll klar n takip etmeniz gereklidir ve ifllem tamamen insan kontrolü alt ndad r, yani herhangi bir otomasyon söz konusu de ildir. Tabii bu da kataloglar n olas büyüklü üne bir k - s tlama getirilmesini mecburi k lar. Nitekim kataloglar n kapasitesi genellikle birkaç yüzbin ba lant y geçmez, bu kullan m kolayl aç s ndan flartt r. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 229

18 <<< INTERNET INTERNET ÜZER NDE ARAMA VER TABANI (DATABASE) Veri taban uygulamas kataloglardan çok daha ileri seviyededir, çünkü ifle bilgisayarlar kar flmaktad r. Internet üzerindeki sitelerin adresleri veri tabanlar nda toplan rlar. Ancak burada her adres içeri e dair anahtar tan mlarla beraber bilgisayar haf zas nda saklan r. Bu oldukça büyük ifllemci ve haf za kapasitesi isteyen bir ifltir, bu yüzden hiçbir veri taban uygulamas tek bafl na tüm Internet adreslerini içeremez. Ancak yine de bilgi depolama kapasitesi katalog uygulamalar yla k yaslanmayacak denli büyük olabilmektedir. Bu yüzden veri taban n ziyaret eden bir kullan c n n eli bofl dönme ihtimali çok daha düflüktür. Bir kullan c veri taban uygulamas na eriflti i zaman arad bilgiyle ilgili anahtar kelime ya da tan mlar bildirir. Bu tan mlara göre veri arflivlerini büyük bir süratle tarayan uygulama, buldu u uygun ba lant lar kullan c ya bir liste halinde verir. Bundan sonra adreslerin tan mlar n okumak ve ilgisini çekenleri seçmek kullan c ya kalm fl bir ifltir. Kullan c yapt rd araflt rman n sonucunda binlerce adrese ulaflabilir, ancak bunlar n gerçekte pek az onun ilgisini çekebilir. Ya da tam tersi olabilir ve kullan c verdi i tan mlara uyan herhangi bir site bulunamad mesaj yla karfl laflabilir. Bu durum o konuyla ilgili bir bilgi kayna n n bulunmad anlam na gelmez, ço u zaman tan m ya da veri taban n n kapasitesi yetersiz kal yor da olabilir. Veri taban uygulamalar genellikle tek bafllar - na kullan lmazlar. Bu denli büyük bir alt yap y kurmufl siteler ayr ca s n rl da olsa katalog uygulamalar na yer verirler. Ayr ca bu tür sitelerde haberden al flverifle pek çok konuyla ilgili etkinli- e de rastlanabilir. NASIL ARAMALI? Internet üzerinde ister veri tabanlar ndan, ister kataloglardan faydalan n, arama ifllemini nas l yapman z gerekti ini bilmiyorsan z arad n z bulman z çok zor olacakt r. Tabii burada tek belirleyici unsur kullan c n n becerisi de ildir. Ayn zamanda veri tabanlar n ve kataloglar düzenleyen kiflilerin becerisi de önemlidir. E er düzenleme ifllemi ak lc ve pratik bir flekilde yap lmam flsa, o zaman en geliflmifl yaz l m ve donan m bile kullan c lar n derdine derman olmayacakt r. Burada kullan c ya düflen rol ise ne arad n ve bunu nas l tan mlayaca n iyi bilmektir. Bir veri taban ancak sizin verdi iniz anahtar tan mlara göre çal flabilir, kullan c n n akl ndan geçenleri okuyamaz. Ancak bir kullan c - n n da daha ilk günden herfleyi mükemmel bir biçimde yapmas beklenemez. Her teknoloji gibi bilgisayarlar ve onlarla ilgili sistemler de kullan ld kça ö renilir, zaman içinde kazan lan tecrübe sayesinde istenen sonuçlara ulafl labilir. 230 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET ÜZER NDE ARAMA INTERNET Peki bu sorunu nas l aflacaks n z? Öncelikle tek tan m kullanmaktan vaz geçmeli, arad n z bilgiyle ilgili mümkün oldu unca fazla tan m gerekti i biçimde düzenleyerek bilgisayara vermelisiniz. Bir veri taban na tan mlar girmek için kullan lan AND, OR, NOT ve NEAR gibi de erleri kullanmay ö renin. Bu flekilde yapt r lan detayl bir araflt rma sonucunda arad n za en yak n verileri tafl yan az ve öz say daki adrese ulaflman z çok daha muhtemeldir. TEK TANIM YETERS ZD R Internet üzerinde bilgi ararken akl n zda tutman z gereken alt n kural fludur, sanal ortamda tek taflla iki kufl vuramazs n z. Yani veri taban na tek bir anahtar kelime verip sonradan sizi tam istedi- iniz noktaya ulaflt rmas n beklemeniz büyük bir hata olacakt r. Diyelim ki Harley Davidson motorsikletlerinin belirli y llar aras nda üretilmifl modelleriyle ilgili teknik bilgilere ulaflmak istiyorsunuz. Bu bilgiyi Internet üzerinde bulma ihtimaliniz gerçekten yüksektir, ama do ru flekilde arat rsan z. Burada veri taban na anahtar tan m olarak sadece "motorsiklet" kelimesini verirseniz, karfl l - nda onbinlerce adresten oluflan bir listeyle karfl lafl rs n z. Bunlar tek tek eleyerek arad n za ulaflma ihtimaliniz gerçekten de hemen hemen s - f rd r. DAHA DETAYLI ARAMA YAPMAK Altavista ya da Excite gibi geliflmifl arama siteleri kullan c lara çok daha detayl arama yapt rabilme imkan sunarlar. Bu tür geliflmifl arama seçenekleri genellikle "Advanced Search" ad alt nda görüntülenirler. Normalden daha detayl bir aram yapt rabilmek için girdi iniz sitenin ne tür bir arama mant kulland - n ö renmeniz önemlidir. Baz siteler arama ifllemini bir dizi tan - m n girilmesi ve bunlara uymayan adreslerin elenmesi biçiminde gerçeklefltirirler. Baz siteler ise form benzeri bir arabirim kullanarak sizden arad n z bilgiyle ilgili çok detayl veri isterler. Burada sadece konuyla kesin ilgili olan tan mlar de il, ayn zamanda ilgili olabilecek ve olmayacak tan mlar da girerek araman n daha detayl yap lmas n sa layabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 231

20 <<< INTERNET INTERNET ÜZER NDE ARAMA BAfiKA YERLERE BAKMAK Ne kadar detayl arama yapt r rsan z yapt r n, her zaman için arad n z bulamama ihtimali mevcuttur. Ancak daha önce de dedi imiz gibi, bunun sebebi sizin birfleyleri yanl fl yap yor olman zdan kaynaklanmayabilir. Hiçbir arama sitesi mükemmel de ildir, hiçbir arama sitesi her tür bilgiyi içeren tüm sitelerin adreslerini depolayamaz. Bazen siz herfleyi do ru yapsan z bile araman z karfl l ks z kalabilir. O zaman aramaktan vazgeçmek yerine, bir baflka siteye yönelmek gerekir. Pek az site Altavista ya da Excite kadar büyük veri tabanlar na sahiptir. Ancak size arad - n z verebilmek için bir sitenin bu denli büyük olmaya ihtiyac yoktur. Pek çok arama sitesi belirli konularda yo unlaflmay seçer. Müzik, spor, bilim ya da daha alt bafll klar üzerine yo unlaflm fl çok say da arama sitesi mevcuttur. E er büyük siteler arad n z bulam yorsa, o zaman bu tür "uzman" bir siteye yönelmek size zaman kazand rabilir. METASERVICE NED R? Arad n z bulmak için faydalanabilece iniz bir baflka uygulama ise "metaservice" olarak isimlendirilen farkl bir yaklafl md r. Bir "metaservice" bilgisayar n za yükledi iniz bir program ya da tamamen ba ms z bir web sitesi olarak karfl n za ç kabilir. Bunlar veri tabanlar ya da kataloglar de ildirler, ancak arama iflleminde size inan lmaz yard mc olabilirler. Temelde bir "metaservice" arama yapan veri taban siteleriyle ayn mant k üzerinden çal fl r. Ana amaç girilen anahtar tan mlara göre aranan bilgiyi kullan c ya ulaflt rmakt r. Ancak bu uygulama asl nda kendi bafl na hiçbir arama iflleminde bulunmaz. Böyle bir uygulama kendi veri taban n oluflturmaya çal flmak yerine, yüksek kapasiteli arama siteleriyle iflbirli i ederek çal fl r. Siz bir veri girdi inizde "metaservice" bunu ba lant l oldu u çok say daki arama sitesine ayn anda iletir. Ald sonuçlar da sizin verdi iniz tan mlarla k yaslayarak olabilecek en yak n sonuçlar listeler. Web sitesi biçimindeki "metaservice" uygulamalar na en iyi örneklerden biri adresinde yer alan Google sitesidir. Bilgisayar n za yükleyerek çal flt rabilece iniz yap daki uygulamalara örnek olarak ise adresinden sat n alabilece- iniz Copernic 2001 program n gösterebiliriz. 232 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

21 OCR NED R? MULTIMEDIA VE E LENCE OCR NED R? Deponuzdaki eski evraklar elektronik ortama aktarman z gerekirse ne yapars n z? OCR asl nda ngilizce "Optical Character Recognition" kelimelerinin bafl harflerinden oluflan bir k saltmad r. Dilimize tam olarak "görsel harf tan mlamas " olarak ta çevirebilece imiz bu ifllem, bilgisayarlar n ka t üzerine yaz l metni taray c - lar yard m yla okuyarak çözmesi ve metin belgeleri haline dönüfltürmesidir. Bu sayede önceden herhangi bir flekilde ka t üzerine yaz lm fl olan belgeleri tekrar klavye kullanarak bilgisayara aktarma külfetinden kurtulunmufl olunur. Tabii ilk bak flta bu büyük bir baflar gibi görünmeyebilir, ne de olsa birkaç sayfal k bir metni bilgisayara aktarmak çok ciddi bir sorun de ildir. Ancak sayfa say s n yüzler ya da binlerle ifade etmeye bafllad n zda durum de iflir. Binlerce sayfal k bir belge arflivini taray c da resim olarak de il de, do rudan metin olarak taratabilmek ifl gücü ve zamandan inan lmaz tasarruf sa laya- * < PUCU> cakt r. Belki bu binlerce sayfay tarama ifllemi birkaç dakika içinde yap lacak bir ifl de ildir, ancak binlerce sayfa tek tek klavyeden yazarak bilgisayara aktarmakla k yasland nda çok daha kolay oldu- u ortaya ç kar. OCR s n f yaz l mlar ilk olarak bundan yaklafl k 30 y l kadar önce gelifltirilmifllerdir. Bu türün ilk örnekleri de t pk her teknolojik yenilikte oldu u gibi mükemmel ya da kullan fll olmaktan çok uzakt. Bu yaz l mlar ancak taray - c yard m yla okuduklar belgelerin üzerindeki yaz lar belirli bir font tipinde oldu u zaman çal flabiliyorlard, ayr ca sonuçlar her zaman istendi i gibi olmuyordu. fiüphesiz bu denli kusurlu bir uygulaman n tam olarak gelifltirilmeden piyasa kullan m na sunulmas beklenemezdi. Nitekim ilk OCR yaz l mlar n n sat fla sunulmas ancak 1990 l y llar n bafl nda mümkün olabildi. O günden sonra da gittikçe geliflen OCR programlar her geçen gün yeni yetenekler kazand, daha mükemmel hale geldi. Günümüzde OCR yaz l mlar sat fla sunulan taray c ayg tlar yla birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. OCR tipi yaz l mlar bilgisayar ma azalar ndan ya da Internet üzerinden sat n alabilirsiniz. Ancak bizim tavsiyemiz yeni bir taray c alman zd r. Yeni nesil taray c lar zaten çok pahal de ildir, üstelik OCR ve daha baflka yaz l mlar da bunlarla beraber ücretsiz olarak verilmektedir. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 87

22 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE OCR NED R? OCR NASIL ÇALIfiIR? OCR dedi imiz fley asl nda bilgisayar n veri iflleme ve taray c n n veri okuma yeteneklerinden faydalanan bir programd r. Burada taray - c OCR yaz l m n n gözü rolünü üstlenmektedir. Çünkü taray c ka t üzerinden okudu u verileri elektronik sinyallere dönüfltürerek OCR program na gönderir. OCR ise bu sinyalleri önceden belirlenmifl formüllere göre iflleyerek gelen resim üzerindeki metinleri ayr flt r r ve bunlar normal bir metin belgesi flekline dönüfltürür. OCR taray c dan resim format nda gelen veriyi analiz edebilmek için bunu öncelikle parçalara ay r r. Bundan sonra kelimeleri ve daha sonra da harfleri tan mlar. Bu noktada baz sorunlar yaflanabilmektedir. E er karakterlerin boyutlar ve flekilleri ayn ise pek prob- lem yaflanmaz, ancak farkl büyüklükteki ya da yap daki karakterlerden oluflan metinleri tan mlamak en geliflmifl OCR için bile sorun olabilir. Ayr ca nokta vurufllu yaz c lar n ç kt lar n n okunmas nda da bir problem yaflanabilir. Çünkü bu yaz c lar n ç kt lar OCR taraf ndan nokta gruplar halinde alg lan r ve bu da problem yaratabilmektedir. OCR yaz l mlar genelde birlikte çal flan birkaç program modülünden oluflur. Bu modüllerden baz lar özel dilbilgisi ve karakter tan mlama ifllevlerine sahiptirler. Baz modüller ise genelleme yaparak tan mlanmas güç olan karakter ya da sembolleri belirlemek için tasarlanm fllard r. OCR yaz l mlar n n en yeni sürümlerinin ilginç bir özelli i de ö renebilen yap da olmalar d r. Zaman içinde taranan metinler içindeki yeni ve farkl semboller tan mland kça program n veri taban na kaydedilirler ve ileride yap lacak yeni taramalar için haz rlan rlar. I < INFO> Bugün en alt model taray c lar bile oldukça iyi sonuçlar veren çal flmalar yapabilecek kapasitededirler. Beraberinde OCR yaz l m yla birlikte ifl görecek kapasitede bir taray c yaklafl k USD civar nda fiyatlarla sat lmaktad r. Daha profesyonel kullan mlara yönelik taray c lar ve OCR yaz l mlar n n fiyatlar ise çok daha yüksektir. 88 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

23 ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (12) PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (12) OTOMAT K ÇALIfiMA Windows çal flmaya bafllarken önceden belirtilmifl olan ek uygulamalar da harekete geçirebilir. Bu flekilde çal flmas istenen programlar "Bafllat" tuflu menüsü alt ndaki "Programlar" seçene inin içindeki "Bafllang ç" fl kk dahilinde yer al rlar. Ancak baz durumlarda Windows un aç l rken burada listelenmifl olan herhangi bir program çal flt rmamas n isteyebilirsiniz. Bunun için iki seçene iniz vard r, bunlardan birincisi o listedeki isimleri silmektir. Ancak bir defaya mahsus bir durum için tüm listeyi temizlemek anlams z olacakt r. kinci seçene iniz ise buradaki programlar çal flamaya bafllamadan hemen önce SHIFT tuflunu bas l tutmakt r. Böylece programlar n o defaya mahsus çal flt r lmas n önlemifl olursunuz. E er zamanlamay tutturam yorsan z, o zaman SHIFT tufluna Windows aç l fl ekran göründü ü anda bas l tutman z da ayn ifli görecektir. INTERNET EXPLORER KISAYOL TUfiLARI Burada Internet Explorer ile çal fl rken faydalanabilece iniz baz k sayol tufllar - na yer veriyoruz: F11 Tam ekran görüntü moduna geçer. ESC Web sayfas n n yüklenmesini yar - da keser. CTRL+A Yeni Explorer penceresi açar. CTRL+D Sayfay "S k Kullan lanlar" listesine ekler. CTRL+I "S k Kullan lanlar" listesini görüntüler. CTRL+E Arama panelini açar. CTRL+W Ana pencereyi kapat r. CTRL+F5 Aç k pencereyi tekrar yükler. ALT+HOME Girifl sayfas na gider. G R fi SAYFASI Internet Explorer aç ld zaman do rudan belirlemifl oldu unuz bir web sayfas n yükleyebilecek flekilde ayarlanabilir. Araç çubu unda "Girifl Sayfas " adl tufla t klayarak belirlemifl oldu- unuz bu sayfan n yüklenmesini kendiniz de sa layabilirsiniz. Ancak bu sayfay s k s k de ifltiriyorsan z her defas nda bu ifllemi uzun uzad ya yapmak can s k c olabilir. Fakat bunu yapman n çok kolay bir yolu daha vard r. O an bulundu unuz web sayfas n girifl sayfan z haline getirmek için adres çubu unda yer alan adresi oldu u gibi tutun ve araç panelindeki "Girifl Sayfas " tuflunun üzerine b rak n. Art k o sayfa sizin girifl sayfan z olacakt r. SHIFT TUfiU SHIFT tuflu pek çok farkl flekilde kullan labilmektedir: Shift+Yeniden Bafllat: Windows h zl bir biçimde yeniden bafllat lacakt r. Shift+Delete: Dosyalar kal c biçimde siler. Shift+Pencereyi kapat simgesi: O pencereyi ve tüm öncekileri kapat r. Shift+Sürükle-B rak: Seçili dosyalar baflka bir yere tafl r. HERKES Ç N B LG SAYAR PÜF NOKTASI 31

24 <<< PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (12) HIZLI BA LANMA Internet Explorer çal flt r l r çal flt r lmaz girifl sayfan za ba lanmaya çal flacakt r. Bu baz durumlarda can s k c olabilir. Ancak e er girifl sayfan z iptal etmeden bunu önlemek istiyorsan z, o zaman bunu yapman n bir yolu var. Araç çubu undaki Explorer simgesine sa fare tufluyla t klay n, aç lan menüden de "Özellikler" fl kk na t klay n. Buradaki "Hedef" k sm nda yer alan komutun sonuna "-nohome" komutunu ekleyin. Sonra da pencereyi uygun biçimde kapat n. Art k siz emretmedikçe girifl sayfas aç lmayacak, böylece Explorer daha h zl aç lacakt r. BOfiLUK ÇUBU UNUN G ZL GÖREV Internet Explorer ile çal fl rken ço u zaman web sayfalar n n boyutlar yüzünden zorluk çekilir. E er farenizde özel tekerlerden yoksa büyük boyutlu sayfalarda afla ve yukar gezinmek zor olacakt r. Bunu daha kolay halledebilmek için Boflluk tuflunu kullanabilirsiniz. Boflluk tufluna her bas fl n z sayfay bir pencere boyu afla kayd racakt r. Yukar do ru hareket için ise Shift+Boflluk kombinasyonunu kullanman z yeterlidir. HIZLI WEB ADRES YAZMAK Internet Explorer ile çal fl rken girdi iniz web adreslerini daha h zl bir biçimde yazabilmek için küçük bir k sayol tufl kombinasyonundan faydalanabilirsiniz. Diyelim ki adresini yazmak istiyorsunuz. Adres çubu una sadece "download" kelimesini yaz n. Bundan sonra CTRL+ENTER tufl kombinasyonuna bas n. Böylece adrese "www" ve ".com" ekleri otomatik olarak yerlefltirilecektir. KÜÇÜK TUfiLAR Internet Explorer uygulamas n n üst k sm nda bulunan araç panelinde yer alan tufllar normalde oldukça büyük görünürler. E er monitörünüz küçük ise ya da birazc k daha fazla çal flma alan elde etmek istiyorsan z bu tufllar n daha küçük görünmesini sa layabilirsiniz. Yapman z gereken Internet Explorer araç çubu u üzerine sa fare tufluyla t klayarak aç lan küçük menüden "Özellefltir" fl kk na t klamakt r. Aç lan diyalog kutusu içinden "Simge seçenekleri" bölümündeki "Küçük simgeler" fl kk n iflaretleyin. Ayr ca bu k s mdan araç çubu undaki dü meleri düzenleyebilir, kullanmad - n z dü meleri kald rabilirsiniz. 32 HERKES Ç N B LG SAYAR PÜF NOKTASI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA Merhaba arkadafllar, Sizi, uluslararas standartlarda flifreli ve flifresiz-h zl ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart ile tan flt rmak istiyoruz! flte karfl n zda Halkbank Bank24 JET! Ö rencilik

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI Amaç Bu bilgi kitapçığının amacı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğunuz

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı