Kullanım kılavuzunuz LG MS-2029G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz LG MS-2029G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3956538"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG MS-2029G tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: kapa >n>n düzgün bir flekilde kapanmas> ve afla >daki k>s>mlarda bir hasar olmamas> bilhassa önemlidir: (1) kap> (e rilik), (2) mentefleler ve kilitleme dili (k>r>k ya da gevflemifl), (3) kap> s>zd>rmazlar> ve s>zd>rmaz yüzeyler. F>r>n>n>z nitelikli servis personeli d>fl>nda herhangi bir kifli taraf>ndan ayarlanmamal> veya onar>lmamal>d>r. Uyar> Mikrodalga f>r>n>n>zda çorba, soslar ve içeceklerinizi >s>t>rken, kabarc>klanma belirtisi olmadan, gecikmifl bir ani kaynama bafllayabilir. Bu, s>cak s>v>n>n aniden taflmas> ile sonuçlanabilir. Bu olas>l> > önlemek için, afla >daki ad>mlar izlenmelidir: 1 Dar a >zl> düz kenarlar> olan kaplar kullanmaktan kaç>n>n>z. 2 Afl>r> >s>tmay>n>z. 3 F>r>n içerisine kab> koymadan önce ve >s>tma süresinin yar>s>nda kap içerisindeki s>v>y> kar>flt>r>n>z. 4 Is>tma sonras>nda, k>sa bir süre f>r>n>n içerisinde kalmas>n> sa lay>n>z, kar>flt>r>n>z veya tekrar dikkatli bir flekilde çalkalay>n>z (bilhassa beslenme flifleleri ve bebek mamas> kavanozlar>n>n içerisindekiler aç>s>ndan) ve yanmalardan sak>nmak için tüketmeden önce bunlar>n s>cakl>klar>n> (bilhassa beslenme flifleleri ve bebek mamas> kavanozlar>n>n içerisindekileri) kontrol ediniz. Kab> tutarken dikkatli olunuz. Kurulum F>r>n>n>z>n ambalaj>n> sökünüz ve düz bir zemin üzerine yerlefltiriniz. F>r>n>n>z> tercihinize göre 85 cm. den daha yüksek düz bir yere yerlefltiriniz ve uygun bir havaland>rma aç>s>ndan üst k>s>mdan en az>ndan 30 cm ve arka taraf>ndan 10 cm aç>kl>k b>rak>ld> >ndan emin olunuz. F>r>n>n ön k>sm>, tak>lmay> önlemek üzere yüzeyin kenar>ndan en az>ndan 8 cm içeride olmal>d>r. F>r>n>n üst ya da yan taraf>nda bir ç>k>fl (egzoz) aç>kl> > bulunmaktad>r. Aç>kl> >n kapat>lmas> f>r>nda hasara yol açabilir. 3. F>r>n>n>z> standart bir ev elektrik prizine tak>n>z. BU FIRIN T<CAR< YEMEK H<ZMETLER< AMAÇLI KULLANILMAMALIDIR. UYARI: BU C<HAZ TOPRAKLANMALIDIR Bu flebeke besleme uçlar>ndaki kablolar, afla >daki kodlara uygun olarak renklendirilmifltir MAV< (BLUE) ~ Nötr KAHVERENG< (BROWN) ~ Canl> YEfi<L ve SARI (GREEN & YELLOW) ~ Toprak E er besleme kablosu hasarl> ise, tehlikeli bir durumdan sak>nmak üzere üretici ya da servis eleman> ya da benzeri bir nitelikli kifli taraf>ndan de ifltirilmelidir. 5 Önemli güvenlik talimatlar> Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra baflvurmak üzere saklay>n>z. F>r>n> bofl iken çal>flt>rmay>n>z. Kullan>lmad> > zaman f>r>n>n içerisinde bir bardak su b>rakmak en iyisidir. E er f>r>n kazara çal>flt>r>l>rsa bu su tüm mikrodalga enerjisini güvenli bir flekilde emecektir. F>r>n> nem alma amac>yla kullanmay>n>z. may burn. Ahflap kaplar kullanmay>n>z. Is>n>p tutuflabilirler. Daha küçük miktarda yiyece in piflirilmesi veya >s>t>lmas> daha k>sa bir süre gerektirir. E er normal sürelere izin verilirse, bunlar afl>r> >s>nabilir ve yanabilirler. - UYARI: S>v>lar ve di er g>dalar, patlama e ilimi gösterebilece inden, s>zd>rmaz kaplar içerisinde >s>t>lmamal>d>r. - UYARI: Cihaz kombinasyon konumunda çal>flt>r>ld> >nda, oluflan s>cakl>k derecelerinden dolay>, çocuklar f>r>n> ancak bir yetiflkinin gözetiminde kullanmal>d>r. - UYARI: E er f>r>n kapa > ya da kap> s>zd>rmazlar> hasar görmüfl ise, usta bir kifli taraf>ndan onar>l>ncaya kadar f>r>n çal>flt>r>lmamal>d>r. - UYARI: Kapak, kumanda panosu, emniyet kilitleri veya f>r>n>n herhangi di er bir parças>n> kurcalamaya, üzerinde onar>m ya da ayarlama yapmaya kalk>flmay>n>z. Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karfl> koruma sa layan herhangi bir kapa >n sökülmesini de kapsayan bir servis ya da onar>m faaliyeti gerçeklefltirilmesi, herkes için tehlikelidir. Onar>mlar, ancak nitelikli servis teknisyeni taraf>ndan gerçeklefltirilmelidir. 6 Piflirme Araç Gereçleri COOKING UTENSILS Mikrodalga f>r>nlarda kullan>m aç>s>ndan uygun olup olmad> >ndan emin olmak için gereçlerin gözden geçirilmesi gerekir. Afla >daki tablo f>r>n>n>zda kullanabilece iniz piflirme kaplar>n> özetlemektedir: Piflirme Araç Gereçleri Is>ya dayan>kl> cam, cam seramik Seramik, porselen Mikrodalga evet evet (alt>n ya da gümüfl kenarl> porselen kullanmay>n>z) hay>r hay>r evet evet evet hay>r Metal piflirme kaplar> Is>ya dayan>kl> olmayan cam Mikrodalgaya uygun plastik Plastik ambalajlar Ka >t (fincan, bardak, tabak, havlu) Saman, ahflap örgüler ve ahflap malzemeler Mikrodalga 1. Birçok cam, cam serami i ve >s>ya dayan>kl> camdan mutfak gereçleri mikrodalgalarda sorunsuzca kullan>labilir. Metal kenarlar> olan ürünler mikrodalga f>r>nda kullan>lmamal>d>r. 2. Ka >t peçeteler, havlular, tabaklar, fincanlar, karton kutular ve mukavva mikrodalga f>r>nda kullan>labilir. Piflirme ifllemi s>ras>nda k>v>lc>m ve / veya yang>na neden olabilecek yabanc> maddeler içerebileceklerinden geri dönüfltürülmüfl ka >t ürünleri kullanmay>n>z (Bu ürünlerin do ru kullan>mlar>na iliflkin bilgi almak için yemek kitab>n>za baflvurunuz.). 3. Plastik tabaklar, fincanlar/bardaklar, buzluk çantalar> ve plastik ambalajlar mikrodalga f>r>nda kullan>labilir. Plastik ürünleri mikrodalga f>r>nda kullan>rken üretici firman>n direktiflerine ve yemek kitab>nda belirtilen bilgilere göre hareket ediniz.

3 4. Metal kaplar ve metalik kenarlara sahip malzemeler mikrodalga f>r>nda kullan>lmamal>d>r. Metal malzemelerin f>r>n>n>zda uygun flekilde kullan>m>na iliflkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yemek kitab>n>z>n girifl k>sm>na bak>n>z. Yemek tarifine göre f>r>nda, alüminyum folyo, kebap fliflleri ya da metal içeren piflirme araç gereçlerinin kullan>lmas> gerekiyorsa, metal nesne ile f>r>n>n iç duvar> aras>nda en az 2,5 cm. boflluk b>rak>n>z. K>v>lc>mlanma (k>v>lc>mlar) olursa, bu malzemeleri derhal f>r>ndan ç>kar>n>z. Not: Piflirme kaplar> ve ürünlerin do ru flekilde kullan>m> ve di er yararl> bilgiler için yemek kitab>n>za, yemek tariflerine ve tablolara bak>n>z. 7 Di er Yararl> Bilgiler En iyi sonuçlar> elde etmek ve piflirme ifllemini daha zevkli bir hale getirmek için lütfen bu uyar>lar> dikkatlice okuyunuz. En <yi Sonuçlar <çin: 1. Belirli bir yiyecek için piflirme süresini saptarken, piflirmeye önce en az süreyi kullanarak bafllay>n>z ve yiyece in durumunu zaman zaman kontrol ediniz. Mikrodalga f>r>nlar, piflirme ifllemini çok h>zl> bir flekilde yapt>klar>ndan yiyeceklerin gere inden fazla piflirilme riski sözkonusudur. 2. Küçük miktarlardaki yiyecekler ya da su içeri i düflük olan yiyecekler uzun süre piflirilirlerse kuruyarak sertleflebilirler. 5. Baz> yemek tariflerinde, yiyeceklerin bafllang>ç piflirme s>cakl>klar>na ba l> olarak piflirme süresinin artt>r>lmas> ya da azalt>lmas> gerekebilir. NOT: Piflirme ifllemi s>ras>nda havaland>rma aral>klar>ndan gelen hava s>cak olabilir. Esmerlefltirme: Mikrodalga f>r>nlarda esmerleflecek kadar uzun süre piflirilmeyen birkaç besin türü bulunmakta olup, bunlara ayr>ca renklendirici soslar tatbik edilmesi gerekebilir. ) 2. ( ), arzu edilen piflirme süresine i kapatin. 1 bardak su ilave edin. bardak su ilave edin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Ayiklayin. Piirme süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Dilimleyin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. kapatin. Mantarlari 1,5 litrelik payreks içerisine koyun. Piirme süresinin yarisina gelindiinde karitirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Çatali birkaç kez patatesin deiik yerlerine batirin. 2 adet mutfak havlusu üzerine yerletirin. Piirme süresinin yarisina gelindiinde çevirin. Çatali birkaç kez patatesin deiik yerlerine batirin. 2 adet mutfak havlusu üzerine yerletirin. Piirme süresinin yarisina gelindiinde çevirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Üzerini delin. 2 adet mutfak havlusu üzerine yerletirin. haldeki et parçalar>n>n merkezine bir çatal zorlamadan sokulabildi inden bu etlerin, bekleme süresi için haz>r duruma geldikleri anlafl>l>r. Etin iç orta k>sm> hala bir miktar buzlu olacakt>r. Buz çözme süreci tamamlan>ncaya kadar eti bekletiniz. Etlerin buzlar>n>, buz çözme konumunda çözünüz. ET ve KÜMES HAYVANI ET< BUZ ÇÖZME TABLOSU Et SI/IR ET< baharatl> Alman sosisi k>y>lm>fl s> >r eti böbrek ci er rosto, s> >r butu d>fl yana > rosto, ördek rosto, pirzola (çevirme) rosto, s> >r butu (kemiksiz) rosto, s> >r filetosu biftek, küp fleklinde biftek, bö ür biftek, dilim biftek, s> >r filetosu DANA ET< pirzola k>yma biftek KUZU rosto, but ya da omuz TAVUK bütün halinde parça halinde gögüs parçalar> (kemikli) tavuk butlar> uyluklar kanatlar H<ND< parça halinde gö üs (kemikli) ÖRDEK bütün halinde A >rl>k Buz çözme süresi (dakika) Bekleme süresi (dakika) 450 g. 450 g. 1 kg. 450 g. 1,5 kg. 1,5-2 kg. 1,5-2 kg. 1,5-2 kg. 2-2,3 kg. 450 g. 700 g. 1 kg. 1 kg. 450 g. 450 g. 450 g ,3 kg. 1,2-1,5 kg. 1,2-1,5 kg. 1-1,5 kg. 450 g. 450 g. 700 g. 1-1,5 kg. 2-2,5 kg. 2-2,5 kg Sorular ve Yan>tlar S Y F>r>n>n >fl> > yanm>yorsa ar>zal> olan nedir? F>r>n>n >fl> >n>n niye yanmad> >n>n birkaç gerekçesi olabilir. Ampul patlam>flt>r Kapak kapal> de ildir. Hava ç>k>fl aral> >ndan niçin buhar geliyor ve/veya niçin kapa >n alt k>sm>ndan su daml>yor? Normal flartlarda piflirme ifllemleri s>ras>nda buhar oluflmaktad>r. Mikrodalga f>r>n, oluflan bu buhar> yan hava aral>klar>ndan d>flar>ya verecek flekilde yap>lm>fl olup, zaman zaman bu buhar kapak üzerinde yo unlafl>r ve kapa >n alt k>sm>ndan d>flar>ya su damlar. Bu durum, tamamen normal ve tehlikesizdir. Y Mikrodalgada piflirme tamamland> >nda, bekleme süresi boyunca yiyece in piflmesi sürdürülür. Bu bekletme süresi, yiyece in tümü boyunca düz- gün olarak piflmeyi tamamlar. Bekletme süresinin miktar>, yiyece in yo- unlu una ba l>d>r. Niye f>r>n>m her zaman piflirme rehberinde söylendi i h>z- da piflirmiyor? S Y S Y S Y S Y S Y Kapaktaki izleme penceresinden mikrodalga enerjisi geçer mi? Hay>r. Delikler, aç>kl>klar >fl> >n geçmesine izin vermek için yap>lm>flt>r; bun- lar içlerinden mikrodalga enerjisinin geçmesine izin vermezler. E er bofl olarak çal>flt>r>l>rsa mikrodalga f>r>n> hasar görür mü? Evet onu bofl iken ya da cam tepsisi olmaks>z>n asla çal>flt>rmay>n>z. Yumurtalar niye bazen patlar? Yumurtalar> piflirirken, k>zart>rken veya rafadan yaparken, yumurta sar>s>n>n zar>n>n iç k>sm>nda oluflan buhardan dolay>, sar>s> patlayabilir.

4 Bunun önlemek için, tüm yapaca >n>z piflirme öncesinde sar>s>n> delmektir. Asla yumurtalar> kabuklu halde mikrodalgaya koymay>n>z. Talimatlar> do ru bir flekilde izlemifl oldu unuzdan emin olmak için pifli me rehberinizi tekrar gözden geçiriniz ve piflirme süresinde de iflmelere nelerin neden olabilece ini araflt>r>n>z. Piflirme rehberindeki süreler ve >s> ayarlar>, bir mikrodalga f>r>n>n kullan>m>na al>fl>lmas>nda en yayg>n sorun olan afl>r> piflirmenin önlenmesine yard>mc> olmak üzere seçilmifl olan önerilen de erlerdir. Yiyeceklerin büyüklük, flekil, a >rl>k ve boyutlar>ndaki farkl>l>klar, daha uzun piflirme sürelerini gerektirir. Geleneksel aflç>lar>n yapt>klar> gibi, yiyece in durumunu test etmek üzere piflirme rehberindeki önerilerin yan> s>ra kendi karar ve tercihlerinizi de kullanabilirsiniz. S Y F>r>nda niçin k>v>lc>m ve t>k>rt> (k>v>lc>mlanma) olufluyor? ayr> tafl>y>n>z. 3- Ön kapa> gövdeye bantlay>n>z 4- Ön cama, kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz. 5- Ürünü normal kullanma konumunda tafl>y>n>z.yana ve arkaya yat>rmay>n>z. ENERJ TASARRUFU BLGLER 1- Enerji sarfiyat>n> önlemek için kullanma k>lavuzunda belirtilen piflirme önerilerine uyunuz. 2- Az miktarda yiyecekler için daha k>sa piflirme ve >s>tma süresi gerekir. 3- Gereksiz yere çal>flt>rmay>n>z. 4- Donmufl g>dalar>,kullan>m> acil deil ise oda s>cakl>>nda çözüldükten sonra kullan>n>z 5- Cihaz>n>z normal ortam koflullar>nda kullan>n>z,afl>r> >s> farklar> kullan>m esnas>nda >s> kayb>na neden olarak enerji tüketimini artt>r>r. Kullan>m süresi 10 y>ld>r. ( Ürünün fonksiyonlar>n> yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ). 15 No Sehir Yetkili Servis Telefon Adres Yetkili Servisler ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA HATAY HATAY HATAY <ÇEL <ÇEL K.MARAfi ELAZIG MALATYA MALATYA MALATYA MALATYA MALATYA MUS AFYON DENIZLI IZMIR MANISA MUGLA MUGLA DIYARBAKIR GAZIANTEP GAZIANTEP GAZIANTEP GAZIANTEP BULUT ELEKTRON<K-CAH<T BULUT GÜRSES BEYAZ EfiYA ISITMA SO/UTMA -SABIR GÜRSES KAR TEKN<K-RECEP ERZ<N TEKN<K ELEK. YILDIZ ISTMA SOGUTMA ATEfi SO/UTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI <Nfi.TKS.GID. NAK.PAZ.SAN.VE T<C.LTD. fit<. MEHMET BAfiARAN GüRSEL SOGUTMA GURSEL SOGUTMA TIRYAKI SOGUTMA TURGUT TEKNIK ÇEKMEN TEKN<K MUSTAFA ÇEKMEN SIK SOGUTMA TUNÇ TEKN<K - AL< TUNÇ GAZ< SO/UTMA GÜVENÇ KL<MA ISITMA-SO/UTMA SERV<S T<CARET GÜNGÖR ELEKTRON<K MEHMET BULUT-TEKN<K SO/UTMA AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SO/UTMA GUVEN TEKNIK <HSAN HANBAY-HANBAY TEKN<K MESUT TEKN<K ÖZTÜRK SO/UTMA MUZAFFER ETA UMIT UNLU BUZ TEKNIK ERSA EV GERECLERI MET<N BULDUK B<RCAR ELEKTRON<K SER<N SO/UTMA MÜH.TUR<ZM <NfiAAT SAN.VE T<C.LTD. fit<. <BRAH<M HAL<L TEK<N-TEK<N BUZ TEKN<K ALA<TT<N BENCAN- BENCAN ELEKTRON<K BURAK TEKNIK UNAL ELECTRONIC YUSUF ATES TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN GUZEL YALI MAH SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana Güzelyal> mah. U ur Mumcu bulvar> Tohumcuo lu apt. No:10/D Seyhan Sinan Pafla Mh K>flla Cd No:114/A Yüre ir / Adana Atatürk Cad. Merkez mah PTT Karfl>s> No:7 Serik / Antalya Orta Mah. <fller Cad Sok. No:2/F Serik / Antalya 1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4 YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya SÜREYYA HALEFO LU CAD.NO:18 UluCami Cad. MERKEZ M<LL< EGEMERL<K CAD. <LTER SOK. NO:15/1 Fuzuli Cad. Hamiko lu Sok. MERKEZ Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296 ece mah.dinar cad. no:82 / A afyonkarahisar BARIS CAD NO 24 DENIZLI 8 Sok. 25/G Merkez Bornova / <zmir Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa CUMHUR<YET CAD NO:137 ORTACA K>br>s fiehitleri Cad.Sar>lar Sok. No:18 Bodrum / Mu la Yunus Emre Mah. Kardefllik Cad. Murat 2 Apt. Alt> No:18 Ba lar / Diyarbak>r GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP Ünald> Mah.Hasipdürri Cad.No:58 --GAZIANTEP MERKEZ DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY No Adres Sehir Yetkili Servis Telefon Yetkili Servisler MARDIN ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA KAYSERI KAYSERI KAYSERI KONYA KONYA BOLU DUZCE GIRESUN GIRESUN ORDU ORDU R<ZE TRABZON BURSA CANAKKALE EDIRNE <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL MEHMET BO/A BULUT TEKN<K LTD. fit<. SAVAS GEDIK S<STEM <LET<fi<M ELEKTRON<K GIDA TAAH. VE T<C. LTD. fit<. YILDIZ TEKN<K AR<F O/UZ KELEfi AYDIN AKYOL HAN SO/UTMA - <BRAH<M SÖGÜTLÜ MIZRAK ELEKTRON<K-MEHMET MIZRAK BUZDAG BEYAZ ESYA OZCAN SOGUTMA ERGÜN RÜZGAR -<KL<M ELEKTR<K - SO/UTMA KUTUP SOGUTMA ALASKA SOGUTMA KONFOR SERV<SL<K H<ZMETLER<- BAHT<YAR fiah<n YUSUF TEMEL TEKN<K SO/UTMA AEG SERV<S< ZORLU SOGUTMA CEYLAN ELEK.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) MERKEZ SERV<S-H.TURAN ALEMDA/ FARUK YAKUT - YAKUT T<CARET VE SERV<S CAN-KAN ISITMA-SO/UTMA S<STEMLER<, SERV<S, MÜHEND<SL<K VE T<CARET L<M<TED fi<rket< LTD. fit<. S<MGE SO/UTMA ALPER T<CARET F<KRET ELF<DAN Do u Elektronik ERCAN ELEKTR<KL< ALETLER VE TAfiIMACILIK T<C. LTD. fit<. LTD. fit<. GARANT< SERV<S KESK<N SAT<S VE SERV<CE MARIN SOGUTMA ORHAN GÜRBÜZ SÜPERGOLD SERV<S YES<LOVA TEKN<K YILDIM ELEKTR<K VE ELEKTRON<K ALETLER< TEKN<K SER. SAN. LTD. 2. Sok. CAD. Sok. No:24/A Selçuklu / Konya Niflantal> Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU Gaziantep Cad. Ç>nlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun HACI S<YAM MAH.<NÖNÜ CADDER< NO:31/B s>r>n evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu L<SELER MAHALLES< DE/<RMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/ PALARDÖKER CAD. NO:3 Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 <NEGÖL Cevatpafla Mah. <nönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale <spat Cami Mah. Kurtulufl Cad. No:27/A Keflan / Edirne 35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR Fatih Bulvar> fien Caddesi No:7 Sultanbeyli SAL<H TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY AL<BEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEfiTEPE MAH.A/RI SOK. 12/1 GÜNGÖREN AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA ATATÜRK CADDES< NO:10 SILIVRI YEfi<LOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK KAZM KARABEK<R MCH.2.SOK ESENLER THALATÇI FRMA LG ELECTRONICS TCARET A.. Kaptanpaa Mahallesi Piyalepaa Bulvari No:14 Ortadou Plaza Kat: Okmeydani /ili / stanbul Tel : (0 212) Fax: (0 212) ÜRETC FRMA: LG ElectronicsTianjin Appliance Co., Ltd. Xing Dian Road,Bei Chen Qu, Tianjin, China Pos code : Tel :

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG MB3941C http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212875

Kullanım kılavuzunuz LG MB3941C http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212875 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG MB3941C tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG GN-B492YVC http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917343

Kullanım kılavuzunuz LG GN-B492YVC http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917343 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG GN-B492YVC tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI TARİH : 03.03.2017 CUMA YER : Green park Hotel Bostancı ADRES : İçerenköy Mh. Manolya Sanayii Sk. No:36 Ataşehir İstanbul TARİH : 04.03.2017 YER : ADRES : Anitta Hotel İnönü Cad. No:80 Merkez Çorum YER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW81W http://tr.yourpdfguides.com/dref/805738

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW81W http://tr.yourpdfguides.com/dref/805738 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG MW81W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG MW81W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

SERVİS AĞI KAYMAKAPI HYB-3217 DUMLUPINAR MAH.PROF. KAMİL MİRAS CAD. NO:42/A AFYONKARAHİSAR

SERVİS AĞI KAYMAKAPI HYB-3217 DUMLUPINAR MAH.PROF. KAMİL MİRAS CAD. NO:42/A AFYONKARAHİSAR SERVİS AĞI AYŞE GÜL GÖKTEPE KAYMAKAPI 4060303259 02222262626 03-HYB-3217 DUMLUPINAR MAH.PROF. KAMİL MİRAS CAD. NO:42/A AFYONKARAHİSAR ŞAHİNLER ELEKTRONİK-AHMET ŞAHİNLER BATMAN 7980431444 04882131702 21-HYB-3440

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG MP-9485-S http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917361

Kullanım kılavuzunuz LG MP-9485-S http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917361 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG MP-9485-S tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW71E http://tr.yourpdfguides.com/dref/805737

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW71E http://tr.yourpdfguides.com/dref/805737 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG MW71E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG MW71E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Adana Trio Tur Tel: (0322) 401 0 446 Fax: (0322) 401 0 447 Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Merkez Ofis / Kavaklıdere Tel: (0312) 457 47 00 Faks: (0312) 467

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZHC900X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZHC900X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya TARİH : 05.04.2017 Trabzon Novotel Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE Mis.19:30 Ramada Plaza İzmit Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: Belgenin Geçerlilik Tarihi: 29.02.2016

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB892QX http://tr.yourpdfguides.com/dref/646301

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB892QX http://tr.yourpdfguides.com/dref/646301 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2012 Damacana Su Raporu - Hastalık Yapan Damacanalar - Manşet Haber - Salihliegitim

2012 Damacana Su Raporu - Hastalık Yapan Damacanalar - Manşet Haber - Salihliegitim Dolum Tesislerinde Herhangi Bir Uygunsuzluk Tespit Edilmediği Halde Tüketiciye Ulaşıncaya Kadar Geçen Süreçteki Uygunsuz Şartlar Sebebiyle Olumsuzlukların Görüldüğü 19 Litrelik Damacana Su Satış Noktaları

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EMS2685 http://tr.yourpdfguides.com/dref/634014

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EMS2685 http://tr.yourpdfguides.com/dref/634014 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KİREMİTHANE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 205 SOKAK NO: 6-7-8 MERSİN

KİREMİTHANE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 205 SOKAK NO: 6-7-8 MERSİN MERSİN DEVLET HASTANESİ Nusratiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. No: 32 33050 / MERSİN TEL : 0 324 3363950 M. Ü. TIP FAKÜLTESİ İhsaniye Mah. 4935 Sok. Akdeniz / MERSİN TEL : 0 324 3374300 ÇAĞDAŞ TIP MERKEZİ

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG MS-2049G

Kullanım kılavuzunuz LG MS-2049G Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG MS-2049G tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN KULLANMA KLAVUZUNU OKUYUNUZ. Mrk.- Bölgesi 100 Manisa Fabrika: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:1 45030-236 22 33 444 0 789

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG MH-6387-AR

Kullanım kılavuzunuz LG MH-6387-AR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG MH-6387-AR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

S k malar giderme 117

S k malar giderme 117 Sk malar giderme 117 Sk malar giderme Sk malar önleme A a daki ipuçlar sk malar önlemenize yardmc olabilir. Ka t tepsisi önerileri Ka dn tepsiye düz ekilde uzand ndan emin olun. Yazc yazdrma i lemini sürdürürken

Detaylı

GT-N7100. Kullanma Kılavuzu SAMSUNG

GT-N7100. Kullanma Kılavuzu SAMSUNG GT-N7100 Kullanma Kılavuzu SAMSUNG Ticari markalar 4 Hoparlör için mikrofon GPS anteni Arka kamera Arka kapak Ses açma/kapama Hoparlör S Pen Ana anten 5 6 S Pen S Pen ucu 1 7 4 2 2 1 5 3 8 9 10 11 Temel

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

air-o-system Yardmc Ekipmanlar Aksesuarlar

air-o-system Yardmc Ekipmanlar Aksesuarlar air-o-system Yardmc Ekipmanlar Aksesuarlar 2 electrolux air-o-system a-o-s 6 GN 1/1 6 tepsilik air-o-system; küçük restaurantlar, flov amaçl piflirmeler ve flarküteriler için idealdir. da tepsi raf ve

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

- İSTANBUL ANADOLU YAKASI - HASTANE

- İSTANBUL ANADOLU YAKASI - HASTANE - İSTANBUL ANADOLU YAKASI 1 MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ BEYKOZ 2163314040 RÜZGARLIBAHÇE MH CUMHURİYET 2 VENİ VİDİ GÖZ SAĞLIĞI MERKEZİ - ÇEKMEKÖY 2163550000 MERKEZ MH. ERENLER CD. MURAT SK. 3 MEDICAL PARK

Detaylı

EV SERİSİ 160,00 USD 53,00 USD 40,00 USD IP20 35,50 USD IP20 IP20. - Alüminyum gövde. - Alüminyum gövde IP20. - Metal gövde.

EV SERİSİ 160,00 USD 53,00 USD 40,00 USD IP20 35,50 USD IP20 IP20. - Alüminyum gövde. - Alüminyum gövde IP20. - Metal gövde. EV SERİSİ 160,00 USD 160,00 USD SN 53,00 USD 40,00 USD SN 40,00 USD GG 35,50 USD BANYO ARMATÜRLERİ 55,00 USD - Paslanmaz çelik gövde IP44 45,00 USD - Siyah cam gövde - Metal kafa IP44 42,00 USD - Ampüllü

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-62 TR - (07/04) CD70CRE CD70CKA 2 Kullaným Black&Decker matkabýnýz tahta, metal, plastik, betonda delme ve vidalama iþleri

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar:

Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar: Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar: 1) Büyükşehir Belediyesi: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, İletişim bilgileri: Telefon: 0222 211 55 00 Faks: 0222 220 42 35 E-Posta:

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI DCH327X

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI DCH327X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI DCH327X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI DCH327X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

Kahve Dünyas??ubeleri

Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas? Gayrettepe Metro Büyükdere Cad.?i?li -?stanbul T: 0212 216 88 68-69 Kahve Dünyas? 4. Levent MetroBüyükdere Cad. 4. Levent -?stanbul T: 0212 283 39 74-75 Kahve Dünyas?

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

Rulo yolluk, döşemelik ve parça halı çeşitleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren Akik ve Sedef kaliteleri, yenilenen göz alıcı desenleriyle

Rulo yolluk, döşemelik ve parça halı çeşitleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren Akik ve Sedef kaliteleri, yenilenen göz alıcı desenleriyle www.kasmirhali.com 2017 KIŞ KOLEKSİYONU Rulo yolluk, döşemelik ve parça halı çeşitleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren Akik ve Sedef kaliteleri, yenilenen göz alıcı desenleriyle evinize yeni bir

Detaylı

REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir

REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir REHAU YAPI TEKNİĞİ ANA BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir İSTANBUL AVRUPA YAKASI Aktif Isı Halit Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. No.8 Okmeydanı / Istanbul Tel. 0212 697 64 52

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesinleşmiş Seçmen Listesi UŞAK İLİ

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesinleşmiş Seçmen Listesi UŞAK İLİ ABK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. FATİH CAD. NO: 10 / A MERKEZ 276 227 3578 AĞA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR ASFALTI ÜZERİ KÖY HİZMETLERİ KARŞISI MERKEZ 276 227 7344 AĞAOĞLU SİGORTA

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Telefon 3223250708 Adresi: GÜZELYALI MAH81059 SOK NO 13 ÇUKUROVA ADANA

Telefon 3223250708 Adresi: GÜZELYALI MAH81059 SOK NO 13 ÇUKUROVA ADANA ADANA ÇUKUROVA - ÖZEL BARAJ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Telefon 3223250708 Adresi: GÜZELYALI MAH81059 SOK NO 13 ÇUKUROVA ADANA ÇUKUROVA - ÖZEL ANADOLU ÇINARI ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Telefon

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp 4-5 Şubat 2013 Hopa si/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş si/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp si/ Nevşehir 4-5 Şubat 2013 Ataköy 5. Kısım si/ İstanbul 4-5 Şubat

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 2 MAYIS 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların içeriği reklam

Detaylı

13.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/585 sayılı Kurul Kararı ile;

13.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/585 sayılı Kurul Kararı ile; 13.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/585 sayılı Kurul Kararı ile; Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Millenicom) 25.05.2009 tarih ve T.C. 2009-075 sayılı yazısı ile, lokal (yerel) kademede arabağlantının

Detaylı

ŞEHİR SEMT BAYİ İLETİŞİM

ŞEHİR SEMT BAYİ İLETİŞİM ADANA ŞEHİR SEMT BAYİ İLETİŞİM Sera Elektromarket Pehlivan Reklam Karasoku Mah. 6. Sok. Akyüz İş Hanı, No:2/A Zemin Kat Tel: (0322) 352 57 57 Faks: (0322) 359 42 33 erdal@seraelektromarket.com Ulucamii

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG GR-M652-YTX http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917348

Kullanım kılavuzunuz LG GR-M652-YTX http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917348 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG GR-M652-YTX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Resmi Gazete: 19.06.2012-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

Resmi Gazete: 19.06.2012-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 212/335 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 212/1 SAYILI TEBLİĞ Resmi Gazete: 19.6.212-28328 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 216 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Isıtma Mantosu PCE-HM 5000

KULLANIM KILAVUZU Isıtma Mantosu PCE-HM 5000 KULLANIM KILAVUZU Isıtma Mantosu PCE-HM 5000 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 28/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Notları... 3 3 Özellikler... 4 4 Talimatlar... 4 5 Ek Öneri... 4 6 Sorun Giderme...

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi TTC306 KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı