Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Sema Umut Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) geri dönüşümsüz hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalıktır. Hava akımı kısıtlanması genellikle ilerleyicidir ve akciğerlerin zararlı partikül ve gazlara karşı anormal inflamatuar cevabına bağlıdır. KOAH ın en önemli nedeni sigara içimidir. KOAH ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Dünyada 600 milyon kadar KOAH lı hasta vardır ve her yıl 3 milyon kişi KOAH nedeniyle ölmektedir. Tüm dünyada kronik hastalıkların prevalansı azalırken KOAH prevalansı artmaktadır. KOAH yavaş gelişen sinsi bir hastalıktır. Onun için semptomlar çok önemsenmemekte ve KOAH teşhis edilememektedir. Gelişmiş ülkelerde dahi tüm KOAH lıların ancak %25 inin KOAH tanısı aldığı bildirilmektedir. Ülkemizde bu oranın %10 civarında olduğu sanılmaktadır. KOAH lı olgularda özellikle kış aylarında dispne, öksürük ve balgam çıkarma yakınmalarında artışla beraber kötüleşme dönemleri yaşanır. Atak veya alevlenme olarak tanımlanan bu tablo hastaların hekime başvurduğu dönemdir. Hastane acil servislerine başvuran solunum sistemi semptomları olan hastaların yarısını KOAH atakları oluşturmaktadır. Hiç tanı almamış olguların en çok atak esnasında hekime başvurduğu unutulmamalıdır. Birinci basamak hekimlerin de spirometrik tetkik yapma olanaklarının sağlanmasıyla KOAH lı olguların daha erken tanınması mümkün olacaktır. Atak tanı tedavi ve takibi birinci basamak hekim pratiklerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Öksürük balgam veya nefes darlığı yakınması ile gelen ve/veya risk faktörlerine maruz kalan her hastada KOAH tanısı düşünülmeli ve spirometre ile 187

2 Sema Umut tanı kesinleştirilmelidir. Post bronkodilatör FEV1 beklenenin %80 inden düşük ve FEV1/FVC <%70 bulunması geri dönüşümsüz hava akımı kısıtlanması belirtisidir. Spirometri yoksa klinik semptomlar, dispne, ekspirasyon zamanının uzaması gibi bulgular değerlendirilmelidir. KOAH atakları ciddi bir mortalite ve morbidite nedeni olma yanında sosyal ve ekonomik ağır bir yük getirmektedir. KOAH atağı nedeniyle hasta veya yatırılan hastaların %10-30 u kaybedilmekte, bu oran yoğun bakımdaki hastalarda artmaktadır. ET YOLOJ KOAH ataklarında en önemli nedenler trakeobronşial enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. KOAH ta akut atak nedenleri Primer Trakeobronşial enfeksiyon Hava kirliliği Sekonder Pnömoni Pulmoner emboli Pnömotoraks Kot kırıkları, göğüs travması Sedatif, narkotik, betablokerlerin uygunsuz kullanımı Sağ ve/veya sol kalp yetmezliği aritmiler Olguların 1/3 ünde atak nedeni saptanamamaktadır. Daha önceleri atakların en önemli nedeni kabul edilen bakteriyel enfeksiyonların yeri bugün tartışmalıdır. Üst solunum yolu viral enfeksiyonlarının ön planda olduğu düşünülmektedir. KOAH ATAK SEMPTOMLARI Nefes darlığında artma Göğüste sıkışma hissi Öksürük ve balgam Balgamın miktarında artma, pürülan vasıf kazanmasıdır. Yorgunluk, halsizlik, uyuklama, depresyon, konfüzyon, wheezing, ateş, eksersiz kapasitesinde azalma semptomlara eşlik edebilir. Kronik balgam çıkarımı ve balgam miktar ve pürülansındaki artış bakteriel bir nedeni düşündürür. 188

3 Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m Atak fiiddetini Tayin Eden Faktörler Anamnez Semptomlar n süre ve fliddeti Daha önce geçirilen at k s kl, hastaneye yat fl fiimdiki tedavi rejimi fiiddet belirtileri Aksesuar kaslar n kullan m Paradoks hareket Siyanoz Ödem Hemodinamik düzensizlik Sa kalp yetmezli i fiuur bozuklu u Solunum Fonksiyon Testleri Atak esnasında akciğer fonksiyonlarında azalma izlenir. Çok ağır kronik obstrüksiyonu olmayan hastalarda tepe akım hızının (PEF) 100 L/dak nın altına düşmesi veya FEV1 in 1 L nin altında olması atağın şiddetli olduğunu gösterir. Arter Kan Gazlar Hastane koşullarında arter kan gazı ölçümü şarttır. Hava solurken Pa- O2 nin 60 mmhg nin veya SaO2 nin %90 ın altında olması solunum yetersizliğinin belirtisidir. ph < 7.3 ün altına PaCO2 nin 70 mmhg nin üstüne çıktığı durumlarda yoğun bakım endikasyonu vardır. Gö üs Grafisi Atak esnasında göğüs grafisinde değişiklik olmaz fakat göğüs grafisi atakla karışacak diğer hastalıklardan ayırt etmek açısından önemlidir. EKG Sağ kalp hipertrofisi, aritmi ve iskemik epizotların tanınmasında önemlidir. Kan Muayeneleri Kronik hipoksemiye bağlı polisitemi saptanabilir. Lökosit sayısının düşük olması enfeksiyonu reddettirmez. Biokimyasal testlerle elektrolik dengesinde bozukluk (hiponatremi, hipokalemi), diabet, beslenme bozukluğu (hipoproteinemi) veya diğer metabolik olaylar tanınabilir. Balgam Muayenesi Balgam n Gram Boyamas : Bakteriel flora ve havayolu inflamasyonunu göstermek açısından önerilmektedir. 189

4 Sema Umut Balgam n Bakteri Kültürü: Rutinde önerilmemektedir. Ağır KOAH, pnömoni kuşkusu, antibiyotiklere direnç kuşkusu, gram boyasında yaygın gram negatif basiller veya stafilokoklar görüldüğünde yapılmalıdır. Viral ve serolojik testler rutinde önerilmemektedir. ATAK TEDAV S NDE AMAÇ Havayolu obstrüksiyonunun düzeltilmesi Hipoksinin tedavisi Atağa neden olan hastalığın tedavisi Varsa trakeobronşial enfeksiyonu tedavi etmek Etkin öksürüğü sağlamak Aşırı bronşial sekresyonları temizlemek Hastalığın şiddetlendiğini gösteren semptom ve bulgular açısından hasta ve ailesini eğitmektir. Hafif ataklar evde takip edilebilir (Tablo 1). 48 saat içinde düzelme olmaz, semptomlar artarsa, hastaneye sevkedilmelidir (Şekil 1). Tablo 1. Evde atak tedavisi 1. Antibiyotik tedavisi 2. Bronkodilatör tedavi: Bir bronkodilatör ilaçla (inhale beta-2 agonist veya antikolinerjik) tedaviye bafllan r. Daha önce bu ilaçlar kullan l yorsa doz ve s kl art r l r. Tedaviye yeterince yan t al namad nda bu iki ilaç kombine edilir ve tedaviye oral teofilin eklenebilir. 3. Kortikosteroid tedavisi: Hastada belirgin h fl lt (wheezing) varsa veya tedaviye yeterince yan t al namad nda inhale kortikosteroide bafllan r veya dozu artt r l r. K sa süreli (1-2 hafta) mg/kg/gün prednizolon (veya eflde eri) tedvisi verilebilir. 4. Koyu ve yap flkan balgam ç karan hastalar mukolitik ilaçlardan yararlanabilir. KOAH ATA INDA ANT B YOT K KULLANIMI KOAH ataklarında antibiyotik kullanımı ve hangi antibiyotiğin seçileceği halen tartışmalıdır. Atak esnasında dispne ve öksürük yanında artmış balgam volümü ve pürülansı söz konusuysa antibiyotik kullanılmalıdır. Antibiyotik tedavisine genellikle ampirik olarak başlanır. En sık rastlanan ajan patojen olan H.influenzae, M.catarrhalis ve S.pneumoniae ye etkili olan antibiyotiklerin tercihi gerekmektedir. Ayrıca antibiyotik beta laktamazlardan etkilenmemelidir. Hekim lokal antibiyotik direnç sorunlarına göre de antibiyotik seçimini yönlendirmelidir. 190

5 Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m Semptomlar Daha önceki stabil durumda bozulma Balgam miktar nda artma Nefes darl nda artma Gö üste s k flma hissi H fl lt da (wheezing) artma Ödem lk de erlendirme Evde bak m olanaklar var Siyanoz yok Bilinç aç k Nefes darl hafif Genel durum iyi Uzun süreli oksijen tedavisi alm yor Aktivite iyi Sosyal koflullar iyi HAYIR Orta ve a r dereceli atak 4 veya daha fazla EVET Hafif atak Hastaneye sevk EVDE TEDAV DE ERLEND RME 48 saatte yan t yok Solunum say s >25/dak Kalp h z >110/dak Siyanoz Yard mc solunum kaslar n n kullan m Uyuklama PEFR <100/dak FEV1 <1 L AKG: PaO2 <60 mmhg PaCO2 45 mmhg SaO2 <%90 PA grafi, kan say m, biyokimya, EKG ile akci er veya akci er d fl risk tafl yan hastal klar n (pnömoni, tedaviye yan ts z kor pulmonale, steroid miyopatisi vs.) saptanmas Hastan n aerosol tedaviyi kullanamamas Solunumsal veya kardiyak Konfüzyon veya koma PaO2 <50 mmhg PaCO2 <70 mmhg ph <7.30 EVET YO UN BAKIM YANIT YOK HASTANEYE YATIR EVET fiekil 1. KOAH akut ata n n de erlendirilmesi 191

6 Sema Umut İdeal antibiyotiğin balgam, bronş mukozası ve epiteli döşeyen sıvıya iyi penetre olması, kullanımının kolay olması (günde 1 veya 2 kez), etkinlik/maliyet oranının yüksek olması gerekmektedir. Etkin bir antibiyotik hastaneye yatmayı engelleyecek veya yatış süresini kısaltarak maliyeti düşürecektir. Yetersiz bir antibiyotik iyileşmenin gecikmesi ve komplikasyonlar nedeniyle maliyeti arttıracaktır. Antibiyotik tedavisinden beklenilenler Semptomlarda iyileşme, tekrar nüksün engellenmesi Ataklar arası sürenin uzaması Bakteriyel enfeksiyonun eradikasyon ve süpresyonudur. Yüksek risk grubundaki hastalarda kullanılacak geleneksel eski antibiyotikler (amoksisilin, trimetoprim/sulfametoksazol, tetrasiklin) yetersiz kalabilir. Ağır KOAH lılarda direnç sorunu ve gram negatif mikroorganizmaların rol oynadığı gözönünde bulundurulmalıdır. KOAH ATA INDA R SK FAKTÖRLER Ağır KOAH FEV1 <%50 Hipoksi, hiperkarbi Yılda 4 ten fazla atak geçirme Altta yatan başka bir hastalığın olması (kalp yetmezliği, diabetes mellitus, nörolojik hastalıklar) İleri yaş Kronik kortikosteroid kullanımı Geçirilmiş pnömoni Yoğun bakıma yatış Sigara içmeye devam edilmesi Düşük vücut-kitle indeksi Hekimlerin hastaları yüksek risk gruplarına göre sınıflandırması antibiyotik seçimini kolaylaştıracaktır. Yeni güçlü antibiyotiklerin yüksek riskli hastalara verilmesi verimlilik/maliyet oranını arttıracak, hastaneye yatış, solunum yetmezliği ve ölüm oranlarını azaltacaktır. KORUNMA Atakların engellenmesi mortalite ve morbiditeyi azaltırken, yaşam kalitesindeki düşüşü engelleyip, sosyoekonomik yükü azaltacaktır. Grip aşısının KOAH lılarda grip sıklık ve şiddetini azalttığı, ciddi komplikasyon ve ölümleri %50 oranında engellediği saptanmıştır. KOAH olguları her yıl sonbaharda grip aşısı olmalıdır 192

7 Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Atak: Antibiyotik Kullan m Tablo 2. Kronik bronflitli hastada akut alevlenmenin fliddeti ve antibiyotik seçimi Etkenler lk seçenek Di er seçenek I. Akut trakebronflit II. Basit kronik bronflit ata Dispne: Hafif-orta FEV1 >%50 Balgam n miktar ve/veya pürülans nda artma. Alevlenme say s 4/y l III. Komplike kronik bronflit ata Balgam n miktar ve/veya pürülans nda artma + afla dakilerden herhangi biri: 1- Ciddi dispne FEV1 <%50 Yafl >55 2- Altta yatan baflka hastal k varl 3- Atak say s <4/y l IV. Kronik bronfliyal inf. 1 y l boyu sürekli pürülan balgam ç karma Ço unlukla viral H.influenzae S.pnemoniae M.catarrhalis Ayn etkenler Beta-laktamaz sorunu yüksek Yukar dakiler + Enterik bakteriler P.aeruginosa Antibiyotik kullan lmaz Amoksisilin Ampisilin Tetrasiklin Trimetroprim Sülfametoksazol Balgam kültür ve antibiyogram Florokinolonlar Semptomlar sürerse: Makrolid veya tetrasiklin β-laktam+beta-laktamaz inhibitörü Yeni makrolidler β-laktam+beta-laktamaz inhibitörü 2-3. kuflak sefalosporin 2. Yeni makrolidler Parenteral tedavi gerekebilir. Kinolonlar (siprofloksasin, yeni kinolonlar) II. grup için kullan lan di er antibiyotikler Balgam ve antibiyogram Parenteral tedavi gereklidir. KAYNAKLAR 1. Arseven O. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında antibiyotik kullanımı ve aşılar. Umut S, Erdinç E (Eds). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitapları Sayı 2, İstanbul, Turgut Yayıncılık 2000; Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) workshop Summary.Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: Kocabaş A. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında alevlenme: İnfeksiyonun rolü. Ekim N, Uçan ES (eds). Solunum sistemi enfeksiyonları. Toraks Kitapları 3. İstanbul, Turgut Yayıncılık, 2001; Süerdem M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut atak tedavisi. Umut S, Erdinç E (Eds): Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitapları Sayı 2. İstanbul, Turgut Yayıncılık 2000; Toraks Derneği. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Dergisi 2000; 1 (Ek 2)

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ve TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ

TÜBERKÜLOZ ve TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ TÜBERKÜLOZ ve TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ 16-18 KASIM 2006 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi TÜRKÝYE ULUSAL VEREM SAVAÞI DERNEKLERÝ FEDERASYONU T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI VEREM SAVAÞI DAÝRE

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD KOAH Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD TANIM: KOAH, tam reversibl olmayan havayolu obstrüksiyonu (ve hava akımlarında azalma) ile karakterli, önlenebilir ve tedavi edilebilir

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği Türkan TATLICIOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği

Detaylı

Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları

Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları 79 Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları Yasemin GÖKDEMİR, Fazilet KARAKOÇ AKUT ASTIM ATAĞI Astım atağı, astımlı bir hastada ilerleyen nefes darlığı, öksürük, hışıltı veya göğüste baskı hissi

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik fibrozis (KF); otozomal resesif geçişli, beyaz ırkta sık görülen bir genetik hastalıktır.

Detaylı

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları KLİNİK GELİŞİM İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 26 SAYI 1 2013 CİLT 26 SAYI 1 2013 Bi G rin öğ ci üs Ba H sa as m ta ak lık ta la rı Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları Klinik Gelişim

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı PALYATİF BAKIM Prof. Dr. Meral GÜLHAN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım: Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

Akut Menenjit Sendromu

Akut Menenjit Sendromu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 141-151 Akut Menenjit Sendromu

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ EVDE BAKIMI A HOME CARE OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları

Detaylı

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01. EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.2012 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen

Detaylı

KOAH da Mekanik Ventilasyon

KOAH da Mekanik Ventilasyon Derleme Review 65 KOAH da Mekanik Ventilasyon Mechanical Ventilation in COPD Dr. İrfan UÇGUN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir ÖZET Kronik obstrüktif

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PEDĐATRĐK ALLERJĐ-ĐMMUNOLOJĐ BĐLĐM DALI EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. ÜMĐT

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Preoperatif değerlendirme Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Amaç Cerrahi girişimin yarattığı riski belirlemek ve en aza indirmektir. Bilinmeyen komorbid bir hastalığı ve cerrahi risk faktörlerini tanımak Preoperatif

Detaylı