Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği"

Transkript

1 Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: Web: Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği Mustafa Aydın Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Bu makaleye atıf için: Aydın, Mustafa, Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1 (Bahar 2004), s Bu makalenin tüm hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ne aittir. Önceden yazılı izin alınmadan hiç bir iletişim, kopyalama ya da yayın sistemi kullanılarak yeniden yayımlanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz kullanımına sunulamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır. Aksi belirtilmediği sürece Uluslararası İlişkiler de yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler yalnızca yazarına/yazarlarına aittir. UİK Derneğini, editörleri ve diğer yazarları bağlamaz. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Uluslararası İlişkiler Dergisi Söğütözü Cad. No. 43, TOBB-ETÜ Binası, Oda No. 364, Söğütözü ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E- Posta:

2 Mustafa AYDIN* Uluslararasl jli~l<iler'in kavramsal geli~iminde gerr;:elq:i teorinin ayn bir yeri vardlr. 1930'larm sonundan 1980'lerin ortalanna kadar disiplinin neredeyse mutlak hakimi olan gerr;:ekr;:i okul, alan iizerindeki etkisi nedeniyle slklzkla "uluslararasl ili~kilerin teorisi" olarak ifade edilmi!;!tir. Ortaya attlgl tartl~mall kavramlarm yam szra, uluslararasl ili~kileri felsefe, tarih ve hukukun etkilerinden kurtararak, ele aldlgl konulan kavramlar araczlzglyla incelemenin onciiliigiinii yaparak da disiplinin geli~imine katklda bulunan gerr;:ekr;:iligin belki de en etkileyici yam uzun siireli etkinligidir. Her ne kadar dayandlgl giir;: politikasl dii~iincesinin konservatif yaplsl, giiciin mutlak olarak olr;:iilemez/hesaplanamaz bir olgu olmasl, "giir;: dengesi" politikasma ve analiz odagl olarak devlete yapllan a~m vurgu, analizde merkezi bir kavram olan ulusal pkann tammlamaya direni i, determinist yapisl ve benzeri diger yonleriyle Ylllar ir;:erisinde siirekli ele tirilere muhatap ol;mi~sa da, realist gelenek yl11ar ir;:erisinde yeni aphmlar, eklemeler, gozden ger;:irmeler ve yontemsel degi imlerle ayakta kalmayl ba arml$tlr. Ustelik tiim ele tirilere ragmen, basitligi ve anla lllrllglyia realizm, Uluslararasl jli kiler' in en etkin ve yaygm teorisi olmaya da devam ediyor. Anahtar kelimeler: Teorile$me, Realizm (Gerr;:ekr;:ilik), Neo-Realizm, Ulusal (lkar, Giir;:. Realist Theory of Origin, Scope, International ABSTRACT Realist theory occupies a special place in the theoretical development of International Relations discipline. As the dominant theory of the discipline from mid1930s up until mid1980s, realism has often been dubbed as the theory of the International Relations because of its overwhelming influence on IR academia. In addition to controversial concepts it brought into IR discussions, realism has served the discipline by pioneering the study of international developments through conceptual analysis instead of traditional methods based on historical, legal, and philosophical studies. Although its various fundamental aspects (such as its conservative approach to world politics, emphasis on state and power, failure to define national interest convincingly, deterministic approach to international politics) have been criticized over the years from many perspectives, realist tradition has reemerged time and again as the leading conceptual explanation of the discipline. Finally, despite all its exposed' weaknesses, the realist theory of II\, with its clear and simple explanations, is still the most widely used approach in the area. Keywords: Realism, Neo-Realism, National Interest, Power, Balance of Power. * Doc;. Dr., Ankara Siyasal Bilgiler Faktiltesi, Uluslararasl ili kiler Boltimti. Uluslararasl jli kiler, Cilt 1, Sap 1, Bahar 2004, s

3 ULUSLARARASliLi~KilER Uluslararasl ili$kilerdeki koklu degi$imler genellikle teorik ac;:lklamalarda da onemli degi$imlere neden olur. Orne gin buyiik sava;;lar gelecek ylllardaki du;;unce sistemi ve deger kahplanm etkileyecek yeniden degerlendirmelere yol ac;:ar. 20. yuzyllda uluslararasl sistemi degi;;tirici Uc;: sava$ ya$andl: Birinci ve ikinci Diinya sava$lan He Soguk Sava$. Bunlarm her bid sava;; oncesi donemin neredeyse kutsal gorulen varsaylmlanmn ;;upheci gozden gec;:irmelerini dogurdu. TUm bu gozden gec;:irmelerde bir dunya gikii$u, degi$ime ugrasa da, her seferinde evrilip temel ozelliklerini koruyarak lsrarla varhglm surdurmeyi ba;;ardl: Gerc;:ekc;:ilik-Realizm. 1 Eger Uluslararasl ili kiler yazmml buwnuyle tarayabilseydik, ortaya c;:rkacak sonuc;:, realist (gerc;:ekc;:i) bakl ac;lsmdan yazliml eserlerin ac;lk ara ande oldugu olurdu. 0 kadar ki, 1930'lann sonundan 1980'lerin ortalanna kadar disiplinin neredeyse mutlak hakimi olan realist-gen;ekc;i okul slkhkla digerleri arasmda bir yakla lm/ ac;lklama olarak degil, uluslararasl ili;;kilerin teorisi olarak ifade edilmi;;tir.2 Bu makalede realist-gerc;ekc;i yakla$lmln neden bu kadar uzun sure bu kadar egemen oldugu Uzerinde durulmayacak, bu sorunun cevabl yakla$llnm c;e$itli unsurlan ortaya koyuldugunda kendiliginden ortaya C;:lkacaktlr. Burada unutulmamasl gereken Uluslararasl ili kilerin en kapsamh gene 1 teorisi (grand theory) olan gerc;ekc;iligin c;e;;itli versiyonlanyla birlikte kapsamh yapisma ve dominant konumuna ragmen, uluslararasl ili kilerde gerc;ekleri ortaya koyma/ ana liz etrnede tekele sahip olmadlgl ve diger ac;lklama/yakla;;lmlardan sadece bid oldugudur. 3 Realizmin Temel Unsurlan Realist teori, modem Uluslararasl ili;;kiler du ununde, 1. Dunya Sava lmn ardmdan disiplinde egemen olan idealist goru$un II. Dunya Sava lmn C;lkI ml ongorememesi/onleyememesi uzerine geli en, birey ve devletlerin siyasi davram lanmn ve uluslararasl politikanm anar ik yapismm nasil duzenli bir yaplya donu turulebilecegi tarh masmda ("Birinci Biiyuk Tarh ma"), selfdeterminasyon, ortakla~a giivenlik, demokratikle~me, ortak hukuk yapllanmn olu;;turulmasl ve bireyin rasyonelligini vurgulayan liberal bakl;; ac;lsmm ele tirisi ve alternatifi olarak ortaya c;1kt1. E. H. Carr'm The Twenty Years' Crisis (ilk bask11939) kitabmda aynntllanyla ele alman bu tartl;;mada, realistler 1920 ve 30'larda uluslararasl ili kiler yazmmda egemen olan titopyacl (idealist) Eu ~ah mada "realizm" ile "ger<;ek~ilik" vc "realist" ilc "ger~ek<;i" terimleri birlikte ya da birbirinin ycrine aym anlamda kullamlmlgtir. Realizmin disiplindeki egemenligi 1960'larda 0 kadar bclirgindi ki, "ger<;ek anti-realist bulmak ncrcdeyse imkanslzdl". William T. Fox ve Anetta Eaker Fox, "The Teaching of International Relations in the United States", World Politics, Cilt 13, Nisan 1961, s Farklrlrklar bir lara fa, bazl teme! fikir ve varsaylmlan payja trkjan i<;in pek <;ok yazar Uluslararasl lli kiler literattirtinde toptan realist olarak adlandmlml hr. Eu <;alr mada genel olarak realizmin tum versiyonlarmm ortak yonleri tizerinde durulmakla beraber, basitlik i~in temelde siyasi gerc;ck<;ilik iizerinde durulacak, yeri geldik<;c neorealizm'e dcginilecektir, 34

4 llluslamrasl ili kilerin "Gen;;ekr;i" Teorisi gc)rli;;leri, uluslararasi politikamn gen;ek yaplsml ve giic; politikasma dayanan temellerini kavrayamadlklan h;in aym jenerasyon ic;erisinde ikinci btiyiik sava;;m (II. Dtinya Sava;il) <;lkl;;ml engelleyememekle suc;ladllar. 4 Birinci Dtinya Sava;;l'nm sona ermesinin yarathgl umutlar, 1930'lardan itibaren diinya siyasetinde beliren karma;;a, diktatorlerin c;e;;itli tilkelerde hlzla yonetimi ele gec;irmeleri ve Milletler Cemiyeti'nin uluslararasl geli;;meler kar;;lsmdaki etkisizligi sonueu, genel olarak dti;;iintirler ve ozellikle de uluslararasl ili;;kiierle ilgilenenler arasmda umutsuzluk ve sinisizm duygulan yaratml;;t1. Sistemden duyulan hayal kmkhgl (jzellikle Amerikah dti;;tintirler arasmda gaze c;arpmaktaydl. Yaygm olan kam idealist reformeularm inanc;iannda yamlml;; olduklan yantindeydi. Bireyler ne mtikemmeldiler, ne de mtikemmeue;;tirilebilirlerdi ve ahlakm uluslararasi ili;;kiler ara;;hrma ve uygulamalannda herhangi bir wlti olamazdl. Orgtitler ise sava;; tehdidi tamamen ortadan kaldmlmadan reforme edilemezlerdi. Genellikle asked gtic;le ozde;;le;;tirilen 'gtic;' ulus-devletlerin aralanndaki ili~kilerde tek mutlakhk olarak gartilmeye ba~lanml;;h. Bu baglamda gtic; politikalan da artlk amoral veya irrasyonel degil, fakat kac;mllmaz kabul edilmekteydi. Akademik c;evrede ise, idealistler kendi fikirlerinin iki sava~ arasl donemde tamamiyle uygulanmadlgml ve dolaylslyla test edilmediklerini savunurlarken, kendilerini "realistler" olarak adlanduan bir grup akademisyen, aksine test edildiklerini, fakat Avrupa'mn tamamml ve dtinyanm yaylsliu c;igneyip ge<;en ordulara kar~1 duramadildanm soyltiyordu. Ozellikle Carr, "titopist-idealistler" olarak adlandlrdlgl akademisyenlerin temel varsaylmlanna sert ele~tiriler getirdigi kitabmda, 1930'lann geli~melerinin uluslararasl (jrgtitlerin zaylfhglm, devletler arasmdaki gtic; mlieadelesinin gerc;eklerini ve pasifizmi destekleyen kamuoyunun yanh;;hgml ortaya koydugunu ileri stirmekteydi. 5 idealizmin normatif temellerini (hukuk, etik degerler ve adalet anlayl~l) reddederek uluslararasl politika biliminin olu~turulmasl gerektigini ileri stiren Carr'm pe~inden giden Realistler, idealistlerin aksine, uluslararasl politika ara~tmnalannda odagm devletlerarasl ili~kileri belirleyen fakwrler olmasl gerektigini ileri stirdtiler. On lara gore bu fakwrler gtic; pe~inde ko~mak ve ulusal C;lkardl. Bu fakwrlere odaklanarak, devlet adamlanmn dtinyanm geli~melerini etkileme konusunda kar~lla~hklan SlmrJamalan c;ok daha 'gerc;ekc;i' bir sekilde anlayabileeegimizi soylediler. Her ne kadar realistler, 20. ylizylllll ilk <;eyreginde Uiusiararasl lli;;kiler yazllllllda egemen olan idealist/litopist dli lincenin geiit;;imi ve temel iinermeleri i<;in bkz. Atila Eralp, "Uluslararasl ili;;kiler DisipIininin Olu;;umu: Idealizm-Realizm Tarh;;masl", Atila Eralp (der.), Devlet, Sistem, Kimlik; Uluslararasl Ili kilerde Ternel Yakla lmlar, istanbul, Ileti im, 1996, s 'daki bas.klslllm onsozlinde (s. vii) belirttigi lizere Carr kitabllll, " diinemindc ingilizce konu ulan lilkelerdcki akadcmik ya da poptiicr neredeyse tom dti lintirlerin gti<; fakwrtinti tamamiyle giizardl eden parlak fakat tehlikeli analizlerinin eksikliklerini ortaya koymak amaclyla" yaznll;;tl. Edward H. Carr, The Twenty Years' Crisis, : An Introduction to the Study of International Relations, Londra, Macmillan, 1962'dcn aktaran Jack Donnelly, Realism and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, s

5 ULUSLARARASlili~KilER kurallar ve ahiakm dunya politikasmm pan;:asl ojdugunu kabul etseler de, kurallara saygmm ancak gu<; tehdidiyle desteklendiginde elde edilebilecegine inamyorlard1. 6 Uluslararasl ili;;kileri neredeyse tamamiyle ulus-devletler arasmdaki gu<; ve <;lkar mucadelesi olarak gorduklerinden, uluslararasl hukuk ve orgutlerin etkisi ve mumkiin olan uiusiararasl i;;birliginin <;apl konulannda pek az iyimserdiler. Aynca devletin teme! yukumliilugunun muglak bir 'uluslararasl toplum' kavramma degil, kendine oldugunu soyluyorlardl. Sava;;m ka<;milmaz oldugunu du;;unen realistler, ban;;m temeli olarak sijahslzlanma yerine, sava;;a hazlr olmayl onererek, mantlga ve iyiniyete dayah sava;; problemini <;ozme <;abasmm dunya politikasmm ger<;eklerini gozardl ettigini ileri surduler. Tum bu iddialar, II. Dunya Sava;;I'mn YlklClhgl ve travmaslyla birlikte, Uluslararasl ili;;kiler disiplininin bu ilk buyuk tarti;;masmm realistlerin lehine mnu<;lanmasma kahada bulundu. Bu ;;ekilde realistlerle idealistler arasmda Uluslararasl ili;;kilerin "neyi" <;ah;;masl gerektigi tarh;;masl yaplhrken, bu <;ah;;malann "nasil" olmasl gerektigi, yani metodoloji de ka<;lmlmaz olarak tartl;;maya dahil oldu. Uluslararasl ili;;kiler'de metodoloji tarh;;malanmn en onemli unsuru tarh;;an taraflann slkhkla "bilim" iinvamna sahip <;lkmaya <;ah;;malan nedeniyle tarh;;mamn genellikle uluslararasl ili;;kilerin ne ol<;ude "bilimsel" <;ah;;llabilecegi sorusu etrafmda donmesidir yiizyilda disiplinde geli;;me olmamasmm nedeninin dunya politikaslmn yeterince bilimsel bir ;;ekilde <;ah;;ilmamasl oldugunu soyleyen ilk dii;;iiniirler realistler olmu;;tur. Carr, "UtopyaCl idealistleri", arzulan ger<;eklerle kan;;t1rdiklan iddiaslyla eler;;tirerek, ger<;ek bilimin ilk once "olgulann" aslmda nasil olduklanm anlamaya <;ah;;masl gerektigini soyledi. Uluslararasl ilir;;kileri mumkiin oldugunca normatif olmaktan <;lkartip esas olarak ampirik yapmaya <;ah;;an Carr'm ardmdan giden diger realistler, orne gin Morgenthau, uluslararasl politika biliminin sadece tarihsel ve normatif degil, fakat genel ve teorik oimasl gerektigini de vurguladllar. Boylelikle, realist metodoloji bir taraftan Uiusiararasl ili;;kiler disiplininin slmrlanm zorlar ve onu hukuk, tarih ve politikadan giderek uzaklar;;tmrken, ote yandan 1930'lara kadar normatif ve betimleyici olan Uluslararasl ili;;kiler metodolojisine de ampirik ve a<;lklayicl bir karakter kazandlrd1. 8 Entellektiiel kokenlerini Thucydides'in Atina ile Sparta arasmdaki 36 Jill Stearns ve Lloyd Pettiford, International Relatiolls: Perspectives al1d Themes, Londra, Longman, 2001, s.24. John A. Vasquez (del), Classics of International Relations, 2. bask!, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1990, s. 68. Uluslararas! lligkilerde metodoloji konusunu elc alan iyi bir ~ah ma i<;in bkz. K. Knorr ve James N. Rosenau (der.), Contending Approaches to International Politics, Princeton, Princeton University Press, Hem Inetodoloji hem de paradigma tartr malanm igeren kapsamlr bir <;ah ma i<;in bkz. James E. Dougherty ve Robert L. Pfaltzgraff, Contending Theories of In tematiollal Relations: A Comprehensive Survey, 5. Bask!, New York, Addison Wesley-Longman, 200l. Her ne kadar realistlcr pozitif bilimin genel prensiplerinin uluslararas! ili kilere uygulanmas111! saglam! larsa da, 1960'larda yontem konusunda kendilerinden daha sistemli du ilnen

6 UluslararaSl jij kilerin "Gcrr;ekr;i" Teorisi Niccolo Machiavelli ve 17. ylizyll Ingiliz dti~tintirii Thomas Hobbes'un ~ah~malarmda bulan realist yakla~jmm gii~lii savunuculan arasmda E. H. Carr, Hans Morgenthau, Reinhold Niebuhr, Gottfried-Karl Kindermann, Kenneth Thompson, George Kennan, Henry Kissinger, Thomas Schelling, Kenneth Waltz, Hedley Bull, Robert Gilpin, Barry Buzan, Charles Jones, Richard Little, John Mearsheimer, John Lewis Gaddis, John G. Ikenberry, Charles L. Glaser, Joseph Grieco sayllabilir.9 Zaman i<;:erisinde realizmin kendi evrimi <;er<;evesinde yazarlan klasik, siyasal, yeni (neo), neoklasik, stratejik ve yapisal realizm gibi gruplara aynlml~sa da,lo hemen Wm yazarlann gene! olarak bireyden yola <;lkarak fakat devlet ve/veya sistem analiz duzeyinde iki temel soru/ sorunla ugra~tlklan soylenebilir: 1) Devletlerin uluslararasl ili~kilerinde takmdlklan tutumlar nasil a<;lklanabilir?; ve 2) Uluslararasl sistemin dinamikleri nasi1 a<;;lklanabilir?l1 Yirminci ylizyll uluslararasl ili~kilerine uyarlandlgmda realizm, devlet'i dlinya sahnesindeki en onemli aktbr oiarak gortir. Westphalia'dan bed ge~erli olan "devletlerin egemen e~itligi" prensibi <;er<;evesinde uluslararasl ili~kilerinde devletlerin cevap verdigi! sorumlu olduklan herhangi bir list otorite olmadlgl i<;;in (yani devletler egemen olduklan i<;in) uluslararasl sistem anar~ik bir ortamdlr.12 Bu yaplda, siirekli devletlerarasl <;lkar <;;at1~malarma tamk olan uluslararasl ili~kilerde <;;ah~malann nihai <;oziimii (egemen devletler, akademisyenlerin meydan okumalanyla kar~lla~hklarmda "bilimsel" metoda en fazla direnenler de yine onlar olmu tur. Bu direnme de disiplinde gelenelq:iler ile davra11l~salcllan 1960'larda kar~l kar lya getiren ve esas itibariyle sosyal bilimler felsefesi tizerine farkh gorti lerin ortaya kondugu ~al1 manm odak noktasl olmu tur. C;:e itli ornekler i~in bkz., Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics, New York~ Charles Scribner's Sons, 1932; Hans]. Morgenthau, Politics Among Nations; The Struggle for Power and Peace, 6. bask!, New York~ Knopf, 1985 [Ttirk~esi: Baskm Or an ve Onsal Oskay (~ev.), Uluslararasl Politika, Ankara, Ti.irk Siyasi Ilimler Derncgi, 1970]; George F. Kennan, Realities of American Foreign Policy, Princeton, Princeton University Press, 1954; A. Henry Kissinger, A World Restored, Boston, Houghton Mifflin, 1957; ve American Foreign Policy: Three Essays, New York, W. W. Norton, 1969; Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York, Columbia University Press, 1977; Kenneth Waltz, Theory of International Politics, New Yok, Random House, 1979; Thomas Schelling, The Strategy of Conflict, Boston, Harvard University Press, 1980; Bany Buzan, Charles A. Jones ve Richard Little, The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, New York, Columbia University Press, 1993; Jolm J. Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions", International Security, Cilt 19, No 3, Ku;; ReaJizmin kendi i<;erisinde pek c;:ok farkh gorti ti savunan yazan banndlrmasmdan hareketle bazl analizciler realizmin kesin varsaylm ve onermelerle tammlanan bir teori olmadlgl, daha <;ok "genel bir yonelim", "felsefi bir bakl~ ac;:lsl", "gev:;;ek ~er~eve" veya "teoriyi ekillendiren normative ifadeler btittinti" oldugunu belirtiyorlar. Bkz. Donnelly, Realism and International Relations, s. 6; Robert Gilpin, "1be Richness of the Tradition of Political Realism", Robert O. Keohane (der.), Realism and Its Critics, New York, Columbia University Press, 1986, s. 304; Yale H. Ferguson ve Richard W. Mansbach, The Elusive Quest: Theory and International Politics, Columbia, University of South Carolina Press, 1988, s. 79; ve Joel H. Rosenthal, Righteous Realists: Political Realism, Responsible Power, and American Culture in Nuclear Age, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1991, s. 7. Thomas R. Cusack ve Richard J. Stoll, Exploring Realpolitik: Probing International Relations Theory with Computer Simulation, Boulder, Lynne Rienner, 1990, s. 53'den aktaran Dougherty /Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations, s. 64. Farkli realist yazarlann temel ilgi alanlanm ozetleyen bir tablo.<;in bkz. Donnelly, Realism and International Relations, s

7 UlUSlARARASlili~KilER aralannda arabuluculuk yapabilecek bir ust otorite tammadlklan ic;in) ancak sava;;la olur. Bu anar;;ik ve dolaylslyla c;atl;;ma dolu uluslararasl ortamda devletlerin en bnemli ugra;;l varhklanmn devamldlr (ulusa1 beld.. national survival). Bu sonuca ula$mak ic;in hic;bir $ey guc; (power)13 e1de etmekten daha bnemli degildii. C;:unku uluslararasl sistemin anar;;ik yaplsl ic;erisinde devletleri yetenekleri/olanaklan c;erc;evesinde slralayan hiyerar;;ik bir yapl sbz konusudur. Bu yapl ic;erisinde devletler c;e$itli ittifaklar ve koalisyonlar kursalar da, varhklanm surdtirmek ic;in temelde kendi olanaklanna dayanmak zorundadlrlar. Yani, anar$ik uluslararasl ortam devletleri kendi guvenliklerini sadece kendi gtic;lerine dayanarak saglarnaya yc)nelik stratejiler uretmeye, bnlernler alrnaya ybnjendirir. 14 Bu nedenle relistler ic;in uluslararasl politika gtic; etrafmda dbnei. Sava;; ise gtic; elde etrnenin ya da sahip olunan gucu kullanrnanm normal bir yolu olarak kabul edilii. Bu c;erc;evede, basitle$tirme riskini gbze alarak hemen tum realist uluslararasl ili$kiler teorisyenlerinin payla$hklan ternel fikir ve varsaylmlan ;;u ;;ekilde bzetleyebiliriz: 1. jnsan dogasmm kotiimser degerlendirilmesi: a. Bireyler dogalan geregi sadece kendilerini du$tinen bencil varhklardlr ve bu zafiyetlerini giderecek yetkinlikten yoksundurlai. insanlann doga halinden kurtulmak amaclyla biraraya gelerek olu$turduklan devletler de, insan1ar gibi, sadece kendi C;lkarlanm du;;tinurler. b. Bireyler dogalan geregi bulunduklan c;evreye egemen olma gtidtisu ve bunu ger:.,ekle$tirebilmek ic;in surekli guc; elde etme arzusu duyarlar. GUC; elde etme gudtisunti ortadan kaldlrma istegi hayalci bir beklentidir: 'insan dogasl kadirn <;agdan beri degi$merni$tir' Ulusal giivenlik ve devlet bekasma verilen onem: Uluslararasl politikamn temel ve en bnemli aktbru devlettii. Devletlerle ilgili akilda tutulmasl gereken iki bnemli unsur devletlerin egemen olduklan ve en temel i$levlerinin gu<; c;er<;evesinde tammlanrnl$ ulusal C;lkarlanm (national interest defined in terms of power) gerc;ekle$tirmek oldugudur. 3. Uluslararasl ili kilerin temel olarak r;atl~ma ir;erdigi ve bu r;ah~malann sonunda sava la r;oziimlenebilecegi inancl: insanlar temelde bencil olduklarmdan 12 Uiusiararasl iligkiler literattirtinde 'anar~i' kavrailll dtizen saglayan ve davram~lan ;;ekillendiren kurallara uyumu denetleyen bir tist otoritenin yoklugunu ifade eder. Anar~i, kaos ya da dtizensizlikle kan tmlmamahdlr; sadece basit alt-tist ili~kisi <;en:;evesinde hiyerar;,;ik siyasi dtizenin yoklugudur. Daha ayrmhh bir tartigma i<;in bkz. Bull, Tile Anarchical Society. 13 Gtie;;, basit<;e, "digerlerinin davral1l lanm arzu edilen yonde degi tirme veya etkileme yetisi" olarak talllmlanabilir. 14 Bu <;aballln nasi! tekrar giivensizlikle sonu<;landlgml ve devletleri "gtivenlik ikilemi" ic;;erisinde ya amaya zorladlgml gormek i<;in bkz. John H. Herz, Political Realism and Political Idealism, Chicago, University of Chicago Press, Kenneth W. Thompson, Moralism and Morality in Politics and Diplomacy, Lanham, University Press of America, 1985, s

8 UluslararaSl iii kilerin "Gen;ekri" Teorisi digerleri ic;in zararh olsa ve dolaylslyla <;atl maya neden olsa bile kendi <;1l<arlanm ilerletmeye <;ah lrlar. insan dogasml degi tiremeyecegimize gore bu tilr davram m degi ebilmesine de ihtimal yoktur. ate yandan, sorun sadece ins an dogasl degildir; fakat uluslararasl alanda merkezi otoritenin olmamasldlr. Bu anar i ve guvensizlige neden olur ve devletleri temkinli davranmaya ve oncelikle ulusal <;lkarlanm dikkate almaya zorlar. Bu artlarda uluslararasl politika guc; h;:in mucadeledir (a struggle for power). <::unku, uluslararasl sistemin anar ik yaplsmda devletler, digerleri tarafmdan kontrol edilmekten kac;mmak i<;in, yeterli ve gerekli guce sahip olmak zorundadlrlar. Bunun yolu da askeri hazlrhktan gec;er. Askeri gu<;, devletin varhgml surdurebilmesi ve ulusal guvenligini saglayabilmesinin en onemli unsurudur. 4. Uluslararasl politikada i9 politikadakine benzer geli menin olabilecegine dair upheci yakla lm. Bu tezlerden yola <;lkan realistler uluslararasl ili kilerinde takip etmeleri i<;in devletlere guc; dengesi (balance of power) politikasl izlemelerini saghk veren pragmatik bir yakla lm sunarlar: Realpolitik. 16 Realist du uncenin belki de en onemli iddiasl varsayllnlarmm evrenselligidir. Bireyler, dogu tan getirdikleri ozeliikleriyle heryerde aymdlr ve digerlerinin onunde olma arzusu ile digerleri tarafmdan kontrol edilmekten kac;mma durtilsu evrenseldir. Onde ve yonlendiren olma arzulanyla insanlar ili kilerinde -uluslararasl ili kiler dahil- stirekli rekabet i<;indedirler ve digerlerine kar 1 avantaj/ustunllik elde etme gayretindedirler. 17 insan dogasmm bu negatif degerlendirmesi 20. yuzyllm onde gelen realist du untiru Morgenthau'nun uluslararasl ili kiler teorisinde (Politics Among Nations, ilk bash 1948) belirgin bir ekilde ortadadlr. Morgenthau insanlann a<;lk<;a gti<; pe inde ko tuklanna inamr. Bu ozellikle siyasette ve uluslararasl ili kilerde belirgindir: "Politika gu<; i<;in mticadeledir. Nihai ama<; ne olursa olsun, gti<; onun evvelemirdeki hedefidir ve bunu elde etme, koruma ve gosterme ara<;lan siyasi hareketin teknigini belirler" Gu<;: dengesi kurafi11, Uluslararasl lli$kilerin en Ust duzeyde teorik geli~meyi gosteren klasik du~unudur. Teorinin ilk versiyonlan ikili-denge Uzerinde dururken, daha sonraki versiyonlan <;oklu-denge kavramlm getirdiler ve bir sure soma da 'dengeleyici' kavraml kullamlmaya ba landl. Bkz. E. B. Hass, "The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda?", World Politics, Cilt 5, Temmuz Bu teori, doga halinin mutlaka sava$ hali demek olmadlg1l1l gosterme <;abasl olarak gorulebilir. Buna gore, devletlerin guvenlik ikilemlerince zorlandlklan gi.i<; mucadelesi kac;milmaz <;ati\ima yerine aralannda genel bir dengeye (equilibrium) yol a<;ma egilimindedir. Mustafa Aydm, "Uluslararasl Ili kilerde Yakla lm, Teori ve Analiz", 5iyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, Cilt 50, No. 3-4, 1996, s Robert Jackson ve Georg Sorensen, Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press, 1999, s. 6. ' 18 Morgenthau, Politics Among Nations, s

9 ULUSLARARASlili~KilEl1 Thucydides, Machiavelli, Hobbes ve k1asik rcalizmin temellerini buldugu tum diger yazarlar buyuk oranda bu goruf;>u paylaf;>lrlar. GucOn hedcflenmesi, eldc edilmesi ve kullammmm siyasi faaliyetin temel ugraf;>l olduguna inamrlar. Bu nedenle ulus1ararasl politika da herf;>eyin Otesinde 'guc; politikasl' olarak tammlamr: ulusal C;lkarlarm korunmasl ve devletin bekasl ic;in devletlerarasl rekabet, c;ahf;>ma ve savaf;>m surekli olarak kendini tekrarladlgl bir arena. Bu anarfjik yapl ic;erisinde bireylerin biraraya gelerek oluf;>turduklan dev1et1er, tipkl bireyler gibi, birtaklm ortak evrenscl ozelliklere sahiptirler. Her ne kadar devletler sahip olduklan guc; c;erc;evesinde ef;>it degiller ve uluslararasl politikada devletler arasmda bir guc; hiyeran,;isi mevcutsa da, devletler gunluk faaliyetlerinde benzer if;>levleri yerine getirmeye C;ahf;>malan anlammda birbirinin aymdlr. Bu durumda onlan aylrteden yaphklan if;>ler ya da ozellikleri de gil, bu if;>leri yerine getinne becerileridir. 19 Bu nedenle, ister antik Yunan f;>ehir devletlerinden bahsedelim, ister modem u1us-devletleri ele alahm, temel anahz duzeyi (level of analysis) ve esas analiz birimini (unit of analysis) oiuf;>turan devlet her yerde aymdlr. Uluslararasl ilif;>kiler de temelde devletlerarasl ilif;>kilerin c;ah;111masmdan ibarettir. Her ne kadar, realist gelenek uluslararasl ilif;>kilerde devlet-dlf;>l aktorlerin (bireyler, uluslararasl orgtitler, STO'ler, c;okuluslu f;>irketler, teror orgtitleri vb.) varhglm yadslmazsa da, diger tilm aktorler ya onemsizdir ya da daha az onemlidir; devlet herha1ukarda digerlerinin hareket sahasml belir1eyen birincil (primary) aktordur. Bu c;erc;evede ortaya C;lkan evrensel devletin diger ortak ozellikleri f;>u f;>ekilde ifade edilebilir:20 1. Devlet biitiinciil (unitary) bir aktordiir: Analitik ac;ldan realizm devleti metaforik bir zaria C;evrelenmif;> bir varhk olarak de allr. Yani realist dev1et dlf;> dunyaya karf;>l bir1ef;>mi1;l-btitun1ef;>mif;> tek bir birim gibi davramr. Bu analizde, realist duf;>uncenin dayandlgl temel varsaylm bir ulkenin ic;indeki fark1111k1ann eninde sonunda devleti dlf;> dunyaya karf;>l temsil eden hukumetin tum devlet adma tek bir aglzdan konuf;>abilmesine olanak saglayacak f;>ekilde ~()zumlendigi ve devletin (ya da on un adma hareket eden hukumetin) buna yetkisi oldugudur. Devlftlerin belirli bir anda belirli bir konuda tek bir politikalan oldugunu varsayan bu yaklaf;>lm c;erc;evesinde dev1etin btituncul bir aktor oldugu ac;lktlr. Zaman zaman istisnalan ortaya ~lksa da, bunlar kaideyi bozmaz, hatta genel prensibi destekler. C;:unku, orne gin belli bir konuda bir ulke ic;inde fark11 politika oneri1eri oldugu hemen her zaman devlet (ya da onun yetkili organlan) alternatif goruf;>leri biraraya getiren ortak ve amirane bir siyaset bildirimiyle durumu duzeltici onlemler alii' ve dlf;>anya karf;>l tek bir politikayla C;lkIhr. 19 Waltz, Theory of International Politics, s Bu ozellikler Paul R. Viotti ve Mark V. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, New York, Macmillan, 1987, s. 5-7 ve 35-37'den ozetlenmi tir. 40

10 UluslararaSI jzi kilerill "Gen;ckr;:i" Teorisi Realistler, zaman zaman btirokratik olu~;umlar, htiktimet-dl~l ya da ulusotesi kurumlarm devletin c,;:e~itli kararlanna aykm davranabileceklerini de gozardl etmez. Fakat, realistlere gore bu ancak c,;:lkarlarm devlet tarafmdan kontrol edilmeyi gerekli ktlacak kadar onemli gortilmedigi durumlarda ortaya <;lkar. Eger meseleler ve bunlara bagh olarak <;lkarlar yeterince onemli hale gelirse, devlet duruma mtidahale ederek btirokratik farkhhklara ve/veya htiktimet-dl~l aktorierin merkczi politikaya aykm gelen hareketlerine son verir. 2. Deviet rasyonel bir aktordiir: Buna gore devletlerin dl~ politika olu~turma stireci rasyoneldir. Bu Slraslyla btirokratik dtizeyde hedefierin ortaya konmasl; bunlara ula~mak i<;in buttin oiasl altematiflerin belirienmesi; devletin sahip oldugu yetenekler c,;:erc,;:evesinde uygulanabiliriiklerinin degerlendirilmesi; gerc,;:ekle~tiri1ebiliriiklerin~ gore slralanmasl; her birinin maliyet ve avantajmm tespit edilmesi; ve ttim bunlann sonucunda da hedefienen amaca ula~mada fayda maksimizasyonunu saglayacak olan altematifin sec,;:ilmesini ic,;:erir. Ote yandan, realistler de devleti rasyonel bir aktor olarak gormenin pratikte birtaklm zoriuklar dogurdugunun farkmdadlr. Bir kere, karar vericiler gerc,;:ek hayatta slkhkla deger/fayda maksimizasyonuna ula~malanm saglayacak btittin bilgi ve enformasyona sahip degillerdir. Ortada pek c,;:ok belirsizlik olabilecegi gibi, karar vericiler onlan yanh~ kararlar almaya yonlendirebilecek algilamalar ve onyargilara da sahip olabilirler. Fakat, her haltikarda yapilan sec,;:im, her zaman altematifierin en iyisi ve hatta deger maksimizasyonunu saglayan altcmatif olmasa bile, en azmdan eldeki meseleyi halletmek ic,;:in karar-verici tarafmdan varoldugu ongortilen alternatifler arasmda yeterli olarak algilanandlr. Diger bir ifadeyle, en optimal sec,;:im olmasa bile, yine de hedeflenen amac,;: c,;:erc,;:evesinde elde var olduguna inamlan alternatifler arasmdan rasyonel bir se<;im yaplhm~tir. 3. Devletlerin uluslararasl arenada kar lla hklan sorunlar hiyerar isinde ulusal giivenlik en tepede yer allr: Realist analizlerde askeri-stratejik konular ve bunlarla ilgili politikalar uluslararasl ili~kilerde egemendir. Bu nedenle realistler devletler arasmda varolan veya potansiyel c,;:ati~malara odaklanarak uluslararasl istikrarm nasll saglamp korunabilecegini, nasil bozuldugunu, anla~mazhklann <;oztimtinde gtictin kullamlabilirligini ve devletlerin toprak btittinltiklerine tecavtiz edilmesinin nasil onlenebilecegini ara~tinriar. Anahtar kavram olan gtic,;: <;erc,;:evesinde realistler, devletin bekasl ic,;:in ~art gordtikleri askeri gtivenlik ve stratejik meselelerle (high politics) daha az onem verdikleri ekonomik ve sosyal meseleler (low politics) arasmda aynma giderler. Devletler gibi uluslararasl sistemin yapisl ve i~leyi~i de evrenseldir. DolaYlslyla realist yeakla~lmm analizleri sadece belli bir donem ic,;:in veya belirli iilkeler ic,;:in degil, ttim devletler ve ttim zamanlar ic,;:in gec,;:erlidir. Bu da realistleri uluslararasl poldkada ic,;: siyasi hayatla kar~ila~tmlabilecek bir ilerlemenin 41

11 ULUSLARARASliLi~KiLER (progressive change := geli;;meci degi;;im) mumkun olmadlgl inancma goturur. Bu aym zamanda uluslararasl ili;;kiler teorisinin sadece belli donemlerde degil, uluslararasl politikanm temel ozellikleri hi<; degi;;medigi i<;in, her zaman ge<;erli oldugu anlamma gelir. Fakat, tum bunlar realizmin bir normatif yammn olmadlgl anlamma gelmez. Realizmin normatif yonu devlet adamlannm en temel hedefinin ulusal guvenligin ve devletin varhgmm devammm saglanmasl oldugunu soyledigimizde ortaya <;lkar. \=unku, ulusal guvenlik ve devletin bekasl realist du;;uncede dl;; politikayl harekete ge<;iren degerler olarak sunulur. 21 Devletin varhgl vatanda;;lann iyi bir hayat surmeleri i<;in ;;arttir. Guvenligi saglayan, refahl gu<;lendiren devletin yoklugunda insan hayati 'yalmz, sefil, aclmaslz, vah;;i ve klsa' olurdu. 22 DolaYlslyla devlet topragm, nufusun ve toplumun aylrtedici degerlerinin koruyucusudur. DH;, politikanm ba;;ansml degerlendirecek nihai mirengi noktasl ise ulusal <;lkardlr. Ote yandan, toplumsal degerler devletlerle slmrhdlr ve devletlerarasl <;ah;;ma ve gerilim alam olan uluslararasl ili;;kilere uygulanamazlar. 23 Tum devletlerin kendi ulusal <;lkarlan pe;;inde ko;;makta olduklan olgusu diger devlet ve hiikumetlere guvenilemiyecegi anlayl;;ml da beraberinde getirir. Bu durumda tum uluslararasl anla;;malar ge<;ici ve devletlerin kurallanyla bagh olma arzulanyla smlrhdlf. Tum devletler kendi ulusal <;lkarlan i<;in uluslararasl yukumluluklerini gozardl etmeye hazlr olmahdlrlar. Ahlaki anlamda bagl!tisiz devletler arasmda uluslararasl yukumluluk diye bir ;;ey sozkonusu olamaz. \=unku devlet adamlanmn en temel yukumlulugu ulusal <;lkann korunmasl ve ilerletilrnesidir. Bu yargl hi<;bir yerde Machiavelli'nin Prens'indeki kadar a<;lkhkla dile getirilmemi;;tir: Bir Prens (... ) diger ins21nlann iyi ol21r21k dcgerlendirdigi pek c;ok $ey1e kendini b21gl21y21m21z, (... )c;unku dev1eti surdiirmek ic;in slkhk121 kcndi sozune, iyi niyete, ins21nhg21 ve dine k21r$1 h21reket etmek zorund21 k21h1'. Bu neden1e, $21ns riizg21rl21n ve siy21setin k21yp21khgmm t211eplerine gore kendini degi$tirmeye hazir olmah, (... ) miimkiin oldugunca iyiden 21yn1mamah, f21kat durum gerektirdiginde kotiiyii de nasil yapac21gini bilmelidir.24 Genel olarak, bir taraftan uluslararasl politikanm degi;;medigini, yuzylliardir benzer kahplar <;er<;evesinde hareket edildigini soylerken (yani bireylere gidi;;atr degi;;tirme konusunda fazla bir insiyatif tammazken), diger taraftan devlet adamlannm en temelde "devletin bel<iismm saglanmasl" olarak tammianan uiusal <;lkar pe;;inde ko;;malan "gerektigini" soylemek a<;lk<;a 21 Jackson/Sorenson, Introduction to International Relations, s Thomas Hobbes, Leviathan, def. C. B. Macpherson, Harmondsworth, Penguin, 1986, s Morgenthau, Politics Among Nations, s Niccola Machiavelli, The Prince, New York, Oxford University Press, 1984, s

12 UluslararaSl ili$kilerin "Gen;ek<;i" Teorisi normatif bir Hade tarzldlr. Fakat, bu noktada klasik realizimle <;:agda~ (neo)realist modeller arasmda onemli bir farkhhk vardlr. Klasik realizm, Uluslararasl ili~kilerin 1960'larda davram~salc1 e1e~tirilerden etkilenmesinden once egemen olan ge1eneksel yakla~lmlardan biridir. Antik Yunan'dan bugtine kadar <;ok farkh tarih dc)nemlednde ya~aml~ olan klasik realistier temel yakla~nnlannda normatif olup, ulusal guvenlik ve devlet bekasl gibi siyasal degerlere odaklanml~lardl. Realizmin davram~salc1hgm etldsiyle evrimle~en c;agda~ (neo) versiyonlan ise temelde davram~salclhk somas1 'bilimsel' metodolojiyi kullanarak uluslararasl sistem ve yaplya odaklanarak normativizmden uzakla~lrlar.25 Kokenleri Her ne kadar modem bir u1us1ararasl ili~kiler yakla~lml olarak rea liz min hakimiyeti II. Dtinya Sava~mdan soma ba~laml sa da, Thucydides (Lb ), Machiavelli (16. ytizyil) ve!--[obbes (17. ytizyil) hemen turn analizlerde realizmin k1asikled arasmda sayillrlar. 26 bte yandan, 20. ytizyllda realizmi sistematik olarak uluslararasl ili kileri a<;lldayacak ekilde ortaya koymadaki katl<jlan nedeniyle ve C;izdigi genel <;er<;evey1e sadece kendinden soma gel en realistler i<;in degit fakat realizmin kan;>1smda konum1anarak u1us1araras1 ili kilerin farkh okuma1anm ge1i tiren1er i<;in de ba langl<; noktasl olan 20. ytizyll Alman-Amerikan uluslararas1 i1i kiler teorisyeni Hans J. Morgenthau da bu gruba dahi! edilebilir. Kadim Yunan ehir-devletleri olan Atina ile Sparta arasmdaki Peleponnez sava lanm (tb ) anlathgl tinlti kitabml Thucydides, "i;;birligi ve ytiksek moral degerlerden c;ok gij<; politikasmm [yani u1usal <;lkar ve gti<; pe inde ko manm] devletler arasl ili~kileri ve c;ati mayl nasil etkiledigini gostermek ic;in kullanml~tlr".27 U1uslararasl ili kilerde "gti<;liintin yapabileceklerini yapacagml, gti<;stiz 0lan1annsa bunlan kabullenmek zorunda olduklanm" ileri stiren Thucydides/ 8 realist dti~tincelerini kti<;tik bir gti<; olan Melos'un lider1eriyle yapbklan konu~mada donemin btiytik gticti Atina'mn komutanlannm agzmdan verir. iki devlet arasmda Lb. 416'da ya~anan gerilim slrasmda gtic;1ii Atina'hlarm adalet duygusu ve ilkelerine atjfta bulunarak baglmslz bir devletin onuruna saygl gostermeleri gerektigini iled stiren Melianlara kar~l, adaletin bil' '5 Jackson/Sorensen, Introduction to International Relations, s '6 Bkz. Torbjorn L. Knutsen, A History of International Relations Theory, An Introduction, Manchester, Manchester University Press, 1992, s '7 Stearns/Pettiford, International Relations, s. 26; Viotti/Kauppi, Tnternatiollal Relations Theory, s Thucydides'e gore Atina'yla Sparta arasmdaki sava\ll kaqmlmaz blan Atina'nm artan gticti ve bunun Sparta'da yarattjgl korkuydu. Thucydides, History of the Pelopol1l1esiall War (der. M. 1. Finley, tel'. Rex Warner), Harmondsworth, Penguin, 1972, s Thucydides, History of the Pelopol111csian War, s

13 ULUSLARARASlili~KilER c;ef;lit uluslararasl ilif;lkiler modeli olduguna, fakat herkesin ef;lit degerlendirilmesi anlamma gelmedigine, aksine herkesin gtictine gore yerini bilmesi gerektigine inanan Thucydides'in Atinah komutana verdirdigi cevap oyledir: Adaletin ekli gucun e itligine dayamr; aslmda gil<;lu gucu yettigini yapar, zaylflarsa kabul etmeleri gerekeni kabullenirler. (...)Guvenli kural ~udur: Kendi e~itine kar~l durmak, kendinden usttin olanlara kar l caydmclhkla kan;nhk vermek ve kendinden altta olanlara anlayl~la davranmak. (...)bu to plant! sona erdiginde yeniden tekrar tekrar du~unun: Burada tarh tiglmlz ulkenizin kaderidir; sadccc bir ulkeniz var ve onun gelecegi sizin vermek uzere oldugunuz, iyi ya da kotti, tek bir karara baghdlr. 29 Bu belki de uluslararasl ili kilerin temelde devletlerarasl anar i oldugu, devletlerin guc; politikasmm ilke ve kurallanyla hareket etmekten ba ka alternatiflerinin olmadlgl, guvenlik ve bekamn temel degerler oldugu ve savar;;m nihai karar mercii oldugu anlaylr;;lmn en ac;lk ornegidir. 30 Thucydides aynca yine konur;;turdugu Atinah komutanlardan birinin "Komr;;ular arasmdaki dur;;manhk bagunslzhgm aynlmaz parc;asldlr" ifadesiyle uluslararasl ilir;;kilerde daha sonra gelir;;tirilecek olan egemenlik ve anarr;;ik uluslararasl ortam kavramlan arasmdaki baglanttya da ir;;aret etmi tir. 31 Machiavelli ise devlet adamlanna giic; maksimizasyonu lc;m pratik tavsiyelerde bulunmu tur. Machiavelli ic;;in temel siyasi deger ulusal baglmslzhkhr. Yoneticilerin temel sorumlulugu her zaman kendi ulusal C;lkarlanm korumak, ilerletmeye c;ahr;;mak ve bekayl saglamakhr. Bu da guc;lii olmayl gerekli blar. Eger bir devlet guc;;lu degilse, bu digerlerinin avl olmaya davettir. DolaYlslyla yonetici av de gil avcl olmahdlr. Bu gerektiginde ulusal C;lkarlann korunmasmda aclmaslzhk da ic;erir. 32 Machiavelli'nin tavsiyeleri aynca eger C;;lkarlar gerektiriyorsa verilen sozlerin tutulmayabilecegini de ic;eriyordu. Bu da Machiavelli'nin ahlakslz olarak su<;lanmasma neden olmur;;tur. Fakat, belki de Machiavelli'nin dur;;uncelerini ahlakslz (immoral) olmaktan c;ok, ahlak dlr;;l (amoral) olaral tammlamak daha dogrudur, c;unku Machiavelli moral veya etik davramr;;lll ancak belirli insan ilir;;kilerinde gec;;erli olduguna, devlet adamlarmm tedbirli davranmak ve siyasisosyal duzenin zafiyetlerine dikkat etmekten bar;;ka alternatifleri olmadlgma inamyordu. 33 Her ne kadar Machiavelli etik ya da adaletle dogrudan 29 Ibid., s Jackson/Sorenson, IntroductlOn to International Relations, s Aktaran A. Lijphart, 'The Structures of the Theoretical Revolution in International Relations', International Studies Quarterly, Cilt 18,1974, s Jackson/Sorenson, Introduction to International Relations, s Stearns/Pettiford, International Relations, s

14 UluslararaSI tli kilerin "Ger~el((;i" Teorisi ilgilenmemi~se de, ins an dogasml tamamiyle olumsuz gbrdugti ve ahlaki degerlerle genel adalet sbylemini halihazlrda gtic;lu olanlann tercihleri olarak degerlendirdigi anla~lhyor. Thomas Hobbes'un c;ah~malan da realist duf;>unurler uzerinde etkili olmuf;>tur. Hobbes analizlerinde, toplumsal sbzlef;>me bncesi insanlann birbirleriyle c;at1f;>ma ic;inde yaf,3achklan doga hall (state of nature) kavramml prens1er arasi ilif;>kilere uyarlamlf;>br. Dogal hallerinde tum insanlarm hayatlan tehlikededir ve kimseye guvenemezler. 34 jnsanlarm siirekli birbirlerinden korkarak yaf;>adlldan bu ortamdan kurtulu~;un yolu egemen devletlerin kurulup korunmasldlr. Dolaylslyla insanlar birbirlerinden korkulanm ortak bir guvenlik pakti (Commonwealth--devlet) kurarak af;>arlar. Bunu manhklan geregi degil, korkulan geregi yaparlar ve sonuc;ta kendilerini birbirlerinden ve dlf;> tehditlerden koruyacak mut1ak otoriteye ve yeterli giice sahip devleti (Leviathan) 0Iuf;>tururlar. 35 Bbylece 0 devletin korumasl altmda refahlanm gelif;>tirme af;>amasma ula~lrlar. Fakat bu oluf;>um bir baf;>ka sorunu beraberinde getirir: Tehlikeli doga halinden kurtulmak ic;in oluf;>turulan devlet aym anda devletler arasmda benzer bil' doga hali, ya da uluslal'al'asl ilif;>kilel' literattil'tindeki ifadesiyle "guvenlik ikilemi" dogurul' (bkz. not 14). Egemen otoriteye sahip krallal', "baglmslzhklanndan dolayl [kendilerinij surekli klskanc;hk ve savaf;> durumu demek olan, gladyatbl'lel'e benzel' bil' dogal hal ic;inde" bulurlar.36 Ote yandan, bir ktiresel devlet veya hukumet kurma 0lasll1g1 olmadlgl ic;in, uluslaral'asl guvenlik ikileminden kif;>isel guvenlik ikileminde oldugu gibi bil' kac;lf;> sbzkonusu degildil'. Doga haliel'indeki bireylel'in aksine, egemen devletler kiiresel gtivenlik garantileri kal'f;>lhgmda baglmslzhklanm terketmeyi kabul etmezler. Bunun nedeni u1us1al'aras1 doga halinin bireylel' arasmdaki orijinal doga hali kadar tehlikeli ve tehdit edici 0lmamasldlr. 37 C:=unkU gucu ve olanaklan smlrli tek tek bil'eylerin aksine, devletler c;ok saylda bil'eyin kollektif gticunu kullanal'ak grubun tumilne guvenlik ve ozgiirluk saglayabilil'ler. Fakat bunun maliyeti egemen devletler arasmda siil'ekli ve gal'antili banf;>m saglanamamasl; aksine potansiyel sava;;m val'ligldlr. (unku, "devletler, digel'leri kendilerinden guc;lu oldukc;a, kendilel'ini zaylf hissedel'ler. GuvenIik ve korunma ic;giidusu kendisini kom;;ulanndan daha guc;lu hale getil'mesini Hobbes'un yakm ~evresine korku i<;inde dogdugunu soyledigi rivayet olunur. Buna gore annesi Ispanyol donanmasmm i~gal haberini ~Imca korkudan erken dogum yapmli;;tir. ate yandan, Hobbes'un siyasi gorti~lerinin 1640'larda Ingiliz i~ sava mm karma asmda olu tugunu belirtmekte fayda var. Bkz. Donnelly, Realism and International Relations, s Burada ozetlenen gorti leri i<;in bkz. Hobbes, Leviathan, boltim Jackson/Sorenson, Introduction to International Relations, s Aktaran Lijphart, "The Structures of the Theoretical Revolution in International Relations", s Jackson/Sorenson, Introduction to International Relations, s

15 ULUSLARARASlili~KilER talep eder. Glictinti, digerlerinin zararma olma durumu haric; kullanamaz, arhramaz veya saglamla$hramaz".38 Her ne kadar realizmin entelektuel kokenleri Thucydides'e kadar uzahlabilirse ve her ne kadar Carr idealistlere saldmmn onctiltigtinti yapml$sa da, uluslararasl ili$kilerde II. Dtinya Sava$l'ndan sonra beliren realist dtii;>tinceye en btiytik entelekwel destek, daha sonralan realist okulun babasl olarak da amlacak olan Hans J. Morgenthau'nun 1948'de yaymlanan ve uluslararasl ili$kilere daha kavramsal bir yaklai;>lm getirmeyi hedefleyen kitabl Politics Among Nations'dan gelmi$tir. 39 Burada Morgenthau, insan davrami;>larmm ve dolaylslyla devletlerin davram$lanmn ac;lklanmasmda gtice ulai;>ma mlicadelesinin onemini vurgulaml$hr. Morgenthau'ya gore insanlar dogalan geregl glic; pei;>inde ko$an yarahklardlr. Bu glic; pe$inde koi;>ma dlirwsti insanlan birbirleriyle c;atli;>maya stirtikler. Eger insanlar digerlerinin baskl ve kontrollinden bagnnslz bir siyasi alan istiyorlarsa biraraya gelerek kendilerine bunu saglayacak devleti olui;>turmak zorundadlrlar. Devletlerarasl sistcm de kac;lmlmaz olarak uluslararasl anari;>i ve e;ahi;>maya gottirtir. Morgenthau uluslararasl ilii;>kiler teorisini altt temei ilkede ozetler: GeneI olarak toplum gibi, siyaset de kokleri insan dogasmda bulunan objektif yasalarla yonetiiir. Bunlan degii;>tirme e;abasl bai;>anslzllgl beraberinde getirir. Siyaset yasalannm objektifligine inanan realizm ie;in teod olgulan tespit etmek ve bunlara mantlga uygun anlamlar kazandlrmaktlr. Rasyonel e;ere;eve olui;>turabilmek ie;in kendimizi devlet adamlanmn yerine koymahylz. 2. Siyasi gere;eke;iligin hareket noktasl gtie; e;ere;evesinde tammlanan ulusal e;lkar (interest defined in terms of power) kavramldlr. Bu kavram siyaseti iktisadi ihtiyae;lara veya ahlaki degerlere indirgenemeyecek kendi bai;>ma otonom bir alan haline getirir. Devlet adamlan siyasi ongortinlin ve glie; olarak tammlanan C;lkann (interest defined as power) diktelerine gore hareket etmek zorundadlrlar. 3. Siyaset bench insan arzulanmn ifade edildigi, dolaylslyla er ya da gee; e;ahi;>hklan alandlr. Uluslararasl politika da devletlerin e;lkarlanmn 38 Jean-Jacques Rousseau'nun Sava!i Hali'ndcn aktaran A. Lijphart (der.), World Politics: The Writings of Theorists and Practitioners, Classical and Modem, Boston, Allyn and Bacon, 1971, s Vasquez'e gore Morgenthau'nun <;;ahgmasl tek bagma Uluslararasl iligkilerde realist paradigmanm egemenligini saglamlghr. John M. Vasquez, Power of Power Politics: A Critique, New Brunswick, Rutgers University Press, 1983, Kitabm birinci basklsmda yer almayan bu ilkeler ilk defa 1954'deki ikinci basklda ifade edilmi ve sonradan degi meden kalml~hr. Morgenthau, Politics Among Nations, s

16 UluslararaSl ili;;kilerin "Ger(:ek9i" Teorisi <;at1;;ma alamdlr. Fakat siyasetin temeli olan <;lkarlar sabit degildir ve zamanla degi;;ebilir. Realizm degi;;en siyasi ger<;ekligi takip eder. 4. Devletlerin dl;; politika eylemleri evrensel moral degerlere gore degerlendirilemez. Uluslararasl ili~kilerin degerleri ki;;isel ahlaktan farkh olarak siyasi ve durumsaldlr. Bir siyasi lider basit bir vatanda~m sahip oldugu "dogru olam yapma" ozgurhigune sahip degildir. Devletin sorumlulugu siyasetin en usttin degeri olan tedbiri elden blrakmamaktlr, ahlak kurallanna uymak degil. 5. I:-Ierhangi bir devletin etiksel se<;imleri uluslararasl ili~kileri yoneten degerlerle ozde$le;;tirilemez. Biz1 ahlaki a mhktan ve siyasi hatalardan koruyan gu<; <;er<;evesinde tammlanan <;lkar kavramldu. Eger ttim devletleri kendi <;lkarlan pe;;inde ko an devletler olarak gorursek, siyasi tutumlanm degerlendirirken hata yapmaz ve adil oluruz. 6. Siyasi ger<;ek<;ilikle diger du unee okullan arasmdaki aymm temel ve ger<;ektir. Her alan kendi kriterlerine gore degerlendirilmelidir. Bu <;er<;evede, otonom bir alan olan siyaset de kendi ilkeleri <;er<;evesinde ele almmahdlr. Neo.,realizm ve Waltz Her ne kadar 1960 ve 70'ler Uluslararasl ili~kiler disiplininde <;ok <;e;;itli a<;lklama ve teorile me <;abalanna tamk olduysa da bunlar arasmda bir anlayl birligine ula;;mak miimkiin olmaml, ozellikle uluslararasl sistemin dogasl hakkmda yaygm bir anla;;mazhk ortaya <;lkml tlr. Donemin egemen yakla lml realizm hemen her yoniiyle ele tiri bombardlmanma tutulmu, ozellikle, devlet-dl l aktorlerin uluslararasl ili$kilerdeki artan onemini; devletin i<; ve dl~ siyaseti arasmdaki farazi aynmm giderek ortadan kalkmasml; somiirgecilik kar ltl mueadele sonueunda ozellikle U<;iineii Diinya'da sayllan hlzla art an egemen devletlerin c;e;;itli yonleriyle geleneksel ulus-devletten farkhla maya ba ladlklanm; askeri-stratejik konularm yam sua ozellikle ekonominin uluslararasl ili$kilerde belirleyici hale geldigini; ve Vietnam Sava l'mn a<;lk<;a ortaya koydugu gibi askeri giiciin her zaman sonueu belirleyen unsur olmadlgml gorememekle su<;lanml tir. Klasik realizmin temellerini sarsaeak diizeye ula an bu ele~tirilerden hareketle neo-realistler, bir taraftan uluslararasl ekonomi-politigin endi~eleriyle ilgilenirken, bir yandan da, gene I analizde, devlet ve askeri-politik meselelerin onceligini tekrar kurmaya <;ah tllar. 41 Ornegin, Stephen Krasner, U<;iineii Diinya iilkelerinin 'yeni uluslararasl ekonomik diizeni'nin genel kabul gormemi Neo-realizmin gencl bir incelemesi ve elegtirisi i<;in bkz. Keohane (der.), Neorcaiis111 and Its Critics. Aynca Robert 0, Keohane ve Joseph Nye, Power and Interdependence; World Politics in Transition, 47

17 UlUSlARARASlili~KilEl'! olmasmm altmda bu devletlerin ekonomik zaylfhklannm degil, fakat devlet olarak zaylfhklannm ve uluslararasl sistemdeki hakim gilc;lerin \;lkarlanyla c;eli;;en prensipleri savunmalanmn yathgml one silrdu. 42 Aynca Uc;ilncil Dilnya illkelerinin dilnya ekonomisinin bazl kurumlanm ve uygulamalanm degi;;tirme c;abalannm da aslmda fakirlikten degil, fakat uluslararasl karar-vermede daha c;ok gilc; ve etki sahibi olma endi;;esinden kaynaklandlgnn vurguladl. Benzel' ;;ekilde, Robert Tucker, uluslararasl sistemin devammm saglanmasmda bilyilk gilc;lerin ve asked kuvvetin devam eden onemini vurguladl ve UC;Uncil Dilnya devletlerinin geri kalml;;hglm kendi ic;lerinden kaynaklanan politik ve ekonomik faktorlere baglad1. 43 Bu arada, neo-realizmin merkezi kavramlan en ac;lk ;;ekilde 1970'lerin sonuna dogru basil an iki c;ah;)jtiada ortaya kondu: Hedley Bull, The Anarchical Society ve Kenneth Waltz, Theory of International Politics. Ozellikle Waltz'un c;ah;;masl 1980'lerde Uluslararasl ili;;kiler c;ah.;;malannm temel okumasl haline geldi. Her ikisi de bir tara tan onceki yirmi yllm ele~tirilerinin hakhhgml kabul ederken, diger tara tan bunlan c;ilriltmeye c;ah;;tllar. DolaYlslyla, tekrar, uluslararasl sistemde devletin merkeziligini ve devlet-dl~l aktorlerin gilcilniln ve rollerinin ikincilligini vurguladilar. Aym zamanda, diger ulus-otesi aaliyetier gibi, ekonomik siirecin de giivenlik ve devamhhgml saglayacak diizenlemeler getirmek ic;in devletlere ihtiyacl oldugunu one siirdiiler. Kar;;Illkh bagnnhhgm arttigt iddialanna kar~l ~iipheci davrandtlar ve iyi ya da kotil, uluslararasl ili;;kilerin yonetilmesinde bilyilk giic;lerin devam eden onemini vurguladllar. Waltz klasik realizmin temel unsuru olan anar;;ik uluslararasl sistem ic;erisinde hareket eden baglltislz devletleri analizinin ba~langlc; noktasl olarak allr. Fakat bu gelenegin normati unsurlanm gozardl ederek klasik realizmden uzakla;;lr. Morgenthau'nun aksine insan dogastyla ilgilenmez ve devlet adamhgmm etigini analizi dl;;mda blralm. Waltz'un bilyiik oranda pozitivist modellerden etkilenen Theory of International Relations'l uluslararasl siyasi sistemin "bilimsel" bir a<;lklamasml saglamaya <;ah~arak, bizi devletierin belirli (ongoriilebilir) ;;ekillerde davranmalanm beklemeye iter. 44 Waltz'a gore en iyi Uluslararasl ili;;kiler teorisi sistemin yaplsl, siireklilik ve degi;;kenliklerine odaklanan neo-realist sistem teorisidir. Bu yakla;;lmda, sistemin yap lsi ve ozellikle sistem i<;inde giiciin daglliml temel analiz noktasldlr. Aktorler yapmm Boston, Little Brown, Her ne kadar yaylmlandlgmda realizmin ele~tirisi ve guc;iu bir alternatifi olarak gbrulduyse de, Keohane ve Nye 10 yil sonra kitaplannll1 realizmi Ylkmaya degil guc;lendirmeye/ geli tirmeye c;alj tjgml ilcri surduler. Bkz. "Power and Interdependence Revisited", international Organization, CUt 42, Sonbahar 1987, s Stephen Krasner, Structural Conflict: The Third World against Global Liberalism, Berkeley, University of California Press, Robert Tucker, The Inequality a/nations, LoncIra, Martin Robertson, Jackson/Sorenson, Introduction to International Relations, s

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yücel Bozdağlıoğlu*, Çınar

Detaylı

Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika

Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika Gökhan Bacık Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği

Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği

Detaylı

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Elçin Aktoprak Arş. Gör., Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Merkez-Çevre : Türkiye Nerede?

Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Merkez-Çevre : Türkiye Nerede? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Merkez-Çevre : Türkiye Nerede? Pınar Bilgin Yrd. Doç.

Detaylı

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Berdal Aral Doç. Dr., Fatih Üniversitesi,

Detaylı

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

İran İslam Cumhuriyeti nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları

İran İslam Cumhuriyeti nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com İran İslam Cumhuriyeti nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları Atay Akdevelioğlu Arş. Gör.,

Detaylı

Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar

Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar Mustafa Kibaroğlu Doç. Dr.,

Detaylı

İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum

İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum Funda Keskin Yrd. Doç. Dr., Ankara

Detaylı

Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni- Klasik Gerçekçilikte Güvenlik Tehditleri

Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni- Klasik Gerçekçilikte Güvenlik Tehditleri Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni- Klasik Gerçekçilikte Güvenlik Tehditleri Sinem

Detaylı

Rousseau nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış

Rousseau nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Rousseau nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış Faruk Yalvaç Doç. Dr., Orta Doğu

Detaylı

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-Liberal Politikaların Etkileri

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-Liberal Politikaların Etkileri Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-Liberal Politikaların Etkileri

Detaylı

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Fulya EREKER Yrd.

Detaylı

Türkiye nin Avrasya daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

Türkiye nin Avrasya daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye nin Avrasya daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği

Detaylı

ABD nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül ün Etkileri

ABD nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül ün Etkileri Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com ABD nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül ün Etkileri Çağrı Erhan Doç. Dr., Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları

Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları Özlem

Detaylı

Anarşi Devletler Ne Anlıyorsa Odur: Güç Politikalarının Sosyal İnşası

Anarşi Devletler Ne Anlıyorsa Odur: Güç Politikalarının Sosyal İnşası Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Anarşi Devletler Ne Anlıyorsa Odur: Güç Politikalarının Sosyal İnşası Alexander E. WENDT

Detaylı

UNCHANGINGˮ SECURITY PARADOX IN TURKEY-GREECE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CHANGINGˮ INTERNATIONAL SECURITY PERCEPTIONS

UNCHANGINGˮ SECURITY PARADOX IN TURKEY-GREECE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CHANGINGˮ INTERNATIONAL SECURITY PERCEPTIONS Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss. 103-135. DEĞİŞENˮ ULUSLARARASI GÜVENLİK ALGILAMALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE DEĞİŞMEYENˮ GÜVENLİK

Detaylı

NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti

NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO nun Genişlemesi ve

Detaylı

Barışın Ekonomi Politiği: Uluslararası İlişkilerde Liberal Kuram ve Ticari Liberalizm

Barışın Ekonomi Politiği: Uluslararası İlişkilerde Liberal Kuram ve Ticari Liberalizm Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 35, ss.85-113, 2013 Barışın Ekonomi Politiği: Uluslararası İlişkilerde Liberal Kuram ve Ticari Liberalizm Mustafa Cüneyt ÖZŞAHİN* Özet Yaşanan hızlı ekonomik

Detaylı

TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara

TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000, 1! j. ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara TOBB, Yaym No: Genel 357, BOM 58 ISBN TOBB-2000 2000 Adet Basllml trr. Aydogdu

Detaylı

Irak Savaşı Sonrasında Liberal Dünyanın Yapay İkiliği

Irak Savaşı Sonrasında Liberal Dünyanın Yapay İkiliği Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Irak Savaşı Sonrasında Liberal Dünyanın Yapay İkiliği İlkim Özdikmenli*, Şevket Ovalı *

Detaylı

Türkiye Uluslararası İlişkiler Disiplininde Özgün Kuram Potansiyeli: Anadolu Ekolünü Oluşturmak Mümkün mü?

Türkiye Uluslararası İlişkiler Disiplininde Özgün Kuram Potansiyeli: Anadolu Ekolünü Oluşturmak Mümkün mü? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye Uluslararası İlişkiler Disiplininde Özgün Kuram Potansiyeli: Anadolu Ekolünü Oluşturmak

Detaylı

Kosova nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008)

Kosova nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008) Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Kosova nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008) Birgül Demirtaş Coşkun Doç. Dr.,

Detaylı

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI (Yüksek Lisans Tezi) İlknur CİHANGİR 2010 TC. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 1-10, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* Kürşat KAN Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Ekonomik Güvenlik Czeslaw Mesjasz Doç. Dr., Krakov University Bu makaleye atıf için: Mesjasz,

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DOKSANLI YILLAR VE AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DOKSANLI YILLAR VE AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DOKSANLI YILLAR VE AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK

Detaylı

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi THE IMPORTANCE OF USUING PROPER EXPRESsioNS RELATED WITH SECURITY SUBJECTS IN PHYSIC EDUCATION M. ~ahin BULBUL* OZET Bu ara~tmnanm amacl,

Detaylı