TÜRK KULAK BURUN BO!AZ BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KULAK BURUN BO!AZ BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI"

Transkript

1 TÜRK KULAK BURUN 1 BO!AZ ve BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI Türk Kulak Burun Bo$az ve Ba%-Boyun Cerrahisi Derne$i Yeterlilik Kurulu E$itim Kurumları ve Programları De$erlendirme Komisyonu 2006 Form no: KBB-BBC YETKUR Revizyon no: Yayın tarihi: Yürürlük tarihi: EK-UÇEP

2 1. Amaç 2. Tanımlar 3. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Kapsamı 4. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programı ile #lgili Genel Bilgiler 5. Kıdem 6. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Yöntemleri 7. Kuramsal Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Konu Ba%lıkları 8. E$itim Programının Uygulanması 9. Kıdemlere Göre Bilgi, Uygulama ve Görev Da$ılımı 10. Asistan Karnesi 11. Asistan E$itim Dosyası 12. Kredilendirme 13. Geribildirim 14. Uzmanlık Tezi 15. Uzmanlık Sınavı 16. E$itimin Tescili 17. Ekler 2

3 TÜRK KULAK BURUN BO!AZ VE BA"-BOYUN CERRAH#S# UZMANLIK ÇEK#RDEK E!#T#M PROGRAMI (UÇEP) 1. Amaç Bu e!itim programı; Türkiye de Kulak Burun Bo!az ve Ba" Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) e!itimi veren kurumların, yasal çerçevesi Sa!lık Bakanlı!ı tarafından olu"turulan uzmanlık e!itimini, Avrupa Tıp Uzmanları Birli!i (UEMS Union Europeenne des Medecins Specialistes / European Union of Medical Specialists), Türk Tabipleri Birli!i Uzmanlık Dernekleri E"güdüm Kurulu gibi uzmanlık e!itimi ile ilgili ulusal, uluslararası kurullarda tanımlanan standartlarda sürdürebilmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenmi"tir. Program dâhilinde uzmanlık e!itimi veren kurumlarda rehber olarak kullanılabilecek, zorunlu olarak edinilmesi gereken bilgi ve becerileri içeren bir ''uzmanlık çekirdek e!itim programı- UÇEP'' hazırlanması amaçlanmı"tır. Uzman adayı asistan hekimlerin bu program do!rultusunda e!itilmeleri, nesnel ölçütlerle izlenmeleri, de!erlendirilmeleri ve e!itimin sürekli geli"tirilebilmesi hedeflenmektedir. 2. Tanımlar E$itim Kurumu: #lgili yasal mevzuat çerçevesinde uzmanlık e!itimi verme yetkisi tanınmı" tıp fakülteleri ve e!itim hastaneleri. E$itim Klini$i: Üniversitelerde KBB-BBC anabilim dalları ve uzmanlık e!itimi vermeye yetkili hastanelerde KBB-BBC klinikleri. E$itim Ba%kanı: Üniversitelerde anabilim dalı ba"kanı, e!itim hastanelerinde klinik "efi. E$itim Kurulu: Üniversitelerde anabilim dalındaki tüm ö!retim üyelerinden, e!itim hastanelerinde ise her klinik için "ef, "ef yardımcısı ve ba"asistanlardan olu"an kurul. E$itim Danı%manı: E!itim ba"kanı tarafından, asistanların e!itim programına katılımından ve asistan karnesi ile e!itim dosyasının düzenli olarak tutulmasından sorumlu olarak görevlendirilen e!itim kurulu üyesi/üyeleri. Asistan (Ara%tırma Görevlisi, Uzmanlık Ö$rencisi): Tıpta uzmanlık tüzü!ü hükümlerine göre KBB-BBC uzmanlık e!itimi almak için bir e!itim kurumuna kabul edilen hekim. 3

4 Asistan Karnesi: Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca edinmesi gereken tüm klinik bilgi, beceri ve uygulamaları gösteren karne Asistan E$itim Dosyası: Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca yaptı!ı tüm etkinlikleri ve bunlarla ilgili belgeleri içeren dosya. 3. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Kapsamı Uzmanlık çekirdek e!itim programı KBB-BBC uzmanlık e!itimi için edinilmesi gereken ''mutlak gerekli'' kuramsal bilgiler ile giri"im ve uygulama becerilerini ve bunların hangi yöntemlerle edinilece!ini kapsamaktadır. KBB ve BBC uzmanlık e!itim programının kapsamı a"a!ıdadır: dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafatabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanlarını kapsar. 4

5 KBB-BBC uzmanlık e!itimi; yukarıda belirtilen anatomik alanlar ve bunlarla ili"kili yapılarla, kimyasal duyularla (tat/koku), i"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleriyle, yutmayla, dengeyle ve uykuyla ilgili hastalıkların, bozuklukların ve patolojilerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik olarak; anatomik, morfolojik, fizyolojik farmakolojik patolojik mikrobiyolojik biyokimyasal genetik immünolojik alerjik radyolojik nörolojik endokrinolojik onkolojik plastik ve rekonstrüktif cerrahi etik sosyoekonomik ve mediko-legal bilgileri içermeli, 5

6 Ve yukarıda belirtilen anatomik alanlar ve bunlarla ilgili yapıların fonksiyonel bozukluklarını, travmalarını, malformasyon ve deformitelerini (do!umsal veya edinsel), neoplazmlarını ve enfeksiyonlarını da içeren tüm hastalıklar ve bozukluklara yönelik koruyucu hekimli!i, tanı, cerrahi dı"ı ve cerrahi (onkolojik, endokrinolojik, plastik ve rekonstrüktif de dahil olmak üzere) tedavi ve rehabilitasyon konusundaki klinik bilgi, beceri ve uygulamaları kapsamalıdır. KBB ve BBC uzmanlık alanının kapsamı tüm ya" grubundaki ki"ileri içermektedir. 4. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programı ile #lgili Genel Bilgiler 1. UÇEP in içeri!i UEMS in önerilerine uygun olarak hazırlanmı"tır. KBB ve BBC nin temel ve klinik konularını içeren kuramsal dersler ile giri"im ve uygulama becerilerinden olu"maktadır. Program asistanlara giderek artan oranda görev da!ılımının ve sorumlulu!un verildi!i ve yapılan etkinliklerin de!erlendirildi!i üç farklı kıdemi içermektedir. 2. Asistanlar ilgili mevzuat ile belirtilen "artlara sahip olmalıdır. 3. Uzmanlık e!itiminin süresi Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü nde öngörülen e!itim süresi olup, günümüz ko"ullarında 5 yıl olarak belirlenmi"tir. 4. Asistanın yurt dı"ı veya yurt içi onaylanmı" di!er sa!lık ve e!itim kurumlarında ba"arılı olarak geçirmi" oldu!u çalı"ma süreleri ilgili mevzuat çerçevesinde de!erlendirilerek e!itim süresine eklenebilir. Ancak asistanın ana kurumu da dâhil olmak üzere, kadrolu olarak ihtisasını geçirdi!i toplam kurum sayısı üçü geçmemelidir. 5. UÇEP te belirtilen rotasyon süreleri hariç, asistanın e!itim klini!i dı"ında geçirece!i iste!e ba!lı e!itim amaçlı görevlendirme sürelerinin toplamı bir yılı geçmemelidir. 6. E!itim programı a"a!ıdaki yöntemleri kullanarak yapılmalıdır: a. Kuramsal e!itim b. Giri"im ve uygulama becerileri (Uygulamalı e!itim) 6

7 c. Toplantı ve kurslar d. Ara"tırma etkinlikleri e. Tez 7. Asistanların e!itim süreleri içinde gerçekle"tirecekleri, asiste edecekleri veya bilgi sahibi olacakları geni" bir tanısal i"lemler, cerrahi dı"ı tedavi ve cerrahi tedavi listesi Asistan Karnesi ba"lı!ı altında hazırlanmı"tır. Bu listede asistanların hangi i"lem ve tedaviyi en az hangi düzeyde yapacakları açık olarak belirtilmi"tir. 8. Bu program çerçevesinde klinik hizmetlerinin e!itimi engellememesine ve e!itim programı ile klinik hizmetlerinin uyum içinde birlikte yürütülmesine özen gösterilmelidir. 9. UÇEP, Türk KBB-BBC Yeterlilik Kurulu tarafından en geç be" yılda bir de!erlendirilecek ve yeniden gözden geçirilecektir. 5. Kıdem Asistanlar üç kıdeme ayrılarak de!erlendirilir. Asistanlar için I, II, III olarak tanımlanacak olan bu kıdemler uzmanlık dalının ''Tıpta Uzmanlık Tüzü!ünde'' belirtilen uzmanlık süresine göre bölümlendirilir. I ba"langıç, II orta ve III üst kıdem"i tanımlar. Bir üst kıdeme geçi" sırasında, yapılacak de!erlendirme sonuçları, danı"man raporları ve kredilendirme sonuçları göz önüne alınır. Günümüz ko"ullarında belirlenen 5 yıllık ihtisas süresinde II. kıdeme geçi" 2. yılın sonunda, III. kıdeme geçi" ise 4. yılın sonunda yapılacak de!erlendirmenin olumlu olması durumunda gerçekle"ir. Kıdem geçi" de!erlendirmesinin olumsuz olması durumunda, bu nokta Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü nde belirtilen Asistan E!itiminin De!erlendirilmesi nde göz önüne alınır. Kıdeme göre uygulama ve görev düzeyleri, ilgili e!itim klini!i tarafından UÇEP te belirtilen prensipler çerçevesinde belirlenir. 6. Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Yöntemleri 1. Kuramsal e$itim a. Hasta Ba%ı E$itim Viziti: Her gün e!itim klini!i tarafından belirlenen bir düzen içinde en az bir e!itim kurulu üyesi tarafından, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin katılımı ile hasta ba"ı e!itim viziti yapılır. E!itim vizitinde asistanlardan hastaların tanı ve tedavisi konusunda kıdemleri 7

8 düzeyinde bilgi sahibi olmaları beklenir, bu bilgileri sözel olarak sınanır ve konu ile ilgili e!itim yapılır. b. E$itim Saati: Her hafta e!itim klini!i tarafından belirlenen saat(ler)de haftada en az bir defa olmak üzere e!itim kurulu üyeleri, uzmanları, asistanları ve ilgili yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. Bu sürede seminer, asistan dersi, dergi sunumu ve olgu sunumu etkinlikleri dönü"ümlü olarak yapılır. i. Seminer ve ders: Belirlenen uzmanlık çekirdek e!itim programına uygun olarak e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personeli tarafından verilebilir. Ayrıca di!er bilim dallarından konuk konu"macılar da davet edilebilir. E!itim ba"kanı, e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. E!itim kurulu üyeleri ve uzmanların bir e!itim yılı içinde en az bir, asistanların ise en az iki seminer veya ders vermeleri beklenir. Seminerler ve asistan dersleri her e!itim klini!i tarafından, UÇEP i dikkate alacak "ekilde hazırlanır ve bir e!itim kurulu üyesinin denetiminde gerçekle"tirilir. ii. Dergi saati: Seminer, ders ve olgu sunumu ile de!i"imli olarak e!itim ba"kanı, e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. Güncel makalelerin asistanlar tarafından sunuldu!u bir e!itim uygulamasıdır. Asistanların sunaca!ı makalelerin seçimi, hazırlı!ı ve sunumu e!itim ba"kanı tarafından görevlendirilen bir e!itim kurulu üyesinin denetiminde yapılır. iii. Olgu sunumu: Seminer, ders ve dergi saati ile de!i"imli olarak e!itim ba"kanı, e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar, asistanlar ve yardımcı sa!lık personelinin mümkün olan en geni" katılımı ile yapılır. Sunulacak olguların seçimi, hazırlı!ı ve sunumu e!itim ba"kanı tarafından görevlendirilen bir e!itim kurulu üyesinin denetiminde yapılır. 8

9 c. Konseyler: Çe"itli dallardaki e!itim kurulu üyeleri, uzmanlar ve asistanların bir araya geldi!i ve olguları tartı"tıkları toplantılardır. (Ba"-boyun kanserleri, klinik-patolojik ve klinik-radyolojik toplantılar, uyku, alerji vb.) d. Klinik Hastalarının Dökümü ve De$erlendirilmesi: Yılda en az bir kere (tercihen Aralık veya Ocak aylarında) e!itim klini!i tarafından belirlenecek programa göre klinik hastalarının yıllık dökümü, de!erlendirilmesi ve önceki dönemlerle kar"ıla"tırılması yapılır, asistanların payla"ımıyla e!itim klini!inde tartı"maya açılır. e. Mortalite, Morbidite Toplantıları: E!itim klini!inin e!itim kurulu üyeleri, uzmanları, asistanları ve yardımcı sa!lık personelinin katılımı ile ayda en az bir kere yapılır. f. Ö$renci Dersleri: Üniversitelerde tıp ö!rencilerine e!itim kurulu üyeleri tarafından verilen derslerdir. E!itim programına ba"layan I. kıdem asistan klinik i"lerini aksatmayacak "ekilde e!itim kurulu üyesi tarafından uygun görülecek bir plan çerçevesinde bu derslere birer defa katılır. 2. Uygulamalı E$itim a. Ameliyat: Asistanın gerekli teorik hazırlı!ı yaparak hastanın cerrahi tedavisine çe"itli düzeylerde katıldı!ı uygulama "eklidir. Kıdem düzeyine göre yapılacak uygulamaların listesi ektedir (Ek-3). b. Poliklinik Hizmetleri: Poliklini!e gelen hastaların KBB-BBC açısından muayenelerinin ve ayaktan tedavilerinin yapılması ile gerçekle"en uygulamadır. Poliklinik hizmetleri her poliklinik gününde asistanların hastaları e!itim kurulu üyesiyle tartı"tıkları bir e!itim sürecini de içermelidir. Poliklinik çalı"ma düzeni ve konsültasyon sorumluları e!itim klini!ince belirlenir. Poliklinik hizmetlerinin daha iyi olması için KBB-BBC uzmanlık alanı ile ilgili alt bran"lara yönelik özel poliklinik uygulamalarının da yapılması önerilir. c. Yatan Hasta Bölümü: Çe"itli nedenlerle tıbbi bakım alması gereken hastaların tedavileri ile ameliyat olacak hastaların hazırlıklarının ve ameliyat sonrası bakımlarının yapıldı!ı yataklı bölümdür. 9

10 d. Asistan Viziti: Asistanların en kıdemli asistan veya uzman e"li!inde klinikte yatan bütün hastaları gördü!ü, günün belli saatlerinde düzenli olarak yapılan etkinliktir. e. Nöbet: Hizmetin süreklili!inin ve asistan e!itiminin bütünlü!ünün sa!lanabilmesi için, mesai saatleri dı"ında ve tatil günlerinde acil olarak ba"vuran hastaların muayene ve tedavilerinin gerçekle"tirilmesi ile yatan hastaların takip ve tedavilerinin yürütülmesidir. Nöbet sorumlulu!u e!itim ba"kanı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, icapçı e!itim kurulu üyesi veya uzmana aittir, görev asistanlar tarafından aktif olarak üstlenilir. f. Rotasyonlar: Bulunulan kurumun içinde veya dı"ında belli bir hedefe yönelik olarak süresi ve kuralları önceden belirlenmi" çalı"ma dilimlerine verilen isimdir. KBB-BBC klini!i dı"ında yapılacak rotasyonlar ve süreleri Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü do!rultusunda yasal olarak tanımlanmı"tır ve burada ''dı" rotasyon'' olarak belirtilmektedir. Dı% Rotasyonlar: Her rotasyon için asistanın edinmesi gereken bilgi ve becerileri içeren bir yazılı program olu"turulur. Bu program rotasyonun yapıldı!ı e!itim klini!i ile kar"ılıklı görü"ülerek hazırlanmalıdır (Dı" rotasyonlarla ilgili bir uygulama örnekleri Ek-1 de verilmi"tir.). Dı" rotasyonların ilk iki kıdem süresi içinde tamamlanması sa!lanmalıdır. Dı" rotasyonun kurum dı"ında yapılması gerekti!inde ilgili e!itim klini!inin bu gereksinimi gerekçeli bir raporla kurum amirine bildirmesi gerekir. Kurumun ilgili kurulunun kararının olumlu olması durumunda gerekli görevlendirme yapılabilir. Halen geçerli olan Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü ne göre yapılması zorunlu olan dı" rotasyonlar, süreleri ve yapılması önerilen kıdem dereceleri a"a!ıdaki gibidir: Genel Cerrahi 3 ay I. kıdemde Göz Hastalıkları 2 ay I. kıdemde Nöroloji 3 ay II. kıdemde Anestezi ve Reanimasyon 2 ay II. kıdemde yapılır. 10

11 Ancak e!er Tıpta Uzmanlık Tüzü!ü nde bir de!i"iklik yapılacaksa, 5 yıllık KBB-BBC uzmanlık e!itimi içinde yer alacak olan dı" rotasyonların a"a!ıda belirtildi!i gibi olması önerilir: NOT: Bu dı" rotasyonların, sürelerinin ve rotasyon içeriklerinin ilgili disiplinlerce kabul edilmesi ve uzmanlık e!itimi boyunca disiplinimize rotasyona gelecek olan di!er disiplinlerin rotasyon içeriklerinin saptanması, Türk Tabipler Birli!i Uzmanlık Dernekleri E"güdüm Kurulu ve Ulusal Yeterlilik Komitesi ile Sa!lık Bakanlı!ı nın ilgili birimlerinde yapılacak çalı"malar sonrasında kesinle"tirilecektir. Seçmeli rotasyon: E!itim klini!inin uygun gördü!ü bir konuda en fazla 3 ay süreyle, yurtiçi veya yurtdı"ında yapılan iç veya dı" rotasyonlardır. #ç Rotasyonlar: Dı" rotasyonlar dı"ında her e!itim klini!i, yapılması uygun olan iç rotasyonları kendi e!itim programına ve "artlarına uygun olarak düzenler. Örne!in: Odyovestibüler birim Foniatri, konu"ma ve yutma birimi Uyku laboratuarı ve poliklini!i Rinoloji ve alerji poliklini!i Ba"-boyun cerrahisi poliklini!i Otoloji-nörootoloji poliklini!i Fasiyal plastik cerrahi poliklini!i 11

12 #ç rotasyonun kurum dı"ında yapılması gerekti!inde, ilgili e!itim klini!inin bu gereksinimi gerekçeli bir raporla kurum amirine bildirmesi gerekir. Kurumun ilgili kurulunun kararının olumlu olması durumunda gerekli görevlendirme yapılabilir. 3. Toplantı ve Kurslar: Yurt içi veya yurt dı"ı kurs, kongre, sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklere katkılı (sözel sunum yapmak, poster hazırlamak gibi) veya katkısız katılımlardır. Bu etkinlikler belgelendirilerek e!itim kurumuna sunulur ve asistanın e!itim dosyasına da bir örne!i konulur. Her asistan katıldı$ı bilimsel aktiviteden döndükten sonra, e$itim kuruluna bir RAPOR (hangi oturumlara katıldı$ını, bu toplantının ona ne kattı$ını, kendi ba$lı oldu$u e$itim kurumundaki uygulamalardan farklı olarak neler ö$rendi$ini, vs. belirten) sunmalıdır. Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca biri tercihen ulusal kongre olmak üzere TTB tarafından kredilendirilmi" KBB-BBC ile ilgili en az 3 toplantıya katılması önerilir. Her asistanın e!itimi boyunca en az bir kere bizzat poster veya sözlü sunuda bulunması önerilir. 4. Ara%tırma Etkinlikleri: E!itim kurulunca belirlenen ara"tırma etkinliklerine ve projelerine asistanların katılımı gereklidir. Çalı"malarda e!itim kurulu üyesi ile birlikte birden fazla asistan görev alabilir. Tez çalı"ması hariç her asistanın uzmanlık süresi boyunca en az bir ara"tırmada bizzat görev alması önerilir 12

13 7. Kuramsal Uzmanlık Çekirdek E$itim Programının Konu Ba%lıkları OTOLOJ#, OTONÖROLOJ# Kulak embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Odyolojik tetkikler ve tanı yöntemleri Temporal kemik cerrahi anatomisi Kulak anomalileri ve cerrahisi Dı" kula!ın edinsel hastalıkları ve enfeksiyonları Effüzyonlu otitis media ve tedavisi Akut süpüratif otitis media ve tedavisi Kronik süpüratif otitis media ve tedavisi Otitis media komplikasyonları Kolesteatoma Mastoidektomi ve timpanoplasti teknikleri Otoskleroz Aurikula ve temporal kemik benign tümörleri ve paragangliomları Aurikula ve temporal kemik malign tümörleri #"itme kayıpları: Ayırıcı tanı, tedavi ve rehabilitasyon Çocukluk dönemi i"itme kayıpları ve rehabilitasyonu Denge bozuklu!una neden olan (periferik veya santral; vestibuler sistem veya vestibüler sistem dı"ı) hastalıklar: Ayırıcı tanı, tedavi ve rehabilitasyon Koklear implantasyon Temporal kemik travmaları Tinnitus Meniere Hastalı!ı, medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri Retrokoklear patolojiler (akustik nörinom, vasküler bası sendromları ve di!erleri) Labirentit #"itme cihazları Fasiyal paralizi 13

14 R#NOLOJ# Burun ve paranazal sinüslerin embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Üst solunum yolları tanısal ve giri"imsel endoskopisi Koku bozuklukları Burnun do!umsal ve edinsel yapısal bozuklukları (koanal atrezi, "ekil bozuklukları, septum deviasyonu, anatomik varyasyonlar ve di!erleri) Epistaksis Nazal obstrüksiyon nedenleri Nazal fonksiyonların objektif de!erlendirme yöntemleri Burun ve sinusları etkileyen sistemik hastalıklar Rinitler ve rinosinüzitler Nazal alerji Nazal polipozis Lakrimal drenaj ve lakrimal kese enfeksiyonları Burun ve paranazal sinüs tümörleri Nazofarenks hastalıkları ve kanserleri Endoskopik sinüs cerrahisi #nternal ve eksternal nazal cerrahi teknikler LARENGOLOJ# VE FON#YATR# Larenks ve trakea embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Üst solunum yolları tanısal ve giri"imsel endoskopisi Ses ve konu"ma bozuklukları Yutma bozuklukları Ses, konu"ma ve yutma bozukluklarında kullanılan objektif tanı yöntemleri Foniatrik tedavi yöntemleri (fonocerrahi, rehabilitasyon) Larenksin anomalileri ve cerrahisi Larenksi etkileyen sistemik hastalıklar Larenksin enfeksiyonları ve enflamatuar hastalıkları Larenks tümörleri 14

15 Larenks kanserlerinin tedavisi (cerrahi ve cerrahi dı"ı) Larengeal dispne etyolojisi ve tanısı Trakeotomi (acil, elektif, perkütan) Larengotrakeal stenozlar Larenks travmaları Solunum yolu yabancı cisimleri tanı ve tedavisi Vokal kord paralizilerinin etyolojisi ve tanısı BA"-BOYUN HASTALIKLARI VE CERRAH#S# Ba"-boyun embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Dudak, a!ız bo"lu!u, farenks, özofagus embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Tükürük bezlerinin embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Boynun cerrahi anatomisi Vasküler malformasyonlar Dudak kanserleri ve cerrahi tedavisi A!ız bo"lu!u mukozal lezyonları Oral kavite ve orofarenks tümörleri Tonsil ve adenoid hastalıkları Tonsil ve adenoid cerrahisi Hipofarenks, servikal özofagus hastalıkları (tümörler, divertiküller, korozif yanıklar, yabancı cisimler, sistemik hastalıklar ve di!erleri) Tükürük bezlerinin neoplastik olmayan hastalıkları Tükürük bezi tümörleri Tükürük bezi cerrahisi Ba"-boyun anomalileri Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı Derin boyun enfeksiyonları Parafarengeal bölge ve cerrahisi Paragangliomlar Boyun travmaları 15

16 Boyun diseksiyonu ve tipleri Tiroid ve paratiroid embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Tiroid, paratiroid hastalıkları ve tedavisi Tiroid ve paratiroid cerrahisi (Endikasyon, izlem, komplikasyonlar ve komplikasyonların tedavisi) Uyku fizyolojisi ve hastalıkları Polisomnografi Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi tedavisi Larengofarengeal reflü KBB ve BA"-BOYUNDA PLAST#K ve REKONSTRÜKT#F CERRAH# Cilt embriyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi Yara iyile"mesi Fasiyal analiz Greftler Flep cerrahisi (lokal, bölgesel ve serbest flepler) Mikrocerrahi ve vasküler anastomoz teknikleri Fasiyal paralizide re-animasyon Ba"-boyun cildi maligniteleri (bazal ve yassı hücreli karsinom, malign melanom) Maksillomandibüler cerrahi ve rekonstrüksiyon Burun rekonstrüksiyonu Yarık dudak ve damak Fasiyal estetik cerrahi Rinoplasti Maksillofasyal travmalı hastalara yakla"ım ve cerrahisi Otoplasti D#!ER Solunum fizyolojisi ve solunum fonksiyon testleri 16

17 KBB ve BBC radyolojisi KBB ve BBC patolojisi KBB ve BBC de nükleer tıp uygulamaları Kardiyopulmoner resüsitasyon Asit-baz dengesi ve sıvı-elektrolit tedavisi Parenteral ve enteral beslenme Hemostaz ve transfüzyon Cerrahi diki" teknikleri ve materyalleri KBB ve BBC de lokal ve genel anestetikler ve uygulama teknikleri KBB ve BBC mikrobiyolojisi ve antibiyoterapi Temel onkoloji ve kanser biyolojisi Kemoterapi prensipleri Radyoterapi prensipleri Adli, resmi ve heyet raporu düzenleme Ara"tırma planlama, yürütme, bilimsel sunum ve ileti"im becerileri Temel biyoistatistik bilgileri Mesleki etik, yasal sorumluluklar ve hasta-hekim ili"kileri Kanıta dayalı tıp KBB ve ba"-boyun cerrahisinde cerrahi pansuman (rutin ve komplike olgu pansumanları) Postoperatif hasta bakımı Postoperatif sistemik komplikasyonlar Lazer cerrahisi Radyofrekans ve di!er enerji kaynaklarının KBB-BBC uygulamaları Temporomandibüler eklem hastalıkları, endoskopisi ve tedavisi (Cerrahi dı"ı, cerrahi) KBB ve BBC acillerine yakla"ım 17

18 8. E$itim Programının Uygulanması E!itim programı, ilgili e!itim klini!i tarafından uygulanır. Asistan karnesinde yer alan veya e!itim süresince katılınan tüm etkinlikler tanımlanan ilkeler do!rultusunda kredilendirilir. De!erlendirmeler e!itim programında gösterildi!i "ekilde gerçekle"tirilir. De!erlendirme ve geri bildirim sonuçları e!itim kurumu sekreterliklerinde düzenli olarak kaydedilir ve 6 ayda bir e!itim klini!inin e!itim kurulunda görü"üldükten sonra e!itim ba"kanı aracılı!ı ile kurum amirli!ine iletilir. 9. Kıdemlere Göre Bilgi, Uygulama ve Görev Da$ılımı De!i"ik kıdemlerdeki asistanların bilgi, uygulama ve görev da!ılımı düzeyi için önerilen uygulama a"a!ıda belirtilmi"tir: I. KIDEM Bilgi Düzeyi: Dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, Burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafa tabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanları, ve Kimyasal duyular (tat/koku), #"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleri, Yutma, Denge ve Uyku 18

19 fonksiyonlarıyla ilgili; o Anatomik, morfolojik, o Fizyolojik o Fizyopatolojik o Farmakolojik o Mikrobiyolojik o Biyokimyasal o Radyolojik o Temel cerrahi o Etik o Sosyoekonomik ve o Mediko-legal bilgilerin edinilmesi gereklidir. Uygulama Düzeyi: Asistan karnesinde belirtilen ve ba!ımsız veya gözetim altında yapılması gereken uygulamalardan a"a!ıdaki listede belirtilenlerini I. Kıdem düzeyinde yapmalıdır. I.A1.1. Otoskopi I.A1.2. Kulak endoskopi I.A1.3. Kulak mikroskopi I.A2.4. Saf ses e"ik odyometri I.A2.3. Empedans odyometri I.A2.5. Konu"ma odyometrisi I.A3. Vestibüler fonksiyon muayenesi I.A5.1. Otoloji ve nörotolojide konvansiyonel görüntülemenin de!erlendirilmesi I.A5.2. Otoloji ve nörotolojide ileri radyolojik görüntülemenin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) I.C2. Otoloji ve nörotolojide lokal ve rejyonel anestezi I.C3. Othematom tedavisi I.C6. Kulaktan yabancı cisim çıkarılması I.C8. Mirengotomi I.C9. Ventilasyon tüpü 19

20 II.A1.1. Anterior ve posterior rinoskopi II.A1.2. Nazal endoskopi II.A3.1. Burun ve paranazal sinüslerin konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi II.A3.2. Burun ve paranazal sinüslerin ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) II.A4.4. Nazal sitoloji II.A4.5. Serolojik alerjik testlerin de!erlendirilmesi (RAST, IgE) II.B1. Burun ve paranazal sinüs hastalıklarında farmakolojik tedavi II.C1.1. Burun ve paranazal sinüslerde lokal ve rejyonel anestezi II.C Anterior nazal tampon II.C Posterior nazal tampon II.C1.3. Nazal koterizasyon II.C1.4. Burundan yabancı cisim çıkarılması II.C1.7. Septal hematom II.C1.8. Septal apse ensizyonu II.C1.12. Nazal fraktür repozisyonu III.A1.1. #ndirekt larengoskopi III.A1.3. Fleksibl veya rijit endoskopla larengoskopi III.A2.1. Larenks ve trakeanın konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi III.A2.2. Larenks ve trakeanın ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) III.B1. Larenkse topikal ilaç uygulaması III.B2. Larenks ve trakea hastalıklarında sistemik farmakolojik tedavi III.C1. Larenks ve trakeada lokal ve rejyonel anestezi III.C3. Endotrakeal entubasyon III.C4. Trakeotomi (perkutanöz dahil) IVA1.1. A!ız bo"lu!u ve orofarenksin enspeksiyon ve palpasyonu IV.A1.2. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun fleksibl ve rijid endoskoplarla muayenesi, biyopsi alınması, sürüntü, lavaj, hazırlanması ve ilgili teknikler IV.A1.3. Nazofarengoskopi IV.A1.4. Hipofarengoskopi IV.A1.8. Uyku apnesi sendromunun de!erlendirilmesi IV.A Müller manevrası 20

21 IV.A2.1. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi IV.A2.2. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) IV.B1. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusda hastalıklarında farmakolojik tedavi IV.B2. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusda ilaçların topikal uygulanması IV.C1. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusda lokal ve rejyonel anestezi IV.C3. Adenoidektomi IV.C4. Tonsillektomi IV.C5. Peritonsiller apse drenajı IV.C6. Lingual frenulum onarımı IV.C9. A!ız bo"lu!u, farenks ve özofagusun yabancı cisimlerin çıkarılması V.A1. Kraniyal sinirlerin muayenesi V.A2.1. Ba"-boyunun konvansiyonel görüntülemesinin de!erlendirilmesi V.A2.2. Ba"-boyunun ileri radyolojik görüntülemesinin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) V.A3. #nce i!ne aspirasyon sitolojisi V.B1. Ba"-boyunda farmakolojik tedavi V.B2. Yara bakımı ve tedavisi V.B3. Fistül bakımı V.C1. Ba"-boyunda lokal ve rejyonel anestezi V.C10.3. Minör tükürük bezi biyopsisi VI.A1.1. Anterior rinoskopi VI.A1.1. Fasiyal analiz VI.A2.1. Foto!raf çekimi VI.A2.2. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde konvansiyonel görüntülemenin De!erlendirilmesi VI.A2.3. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde ileri radyolojik görüntülemenin de!erlendirilmesi (MR, BT, US vb.) VI.B1. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde farmakolojik tedavi VI.B2. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde ilaçların topikal uygulaması VI.B3. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde yara bakımı ve tedavisi 21

22 VI.C1. KBB-BB plastik ve rekonstrüktif cerrahisinde lokal ve rejyonel anestezi VI.C2. Nazal fraktür repozisyonu Görev Da$ılımı: 1. Klinik e!itim toplantılarına katılmak 2. Hasta ba"ı e!itim vizitlerine ve asistan vizitlerine katılmak 3. Üniversite hastanelerinde tıp fakültesi ö!rencilerinin derslerine dinleyici olarak katılmak 4. Yurt içi veya yurt dı"ı kurs, kongre, sempozyum, panel, konferans, workshop vs. gibi etkinliklere katılmak 5. Yatan hastaların anamnezini almak, klinik muayene ve günlük bakımını yapmak 6. Poliklinik çalı"masında yer almak ve küçük giri"imleri gerçekle"tirmek 7. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası de!erlendirilmesi, hasta yatı" ve çıkı"larını yapmak 8. Acil servis ça!rılarına cevap vermek, orta-üst kıdemlinin veya e!itim kurulu üyesinin gözetiminde giri"im yapmak 9. Görevlendirildi!i ameliyatlarda görev almak, asiste etmek 10. Görevdeki ilk aylarda klinik ve kurum sistemine uyum sa!lanması amacı ile kıdemli asistanlar ile refakat nöbeti tutmak, daha sonraki dönemde ise rutin klinik nöbetlerine katılmak II. KIDEM Bilgi Düzeyi: Dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, Burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafa tabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanları, ve Kimyasal duyular (tat/koku), 22

23 #"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleri, Yutma, Denge ve Uyku fonksiyonlarıyla ilgili; o Patolojik o Genetik o #mmünolojik o Alerjik o Nörolojik o Endokrinolojik o Onkolojik o Plastik ve rekonstrüktif o Orta ve ileri cerrahi o Etik o Sosyoekonomik ve o Mediko-legal bilgilerin edinilmesi gereklidir. Uygulama Düzeyi: Asistan karnesinde belirtilen ve ba!ımsız veya gözetim altında yapılması gereken uygulamalardan a"a!ıdaki listede belirtilenlerini II. Kıdem düzeyinde yapmalıdır. I.B. Otoloji ve nörotolojide cerrahi dı"ı tedaviler I.C1. Temporal kemik diseksiyonu (kadavra veya kemikte) I.C5. Meatoplasti I.C7. Kulak yolu polipleri I.C11.1. Basit mastoidektomi I.C23.1. Auriküla ve/veya dı" kulak kanalı yaralanmalarının tamiri I.C24.1. Aurikula tümör cerrahisi II.A4.1. Epikutanöz alerjen testi (Prick, scratch) II.A4.2. #ntradermal alerjen testi II.A4.3. Nazal provakasyon testi

24 II.C1.5. Nazal polipektomi II.C1.6.1 Alt konka cerrahisi II.C1.9. Septum cerrahisi II.C2.1. Maksiller sinüs endoskopisi II.C2.2. Endoskopik orta mea giri"imi II.C1.6.2 Konka bülloza cerrahisi II.C2.3. Caldwell-Luc II.C Anterior endoskopik etmoidektomi III.A1.2. #ndirekt larengoskopi ile biyopsi III.C5. Direkt larengoskopi III.C7. Mikrolarengoskopi V.C4. Ba"-boyunda apse ensizyon ve drenajı V.C7. Servikal lenf nodu çıkarılması V.C10.2. Submandibuler gland ekstirpasyonu VI.C8.1. Cilt neoplazmlarının çıkartılması ve primer onarımı VI.C8.2. Deri grefti VI.C10.1. Yüz ve boyun yumu"ak doku yaralanmalarının onarımı Görev Da$ılımı: 1. Birinci kıdem asistanının bütün görevlerinden ve bunların denetlenmesinden sorumludur. 2. Tez çalı"ması hariç en az bir ara"tırmada yer almak 3. Sorumlu e!itim kurulu üyesinin gözetiminde servisi yönetmek 4. Konseylerin organizasyonunu sa!lamak. 5. Yeti"kin ve acil hastaların konsültasyonlarına bakmak 6. Ameliyat randevularının düzenlenmesine yardımcı olur 7. Konsültasyonlar ve cerrahi giri"imler için gerekti!inde III. kıdem asistanını veya e!itim kurulu üyesini bilgilendimek ve danı"mak 8. Hasta dosyasının içeri!inden (anamnez, fizik muayene bulguları, tanı, tedavi planı, takip notu ve order gibi) sorumlu olmak 9. Gerekti!inde di!er disiplinlerden konsültasyon istemek 24

25 III. KIDEM Bilgi Düzeyi: Dı", orta ve iç kulak, petröz apeksi de içerecek "ekilde kulak ve temporal kemik ile kom%u anatomik yapıları, Burun ve burun bo"lu!u (nazal kavite), paranazal sinüsler, a!ız bo"lu!u (oral kavite), geniz (nazofarenks), yutak (orofarenks ve hipofarenks), gırtlak (larenks), yemek borusu (özofagus), nefes borusu (trakea) ile kom"u yapılarını da içine alacak "ekilde üst solunum ve sindirim yolu ile, yüz, maksillofasiyal kemikler, alt ve üst çene, tiroid ve paratiroidler, tükürük bezleri, kafa tabanı, tüm kraniyal sinirler ve vasküler yapıları, cilt, yumu"ak ve lenfoid dokuları ve kom"u bölgelerini de içeren ba%-boyun bölgesi anatomik alanlarını ve bu bölge defektlerinin onarımında kullanılan greft ve flep donör alanları, ve Kimyasal duyular (tat/koku), #"itme, ses, lisan ve konu"ma gibi ileti"im bilimleri, Yutma, Denge ve Uyku fonksiyonlarıyla ilgili; o #leri cerrahi o KBB-BBC disiplininin üst e!itim alanlarında (pediatrik KBB-BBC, ba"-boyun onkolojisi, nörotoloji, foniatri, estetik cerrahi, vb) o Etik o Sosyoekonomik ve o Mediko-legal bilgilerin edinilmesi gereklidir. 25

26 Uygulama düzeyi: Asistan karnesinde belirtilen ve ba!ımsız veya gözetim altında yapılması gereken uygulamalardan a"a!ıdaki listede belirtilenlerini III. Kıdem düzeyinde yapmalıdır. I.C12. Timpanoplasti II.C1.10. Revizyon septoplasti IV.C16.1. Yumu"ak damak ve farenks cerrahisi V.C3. Tiroglossal ve brankial kist ve fistül ekstirpasyonu VI.C8.3. Lokal flepler Görev Da$ılımı: 1. Birinci ve ikinci kıdem asistanlarının bütün görevlerinden ve bunların denetlenmesinden sorumludur. 2. Birinci ve ikinci kıdem asistanlarına bilgi ve uygulama deste!i vermek 3. Pediatrik konsültasyonlara bakmak, 4. Büyük cerrahi olgularda birinci asistan olarak görev almak, kıdemine uygun ameliyatları e!itim kurulu üyesi denetiminde ve sorumlulu!unda yapmak 5. Acil durumlarda ilgili e!itim kurulu üyesinin olgu hakkında bilgilendirilmesini sa!lamak 6. E!itim programının hazırlanması, asistan görevlerinin organizasyonu gibi klinik aktivitelerinde e!itim kurulu üyesine yardımcı olmak 7. Uygulanacak i"lemleri ve bunların olası komplikasyonları ile tedavi planını hastaya anlatmak ve bilgilendirilmi" onam formu nu imzalatmak NOT: Kıdem düzeylerine göre uygulamalarda, sadece asistan karnesindeki ba!ımsız ve gözetim altında yapılan uygulamalar alınmı", asiste edilen uygulamalar bu listeye katılmamı"tır. Kıdem uygulamalarındaki kodlama sistemi olarak asistan karnesi nin aynısı alınmı"tır. 10. Asistan Karnesi (Ek-2) Asistanların e!itim süreleri içinde, ba!ımsız veya gözetim altında gerçekle"tirecekleri, asiste edecekleri veya bilgi sahibi olacakları geni" bir tanısal i"lemler, cerrahi dı"ı tedavi ve cerrahi tedavi listesi Asistan Karnesi ba"lı!ı altında hazırlanmı"tır. Bu karne asistan e!itim programında yer alan uygulamalı etkinliklerin gerçekle"tirilmesi, kaydedilmesi ve 26

27 kredilendirilmesi amacıyla kullanılır. Asistan karnesinde, yapılan etkinli!in niteli!i, tarihi ve sayısı yer alır. Etkinlik gerçekle"tirildi!inde kar"ılı!ı onaylanır. Asistan karnesi 6 ayda bir e!itim kurulunda de!erlendirilir. Asistan karnesinde ba!ımsız ve gözetim altında yapılması istenen becerilerin hangi kıdem seviyesinde yapılaca!ı Ek-3 de gösterilmi"tir. E!itim klini!i, asistan sayısı, e!itim ve sa!lık hizmeti yükünü göz önüne alarak bu seviyelerde de!i"iklik yapabilir. 11. Asistan E$itim Dosyası Asistanın uzmanlık e!itimi boyunca yaptı!ı tüm etkinlikleri onaylı olarak belgelendirdi!i dosyadır. Asistan e!itim dosyası 6 ayda bir e!itim kurulunca de!erlendirilir. 12. Kredilendirme UÇEP kapsamı içinde olan tüm e!itim aktiviteleri Ek-4 de belirtilen esaslar çerçevesinde kredilendirilir. E!itim aktivitelerinin kredilendirilmesinde a"a!ıda belirtilen prensipler dikkate alınmı"tır: 1. Her e!itim aktivitesinin ayrı ayrı kredilendirilmesi, 2. Her kıdem geçi"inde en az toplanması gerekli kredi miktarının belirtilmesi, 3. Kıdem geçi"lerindeki en az toplanması gerekli kredi miktarının, %35 inin kuramsal (1, 3 ve 4 no lu e!itim aktivitelerinden), %65 inin ise uygulamalı (2 no lu e!itim aktivitelerinden) e!itim aktivitelerden olması, 4. Tüm kuramsal e!itim aktivitelerinin, saat ba"ına kredilendirilmesi, kuramsal e!itim aktivitesinin aktif yapılması veya pasif katılınmasının farklı oranda kredilendirilmesi, 5. Tüm uygulamalı e!itim aktivitelerinin, gün ba"ına kredilendirilmesi, uygulamalı e!itim aktivitesinin aktif yapılması ile pasif katılınmasının aynı oranda kredilendirilmesi, 6. Dı" rotasyonda yapılan her e!itim aktivitesinin, kendi klini!inde yaptı!ı kredilendirme ile e"it "ekilde kredilendirilmesi, 27

28 Bu prensipler ve Ek-4 de belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan kredilendirmeye göre; I. kıdemden II. kıdeme geçi"te (asistanlık süresinin 2. yılı sonunda) gerekli en az kredi puanı toplamı 2500 (ikibinbe%yüz) puan, II. kıdemden III. kıdeme geçi"te (asistanlık süresinin 4. yılı sonunda) gerekli en az kredi puanı toplamı 2800 (ikibinsekizyüz) puan olmalıdır. 13. Geribildirim E!itim ba"kanının sürekli iyile"tirme ve geli"me amacıyla her e!itim kurulu üyesinden ve asistandan e!itim yılı sonunda yılda en az bir kez e!itim programı ile ilgili yazılı geri bildirim alması önerilir. 14. Uzmanlık Tezi E!itim kurulunun belirledi!i kurallar do!rultusunda her asistana bir tez danı"manı belirlenir ve tez danı"manları sınav jürisinin do!al üyesi olurlar. Tez özgün bir konuda yapılmalı ve tez konusu asistanın görü" ve önerileri de dikkate alınarak e!itim süresinin en geç II. kıdeminde belirlenip asistana bildirilmi" olmalıdır. Asistan, tez danı"manı ile birlikte tez projesini e!itim kuruluna sunar. Tezin kabulü halinde etik kurul onayı alındıktan sonra tez ba"latılır ve tez konusu kurum amirine bildirilir. Tez çalı"ması ba"lamamı" asistan III. kıdeme yükseltilmemelidir. Yürütülen tezlerle ilgili asistan ve tez danı"manı tarafından e!itim kuruluna altı ayda bir bilgi verilir. Tez e!itim süresinin bitiminden en geç üç ay önce de!erlendirilmek üzere e!itim kuruluna sunulur. Bu sunuda tez danı"manın da mutlaka bulunması istenir. Asistan bu toplantıda önerilen de!i"iklikleri yapmak zorundadır. Öneriler do!rultusunda gerekli de!i"iklikleri yapılan tezlerin, e!itim süresinin bitiminden en az bir ay önce e!itim kurumu tarafından benimsenmi" "ekle uygun olarak basılı hale getirilmi" olması gereklidir. Tez konusunun deneysel veya prospektif bir çalı"ma olması, TÜB#TAK dizinine giren dergilerde yayınlanabilecek bir çalı"ma olması ve asistan uzmanlık sınavına girmeden önce tezin dergiye gönderilecek hale getirilmi" olması önerilir. 28

29 15. Uzmanlık Sınavı Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saptanan sınav komisyonu tarafından yapılarak adayın uzmanlı!a hak kazanıp kazanmadı!ı belirtilir. 16. E$itimin Tescili E!itimin tescili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılır. a. E!itim programı b. Yazılı ki"i"el e!itim programları c. Asistan karnesi d. E!itim kurulu üyesi tarafından doldurulacak asistan de!erlendirme formu e. Asistan tarafından doldurulacak geribildirim formu f. Asistan e!itim dosyası KRED#LEND#RME CETVEL# E$itim Aktivitesi Kredi Puanı 1. Kuramsal e$itim Pasif Katılınırsa Aktif Yapılırsa a. Hasta ba%ı e$itim viziti 2 / vizit --- b. E$itim saati i. Seminer-ders 2 / aktivite 8 / aktivite ii. Dergi saati 2 / aktivite 4 / aktivite iii. Olgu sunumu 2 / aktivite 4 / aktivite c. Konseyler 2 / konsey 4 / konsey d. Klinik hastaların dökümü 2 / aktivite 6 / aktivite ve de$erlendirilmesi e. Morbidite-mortalite 2 / aktivite 4 / aktivite toplantıları f. Ö$renci dersleri 2 / ders saati 2. Uygulamalı e$itim ---

30 a. Ameliyat 3 / gün b. Poliklinik 3 / gün c. Yatan hasta hizmeti 3 / gün d. Asistan viziti 1 / vizit e. Nöbet 3 / nöbet f. Rotasyonlar Bkz. 12. bölüm kredilendirme (prensip.6) 3. Toplantı ve kurslar Toplantıların TTB veya ba%ka bir kurum tarafından kredilendirilmesi durumunda var olan kredi puanının 10 katı geçerlidir. TTB kredilendirilmesi yoksa katılınan her toplantı için gün ba%ına 40, tam gün sürmeyen toplantılar için toplantı ba%ına 20 puan verilir. Asistan toplantıya sözel veya poster sunusu ile katılmı% ise var olan krediye 100 kredi eklenir. 4. Ara%tırma etkinleri 150

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/187

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/187 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU Sayfa 1 / 14. /. /.. (UEMS, ACGME ve TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Bu form internetten word belgesi olarak indirilerek asistan temsilcisi tarafından tüm

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI. TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ

TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI. TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ Türk Kulak Burun Boğaz ve Bas -Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Eğitim

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİİ UZMANLIK EĞİTİMİ AİTAN KARNEİ Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Eğitim Komisyonu 2012 Form no: KBB-BBC YETKUR EK-AK-05-2005 TÜRK

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERİTEİ TIP FAKÜLTEİ KULAK BURUN BOĞAZ HATALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİİ ÇALIŞMA KARNEİ Tıpt Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve oyadı: Tıpta

Detaylı

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, tüm yaş gruplarındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİİ UZMANLIK EĞİTİMİ AİTAN KARNEİ Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Boğaz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç Staj süresi: 3 hafta Dönem V Staj sorumlusu: Doç. Dr. Selim S. Erbek STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ Tanım ve Amaç Kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, larinks, ağız boşluğu ile yüz ve boyunda yer alan yapıların

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

KBB KLİNİĞİ YILI EĞİTİM PLANI

KBB KLİNİĞİ YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 6 Eylül 2013 14.00-16.00 Ç. Oysu, A. Sahin Yılmaz Hasta Başı Eğitimi

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Grup E 15.09.2015 Salı 09:00-09:50 KBB de muayene ve tanısal yöntemler

Detaylı

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Konu: KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemleri Amaç: Bu dersin sonunda dönem 3 öğrencileri KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemlerini KBB hastalıklarında

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU Mezuniyet Sonrası Eğitimin Değerlendirmesi için Başvuru Formu BİRİM ADI ZİYARET

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yıl/yarıyıl /1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans,

Detaylı

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: Ek A. EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Şefi tarafından doldurulacaktır.) Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının

Detaylı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri 1. Amaç Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Türkiye çapında görev

Detaylı

2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ: Gö üs Cerrahisi uzmanı tarafından görevlendirilen bir ba ka 1.yıl asistanı

2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ: Gö üs Cerrahisi uzmanı tarafından görevlendirilen bir ba ka 1.yıl asistanı 1. GÖREV ÜNVANI: Gö üs Cerrahisi 1.Yıl Asistanı 2. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM: Gö üs Cerrahisi Anabilim Dalı 2.1. BAĞLI OLDUĞU KİŞİ: Gö üs Cerrahisi Uzmanı 2.2. KENDİSİNE BAĞLI KADROLAR: 2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ:

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ Madde 1. Dayanak: Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013-2014 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013-2014 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013-2014 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Grup D 07.10.2013 Pazartesi 08:00-08:50 Pratik U (KBB de muayene ve tanısal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2012-2013 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Grup 3 10.09.2012 Pazartesi 08:00-08:50 Pratik U (KBB de muayene ve tanısal

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: Ek A.EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.) Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının

Detaylı

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi süresince bir asistanın katıldığı tüm cerrahi ve medikal uygulamalar ile alınan teorik eğitim ve tüm akademik aktivitelerin kayıt ve izlemi için hazırlanmıştır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ Amaç: Madde 1. Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ilgili anabilim/bilim dalları aracılığı

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ Tiroplasti 550 Laringofissür kordektomi 800 Supraglottik larenjektomi 1000 Near total larenjektomi 1100 Total larengofarenjektomi 1300 Lerinjektomi, total 1200 Krikofarengeal

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı:

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Amaç: Göğüs Cerrahisi stajı sonunda 5.sınıf öğrencileri, bir tıp fakültesi mezunu pratisyen hekimin bilmesi gereken konulara hakim olacak, gerekli

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ Amaç: Madde 1. Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ilgili anabilim/bilim dalları aracılığı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ Sayfa 1 / 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik etmek, bilgi ve beceri düzeyini artırıp koruyucu ve tedavi edici

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM IV PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ARA 01.09.2015 07.09.2015 14.09.2015

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KULAK BURUN BOAZ HASTALIKLARI ANABLM DALI UZMANLIK ÖRENCS ETM PROGRAMI ADI VE SOYADI

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KULAK BURUN BOAZ HASTALIKLARI ANABLM DALI UZMANLIK ÖRENCS ETM PROGRAMI ADI VE SOYADI TC EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KULAK BURUN BOAZ HASTALIKLARI ANABLM DALI UZMANLIK ÖRENCS ETM PROGRAMI UZMANLIK ÖRENCS ADI VE SOYADI TARH: 1 ÇNDEKLER 1 Önsöz 2 Uzmanlık Örencisi Eitim programının Genel Özellikleri

Detaylı

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI

ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI ÖRNEK KURUM ZİYARET PROGRAMI TÜRK KLİMİK DERNEĞİ YETERLİK KURULU (İHKMEYK) Ziyaret Programı İHKMEYK (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu) Akreditasyon Ziyaret Kurulu

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9 1. UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 / 9 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, kas-iskelet sistemini ilgilendiren şikayetleri olan her yaş grubundan

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, KuruluĢ, Ġlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, KuruluĢ, Ġlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Sayfa 1 / 22 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, KuruluĢ, Ġlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar KuruluĢ ve Ġlkeler Madde 1 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu Türkiye de Kulak Burun Boğaz

Detaylı

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 10 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KARNESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KARNESİ Türk KBB-BBC Derneği Yeterlik Kurulu-Eğitim Komisyonu 2016 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Adı-Soyadı: Kurum: Yürürlük i: İlk Yayın i: 09.10.2005 Form No: KBB-BBC YETKUR EK-AK-05-2005

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KULAK-BURUN-BOĞAZ HAST.-1 Ders No : 0130040041 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI

KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 10 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin Adı: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dersin Kodu: MED 512 AKTS Kredisi: 3

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Çok Değerli Meslektaşlarımız

Çok Değerli Meslektaşlarımız Çok Değerli Meslektaşlarımız Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından 8-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya Sueno Delux Hotel de düzenlenecek 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ TıptaUzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 214-215 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (1 Eylül 214-27 Ekim 214 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü Eğitim

Detaylı

UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Rahmi KILIÇ /1 Prof. Dr. Nuray Bayar MULUK /2 Doç. Dr. Gökçe ŞİMŞEK /3 1. GİRİŞ Kulak Burun Boğaz Uzmanı; dış-orta-iç kulak, burun, paranazal sinüsler,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası İÇİNDEKİLER A-Programın Adı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU EĞITIM KLINIĞI VE PROGRAMI DEĞERLENDIRME FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU EĞITIM KLINIĞI VE PROGRAMI DEĞERLENDIRME FORMU Sayfa 1 / 22 (UEMS, ACGME VE TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Form internetten word belgesi olarak indirilerek bilgisayarda doldurulacak ve basılı belge

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. : ALERJİK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI Alerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Staj Sorumlu Öğretim Üyesi: Öğretim Üyeleri:

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci Dr. Pınar ŞEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

Sanatsal alanda olan yeniliklerin tıp uygulamaları üzerine etkileri anlaşılacak. Tıbbın tarihsel gelişiminde nasıl etkilerinin olduğunu anlayabilecek,

Sanatsal alanda olan yeniliklerin tıp uygulamaları üzerine etkileri anlaşılacak. Tıbbın tarihsel gelişiminde nasıl etkilerinin olduğunu anlayabilecek, Dönem 1 Dersleri: Konu: Tıp ve Sanat Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 1 öğrencilerinin Tıp Eğitimi ve Uygulamaları ile Sanatın birlikteliği ve bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlamarını sağlamaktır. Dönem

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı