DİETİLSTİLBESTROL'ÜN (DES) GLUKURONİDASYONU VE 131 I İLE İŞARETLENEREK RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİETİLSTİLBESTROL'ÜN (DES) GLUKURONİDASYONU VE 131 I İLE İŞARETLENEREK RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, TR11 ^^ T R M.Ûzyurt DİETİLSTİLBESTROL'ÜN (DES) GLUKURONİDASYONU VE 131 I İLE İŞARETLENEREK RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Tayfun Yilmaz 1 *, Perihan Ünak 1, F. Zümrüt. Biber Müftüler 1, Çiğdem. Acar İçhedef 1, E. îlker Medine 1, Turan Ünak 2 'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Bornova, İzmir 2 Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Bornova, İzmir Dietilstilbestrol (DES), estrojen reseptörlerine (ER) yüksek afıniteye sahip yaygın bir nonsteroid estrojendir. Bu çalışmanın amacı bir estrojen glukuronid türevini ER zengin dokularda görüntüleme radyofarmasötiği olarak iodojen metodu kullanarak 13! I ile işaretlemektir. Kalite kontrol işlemleri Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografı (HPLC) ve İnce Tabaka Radyo TLRC metodu kullanılarak yapılmıştır. Biyodağılım çalışmaları dişi Albino Wistar sıçanları üzerinde yapılmış ve gram doku başına düşen aktivite hesap edilerek aktivitenin zamanla değişimi reseptör doyururulmuş ve reseptör doyurulmamış dişi Albino Wistar sıçanları üzerinde incelenmiştir. Biyodağılım çalışmalarına göre radyoişaretli bileşik rahim dokusunda önemli bir tutulum göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Dietilstilbestrol (DES), 131 I, Glukuronidasyon, Kanser GLUCURONIDATION OF DIETHYLSTILBESTROL (DES) AND LABELING WITH 131 I AND INVESTIGATION OF ITS RADIOPHARMACEUTICAL POTENTIAL Diethylstilbestrol (DES) is a well known, non-steroidal estrogen with high affinity for the estrogen receptor (ER). The aim of the current study is to label glucuronide derivative of an estrogen as a radiopharmaceutical for imaging of ER rich tissues, which is able to be labeled with 131 I by iodogen method. Quality control studies were established using High Performance Liquid Chromatography (HP.LC) and the Thin Layer Radio Chromatography (TLRC) method. The biodistribution studies were performed on female Albino Wistar rats. The activity per gram tissue was calculated and time-activity curves were plotted, for receptor saturated and receptor unsaturated studies. According to biodistribution experiments the radiolabeled compound was uptaken by uterus tissue. Key words: Diethylstilbestrol (DES), 131 I, Glucuronidation, Cancer * 139

2 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, TR11^^ M.Ûzyurt l.giriş Bilindiği üzere Nükleer Kimyanın biyolojik yapılar üzerindeki uygulamaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Örneğin, Nükleer Tıp alanında teşhis ve tedavi amacı ile birçok radyoizotop kullanılmaktadır. Bu radyoizotoplar doğrudan hastaya verilebildiği gibi organik bir moleküle bağlanması suretiyle de bazı hastalıkların, özellikle de birçok kanser hastalıklarının teşhiş ve tedavisi mümkün kılınabilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada Dietilstilbestrol'ün glukuronid türevi enzimatik yöntemle sentezlenerek 131 I radyoizotopu ile işaretlenmiştir. Dietilstilbestrol (DES) farmakolojik etkileri doğal estronlara benzeyen sentetik nonsteroidal bir estroj endir. Günümüzde bazı menapoz sonrası kadınlarda görülen meme kanseri ve erkeklerdeki ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle bu kanser hücrelerinin P-glukuronidaz enzimini daha yüksek oranda içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle glukuronidleşme basamağı içeren sentez bileşikleri kanser hücrelerinin tedavi ve görüntülenmesinde önem kazanmıştır. DES bileşiğinin etki mekanizması ile ilgili olarak literatürde birçok çalışma bulunmasına rağmen çalışmamızda kullandığımız glukuronidasyon reaksiyonuna ilişkin hiçbir çalışmaya rastlanılmamasına rağmen benzer çalışmalar da mevcuttur. Bunlardan biri DESglutamat molekülünün sentezidir [1]. Bir başka çalışmada ise 19-nortestosterone (19-NT) ve DES bileşiklerinin enzimatik ve kimyasal dekonjugasyon metodlan ile glukuronid türevleri oluşturulmuştur [2]. Radyoişaretli DES türevlerine ilişkin sadece, Fischer ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma mevcut olup, bu çalışmada iyod izotopları ( 123 I, 125 I, 131 I) ile DES bileşiği yüksek spesifik aktivite ve radyokimyasal saflıkta işaretlenmiştir. [3]. Yaptıkları bu çalışmada radyoişaretli DES bileşiklerinin bağlanma verimlerine bakılmış, HPLC ile saflaştırma işlemleri gerçekleştirilmiş ve bu çalışmayla birlikte radyoişaretli DES bileşiği için basit, hızlı ve kolay saflaştırma metodu geliştirilmiştir. Bunun yanında iyod izotopları arasında en yüksek bağlanma veriminin 131 I ile işaretlemeye ait olduğu görülmüştür. Enerjisi ve yarı ömrü sayesinde hem görüntüleme hemde tedavide kullanılabilme özelliği taşıyan iyod-131 radyonüklidi Nükleer Tıp'ta oldukça uygulama alanı bulmuştur. Moleküler Nükleer Tıp teknikleri kullanımıyla, yeni görüntüleme prosedürleri ile hastalığın karakteristiği hakkında daha kesin bilgi elde edilmekte ve meme, rahim prostat türü kanserlerin tedavisinde etkin karar imkanı sağlanmaktadır [4], İyod, radyoişaretleme çalışmalarında kullanılan ilk izotop olarak bilinmektedir. Radyoaktif bir atomu büyük bir biyolojik molekülün içine sokmak için kullanılan en yaygın yol 'Radyoiyodinasyon'dur. İyodun bağlanabilmesi için yükseltgenmesi gerektiğinden, işaretleme metodlan yükseltgeyici ajanlan gerektirmektedir Direk radyoiyodinasyon için iodojen ve Kloramin- T bileşikleri yükseltgeyici ajanlardır. Ancak iodojen metodu klinik uygulamalar için daha uygun bir metoddur. [5]. Protein ve hücre membranlarının radyoiyodinasyonunda iyodinasyon ajanı olarak en çok iodojen kullanılmaktadır ve % 80 üzerinde bir işaretleme verimi elde edilir, iodojen ilk olarak Fraker ve Speck tarafından protein ve hücre membranlarını iyodlamak için kullanılan bir ajan olarak tanımlanmıştır. Suda çözünmeyen iodojen, I" ve proteinlerin sulu çözeltilerinin katı fazda hızlı iyodinasyonuna aracılık eder. Yan reaksiyonların oluş derecesi, bu metodla önemsenmeyecek kadar azdır. [6]. Bu ajan oksidatif reaksiyonlarda kapta yapışıp kalır çünkü suda çözünmez. Diklorometan içinde steril veya polipropilen tüp içerisine konur ve buharlaştırılır. ph = arası verimli 140

3 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, TR11^^ M.Ûzyurt iyodinasyon olur. İodojen ile iyodürün oksidasyonu gerçekleşerek (I + ) üretilir ve aromatik halkaya elektrofılik yer değiştirmeyle iyodun bağlanması gerçekleşir [7]. 131 I ile işaretli antikor bileşikler kanser tedavisinde yaygın olarak çalışılmaktadır. Genellikle iodojen yöntemiyle in vivo basit bir proses ile gerçekleştirilir. Serbest iyod birikimi kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Yüksek spesifik aktivitedeki radyoiyodlu antikor bileşikler uzun periyodlarda kararlıdırlar [8]. Bu çalışmada sentezlenen DES-glukuronid (DES-G) bileşiği 1311 radyonüklidi ile işaretlenmiş, kalite kontrol çalışmalarıyla radyokimyasal verim hesaplanmış ve biyolojik davranışı biyodağılım çalışmalarıyla değerlendirilmiştir. 2. DENEYSEL 2.1. Kullanılan Kimyasallar Dietilstilbestrol (Sigma), Trishidroksiaminometan (Sigma), CaCl 2 (Merck), DTT (Dithiothreitol) (Sigma), UDPGA (Merck), metanol (Merck), asetonitril (Merck),, DMSO (Merck), iodogen (Merck), n-butanol (Merck), asetik asit (Merck), ACD (asit sitrat dekstroz), Dipotasyum hidrojenfosfat (K2HPO4) (Merck), Potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) (Merck), Asetonitril (CH 3 CN) (Merck), Merkaptaetanol (Fluka), TritonXlOO (Sigma) Örnek Hazırlama İşlemleri Dietilstilbestrol'ün Glukuronidasyonu: Glukuronidasyon reaksiyonu [9, 10, 11]. isimli literatürlerde yer alan materyal metod kısmından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada UDP-glukuronil transferaz enzimi sıçan karaciğer mikrozomlanndan elde edilmiştir. 6 mm CaCİ2, 10 mm UDPGA ve 1 mm DTT içeren 50 mm Tris Buffer (ph = 8) tamponundan 5 ml alınıp, üzerine protein değeri saptanmış olan mikrozomal enzimden 0.5 ml (6 mg) protein ilave edilerek 10 dakika 37 C'deki su banyosunda karıştırılmıştır. 1 mg / 0.1 ml metanol içindeki DES örneği karışıma ilave edilerek reaksiyon aynı sıcaklıkta 18 saat inkübe edilmiştir. Bu işlemden sonra karışıma 500 /xl asetonitril ilave edilip (2500 rpm)'de 30 dakika boyunca santrifüj edilerek süpernetant alınmıştır I ile İşaretleme yöntemi Ardışık 500'er /zg'lık 3 adet iodojen çözeltisi 1.5x6 cm'lik tüplerde hazırlanmış ve tüplerin ağzı açık bırakılarak çözgenin uçması sağlanmıştır. Böylece tüp çeperinde ince bir film şeridi şeklinde kaplanmış iodojen kaplı tüpler elde edilmiştir. Radyoişaretleme hazırlanan bu iodojen tüpleri kullanılarak yapılmıştır. 50 pıl/250 fil DMSO DES-G alınıp ilk iodojen tüpüne ilave edilmiştir. İşaretleme bu tüpün üzerine 50 fil Na 131! MBq (0.32 mci) ilave edilerek başlatılmış (ph = 8) ve 20 dakika oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. İşaretli bileşik son tüp olan 3. tüpe alınıncaya kadar her bir tüpte 20'şer dakika bekletilerek reaksiyon tamamlanmıştır. 13, I ile işaretli bileşiğin ( 131 I-DES-G) kalite kontrolü TLRC yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 141

4 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, TR11^^ M.Ûzyurt 2.3. Kalite Kontrol İşlemleri Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemi (HPLC) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) çalışmaları düşük basınçlı Shimadzu LClOAtvp dörtlü pompaya sahip üzerinde (SPD-10AV) UV dedektörü ve taşıyıcı fazı toplamak için FRC-10A (Shimadzu) fraksiyonlu toplama kollektörü bulunduran ve bu cihaza bağlı olarak çalışabilen Cd(Te) dedektörlü RAD-501 markalı tek kanallı bir analizör içeren HPLC cihazında yapılmıştır. HPLC kromatografık koşullar önceden saptanarak, DES ve DES-G bileşiklerinin HPLC kromatogramlan C-18 kolonu kullanılarak 1 ml/dak akış hızında (%60 metanol - % M fosfat tamponu) mobil faz sistemi kullanılarak 254 nm ve 280 nm'de elde edilmiştir İnce Tabaka Radyo Kromatograflsi Yöntemi (TLRC) TLC için silikajelle kaplı, kalınlıkları 0.1 mm olan 20x20 cm boyutlarındaki alimünyum tabakalar (Merck 5554) kullanılmış ve bu tabakalar 1.5x10 cm'lik şeritler halinde kesilmiştir. Hazırlanan şeritlerin üzerine tabandan 0.5 cm yukarıya kapiler yardımıyla aktif bileşenler ( 131 I-DES-G, 131 I, Yükseltgenmiş 131 I) damlatılmıştır. Maddelerin uygulandığı bu şeritler, içerisinde çözücü olarak ACD bulunan TLC tankına konmuştur. Tanktaki çözücünün şeritlerin yaklaşık % 90'ı kadar ilerlemesinden soma şeritler küvet içinden çıkartılıp oda sıcaklığında kurutulmuştur. Kurutulan TLC şeritler TLC Scanner (BioscanAR 2000) ile sayılmış ve bileşenlerin çözgen içerisinde ilerleme mesafelerinin ve Rf değerlerinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür (Çizelge 1) Dişi Albino Wistar sıçanlar üzerinde yapılan biyodağılım çalışmaları Tiroiddeki iyod tutulumunu bloklamak için sıçanlara 1 gece boyunca 10 mg/l su içeren KI verilmiştir. İşaretli bileşiğin biyodağılım çalışmaları için gramlık 18 adet dişi Albino Wistar sıçan kullanılmıştır. Radyoişaretleme 28 /xg DES-G, 4 mci 131 I varlığında 500'er jug'lık iodojen tüpleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir sıçan için 0.22 pm'lik membran filtreden geçirilerek sterilize edilmiş 440 ng 131 I-DES-G kuyruk veninden enjekte edilmiştir. Önceden tespit edilen zaman dilimleri ' için (30, 90 ve.240 dakika) sıçanlar anestezi altında öldürülerek gerekli olan organlar alınmış ve aktiviteleri Cd(Te) detektörüyle sayılarak her bir organ için gram başına düşen aktiviteler hesaplanmıştır. Elde edilen değerlerle zamana karşı aktivite grafikleri çizilmiştir MBq (0.16 mci)/1.12 pg/sıçan başınadır. Reseptör doyurma çalışmalarında ise 15 dakika önce her bir sıçana DES bileşiği 11.2 pg olacak şekilde aynı yöntemle verilerek 15 dakika sonra 131 I ile işaretli ürün reseptörsüz prosedürde olduğu gibi uygulanmıştır. 3. DENEYSEL SONUÇLAR 3.1. HPLC yöntemi ile elde edilen sonuçlar Şekil 1. DES ve DES-G bileşiklerine ilişkin HPLC kromatogrammı göstermektedir. Bu kromatogramdan da görüleceği üzere her iki pike ait Rt değerleri sırasıyla 2.75 ve olup birbirinden farklıdır ve piklerin safsızlık içermediği görülmektedir. HPLC diagramlanndan da görüleceği üzere DES-G bileşiği yapıdaki glukuronil grubundan dolayı daha az lipofıl olduğu için, DES bileşiğinden daha önce dedekte edilmiştir. 142

5 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, TR11 ^^ M.Ûzyurt V $, v i a İt ''!' I ' ' ' ' I ' ' - I ' I ' ' '! I ' ' ' ' I ' 1 ' 1 I d zaman (dk) Şekil 1. Dietilstilbestrolün Glukuronidasyonuna İlişkin HPLC Kromatogramı TLRC yöntemi ile elde edilen sonuçlar Çizelge l'de ACD banyosunda 131 I-DES-G, 131 I, 131 I,Yükseltgenmiş 131 I bileşiklerine ait Rf değerlerinin birbirinden farklı olduğu işaretlemenin gerçekleştiği görülmektedir. Şekil 2, 3 ve 4'de de bileşiklere ait kromatogramlar görülmektedir. Radyoişaretleme verimi ise 89.03±10.67 olarak bulunmuştur. Çizelge 1. ACD banyosunda 131 I-DES-G, 131 I, değerleri. 131 I, Yükseltgenmiş 131 I bileşiklerine ait Rf ' JI I-Des-G!51 I Yükseltgenmiş İyod Rf* *ACD banyosu ( Asit Sitrat Dekstroz) l-des-g Mesafe (mini Şekil I-DES-G bileşiğine ait TLRC Kromatogramı. 143

6 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, TR11 ^^ M.Ûzyurt Mesafe (mm) Şekil I bileşiğine ait TLRC Kromatogramı. yıikseltgenmiş Mesafe (mm) Şekil 4. Yükseltgenmiş 131 I bileşiğine ait TLRC Kromatogramı I-DES-G bileşiğine ait biyodağılım çalışmaları sonuçlan Şekil I-DES-G bileşiğinin reseptör doyurma çalışmasının yapıldığı ve yapılmadığı estrojence zengin olan rahim, yumurtalık, meme dokularının kas dokusuna oranını göstermektedir. 144

7 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, TR11^^ M.Ûzyurt Şekil I-DES-G bileşiğinin rahim, yumurtalık ve meme dokularının kas dokusuna oranı. Şekil I-DES-G bileşiğine ait rahim/kan ve rahim/kas oranını göstermektedir. (D CC Zaman (dk) 131 l-desg (Rahim/Kan) 0131 l-desg (Rahim/Kas) Şekil I-DES-G bileşiğine ait rahim/kan ve rahim/kas oranı. 4. TARTIŞMA VE YORUM Dietilstilbestrol molekülü UDPGT enzimi kullanılarak glukuronid reaksiyonu gerçekleştirilmiş, iodogen metodu kullanılarak 131 I radyoizotopu ile yüksek verimle işaretlenmiştir. 131 I-DES-G bileşiği ile yapılan biyodağılım çalışmaları sonucunda reseptör doyurma ile enzimatik etkileşimin, reseptör etkileşiminden daha baskın olduğu sonucuna varılmaktadır. Böylelikle glukuronid konjugasyonu sonucu oluşturulan DES-G bileşiğinin estrojen reseptör spesifıtesinin olmadığı görülmektedir. Dietilstilbestrol molekülü estrojen türevi bir bileşiktir. Metabolizmada estrojen hormonlarının yaygın olduğu bölgelerde spesifik biyodağılım gösterdiği bilinmektedir. Yapılan biyodağılım çalışmaları neticesinde rahim dokusunda belirgin bir farklanma gözlenmiştir. Şekil 5'den de görüleceği üzere reseptör doyurmanın yapıldığı çalışmaya ait 145

8 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim2009, TR11 ^^ M.Ûzyurt rahim/kas oranının, reseptör doyurmanın yapılmadığı çalışmaya oranı 30. dakika için yaklaşık 2 kat, 240. Dakika için ise 3 kattır. Şekil 6 ise yer alan 131 I-DES-G bileşiğinin reseptör doyurmanın yapıldığı çalışmaya ait rahim/kan ve rahim/kas oranlarının 30. dakikada yaklaşık olarak l'e 5 ve 240. dakikada ise l'e 7 olarak bulunmuştur. Bu oranlar rahim dokusunu görüntülemek için oldukça yüksek değerlerdir. Benzer çalışmalarda da [12, 13]. estrojence zengin olan meme dokusu için yüksek oranlar bulunmuştur. Bu değerlendirmeler göz önüne alındığında 131 I-DES-G bileşiğinin; reseptör doyurma uygulamasını takiben enjeksiyonuyla, rahim dokusundaki tümörün görüntülenmesinde bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Daha ileri çalışmalar hücre kültürü ve tümürlü sıçanlar üzerinde hayvan deneylerini kapsaması düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu çalışmanın, özellikle nükleer tıp alanına yeni glukuronid türevi radyoligandlar kazandırmış olacağı düşünülmektedir. 5. KAYNAKLAR [1] Pedone E.; Searle F.; Brocchini S., Diethylstilbestrol Glutamate As A Potential Substrate For ADEPT, Journal Of Drug Targeting, 14: ; [2] Cooper J., Currie W., Elliott C. T., Comparison of the efficiences of enzymatic and chemical hydrolysis of (nortestosterone and diethylstilboestrol) glucuronides in bovine urine, Journal of Chromatography B, 757: ,2001. [3] Fischer T, Schomacker K., Schicha H., Labelling, purification, and receptor affinity of radioactive iododiethylstilbestrol (*I-DES) with high specific activity and first structure analysis with nat I-DES, J Label Compd Radiopharm, 47: , [4] Katzenellenbogen, J. A., Designing Steroid Receptor-Based Radiotracers to Image Breast and Prostate Tumors, J Nucl Med., 36, 6, 8S-13S, [5] Sampson C. B, Text Book of Radiopharmacy Theory and Practice, Sampson, Gordon and Breach Science Publishers ISBN X, 60-65, [6] Fraker P. J. and Speck J. C., Protein and Cell Membrane Iodinations with a Sparingly Soluble Chlroamide 1,3,4,6-tetrachloro 3a,6a-diphenyl glycoluril, Biochem. Biophys. Res. Commun., 80,4, ,1978. [7] Farah K. and Farouk N, Electrophilic Radioiodination of Tyrosine Derivatives, J. Labelled Compd. Radiopharm., XLI, , [8] Taskar N. P., Jhaver K., Divgi C., Radioimmunotherapy (RIT) of Cancer, Indian J. Nucl. Med., 19, 3, 53-67, [9] Alkharfy K.M., Frye R.F., Sensitive Liquid Chromatographic Method Using Fluorescence Detection For The Determination Of Estradiol 3- And 17-Glucuronides İn Rat And Human Liver Microsomal incubations: Formation Kinetics, J. Chromatogr. B. Analyt. Technol. Biomed. Life Sci., 1, 33-38, [10] Stevenson, D. E.,-Optimisation of UDP-glucuronyl Transferase-catalysed Synthesis of Testosterone-(3- D-glucuronide by Inhibition of Contaminating (3-glucuronidase, Biotechnology Techniques, 13, 17-21, [11] Stevenson D. E., Hubl U., Optimization of (} -D-glucuronide Synthesis Using UDP-glucurnoyl Transferase, Enzyme and Microbial Technology, 24, , [12] Silva M. C., Luciana P., Gano L., Melo M. L. Sae., Inohae E., Shuntaro M. and Thiemann T., Synthesis And Biological Evaluation Of Two New Radiolabeled Estrogens: [125I](E)-3-Methoxy-17a- İodovinylestra- l,3,5(10),6-tetraen-17b-01 And [125I](Z)-3-Methoxy-17a-İodovinylestra- 1,3,5(10),6- Tetraen-17b-01, Applied Radiation Isotopes, 54: , [13] Enginar H Unak P., Lambrecht F. Y Biber F. Z Medine I. E. and Cetinkaya B Synthesis Of l31 I- Labeled Estrone Derivatives And Biodistribution Studies On Rats, Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry, 264: ,

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ ÖZEL EGE LİSESİ METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ Gökberk YAMAK Danışman Öğretmen: Ayşe TÜRKER 2013 İZMİR İÇERİK LİSTESİ 1.GİRİŞ... 3 2. MATERYAL VE METOD... 6 2.1 Materyal... 6 2.2

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ Abdussamat GÜZEL Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2013

Detaylı

Fagositik aktivasyon yoluyla lökosit işaretlemede Tc-99m poli (l-laktik) asit mikrokürelerinin kullanımı

Fagositik aktivasyon yoluyla lökosit işaretlemede Tc-99m poli (l-laktik) asit mikrokürelerinin kullanımı Fagositik aktivasyon yoluyla lökosit işaretlemede Tc-99m poli (l-laktik) asit mikrokürelerinin kullanımı İrfan Peksoy 1, Betül Arıca 2, Meral Tayan Ercan 3, H.Süheyla Kaş 2, Mürvet Tuncel 4, Burçin Şener

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

KOKAİN VE ANA METABOLİTİ BENZOİLEKGONİNİN TAVŞAN KILINDA VE KANINDA GC/MS İLE BELİRLENMESİ

KOKAİN VE ANA METABOLİTİ BENZOİLEKGONİNİN TAVŞAN KILINDA VE KANINDA GC/MS İLE BELİRLENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI KOKAİN VE ANA METABOLİTİ BENZOİLEKGONİNİN TAVŞAN KILINDA VE KANINDA GC/MS İLE BELİRLENMESİ Kimyager PINAR EFEOĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GC/MS YÖNTEMİ İLE İDRARDA KOKAİN TAYİNİ DETERMINATION OF COCAINE IN URINE BY GC/MS METHOD

GC/MS YÖNTEMİ İLE İDRARDA KOKAİN TAYİNİ DETERMINATION OF COCAINE IN URINE BY GC/MS METHOD Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 33 (3) 139-149, 2004 33 (3) 125-149, 2004 GC/MS YÖNTEMİ İLE İDRARDA KOKAİN TAYİNİ DETERMINATION OF COCAINE IN URINE BY GC/MS METHOD Gülhan CENGİZ 1, Şebnem

Detaylı

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Zeynep AKŞİT Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yard. Doç.

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ Kimya Yük. Müh. NEBİLE DAĞLIOĞLU DOKTORA

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SU- ORGANİK ÇÖZÜCÜ İKİLİ KARIŞIMLARINDA, SPEKTROSKOPİK VE YPSK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI TR0400039 BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI DESIGN OF POLYMERIC CARRIER CONTAINING BORON FOR BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY AND

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2010/106 Projenin Başlığı Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KLORLANMIŞ İÇME VE HAVUZ SULARINDA SIVI-SIVI EKSTARKSİYONU VE IYON KROMATOGRAFİSİ İLE KARSİNOJENİK DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİN TAYİNİ

Detaylı

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır.

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır. TÜRKİYE'DE YETİŞEN EPHEDRA TÜRLERİNDEKİ ALKALOİTLERİN MEVSİME VE CİNSİYETE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİMLERİN YBSK METODU İLE İNCELENMESİ* STUDIES ON SEXUAL AND SEASONAL CHANGES IN ALKALOID CONTENT OF EPHEDRA

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ T. C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı