ALT EKSTREMİTE KIRIKLARININ PLAK İLE BİYOLOJİK TESPİTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT EKSTREMİTE KIRIKLARININ PLAK İLE BİYOLOJİK TESPİTİ"

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şef : Prof. Dr. Ünal Kuzgun ALT EKSTREMİTE KIRIKLARININ PLAK İLE BİYOLOJİK TESPİTİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Volkan Balcı İstanbul 2005

2 ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim süresince beni yetiştiren, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım, disiplin, mesleki ahlak ve prensipleri açısından kendime örnek aldığım çok kıymetli hocam Prof. Dr. Ünal Kuzgun a ve 2. Ortopedi ve Travmatoloji Klinik şefi Doç. Dr. İrfan Öztürk e sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım. Eğitimim sırasında bana her konuda destek olan klinik şef muavinimiz Doç.Dr. Yavuz Selim Kabukçuoğlu na; bilimsel ve cerrahi açıdan farklı bakış açısı kazandıran ağabeylerim Doç. Dr. Metin Küçükkaya, Doç.Dr. Osman Tuğrul Eren ve Op. Dr. Raffi Armağan a; ayrıca 2. Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şef Muavinleri Doç. Dr. Bülent Aksoy, Doç. Dr. Şenol Akman a ve değerli ağabeylerim Op. Dr. Mustafa Tekkeşin, Op.Dr. Faik Seçkin e teşekkür ederim. Ayrıca asistanlık eğitimimin malesef sadece bir döneminde beraber çalışma fırsatı bulduğum ve bu dönemlerde bana her konuda ağabeylik yapan Op. Dr. Mehmet Tezer ve Op. Dr. Talip Çağlar Koçkesen e de teşekkürü borç bilirim. Klinikte birlikte çalışmaktan zevk duyduğum asistan arkadaşlarıma, servis ve ameliyathane hemşirelerine, personellerine, sekreterlerine ve polikliniğimizin vazgeçilmezlerinden hemşire Azize Aksu ya teşekkür ederim. Kliniklerinde rotasyon yaptığım dönemde bilgi ve birikimlerinde faydalandığım 1. Genel Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Adil Baykan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinik Şefi Doç Dr. Banu Kuran ve 2. Anestezi ve Reanimasyon Klinik şefi Uzm. Dr. Ayşe Hancı ya ayrıca teşekkür ederim. Tüm bunların yanında her konuda desteğini ve anlayışını gördüğüm sevgili eşim Uzm. Dr. Tuğçe Balcı ya; tüm yaşamım boyunca yardımlarını hep yanımda hissettiğim aileme sonsuz teşekkür ederim. Dr. Volkan Balcı 2

3 KISALTMALAR: AO : Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen DCU : Dynamic Compression Unit ( Dinamik kompresyon ünitesi ) DCP : Dynamic Compression Plate ( Dinamik kompresyon pla?? ) DCS: Dynamic Condylar Screw ( Dinamik kondiler vida ) LC-DCP : Low Contact Dynamic Compression Plate ( Dü?ük kontakl? dinamik kompresyon pla?? ) LISS : Less (Limited) Invasive Stabilisation System ( Limitli invazif stabilizasyon sistemi ) LCP : Locking Compression Plate ( Kilitlenen kompresyon pla?? ) MIPO : Minimally Invasive Plate Osteosynthesis ( Minimal invazif plak osteosentezi ) MIPPO : Minimally Invasive Percutan Plate Osteosynthesis ( Minimal invazif perkütan plak osteosentezi ) PC-Fix : Point Contact Fixator ( Nokta temasl? fiksatör ) TARPO: Transarticular Approach and percutaneous Plate Osteosynthesis ( Transartiküler giri?imle perkütan plak osteosentezi) 3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa A) Giriş ve Amaç 4 B) Tarihçe 5 C) Genel Bilgiler 1. Kemiğin histolojisi 8 2. Kırık kaynaması ve aşamaları 12 I. Enflamasyon II. Tamir ve remodelasyon a. Rijit olarak tespit edilmeyen kırıklar b. Rijit olarak tespit edilmiş kırıklar 3. Kırık iyileşmesinde başarısızlık Kırık iyileşmesini etkileyen faktörler Plak ile internal tespit Plak ile biyolojik tespit 29 I. Biyolojik tespitte kullanılan plaklar 32 II. İndirek redüksiyon 38 III. Stabilizasyon 43 IV. İyileşme şekli 50 V. 50 Komplikasyonlar D) Hastalar ve yöntem 53 I. Hastalar 53 II. Cerrahi Teknik 56 E) Bulgular 60 F) Vakalarımızdan örnekler 65 G) Tartışma 73 H) Sonuçlar 81 I) Özet 83 J) Kaynaklar 84 4

5 A- G?R?? VE AMAÇ Geli?en teknoloji ve sanayile?me ile orant?l? olarak; ortopedi prati?imizde kar??la?t???m?z hasta toplulu?u içinde politravmatize hastalar?n oran?, gün geçtikçe artmaktad?r. Alt ekstremite ise bu hasta grubunda ço?unlukla kar??la?t???m?z bir bölgedir. Alt ekstremite travmalar?nda farkl? k?r?klar için çok çe?itli tedavi yöntemleri önerilmi?tir. Baz? k?r?klarda ço?u ortopedist genel olarak ayn? tedavi endikasyonu alt?nda birle?ebilirken; ço?u k?r?k için her cerrah kendi deneyimlerini, bulundu?u hastane?artlar?n? ve hasta uyumu konusunda ki?isel fikirlerini göz önünde bulundurarak çok çe?itli tedavi yöntemleri dü?ünebilmektedir. Bir k?r?k için en uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde, zaman içinde artan tecrübe ve tatbik edilen implantlar?n geli?mesi ile birlikte, daha az cerrahi hasar ve daha h?zl? kaynama elde edilmeye çal???lmaktad?r. K?r?k tedavisinde konservatif tedavinin ve gerekti?inde eksternal fiksatörün avantajlar?n? kullanarak uygulanabilen bir metot olan plak ile biyolojik tespit de bu ba?lamda giderek günlük uygulamalar?m?za girmektedir. Plak ile biyolojik tespit 1990 l? y?llarda uygulanmaya ba?layan ve 2000 li y?llarda sonuçlar? ile ümit vadeden bir tedavi metodudur. K?r?k biyolojisi ile mekanik stabilitenin dengesi üzerinde yo?un olarak çal???larak ortaya ç?kan yöntem, ülkemizde de say?l? merkezde uygulanabilmektedir. Bu tez çal??mas?nda, tüm dünyada uygun vakalarda yo?un olarak uygulanan yöntemi hastanemizde uygulayarak sonuçlar?n? ortaya koymay? ve literatür?????nda de?erlendirmeyi amaçlad?k. 5

6 B- TAR?HÇE Plak ile k?r?k tespiti ilk olarak 1886 y?l?nda Hamburg dan Hansmann taraf?ndan Komplike k?r?klarda fragmanlar?n tespiti için yeni bir metot ad? alt?nda ortaya at?lm??t?r. Kullan?lan bu ilk pla??n ucu k?vr?k ve cildin d???ndad?r. Kaynama sonras? pla??n ç?kar?lmas? amaçlanm??t?r. Plak her k?r?k fragman?na bir veya birkaç vida ile tespit edilmi?tir (?ekil 1). George Guthrie k?r???n direk tespitunu 1903 y?l?nda önermi? ve Ester, paslanmaz çelik plaklar? y?llarca uygulam??t?r. Şekil 1: 1886 y?l?nda Hamburg dan Hansmann?n Komplike k?r?klarda fragmanlar?n tespiti için yeni bir metot isimli yay?n?ndan Osteosentez terimi ise ilk olarak Lambotte ( ) taraf?ndan kullan?lm??t?r. Lambotte un k?r???n basitçe sütüre edilmesini de?il, stabil tespiti kastetti?i dü?ünülmektedir. Albin 1908 y?l?nda femur k?r??? olan 35 hastal?k serisinde plak vida osteosentez sonuçlar?n? bildirmi?tir. Daha sonra kendi plak dizayn? ile Shermann; femoral?aft k?r?klar?nda 78 vakal?k serisini yay?nlam??t?r. Modern osteosentezin babas? olarak kabul edilen Robert Danis ( ) 1904 y?l?nda çal??malar?na ba?lam??t?r. Danis; osteosentezin ba?ar?l? say?labilmesi için: 6

7 1) Bölge ve çevre eklemlerin erken ve aktif hareketi 2) Kemi?in orijinal?eklinin sa?lanmas? 3) Gözle görülen kallus olu?madan k?r???n primer iyile?mesi gereklidir demi?tir. Danis in osteosentez tekni?i k?r?k fragmanlar? aras?nda kompresyona dayanmaktad?r. Tedavi s?ras?ndaki amac?; k?r?k stabilizasyonunu olabildi?ince rijit bir?ekilde sa?lamak ve k?r??? yok farzederek etkilenen ekstremitenin di?er bölgelerinin fonksiyonunu korumaya çal??makt?r. E?er bölgede kallus olu?ursa yeterli stabiliteyi elde edemedi?ini dü?ünmü?tür y?l?nda Maurice Müller, Danis in çal??malar?ndan etkilenmi? ve k?r?klar?n internal tespiti teknikleri üzerinde bir kaç y?l Hans Willenegger, Robert Schneider ve Martin Allgöwer ile çal??m??t?r Mart 1958 tarihlerinde Chur Kantonsspital deki toplant?da osteosentez üzerine bir fikir birli?i olu?turmu?lar ve AO ortaya ç?km??t?r. Bu döneme kadar uzun kemik k?r?klar? ve k?smi eklem içi k?r?klar eklem sertli?i, artrit, deformite ve kronik enfeksiyon ile sonuçlanmaktayd?. Aç?k redüksiyon ve internal tespit tedavinin bir seçene?i de?il, son çare olarak görülmekteydi. K?r?k tedavisi için dü?ünülen 4 ilke; k?r??? saptama, redüksiyon, retansiyon ve rehabilitasyon idi. Ancak retansiyon a?amas?nda immobilizasyonun uzun sürmesi ve rehabilitasyona k?r?k kaynad?ktan sonra ba?lanabilmesi birçok komplikasyonu da beraberinde getirmekteydi. AO grubunun ortaya att??? felsefeye göre anatomik ve mutlak stabilitesi sa?lanm?? bir k?r?k sadece a?r?y? ortadan kald?racak kadar de?il ayn? zamanda fonksiyonel rehabilitasyona kaynama gecikmesi veya kaynamama risklerini içermeden izin verecek sa?laml?kta olmal?yd?. K?r?k hatt?na tatbik edilecek fragmanlar aras? kompresyon vidalar? (lag vidalar?) nötralizasyon plaklar? ile korumaya al?n?yor veya transvers k?r?klarda kompresyon plaklar? ile k?r?k hatt?nda kompresyon yap?lmaya çal???l?yordu. Parçal? k?r?klarda kortikal veya metafizer defektler kaynamay? h?zland?rma amac?yla kemik greftleri ile destekleniyordu. Aradan geçen 30 sene zarf?nda tam fonksiyonel geri dönü? amaçlardan biri olmaya devam ederken implantlarda ve cerrahi tekniklerdeki geli?me ile k?r?k tedavisinde ön planda tutulan mekanik faktörler biyolojik faktörlere do?ru kaym??t?r. Böylece k?r?k tedavisinde kemik ve yumu?ak dokular?n kanlanmas? daha ön planda tutulmaya ba?lanm??t?r (65). 7

8 1987 y?l?nda Mast ve ark. plak tespiti için indirek redüksiyon fikrini ve uygulamas?n? öne sürmü?lerdir y?l?nda Kinast ve ark. (39) osteosentez s?ras?nda k?r???n kaynamas? ve iyile?me için anatomik redüksiyonun gerekli olmad??? fikrini ispatlam??lard?r y?l?nda Perren ve ark. periost tabakas?n?n k?r?k kaynamas? s?ras?ndaki fonksiyonunu öne sürerek geli?tirdikleri, kemik temas yüzeyi çentikli olan LC-DCP ile ilgili çal??malar?n? yay?nlam??lard?r (58). Bu biyolojik teknikleri kullanarak Bolhofner 1996 y?l?nda femur suprakondiler k?r?kl? 57 vakal?k serisini bildirmi?tir (7). Submusküler plaklama tekni?i ise ilk olarak Krettek ve ark. taraf?ndan uygulanm?? ve yay?nlanm??t?r (42). Biyolojik tespitte klasik DCP, LC-DCP gibi plaklar kullan?ld??? gibi dinamik kondiler plaklar veya 95 lik AO plaklar? da kullan?lm??t?r. K?r?k tedavisinde periostun fonksiyonunu korumak için LC-DCP lerden sonra vidalar? pla?a kilitlenen birinci ve ikinci jenerasyon PC-Fix ler k?r?k tespitine yeni bir boyut getirmi?tir. Daha sonra 1990 l? y?llar?n sonlar?na do?ru AO taraf?ndan femur distal uç ve tibia proksimal uç k?r?klar?nda kemik konturlar?na uygun olarak dizayn edilen LISS ile biyolojik tespit daha da geli?mi?tir y?l?nda ise klasik DCP ile LISS kar???m? olarak kabul edilen LCP kullan?ma sunulmu?tur. LCP de bulunan kombo (kombine) deliklerden hem klasik kortikal vida ile kemi?in proksimal ve distal korteksini tutmak; hem de pla?a kilitlenerek ve tek korteks tutarak osteosentez yapmak mümkündür. LCP, plak ile biyolojik tespitte gelinen son noktad?r. Ortopedi dünyas?nda yayg?n bir?ekilde ilgi gören plak ile biyolojik tespit yönteminin klasik osteosentez metotlar?n?n yerini tamamen al?p alamayaca?? zaman içinde cevaplanacak bir sorudur. 8

9 C- GENEL BİLGİLER 1- KEMİĞİN HİSTOLOJİSİ Kemik son derece iyi organize olmuş bir dokudur. Sahip olduğu moleküler, hücresel yapı ve dokusal düzeni; dökme demire yakın gerilme gücü sağlar. Bu özelliğinin yanında 3 kat hafiftir ve vücut şeklini destekler. Kemik homojen değildir. Matriksi organik ve inorganik yapılardan oluşan hücreler arası madde, hücreler ve kanaliküllerden oluşur. Mikroskopik olarak kemik iki şekildedir. 1) Örgümsü kemik 2) Lameller kemik. Örgümsü kemik immatür, primitif kemiktir. Embriyoda, yeni doğanda, kırık kallusunda ve büyüme sürecinde kemiğin metafizer bölgesinde bulunur. Bu durumların dışında kemikte normalde bulunmayan tümör dokusunda, osteogenesis imperfekta ve Paget hastalığında bulunur. Örgümsü kemik veya primer kemik iri tanelidir ve kemik kollajen lifleri düzensiz, üniform olmayan şekilde bulunur. Lameller kemiğe göre aynı hacimde daha fazla hücre bulunur. Mineral içeriği değişkendir. Nispeten düzensiz kollajen dizilimi izotropik mekanik karakter sağlar ve test edildiğinde örgümsü kemiğin mekanik davranışı maruz kaldığı strese bağlı olarak değişmez. Lameller kemik doğumdan 1 ay sonra oluşmaya başlar. 1 yaş civarı aktif olarak örgümsü kemiğin yerini alır. Yaklaşık 4 yaşında tüm normal kemikler lameller kemiktir. Yüksek organize, stres bağımlı kollajen, lameller kemiğe anizotrop özellik kazandırır. Mekanik cevabı etki eden güce göre farklılık gösterir ve en yüksek etkiyen güç yönünde uzunlamasına dizilir (10). Örgümsü ve lameller kemik yapısal olarak trabeküler (spongioz) ve kortikal (dens veya kompakt) olabilir. Kortikal kemik küboid kemiklerde örtü gibi bulunur ve uzun kemiklerin diafizlerini oluşturur. Kortikal kemik bükülme, dönme ve kompresif güçlere maruz kalır. Kortikal kemik dokusu içinde kemiğin uzun ekseni boyunca ve birbirine paralel olarak uzanan kanallar mevcuttur. Bu kanallara Havers kanalları denir. Havers kanalları içinde bağ dokusu ile çevrili 9

10 nörovasküler yapılar bulunur. Bu yapı lameller kemik tarafından çepeçevre sarılmış durumdadır. Kemiğin damarsal kanal çevresindeki bu kompleks düzenine osteon denir. Periost altından başlayarak kompakt dokuyu enlemesine geçen diğer bir kanal yapısı daha mevcuttur. Bu kanallara Volkmann kanalları denir. Osteonlar genelde kemiğin uzun aksı doğrultusundadır ve kortikal kemiğin ana yapı ünitesidir. Kortikal kemik sonuç olarak birçok komşu osteon ve onların intertisyel ve çevreleyen kanallarının kompleksidir. Osteonun santral kanalındaki kapillerlerin taban zarları hız sınırlayan veya seçici iyon geçiren bariyerlerdir. Bu bariyerin varlığı kalsiyum ve fosfat iyon transportunda ve mekanik yüklenmelere kemiğin cevabının açıklanmasında önemlidir. Santral kanaldaki kapilerler kemiğin ana nutrisyonel arterlerinden, metafizer veya epifizyel arterlerden gelişir. Trabeküler kemikler kural olarak uzun kemiklerin metafiz ve epifizlerinde ve vertebra gibi küboid kemiklerde bulunur. Trabeküler kemiğin iç huzmeleri 3 boyutlu olarak stres yönünde dizilim gösterir ve sayısı değişir. Böylece kemik maruz kaldığı strese karşı yeniden şekillenmiş olur. Bu olaya Wolff yasası denir. Kemiğin dış yüzeyi periost ve iç yüzeyi de endost olarak isimlendirilen ve kemik oluşturan hücreler ve bağ dokusundan oluşan zarlarla döşenmiştir. Periostun dış katmanı kollajen lifleri ve fibroblast içerir. Periosteal kollajen lifler kemik matriksine doğru penetre olurlar ve periost ile kemiği birbirine bağlar. Bu bağlantılara Sharpey lifleri denmektedir. Periostun hücresel açıdan zengin olan iç tabakası ise osteoblastlara mitoz yolu ile bölünerek farklılaşma potansiyeli olan hücrelerden oluşmaktadır. Bu osteoprogenitör hücreler bulundukları bölge, şekil ve içerdiği organellerle karakterizedir ve kemik büyümesi ve kırık iyileşmesinde önemli rol üstlenmektedirler. Endost ise kemiğin tüm iç yüzeyini kaplar. Periosta göre daha incedir ve tek kat osteoprogenitör hücre ve az miktarda bağ dokusu içerir. Endost ve periostun ana görevi; kemik dokusunun beslenmesi, tamiri ve büyümesi için gerekli olan yeni osteoblastlar için devamlı bir depo sağlamaktır. Kemik dokusu; hücreler, hücreler arası madde ve kanaliküllerden oluşur. Hücreler arası madde matriks, inorganik tuzlar ve sudan oluşur. Matriks kemiğin organik maddesi olup kollajen, glikoprotein ve polisakkarit içerir. Havers kanallarını osteositleri bulunduğu kovuklar sarar. Kanaliküllerde damar ve yer yer sinir paketi bulunur. 10

11 Kemiğin ana hücreleri osteoblast, osteosit ve osteoklastlardır. Kemik yapan hücreler osteoblast ve osteositlerdir (Şekil 2),(Şekil 3). Şekil 2: Kortikal kemiğin histolojik yapısı I) OSTEOBLAST: Embriyoda kemik yapan osteoblastlar; sklerotom veya baş bölgesindeki nöral krestten (ektomezenkim) orijinini almış olan mezenkimal hücrelerden farklılaşır. Ancak erişkinde osteoblastların ana kaynağı indüklenebilen, periost ve kemik iliğinde bulunan osteoprogenitör hücrelerdir. Osteoblastlar kemik üretilen bölgelerde epitel hücrelerine benzer şekilde dizilmişlerdir. Epitel hücrelerinin aksine komşu hücre membranları arasındaki intersellüler boşluklar sıkı bağlantılar yoktur. Bunun tersine osteositlerin sitoplazmik uzantıları ile osteoblastlar arasında intersellüler haberleşmeyi de sağlayan gevşek bağlantılar mevcuttur. Düz endoplasmik retikulumları çok gelişmiştir. Bol miktarda golgi vezikülleri ve yüksek metabolik aktiviteyi karşılayacak miktarda mitokondriumları ve kapillerleri mevcuttur. Osteoblastlar ile osteositler arasındaki temel ayrım yerleşim yerleridir. Osteoblastlar kemiğin yüzeyinde yerleşir. Osteoblastlara yapıca benzer olan ancak kemiğin yüzeyinden uzakta olan hücreler bazen preosteoblast olarak adlandırılır. Osteoblastların en farklı özelliği ışık ve elektron mikroskobunda yeni kemiğe komşu olarak görülebilir. Işık mikroskobunda 11

12 aktif osteoblastlar kuvvetli bazofilik olarak boyanırlar. Polarize olarak görülürler ve çekirdekleri egzantirik olarak kemik yüzeyinden uzakta yerleşmiştir. Kemiğin organik intersellüler maddesini (matriks) sentezleyerek salgılar. Kalsifiye olmamış bu dokuya osteoid doku denir. Bu dokulara daha sonra inorganik tuzların çökmesine kalsifikasyon denir. Periostun kambiyum tabakasında bulunan osteoblastlar kemiğin enine büyümesini sağlar. Osteoid maddenin yapımına ve sonrasında kalsifikasyonuna yardımcı olan alkali fosfotaz enziminin osteoblastlar tarafından yapıldığı histokimyasal çalışmalarla gösterilmiştir. II) OSTEOSİT: Osteoblast sonrasında mineralize olmak üzere bir kere kemik matriks ile çevrelendiğinde nükleus /sitoplazma oranı yükselir ve organelleri azalır. Bulunduğu yere Howship lakünaları (kovuk) denir. Işık mikroskobunda incelendiğinde osteonun santral lümeni çevresinde ve lamellerin arasında konsantrik olarak dizilidir. Osteositler düzenli olarak lamellerin longitüdinal ve radial akslara uygun olarak düzenli olarak dizilmişlerdir. III) OSTEOKLAST: Çeşitli büyüklük ve sayıda çekirdeklere sahip ve kemik yıkımından sorumlu hücrelere osteoklast denir. Hemopoetik monositlerden köken alır. Osteoklastlar hem hücreler arası matriksi hem de mineralleri abzorbe eder. Paratiroid hormon tarafından direk olarak uyarıldığında osteoklast prekürsörlerinden osteoklast farklılaşması artar ve kemik rezorpsiyonu artar. Kalsitonin osteoklast oluşumunu ve aktivasyonunu azaltır (10). Şekil 3: Osteoblast, osteoklast ve osteosit arasındaki ilişki 2- KIRIK KAYNAMASI VE AŞAMALARI 12

13 Dıştan veya içten gelen zorlanmalarla kemik dokusunda olan ayrılmaya, yani kemiğin bütünlüğünün bozulmasına KIRIK denir. Kemikteki bozukluk ufak bir çatlaktan bir veya birçok kemiğin parçalanmasına kadar olabilir. Kırığı meydana getiren kuvvet veya zorlama kemiği kırıncaya kadar çevredeki cilt, kas, tendon, ligaman, damar, sinir veya organları da hasara uğratır. Bazen bu hasarlara kırılan kemiklerin uçları neden olur. Kemiğin kırılması esnasında hücreler, kemik matriksi, periost da travmanın şiddeti ile doğru orantılı olarak hasar görür. Kırık sonrası kemik iliğinde, kortekste, periostda ve çevre yumuşak dokuda; kırığın bölgesine, kırığın tipine ve uygulanan tedavi metoduna bağlı olarak cevap gelişir (20,22). Yaralanan dokunun yerini fibröz skar dokusunun aldığı yumuşak doku iyileşmesinin tersine, kemik dokusundaki iyileşme yeni kemik dokusu oluşumu ile sonlanır. Eğer kemik dokusunun iyileşmesi sonucunda fibröz doku oluşmuşsa, bu olay kırığın iyileşmemiş olduğunu gösterir. Kırık iyileşmesi olayı makroskopik olarak 19. yüzyıl sonlarına doğru, mikroskopik olarak ise 20. yüzyıl ortalarına doğru aydınlatılmaya başlanmıştır. Ancak günümüzde gelinen son noktada dahi tam olarak açıklık kazanmamış bölümler mevcuttur. Kırık iyileşmesi kırığın olduğu anda başlar ve olgun organize kemik dokusu ile kemik uçları bütünleşinceye kadar devam eder. Bu dönem 1984 yılında Sarmiento tarafından 5 ve 1998 yılında Dandy-Edward tarafından 7 aşama altında incelenmiştir. Ancak klasik olarak 3 ana aşama ve alt grupları altında incelenmektedir. Kemiğin kırılması 1) Enflamasyon, 2) Tamir 3) Remodelasyon aşamalarının sıra ile oluşmasını tetikler (Şekil 4). Bu üç dönem birbirinin içine girmiş bir şekildedir ve en uzun dönem remodelasyon dönemidir. Enflamasyon travmayı takiben hemen başlar ve tamir aşaması bu olayı takip eder. Tamir aşaması ile hasar görmüş olan hücreler ve matriks yerine yenileri yapıldıktan sonra uzamış bir remodelasyon fazı başlar. Kırık iyileşmesi için enerji ihtiyacı enflamasyon safhasında hızla yükselir. Bu ihtiyaç tamir aşamasında kallus içindeki hücreler çoğalırken ve matriks sentezlenirken en yüksek değere ulaşır. Remodelasyon aşamasının başlamasına kadar kırık iyileşmesi için de enerji ihtiyacı yüksek olarak devam eder ve sonra düşmeye başlar. 13

14 REMODELASYON FAZI TAMİR FAZI CEVAP MİKTARI ENFLAMASYON FAZI ZAMAN Şekil 4: Kırık kaynamasının zamana göre evreleri 1) ENFLAMASYON Kırık oluşmasına sebep olan bir travma sonrası hücrelerle birlikte damarlar, kemik matriksi, periost ve kasları içeren çevredeki yumuşak dokular da hasar görür. Medüller kanalda kırık uçları arasında ve korteksten ayrılmış periostun altında hematom oluşur. Bu hematom kırık uçlarını ilk aşamada bir arada tutan bir köprü görevi görür. Kan damarlarının hasar görmesine bağlı olarak osteositler beslenemezler ve kırık uçlarındaki osteositler ölürler. Ciddi hasar görmüş periost, medüller kanal ve çevre yumuşak dokular da kırık sahasında nekrotik yapıları arttırır (Şekil 5). yırtılmış periosteum hematom Şekil Ölü kemik Nekrotik kemik İntakt periosteum 14 5: Kırık oluştuğu anda başlayan ve periostun yırtılması kırık hattında osteositlerin ölmesi ve yer yer nekrotik dokuların görülmesi ile devam eden enflamasyon fazı

15 Trombositlerden ve ölü hücrelerden salınan enflamatuar mediatörler kan damarlarının dilatasyonuna ve plazma eksüdasyonuna sebep olarak kırığın erken safhasındaki enflamasyona öncülük eder. Bölgeye enflamatuar hücrelerden polimorfonükleer lökositler (PNL) ve takiben makrofaj ve lenfositler göç eder. Bu hücreler anjiogenezden sorumlu sitokinleri salgılarlar. Enflamatuar cevap azalırken nekrotik doku ve eksüda rezorbe olur. Fibroblast ve kondrositler bölgede görülmeye başlar ve yeni matriks yapımıyla kırık kallusu oluşmaya başlar. Kırık tamirini uyaran faktörler muhtemelen enflamasyon fazında kırık sahasından serbestlenen kemotaktik faktörleri ve kemiğin bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan sitokinleri içermektedir. Elektriksel uyarılmanın da bu olayda rol oynadığı düşünülmektedir. Taze kırık sahasında elektronegativite tespit edilmiştir ve osteogenezi uyardığı düşünülmektedir (45). Kırık sonrası oluşan enflamasyon hemen hemen tüm kırıklarda aynı sırayı takip etmesine rağmen tamir dokusu miktarı ve tamir hızı her kırık için farklıdır. Bu farklılık kırığın spongioz kemikte, epifizde, metafizde, diafizde ve primer kortikal kemikte olmasına, kemiği çevreleyen yumuşak doku hasarına ve hastaya ait faktörlere, travma türüne ve tedavi metotlarına bağlı olarak değişir. 2) TAMİR VE REMODELASYON a) RİJİT OLARAK TESPİT EDİLMEYEN KIRIKLAR Travma esnasında kemikteki kan damarları, kemik iliği, periost ve yumuşak doku hasarı sonucu kırık bölgesinde kanama ve hematom oluşur. Bu hematomun organizasyonu kırık tamirinin ilk aşaması olarak kabul edilir (Şekil 5). Deneysel çalışmalar bu hematomun kaybının kemik iyileşmesini kötü yönde etkilediğini göstermektedir (35,73). Kırık hematomunun kırık iyileşmesini nasıl etkileyebildiği halen araştırılmaktadır. Ancak fibrin bir çatı oluşturarak tamir hücrelerinin migrasyonunu kolaylaştırdığı tahmin edilmektedir. Buna ek olarak büyüme faktörleri, trombosit ve kırık hematomu bölgesindeki 15

16 hücrelerden salınan diğer proteinler, kırık iyileşmesinde hücre migrasyonuna, proliferasyonuna ve matriks sentezine öncülük ettiği düşünülmektedir. Kırık sonrası etkilenen ekstremitenin kanlanması muhtemel vazodilatasyona bağlı olarak kısa bir dönem artmaktadır. Bu bölgede vasküler proliferasyon da olmaktadır. Normal şartlarda kemik iyileşmesinin erken safhasında periostal damarlar bölgeyi besleyen kanın büyük miktarını alırken, sürecin sonraki aşamalarında besleyici medüller arter daha büyük önem kazanır. Kırık bölgesinde kırık uçları kanlanamayarak nekroza gider ve sonrasında rezorbe olur. Bazı kırıklarda bu olaya bağlı olarak birkaç hafta içinde veya daha sonrasında radyolojik olarak görülebilen boşluk oluşabilir. Pluripotent mezenkimal hücreler muhtemelen ortak orijinle; kırık bölgesindeki fibröz doku, kıkırdak ve kemiğin oluşmasını sağlar. Bu hücrelerin bazıları hasar gören dokudan orijin alırken diğerleri kan damarları ile bölgeye gelirler. Periost kambiyum tabakasındaki hücreler öncül kemiği oluşturur. Periostal hücreler özellikle çocuk kırıklarında önemli rol oynar. Çünkü periost kalın ve hücresel olarak zengin bir yapıya sahiptir. Yaş ilerledikçe periost incelir ve kemik iyileşmesine katılımı azalır. Endostal yüzden gelişen osteoblastlar kemik formasyonunda yer alır ancak osteositler tamir dokusu oluşturmazlar. Osteogenezden sorumlu çoğu hücre kırık iyileşmesi sırasında hematomun yerine geçen granülasyon dokusu ile birlikte bölgede tespit edilir. Kırık sahasında mezenkimal hücreler prolifere olur, farklılaşır ve fibröz doku, kıkırdak ve örgümsü kemikten oluşan kırık kallusunu oluşturur (Şekil 6). Kırık kallusu kırık bölgesini doldurur ve çevreler. İyileşmenin erken evresi; 1) Yumuşak veya fibröz kallus 2) Sert veya kemik kallus olmak üzere ikiye ayrılır. Kallusun periferinde erken dönemde intramembranöz kemikleşme ile oluşturulan kemik sert kallustur. Yumuşak kallus merkezde düşük oksijenli bölgededir ve primer olarak kıkırdak ve fibröz doku içerir. Zaman içinde kıkırdak, tedrici olarak endokondral ossifikasyon süreci ile kemiğe dönüşür. Sert kallus genişler ve kırığın stabilitesi artar. Bu süreç yeni kemik kırık sahasını köprüleyene kadar devam eder (22). Kallus matriksinin biyokimyasal içeriği tamir süreci ile değişir. Hücreler fibrin pıhtıyı glikozaminoglikan (GAG), proteoglikan ve tip 1 ve tip 3 kollajen içeren dağınık fibröz 16

17 matrikse değiştirir. Çoğu bölgede bu doku daha sert fibrokartilaj veya hyalin benzeri kıkırdağa çevrilir. Hyalin benzeri kıkırdağın oluşması ile tip 2 kollajen, kıkırdak spesifik proteoglikanlar ve bağlayıcı protein içeriği artar. Endokondral ossifikasyon ve intramembranöz kemik formasyou sırasında tip 1 kollajen konsantrasyonu, Alkalen fosfataz (ALP) ve kemik spesifik proteinler matriksin mineralizasyonuna kadar artar. Yeni oluşan örgümsü kemik lameller kemiğe dönüşür. Remodelasyon ile beraber kollajen ve diğer proteinler normal seviyeye döner. Kırık tamirinin hücresel analizi yapıldığında; hücre içinde kan damarları, kıkırdak, kemik spesifik proteinler için genlerin aktivasyonu ile granülasyon dokusu, kıkırdak ve kemik oluşumu arasında yakın bir birliktelik görülmektedir (10,63). Bu birliktelik; kırık iyileşmesinin gen ekspresyonunun düzenlenmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Aynı anda kondrogenez, endokondral ossifikasyon ve intramembranöz kemik formasyonunun kırık kallusunun farklı bölgelerinde oluşması, lokal mediatörler ve mikroçevredeki farklılıklar, ki buna mekanik stresler de dahildir, hangi genin eksprese edileceği ve hangi tip dokunun tamir dokusu tarafından oluşturulacağını belirler. Kompresyon fibröz dokunun oluşumunu engeller. Aralıklı makaslama (shearing) gücü yeni oluşan fibrokartilajın kalsifikasyonunu arttırır, diğer yandan aralıklı hidrostatik stres kalsifikasyonu engeller. Biyomediatörler ve bölgedeki oksijen oranı tamir sürecindeki hücre fonksiyonunu etkiler. Biyomediatörler hücre bölünmesi, matriks sentezi, ve doku farklılaşması gibi olaylarda hücrelerarası bağlantıda rol alırlar. Hedef hücrelerdeki özel reseptörlere bağlanarak hücre içinde bir sinyal iletim sistemini tetikler. Bu sinyal çekirdeğe ulaşarak biyolojik yanıtı oluşturur ve hedef hücrede bir dizi protein sentezi başlar. Asidik fibroblast büyüme faktörü (afgf), bazik fibroblast büyüme faktörü (bfgf) kondrosit yapımını, kıkırdak formasyonunu, osteoblast çoğalmasını ve kemik sentezini arttırır. Transforme eden büyüme faktörü-ß (TGFß) trombositlerden travmay? takiben sal?n?r ve kallus olu?umuna öncülük eder. TGF- ß sentezi ayr?ca endokondral ossifikasyon yüzeylerinde k?k?rdak hipertrofisi ve kalsifikasyonu ile ili?kilidir. Oksijen bas?nc? kemik veya k?k?rdak olu?um ayr?m?nda önemlidir. Dü?ük oksijen bas?nc?nda, muhtemelen kan damarlar?na olan mesafeye ba?l? olarak k?k?rdak olu?ur. Yeterli oksijen ula?an bölgelerde ise yeterli mekanik ve elektriksel uyaran ile kemik olu?ur (8). Hücre aktivite zincirinin bir sonucu olarak k?r?k kallusu mineralize olur. Osteoblastlar tip 1 kollajenden zengin bir matriks sentezler. Sonra kollajen fibrillerinde kalsiyum 17

18 hidroksiapatit kristalleri y???n? depolanmas?n? yani mineralizasyonu artt?racak ortam? yarat?r. Mineralizasyon iki hücre fonksiyonuna ihtiyaç duyar.?lki; hücreler mineralizasyonu engelleyecek fibrokartilaj kallus matriksindeki yüksek GAG konsantrasyonu içeren lokal ortam?n uzakla?t?r?lmas?d?r.?kincisi de hücreler matriksi mineralizasyona haz?rland?ktan sonra, kondrositlerin ve sonra da osteoblastlar?n paketlenmi? kalsiyum-fosfat komplekslerini matrikse salg?lamas?d?r. Bu hücre zar? kaynakl? veziküller, nötral proteaz ve ALP enzimi ta??r. Etki etti?inde proteaglikandan zengin matriksi parçalar ve ATP yi ve di?er yüksek enerjili fosfat esterlerini hidrolize ederek kalsiyumun çökmesini sa?lar. Kallus mineralize olmaya ba?lad?ktan sonra nötral proteazlar ve ALP aktivite ile paralel olarak artar ve en üst seviyeye ula??r. K?r?k fragmanlar?n?n stabilitesi internal ve eksternal kallus ile giderek artar. Sonuçta klinik olarak kaynama olur. Klinik olarak kaynama k?r?k sahas?n?n stabil ve a?r?s?z olmas?d?r. Radyolojik kaynama trabekül görüldü?ünde veya kortikal kemik k?r?k sahas?n? köprüledi?inde olu?ur. Genelde klinik kaynama radyolojik kaynamadan önce olur. Ancak radyolojik kaynama sa?land???nda bile iyile?me süreci tamamlanmam??t?r.?mmatür k?r?k kallusu normal kemi?e göre güçsüzdür. Kemik tam gücünü remodelasyon safhas? esnas?nda kazan?r. Kaynaman?n son safhas? tamir dokusunun remodelasyonu ile olur. Remodelasyon örgümsü kemik ile lameller kemi?in yer de?i?tirmesi ve gereksiz kallus dokusunun rezorpsiyonu ile ba?lar.yap?lan radyoizotop çal??malar? ile k?r?k sahas?nda tam fonksiyonel kazan?m ve düz grafide kaynama olmas?na ra?men artm?? aktivite tespit edilmektedir. Bu aktivitede klinik ve radyolojik kaynamadan sonra remodelasyonun y?llarca devam etti?ini göstermektedir. Elektriksel alanlar?n k?r?k remodelasyonunu etkiledi?i dü?ünülmektedir. Kemik strese maruz kald???nda konveks yüzeyde elektronegatiflik, konkav yüzeyde elektropozitiflik görülür. Elektropozitif aktivite osteoklastik aktivite ile ve elektronegatiflik ise osteoblastik aktivite ile ili?kilidir. Kemi?in mimarisindeki de?i?im etki eden yükle ba?lant?l?d?r. Bu duruma Wolff yasas? denmektedir. Her ne kadar k?r?k kallus remodelasyonu hücre ve matriksteki de?i?iklikler zinciri olsa da; hasta için en önemli fonksiyonel sonuç mekanik stabilitedeki art??t?r. K?r?k stabilitesindeki progresif art?? 4 a?amada incelenebilir (78). 1. a?amada torsiyonel teste maruz 18

19 kalan kemik k?r?k hatt?ndan yumu?ak?ekilde yetersizli?e u?rar. 2. a?amada kemik yine k?r?k bölgesinden yetersiz kal?r ancak daha yüksek bir sertlik gösterir. 3. a?amada k?smen eski k?r?k sahas?ndan, k?smen normal olan kemikten yüksek sertlikte yetersiz kal?r. 4. a?amada ise yetersizlik eski k?r?k hatt?ndan olmaz. Bu son a?ama k?r?k sahas?ndaki yeni dokunun normal dokuya göre mekanik özelliklerini ikiye katland???n? göstermektedir. Mükemmel k?r?k iyile?mesine ra?men etkilenen ekstremitede kemik yo?unlu?u de?erleri y?llar içerisinde dü?ebilir (80). b) R?J?T OLARAK TESP?T ED?LEN KIRIKLAR Sekonder kemik iyile?mesinde k?r?k hatt?nda belli limitlerde olu?an hareket alt?nda k?r?k kallusu progresif olarak olu?ur ve k?r??? stabilize eder. Ancak hem spongioz hem de kortikal kemikte k?r?k iyile?mesi kallus geli?meden olabilir. Bunun için k?r?k yüzeyleri rijit olarak kontak halinde olmal?d?r. Bu?ekildeki kaynama PR?MER KEM?K?Y?LE?MES? olarak adland?r?l?r. Bu?ekildeki kaynamada k?r?k kallusu olu?maz ve rezorbe olmaz. Ço?u impakte epifizyel, metafizyel ve vertebra cisim k?r?klar?nda k?r?k uçlar? primer kemik iyile?mesi için yeterli stabiliteyi sa?lar. Schenck ve Willenegger iki?ekilde primer kemik iyile?mesi tarif etmi?lerdir. 1) Gap (bo?luk) iyile?mesi 2)Haversiyen remodelasyon. Bu iki?ekil iyile?me rijit olarak stabilize edilmemi? k?r?klarda tamir ve remodelasyon safhalar?na kar??l?k gelmektedir. Çal??malar?nda kompresyon pla?? ile rijit olarak tespit sonras? tüm kortikal kemik uçlar?n?n yak?n kontak içinde olmay?p, k?r?k sahas?nda yer yer bo?luklar?n oldu?unu göstermi?lerdir. Kaynama mekanizmas?, iyile?me dokusunun yap?s? ve yeni kemik olu?um h?z? bu bo?luklar?n boyutuna ba?l?d?r. E?er kortikal kemik uçlar?nda direk kontak mevcut ise lameller kemik direk olarak k?r?k hatt?n? kemi?in uzun aks?na paralel olarak geçer. Bu olay osteonlar?n geni?lemesi ile olur. Osteoklast y???n? k?r?k hatt?n? keser. Osteoklastlar? takiben osteoblastlar yeni kemik depolarlar. Kan damarlar? osteoblastlar? takip eder. Bu yeni kemik matriks, çevrelenmi? osteositler ve kan damarlar? yeni haversiyen sistemi veya primer osteonlar? olu?turur. Bu sürece kontak iyile?me denir. 19

20 ?m aras? mesafedeki veya yakla??k osteonun d?? çap? kadar olan küçük bo?luklarda hücreler kemi?in uzun aks?na dik olacak?ekilde lameller kemik yaparlar. 200?m-1 mm aras? mesafedeki büyük bo?luklarda hücreler defekti örgümsü kemik ile doldurur. Bo?luk iyile?mesini takiben Haversiyen remodelasyon ba?lar ve normal kortikal kemik yap?s? tekrar kazan?l?r. Osteoklastlar? içeren kesim bölgelerini osteoblastlar ve kan damarlar? takip eder ve k?r?k bo?lu?undaki yeni kemi?i enlemesine geçer. Lameller kemik depolar ve k?r?k hatt?n? geçen kortikal kemik kanlanmas?n? yeniden sa?lar. Haversiyen remodelasyon nekrotik damarlar?n izini takip eder ve yeni kan damarlar?n? keser. E?er kortikal kemikte büyük bir segment nekrotik ise osteonlar?n direk geni?lemesi ile yine de iyile?ebilir. Ancak bu olay daha yava? olur ve nekrotik kemik alanlar? remodelasyona u?ramam???ekilde uzun bir süre kal?r. Organize hematom Şekil Granülasyon dokusu erken yeni kemik formasyonu kıkırdak 6: Organize olmuş hematom içerisinde kıkırdak ve kemik adacıklarının mevcut olduğu tamir safhası Persistan kıkırdak Şekil Persistan kıkırdak fiber kemik 20 7: Kırık kallusu ile progresif olarak kırık iyileşmesi; Kırık fragmanları köprülenmiş durumda.

21 3- KIRIK?Y?LE?MES?NDE BA?ARISIZLIK Uygun tedaviye ra?men baz? k?r?klar daha yava? kaynar veya hiç kaynamaz (48). Bir k?r???n kaynamas? gereken zaman? kesin olarak belirlemek güçtür. Ancak e?er bir k?r???n iyile?me süreci genel ortalamadan daha uzun sürüyorsa bu olaya gecikmi? kaynama veya yava? kaynama denmektedir. Kemik iyile?mesinde yetersizlik veya nonunion ise iyile?me sürecinin bir a?amada kesilmesi demektir (48,62). Bir k?r?k için gecikmi? kaynama veya yava? kaynama ifadelerini kullan?rken k?r?k hatt?n?n radyolojik olarak tam görülebilir olmas?, fragmanlar?n tamamen deplase olmamas?, yüzeylerin kavitasyonunun olmamas?, kalsifikasyon veya sklerozun görülmemesi gereklidir. Bu hadise travman?n?iddetine, etkilenen bölgeye, hastaya ve tedavi?ekline ba?l?d?r. K?r?k kaynamam?? de?ildir. Daha çok normal iyile?menin farkl? bir yoludur (8). 4- KIRIK?Y?LE?MES?N? ETK?LEYEN FAKTÖRLER Kaynama gecikmesi veya kaynamama genelde bir nedene ba?lanamaz. Ço?u durumda sebepler: 1) travmaya ba?l? faktörler 2) hastaya ba?l? faktörler 3) dokuya ba?l? faktörler 4) tedaviye ba?l? faktörler olmak üzere 4 ana ba?l?k alt?nda incelenebilir. 1) TRAVMAYA BA?LI FAKTÖRLER:?) Aç?k k?r?k: Ciddi aç?k k?r?klar yumu?ak doku yaralanmas?, k?r?k deplasman? ve baz? durumlarda kemik kayb?na sebep olabilir. Geni? yumu?ak doku hasar? k?r?k sahas?ndaki kanlanmay? engeller. Nekrotik kemik ve yumu?ak doku yarat?r. K?r?k hematomunun bo?almas?n? sa?lar veya olu?mas?n? engeller. Tamir dokusu olu?umunu geciktirir. Enfeksiyon için ortam haz?rlar (8,20).??) Travman?n?iddeti: Ciddi k?r?klar aç?k veya kapal? olabilir. Geni? yumu?ak doku yaras?, yumu?ak doku kayb?, k?r?k fragmanlar?n?n deplasman? ve parçalanmas?, k?r?k sahas?n?n kanlanmas?n?n azalmas? ile ba?lant?l? olabilir. Parçal? k?r?k fragmanlar? ayn? zamanda geni? yumu?ak doku hasar?n?n bulundu?unu gösterir. K?r?k fragmanlar?n?n deplasman? ve yumu?ak doku travmas?n?n?iddeti k?r?k iyile?mesini yava?lat?r. Nekrotik doku hacmi artmaktad?r. Mezenkimal hücre migrasyonu ve vasküler invazyon kötü yönde etkilenir (8,20). 21

22 ???)?ntraartiküler k?r?klar: Enzimler içeren sinovyal s?v? ba?lang?çta k?r?k kallusunun matriksini bozar. K?r?klar eklem yüzüne uzand???nda eklem hareketi ve yüklenme de k?r?k hatt?nda harekete sebep olur (20). Ço?u eklem içi k?r?k iyile?ir ancak e?er dizilim ve eklem yüzey uyumu sa?lanmazsa, eklem anstabil olabilir. Baz? durumlarda özellikle k?r?k rijit olarak stabilize edilmezse iyile?me gecikebilir veya nonunion geli?ebilir. Di?er yandan eklem içi k?r???n oldu?u eklemde uzayan hareketsizlik s?kl?kla eklem sertli?ine sebep olabilir. Bu nedenlerle stabil olmayan eklem içi k?r?klar redükte edilerek güvenle tespit edilmelidir. Bu yakla??m ideal olarak eklem uyumunu restore ederek k?r???n iyile?mesi esnas?nda en az?ndan bir miktar eklem hareketine izin verir. Eklem dizilimini, uyumunu elde etmek ve stabilitesini sa?lamak için ciddi eklem içi k?r?klarda geni? cerrahi giri?im gereklidir. Geni? cerrahi giri?im de k?r?k sahas?ndaki kanlanmay? bozar. Redüksiyon ve yeterli erken stabilizasyona ra?men eklem içi k?r?klar yüksek transartiküler güçlere ba?l? olarak deplase olabilirler. Stabilizasyon yetersiz kalabilir veya subkondral spongioz kemik çökebilir. Bu geç redüksiyon kayb? s?kl?kla proksimal tibian?n eklem içi parçal? k?r?klar?nda görülür (8).?v) Segmenter k?r?klar: Uzun kemi?in segmenter k?r??? orta fragman?n intramedüller kanlanmas?n? bozar. E?er k?r??a ciddi yumu?ak doku travmas? da e?lik ediyorsa periostal kanlanma da bozulabilir. Bu nedenle proksimal veya distal k?r?k hatt?nda kaynama gecikmesi veya kaynamama riski artar. Bu problem s?kl?kla tibia k?r?klar?nda görülür (81). Segmenter k?r?kta internal tespit uygulanacaksa orta fragman?n yumu?ak doku örtümü mümkün oldu?unca korunmal?d?r (8,20,62). v) Yumu?ak dokunun araya girmesi (interpozisyonu): Kas, fasya, tendon ve nadiren sinir ve damar interpozisyonu k?r?k iyile?mesini engeller. E?er kemik fragmanlar? kapal? redüksiyonla kar??l?kl? getirilemiyorsa yumu?ak doku interpozisyonundan?üphelenilmelidir. Böyle bir durumda aç?k redüksiyon uygulanmal?d?r (8,20). v?) Kanlanman?n hasar görmesi: Yetersiz kanlanma kaynama gecikmesi veya kaynamama sebebi olabilir. Ciddi yumu?ak doku ve kemik hasar?nda, geni? cerrahi diseksiyon sonucu k?r?k hatt?n?n kanlanmas? bozulabilir. Özellikle yumu?ak doku örtümünün az oldu?u tibiada geni? yumu?ak doku hasar? ve geni? cerrahi diseksiyon kaynamay? etkiler (8,20). 22

23 2) HASTAYA BA?LI FAKTÖRLER:?) Ya?: Hastan?n ya?? k?r?k iyile?me h?z?n? belirgin olarak etkiler. Bebeklerde en h?zl? iken, kemikle?me (iskelet geli?imi) tamamlan?ncaya kadar bu h?z dü?er. Ancak iskelet geli?imi tamamland?ktan sonra ya? ile k?r?k kaynama h?z? de?i?mez (8,20).??) Beslenme: K?r?k iyile?mesi için gerekli olan hücre migrasyonu, ço?almas? ve matriks sentezi için enerji gereklidir. Di?er yandan büyük miktarlarda kollajen, proteoglikan ve di?er matriks makromoleküllerinin sentezi için hücrenin belli miktarda protein ve karbonhidrat temini gereklidir. Sonuç olarak hastan?n metabolik aktivitesi hasar?n sonucunu etkileyebilir. Ciddi olarak besin eksikli?i bulunan hastada normal?artlarda iyi beslenmi? hastalarda iyile?ebilecek bir hasar?n iyile?mesi etkilenebilir. Travma ve majör cerrahi giri?im nisbi malnutrisyona ve immünitede yetersizli?e sebep olabilece?inden beslenme ve metabolik dengeye multitravmal? hastalarda dikkat edilmelidir. Leung ve ark. tav?anlarda 2 hafta boyunca yapt?klar? deneysel çal??mada k?r?k kallusunun normal kemi?in metabolik aktivitesine göre 1000 kat fazla ATP ye ihtiyaç duydu?unu göstermi?lerdir (46). Tek bir k?r?k metobolik aktiviteyi %20-25 artt?r?rken, multipl travma ve enfeksiyon ile bu oran %50 lere kadar ç?kmaktad?r (32). Artan enerji ihtiyac? kar??lanmad???nda enfeksiyon, yara iyile?me problemleri gibi cerrahi komplikasyonlar ile mortalitenin artmas? ve rehabilitasyonda gecikme olabilir (8,20).???) Sistemik hormonlar: Kortikosteroidler; mezenkimal hücrelerin osteoblastlara farkl?la?mas?n? inhibe ederek ve kemik organik matriksinin sentezini bozarak k?r?k iyile?mesini kötü yönde etkiler. Büyüme hormonunun; kemik üzerine etkisi direk (osteoblast üzerindeki reseptörlere etki ederek) veya indirek (karaci?erden somatomedin sal?n?m?n? artt?rarak) yollardan olmaktad?r. Bu hormonun k?r?k iyile?mesi üzerine olumlu veya olumsuz etkisi halen belirsizdir (11). Tiroid hormonu, kalsitonin, insülin ve anabolik steroidlerin deneysel çal??malarla k?r?k iyile?mesini artt?rd??? gösterilmi?tir. Diabet, D hipervitaminozu ve ra?itizmin deneysel çal??malarda k?r?k iyile?mesini yava?latt?klar? gösterilmi?tir. Di?er yandan klinik deneyimler hormonal bozuklu?u olan hastalarda k?r?k iyile?mesinin daha yava? olabilece?ini göstermektedir (10).?v) Nikotin: Klinik çal??malar sigara kullan?m?n?n k?r?k iyile?mesini olumsuz yönde etkiledi?ini göstermektedir. Nikotinin k?r?k iyile?mesine etki mekanizmas? bilinmemektedir. 23

24 Ancak hayvan modellerinde yap?lan çal??malarda damarsal yap?lardaki nikotinik reseptörlerin uyar?lmas? sonucunda k?r?k bölgesindeki kan ak?m?n?n azalmas?n?n ön planda etkili oldu?u dü?ünülmektedir. Nikotinin ayr?ca kemik hücresel proliferasyonunu ve fonksiyonunu do?rudan inhibe etti?i gösterilmi?tir (60,62). v) E?lik eden hastal?k: Sistemik enfeksiyonlar, kan hastal?klar?, metabolik hastal?klar, maligniteler, diyabet, anemi, tüberküloz, nörotrofik hastal?lar, di?er kronik hastal?klar ile beslenme bozukluklar? k?r?k iyile?mesini olumsuz yönde etkiler. Bunun yan?nda radyoterapi ve kemoterapinin de olumsuz etkileri vard?r (62). v?)?laç kullan?m?: Travmal? hastalarda kullan?lan klasik heparin k?r?k iyile?mesi üzerine olumsuz etki yaparken profilaktik dozda dü?ük molekül a??rl?kl? heparinin kullan?m?n?n inhibe edici etkisi saptanmam??t?r. Ameliyat öncesi ba?lanan ve ameliyat sonras? 1 hafta kadar devam eden klasik heparin ile antikoagülan tedavi kaynama gecikmesine sebep olur (62). Analjezik-antienflamatuar ilaçlar?n ise k?r?k iyile?mesine inhibitör etkileri oldu?u ve bu etkinin baz? ilaçlarda geri dönü?ümsüz oldu?u bildirilmi?tir (20). Siprofloksasinin kondrotoksik oldu?u bilinmektedir. Ayn? zamanda k?r?k kallusunda selülariteyi bozarak ve matriks dejenerasyonuna sebep olarak kaynamay? kötü yönde etkiler. Kortikosteroidler osteoporoz yapt??? gibi mezenkimal hücrelerin osteoblastlara farkl?la?mas?n? bozarak k?r?k kaynamas?n? olumsuz yönde etkiler (62). 3) DOKUYA BA?LI FAKTÖRLER:?) Kemi?in yap?sal tipi: Spongioz ve kortikal k?r?klar?n iyile?mesi yüzey alan farkl?l?klar?, hücresel zenginlik ve vaskülarite gibi nedenlerden dolay? farkl?l?k gösterir. Kar??l?kl? duran spongioz kemik uçlar? h?zl? bir?ekilde kaynar. Çünkü spongioz kemik kan ve hücreden zengindir ve birim alana dü?en kemik temas yüzeyi daha fazlad?r. Spongioz kemik temas noktalar?nda olu?an örgümsü kemik k?r?k hatt?n? geçer. Özellikle impakte k?r?klarda k?r?k fragmanlar?n?n trabekülleri iç içe girdi?i için, çok az miktarda veya hiç görünmeyen eksternal kallus olu?ur. Kaynamama çok nadirdir. K?r?k spongioz uçlar? impakte de?ilse, fragmanlar aras?ndaki temas noktalar?ndan kallus olu?ur. E?er fragmanlar aras?nda hareket mevcutsa eksternal kallus görülebilir. Di?er yandan kortikal kemi?in birim hacminde daha küçük yüzey 24

25 alan? ve daha az kanlanmas? mevcuttur. Nekrotik kortikal kemik yeni kemik olu?umu öncesi ortamdan uzakla?t?r?lmal?d?r.??) Kemik nekrozu: Normal?artlarda kaynama kemi?in her iki ucundan ilerler. Ancak bir fragman kanlanmas?n? kaybederse kaynama tamamen beslenen fragmandan ve çevre yumu?ak dokudan kapiller büyüme ile olur. Böyle bir durumda k?r?k kaynayabilir. Ancak her iki fragman?n iyi kanland??? bir k?r??a göre daha yava? bir kaynama olur. E?er k?r?k uçlar?n?n her ikisi de avasküler ise kaynama?ans? daha da azal?r. Travmatik veya cerrahi olarak kanlanman?n bozulmas?, enfeksiyon, uzun bir dönem kortikosteroid kullan?m?, radyasyon tedavisi kemik nekrozu ile sonuçlanabilir (48,53).???) Lokal patoloji özellikleri: Patolojik k?r?k; dejenerasyon, metabolik bir hadise, tümöral olu?um, enfeksiyon zemininde ve radyasyon uygulanm?? bir bölgede normal kemi?in k?r?lmas? için gereken güçten çok daha az? ile olu?an k?r?klard?r. Patolojik k?r?klar içinde en s?k görülenleri; osteoporoz, osteomalazi, primer malign kemik tümörü, metastatik kemik tümörü, benign kemik tümörü, kemik kisti, osteogenezis imperfekta, fibröz displazi, Paget hastal???, hiperparatiroidizm ve enfeksiyondur. Primer veya sekonder malignite zemininde geli?en patolojik k?r?klar, neoplazm tedavi edilmedi?inde genelde iyile?mez. Enfeksiyon zemininde olu?an k?r?k için de ayn? problem k?smen söz konusudur. Bu nedenlerden tümör veya enfeksiyon zeminindeki k?r?klar genelde altta yatan hadisenin tedavisini ve etkilenen kemik bölgesinin ç?kar?lmas?n? gerektirir. Osteoporoz k?r?k iyile?mesini bozmaz. Ancak azalm?? olan kortikal ve spongioz kemik kontak alanlar? nedeniyle normal kemi?in gücüne eri?mek için gereken süre uzayabilir (8,20).?v) Enfeksiyon: Enfeksiyon k?r?k kaynamas?n? yava?latabilir veya bozabilir. K?r?k bölgesinde enfeksiyon geli?ebilir veya k?r?k enfeksiyon zemininde olu?abilir. Enfeksiyonu ortadan kald?rmak için bir çok hücre bölgeye göç eder ve enerji ihtiyac? artar. Di?er yandan enfeksiyon normal dokuda nekroz, ödem, mikrovasküler tromboza sebep olarak iyile?meyi geciktirir. Bölgenin debridman? da ayr?ca doku hasar?na sebep olarak kaynamay? kötü yönde etkiler. Her ne kadar enfeksiyon k?r?k iyile?mesini engellese de, enfeksiyon bask?lanarak stabilize edilen bir k?r?k kaynayabilir. Böyle bir durumda kronik osteomyelit geli?ebilir. Ço?u durumda kronik osteomyelit, enfekte psödoartroza göre daha iyi bir sonuçtur (8,20). 25

26 4) TEDAV?YE BA?LI FAKTÖRLER:?) Redüksiyonun ba?ar? durumu: Redüksiyon yeterli de?il ise k?r?k uçlar? aras?ndaki bo?lu?un büyük bir kemik dokusuyla köprülenmesi gereklidir. Bu köprünün kemik dokusuna dönü?mesi uzun zaman al?r veya hiç kemikle?me olmayabilir. Tekrarlayan redüksiyon denemeleri ve manipülasyon; k?r?k uçlar? aras?ndaki damar a??zla?malar?n?, granülasyon dokusunu ve yeni kemikle?me için ön ko?ul olan fibrinli yap?y? veya çevreyi bozarak onar?m? zorla?t?r?r. Ayn? zamanda de?i?ik aralarla yap?lan redüksiyon denemelerinin her tekrarlan???nda yeni bir kanama ve olu?an çat?n?n y?k?m?ile kemik kaynamas? bozulur (8,20).??) Stabilizasyonun ba?ar? durumu: K?r???n redüksiyon sonras? herhangi bir yöntemle stabilize edilmesi onar?m dokusunu tekrarlayan hasardan korur. K?r???n stabilitesi özellikle yumu?ak doku yaralanmas?n?n fazla oldu?u k?r?klarda, k?r???n kanlanmas? kritik düzeyde ise ve k?r?k sinovyal eklem ile ili?ki içinde ise daha da önem kazan?r. K?r?ktaki a??r? hareket ise hematom, granülasyon ve kallus dokular?n?n yap?s?n? bozarak k?r?k iyile?mesini geciktirir veya engeller. K?r?k iyile?mesinde stabilitenin önemine ra?men baz? k?r?klarda k?r?k hatt?n?n hareketi kaynama problemi yaratmaz.?mmobilizasyonun baz? dezavantajlar? da göz önünde bulundurulmal?d?r. Özellikle eksternal tespitte; eklem hareketlerinde k?s?tlanma, kan ak?m?nda bozulma ve osteopeni geli?ebilir (8,20).???) Yüklenme ve mikrohareket: Ekstremite denervasyonu k?r?k iyile?mesini geciktirir. Egzersiz ise k?r??a olan yüklenmeyi artt?rarak k?r?k iyile?mesi üzerine olumlu etkide bulunur. Erken, kontrollü yüklenme ve hareket k?r?k iyile?mesini h?zland?r?rken; yükten kurtarman?n k?r?k kaynamas?n? yava?latt??? hem deneysel hem de klinik çal??malarda gösterilmi?tir. Genellikle k?r?k bölgesindeki fazla hareket ve olu?an periosteal kallus dokusunun boyutu aras?nda do?ru orant? vard?r. K?r?k hatt?nda 2 mm. nin üzerinde bo?luk bulunmas? kaynamay? bozar (36,37,52,62). Erken yüklenme medüller kanal içi bas?nc? artt?rarak osseöz venöz bas?nc? da artt?r?r. Bunun sonucunda kapiller filtrasyonu artar, osteoblast beslenmesi artar ve kaynama olumlu yönde etkilenir (72).?v) Cerrahi redüksiyon: Cerrahi redüksiyon yap?l?rken yumu?ak doku ve periost kesilece?inden, kemi?e ula?an arterler kopar veya s?yr?l?r. Bunun sonucunda k?r?k bölgesinin beslenmesi bozulur. Ayn? zamanda k?r?k uçlar?n?n redüksiyonu yap?l?rken uçlar aras?ndaki 26

27 k?r?k hematomu ve kallus geli?imi için ortam bozulur. Tespit amaçl? fazla materyal kullan?m?nda bu özellikler daha da önem kazanmaktad?r (8,20). v) Kemik grefti, kemik ili?i ve demineralize kemik matriksi: Taze damars?z kemik otogreftleri yeni kemi?i do?rudan olu?turacak hücreleri ve bunun yan?nda baz? büyüme faktörlerini içerirler. Spongioz otogreftler k?r?k iyile?mesi stimüle ederken, kortikal otogreftler ise mekanik destek sa?lar.?mplantasyondan sonra greft hücreleri diffüzyonla beslenirler. Damarl? greftler ise beslenme aç?s?ndan çok daha?ansl?d?rlar. Kemik ili?i osteoblastlara farkl?la?abilen mezenkimal prekürsör hücreler içermektedir. Psödoartroz tedavisinde kullan?lmaktad?r. Deneysel çal??malarda demineralize kemik matriksinin farkl?la?mam?? mezenkimal hücrelerin göçünü ve bunlar?n kondrositlere dönü?ümünü stimüle etti?i gösterilmi?tir (20). v?) Elektrik alanlar?: Normal canl? kemikte metabolik aktivite sonucu sürekli direk ak?m, mekanik deformasyon sonucu ise zamana ba??ml? elektrik alan? zaten vard?r. Elektrik alanlar? hücre proliferasyonu ve sentez fonksiyonunu h?zland?rarak k?r?k iyile?mesi üzerine olumlu etki yaparlar (45). v??) Ultrason: Deneysel ve klinik çal??malar dü?ük?iddette ses dalgalar?n?n uzun kemiklerde k?r?k iyile?mesini h?zland?rd???n?göstermi?tir (20). v???)hiperbarik Oksijen: Günde 2 saat 2-3 atmosferlik oksijen uygulamas? k?r?k iyile?mesini stimüle ederken, fazlas?n?n olumsuz etkileri olabilece?i bildirilmi?tir (20). 27

28 5- PLAK?LE?NTERNAL TESP?T Travmaya ba?l? k?r?k tedavisinde amaç tam, aktif ve a?r?s?z hareket kazanmakt?r. Bu?ekilde kemik ve yumu?ak dokular?n normal kanlanmas? h?zl? bir?ekilde geri döner. Ayr?ca elde edilen hareket, sinovyal s?v? ile eklem k?k?rdak beslenmesinin art???na yard?mc? olur. Sonuçta travma sonras? geli?en osteoporoz büyük ölçüde azalt?larak kemik yap?m ve y?k?m aras?ndaki denge sa?lan?r. K?r???n kaynamas? ve hastan?n konforu için tam, aktif ve a?r?s?z hareketin kazan?lmas? AO nun klasik görü?üne göre tam rijit stabilitede bir osteosentez ile amac?na ula??r. K?r?k kaynamas? için AO nun öne sürdü?ü 4 temel prensip; 1) Anatomik redüksiyon 2) Stabil internal tespit 3) Cerrahi s?ras?nda kanlanman?n korunmas? 4) Erken aktif a?r?s?z harekettir. Anatomik redüksiyon; tüm k?r?klar?n tedavisinde geçerli bir kurald?r. Uzunluk, rotasyon, metafiz ve diafiz aks?n?n düzenlenmesi demektir. Stabil tespit; cerrahi olarak tedavi edilen tüm k?r?klarda anatomik redüksiyonun devam? için gereklidir. Nötralizasyon pla?? kullan?ls?n veya kullan?lmas?n fragmanlar aras? kompresyon vidas? ile optimal iyile?me için stabilitenin sa?lanmas? gereklidir. Direk anjiojenik (Haversiyen) köprüle?me olur. Bu vakalarda dumanl? kallus görülmesi stabilite kayb? olarak de?erlendirilir. Bu durum k?r?k hatt?na yük vermenin azalt?lmas? gerekti?ini gösterir. Plak ve vida ile osteosentezde stabilite, plak ile kemi?in aras?ndaki sürtünme ile sa?lan?r (?ekil 8). Bu güç maksimum 1200 Newton olabilir (19). Stabilite, pla??n kal?nl???ndan, uzunlu?undan ve her bir fragmana uygulanan vida say?s?ndan etkilenmektedir (47). Şekil 8: Kortikal vida ve konvansiyonel plaklama tekniğinde stabilite plak ile kemiğin arasındaki sürtünme kuvvetine bağlıdır. 28

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar 1.GİRİŞ VE AMAÇ Kırık iyileşmesi güncel yayınlarda hala farklı süreçlerin değişkenliğinin koordinasyonunu içeren karmaşık bir olay olarak tariflenmektedir 1. Birçok tıbbi gelişmeye rağmen kırıklar hala

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ DİZ OSTEOARTRİTİNDE ARTROSKOPİK DEBRİDMAN VE VİSKOSÜPLEMANTASYONUN YERİ

Detaylı

HYALOBARRİER JEL VE SEPRAFİLMİN TENDON CRUSH YARALANMASINDA YAPIŞIKLIĞA ETKİSİ

HYALOBARRİER JEL VE SEPRAFİLMİN TENDON CRUSH YARALANMASINDA YAPIŞIKLIĞA ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Hüsamettin TOP HYALOBARRİER JEL VE SEPRAFİLMİN TENDON CRUSH YARALANMASINDA YAPIŞIKLIĞA

Detaylı

UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ

UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ Dr. Atilla AYDOĞAN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.Dr.

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şef V.: Op. Dr. Nejdet BİLDİK KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR. AYHAN NEDİM KARA SERVİKAL SPONDİLOTİK MİYELOPATİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE 2 SEVİYE ANTERİOR

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerahi Kliniği Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL DENEYSEL KOLON ANASTOMOZUNDA SİYANOAKRİLAT KULLANIMININ ANASTOMOZ SAĞLAMLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

SKEMK YARA TEDAVSNDE ERTROPOETNN ETKNL

SKEMK YARA TEDAVSNDE ERTROPOETNN ETKNL T.C. Salık Bakanlıı stanbul Eitim ve Aratırma Hastanesi Klinik efi: Dr. Gülen Bican SKEMK YARA TEDAVSNDE ERTROPOETNN ETKNL Dr. Mustafa Kemal Arslanta Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıpta Uzmanlık Tezi (Tez

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073 TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:13011073 Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla Hıncal Sorumlu Yazı şleri

Detaylı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. İsmail CEYLAN Doktora Tezi-2013 T.C. ATATÜRK

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ BĠTĠRME TEZĠ Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA DanıĢman Öğretim

Detaylı

DĐABETĐK RETĐNOPATĐDE VĐTREUS VEGF, IL-8 VE TNF-α SEVĐYELERĐ

DĐABETĐK RETĐNOPATĐDE VĐTREUS VEGF, IL-8 VE TNF-α SEVĐYELERĐ T.C. Đstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı DĐABETĐK RETĐNOPATĐDE VĐTREUS VEGF, IL-8 VE TNF-α SEVĐYELERĐ (Göz Hastalıkları Uzmanlık Tezi) Dr. RIFAT RASĐER Tez Danışmanı: Prof.Dr.HALĐL

Detaylı

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi T.C. S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: UZM. DR. CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA SERUM FETUİN-A DÜZEYİ, KALP KAPAK KALSİFİKASYONU VE

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

ISBN: 978-605-63275-0-6

ISBN: 978-605-63275-0-6 ISBN: 978-605-63275-0-6 Osteoporozda Tanı ve Tedavi 2012 Editörler Prof. Dr. Jale Meray Prof. Dr. Özlen Peker Editör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem El Doç. Dr. Zafer Günendi ISBN: 978-605-63275-0-6 Adres

Detaylı

PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nurettin TAŞTEKİN PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ

T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ SORUNSUZ FAKOEMÜLSĐFĐKASYON VE GÖZ ĐÇĐ LENS YERLEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANARAK KATARAKT CERRAHĐSĐ YAPILAN OLGULARDA ÖN SEGMENT PARAMETRELERĐ DEĞĐŞĐMLERĐNĐN PENTACAM-SCHEĐMFLUG

Detaylı

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR YL 2013 0002 BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI Vet. Hek. Ali GÜLAYDIN

Detaylı