Kullanım kılavuzunuz LG MS-2029G

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz LG MS-2029G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3956538"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG MS-2029G tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: kapa >n>n düzgün bir flekilde kapanmas> ve afla >daki k>s>mlarda bir hasar olmamas> bilhassa önemlidir: (1) kap> (e rilik), (2) mentefleler ve kilitleme dili (k>r>k ya da gevflemifl), (3) kap> s>zd>rmazlar> ve s>zd>rmaz yüzeyler. F>r>n>n>z nitelikli servis personeli d>fl>nda herhangi bir kifli taraf>ndan ayarlanmamal> veya onar>lmamal>d>r. Uyar> Mikrodalga f>r>n>n>zda çorba, soslar ve içeceklerinizi >s>t>rken, kabarc>klanma belirtisi olmadan, gecikmifl bir ani kaynama bafllayabilir. Bu, s>cak s>v>n>n aniden taflmas> ile sonuçlanabilir. Bu olas>l> > önlemek için, afla >daki ad>mlar izlenmelidir: 1 Dar a >zl> düz kenarlar> olan kaplar kullanmaktan kaç>n>n>z. 2 Afl>r> >s>tmay>n>z. 3 F>r>n içerisine kab> koymadan önce ve >s>tma süresinin yar>s>nda kap içerisindeki s>v>y> kar>flt>r>n>z. 4 Is>tma sonras>nda, k>sa bir süre f>r>n>n içerisinde kalmas>n> sa lay>n>z, kar>flt>r>n>z veya tekrar dikkatli bir flekilde çalkalay>n>z (bilhassa beslenme flifleleri ve bebek mamas> kavanozlar>n>n içerisindekiler aç>s>ndan) ve yanmalardan sak>nmak için tüketmeden önce bunlar>n s>cakl>klar>n> (bilhassa beslenme flifleleri ve bebek mamas> kavanozlar>n>n içerisindekileri) kontrol ediniz. Kab> tutarken dikkatli olunuz. Kurulum F>r>n>n>z>n ambalaj>n> sökünüz ve düz bir zemin üzerine yerlefltiriniz. F>r>n>n>z> tercihinize göre 85 cm. den daha yüksek düz bir yere yerlefltiriniz ve uygun bir havaland>rma aç>s>ndan üst k>s>mdan en az>ndan 30 cm ve arka taraf>ndan 10 cm aç>kl>k b>rak>ld> >ndan emin olunuz. F>r>n>n ön k>sm>, tak>lmay> önlemek üzere yüzeyin kenar>ndan en az>ndan 8 cm içeride olmal>d>r. F>r>n>n üst ya da yan taraf>nda bir ç>k>fl (egzoz) aç>kl> > bulunmaktad>r. Aç>kl> >n kapat>lmas> f>r>nda hasara yol açabilir. 3. F>r>n>n>z> standart bir ev elektrik prizine tak>n>z. BU FIRIN T<CAR< YEMEK H<ZMETLER< AMAÇLI KULLANILMAMALIDIR. UYARI: BU C<HAZ TOPRAKLANMALIDIR Bu flebeke besleme uçlar>ndaki kablolar, afla >daki kodlara uygun olarak renklendirilmifltir MAV< (BLUE) ~ Nötr KAHVERENG< (BROWN) ~ Canl> YEfi<L ve SARI (GREEN & YELLOW) ~ Toprak E er besleme kablosu hasarl> ise, tehlikeli bir durumdan sak>nmak üzere üretici ya da servis eleman> ya da benzeri bir nitelikli kifli taraf>ndan de ifltirilmelidir. 5 Önemli güvenlik talimatlar> Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra baflvurmak üzere saklay>n>z. F>r>n> bofl iken çal>flt>rmay>n>z. Kullan>lmad> > zaman f>r>n>n içerisinde bir bardak su b>rakmak en iyisidir. E er f>r>n kazara çal>flt>r>l>rsa bu su tüm mikrodalga enerjisini güvenli bir flekilde emecektir. F>r>n> nem alma amac>yla kullanmay>n>z. may burn. Ahflap kaplar kullanmay>n>z. Is>n>p tutuflabilirler. Daha küçük miktarda yiyece in piflirilmesi veya >s>t>lmas> daha k>sa bir süre gerektirir. E er normal sürelere izin verilirse, bunlar afl>r> >s>nabilir ve yanabilirler. - UYARI: S>v>lar ve di er g>dalar, patlama e ilimi gösterebilece inden, s>zd>rmaz kaplar içerisinde >s>t>lmamal>d>r. - UYARI: Cihaz kombinasyon konumunda çal>flt>r>ld> >nda, oluflan s>cakl>k derecelerinden dolay>, çocuklar f>r>n> ancak bir yetiflkinin gözetiminde kullanmal>d>r. - UYARI: E er f>r>n kapa > ya da kap> s>zd>rmazlar> hasar görmüfl ise, usta bir kifli taraf>ndan onar>l>ncaya kadar f>r>n çal>flt>r>lmamal>d>r. - UYARI: Kapak, kumanda panosu, emniyet kilitleri veya f>r>n>n herhangi di er bir parças>n> kurcalamaya, üzerinde onar>m ya da ayarlama yapmaya kalk>flmay>n>z. Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karfl> koruma sa layan herhangi bir kapa >n sökülmesini de kapsayan bir servis ya da onar>m faaliyeti gerçeklefltirilmesi, herkes için tehlikelidir. Onar>mlar, ancak nitelikli servis teknisyeni taraf>ndan gerçeklefltirilmelidir. 6 Piflirme Araç Gereçleri COOKING UTENSILS Mikrodalga f>r>nlarda kullan>m aç>s>ndan uygun olup olmad> >ndan emin olmak için gereçlerin gözden geçirilmesi gerekir. Afla >daki tablo f>r>n>n>zda kullanabilece iniz piflirme kaplar>n> özetlemektedir: Piflirme Araç Gereçleri Is>ya dayan>kl> cam, cam seramik Seramik, porselen Mikrodalga evet evet (alt>n ya da gümüfl kenarl> porselen kullanmay>n>z) hay>r hay>r evet evet evet hay>r Metal piflirme kaplar> Is>ya dayan>kl> olmayan cam Mikrodalgaya uygun plastik Plastik ambalajlar Ka >t (fincan, bardak, tabak, havlu) Saman, ahflap örgüler ve ahflap malzemeler Mikrodalga 1. Birçok cam, cam serami i ve >s>ya dayan>kl> camdan mutfak gereçleri mikrodalgalarda sorunsuzca kullan>labilir. Metal kenarlar> olan ürünler mikrodalga f>r>nda kullan>lmamal>d>r. 2. Ka >t peçeteler, havlular, tabaklar, fincanlar, karton kutular ve mukavva mikrodalga f>r>nda kullan>labilir. Piflirme ifllemi s>ras>nda k>v>lc>m ve / veya yang>na neden olabilecek yabanc> maddeler içerebileceklerinden geri dönüfltürülmüfl ka >t ürünleri kullanmay>n>z (Bu ürünlerin do ru kullan>mlar>na iliflkin bilgi almak için yemek kitab>n>za baflvurunuz.). 3. Plastik tabaklar, fincanlar/bardaklar, buzluk çantalar> ve plastik ambalajlar mikrodalga f>r>nda kullan>labilir. Plastik ürünleri mikrodalga f>r>nda kullan>rken üretici firman>n direktiflerine ve yemek kitab>nda belirtilen bilgilere göre hareket ediniz.

3 4. Metal kaplar ve metalik kenarlara sahip malzemeler mikrodalga f>r>nda kullan>lmamal>d>r. Metal malzemelerin f>r>n>n>zda uygun flekilde kullan>m>na iliflkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen yemek kitab>n>z>n girifl k>sm>na bak>n>z. Yemek tarifine göre f>r>nda, alüminyum folyo, kebap fliflleri ya da metal içeren piflirme araç gereçlerinin kullan>lmas> gerekiyorsa, metal nesne ile f>r>n>n iç duvar> aras>nda en az 2,5 cm. boflluk b>rak>n>z. K>v>lc>mlanma (k>v>lc>mlar) olursa, bu malzemeleri derhal f>r>ndan ç>kar>n>z. Not: Piflirme kaplar> ve ürünlerin do ru flekilde kullan>m> ve di er yararl> bilgiler için yemek kitab>n>za, yemek tariflerine ve tablolara bak>n>z. 7 Di er Yararl> Bilgiler En iyi sonuçlar> elde etmek ve piflirme ifllemini daha zevkli bir hale getirmek için lütfen bu uyar>lar> dikkatlice okuyunuz. En <yi Sonuçlar <çin: 1. Belirli bir yiyecek için piflirme süresini saptarken, piflirmeye önce en az süreyi kullanarak bafllay>n>z ve yiyece in durumunu zaman zaman kontrol ediniz. Mikrodalga f>r>nlar, piflirme ifllemini çok h>zl> bir flekilde yapt>klar>ndan yiyeceklerin gere inden fazla piflirilme riski sözkonusudur. 2. Küçük miktarlardaki yiyecekler ya da su içeri i düflük olan yiyecekler uzun süre piflirilirlerse kuruyarak sertleflebilirler. 5. Baz> yemek tariflerinde, yiyeceklerin bafllang>ç piflirme s>cakl>klar>na ba l> olarak piflirme süresinin artt>r>lmas> ya da azalt>lmas> gerekebilir. NOT: Piflirme ifllemi s>ras>nda havaland>rma aral>klar>ndan gelen hava s>cak olabilir. Esmerlefltirme: Mikrodalga f>r>nlarda esmerleflecek kadar uzun süre piflirilmeyen birkaç besin türü bulunmakta olup, bunlara ayr>ca renklendirici soslar tatbik edilmesi gerekebilir. ) 2. ( ), arzu edilen piflirme süresine i kapatin. 1 bardak su ilave edin. bardak su ilave edin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Ayiklayin. Piirme süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Dilimleyin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. kapatin. Mantarlari 1,5 litrelik payreks içerisine koyun. Piirme süresinin yarisina gelindiinde karitirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Çatali birkaç kez patatesin deiik yerlerine batirin. 2 adet mutfak havlusu üzerine yerletirin. Piirme süresinin yarisina gelindiinde çevirin. Çatali birkaç kez patatesin deiik yerlerine batirin. 2 adet mutfak havlusu üzerine yerletirin. Piirme süresinin yarisina gelindiinde çevirin. süresinin yarisina gelindiinde karitirin. Üzerini delin. 2 adet mutfak havlusu üzerine yerletirin. haldeki et parçalar>n>n merkezine bir çatal zorlamadan sokulabildi inden bu etlerin, bekleme süresi için haz>r duruma geldikleri anlafl>l>r. Etin iç orta k>sm> hala bir miktar buzlu olacakt>r. Buz çözme süreci tamamlan>ncaya kadar eti bekletiniz. Etlerin buzlar>n>, buz çözme konumunda çözünüz. ET ve KÜMES HAYVANI ET< BUZ ÇÖZME TABLOSU Et SI/IR ET< baharatl> Alman sosisi k>y>lm>fl s> >r eti böbrek ci er rosto, s> >r butu d>fl yana > rosto, ördek rosto, pirzola (çevirme) rosto, s> >r butu (kemiksiz) rosto, s> >r filetosu biftek, küp fleklinde biftek, bö ür biftek, dilim biftek, s> >r filetosu DANA ET< pirzola k>yma biftek KUZU rosto, but ya da omuz TAVUK bütün halinde parça halinde gögüs parçalar> (kemikli) tavuk butlar> uyluklar kanatlar H<ND< parça halinde gö üs (kemikli) ÖRDEK bütün halinde A >rl>k Buz çözme süresi (dakika) Bekleme süresi (dakika) 450 g. 450 g. 1 kg. 450 g. 1,5 kg. 1,5-2 kg. 1,5-2 kg. 1,5-2 kg. 2-2,3 kg. 450 g. 700 g. 1 kg. 1 kg. 450 g. 450 g. 450 g ,3 kg. 1,2-1,5 kg. 1,2-1,5 kg. 1-1,5 kg. 450 g. 450 g. 700 g. 1-1,5 kg. 2-2,5 kg. 2-2,5 kg Sorular ve Yan>tlar S Y F>r>n>n >fl> > yanm>yorsa ar>zal> olan nedir? F>r>n>n >fl> >n>n niye yanmad> >n>n birkaç gerekçesi olabilir. Ampul patlam>flt>r Kapak kapal> de ildir. Hava ç>k>fl aral> >ndan niçin buhar geliyor ve/veya niçin kapa >n alt k>sm>ndan su daml>yor? Normal flartlarda piflirme ifllemleri s>ras>nda buhar oluflmaktad>r. Mikrodalga f>r>n, oluflan bu buhar> yan hava aral>klar>ndan d>flar>ya verecek flekilde yap>lm>fl olup, zaman zaman bu buhar kapak üzerinde yo unlafl>r ve kapa >n alt k>sm>ndan d>flar>ya su damlar. Bu durum, tamamen normal ve tehlikesizdir. Y Mikrodalgada piflirme tamamland> >nda, bekleme süresi boyunca yiyece in piflmesi sürdürülür. Bu bekletme süresi, yiyece in tümü boyunca düz- gün olarak piflmeyi tamamlar. Bekletme süresinin miktar>, yiyece in yo- unlu una ba l>d>r. Niye f>r>n>m her zaman piflirme rehberinde söylendi i h>z- da piflirmiyor? S Y S Y S Y S Y S Y Kapaktaki izleme penceresinden mikrodalga enerjisi geçer mi? Hay>r. Delikler, aç>kl>klar >fl> >n geçmesine izin vermek için yap>lm>flt>r; bun- lar içlerinden mikrodalga enerjisinin geçmesine izin vermezler. E er bofl olarak çal>flt>r>l>rsa mikrodalga f>r>n> hasar görür mü? Evet onu bofl iken ya da cam tepsisi olmaks>z>n asla çal>flt>rmay>n>z. Yumurtalar niye bazen patlar? Yumurtalar> piflirirken, k>zart>rken veya rafadan yaparken, yumurta sar>s>n>n zar>n>n iç k>sm>nda oluflan buhardan dolay>, sar>s> patlayabilir.

4 Bunun önlemek için, tüm yapaca >n>z piflirme öncesinde sar>s>n> delmektir. Asla yumurtalar> kabuklu halde mikrodalgaya koymay>n>z. Talimatlar> do ru bir flekilde izlemifl oldu unuzdan emin olmak için pifli me rehberinizi tekrar gözden geçiriniz ve piflirme süresinde de iflmelere nelerin neden olabilece ini araflt>r>n>z. Piflirme rehberindeki süreler ve >s> ayarlar>, bir mikrodalga f>r>n>n kullan>m>na al>fl>lmas>nda en yayg>n sorun olan afl>r> piflirmenin önlenmesine yard>mc> olmak üzere seçilmifl olan önerilen de erlerdir. Yiyeceklerin büyüklük, flekil, a >rl>k ve boyutlar>ndaki farkl>l>klar, daha uzun piflirme sürelerini gerektirir. Geleneksel aflç>lar>n yapt>klar> gibi, yiyece in durumunu test etmek üzere piflirme rehberindeki önerilerin yan> s>ra kendi karar ve tercihlerinizi de kullanabilirsiniz. S Y F>r>nda niçin k>v>lc>m ve t>k>rt> (k>v>lc>mlanma) olufluyor? ayr> tafl>y>n>z. 3- Ön kapa> gövdeye bantlay>n>z 4- Ön cama, kapak ve panoya darbe gelmesini önleyiniz. 5- Ürünü normal kullanma konumunda tafl>y>n>z.yana ve arkaya yat>rmay>n>z. ENERJ TASARRUFU BLGLER 1- Enerji sarfiyat>n> önlemek için kullanma k>lavuzunda belirtilen piflirme önerilerine uyunuz. 2- Az miktarda yiyecekler için daha k>sa piflirme ve >s>tma süresi gerekir. 3- Gereksiz yere çal>flt>rmay>n>z. 4- Donmufl g>dalar>,kullan>m> acil deil ise oda s>cakl>>nda çözüldükten sonra kullan>n>z 5- Cihaz>n>z normal ortam koflullar>nda kullan>n>z,afl>r> >s> farklar> kullan>m esnas>nda >s> kayb>na neden olarak enerji tüketimini artt>r>r. Kullan>m süresi 10 y>ld>r. ( Ürünün fonksiyonlar>n> yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ). 15 No Sehir Yetkili Servis Telefon Adres Yetkili Servisler ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA HATAY HATAY HATAY <ÇEL <ÇEL K.MARAfi ELAZIG MALATYA MALATYA MALATYA MALATYA MALATYA MUS AFYON DENIZLI IZMIR MANISA MUGLA MUGLA DIYARBAKIR GAZIANTEP GAZIANTEP GAZIANTEP GAZIANTEP BULUT ELEKTRON<K-CAH<T BULUT GÜRSES BEYAZ EfiYA ISITMA SO/UTMA -SABIR GÜRSES KAR TEKN<K-RECEP ERZ<N TEKN<K ELEK. YILDIZ ISTMA SOGUTMA ATEfi SO/UTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI <Nfi.TKS.GID. NAK.PAZ.SAN.VE T<C.LTD. fit<. MEHMET BAfiARAN GüRSEL SOGUTMA GURSEL SOGUTMA TIRYAKI SOGUTMA TURGUT TEKNIK ÇEKMEN TEKN<K MUSTAFA ÇEKMEN SIK SOGUTMA TUNÇ TEKN<K - AL< TUNÇ GAZ< SO/UTMA GÜVENÇ KL<MA ISITMA-SO/UTMA SERV<S T<CARET GÜNGÖR ELEKTRON<K MEHMET BULUT-TEKN<K SO/UTMA AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SO/UTMA GUVEN TEKNIK <HSAN HANBAY-HANBAY TEKN<K MESUT TEKN<K ÖZTÜRK SO/UTMA MUZAFFER ETA UMIT UNLU BUZ TEKNIK ERSA EV GERECLERI MET<N BULDUK B<RCAR ELEKTRON<K SER<N SO/UTMA MÜH.TUR<ZM <NfiAAT SAN.VE T<C.LTD. fit<. <BRAH<M HAL<L TEK<N-TEK<N BUZ TEKN<K ALA<TT<N BENCAN- BENCAN ELEKTRON<K BURAK TEKNIK UNAL ELECTRONIC YUSUF ATES TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN GUZEL YALI MAH SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN Muradiye Mah. Sait Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana Güzelyal> mah. U ur Mumcu bulvar> Tohumcuo lu apt. No:10/D Seyhan Sinan Pafla Mh K>flla Cd No:114/A Yüre ir / Adana Atatürk Cad. Merkez mah PTT Karfl>s> No:7 Serik / Antalya Orta Mah. <fller Cad Sok. No:2/F Serik / Antalya 1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4 YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya SÜREYYA HALEFO LU CAD.NO:18 UluCami Cad. MERKEZ M<LL< EGEMERL<K CAD. <LTER SOK. NO:15/1 Fuzuli Cad. Hamiko lu Sok. MERKEZ Sunay Mah. OZTURK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296 ece mah.dinar cad. no:82 / A afyonkarahisar BARIS CAD NO 24 DENIZLI 8 Sok. 25/G Merkez Bornova / <zmir Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa CUMHUR<YET CAD NO:137 ORTACA K>br>s fiehitleri Cad.Sar>lar Sok. No:18 Bodrum / Mu la Yunus Emre Mah. Kardefllik Cad. Murat 2 Apt. Alt> No:18 Ba lar / Diyarbak>r GAZI MAH MILLI EGEMENLIK BUL 43/D SAHIT CAMII GAZI ANTEP Ünald> Mah.Hasipdürri Cad.No:58 --GAZIANTEP MERKEZ DEGIRMICEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHIT KAMIL BINEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHINBEY No Adres Sehir Yetkili Servis Telefon Yetkili Servisler MARDIN ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA KAYSERI KAYSERI KAYSERI KONYA KONYA BOLU DUZCE GIRESUN GIRESUN ORDU ORDU R<ZE TRABZON BURSA CANAKKALE EDIRNE <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL <STANBUL MEHMET BO/A BULUT TEKN<K LTD. fit<. SAVAS GEDIK S<STEM <LET<fi<M ELEKTRON<K GIDA TAAH. VE T<C. LTD. fit<. YILDIZ TEKN<K AR<F O/UZ KELEfi AYDIN AKYOL HAN SO/UTMA - <BRAH<M SÖGÜTLÜ MIZRAK ELEKTRON<K-MEHMET MIZRAK BUZDAG BEYAZ ESYA OZCAN SOGUTMA ERGÜN RÜZGAR -<KL<M ELEKTR<K - SO/UTMA KUTUP SOGUTMA ALASKA SOGUTMA KONFOR SERV<SL<K H<ZMETLER<- BAHT<YAR fiah<n YUSUF TEMEL TEKN<K SO/UTMA AEG SERV<S< ZORLU SOGUTMA CEYLAN ELEK.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) MERKEZ SERV<S-H.TURAN ALEMDA/ FARUK YAKUT - YAKUT T<CARET VE SERV<S CAN-KAN ISITMA-SO/UTMA S<STEMLER<, SERV<S, MÜHEND<SL<K VE T<CARET L<M<TED fi<rket< LTD. fit<. S<MGE SO/UTMA ALPER T<CARET F<KRET ELF<DAN Do u Elektronik ERCAN ELEKTR<KL< ALETLER VE TAfiIMACILIK T<C. LTD. fit<. LTD. fit<. GARANT< SERV<S KESK<N SAT<S VE SERV<CE MARIN SOGUTMA ORHAN GÜRBÜZ SÜPERGOLD SERV<S YES<LOVA TEKN<K YILDIM ELEKTR<K VE ELEKTRON<K ALETLER< TEKN<K SER. SAN. LTD. 2. Sok. CAD. Sok. No:24/A Selçuklu / Konya Niflantal> Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU Gaziantep Cad. Ç>nlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun HACI S<YAM MAH.<NÖNÜ CADDER< NO:31/B s>r>n evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu L<SELER MAHALLES< DE/<RMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/ PALARDÖKER CAD. NO:3 Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon KEMAL PAEA MEH. SK.NO:2 <NEGÖL Cevatpafla Mah. <nönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale <spat Cami Mah. Kurtulufl Cad. No:27/A Keflan / Edirne 35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR Fatih Bulvar> fien Caddesi No:7 Sultanbeyli SAL<H TOZAR SK. ÖZDENIR APT. NO:19/1A MECIDIYEKOY AL<BEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEfiTEPE MAH.A/RI SOK. 12/1 GÜNGÖREN AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDIK SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA ATATÜRK CADDES< NO:10 SILIVRI YEfi<LOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK KAZM KARABEK<R MCH.2.SOK ESENLER THALATÇI FRMA LG ELECTRONICS TCARET A.. Kaptanpaa Mahallesi Piyalepaa Bulvari No:14 Ortadou Plaza Kat: Okmeydani /ili / stanbul Tel : (0 212) Fax: (0 212) ÜRETC FRMA: LG ElectronicsTianjin Appliance Co., Ltd. Xing Dian Road,Bei Chen Qu, Tianjin, China Pos code : Tel :

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MĐKRODALGA FIRIN KOMBĐ IZGARA Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Marka = UĞUR Model = UĞUR MWO 20

MĐKRODALGA FIRIN KOMBĐ IZGARA Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Marka = UĞUR Model = UĞUR MWO 20 MĐKRODALGA FIRIN KOMBĐ IZGARA Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Marka = UĞUR Model = UĞUR MWO 20 Değerli Müşterimiz Yeni almış olduğunuz cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.burada

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

GÜVENL K ÖN UYARILARI

GÜVENL K ÖN UYARILARI ÇNDEKLER GÜVENLK ÖN UYARILARI... 1-2 BULUNAN PARÇALARIN ADLARI... 2-3 ÇALITIRMA ÖNCES HAZIRLIKLAR... 3-4 ELLE ÇALITIRMA (SERN, KURU, ISITMA)... 5 HAVA AKIM HIZI VE YÖNÜNÜN AYARI... 5-6 EKONOMK SOUTMA ÇALIMA

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO 398-SR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 398-SR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN

MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN KULLANMA KILAVUZU 1200 W MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN Arzum Mikrojet Izgaralı Mikrodalga Fırın ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 5102 B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA Ç ÜN TE MODELLER MSH-GA50VB E (E1-E2) (E1) E MSH-GA60VB (E1-E2) (E1) MSH-GD80 MSH-GA80VB (E1) (E1-E2) KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştımak

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

GÜVENLİK TALİMATLARI 1/ KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

GÜVENLİK TALİMATLARI 1/ KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR İÇİNDEKİLER 1/ KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatı 32 Çevrenin korunması 33 Ekonomik, çevre dostu yıkama 33 2/ CİHAZINIZIN TANIMI Bulaşık makinesinin genel tanımı 34 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICI DİKKATİNE

1/ KULLANICI DİKKATİNE İÇİNDEKİLER 1/ KULLANICI DİKKATİNE Güvenlik talimatları 32 Çevre koruma 33 Ekonomik, çevre dostu yıkama 33 2/ CİHAZINIZIN TANIMI Bulaşık makinesinin genel tanımı 34 Kontrol panelinin tanımı 35 3/ BİLGİ

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY TR Sayın Mü terimiz, Bizi tercih ederek bu yeni nesil Sagemcom telefonu aldı ınız için te ekkür ederiz. Bu cihaz azami dikkat gösterilerek üretilmi tir. Cihazı kullanma konusunda

Detaylı

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın Kullanma Kýlavuzu 1 2 MÝKRODALGA KULLANMA KILAVUZU Mikrodalga fýrýnýnýzý kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden

Detaylı

GÜVENLİK TALİMATLARI 1/ KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

GÜVENLİK TALİMATLARI 1/ KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR İÇİNDEKİLER 1/ KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatı 32 Çevrenin korunması 33 Ekonomik, çevre dostu yıkama 33 2/ CİHAZINIZIN TANIMI Bulaşık makinesinin genel tanımı 34 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BOSCH HBC36D754B için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BOSCH HBC36D754B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz;

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

Yüzme Havuzu Nem Alma Cihazı FSW 140.1.1002 KULLANMA KILAVUZU

Yüzme Havuzu Nem Alma Cihazı FSW 140.1.1002 KULLANMA KILAVUZU Yüzme Havuzu Nem Alma Cihazı FSW 140.1.1002 KULLANMA KILAVUZU 1 İçindekiler 1 Genel 4 1.1 Önemli uyarılar 4 1.2 Avrupa direktiflerine uygunluk 4 2 Kontrol ve Nakliye 4 2.1 Kontrol 4 2.2 Nakliye 5 2.3 Ambalajın

Detaylı

AP510 - AP515 - AP525 - AP511

AP510 - AP515 - AP525 - AP511 KULLANIM KLAVUZU OPERATING MANUAL Plate`-`Ocak Cooker AP510 - AP515 - AP525 - AP511 - AP511i www.akelevaletleri.com GENEL GÜVENLİK KURALLARI ÖNEMLİ Bu ürünü kullanırken aşağıda belirtilen genel güvenlik

Detaylı