Ç NDEK LER CONTENTS GENEL PROGRAM AT A GLANCE GENEL PROGRAM / AT A GLANCE B L MSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER CONTENTS GENEL PROGRAM AT A GLANCE GENEL PROGRAM / AT A GLANCE B L MSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER CONTENTS GENEL PROGRAM AT A GLANCE GENEL PROGRAM / AT A GLANCE 23 Kasım 2011, Çarflamba / November 23, 2011 Wednesday Kasım 2011, Perflembe / November 24, 2011 Thursday Kasım 2011, Cuma / November 25, 2011 Friday Kasım 2011, Cumartesi / November 26, 2011 Saturday Kasım 2011, Pazar / November 27, 2011 Sunday B L MSEL PROGRAM / 23 Kasım 2011, Çarflamba / November 23, 2011 Wednesday Salon A / Hall A...16 Salon B / Hall B...17 Salon C / Hall C Kasım 2011, Perflembe / November 24, 2011 Thursday Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C Kurslar / Courses Salon C / Hall C...26 Salon D / Hall D...26 Salon E / Hall E Kasım 2011, Cuma / November 25, 2011 Friday Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C Kurslar / Courses Salon C / Hall C...34 Salon D / Hall D...34 Salon E / Hall E Kasım 2011, Cumartesi / November 26, 2011 Saturday Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C Kurslar / Courses Salon B / Hall B...42 Salon C / Hall C...42 Salon D / Hall D...42 Salon E / Hall E Kasım 2011, Pazar / November 27, 2011 Sunday...43 Salon A / Hall A SAAT TIME KASIM 2011, ÇARfiAMBA / NOVEMBER 23, 2011 WEDNESDAY SALON A / HALL A AÇILIfi / OPENING AK/OC AÇILIfi KONFERANSI OPENING CONFERENCE nsan beyin fonksiyonlar n n geliflimi: Esenli i sa lamak için psikobiyolojik hedefler belirlenmesi Evolution of human brain functions: Identifying psychobiological targets for promoting well-being Claude Robert Cloninger, USA PS-01 Epigenetik veya genetik: Hayat boyu gen - çevre etkileflmeleri Epigenetics or genetics: Gene-environment interactions over the life - span OTELE VARIfi - KAYIT filemler / ARRIVING TO HOTEL - REGISTRATION KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-02 Davran flsal ba ml l klar ve tedavileri: Son bilgilerin gözden geçirilmesi Behavioral addictions and treatments: Review of recent data / PS-03 Psikiyatride a r l sendromlar ve yönetimleri Painful syndromes in psychiatry and their managements

3 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 24 KASIM 2011, PERfiEMBE NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SAAT TIME SALON A / HALL A KL-01 Gebelik döneminde opioid ba ml l n n tedavisi Treatment of opioid dependence during pregnancy Peter R. Martin, USA PS-04 Eriflkin dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u (DEHB) ve komorbidite Adult attention - deficit hyperactivity disorder (ADHD) and comorbidity PS-05 Psikiyatrik bozukluklar n tedavisinde beyin haritalama, TMU, NVU, biofeedback ve derin beyin uyar m Brain mapping, TMS, NVS, biofeedback and deep brain stimulation in treatment of psychiatric disorders SALON D / HALL D SALON E / HALL E TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM KAHVE ARASI / COFFEE BREAK MD-01 MÜNAZARA / DEBATE Antidepresanlar intihar riski ile iliflkili de ildir Antidepressants are not associated with suicide risk Serdar Dursun, Canada Nesrin Dilbaz, Türkiye Hakan Türkçapar, Türkiye PS-06 Psikofarmakolojide nörogörüntüleme: Bir güncelleme Neuroimaging in psychopharmacology: An update Ö LE YEME / LUNCH POSTER SUNUMLARI POSTER SESSIONS POSTER TARTIfiMALARI 09:00-11:00 saatleri aras nda poster alan nda olacakt r. POSTERS DISCUSSION will be presented between 09:00-11:00 in the poster area UYDU SEMPOZYUMU SATELLITE SYMPOSIUM Depresyon tedavisinde yeni ça : Valdoxan New era in depression treatment: Valdoxan MD-02 MÜNAZARA / DEBATE Antidepresanlar depresyon tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in treatment of depression M. Zihni Sungur, Türkiye Ian Anderson, UK Irving Kirsch, UK / USA SÖZLÜ SUNUMLAR ORAL SESSIONS KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

4 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 24 KASIM 2011, PERfiEMBE NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM KL-02 Benzilpiperazin; s çan beyni nörokimyas ve davran fl nda belirgin de ifliklikler oluflturan ekstazinin büyük bir kontaminant Benzylpiperazine; a major contaminant of ecstasy, induces marked changes in rat brain neurochemistry and behavior Alan Leslie Hudson, Canada OP/JS-01 Uluslararas Biliflsel Psikoterapi Derne i International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP) Biliflsel Davran fl Terapisi (BDT) nde geliflmeler ve sorunlar Advances and problems in Cognitive Behavior Therapy (CBT) TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM Hakan Türkçapar KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Sponsor / Sponsored by OP/JS-02 Malezya Psikiyatri Derne i Malaysian Psychiatric Association Madde ba ml l nda Malezya perspektifi Malaysian perspective of substance dependence PS-07 fiizofrenide antipsikotik kombinasyonlar n n mant : Epidemiyolojik ve klinik deliller The rationale of antipsychotic combinations in schizophrenia: Epidemiological and clinical evidences PS-08 Tamamlay c alternatif psikotrop ilaçlarda son geliflmeler: Psikiyatrik bozukluklarda bal k ya (omega-3 ya asidleri), vitamin B12, folat ve di er ekleme tedavileri Advances in complementary alternative psychotropic drugs: Fish oil (omega-3 fatty acids), vitamine B12, folate ve other add-on therapies in psychiatric disorders KURS / COURSE :30 KC-04 Fark ndal k - kabullenme temelli terapiler Mindfulness and acceptance based therapies Kültegin Ögel, Türkiye KC-01 Temel biyoistatistik - bölüm 1 Basic biostatistics - part 1 Selim Kılıç, Türkiye KC-02 Orta düzey biyoistatistik - bölüm 1 Intermediate biostatistics - part 1 Cengiz Han Aç kel, Türkiye

5 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 25 KASIM 2011, CUMA NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E KL-03 Çocuklarda bipolar depresyona karfl n unipolar depresyon: Etyoloji, tan ve tedavisi hakk nda neler biliyoruz? Unipolar versus bipolar depression in children: What do we know about the etiology, diagnosis, and treatment? Rasim Somer Diler, USA PS-09 Anksiyete bozukluklar nda preklinik çal flmalardan klinik prati e From preclinical studies to clinical practice in anxiety disorders PS-10 Glutamaterjik modülatörler gelece in depresyon tedavisinin hedefi mi? Will glutamatergic modulators be a target for the future therapy of depression? KAHVE ARASI / COFFEE BREAK MD-03 MÜNAZARA / DEBATE Antidepresanlar bipolar bozukluklar n tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in the treatment of bipolar disorders Haluk Savafl, Türkiye Selçuk K rl, Türkiye Kaan Kora, Türkiye PS-11 Gebelik ve laktasyon dönemlerinde psikotrop ilaç tedavisi Psychotropic drug treatments during pregnancy and lactation PS-12 Çocukluk ça psikiyatrik bozukluklar nda vitamin ve mineral ekleme tedavisi Vitamin and mineral supplementation in treatment of childhood psychiatric disorders Ö LE YEME / LUNCH UYDU SEMPOZYUMU SATELLITE SYMPOSIUM Depresyonda dopaminin yeri ve bupropion Dopamine in depression & bupropion PS-13 Hormonlar ve psikiyatrik bozukluklar Hormones and psychiatric disorders PS-14 Travman n efllik etti i psikiyatrik bozukluklarda klinik seyir ve tedavi sorunlar Clinical course of psychiatric disorders associated with trauma and treatment issues KURS / COURSE KC-03 Somatizasyon bozukluklar tedavisinde BDT CBT in somatization disorders Axel Würz, UK KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

6 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 25 KASIM 2011, CUMA NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E KL-04 Transkültürel psikiyatri: ABD'de uygulama ve örnek vakalar ve Türkiye'de durum Transcultural psychiatry: Practice and sample cases in USA and status in Türkiye Alican Dalk l ç, USA OP/JS-03 Helenik Psikiyatri ve lgili Bilimler Derne i Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences Uyku ve uyan kl k bozukluklar n n farmakolojik yönetimi Disorders of sleep and wakefulness and their pharmacological management PS-15 Depresyon ve a r Depression and pain KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-04 Uluslararas Temel ve Klinik Farmakoloji Birli i The International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Psikoaktif ilaçlar n farmakogenomisi Pharmacogenomics of psychoactive drugs PS-16 Esrar; rahatlamadan delili e Marijuana; from mellow to madness PS-17 Tedavi direncini yenmek: Bir güncelleme Overcoming treatment resistance: An update KURSLAR ve ATÖLYE ÇALIfiMASI / COURSES and WORKSHOP AÇ/WS-01 Panik bozukluk yönetimi Management of panic disorder Serdar Güner, The Netherlands KC-01 Temel biyoistatistik - bölüm 2 Basic biostatistics - part 2 Selim Kılıç, Türkiye KC-02 Orta düzey biyoistatistik - bölüm 2 Intermediate biostatistics - part 2 Cengiz Han Aç kel, Türkiye "DÜfiÜNEN fiarkilar" SOSYAL PROGRAM

7 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 26 KASIM 2011, CUMARTES NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E OP/JS-05 Hindistan Psikiyatri Derne i Indian Psychiatric Society Obsesif kompulsif bozuklu un (OKB) un günümüzdeki kavram Current concept of obsessive compulsive disorder (OCD) KL-05 Psikiyatride t bbi mariuhana kullan m Medical marijuana use in psychiatry Tahir Tellio lu, USA PS-18 Psikiyatride kronobiyotikler ve kronoterapötiklerin yeri Chronobiotics and chronotherapeutics in psychiatry KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KL-06 Anksiyete ve depresyonda erken müdahale: Bildiklerimiz, bilmediklerimiz ve bilmemiz gerekenler? Early intervention in anxiety and depression: What we know, what we don't know and what we should know? Joseph Zohar, Israel PS-19 Psikofarmakolojik ve di er terapötik yaklafl mlar n etkileri nörodejeneratif mi; nörorejeneratif mi? Son bilgilerin gözden geçirilmesi Are the effects of psychopharmacological and other therapeutic approaches neuroregenerative or neurodegenerative? Review of recent data PS-20 Yeme bozukluklar nda tart flmal konular Controversial topics in eating disorders Ö LE YEME / LUNCH OP/JS-06 Çek Nöropsikofarmakoloji Derne i Czech NeuroPsychopharmacological Society (CNPS) fiizofreni modellerinden klinik sonuçlara: Psikofarmakolojik bir perspektif From models of schizophrenia to clinical outcome: A psychopharmacological perspective PS-21 DEHB na efllik eden bozukluklara tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to comorbidities of ADHD KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

8 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 26 KASIM 2011, CUMARTES NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E OP/JS-07 Kanada Nöropsikofarmakoloji Koleji Canadian College of Neuropsychopharmacology Psikotrop ilaç gelifltirmede ilerlemeler: Psikiyatrik bozukluklar için ümit vaadeden yeni hedefler ve ajanlar Advances in psychotropic drug development: Promising novel targets and agents for psychiatric disorders PS-22 ki uçlu bozuklukla nas l mücadele edelim? K lavuzlardan uygulamaya: Mitler ve gerçekler How to fight with bipolar disorder? From guidelines to clinical practice: Myths and realities PS-23 Bireye özgü tedavi: Farmakogenetik üzerine odaklanma Individualized medicine: Focus on pharmacogenetics KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KURSLAR ve ATÖLYE ÇALIfiMASI COURSES and WORKSHOP AÇ/WS-02 ABD'de psikiyatri'de uzmanl k ve yan dal e itimi ve k sa süreli araflt rma / klinik gözlemcilik olanaklar Residency and fellowship training and short-term research / clinical possibilities in psychiatry in USA Tahir Tellio lu, USA - Alican Dalk l ç, USA KC-05 EMDR kursu EMDR course Serdar Güner, The Netherlands KC-01 Temel biyoistatistik - bölüm 3 Basic biostatistics - part 3 Selim Kılıç, Türkiye KC-02 Orta düzey biyoistatistik - bölüm 3 Intermediate biostatistics - part 3 Cengiz Han Aç kel, Türkiye 27 KASIM 2011, PAZAR NOVEMBER 27, 2011 SUNDAY SAAT TIME SALON A / HALL A PS-24 Psikotrop ve di er ilaçlar n yaflam kalitesi, çal flan güvenli i, uçufl ve trafik güvenli i üzerine etkileri Effects of psychotropics and other drugs on quality of life, employee security, flight and traffic safety KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KAPANIfi ve ÖDÜL TÖREN CLOSING and AWARDS CEREMONY

9 B L MSEL PROGRAM 23 KASIM 2011, ÇARfiAMBA / NOVEMBER 23, 2011 WEDNESDAY Otele varıfl - kay t ifllemleri / Arriving to hotel - registration AÇILIfi / OPENING SALON A / HALL A AK/OC: AÇILIfi KONFERANSI / OPENING CONFERENCE Oturum baflkan / Chairperson: M. Kemal Sayar, Türkiye nsan beyin fonksiyonlar n n geliflimi: Esenli i Claude Robert Cloninger, USA sa lamak için psikobiyolojik hedefler belirlenmesi Evolution of human brain functions: Identifying psychobiological targets for promoting well-being KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-01: Epigenetik veya genetik: Hayat boyu gen - çevre etkileflmeleri Epigenetics or genetics: Gene-environment interactions over the life - span Oturum baflkanlar / Co-chairs: Nefle Kocabaflo lu, Türkiye - Alan Leslie Hudson, Canada Genlerden epigeneti e: Hastal klar n oluflum mekanizmalar Ahmet Korkmaz, Türkiye From genes to epigenetics: Etiopathogenic mechanisms of diseases Psikiyatrik bozukluklar: Genler mi? Ümit Baflar Semiz, Türkiye Çocukluk ça travmalar m? Psychiatric disorders: Genes or childhood traumas? DEHB: Genetik ve/veya edinsel mi? Özgür Öner, Türkiye ADHD: Genetics and /or acquired? Psikoz: Genler mi ve/veya ba ml l k yap c maddeler mi? Ali Doruk, Türkiye Psychosis: Genes and /or addictive subtances? Alzheimer demans : Genler mi ve/veya hayat tarz m? Engin Eker, Türkiye Alzheimer s dementia: Genes and /or life-style? Alzheimer hastal, genler ve biyobelirteçler Ifl n Baral Kulaks zo lu, Türkiye Alzheimer s disease, genes and biomarkers 23 KASIM 2011, ÇARfiAMBA / NOVEMBER 23, 2011 WEDNESDAY PS-02: Davran flsal ba ml l klar ve tedavileri: Son bilgilerin gözden geçirilmesi Behavioral addictions and treatments: Review of recent data Oturum baflkanlar / Co-chairs: Levent Sevinçok - Lut Tamam, Türkiye nternet ba ml l Lut Tamam, Türkiye Internet addiction Al flverifl ba ml l Levent Sevinçok, Türkiye Shopping addiction Patolojik kumar oynama Ömer fienormanc, Türkiye Pathological gambling Don Juanizm ve nemfomaniden hiperseksüel bozukluklara Sultan Do an, Türkiye From Don Juanism and nymphomania to hypersexual disorders Trikotillomani Ramazan Konkan, Türkiye Trichotillomania T k n rcas na yeme ba ml l n bir çeflidi mi? Fulya Maner, Türkiye Is binge eating a type of addiction? PS-03: Psikiyatride a r l sendromlar ve yönetimleri Painful syndromes in psychiatry and their managements Oturum baflkanlar / Co-chairs: Abdülkadir Çevik - Erol Göka, Türkiye Psikiyatrik bozukluklarda a r n n kiflilik özellikleri Mehmet Ak, Türkiye Personality characteristics of pain in psychiatric disorders A r kavfla nda fibromiyalji sendromu ve depresyon M. Kemal Sayar, Türkiye At the pain junction fibromyalgia syndrome and depression Aleksitimi ve a r l sendromlar Hüseyin Güleç, Türkiye Alexithymia and painful syndromes SSRI, SNRI antidepresanlar n psikiyatride a r l Abdurrahman Alt nda, Türkiye sendromlar n tedavilerindeki farkl l klar Differences of SSRI and SNRI antidepressants of painful syndromes treatments in psychiatry Psikiyatride a r l sendromlar için hipnoterapi M. Kerem Doksat, Türkiye Hypnotherapy for painful syndromes in psychiatry

10 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SALON A / HALL A KL-01: Gebelik döneminde opioid ba ml l n n tedavisi Peter R. Martin, USA Treatment of opioid dependence during pregnancy Oturum baflkan / Chairperson: Nazan Ayd n, Türkiye POSTER TARTIfiMALARI / POSTERS DISCUSSION 09:00-11:00 saatleri aras nda poster alan nda olacakt r. will be presented between 09:00-11:00 in the poster area KAHVE ARASI / COFFEE BREAK MD-01: Antidepresanlar intihar riski ile iliflkili de ildir Antidepressants are not associated with suicide risk Moderatör / Moderator : Serdar Dursun, Canada ddia eden / Proponent : Nesrin Dilbaz, Türkiye Karfl görüfl / Opponent : Hakan Türkçapar, Türkiye Ö LE YEME / LUNCH UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM Depresyon tedavisinde yeni ça : Valdoxan New era in depression treatment: Valdoxan MD-02: Antidepresanlar depresyon tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in treatment of depression Moderatör / Moderator : M. Zihni Sungur, Türkiye ddia eden / Proponent : Ian Anderson, UK Karfl görüfl / Opponent : Irving Kirsch, UK / USA KAHVE ARASI / COFFEE BREAK O uz Karamustafal o lu, Türkiye 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK SALON A / HALL A KL-02: Benzilpiperazin; s çan beyni nörokimyas ve Alan Leslie Hudson, Canada davran fl nda belirgin de ifliklikler oluflturan ekstazinin büyük bir kontaminant Benzylpiperazine; a major contaminant of ecstasy, induces marked changes in rat brain neurochemistry and behavior Oturum baflkan / Chairperson: lhan Yarg ç, Türkiye OP/JS-02: Malezya Psikiyatri Derne i Malaysian Psychiatric Association Madde ba ml l nda Malezya perspektifi Malaysian perspective of substance dependence Oturum baflkanlar / Co-chairs: Mohamed Husain Habil, Malaysia - Haluk Savafl, Türkiye Malezya da uyuflturucu sorunlar ve zarar Mohamed Husain Habil, Malaysia azaltma yaklafl m Drug problems and harm reduction approach in Malaysia Malezya da milli metadon idame tedavisi program Hazli Zakaria, Malaysia (MMTP*): Befl öncü proje hakk nda son durum National methadone maintenance therapy program (MMTP): An update of five pilot projects in Malaysia Maneviyat ile zenginlefltirilmifl ilaç ba ml l Rusdi Abd Rashid, Malaysia rehabilitasyon (SEDAR) program : Malezya da MMTP etkinli ini art rmak için yeni bir yaklafl m Spiritually enhanced drug addiction rehabilitation (SEDAR) program: The innovative ways to upscale MMTP in Malaysia Milli metadon idame tedavisi programı: Toplumla Umi Adzlin Silim, Malaysia iflbirli i için altyap y haz rlamak National MMTP: Paving the way towards liaison with the community *(MMTP) Metadon dame Tedavisi Program : Methadone Maintenance Therapy Program

11 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-04: Eriflkin dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u (DEHB) ve komorbidite Adult attention - deficit hyperactivity disorder (ADHD) and comorbidity Oturum baflkanlar / Co-chairs: Alan Leslie Hudson, Canada - Nesrin Dilbaz, Türkiye DEHB ve seyri Yasemen Ifl k Taner, Türkiye ADHD and prognosis Yetiflkin DEHB, dürtüsellik bileflenleri ve sald rganl k ile ba lant lar Yank Yazgan, Türkiye ADHD in adults: Impulsivity components and links with aggression DEHB ve madde kullan m Cengiz Tu lu, Türkiye ADHD and substance use Çocuklarda DEHB ve mizaç bozukluklar Rasim Somer Diler, USA ADHD and mood disorders in children DEHB ve psikotik bozukluklar Cengiz Baflo lu, Türkiye ADHD and psychotic disorders DEHB de, akademik ve mesleki sorunlar Mücahit Öztürk, Türkiye Academic and occupational problems in ADHD KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-06: Psikofarmakolojide nörogörüntüleme: Bir güncelleme Neuroimaging in psychopharmacology: An update Oturum baflkanlar / Co-chairs: Peter Martin, USA - Ali Saffet Gönül, Türkiye Demans, psikiyatrik bozukluklar, ilaç keflfi ve ötesinde Devrim Ünay, Türkiye nörogörüntüleme çal flmalar Neuroimaging studies in dementia, psychiatric disorders, drug discovery and more... Depresyon ve anksiyetede serotonerjik sistemin görüntüsü Murad Atmaca, Türkiye Imaging of the serotonergic system in depression and anxiety Nörogörüntüleme çal flmalar ile psikiyatrik bozukluklar Ali Saffet Gönül, Türkiye öngörülebilir mi? Can psychiatric disorders be predicted by neuroimaging studies? fiizofrenide ventrikül genifllemesinin gerçek anlam nedir? Bu çe Vedin, Türkiye ki boyuttan üçüncü boyuta What is the real meaning of ventricular enlargement in schizophrenia? From two dimensions to the third dimension Ö LE YEME / LUNCH 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-01: Uluslararas Biliflsel Psikoterapi Derne i International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP) Biliflsel Davran fl Terapisi (BDT) nde geliflmeler ve sorunlar Advances and problems in Cognitive Behavior Therapy (CBT) Oturum baflkanlar / Co-chairs: M. Zihni Sungur, Türkiye - Stefan Hofmann, USA Anksiyete bozukluklar n n tedavisinde son geliflmeler Stefan Hofmann, USA Recent advances in the treatment of anxiety disorders Bilimi prati e çevirmede son geliflmeler: Ev ödevleri ile Nikolaos Kazantzis, Australia iflbirlikçi amprizm ve kat l m Recent advances in translating science into practice: Collaborative empiricism and engagement with homework assignments Kan ta dayal bir yaklafl m olarak BDT: Tedavide M. Zihni Sungur, Türkiye alarmlar ve uygulama hatalar As an evidence based approach CBT: Alarms in the treatment and application mistakes PS-07: fiizofrenide antipsikotik kombinasyonlar n n mant : Epidemiyolojik ve klinik deliller The rationale of antipsychotic combinations in schizophrenia: Epidemiological and clinical evidences Oturum baflkanlar / Co-chairs: Pavel Mohr, Czech Republic - smail Ak, Türkiye fiizofrenide komorbidite mi efl-hastalanma m? Özcan Uzun, Türkiye Comorbidity vs co-occurrence in schizophrenia Atipik antipisikotik kullan m n n bilimsel temelleri nelerdir? Ender Taner, Türkiye What are the scientific bases of the use of atypical antipsychotics? Farmakogenetik ve antipsikotik kombinasyonlar Filiz Karada, Türkiye Pharmacogenetics and antipsychotic combinations Depresyon ve flizofreni aras nda ba lant var m d r? Abdullah Akpınar, Türkiye Is there any connection between depression and schizophrenia? K rk kat r m k rk sat r m? Antipsikotiklerin ekstrapiramidal ve Erdal Ifl k, Türkiye metabolik yan etkileri karfl s nda ne yapabiliriz? Between extrapyramidal and metabolic side effects of antipsychotics: What can we do? Antipsikotiklerin di er yan etkileri: Ne yapabiliriz? H. Murat Emül, Türkiye Other side effects of antipsychotics: What can we do?

12 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY PS-05: Psikiyatrik bozukluklar n tedavisinde beyin haritalama, TMU, NVU, biofeedback ve derin beyin uyar m Brain mapping, TMS, NVS, biofeedback and deep brain stimulation in treatment of psychiatric disorders Oturum baflkan / Chairperson: Ercan Abay - Nevzat Tarhan, Türkiye Psikiyatrik bozukluklar n tedavisinde beyin haritalama, Mert Savrun, Türkiye bilgisayarl EEG ve biofeedback Brain mapping and computerized EEG treatment and biofeedback of psychiatric disorders Depresyon tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyar m (TMU) Ayhan Algül, Türkiye Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) as a treatment for depression Depresyon için en iyi TMU yöntemi nedir? En son rtmu Nevzat Tarhan, Türkiye deprsesyon tedavi protokolleri What is the best method of targeting TMS for depression? Novel rtms depression treatment protocols Depresyon d fl ndaki di er psikiyatrik bozukluklar için Bahadır Bakım, Türkiye TMU ne vaadediyor? Gelecek perspektifleri What does transcranial magnetic stimulation (TMS) promise in psychiatric disorders other than depression? Future perspectives Nöropsikiyatrik bozukluklar n bir tedavi alternatifi Mehmet Ayd n, Türkiye olarak derin beyin uyar m Deep brain stimulation as an alternative treatment for neuropsychiatric disorders Depresyon tedavisinde Nervus Vagus Uyar m (NVU) Sadiye Visal Buturak, Türkiye Nervus Vagus Stimulation (NVS) in depression treatment KAHVE ARASI / COFFEE BREAK POSTER SUNUMLARI / POSTER SESSIONS Oturum baflkanlar / Co-chairs: Haluk Savafl - Ayhan Algül, Türkiye PP-108 Comparison of superoxide dismutase, glutathione peroxidase and adenosine deaminase activities between respiratory and nocturnal subtypes of patients with panic disorder Osman Özdemir, Yavuz Selvi, Halil Özkol, Yasin Tülüce, Lutfullah Befliro lu PP-090 Obsesif-kompulsif bozuklukta beyin kökenli nörotrofik faktör (BDNF) Val66Met polimorfizminin yürütücü ifllevler üzerine etkisi Raflit Tükel, Hakan Gürvit, Berna Özata, Banu Aslantafl Ertekin, Erhan Ertekin, Bengi Baran, fiükriye Akça Kalem, Nalan Öztürk, Güher Saruhan Direskeneli PP-061 Ötimik bipolar hastalarda biliflsel ifllevlerin tekli ve çoklu ilaç kullan mlar na göre de erlendirilmesi Birgül Elbozan Cumurcu, R fat Karl da, fiükrü Kartalc, Ifl l Gö cegöz Gül, Süleyman Demir, Bahar Yeflil PP-115 Majör depresif bozuklukta olfaktör bulbus hacmi ve koku ifllevlerinin de erlendirilmesi Meral Akb y k, O uz Karamustaf o lu 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY Ö LE YEME / LUNCH SÖZLÜ SUNUMLAR / ORAL SESSIONS Oturum baflkanlar / Co-chairs: Ali Saffet Gönül - Yasin Bez, Türkiye SO-01 Bacopa monniera: Current trends and future directions Ref. No: 93 Chris Neale, Andrew Scholey, Matthew Hughes, Patrick Johnston SO-02 Association of the DRD2 TaqIA, 5-HT1B A-161T, and CNR G/A Ref. No: 143 polymorphisms with alcohol dependence: A single center study in the Denizli Province of Turkey Ceyhan Balc fiengül, Mehmet Emin Erdal, Cem fiengül, Özlem zci Ay, Muharrem Efe, Mustafa Ertan Ay, Hasan Herken SO-03 Treating psychotic substance abuse patients with opioid Ref. No: 102 agonist therapy and the atypical antipsychotic olanzapine Maria Chiara Pieri SO-04 A comparison of the effects of typical and atypical antipsychotics Ref. No: 111 on the basolateral amygdala of rats using deep brain EEG recordings Oytun Erbas, Saylav Bora SO-05 The effect of cognitive-behavioral therapy in reducing the feeling of Ref. No: 142 emotional pressure and blood sugar control in patients with type 2 diabetes Shahnam Abolghasemi, Ghahraman Mahmodi, Mandana Zafari SO-06 Acute effects of nicotine on working and reference memory in rats Ref. No: 110 using a 12-arm radial maze Mahsa Movahed Abtahi, Hosein Molavi, Jamal Moshtaghian, Karim Askari SO-07 The relationship between personality characteristics and internet Ref. No: 243 addiction in adolescents Jalal Shafaie, Sharooz Farjad SO-08 The sigma-1 receptor ligand, PRE-084, reduced infarct volume, Ref. No: 131 neurological deficits, pro-inflammatory cytokines, and enhanced anti-inflammatory cytokines after embolic stroke in rats Mohammad Allahtavakoli, Bevyn Jarrott

13 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SÖZLÜ SUNUMLAR / ORAL SESSIONS SO-09 Comparison of the effects of bupropion and fluoxetine on Ref. No: 254 reaction time in adults with major depressive disorder in a 4-week, single-blind study Farshad Hashemian, Marjan Sadat Tabatabayi, Ali Sharifi, Marzieh Majd SO-10 A placebo-controlled double-blind add-on study of Ginseng in opioid Ref No: 294 withdrawal syndrome Ofogh Bigdeli, Farshad Hashemian, Majid Shohrati, Azarakhsh Mokri, Marzieh Majd SO-11 An in vitro analysis of disintegration times of different formulations Ref. No: 114 of orally disintegrating olanzapine Murat Alt n, Levent Alev, Kübra Özbek, David Hobbs, Jamie Karagianis, Tamas Treuer, Joel Raskin SO-12 Effect of duloxetine on functional outcomes in patients with major Ref. No: 118 depressive disorder Levent Alev, Murat Alt n, Kübra Özbek, David Sheehan, Adam Meyers, Jonna Ahl, Apruva Prakash, Tina Marie Myers Oakes SO-13 Effect of vitamin D on zinc status, carbohydrate metabolism, and activities Ref. No: 92 of some enzymes in alloxan-diabetic rats fed on a zinc deficient diet Zine Kechrid, Malika Hamdikene SO-14 Gabapentin in the treatment of opioid withdrawal Ref. No: 152 Gholam Reza Kheirabadi, Mehrdad Salehi, Mohammad Reza Maracy, Mansor Ranjkesh SO-15 The role of transcranial magnetic stimulation in cognitive processes and Ref. No: 103 treatment of psychiatric disorders Serwa Mohamadzadeh Ashna SO-16 Oxytocin inhibition of pentylenetetrazole-induced convulsions and its Ref. No: 112 identification by behavioral measurement and thalamic EEG in the rats Oytun Erbas, Vedat Evren, Saylav Bora, Gonul O. Peker SO-17 The effects of metoprolol and diltiazem in the prolonged QTc interval Ref. No: 128 caused by ziprasidone injection in rats Oytun Erbas 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY PS-08: Tamamlay c alternatif psikotrop ilaçlarda son geliflmeler: Psikiyatrik bozukluklarda bal k ya (omega-3 ya asidleri), vitamin B12, folat ve di er ekleme tedavileri Advances in complementary alternative psychotropic drugs: Fish oil (omega-3 fatty acids), vitamine B12, folate ve other add-on therapies in psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Manickam Thirunavukarasu, India - Mesut Çetin, Türkiye Psikiyatrik bozukluklarda bal k ya (omega-3 ya asidleri), Cemal Kaya, Türkiye vitamin B12, folat ve di er ekleme tedavilerinin etki mekanizmalar nelerdir? What are the mechanisms of omega-3 fatty acids, vitamine B12, folate and other add-on therapies in psychiatric disorders? DEHB tedavisinde bal k ya (omega-3 ya asidleri) brahim Durukan, Türkiye Omega-3 fatty acids in ADHD treatment Sürdürüm tedavisinde bal k ya (omega-3 ya asidleri) Arma an Samanc, Türkiye faydal m? Are omega-3 fatty acids useful in maintenance treatments? Bal k ya (omega-3 ya asidleri) gebelik ve süt verme Evrim Özkorumak, Türkiye dönemindeki depresyon tedavisinde neler vaadediyor? Is fish oil promising in treating depression during pregnancy and lactation? St. John s Wort alternatif bir depresyon tedavisi olabilir mi? Çiçek Hocao lu, Türkiye Can St. John s Wort be an alternative treatment of depression? Di er psikiyatrik bozukluklarda (uyku, a r, v.b.) tamamlay c Bülent Bahçeci, Türkiye t p alternatifleri Complementary medicine alternatives in other psychiatric disorders (sleep, pain, etc.) KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

14 KURSLAR COURSES B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KC-01: Temel biyoistatistik - bölüm 1 Basic biostatistics - part 1 Selim Kılıç, Türkiye KC-02: Orta düzey biyoistatistik - bölüm 1 Intermediate biostatistics - part 1 Cengiz Han Aç kel, Türkiye SALON D / HALL D SALON E / HALL E KC-04: Fark ndal k - kabullenme temelli terapiler Mindfulness and acceptance based therapies Kültegin Ögel, Türkiye KC-01 ve KC-02 Kurs katılımcılarının mutlaka yanlar nda NOTEBOOK veya NETBOOK getirmeleri rica olunur. KC-01 & KC-02 Course participants should bring NETBOOK or NETBOOK with them. KC-01 ve KC-02 kurslarına kat l m 15 kifli ile s n rl oldu undan önceden kay t yapt r lmas önemle rica olunur. KC-01 ve KC-02 kursları haricindeki kurslar ve atölye çalıflmaları için kat l mc s n rlamas yoktur. Her bir kurs / workshop için ayr kay t yapt r lmas gerekmektedir. Kayıt ücreti 10.-Euro dur. KC-01 & KC-02 Course registration is limited to 15 people for each and early application is recommended to register. There is no limit to the number of participants for courses other than KC-01 and KC-02 courses which are limited with 15 participants each. Registration is required for each course and workhop. Registration fee is 10.-Euro TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM Hakan Türkçapar Sponsor / Sponsored by Tedavi flbirli i E itim Program 40 kifli ile s n rl d r. Kay t için erken baflvuru tavsiye edilir. Theraupatic Allience Education Program is limited to 40 people. Early application is recommended to register. 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK SALON A / HALL A KL-03: Çocuklarda bipolar depresyona karfl n unipolar Rasim Somer Diler, USA depresyon: Etyoloji, tan ve tedavisi hakk nda neler biliyoruz? Unipolar versus bipolar depression in children: What do we know about the etiology, diagnosis, and treatment? Oturum baflkan / Chairperson: Tümer Türkbay, Türkiye MD-03: Antidepresanlar bipolar bozukluklar n tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in the treatment of bipolar disorders Moderatör / Moderator : Haluk Savafl, Türkiye ddia eden / Proponent : Selçuk K rl, Türkiye Karfl görüfl / Opponent : Kaan Kora, Türkiye Ö LE YEME / LUNCH UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM Depresyonda dopaminin yeri ve bupropion Dopamine in depression & bupropion Özmen Metin, Türkiye PS-13: Hormonlar ve psikiyatrik bozukluklar Hormones and psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Constantin Soldatos, Greece - brahim Balc o lu, Türkiye Hipotalamik - pitüiter - adrenal eksen Ertu rul Eflel, Türkiye The hypothalamic - pituitary - adrenal axis Tiroid ekseni Tayfun Turan, Türkiye Thyroid axis Sosyal davran fl üzerine oksitosinin etkileri Nuray Atasoy, Türkiye Effects of oxytocin on the social behavior nsülin Mesut Çetin, Türkiye Insulin Seks steroidleri Erdem Deveci, Türkiye Sex steroids Melatonin Müfit U ur, Türkiye Melatonin

15 international union of basic and clinical pharmacology B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KL-04: Transkültürel psikiyatri: ABD'de uygulama ve örnek Alican Dalk l ç, USA vakalar ve Türkiye'de durum Transcultural psychiatry: Practice and sample cases in USA and status in Türkiye Oturum baflkan / Chairperson: Erol Göka, Türkiye KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-04: Uluslararas Temel ve Klinik Farmakoloji Birli i The International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Psikoaktif ilaçlar n farmakogenomisi Pharmacogenomics of psychoactive drugs Oturum baflkanlar / Co-chairs: Ingolf Cascorbi, Germany - Feyza Ar c o lu, Türkiye Tedaviye dirençli depresyonda polimorfik ilaç Tanja Brueckl, Germany tafl y c lar n n rolü Role of polymorphic drug transporters in treatment resistant depression Farmakogenetik özellikler ve kiflilik aras ndaki iliflki Adrián Llerena, Spain Relationship between pharmacogenetic traits and personality Antipsikotiklere karfl afl r duyarl l n genetik nedenleri - Ingolf Cascorbi, Germany klozapin hikayesi Genetic causes of hypersensitivity to antipsychotics - the clozapine story * This session is organized by Turkish Association for Psychopharmacology (TAP), with support from the IUPHAR Section of Pharmacogenetics "DÜfiÜNEN fiarkilar" SOSYAL PROGRAM Düflünen fiark lar konser program nda Demet Sa ro lu ve orkestras na, Soner Ar ca, Dr. Vedat Bilgiç ve Volkan Uruk efllik edecektir. SALON A / HALL A 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY PS-09: Anksiyete bozukluklar nda preklinik çal flmalardan klinik prati e From preclinical studies to clinical practice in anxiety disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Hayriye Elbi - Raflit Tükel, Türkiye Anksiyete bozukluklar nda davran flsal modeller Hüseyin Günay, Türkiye Behavioral models in anxiety disorders Anksiyete bozukluklar nda farmakolojik modeller M. Murat Demet, Türkiye Pharmacological models in anxiety disorders Anksiyete bozukluklar nda genetik modeller Nurper Erberk Özen, Türkiye Genetic models in anxiety disorders Anksiyete bozukluklar nda preklinik uygulamalarda Raflit Tükel, Türkiye yeni ilaç molekülleri New drug molecules in pre-clinical applications of anxiety disorders Genel hastanelerde anksiyete bozukluklar n n s kl Hayriye Elbi, Türkiye The frequency of anxiety disorders in general hospitals Anksiyete bozukluklar nda farmakoterapi mi, psikoterapi mi? fiebnem Pırıldar, Türkiye Pharmacotherapy vs psychotherapy in anxiety disorders? KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-11: Gebelik ve laktasyon dönemlerinde psikotrop ilaç tedavisi Psychotropic drug treatments during pregnancy and lactation Oturum baflkanlar / Co-chairs: Servet Ebrinç - Nihat Alpay, Türkiye fiizofreni Bülent Kayahan, Türkiye Schizophrenia Bipolar bozukluklar Fisun Akdeniz, Türkiye Bipolar disorders OKB Servet Ebrinç, Türkiye OCD Depresyon Gökay Alpak, Türkiye Depression Madde ba ml l Zehra Ar kan, Türkiye Substance dependency Panik bozukluk Faruk U uz, Türkiye Panic disorder

16 B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY Ö LE YEME / LUNCH KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-14: Travman n efllik etti i psikiyatrik bozukluklarda klinik seyir ve tedavi sorunlar Clinical course of psychiatric disorders associated with trauma and treatment issues Oturum baflkanlar / Co-chairs: Nahit Özmenler - Ümit Baflar Semiz, Türkiye Travma ve psikotik bozukluklar Selma Bozkurt Zincir, Türkiye Trauma and psychotic disorders Travma ve duygudurum bozukluklar Medine Yaz c Güleç, Türkiye Trauma and mood disorders Travma ve anksiyete bozukluklar Esin Evren K l çaslan, Türkiye Trauma and anxiety disorders Travma ve kiflilik bozukluklar Barbaros Özdemir, Türkiye Trauma and personality disorders Travma ve ba ml l klar Taner Öznur, Türkiye Trauma and dependencies Travma ve cinsel ifllev bozuklukları Murat Erdem, Türkiye Trauma and sexual dysfunctions OP/JS-03: Helenik Psikiyatri ve lgili Bilimler Derne i Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences Uyku ve uyan kl k bozukluklar n n farmakolojik yönetimi Disorders of sleep and wakefulness and their pharmacological management Oturum baflkanlar / Co-chairs: Constantin Soldatos, Greece - Sunar Birsöz, Türkiye Uykusuzluk ve hipnotiklerin uyku üzerine etkileri Constantin Soldatos, Greece Insomnia and the effects of hypnotics on sleep Hipersomniler ve vijilans artt r c bilefliklerin etkileri Antigone Papavasiliou, Greece Hypersomnias and the effects of vigilance - promoting compounds Depresyon ve antidepresanlar n uyku üzerine etkileri Thomas Paparrigopoulos, Greece Depression and the effect of antidepressants on sleep 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-16: Esrar; rahatlamadan delili e Marijuana; from mellow to madness Oturum baflkanlar / Co-chairs: Mohamed Husain Habil, Malaysia - Zehra Ar kan, Türkiye Türkiye'de esrar ba ml l oran nedir? Hakan Coflkunol, Türkiye What is prevalence of cannabis dependence in Türkiye? Esrar kullan m n n biliflsel ifllevler üzerine etkisi Cüneyt Evren, Türkiye The effect of cannabis use on cognitive functions Esrar psikozunun baflka maddelerle oluflan psikozlardan Mükerrem Güven, Türkiye farklar The differences of marijuana psychosis from other substance induced psychoses Esrar psikozunun farmakolojik tedavisi Ömer Geçici, Türkiye Pharmacological treatment of cannabis psychosis Esrar ba ml l tedavisinde SSG leri Musa Tosun, Türkiye Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the treatment of cannabis dependence Madde kaynakl psikozun farmakolojik ilaç tedavisi, Osman Vırıt, Türkiye ilaç etkileflimleri ve düflünceler Pharmacological drug treatment of substance-induced psychosis, drug interactions, and considerations

17 B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-10: Glutamaterjik modülatörler gelece in depresyon tedavisinin hedefi mi? Will glutamatergic modulators be a target for the future therapy of depression? Oturum baflkanlar / Co-chairs: Cyril Höschl, Czech Republic - Glen Baker, Canada Geleneksel antidepresanlarla tedavi ve sorunlar Ayflegül Y ld z, Türkiye Treatment with traditional antidepressants and related problems Glutamaterjik sistem ve depresyon nörobiyolojisindeki önemi Feyza Ar c o lu, Türkiye Glutamatergic system and its importance in the neurobiology of depression Glutamaterjik sistem ve antidepresan tedavisi ile iliflkili Hasan Herken, Türkiye genetik göstergeler Glutamatergic system and genetic markers associated with antidepressant treatment Antidepresan olarak ketamin ve di er glutamaterjik modülatörler Serdar Dursun, Canada Ketamine and other glutamatergic modulators as an antidepressant Atipik antipsikotiklerin herhangi bir glutamaterjik etkisi var m d r? Kemal Yaz c, Türkiye Do atypical antipsychotics have any glutamatergic effect? PS-12: Çocukluk ça psikiyatrik bozukluklar nda vitamin ve mineral ekleme tedavisi Vitamin and mineral supplementation in treatment of childhood psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Tümer Türkbay - Özgür Öner, Türkiye Demir ekleme Ayhan Bilgiç, Türkiye Iron supplementation Çinko ekleme Ebru Kültür Çengel, Türkiye Zinc supplementation Kalsiyum ve vitamin D ekleme Ömer Faruk Akça, Türkiye Calcium and Vitamin D supplementation Kolesterol ve Omega 3 ya asitleri ekleme Sabri Hergüner, Türkiye Cholesterol and Omega 3 fatty acids supplementation B12 vitamini ve folat ekleme Burak Do angün, Türkiye Vitamin B 12 and folate supplementation Antioksidan vitaminler ekleme Betül Mazlum, Türkiye Antioxidant vitamin supplementation Ö LE YEME / LUNCH 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-15: Depresyon ve a r Depression and pain Oturum baflkanı / Chairperson: Selçuk K rl, Türkiye Depresyonda a r n n epidemiyolojisi Sayg n Eker, Türkiye Epidemiology of pain in depression Depresyonda a r n n klinik özellikleri ve oluflma düzene i Selçuk K rl, Türkiye Clinical characteristics and mechanism of pain in depression A r ve depresyonun klinik ve oluflma düzene i aç s ndan Yusuf Sivrio lu, Türkiye etkileflimi Interaction of pain and depression in terms of clinical characteristics and mechanism Depresyonda a r n n tedaviye etkisi Cengiz Akkaya, Türkiye Impact of pain on treatment in depression KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-17: Tedavi direncini yenmek: Bir güncelleme Overcoming treatment resistance: An update Oturum baflkanlar / Co-chairs: Orhan Do an- Sefa Sayg l, Türkiye Tedaviye dirençli psikiyatrik bozukluklar ve komorbiditeler Tunç Alk n, Türkiye Treatment resistant psychiatric disorders and comorbidities Tedaviye dirençli psikiyatrik bozukluklar ve travma öyküsü M. Akif Ersoy, Türkiye Treatment resistant psychiatric disorders and trauma history Tedaviye dirençli psikotik bozukluklarda stratejiler M. Emin Ceylan, Türkiye Strategies in treatment resistant psychotic disorders Tedaviye dirençli depresyonda stratejiler Selçuk Aslan, Türkiye Strategies in treatment resistant depression Tedaviye dirençli panik bozuklukta stratejiler Erhan Bayraktar, Türkiye Strategies in treatment resistant panic disorders Tedaviye dirençde psikososyal müdahaleler Mustafa Y ld z, Türkiye Psychosocial interventions in resistance to treatment

18 KURSLAR COURSES B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KC-03: Somatizasyon bozukluklar tedavisinde BDT CBT in somatization disorders Axel Würz, UK AÇ/WS-01: Panik bozukluk yönetimi Management of panic disorder Serdar Güner, The Netherlands KC-01: Temel biyoistatistik - bölüm 2 Basic biostatistics - part 2 Selim Kılıç, Türkiye KC-02: Orta düzey biyoistatistik - bölüm 2 Intermediate biostatistics - part 2 Cengiz Han Aç kel, Türkiye SALON D / HALL D SALON E / HALL E KC-01 ve KC-02 Kurs katılımcılarının mutlaka yanlar nda NOTEBOOK veya NETBOOK getirmeleri rica olunur. KC-01 & KC-02 Course participants should bring NETBOOK or NETBOOK with them. KC-01 ve KC-02 kurslarına kat l m 15 kifli ile s n rl oldu undan önceden kay t yapt r lmas önemle rica olunur. KC-01 ve KC-02 kursları haricindeki kurslar ve atölye çalıflmaları için kat l mc s n rlamas yoktur. Her bir kurs / workshop için ayr kay t yapt r lmas gerekmektedir. Kayıt ücreti 10.-Euro dur. 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK SALON A / HALL A OP/JS-05: Hindistan Psikiyatri Derne i Indian Psychiatric Society Obsesif kompulsif bozuklu un (OKB) un günümüzdeki kavram Current concept of obsessive compulsive disorder (OCD) Oturum baflkanlar / Co-chairs: Manickam Thirunavukarasu, India - Numan Konuk, Türkiye Obsesif kompulsif bozukluk kavram n n Manickam Thirunavukarasu, India günümüzdeki anlam Current understanding of the concept of obsessive compulsive disorder Obsesif kompulsif bozuklu un biyolojik teorileri A. Shyam Sundar, India Biological theories of obsessive compulsive disorder OKB da psikofarmakolojik ve somatik müdahaleler Kandasamy Arun, India Psychopharmacological and somatic interventions in OCD OKB da psiko-sosyal yaklafl mlar Manickam Thirunavukarasu, India Psycho-social interventions in OCD KL-06: Anksiyete ve depresyonda erken müdahale: Joseph Zohar, Israel Bildiklerimiz, bilmediklerimiz ve bilmemiz gerekenler? Early intervention in anxiety and depression: What we know, what we don't know and what we should know? Oturum baflkan / Chairperson: O uz Karamustafal o lu, Türkiye Ö LE YEME / LUNCH KC-01 & KC-02 Course registration is limited to 15 people for each and early application is recommended to register. There is no limit to the number of participants for courses other than KC-01 and KC-02 courses which are limited with 15 participants each. Registration is required for each course and workhop. Registration fee is 10.-Euro

19 B L MSEL PROGRAM 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY SALON A / HALL A OP/JS-06: Çek Nöropsikofarmakoloji Derne i Czech NeuroPsychopharmacological Society (CNPS) fiizofreni modellerinden klinik sonuçlara: Psikofarmakolojik bir perspektif From models of schizophrenia to clinical outcome: A psychopharmacological perspective Oturum baflkanlar / Co-chairs: Cyril Höschl, Czech Republic - Özcan Uzun, Türkiye fiizofreni ile ilgili temel kavramlar: Deneysel yaklafl mlar Cyril Höschl, Czech Republic Basic concepts of schizophrenia: Experimental approaches fiizofreninin hayvan modellerinde geçerlilik öngörüsü Tomas Palenicek, Czech Republic Prediction validity in animal models of schizophrenia fiizofreninin insan modelinde geçerlili ini sürdürenler ve Jiri Horacek, Czech Republic sürdürmeyenler The ins and outs of human model of schizophrenia Önce güvenlik, sonra etkililik mi? Kontrollü verilerin Pavel Mohr, Czech Republic yoklu unda tedavide korkular ve ihtiyaçlar Safety first, efficacy second? Fear and needs of treatment in the absence of controlled data KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-07: Kanada Nöropsikofarmakoloji Koleji Canadian College of Neuropsychopharmacology Psikotrop ilaç gelifltirmede ilerlemeler: Psikiyatrik bozukluklar için ümit vaadeden yeni hedefler ve ajanlar Advances in psychotropic drug development: Promising novel targets and agents for psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Glen Baker, Canada - Mesut Çetin, Türkiye Psikiyatrik hastal klar n tedavisinde yeni olas Alan Leslie Hudson, Canada tedavi yaklafl mlar olarak yeni imidazolin bileflikleri Novel imidazoline compounds as potential new therapies for psychiatric disorders Antipsikotik hedefleri ve ilaç gelifltirmede son yenilikler Serdar Dursun, Canada Advances in antipsychotic targets and drug development Antidepresan hedefleri ve ilaç gelifltirmede son yenilikler Glen Baker, Canada Advances in antidepressant targets and drug development KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KL-05: Psikiyatride t bbi marihuana kullan m Tahir Tellio lu, USA Medical marijuana use in psychiatry Oturum baflkan / Chairperson: Ömer Geçici, Türkiye PS-19: Psikofarmakolojik ve di er terapötik yaklafl mlar n etkileri nörodejeneratif mi; nörorejeneratif mi? Son bilgilerin gözden geçirilmesi Are the effects of psychopharmacological and other therapeutic approaches neuroregenerative or neurodegenerative? Review of recent data Oturum baflkanlar / Co-chairs: Rüstem Aflk n - A. Saffet Gönül, Türkiye Hipokampal nörojenez nedir? Ça dafl Eker, Türkiye What is the hippocampal neurogenesis? Psikotroplar n etkileri Ömer Aydemir, Türkiye Effects of psychotropics EKT, TMS ve di er tedavi yaklafl mlar n n etkileri Alpay Atefl, Türkiye Effects of ECT, TMS, and others Psikoterapilerin etkileri Mine Özmen, Türkiye Effects of psychotherapies Fiziksel egzersizin etkileri Hakan Balıbey, Türkiye Effects of physical exercise Ö LE YEME / LUNCH

20 B L MSEL PROGRAM 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY PS-21: DEHB na efllik eden bozukluklara tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to comorbidities of ADHD Oturum baflkanlar / Co-chairs: Meral Berkem, Türkiye - Rasim Somer Diler, USA Çocukluk döneminde DEHB'na efllik eden bozukluklara Tümer Türkbay, Türkiye tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to psychiatric comorbidities of ADHD in children Ergenlik döneminde DEHB'na efllik eden bozukluklara Bengi Semerci, Türkiye tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to psychiatric comorbidities of ADHD in adolescents Eriflkinlik döneminde DEHB'na efllik eden bozukluklara lhan Yarg ç, Türkiye tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to psychiatric comorbidities of ADHD in adults Çocuklarda DEHB ve efllik eden nörolojik bozukluklarda tedavi Murat Yüce, Türkiye Treating children with ADHD and comorbid neurological disorders DEHB na efllik eden bozukluklar n tedavisinde ilaç etkileflimleri Osman Abal, Türkiye Drug interactions in medications for comorbidities of ADHD KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY PS-22: ki uçlu bozuklukla nas l mücadele edelim? K lavuzlardan uygulamaya: Mitler ve gerçekler How to fight with bipolar disorder? From guidelines to clinical practice: Myths and realities Oturum baflkanlar / Co-chairs: Haluk Savafl - Erhan Kurt, Türkiye K lavuzlar nas l haz rlan yor? Gerekli mi? Yasin Bez, Türkiye Nas l kullan lmal, fayda ve k s tl l klar neler? How the guidelines are prepared? Are they necessary? How to use them? Their benefits and limitations? Manik atak k lavuzlarda nas l tedavi ediliyor, gerçekler neler? Numan Konuk, Türkiye Manic episode: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu depresyon k lavuzlarda nas l tedavi ediliyor, Haluk Savafl, Türkiye gerçekler neler? Bipolar depression: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu bozuklukta idame tedavisi k lavuzlarda nas l, brahim Eren, Türkiye gerçekler neler? Maintenance in bipolar disorder: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu bozuklukta karma hecme k lavuzlarda nas l Ahmet Ünal, Türkiye tedavi ediliyor, gerçekler neler? Mixed episode in bipolar disorder: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu bozukluk tip II k lavuzlarda nas l tedavi ediliyor, Cengiz Baflo lu, Türkiye gerçekler neler? Type II bipolar disorder: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

SON DUYURU ve PROGRAM FINAL ANNOUNCEMENT & PROGRAMME

SON DUYURU ve PROGRAM FINAL ANNOUNCEMENT & PROGRAMME Psikofarmakoloji Derne i, GATA Haydarpafla Psikiyatri, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Turkish Association for Psychopharmacology, Psychiatry Department of Gulhane Medical Academy & Bulletin of Clinical

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI

BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI BİPOLAR BOZUKLUK KAYNAKÇASI (Taslak 1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 23.11.2011 İÇİNDEKİLER BİPOLAR BOZUKLUK KİTAPLAR... 3 TEZLER... 4 AKRABALAR... 4 ÇOCUKLAR... 4 HİPERAKTİVİTE... 5 KARAKTER ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

10.Ulusal Sinirbilim Kongresi. Özet Kitabı

10.Ulusal Sinirbilim Kongresi. Özet Kitabı 10.Ulusal Sinirbilim Kongresi 9-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi Özet Kitabı Bilimlerin Kesişim Alanında Beyin Araştırmaları 1 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi 9-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi Özet

Detaylı

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hilmiye Nesrin DİLBAZ İletişim Bilgileri Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610 Telefon 0532 254 15 60 Mail dilbaz@superonline.com nesrin.dilbaz@gmail.com

Detaylı

Dirençli depresyona yaklaşım

Dirençli depresyona yaklaşım Yaygın süreli bilimsel yayın Üç ayda bir yayımlanır Cilt 1 Sayı 3 Güz 2011 ISSN:2146-331X update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric

Detaylı

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri

Psikotrop İlaçların Kardiyak ve Metabolik Yan Etkileri Yaygın süreli bilimsel yayın Üç ayda bir yayımlanır Cilt 1 Sayı 4 KIŞ 2011 ISSN:2146-331X update in psychiatry Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Journal of Psychiatric

Detaylı

Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum.

Program m z n bu güzel ve yüksek düzeyli durumuna ulaflmas nda büyük rol üstlenen Program Dan flma Komitesini de içtenlikle kutluyorum. De erli Meslekdafllar m, 20-24 Eylül' de Bodrum da düzenlenecek II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi' nin özenle haz rlad m z bilimsel program n sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Destekleyen Kurulufllar................... S 6 Komiteler.............................. S 8 Bilimsel Program....................... S 9 Davetli Konuflmac Özetleri.............. S 19

Detaylı

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR)

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Psk. Ebru S N C *, Doç Dr. H.Gülsen ERDEN**, Yrd. Doç. Dr. Yüksel YURTTAfi*

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry. CİLT Volume 25. GÜZ Autumn 2014

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry. CİLT Volume 25. GÜZ Autumn 2014 Türk Psikiyatri Dergisi Turkish Journal of Psychiatry CİLT Volume 5 GÜZ Autumn 04 EK Supplement : 50. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ ISSN 300 63 TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ Türk Psikiyatri

Detaylı

25 Kasım 2015, Çarşamba

25 Kasım 2015, Çarşamba 25 Kasım 2015, Çarşamba 09:00-14:00 GİRİŞ VE KAYIT İŞLEMLERİ 14:00-15:30 PANEL 1 ASKERİ POPÜLASYONUN PSİKİYATRİK MESLEK HASTALIKLARI VE MUAYENE ESASLARI OB: Ali Doruk Er-Erbaş Alım Muayeneleri Esasları

Detaylı

Bağımlıklık potansiyeli olan anksiyete bozukluğu olgularının idaresi Nesrin Dilbaz. Negatif belirtili şizofreni ve şizoobsesif olgular Erdal Işık

Bağımlıklık potansiyeli olan anksiyete bozukluğu olgularının idaresi Nesrin Dilbaz. Negatif belirtili şizofreni ve şizoobsesif olgular Erdal Işık BİR BAKIŞTA PROGRAM BİLİMSEL PROGRAM - 15 KASIM 2012, PERŞEMBE 13:00-14:00 Varış ve Kayıt işlemleri 15:00 15:30-16:30 Açılış M. Alpay Ateş Açılış Konferansı Moderatör: Alican Dalkılıç (Temple Üniversitesi,

Detaylı

. Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: Editörler. 13 Yazar Kat l m yla

. Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: Editörler. 13 Yazar Kat l m yla . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 66 PROF. DR. AYHAN SONGAR II. DAVRANIfi F ZYOLOJ S SEMPOZYUM K TABI Editörler Prof. Dr. Müfit U ur Prof. Dr. brahim

Detaylı

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR Prof.Dr. İsmet KIRPINAR 1. Adı Soyadı: İsmet KIRPINAR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1954 3. Unvanı: Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1979 Y.

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u rem Yalu *, Samuray Özdemir**, Tamer Aker*** * Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, T p Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dal, 41300 zmit ** Arfl. Gör.

Detaylı

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. Uluslararası VI. Ulusal PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. International VI. National PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone 4-7 Ekim 2012 Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tıbbi Farmakoloji GATA Tıp Fakültesi 1985-1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tıbbi Farmakoloji GATA Tıp Fakültesi 1985-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail Tayfun UZBAY İletişim Bilgileri Adres: Altunizade Mah., Haluk Türksoy Sk., No:14, 34662 Üsküdar İstanbul Telefon: 532 6435702 Mail: tuzbay@uskudar.edu.tr; uzbayt@yahoo.com

Detaylı

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Omurilik Yaralanmalar nda Cerrahi Zamanlama Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye 101 Omurilik yaralanmalar nda cerrahinin

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI

ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI ÇOCUKLUK VE ERGENL K ÇA I B POLAR BOZUKLU U TANI VE AYIRICI TANI F. Neslihan nal Emiro lu*, Özlem Gencer Bozabal ** ÖZET Amaç: Yak n zamana kadar çocuk ve ergenlerde mani tan s nadiren konulabilmekteydi.

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

13. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ

13. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ ALARI VE S İ Nİ İÇİNDEKİLER LİM BEYİN AR Bİ AŞ RM R TI Ğ R NE Kİ YE LERİ DER İ TÜ 3. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ 30 Nisan - 3 Mayıs 05 Selçuk Üniversitesi, Konya ELEKTRONİK ÖZET KİTABI www.usk05.org 3.

Detaylı

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Ref. No: 21 Emre Sarg n 1, Hava Dönmez 1, Sibel Örsel 1, Tahir Kurtulufl Yoldafl 1 1 Ankara D flkap Y ld r m Beyaz

Detaylı

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Ayflegül Yolga Tahiro lu*, Gonca Gül Çelik**, Kayhan Bahal ***, Ayfle Avc **** * Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi

Detaylı

13. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ

13. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ TÜRKİYE BEYİN ARAŞTIRMALARI VE SİNİRBİLİMLERİ DERNEĞİ İÇİNDEKİLER. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ 0 Nisan - Mayıs 05 Selçuk Üniversitesi, Konya ELEKTRONİK ÖZET KİTABI www.usk05.org . ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ

Detaylı