fiubemizden haber ve duyurular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubemizden haber ve duyurular"

Transkript

1 fiubemizden haber ve duyurular BETON SEM NER 14 Ocak 2010 fiubemiz ve AKÇANSA iflbirli i ile yap lan seminer 14 Ocak 2010 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Aç l fl konuflmalar nda fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE ve AKÇANSA Genel Müdür Yard mc s Cem MAY yer ald lar. fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE konuflmas nda, yak n tarihte gerçekleflen Tahiti Depremi ne iflaret ederek, stanbul da bulunan yap lar n ço unlu unun kaçak ve denetimsiz olarak yap ld na, deniz k y lar, dolgu alanlar, dere yataklar ve çevresinin ciddi bir riskle karfl karfl ya oldu unu ve varolan yap stokunun büyük ço unlu u, deprem yönetmelikleri dikkate al narak yap lmad na dikkat çekti. AKÇANSA Genel Müdür Yard mc s Cem MAY konuflmas nda ülkemizin deprem kufla nda yer ald na iflaret ederek, tasar m, do ru malzeme seçimi, malzemelerin denetimi, montaj ve iflçili e maksimum özenin gösterilmesinin sa lam bir yap için zorunlu aflamalar olarak anlatt. Yap tasar m nda dayan m n yan nda dayan kl l n da önemli oldu una dikkat çeken MAY, sürdürülebilir bir yap laflma için dayan m, ekonomiklik, ifllevsellik ve estetik olma yan nda, belli bir servis ömrüne göre dayan kl l n da önemli oldu una vurgu yapt. Seminerde Betonun bileflenleri, tasar m, üretimi, dayan m ve so uk havada beton ve Betonda kalite denetimi, betonun dürabilitesi, pas pay n n önemi ve betonda servis ömrü kavram konusunda Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R, Çimento üretimi ve standartlar konusunda nfl. Yük. Müh. Muhittin TARHAN ve Özel betonlar ve uygulamalar konusunda nfl. Yük. Müh. smail GÖKALP yer ald. Seminer sonras Süleyman Demirel Kültür Merkezi nin fuayesinde fiubemizin Yeni Y l Kokteyli gerçekleflti. 34 say 106/2010

2 STANBUL BÜLTEN Donat l Zemin stinat Duvarlar 5 Ocak 2010 Bak rköy / 6 Ocak 2010 Kad köy 7 Ocak 2010 Harbiye fiubemiz, Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Erol GÜLER kat ld. Seminerde, donat l zemin istinat duvarlar n n, imalatlar n n h zl yap lmas, deprem yükleri alt nda oluflabilecek büyük deplasmanlar ve yükleri tölere edebilmesini sa layan esnek davranabilme özellikleri ve estetik görünüflleri sayesinde klasik betonarme istinat yap lar yerine, özellikle sismik aktivitelerin yüksek oldu u yerlerde tercih edilmekte oldu u anlat ld. Esnek stinat Yap lar 12 Ocak 2010 Bak rköy / 13 Ocak 2010 Kad köy fiubemiz, Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Turan DURGUNOGLU kat ld. Seminerde, esnek istinat yap lar olarak s n fland r lan donat l zemin sistemi ve pasif ankrajl iksa sistemlerinin tasar m prensipleri ve deprem yüklemesi alt ndaki davran fllar üzerine bilgiler aktar ld. Seminer 11 Mart 2010 da fiubemizde gerçekleflecektir. Yap n n Deprem Etkisindeki Davran fl ve Spektrum Kavram 19 Ocak 2010 Bak rköy / 20 Ocak 2010 Kad köy / 21 Ocak 2010 Harbiye fiubemiz, Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Doç. Dr. Kemal BEYEN (Kocaeli Üniversitesi) kat ld. Seminerde kuvvetli yer hareketinin de iflik özellikte yüksek yap lara etkisi, deprem yönetmeli inde tasar m depremi ve Türkiye için makro tasar m ivme spektrumu, zaman tan m alan nda hesap yöntemleri, düktilite, süneklik, ötelenmede limit, yap periyodu ve yap davran fl bilgisi konular na yer verildi. Yap sal Güçlendirmeye Yönelik Deneysel Çal flmalar /18 fiubat 2010 Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde Aral k ay nda gerçekleflen ve 18 fiubat 2010 tarihinde fiubemizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Doç. Dr. Alper LK kat ld. Seminerde, yap sal güçlendirmeye yönelik deneysel çal flmalardan örnekler sunuldu. K sa kolanlar ve birleflim bölgeleri konular nda yap lan deneylerden örnekler sunuldu. Deprem Bölgelerinde Yap lacak Binalar Hakk ndaki Yönetmelik e göre tasar m konusuna da de inilen seminerde ACI, FIB, EUROCODE a göre karfl laflt rmalara yer verildi. say 106/

3 Beton Elemanlarda Çatlaklar 2 fiubat 2010 Bak rköy / 3 fiubat 2010 Kad köy Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM kat ld. Seminerde zmir, stanbul, Kastamonu da incelenmifl de iflik yap çatlaklar n n oluflumunun nedenleri ve onar lmas na iliflkin, en çok karfl lafl lan önemli uygulama çatlaklar ve betonarme yap larda oluflan çatlaklar üzerine bilgiler aktar ld. Yanl fl projelendirme veya projesi olmayan yap larda oluflan yap sal çatlaklar ve uygulamadan meydana gelen çatlaklar n anlat ld seminerde, yap sal çatlaklar n oluflmas nda genellikle beton dökümü ve uygulamalar n n pek fazla etkisi olmad, iyi incelenmemifl zemin üzerine oluflturulan yap larda çatlamalar meydana geldi i belirtildi. Bu seminer 25 Mart 2010 tarihinde fiubemizde gerçekleflecektir. 6 Nisan 2009 L Aquila, talya Depreminden Gözlemler 25 fiubat 2010 Ekim ay nda Bak rköy temsilcili imizde, ve 17 fiubat 2010 da Kad köy temsilcili imizde ve 11 fiubat 2010 da fiubemizde gerçekleflen seminere Dr. Kutay ORAKÇAL konuflmac olarak kat ld. Seminerde, yer sars nt s sonucu oluflan dinamik etki ve yap üzerindeki etkisi anlat l rken, deprem dayan m için tasar m, genel deprem analizi yöntemleri, bina performans düzeyleri, do rusal olmayan (nonlineer) yap davran fl ve itme analizi üzerine bilgiler anlat ld. yap üzerindeki etkisini belirleyen özelliklere de inildi. SAP2000 Program nda tme Analizi Yöntemine de inilen seminerde, bina performas n n belirlenmesi ve güçlendirme kararlar konular na da de inildi. Kas m ay nda Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde, 25 fiubat 2010 tarihinde fiubemizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Doç. Dr. O uz Cem ÇEL K ve Dr. Haluk SES GÜR kat ld. Seminerde, nüfuslu bir flehir olan L Aquila n n deprem sonras nda tüm flehrin tahliye edildi i, deprem s ras nda tüm flehrin 15 cm ötelendi i belirtildi. Y ma/kagir tarihi yap larda uluflan deprem hasarlar ndan örneklerin sunuldu u seminerde, zaman içinde döfleme sistemleri iyilefltirilmifl ve deprem öncesinde iyilefltirilen yap lar n davran fl n n pozitif sonuçlar verdi i belirtildi. Mevcut Betonarme Yap lar n Deprem Performanslar n n De erlendirilmesi çin tme Analizi /11 fiubat 2010 Harbiye / 17 fiubat 2010 Kad köy 36 say 106/2010

4 STANBUL BÜLTEN MESLEK Ç E T M KURULU TOPLANTISI 11 fiubat 2010 fiubemizin 2010 lkbahar-yaz dönemi meslekiçi e itim çal flmalar kapsam nda, düzenlenecek seminer ve kurslar konusunun görüflüldü ü toplant da yeni dönemde yap lacak olan kurs ve seminerlerle ilgili görüfller al nd. fiubemizin 2010 lkbahar-yaz dönemi meslekiçi e itim çal flmalar program nda; Geoteknik Mühendisli i Kursu, Beton Teknolojisi, Autocad, Sap2000, ETABS, K y Liman Mühendisli i, Ulaflt rma Mühendisli i, Yap Tasar m kurslar n n aç lmas konusu görüflüldü. Gençler için flantiye uygulamalar yla ilgili verilebilecek e itim çal flmas na yönelik bir ön çal flma yap lmas ve ürün ve bilgisayar tan t m programlar n n da gündeme al nmas görüflüldü. nflaat Yönetimi, fl Hukuku ve fl Güvenli i, Kamu hale ve Teklif Haz rlama Kurslar na iliflkin çal flmalar yap lmas ve seminer saatlerinin yaz dönemlerinde da, k fl dönemlerinde Saat: 16:00-18:30 aras nda yap lmas kararlaflt r ld. Toplant ya Zekai CELEP, Rezan BULUT, Nusret SUNA, Mustafa ALTINELLER, Özkan fiengül, Muzaffer BÖREKÇ, Ça l PEK kat ld lar. fiubemizin yeni y l kokteyli 14 Ocak 2010 tarihinde AKÇANSA ile birlikte düzenledi imiz Beton Semineri nin ard ndan TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Kad köy temsilcili imiz taraf ndan düzenlenen yeniy l kokteyli Kad köy Zübeyde Han m Evlendirme Dairesi nde 8 Ocak 2010 da ve Bak rköy temsilcili imizin yeni y l kokteyli de Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Kokteyllere çok say da üyemiz kat ld. YEN YIL KOKTEYLLER M Z MO 41. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN YÖNETMEL KLER YÜRÜRLÜKTE 18 Ocak 2010 nflaat Mühendisleri Odas taraf ndan haz rlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Bilirkiflilik Yönetmeli i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Mali fller Yönetmeli i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Sat n Alma Yönetmeli i ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Kongre, Çal fltay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeli i tarihi itibariyle yürürlü e girmifltir. Ayr nt l bilgi: say 106/

5 SU PLATFORMU TOPLANTISI 20 Ocak 2010 Su Platformu Toplant s, 20 Ocak 2010 tarihinde Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi nde yap ld. Toplant da, su hakk na iliflkin çal flmalar n hukuksal boyutunun takip edilmesi için hukukçulardan bir yap oluflturulmas na, su mücadelesi sürecinde platform bileflenlerinin kendi çal flmalar n yürütmelerine ve ortak çal flmalar yap lmas na, Su Platformu nda çal flma gruplar oluflturulmas na ve çal flma gruplar n n etkinlik programlar n haz rlamas na ve ortak çal flmalar n birlikte yürütülmesine karar verildi. Toplant ya fiubemizden nfl. Müh. Murat GÖKDEM R kat ld. TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMU, II. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 1 fiubat 2010 TMMOB stanbul Kent Sempozyumu, II Düzenleme Kurulu Toplant s, 1 fiubat 2010 tarihinde Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi Befliktafl Binas nda yap ld. II.si yap lacak olan TMMOB stanbul Kent Sempozyumu ( May s 2010, TÜ 109 Nolu Anfi-Taflk flla) etkinlikleri kapsam nda Kentli Haklar etkinli inin atölye çal flmas olarak yap lmas, toplant n n ça r l kat l mc larla gerçeklefltirilmesi konular görüflüldü. Toplant ya fiubemizden Ülkü ÖZER ve Murat GÖKDEM R kat ld. EUROPA NOSTRA MEDYA B LG LEND RME TOPLANTISI 16 fiubat 2010 Avrupa Kültürel Miras Kurulufllar Federasyonu (Europa Nostra) nun Suna- nan K raç Vakf stanbul Araflt rmalar Merkezi toplant salonunda gerçeklefltirdi i bilgilendirme toplant s 16 fiubat 2010 tarihinde gerçekleflti. Toplant da Orhan S L ER (Europa Nostra stanbul 2010 Proje Koordinatörü), Yeflim TONGA (Europa Nostra), Kerem Ç FTÇ O LU (Europa Nostra) ve Bar fl ALTAN (Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf ) taraf ndan EUROPA NOSTRA n n çal flmalar na yönelik bilgilendirme yap ld. Orhan S L ER, Eropa Nostra n n Haziran 2010 da stanbul da yapaca etkinlikler konusunda bilgiler sunarken, toplant n n amac n n bas n-yay n kurulufllar n n kültür ve kültürel mirasla ilgili konularda çal flan görevlileri aras nda, kültürel mirasa bütünsel bir bak fl ve Avrupa ile çok daha yo un, çift tarafl bir iliflki kurmak için yayg n ve güçlü bir istek bulunup bulunmad n saptamak oldu unu dile getirdi. Avrupa da kültürel miras alan nda sivil toplumun sesi olarak 1963 ten beri çal flma yürüten ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO nun en yak n orta olarak çal flan Europa Nostra n n, 8-12 Haziran 2010 tarihleri aras nda bir dizi önemli etkinli inin stanbul da gerçeklefltirilece inin belirtildi i toplant da, bu etkinliklerin; Avrupa n n, yüzlerce üyeye sahip önde gelen koruma örgütlerinin temsilcileri ile bireysel üyelerinden oluflan uzman n kat laca bu toplant dizisi oldu u ve kültürel miras alan nda Türkiye-Avrupa iliflkilerinde yeni bir sayfa açabilecek nitelikte olaca belirtildi. Toplant ya fiube Sekreter Yard mc s Funda KILINÇ SUVAKÇI kat ld. TÜRK KADIN MÜHEND S N BÜYÜK BAfiARISI / 4 Temmuz 2009 ABD de mühendis olarak çal flan, deprem mühendisi Prof. Dr. Halit DEM R ve bir dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi nde ö retim üyeli i yapan Güler DEM R in k z olan S dd ka DEM R VEL PAfiAO LU, Amerikan Kad n Mühendisler Birli i Baflkanl na seçildi. Bu göreve seçilen ilk Türk olan VEL PAfiAO LU nun Beyaz Saray n Bilim ve Teknoloji Politikalar Ofisi nde çal flan ablas Prof. Dr. Semahat DEM R de birli in d fl iliflkilerinden sorumlu baflkan yard mc s oldu. 38 say 106/2010

6 STANBUL BÜLTEN GENÇ- MO 3. Ö RENC MECL S GERÇEKLEfiT R LD Ocak 2010 Örgütlülü ü nün gelece i tart fl ld. kinci gün MO Ö renci Konseyi nin oluflumu gerçeklefltirildi. Konseye aday olan genç- MO üyelerinin kendilerini tan tmalar ve önümüzdeki dönem yapmay planlad klar çal flmalar n de erlendirilmesinin ard ndan seçimlere geçildi. Seçilen MO Ö renci Konseyi üyeleri ile eski konsey üyeleri düzenledikleri toplant yla yeni Meclisin görev paylafl m n gerçeklefltirdi. Buna göre Konseyin as l ve yedek üyeleri ile görev da l mlar flöyle: Genç- MO 3. Ö renci Meclisi, Ocak 2010 tarihlerinde, 30 farkl üniversiteden 122 üniversite ve s n f temsilcisinin kat l m yla Antalya da gerçeklefltirildi. Meclisin aç l fl konuflmalar n MO Yönetim Kurulu Baflkan H. Serdar HARP, MO Yönetim Kurulu Üyesi lker GÜNDEZ ve MO Ö renci Konseyi Baflkan Avflar ÇEL K yapt. Konuflmas nda yüksek ö retimde var olan aksakl klara de inen Serdar HARP, üniversite e itiminde kalitenin düflmesine ve liseden bozma yeni üniversitelerin kurulmas na vurgu yapt. Tekel iflçilerinin direnifline de de inen HARP, Neoliberalizm, mühendisli i de, Tekel i de teslim almaya çal fl yor dedi. lker GÜNDEZ ise sorunlar n ortak oldu unu belirterek, MO nun sorunlar n çözümü konusunda çizgisinin ve tavr n n net oldu unu kaydetti. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan fiube Ö renci Kurullar sunumlar n gerçeklefltirdiler. lk gün, Örgütlenme Komisyonu, Yay n Komisyonu, Kamp Komisyonu, Yönetmelik Komisyonu, Ö renci Sorunlar Komisyonu oluflturularak MO Ö renci Üye As l Metin GÖRGEÇ - Baflkan ( zmir fiube ) Evrim KART - Sekreter (Ankara fiube) Gökhan UYGUN - Üye (Sakarya fiube) Abdullah YÜCEL - Üye ( stanbul fiube) Ozan KARAMAN - Üye (Trabzon fiube) Yedek An l AS L - (Eskiflehir fiube) Arda GÜMÜfi - (Antalya fiube) Abdurrahman GÜLDEN - (Manisa fiube) Ramazan ARMA AN - (Diyarbak r fiube) Ali O AN - (Bal kesir fiube) Ö renci Meclisi toplant s na fiubemiz ö renci temsilcilerinden; Abdullah YÜCEL, Ela SOYLU, Cihan TAfiDEM R, Emrah ARSLAN (YTÜ); Burak ERTAfi, Sibel NCE, Nurgül KAYA ( TÜ); Burak BIYIK (BEYKENT); Ferhat NUHO LU (OKAN Ü.); Mehmet Ali ÖZSOY, Emrah D NÇER, Bensu DÜfiENKALKAN ( Ü) kat lm flt r. TEKEL fiç LER N N EYLEML L K SÜREC NE DESTEK 4 fiubat 2010 Tekel flçilerine destek vermek amac yla Türkiye genelinde 4 fiubat 2010 Perflembe günü düzenlenen eylemlere çok say da insan kat ld. TMMOB, KESK, D SK, TTB, di er emek ve demokrasi güçleri ile birlikte Eski Ticaret Odas /Eminönü nde toplan larak Saraçhane ye yüründü. MO stanbul fiube Yönetim Kurulu ve tüm çal flanlar tekel iflçileri için yürüyüfle kat ld. 3. KÖPRÜ YER NE YAfiAM PLATFORMU TOPLANTISI / 18 fiubat Köprü Yerine Yaflam Platformu 18 fiubat 2010 Perflembe günü Orman Mühendisleri Odas stanbul fiubesi nde topland. Toplant da platform bileflenleri ile 3. Köprü süreci ile ilgili son geliflmeler de erlendirildi. Yap lmas düflünülen etkinlikler görüflüldü. Toplant ya fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Temel P RL kat ld. say 106/

7 fiubem Z N 2010 LKBAHAR-YAZ DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI 27 A ustos 2009 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli i nde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik kapsam nda S M Belgesi ne sahip üyelerimizin sorumluluklar ndan biri olan Oda taraf ndan düzenlenecek meslekiçi e itim faaliyetlerine kat larak, flyeri Tescil Belgesi nin 1 Ocak-31 Ocak tarihleri aras nda yap lacak y ll k onaylar nda kat lm fl olduklar bu meslekiçi e itim belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu kapsamda yönetmelik gere i uzmanl k alanlar na göre S M Belgesine sahip üyelerimiz için fiubemizin haz rlam fl oldu u kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. e itimlere kat l mlarda Kat l m Belgesi düzenlenmektedir. Yeni döneme yönelik olarak, fiubemizin 2010 lkbahar-yaz Dönemi için haz rlam fl oldu u meslekiçi e itim çal flmalar ndan olan kurslar n programlar afla da belirtilmifltir. SAP2000 KURSU - fib Kurs Bafllang ç Tarihi : 1 Mart 2010 Pazartesi SAP2000 KURSU - fib Kurs Bafllang ç Tarihi : 3 Mart 2010 Çarflamba Kurs Bitifl Tarihi : 26 Mart 2010 Cuma Kurs Bitifl Tarihi : 27 Mart 2010 Cumartesi Kurs Günleri : Pazartesi-Cuma Kurs Günleri : Çarflamba-Cumartesi Saat : 18:30-21:30 Saat : Çarflamba 18:30-21:30 Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat) Cumartesi 10:00-13:00 Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Bilgisayar Laboratuvar (S n f B) Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- STANBUL AutoCAD KURSU - fib Kurs Bafllang ç Tarihi : 16 fiubat 2010 Sal Toplam : 12 Ders (Toplam 36 saat) Kurs Bitifl Tarihi : 25 Mart 2010 Perflembe Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Kurs Günleri : Sal -Perflembe Bilgisayar Laboratuvar (S n f B) Saat : 18:30-21:30 Harbiye/ STANBUL Kurs E itmeni : Ö r. Gör. Dr. fienay ATABAY (YTÜ) AUTOCAD 2006 KURSU DERS ÇER KLER Autocad 2006 Çizim Ekran Komut Girifli, Çizim Dosyas açma ve kaydetme Çizim Komutlar ve Uygulamas Nesne Düzenleme ve Düzeltme Komutlar Ölçülendirme Yaz Yazma, Görüntü Kontrol Komutlar Blok haz rlama Ç kt ayarlar ve ç kt alma Üç boyutlu cisimler Kurs Bafllang ç Tarihi : 27 Mart 2010 Cumartesi Kurs Bitifl Tarihi : 8 May s 2010 Cumartesi Kurs Günü/Saati : Cumartesi / 10:00-13:00 Toplam : 6 Hafta (Toplam 18 saat) BETON TEKNOLOJ S KURSU - fib Tarih Konu E itmen Betonu Oluflturan Malzemeler, Kar fl m Hesab, Taze Beton Özellikleri Y. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM Çimentolar, Puzolan k malzemeler, Agragalar, Kimyasal katk lar, Taze beton Y. Doç. Dr. Özkan fiengül özellikleri, Beton kar fl m hesab (Dayan m, Dayan kl l k, fllenebilirlik) Beton Teknolojisi Üretim, Tafl ma, Yerlefltirme, Bak m, Haz r beton, Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL Pompa betonu Y. Doç. Dr. Bekir PEKMEZC Sertleflen Beton Özellikleri Erken yaflta oluflan çatlaklar, Olgunluk, Y. Doç. Dr. Bekir PEKMEZC Sertleflen beton özellikleri, Erken yaflta oluflan deformasyonlar Y. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN Sertleflmifl Beton Özellikleri Fiziksel ve mekanik özellikler, Sünme ve Rötre, Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R Betonun k r lma mekani i, Betonun iç yap s, Durabilite Y. Doç. Dr. Özkan fiengül Özel Betonlar ve Çimento Esasl Yeni Kompozitler Kendili inden yerleflen betonlar, Hafif betonlar, Yüksek dayan ml ve yüksek performansl betonlar, Çelik tel donat l çimento esasl kompozitler, Onar m ve güçlendirme malzemeleri Kalite Kontrol Kalite kontrol, Tahribatl ve tahribats z deneyler Test S nav Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R Y. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN Doç. Dr. Y lmaz AKKAYA Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul 40 say 106/2010

8 STANBUL BÜLTEN ULAfiTIRMA MÜHEND SL KURSU - fib Tarih Konu E itmen Yollar n kapasitesi ve boyutland r lmas, s n fland r lmas Dr. smail ACAR Kavflak özellikleri, türleri ve seçimi, katl kavflaklar Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU Efldüzey ve yuvarlakta kavflak geometrik tasar m Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö ÜT Ifl kl kavflaklar, kavramlar (tasar m), devre düzenlemesi Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU Ifl kl kavflak düzenleme örnekleri, devre hesaplar Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU Kentiçi trafik ve talep yönetimi Doç. Dr. smail fiah N Demiryolu tafl mac l Prof. Dr. Güngör EVREN Toplu tafl ma türleri ve düzenlemeleri Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö ÜT Karayolu trafik güvenli i (yasa, denetim, altyap ) Prof. Dr. Nadir YAYLA Karayolu trafik iflaretleri ve geçici iflaretleme Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö ÜT Karayolu üst yap tasar m Yrd. Doç. Dr. fiükriye Y NAM Dr. Faik Y NAM Ulaflt rma planlamas, genel kavramlar, yolcu ve trafik tahmini Prof. Dr. Haluk GERÇEK Test S nav Kurs Bafllang ç Tarihi : 31 Mart 2010 Çarflamba Kurs Bitifl Tarihi : 23 Haziran 2010 Çarflamba Kurs Günü/Saati : Çarflamba 18:30-21:00 Toplam : 12 Hafta (Toplam 30 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul NfiAAT MÜHEND SLER Ç N fi HUKUKU VE fi GÜVENL KURSU - fib Tarih Konu E itmen Hukuk Kavram, Tan m ve fllevleri, Hukukun Dallar fl Hukukunun Konusu ve Amac, fl Hukukunun Kaynaklar, fl Hukukunun Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Temel Kavramlar ( flçi- flveren-alt flveren- flveren Vekili- flyeri) fl Kanununun Kapsam, fl Sözleflmesinin Tan m, fl Sözleflmesinin Türleri, fl Sözleflmesinin Yap lmas ve S n rlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI fl Sözleflmesinden Do an Borçlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI flçinin Borçlar /Yükümlülükleri, flverenin Borçlar /Yükümlülükleri Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI fl Sözleflmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi (Süreli Fesih, Süresiz Fesih), fl Sözleflmesinin Sona Ermesinin Sonuçlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI nflaat Sektöründe fl Güvenli inin Önemi. Temel Kavramlar Hukuksal Sorumluluklar ve Yapt r mlar. Ceza ve Tazminat Davalar n n Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Süreci ve Sonuçlar. fl Güvenli i Mevzuat nflaat fl Kazalar n n Say sal Durumu ve Karfl laflt rmalar. Kaza Analizleri. Örnek Olaylar. fl Kazalar na Neden Olan Güvensiz Durum ve Davran fllar. Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Güvenlik Önlemleri Kurs Bafllang ç Tarihi : 6 Nisan 2010 Sal Toplam : 7 Hafta (Toplam 17.5 saat) Kurs Bitifl Tarihi : 18 May s 2010 Sal Kurs Yeri : MO stanbul fib. Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Saat : 19:00-21:30 Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul Üyelerimize Duyuru Kat l m ve baflar belgeleri: fiubemizin meslekiçi e itim seminerleri ve kurslar na kat larak, kat l m ve baflar belgesi almaya hak kazanan üyelerimiz belgelerini fiubemizden (Harbiye) alabilirler. Kurs notlar : fiubemizce düzenlenen meslekiçi e itim seminerlerinin notlar na fiubemizin web (www.imoistanbul.org.tr) sayfas ndan gerçeklefltirilen etkinlikler bölümünden ulaflabilirsiniz. say 106/

9 2010 YILI LKBAHAR-YAZ DÖNEM MESLEK Ç E T M SEM NERLER GÜN-BAKIRKÖY GÜN-KADIKÖY GÜN-HARB YE KONU KONUfiMACI Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal fiubemizin 2010 lkbahar-yaz Dönemi için haz rlam fl oldu u meslekiçi e itim çal flmalar ndan olan tekil seminerler program afla da belirtilmifltir Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl. Baret temeller BAKIRKÖY TEMS LC L MESLEK Ç E T M SEM NERLER Yer: Bak rköy Belediyesi Fen flleri Hizmet Binas Yan (Yeni Adliye Binas Civar ) Osmaniye-Bak rköy/ st. Günümüzde tu la ve kiremit ile ilgili yönetmelikler, standartlar ve uygulama esaslar Beton dökümünde ve sonras nda yaflanan problemler ve çözümler Proje yönetimi kapsam nda masterplan Çok katl yap larda yatay ve düfley süreksizlikler Uygulamada proje ve inflaat yönetimi sistemleri ve dünyadaki yeri Prefabrike yap sistemleri tasar m esaslar Beton ve betonarme elemanlarda çatlaklar Binalarda s yal t m Betonarme binalar n deprem güvenli ini etkileyen parametreler Aç k yüzey kaya delme-patlatmalar n n organizasyon ve analizi Beylerbeyi Saray n n depreme karfl korunmas Betonarme yap elemanlar nda kullan labilirlik Prof. Dr. Turan DURGUNO LU Teknik Uzman Çetin ÇEL K Dr. nfl. Y. Müh. Tümer AKAKIN Yük. Müh. Altok KURfiUN Prof. Dr. Günay ÖZMEN Yük. Müh. Gökhan ÖZBER Yük. Müh. Ümit ÖZKAN Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER nfl. Müh. Günefl YÜZÜGÜR Prof. Dr. Gülten GÜLAY nfl. Müh. Vural ERKAN Maden Müh. Can ÇEL KSIRT Dr. Fuat ARAS Prof. Dr. Kadir GÜLER KADIKÖY TEMS LC L MESLEK Ç E T. SEM NERLER Yer: Kad köy Belediyesi Baflkanl k Binas Alt Salonu MO STANBUL fiubes MESLEK Ç E T M SEM NERLER Yer: MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü Salonu Halaskargazi cad. 35/1 Harbiye - stanbul Not: fiubemizin düzenlemifl oldu u tüm meslekiçi e itim çal flmalar na kat lan üyelerimizin kat l m çizelgelerini imzalarken Oda Sicil Numaralar n belirtmelerini rica ederiz. Seminerler Ücretsizdir. ÜRÜN VE B LG SAYAR PROGRAM TANITIM SEM NERLER Tarih Konu Firma Dijital Ortamda Çizim Üzerinden Metrajlar n Allplan ile H zl, Do ru ve Kolayl kla Hesaplanma Yöntemler Nemestchek Türkiye (FGA Mimarl k) Mathcad nformatik A.fi Donat larda Mekanik Ba lay c Uygulamalar ve Barus Manflonlar Allplan ile H zl, Do ru ve Kolayl kla Hesaplanma Yöntemler BARUS Corporation Geoteknik Mühendisli inde Plaxis ile leri Seviye Çözümler GEOgrup nfl. San. ve Tic. A.fi. Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul Seminer Günü/Saati : Pazartesi / 17:00-18:30 SEM NERLER ÜCRETS ZD R. 42 say 106/2010

10 STANBUL BÜLTEN NfiAAT YÖNET M KURSU - fib Tarih Konu Konuflmac fl Program Haz rlama Teknikleri Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Bilgisayar Destekli Planlama Metodu Dr. Murat KURUO LU nflaat Yönetiminde Biliflim Teknolojileri ve Yeni Yaklafl mlar Yrd. Doç. Dr. Esin ERGEN nflaat Üretiminde Yeni Yaklafl mlar Yrd. Doç. Dr. Gül POLAT TATAR nflaat fl Güvenli i Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN nflaat Hukuku Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Kamu hale Sistemi ve Teklif Haz rlama Dr. Hüseyin GENCER nflaat Proje Yönetiminin Temel lkeleri Prof. Dr. Do an SORGUÇ Yüklenici Firmalarda Stratejik Finansal Planlama nfl. Yük. Müh. Feyzi HAZNEDARO LU Yap mda flgücü Sa l ve Verimlili i Dr. Melek Yeflim KURUO LU nflaat Firmalar nda Yeniden Yap lanma Dr. Murat KURUO LU Kurs Bafllang ç Tarihi : 26 Mart 2010 Cuma Kurs Bitifl Tarihi : 11 Haziran 2010 Cuma Saat : 19:00-21:30 Toplam : 11 Hafta (Toplam 27,5 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fib. Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul KIYI VE L MAN MÜHEND SL KURSU - fib Tarih Konu Konuflmac Cuma K y Mühendisli inde Temel Kavramlar ve Çevresel Yükler Saat: 18:30-21:30 K y Mühendisli inde Temel Kavramlar / Dalga ve Ak nt Prof. Dr. Esin ÇEV K Mekani i / Dalga Tahmin Yöntemleri K y Yap lar ve Tasar m Esaslar Cuma K y sal fllemler / Yap sal Çözümler, Sert ve Yumuflak Yap lar Saat: 18:30-21:30 (K y Duvarlar, mahmuzlar, dalgak ranlar...) / Yap sal Yrd. Doç. Dr. H. An l ARI Olmayan Çözümler Cuma Liman Yap lar ve Tasar m Esaslar Saat: 18:30-21:30 Kapal ve Aç k Yanaflma Yap lar / Yüklerin Tan m ve Prof. Dr. Yalç n YÜKSEL Tasar m Kriterleri / Dalgak ran Tasar m K y Mühendisli inde Modelleme Cuma K y Mühendisli inde Fiziksel ve Say sal Modelleme / Saat: 18:30-21:30 K y Mühendisli i Problemlerinde S n r Koflullar / Prof. Dr. Yalç n YÜKSEL Dalga, Sirkülasyon, Çalkant, Kumlama Modelleri Kaz kla skele ve R ht mlar n DLH Yönetmeli i Çerçevesinde Performansa Göre Tasar m Cumartesi Performansa Göre Tasar m lkeleri / Do rusal Olmayan Prof. Dr. Nuray AYDINO LU Saat: 10:00-13:00 Analiz Yöntemleri, Zaman Tan m Alan nda Analiz, Dr. fieref POLAT tme Analizi / Nonlineer Kaz k ve Kaz k-zemin Etkileflimi Modelleri / Say sal Çözüm Örnekleri Cumartesi S nav Kurs Bafllang ç Tarihi : 2 Nisan 2010 Cuma Saat: 11:00 Kurs Bitifl Tarihi : 8 May s 2010 Cumartesi Toplam : 5 Hafta (Toplam 15 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi, Mustafa Ürgüplü E itim Salonu, Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul Üyelerimize Duyuru stanbul Bülten: stanbul Bülten in eski say lar na web (www.imoistanbul.org.tr) sayfam zdan ulafl labilir. Oda Sicil Numaralar : Odam z üyelerinin fiube Yönetim Kurulu Baflkanl m za yapacaklar her tür resmi yaz flmalarda, Oda Sicil Numaralar n belirtmeleri hususunu önemle rica ederiz. say 106/

11 MO MECL S DEPREM ARAfiTIRMA KOM SYONU NA DEPREM GERÇE N ANLATTI 24 fiubat 2010 nflaat Mühendisleri Odas ndan bir heyet, TBMM bünyesinde kurulan Deprem Riskinin Araflt r larak Deprem Yönetiminde Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Kurulan Meclis Araflt rma Komisyonu na Türkiye nin Deprem Gerçe i konusunda bilgiler verdi. Komisyonun daveti üzerine 24 fiubat 2010 Çarflamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi ne giden MO heyeti, Türkiye nin acil çözüm bekleyen deprem sorununa iliflkin bilgilendirmelerde bulundu ve Türkiye nin Deprem Gerçe i ad yla haz rlanan kapsaml de erlendirme dosyas n Komisyona sundu. MO Yönetim Kurulu Baflkan Serdar HARP, MO stanbul fiube Baflkan Cemal GÖKÇE ve MO Genel Sekreter Yard mc s Gülsüm SÖNMEZ den oluflan heyet, Komisyon üyeleriyle yaklafl k iki saat görüfltü. Görüflmede Serdar HARP, yaflanan depremlerin bir felakete dönüflmemesi için kaçak yap laflma, imar aflar, 3194 say l mar Kanunu ve 4708 say l Yap Denetim Kanunu nda var olan sorunlara acilen çözüm üretmek gerekti ine dikkat çekti. Serdar HARP ayr ca Mühendislik ve Mimarl k Hakk nda Kanun un eksik yönlerine, yetkin mühendisli in gereklili ine ve inflaat mühendisli i e itimindeki aksakl klara de indi. Cemal GÖKÇE ise deprem gerçe ini haz rlad görsel sunumla anlatt. Depremlerde y k lan binalardan Konya da y k lan Zümrüt Apartman na kadar bir çok görsel malzemeyle sunumunu zenginlefltiren Cemal GÖKÇE, özellikle stanbul un deprem riskine dikkat çekti. Cemal GÖKÇE, yap stokunun durumu, yeni yap lar n deprem güvenli i, Marmara depreminden sonra yap lan hasar tespit çal flmalar, olas stanbul depremi için yap lan haz rl klar ve kamu binalar nda yap lan güçlendirme çal flmalar na dair de erlendirmelerde bulundu. Sunumlar n ard ndan Komisyon üyeleriyle görüfl al flveriflinde bulunuldu. Komisyon ayn gün, ODTÜ Deprem Mühendisli i Araflt rma Merkezi, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi, ODTÜ Jeoloji ve Jeofizik Araflt rma Merkezi, Gazi Üniversitesi Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi, TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi ile Ankara Üniversitesi Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi nden temsilcilerle de görüflmeler yapt. nflaat Mühendisleri Odas taraf ndan Komisyona sunulan Türkiye nin Deprem Gerçe i bafll kl de erlendirme metninin tamam için; YEN B R H ZMET B NASI SATIN ALDIK 42. Dönem fiube yönetim kurulumuz, üyelerimize daha iyi ve daha rahat bir ortamda hizmet verilebilmesini sa lamak amac yla, yeni bir bina sat n ald. Ald m z binan n ulafl m son derece kolay oldu u gibi, otopark sorunu da bulunmamaktad r. Beyo lu ilçesi, Karaköy semti, Mumhane caddesi, Kemankefl mahallesi 122 Pafta, 81 Ada, 10 Parsel de bulunan ve bodrum + zemin + 3 normal kattan oluflan binam z toplam 1200 m 2 dir (iki milyon üç yüz elli bin) TL ödenerek al nan yeni hizmet binam z n, hizmet amac m za uygun bir düzenleme yap lmas yla ilgili olarak çal flmalara bafllanm flt r. Konuyla ilgili, siz say n üyelerimize gerekli bilgilendirmeler ilerleyen süre içerisinde yap lacakt r. Bilgilerinize önemle sunulur. MO stanbul fiube Yönetim Kurulu 44 say 106/2010

12 STANBUL BÜLTEN YEN K TAPLAR DEPREMDE ÇÖKMEYEN B NA NED R? NASIL PROJELEND R L R? Prof. Dr. Ergin ATIMTAY (ODTÜ nflaat Mühendisli i Bölümü Emekli Ö retim Üyesi) Ankara 2009, Teknik Yay nevi nflaat mühendisleri ve mimarlar n tasarlad klar ve infla ettikleri yap lar n depreme karfl ayakta kalabilmesi amac yla haz rlanm fl olan Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nas l Projelendirilir? bafll kl kitap, on bir bölümden olufluyor. Bölümler, Deprem Deyince, Deprem Gerçekleri, Depreme Maruz Yap n n Davran fl, Do al Periyoda Mühendisçe Bak fl, Depremin Yap lar Etkilemesi, Yap lar Çok Büyük Deprem Kuvvetleri ile Nas l Bafla Ç kar, Deprem Güvenli Yap Nedir?, Betonarme Nas l Enerji Üretir, Türkiye de Yap lar Nas l Enerji Tüketiyor, Deprem Dersleri: Yap ya Ayakta Kalmas n Ö retmek ve Çerçeveli ve Perdeli- Çerçeveli Binalar: Ötelenme Hesab ve Perde Tasar m Büyüklükleri bafll klar nda toplanmaktad r. Kitapta, mühendisler kadar mimarlar n da kolayl kla anlayabilece i temel kavramlar ve ilkeler kullan larak, depremde çökmyecek bir binan n nas l infla edilece i anlat l yor. Kitap inflaat mühendislerine ve mimarlara ve hatta bu bölümlerde okuyan ö rencilere faydal olacak nitelikte KÖPRÜYÜ GEÇMEK Mehmet Erol ORMANCI S M YAPI Mühendislik Yay nlar Köprüyü geçmek kitab, Kauçuk mesnet, Köprü ve deprem, örnek çözümler ve Mesnet, ayak ve temel için istenen koflullar n sa lanmas ve donat lmas bafll nda dört bölümden olufluyor. C S MLER N MUKAVEMET Cilt I Prof. Dr. Mehmet BAK O LU Beta Bas m Yay m Da t m, stanbul, 2009, 503 sayfa, ISBN ( kinci Bask ) TÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Bakio lu nun Cisimlerin Mukavemeti adl telif eserinin ikinci bask s iki cilt haline getirildi ve Cilt 1 yay nland. Kitab n birinci bask s na k yasla Say sal Yöntemler ve Malzemelerin Mekanik Özelikleri bölümlerinde önemli geniflletmeler yap ld. Günümüzde mühendislik problemlerinin çözümünde say sal yöntemlerin giderek daha yayg n biçimde kullan lmas ndan dolay yazar n mukavemet problemlerinin çözümünde ö rencilerin say sal yöntemlere dayal bilgisayar kullan m n özendirmesi yerinde bir tercihtir. Öte yandan, son y llarda hem bilgisayar hem de deney tekniklerindeki geliflmeler sayesinde malzeme davran fl n n daha iyi anlafl lmas mümkün olmufltur. Böylece, gelecekte çok daha karmafl k tasar m ilkelerinin kullan labilece i beklendi inden, yazar n belirtilen konular geniflletmesi çok yararl olmufltur. Ayr ca, kitaba Vektör Cebri eklenmifl, konular ifllenirken hem matris hem de tansör kullan lm flt r. Böylece, ö rencilerin ileride okuyacaklar kitaplar ve kaynaklar kolay anlamalar için iyi bir zemin haz rlanm flt r. Kitap ar bir dille yaz lm fl olup konular n verilifli TÜ deki gelene e ve dünyadaki yayg n e ilime uygun olarak yap lm flt r. Kitab n yazar n n 2006 y l nda yay nlanan Mühendislik Mekani i - Statik adl eseri, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) taraf ndan 2008 y l nda Telif Eser kapsam nda ödüllendirilmifltir. Kitab n birinci bölümünde tarihçe, tan mlar ve ideal cisimlerle ilgili kavramlar, temel ilkeler, tasar m yöntemleri ve cisimlerin s n fland r lmas verilmifltir. kinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde s ras yla çubuklarda kesit tesirleri, gerilme ve flekil de ifltirme halleri aç klanm flt r. Beflinci bölüm malzemelerin mekanik özeliklerine ayr lm fl olup çekme ve bas nç deneyleriyle ideal cisimler iyi bir düzeyde aç klanm fl, malzemelerin zamana ba l davran fllar yla yorulma konular ifllenmifl, bafll ca malzemelerin sabitleri ayr nt l biçimde verilmifl ve malzeme özelikleri atomsal düzeyde de de erlendirilmifltir. Klasik mukavemet kitaplar ndan farkl olarak bu kitapta malzemelerin mekanik özelikleri, k r lma ve akma kuramlar ayr nt l ifllenmifl, özgün bir biçimde ve son geliflmelerin fl nda sunulmufltur. Ayr ca, 8., 9., 10. ve 11. bölümlerde s ras yla normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma ve basit e ilme konular ifllenmifltir. Bütün konularla ilgili çok say da ve birbirinin tekrar olmayan zorluk derecesine göre s ralanan örnek problemler verilmifl, baz problemlerin çözümü de ö renciye b rak lm flt r. Çözülmesi gereken problemlerin yan tlar da eklenmifltir. lk bask ya göre güncellenen ve geniflletilen bu kitap, mühendislik bölümlerinde okuyan lisans ö rencileri yan nda, yüksek lisans ö rencilerine ve uygulamada çal flan mühendislere de faydal bir kaynakt r. Kitap, Beta Yay m ve Da t m dan temin edilebilir. Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R, TÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyesi say 106/

13 ÇA DAfi TÜRK RESM N N ÖNDE GELEN SM ÖMER ULUÇ 79 YAfiINDA HAYATA VEDA ETT fiube üyelerimizden 3763 sicil numaral Ömer ULUÇ 30 Ocak 2010 da topra a verildi. ki y ld r kanser tedavisi gören ünlü sanatç geçti imiz y l iki büyük sergi açm fl, Yap Kredi Sanat Galerisi ndeki son sergisine Parçalanman n Kimyas ad n vermiflti y l nda stanbul da do an sanatç 1953 y l nda Robert Koleji bitirdikten sonra y llar aras nda Amerika Birleflik Devletleri nde The University of Texas ta mühendislik okumufl ve daha sonra da resim e itimi görmüfltü. lk kiflisel sergisini 1955 de Boston da açan sanatç, 1953 te Nuri YEM in öncülü ünde kurulan Tavanaras Ressamlar olarak adland r lan grupta yer ald, 1965 te bir y l süreyle Londra ve Paris te, de ABD ve Meksika da, aras Nijerya da bulundu ten beri Paris te yaflayan sanatç y l n önemli bir bölümünü stanbul da geçiriyordu. Yap tlar nda anlaml bir resim yaratmak de il, do rudan çizgi ve renk ile d flsallaflan bir anlat ma ulaflmay amaçlad n dile getiren ULUÇ, 1960 lar n sonunda bafllad yo un çizimlerinde temel olarak resimlerindeki imgeleri oluflturan f rça vurufllar n gelifltirdi Sao Paulo, 1987 ve 1989 Uluslararas stanbul bienallerine kat lan ULUÇ, 1970 te TRT Resim Yar flmas Birincilik Ödülü nü alm flt. ULUÇ un yap tlar Paris teki Kültür Bakanl Müzeleri, Berlin deki Canl Müze ve stanbul daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nde yer al yor. ULUÇ un 2005 y l nda Baki den al nt ile Heves Kuflu Durmaz Döner ad n verdi i ve kendi konuflma kay tlar ndan seçti i Fragmanlar la bafllayan ve sayfalar n bir sergi mekan olarak düflünerek tasarlad kitab, Yap Kredi Yay nlar ndan ç km flt. Yazar Sevim BURAK la evlili inden Elfe ad nda bir k z bulunan Ömer ULUÇ, 1988 y l ndan beri de yazar Vivet KANETTI ile evliydi. TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN VE BÖLGEN N EN BÜYÜK FUARI ULUSLARARASI YAPI FUARI- STANBUL 33. KEZ KAPILARINI AÇIYOR 5-9 May s 2010 tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/Büyükçekmece de gerçeklefltirilecek olan Uluslararas YAPI Fuar stanbul 2010 yerli yabanc, yap sektörüne yön veren tüm firmalar bir araya getiriyor. Yap -Endüstri Merkezi nin bu y l 33. sünü gerçeklefltirece i, Türk yap sektörünün ve bölgenin en büyük yap buluflmas olan Uluslararas Yap Fuar stanbul, bu y l pek çok yenilik ve sektöre ticari fayda sa layacak etkinli e sahne olacak. TANITIM 4793 sicil numaral üyemiz, Mehmet B LD R C nin haz rlad Tarihi Su Yap lar ve Tarihi Sulamalar Depolama ve Taflk n Koruma Tesisleri bafll kl DS taraf ndan yay nlanan kitaplar n ikinci bas m CD lerine fiubemiz kütüphanesinden ulafl labilir. Do um sicil numaral üyemiz Engin RUMEL nin o lu Ege 20 Nisan 2009 da; sicil numaral üyemiz Mustafa KELEfi ve sicil numaral üyemiz Melek KELEfi in k z Asel Hüma 6 Kas m 2009 da; sicil numaral üyemiz smet ALPASLAN n torunu dil KOCAMEM fi 2 Ocak 2010 da dünyaya geldi. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak hofl geldin diyor, sa l kl yar nlar diliyoruz. VEFAT sicil numaral üyemiz Faruk Nafiz ÖZYILMAZ 28 Aral k 2009 da; 353 sicil numaral üyemiz Adnan ÇAVLI 11 Ocak 2010 da; 4403 sicil numaral üyemiz Öz TOZAN 6 fiubat 2010 da; sicil numaral üyemiz Mensur MÜDERR SO LU nun babas fievki MÜDERR SO LU 6 fiubat 2010 da; sicil numaral üyemiz Muhsin SEL MO LU nun kardefli Hüseyin Avni SEL MO LU 9 fiubat 2010 da; sicil numaral üyemiz Ömer Faruk YETK N in babas Mehmet Sait YETK N 24 fiubat 2010 da aram zdan ayr lm flt r. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak tüm yak nlar na baflsa l dileriz. 46 say 106/2010

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22 Nisan 2005 ANKARA TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 41. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Mevcut Betonarme Yap lar n Deprem Performanslar n n De erlendirilmesi çin tme Analizi

Mevcut Betonarme Yap lar n Deprem Performanslar n n De erlendirilmesi çin tme Analizi flubemizden STANBUL BÜLTEN Çevre Koflullar na Dayan kl Betonarme Yap 20 Ekim 2009 Bak rköy/22 Ekim 2009 Harbiye fiubemiz ve Bak rköy temsilcili imizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Abdurrahman

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular Deprem ve Tsunami Konferans Haz rl klar Devam Ediyor 23-24 Eylül 2008 2009 y l n n Haziran ay nda düzenlenecek olan Uluslararas Deprem ve Tsunami

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular flubemizden STANBUL BÜLTEN fiubemizden haber ve duyurular 7. ULAfiTIRMA KONGRES / 19-21 Eylül 2007 fiubemizin düzenlemifl oldu u 7. Ulaflt rma Kongresi Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda gerçekleflti.

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı