fiubemizden haber ve duyurular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubemizden haber ve duyurular"

Transkript

1 fiubemizden haber ve duyurular BETON SEM NER 14 Ocak 2010 fiubemiz ve AKÇANSA iflbirli i ile yap lan seminer 14 Ocak 2010 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Aç l fl konuflmalar nda fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE ve AKÇANSA Genel Müdür Yard mc s Cem MAY yer ald lar. fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE konuflmas nda, yak n tarihte gerçekleflen Tahiti Depremi ne iflaret ederek, stanbul da bulunan yap lar n ço unlu unun kaçak ve denetimsiz olarak yap ld na, deniz k y lar, dolgu alanlar, dere yataklar ve çevresinin ciddi bir riskle karfl karfl ya oldu unu ve varolan yap stokunun büyük ço unlu u, deprem yönetmelikleri dikkate al narak yap lmad na dikkat çekti. AKÇANSA Genel Müdür Yard mc s Cem MAY konuflmas nda ülkemizin deprem kufla nda yer ald na iflaret ederek, tasar m, do ru malzeme seçimi, malzemelerin denetimi, montaj ve iflçili e maksimum özenin gösterilmesinin sa lam bir yap için zorunlu aflamalar olarak anlatt. Yap tasar m nda dayan m n yan nda dayan kl l n da önemli oldu una dikkat çeken MAY, sürdürülebilir bir yap laflma için dayan m, ekonomiklik, ifllevsellik ve estetik olma yan nda, belli bir servis ömrüne göre dayan kl l n da önemli oldu una vurgu yapt. Seminerde Betonun bileflenleri, tasar m, üretimi, dayan m ve so uk havada beton ve Betonda kalite denetimi, betonun dürabilitesi, pas pay n n önemi ve betonda servis ömrü kavram konusunda Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R, Çimento üretimi ve standartlar konusunda nfl. Yük. Müh. Muhittin TARHAN ve Özel betonlar ve uygulamalar konusunda nfl. Yük. Müh. smail GÖKALP yer ald. Seminer sonras Süleyman Demirel Kültür Merkezi nin fuayesinde fiubemizin Yeni Y l Kokteyli gerçekleflti. 34 say 106/2010

2 STANBUL BÜLTEN Donat l Zemin stinat Duvarlar 5 Ocak 2010 Bak rköy / 6 Ocak 2010 Kad köy 7 Ocak 2010 Harbiye fiubemiz, Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Erol GÜLER kat ld. Seminerde, donat l zemin istinat duvarlar n n, imalatlar n n h zl yap lmas, deprem yükleri alt nda oluflabilecek büyük deplasmanlar ve yükleri tölere edebilmesini sa layan esnek davranabilme özellikleri ve estetik görünüflleri sayesinde klasik betonarme istinat yap lar yerine, özellikle sismik aktivitelerin yüksek oldu u yerlerde tercih edilmekte oldu u anlat ld. Esnek stinat Yap lar 12 Ocak 2010 Bak rköy / 13 Ocak 2010 Kad köy fiubemiz, Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Turan DURGUNOGLU kat ld. Seminerde, esnek istinat yap lar olarak s n fland r lan donat l zemin sistemi ve pasif ankrajl iksa sistemlerinin tasar m prensipleri ve deprem yüklemesi alt ndaki davran fllar üzerine bilgiler aktar ld. Seminer 11 Mart 2010 da fiubemizde gerçekleflecektir. Yap n n Deprem Etkisindeki Davran fl ve Spektrum Kavram 19 Ocak 2010 Bak rköy / 20 Ocak 2010 Kad köy / 21 Ocak 2010 Harbiye fiubemiz, Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Doç. Dr. Kemal BEYEN (Kocaeli Üniversitesi) kat ld. Seminerde kuvvetli yer hareketinin de iflik özellikte yüksek yap lara etkisi, deprem yönetmeli inde tasar m depremi ve Türkiye için makro tasar m ivme spektrumu, zaman tan m alan nda hesap yöntemleri, düktilite, süneklik, ötelenmede limit, yap periyodu ve yap davran fl bilgisi konular na yer verildi. Yap sal Güçlendirmeye Yönelik Deneysel Çal flmalar /18 fiubat 2010 Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde Aral k ay nda gerçekleflen ve 18 fiubat 2010 tarihinde fiubemizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Doç. Dr. Alper LK kat ld. Seminerde, yap sal güçlendirmeye yönelik deneysel çal flmalardan örnekler sunuldu. K sa kolanlar ve birleflim bölgeleri konular nda yap lan deneylerden örnekler sunuldu. Deprem Bölgelerinde Yap lacak Binalar Hakk ndaki Yönetmelik e göre tasar m konusuna da de inilen seminerde ACI, FIB, EUROCODE a göre karfl laflt rmalara yer verildi. say 106/

3 Beton Elemanlarda Çatlaklar 2 fiubat 2010 Bak rköy / 3 fiubat 2010 Kad köy Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM kat ld. Seminerde zmir, stanbul, Kastamonu da incelenmifl de iflik yap çatlaklar n n oluflumunun nedenleri ve onar lmas na iliflkin, en çok karfl lafl lan önemli uygulama çatlaklar ve betonarme yap larda oluflan çatlaklar üzerine bilgiler aktar ld. Yanl fl projelendirme veya projesi olmayan yap larda oluflan yap sal çatlaklar ve uygulamadan meydana gelen çatlaklar n anlat ld seminerde, yap sal çatlaklar n oluflmas nda genellikle beton dökümü ve uygulamalar n n pek fazla etkisi olmad, iyi incelenmemifl zemin üzerine oluflturulan yap larda çatlamalar meydana geldi i belirtildi. Bu seminer 25 Mart 2010 tarihinde fiubemizde gerçekleflecektir. 6 Nisan 2009 L Aquila, talya Depreminden Gözlemler 25 fiubat 2010 Ekim ay nda Bak rköy temsilcili imizde, ve 17 fiubat 2010 da Kad köy temsilcili imizde ve 11 fiubat 2010 da fiubemizde gerçekleflen seminere Dr. Kutay ORAKÇAL konuflmac olarak kat ld. Seminerde, yer sars nt s sonucu oluflan dinamik etki ve yap üzerindeki etkisi anlat l rken, deprem dayan m için tasar m, genel deprem analizi yöntemleri, bina performans düzeyleri, do rusal olmayan (nonlineer) yap davran fl ve itme analizi üzerine bilgiler anlat ld. yap üzerindeki etkisini belirleyen özelliklere de inildi. SAP2000 Program nda tme Analizi Yöntemine de inilen seminerde, bina performas n n belirlenmesi ve güçlendirme kararlar konular na da de inildi. Kas m ay nda Kad köy ve Bak rköy temsilciliklerimizde, 25 fiubat 2010 tarihinde fiubemizde gerçekleflen seminere konuflmac olarak Doç. Dr. O uz Cem ÇEL K ve Dr. Haluk SES GÜR kat ld. Seminerde, nüfuslu bir flehir olan L Aquila n n deprem sonras nda tüm flehrin tahliye edildi i, deprem s ras nda tüm flehrin 15 cm ötelendi i belirtildi. Y ma/kagir tarihi yap larda uluflan deprem hasarlar ndan örneklerin sunuldu u seminerde, zaman içinde döfleme sistemleri iyilefltirilmifl ve deprem öncesinde iyilefltirilen yap lar n davran fl n n pozitif sonuçlar verdi i belirtildi. Mevcut Betonarme Yap lar n Deprem Performanslar n n De erlendirilmesi çin tme Analizi /11 fiubat 2010 Harbiye / 17 fiubat 2010 Kad köy 36 say 106/2010

4 STANBUL BÜLTEN MESLEK Ç E T M KURULU TOPLANTISI 11 fiubat 2010 fiubemizin 2010 lkbahar-yaz dönemi meslekiçi e itim çal flmalar kapsam nda, düzenlenecek seminer ve kurslar konusunun görüflüldü ü toplant da yeni dönemde yap lacak olan kurs ve seminerlerle ilgili görüfller al nd. fiubemizin 2010 lkbahar-yaz dönemi meslekiçi e itim çal flmalar program nda; Geoteknik Mühendisli i Kursu, Beton Teknolojisi, Autocad, Sap2000, ETABS, K y Liman Mühendisli i, Ulaflt rma Mühendisli i, Yap Tasar m kurslar n n aç lmas konusu görüflüldü. Gençler için flantiye uygulamalar yla ilgili verilebilecek e itim çal flmas na yönelik bir ön çal flma yap lmas ve ürün ve bilgisayar tan t m programlar n n da gündeme al nmas görüflüldü. nflaat Yönetimi, fl Hukuku ve fl Güvenli i, Kamu hale ve Teklif Haz rlama Kurslar na iliflkin çal flmalar yap lmas ve seminer saatlerinin yaz dönemlerinde da, k fl dönemlerinde Saat: 16:00-18:30 aras nda yap lmas kararlaflt r ld. Toplant ya Zekai CELEP, Rezan BULUT, Nusret SUNA, Mustafa ALTINELLER, Özkan fiengül, Muzaffer BÖREKÇ, Ça l PEK kat ld lar. fiubemizin yeni y l kokteyli 14 Ocak 2010 tarihinde AKÇANSA ile birlikte düzenledi imiz Beton Semineri nin ard ndan TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Kad köy temsilcili imiz taraf ndan düzenlenen yeniy l kokteyli Kad köy Zübeyde Han m Evlendirme Dairesi nde 8 Ocak 2010 da ve Bak rköy temsilcili imizin yeni y l kokteyli de Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Kokteyllere çok say da üyemiz kat ld. YEN YIL KOKTEYLLER M Z MO 41. DÖNEM ÇALIfiMA PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN YÖNETMEL KLER YÜRÜRLÜKTE 18 Ocak 2010 nflaat Mühendisleri Odas taraf ndan haz rlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Bilirkiflilik Yönetmeli i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Mali fller Yönetmeli i, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Sat n Alma Yönetmeli i ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Kongre, Çal fltay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeli i tarihi itibariyle yürürlü e girmifltir. Ayr nt l bilgi: say 106/

5 SU PLATFORMU TOPLANTISI 20 Ocak 2010 Su Platformu Toplant s, 20 Ocak 2010 tarihinde Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi nde yap ld. Toplant da, su hakk na iliflkin çal flmalar n hukuksal boyutunun takip edilmesi için hukukçulardan bir yap oluflturulmas na, su mücadelesi sürecinde platform bileflenlerinin kendi çal flmalar n yürütmelerine ve ortak çal flmalar yap lmas na, Su Platformu nda çal flma gruplar oluflturulmas na ve çal flma gruplar n n etkinlik programlar n haz rlamas na ve ortak çal flmalar n birlikte yürütülmesine karar verildi. Toplant ya fiubemizden nfl. Müh. Murat GÖKDEM R kat ld. TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMU, II. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 1 fiubat 2010 TMMOB stanbul Kent Sempozyumu, II Düzenleme Kurulu Toplant s, 1 fiubat 2010 tarihinde Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi Befliktafl Binas nda yap ld. II.si yap lacak olan TMMOB stanbul Kent Sempozyumu ( May s 2010, TÜ 109 Nolu Anfi-Taflk flla) etkinlikleri kapsam nda Kentli Haklar etkinli inin atölye çal flmas olarak yap lmas, toplant n n ça r l kat l mc larla gerçeklefltirilmesi konular görüflüldü. Toplant ya fiubemizden Ülkü ÖZER ve Murat GÖKDEM R kat ld. EUROPA NOSTRA MEDYA B LG LEND RME TOPLANTISI 16 fiubat 2010 Avrupa Kültürel Miras Kurulufllar Federasyonu (Europa Nostra) nun Suna- nan K raç Vakf stanbul Araflt rmalar Merkezi toplant salonunda gerçeklefltirdi i bilgilendirme toplant s 16 fiubat 2010 tarihinde gerçekleflti. Toplant da Orhan S L ER (Europa Nostra stanbul 2010 Proje Koordinatörü), Yeflim TONGA (Europa Nostra), Kerem Ç FTÇ O LU (Europa Nostra) ve Bar fl ALTAN (Kültür Bilincini Gelifltirme Vakf ) taraf ndan EUROPA NOSTRA n n çal flmalar na yönelik bilgilendirme yap ld. Orhan S L ER, Eropa Nostra n n Haziran 2010 da stanbul da yapaca etkinlikler konusunda bilgiler sunarken, toplant n n amac n n bas n-yay n kurulufllar n n kültür ve kültürel mirasla ilgili konularda çal flan görevlileri aras nda, kültürel mirasa bütünsel bir bak fl ve Avrupa ile çok daha yo un, çift tarafl bir iliflki kurmak için yayg n ve güçlü bir istek bulunup bulunmad n saptamak oldu unu dile getirdi. Avrupa da kültürel miras alan nda sivil toplumun sesi olarak 1963 ten beri çal flma yürüten ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO nun en yak n orta olarak çal flan Europa Nostra n n, 8-12 Haziran 2010 tarihleri aras nda bir dizi önemli etkinli inin stanbul da gerçeklefltirilece inin belirtildi i toplant da, bu etkinliklerin; Avrupa n n, yüzlerce üyeye sahip önde gelen koruma örgütlerinin temsilcileri ile bireysel üyelerinden oluflan uzman n kat laca bu toplant dizisi oldu u ve kültürel miras alan nda Türkiye-Avrupa iliflkilerinde yeni bir sayfa açabilecek nitelikte olaca belirtildi. Toplant ya fiube Sekreter Yard mc s Funda KILINÇ SUVAKÇI kat ld. TÜRK KADIN MÜHEND S N BÜYÜK BAfiARISI / 4 Temmuz 2009 ABD de mühendis olarak çal flan, deprem mühendisi Prof. Dr. Halit DEM R ve bir dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi nde ö retim üyeli i yapan Güler DEM R in k z olan S dd ka DEM R VEL PAfiAO LU, Amerikan Kad n Mühendisler Birli i Baflkanl na seçildi. Bu göreve seçilen ilk Türk olan VEL PAfiAO LU nun Beyaz Saray n Bilim ve Teknoloji Politikalar Ofisi nde çal flan ablas Prof. Dr. Semahat DEM R de birli in d fl iliflkilerinden sorumlu baflkan yard mc s oldu. 38 say 106/2010

6 STANBUL BÜLTEN GENÇ- MO 3. Ö RENC MECL S GERÇEKLEfiT R LD Ocak 2010 Örgütlülü ü nün gelece i tart fl ld. kinci gün MO Ö renci Konseyi nin oluflumu gerçeklefltirildi. Konseye aday olan genç- MO üyelerinin kendilerini tan tmalar ve önümüzdeki dönem yapmay planlad klar çal flmalar n de erlendirilmesinin ard ndan seçimlere geçildi. Seçilen MO Ö renci Konseyi üyeleri ile eski konsey üyeleri düzenledikleri toplant yla yeni Meclisin görev paylafl m n gerçeklefltirdi. Buna göre Konseyin as l ve yedek üyeleri ile görev da l mlar flöyle: Genç- MO 3. Ö renci Meclisi, Ocak 2010 tarihlerinde, 30 farkl üniversiteden 122 üniversite ve s n f temsilcisinin kat l m yla Antalya da gerçeklefltirildi. Meclisin aç l fl konuflmalar n MO Yönetim Kurulu Baflkan H. Serdar HARP, MO Yönetim Kurulu Üyesi lker GÜNDEZ ve MO Ö renci Konseyi Baflkan Avflar ÇEL K yapt. Konuflmas nda yüksek ö retimde var olan aksakl klara de inen Serdar HARP, üniversite e itiminde kalitenin düflmesine ve liseden bozma yeni üniversitelerin kurulmas na vurgu yapt. Tekel iflçilerinin direnifline de de inen HARP, Neoliberalizm, mühendisli i de, Tekel i de teslim almaya çal fl yor dedi. lker GÜNDEZ ise sorunlar n ortak oldu unu belirterek, MO nun sorunlar n çözümü konusunda çizgisinin ve tavr n n net oldu unu kaydetti. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan fiube Ö renci Kurullar sunumlar n gerçeklefltirdiler. lk gün, Örgütlenme Komisyonu, Yay n Komisyonu, Kamp Komisyonu, Yönetmelik Komisyonu, Ö renci Sorunlar Komisyonu oluflturularak MO Ö renci Üye As l Metin GÖRGEÇ - Baflkan ( zmir fiube ) Evrim KART - Sekreter (Ankara fiube) Gökhan UYGUN - Üye (Sakarya fiube) Abdullah YÜCEL - Üye ( stanbul fiube) Ozan KARAMAN - Üye (Trabzon fiube) Yedek An l AS L - (Eskiflehir fiube) Arda GÜMÜfi - (Antalya fiube) Abdurrahman GÜLDEN - (Manisa fiube) Ramazan ARMA AN - (Diyarbak r fiube) Ali O AN - (Bal kesir fiube) Ö renci Meclisi toplant s na fiubemiz ö renci temsilcilerinden; Abdullah YÜCEL, Ela SOYLU, Cihan TAfiDEM R, Emrah ARSLAN (YTÜ); Burak ERTAfi, Sibel NCE, Nurgül KAYA ( TÜ); Burak BIYIK (BEYKENT); Ferhat NUHO LU (OKAN Ü.); Mehmet Ali ÖZSOY, Emrah D NÇER, Bensu DÜfiENKALKAN ( Ü) kat lm flt r. TEKEL fiç LER N N EYLEML L K SÜREC NE DESTEK 4 fiubat 2010 Tekel flçilerine destek vermek amac yla Türkiye genelinde 4 fiubat 2010 Perflembe günü düzenlenen eylemlere çok say da insan kat ld. TMMOB, KESK, D SK, TTB, di er emek ve demokrasi güçleri ile birlikte Eski Ticaret Odas /Eminönü nde toplan larak Saraçhane ye yüründü. MO stanbul fiube Yönetim Kurulu ve tüm çal flanlar tekel iflçileri için yürüyüfle kat ld. 3. KÖPRÜ YER NE YAfiAM PLATFORMU TOPLANTISI / 18 fiubat Köprü Yerine Yaflam Platformu 18 fiubat 2010 Perflembe günü Orman Mühendisleri Odas stanbul fiubesi nde topland. Toplant da platform bileflenleri ile 3. Köprü süreci ile ilgili son geliflmeler de erlendirildi. Yap lmas düflünülen etkinlikler görüflüldü. Toplant ya fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Temel P RL kat ld. say 106/

7 fiubem Z N 2010 LKBAHAR-YAZ DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI 27 A ustos 2009 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli i nde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik kapsam nda S M Belgesi ne sahip üyelerimizin sorumluluklar ndan biri olan Oda taraf ndan düzenlenecek meslekiçi e itim faaliyetlerine kat larak, flyeri Tescil Belgesi nin 1 Ocak-31 Ocak tarihleri aras nda yap lacak y ll k onaylar nda kat lm fl olduklar bu meslekiçi e itim belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu kapsamda yönetmelik gere i uzmanl k alanlar na göre S M Belgesine sahip üyelerimiz için fiubemizin haz rlam fl oldu u kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. e itimlere kat l mlarda Kat l m Belgesi düzenlenmektedir. Yeni döneme yönelik olarak, fiubemizin 2010 lkbahar-yaz Dönemi için haz rlam fl oldu u meslekiçi e itim çal flmalar ndan olan kurslar n programlar afla da belirtilmifltir. SAP2000 KURSU - fib Kurs Bafllang ç Tarihi : 1 Mart 2010 Pazartesi SAP2000 KURSU - fib Kurs Bafllang ç Tarihi : 3 Mart 2010 Çarflamba Kurs Bitifl Tarihi : 26 Mart 2010 Cuma Kurs Bitifl Tarihi : 27 Mart 2010 Cumartesi Kurs Günleri : Pazartesi-Cuma Kurs Günleri : Çarflamba-Cumartesi Saat : 18:30-21:30 Saat : Çarflamba 18:30-21:30 Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat) Cumartesi 10:00-13:00 Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Bilgisayar Laboratuvar (S n f B) Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- STANBUL AutoCAD KURSU - fib Kurs Bafllang ç Tarihi : 16 fiubat 2010 Sal Toplam : 12 Ders (Toplam 36 saat) Kurs Bitifl Tarihi : 25 Mart 2010 Perflembe Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Kurs Günleri : Sal -Perflembe Bilgisayar Laboratuvar (S n f B) Saat : 18:30-21:30 Harbiye/ STANBUL Kurs E itmeni : Ö r. Gör. Dr. fienay ATABAY (YTÜ) AUTOCAD 2006 KURSU DERS ÇER KLER Autocad 2006 Çizim Ekran Komut Girifli, Çizim Dosyas açma ve kaydetme Çizim Komutlar ve Uygulamas Nesne Düzenleme ve Düzeltme Komutlar Ölçülendirme Yaz Yazma, Görüntü Kontrol Komutlar Blok haz rlama Ç kt ayarlar ve ç kt alma Üç boyutlu cisimler Kurs Bafllang ç Tarihi : 27 Mart 2010 Cumartesi Kurs Bitifl Tarihi : 8 May s 2010 Cumartesi Kurs Günü/Saati : Cumartesi / 10:00-13:00 Toplam : 6 Hafta (Toplam 18 saat) BETON TEKNOLOJ S KURSU - fib Tarih Konu E itmen Betonu Oluflturan Malzemeler, Kar fl m Hesab, Taze Beton Özellikleri Y. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM Çimentolar, Puzolan k malzemeler, Agragalar, Kimyasal katk lar, Taze beton Y. Doç. Dr. Özkan fiengül özellikleri, Beton kar fl m hesab (Dayan m, Dayan kl l k, fllenebilirlik) Beton Teknolojisi Üretim, Tafl ma, Yerlefltirme, Bak m, Haz r beton, Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL Pompa betonu Y. Doç. Dr. Bekir PEKMEZC Sertleflen Beton Özellikleri Erken yaflta oluflan çatlaklar, Olgunluk, Y. Doç. Dr. Bekir PEKMEZC Sertleflen beton özellikleri, Erken yaflta oluflan deformasyonlar Y. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN Sertleflmifl Beton Özellikleri Fiziksel ve mekanik özellikler, Sünme ve Rötre, Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R Betonun k r lma mekani i, Betonun iç yap s, Durabilite Y. Doç. Dr. Özkan fiengül Özel Betonlar ve Çimento Esasl Yeni Kompozitler Kendili inden yerleflen betonlar, Hafif betonlar, Yüksek dayan ml ve yüksek performansl betonlar, Çelik tel donat l çimento esasl kompozitler, Onar m ve güçlendirme malzemeleri Kalite Kontrol Kalite kontrol, Tahribatl ve tahribats z deneyler Test S nav Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R Y. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN Doç. Dr. Y lmaz AKKAYA Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul 40 say 106/2010

8 STANBUL BÜLTEN ULAfiTIRMA MÜHEND SL KURSU - fib Tarih Konu E itmen Yollar n kapasitesi ve boyutland r lmas, s n fland r lmas Dr. smail ACAR Kavflak özellikleri, türleri ve seçimi, katl kavflaklar Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU Efldüzey ve yuvarlakta kavflak geometrik tasar m Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö ÜT Ifl kl kavflaklar, kavramlar (tasar m), devre düzenlemesi Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU Ifl kl kavflak düzenleme örnekleri, devre hesaplar Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU Kentiçi trafik ve talep yönetimi Doç. Dr. smail fiah N Demiryolu tafl mac l Prof. Dr. Güngör EVREN Toplu tafl ma türleri ve düzenlemeleri Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö ÜT Karayolu trafik güvenli i (yasa, denetim, altyap ) Prof. Dr. Nadir YAYLA Karayolu trafik iflaretleri ve geçici iflaretleme Doç. Dr. Kemal Selçuk Ö ÜT Karayolu üst yap tasar m Yrd. Doç. Dr. fiükriye Y NAM Dr. Faik Y NAM Ulaflt rma planlamas, genel kavramlar, yolcu ve trafik tahmini Prof. Dr. Haluk GERÇEK Test S nav Kurs Bafllang ç Tarihi : 31 Mart 2010 Çarflamba Kurs Bitifl Tarihi : 23 Haziran 2010 Çarflamba Kurs Günü/Saati : Çarflamba 18:30-21:00 Toplam : 12 Hafta (Toplam 30 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul NfiAAT MÜHEND SLER Ç N fi HUKUKU VE fi GÜVENL KURSU - fib Tarih Konu E itmen Hukuk Kavram, Tan m ve fllevleri, Hukukun Dallar fl Hukukunun Konusu ve Amac, fl Hukukunun Kaynaklar, fl Hukukunun Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Temel Kavramlar ( flçi- flveren-alt flveren- flveren Vekili- flyeri) fl Kanununun Kapsam, fl Sözleflmesinin Tan m, fl Sözleflmesinin Türleri, fl Sözleflmesinin Yap lmas ve S n rlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI fl Sözleflmesinden Do an Borçlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI flçinin Borçlar /Yükümlülükleri, flverenin Borçlar /Yükümlülükleri Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI fl Sözleflmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi (Süreli Fesih, Süresiz Fesih), fl Sözleflmesinin Sona Ermesinin Sonuçlar Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI nflaat Sektöründe fl Güvenli inin Önemi. Temel Kavramlar Hukuksal Sorumluluklar ve Yapt r mlar. Ceza ve Tazminat Davalar n n Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Süreci ve Sonuçlar. fl Güvenli i Mevzuat nflaat fl Kazalar n n Say sal Durumu ve Karfl laflt rmalar. Kaza Analizleri. Örnek Olaylar. fl Kazalar na Neden Olan Güvensiz Durum ve Davran fllar. Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Güvenlik Önlemleri Kurs Bafllang ç Tarihi : 6 Nisan 2010 Sal Toplam : 7 Hafta (Toplam 17.5 saat) Kurs Bitifl Tarihi : 18 May s 2010 Sal Kurs Yeri : MO stanbul fib. Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Saat : 19:00-21:30 Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul Üyelerimize Duyuru Kat l m ve baflar belgeleri: fiubemizin meslekiçi e itim seminerleri ve kurslar na kat larak, kat l m ve baflar belgesi almaya hak kazanan üyelerimiz belgelerini fiubemizden (Harbiye) alabilirler. Kurs notlar : fiubemizce düzenlenen meslekiçi e itim seminerlerinin notlar na fiubemizin web (www.imoistanbul.org.tr) sayfas ndan gerçeklefltirilen etkinlikler bölümünden ulaflabilirsiniz. say 106/

9 2010 YILI LKBAHAR-YAZ DÖNEM MESLEK Ç E T M SEM NERLER GÜN-BAKIRKÖY GÜN-KADIKÖY GÜN-HARB YE KONU KONUfiMACI Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal fiubemizin 2010 lkbahar-yaz Dönemi için haz rlam fl oldu u meslekiçi e itim çal flmalar ndan olan tekil seminerler program afla da belirtilmifltir Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Çarfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl Perfl. Baret temeller BAKIRKÖY TEMS LC L MESLEK Ç E T M SEM NERLER Yer: Bak rköy Belediyesi Fen flleri Hizmet Binas Yan (Yeni Adliye Binas Civar ) Osmaniye-Bak rköy/ st. Günümüzde tu la ve kiremit ile ilgili yönetmelikler, standartlar ve uygulama esaslar Beton dökümünde ve sonras nda yaflanan problemler ve çözümler Proje yönetimi kapsam nda masterplan Çok katl yap larda yatay ve düfley süreksizlikler Uygulamada proje ve inflaat yönetimi sistemleri ve dünyadaki yeri Prefabrike yap sistemleri tasar m esaslar Beton ve betonarme elemanlarda çatlaklar Binalarda s yal t m Betonarme binalar n deprem güvenli ini etkileyen parametreler Aç k yüzey kaya delme-patlatmalar n n organizasyon ve analizi Beylerbeyi Saray n n depreme karfl korunmas Betonarme yap elemanlar nda kullan labilirlik Prof. Dr. Turan DURGUNO LU Teknik Uzman Çetin ÇEL K Dr. nfl. Y. Müh. Tümer AKAKIN Yük. Müh. Altok KURfiUN Prof. Dr. Günay ÖZMEN Yük. Müh. Gökhan ÖZBER Yük. Müh. Ümit ÖZKAN Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER nfl. Müh. Günefl YÜZÜGÜR Prof. Dr. Gülten GÜLAY nfl. Müh. Vural ERKAN Maden Müh. Can ÇEL KSIRT Dr. Fuat ARAS Prof. Dr. Kadir GÜLER KADIKÖY TEMS LC L MESLEK Ç E T. SEM NERLER Yer: Kad köy Belediyesi Baflkanl k Binas Alt Salonu MO STANBUL fiubes MESLEK Ç E T M SEM NERLER Yer: MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü Salonu Halaskargazi cad. 35/1 Harbiye - stanbul Not: fiubemizin düzenlemifl oldu u tüm meslekiçi e itim çal flmalar na kat lan üyelerimizin kat l m çizelgelerini imzalarken Oda Sicil Numaralar n belirtmelerini rica ederiz. Seminerler Ücretsizdir. ÜRÜN VE B LG SAYAR PROGRAM TANITIM SEM NERLER Tarih Konu Firma Dijital Ortamda Çizim Üzerinden Metrajlar n Allplan ile H zl, Do ru ve Kolayl kla Hesaplanma Yöntemler Nemestchek Türkiye (FGA Mimarl k) Mathcad nformatik A.fi Donat larda Mekanik Ba lay c Uygulamalar ve Barus Manflonlar Allplan ile H zl, Do ru ve Kolayl kla Hesaplanma Yöntemler BARUS Corporation Geoteknik Mühendisli inde Plaxis ile leri Seviye Çözümler GEOgrup nfl. San. ve Tic. A.fi. Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul Seminer Günü/Saati : Pazartesi / 17:00-18:30 SEM NERLER ÜCRETS ZD R. 42 say 106/2010

10 STANBUL BÜLTEN NfiAAT YÖNET M KURSU - fib Tarih Konu Konuflmac fl Program Haz rlama Teknikleri Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Bilgisayar Destekli Planlama Metodu Dr. Murat KURUO LU nflaat Yönetiminde Biliflim Teknolojileri ve Yeni Yaklafl mlar Yrd. Doç. Dr. Esin ERGEN nflaat Üretiminde Yeni Yaklafl mlar Yrd. Doç. Dr. Gül POLAT TATAR nflaat fl Güvenli i Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN nflaat Hukuku Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Kamu hale Sistemi ve Teklif Haz rlama Dr. Hüseyin GENCER nflaat Proje Yönetiminin Temel lkeleri Prof. Dr. Do an SORGUÇ Yüklenici Firmalarda Stratejik Finansal Planlama nfl. Yük. Müh. Feyzi HAZNEDARO LU Yap mda flgücü Sa l ve Verimlili i Dr. Melek Yeflim KURUO LU nflaat Firmalar nda Yeniden Yap lanma Dr. Murat KURUO LU Kurs Bafllang ç Tarihi : 26 Mart 2010 Cuma Kurs Bitifl Tarihi : 11 Haziran 2010 Cuma Saat : 19:00-21:30 Toplam : 11 Hafta (Toplam 27,5 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fib. Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul KIYI VE L MAN MÜHEND SL KURSU - fib Tarih Konu Konuflmac Cuma K y Mühendisli inde Temel Kavramlar ve Çevresel Yükler Saat: 18:30-21:30 K y Mühendisli inde Temel Kavramlar / Dalga ve Ak nt Prof. Dr. Esin ÇEV K Mekani i / Dalga Tahmin Yöntemleri K y Yap lar ve Tasar m Esaslar Cuma K y sal fllemler / Yap sal Çözümler, Sert ve Yumuflak Yap lar Saat: 18:30-21:30 (K y Duvarlar, mahmuzlar, dalgak ranlar...) / Yap sal Yrd. Doç. Dr. H. An l ARI Olmayan Çözümler Cuma Liman Yap lar ve Tasar m Esaslar Saat: 18:30-21:30 Kapal ve Aç k Yanaflma Yap lar / Yüklerin Tan m ve Prof. Dr. Yalç n YÜKSEL Tasar m Kriterleri / Dalgak ran Tasar m K y Mühendisli inde Modelleme Cuma K y Mühendisli inde Fiziksel ve Say sal Modelleme / Saat: 18:30-21:30 K y Mühendisli i Problemlerinde S n r Koflullar / Prof. Dr. Yalç n YÜKSEL Dalga, Sirkülasyon, Çalkant, Kumlama Modelleri Kaz kla skele ve R ht mlar n DLH Yönetmeli i Çerçevesinde Performansa Göre Tasar m Cumartesi Performansa Göre Tasar m lkeleri / Do rusal Olmayan Prof. Dr. Nuray AYDINO LU Saat: 10:00-13:00 Analiz Yöntemleri, Zaman Tan m Alan nda Analiz, Dr. fieref POLAT tme Analizi / Nonlineer Kaz k ve Kaz k-zemin Etkileflimi Modelleri / Say sal Çözüm Örnekleri Cumartesi S nav Kurs Bafllang ç Tarihi : 2 Nisan 2010 Cuma Saat: 11:00 Kurs Bitifl Tarihi : 8 May s 2010 Cumartesi Toplam : 5 Hafta (Toplam 15 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi, Mustafa Ürgüplü E itim Salonu, Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye- stanbul Üyelerimize Duyuru stanbul Bülten: stanbul Bülten in eski say lar na web (www.imoistanbul.org.tr) sayfam zdan ulafl labilir. Oda Sicil Numaralar : Odam z üyelerinin fiube Yönetim Kurulu Baflkanl m za yapacaklar her tür resmi yaz flmalarda, Oda Sicil Numaralar n belirtmeleri hususunu önemle rica ederiz. say 106/

11 MO MECL S DEPREM ARAfiTIRMA KOM SYONU NA DEPREM GERÇE N ANLATTI 24 fiubat 2010 nflaat Mühendisleri Odas ndan bir heyet, TBMM bünyesinde kurulan Deprem Riskinin Araflt r larak Deprem Yönetiminde Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Kurulan Meclis Araflt rma Komisyonu na Türkiye nin Deprem Gerçe i konusunda bilgiler verdi. Komisyonun daveti üzerine 24 fiubat 2010 Çarflamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi ne giden MO heyeti, Türkiye nin acil çözüm bekleyen deprem sorununa iliflkin bilgilendirmelerde bulundu ve Türkiye nin Deprem Gerçe i ad yla haz rlanan kapsaml de erlendirme dosyas n Komisyona sundu. MO Yönetim Kurulu Baflkan Serdar HARP, MO stanbul fiube Baflkan Cemal GÖKÇE ve MO Genel Sekreter Yard mc s Gülsüm SÖNMEZ den oluflan heyet, Komisyon üyeleriyle yaklafl k iki saat görüfltü. Görüflmede Serdar HARP, yaflanan depremlerin bir felakete dönüflmemesi için kaçak yap laflma, imar aflar, 3194 say l mar Kanunu ve 4708 say l Yap Denetim Kanunu nda var olan sorunlara acilen çözüm üretmek gerekti ine dikkat çekti. Serdar HARP ayr ca Mühendislik ve Mimarl k Hakk nda Kanun un eksik yönlerine, yetkin mühendisli in gereklili ine ve inflaat mühendisli i e itimindeki aksakl klara de indi. Cemal GÖKÇE ise deprem gerçe ini haz rlad görsel sunumla anlatt. Depremlerde y k lan binalardan Konya da y k lan Zümrüt Apartman na kadar bir çok görsel malzemeyle sunumunu zenginlefltiren Cemal GÖKÇE, özellikle stanbul un deprem riskine dikkat çekti. Cemal GÖKÇE, yap stokunun durumu, yeni yap lar n deprem güvenli i, Marmara depreminden sonra yap lan hasar tespit çal flmalar, olas stanbul depremi için yap lan haz rl klar ve kamu binalar nda yap lan güçlendirme çal flmalar na dair de erlendirmelerde bulundu. Sunumlar n ard ndan Komisyon üyeleriyle görüfl al flveriflinde bulunuldu. Komisyon ayn gün, ODTÜ Deprem Mühendisli i Araflt rma Merkezi, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi, ODTÜ Jeoloji ve Jeofizik Araflt rma Merkezi, Gazi Üniversitesi Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi, TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi ile Ankara Üniversitesi Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi nden temsilcilerle de görüflmeler yapt. nflaat Mühendisleri Odas taraf ndan Komisyona sunulan Türkiye nin Deprem Gerçe i bafll kl de erlendirme metninin tamam için; YEN B R H ZMET B NASI SATIN ALDIK 42. Dönem fiube yönetim kurulumuz, üyelerimize daha iyi ve daha rahat bir ortamda hizmet verilebilmesini sa lamak amac yla, yeni bir bina sat n ald. Ald m z binan n ulafl m son derece kolay oldu u gibi, otopark sorunu da bulunmamaktad r. Beyo lu ilçesi, Karaköy semti, Mumhane caddesi, Kemankefl mahallesi 122 Pafta, 81 Ada, 10 Parsel de bulunan ve bodrum + zemin + 3 normal kattan oluflan binam z toplam 1200 m 2 dir (iki milyon üç yüz elli bin) TL ödenerek al nan yeni hizmet binam z n, hizmet amac m za uygun bir düzenleme yap lmas yla ilgili olarak çal flmalara bafllanm flt r. Konuyla ilgili, siz say n üyelerimize gerekli bilgilendirmeler ilerleyen süre içerisinde yap lacakt r. Bilgilerinize önemle sunulur. MO stanbul fiube Yönetim Kurulu 44 say 106/2010

12 STANBUL BÜLTEN YEN K TAPLAR DEPREMDE ÇÖKMEYEN B NA NED R? NASIL PROJELEND R L R? Prof. Dr. Ergin ATIMTAY (ODTÜ nflaat Mühendisli i Bölümü Emekli Ö retim Üyesi) Ankara 2009, Teknik Yay nevi nflaat mühendisleri ve mimarlar n tasarlad klar ve infla ettikleri yap lar n depreme karfl ayakta kalabilmesi amac yla haz rlanm fl olan Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nas l Projelendirilir? bafll kl kitap, on bir bölümden olufluyor. Bölümler, Deprem Deyince, Deprem Gerçekleri, Depreme Maruz Yap n n Davran fl, Do al Periyoda Mühendisçe Bak fl, Depremin Yap lar Etkilemesi, Yap lar Çok Büyük Deprem Kuvvetleri ile Nas l Bafla Ç kar, Deprem Güvenli Yap Nedir?, Betonarme Nas l Enerji Üretir, Türkiye de Yap lar Nas l Enerji Tüketiyor, Deprem Dersleri: Yap ya Ayakta Kalmas n Ö retmek ve Çerçeveli ve Perdeli- Çerçeveli Binalar: Ötelenme Hesab ve Perde Tasar m Büyüklükleri bafll klar nda toplanmaktad r. Kitapta, mühendisler kadar mimarlar n da kolayl kla anlayabilece i temel kavramlar ve ilkeler kullan larak, depremde çökmyecek bir binan n nas l infla edilece i anlat l yor. Kitap inflaat mühendislerine ve mimarlara ve hatta bu bölümlerde okuyan ö rencilere faydal olacak nitelikte KÖPRÜYÜ GEÇMEK Mehmet Erol ORMANCI S M YAPI Mühendislik Yay nlar Köprüyü geçmek kitab, Kauçuk mesnet, Köprü ve deprem, örnek çözümler ve Mesnet, ayak ve temel için istenen koflullar n sa lanmas ve donat lmas bafll nda dört bölümden olufluyor. C S MLER N MUKAVEMET Cilt I Prof. Dr. Mehmet BAK O LU Beta Bas m Yay m Da t m, stanbul, 2009, 503 sayfa, ISBN ( kinci Bask ) TÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Bakio lu nun Cisimlerin Mukavemeti adl telif eserinin ikinci bask s iki cilt haline getirildi ve Cilt 1 yay nland. Kitab n birinci bask s na k yasla Say sal Yöntemler ve Malzemelerin Mekanik Özelikleri bölümlerinde önemli geniflletmeler yap ld. Günümüzde mühendislik problemlerinin çözümünde say sal yöntemlerin giderek daha yayg n biçimde kullan lmas ndan dolay yazar n mukavemet problemlerinin çözümünde ö rencilerin say sal yöntemlere dayal bilgisayar kullan m n özendirmesi yerinde bir tercihtir. Öte yandan, son y llarda hem bilgisayar hem de deney tekniklerindeki geliflmeler sayesinde malzeme davran fl n n daha iyi anlafl lmas mümkün olmufltur. Böylece, gelecekte çok daha karmafl k tasar m ilkelerinin kullan labilece i beklendi inden, yazar n belirtilen konular geniflletmesi çok yararl olmufltur. Ayr ca, kitaba Vektör Cebri eklenmifl, konular ifllenirken hem matris hem de tansör kullan lm flt r. Böylece, ö rencilerin ileride okuyacaklar kitaplar ve kaynaklar kolay anlamalar için iyi bir zemin haz rlanm flt r. Kitap ar bir dille yaz lm fl olup konular n verilifli TÜ deki gelene e ve dünyadaki yayg n e ilime uygun olarak yap lm flt r. Kitab n yazar n n 2006 y l nda yay nlanan Mühendislik Mekani i - Statik adl eseri, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) taraf ndan 2008 y l nda Telif Eser kapsam nda ödüllendirilmifltir. Kitab n birinci bölümünde tarihçe, tan mlar ve ideal cisimlerle ilgili kavramlar, temel ilkeler, tasar m yöntemleri ve cisimlerin s n fland r lmas verilmifltir. kinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde s ras yla çubuklarda kesit tesirleri, gerilme ve flekil de ifltirme halleri aç klanm flt r. Beflinci bölüm malzemelerin mekanik özeliklerine ayr lm fl olup çekme ve bas nç deneyleriyle ideal cisimler iyi bir düzeyde aç klanm fl, malzemelerin zamana ba l davran fllar yla yorulma konular ifllenmifl, bafll ca malzemelerin sabitleri ayr nt l biçimde verilmifl ve malzeme özelikleri atomsal düzeyde de de erlendirilmifltir. Klasik mukavemet kitaplar ndan farkl olarak bu kitapta malzemelerin mekanik özelikleri, k r lma ve akma kuramlar ayr nt l ifllenmifl, özgün bir biçimde ve son geliflmelerin fl nda sunulmufltur. Ayr ca, 8., 9., 10. ve 11. bölümlerde s ras yla normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma ve basit e ilme konular ifllenmifltir. Bütün konularla ilgili çok say da ve birbirinin tekrar olmayan zorluk derecesine göre s ralanan örnek problemler verilmifl, baz problemlerin çözümü de ö renciye b rak lm flt r. Çözülmesi gereken problemlerin yan tlar da eklenmifltir. lk bask ya göre güncellenen ve geniflletilen bu kitap, mühendislik bölümlerinde okuyan lisans ö rencileri yan nda, yüksek lisans ö rencilerine ve uygulamada çal flan mühendislere de faydal bir kaynakt r. Kitap, Beta Yay m ve Da t m dan temin edilebilir. Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R, TÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyesi say 106/

13 ÇA DAfi TÜRK RESM N N ÖNDE GELEN SM ÖMER ULUÇ 79 YAfiINDA HAYATA VEDA ETT fiube üyelerimizden 3763 sicil numaral Ömer ULUÇ 30 Ocak 2010 da topra a verildi. ki y ld r kanser tedavisi gören ünlü sanatç geçti imiz y l iki büyük sergi açm fl, Yap Kredi Sanat Galerisi ndeki son sergisine Parçalanman n Kimyas ad n vermiflti y l nda stanbul da do an sanatç 1953 y l nda Robert Koleji bitirdikten sonra y llar aras nda Amerika Birleflik Devletleri nde The University of Texas ta mühendislik okumufl ve daha sonra da resim e itimi görmüfltü. lk kiflisel sergisini 1955 de Boston da açan sanatç, 1953 te Nuri YEM in öncülü ünde kurulan Tavanaras Ressamlar olarak adland r lan grupta yer ald, 1965 te bir y l süreyle Londra ve Paris te, de ABD ve Meksika da, aras Nijerya da bulundu ten beri Paris te yaflayan sanatç y l n önemli bir bölümünü stanbul da geçiriyordu. Yap tlar nda anlaml bir resim yaratmak de il, do rudan çizgi ve renk ile d flsallaflan bir anlat ma ulaflmay amaçlad n dile getiren ULUÇ, 1960 lar n sonunda bafllad yo un çizimlerinde temel olarak resimlerindeki imgeleri oluflturan f rça vurufllar n gelifltirdi Sao Paulo, 1987 ve 1989 Uluslararas stanbul bienallerine kat lan ULUÇ, 1970 te TRT Resim Yar flmas Birincilik Ödülü nü alm flt. ULUÇ un yap tlar Paris teki Kültür Bakanl Müzeleri, Berlin deki Canl Müze ve stanbul daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nde yer al yor. ULUÇ un 2005 y l nda Baki den al nt ile Heves Kuflu Durmaz Döner ad n verdi i ve kendi konuflma kay tlar ndan seçti i Fragmanlar la bafllayan ve sayfalar n bir sergi mekan olarak düflünerek tasarlad kitab, Yap Kredi Yay nlar ndan ç km flt. Yazar Sevim BURAK la evlili inden Elfe ad nda bir k z bulunan Ömer ULUÇ, 1988 y l ndan beri de yazar Vivet KANETTI ile evliydi. TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN VE BÖLGEN N EN BÜYÜK FUARI ULUSLARARASI YAPI FUARI- STANBUL 33. KEZ KAPILARINI AÇIYOR 5-9 May s 2010 tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/Büyükçekmece de gerçeklefltirilecek olan Uluslararas YAPI Fuar stanbul 2010 yerli yabanc, yap sektörüne yön veren tüm firmalar bir araya getiriyor. Yap -Endüstri Merkezi nin bu y l 33. sünü gerçeklefltirece i, Türk yap sektörünün ve bölgenin en büyük yap buluflmas olan Uluslararas Yap Fuar stanbul, bu y l pek çok yenilik ve sektöre ticari fayda sa layacak etkinli e sahne olacak. TANITIM 4793 sicil numaral üyemiz, Mehmet B LD R C nin haz rlad Tarihi Su Yap lar ve Tarihi Sulamalar Depolama ve Taflk n Koruma Tesisleri bafll kl DS taraf ndan yay nlanan kitaplar n ikinci bas m CD lerine fiubemiz kütüphanesinden ulafl labilir. Do um sicil numaral üyemiz Engin RUMEL nin o lu Ege 20 Nisan 2009 da; sicil numaral üyemiz Mustafa KELEfi ve sicil numaral üyemiz Melek KELEfi in k z Asel Hüma 6 Kas m 2009 da; sicil numaral üyemiz smet ALPASLAN n torunu dil KOCAMEM fi 2 Ocak 2010 da dünyaya geldi. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak hofl geldin diyor, sa l kl yar nlar diliyoruz. VEFAT sicil numaral üyemiz Faruk Nafiz ÖZYILMAZ 28 Aral k 2009 da; 353 sicil numaral üyemiz Adnan ÇAVLI 11 Ocak 2010 da; 4403 sicil numaral üyemiz Öz TOZAN 6 fiubat 2010 da; sicil numaral üyemiz Mensur MÜDERR SO LU nun babas fievki MÜDERR SO LU 6 fiubat 2010 da; sicil numaral üyemiz Muhsin SEL MO LU nun kardefli Hüseyin Avni SEL MO LU 9 fiubat 2010 da; sicil numaral üyemiz Ömer Faruk YETK N in babas Mehmet Sait YETK N 24 fiubat 2010 da aram zdan ayr lm flt r. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak tüm yak nlar na baflsa l dileriz. 46 say 106/2010

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti 5. Geleneksel Deniz Buluflmam z Gerçekleflti 3 Do algaz Bilgilendirme Toplant s Gerçeklefltirildi 4 30

Detaylı

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜfiÜ 16-17 A ustos 2008

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜfiÜ 16-17 A ustos 2008 flubemizden STANBUL BÜLTEN Bu yürüyüflle, her deprem sonras nda yaz lanlar, çizilenler ve söylenenler bir kez daha tekrarland. Bugüne kadar zararlar n odak noktas nda, müteahhitler ve müfiubemizden haber

Detaylı

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir.

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. ADANA Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. Yürütücülü ünü, Genel Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN in yapm

Detaylı

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Say : 2005/05 May s 2005 içindekiler Panel: Çelik Yap fiartnameleri Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Geniz Gezmifl An ld 3 6 11 14 15 17 20 27 1 May sta Alanlardayd k!! Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul Genel Kurul 39. Ola an Genel Kurulu 39. Ola an Genel Kurul Toplant s 26 Ocak 2008 tarihinde DEÜ Desem Bordo Salonu nda gerçekleflti. Divan Baflkanl görevini Ali Ekinci nin, yard mc l n ise Enver Ayd n

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı