Ç NDEK LER CONTENTS GENEL PROGRAM AT A GLANCE GENEL PROGRAM / AT A GLANCE B L MSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER CONTENTS GENEL PROGRAM AT A GLANCE GENEL PROGRAM / AT A GLANCE B L MSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER CONTENTS GENEL PROGRAM AT A GLANCE GENEL PROGRAM / AT A GLANCE 23 Kasım 2011, Çarflamba / November 23, 2011 Wednesday Kasım 2011, Perflembe / November 24, 2011 Thursday Kasım 2011, Cuma / November 25, 2011 Friday Kasım 2011, Cumartesi / November 26, 2011 Saturday Kasım 2011, Pazar / November 27, 2011 Sunday B L MSEL PROGRAM / 23 Kasım 2011, Çarflamba / November 23, 2011 Wednesday Salon A / Hall A...16 Salon B / Hall B...17 Salon C / Hall C Kasım 2011, Perflembe / November 24, 2011 Thursday Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C Kurslar / Courses Salon C / Hall C...26 Salon D / Hall D...26 Salon E / Hall E Kasım 2011, Cuma / November 25, 2011 Friday Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C Kurslar / Courses Salon C / Hall C...34 Salon D / Hall D...34 Salon E / Hall E Kasım 2011, Cumartesi / November 26, 2011 Saturday Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C Kurslar / Courses Salon B / Hall B...42 Salon C / Hall C...42 Salon D / Hall D...42 Salon E / Hall E Kasım 2011, Pazar / November 27, 2011 Sunday...43 Salon A / Hall A SAAT TIME KASIM 2011, ÇARfiAMBA / NOVEMBER 23, 2011 WEDNESDAY SALON A / HALL A AÇILIfi / OPENING AK/OC AÇILIfi KONFERANSI OPENING CONFERENCE nsan beyin fonksiyonlar n n geliflimi: Esenli i sa lamak için psikobiyolojik hedefler belirlenmesi Evolution of human brain functions: Identifying psychobiological targets for promoting well-being Claude Robert Cloninger, USA PS-01 Epigenetik veya genetik: Hayat boyu gen - çevre etkileflmeleri Epigenetics or genetics: Gene-environment interactions over the life - span OTELE VARIfi - KAYIT filemler / ARRIVING TO HOTEL - REGISTRATION KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-02 Davran flsal ba ml l klar ve tedavileri: Son bilgilerin gözden geçirilmesi Behavioral addictions and treatments: Review of recent data / PS-03 Psikiyatride a r l sendromlar ve yönetimleri Painful syndromes in psychiatry and their managements

3 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 24 KASIM 2011, PERfiEMBE NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SAAT TIME SALON A / HALL A KL-01 Gebelik döneminde opioid ba ml l n n tedavisi Treatment of opioid dependence during pregnancy Peter R. Martin, USA PS-04 Eriflkin dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u (DEHB) ve komorbidite Adult attention - deficit hyperactivity disorder (ADHD) and comorbidity PS-05 Psikiyatrik bozukluklar n tedavisinde beyin haritalama, TMU, NVU, biofeedback ve derin beyin uyar m Brain mapping, TMS, NVS, biofeedback and deep brain stimulation in treatment of psychiatric disorders SALON D / HALL D SALON E / HALL E TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM KAHVE ARASI / COFFEE BREAK MD-01 MÜNAZARA / DEBATE Antidepresanlar intihar riski ile iliflkili de ildir Antidepressants are not associated with suicide risk Serdar Dursun, Canada Nesrin Dilbaz, Türkiye Hakan Türkçapar, Türkiye PS-06 Psikofarmakolojide nörogörüntüleme: Bir güncelleme Neuroimaging in psychopharmacology: An update Ö LE YEME / LUNCH POSTER SUNUMLARI POSTER SESSIONS POSTER TARTIfiMALARI 09:00-11:00 saatleri aras nda poster alan nda olacakt r. POSTERS DISCUSSION will be presented between 09:00-11:00 in the poster area UYDU SEMPOZYUMU SATELLITE SYMPOSIUM Depresyon tedavisinde yeni ça : Valdoxan New era in depression treatment: Valdoxan MD-02 MÜNAZARA / DEBATE Antidepresanlar depresyon tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in treatment of depression M. Zihni Sungur, Türkiye Ian Anderson, UK Irving Kirsch, UK / USA SÖZLÜ SUNUMLAR ORAL SESSIONS KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

4 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 24 KASIM 2011, PERfiEMBE NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM KL-02 Benzilpiperazin; s çan beyni nörokimyas ve davran fl nda belirgin de ifliklikler oluflturan ekstazinin büyük bir kontaminant Benzylpiperazine; a major contaminant of ecstasy, induces marked changes in rat brain neurochemistry and behavior Alan Leslie Hudson, Canada OP/JS-01 Uluslararas Biliflsel Psikoterapi Derne i International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP) Biliflsel Davran fl Terapisi (BDT) nde geliflmeler ve sorunlar Advances and problems in Cognitive Behavior Therapy (CBT) TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM Hakan Türkçapar KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Sponsor / Sponsored by OP/JS-02 Malezya Psikiyatri Derne i Malaysian Psychiatric Association Madde ba ml l nda Malezya perspektifi Malaysian perspective of substance dependence PS-07 fiizofrenide antipsikotik kombinasyonlar n n mant : Epidemiyolojik ve klinik deliller The rationale of antipsychotic combinations in schizophrenia: Epidemiological and clinical evidences PS-08 Tamamlay c alternatif psikotrop ilaçlarda son geliflmeler: Psikiyatrik bozukluklarda bal k ya (omega-3 ya asidleri), vitamin B12, folat ve di er ekleme tedavileri Advances in complementary alternative psychotropic drugs: Fish oil (omega-3 fatty acids), vitamine B12, folate ve other add-on therapies in psychiatric disorders KURS / COURSE :30 KC-04 Fark ndal k - kabullenme temelli terapiler Mindfulness and acceptance based therapies Kültegin Ögel, Türkiye KC-01 Temel biyoistatistik - bölüm 1 Basic biostatistics - part 1 Selim Kılıç, Türkiye KC-02 Orta düzey biyoistatistik - bölüm 1 Intermediate biostatistics - part 1 Cengiz Han Aç kel, Türkiye

5 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 25 KASIM 2011, CUMA NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E KL-03 Çocuklarda bipolar depresyona karfl n unipolar depresyon: Etyoloji, tan ve tedavisi hakk nda neler biliyoruz? Unipolar versus bipolar depression in children: What do we know about the etiology, diagnosis, and treatment? Rasim Somer Diler, USA PS-09 Anksiyete bozukluklar nda preklinik çal flmalardan klinik prati e From preclinical studies to clinical practice in anxiety disorders PS-10 Glutamaterjik modülatörler gelece in depresyon tedavisinin hedefi mi? Will glutamatergic modulators be a target for the future therapy of depression? KAHVE ARASI / COFFEE BREAK MD-03 MÜNAZARA / DEBATE Antidepresanlar bipolar bozukluklar n tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in the treatment of bipolar disorders Haluk Savafl, Türkiye Selçuk K rl, Türkiye Kaan Kora, Türkiye PS-11 Gebelik ve laktasyon dönemlerinde psikotrop ilaç tedavisi Psychotropic drug treatments during pregnancy and lactation PS-12 Çocukluk ça psikiyatrik bozukluklar nda vitamin ve mineral ekleme tedavisi Vitamin and mineral supplementation in treatment of childhood psychiatric disorders Ö LE YEME / LUNCH UYDU SEMPOZYUMU SATELLITE SYMPOSIUM Depresyonda dopaminin yeri ve bupropion Dopamine in depression & bupropion PS-13 Hormonlar ve psikiyatrik bozukluklar Hormones and psychiatric disorders PS-14 Travman n efllik etti i psikiyatrik bozukluklarda klinik seyir ve tedavi sorunlar Clinical course of psychiatric disorders associated with trauma and treatment issues KURS / COURSE KC-03 Somatizasyon bozukluklar tedavisinde BDT CBT in somatization disorders Axel Würz, UK KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

6 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 25 KASIM 2011, CUMA NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E KL-04 Transkültürel psikiyatri: ABD'de uygulama ve örnek vakalar ve Türkiye'de durum Transcultural psychiatry: Practice and sample cases in USA and status in Türkiye Alican Dalk l ç, USA OP/JS-03 Helenik Psikiyatri ve lgili Bilimler Derne i Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences Uyku ve uyan kl k bozukluklar n n farmakolojik yönetimi Disorders of sleep and wakefulness and their pharmacological management PS-15 Depresyon ve a r Depression and pain KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-04 Uluslararas Temel ve Klinik Farmakoloji Birli i The International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Psikoaktif ilaçlar n farmakogenomisi Pharmacogenomics of psychoactive drugs PS-16 Esrar; rahatlamadan delili e Marijuana; from mellow to madness PS-17 Tedavi direncini yenmek: Bir güncelleme Overcoming treatment resistance: An update KURSLAR ve ATÖLYE ÇALIfiMASI / COURSES and WORKSHOP AÇ/WS-01 Panik bozukluk yönetimi Management of panic disorder Serdar Güner, The Netherlands KC-01 Temel biyoistatistik - bölüm 2 Basic biostatistics - part 2 Selim Kılıç, Türkiye KC-02 Orta düzey biyoistatistik - bölüm 2 Intermediate biostatistics - part 2 Cengiz Han Aç kel, Türkiye "DÜfiÜNEN fiarkilar" SOSYAL PROGRAM

7 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 26 KASIM 2011, CUMARTES NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E OP/JS-05 Hindistan Psikiyatri Derne i Indian Psychiatric Society Obsesif kompulsif bozuklu un (OKB) un günümüzdeki kavram Current concept of obsessive compulsive disorder (OCD) KL-05 Psikiyatride t bbi mariuhana kullan m Medical marijuana use in psychiatry Tahir Tellio lu, USA PS-18 Psikiyatride kronobiyotikler ve kronoterapötiklerin yeri Chronobiotics and chronotherapeutics in psychiatry KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KL-06 Anksiyete ve depresyonda erken müdahale: Bildiklerimiz, bilmediklerimiz ve bilmemiz gerekenler? Early intervention in anxiety and depression: What we know, what we don't know and what we should know? Joseph Zohar, Israel PS-19 Psikofarmakolojik ve di er terapötik yaklafl mlar n etkileri nörodejeneratif mi; nörorejeneratif mi? Son bilgilerin gözden geçirilmesi Are the effects of psychopharmacological and other therapeutic approaches neuroregenerative or neurodegenerative? Review of recent data PS-20 Yeme bozukluklar nda tart flmal konular Controversial topics in eating disorders Ö LE YEME / LUNCH OP/JS-06 Çek Nöropsikofarmakoloji Derne i Czech NeuroPsychopharmacological Society (CNPS) fiizofreni modellerinden klinik sonuçlara: Psikofarmakolojik bir perspektif From models of schizophrenia to clinical outcome: A psychopharmacological perspective PS-21 DEHB na efllik eden bozukluklara tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to comorbidities of ADHD KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

8 GENEL PROGRAM AT A GLANCE 26 KASIM 2011, CUMARTES NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON D / HALL D SALON E / HALL E OP/JS-07 Kanada Nöropsikofarmakoloji Koleji Canadian College of Neuropsychopharmacology Psikotrop ilaç gelifltirmede ilerlemeler: Psikiyatrik bozukluklar için ümit vaadeden yeni hedefler ve ajanlar Advances in psychotropic drug development: Promising novel targets and agents for psychiatric disorders PS-22 ki uçlu bozuklukla nas l mücadele edelim? K lavuzlardan uygulamaya: Mitler ve gerçekler How to fight with bipolar disorder? From guidelines to clinical practice: Myths and realities PS-23 Bireye özgü tedavi: Farmakogenetik üzerine odaklanma Individualized medicine: Focus on pharmacogenetics KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KURSLAR ve ATÖLYE ÇALIfiMASI COURSES and WORKSHOP AÇ/WS-02 ABD'de psikiyatri'de uzmanl k ve yan dal e itimi ve k sa süreli araflt rma / klinik gözlemcilik olanaklar Residency and fellowship training and short-term research / clinical possibilities in psychiatry in USA Tahir Tellio lu, USA - Alican Dalk l ç, USA KC-05 EMDR kursu EMDR course Serdar Güner, The Netherlands KC-01 Temel biyoistatistik - bölüm 3 Basic biostatistics - part 3 Selim Kılıç, Türkiye KC-02 Orta düzey biyoistatistik - bölüm 3 Intermediate biostatistics - part 3 Cengiz Han Aç kel, Türkiye 27 KASIM 2011, PAZAR NOVEMBER 27, 2011 SUNDAY SAAT TIME SALON A / HALL A PS-24 Psikotrop ve di er ilaçlar n yaflam kalitesi, çal flan güvenli i, uçufl ve trafik güvenli i üzerine etkileri Effects of psychotropics and other drugs on quality of life, employee security, flight and traffic safety KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KAPANIfi ve ÖDÜL TÖREN CLOSING and AWARDS CEREMONY

9 B L MSEL PROGRAM 23 KASIM 2011, ÇARfiAMBA / NOVEMBER 23, 2011 WEDNESDAY Otele varıfl - kay t ifllemleri / Arriving to hotel - registration AÇILIfi / OPENING SALON A / HALL A AK/OC: AÇILIfi KONFERANSI / OPENING CONFERENCE Oturum baflkan / Chairperson: M. Kemal Sayar, Türkiye nsan beyin fonksiyonlar n n geliflimi: Esenli i Claude Robert Cloninger, USA sa lamak için psikobiyolojik hedefler belirlenmesi Evolution of human brain functions: Identifying psychobiological targets for promoting well-being KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-01: Epigenetik veya genetik: Hayat boyu gen - çevre etkileflmeleri Epigenetics or genetics: Gene-environment interactions over the life - span Oturum baflkanlar / Co-chairs: Nefle Kocabaflo lu, Türkiye - Alan Leslie Hudson, Canada Genlerden epigeneti e: Hastal klar n oluflum mekanizmalar Ahmet Korkmaz, Türkiye From genes to epigenetics: Etiopathogenic mechanisms of diseases Psikiyatrik bozukluklar: Genler mi? Ümit Baflar Semiz, Türkiye Çocukluk ça travmalar m? Psychiatric disorders: Genes or childhood traumas? DEHB: Genetik ve/veya edinsel mi? Özgür Öner, Türkiye ADHD: Genetics and /or acquired? Psikoz: Genler mi ve/veya ba ml l k yap c maddeler mi? Ali Doruk, Türkiye Psychosis: Genes and /or addictive subtances? Alzheimer demans : Genler mi ve/veya hayat tarz m? Engin Eker, Türkiye Alzheimer s dementia: Genes and /or life-style? Alzheimer hastal, genler ve biyobelirteçler Ifl n Baral Kulaks zo lu, Türkiye Alzheimer s disease, genes and biomarkers 23 KASIM 2011, ÇARfiAMBA / NOVEMBER 23, 2011 WEDNESDAY PS-02: Davran flsal ba ml l klar ve tedavileri: Son bilgilerin gözden geçirilmesi Behavioral addictions and treatments: Review of recent data Oturum baflkanlar / Co-chairs: Levent Sevinçok - Lut Tamam, Türkiye nternet ba ml l Lut Tamam, Türkiye Internet addiction Al flverifl ba ml l Levent Sevinçok, Türkiye Shopping addiction Patolojik kumar oynama Ömer fienormanc, Türkiye Pathological gambling Don Juanizm ve nemfomaniden hiperseksüel bozukluklara Sultan Do an, Türkiye From Don Juanism and nymphomania to hypersexual disorders Trikotillomani Ramazan Konkan, Türkiye Trichotillomania T k n rcas na yeme ba ml l n bir çeflidi mi? Fulya Maner, Türkiye Is binge eating a type of addiction? PS-03: Psikiyatride a r l sendromlar ve yönetimleri Painful syndromes in psychiatry and their managements Oturum baflkanlar / Co-chairs: Abdülkadir Çevik - Erol Göka, Türkiye Psikiyatrik bozukluklarda a r n n kiflilik özellikleri Mehmet Ak, Türkiye Personality characteristics of pain in psychiatric disorders A r kavfla nda fibromiyalji sendromu ve depresyon M. Kemal Sayar, Türkiye At the pain junction fibromyalgia syndrome and depression Aleksitimi ve a r l sendromlar Hüseyin Güleç, Türkiye Alexithymia and painful syndromes SSRI, SNRI antidepresanlar n psikiyatride a r l Abdurrahman Alt nda, Türkiye sendromlar n tedavilerindeki farkl l klar Differences of SSRI and SNRI antidepressants of painful syndromes treatments in psychiatry Psikiyatride a r l sendromlar için hipnoterapi M. Kerem Doksat, Türkiye Hypnotherapy for painful syndromes in psychiatry

10 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SALON A / HALL A KL-01: Gebelik döneminde opioid ba ml l n n tedavisi Peter R. Martin, USA Treatment of opioid dependence during pregnancy Oturum baflkan / Chairperson: Nazan Ayd n, Türkiye POSTER TARTIfiMALARI / POSTERS DISCUSSION 09:00-11:00 saatleri aras nda poster alan nda olacakt r. will be presented between 09:00-11:00 in the poster area KAHVE ARASI / COFFEE BREAK MD-01: Antidepresanlar intihar riski ile iliflkili de ildir Antidepressants are not associated with suicide risk Moderatör / Moderator : Serdar Dursun, Canada ddia eden / Proponent : Nesrin Dilbaz, Türkiye Karfl görüfl / Opponent : Hakan Türkçapar, Türkiye Ö LE YEME / LUNCH UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM Depresyon tedavisinde yeni ça : Valdoxan New era in depression treatment: Valdoxan MD-02: Antidepresanlar depresyon tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in treatment of depression Moderatör / Moderator : M. Zihni Sungur, Türkiye ddia eden / Proponent : Ian Anderson, UK Karfl görüfl / Opponent : Irving Kirsch, UK / USA KAHVE ARASI / COFFEE BREAK O uz Karamustafal o lu, Türkiye 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK SALON A / HALL A KL-02: Benzilpiperazin; s çan beyni nörokimyas ve Alan Leslie Hudson, Canada davran fl nda belirgin de ifliklikler oluflturan ekstazinin büyük bir kontaminant Benzylpiperazine; a major contaminant of ecstasy, induces marked changes in rat brain neurochemistry and behavior Oturum baflkan / Chairperson: lhan Yarg ç, Türkiye OP/JS-02: Malezya Psikiyatri Derne i Malaysian Psychiatric Association Madde ba ml l nda Malezya perspektifi Malaysian perspective of substance dependence Oturum baflkanlar / Co-chairs: Mohamed Husain Habil, Malaysia - Haluk Savafl, Türkiye Malezya da uyuflturucu sorunlar ve zarar Mohamed Husain Habil, Malaysia azaltma yaklafl m Drug problems and harm reduction approach in Malaysia Malezya da milli metadon idame tedavisi program Hazli Zakaria, Malaysia (MMTP*): Befl öncü proje hakk nda son durum National methadone maintenance therapy program (MMTP): An update of five pilot projects in Malaysia Maneviyat ile zenginlefltirilmifl ilaç ba ml l Rusdi Abd Rashid, Malaysia rehabilitasyon (SEDAR) program : Malezya da MMTP etkinli ini art rmak için yeni bir yaklafl m Spiritually enhanced drug addiction rehabilitation (SEDAR) program: The innovative ways to upscale MMTP in Malaysia Milli metadon idame tedavisi programı: Toplumla Umi Adzlin Silim, Malaysia iflbirli i için altyap y haz rlamak National MMTP: Paving the way towards liaison with the community *(MMTP) Metadon dame Tedavisi Program : Methadone Maintenance Therapy Program

11 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-04: Eriflkin dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u (DEHB) ve komorbidite Adult attention - deficit hyperactivity disorder (ADHD) and comorbidity Oturum baflkanlar / Co-chairs: Alan Leslie Hudson, Canada - Nesrin Dilbaz, Türkiye DEHB ve seyri Yasemen Ifl k Taner, Türkiye ADHD and prognosis Yetiflkin DEHB, dürtüsellik bileflenleri ve sald rganl k ile ba lant lar Yank Yazgan, Türkiye ADHD in adults: Impulsivity components and links with aggression DEHB ve madde kullan m Cengiz Tu lu, Türkiye ADHD and substance use Çocuklarda DEHB ve mizaç bozukluklar Rasim Somer Diler, USA ADHD and mood disorders in children DEHB ve psikotik bozukluklar Cengiz Baflo lu, Türkiye ADHD and psychotic disorders DEHB de, akademik ve mesleki sorunlar Mücahit Öztürk, Türkiye Academic and occupational problems in ADHD KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-06: Psikofarmakolojide nörogörüntüleme: Bir güncelleme Neuroimaging in psychopharmacology: An update Oturum baflkanlar / Co-chairs: Peter Martin, USA - Ali Saffet Gönül, Türkiye Demans, psikiyatrik bozukluklar, ilaç keflfi ve ötesinde Devrim Ünay, Türkiye nörogörüntüleme çal flmalar Neuroimaging studies in dementia, psychiatric disorders, drug discovery and more... Depresyon ve anksiyetede serotonerjik sistemin görüntüsü Murad Atmaca, Türkiye Imaging of the serotonergic system in depression and anxiety Nörogörüntüleme çal flmalar ile psikiyatrik bozukluklar Ali Saffet Gönül, Türkiye öngörülebilir mi? Can psychiatric disorders be predicted by neuroimaging studies? fiizofrenide ventrikül genifllemesinin gerçek anlam nedir? Bu çe Vedin, Türkiye ki boyuttan üçüncü boyuta What is the real meaning of ventricular enlargement in schizophrenia? From two dimensions to the third dimension Ö LE YEME / LUNCH 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-01: Uluslararas Biliflsel Psikoterapi Derne i International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP) Biliflsel Davran fl Terapisi (BDT) nde geliflmeler ve sorunlar Advances and problems in Cognitive Behavior Therapy (CBT) Oturum baflkanlar / Co-chairs: M. Zihni Sungur, Türkiye - Stefan Hofmann, USA Anksiyete bozukluklar n n tedavisinde son geliflmeler Stefan Hofmann, USA Recent advances in the treatment of anxiety disorders Bilimi prati e çevirmede son geliflmeler: Ev ödevleri ile Nikolaos Kazantzis, Australia iflbirlikçi amprizm ve kat l m Recent advances in translating science into practice: Collaborative empiricism and engagement with homework assignments Kan ta dayal bir yaklafl m olarak BDT: Tedavide M. Zihni Sungur, Türkiye alarmlar ve uygulama hatalar As an evidence based approach CBT: Alarms in the treatment and application mistakes PS-07: fiizofrenide antipsikotik kombinasyonlar n n mant : Epidemiyolojik ve klinik deliller The rationale of antipsychotic combinations in schizophrenia: Epidemiological and clinical evidences Oturum baflkanlar / Co-chairs: Pavel Mohr, Czech Republic - smail Ak, Türkiye fiizofrenide komorbidite mi efl-hastalanma m? Özcan Uzun, Türkiye Comorbidity vs co-occurrence in schizophrenia Atipik antipisikotik kullan m n n bilimsel temelleri nelerdir? Ender Taner, Türkiye What are the scientific bases of the use of atypical antipsychotics? Farmakogenetik ve antipsikotik kombinasyonlar Filiz Karada, Türkiye Pharmacogenetics and antipsychotic combinations Depresyon ve flizofreni aras nda ba lant var m d r? Abdullah Akpınar, Türkiye Is there any connection between depression and schizophrenia? K rk kat r m k rk sat r m? Antipsikotiklerin ekstrapiramidal ve Erdal Ifl k, Türkiye metabolik yan etkileri karfl s nda ne yapabiliriz? Between extrapyramidal and metabolic side effects of antipsychotics: What can we do? Antipsikotiklerin di er yan etkileri: Ne yapabiliriz? H. Murat Emül, Türkiye Other side effects of antipsychotics: What can we do?

12 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY PS-05: Psikiyatrik bozukluklar n tedavisinde beyin haritalama, TMU, NVU, biofeedback ve derin beyin uyar m Brain mapping, TMS, NVS, biofeedback and deep brain stimulation in treatment of psychiatric disorders Oturum baflkan / Chairperson: Ercan Abay - Nevzat Tarhan, Türkiye Psikiyatrik bozukluklar n tedavisinde beyin haritalama, Mert Savrun, Türkiye bilgisayarl EEG ve biofeedback Brain mapping and computerized EEG treatment and biofeedback of psychiatric disorders Depresyon tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyar m (TMU) Ayhan Algül, Türkiye Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) as a treatment for depression Depresyon için en iyi TMU yöntemi nedir? En son rtmu Nevzat Tarhan, Türkiye deprsesyon tedavi protokolleri What is the best method of targeting TMS for depression? Novel rtms depression treatment protocols Depresyon d fl ndaki di er psikiyatrik bozukluklar için Bahadır Bakım, Türkiye TMU ne vaadediyor? Gelecek perspektifleri What does transcranial magnetic stimulation (TMS) promise in psychiatric disorders other than depression? Future perspectives Nöropsikiyatrik bozukluklar n bir tedavi alternatifi Mehmet Ayd n, Türkiye olarak derin beyin uyar m Deep brain stimulation as an alternative treatment for neuropsychiatric disorders Depresyon tedavisinde Nervus Vagus Uyar m (NVU) Sadiye Visal Buturak, Türkiye Nervus Vagus Stimulation (NVS) in depression treatment KAHVE ARASI / COFFEE BREAK POSTER SUNUMLARI / POSTER SESSIONS Oturum baflkanlar / Co-chairs: Haluk Savafl - Ayhan Algül, Türkiye PP-108 Comparison of superoxide dismutase, glutathione peroxidase and adenosine deaminase activities between respiratory and nocturnal subtypes of patients with panic disorder Osman Özdemir, Yavuz Selvi, Halil Özkol, Yasin Tülüce, Lutfullah Befliro lu PP-090 Obsesif-kompulsif bozuklukta beyin kökenli nörotrofik faktör (BDNF) Val66Met polimorfizminin yürütücü ifllevler üzerine etkisi Raflit Tükel, Hakan Gürvit, Berna Özata, Banu Aslantafl Ertekin, Erhan Ertekin, Bengi Baran, fiükriye Akça Kalem, Nalan Öztürk, Güher Saruhan Direskeneli PP-061 Ötimik bipolar hastalarda biliflsel ifllevlerin tekli ve çoklu ilaç kullan mlar na göre de erlendirilmesi Birgül Elbozan Cumurcu, R fat Karl da, fiükrü Kartalc, Ifl l Gö cegöz Gül, Süleyman Demir, Bahar Yeflil PP-115 Majör depresif bozuklukta olfaktör bulbus hacmi ve koku ifllevlerinin de erlendirilmesi Meral Akb y k, O uz Karamustaf o lu 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY Ö LE YEME / LUNCH SÖZLÜ SUNUMLAR / ORAL SESSIONS Oturum baflkanlar / Co-chairs: Ali Saffet Gönül - Yasin Bez, Türkiye SO-01 Bacopa monniera: Current trends and future directions Ref. No: 93 Chris Neale, Andrew Scholey, Matthew Hughes, Patrick Johnston SO-02 Association of the DRD2 TaqIA, 5-HT1B A-161T, and CNR G/A Ref. No: 143 polymorphisms with alcohol dependence: A single center study in the Denizli Province of Turkey Ceyhan Balc fiengül, Mehmet Emin Erdal, Cem fiengül, Özlem zci Ay, Muharrem Efe, Mustafa Ertan Ay, Hasan Herken SO-03 Treating psychotic substance abuse patients with opioid Ref. No: 102 agonist therapy and the atypical antipsychotic olanzapine Maria Chiara Pieri SO-04 A comparison of the effects of typical and atypical antipsychotics Ref. No: 111 on the basolateral amygdala of rats using deep brain EEG recordings Oytun Erbas, Saylav Bora SO-05 The effect of cognitive-behavioral therapy in reducing the feeling of Ref. No: 142 emotional pressure and blood sugar control in patients with type 2 diabetes Shahnam Abolghasemi, Ghahraman Mahmodi, Mandana Zafari SO-06 Acute effects of nicotine on working and reference memory in rats Ref. No: 110 using a 12-arm radial maze Mahsa Movahed Abtahi, Hosein Molavi, Jamal Moshtaghian, Karim Askari SO-07 The relationship between personality characteristics and internet Ref. No: 243 addiction in adolescents Jalal Shafaie, Sharooz Farjad SO-08 The sigma-1 receptor ligand, PRE-084, reduced infarct volume, Ref. No: 131 neurological deficits, pro-inflammatory cytokines, and enhanced anti-inflammatory cytokines after embolic stroke in rats Mohammad Allahtavakoli, Bevyn Jarrott

13 B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY SÖZLÜ SUNUMLAR / ORAL SESSIONS SO-09 Comparison of the effects of bupropion and fluoxetine on Ref. No: 254 reaction time in adults with major depressive disorder in a 4-week, single-blind study Farshad Hashemian, Marjan Sadat Tabatabayi, Ali Sharifi, Marzieh Majd SO-10 A placebo-controlled double-blind add-on study of Ginseng in opioid Ref No: 294 withdrawal syndrome Ofogh Bigdeli, Farshad Hashemian, Majid Shohrati, Azarakhsh Mokri, Marzieh Majd SO-11 An in vitro analysis of disintegration times of different formulations Ref. No: 114 of orally disintegrating olanzapine Murat Alt n, Levent Alev, Kübra Özbek, David Hobbs, Jamie Karagianis, Tamas Treuer, Joel Raskin SO-12 Effect of duloxetine on functional outcomes in patients with major Ref. No: 118 depressive disorder Levent Alev, Murat Alt n, Kübra Özbek, David Sheehan, Adam Meyers, Jonna Ahl, Apruva Prakash, Tina Marie Myers Oakes SO-13 Effect of vitamin D on zinc status, carbohydrate metabolism, and activities Ref. No: 92 of some enzymes in alloxan-diabetic rats fed on a zinc deficient diet Zine Kechrid, Malika Hamdikene SO-14 Gabapentin in the treatment of opioid withdrawal Ref. No: 152 Gholam Reza Kheirabadi, Mehrdad Salehi, Mohammad Reza Maracy, Mansor Ranjkesh SO-15 The role of transcranial magnetic stimulation in cognitive processes and Ref. No: 103 treatment of psychiatric disorders Serwa Mohamadzadeh Ashna SO-16 Oxytocin inhibition of pentylenetetrazole-induced convulsions and its Ref. No: 112 identification by behavioral measurement and thalamic EEG in the rats Oytun Erbas, Vedat Evren, Saylav Bora, Gonul O. Peker SO-17 The effects of metoprolol and diltiazem in the prolonged QTc interval Ref. No: 128 caused by ziprasidone injection in rats Oytun Erbas 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY PS-08: Tamamlay c alternatif psikotrop ilaçlarda son geliflmeler: Psikiyatrik bozukluklarda bal k ya (omega-3 ya asidleri), vitamin B12, folat ve di er ekleme tedavileri Advances in complementary alternative psychotropic drugs: Fish oil (omega-3 fatty acids), vitamine B12, folate ve other add-on therapies in psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Manickam Thirunavukarasu, India - Mesut Çetin, Türkiye Psikiyatrik bozukluklarda bal k ya (omega-3 ya asidleri), Cemal Kaya, Türkiye vitamin B12, folat ve di er ekleme tedavilerinin etki mekanizmalar nelerdir? What are the mechanisms of omega-3 fatty acids, vitamine B12, folate and other add-on therapies in psychiatric disorders? DEHB tedavisinde bal k ya (omega-3 ya asidleri) brahim Durukan, Türkiye Omega-3 fatty acids in ADHD treatment Sürdürüm tedavisinde bal k ya (omega-3 ya asidleri) Arma an Samanc, Türkiye faydal m? Are omega-3 fatty acids useful in maintenance treatments? Bal k ya (omega-3 ya asidleri) gebelik ve süt verme Evrim Özkorumak, Türkiye dönemindeki depresyon tedavisinde neler vaadediyor? Is fish oil promising in treating depression during pregnancy and lactation? St. John s Wort alternatif bir depresyon tedavisi olabilir mi? Çiçek Hocao lu, Türkiye Can St. John s Wort be an alternative treatment of depression? Di er psikiyatrik bozukluklarda (uyku, a r, v.b.) tamamlay c Bülent Bahçeci, Türkiye t p alternatifleri Complementary medicine alternatives in other psychiatric disorders (sleep, pain, etc.) KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

14 KURSLAR COURSES B L MSEL PROGRAM 24 KASIM 2011, PERfiEMBE / NOVEMBER 24, 2011 THURSDAY KC-01: Temel biyoistatistik - bölüm 1 Basic biostatistics - part 1 Selim Kılıç, Türkiye KC-02: Orta düzey biyoistatistik - bölüm 1 Intermediate biostatistics - part 1 Cengiz Han Aç kel, Türkiye SALON D / HALL D SALON E / HALL E KC-04: Fark ndal k - kabullenme temelli terapiler Mindfulness and acceptance based therapies Kültegin Ögel, Türkiye KC-01 ve KC-02 Kurs katılımcılarının mutlaka yanlar nda NOTEBOOK veya NETBOOK getirmeleri rica olunur. KC-01 & KC-02 Course participants should bring NETBOOK or NETBOOK with them. KC-01 ve KC-02 kurslarına kat l m 15 kifli ile s n rl oldu undan önceden kay t yapt r lmas önemle rica olunur. KC-01 ve KC-02 kursları haricindeki kurslar ve atölye çalıflmaları için kat l mc s n rlamas yoktur. Her bir kurs / workshop için ayr kay t yapt r lmas gerekmektedir. Kayıt ücreti 10.-Euro dur. KC-01 & KC-02 Course registration is limited to 15 people for each and early application is recommended to register. There is no limit to the number of participants for courses other than KC-01 and KC-02 courses which are limited with 15 participants each. Registration is required for each course and workhop. Registration fee is 10.-Euro TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM TEDAV fib RL E T M PROGRAMI THERAUPATIC ALLIENCE EDUCATION PROGRAM Hakan Türkçapar Sponsor / Sponsored by Tedavi flbirli i E itim Program 40 kifli ile s n rl d r. Kay t için erken baflvuru tavsiye edilir. Theraupatic Allience Education Program is limited to 40 people. Early application is recommended to register. 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK SALON A / HALL A KL-03: Çocuklarda bipolar depresyona karfl n unipolar Rasim Somer Diler, USA depresyon: Etyoloji, tan ve tedavisi hakk nda neler biliyoruz? Unipolar versus bipolar depression in children: What do we know about the etiology, diagnosis, and treatment? Oturum baflkan / Chairperson: Tümer Türkbay, Türkiye MD-03: Antidepresanlar bipolar bozukluklar n tedavisinde faydal d r Antidepressants are useful in the treatment of bipolar disorders Moderatör / Moderator : Haluk Savafl, Türkiye ddia eden / Proponent : Selçuk K rl, Türkiye Karfl görüfl / Opponent : Kaan Kora, Türkiye Ö LE YEME / LUNCH UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM Depresyonda dopaminin yeri ve bupropion Dopamine in depression & bupropion Özmen Metin, Türkiye PS-13: Hormonlar ve psikiyatrik bozukluklar Hormones and psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Constantin Soldatos, Greece - brahim Balc o lu, Türkiye Hipotalamik - pitüiter - adrenal eksen Ertu rul Eflel, Türkiye The hypothalamic - pituitary - adrenal axis Tiroid ekseni Tayfun Turan, Türkiye Thyroid axis Sosyal davran fl üzerine oksitosinin etkileri Nuray Atasoy, Türkiye Effects of oxytocin on the social behavior nsülin Mesut Çetin, Türkiye Insulin Seks steroidleri Erdem Deveci, Türkiye Sex steroids Melatonin Müfit U ur, Türkiye Melatonin

15 international union of basic and clinical pharmacology B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KL-04: Transkültürel psikiyatri: ABD'de uygulama ve örnek Alican Dalk l ç, USA vakalar ve Türkiye'de durum Transcultural psychiatry: Practice and sample cases in USA and status in Türkiye Oturum baflkan / Chairperson: Erol Göka, Türkiye KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-04: Uluslararas Temel ve Klinik Farmakoloji Birli i The International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Psikoaktif ilaçlar n farmakogenomisi Pharmacogenomics of psychoactive drugs Oturum baflkanlar / Co-chairs: Ingolf Cascorbi, Germany - Feyza Ar c o lu, Türkiye Tedaviye dirençli depresyonda polimorfik ilaç Tanja Brueckl, Germany tafl y c lar n n rolü Role of polymorphic drug transporters in treatment resistant depression Farmakogenetik özellikler ve kiflilik aras ndaki iliflki Adrián Llerena, Spain Relationship between pharmacogenetic traits and personality Antipsikotiklere karfl afl r duyarl l n genetik nedenleri - Ingolf Cascorbi, Germany klozapin hikayesi Genetic causes of hypersensitivity to antipsychotics - the clozapine story * This session is organized by Turkish Association for Psychopharmacology (TAP), with support from the IUPHAR Section of Pharmacogenetics "DÜfiÜNEN fiarkilar" SOSYAL PROGRAM Düflünen fiark lar konser program nda Demet Sa ro lu ve orkestras na, Soner Ar ca, Dr. Vedat Bilgiç ve Volkan Uruk efllik edecektir. SALON A / HALL A 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY PS-09: Anksiyete bozukluklar nda preklinik çal flmalardan klinik prati e From preclinical studies to clinical practice in anxiety disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Hayriye Elbi - Raflit Tükel, Türkiye Anksiyete bozukluklar nda davran flsal modeller Hüseyin Günay, Türkiye Behavioral models in anxiety disorders Anksiyete bozukluklar nda farmakolojik modeller M. Murat Demet, Türkiye Pharmacological models in anxiety disorders Anksiyete bozukluklar nda genetik modeller Nurper Erberk Özen, Türkiye Genetic models in anxiety disorders Anksiyete bozukluklar nda preklinik uygulamalarda Raflit Tükel, Türkiye yeni ilaç molekülleri New drug molecules in pre-clinical applications of anxiety disorders Genel hastanelerde anksiyete bozukluklar n n s kl Hayriye Elbi, Türkiye The frequency of anxiety disorders in general hospitals Anksiyete bozukluklar nda farmakoterapi mi, psikoterapi mi? fiebnem Pırıldar, Türkiye Pharmacotherapy vs psychotherapy in anxiety disorders? KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-11: Gebelik ve laktasyon dönemlerinde psikotrop ilaç tedavisi Psychotropic drug treatments during pregnancy and lactation Oturum baflkanlar / Co-chairs: Servet Ebrinç - Nihat Alpay, Türkiye fiizofreni Bülent Kayahan, Türkiye Schizophrenia Bipolar bozukluklar Fisun Akdeniz, Türkiye Bipolar disorders OKB Servet Ebrinç, Türkiye OCD Depresyon Gökay Alpak, Türkiye Depression Madde ba ml l Zehra Ar kan, Türkiye Substance dependency Panik bozukluk Faruk U uz, Türkiye Panic disorder

16 B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY Ö LE YEME / LUNCH KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-14: Travman n efllik etti i psikiyatrik bozukluklarda klinik seyir ve tedavi sorunlar Clinical course of psychiatric disorders associated with trauma and treatment issues Oturum baflkanlar / Co-chairs: Nahit Özmenler - Ümit Baflar Semiz, Türkiye Travma ve psikotik bozukluklar Selma Bozkurt Zincir, Türkiye Trauma and psychotic disorders Travma ve duygudurum bozukluklar Medine Yaz c Güleç, Türkiye Trauma and mood disorders Travma ve anksiyete bozukluklar Esin Evren K l çaslan, Türkiye Trauma and anxiety disorders Travma ve kiflilik bozukluklar Barbaros Özdemir, Türkiye Trauma and personality disorders Travma ve ba ml l klar Taner Öznur, Türkiye Trauma and dependencies Travma ve cinsel ifllev bozuklukları Murat Erdem, Türkiye Trauma and sexual dysfunctions OP/JS-03: Helenik Psikiyatri ve lgili Bilimler Derne i Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences Uyku ve uyan kl k bozukluklar n n farmakolojik yönetimi Disorders of sleep and wakefulness and their pharmacological management Oturum baflkanlar / Co-chairs: Constantin Soldatos, Greece - Sunar Birsöz, Türkiye Uykusuzluk ve hipnotiklerin uyku üzerine etkileri Constantin Soldatos, Greece Insomnia and the effects of hypnotics on sleep Hipersomniler ve vijilans artt r c bilefliklerin etkileri Antigone Papavasiliou, Greece Hypersomnias and the effects of vigilance - promoting compounds Depresyon ve antidepresanlar n uyku üzerine etkileri Thomas Paparrigopoulos, Greece Depression and the effect of antidepressants on sleep 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-16: Esrar; rahatlamadan delili e Marijuana; from mellow to madness Oturum baflkanlar / Co-chairs: Mohamed Husain Habil, Malaysia - Zehra Ar kan, Türkiye Türkiye'de esrar ba ml l oran nedir? Hakan Coflkunol, Türkiye What is prevalence of cannabis dependence in Türkiye? Esrar kullan m n n biliflsel ifllevler üzerine etkisi Cüneyt Evren, Türkiye The effect of cannabis use on cognitive functions Esrar psikozunun baflka maddelerle oluflan psikozlardan Mükerrem Güven, Türkiye farklar The differences of marijuana psychosis from other substance induced psychoses Esrar psikozunun farmakolojik tedavisi Ömer Geçici, Türkiye Pharmacological treatment of cannabis psychosis Esrar ba ml l tedavisinde SSG leri Musa Tosun, Türkiye Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the treatment of cannabis dependence Madde kaynakl psikozun farmakolojik ilaç tedavisi, Osman Vırıt, Türkiye ilaç etkileflimleri ve düflünceler Pharmacological drug treatment of substance-induced psychosis, drug interactions, and considerations

17 B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-10: Glutamaterjik modülatörler gelece in depresyon tedavisinin hedefi mi? Will glutamatergic modulators be a target for the future therapy of depression? Oturum baflkanlar / Co-chairs: Cyril Höschl, Czech Republic - Glen Baker, Canada Geleneksel antidepresanlarla tedavi ve sorunlar Ayflegül Y ld z, Türkiye Treatment with traditional antidepressants and related problems Glutamaterjik sistem ve depresyon nörobiyolojisindeki önemi Feyza Ar c o lu, Türkiye Glutamatergic system and its importance in the neurobiology of depression Glutamaterjik sistem ve antidepresan tedavisi ile iliflkili Hasan Herken, Türkiye genetik göstergeler Glutamatergic system and genetic markers associated with antidepressant treatment Antidepresan olarak ketamin ve di er glutamaterjik modülatörler Serdar Dursun, Canada Ketamine and other glutamatergic modulators as an antidepressant Atipik antipsikotiklerin herhangi bir glutamaterjik etkisi var m d r? Kemal Yaz c, Türkiye Do atypical antipsychotics have any glutamatergic effect? PS-12: Çocukluk ça psikiyatrik bozukluklar nda vitamin ve mineral ekleme tedavisi Vitamin and mineral supplementation in treatment of childhood psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Tümer Türkbay - Özgür Öner, Türkiye Demir ekleme Ayhan Bilgiç, Türkiye Iron supplementation Çinko ekleme Ebru Kültür Çengel, Türkiye Zinc supplementation Kalsiyum ve vitamin D ekleme Ömer Faruk Akça, Türkiye Calcium and Vitamin D supplementation Kolesterol ve Omega 3 ya asitleri ekleme Sabri Hergüner, Türkiye Cholesterol and Omega 3 fatty acids supplementation B12 vitamini ve folat ekleme Burak Do angün, Türkiye Vitamin B 12 and folate supplementation Antioksidan vitaminler ekleme Betül Mazlum, Türkiye Antioxidant vitamin supplementation Ö LE YEME / LUNCH 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-15: Depresyon ve a r Depression and pain Oturum baflkanı / Chairperson: Selçuk K rl, Türkiye Depresyonda a r n n epidemiyolojisi Sayg n Eker, Türkiye Epidemiology of pain in depression Depresyonda a r n n klinik özellikleri ve oluflma düzene i Selçuk K rl, Türkiye Clinical characteristics and mechanism of pain in depression A r ve depresyonun klinik ve oluflma düzene i aç s ndan Yusuf Sivrio lu, Türkiye etkileflimi Interaction of pain and depression in terms of clinical characteristics and mechanism Depresyonda a r n n tedaviye etkisi Cengiz Akkaya, Türkiye Impact of pain on treatment in depression KAHVE ARASI / COFFEE BREAK PS-17: Tedavi direncini yenmek: Bir güncelleme Overcoming treatment resistance: An update Oturum baflkanlar / Co-chairs: Orhan Do an- Sefa Sayg l, Türkiye Tedaviye dirençli psikiyatrik bozukluklar ve komorbiditeler Tunç Alk n, Türkiye Treatment resistant psychiatric disorders and comorbidities Tedaviye dirençli psikiyatrik bozukluklar ve travma öyküsü M. Akif Ersoy, Türkiye Treatment resistant psychiatric disorders and trauma history Tedaviye dirençli psikotik bozukluklarda stratejiler M. Emin Ceylan, Türkiye Strategies in treatment resistant psychotic disorders Tedaviye dirençli depresyonda stratejiler Selçuk Aslan, Türkiye Strategies in treatment resistant depression Tedaviye dirençli panik bozuklukta stratejiler Erhan Bayraktar, Türkiye Strategies in treatment resistant panic disorders Tedaviye dirençde psikososyal müdahaleler Mustafa Y ld z, Türkiye Psychosocial interventions in resistance to treatment

18 KURSLAR COURSES B L MSEL PROGRAM 25 KASIM 2011, CUMA / NOVEMBER 25, 2011 FRIDAY KC-03: Somatizasyon bozukluklar tedavisinde BDT CBT in somatization disorders Axel Würz, UK AÇ/WS-01: Panik bozukluk yönetimi Management of panic disorder Serdar Güner, The Netherlands KC-01: Temel biyoistatistik - bölüm 2 Basic biostatistics - part 2 Selim Kılıç, Türkiye KC-02: Orta düzey biyoistatistik - bölüm 2 Intermediate biostatistics - part 2 Cengiz Han Aç kel, Türkiye SALON D / HALL D SALON E / HALL E KC-01 ve KC-02 Kurs katılımcılarının mutlaka yanlar nda NOTEBOOK veya NETBOOK getirmeleri rica olunur. KC-01 & KC-02 Course participants should bring NETBOOK or NETBOOK with them. KC-01 ve KC-02 kurslarına kat l m 15 kifli ile s n rl oldu undan önceden kay t yapt r lmas önemle rica olunur. KC-01 ve KC-02 kursları haricindeki kurslar ve atölye çalıflmaları için kat l mc s n rlamas yoktur. Her bir kurs / workshop için ayr kay t yapt r lmas gerekmektedir. Kayıt ücreti 10.-Euro dur. 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK SALON A / HALL A OP/JS-05: Hindistan Psikiyatri Derne i Indian Psychiatric Society Obsesif kompulsif bozuklu un (OKB) un günümüzdeki kavram Current concept of obsessive compulsive disorder (OCD) Oturum baflkanlar / Co-chairs: Manickam Thirunavukarasu, India - Numan Konuk, Türkiye Obsesif kompulsif bozukluk kavram n n Manickam Thirunavukarasu, India günümüzdeki anlam Current understanding of the concept of obsessive compulsive disorder Obsesif kompulsif bozuklu un biyolojik teorileri A. Shyam Sundar, India Biological theories of obsessive compulsive disorder OKB da psikofarmakolojik ve somatik müdahaleler Kandasamy Arun, India Psychopharmacological and somatic interventions in OCD OKB da psiko-sosyal yaklafl mlar Manickam Thirunavukarasu, India Psycho-social interventions in OCD KL-06: Anksiyete ve depresyonda erken müdahale: Joseph Zohar, Israel Bildiklerimiz, bilmediklerimiz ve bilmemiz gerekenler? Early intervention in anxiety and depression: What we know, what we don't know and what we should know? Oturum baflkan / Chairperson: O uz Karamustafal o lu, Türkiye Ö LE YEME / LUNCH KC-01 & KC-02 Course registration is limited to 15 people for each and early application is recommended to register. There is no limit to the number of participants for courses other than KC-01 and KC-02 courses which are limited with 15 participants each. Registration is required for each course and workhop. Registration fee is 10.-Euro

19 B L MSEL PROGRAM 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY SALON A / HALL A OP/JS-06: Çek Nöropsikofarmakoloji Derne i Czech NeuroPsychopharmacological Society (CNPS) fiizofreni modellerinden klinik sonuçlara: Psikofarmakolojik bir perspektif From models of schizophrenia to clinical outcome: A psychopharmacological perspective Oturum baflkanlar / Co-chairs: Cyril Höschl, Czech Republic - Özcan Uzun, Türkiye fiizofreni ile ilgili temel kavramlar: Deneysel yaklafl mlar Cyril Höschl, Czech Republic Basic concepts of schizophrenia: Experimental approaches fiizofreninin hayvan modellerinde geçerlilik öngörüsü Tomas Palenicek, Czech Republic Prediction validity in animal models of schizophrenia fiizofreninin insan modelinde geçerlili ini sürdürenler ve Jiri Horacek, Czech Republic sürdürmeyenler The ins and outs of human model of schizophrenia Önce güvenlik, sonra etkililik mi? Kontrollü verilerin Pavel Mohr, Czech Republic yoklu unda tedavide korkular ve ihtiyaçlar Safety first, efficacy second? Fear and needs of treatment in the absence of controlled data KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OP/JS-07: Kanada Nöropsikofarmakoloji Koleji Canadian College of Neuropsychopharmacology Psikotrop ilaç gelifltirmede ilerlemeler: Psikiyatrik bozukluklar için ümit vaadeden yeni hedefler ve ajanlar Advances in psychotropic drug development: Promising novel targets and agents for psychiatric disorders Oturum baflkanlar / Co-chairs: Glen Baker, Canada - Mesut Çetin, Türkiye Psikiyatrik hastal klar n tedavisinde yeni olas Alan Leslie Hudson, Canada tedavi yaklafl mlar olarak yeni imidazolin bileflikleri Novel imidazoline compounds as potential new therapies for psychiatric disorders Antipsikotik hedefleri ve ilaç gelifltirmede son yenilikler Serdar Dursun, Canada Advances in antipsychotic targets and drug development Antidepresan hedefleri ve ilaç gelifltirmede son yenilikler Glen Baker, Canada Advances in antidepressant targets and drug development KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KL-05: Psikiyatride t bbi marihuana kullan m Tahir Tellio lu, USA Medical marijuana use in psychiatry Oturum baflkan / Chairperson: Ömer Geçici, Türkiye PS-19: Psikofarmakolojik ve di er terapötik yaklafl mlar n etkileri nörodejeneratif mi; nörorejeneratif mi? Son bilgilerin gözden geçirilmesi Are the effects of psychopharmacological and other therapeutic approaches neuroregenerative or neurodegenerative? Review of recent data Oturum baflkanlar / Co-chairs: Rüstem Aflk n - A. Saffet Gönül, Türkiye Hipokampal nörojenez nedir? Ça dafl Eker, Türkiye What is the hippocampal neurogenesis? Psikotroplar n etkileri Ömer Aydemir, Türkiye Effects of psychotropics EKT, TMS ve di er tedavi yaklafl mlar n n etkileri Alpay Atefl, Türkiye Effects of ECT, TMS, and others Psikoterapilerin etkileri Mine Özmen, Türkiye Effects of psychotherapies Fiziksel egzersizin etkileri Hakan Balıbey, Türkiye Effects of physical exercise Ö LE YEME / LUNCH

20 B L MSEL PROGRAM 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY PS-21: DEHB na efllik eden bozukluklara tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to comorbidities of ADHD Oturum baflkanlar / Co-chairs: Meral Berkem, Türkiye - Rasim Somer Diler, USA Çocukluk döneminde DEHB'na efllik eden bozukluklara Tümer Türkbay, Türkiye tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to psychiatric comorbidities of ADHD in children Ergenlik döneminde DEHB'na efllik eden bozukluklara Bengi Semerci, Türkiye tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to psychiatric comorbidities of ADHD in adolescents Eriflkinlik döneminde DEHB'na efllik eden bozukluklara lhan Yarg ç, Türkiye tedavi yaklafl mlar Treatment approaches to psychiatric comorbidities of ADHD in adults Çocuklarda DEHB ve efllik eden nörolojik bozukluklarda tedavi Murat Yüce, Türkiye Treating children with ADHD and comorbid neurological disorders DEHB na efllik eden bozukluklar n tedavisinde ilaç etkileflimleri Osman Abal, Türkiye Drug interactions in medications for comorbidities of ADHD KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 26 KASIM 2011, CUMARTES / NOVEMBER 26, 2011 SATURDAY PS-22: ki uçlu bozuklukla nas l mücadele edelim? K lavuzlardan uygulamaya: Mitler ve gerçekler How to fight with bipolar disorder? From guidelines to clinical practice: Myths and realities Oturum baflkanlar / Co-chairs: Haluk Savafl - Erhan Kurt, Türkiye K lavuzlar nas l haz rlan yor? Gerekli mi? Yasin Bez, Türkiye Nas l kullan lmal, fayda ve k s tl l klar neler? How the guidelines are prepared? Are they necessary? How to use them? Their benefits and limitations? Manik atak k lavuzlarda nas l tedavi ediliyor, gerçekler neler? Numan Konuk, Türkiye Manic episode: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu depresyon k lavuzlarda nas l tedavi ediliyor, Haluk Savafl, Türkiye gerçekler neler? Bipolar depression: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu bozuklukta idame tedavisi k lavuzlarda nas l, brahim Eren, Türkiye gerçekler neler? Maintenance in bipolar disorder: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu bozuklukta karma hecme k lavuzlarda nas l Ahmet Ünal, Türkiye tedavi ediliyor, gerçekler neler? Mixed episode in bipolar disorder: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? ki uçlu bozukluk tip II k lavuzlarda nas l tedavi ediliyor, Cengiz Baflo lu, Türkiye gerçekler neler? Type II bipolar disorder: Treatment recommendations in guidelines and clinical challenges / realities? KAHVE ARASI / COFFEE BREAK

GENEL PROGRAM GENERAL PROGRAM

GENEL PROGRAM GENERAL PROGRAM GENEL PROGRAM GENERAL PROGRAM 23 KASIM 2011, ÇARfiAMBA / NOVEMBER 23, 2011 WEDNESDAY SAAT TIME SALON A / HALL A SALON B / HALL B SALON C / HALL C 13.30 OTELE VARIfi - KAYIT filemler / ARRIVING TO HOTEL

Detaylı

Bağımlıklık potansiyeli olan anksiyete bozukluğu olgularının idaresi Nesrin Dilbaz. Negatif belirtili şizofreni ve şizoobsesif olgular Erdal Işık

Bağımlıklık potansiyeli olan anksiyete bozukluğu olgularının idaresi Nesrin Dilbaz. Negatif belirtili şizofreni ve şizoobsesif olgular Erdal Işık BİR BAKIŞTA PROGRAM BİLİMSEL PROGRAM - 15 KASIM 2012, PERŞEMBE 13:00-14:00 Varış ve Kayıt işlemleri 15:00 15:30-16:30 Açılış M. Alpay Ateş Açılış Konferansı Moderatör: Alican Dalkılıç (Temple Üniversitesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

THD 7th International Medical Hypnosis Congress

THD 7th International Medical Hypnosis Congress THD 7th International Medical Hypnosis Congress AWARENESS AND HYPNOSIS Istanbul-TURKIYE 12 14th April, 2013 Bu kongre ESH (Avrupa Hipnoz Derneği) tarafından 20 ECH (European Certificate of Hypnosis/ Avrupa

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

Duyurular. Ps kofarmakoloj Derne TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY STANBUL 2005

Duyurular. Ps kofarmakoloj Derne TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY STANBUL 2005 Duyurular Ps kofarmakoloj Derne TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY STANBUL 2005 Psikofarmakoloji Derne i (PD), GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Ruh Sa l ve Hastal klar Servisi ve Klinik Psikofarmakoloji

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Yıldız Burkovik Doğum Tarihi: 29 Temmuz 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ist. Üniv Edebiyat Fakültesi 1984 Y. Lisans Adli Bilimler Ist.Üniv

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ve 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ve 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ve 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ Modern Psikofarmakolojinin Tarihçesi Bilindiği gibi, modern psikofarmakoloji çağının 1952 yılında klorpromazinin

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : 1. Adı Soyadı : Ayşegül Selcen GÜLER ÖZGEÇMİŞ 2. Unvanı : Uzman doktor 3. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi 1997-2003 Y. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi

Detaylı

13 Nisan Çarşamba (Sabancı Kültür Merkezi) Prof. Dr. Nahit MOTAVALLI MUKADDES. Otizm Spektrum Bozuklukları 10:00-12:00. Prof. Dr.

13 Nisan Çarşamba (Sabancı Kültür Merkezi) Prof. Dr. Nahit MOTAVALLI MUKADDES. Otizm Spektrum Bozuklukları 10:00-12:00. Prof. Dr. 13 Nisan Çarşamba (Sabancı Kültür Merkezi) Prof. Dr. Nahit MOTAVALLI MUKADDES Otizm Spektrum Bozuklukları 10:00-12:00 Prof. Dr. Yankı YAZGAN 13:30-15:30 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 13 Nisan

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2001-2005 Y.

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

SON DUYURU ve PROGRAM FINAL ANNOUNCEMENT & PROGRAMME

SON DUYURU ve PROGRAM FINAL ANNOUNCEMENT & PROGRAMME Psikofarmakoloji Derne i, GATA Haydarpafla Psikiyatri, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Turkish Association for Psychopharmacology, Psychiatry Department of Gulhane Medical Academy & Bulletin of Clinical

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr.

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr. ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN ÖZGEÇMİŞ E-Posta: ozkana@hacettepe.edu.tr Telefon: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe Yerleşkesi Çankaya / ANKARA Eğitim Mezuniyet

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs KISSADAN HİSSE SUNUM PLANI Genel değerlendirme EKT TMU tdcs ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PSIKOFARMAKOLOJİ DIŞI YAKLAŞIMLAR Biyopsikososyal Yaklaşım Etyoloji ve Patofizyoloji Psikolojik Faktörler B i r e y s e

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans GÖKÇE GEYİK 01.04.1991 Sarıyer / İSTANBUL Ehliyet (B) Abdulbaki Gölpınarlı Cad. Ferah Mah. Neşe Sok. Şekeroğlu Apt. No 5/2 Üsküdar / İSTANBUL 0536 966 50 44 gokcee_geyikk@hotmail.com gokcegeyik@yahoo.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1982 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Pr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh 1985-1990

Detaylı

Duygusal ve Davran sal Bozukluklar n Tan m 2

Duygusal ve Davran sal Bozukluklar n Tan m 2 Ç NDEK LER Bölüm 1 Giri 1 Duygusal ve Davran sal Bozukluklar n Tan m 2 Normal D Davram lar Belirlemede Öznellik 2 Geli imsel De i imlerin Bir Bireyin Davran sal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki Etkileri

Detaylı

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle

Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle fiizofreni son y llarda ülkemizin sa l k gündemi içinde giderek artan bir yer iflgal etmektedir. Bu hastal n ilaçla tedavisinde sa lanan büyük geliflmelere karfl l k ülkemizde, bak m ve rehabilitasyon

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

ı. Adı Soyadı Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ :Filiz İzci İletişim Bilgileri Adres : : filizizci@yahoo.com Telefon Mail

ı. Adı Soyadı Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ :Filiz İzci İletişim Bilgileri Adres : : filizizci@yahoo.com Telefon Mail ı. Adı Soyadı :Filiz İzci ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : filizizci@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 16.01.1980 3. Unvanı : Uzman Hekim 4. Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu Derece Alan

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması DOI: 10.5455/NYS.20151221025259 10.5455/NYS20160314054530 Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Ender

Detaylı

9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA 9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA 13:00 PANEL 1 - PRODROMAL PSİKOZ ÇALIŞMA GRUBU 1 ÇALIŞMA GRUBU 2 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burak Baykara Prodromal Psikoz Nedir? Ne Değildir? Doç. Dr. Burak Baykara Prodromal Psikoz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

CURRICULUM VITALE. 1. Name & SURNAME: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DATE OF BIRTH: TITLE: Associate Professor 4.

CURRICULUM VITALE. 1. Name & SURNAME: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DATE OF BIRTH: TITLE: Associate Professor 4. CURRICULUM VITALE 1. Name & SURNAME: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DATE OF BIRTH: 15.01.1969 3. TITLE: Associate Professor 4. EDUCATION STATUS: Degree Field of Education University Year Undergraduate Medical

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

Prof.Dr. Serhat Çıtak

Prof.Dr. Serhat Çıtak Prof.Dr. Serhat Çıtak ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 Eskişehir T: 216 5666600 4327 F: serhat.citak@medeniyet.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Selcen GÜLER 2. Unvanı : Uzman doktor 3. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi 1997-2003 Y. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi

Detaylı

İBRAHİM DURUKAN Doçent

İBRAHİM DURUKAN Doçent İBRAHİM DURUKAN Doçent ibrahim.durukan@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Tıpta Uzmanlık GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 2002-2006 ASKERİ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Görevler Tez Adı : Dikkat eksikliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1995-2001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2002-2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1995-2001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2002-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SAMURAY ÖZDEMİR 2. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 19952001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA

Detaylı

Dr. Fatih Volkan Yüksel. Kurucu. Psikiyatrist. fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1 / 47

Dr. Fatih Volkan Yüksel. Kurucu. Psikiyatrist. fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1 / 47 Kurucu Psikiyatrist fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1976 yılında İstanbul?da doğmuş; ilkokulu Yalova?da, ortaokulu İSTEK Vakfı okullarından Beyhan Aral 1 / 47 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA 9 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA 13:00 14:30 PANEL 1 - PRODROMAL PSİKOZ ÇALIŞMA GRUBU 1 ÇALIŞMA GRUBU 2 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burak Baykara Prodromal Psikoz Nedir? Ne Değildir? Doç. Dr. Burak Baykara Prodromal

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

CİHAT ÇELİK. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara

CİHAT ÇELİK. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara CİHAT ÇELİK Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Ankara Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü/ Muş İş: (312) 3103280 E-mail: psk.cihat@gmail.com;

Detaylı

AGENDA. Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe

AGENDA. Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe AGENDA Managing cssti and ciai in the era of multi-drug resistant pathogens: sharing practices across Europe Athens, Greece 24 th 26 th September, 2015 Sharing Hospital Anti-infectives Perspective in Europe

Detaylı

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar Esra Arslan Ateş, Korkut Ulucan, Mesut Karahan, Kaan Yılancıoğlu, Hüseyin Ünübol, Ahmet İlter Güney, Muhsin Konuk, Nevzat Tarhan. Dr. Esra ARSLAN ATEŞ Marmara Üniversitesi Pendik EAH Tıbbi Genetik Major

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Sekoya Psikoloji Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey sok. Fahriye apt. No:2 D:4 Selamiçeşme Kadıköy İstanbul e-mail: tuceatas@yahoo.

Sekoya Psikoloji Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey sok. Fahriye apt. No:2 D:4 Selamiçeşme Kadıköy İstanbul e-mail: tuceatas@yahoo. Adı, Soyadı: Aygün Tuçe Ataş Önç Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 01.07.1981 Medeni Hali: Evli İletişim Bilgileri: Sekoya Psikoloji Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey sok. Fahriye apt. No:2 D:4 Selamiçeşme

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

13 Nisan Çarşamba (Sabancı Kültür Merkezi) Prof. Dr. Nahit MOTAVALLI MUKADDES. Otizm Spektrum Bozuklukları 10:00-12:00. Prof. Dr.

13 Nisan Çarşamba (Sabancı Kültür Merkezi) Prof. Dr. Nahit MOTAVALLI MUKADDES. Otizm Spektrum Bozuklukları 10:00-12:00. Prof. Dr. 13 Nisan Çarşamba (Sabancı Kültür Merkezi) Prof. Dr. Nahit MOTAVALLI MUKADDES Otizm Spektrum Bozuklukları 10:00-12:00 Prof. Dr. Yankı YAZGAN 13:30-15:30 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 13 Nisan

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu De erli Meslektafllar m z, Uzmanl k alan m z n en köklü derne i olan Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i (TÜSAD), ülkemizin önemli sa l k sorunlar ndan birisi olan fl Sa l ve Meslek Hastal klar alan

Detaylı

TIHUD INTERNATIONAL MEETINGS - 4 ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI TIHUD - 4 MOSCOW. September 4-6, 2014 Russia

TIHUD INTERNATIONAL MEETINGS - 4 ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI TIHUD - 4 MOSCOW. September 4-6, 2014 Russia TIHUD INTERNATIONAL MEETINGS - 4 ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI TIHUD - 4 MOSCOW September 4-6, 2014 Russia Uluslararası İç Hastalıkları Eğitim Toplantıları - TIHUD - 4 / Moskova TIHUD

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı : SEMRA GİRGEÇ Adresi : İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR Telefon : (232) 246 49 49 ext.628 E-Mail Adresi : semra.girgec@izmir.edu.tr

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Hanusch Hastanesi (Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Viyana - Avusturya

Hanusch Hastanesi (Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Viyana - Avusturya ÖZGEÇMİŞ Tıp Doktoru Lisansı 1995 2001 Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi İhtisas Eğitimi 2001 2003 Hanusch Hastanesi (Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Viyana - Avusturya Dahiliye Rotasyonu 2004-2005 Epsom

Detaylı

9-11 Ekim 15. Patalya Thermal Resort Hotel Kızılcahamam ANKARA BİLİMSEL PROGRAM

9-11 Ekim 15. Patalya Thermal Resort Hotel Kızılcahamam ANKARA BİLİMSEL PROGRAM 911 Ekim 15 Patalya Thermal Resort Hotel Kızılcahamam ANKARA BİLİMSEL PROGRAM 9 EKİM 2015, CUMA 12.00 14.00 Kayıt Osman ÖZCAN Bülent ÇİVİTÇİ 14.00 Halk Sağlığı Açısından 14.30 Akupunkturun Sağlık Hizmetlerinde

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

16 Nisan 2014, Çarşamba

16 Nisan 2014, Çarşamba 16 Nisan 2014, Çarşamba 09:00-12:00 KURS ODASI 1 KURS ODASI 3 KURS ODASI 4 KURS ODASI 5 KURS ODASI 6 KURS 1 KURS 2 KURS 3 ÇALIŞMA GRUBU 1 KURS 4 KURS 5 Farmakoterapi ile psikoterapiyi birlikte EMDR Kabul

Detaylı

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 AÇILIŞ TÖRENİ ACI KAYBIMIZ Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 Anısı Yolumuza Işık Olsun Bilimsel Program Alt Kurulu Timuçin Oral (Başkan) Köksal Alptekin Turan Ertan Simavi Vahip Yankı Yazgan Ayla Yazıcı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü PSİKOLOJİ DÜNYASINDAKİ EN İYİ YAKLAŞIMLARINDAN BİRİ İLE BİLGİNİZİ KEŞFETMEK İÇİN BİZE KATILIN Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Future

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

ÖMER ŞENORMANCI Doç. Dr.

ÖMER ŞENORMANCI Doç. Dr. ÖMER ŞENORMANCI Doç. Dr. omer.senormanci@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Tıpta Uzmanlık DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.) 2005-2010 HASTANELER Tez Adı : Obsesif kompulsif bozuklukta obsesif inançlar ve semptom

Detaylı

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya)

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya) Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES (19-22.04.2017/Antalya) Psikosomatik Hastalıklar Travma İlişkisi Araştırmalardan örnekler Sonuç Sunum

Detaylı

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi Bilimsel Programı 1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN)

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi Bilimsel Programı 1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN) Çalışma Grubu (1) Çalışma Grubu (2) Kurs (1) Psikofarmakolojinin Temel İlkeleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İlk Yıl Asistanları Çalışmak için Mesleğe Başlarken Kursu

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Adı Soyadı: Feryal Çam Çelikel Ünvanı: Profesör Doktor (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite/Kurum Yıl Yüksek Lisans Cerrahpaşa

Detaylı

Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer,

Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer, Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer, Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu (SFAECG) İlkbahar Sempozyumu 2014 tarihlerinde Bursa/Uludağ

Detaylı

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde, Eğitim Klinikleri 2011 yılının ocak ayında kurulmaya ve eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim ve Araştırma faaliyetlerine

Detaylı

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi Bilimsel Programı 1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN)

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi Bilimsel Programı 1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN) 08:00-17:00 Çalışma Grubu (1) Çalışma Grubu (2) Kurs (1) Psikofarmakolojinin Temel İlkeleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İlk Yıl Asistanları Çalışmak için Mesleğe

Detaylı

I.ULUSLARARASITEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIKONGRESİ

I.ULUSLARARASITEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIKONGRESİ I.ULUSLARARASITEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIKONGRESİ 26-27EKİM2013İSTANBUL 2 ND INTERNATIONALCONGRESSOF TECHNOLOGYADDICTION OCTOBER26-272013,ISTANBUL 09:00-10:30 Açılış-Protokol Konuşmaları 10:30-11:15 Konferans

Detaylı

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD 1 Psikiyatride İlaç Etkisinin Hastalık merkezli Modeli 2 Alternatif İlaç merkezli İlaç Modeli 3 Fiziksel Tedaviler Ve Hastalık merkezli Model 1 Psikiyatride

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1983 Tıp Fakültesi Y. Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1983 Tıp Fakültesi Y. Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun Murat Dokur 2. Doğum Tarihi : 01.11.1958 3. Unvanı : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu 24-25 Ekim 2015 İstanbul (Bakırköy-Titanik Port Hotel) Sempozyum Düzenleme Kurulu Sempozyum Eş Başkanları Simavi Vahip (TPD Genel Başkanı) M.

Detaylı

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY FBA1301 Sociology QMT 2001 Science GÜZİN MRK 4233 Digital SUMEYRA DUMAN FIN 4233 Investment Analysis EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI MNO 4213 Recruitment Selection and Placement MRK 4233 Digital : SUMEYRA DUMAN

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi Bilimsel Programı 1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN)

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi Bilimsel Programı 1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN) 08:00-17:00 09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 Çalışma Grubu (1) Çalışma Grubu (2) Kurs (1) Psikofarmakolojinin Temel İlkeleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çalışmak Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Detaylı

Pratik Sınav Tarihi: 22 Nisan 2015 Teorik Sınav Tarihi: 27 Nisan 2015

Pratik Sınav Tarihi: 22 Nisan 2015 Teorik Sınav Tarihi: 27 Nisan 2015 DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Psikiyatri 27 27 Farmakoloji 18 18 12 2 14 Nöroloji 12 12 Nöroşirurji 16 16 Göz 7 7 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 10 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Araflt rmalar / Researches O uz Karamustafal o lu 1, Yasemin Cengiz Ceylan 2, Bahad r Bak m 2, Sinem Gönenli Toker 2, Sibel

Detaylı