Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik Bilimler M.Y.O., TEKĐRDAĞ (2) Prof.Dr.. (Emekli); Orta Doğu Teknik Üniv., ANKARA

2 GĐRĐŞ Öğretmenin öğrenme-öğretme öğretme sürecini iyi yönetebilmesi için bilgili ve deneyimli okul yöneticileri tarafından öncelikle öğrenme ortamının (sınıf, laboratuar, bilgisayar donanımı ve yazılımı, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, tepegöz, hesap makinesi v.b.) alt yapı olarak önceden hazırlanması gerekmektedir (Akpınar ve ark., 2001). 2

3 GĐRĐŞ Öğrenme-öğretme sürecinin bir kısmının gerçekleştiği derslikler (sınıflar) öğretmen ve öğrencinin yüz yüze bulunduğu öğrenme ve öğretme durumlarının oluştuğu ortamlar olup, bu ortamın iklimi ve yaşanan süreçler çok önemlidir. Öğretmen ise sınıf içinde gerçekleşen davranışların, amaçlara uygun hale getirilmesinden sorumludur (Poyraz, 2007). 3

4 GĐRĐŞ Bu çerçevede, nitelikli matematik ve fen bilgisi (fen ve teknoloji)/bilimleri öğretimini gerçekleştirecek olan öğretmenlerin; eğitim- öğretimin aksama nedenleri, öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyen öğrenci davranışları, bilginin doğrudan aktarımı anlayışı ve yapılandırmacı öğretim inançları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi ve aksaklıkların giderilmesi oldukça önemlidir. 4

5 GĐRĐŞ Bu çalışmadaki araştırmanın amacı; Tekirdağ daki bir grup matematik ve fen bilgisi/bilimleri öğretmeninin eğitim- öğretimin aksamasına neden olan etmenler, öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyen öğrenci davranışları, bilginin doğrudan aktarımı anlayışı ve yapılandırmacı öğretim inancı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. 5

6 YÖNTEM Bu incelemede kullanılan araştırma yöntemi, açıkça bilinen geleneksel yöntem olup temel özellikleri şunlardır. Araştırma Modeli: Bu araştırmada betimleme tarama modeli kullanılmıştır. 6

7 YÖNTEM Araştırma Problemi: Problemleri iki ana başlıkta toplayabiliriz: P 1 : Matematik, fen bilgisi ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) öğretmenlerinin bireysel özellikleri ile eğitim-öğretimin aksamasına neden olan etmenler ve öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyen öğrenci davranışları hakkındaki görüşleri arasında ilişki var mıdır? 7

8 YÖNTEM 2: Matematik, fen bilgisi ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) öğretmenlerinin bireysel özellikleri ile bilginin doğrudan aktarım anlayışları ve yapılandırmacı öğretim inançları hakkındaki görüşleri arasında ilişki var mıdır? P 2: 8

9 YÖNTEM Evren ve Örneklem: Araştırmanın evreni, öğretim yılında Tekirdağ daki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan matematik, fen bilgisi (fen ve teknoloji) ve fen bilimleri öğretmenleridir. 9

10 YÖNTEM Örneklem ise, ve 30 Haziran 2010 tarihlerinde Tekirdağ merkez ilçede gerçekleştirilen Matematik/Fen Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri-IV: Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi seminer ve çalıştay etkinliklerine katılan ve kendi istekleri ile ölçekleri yanıtlandıran 43 öğretmendir. 10

11 YÖNTEM Kullanılan Ölçme Araçları: Geliştirilen öğretmen ölçeği/bilgi formu; cinsiyet, öğretmenlik deneyimi, öğretmenlik dalı ve yaştan oluşan dört bağımsız değişken ile birinci ölçekteki 18, ikinci ölçekteki 10 bağımlı değişkenden oluşmaktadır. 11

12 YÖNTEM Ölçek-1: Okul Đklimi ve Öğrenme/Öğretme Ortamı (OklĐklÖ 2 O) Ölçeği Bu ölçek, dört seçenekli (Likert), beş faktör altında toplanan 18 maddeden oluşan bir ölçektir. Faktör analizi sonucunda oluşturulan etmen (faktör) adları şunlardır: (a) Yardımcı personel ve öğretim destek araçlarının eksikliği (dört madde), 12

13 YÖNTEM (b) Bilgili ve deneyimli yönetici, öğretmen ve ders materyali eksikliği (üç madde), (c) Bilgisayar donanım ve yazılımının yetersizliği (iki madde), (d) Sınıftaki olumsuz öğrenci davranışları (dört madde), (e) Sınıf dışında ve okul bahçesindeki olumsuz öğrenci davranışları (beş madde) şeklinde belirlenmiştir. 13

14 YÖNTEM Ölçeğin güvenirlik katsayısı da 0.91 dir. Ölçekteki maddeler [1]= Hiç aksatmıyor, [2]= Çok az aksatıyor, [3]= Bir dereceye kadar aksatıyor, [4]= Çok aksatıyor şeklinde derecelendirilmiştir. Ters kodlanmış madde bulunmamaktadır. Bu durumda ölçekten alınan en düşük toplam puan 18 ve en yüksek toplam puan ise 72 dir. 14

15 YÖNTEM Ölçek-2: Öğretme ve Öğrenmeye Đlişkin Görüş ve Eğilimler (Ö 2 ĐlşGrşveEğl) Ölçeği Bu ölçek, matematik, fen bilgisi, fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını biçimlendiren öğretme ve öğrenmeye ilişkin genel anlayışları ve inançları hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik dört seçenekli on maddeden oluşmaktadır. 15

16 YÖNTEM Bunlar: (i) Bilginin doğrudan aktarım anlayışı ve (ii) Yapılandırmacı öğretim inancı başlıklarını taşıyan faktörlere ait maddelerdir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı da 0.81 dir. Ölçekteki maddeler, KK + = Kesinlikle Katılıyorum, K + = Katılıyorum, KK - = Kısmen Katılıyorum, TK - = Tümüyle Katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. 16

17 YÖNTEM Olumlu maddeler KK+ seçeneğinden başlamak üzere 4 ten 1 e doğru puanlanmıştır. Ters kodlanmış bir madde ise 1 den 4 e doğru puanlanmıştır. Bu durumda ölçekten alınan en düşük toplam puan 10 ve en yüksek toplam puan ise 40 dır. 17

18 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE BULGULAR Betimsel Đstatistik (a) Öğretmenlerin özgeçmişleri: Araştırmaya katılan öğretmenlerin 43 (%100) ü, Tekirdağ merkez ve ilçelerinde yaşamaktadır. Deneklerin 13 (%30) ü bay, 30 (%70) u bayandır. Bilgi formuna cevap verenlerin 20 (%47) si matematik, 10 (%23) u fen bilgisi, 13 (%30) ü fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) öğretmenidir. 18

19 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE BULGULAR Öğretmenlerin 13 (%30) ü 0-5 yıl, 9 (%21) u 6-11 yıl, 8 (%19) i yıl, 7 (%16) si yıl, 3 (%7) ü yıl ve 3 (%7) ü yıl deneyimlidir. 19

20 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE BULGULAR (b) Öğretmenlerin eğitim-öğretimin aksamasının nedenleri hk görüşleri: Yapılan hesaplama sonucunda ağırlıklı aritmetik ortalamaların değerlendirilme aralığı; [ ]= Çok aksatıyor, [ ]= Bir dereceye kadar aksatıyor, [ ]= Çok az aksatıyor, [ ]= Hiç aksatmıyor şeklinde belirlenmiştir. 20

21 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE BULGULAR Öğretmenlerin eğitim-öğretimin aksamasının nedenleri hk Görüşleri Yardımcı personel ve öğretim destek araçlarının eksikliği faktöründeki maddelerin ortalaması 2,54 ile 3,14 aralığında olup, Tekirdağ daki okullarda yardımcı personel ve öğretim destek araçları konusunda çok fazla sıkıntı çekilmediği görülmektedir. 21

22 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR Öğretmenlerin eğitim-öğretimin aksamasının nedenleri hk Görüşleri Bilgili ve deneyimli yönetici, öğretmen ve ders materyali eksikliği başlıklı faktörün madde ortalaması 2,98 ile 3,12 arasındadır. Bu ortalama da bir dereceye kadar aksatıyor aralığına denk düşmektedir. 22

23 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR Öğretmenlerin eğitim-öğretimin aksamasının nedenleri hk Görüşleri Bilgisayar donanım ve yazılımının yetersizliği başlıklı faktörün madde ortalaması 3,31 olanının eğitim-öğretimi çok aksattığı, ortalaması 3,16 olanının ise eğitim-öğretimi bir dereceye kadar aksattığı bulgusuna ulaşılmıştır. 23

24 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR (c) Öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyen öğrenci davranışları hk Görüşleri özürsüz okula/derse devamsızlık ve sınıf düzenini bozma nın eğitim- öğretimi çok aksattığı, okula/derse geç gelme nin eğitim-öğretimi bir dereceye kadar aksattığı anlaşılmıştır. 24

25 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR Öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyen öğrenci davranışları hk Görüşleri Sınıf dışında ve okul bahçesindeki öğrenci davranışlarının ise eğitim-öğretimi çok aksatmadığı görülmüştür. 25

26 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR (d) Bilginin doğrudan aktarım anlayışı hk öğretmen eğilimleri: Ağırlıklı aritmetik ortalamaların değerlendirilme aralığı; [ ]= Kesinlikle katılıyorum, [ ]= Katılıyorum, [ ]= Katılmıyorum, [ ]= Kesinlikle katılmıyorum şeklinde belirlenmiştir. 26

27 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR Bilginin doğrudan aktarım anlayışı hk öğretmen eğilimleri Çizelgedeki ortalama puanların x = 3.00 ile x = 3.21 arasında olması nedeniyle öğretmenlerin belirtilen görüşlerin tümüne katıldıkları, 27

28 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR Bilginin doğrudan aktarım anlayışı hk öğretmen eğilimleri Yalnızca Öğretimde proje tabanlı öğretim boşuna zaman kaybıdır. Bu nedenle sınıf içi ve dışı eğitim etkinliklerinde proje çalışmasına yer verilmemelidir görüşüne ( X=3,67) kesinlikle katıldıkları anlaşılmaktadır. 28

29 VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE GĐRĐŞ BULGULAR (e) Yapılandırmacı öğretim inancı hk öğretmen eğilimleri Tablodaki ortalama puanların x = 3.43 ile x = 3.77 arasında olması nedeniyle öğretmenlerin belirtilen görüşlerin tümüne kesinlikle katıldıkları anlaşılmaktadır. 29

30 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Tekirdağ ilinde pilot çalışma olarak gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda bundan sonra planlanacak daha geniş ölçekli bir araştırma için ön bilgiler diye niteleyeceğimiz bir dizi bulgular elde edilmiştir. Katılımcı öğretmenler, yardımcı personel ve öğretim destek araçlarının eksikliği ile bilgili ve deneyimli yönetici, öğretmen ve ders materyali eksikliğinin eğitim-öğretimi bir dereceye kadar, 30

31 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Bilgisayar donanım ve yazılımının yetersizliği faktöründeki öğretim materyallerinin (örneğin, ders kitapları, bilgisayar yazılımı) yeterli sayıda ve nitelikte olmaması nın eğitim-öğretimi çok fazla aksattığı, öğretim için bilgisayar donanımının yeterli sayıda ve nitelikte olmaması nın ise eğitim-öğretimi bir dereceye kadar aksattığı görüşündedirler. Yansıtılan bu görüş, Akpınar ve ark (2001) araştırmasındaki bulguları doğrulamaktadır. 31

32 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyen, sınıflarda olumsuz öğrenci davranışlarından Özürsüz okula/derse devamsızlık ile Sınıfın düzenini bozma davranışlarının öğrenmeyi olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Bu sonuç, Poyraz (2007) ın araştırmasındaki bulgu ile uyuşmamaktadır. 32

33 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Okula/derse geç gelme ve kopya çekme nin ise öğrencilerin öğrenmelerini bir dereceye kadar olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Sınıf dışındaki ve okul bahçesindeki öğrenci davranışları faktörünün ise öğrenci öğrenmelerini bir dereceye kadar olumsuz etkilediği görülmüştür. 33

34 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Öğretmenlerin proje tabanlı öğretime olumsuz yaklaşma nedeninin, bu konuda henüz yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olamadıkları için öğrencilere kısa süreli ve pratik projelerde rehberlik yapamamalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 34

35 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Bilginin doğrudan aktarım anlayışı faktöründeki Öğretimde proje tabanlı öğretim boşuna zaman kaybıdır. Bu nedenle sınıf içi ve dışı eğitim etkinliklerinde proje çalışmasına yer verilmemelidir görüşüne kesinlikle katıldıkları, bunun dışındaki diğer görüşlere de yalnızca katıldıkları anlaşılmıştır. 35

36 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Öğretmenlerin Yapılandırmacı öğretim inancı hakkındaki öğretmen eğilimleri faktörüne ait görüşlerin tümüne kesinlikle katılmaları, yeni öğretim programının yapılandırmacı öğretim yaklaşımını benimsedikleri şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenler bilginin doğrudan aktarımı faktöründe proje tabanlı öğrenmeye boşuna zaman kaybı olarak bakmalarına karşın, 36

37 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Yapılandırmacı öğretim inancı faktöründe ise proje tabanlı öğretimi destekleyerek çelişkiye düşmüşlerdir. Oysa bu bilgi formu/anket uygulanıp, ardından gerçekleştirilen proje hazırlama çalıştayından sonra katılımcı öğretmenlere çalıştayda öğrendikleri bilgilerin ışığında proje çalışmalarını öğrencilerine uygulatmayı isteyip istemedikleri sorulduğunda, öğretmenlerin çoğu öğrencilerine proje yaptırtmak istediklerini belirtmişlerdir (Erdem ve ark.,2011). 37

38 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER Yukarıdaki sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunabiliriz: 1. Đlköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim materyali (örneğin ders kitapları, bilgisayar yazılımı) ve bilgisayar donanımları yeterli düzeye çıkarılmalıdır. 38

39 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER 2. Öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz etkileyen sınıflardaki olumsuz öğrenci davranışlarından özürsüz okula/derse devamsızlık ile sınıfın düzenini bozma davranışları konusundaki sorunları giderebilmek için, psikolojik danışman- rehber öğretmen-öğrenci-veli ve okul yönetimi arasında daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirilmelidir. 39

40 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER 3. Proje tabanlı öğrenmeye zaman kaybı olarak bakmamaları için öğretmenlere bu konuda bilgi ve beceri kazandırılarak, kısa sürede hazırlanabilecek projeler konusunda öğrencilere rehberlik yapabilmeleri sağlanmalıdır. 40

41 SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER 4. Okullarda kütüphane materyalleri (örneğin, yardımcı ve kaynak kitap v.d.) bakımından sayıca ve nitelik yönünden yeterli düzeye çıkarılmalıdır. 5. Matematik/fen bilgisi (bilimleri) öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine önem verilmelidir. 41

42 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 42

43 KAYNAKÇA Akpınar, B., Akdağ, M, Đzci, E. (2001). Müfredat Laboratuar Okullarında (MLO) Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar (Malatya Đli Örneği). Fırat Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11 (2), Erdem, A., Uzal, G. ve Ersoy,Y. (2011). Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi: Öğretmen Gereksinimleri ve Đzlenimler, 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Burdur Ersoy, Y. (2002). Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Eğilimler ve Öğretmen Eğitimi. Đlköğretimde Fen/Fizik Eğitimi Sempozyumu ve Đşlik Çalışması, Haziran 2002, Tekirdağ. 43

44 İLETİŞİM Đş Tel: /121 GSM:

45 KAYNAKÇA Poyraz, A. (2007). Đlköğretim Okullarında Görev Yapan Aday Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunları (Kırıkkale Đl Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Supovitz, J. A. and Turner, H. M. (2000). The Effects of Professional Development on Science Teaching Practices and Classroom Culture. Journal of Research in Science Teaching, Vol. 37 (9),

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG)

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YAZ KUR AN KURSLARI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları *

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1633-1651 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı1 (2004) 147-159 Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi The Analysis of The Attitudes

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı