BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 10. GRUP KİMYA MÜHENDİSİ ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29/07/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Görev Alanı (Alan Bilgisi) 40 ATK nin Yapısı ve Kurum Mevzuatı ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 KİMYA MÜHENDİSİ A 1. Aşağıdakilerden hangisi kromatoğrafi tekniklerinden biri değildir? 5. Aşağıdaki şekilde resmedilen dedektör hangisidir? A) HPLC B) ToF MS C) GCMS D) LCMS 2. Aşağıda özellikleri verilen bileşiklerden hangisi GC-MS sisteminde analiz edilemez? A) Uçucu bileşikler B) Termal kararlı bileşikler C) Düşük polariteli bileşikler D) Yüksek polariteli bileşikler A) NPD (Azot Fosfor Detektör) B) TCD (Isıl iletkenlik Detektör) C) ECD (Elektron Yakalama Detektör) D) FID (Alev İyonizasyon Detektör) 3. Aşağıdakilerden hangisi splitless enjeksiyon metodu için doğru değildir? A) Gaz örneklerine uygulamaya uygundur. B) Eser miktarda madde analizlerine uygundur. C) Enjeksiyon anında kolon sıcaklığı, çözücünün buharlaşma sıcaklığından 20 ºC veya daha düşük olmalıdır. D) Çözücünün buharlaşma derecesinden düşük bileşenler için uygulama zordur. 6. Kolon kanaması nedir? A) Yüksek kaynama noktalı maddelerin kolonu terk etmesi B) Ani sıcaklık artışı sebebiyle sabit fazın parçalanması C) Farklı kaynama noktasına sahip maddelerin kolonda ayrılmadan çıkması D) Kolonun içerisinde kalan maddelerden temizlenmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi gaz kromatografisinde kullanılan kolon için kolon parametrelerinden değildir? A) Kolon uzunluğu B) Kolon iç çapı (id) C) Kolon dış çapı (ed) D) Sabit faz (dolgu maddesi) 7. Aşağıdaki sembollerden hangisi moleküler iyonu göstermektedir? A) [ M]+ B) [M+1]+ C) [M-1]+ D) [M+H]+ 2

3 KİMYA MÜHENDİSİ A 8. Aşağıdaki iyonizasyon metotlarından hangisi kütle spektrometresinde peptit ve protein analizinde kullanılmaktadır? A) Elektron iyonizasyon (EI) B) Hızlı atomik bombardıman (FAB) C) Matriks-destekli lazer desorpsiyon iyonizasyon (MALDI) D) Atmosferik basınç kimyasal iyonizasyon (APCI) 9. Aşağıdaki parametrelerden hangisi LC-MS ile yapılan bir analizde, analiz sonucunun güvenilirliğini desteklemez? A) RT (Alıkonma zamanı) B) Fragment iyonların oranı C) Fragment iyonların varlığı D) Kalibrasyon eğrisinin lineer aralığı 12. Aşağıdaki çözücülerden hangisi sadece APCI (Atmosferik basınç kimyasal iyonizasyon) iyon kaynağında kullanılabilir? A) Aseton B) 2-Propanol C) Asetonitril D) Toluen 13. LC-MS çalışmalarında iyonlaşma hassasiyetini etkileyen matriks etkisini aşağıdakilerden hangisi engelleyemez? A) Gradient çalışma (kolonda tutunmayan maddelerin atığa gönderilmesi) B) İnfüzyon (infüzyon pompa kullanılarak numunenin direk olarak iyon kaynağına verilmesi) C) Standart katma yöntemi D) Cleanup işlemi (SPE vb.) 10. Aşağıdaki tampon çözeltilerinden hangisi LC-MS analizlerinde kullanılması daha uygundur? A) Borat tamponu B) Amonyum tuzu tamponu C) Sülfat tamponu D) Fosfat tamponu 14. Aşağıdakilerden hangisi LC-MS cihazlarında Kütle Analizörü olarak kullanılamaz? A) Ion Trap B) Quadrupole C) TOF (Uçuş zamanlı) D) MALDI (Matriks Yardımlı Lazer İyonizasyonu) 11. Kuadrupol sistemlerinin teorik olarak belirlenebilen üst kütle sınırı kaçtır? A) 4,000 amu B) 40,000 amu C) 400,000 amu D) 4,000,000 amu 15. Hassasiyet ve miktar tayini birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki sistemlerin hangisinden en iyi sonuç alınır? A) LC-TOF B) LC-QTOF C) LC-Ion Trap D) LC-Q (single Quadrupole) 3

4 KİMYA MÜHENDİSİ A 16. GC-MS ve LC-MS (ESI) tekniklerinin temel farklılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Detektörleri B) Analizörleri C) İyonlaşma metotları D) Korona akımı 21. Aşağıdakilerden hangisi en zayıf asittir? A) CH FCH COOH 2 2 B) CH CHClCOOH 3 C) CH ClCH COOH 2 2 D) CH CHFCOOH Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda en fazla çözünür olması beklenilebilir? (s = sıvı; k = katı) 22. Fosfor elementinin faz diyagramının bir bölümü gösterilmiştir. A) C10H8 _ ki B) NH2 OH_ si C) C6H6_ si D) CaCO3 _ ki 18. Birinci dereceden bir reaksiyonun hız sabitinin birimi aşağıdakilerden hangisidir? (s= saniye) A) s B) Ms C) M s D) s 19. Ağırlıkça % 34 lük H3PO4 ın sulu çözeltisinin yoğunluğu g/ml dir. Bu çözeltinin molaritesini (M) hesaplayınız. (H3PO4 = 98 g/mol) A) 3,56 B) 3,89 C) 4,10 D) 4, Periyodik cetveldeki 7A grubunun genel elektron konfigürasyonu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sırası ile (1) ve (2) nolu bölgelerdeki fazları verir? A) Sıvı - Gaz B) Katı - Sıvı C) Katı - Gaz D) Gaz - Sıvı 23. Aşağıdakilerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfırdır? A) O3 _ gi B) H2 Os _ i C) H2 _ gi D) Cl_ gi 2 5 A) 7Soy gazans np 2 6 B) 7SoygazAns ( n- 2) f 2 2 C) 7SoygazAns ( n- 1) d D) 7SoygazAns ( n- 1) d np

5 KİMYA MÜHENDİSİ A 24. NH( s) + O ( g) $ N ( g) + 2HO( s) TH =-622, 2 kj H ( g) + 12 / O ( g) $ HOs ( ) TH =-285, 8 kj H ( g) + O ( g) $ HO( s) TH =-187, 8 kj Yukarıda verilen reaksiyonlardan yararlanarak NH( s) + 2H O ( s) $ N ( g) + 4H Os ( ) TH =? reaksiyonun ΔH değerini aşağıdakilerden hangisidir? A) -805,2 kj B) -818,2 kj C) -832,1 kj D) -854,5 kj 28. SiCl 4 molekülü için merkez atomun melezleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) sp B) sp 2 C) sp 3 d D) sp Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde hem iyonik hem de bağ bulunur? A) CH2Cl2 B) H 2 O C) LiOH D) CO ,28 mol C 7 H 16, 2,92 mol C 8 H 18 ve 2,64 mol CH 9 20 karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor. Aşağıdakilerden hangisi C 8 H 18 bileşenin çözeltideki mol kesridir? A) 0,187 B) 0,285 C) 0,389 D) 0, Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bir bileşiktir? A) Na2CO3 B) CH OCH C) CO 2 D) PH Yanda kimyasal yapısı verilen bileşikte kaç tane fonksiyonel grup vardır? CH 3 CH 3 N C O O H C O O 31. % 20 (w/v) lik 100 mililitre NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç gram NaOH tartılmalıdır? A) 0.02 B) 0.2 C) 2 D) 20 A) 2 B) 3 C) 5 D) HS 2 bileşiğinin molekül geometrisi nedir? A) Dörtyüzlü B) Doğrusal C) Açısal D) Düzlemsel 32. Henderson Hasselbalch eşitliğinden hangi amaçla yararlanılır? A) Tampon çözelti hazırlanmasında B) Absorbansın değerlendirilmesinde C) Rf değerinin hesaplanmasında D) Normalite hesabında 33. Aşağıdakilerden hangisi bir amfetamin türevidir? A) Etilen glikol B) Amonyak C) Nikotin D) MDMA 5

6 KİMYA MÜHENDİSİ A 34. Volümetrik bir yöntemde titrasyon sonunu gözleyebilmek için yararlanılan maddelere ne ad verilir? A) Starter B) İndikatör C) Stabilizer D) Katalizör 39. Kapalı formülleri aynı olan fakat açık formülleri farklı olan moleküllere ne ad verilir? A) Monomer B) İzomer C) Dimer D) Konjugat 35. Fonksiyonel grup olarak karboksil grubu içeren molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Su B) Ürik asit C) Asetik asit D) Dietil eter 40. Hemoglobin molekülünde bulunan + 2 değerlikli demirin + 3 değerli hâle yükseltgenmesi hangi tip reaksiyona bir örnektir? A) Konjugasyon B) Grup transferi C) Redoks D) Hidroliz 36. Antifrizlerin yapısında bulunan ve içilmesi hâlinde toksik etkilere neden olan madde hangisidir? A) Tiamin B) Sakkaroz C) Oleik asit D) Etilen glikol 41. Aşağıdaki işlerden hangisi İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun ihtisas alanına girer? A) Ölümle ilgili işler B) Müessir fiiller C) Cezai ehliyet D) Nesep cürümleri 37. Aşağıdakilerden hangisi tinerin yapısında bulunan ve bazı reçinelerin eritilmesinde kullanılan bir organik çözücü maddedir? A) Toluen B) Valin C) Kolik asit D) Riboflavin 42. Cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumunun hangi ihtisas kurulu görüş bildirir? A) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu B) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu C) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu D) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu 38. Aşağıdakilerden hangisi karbonil grubu içermeyen bir moleküldür? A) Asetik asit B) Bütanoik asit C) Formaldehid D) Gliserol 43. Aşağıdaki kadrolardan hangisi Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına tabi kadrolar arasında değildir? A) Pedagog B) Hukuk Müşaviri C) İhtisas Kurulu Başkanı D) Sosyal Hizmet Uzmanı 6

7 KİMYA MÜHENDİSİ A 44. Maluliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar gibi konularda görüş bildirmek hangi İhtisas Kurulunun görev alanına girer? A) İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu B) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu C) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu D) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu 48. Aşağıdaki şubelerden hangisi Kimya İhtisas Dairesini oluşturan şubelerden birisi değildir? A) Kan lekesi model analiz B) Toksikoloji C) Alkolmetri D) Narkotik 45. Mahkemeler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile her türlü incelemeleri yapan İhtisas Dairesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Morg İhtisas Dairesi B) Kimya İhtisas Dairesi C) Gözlem İhtisas Dairesi D) Biyoloji İhtisas Dairesi 46. Aşağıdakilerden hangisi Adli Tıp Kurumu İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? 49. Adli Tıp Kurumu Kanunu na göre Adli Tıp Kurumu başkan yardımcılarından en az kaçının adli tıp uzmanı olması gereklidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği nin 7. maddesinde belirtilen şef kadrosuna atanabilmek için atanacak kişinin aşağıdaki unvanlardan hangisini ihraz etmiş olması gerekir? A) VHKİ B) Hizmetli C) Aşçı D) Teknisyen A) Kurumun mali işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek B) Kuruma ait bina ve tesislerin bakım ve küçük onarımlarını yaptırmak C) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek D) Temizlik, aydınlanma, ısıtma ve taşıma işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 47. Aşağıdaki şubelerden hangileri Morg İhtisas Dairesini oluşturan şubeler arasındadır? A) Otopsi, hematoloji, kemik ve diş inceleme B) Kemik ve diş inceleme, toksikoloji, elektrodiagnostik C) Kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi ve kimliklendirme, otopsi, elektrodiagnostik D) Otopsi, histopatolojik tetkik, kemik ve diş inceleme 7

8 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

9 29 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 10. GRUP: KİMYA MÜHENDİSİ A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. d 3. a 4. c 5. d 6. b 7. a 8. c 9. d 10. b 11. a 12. d 13. b 14. d 15. d 16. c 17. b 18. a 19. d 20. a 21. c 22. a 23. c 24. b 25. d 26. b 27. a 28. d 29. c 30. b 31. c 32. a 33. d 34. b 35. c 36. d 37. a 38. d 39. b 40. c 41. b 42. d 43. c 44. b 45. a 46. c 47. d 48. a 49. b 50. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 50. GRUP MÜHENDİS (JEOLOJİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11. GRUP ÇEVRE MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP İLGİSAYAR MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜHENDİS (MERKEZ) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı