CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su"

Transkript

1 S s v E Kodu 1

2 2

3 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem ze katkı sağlayab l r. Yasalara uymamız, yüksek et k standartlarına sah p olmamız ve tüm faal yetler m zde ortak değerler m z desteklemem z büyük önem taşıyor. Bunlar, müşter ler m z n, çalışanlarımızın, h ssedarlarımızın ve d ğer paydaşlarımızın Secur tas a duyduğu güven n temel d r. Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu, Secur tas ın anahtar kurumsal pol t kalarından b r d r. Tüm çalışanların ve ş ortaklarının da ma uyması beklenen temel prens pler ortaya koymaktadır. Secur tas tak tüm çalışanlar, dürüstlük, d kkat ve yardımseverl k veya Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu alanlarındak taahhütler m zden tav z ver lmemes n sağlamaktan sorumludur. Secur tas tak yönet c ler y b rer örnek oluşturmaktan sorumludur. Secur tas ın Değerler ne ve Et k Koduna uymak zorunludur ve Secur tas ın toplum ve müşter ler m z tarafından değer ver len ve saygı duyulan b r kuruluş olmaya devam etmes n ve bu ş rkette çalışıyor olmaktan gurur duymamızı sağlayacaktır. Günlük çalışmalarınız sırasında Et k Koda uymanıza yardımcı olması ç n kend n ze şu soruları sorun: Alacağım karar veya yapacağım eylem Secur tas ın Değerler ve Et k Koduna uygun mu? Yapacağım şey n r skler n ve olası sonuçlarını b l yor muyum? Örnek b r davranış serg l yor muyum? Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012 Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

4 Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir

5 Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu İçindekiler Genel İlkeler 7 Değerlerimiz 8 Yerel yasalara ve yönetmeliklere uygunluk 11 İnsan Hakları 11 Çalışanlar 12 İş etiği 16 Çevre ve sürdürülebilirlik 21 Toplumsal katılım 21 Uygulama ve uyumluluk 22 Bu, Secur tas Değerler ve Et k Kodu nun or j nal İng l zce çev r s d r. Türkçe çev r le or j nal İng l zce met n arasında farklılıklar olması hal nde; Secur tas Değerler ve Et k Kodu nun İng l zce hal geçerl olacaktır.

6 6

7 Genel İlkeler Kanunlara r ayet, yüksek et k standartların muhafazası ve ortak değerler m z n savunulması Secur tas ın tüm faal yetler nde büyük b r rol oynamakta ve müşter ler m z n, çalışanlarımızın, h ssedarlarımızın ve d ğer paydaşlarımızın Secur tas a olan güvenler n n dayandığı temel oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu lkeler, Secur tas markasının güçlü değer n sürdürmede ve dünya çapındak faal yetler m z n uzun vadel sürdürüleb l rl ğ n n ve büyümes n n desteklenmes nde de öneml b r rol oynamaktadır. Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu (bundan sonra Kod olarak anılacaktır) Secur tas ın başlıca ş rket pol t kalarından b r d r ve Secur tas ın tüm çalışanlarının ve ş ortaklarının her zaman bağlı kalmasını bekled ğ temel lkeler bel rlemekted r. Kod, Secur tas ın Dürüst, D kkatl ve Yardımsever değerler yle ve Secur tas Grup Pol t kaları ve Kılavuzları g b d ğer kılavuz belgelerle yakından l şk l d r ve bu bağlamda okunmalıdır. Kod u anlamak ve ona uymak, b r ş rket olarak Secur tas ın ve tüm Secur tas çalışanlarının ve Yönet m Kurulu üyeler n n sorumluluğudur. Secur tas ayrıca çeş tl düzeylerdek tüm ş ortaklarından Kod un lkeler ne r ayet etmeler n beklemekted r. Tüm çalışanlar ve ş ortakları, y n yetle rapor eden k ş ler ç n herhang b r yaptırım veya başka b r olumsuz sonuç olmayacağı güvences yle her tür hlal b ld rmeye teşv k ed lmekte ve bu tür durumları rapor etmeler beklenmekted r. Bu Kod asgar b r standarttır ancak h çb r şek lde toplu sözleşmey engellemez veya onun yer ne geçmez. Kod, dürüstlüğün geçerl standartları ve uygun meslek davranış le lg l pek çok konuda rehber n tel ğ taşımakla beraber, Secur tas ın tüm dünyadak operasyonlarında günlük bazda ortaya çıkab lecek her durumu düzenlemes mkânsızdır. Bu nedenle Kod, bu lkeler n ruhuna, amacına ve lafzına uyma konusunda her b r çalışanın veya ş ortağının kodun uygulanması konusunda somut duruma uygun olarak kend muhakemes n kullanma sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Secur tas B rleşm ş M lletler İnsan Hakları Evrensel Beyannames, Uluslararası Çalışma Örgütü nün İşyer nde Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu ve OECD n n Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeler n n prens pler n desteklemekted r ve pol t kalarımızda, prosedürler m zde ve günlük uygulamalarımızda bu prens pler savunmayı taahhüt etmekted r. 7

8 Değerler m z Secur tas ın faal yetler üç temel değere dayanmaktadır: Dürüst, D kkatl ve Yardımsever Dürüst Secur tas şe karşı dürüst b r yaklaşımda ısrar etmekted r. Her tür ş n başarısı büyük ölçüde çalışanlarının doğruluğuna ve dürüstlüğüne bağlıdır. Secur tas dürüstlük ve doğruluk talepler nden tav z vermemekted r. Dürüstlük aynı zamanda herhang b r yaptırıma maruz kalmaksızın b r k ş n n f kr n açıkça fade etme, uygunsuzlukları ve d ğer lg l b lg ler rapor etme hakkını da kapsamaktadır. D kkatl Secur tas şe karşı profesyonel b r yaklaşımda ısrar etmekted r. B r Secur tas çalışanı, müşter ler n mal ve mülkler n ve Secur tas ın tems l ett ğ değerler ve et ğ korumak ç n uygun olanı yapmak üzere her zaman d kkatl olmaya çalışmalı ve gözlemleme, d nleme ve değerlend rme kab l yet ne sah p olmalıdır. Yardımsever Secur tas nsanların yaşamını daha güvenl kılmaya uğraşmaktadır. B r Secur tas çalışanı bell b r görev kapsamında her zaman yardım etmeye hazır olmalıdır. İş arkadaşlarımızı, müşter ler m z ve yardıma ht yacı olan d ğer k ş ler desteklemeye hazır olmalıyız. Secur tas ın yönet m model, Takım Çantası (Secur tas Toolbox), ş rket n kurum kültürünü aksett rmek ve ortak b r platform yaratmak amacıyla kullanılmaktadır ve Secur tas ın başlıca üç temel değer ne odaklanmayla s mgelenmekted r. 8

9 9

10 10

11 Yerel yasalara ve yönetmel klere uygunluk Tüm çalışanların ve ş ortaklarının Secur tas ın faal yet gösterd ğ ülkeler n yasa ve yönetmel kler ne uymaları beklenmekted r. Kod, asgar b r standardı tems l etmekted r ve yerel mevzuattan daha yüksek b r standart öngörse dah Secur tas ın faal yetler nde koda bağlı kalınacaktır. Yerel Secur tas kuruluşları Kod da bel rlenenlerden daha katı veya ayrıntılı lkeler ben mseyeb l r ve uygulayab l r. Bu tür kurallar bel rlenmes durumunda, Kod a ek olarak yerel kurallar da uygulanır. İnsan Hakları Secur tas, B rleşm ş M lletler İnsan Hakları Evrensel Beyannames nde ortaya konulan temel nsan haklarını desteklemekte, bunlara saygı göstermekte ve global faal yetler n yürütürken bu hakları teşv k etme ve gözetme sorumluluğunu kabul etmekted r. 11

12 Çalışanlar Çalışanlarımız en öneml kaynağımızdır. Secur tas sağlam, güven l r ve st krarlı b r şveren olmayı amaçlamakta ve karşılıklı saygı ve hays yete dayalı b r l şk y desteklemekted r. Çalışanlarımızın yetk nl ğ yle, ulaştığımız sonuç arasındak bağlantıya kuvvetle nanıyoruz. Kal f ye nsanları çekmek ç n Secur tas, y çalışma koşulları, ad l ücretler ve k ş sel gel ş m ç n fırsatlar sunan terc h ed l r b r şveren olmaya çalışmaktadır. Ücret ve çalışma koşulları Secur tas, ad l ücretler n ve makul çalışma saatler n n önem n kabul etmekted r. Ücretler ve sosyal olanakları, ulusal mevzuatın veya asgar sektör standartlarının gerekler n karşılayan veya aşan b r düzeye yükseltmeye çalışmaktayız. Ücretler ve sosyal olanakların yanı sıra d ğer çalışma koşulları konusundak b lg ler her b r çalışana açıkça let lmel d r. Örgütlenme özgürlüğü Secur tas, tüm çalışanların toplu pazarlık amacıyla b r send ka tarafından tems l ed l p ed lmemey seçme ve yerel kanunlara ve lkelere uygun olarak send ka kurma ve seçt kler send kalara katılma hakkına saygı duymaktadır. Bu, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne saygı duymayı da kapsamaktadır. H çb r çalışan bu haklarını kullandığı ç n tac ze uğrama veya yaptırıma maruz kalma r sk taşımamalıdır. Sağlık ve ş güvenl ğ Secur tas güvenl ve sağlıklı b r çalışma ortamı sağlamanın önem n n farkındadır ve kazaları ve yaralanmaları önlemek ç n uygun tüm adımları atmakta ve sağlık ve refahı gel şt rmek ç n destekley c önlemler almaktadır. Eş t fırsat Secur tas, herkese eş t fırsat tanıyan b r şverend r ve tüm çalışanlara ad l ve eş t b r şek lde davranılmaktadır. İşe alma, ücretlend rme, eğ t m, terf, şten çıkarma veya emekl l kte etn k veya m ll köken, d n, c ns yet, c nsel terc h, meden hal veya a lev durum, özürlülük veya kanun koruması altındak d ğer ayırt ed c özell klere göre ayrımcılık asla kabul ed lemez. Tüm st hdam kararları yalnızca ş n gerekler ne göre k ş n n kab l yet, deney m, davranışı, ş performansı ve serg led ğ potans yel göz önünde bulundurularak ver lecekt r. Tac z Secur tas üretken b r ş ortamını desteklemekted r ve tac z, zorbalık (mobb ng) veya st smarın h çb r b ç m ne hoşgörü göstermemekted r. Tüm çalışanlara ve tüm çalışanlar b rb rler ne hays yet ve saygı çerçeves nde davranmalıdır. 12

13 13

14 14

15 Çocuk şç veya zorla çalıştırma Secur tas çocuk şç veya zorla veya gümrüklü şç çalıştırmamakta ve bunun h çb r türünü kabul etmemekted r. Alkol ve/veya uyuşturucu kullanımı Secur tas, uyuşturucunun h çb r türünün bulunmadığı b r ş yer sağlamayı taahhüt etmekte ve tüm çalışanlarından çalışmalarını etk leyecek her tür alkol ve/veya uyuşturucu alımından uzak durmalarını beklemekted r. Sosyal ağ kurma Secur tas, b rey n fade özgürlüğü hakkına ve f kr n fade etme özgürlüğüne saygı duymaktadır. Ancak, Secur tas adına kamuoyuna açıklamada bulunma yetk s sadece bunu yapmak ç n açıkça bel rlenm ş ve yetk lend r lm ş çalışanlara a tt r. Sosyal medyadak faal yetlere katılan çalışanlar ve ş ortakları Secur tas ın değerler ne ve pol t kalarına uygun şek lde davranmaya teşv k ed lmekted r. 15

16 İş et ğ Secur tas doğruluk, dürüstlük ve ad ll kte ısrar etmekted r ve ş m z n tüm boyutlarında en yüksek et k ş standartlarına uymayı ve desteklemey taahhüt etmekted r. Sektörde b r l der olarak Secur tas ın faal yet gösterd ğ m z ülkelere ve toplumlara karşı kapsamlı sorumlulukları bulunmaktadır. Ş rket olarak Secur tas, y kurumsal yurttaşlığın gerekler n yer ne get rmekte ve faal yet gösterd ğ tüm ülkelerdek yasa ve yönetmel klere uymaktadır. Secur tas ayrıca tüm sektörün gel şmes n sürdürme sorumluluğuna da sah pt r. Secur tas, t car kuruluşlar, send kalar, resm makamlar ve kolluk kuvvetler yle şb rl ğ yaparak sektördek standartları ve ücretler artırma amacıyla h zmetler n ve b r bütün olarak pazarın gel ş m ne katkıda bulunmaktadır. Ad l rekabet ve tekel oluşturmama Secur tas, dürüstlüğe, h zmet kal tes ne, f yat ve müşter h zmet ne dayanan ad l t caret ve dürüst rekabete nanmaktadır. Sektörü gel şt rmek ç n derneklere katılab l r ancak f yatlandırma, pazar paylaşımı veya d ğer benzer yasadışı faal yetlerle lg l rak plerle tartışmaya g rmez veya anlaşma yapmayız ve ad l rekabet destekleyen lg l tüm kanun ve düzenlemelere uymaya sıkıca bağlıyız. Rüşvet, yolsuzluk ve para aklama Secur tas, müşter ler m z n özel ht yaçlarını hedef alan mümkün olan en y h zmetler sunmaya çalışmaktadır ve serbest ve ad l b r rekabet ortamında l yakat esasına dayalı olarak b r h zmet sağlayıcı olarak seç lmey beklemekted r. Secur tas ş almak veya ş sürdürmek ç n rüşvet, kolaylaştırıcı ödemeler veya d ğer yasadışı ödemeler vermez, stemez ve almaz. Secur tas, sadece yasal ş faal yetler nde bulunan ve yasal kaynaklardan para kazanan saygın ş ortaklarıyla ş yapmayı amaçlamaktadır. Secur tas, para aklamaya olanak tanımaz ve Kod un ruhuna uygun şek lde yolsuzluk ve para aklamaya karşı lg l anlaşmalarla bel rlenen genel para aklama karşıtı lkelere r ayet eder. Ağırlama, hed yeler, h beler ve bağışlar Satın alma ve satış faal yetler azam dürüstlükle yürütülmel d r. Çalışanlar ve ş ortakları t car şlemler veya çalışanın, ş ortağının veya müşter n n kararını etk leyeb lecek hed ye, h be veya ağırlama tekl fler almamalı veya vermemel d r. Küçük hed yeler zaman zaman yerel ş kültürünün b r parçasıdır ve ancak z n ver ld ğ ve yasal b r engel olmadığı sürece kabul ed leb l r. Yerel Secur tas kuruluşlarının, lg l yasalara ve lkelere uygun olarak yerel düzeyde, ney n kabul ed leb l r olup olmadığına l şk n daha ayrıntılı kılavuz ve prens pler uygulaması beklenmekted r. Çıkar çatışmaları İşle lg l kararlar her zaman nesnel sebeplere ve kr terlere dayanmalıdır. Çalışanlar ve ş ortakları k ş sel faal yetler yle Secur tas şler n n yürütülmes ndek roller arasında her tür çıkar çatışmasından veya çıkar çatışması olarak algılanab lecek şeylerden kaçınmalıdır. 16

17 S yas katkılar ve s yas faal yetler Secur tas adına ben msenen tüm kamu pol t kaları veya s yas faal yetler yasal, et k ve Secur tas ın değerler ne ve pol t kalarına uygun olmalıdır. Çalışanlar, yasal olarak gereken durumlar veya bu tür davranışlar ç n kabul görmüş, yasal ve genel kabul ed len b r uygulama olduğu durumlar har c nde herhang b r hükümet kuruluşunu, b r s yas organ zasyonu, b r part y veya b r adayı desteklemek ç n herhang b r kurumsal fonu, kaynakları veya mkanları kullanamazlar veya kullanmalarına z n ver lmez. Ş rket fonlarından yapılan tüm katkılar yasal, şeffaf ve Bölüm Başkanı veya Bölge Başkanı tarafından önceden onaylanmış olmalıdır. İçer den b lg lend rme ve g zl b lg Secur tas, çer den b lg sızdırmaya yönel k tüm kanun ve düzenlemeler ne uymaktadır ve çer den b lg lend rmey uygunsuz b r şek lde h sse sened şlemler le bağlantılı olarak kullanmamakta veya fşa etmemekted r. Çalışanlar ve ş ortakları Secur tas veya başka b r ş rket hakkındak halka kapalı b lg ler üçüncü k ş ler n h sse senetler şlemler konusundak kararlarını etk lemek ç n kullanmamakla yükümlüdür. Mahrem yet ve ver koruma Secur tas, k ş ler n mahrem yet hakkına saygı göstermekted r ve k ş sel ver ler sorumlu b r şek lde ve lg l mahrem yet ve ver koruma mevzuat ve düzenlemeler ne uygun şek lde kullanmayı ve saklamayı taahhüt etmekted r. G zl l k (t car sırlar) Tüm çalışanlar ve ş ortaklarının Secur tas ın g zl veya özel b lg ler n n herhang b r şek lde yetk s z kullanımını veya fşasını önlemek konusuna özell kle t t zl k göstermeler beklenmekted r. İş m z dolayısıyla er ş m sağladığımız müşter ler m z veya ş ortaklarımıza a t halka açık olmayan b lg ler tüm yasal ve sözleşmeden doğan gerekl l klere uygun olarak korunmalıdır. F kr mülk yet Profesyonel güvenl k h zmetler sağlama konusundak köklü geçm ş m z n tüm değer Secur tas markasına aktarılmıştır. Secur tas ın yanı sıra çalışanlar ve ş ortakları bu markayı korumak ç n çalışmalı ve başkalarının geçerl f kr mülk yet haklarına saygı göstermel d r. Ş rket varlıklarını ve kaynaklarını koruma Secur tas ın varlıkları, kaynakları ve b lg s stemler, ster kaza, ster yanlış hareket, sterse de güven hlal yoluyla olsun, da ma yetk s z kullanım, hasar, fşa, çarpıtma veya ortadan kaldırmaya karşı korunmalı ve güvende tutulmalıdır. 17

18 Devlet şler Müşter ler m z n büyük kısmı hükümet kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kurum ve kuruluşlardır. Secur tas, hükümet sözleşmeler ve şlemler yle lg l özel gereks n mler dah l olmak üzere hükümetler ve kamu kuruluşlarıyla çalışma konusunda yürürlüktek tüm yasalara ve yönetmel klere uymayı taahhüt etmekted r. İfşa, kayıtlar ve ç denet m Secur tas, çalışanlar, ş ortakları, müşter ler, yatırımcılar veya kamu ve tems lc ler g b faal yetler m zden etk lenenlerle açık b r let ş m kurmanın önem n kabul etmekted r. Secur tas h sseler NASDAQ OMX Stockholm borsasında şlem görmekted r ve tüm b lg ler, lg l kanunlar, borsa kuralları ve ş m ze uygulanab l r kurumsal yönet m kodlarına uygun olarak sağlanmaktadır. Kapsamlı ve doğru kurumsal b lg ler lg l taraflar ç n mevcuttur ve Secur tas sorulara zamanında cevap verecekt r. Tüm raporlama ve muhasebeleşt rme dokümanları, şlemler n, akt f ve pas fler n gerçek durumunu yansıtmaktadır ve b lg m z n en üst sınırları dah l nde lg l düzenlemeler, muhasebeleşt rme standartları ve yasal gereks n mlere uygundur. Amacımız tam olarak hesap vereb l rl kt r. Secur tas ın muhasebe ve raporlama standartları Grup Pol t kaları ve Kılavuzlarında ve Secur tas Raporlama Rehber nde bel rlenm şt r. Tüm let ş mler m zde Secur tas İlet ş m Pol t kasını uygulamaktayız. Secur tas ın ç denet m pol t kaları COSO İç Kontrol Bütünleş k Çerçeve le uyumludur. İç denet m fonks yonlarımızın gerçekleşt rd ğ çalışmaların n ha sorumluluğu Secur tas AB Yönet m Kurulu na a tt r. 18

19 19

20 20

21 Çevre ve sürdürüleb l rl k Secur tas, çevresel açıdan sürdürüleb l r b ç mde ş yapmayı amaçlamaktadır ve lg l yasalar, düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalarla bel rlenen çevresel gerekl l klere uymakta veya ötes ne geçmekted r. Kaynakların, em syonların ve atık tüket m n azaltmanın yollarını sürekl olarak aramamız beklenmekted r. Em syon hedefler Secur tas Em syon Pol t kasında bel rlenm şt r. Toplumsal katılım Secur tas faal yet gösterd ğ yerlerde y b r kurumsal yurttaş olarak davranmaktadır ve uygun şek llerde yerel, bölgesel ve global toplulukları desteklemekted r. Ayrıca yerel toplumun güçlend r lmes ne ht yaç olduğunu gördüğümüz bölgelerde sosyal projelere katılmaktayız. Kuruluşlarımız yoluyla, Secur tas ın faal yet gösterd ğ yerlerde yerel topluluklarla etk leş m kurmakta, okul, yet mhane ve engell lere yönel k kuruluşlara sponsor olmak g b g r ş mlerde bulunmaktayız. Secur tas tüm paydaşlarımızla proakt f ve sürekl b r sosyal d yalogun önem n kabul etmekted r. 21

22 Uygulama ve uyumluluk Kod u gözetmek ve teşv k etmek her b r Secur tas çalışanının ve Yönet m Kurulu Üyes n n sorumluluğudur. Bölüm Başkanı/Bölge Başkanı, Kod un kend bölges nde uygulanmasından sorumludur ancak tüm çalışanlar ve ş ortakları tarafından Kod un doğru şek lde uygulanması sorumluluğu, kend bölges nde Ülke Başkanına a tt r. Kod, mümkün olan en gen ş ölçüde duyurulmalı ve tüm ş ortaklarının ve çalışanların sözleşme l şk ler nde uygulanmalıdır. Kod la lg l olarak müşter ler m z ş ortağı olarak görülmeyecekt r. İş ortakları, tedar kç ler, alt yüklen c ler ve d ğer ortakları kapsamaktadır. Kod un uygulanması ve buna uyulması Kurumsal R sk Yönet m sürec n n b r parçası olarak sürekl tak p ed lecekt r. Kod, her yıl gözden geç r lecekt r. Bunun n ha sorumluluğu Secur tas AB Yönet m Kuruluna a tt r. Kod a uyum konusunda end şeler ortaya koymak her b r Secur tas çalışanının ve ş ortağının da sorumluluğudur. B r çalışan veya ş ortağı, Kod un b r hlal n b ld rmek veya ş kayette bulunmak sted ğ nde, yönet c s ne veya yerel yönet m tems lc s ne b lg ver lmel d r. Çalışan, sorunu yerel olarak gündeme get rmen n zor olduğunu düşünür veya ş kayet çözülmez veya c dd ya da hassas b r dd a ortaya atılırsa, aşağıdak kanallardan b r ne b ld r mde bulunulmalıdır: Secur tas Dürüstlük Hattı Web s tes : tas ntegr ty.com Telefon: yerel telefon numarası ç n web s tes ne bakınız E-posta: ntegr tas.com Grup Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönet c s Secur tas AB P. O. Box S Stockholm İsveç 22

23 Ş kâyet prosedürünün daha ayrıntılı b r açıklaması, amacı ve kullanımı Secur tas Dürüstlük Hattı nın pol t kasında bulunab l r. Tüm ş kâyetler araştırılacaktır. Mümkün olduğu kadar çalışanın b lg s g zl tutulacak ve h çb r çalışan, Kod un olası hlaller olduğu düşünülen şeyler y n yetle rapor etmek konusunda ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bu tür b r b ld r mde bulunan b r çalışan uygun şek lde ger b ld r m alacaktır. Secur tas Kod a uygunluğu düzenl b r şek lde zlemekte, rapor ed len b lg ler mevcut çeş tl kanallar yoluyla tak p etmekted r. Kod a uymayan davranışlar derhal düzelt lmel d r ve Kod u hlal eden çalışanlar ş akd n n fes ed lmes ne kadar varan d s pl n cezalarına tab tutulur. Kod un b r hlal n n kanunen cezalandırılmayı gerekt ren b r suç teşk l etmes durumunda Secur tas bu hlal lg l makamlara b ld reb l r. 23

24 secu tas.com P. O. Box Stockholm Sweden 24

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15 Sayfa No...1...2...3...7...8...8...9...12...12...13...13...15...15 15 Ortaklar Melek KARAKAŞ Kam l KARAKAŞ Mehmet Al KARAKAŞ Zel ha El f KARAKAŞ ZAR Halka Açık Kısım D ğer Genel Toplam Pay Grubu A B A

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 5. MODÜL MESLEKİ EĞİTİM KATILIMCI EL KİTABI İst hdam Ed leb l rl k Meslek Yeterl

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150 UMK İNŞAAT UMK İNŞAAT Umk İ, 2014 yılındaki kuruluşu i bariyle konut projeleri, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları & çevre düzenleme, sağlık projeleri ve altyapı projeleri yapmaya başlamış

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU Hasta Adı Soyadı : Doğum Tar h : T.C. K ml k No : Doğum Yer : C ns yet : Protokol No: Adres: Telefon: Sayın Hastamız / Hasta Vek l / Kanun Tems lc s, Sağlık durumunuz ve s ze öner len tıbb, cerrah ya da

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

EMEK BORU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

EMEK BORU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI EMEK BORU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI 1 ÖNSÖZ Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca Emek Boru olarak anılacaktır.) bu kılavuzda, günümüz profesyonel iş dünyasında

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALiYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 2. MODÜL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KATILIMCI EL KİTABI Temel Kavramlar İSG'de Yükümlülükler

Detaylı

KÜRESEL YOLCULUK. MiLLi TEKNOLOJiYLE. 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız 08 TUNCAY DİNÇ:

KÜRESEL YOLCULUK. MiLLi TEKNOLOJiYLE. 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız 08 TUNCAY DİNÇ: 31 ARALIK 2015 PERŞEMBE 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız LÜTFİ ELVAN: 2016 Reform yılı olacak MiLLi TEKNOLOJiYLE KÜRESEL YOLCULUK CEVDET YILMAZ: İFM ye katkı veren 7 bileşen

Detaylı

İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www.

İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www. İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www.nazt c.org.tr e-posta: naz ll to@tobb.org.tr facebook: nazt

Detaylı

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 1. MODÜL İŞ KANUNU KATILIMCI EL KİTABI Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK Kavramlar dış dünyadak olgu, olay, nesne, f k r g b gerçekl kler n z h ndek soyut tasarımlarıdır. Kavramlar sayes nden gerçekl kler açıklanab l r,

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net 7. Sınıf.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had s. Ün te Adı: MELEK

Detaylı

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi: T.C. Kimlik No : Doğum yeri: Cinsiyeti : Protokol No: Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU 2015 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii TABLOLAR...iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON

Detaylı

Mart - Nisan 2015 Yıl: 21 Sayı: 68

Mart - Nisan 2015 Yıl: 21 Sayı: 68 TMMOB Mart - Nisan 2015 Yıl: 21 Sayı: 68 T M M O B M A K İ N A M Ü H E N D İ S L E R İ O D A S I K O C A E L İ Ş U B E S İ YAY I N O R G A N I D I R içindekiler Yönet mden Sanay de Çarklar Durmak Üzere

Detaylı

2015 Beklentilerimiz - Revizyon

2015 Beklentilerimiz - Revizyon 2015 Beklentilerimiz - Revizyon 2015 e oldukça şanslı, Türk ye ekonom s n /p yasaları destekleyen b r global ortamda g rm şt k. Petrol f yatları düşerken ekonom ye para g r ş sürüyordu. TL görece stab

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BÜLTENİ OCAK SAYI 9. Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım...

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BÜLTENİ OCAK SAYI 9. Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım... TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BÜLTENİ OCAK 2016 - SAYI 9 Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım... SUNU Türkler, Anadolu topraklar üzer nde devlet kurduklar nda, her alanda bugün dah öneml say lacak

Detaylı

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim İş ve İnsan Hakları politikası 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim BP 2013 İş ve İ nsan Hakları Politikası 1. Giriş Dünyaya enerji sağlayan bir kurumuz; temel enerji kaynaklarını bulur, geliştirir

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FĐNANSAL KĐRALAMA, FAKTORĐNG VE FĐNANSMAN ŞĐRKETLERĐNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĐZAHNAMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

YIL:2015 - SAYI:1 - OCAK, ŞUBAT, MART - İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR

YIL:2015 - SAYI:1 - OCAK, ŞUBAT, MART - İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL:2015 - SAYI:1 - OCAK, ŞUBAT, MART - İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Kadın Çiftçilere Yönelik Eğitimler Yapılıyor - Çiftçilere Tarım Sigortalarının Önemi

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

YÖNETMELİK HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; a) Ev ve

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı