CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su"

Transkript

1 S s v E Kodu 1

2 2

3 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem ze katkı sağlayab l r. Yasalara uymamız, yüksek et k standartlarına sah p olmamız ve tüm faal yetler m zde ortak değerler m z desteklemem z büyük önem taşıyor. Bunlar, müşter ler m z n, çalışanlarımızın, h ssedarlarımızın ve d ğer paydaşlarımızın Secur tas a duyduğu güven n temel d r. Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu, Secur tas ın anahtar kurumsal pol t kalarından b r d r. Tüm çalışanların ve ş ortaklarının da ma uyması beklenen temel prens pler ortaya koymaktadır. Secur tas tak tüm çalışanlar, dürüstlük, d kkat ve yardımseverl k veya Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu alanlarındak taahhütler m zden tav z ver lmemes n sağlamaktan sorumludur. Secur tas tak yönet c ler y b rer örnek oluşturmaktan sorumludur. Secur tas ın Değerler ne ve Et k Koduna uymak zorunludur ve Secur tas ın toplum ve müşter ler m z tarafından değer ver len ve saygı duyulan b r kuruluş olmaya devam etmes n ve bu ş rkette çalışıyor olmaktan gurur duymamızı sağlayacaktır. Günlük çalışmalarınız sırasında Et k Koda uymanıza yardımcı olması ç n kend n ze şu soruları sorun: Alacağım karar veya yapacağım eylem Secur tas ın Değerler ve Et k Koduna uygun mu? Yapacağım şey n r skler n ve olası sonuçlarını b l yor muyum? Örnek b r davranış serg l yor muyum? Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012 Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

4 Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir

5 Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu İçindekiler Genel İlkeler 7 Değerlerimiz 8 Yerel yasalara ve yönetmeliklere uygunluk 11 İnsan Hakları 11 Çalışanlar 12 İş etiği 16 Çevre ve sürdürülebilirlik 21 Toplumsal katılım 21 Uygulama ve uyumluluk 22 Bu, Secur tas Değerler ve Et k Kodu nun or j nal İng l zce çev r s d r. Türkçe çev r le or j nal İng l zce met n arasında farklılıklar olması hal nde; Secur tas Değerler ve Et k Kodu nun İng l zce hal geçerl olacaktır.

6 6

7 Genel İlkeler Kanunlara r ayet, yüksek et k standartların muhafazası ve ortak değerler m z n savunulması Secur tas ın tüm faal yetler nde büyük b r rol oynamakta ve müşter ler m z n, çalışanlarımızın, h ssedarlarımızın ve d ğer paydaşlarımızın Secur tas a olan güvenler n n dayandığı temel oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu lkeler, Secur tas markasının güçlü değer n sürdürmede ve dünya çapındak faal yetler m z n uzun vadel sürdürüleb l rl ğ n n ve büyümes n n desteklenmes nde de öneml b r rol oynamaktadır. Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu (bundan sonra Kod olarak anılacaktır) Secur tas ın başlıca ş rket pol t kalarından b r d r ve Secur tas ın tüm çalışanlarının ve ş ortaklarının her zaman bağlı kalmasını bekled ğ temel lkeler bel rlemekted r. Kod, Secur tas ın Dürüst, D kkatl ve Yardımsever değerler yle ve Secur tas Grup Pol t kaları ve Kılavuzları g b d ğer kılavuz belgelerle yakından l şk l d r ve bu bağlamda okunmalıdır. Kod u anlamak ve ona uymak, b r ş rket olarak Secur tas ın ve tüm Secur tas çalışanlarının ve Yönet m Kurulu üyeler n n sorumluluğudur. Secur tas ayrıca çeş tl düzeylerdek tüm ş ortaklarından Kod un lkeler ne r ayet etmeler n beklemekted r. Tüm çalışanlar ve ş ortakları, y n yetle rapor eden k ş ler ç n herhang b r yaptırım veya başka b r olumsuz sonuç olmayacağı güvences yle her tür hlal b ld rmeye teşv k ed lmekte ve bu tür durumları rapor etmeler beklenmekted r. Bu Kod asgar b r standarttır ancak h çb r şek lde toplu sözleşmey engellemez veya onun yer ne geçmez. Kod, dürüstlüğün geçerl standartları ve uygun meslek davranış le lg l pek çok konuda rehber n tel ğ taşımakla beraber, Secur tas ın tüm dünyadak operasyonlarında günlük bazda ortaya çıkab lecek her durumu düzenlemes mkânsızdır. Bu nedenle Kod, bu lkeler n ruhuna, amacına ve lafzına uyma konusunda her b r çalışanın veya ş ortağının kodun uygulanması konusunda somut duruma uygun olarak kend muhakemes n kullanma sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Secur tas B rleşm ş M lletler İnsan Hakları Evrensel Beyannames, Uluslararası Çalışma Örgütü nün İşyer nde Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu ve OECD n n Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeler n n prens pler n desteklemekted r ve pol t kalarımızda, prosedürler m zde ve günlük uygulamalarımızda bu prens pler savunmayı taahhüt etmekted r. 7

8 Değerler m z Secur tas ın faal yetler üç temel değere dayanmaktadır: Dürüst, D kkatl ve Yardımsever Dürüst Secur tas şe karşı dürüst b r yaklaşımda ısrar etmekted r. Her tür ş n başarısı büyük ölçüde çalışanlarının doğruluğuna ve dürüstlüğüne bağlıdır. Secur tas dürüstlük ve doğruluk talepler nden tav z vermemekted r. Dürüstlük aynı zamanda herhang b r yaptırıma maruz kalmaksızın b r k ş n n f kr n açıkça fade etme, uygunsuzlukları ve d ğer lg l b lg ler rapor etme hakkını da kapsamaktadır. D kkatl Secur tas şe karşı profesyonel b r yaklaşımda ısrar etmekted r. B r Secur tas çalışanı, müşter ler n mal ve mülkler n ve Secur tas ın tems l ett ğ değerler ve et ğ korumak ç n uygun olanı yapmak üzere her zaman d kkatl olmaya çalışmalı ve gözlemleme, d nleme ve değerlend rme kab l yet ne sah p olmalıdır. Yardımsever Secur tas nsanların yaşamını daha güvenl kılmaya uğraşmaktadır. B r Secur tas çalışanı bell b r görev kapsamında her zaman yardım etmeye hazır olmalıdır. İş arkadaşlarımızı, müşter ler m z ve yardıma ht yacı olan d ğer k ş ler desteklemeye hazır olmalıyız. Secur tas ın yönet m model, Takım Çantası (Secur tas Toolbox), ş rket n kurum kültürünü aksett rmek ve ortak b r platform yaratmak amacıyla kullanılmaktadır ve Secur tas ın başlıca üç temel değer ne odaklanmayla s mgelenmekted r. 8

9 9

10 10

11 Yerel yasalara ve yönetmel klere uygunluk Tüm çalışanların ve ş ortaklarının Secur tas ın faal yet gösterd ğ ülkeler n yasa ve yönetmel kler ne uymaları beklenmekted r. Kod, asgar b r standardı tems l etmekted r ve yerel mevzuattan daha yüksek b r standart öngörse dah Secur tas ın faal yetler nde koda bağlı kalınacaktır. Yerel Secur tas kuruluşları Kod da bel rlenenlerden daha katı veya ayrıntılı lkeler ben mseyeb l r ve uygulayab l r. Bu tür kurallar bel rlenmes durumunda, Kod a ek olarak yerel kurallar da uygulanır. İnsan Hakları Secur tas, B rleşm ş M lletler İnsan Hakları Evrensel Beyannames nde ortaya konulan temel nsan haklarını desteklemekte, bunlara saygı göstermekte ve global faal yetler n yürütürken bu hakları teşv k etme ve gözetme sorumluluğunu kabul etmekted r. 11

12 Çalışanlar Çalışanlarımız en öneml kaynağımızdır. Secur tas sağlam, güven l r ve st krarlı b r şveren olmayı amaçlamakta ve karşılıklı saygı ve hays yete dayalı b r l şk y desteklemekted r. Çalışanlarımızın yetk nl ğ yle, ulaştığımız sonuç arasındak bağlantıya kuvvetle nanıyoruz. Kal f ye nsanları çekmek ç n Secur tas, y çalışma koşulları, ad l ücretler ve k ş sel gel ş m ç n fırsatlar sunan terc h ed l r b r şveren olmaya çalışmaktadır. Ücret ve çalışma koşulları Secur tas, ad l ücretler n ve makul çalışma saatler n n önem n kabul etmekted r. Ücretler ve sosyal olanakları, ulusal mevzuatın veya asgar sektör standartlarının gerekler n karşılayan veya aşan b r düzeye yükseltmeye çalışmaktayız. Ücretler ve sosyal olanakların yanı sıra d ğer çalışma koşulları konusundak b lg ler her b r çalışana açıkça let lmel d r. Örgütlenme özgürlüğü Secur tas, tüm çalışanların toplu pazarlık amacıyla b r send ka tarafından tems l ed l p ed lmemey seçme ve yerel kanunlara ve lkelere uygun olarak send ka kurma ve seçt kler send kalara katılma hakkına saygı duymaktadır. Bu, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne saygı duymayı da kapsamaktadır. H çb r çalışan bu haklarını kullandığı ç n tac ze uğrama veya yaptırıma maruz kalma r sk taşımamalıdır. Sağlık ve ş güvenl ğ Secur tas güvenl ve sağlıklı b r çalışma ortamı sağlamanın önem n n farkındadır ve kazaları ve yaralanmaları önlemek ç n uygun tüm adımları atmakta ve sağlık ve refahı gel şt rmek ç n destekley c önlemler almaktadır. Eş t fırsat Secur tas, herkese eş t fırsat tanıyan b r şverend r ve tüm çalışanlara ad l ve eş t b r şek lde davranılmaktadır. İşe alma, ücretlend rme, eğ t m, terf, şten çıkarma veya emekl l kte etn k veya m ll köken, d n, c ns yet, c nsel terc h, meden hal veya a lev durum, özürlülük veya kanun koruması altındak d ğer ayırt ed c özell klere göre ayrımcılık asla kabul ed lemez. Tüm st hdam kararları yalnızca ş n gerekler ne göre k ş n n kab l yet, deney m, davranışı, ş performansı ve serg led ğ potans yel göz önünde bulundurularak ver lecekt r. Tac z Secur tas üretken b r ş ortamını desteklemekted r ve tac z, zorbalık (mobb ng) veya st smarın h çb r b ç m ne hoşgörü göstermemekted r. Tüm çalışanlara ve tüm çalışanlar b rb rler ne hays yet ve saygı çerçeves nde davranmalıdır. 12

13 13

14 14

15 Çocuk şç veya zorla çalıştırma Secur tas çocuk şç veya zorla veya gümrüklü şç çalıştırmamakta ve bunun h çb r türünü kabul etmemekted r. Alkol ve/veya uyuşturucu kullanımı Secur tas, uyuşturucunun h çb r türünün bulunmadığı b r ş yer sağlamayı taahhüt etmekte ve tüm çalışanlarından çalışmalarını etk leyecek her tür alkol ve/veya uyuşturucu alımından uzak durmalarını beklemekted r. Sosyal ağ kurma Secur tas, b rey n fade özgürlüğü hakkına ve f kr n fade etme özgürlüğüne saygı duymaktadır. Ancak, Secur tas adına kamuoyuna açıklamada bulunma yetk s sadece bunu yapmak ç n açıkça bel rlenm ş ve yetk lend r lm ş çalışanlara a tt r. Sosyal medyadak faal yetlere katılan çalışanlar ve ş ortakları Secur tas ın değerler ne ve pol t kalarına uygun şek lde davranmaya teşv k ed lmekted r. 15

16 İş et ğ Secur tas doğruluk, dürüstlük ve ad ll kte ısrar etmekted r ve ş m z n tüm boyutlarında en yüksek et k ş standartlarına uymayı ve desteklemey taahhüt etmekted r. Sektörde b r l der olarak Secur tas ın faal yet gösterd ğ m z ülkelere ve toplumlara karşı kapsamlı sorumlulukları bulunmaktadır. Ş rket olarak Secur tas, y kurumsal yurttaşlığın gerekler n yer ne get rmekte ve faal yet gösterd ğ tüm ülkelerdek yasa ve yönetmel klere uymaktadır. Secur tas ayrıca tüm sektörün gel şmes n sürdürme sorumluluğuna da sah pt r. Secur tas, t car kuruluşlar, send kalar, resm makamlar ve kolluk kuvvetler yle şb rl ğ yaparak sektördek standartları ve ücretler artırma amacıyla h zmetler n ve b r bütün olarak pazarın gel ş m ne katkıda bulunmaktadır. Ad l rekabet ve tekel oluşturmama Secur tas, dürüstlüğe, h zmet kal tes ne, f yat ve müşter h zmet ne dayanan ad l t caret ve dürüst rekabete nanmaktadır. Sektörü gel şt rmek ç n derneklere katılab l r ancak f yatlandırma, pazar paylaşımı veya d ğer benzer yasadışı faal yetlerle lg l rak plerle tartışmaya g rmez veya anlaşma yapmayız ve ad l rekabet destekleyen lg l tüm kanun ve düzenlemelere uymaya sıkıca bağlıyız. Rüşvet, yolsuzluk ve para aklama Secur tas, müşter ler m z n özel ht yaçlarını hedef alan mümkün olan en y h zmetler sunmaya çalışmaktadır ve serbest ve ad l b r rekabet ortamında l yakat esasına dayalı olarak b r h zmet sağlayıcı olarak seç lmey beklemekted r. Secur tas ş almak veya ş sürdürmek ç n rüşvet, kolaylaştırıcı ödemeler veya d ğer yasadışı ödemeler vermez, stemez ve almaz. Secur tas, sadece yasal ş faal yetler nde bulunan ve yasal kaynaklardan para kazanan saygın ş ortaklarıyla ş yapmayı amaçlamaktadır. Secur tas, para aklamaya olanak tanımaz ve Kod un ruhuna uygun şek lde yolsuzluk ve para aklamaya karşı lg l anlaşmalarla bel rlenen genel para aklama karşıtı lkelere r ayet eder. Ağırlama, hed yeler, h beler ve bağışlar Satın alma ve satış faal yetler azam dürüstlükle yürütülmel d r. Çalışanlar ve ş ortakları t car şlemler veya çalışanın, ş ortağının veya müşter n n kararını etk leyeb lecek hed ye, h be veya ağırlama tekl fler almamalı veya vermemel d r. Küçük hed yeler zaman zaman yerel ş kültürünün b r parçasıdır ve ancak z n ver ld ğ ve yasal b r engel olmadığı sürece kabul ed leb l r. Yerel Secur tas kuruluşlarının, lg l yasalara ve lkelere uygun olarak yerel düzeyde, ney n kabul ed leb l r olup olmadığına l şk n daha ayrıntılı kılavuz ve prens pler uygulaması beklenmekted r. Çıkar çatışmaları İşle lg l kararlar her zaman nesnel sebeplere ve kr terlere dayanmalıdır. Çalışanlar ve ş ortakları k ş sel faal yetler yle Secur tas şler n n yürütülmes ndek roller arasında her tür çıkar çatışmasından veya çıkar çatışması olarak algılanab lecek şeylerden kaçınmalıdır. 16

17 S yas katkılar ve s yas faal yetler Secur tas adına ben msenen tüm kamu pol t kaları veya s yas faal yetler yasal, et k ve Secur tas ın değerler ne ve pol t kalarına uygun olmalıdır. Çalışanlar, yasal olarak gereken durumlar veya bu tür davranışlar ç n kabul görmüş, yasal ve genel kabul ed len b r uygulama olduğu durumlar har c nde herhang b r hükümet kuruluşunu, b r s yas organ zasyonu, b r part y veya b r adayı desteklemek ç n herhang b r kurumsal fonu, kaynakları veya mkanları kullanamazlar veya kullanmalarına z n ver lmez. Ş rket fonlarından yapılan tüm katkılar yasal, şeffaf ve Bölüm Başkanı veya Bölge Başkanı tarafından önceden onaylanmış olmalıdır. İçer den b lg lend rme ve g zl b lg Secur tas, çer den b lg sızdırmaya yönel k tüm kanun ve düzenlemeler ne uymaktadır ve çer den b lg lend rmey uygunsuz b r şek lde h sse sened şlemler le bağlantılı olarak kullanmamakta veya fşa etmemekted r. Çalışanlar ve ş ortakları Secur tas veya başka b r ş rket hakkındak halka kapalı b lg ler üçüncü k ş ler n h sse senetler şlemler konusundak kararlarını etk lemek ç n kullanmamakla yükümlüdür. Mahrem yet ve ver koruma Secur tas, k ş ler n mahrem yet hakkına saygı göstermekted r ve k ş sel ver ler sorumlu b r şek lde ve lg l mahrem yet ve ver koruma mevzuat ve düzenlemeler ne uygun şek lde kullanmayı ve saklamayı taahhüt etmekted r. G zl l k (t car sırlar) Tüm çalışanlar ve ş ortaklarının Secur tas ın g zl veya özel b lg ler n n herhang b r şek lde yetk s z kullanımını veya fşasını önlemek konusuna özell kle t t zl k göstermeler beklenmekted r. İş m z dolayısıyla er ş m sağladığımız müşter ler m z veya ş ortaklarımıza a t halka açık olmayan b lg ler tüm yasal ve sözleşmeden doğan gerekl l klere uygun olarak korunmalıdır. F kr mülk yet Profesyonel güvenl k h zmetler sağlama konusundak köklü geçm ş m z n tüm değer Secur tas markasına aktarılmıştır. Secur tas ın yanı sıra çalışanlar ve ş ortakları bu markayı korumak ç n çalışmalı ve başkalarının geçerl f kr mülk yet haklarına saygı göstermel d r. Ş rket varlıklarını ve kaynaklarını koruma Secur tas ın varlıkları, kaynakları ve b lg s stemler, ster kaza, ster yanlış hareket, sterse de güven hlal yoluyla olsun, da ma yetk s z kullanım, hasar, fşa, çarpıtma veya ortadan kaldırmaya karşı korunmalı ve güvende tutulmalıdır. 17

18 Devlet şler Müşter ler m z n büyük kısmı hükümet kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kurum ve kuruluşlardır. Secur tas, hükümet sözleşmeler ve şlemler yle lg l özel gereks n mler dah l olmak üzere hükümetler ve kamu kuruluşlarıyla çalışma konusunda yürürlüktek tüm yasalara ve yönetmel klere uymayı taahhüt etmekted r. İfşa, kayıtlar ve ç denet m Secur tas, çalışanlar, ş ortakları, müşter ler, yatırımcılar veya kamu ve tems lc ler g b faal yetler m zden etk lenenlerle açık b r let ş m kurmanın önem n kabul etmekted r. Secur tas h sseler NASDAQ OMX Stockholm borsasında şlem görmekted r ve tüm b lg ler, lg l kanunlar, borsa kuralları ve ş m ze uygulanab l r kurumsal yönet m kodlarına uygun olarak sağlanmaktadır. Kapsamlı ve doğru kurumsal b lg ler lg l taraflar ç n mevcuttur ve Secur tas sorulara zamanında cevap verecekt r. Tüm raporlama ve muhasebeleşt rme dokümanları, şlemler n, akt f ve pas fler n gerçek durumunu yansıtmaktadır ve b lg m z n en üst sınırları dah l nde lg l düzenlemeler, muhasebeleşt rme standartları ve yasal gereks n mlere uygundur. Amacımız tam olarak hesap vereb l rl kt r. Secur tas ın muhasebe ve raporlama standartları Grup Pol t kaları ve Kılavuzlarında ve Secur tas Raporlama Rehber nde bel rlenm şt r. Tüm let ş mler m zde Secur tas İlet ş m Pol t kasını uygulamaktayız. Secur tas ın ç denet m pol t kaları COSO İç Kontrol Bütünleş k Çerçeve le uyumludur. İç denet m fonks yonlarımızın gerçekleşt rd ğ çalışmaların n ha sorumluluğu Secur tas AB Yönet m Kurulu na a tt r. 18

19 19

20 20

21 Çevre ve sürdürüleb l rl k Secur tas, çevresel açıdan sürdürüleb l r b ç mde ş yapmayı amaçlamaktadır ve lg l yasalar, düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalarla bel rlenen çevresel gerekl l klere uymakta veya ötes ne geçmekted r. Kaynakların, em syonların ve atık tüket m n azaltmanın yollarını sürekl olarak aramamız beklenmekted r. Em syon hedefler Secur tas Em syon Pol t kasında bel rlenm şt r. Toplumsal katılım Secur tas faal yet gösterd ğ yerlerde y b r kurumsal yurttaş olarak davranmaktadır ve uygun şek llerde yerel, bölgesel ve global toplulukları desteklemekted r. Ayrıca yerel toplumun güçlend r lmes ne ht yaç olduğunu gördüğümüz bölgelerde sosyal projelere katılmaktayız. Kuruluşlarımız yoluyla, Secur tas ın faal yet gösterd ğ yerlerde yerel topluluklarla etk leş m kurmakta, okul, yet mhane ve engell lere yönel k kuruluşlara sponsor olmak g b g r ş mlerde bulunmaktayız. Secur tas tüm paydaşlarımızla proakt f ve sürekl b r sosyal d yalogun önem n kabul etmekted r. 21

22 Uygulama ve uyumluluk Kod u gözetmek ve teşv k etmek her b r Secur tas çalışanının ve Yönet m Kurulu Üyes n n sorumluluğudur. Bölüm Başkanı/Bölge Başkanı, Kod un kend bölges nde uygulanmasından sorumludur ancak tüm çalışanlar ve ş ortakları tarafından Kod un doğru şek lde uygulanması sorumluluğu, kend bölges nde Ülke Başkanına a tt r. Kod, mümkün olan en gen ş ölçüde duyurulmalı ve tüm ş ortaklarının ve çalışanların sözleşme l şk ler nde uygulanmalıdır. Kod la lg l olarak müşter ler m z ş ortağı olarak görülmeyecekt r. İş ortakları, tedar kç ler, alt yüklen c ler ve d ğer ortakları kapsamaktadır. Kod un uygulanması ve buna uyulması Kurumsal R sk Yönet m sürec n n b r parçası olarak sürekl tak p ed lecekt r. Kod, her yıl gözden geç r lecekt r. Bunun n ha sorumluluğu Secur tas AB Yönet m Kuruluna a tt r. Kod a uyum konusunda end şeler ortaya koymak her b r Secur tas çalışanının ve ş ortağının da sorumluluğudur. B r çalışan veya ş ortağı, Kod un b r hlal n b ld rmek veya ş kayette bulunmak sted ğ nde, yönet c s ne veya yerel yönet m tems lc s ne b lg ver lmel d r. Çalışan, sorunu yerel olarak gündeme get rmen n zor olduğunu düşünür veya ş kayet çözülmez veya c dd ya da hassas b r dd a ortaya atılırsa, aşağıdak kanallardan b r ne b ld r mde bulunulmalıdır: Secur tas Dürüstlük Hattı Web s tes : tas ntegr ty.com Telefon: yerel telefon numarası ç n web s tes ne bakınız E-posta: ntegr tas.com Grup Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönet c s Secur tas AB P. O. Box S Stockholm İsveç 22

23 Ş kâyet prosedürünün daha ayrıntılı b r açıklaması, amacı ve kullanımı Secur tas Dürüstlük Hattı nın pol t kasında bulunab l r. Tüm ş kâyetler araştırılacaktır. Mümkün olduğu kadar çalışanın b lg s g zl tutulacak ve h çb r çalışan, Kod un olası hlaller olduğu düşünülen şeyler y n yetle rapor etmek konusunda ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bu tür b r b ld r mde bulunan b r çalışan uygun şek lde ger b ld r m alacaktır. Secur tas Kod a uygunluğu düzenl b r şek lde zlemekte, rapor ed len b lg ler mevcut çeş tl kanallar yoluyla tak p etmekted r. Kod a uymayan davranışlar derhal düzelt lmel d r ve Kod u hlal eden çalışanlar ş akd n n fes ed lmes ne kadar varan d s pl n cezalarına tab tutulur. Kod un b r hlal n n kanunen cezalandırılmayı gerekt ren b r suç teşk l etmes durumunda Secur tas bu hlal lg l makamlara b ld reb l r. 23

24 secu tas.com P. O. Box Stockholm Sweden 24

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır.

Detaylı

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar Dijital teknolojiler ve yatırımcı Yıldız Holding ilişkilerinde CFO su Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş Borsa İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik Türkiye Başkanı projeleri Ferruh Tunç Ali Saydam 10 SORUDA

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

Turkish. Türkçe Versiyonu. Ajinomoto Group. Principles

Turkish. Türkçe Versiyonu. Ajinomoto Group. Principles Turkish Türkçe Versiyonu Ajinomoto Group Principles İÇİNDEKİLER Başkanın Mesajı 01 Ajinomoto Grup Felsefesi 02 Ajinomoto Grup Yolu 03 Ajinomoto Grubu nun İş Ahlakı Standartları 04 Genel Bakış 04 Amaç İş

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU HAKİKAT ADALET HAFIZA MERKEZİ Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi 12 Tophane 34425 İstanbul/Türkiye +90 212 243 32 27 info@hakikatadalethafiza.org www.hakikatadalethafiza.org

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

Global Mesleki Ahlak Kuralları

Global Mesleki Ahlak Kuralları Global Mesleki Ahlak Kuralları Davranışlarımıza, Kararlarımıza ve Eylemlerimize Kılavuzluk Etme Parker Şirket Değerleri Beyanı Biz Parker ız İşimiz, geçmişte kurduğumuz adil ticari ilişkiler ile müşteri

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

MESLEKİ ETİK KURALLAR

MESLEKİ ETİK KURALLAR MESLEKİ ETİK KURALLAR Değer ve PRENSİPLERİMİZ Avon un benimsediği beş temel değer bulunmaktadır: güven, saygı, inanç, alçak gönüllülük ve dürüstlük. Avon Çalışanları olarak biz, bu değerler ile yaşıyor

Detaylı

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 212 1 2 4 7 8 1 12 18 22 24 28 28 3 31 34 36 37 43 44 45 48 52 58 59 62 7 76 8 92 97 11 12 111 112 115 116 Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı Bir Bakışta CCİ CCİ 22 Vizyonu ve

Detaylı

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER İÇERİK DAVRANIŞ KURALLARI >> GE Davranış Kuralları 01 THE SPIRIT >> BU POLİTİKALARA KİMLERİN UYMASI GEREKİYOR 02 ÇALIŞANLAR NE YAPMALI 03 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 04 DÜRÜSTLÜĞÜN

Detaylı