CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su"

Transkript

1 S s v E Kodu 1

2 2

3 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem ze katkı sağlayab l r. Yasalara uymamız, yüksek et k standartlarına sah p olmamız ve tüm faal yetler m zde ortak değerler m z desteklemem z büyük önem taşıyor. Bunlar, müşter ler m z n, çalışanlarımızın, h ssedarlarımızın ve d ğer paydaşlarımızın Secur tas a duyduğu güven n temel d r. Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu, Secur tas ın anahtar kurumsal pol t kalarından b r d r. Tüm çalışanların ve ş ortaklarının da ma uyması beklenen temel prens pler ortaya koymaktadır. Secur tas tak tüm çalışanlar, dürüstlük, d kkat ve yardımseverl k veya Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu alanlarındak taahhütler m zden tav z ver lmemes n sağlamaktan sorumludur. Secur tas tak yönet c ler y b rer örnek oluşturmaktan sorumludur. Secur tas ın Değerler ne ve Et k Koduna uymak zorunludur ve Secur tas ın toplum ve müşter ler m z tarafından değer ver len ve saygı duyulan b r kuruluş olmaya devam etmes n ve bu ş rkette çalışıyor olmaktan gurur duymamızı sağlayacaktır. Günlük çalışmalarınız sırasında Et k Koda uymanıza yardımcı olması ç n kend n ze şu soruları sorun: Alacağım karar veya yapacağım eylem Secur tas ın Değerler ve Et k Koduna uygun mu? Yapacağım şey n r skler n ve olası sonuçlarını b l yor muyum? Örnek b r davranış serg l yor muyum? Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012 Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

4 Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir

5 Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu İçindekiler Genel İlkeler 7 Değerlerimiz 8 Yerel yasalara ve yönetmeliklere uygunluk 11 İnsan Hakları 11 Çalışanlar 12 İş etiği 16 Çevre ve sürdürülebilirlik 21 Toplumsal katılım 21 Uygulama ve uyumluluk 22 Bu, Secur tas Değerler ve Et k Kodu nun or j nal İng l zce çev r s d r. Türkçe çev r le or j nal İng l zce met n arasında farklılıklar olması hal nde; Secur tas Değerler ve Et k Kodu nun İng l zce hal geçerl olacaktır.

6 6

7 Genel İlkeler Kanunlara r ayet, yüksek et k standartların muhafazası ve ortak değerler m z n savunulması Secur tas ın tüm faal yetler nde büyük b r rol oynamakta ve müşter ler m z n, çalışanlarımızın, h ssedarlarımızın ve d ğer paydaşlarımızın Secur tas a olan güvenler n n dayandığı temel oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu lkeler, Secur tas markasının güçlü değer n sürdürmede ve dünya çapındak faal yetler m z n uzun vadel sürdürüleb l rl ğ n n ve büyümes n n desteklenmes nde de öneml b r rol oynamaktadır. Secur tas ın Değerler ve Et k Kodu (bundan sonra Kod olarak anılacaktır) Secur tas ın başlıca ş rket pol t kalarından b r d r ve Secur tas ın tüm çalışanlarının ve ş ortaklarının her zaman bağlı kalmasını bekled ğ temel lkeler bel rlemekted r. Kod, Secur tas ın Dürüst, D kkatl ve Yardımsever değerler yle ve Secur tas Grup Pol t kaları ve Kılavuzları g b d ğer kılavuz belgelerle yakından l şk l d r ve bu bağlamda okunmalıdır. Kod u anlamak ve ona uymak, b r ş rket olarak Secur tas ın ve tüm Secur tas çalışanlarının ve Yönet m Kurulu üyeler n n sorumluluğudur. Secur tas ayrıca çeş tl düzeylerdek tüm ş ortaklarından Kod un lkeler ne r ayet etmeler n beklemekted r. Tüm çalışanlar ve ş ortakları, y n yetle rapor eden k ş ler ç n herhang b r yaptırım veya başka b r olumsuz sonuç olmayacağı güvences yle her tür hlal b ld rmeye teşv k ed lmekte ve bu tür durumları rapor etmeler beklenmekted r. Bu Kod asgar b r standarttır ancak h çb r şek lde toplu sözleşmey engellemez veya onun yer ne geçmez. Kod, dürüstlüğün geçerl standartları ve uygun meslek davranış le lg l pek çok konuda rehber n tel ğ taşımakla beraber, Secur tas ın tüm dünyadak operasyonlarında günlük bazda ortaya çıkab lecek her durumu düzenlemes mkânsızdır. Bu nedenle Kod, bu lkeler n ruhuna, amacına ve lafzına uyma konusunda her b r çalışanın veya ş ortağının kodun uygulanması konusunda somut duruma uygun olarak kend muhakemes n kullanma sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Secur tas B rleşm ş M lletler İnsan Hakları Evrensel Beyannames, Uluslararası Çalışma Örgütü nün İşyer nde Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu ve OECD n n Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeler n n prens pler n desteklemekted r ve pol t kalarımızda, prosedürler m zde ve günlük uygulamalarımızda bu prens pler savunmayı taahhüt etmekted r. 7

8 Değerler m z Secur tas ın faal yetler üç temel değere dayanmaktadır: Dürüst, D kkatl ve Yardımsever Dürüst Secur tas şe karşı dürüst b r yaklaşımda ısrar etmekted r. Her tür ş n başarısı büyük ölçüde çalışanlarının doğruluğuna ve dürüstlüğüne bağlıdır. Secur tas dürüstlük ve doğruluk talepler nden tav z vermemekted r. Dürüstlük aynı zamanda herhang b r yaptırıma maruz kalmaksızın b r k ş n n f kr n açıkça fade etme, uygunsuzlukları ve d ğer lg l b lg ler rapor etme hakkını da kapsamaktadır. D kkatl Secur tas şe karşı profesyonel b r yaklaşımda ısrar etmekted r. B r Secur tas çalışanı, müşter ler n mal ve mülkler n ve Secur tas ın tems l ett ğ değerler ve et ğ korumak ç n uygun olanı yapmak üzere her zaman d kkatl olmaya çalışmalı ve gözlemleme, d nleme ve değerlend rme kab l yet ne sah p olmalıdır. Yardımsever Secur tas nsanların yaşamını daha güvenl kılmaya uğraşmaktadır. B r Secur tas çalışanı bell b r görev kapsamında her zaman yardım etmeye hazır olmalıdır. İş arkadaşlarımızı, müşter ler m z ve yardıma ht yacı olan d ğer k ş ler desteklemeye hazır olmalıyız. Secur tas ın yönet m model, Takım Çantası (Secur tas Toolbox), ş rket n kurum kültürünü aksett rmek ve ortak b r platform yaratmak amacıyla kullanılmaktadır ve Secur tas ın başlıca üç temel değer ne odaklanmayla s mgelenmekted r. 8

9 9

10 10

11 Yerel yasalara ve yönetmel klere uygunluk Tüm çalışanların ve ş ortaklarının Secur tas ın faal yet gösterd ğ ülkeler n yasa ve yönetmel kler ne uymaları beklenmekted r. Kod, asgar b r standardı tems l etmekted r ve yerel mevzuattan daha yüksek b r standart öngörse dah Secur tas ın faal yetler nde koda bağlı kalınacaktır. Yerel Secur tas kuruluşları Kod da bel rlenenlerden daha katı veya ayrıntılı lkeler ben mseyeb l r ve uygulayab l r. Bu tür kurallar bel rlenmes durumunda, Kod a ek olarak yerel kurallar da uygulanır. İnsan Hakları Secur tas, B rleşm ş M lletler İnsan Hakları Evrensel Beyannames nde ortaya konulan temel nsan haklarını desteklemekte, bunlara saygı göstermekte ve global faal yetler n yürütürken bu hakları teşv k etme ve gözetme sorumluluğunu kabul etmekted r. 11

12 Çalışanlar Çalışanlarımız en öneml kaynağımızdır. Secur tas sağlam, güven l r ve st krarlı b r şveren olmayı amaçlamakta ve karşılıklı saygı ve hays yete dayalı b r l şk y desteklemekted r. Çalışanlarımızın yetk nl ğ yle, ulaştığımız sonuç arasındak bağlantıya kuvvetle nanıyoruz. Kal f ye nsanları çekmek ç n Secur tas, y çalışma koşulları, ad l ücretler ve k ş sel gel ş m ç n fırsatlar sunan terc h ed l r b r şveren olmaya çalışmaktadır. Ücret ve çalışma koşulları Secur tas, ad l ücretler n ve makul çalışma saatler n n önem n kabul etmekted r. Ücretler ve sosyal olanakları, ulusal mevzuatın veya asgar sektör standartlarının gerekler n karşılayan veya aşan b r düzeye yükseltmeye çalışmaktayız. Ücretler ve sosyal olanakların yanı sıra d ğer çalışma koşulları konusundak b lg ler her b r çalışana açıkça let lmel d r. Örgütlenme özgürlüğü Secur tas, tüm çalışanların toplu pazarlık amacıyla b r send ka tarafından tems l ed l p ed lmemey seçme ve yerel kanunlara ve lkelere uygun olarak send ka kurma ve seçt kler send kalara katılma hakkına saygı duymaktadır. Bu, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne saygı duymayı da kapsamaktadır. H çb r çalışan bu haklarını kullandığı ç n tac ze uğrama veya yaptırıma maruz kalma r sk taşımamalıdır. Sağlık ve ş güvenl ğ Secur tas güvenl ve sağlıklı b r çalışma ortamı sağlamanın önem n n farkındadır ve kazaları ve yaralanmaları önlemek ç n uygun tüm adımları atmakta ve sağlık ve refahı gel şt rmek ç n destekley c önlemler almaktadır. Eş t fırsat Secur tas, herkese eş t fırsat tanıyan b r şverend r ve tüm çalışanlara ad l ve eş t b r şek lde davranılmaktadır. İşe alma, ücretlend rme, eğ t m, terf, şten çıkarma veya emekl l kte etn k veya m ll köken, d n, c ns yet, c nsel terc h, meden hal veya a lev durum, özürlülük veya kanun koruması altındak d ğer ayırt ed c özell klere göre ayrımcılık asla kabul ed lemez. Tüm st hdam kararları yalnızca ş n gerekler ne göre k ş n n kab l yet, deney m, davranışı, ş performansı ve serg led ğ potans yel göz önünde bulundurularak ver lecekt r. Tac z Secur tas üretken b r ş ortamını desteklemekted r ve tac z, zorbalık (mobb ng) veya st smarın h çb r b ç m ne hoşgörü göstermemekted r. Tüm çalışanlara ve tüm çalışanlar b rb rler ne hays yet ve saygı çerçeves nde davranmalıdır. 12

13 13

14 14

15 Çocuk şç veya zorla çalıştırma Secur tas çocuk şç veya zorla veya gümrüklü şç çalıştırmamakta ve bunun h çb r türünü kabul etmemekted r. Alkol ve/veya uyuşturucu kullanımı Secur tas, uyuşturucunun h çb r türünün bulunmadığı b r ş yer sağlamayı taahhüt etmekte ve tüm çalışanlarından çalışmalarını etk leyecek her tür alkol ve/veya uyuşturucu alımından uzak durmalarını beklemekted r. Sosyal ağ kurma Secur tas, b rey n fade özgürlüğü hakkına ve f kr n fade etme özgürlüğüne saygı duymaktadır. Ancak, Secur tas adına kamuoyuna açıklamada bulunma yetk s sadece bunu yapmak ç n açıkça bel rlenm ş ve yetk lend r lm ş çalışanlara a tt r. Sosyal medyadak faal yetlere katılan çalışanlar ve ş ortakları Secur tas ın değerler ne ve pol t kalarına uygun şek lde davranmaya teşv k ed lmekted r. 15

16 İş et ğ Secur tas doğruluk, dürüstlük ve ad ll kte ısrar etmekted r ve ş m z n tüm boyutlarında en yüksek et k ş standartlarına uymayı ve desteklemey taahhüt etmekted r. Sektörde b r l der olarak Secur tas ın faal yet gösterd ğ m z ülkelere ve toplumlara karşı kapsamlı sorumlulukları bulunmaktadır. Ş rket olarak Secur tas, y kurumsal yurttaşlığın gerekler n yer ne get rmekte ve faal yet gösterd ğ tüm ülkelerdek yasa ve yönetmel klere uymaktadır. Secur tas ayrıca tüm sektörün gel şmes n sürdürme sorumluluğuna da sah pt r. Secur tas, t car kuruluşlar, send kalar, resm makamlar ve kolluk kuvvetler yle şb rl ğ yaparak sektördek standartları ve ücretler artırma amacıyla h zmetler n ve b r bütün olarak pazarın gel ş m ne katkıda bulunmaktadır. Ad l rekabet ve tekel oluşturmama Secur tas, dürüstlüğe, h zmet kal tes ne, f yat ve müşter h zmet ne dayanan ad l t caret ve dürüst rekabete nanmaktadır. Sektörü gel şt rmek ç n derneklere katılab l r ancak f yatlandırma, pazar paylaşımı veya d ğer benzer yasadışı faal yetlerle lg l rak plerle tartışmaya g rmez veya anlaşma yapmayız ve ad l rekabet destekleyen lg l tüm kanun ve düzenlemelere uymaya sıkıca bağlıyız. Rüşvet, yolsuzluk ve para aklama Secur tas, müşter ler m z n özel ht yaçlarını hedef alan mümkün olan en y h zmetler sunmaya çalışmaktadır ve serbest ve ad l b r rekabet ortamında l yakat esasına dayalı olarak b r h zmet sağlayıcı olarak seç lmey beklemekted r. Secur tas ş almak veya ş sürdürmek ç n rüşvet, kolaylaştırıcı ödemeler veya d ğer yasadışı ödemeler vermez, stemez ve almaz. Secur tas, sadece yasal ş faal yetler nde bulunan ve yasal kaynaklardan para kazanan saygın ş ortaklarıyla ş yapmayı amaçlamaktadır. Secur tas, para aklamaya olanak tanımaz ve Kod un ruhuna uygun şek lde yolsuzluk ve para aklamaya karşı lg l anlaşmalarla bel rlenen genel para aklama karşıtı lkelere r ayet eder. Ağırlama, hed yeler, h beler ve bağışlar Satın alma ve satış faal yetler azam dürüstlükle yürütülmel d r. Çalışanlar ve ş ortakları t car şlemler veya çalışanın, ş ortağının veya müşter n n kararını etk leyeb lecek hed ye, h be veya ağırlama tekl fler almamalı veya vermemel d r. Küçük hed yeler zaman zaman yerel ş kültürünün b r parçasıdır ve ancak z n ver ld ğ ve yasal b r engel olmadığı sürece kabul ed leb l r. Yerel Secur tas kuruluşlarının, lg l yasalara ve lkelere uygun olarak yerel düzeyde, ney n kabul ed leb l r olup olmadığına l şk n daha ayrıntılı kılavuz ve prens pler uygulaması beklenmekted r. Çıkar çatışmaları İşle lg l kararlar her zaman nesnel sebeplere ve kr terlere dayanmalıdır. Çalışanlar ve ş ortakları k ş sel faal yetler yle Secur tas şler n n yürütülmes ndek roller arasında her tür çıkar çatışmasından veya çıkar çatışması olarak algılanab lecek şeylerden kaçınmalıdır. 16

17 S yas katkılar ve s yas faal yetler Secur tas adına ben msenen tüm kamu pol t kaları veya s yas faal yetler yasal, et k ve Secur tas ın değerler ne ve pol t kalarına uygun olmalıdır. Çalışanlar, yasal olarak gereken durumlar veya bu tür davranışlar ç n kabul görmüş, yasal ve genel kabul ed len b r uygulama olduğu durumlar har c nde herhang b r hükümet kuruluşunu, b r s yas organ zasyonu, b r part y veya b r adayı desteklemek ç n herhang b r kurumsal fonu, kaynakları veya mkanları kullanamazlar veya kullanmalarına z n ver lmez. Ş rket fonlarından yapılan tüm katkılar yasal, şeffaf ve Bölüm Başkanı veya Bölge Başkanı tarafından önceden onaylanmış olmalıdır. İçer den b lg lend rme ve g zl b lg Secur tas, çer den b lg sızdırmaya yönel k tüm kanun ve düzenlemeler ne uymaktadır ve çer den b lg lend rmey uygunsuz b r şek lde h sse sened şlemler le bağlantılı olarak kullanmamakta veya fşa etmemekted r. Çalışanlar ve ş ortakları Secur tas veya başka b r ş rket hakkındak halka kapalı b lg ler üçüncü k ş ler n h sse senetler şlemler konusundak kararlarını etk lemek ç n kullanmamakla yükümlüdür. Mahrem yet ve ver koruma Secur tas, k ş ler n mahrem yet hakkına saygı göstermekted r ve k ş sel ver ler sorumlu b r şek lde ve lg l mahrem yet ve ver koruma mevzuat ve düzenlemeler ne uygun şek lde kullanmayı ve saklamayı taahhüt etmekted r. G zl l k (t car sırlar) Tüm çalışanlar ve ş ortaklarının Secur tas ın g zl veya özel b lg ler n n herhang b r şek lde yetk s z kullanımını veya fşasını önlemek konusuna özell kle t t zl k göstermeler beklenmekted r. İş m z dolayısıyla er ş m sağladığımız müşter ler m z veya ş ortaklarımıza a t halka açık olmayan b lg ler tüm yasal ve sözleşmeden doğan gerekl l klere uygun olarak korunmalıdır. F kr mülk yet Profesyonel güvenl k h zmetler sağlama konusundak köklü geçm ş m z n tüm değer Secur tas markasına aktarılmıştır. Secur tas ın yanı sıra çalışanlar ve ş ortakları bu markayı korumak ç n çalışmalı ve başkalarının geçerl f kr mülk yet haklarına saygı göstermel d r. Ş rket varlıklarını ve kaynaklarını koruma Secur tas ın varlıkları, kaynakları ve b lg s stemler, ster kaza, ster yanlış hareket, sterse de güven hlal yoluyla olsun, da ma yetk s z kullanım, hasar, fşa, çarpıtma veya ortadan kaldırmaya karşı korunmalı ve güvende tutulmalıdır. 17

18 Devlet şler Müşter ler m z n büyük kısmı hükümet kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kurum ve kuruluşlardır. Secur tas, hükümet sözleşmeler ve şlemler yle lg l özel gereks n mler dah l olmak üzere hükümetler ve kamu kuruluşlarıyla çalışma konusunda yürürlüktek tüm yasalara ve yönetmel klere uymayı taahhüt etmekted r. İfşa, kayıtlar ve ç denet m Secur tas, çalışanlar, ş ortakları, müşter ler, yatırımcılar veya kamu ve tems lc ler g b faal yetler m zden etk lenenlerle açık b r let ş m kurmanın önem n kabul etmekted r. Secur tas h sseler NASDAQ OMX Stockholm borsasında şlem görmekted r ve tüm b lg ler, lg l kanunlar, borsa kuralları ve ş m ze uygulanab l r kurumsal yönet m kodlarına uygun olarak sağlanmaktadır. Kapsamlı ve doğru kurumsal b lg ler lg l taraflar ç n mevcuttur ve Secur tas sorulara zamanında cevap verecekt r. Tüm raporlama ve muhasebeleşt rme dokümanları, şlemler n, akt f ve pas fler n gerçek durumunu yansıtmaktadır ve b lg m z n en üst sınırları dah l nde lg l düzenlemeler, muhasebeleşt rme standartları ve yasal gereks n mlere uygundur. Amacımız tam olarak hesap vereb l rl kt r. Secur tas ın muhasebe ve raporlama standartları Grup Pol t kaları ve Kılavuzlarında ve Secur tas Raporlama Rehber nde bel rlenm şt r. Tüm let ş mler m zde Secur tas İlet ş m Pol t kasını uygulamaktayız. Secur tas ın ç denet m pol t kaları COSO İç Kontrol Bütünleş k Çerçeve le uyumludur. İç denet m fonks yonlarımızın gerçekleşt rd ğ çalışmaların n ha sorumluluğu Secur tas AB Yönet m Kurulu na a tt r. 18

19 19

20 20

21 Çevre ve sürdürüleb l rl k Secur tas, çevresel açıdan sürdürüleb l r b ç mde ş yapmayı amaçlamaktadır ve lg l yasalar, düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalarla bel rlenen çevresel gerekl l klere uymakta veya ötes ne geçmekted r. Kaynakların, em syonların ve atık tüket m n azaltmanın yollarını sürekl olarak aramamız beklenmekted r. Em syon hedefler Secur tas Em syon Pol t kasında bel rlenm şt r. Toplumsal katılım Secur tas faal yet gösterd ğ yerlerde y b r kurumsal yurttaş olarak davranmaktadır ve uygun şek llerde yerel, bölgesel ve global toplulukları desteklemekted r. Ayrıca yerel toplumun güçlend r lmes ne ht yaç olduğunu gördüğümüz bölgelerde sosyal projelere katılmaktayız. Kuruluşlarımız yoluyla, Secur tas ın faal yet gösterd ğ yerlerde yerel topluluklarla etk leş m kurmakta, okul, yet mhane ve engell lere yönel k kuruluşlara sponsor olmak g b g r ş mlerde bulunmaktayız. Secur tas tüm paydaşlarımızla proakt f ve sürekl b r sosyal d yalogun önem n kabul etmekted r. 21

22 Uygulama ve uyumluluk Kod u gözetmek ve teşv k etmek her b r Secur tas çalışanının ve Yönet m Kurulu Üyes n n sorumluluğudur. Bölüm Başkanı/Bölge Başkanı, Kod un kend bölges nde uygulanmasından sorumludur ancak tüm çalışanlar ve ş ortakları tarafından Kod un doğru şek lde uygulanması sorumluluğu, kend bölges nde Ülke Başkanına a tt r. Kod, mümkün olan en gen ş ölçüde duyurulmalı ve tüm ş ortaklarının ve çalışanların sözleşme l şk ler nde uygulanmalıdır. Kod la lg l olarak müşter ler m z ş ortağı olarak görülmeyecekt r. İş ortakları, tedar kç ler, alt yüklen c ler ve d ğer ortakları kapsamaktadır. Kod un uygulanması ve buna uyulması Kurumsal R sk Yönet m sürec n n b r parçası olarak sürekl tak p ed lecekt r. Kod, her yıl gözden geç r lecekt r. Bunun n ha sorumluluğu Secur tas AB Yönet m Kuruluna a tt r. Kod a uyum konusunda end şeler ortaya koymak her b r Secur tas çalışanının ve ş ortağının da sorumluluğudur. B r çalışan veya ş ortağı, Kod un b r hlal n b ld rmek veya ş kayette bulunmak sted ğ nde, yönet c s ne veya yerel yönet m tems lc s ne b lg ver lmel d r. Çalışan, sorunu yerel olarak gündeme get rmen n zor olduğunu düşünür veya ş kayet çözülmez veya c dd ya da hassas b r dd a ortaya atılırsa, aşağıdak kanallardan b r ne b ld r mde bulunulmalıdır: Secur tas Dürüstlük Hattı Web s tes : tas ntegr ty.com Telefon: yerel telefon numarası ç n web s tes ne bakınız E-posta: ntegr tas.com Grup Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönet c s Secur tas AB P. O. Box S Stockholm İsveç 22

23 Ş kâyet prosedürünün daha ayrıntılı b r açıklaması, amacı ve kullanımı Secur tas Dürüstlük Hattı nın pol t kasında bulunab l r. Tüm ş kâyetler araştırılacaktır. Mümkün olduğu kadar çalışanın b lg s g zl tutulacak ve h çb r çalışan, Kod un olası hlaller olduğu düşünülen şeyler y n yetle rapor etmek konusunda ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bu tür b r b ld r mde bulunan b r çalışan uygun şek lde ger b ld r m alacaktır. Secur tas Kod a uygunluğu düzenl b r şek lde zlemekte, rapor ed len b lg ler mevcut çeş tl kanallar yoluyla tak p etmekted r. Kod a uymayan davranışlar derhal düzelt lmel d r ve Kod u hlal eden çalışanlar ş akd n n fes ed lmes ne kadar varan d s pl n cezalarına tab tutulur. Kod un b r hlal n n kanunen cezalandırılmayı gerekt ren b r suç teşk l etmes durumunda Secur tas bu hlal lg l makamlara b ld reb l r. 23

24 secu tas.com P. O. Box Stockholm Sweden 24

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu

Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas ın Değerleri ve Etik Kodu Securitas AB Şirket Yönetimi Gözden Geçirildi: 6 Aralık 2011 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerlidir İçindekiler Page 2 of 10 1 GENEL İLKELER... 3 2 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN

HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları Sivil Toplum Diyaloğu HER ŞEY HAKLAR İÇİN HAKLAR HERKES İÇİN Projesi Engelli Bireylerin İnsan Hakları

Detaylı

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm 錀㤂 Gazete Tar 錀㤂 h 錀㤂 : 03.04.2007 Resm 錀㤂 Gazete Sayısı: 26482 KURUMLAR VERGİSİ GENEL

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmel ğ n amacı, Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğünün kuruluş,görev, yetk ve sorumlulukları

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. M syon ve V zyon B. Yetk, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KATILIMCI EL KİTABI

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KATILIMCI EL KİTABI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 6. MODÜL ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KATILIMCI EL KİTABI Sosyal İçerme Toplumsal C ns

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ HARMAN ÖNCESİ ÜYELERİMİZ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ aklaşan 2016 yılı Buğ- Yday Harmanı önces nde Üyeler m z le b rl kte güzel, sorunsuz ve bereketl b r harman

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15 Sayfa No...1...2...3...7...8...8...9...12...12...13...13...15...15 15 Ortaklar Melek KARAKAŞ Kam l KARAKAŞ Mehmet Al KARAKAŞ Zel ha El f KARAKAŞ ZAR Halka Açık Kısım D ğer Genel Toplam Pay Grubu A B A

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

100 YAPIDA MİMARİNİN GELECEĞİ İ YAPIDA MİMARİNİN GELECEĞİ

100 YAPIDA MİMARİNİN GELECEĞİ İ YAPIDA MİMARİNİN GELECEĞİ 100 YAPIDA MİMARİNİN GELECEĞİ İ 100 YAPIDA MİMARİNİN GELECEĞİ ISBN 978-605-322-286-6 2015, Marc Kushner Or j nal adı ve yayıncısı: The Future of Arch tecture n 100 Bu ld ngs, TED Books Türkçe yayın hakları

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ Evr m İle İlg l Görüşler (Darw n ve Lamarck Teor s ) İlk canlının oluşumunu açıklamaya çalışan b l m nsanları, yapmış oldukları gözlemler ve çalışmalar sonucunda farklı evr m görüşler ortaya atmışlardır.

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

Rapor. G r ş. Herkes ç n mükemmel ş yer kültürü. Herkes İç n Great Places to Work :

Rapor. G r ş. Herkes ç n mükemmel ş yer kültürü. Herkes İç n Great Places to Work : G r ş Yıllardır, Great place to Work olarak yüksek güven kültürüne sah p ş rketler n rak pler n ger de bıraktığını ortaya koyan çalışmalar yapmaktayız. Ancak son araştırmamız ş rketler n gerçek potans

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EL KİTAPÇIĞI CFCU/TR2009/ /HRE/106 Nitelikli

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EL KİTAPÇIĞI CFCU/TR2009/ /HRE/106 Nitelikli Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir NİTELİKLİ İNSAN KALİTELİ İLİŞKİLER DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa B rl ğ 'n n yardımıyla

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 5. MODÜL MESLEKİ EĞİTİM KATILIMCI EL KİTABI İst hdam Ed leb l rl k Meslek Yeterl

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ RAFET SEZEN BORSAMIZI ZİYARET ETTİ k Part Ed rne M lletvek l ARafet Sezen, Ak Part İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, Ak Part Beled ye Mecl s Üyeler ve İlçe

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ kred te b r borsa olarak AÜyeler m ze daha kal - tel ve standart h zmet vereb l- me adına Bu sürec n sürekl l ğ - n sağlamak

Detaylı

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmel k Beled ye Teft ş Kurulunun kuruluş, görev, yetk ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

www.tekagacyap.com.tr ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Geotekn k Uygulamaları -Fore Kazık Uygulamaları -Ankraj Uygulamaları -JetGrout ng -Der n Temel Uygulamaları -Zem n İy leşt rme S stemler -Der n Kazı İksa Uygulamaları

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2017 MAYIS AYI E-BÜLTENİ ÇAKMAK BARAJI TOPLANTISI BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ zunköprü T caret Borsası UYönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Uzunköprü T caret ve Sanay Odası Yönet m Kurulu Başkanı Ercan

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı