TÜRK KULAK BURUN BO!AZ BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KULAK BURUN BO!AZ BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI"

Transkript

1 TÜRK KULAK BURUN 1 BO!AZ ve BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI Türk Kulak Burun Bo$az ve Ba%-Boyun Cerrahisi Derne$i Yeterlilik Kurulu E$itim Kurumları ve Programları De$erlendirme Komisyonu 2006 Form no: KBB-BBC YETKUR Revizyon no: Yayın tarihi: Yürürlük tarihi: EK-UÇEP

2 1. Amaç 2. Tanımlar 3. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Kapsamı 4. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programı ile #lgili Genel Bilgiler 5. Kıdem 6. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Yöntemleri 7. Kuramsal Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Konu Ba%lıkları 8. E$itim Programının Uygulanması 9. Kıdemlere Göre Bilgi, Uygulama ve Görev Da$ılımı 10. Asistan Karnesi 11. Asistan E$itim Dosyası 12. Kredilendirme 13. Geribildirim 14. Uzmanlık Tezi 15. Uzmanlık Sınavı 16. E$itimin Tescili 17. Ekler 2

3 TÜRK KULAK BURUN BO!AZ VE BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI (UÇEP) 1. Amaç Bu e!itim programı; Türkiye de Kulak Burun Bo!az ve Ba" Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) e!itimi veren kurumların, yasal çerçevesi Sa!lık Bakanlı!ı tarafından olu"turulan uzmanlık e!itimini, Avrupa Tıp Uzmanları Birli!i (UEMS Union Europeenne des Medecins Specialistes / European Union of Medical Specialists), Türk Tabipleri Birli!i Uzmanlık Dernekleri E"güdüm Kurulu gibi uzmanlık e!itimi ile ilgili ulusal, uluslararası kurullarda tanımlanan standartlarda sürdürebilmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenmi"tir. Program dâhilinde uzmanlık e!itimi veren kurumlarda rehber olarak kullanılabilecek, zorunlu olarak edinilmesi gereken bilgi ve becerileri içeren bir ''uzmanlık çekirdek e!itim programı- UÇEP'' hazırlanması amaçlanmı"tır. Uzman adayı asistan hekimlerin bu program do!rultusunda e!itilmeleri, nesnel ölçütlerle izlenmeleri, de!erlendirilmeleri ve e!itimin sürekli geli"tirilebilmesi hedeflenmektedir. 2. Tanımlar E$itim Kurumu: #lgili yasal mevzuat çerçevesinde uzmanlık e!itimi verme yetkisi tanınmı" tıp fakülteleri ve e!itim hastaneleri. E$itim Klini$i: Üniversitelerde KBB-BBC anabilim dalları ve uzmanlık e!itimi vermeye yetkili hastanelerde KBB-BBC klinikleri. E$itim Ba%kanı: Üniversitelerde anabilim dalı ba"kanı, e!itim hastanelerinde klinik "efi. E$itim Kurulu: Üniversitelerde anabilim dalındaki tüm ö!retim üyelerinden, e!itim hastanelerinde ise her klinik için "ef, "ef yardımcısı ve ba"asistanlardan olu"an kurul. E$itim Danı%manı: E!itim ba"kanı tarafından, asistanların e!itim programına katılımından ve asistan karnesi ile e!itim dosyasının düzenli olarak tutulmasından sorumlu olarak görevlendirilen e!itim kurulu üyesi/üyeleri. Asistan (Ara%tırma Görevlisi, Uzmanlık Ö$rencisi): Tıpta uzmanlık tüzü!ü hükümlerine göre KBB-BBC uzmanlık e!itimi almak için bir e!itim kurumuna kabul edilen hekim. 3

4 Asistan Karnesi: Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca edinmesi gereken tüm klinik bilgi, beceri ve uygulamaları gösteren karne Asistan E$itim Dosyası: Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca yaptı!ı tüm etkinlikleri ve bunlarla ilgili belgeleri içeren dosya. 3. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Kapsamı Uzmanlık çekirdek e!itim programı KBB-BBC uzmanlık e!itimi için edinilmesi gereken ''mutlak gerekli'' kuramsal bilgiler ile giri"im ve uygulama becerilerini ve bunların hangi yöntemlerle edinilece!ini kapsamaktadır. KBB ve BBC uzmanlık e!itim programının kapsamı a"a!ıdadır: dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafatabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanlarını kapsar. 4

5 KBB-BBC uzmanlık e!itimi; yukarıda belirtilen anatomik alanlar ve bunlarla ili"kili yapılarla, kimyasal duyularla (tat/koku), i"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleriyle, yutmayla, dengeyle ve uykuyla ilgili hastalıkların, bozuklukların ve patolojilerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik olarak; anatomik, morfolojik, fizyolojik farmakolojik patolojik mikrobiyolojik biyokimyasal genetik immünolojik alerjik radyolojik nörolojik endokrinolojik onkolojik plastik ve rekonstrüktif cerrahi etik sosyoekonomik ve mediko-legal bilgileri içermeli, 5

6 Ve yukarıda belirtilen anatomik alanlar ve bunlarla ilgili yapıların fonksiyonel bozukluklarını, travmalarını, malformasyon ve deformitelerini (do!umsal veya edinsel), neoplazmlarını ve enfeksiyonlarını da içeren tüm hastalıklar ve bozukluklara yönelik koruyucu hekimli!i, tanı, cerrahi dı"ı ve cerrahi (onkolojik, endokrinolojik, plastik ve rekonstrüktif de dahil olmak üzere) tedavi ve rehabilitasyon konusundaki klinik bilgi, beceri ve uygulamaları kapsamalıdır. KBB ve BBC uzmanlık alanının kapsamı tüm ya" grubundaki ki"ileri içermektedir. 4. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programı ile #lgili Genel Bilgiler 1. UÇEP in içeri!i UEMS in önerilerine uygun olarak hazırlanmı"tır. KBB ve BBC nin temel ve klinik konularını içeren kuramsal dersler ile giri"im ve uygulama becerilerinden olu"maktadır. Program asistanlara giderek artan oranda görev da!ılımının ve sorumlulu!un verildi!i ve yapılan etkinliklerin de!erlendirildi!i üç farklı kıdemi içermektedir. 2. Asistanlar ilgili mevzuat ile belirtilen "artlara sahip olmalıdır. 3. Uzmanlık e!itiminin süresi Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü nde öngörülen e!itim süresi olup, günümüz ko"ullarında 5 yıl olarak belirlenmi"tir. 4. Asistanın yurt dı"ı veya yurt içi onaylanmı" di!er sa!lık ve e!itim kurumlarında ba"arılı olarak geçirmi" oldu!u çalı"ma süreleri ilgili mevzuat çerçevesinde de!erlendirilerek e!itim süresine eklenebilir. Ancak asistanın ana kurumu da dâhil olmak üzere, kadrolu olarak ihtisasını geçirdi!i toplam kurum sayısı üçü geçmemelidir. 5. UÇEP te belirtilen rotasyon süreleri hariç, asistanın e!itim klini!i dı"ında geçirece!i iste!e ba!lı e!itim amaçlı görevlendirme sürelerinin toplamı bir yılı geçmemelidir. 6. E!itim programı a"a!ıdaki yöntemleri kullanarak yapılmalıdır: a. Kuramsal e!itim b. Giri"im ve uygulama becerileri (Uygulamalı e!itim) 6

7 c. Toplantı ve kurslar d. Ara"tırma etkinlikleri e. Tez 7. Asistanların e!itim süreleri içinde gerçekle"tirecekleri, asiste edecekleri veya bilgi sahibi olacakları geni" bir tanısal i"lemler, cerrahi dı"ı tedavi ve cerrahi tedavi listesi Asistan Karnesi ba"lı!ı altında hazırlanmı"tır. Bu listede asistanların hangi i"lem ve tedaviyi en az hangi düzeyde yapacakları açık olarak belirtilmi"tir. 8. Bu program çerçevesinde klinik hizmetlerinin e!itimi engellememesine ve e!itim programı ile klinik hizmetlerinin uyum içinde birlikte yürütülmesine özen gösterilmelidir. 9. UÇEP, Türk KBB-BBC Yeterlilik Kurulu tarafından en geç be" yılda bir de!erlendirilecek ve yeniden gözden geçirilecektir. 5. Kıdem Asistanlar üç kıdeme ayrılarak de!erlendirilir. Asistanlar için I, II, III olarak tanımlanacak olan bu kıdemler uzmanlık dalının ''Tıpta Uzmanlık Tüzü!ünde'' belirtilen uzmanlık süresine göre bölümlendirilir. I ba"langıç, II orta ve III üst kıdem"i tanımlar. Bir üst kıdeme geçi" sırasında, yapılacak de!erlendirme sonuçları, danı"man raporları ve kredilendirme sonuçları göz önüne alınır. Günümüz ko"ullarında belirlenen 5 yıllık ihtisas süresinde II. kıdeme geçi" 2. yılın sonunda, III. kıdeme geçi" ise 4. yılın sonunda yapılacak de!erlendirmenin olumlu olması durumunda gerçekle"ir. Kıdem geçi" de!erlendirmesinin olumsuz olması durumunda, bu nokta Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü nde belirtilen Asistan E!itiminin De!erlendirilmesi nde göz önüne alınır. Kıdeme göre uygulama ve görev düzeyleri, ilgili e!itim klini!i tarafından UÇEP te belirtilen prensipler çerçevesinde belirlenir. 6. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Yöntemleri 1. Kuramsal e$itim a. Hasta Ba%ı E$itim Viziti: Her gün e!itim klini!i tarafından belirlenen bir düzen içinde en az bir e!itim kurulu üyesi tarafından, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin katılımı ile hasta ba"ı e!itim viziti yapılır. E!itim vizitinde asistanlardan hastaların tanı ve tedavisi konusunda kıdemleri 7

8 düzeyinde bilgi sahibi olmaları beklenir, bu bilgileri sözel olarak sınanır ve konu ile ilgili e!itim yapılır. b. E$itim Saati: Her hafta e!itim klini!i tarafından belirlenen saat(ler)de haftada en az bir defa olmak üzere e!itim kurulu üyeleri, uzmanları, asistanları ve ilgili yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. Bu sürede seminer, asistan dersi, dergi sunumu ve olgu sunumu etkinlikleri dönü"ümlü olarak yapılır. i. Seminer ve ders: Belirlenen uzmanlık çekirdek e!itim programına uygun olarak e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personeli tarafından verilebilir. Ayrıca di!er bilim dallarından konuk konu"macılar da davet edilebilir. E!itim ba"kanı, e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. E!itim kurulu üyeleri ve uzmanların bir e!itim yılı içinde en az bir, asistanların ise en az iki seminer veya ders vermeleri beklenir. Seminerler ve asistan dersleri her e!itim klini!i tarafından, UÇEP i dikkate alacak "ekilde hazırlanır ve bir e!itim kurulu üyesinin denetiminde gerçekle"tirilir. ii. Dergi saati: Seminer, ders ve olgu sunumu ile de!i"imli olarak e!itim ba"kanı, e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. Güncel makalelerin asistanlar tarafından sunuldu!u bir e!itim uygulamasıdır. Asistanların sunaca!ı makalelerin seçimi, hazırlı!ı ve sunumu e!itim ba"kanı tarafından görevlendirilen bir e!itim kurulu üyesinin denetiminde yapılır. iii. Olgu sunumu: Seminer, ders ve dergi saati ile de!i"imli olarak e!itim ba"kanı, e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. Sunulacak olguların seçimi, hazırlı!ı ve sunumu e!itim ba"kanı tarafından görevlendirilen bir e!itim kurulu üyesinin denetiminde yapılır. 8

9 c. Konseyler: Çe"itli dallardaki e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar ve asistanların bir araya geldi!i ve olguları tartı"tıkları toplantılardır. (Ba"-boyun kanserleri, klinik-patolojik ve klinik-radyolojik toplantılar, uyku, alerji vb.) d. Klinik Hastalarının Dökümü ve De$erlendirilmesi: Yılda en az bir kere (tercihen Aralık veya Ocak aylarında) e!itim klini!i tarafından belirlenecek programa göre klinik hastalarının yıllık dökümü, de!erlendirilmesi ve önceki dönemlerle kar"ıla"tırılması yapılır, asistanların payla"ımıyla e!itim klini!inde tartı"maya açılır. e. Mortalite, Morbidite Toplantıları: E!itim klini!inin e!itim kurulu üyeleri, uzmanları, asistanları ve yardımcı sa!lık personelinin katılımı ile ayda en az bir kere yapılır. f. Ö$renci Dersleri: Üniversitelerde tıp ö!rencilerine e!itim kurulu üyeleri tarafından verilen derslerdir. E!itim programına ba"layan I. kıdem asistan klinik i"lerini aksatmayacak "ekilde e!itim kurulu üyesi tarafından uygun görülecek bir plan çerçevesinde bu derslere birer defa katılır. 2. Uygulamalı E$itim a. Ameliyat: Asistanın gerekli teorik hazırlı!ı yaparak hastanın cerrahi tedavisine çe"itli düzeylerde katıldı!ı uygulama "eklidir. Kıdem düzeyine göre yapılacak uygulamaların listesi ektedir (Ek-3). b. Poliklinik Hizmetleri: Poliklini!e gelen hastaların KBB-BBC açısından muayenelerinin ve ayaktan tedavilerinin yapılması ile gerçekle"en uygulamadır. Poliklinik hizmetleri her poliklinik gününde asistanların hastaları e!itim kurulu üyesiyle tartı"tıkları bir e!itim sürecini de içermelidir. Poliklinik çalı"ma düzeni ve konsültasyon sorumluları e!itim klini!ince belirlenir. Poliklinik hizmetlerinin daha iyi olması için KBB-BBC uzmanlık alanı ile ilgili alt bran"lara yönelik özel poliklinik uygulamalarının da yapılması önerilir. c. Yatan Hasta Bölümü: Çe"itli nedenlerle tıbbi bakım alması gereken hastaların tedavileri ile ameliyat olacak hastaların hazırlıklarının ve ameliyat sonrası bakımlarının yapıldı!ı yataklı bölümdür. 9

10 d. Asistan Viziti: Asistanların en kıdemli asistan veya uzman e"li!inde klinikte yatan bütün hastaları gördü!ü, günün belli saatlerinde düzenli olarak yapılan etkinliktir. e. Nöbet: Hizmetin süreklili!inin ve asistan e!itiminin bütünlü!ünün sa!lanabilmesi için, mesai saatleri dı"ında ve tatil günlerinde acil olarak ba"vuran hastaların muayene ve tedavilerinin gerçekle"tirilmesi ile yatan hastaların takip ve tedavilerinin yürütülmesidir. Nöbet sorumlulu!u e!itim ba"kanı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, icapçı e!itim kurulu üyesi veya uzmana aittir, görev asistanlar tarafından aktif olarak üstlenilir. f. Rotasyonlar: Bulunulan kurumun içinde veya dı"ında belli bir hedefe yönelik olarak süresi ve kuralları önceden belirlenmi" çalı"ma dilimlerine verilen isimdir. KBB-BBC klini!i dı"ında yapılacak rotasyonlar ve süreleri Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü do!rultusunda yasal olarak tanımlanmı"tır ve burada ''dı" rotasyon'' olarak belirtilmektedir. Dı% Rotasyonlar: Her rotasyon için asistanın edinmesi gereken bilgi ve becerileri içeren bir yazılı program olu"turulur. Bu program rotasyonun yapıldı!ı e!itim klini!i ile kar"ılıklı görü"ülerek hazırlanmalıdır (Dı" rotasyonlarla ilgili bir uygulama örnekleri Ek-1 de verilmi"tir.). Dı" rotasyonların ilk iki kıdem süresi içinde tamamlanması sa!lanmalıdır. Dı" rotasyonun kurum dı"ında yapılması gerekti!inde ilgili e!itim klini!inin bu gereksinimi gerekçeli bir raporla kurum amirine bildirmesi gerekir. Kurumun ilgili kurulunun kararının olumlu olması durumunda gerekli görevlendirme yapılabilir. Halen geçerli olan Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü ne göre yapılması zorunlu olan dı" rotasyonlar, süreleri ve yapılması önerilen kıdem dereceleri a"a!ıdaki gibidir: Genel Cerrahi 3 ay I. kıdemde Göz Hastalıkları 2 ay I. kıdemde Nöroloji 3 ay II. kıdemde Anestezi ve Reanimasyon 2 ay II. kıdemde yapılır. 10

11 Ancak e!er Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü nde bir de!i"iklik yapılacaksa, 5 yıllık KBB-BBC uzmanlık e!itimi içinde yer alacak olan dı" rotasyonların a"a!ıda belirtildi!i gibi olması önerilir: NOT: Bu dı" rotasyonların, sürelerinin ve rotasyon içeriklerinin ilgili disiplinlerce kabul edilmesi ve uzmanlık e!itimi boyunca disiplinimize rotasyona gelecek olan di!er disiplinlerin rotasyon içeriklerinin saptanması, Türk Tabipler Birli!i Uzmanlık Dernekleri E"güdüm Kurulu ve Ulusal Yeterlilik Komitesi ile Sa!lık Bakanlı!ı nın ilgili birimlerinde yapılacak çalı"malar sonrasında kesinle"tirilecektir. Seçmeli rotasyon: E!itim klini!inin uygun gördü!ü bir konuda en fazla 3 ay süreyle, yurtiçi veya yurtdı"ında yapılan iç veya dı" rotasyonlardır. #ç Rotasyonlar: Dı" rotasyonlar dı"ında her e!itim klini!i, yapılması uygun olan iç rotasyonları kendi e!itim programına ve "artlarına uygun olarak düzenler. Örne!in: Odyovestibüler birim Foniatri, konu"ma ve yutma birimi Uyku laboratuarı ve poliklini!i Rinoloji ve alerji poliklini!i Ba"-boyun cerrahisi poliklini!i Otoloji-nörootoloji poliklini!i Fasiyal plastik cerrahi poliklini!i 11

12 #ç rotasyonun kurum dı"ında yapılması gerekti!inde, ilgili e!itim klini!inin bu gereksinimi gerekçeli bir raporla kurum amirine bildirmesi gerekir. Kurumun ilgili kurulunun kararının olumlu olması durumunda gerekli görevlendirme yapılabilir. 3. Toplantı ve Kurslar: Yurt içi veya yurt dı"ı kurs, kongre, sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklere katkılı (sözel sunum yapmak, poster hazırlamak gibi) veya katkısız katılımlardır. Bu etkinlikler belgelendirilerek e!itim kurumuna sunulur ve asistanın e!itim dosyasına da bir örne!i konulur. Her asistan katıldı$ı bilimsel aktiviteden döndükten sonra, e$itim kuruluna bir RAPOR (hangi oturumlara katıldı$ını, bu toplantının ona ne kattı$ını, kendi ba$lı oldu$u e$itim kurumundaki uygulamalardan farklı olarak neler ö$rendi$ini, vs. belirten) sunmalıdır. Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca biri tercihen ulusal kongre olmak üzere TTB tarafından kredilendirilmi" KBB-BBC ile ilgili en az 3 toplantıya katılması önerilir. Her asistanın e!itimi boyunca en az bir kere bizzat poster veya sözlü sunuda bulunması önerilir. 4. Ara%tırma Etkinlikleri: E!itim kurulunca belirlenen ara"tırma etkinliklerine ve projelerine asistanların katılımı gereklidir. Çalı"malarda e!itim kurulu üyesi ile birlikte birden fazla asistan görev alabilir. Tez çalı"ması hariç her asistanın uzmanlık süresi boyunca en az bir ara"tırmada bizzat görev alması önerilir 12

13 7. Kuramsal Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Konu Ba%lıkları OTOLOJ#, OTONÖROLOJ# Kulak embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Odyolojik tetkikler ve tanı yöntemleri Temporal kemik cerrahi anatomisi Kulak anomalileri ve cerrahisi Dı" kula!ın edinsel hastalıkları ve enfeksiyonları Effüzyonlu otitis media ve tedavisi Akut süpüratif otitis media ve tedavisi Kronik süpüratif otitis media ve tedavisi Otitis media komplikasyonları Kolesteatoma Mastoidektomi ve timpanoplasti teknikleri Otoskleroz Aurikula ve temporal kemik benign tümörleri ve paragangliomları Aurikula ve temporal kemik malign tümörleri #"itme kayıpları: Ayırıcı tanı, tedavi ve rehabilitasyon Çocukluk dönemi i"itme kayıpları ve rehabilitasyonu Denge bozuklu!una neden olan (periferik veya santral; vestibuler sistem veya vestibüler sistem dı"ı) hastalıklar: Ayırıcı tanı, tedavi ve rehabilitasyon Koklear implantasyon Temporal kemik travmaları Tinnitus Meniere Hastalı!ı, medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri Retrokoklear patolojiler (akustik nörinom, vasküler bası sendromları ve di!erleri) Labirentit #"itme cihazları Fasiyal paralizi 13

14 R#NOLOJ# Burun ve paranazal sinüslerin embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Üst solunum yolları tanısal ve giri"imsel endoskopisi Koku bozuklukları Burnun do!umsal ve edinsel yapısal bozuklukları (koanal atrezi, "ekil bozuklukları, septum deviasyonu, anatomik varyasyonlar ve di!erleri) Epistaksis Nazal obstrüksiyon nedenleri Nazal fonksiyonların objektif de!erlendirme yöntemleri Burun ve sinusları etkileyen sistemik hastalıklar Rinitler ve rinosinüzitler Nazal alerji Nazal polipozis Lakrimal drenaj ve lakrimal kese enfeksiyonları Burun ve paranazal sinüs tümörleri Nazofarenks hastalıkları ve kanserleri Endoskopik sinüs cerrahisi #nternal ve eksternal nazal cerrahi teknikler LARENGOLOJ# VE FON#YATR# Larenks ve trakea embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Üst solunum yolları tanısal ve giri"imsel endoskopisi Ses ve konu"ma bozuklukları Yutma bozuklukları Ses, konu"ma ve yutma bozukluklarında kullanılan objektif tanı yöntemleri Foniatrik tedavi yöntemleri (fonocerrahi, rehabilitasyon) Larenksin anomalileri ve cerrahisi Larenksi etkileyen sistemik hastalıklar Larenksin enfeksiyonları ve enflamatuar hastalıkları Larenks tümörleri 14

15 Larenks kanserlerinin tedavisi (cerrahi ve cerrahi dı"ı) Larengeal dispne etyolojisi ve tanısı Trakeotomi (acil, elektif, perkütan) Larengotrakeal stenozlar Larenks travmaları Solunum yolu yabancı cisimleri tanı ve tedavisi Vokal kord paralizilerinin etyolojisi ve tanısı BA"-BOYUN HASTALIKLARI VE CERRAH#S# Ba"-boyun embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Dudak, a!ız bo"lu!u, farenks, özofagus embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Tükürük bezlerinin embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Boynun cerrahi anatomisi Vasküler malformasyonlar Dudak kanserleri ve cerrahi tedavisi A!ız bo"lu!u mukozal lezyonları Oral kavite ve orofarenks tümörleri Tonsil ve adenoid hastalıkları Tonsil ve adenoid cerrahisi Hipofarenks, servikal özofagus hastalıkları (tümörler, divertiküller, korozif yanıklar, yabancı cisimler, sistemik hastalıklar ve di!erleri) Tükürük bezlerinin neoplastik olmayan hastalıkları Tükürük bezi tümörleri Tükürük bezi cerrahisi Ba"-boyun anomalileri Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı Derin boyun enfeksiyonları Parafarengeal bölge ve cerrahisi Paragangliomlar Boyun travmaları 15

16 Boyun diseksiyonu ve tipleri Tiroid ve paratiroid embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Tiroid, paratiroid hastalıkları ve tedavisi Tiroid ve paratiroid cerrahisi (Endikasyon, izlem, komplikasyonlar ve komplikasyonların tedavisi) Uyku fizyolojisi ve hastalıkları Polisomnografi Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi tedavisi Larengofarengeal reflü KBB ve BA"-BOYUNDA PLAST#K ve REKONSTRÜKT#F CERRAH# Cilt embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Yara iyile"mesi Fasiyal analiz Greftler Flep cerrahisi (lokal, bölgesel ve serbest flepler) Mikrocerrahi ve vasküler anastomoz teknikleri Fasiyal paralizide re-animasyon Ba"-boyun cildi maligniteleri (bazal ve yassı hücreli karsinom, malign melanom) Maksillomandibüler cerrahi ve rekonstrüksiyon Burun rekonstrüksiyonu Yarık dudak ve damak Fasiyal estetik cerrahi Rinoplasti Maksillofasyal travmalı hastalara yakla"ım ve cerrahisi Otoplasti D#!ER Solunum fizyolojisi ve solunum fonksiyon testleri 16

17 KBB ve BBC radyolojisi KBB ve BBC patolojisi KBB ve BBC de nükleer tıp uygulamaları Kardiyopulmoner resüsitasyon Asit-baz dengesi ve sıvı-elektrolit tedavisi Parenteral ve enteral beslenme Hemostaz ve transfüzyon Cerrahi diki" teknikleri ve materyalleri KBB ve BBC de lokal ve genel anestetikler ve uygulama teknikleri KBB ve BBC mikrobiyolojisi ve antibiyoterapi Temel onkoloji ve kanser biyolojisi Kemoterapi prensipleri Radyoterapi prensipleri Adli, resmi ve heyet raporu düzenleme Ara"tırma planlama, yürütme, bilimsel sunum ve ileti"im becerileri Temel biyoistatistik bilgileri Mesleki etik, yasal sorumluluklar ve hasta-hekim ili"kileri Kanıta dayalı tıp KBB ve ba"-boyun cerrahisinde cerrahi pansuman (rutin ve komplike olgu pansumanları) Postoperatif hasta bakımı Postoperatif sistemik komplikasyonlar Lazer cerrahisi Radyofrekans ve di!er enerji kaynaklarının KBB-BBC uygulamaları Temporomandibüler eklem hastalıkları, endoskopisi ve tedavisi (Cerrahi dı"ı, cerrahi) KBB ve BBC acillerine yakla"ım 17

18 8. E$itim Programının Uygulanması E!itim programı, ilgili e!itim klini!i tarafından uygulanır. Asistan karnesinde yer alan veya e!itim süresince katılınan tüm etkinlikler tanımlanan ilkeler do!rultusunda kredilendirilir. De!erlendirmeler e!itim programında gösterildi!i "ekilde gerçekle"tirilir. De!erlendirme ve geri bildirim sonuçları e!itim kurumu sekreterliklerinde düzenli olarak kaydedilir ve 6 ayda bir e!itim klini!inin e!itim kurulunda görü"üldükten sonra e!itim ba"kanı aracılı!ı ile kurum amirli!ine iletilir. 9. Kıdemlere Göre Bilgi, Uygulama ve Görev Da$ılımı De!i"ik kıdemlerdeki asistanların bilgi, uygulama ve görev da!ılımı düzeyi için önerilen uygulama a"a!ıda belirtilmi"tir: I. KIDEM Bilgi Düzeyi: Dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, Burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafa tabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanları, ve Kimyasal duyular (tat/koku), #"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleri, Yutma, Denge ve Uyku 18

19 fonksiyonlarıyla ilgili; o Anatomik, morfolojik, o Fizyolojik o Fizyopatolojik o Farmakolojik o Mikrobiyolojik o Biyokimyasal o Radyolojik o Temel cerrahi o Etik o Sosyoekonomik ve o Mediko-legal bilgilerin edinilmesi gereklidir. Uygulama Düzeyi: Asistan karnesinde belirtilen ve ba!ımsız veya gözetim altında yapılması gereken uygulamalardan a"a!ıdaki listede belirtilenlerini I. Kıdem düzeyinde yapmalıdır. I.A1.1. Otoskopi I.A1.2. Kulak endoskopi I.A1.3. Kulak mikroskopi I.A2.4. Saf ses e"ik odyometri I.A2.3. Empedans odyometri I.A2.5. Konu"ma odyometrisi I.A3. Vestibüler fonksiyon muayenesi I.A5.1. Otoloji ve nörotolojide konvansiyonel görüntülemenin de!erlendirilmesi I.A5.2. Otoloji ve nörotolojide ileri radyolojik görüntülemenin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) I.C2. Otoloji ve nörotolojide lokal ve rejyonel anestezi I.C3. Othematom tedavisi I.C6. Kulaktan yabancı cisim çıkarılması I.C8. Mirengotomi I.C9. Ventilasyon tüpü 19

20 II.A1.1. Anterior ve posterior rinoskopi II.A1.2. Nazal endoskopi II.A3.1. Burun ve paranazal sinüslerin konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi II.A3.2. Burun ve paranazal sinüslerin ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) II.A4.4. Nazal sitoloji II.A4.5. Serolojik alerjik testlerin de!erlendirilmesi (RAST, IgE) II.B1. Burun ve paranazal sinüs hastalıklarında farmakolojik tedavi II.C1.1. Burun ve paranazal sinüslerde lokal ve rejyonel anestezi II.C Anterior nazal tampon II.C Posterior nazal tampon II.C1.3. Nazal koterizasyon II.C1.4. Burundan yabancı cisim çıkarılması II.C1.7. Septal hematom II.C1.8. Septal apse ensizyonu II.C1.12. Nazal fraktür repozisyonu III.A1.1. #ndirekt larengoskopi III.A1.3. Fleksibl veya rijit endoskopla larengoskopi III.A2.1. Larenks ve trakeanın konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi III.A2.2. Larenks ve trakeanın ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) III.B1. Larenkse topikal ilaç uygulaması III.B2. Larenks ve trakea hastalıklarında sistemik farmakolojik tedavi III.C1. Larenks ve trakeada lokal ve rejyonel anestezi III.C3. Endotrakeal entubasyon III.C4. Trakeotomi (perkutanöz dahil) IVA1.1. A!ız bo"lu!u ve orofarenksin enspeksiyon ve palpasyonu IV.A1.2. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun fleksibl ve rijid endoskoplarla muayenesi, biyopsi alınması, sürüntü, lavaj, hazırlanması ve ilgili teknikler IV.A1.3. Nazofarengoskopi IV.A1.4. Hipofarengoskopi IV.A1.8. Uyku apnesi sendromunun de!erlendirilmesi IV.A Müller manevrası 20

21 IV.A2.1. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi IV.A2.2. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) IV.B1. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusda hastalıklarında farmakolojik tedavi IV.B2. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusda ilaçların topikal uygulanması IV.C1. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusda lokal ve rejyonel anestezi IV.C3. Adenoidektomi IV.C4. Tonsillektomi IV.C5. Peritonsiller apse drenajı IV.C6. Lingual frenulum onarımı IV.C9. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun yabancı cisimlerin çıkarılması V.A1. Kraniyal sinirlerin muayenesi V.A2.1. Ba"-boyunun konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi V.A2.2. Ba"-boyunun ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) V.A3. #nce i!ne aspirasyon sitolojisi V.B1. Ba"-boyunda farmakolojik tedavi V.B2. Yara bakımı ve tedavisi V.B3. Fistül bakımı V.C1. Ba"-boyunda lokal ve rejyonel anestezi V.C10.3. Minör tükürük bezi biyopsisi VI.A1.1. Anterior rinoskopi VI.A1.1. Fasiyal analiz VI.A2.1. Foto!raf çekimi VI.A2.2. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde konvansiyonel görüntülemenin De!erlendirilmesi VI.A2.3. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde ileri radyolojik görüntülemenin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) VI.B1. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde farmakolojik tedavi VI.B2. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde ilaçların topikal uygulaması VI.B3. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde yara bakımı ve tedavisi 21

22 VI.C1. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde lokal ve rejyonel anestezi VI.C2. Nazal fraktür repozisyonu Görev Da$ılımı: 1. Klinik e!itim toplantılarına katılmak 2. Hasta ba"ı e!itim vizitlerine ve asistan vizitlerine katılmak 3. Üniversite hastanelerinde tıp fakültesi ö!rencilerinin derslerine dinleyici olarak katılmak 4. Yurt içi veya yurt dı"ı kurs, kongre, sempozyum, panel, konferans, workshop vs. gibi etkinliklere katılmak 5. Yatan hastaların anamnezini almak, klinik muayene ve günlük bakımını yapmak 6. Poliklinik çalı"masında yer almak ve küçük giri"imleri gerçekle"tirmek 7. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası de!erlendirilmesi, hasta yatı" ve çıkı"larını yapmak 8. Acil servis ça!rılarına cevap vermek, orta-üst kıdemlinin veya e!itim kurulu üyesinin gözetiminde giri"im yapmak 9. Görevlendirildi!i ameliyatlarda görev almak, asiste etmek 10. Görevdeki ilk aylarda klinik ve kurum sistemine uyum sa!lanması amacı ile kıdemli asistanlar ile refakat nöbeti tutmak, daha sonraki dönemde ise rutin klinik nöbetlerine katılmak II. KIDEM Bilgi Düzeyi: Dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, Burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafa tabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanları, ve Kimyasal duyular (tat/koku), 22

23 #"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleri, Yutma, Denge ve Uyku fonksiyonlarıyla ilgili; o Patolojik o Genetik o #mmünolojik o Alerjik o Nörolojik o Endokrinolojik o Onkolojik o Plastik ve rekonstrüktif o Orta ve ileri cerrahi o Etik o Sosyoekonomik ve o Mediko-legal bilgilerin edinilmesi gereklidir. Uygulama Düzeyi: Asistan karnesinde belirtilen ve ba!ımsız veya gözetim altında yapılması gereken uygulamalardan a"a!ıdaki listede belirtilenlerini II. Kıdem düzeyinde yapmalıdır. I.B. Otoloji ve nörotolojide cerrahi dı"ı tedaviler I.C1. Temporal kemik diseksiyonu (kadavra veya kemikte) I.C5. Meatoplasti I.C7. Kulak yolu polipleri I.C11.1. Basit mastoidektomi I.C23.1. Auriküla ve/veya dı" kulak kanalı yaralanmalarının tamiri I.C24.1. Aurikula tümör cerrahisi II.A4.1. Epikutanöz alerjen testi (Prick, scratch) II.A4.2. #ntradermal alerjen testi II.A4.3. Nazal provakasyon testi

24 II.C1.5. Nazal polipektomi II.C1.6.1 Alt konka cerrahisi II.C1.9. Septum cerrahisi II.C2.1. Maksiller sinüs endoskopisi II.C2.2. Endoskopik orta mea giri"imi II.C1.6.2 Konka bülloza cerrahisi II.C2.3. Caldwell-Luc II.C Anterior endoskopik etmoidektomi III.A1.2. #ndirekt larengoskopi ile biyopsi III.C5. Direkt larengoskopi III.C7. Mikrolarengoskopi V.C4. Ba"-boyunda apse ensizyon ve drenajı V.C7. Servikal lenf nodu çıkarılması V.C10.2. Submandibuler gland ekstirpasyonu VI.C8.1. Cilt neoplazmlarının çıkartılması ve primer onarımı VI.C8.2. Deri grefti VI.C10.1. Yüz ve boyun yumu"ak doku yaralanmalarının onarımı Görev Da$ılımı: 1. Birinci kıdem asistanının bütün görevlerinden ve bunların denetlenmesinden sorumludur. 2. Tez çalı"ması hariç en az bir ara"tırmada yer almak 3. Sorumlu e!itim kurulu üyesinin gözetiminde servisi yönetmek 4. Konseylerin organizasyonunu sa!lamak. 5. Yeti"kin ve acil hastaların konsültasyonlarına bakmak 6. Ameliyat randevularının düzenlenmesine yardımcı olur 7. Konsültasyonlar ve cerrahi giri"imler için gerekti!inde III. kıdem asistanını veya e!itim kurulu üyesini bilgilendimek ve danı"mak 8. Hasta dosyasının içeri!inden (anamnez, fizik muayene bulguları, tanı, tedavi planı, takip notu ve order gibi) sorumlu olmak 9. Gerekti!inde di!er disiplinlerden konsültasyon istemek 24

25 III. KIDEM Bilgi Düzeyi: Dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, Burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafa tabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanları, ve Kimyasal duyular (tat/koku), #"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleri, Yutma, Denge ve Uyku fonksiyonlarıyla ilgili; o #leri cerrahi o KBB-BBC disiplininin üst e!itim alanlarında (pediatrik KBB-BBC, ba"-boyun onkolojisi, nörotoloji, foniatri, estetik cerrahi, vb) o Etik o Sosyoekonomik ve o Mediko-legal bilgilerin edinilmesi gereklidir. 25

26 Uygulama düzeyi: Asistan karnesinde belirtilen ve ba!ımsız veya gözetim altında yapılması gereken uygulamalardan a"a!ıdaki listede belirtilenlerini III. Kıdem düzeyinde yapmalıdır. I.C12. Timpanoplasti II.C1.10. Revizyon septoplasti IV.C16.1. Yumu"ak damak ve farenks cerrahisi V.C3. Tiroglossal ve brankial kist ve fistül ekstirpasyonu VI.C8.3. Lokal flepler Görev Da$ılımı: 1. Birinci ve ikinci kıdem asistanlarının bütün görevlerinden ve bunların denetlenmesinden sorumludur. 2. Birinci ve ikinci kıdem asistanlarına bilgi ve uygulama deste!i vermek 3. Pediatrik konsültasyonlara bakmak, 4. Büyük cerrahi olgularda birinci asistan olarak görev almak, kıdemine uygun ameliyatları e!itim kurulu üyesi denetiminde ve sorumlulu!unda yapmak 5. Acil durumlarda ilgili e!itim kurulu üyesinin olgu hakkında bilgilendirilmesini sa!lamak 6. E!itim programının hazırlanması, asistan görevlerinin organizasyonu gibi klinik aktivitelerinde e!itim kurulu üyesine yardımcı olmak 7. Uygulanacak i"lemleri ve bunların olası komplikasyonları ile tedavi planını hastaya anlatmak ve bilgilendirilmi" onam formu nu imzalatmak NOT: Kıdem düzeylerine göre uygulamalarda, sadece asistan karnesindeki ba!ımsız ve gözetim altında yapılan uygulamalar alınmı", asiste edilen uygulamalar bu listeye katılmamı"tır. Kıdem uygulamalarındaki kodlama sistemi olarak asistan karnesi nin aynısı alınmı"tır. 10. Asistan Karnesi (Ek-2) Asistanların e!itim süreleri içinde, ba!ımsız veya gözetim altında gerçekle"tirecekleri, asiste edecekleri veya bilgi sahibi olacakları geni" bir tanısal i"lemler, cerrahi dı"ı tedavi ve cerrahi tedavi listesi Asistan Karnesi ba"lı!ı altında hazırlanmı"tır. Bu karne asistan e!itim programında yer alan uygulamalı etkinliklerin gerçekle"tirilmesi, kaydedilmesi ve 26

27 kredilendirilmesi amacıyla kullanılır. Asistan karnesinde, yapılan etkinli!in niteli!i, tarihi ve sayısı yer alır. Etkinlik gerçekle"tirildi!inde kar"ılı!ı onaylanır. Asistan karnesi 6 ayda bir e!itim kurulunda de!erlendirilir. Asistan karnesinde ba!ımsız ve gözetim altında yapılması istenen becerilerin hangi kıdem seviyesinde yapılaca!ı Ek-3 de gösterilmi"tir. E!itim klini!i, asistan sayısı, e!itim ve sa!lık hizmeti yükünü göz önüne alarak bu seviyelerde de!i"iklik yapabilir. 11. Asistan E$itim Dosyası Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca yaptı!ı tüm etkinlikleri onaylı olarak belgelendirdi!i dosyadır. Asistan e!itim dosyası 6 ayda bir e!itim kurulunca de!erlendirilir. 12. Kredilendirme UÇEP kapsamı içinde olan tüm e!itim aktiviteleri Ek-4 de belirtilen esaslar çerçevesinde kredilendirilir. E!itim aktivitelerinin kredilendirilmesinde a"a!ıda belirtilen prensipler dikkate alınmı"tır: 1. Her e!itim aktivitesinin ayrı ayrı kredilendirilmesi, 2. Her kıdem geçi"inde en az toplanması gerekli kredi miktarının belirtilmesi, 3. Kıdem geçi"lerindeki en az toplanması gerekli kredi miktarının, %35 inin kuramsal (1, 3 ve 4 no lu e!itim aktivitelerinden), %65 inin ise uygulamalı (2 no lu e!itim aktivitelerinden) e!itim aktivitelerden olması, 4. Tüm kuramsal e!itim aktivitelerinin, saat ba"ına kredilendirilmesi, kuramsal e!itim aktivitesinin aktif yapılması veya pasif katılınmasının farklı oranda kredilendirilmesi, 5. Tüm uygulamalı e!itim aktivitelerinin, gün ba"ına kredilendirilmesi, uygulamalı e!itim aktivitesinin aktif yapılması ile pasif katılınmasının aynı oranda kredilendirilmesi, 6. Dı" rotasyonda yapılan her e!itim aktivitesinin, kendi klini!inde yaptı!ı kredilendirme ile e"it "ekilde kredilendirilmesi, 27

28 Bu prensipler ve Ek-4 de belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan kredilendirmeye göre; I. kıdemden II. kıdeme geçi"te (asistanlık süresinin 2. yılı sonunda) gerekli en az kredi puanı toplamı 2500 (ikibinbe%yüz) puan, II. kıdemden III. kıdeme geçi"te (asistanlık süresinin 4. yılı sonunda) gerekli en az kredi puanı toplamı 2800 (ikibinsekizyüz) puan olmalıdır. 13. Geribildirim E!itim ba"kanının sürekli iyile"tirme ve geli"me amacıyla her e!itim kurulu üyesinden ve asistandan e!itim yılı sonunda yılda en az bir kez e!itim programı ile ilgili yazılı geri bildirim alması önerilir. 14. Uzmanlık Tezi E!itim kurulunun belirledi!i kurallar do!rultusunda her asistana bir tez danı"manı belirlenir ve tez danı"manları sınav jürisinin do!al üyesi olurlar. Tez özgün bir konuda yapılmalı ve tez konusu asistanın görü" ve önerileri de dikkate alınarak e!itim süresinin en geç II. kıdeminde belirlenip asistana bildirilmi" olmalıdır. Asistan, tez danı"manı ile birlikte tez projesini e!itim kuruluna sunar. Tezin kabulü halinde etik kurul onayı alındıktan sonra tez ba"latılır ve tez konusu kurum amirine bildirilir. Tez çalı"ması ba"lamamı" asistan III. kıdeme yükseltilmemelidir. Yürütülen tezlerle ilgili asistan ve tez danı"manı tarafından e!itim kuruluna altı ayda bir bilgi verilir. Tez e!itim süresinin bitiminden en geç üç ay önce de!erlendirilmek üzere e!itim kuruluna sunulur. Bu sunuda tez danı"manın da mutlaka bulunması istenir. Asistan bu toplantıda önerilen de!i"iklikleri yapmak zorundadır. Öneriler do!rultusunda gerekli de!i"iklikleri yapılan tezlerin, e!itim süresinin bitiminden en az bir ay önce e!itim kurumu tarafından benimsenmi" "ekle uygun olarak basılı hale getirilmi" olması gereklidir. Tez konusunun deneysel veya prospektif bir çalı"ma olması, TÜB#TAK dizinine giren dergilerde yayınlanabilecek bir çalı"ma olması ve asistan uzmanlık sınavına girmeden önce tezin dergiye gönderilecek hale getirilmi" olması önerilir. 28

29 15. Uzmanlık Sınavı Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saptanan sınav komisyonu tarafından yapılarak adayın uzmanlı!a hak kazanıp kazanmadı!ı belirtilir. 16. E$itimin Tescili E!itimin tescili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılır. a. E!itim programı b. Yazılı ki"i"el e!itim programları c. Asistan karnesi d. E!itim kurulu üyesi tarafından doldurulacak asistan de!erlendirme formu e. Asistan tarafından doldurulacak geribildirim formu f. Asistan e!itim dosyası KRED#LEND#RME CETVEL# E$itim Aktivitesi Kredi Puanı 1. Kuramsal e$itim Pasif Katılınırsa Aktif Yapılırsa a. Hasta ba%ı e$itim viziti 2 / vizit --- b. E$itim saati i. Seminer-ders 2 / aktivite 8 / aktivite ii. Dergi saati 2 / aktivite 4 / aktivite iii. Olgu sunumu 2 / aktivite 4 / aktivite c. Konseyler 2 / konsey 4 / konsey d. Klinik hastaların dökümü 2 / aktivite 6 / aktivite ve de$erlendirilmesi e. Morbidite-mortalite 2 / aktivite 4 / aktivite toplantıları f. Ö$renci dersleri 2 / ders saati 2. Uygulamalı e$itim ---

30 a. Ameliyat 3 / gün b. Poliklinik 3 / gün c. Yatan hasta hizmeti 3 / gün d. Asistan viziti 1 / vizit e. Nöbet 3 / nöbet f. Rotasyonlar Bkz. 12. bölüm kredilendirme (prensip.6) 3. Toplantı ve kurslar Toplantıların TTB veya ba%ka bir kurum tarafından kredilendirilmesi durumunda var olan kredi puanının 10 katı geçerlidir. TTB kredilendirilmesi yoksa katılınan her toplantı için gün ba%ına 40, tam gün sürmeyen toplantılar için toplantı ba%ına 20 puan verilir. Asistan toplantıya sözel veya poster sunusu ile katılmı% ise var olan krediye 100 kredi eklenir. 4. Ara%tırma etkinleri 150

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİİ UZMANLIK EĞİTİMİ AİTAN KARNEİ Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Amaç B. Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ 2010 2011 ÖNSÖZ Sevgili genç meslektaşlarım, 3 hafta boyunca birlikte olacağımız Kulak Burun Boğaz stajına hoşgeldiniz. Kulak ağrısı, boğaz ağrısı, burun kanaması, baş dönmesi

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik,

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KOD YÖN.YD.051 YAY. TRH. 02.01.2015 REV. TRH. REV. NO. Sayfa 1 / 16 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KALP VE DAMAR

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI Sürüm.3 Kasım 2014 0 TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 KISALTMALAR 4 A. AMAÇ 5 2. EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ TıptaUzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA

ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1 Mart 2003, Cumartesi 09.00 09.15 Açılış Konuşması... I. Oturum Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

R A P O R. TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI?

R A P O R. TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI? R A P O R TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI? Prof. Dr. Levent ERİŞEN Haziran-2006 Bu rapor; son dönemde ciddi boyutlara ulaşan Genel Cerrahi ile Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

UÜ-SK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ A.D. EL CERRAHİSİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ A.D. EL CERRAHİSİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Dok. Kodu: FR-YLY-15-310-323 lk Yay.Tarihi: 15 Nisan 2007 Rev. No : 03 Rev. Tarihi : 28 Şubat 2012 1/8 1. HİZMET KAPSAMI Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalı

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. SINIF (2012-2013) V.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. SINIF (2012-2013) V.SINIF V.SINIF Kayıt Yenileme STAJ Güz Yarıyılı 03 Eylül 2012 Bahar Yarıyılı 11 Şubat 2013 SÜRE 03.09.2012 24.09.2012 (HAFTA) 21.09.2012 12.10.2012 15.10.2012 09.11.2012 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

RADYOTERAP PLANLAMA LKELER

RADYOTERAP PLANLAMA LKELER 1 RADYOTERAP PLANLAMA LKELER Dr. Fadime Akman Radyoterapide tedavi planlamanın amacı hedef volümde homojen doz daılımını salarken çevre normal dokuya da en az dozu vermek, dolayısıyla en yüksek tümör kontrolüne

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı