Plan ve programlar neden değerlendirilmeli SÇD süreci neden uygulanmalıdır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve programlar neden değerlendirilmeli SÇD süreci neden uygulanmalıdır?"

Transkript

1 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi Plan ve programlar neden değerlendirilmeli SÇD süreci neden uygulanmalıdır? Sunan: Pier Roberto Remitti, Proje Takım Lideri

2 1. Plan ve programlar neden değerlendirilmelidir? SÇD : Aşağıdan yukarı karar alma hiyerarşisinde çevresel değerlendirmelerin karşılığı Politika Plan Program Projeler Stratejik Çevre Değ. Çevresel Etki Değ.

3 1. Plan ve programlar neden değerlendirilmelidir? Planları nitelikli hale getirme; yani, Planlamanın kalitesini ve etkililiğini geliştirme Karar alma sürecinin planlama evresinde değerlendirme araçlarına yönelik artan talep, çoğunlukla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde proje-seviyesindeki ÇED yükünün artmasından kaynaklanmaktadır. Hükümetler, Kalkınma/Yatırım bankaları ve uluslararası örgütler/donörler, planlama aşamasındaki sektörel plan ve programlara Çevresel Değerlendirme Süreci uygulamasını arttırmıştır.

4 1. Plan ve programlar neden değerlendirilmelidir? Planlamanın nitelikli hale getirilmesinde şunlara odaklanılmalıdır... Etkinliği artırma/ karar-alma sürecini geliştirme: Sektörler arası hedeflerin daha iyi entegrasyonunun sağlanması ve turizm gibi doğası gereği çok-sektörlü alanlara müdahale eden ya da diğer sektörleri (ulaşım, enerji gibi) doğrudan etkileyen farklı Kurumlar/Kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması

5 1. Plan ve programlar neden değerlendirilmelidir? Uygun alternatifler in belirlenmesi : Planlamada, belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayabilecek tüm uygulanabilir ve akılcı alternatifler göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı alternatifler, diğer alternatifleri eleyerek daha geniş çaplı faydaları da (sadece çevresel faydalar değil ) garanti altına alabilir.

6 1. Plan ve programlar neden değerlendirilmelidir? Maliyetli hataları engellemek ve öngörülemeyen çevresel/ sağlık/ güvenlik ile ilgili olumsuz etkileri önlemek için uzun-vadeli maliyetleri azaltma: Etkili bir planlama değerlendirmesi çalışması, iyileştirici faaliyet gereksinimini en aza indirgeyebilir.

7 1. Plan ve programlar neden değerlendirilmelidir? Yerel yetkililer ve toplulukların programa daha fazla destek vermelerini sağlamak için paydaşların görüşlerinin planlamanın ilk aşamalarında özellikle dikkate alınması, kalkınma planlarına sosyal değerlendirmelerin daha çok dahil edilmesi ve böylelikle yatırımların kalkınma bakımından daha etkili olmasının sağlanması.

8 1. Plan ve programlar neden değerlendirilmelidir? Enerji verimliliği, yeşil binalar ve doğal felaketlere ve risklere karşı hassasiyet gibi sektörel planlarda sıklıkla göz ardı edilen çevresel konuların sektörel planlara daha fazla dahil edilmesi yoluyla daha yüksek seviyede çevresel koruma sağlamak.

9 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? S olarak kısaltılan Stratejik = Strateji terimi, ordu komutanı anlamına gelen Yunanca strategos kelimesinden türemiştir. Bu askeri kökeni çerçevesinde, statejik planlamada her zaman büyük resim hedeflenir. Stratejik Planlama, sermayesi (gerek ekonomik, gerek doğal) ve çalışanlarını da içermek üzere, bir örgütün stratejisini tanımlama (amaçlar/hedefler) ve bu stratejiyi izlemek için kaynaklarını tahsis etmeye yönelik karar alma (eylemler) sürecidir.

10 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? Ç olarak kısaltılan Çevresel = bir fiziksel sistemin, kütle, enerji ya da diğer özelliklerin değiş tokuş edilmesi yoluyla, kendisiyle etkileşime girebilen etrafındaki unsurlardır. D olarak kısaltılan Değerlendirme = belli bir sistemin hassas noktaları ve mevcut kaynaklarını tespit etme, niceliksel olarak belirleme, önceliklendirme ve (bir kalkınma PLANI/PROGRAMI) hakkında bilgi toplama sürecidir.

11 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? SÇD süreçleri, halen plan hedefleri ortaya konulmaktayken, bir planın nasıl farklı bir şekilde hazırlanabileceğini değerlendirme konusunda planlayıcılara yardımcı olabilir. SÇD şu şekilde tanımlanmaktadır: Çevre, sağlık ve sürdürülebilirlik konularını karar alma sürecine dahil ederek ve uygulamaya yardımcı olmak için kılavuzlar çıkararak sürdürülebilirlik temelli bir kalkınma bağlamı oluşturmaya yardımcı olan uluslararası seviyede kabul görmüş stratejik bir çerçevedir. SÇD nin istişari bir rolü vardır. SÇD nin bulguları, planın uygulanmasının önünde engel oluşturmaktansa plana değer katarak, uygulanabilir ve pozitif bir şekilde sürecin yürütülmesini sağlar.

12 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? 2001 den beri yürürlükte olan AB SÇD Yönetmeliği, (ulusal, bölgesel ya da yerel seviyede) bir otorite tarafından hazırlanması gereken ve mevzuatsal, düzenleyici ya da idari hükümlerce zorunlu tutulması gereken birçok kamu plan ve programına (politikalara atıfta bulunmaz) uygulanmaktadır. SÇD; tarım, ormancılık, balıkçılık, enerji, ulaştırma, atık/su yönetimi, endüstri, telekomünikasyon, turizm, şehir ve bölge planlama ve arazi kullanımı için hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğinde listelenen projelerin gelecekteki kalkınma izin ve onaylarının çerçevesini belirleyen plan/programlar için zorunludur.

13 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? SÇD adımları Kilit Değerlendirmeler Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarama Kapsam belirleme Alternatifleri değerlendirme ve etki değerlendirme Plan veya programı (PP) uygulamak, iklim değişikliğinden ve biyoçeşitlilik sorunlarından önemli derecede etkilenecek midir, ya da bunların üzerinde önemli etkilere sahip olacak mıdır? SÇD gerekli midir? Kilit iklim değişikliği ya da biyo-çeşitlilik sorunları neler olabilir? İklim değişikliği ve biyo-çeşitlilikle ilgili mevcut durum nedir ve bu gelecekte muhtemelen nasıl bir değişim gösterecektir? İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik politika bağlamı nedir, hedef ve amaçlar nelerdir? İklim değişikliği ve biyo-çeşitlilikle ilgili kilit paydaşlar ve çevre makamları hangileridir ve SÇD sürecine nasıl dahil olacaklardır? Onlara göre kilit durumlar nelerdir? Kilit iklim değişiklikliği ve biyo-çeşitlilik sorunlarını değerlendirmeye ve anlamaya yardımcı olacak en iyi yöntemler, araçlar ve yaklaşımlar nelerdir? Çevresel raporlama, bilgi sağlama ve istişare Kilit iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik sorunlarıyla mücadele etmek için hangi alternatifler vardır? Bunları uygulamak, iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik hedeflerini nasıl etkileyecektir? İklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik üzerindeki negtif etkilerden nasıl kaçınabiliriz? Eğer kaçınılamazsa, bunlar nasıl azaltılabilir ya da dengelenebilir? Pozitif etkiler nasıl maksimum seviyeye getirilebilir? İklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik tedbirleri PP ye nasıl entegre edilebilir? Karar-alma Çevre raporunun, iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik sorunlarının nasıl tespit edildiğini ve belirsizliklerin nasıl yönetildiğini vs yi net bir şekilde açıklaması nasıl sağlanabilir? İklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik sorunları nihai PP içerisine nasıl dahil edilebilir? İzleme ve değerlendirme İklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik üzerindeki etkiler, etki azaltma tedbirleri ve çevre yönetiminin uygulanması ile birlikte nasıl izlenebilir?

14 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? SÇD prosedürü şöyle özetlenebilir: 1. SÇD sürecinin kapsamının, içeriğinin, konularının ve muhtevasının ana hatlarını çizen SÇD Kapsam Belirleme Raporu, tartışılması ve entegrasyonu amacıyla çevre otoritelerine ve halka yönelik hazırlanır ve sunulur. 2. Kapsam Belirleme Raporu sonuçlarına göre, içerisinde programın teklif edilen planının çevre üzerindeki olası önemli etkilerinin ve uygun alternatiflerin anlatıldığı bir SÇD Raporu (taslak vers.) hazırlanır. Halk ve çevresel otoriteler bilgilendirilir ve onlarla görüş alışverişinde bulunulur ve SÇD Raporu (nihai) hazırlanır.

15 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? SÇD süreci ne kadar zaman alır ve bütçesi nedir? SÇD nin planlama süreci ile bağlantısı en uygun biçimde sağlanmalı ve bu plan detaylandırması sırasında yapılmalıdır. Eğer durum bu şekildeyse, sadece birkaç ilave bilgi/detaylandırmaya ihtiyaç duyulur (teknik-olmayan bir SÇD özeti gibi). Birleşik Krallık ta yürütülen bir çalışmada çoğu SÇD yi tamamlamak için adam-gün gerektiği ortaya konmuştur. SÇD maliyetleri, değerlendirilen birtakım alternatiflere bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebilir yılında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir çalışmada, SÇD nin planlama maliyetlerini %5 ten %10 a yükseltebileceği ortaya konmuştur.

16 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? Niteliklendirme/değerlendirme süreci zorlu olabilir, ama harcanan emeğe değer ve faydası maliyetinden oldukça fazladır. Kaliteli bir SÇD süreci: Kararların güvenilirliğini arttırır ve proje aşamasında daha az maliyetli ve zamanetkin ÇED ler oluşturulmasını sağlar.

17 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? Peyzaj ve önemli habitat, vs. üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için kalkınma planlarında değişiklikler tavsiye ederek, mesela sel riski taşıyan alanları tespit etmeye ve bu alanlarda seli önlemeye yardım etmek gibi olası önemli çevresel zararları engellemeye yardımcı olur.

18 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? Basit değişikliklerden, politikaların ifade biçimine ve hatta tüm tekliflerin değiştirilmesi/düzeltilmesine kadar, plan/programa girdiler sağlama ve değişiklikler yapma. Birtakım küçük iyileştirmeler toplamda çok büyük faydalar sağlayabilir.

19 2. SÇD süreci neden uygulanmalıdır? Açık bir şekilde, SÇD uygulamasının ilk aşamadaki faydaları şu konularda görülecektir: Doğru karar almaya yardımcı olan ve tüm sürecin etkinliğini arttıran bilgiyi ortaya koyar: yönetimi güçlendirir Çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmada kazanımlar elde edilir. Plan ve program hazırlamanın kalitesini arttırır. Kalkınmaya yönelik yeni fırsatların belirlenmesini kolaylaştırır. Maliyetli hataların engellenmesine yardımcı olur. Sınır ötesi işbirliğini kolaylaştırır.

20 ÖZET: Stratejik çevre değerlendirmesi, yeni bir planlama süreci değildir. Planlama süreciyle entegre olan ve bu süreci geliştiren standartların bir birleşimidir. SÇD uygulaması, plan ve program hedefleri ile seçeneklerinin ilgili stratejiler, politikalar ve taahhütlerle tutarlılığını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı kolaylaştıracaktır. SÇD, - Bireysel bir projenin nasıl geliştirilmesi gerektiğine odaklanmadan önce - Ne tür bir gelişimin ve kalkınmanın neden ve nerede olması gerektiğiyle ilgilenirken ÇED i öngörür (ve bazen sınırlandırır ve engeller).

21 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi İlginiz için teşekkürler!!!! Pier Roberto Remitti Takım Lideri Kader Sok 25/3 G.O.P Ankara / Turkey Tel.:

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V.

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Şaban KÜÇÜK Maliye Müfettişi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı I. Giriş Tüm dünyada

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler : Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması Müberra GÜNGÖR Gökhan EVREN Sektörel Araştırma ve Stratejiler

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak 6.WFER Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak Program Geliştirmeye Yönelik Bir Kavram Belgesi Giriş 1. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (WFER) enerji sektörü ve düzenlemeleri ile ilişkili olarak kaydedilen

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı