DEÐERLÝ BASIN EMEKÇÝLERÝ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÐERLÝ BASIN EMEKÇÝLERÝ,"

Transkript

1 8 Gezi direniþi sonrasý baþlayan cadý avýnda dün hedef gençlerdi. Öðrenci yurtlarýnýn da aralarýnda bulunduðu 100'e yakýn adres basýlarak çoðunluðunu öðrencilerin oluþturduðu 30 kiþi dün gözaltýna alýndý. Hükümetin Gezi Parký direniþçilerine karþý baþlattýðý cadý avý yurt çapýnda sürüyor. Dün de Ýstanbul operasyon ve gözaltýlara uyandý. Emniyet'in Ýstanbul'daki MOBESE görüntülerini inceleyip teþhis ettiði eylemcilere yönelik baþlatýldýðý iddia edilen operasyonlar çerçevesinde 19 ilçede 100'e yakýn adres sabah sularýnda Terörle Mücadele ekiplerince basýldý. Mahkeme kararýyla yapýldýðý öðrenilen baskýnlarda toplam 30 yurttaþ gözlatýna alýndý. Suçlamalar ise þöyle: Halký isyana teþvik etmek, güvenlik güçlerine ve araçlarýna saldýrýda bulunmak, kamuya ve vatandaþa zarar vermek. Beyoðlu esnafý, Galatasaray Meydaný nda, Göstericiler, taþkýnlýklar sabrýmýzý tüketiyor açýklamasý yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliði (TESKOMB) ile ayný düþünmüyor. Çünkü, masa ve sandalye toplatýlmalarýyla baþlayan, yayalaþtýrma projesi ve alkol yasaklarýyla devam eden süreç onlarý Gezi direniþçileriyle ayný duyguya itmiþ. Haftalardýr iþ yapamýyorum. Cumartesi günleri 2 bin lira ciro yapýyordum. Þimdi beþ kuruþ para koyamýyorum cebime diyen Beyoðlu Ýpek Sokak ta dürümcü iþleten Mehmet Abalak yaþadýðý zarara raðmen Gezi direniþçilerini hedefe koymuyor. DEÐERLÝ BASIN EMEKÇÝLERÝ, 62 yaþýndan sora böyle bir eyleme kalkýþmak kolay deðil, insan utanýyor ama sesimi duyurmak için baþka bir çarem yok. Bu eylem bir kaç senedir düþünülen bir eylemdir. Bu eylem bir günlük eylem deðildir. Bu eylem yurt geneline mutlaka yayýlacaktýr. Bu eylem ne zaman sona erecek? Bu eylem; kýsa çöp, uzun çöpten hakkýný alana kadar devam edecek. Atatürk 1925 yýlýnda tekke ve türbeleri kapatýrken, türbelerin bakýmýný yapan ve onu ziyaret edenlerden geçimini saðlayan insanlar vardý. Bu insanlara türbedar denirdi. Tekkeleri ve türbeleri kapatan yasa, türbedarlýðý da yasakladý. Yoksul aleviler Hacý Bektaþ Veli Türbesi'ni Kültür Bakanlýðýna para vermeden ziyaret edemiyor. Nevþehir de bir giriþimci tarafýndan geçtiðimiz yýl kurulan serada, topraksýz domates üretimi gerçekleþtiriliyor. Toprak yerine perlit madeninin kullanýldýðý serada yetiþen salkým domateslerin, topraklý tarýmda yetiþenlere göre daha saðlýklý ve lezzetli olduðu belirtiliyor. Þair Tuðrul Keskin in Everest Yayýnlarý ndan çýkan 30 yýllýk þiir serüveninden seçilen 60 þiirlik Soðuk Yara kitabýnýn çýktýðýný duyduðumda kendisini arayýp kitapla ilgili konuþmak istediðimi söyledim. Yanýna gittiðimde heybemde 3-5 soru vardý. Þiir ve coþku dolu bir sohbet muhakkaktý. Ancak Tuðrul Keskin, söyleþimizde daha fazlasýný verdi den beri þiirleri yayýmlanan, Babek, Kanda har kitaplarý ile isyaný ve Ortadoðu yu anlatan; elbette aþk ve sokak þiirleri de yazan Keskin, bambaþka...

2 Gezi direniþi sonrasý baþlayan cadý avýnda dün hedef gençlerdi. Öðrenci yurtlarýnýn da aralarýnda bulunduðu 100'e yakýn adres basýlarak çoðunluðunu öðrencilerin oluþturduðu 30 kiþi dün gözaltýna alýndý. Hükümetin Gezi Parký direniþçilerine karþý baþlattýðý cadý avý yurt çapýnda sürüyor. Dün de Ýstanbul operasyon ve gözaltýlara uyandý. Emniyet'in Ýstanbul'daki MOBESE görüntülerini inceleyip teþhis ettiði eylemcilere yönelik baþlatýldýðý iddia edilen operasyonlar çerçevesinde 19 ilçede 100'e yakýn adres sabah sularýnda Terörle Mücadele ekiplerince basýldý. Mahkeme kararýyla yapýldýðý öðrenilen baskýnlarda toplam 30 yurttaþ gözlatýna alýndý. Suçlamalar ise þöyle: Halký isyana teþvik etmek, güvenlik güçlerine ve araçlarýna saldýrýda bulunmak, kamuya ve vatandaþa zarar vermek. GENÇLÝK ÖRGÜTLERÝ HEDEFTE Gözaltýna alýnanlar arasýnda Genç Umut, Öðrenci Kollektifleri, Türkiye Gençlik Birliði (TGB), Halkýn Kurtuluþu Partisi (HKP) üyesi çok sayýda öðrenci de var. Gözaltýna alýnan Kollektifler üyesi üniversitelilerin, Özgür Kütahya, Yiðit Ergün, Erdem Aslan, Gökay Iþýk, Cem Eraslan, Hasan Mert Kaynar, Ali Coþkun, Uður Gümüþkaya, Ozan Erdoðan, Uður Cucu, Deniz Can Sarýkaya ve Deniz Hasret Özçelik olduðu öðrenildi. TGB'den de 3 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtilidi. TGB'nin sitesinde Ýstanbul Ýl AKP iktidarý, fena halde kuyruk acýsý yaþýyor. Özellikle mimarlara, mühendislere, onlarýn odalarýnýn öncülüðünde patlayan Gezi direniþi ile ilgili, diþ biliyorlar, hep rövanþ peþindeler. Yine bir torba yasa içinde, rejim, TMMOB ve baðlý Odalarýnýn hukuk dýþý bir þekilde gelirlerini sýnýrlamaya yönelik bir yasa deðiþikliði yaptý. Üç yýl önce de yine bir gece yarýsý operasyonuyla benzer operasyonlara giriþmiþlerdi. Asýl hedefleri, TMMOB Yasasýnýn bütününü deðiþtirmek. Yürütülen mücadele üzerine bizzat Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý bu operasyonu ertelemek zorunda kaldý, daha doðrusu Anayasa deðiþikliði kapsamýna býraktý. RÖVANÞ PEÞÝNDE Taksim de mimarlarýn, þehircilerin, peyzaj mimarlarýnýn odalarý bir yandan hukuk mücadelesi baþlatýp bir yandan protesto, gösteri eylemlerine öncülük edince, yani AKP nin nasýrýna basýp kuyruðunu kýstýrýnca, AKP rejimi de o acýyla, TMMOB nin üstüne yürüdü. Taksim`de yapýlmak istenen, mühendislik, mimarlýk, þehir plancýlýðýna aykýrý düzenlemeler karþýsýnda yargýya baþvuran ve haklýlýðý yargý tarafýndan teyit edilen Odalar ve TMMOB`ye iktidarýn duyduðu rant eksenli kin, gece yapýlan torbasal düzenlemeler ve odalarýn þube yöneticilerinin gözaltýna alýnmalarýyla sürdürüldü. Peki elde ne var? Sýfýr Bu, rejimi daha da kahrediyor. Balyoz, Ergenekon türü örgüt yaratmaya kalktýlar, tutmadý. Fena içerliyorlar Hiçbir þey eskisi gibi deðil. Üstelik, Taksim in orta yerinde bozguna uðradýlar, elleri böðürlerinde kaldý. Sahi ne olacak Taksim þimdi? TAKSÝM E ÝPTAL Þöyle tarif ediyorlardý projeyi; Taksim Yayalaþtýrma Projesi ÝBB nin finanse ettiði ve Kalyon inþaat tarafýndan inþa edilen ve Taksim Meydaný nýn araç trafiðinden arýndýrma ve yayalarýn kullanýmýna açma ve meydanýn yanýnda bulunan Gezi Parký na AVM, otel rezidans kullanýmý için Topçu Kýþlasý ný yeniden inþa etmek üzere hazýrlanmýþ bir projedir. Ama olmadý, olamadý; Bu proje, bir yayalaþtýrma projesi deðil de bir kimliksizleþtirme projesiydi. Ayrýca projenin çaðdaþ meydan düzenleme ve ulaþým planlama kurallarýna uygun yapýlmadýðý da ortadaydý. Meydana yaya eriþiminin zorlaþacak olmasý baþka bir olumsuzluktu. Planlar, Ýstanbul 1. Ýdare Mahkemesi tarafýndan 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edildi, dolayýsýyla proje de iptal edildi. Nisan 2013 itibariyle proje kapsamýnda yapýlmasý gereken iþlerin yüzde 50 sinin tamamlandýðý belirtiliyordu. Þimdi proje tümden iptal. ÝBB, mahkeme kararýnýn kendilerine ulaþmasýný bekliyormuþ, gerekçeli kararý gördükten sonra itirazda bulunacakmýþ. Mahkeme kararlarý geriye doðru iþletilemeyeceði için, tamamlanmýþ inþaat kýsýmlarý için yapýlacak bir þey yok diyorlar. TMMOB odalarýnýn baþlattýðý doðru, meþru mücadele, AKP ile özgürlük, eþitlik derdi olan tüm kesimlerin büyük, tarihi desteði ile zafere ulaþtý. Ama sloganda belirtildiði gibi, Bu daha baþlangýç, mücadeleye devam! Bunun için de herkesin TMMOB ile dayanýþmasýný artýrarak sürdürmesi gerekiyor. ÖNERÝ: MÜCADELE KATALOÐU TMMOB, baþta hukuk yoluyla verdiði olmak üzere mücadelelerinden toplumu daha çok haberdar edip onlarý daha çok katmalý. Örneðin, nerede, hangi oda, hangi hukuksuzluða karþý dava açmýþ, mücadele baþlatmýþ, eylem yürütüyor, bunu bilmek gerekiyor. Bunun için önerim, TMMOB nin, tüm oda hukuk ve iletiþim birimleriyle koordinasyon saðlayýp bir dava, eylem kataloðu hazýrlamasý. Bununla ilgili olarak internette bir portal hazýrlanabilir. Hangi oda, hangi þehirde, hangi konuda dava açmýþ, dava konusu ne, hukuk mücadelesi ne durumda, dava ile ilgili medya ne kadar bilgilendirilmiþ, çevre halký ne kadar sürece katýlmýþ, ne tür eylemler yapýldý ve yapýlacak, bütün bunlar izlenebilmeli. Talan alanlarýnýn baþýnda Ýstanbul un geldiðini biliyoruz. 3.Köprü, 3.Havaalaný, kanal vs. konusunda açýlmýþ ne dava var, kimler ne tür eylemlilik içinde; Galataport, Haydarpaþaport, Tarlabaþý, Haliç, adalar vb. bütün bunlarla ilgili durumu bir bakýþta bize anlatacak bir bilgi kaynaðýna eriþebilmemiz gerek. HES lerle, tarih ve kültür varlýklarýmýzýn yaðmasý ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odasý ya da baþka meslek örgütleri, dernek, sendika, parti, hangisi ne mücadelenin içinde ise, bunu bilmek gerek. Böyle bir çalýþmayý baþlatacak TMMOB ye eminim kýsa sürede duyacaðý her tür desteði, onunla dayanýþma halindeki diðer kuruluþlar, kiþiler gönüllü olarak verecekler ve biz, nerede neyin mücadelesi veriliyor onu bilecek, dayanýþma, mücadele bayraðýmýzý daha da yükseltecek ve yine, yeniden ka-za-na-ca-ðýz! (Yurt) Baþkaný Olgu Özdemir, il yöneticisi Gizem Doðan ve il yöneticisi Barýþ Alpuðan'ýn kardeþi Zafer Alpuðan'ýn gözaltýna alýndýðý, evlerinde arama yapýlmakta olduðu açýklandý. YÝNE GÝZLÝLÝK KARARI VAR Halkýn Kurtuluþu Partisi (HKP) Ýstanbul- Sancaktepe Ýlçe Sekreteri Metal Ýþçisi Deniz Bin'in de evinde arama yapýldýðý açýklandý. Operasyon dosyasýnda gizlilik kararý olduðu belirtildi. Arama yapýlan adresler arasýnda öðrenci yurtlarýnýn da bulunduðu öðrenildi. Saðlýk kontrolünden geçirilen þüpheliler Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Toplam 56 kiþi hakkýnda arama ve yakalama kararý olduðu öðrenildi. BirGün Arama ve yakalama kararý çýkan isimler Hakkýnda ev aramasý ve yakalama kararý çýkanlarýn listesi þöyle: Cengizhan Cora, Uður Gümüþkaya, Ramazan Akgün, Burak Sayým, Engin Uður, Gökay Iþýk, Cihan Uyanýk, Çaðla Ural, Ozan Erdoðan, Erdem Arslan, Denizcan Sarýkaya, Andaç Yýldýrým, Ersin Keleþ, Ýsmail Cem Bulur, Tahir Özgür Kütahya, Uður Cucu, Ali Coþkun, Yiðit Ergün, Bircan Birol, Cem Erarslan, Naim Göktaþ, Damla Arslan, Sezai Keskin, Þehmuz Altay, Barýþ Alpuðan, Zafer Alpuðan, Ýbrahim Okan Özkan, Savaþ Çiçek, Nevzat Behzar, Münir Aktan, Deniz Bin, Devrim Yýlmaz, Düzgün Polat, Erkan Kurç, Mustafa Ali Bülbül, Selçuk Kalaycýoðlu, Deniz Umur Þahin, Hüseyin Demirezen, Ýlhan Çoban, Meriç Yapýþkan, Okay Koçak, Umut Öner, Ceren Çoban, Hasret Deniz Özçelik, Okan Çevik, Cihan Parýltý, Ahmet Paket, Hasan Mert Kaynar, Ömer Yýldýz, Güneþ Atalay, Bulut Baran Korku, Uður Peribacalarý ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya da film platosu oluþturulmasý planlanýyor. Jean Reno, Charles Bronson, Ömer Þerif, Tony Curtýs, Nicholas Cage gibi Holywood yýldýzlarýnýn da sinema filmleri çektiði bölgede film platosu oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýldýðý bildirildi. Kapadokya Turistik Oteller ve Ýþletmeler Derneði (KAPTÝD) Genel Sekreteri Nazif Demir, Kapadokya Turizm Altyapý Hizmet Birliði (KAPHÝB) öncülüðünde Kapadokya film platosunun oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýldýðýný belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Plato Kentler Film Komisyonlarý konferansýnda da ülke çapýnda film çekimleri açýsýndan uygun normlarýn bütünleþtiði dünyanýn ender doðal film platolarýndan da biri olan Kapadokya Karakuþ, Þahin Berber, Kadir Ev, Cahit Atalay. Ýzmir'de 11 tutuklama daha Ýzmir'deki Gezi direniþi nedeniyle 4. operasyon dalgasýnda gözaltýna alýnan 15 yurttaþtan 11'i dün tutuklandý. Böylece direniþ baþladýðýndan bu yana Ýzmir'de tutuklananlarýn sayýsý 48'e yükseldi. Tutuklananlar, kamu ve özel binalarýna zarar vermek, molotofkokteylli saldýrý düzenlemek, halký kýþkýrtmakla suçlanýyor. Eylemciler Ýzmir'de direniþe destek verdikleri gerekçesiyle Ýzmir merkez olmak üzere Ýstanbul, Balýkesir, Bursa, Batman ve Manisa daki baskýnlarda gözaltýna alýnmýþtý. Gülsen Candemir ÝNSAN HAKLARI FEDERASYONU: Gezi'ye baþlatýlan cadý avý durmalý Uluslararasý Ýnsan Haklarý Federasyonu (FIDH) raporu, Gezi Parký eylemcilerine ve sivil topluma karþý artarak devam eden baskýyý 'kaygý verici' buldu. Raporda,göstericilere karþý iþlenen suçlarýn resmi makamlardan tarafýndan takibinde eksiklikler ve ihmal olduðunu da vurgulandý. Resmi makamlar, ortamý sakinleþtirmek, vatandaþlarýn güvenliðini saðlamak ve ifade özgürlüðünü koruma altýna almak yerine barýþçýl göstericilere, gözlemcilere ve göstericilere yardým edenlere karþý gerçek anlamda bir 'cadý avý baþlatmýþ durumdadýr denilen açýklamada, 5 eylemcinin polis terörüyle yaþamýný yitirdiðinin ve eylemcilere saldýranlarýn cezasýz býrakýlmasýnýn altý çizildi. FÝDH, ayrýca gazetecilerin de hükümet ve kolluk kuvvetleri tarafýndan aðýr baskýya, þiddete maruz kalmasýný kýnadý. Kaynak:BirGün bölgesinin Plato Kent olarak deðerlendirilmeye alýndýðýný ifade eden Demir, bölgenin bu özelliði ile de ülke tanýtýmýna ciddi katkýlar saðlayacaðýný vurguladý. Demir, Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doðal güzelliklerin tüm dünya insanlarýna taþýnmasýnýn görsel iletiþim araçlarý ile daha yaygýn þekilde gerçekleþtirilebileceðinin öteden beri bilinen bir gerçek olduðunu dile getirerek, "Bir süre askýda kalan ama Nevþehir in tanýtýmýnda büyük bir önem taþýyan Kapadokya bölgesinde film platosu oluþumuna yönelik çalýþmalarý sayýn Valimiz Mehmet Ceylan ýn da çabalarý ile yürüteceðiz. Kültür ve Turizm Bakanlýðý ilgilileri ile de görüþmeler yoluyla en kýsa süre içerisinde Kapadokya film platosunu yaþama geçireceðiz. Bu çerçevede ilk olarak Mardin Film Ofisi, sivil bir toplum kuruluþu olarak model alýnýp incelenecektir" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete

3 NEDEN BEN TEK BAÞINAMIYIM? Diye, baþkalarýyla birlikte ben de hep soruyorum kendime... (2007 yýlýnda basýlmýþ HACIBEKTAÞ dergisinin arka kapaðýndaki bu þiir; benim þu andaki durumumu, duygu ve düþüncelerimi anlatmaktadýr.) Diye düþündü biri Ve hiçbir þey yapmamaya karar verdi Diye düþündü bir öteki Ve yalnýzlýðýnýn kuytuluðuna çekildi Diye düþündü bir üçüncü Ve tek baþýna düþünmeyi sürdürdü Diye düþündü yüz binler Ve tek baþýnalýklarýný sürdürdüler Diye düþündü milyonlar Milyonlarcaydýlar Ve tek baþýnaydýlar Bu arada birileri Onlar adýna Karar vermekteydi Tek baþýna olduklarýný sananlar Topluca oradan kaldýrýldýlar Ataol BEHRAMOÐLU Asýl önemli olan ve memleketi temelinden yýkan, halkýný esir eden, içerideki cephenin suskunluðudur. Bu itibarla, kendiniz için deðil, baðlý bulunduðunuz ulus için elbirliði ile çalýþýnýz. Çalýþmalarýn en yükseði budur. Mustafa Kemal ATATÜRK DEÐERLÝ BASIN EMEKÇÝLERÝ, 62 yaþýndan sora böyle bir eyleme kalkýþmak kolay deðil, insan utanýyor ama sesimi duyurmak için baþka bir çarem yok. Bu eylem bir kaç senedir düþünülen bir eylemdir. Bu eylem bir günlük eylem deðildir. Bu eylem yurt geneline mutlaka yayýlacaktýr. Bu eylem ne zaman sona erecek? Bu eylem; kýsa çöp, uzun çöpten hakkýný alana kadar devam edecek. Atatürk 1925 yýlýnda tekke ve türbeleri kapatýrken, türbelerin bakýmýný yapan ve onu ziyaret edenlerden geçimini saðlayan insanlar vardý. Bu insanlara türbedar denirdi. Tekkeleri ve türbeleri kapatan yasa, türbedarlýðý da yasakladý. Yoksul aleviler Hacý Bektaþ Veli Türbesi'ni Kültür Bakanlýðýna para vermeden ziyaret edemiyor. Kültür bakanlýðýna dava açmak için avukatýmýn gönderdiði dilekçeye Kültür Bakanlýðý þu cevabý vermiþ: Türbe külliyenin içindedir. Ayýrýp orasýný ücretsiz yapamayýz. Hacýbektaþ a kadar gitmenize gerek yok, bilgisayarlarýnýzý açýn uydudan Hacýbektaþ Dergâhýna bakýn; türbe külliyeden ayrý duruyor. Diðer binalarla bitiþik olan camidir. Onlarýn fikrine uyarsak asýl camiden para alýnmasý gerekir, külliyenin içinde olan camidir. Hýrsýzlar çaldýklarýný götürmek için torba kullanýrlardý. Bugünkü iktidar ise torba yasalarla çalýþýyor ama tek baþýma da olsam yedirmem! Ýki gün önce gazetelerde ikiz iki kardeþin birbirlerine sarýlarak boðulduðunu okudum. O çocuklarýn ölümünden dolayý bir Öðretmen olarak ben, M.E.Bakaný ve Baþbakanda suçludur. Avrupa devletleri Ýlkokul üçüncü sýnýfta yüzme öðretmenleri tarafýndan havuza götürüp yüzme öðretiyor. Böyle yapmazlarsa; o çocuklar suya düþünce ne Ýsa, ne Musa ne de Dualarý onlarý kurtaramaz! Bunu onlar örgendi ama benim milletim öðrenemedi. Ýleriki günlerde anýmsatýrsanýz kadýnlarýmýz ve kýzlarýmýz için hem de dünyadaki ilk kadýn örgütü olan Bacýyan -ý Rum'u anlatmak istiyorum. Diyanet iþleri Baþkanlýðý Kuran eðitimi ve öðretimine yönelik kurslar ile örgenci yurt ve pansiyonlarý yönergesinin ucu açýktýr. Yani kurs ve pansiyonlarýn sayýsýný ve giderlerini istedikleri kadar artýrabilirler. Diyanetin Bugünkü bütçesi kat kat artabilir. Bu iþler için zenginlerden de yardým adýyla haraç toplanacaðý için baþka sorunlar ve yeþil mafya ortaya çýkacak. Bu arada sîzlerin yardýmý ile Balbay, Perinçek ve Haberal'ýn þahsýnda tüm Silivri'de yatanlara selamlarýmý yani en iyi dileklerimi yolluyorum. Onlarýn yerinde olsam dýþarý çýkmaya hiç heveslenmezdim. Geçen Salý AÞTÝ den dolmuþa bindim, þehrin yüksek binalarýna bakarak gidiyordum. O da nee bir gökdelenin üzerinde metrelerce yükseklikte büyük boy harflerle "Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý" yazýsý var. Eskiden böyle banka reklamlarý vardý, çirkin olduðu için yasaklandý ve kaldýrýldý. O yazý görgüsüzlüðün ve kültürsüzlüðün belgesi ve iþaretidir. Almanlar,"Berlin 'de hâkimler var." diyorlar. Þu an Türkiye'de bir kiþi bile "Ankara da yargýçlar var." diyor mu? Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn adý gökyüzünde ama bu ülkede adalet yeryüzünde yerlerde sürünüyor. Bu bir örnektir. Ýþte bunun için Silivri'dekilere dýþarý çýkmayýn diyorum. Bakýn Atalarýmýz neler demiþ: "Bu Ülkede aklý olan deli olur." "Ya aklým ermeseydi, ya da gücüm yetseydi." "Aklýnýn ermediði dünyanýn mal varýný deðer." Yalnýz Alevilere deðil tüm duyarlý, haktan ve adaletten yana olan yurttaþlarýmýza sesleniyorum. Ortada büyük bir ceset yatýyor. Bu cenaze el birliði ile kaldýrýlýr. Duyarlý yurttaþlarý yarýn ve daha sonraki günlerde yanýmda görmek istiyorum. Bu gün Kýzýlay'da, sonra tüm Türkiye'de olalým. Bu konularda siyasi iktidarý devamlý uyarmak için ayný þekilde pasif direniþlerle yurdun her tarafýnda yürünmesi gerekiyor. Aklýmda iken þunu da söyleyeyim: Vurucu- kýrýcý aþýrý uçlarý kýrk yýldýr bu ülkedeki siyasal iktidarlar kendi çýkarlarý için kullandýlar. Vurulan, kýrýlan, yakýlan yýkýlan her harekette Türk Solu puan kaybederken Sað Partiler puan kazanmýþtýr. Topluluklarý yakýp yýkmaya yönlendirenler bana göre siyasi iktidarlarýn adamlarýdýr. Artýk bu oyunu da bitirelim. Atalarýmýz "Biri yer biri bakar kýyamet ondan kopar" demiþ. Alevi çocuklarýn hakkýný Sünni çocuklarý dindar ve kindar yetiþtirmek için harcayamazsýnýz! Benim vergimle bana kin besleyen insan yetiþtiremezsiniz! Atatürk,"Adalet mülkün temelidir." diyor. Hz. Ali, Haksýzlýða baþ kaldýrmayanlar, onlardan gelecek her kötülüðe katlanmalýdýr." diyor. Hz. Muhammed,"Adaleti çiðneyen devlet adamlarýný cezalandýrmayan milletler çökmek zorundadýr." diyor. Silivri'ye de gittim Cumhuriyet mitinglerini de gördüm. Bu kalabalýklarýn yanýnda ben ve bu eylemin bir damladýr. Atalarýmýz,"Mermeri delen suyun gücü deðil, damlanýn devamlýlýðýdýr demiþ. Bulunduðunuz yerlerde damlamaya devam edin. Bana destek olun. Yeni Anayasada eþit yurttaþlýk hakkýný alamasak, Devlet Baba'nýn mirasýndan hak iddia edemeyen gayri meþru çocuðu olarak yaþamaya mahkûm olacaðýz. Beni üzen, aðrýma giden ne biliyor musunuz? Hz. Muhammed'in kurduðu din ve devlet otuz yýl sonra, amcasý Hz. Hamza'nýn kalbini çýkarýp yiyen Hint adlý kadýnýn oðlu Muaviye 'ye kaldýðý gibi Atatürk ün kurduðu devlet de on iki yýl sonra, ona iki duble rakýyý ve dört sarý leblebiyi çok gören insanlara kaldý da ona üzülüyorum. Ve "ADALETÝN BU MU DÜNYA!" diyorum. Kamber ÖZCÝVAN GSM: HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Geçtiðimiz Nisan ayýnda Nevþehir-Ýstanbul seferlerine baþlayan Pegasus Hava Yollarý nýn yolcularý sabah saat 08:00 ve akþam 22:00 de gerçekleþtirilen seferler için þehir merkezinden servis imkaný saðlanmadýðý için Nevþehir Kapadokya Havalimaný na ulaþým sorunu yaþýyor. Pegasus Hava Yollarý 9 Nisan dan itibaren Nevþehir- Ýstanbul seferlerini Salý günleri Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný ndan saat te ve Nevþehir den saat te, Cuma ve Pazar günleri ise Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný ndan saat de ve Nevþehir den saat de olmak üzere haftanýn 3 günü karþýlýklý seferlerle baþlatmýþtý. Özel aracý olmayan yolcularýn þehir merkezinden Nevþehir Kapadokya Havalimaný na ulaþýmý oldukça zor bir hal aldý. Günlük sabit seferleri bulunan Türk Hava Yollarý nýn havalimaný servisi bulunduðuna dikkat çeken vatandaþlar Pegasus Hava Yollarý nýn da uçak saatlerinde havalimanýna servis imkaný saðlanmasýný istiyor. (Kaynak: AJANSNEVÞEHÝR)

4 'Endiþeli modern'den sonra gündemde 'endiþeli Nurjuvazi' var. Prof. Dr. Aydýn Uður'la 'endiþeli Nurjuvazi' kimdir, dertleri nedir, konuþtuk. Prof. Uður, "Nurjuvazi bugün hükümete bakýnca hayal kýrýklýðý yaþýyor" görüþünde. NEDEN Ýletiþim, siyaset ve kültür alanlarýnýn kesiþme noktalarýnda çalýþmalarýný yoðunlaþtýran Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Aydýn Uður geçen hafta Radikal in Yorum sayfasýna Endiþeli Nurjuvazi baþlýklý hayli okunan ve yorumlanan bir yazý yazdý. Yazý hem düþünmeye ve tartýþmaya açýk fikirler barýndýrýyordu hem de açýlmasý gereken parantezleri boldu. Bu nedenle Prof. Uður la buluþtuk, önce Nurjuvazi kimdir, karþýsýnda nasýl bir burjuva vardýr onu konuþtuk. Sonra da hayati önem taþýyan endiþeli olma konusuna girdik. Endiþeli modernlerden sonra, endiþeli Nurjuvazinin bugün itibariyle dertleri nedir baktýk. Anadolu Kaplanlarý veya Ýslami burjuvazi deyimini biliyorduk ama siz geçen hafta Radikal e Endiþeli Nurjuvazi baþlýklý yazý yazdýnýz. Nurjuvaziden kastýnýz neydi tam olarak? Burjuva dediðinin baþý sonu pek belli deðildir, orta sýnýfa tekabül ediyor. Ýslami burjuvazi dediðinizde Ýslami orta sýnýfý kastediyorsunuz. Orta sýnýfýn içinde yüksek ücretli çalýþan da var, küçük sermaye sahibi de. Benim Nurjuvaziyle kastettiðim ise daha üst katmanlar. Ýki tür burjuvazi var bugün Türkiye de: Biri Republiken, seküler burjuvazi. Bir deyiþle Cumhuriyet burjuvazisi. Bundan söz ederken içine gayretli özel okul öðretmeni de girer ama benim bu deyimdeki kastým da o deðil. Daha çok iþ dünyasý, endüstri kaptanlarý. Nurjuvazi sadece Gülen cemaatindeki üst sýnýflarý içermiyor herhalde? Hayýr. Ýslami burjuvazinin tüm üst katmanýndan söz ediyorum. Onun içinde sadece Gülen cemaati deðil, AK Parti nin çevresindeki zenginler de var. Ama bu sýnýfý bir partiye oy vermekle de çok eþleþtirmiyorum ben. Rant itibariyle AK Parti yle bir baðlantýlarý olabilir ama onlara partili denemez. Týpký Cumhuriyet burjuvazisinin de tek bir partiyle baðlantýsý olmadýðý gibi. Bir örnek verir misiniz Nurjuvazi ye Mensubu kim mesela, MÜSIAD baþkaný mý? Cumhuriyet burjuvazisine örnek olarak kimi verirsiniz? Mustafa Koç diyelim. Onun Nurjuvazi deki karþýlýðý da Murat Ülker dir. Cumhuriyet burjuvazisi ile Nurjuvazi arasýndaki temel farklar ne? Batý ülkelerindeki burjuvazinin günahý sevabý boynuna ama kendilerini diðer sýnýflardan ayýran bir kültürel tüketimi var. Mesela yüksek burjuvazi Bach dinliyorsa, orta sýnýf burjuvazi Sinatra ya da Aznavour dinliyor. Bizde böyle bir þey yok. Cumhuriyet burjuvazisinin de Nurjuvazinin de kültürel tüketimi aþaðý yukarý ayný. Bir yabancý gözü Ýstanbul da biraz dolaþtýðý zaman Türk toplumuna dair üç þey görüyor: Bunlar dua ediyor, her taraf cami. Bunlar yiyor, her taraf lokanta. Ve tüketiyor, her taraf dükkân. Batý yüksek burjuvazisinin gözüyle baktýðýnýz zaman þehirde kültürel tüketim çizgisi veya izi yok. Evet birtakým festivaller var ama hem izleyicisi sýnýrlý hem de þehir üzerine mekânsal damgasýný vurmuþ deðil. Dolayýsýyla kültür dediðimiz zaman al Cumhuriyet burjuvazisini vur Nurjuvaziye. Fark yok diyorsunuz? Bu manada evet. Kültürel tüketim dediðiniz zaman ikisi de dizi, TV programlarý ve yurtdýþý seyahat anlýyor. Ama tarihi anlamda farklar var. Ýkisinin de oluþum öyküsü farklý. Nurjuvazi nasýl oluþtu size göre? Küreselleþme çok önemli bir faktör ama bu sýnýf o vakte kadar da hiç yok deðildi. Bunu bir köstebek yavaþ yavaþ toprak altýnda ilerliyor þeklinde düþünün. Nurjuvazi, birikimini Cumhuriyet burjuvazisine yan sanayi saðlayarak, onun uzantýlarý olarak, yerel ve ucuz emek kullanarak yaptý. Geçmiþi bu lerde otomotiv sanayiinin sahipleri Cumhuriyet burjuvazisine mensupsa, otomobile ayna satan iþletmenin sahibi de Nurjuvaziye mensuptu. 90 lar ise kritik çünkü küreselleþme Nurjuvaziye bir kapý araladý. Büyümek için baþka fýrsatlar da ortaya çýktý. Nasýl fýrsatlar? Dünya pazarlarýyla birleþme fýrsatý. Mesela larda Sovyetler Birliði çözüldükten sonra Balkan ülkelerine, Kýrgýzistan, Gürcistan, Kazakistan gibi ülkelere Batýlý bir giriþimci pek gitmezdi. Rahatsýz olur, korkardý. Bizimkiler, hem Cumhuriyet burjuvazisi hem de Nurjuvazi, büyük bir baþarýyla oralara gidip ticaret yaptýlar. Nurjuvazinin ciddi büyümesi böyle oldu. Nurjuvazi dediðimiz kesimin kendi içinde kurduðu aðýn da etkisi vardýr Elbette. Geçen zamanda ortak deðer yargýlarý, ortak alýþkanlýklar üzerinden bir að kurdular. Bir yaþam tarzý tercihi buluþmasý þeklinde kurulmuþ olan að yavaþ yavaþ siyasi, sembolik ve ekonomik merkezlere ulaþmada kullanýlýr oldu. Bu manada Gülen cemaati en örgütlüsü. Bu sýrada bu iki sýnýf arasýnda sürtüþme, kýrýlma oldu mu? Türkiye nin baþarýsý, büyük kýrýlmalarla dolu 300 yýllýk Batý ya göre yýlda büyük travma yaþamadan, itiþ kakýþla yükselen zümrenin nimet sofrasýnda kendisine yer bulabilmesi. Diðerini yerinden etmeden. Kentle tutunma da böyle. Cumhuriyet hükümetleri aslýnda gayri kanuni olarak devlet topraklarýnýn talanýna göz yummak suretiyle Anadolu dan gelen göç dalgasýnýn kentle eklemlenmesinin önünü açýk býraktý. Gecekondu bölgelerine göz yumdu. Çünkü aksi halde sosyal patlamalar olurdu. Bu durumu sistem emdi. Yani Türkiye eteklerden merkezine doðru gelenleri baþka deneyimlere kýyasla daha akýllýca entegre edebiliyor. Burjuvalar nasýl entegre oldu? Küreselleþme ile dünyadaki hacmin beþ misline çýkmasýyla buradaki nimet sofrasý da geniþledi. Nimetlerden eskiden sadece Cumhuriyet burjuvazisi nasiplenirken þimdi ona ortak var. Elbette bu dönemde devletin sahibinin deðiþmesinin de nimetlerin üleþilmesinde, Nurjuvazi ye de hatýrý sayýlýr pay düþmesinde etkisi var. Kentlerin patlamasýyla birlikte müteahhitlikler, ihaleler Nurjuvazi ye gitti. Bu paylaþma Cumhuriyet burjuvazisini rahatsýz etmiyor mu? Paylarý azalýyor tabii. Eskiden pastaneden çýkan 5 pastanýn 4 ünü alýrlardý, þimdi 6 pasta çýkýyor ama 3 ünü alýyorlar. Ama hâlâ pay alýyorlar ve hükümet bunu gözetiyor. Çünkü aksi bir tür sosyal patlama yaratýr ve herkesin masasýný havaya uçurur. Bunun altýnda büyük bir planlama stratejisi aramamak lazým. Menfaat daðýtýrken bir kesimin delirmemesine dikkat ediyor, bu kadar basit. Yazýnýzda Nurjuvazi mücadeleyi sürdürmek yerine artýk soluklanmak istiyor diyorsunuz. Ne demek bu? Sofraya yeni oturdular çünkü. Ayaklarýný serin suya yeni soktular. Hadi hemen yeniden cepheye diye bir þey istemiyorlar. Yani þunu diyorlar: Kendi deðerlerimizi koruyarak dünya nimetlerine ulaþtýk, devamý için, hazýr güç bizdeyken ortalýðý daðýtmadan teenni ile gitmekte yarar var. Ve böylece geldik, yazýnýzýn baþlýðý olan endiþeli Nurjuvazi ruh haline Endiþe, birilerinin ortalýðý daðýtma ihtimaline mi karþý? Evet çünkü devrim deðil evrim istiyorlar. Asýl endiþe ettikleri ivme kaybý. Eðer Türkiye burjuvazisi kendisini iyi idare ederse, gelecekte muhafazakâr burjuvazinin zengin mahalleleri olacak. Ve bunlar Cumhuriyet burjuvazisinin yaþadýðý yerlere çok benzeyecek. Tek fark birinin sitesinin içinde cami de olacak. Ayný markalar giyilecek ama biri fularý baþýný örtmek için kullanacak. Her iki burjuvazinin çýkarý bakýmýndan doðru olan model de bu. Bu geleceði tehlikeye atan nedir? Siyasi olarak ortalýðý çok gerersen ekonominin teklemesi ve nimet akýþýnýn durmasý gelir. O nedenle para kazanan kesimler asabiyetle atýlan siyasi adýmlardan hiç memnun deðil. Asabiyet derken Baþbakan dan bahsediyoruz deðil mi? Tabii ki. Uslubü, siyaseti germesi Gündelik deðil de stratejik bakan ve bu tarzýn zarar verici olduðunu düþünen Nurjuvazi içinde Gülen cemaati öne çýkýyor. Onlarýn birçok konuya yaklaþýmý farklý. Gülen cemaati dinin siyaset sahnesinde kullanýlmasýndan da memnun deðil. Bakýnýz Mehtap TV de Ali Bulaç, Hüseyin Gülerce ve Ahmet Turan Alkan ýn programýna. Ali Bulaç siyasetin dini referanslarla götürülmesinden baþka bir yol olmadýðýný, biz derken tüm Müslüman ümmeti olduðunu anlatýyordu. Diðerleri ise bunun bir hayal olduðunun, din üzerinden bir siyasi arena oluþturmanýn yanlýþlýðýnýn altýný defaatle çizdi. Nurjuvazi endiþeliyse, ne yapýyor? Ingiltere de Thatcher ýn son vergi politikalarýndan (poll tax) sonra isyanlar çýktý. O zaman Thatcher ýn ekibi onu frenlemeye çalýþtý. Bizdeki siyasi partiler sisteminde bu mümkün görünmüyor. Bizde parti mensuplarýnýn liderin yaratýklarý olma zarureti var. Diðer partilerde olduðu gibi AK Parti mensuplarýnýn kaderleri de baþkana baðlý. Çok azý Tayyip Erdoðan olmadan da vardý, onsuz da hayatta bir þey olacaklar. Dolayýsýyla bu geren politikalarla ilgili Ingiltere de olduðu gibi parti içi herhangi bir deðiþiklik beklemem. Ama partinin eteklerinde, partinin organik iliþkide olduðu, kendisinin hem düþünsel hem ekonomik hem de sembolik dilini besleyen kesimde nispeten bir özgürlük var. Gelirse bir fren, onlardan gelir. Eðer bu yýkýcý politikalar sürdürülürse de iþi artýk onun yanýnda durmamaya vardýrýr. Hiçbir lider tabaný için vazgeçilmez deðildir. Nurjuvazi için de durum farklý deðil. Ki þu andaki ruh hallerini düþünürsek çok uçuk bir tepkiden söz etmiyorum. Nedir þu anda ruh halleri? Ingiltere de Thatcher gitti, Blair geldi ve bu birçok Ingiliz münevverini coþkuya boðdu. Fakat bir süre sonra Blair ýn da fos olduðu anlaþýldý ve ona güvenen Ingiliz sol entelektüelleri ciddi bir depresyon geçirdi. Hükümetin bugünkü siyasetine bakan Nurjuvazinin ayný hayal kýrýklýðýný yaþadýðýný düþünüyorum. Bu da olmadý, bu da herkes gibi çýktý hissiyatýdýr bu. Bizim vicdan, ahlak, adalet üzerine kurduðumuz deðerler sistemini yok saydýlar diyorlar. Mücahitti müteahhit oldu, bunun en hafif dile getirilmiþ hali. Kaynak:Radikal

5 konuþulmuþ þiirleri bir araya getirmek istedi. Sonrasýnda ben de kimi þiirleri ekledim elbette. Daha çok insanlarda karþýlýðý olan þiirleri önerdim. Kitap üç bölümden oluþtu. Bütün bölümler deki þiirler, kendi içlerinde izlek oluþturan yahut birbirine sesler taþýyan þiirlerdir. Sözgelimi ilk kitabým Bir Suyun Kýyýsýnda dan da þiir var bölümlerde, son kitabým Kanda'har dan da. Þiirler ardý ardýna sýralandý. Yani temayý kitaplarýn zamanlarýndan çok, þiirlerin sesleri belirledi. Üçüncü bölüm hariç. Çünkü o bölümde Babek ten þiirler var. Biliyorsun Babek bir destan çalýþma olduðu için bölüm oluþturdu. Özellikle almak istedim Babek i. Zorlu mücadele günlerindeyiz yeniden. Ýstedim ki Babek, yeniden umut olsun hepimize... Þair Tuðrul Keskin in Everest Yayýnlarý ndan çýkan 30 yýllýk þiir serüveninden seçilen 60 þiirlik Soðuk Yara kitabýnýn çýktýðýný duyduðumda kendisini arayýp kitapla ilgili konuþmak istediðimi söyledim. Yanýna gittiðimde heybemde 3-5 soru vardý. Þiir ve coþku dolu bir sohbet muhakkaktý. Ancak Tuðrul Keskin, söyleþimizde daha fazlasýný verdi den beri þiirleri yayýmlanan, Babek, Kanda har kitaplarý ile isyaný ve Ortadoðu yu anlatan; elbette aþk ve sokak þiirleri de yazan Keskin, bambaþka bir kitapla karþýmýza çýkmaya hazýrlanýyor. Soðuk Yara nýn heyecaný soðumadan komünist mücadele tarihinin özgün örneklerinden birini yazmaya hazýrlanýyor: Zito i Epanastasis. Yani Yunanca yaþasýn isyan. Bu nereden mi çýktý, sözü Keskin e býrakýyorum...»30 yýldan seçtiðiniz 60 þiirin yer aldýðý kitaba Soðuk Yara adýný verdiniz. Biz biliriz ki, her þiir evladýdýr þairin. Ayýrt etmez onlarý. Siz, Soðuk Yara demiþsiniz kitabýna adýna. Neden Soðuk Yara? Zaman her yarayý soðutur. Bizim kuþaðýmýz sýcak yýllardan geçti. Sýcak ve acýlý yýllardan. Ölenlerimiz oldu. Kardeþlerimiz, canlarýmýz, aþklarýmýz kaldý o geçtiðimiz yýllarda. Pek çok eski yoldaþla yollarýmýz ayrýldý. Bir bakýma, bir kýsým eski arkadaþlarýn inançlarý kaldý o yýllarda. Geçtiðimiz bu yeni zamaný anlamakta da kimi arkadaþlarýmýz zorlanýr oldular. Çünkü geçmiþte inandýðýmýz, uðrunda hapis yattýðýmýz, iþkence gördüðümüz ve acý ki kimi kardeþlerimizin hayatýna mal olan deðerlerimiz, bugün saldýrý altýndadýr. Eskiden arkadaþýmýz olan kimi insanlar, artýk sol deðerlerin öyle çok da önemi kalmadýðýný söylüyor. Bir yurdu sevmenin, o yurt içindeki insanlarý sevmenin deðeri kalmadýðýný söylüyorlar. Bu söylemler ve kimi temenniler çok yaralayýcý elbette. Anlayacaðýn yeni yeni öyle yaralar açýlýyor ki baðrýmýza, eski yaralarý soðutalým bari dedim, galiba...»kitaba seçtiðiniz þiirlerin seçimi sanýyorum tümden size ait. Þüphesiz yýllardýr okuyucularla kurduðunuz diyalog bunda etkili olmuþtur. Ama özellikle bu kitaba aldýðýnýz þiirleri seçerken nelere dikkat ettiðinizi bilmek isteriz. Hayýr bana ait deðil. Kitaptaki þiirleri Dr. Hatice Þimþek Keskin seçti. Yani eþim. Onun hafýzasýnda yer etmiþ ve birlikte gittiðimiz etkinliklerde istenmiþ yahut üstüne»özellikle Arif Damar ýn sizde ayrý bir yeri olduðunu biliyoruz. Arif Damar yaþasa bu kitaba hangi þiirleri almanýzý isterdi? Elbette Arif Damar hem þiiriyle ve hem de hayatýyla her zaman yoldaþým olmuþ bir büyük þairdi. Ölümü üstünden bunca zaman geçti, hâlâ çok özlerim Barikat ýmý. Yaþarken Kanda'har ý çok sevdi o. Üstüne yazdý, konuþtu filan. Sanýrým Kanda'har ýn olmasýný isterdi. Sonra Soðuk Yara adlý þiiri, Kalk ve Ah Ki nin kitapta olmasýný isterdi elbette.»sizin þiirlerinizde toplumsal muhalefet ve mücadele önemli unsurlar. Ancak, büyük toplumsal eylemlerde, mücadele alanlarýnda, grevlerde; hâlâ Nâzým Hikmet, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin gibi þairlerin þiirleri daha çok söyleniyor ve coþkuya ortak ediliyor. Günümüz þairi, günümüzün mücadelesini çok iyi yazmadýðý için mi bu durum söz konusudur? Bu gibi durumlarda belirleyici olan, ezber oluyor sanýrým. Nâzým, Ahmed Arif, Enver Gökçe, þüphesiz ki büyük þairler. Toplumsal meselelerde düþünmüþ, savaþmýþ, yazmýþ þairler, okunmalarý kadar normal bir þey olamaz. Fakat bununla sýnýrlý olmadýðýný düþünüyorum. Nihat Behram'ýn, Ataol Behramoðlu'nun, Ahmet Telli'nin, kimi yerlerde benim ve daha pek çok þairimizin þiirlerinin okunduðuna tanýk oldum. Bir de unutmamak gerek meydan þiiri baþka bir iþ. Mutlaka yüksek ses gerektiren þiirler. Eðer toplumsalcý kanatta durup, savaþanlarla omuz omuza deðilse bir þair, elbette þiirleri de meydanlara taþýnamýyor. Ayrýca ve üstüne üstlük toplumsalcý sesi yüksek þiirleri, kimi þiir yazýcýlarý þiirden de saymadýklarý için, yaklaþýlmasý zor bir alan. Çünkü bu tür þiirlerde en yalýn olaný yazmak gerekir. Basit olaný deðil ama yalýn olaný. Basiti yazmak kolaydýr bilirsin, herkes yazar, bir iþe yaramaz. Fakat yalýn olaný yazmak zordur, az insan yazabilir ve çok iþe yarar. Sanýrým böyle bir þey...»mahmut Temizyürek sizin arkadaþýnýz ve sizin kuþaðýn þairi diyebileceðimiz bir þair. Onun þiiriyle ilgili sempozyum kitabýnda da yazýnýz var. Bu tür çalýþmalar þüphesiz çok yararlý oluyor. Sizin þiirlerinizle ilgili böyle bir çalýþma söz konusu olabilir mi yakýn zamanda? Bilmem, ümit edelim ki olsun. Çünkü bir þairin, þiiri üstüne derinlikli konuþulmasý, o þairin kimi katmanlarda kalýcýlaþmasýný saðlayabiliyor. Þiirin derinlikli algýlanmasýný saðlayabiliyor. Olursa fena olmaz. Fakat Türkiye de hem de yaþarken bir þairin böylesine bir durumla karþýlaþmasý pek de olaðan deðil»toplumcu Türk þiiri, özellikle isyanlarý þiire aktararak hatýrý sayýlýr bir külliyat oluþturdu. Nâzým Hikmet ve Ozan Telli aklýma ilk gelenler. Siz de Babek i yazdýnýz. Ýsyanlarý yazmak, bu topraklarýn mücadele bilincine ve hafýzasýna neler kattý? Örneðin, Þeyh Bedreddin, Baba Ýshak ya da sizin yazdýðýnýz Babek daha çok konuþuluraraþtýrýlýr oldu mu? Bir düþünün, Nâzým, Þeyh Bedreddin'i yazmasa, böylesine büyük savaþýmdan haberdar olabilir miydik? Biraz güç. Þeyh Bedreddin Destaný'nýn þiire kattýklarý (özellikle geleneksel þiirimizin, yeniden söyleniþine) þüphesiz önemlidir. Fakat toplumsalcý algýlara katkýsý eþsizdir. Çünkü ortaklaþmacýlýk kültürünün tek baþýna Marx'tan baþlamadýðýný öðrendi bence solcular. Bu önemsenmeli. Çünkü ortakçý kültürün geçmiþi 200 yýl deðil elbet, sonuçta Mazdek 409'da katlediliyor. Bu tarihten alýrsanýz ortak kültürü 1600 yýl gibi upuzun bir zaman çýkýyor karþýnýza. Bunlarý ve halk isyanlarýna iliþkin pek çok þeyi, sol kültür, yazýlmýþ bu destanlardan öðrendi, öðrendik. Bu tür çalýþmalarý hâlâ ve sonsuz önemsiyorum. Sanýrým bu türle yazýlabiliyor geçmiþteki acýlarý. Ya da bana hep öyle gelir»neden bütün þiirleri deðil de seçme þiirler karþýmýza çýktý? Bütün þiirler için erken mi? Bütün þiirler daha baþka bir þey. Dediðin gibi çok da erken. Hem o kalýnlýkta kitabý kim alsýn, çok pahalý oluyor. Þimdilik kitaplarýmýz tek tek basýlmalý daha. Bir de üretim içindeyiz, aðrýlarýmýz var. Yurdumuzdan, yurdumuz insanýnýn emeðinden sýzan aðrýlar. Bunlarý yüksek sesle söylemeye ve yazmaya gereksinim var daha.»son olarak, gündeminizde þiire dair ne gibi bir çalýþma var? Yeni kitap hazýrlýðý var. Deðiþmezse (ki deðiþmesini istemiyorum) adý Zito i Epanastasis olacak. Yaþasýn isyan demek bu, Yunan'ca. Nereden çýktý þimdi bu diyorsun sen. Þuradan: Anadolu'nun iþgali sýrasýnda iki yüzü aþkýn Yunan komünisti, Anadolu'nun iþgalinin Ýngiliz Emperyalizmi'nin bir sonucu olduðunu, iþgalin ve savaþýn bir Ýngiliz kýþkýrtmasý olduðunu, bunun için de Anadolu'nun kendileri gibi yoksul olan halkýný öldürmeyeceklerini, kýsaca savaþmayacaklarýný anlatan bir manifesto yayýnlarlar. Yunan hükümeti bu bildirideki görüþlerinden vazgeçmeleri için aðýr baskýlar yapar. Ýki yüz komünist bildirideki düþüncelerinde ýsrar eder. O zamanlar iþgal kuvvetleri komutanlýðý, Balçova sahilinde yýlýnda yargýlanmaya baþlayan komünistler, 1921 yýlýnýn ilk günü ölüme mahkûm edilirler. Bu iki yüz yürekli, yiðit komünist Balçova açýklarýnda kurþuna dizilerek katledilir. Bizim bundan hiç haberimiz olmadý biliyorsun, ta ki elime bu manifesto geçinceye dek... Derinden yaralandým. Hayýr parçalandým bu hikâyeyi öðrenince. Dedim ki, canlarýný bu topraklarda býrakmýþ bu yiðit insanlarýn diliyle çýksýn son kitabým. Ýþte Zito i Epanastasis böyle oluþtu. Yayýma hazýrlamaya çalýþýyorum ve sanýrým bu yýlsonu gibi yayýnlanacak. Kaynak:BirGün Kitap

6 Nevþehir de bir giriþimci tarafýndan geçtiðimiz yýl kurulan serada, topraksýz domates üretimi gerçekleþtiriliyor. Toprak yerine perlit madeninin kullanýldýðý serada yetiþen salkým domateslerin, topraklý tarýmda yetiþenlere göre daha saðlýklý ve lezzetli olduðu belirtiliyor. Sulusaray beldesinde Modern Seracýlýk kapsamýnda bitkisel üretim faaliyetinde bulunmak isteyen Yýlmaz Katlý adlý giriþimci, Gýda ve Tarým Bakanlýðý nýn Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Hibe Programýndan yararlanarak Topraksýz Tarým Sera Tesisi yaparak domates üretimine baþladý. 8 dekar alanda yýllýk yaklaþýk 250 ton salkým domates üretimi gerçekleþtirilen serada toprak yerine poþetler içerisinde perlit madeni kullanýlýyor. Her bir poþet içerisine 4 ayrý domates fidesi dikilirken, sulama ve gübreleme iþlemleri ise bilgisayar aracýlýðýyla gerçekleþtiriliyor. Sera sahibi Yýlmaz Katlý, 1999 yýlýnda Seracýlýk üzerine mesleki eðitimini tamamladýktan sonra Japonya da Topraksýz Tarým konusunda incelemelerde bulunduðunu kaydetti. Bu sistemden çok etkilendiðini ve yaþadýðý þehirde böyle bir sera kurmaya karar verdiðini ifade eden Katlý, Gýda ve Tarým Bakanlýðý ndan aldýðý hibe sayesinde bu iþe soyunduðunu söyledi. Geçtiðimiz yýl kurduðu seradan bu yýl ilk hasadý gerçekleþtirdiðini belirten Katlý, "Topraklý tarýma göre topraksýz tarým en az 4 kat daha verimli. Ayrýca bu þekilde ilaçsýz ve hormonsuz bir üretim gerçekleþtiriyoruz. Bitki hastalýðýn yüzde 70 ini topraktan alýyor biz de toprak kullanmayarak bu yüzde 70 hastalýðý bertaraf etmiþ oluyoruz. Ayrýca verdiðimiz gübreyi topraklý tarýma göre daha iyi alýyor. En verimli topraktan yüzde 30 alabildiði için verim daha fazla oluyor. Ýlaç kullanýlmamasý ve hormonsuz olmasý bu domateslerin en büyük özelliði. Lezzeti ise diðer domateslere göre daha iyi" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete baþta bölgemiz ve ülkemiz adýna enerji yatýrýmýnýn önemini vurguladý. Kurulacak olan bu sistemin Nevþehir'in en büyük Güneþ Panel Sistemi, Türkiye'nin ise þebekeye baðlanýnca 2. Büyük Güneþ Panel Sistemi olacaðýný söyledi. Türkiye'de enerjinin cari açýða etkisinin yüksek oranlarda olduðunu, açýðýn azaltýlmasý için güneþten elektrik üretimiyle ilgili ciddi mevzuatsal çalýþmalar yapýldýðýný hatýrlatan Ertaþ, bu nedenle kendi kaynaklarýyla elektrik enerjisini karþýlayabilen þirketlerin ve yatýrýmcýlarýn artacaðýný belirtti. Ertaþ, 300 Kw Güneþ Paneli Sistemi ile çevreye daha saygýlý daha doðal ürünler üreterek hem ülke ekonomisine hem de çevreye yardýmcý olmayý planladýklarýný kaydetti. Ahiler Kalkýnma Ajansý destekli projenin Eylül-Ekim ayý içerisinde bitirilmesi planlanmaktadýr. Ahiler Kalkýnma Ajansýnýn desteklerine de deðinen Ertaþ; "Bu tarz kamu kaynaklarýnýn kullanýmý hem firmalarý hem de bulunduðu þehri geliþtirmeye yönelik olduðunu belirtti." Kaynak:Avanos Gazetesi BlokBims A.Þ. fabrikasýna Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn desteðiyle yapýlacak olan 300 Kw güneþ paneli sistemi ihalesini kazanan Konya SEÝSO Enerji Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Þ. ile Salý günü fabrikamýzda BlokBims Yönetim Kurulu Üyemiz Sayýn Mustafa Ertaþ ve Seiso Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Hakký Karaca ile sözleþme imzalandý. Fabrikamýzda gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Ertaþ

7 Eda Yýldýrým / Berivan Koç Hükümet olmak yada Hükümetlerde Bakan olmak insaný deðiþtirimi yoksa deðiþik konuþarak gündemde kalmak zorunluluðu mu doðar. Bir Ulaþtýrma Bakanýmýz var ki zaman zaman Alevilere çok iyi dost olarak gözükür ve hemþerileri Alevilerin bir kýsmý da onu sever. Belki de iç yüzünü çok iyi bilmediklerinden ve içinden geçenleri okuyamadýklarýndan olsa sevgi gösterirler. Sayýn Bakan bunu bir fýrsat olarak deðerlendiriyor ve sözde laf olsun diye öyle bir laf ediyor ki þimdi söylediði sözün altýnda inim inim inliyor. Ýstanbul da yapýlacak üçüncü köprünün ciddi çalýþmalarýný yapmadan, hesaplar tutmadan köprü yapýyoruz diye yola çýktýlar. Sonra Cumhurbaþkanýný kullanarak yapýlacak köprüye Yavuz Sultan Selim köprüsü adýný koydular. Tutarsa hükümete, tutmazsa Cumhurbaþkanýna yazýlacaktý. Bu isim tutmadý ve Cumhurbaþkanýna da çok fazla bir þey yazýlmadý. Olumsuzluklarýn faturasý Aleviler tarafýndan Hükümete çýkartýldý. Yavuz Sultan Selim adý gibi yavuz birisi idi ve onbinerce Alevinin kanýna girdi. Yüzyýllardýr Aleviler yavuza Lanet okurlarken Ulaþtýrma Bakaný yaptýklarý hatayý kapatma adýna baþladý saçma sapan laflar etmeye. Neymiþ efendim Yavuz Sultan Selim, Alevileri katletmemiþ. Ey Bakan efendi, sen bunlarý nereden duydun? O bilim adamýnýn yýllardýr uðraþarak çýkarttýðý sonuç dediðin senin gibi düþünen, senin gibi inananlarýn sýkýþtýklarýnda kullanacaklarý bir malzeme olarak uydurduðu kuyruklu bir yalan. Siz Bakanlýk olarak hala bir köprünün gideceði yerde aðaç mý kesilecek, kaynak sularý mý zarar görecek daha bunlarýn hesabýný yapamayacaksýnýz, yolun güzergahýný deðiþtireceksiniz sonra da kalkýp Alevileri yalancýlýkla suçlayacaksýnýz. Ayýptýr, günahtýr sözünü siz hiç duymadýnýz mý? Þayet duymadýysanýz ben size duyurayým. Yaptýðýnýz yada söylediðiniz sözler doðru deðilse ve de bunu siyaseten söylediyseniz sizin inandýðýnýz dininiz, imanýnýz bunun hesabýný sizden soracaktýr. Ama daha onu beklemeden yakýnda sandýk ortaya konacak ve yüreðin varsa çýkar Belediye Baþkaný adayý olursunuz ve o yalan söylüyorlar mealinden suçladýðýnýz Aleviler sizi nasýl sandýða gömerler göreceksiniz. Bakan efendi, sizin bildiðiniz Aleviler o eski Aleviler deðiller. Eskiden derlerdi ya birisi sizin suratýnýza bir tokat atarlarsa diðer tarafý dönün birde o tarafa vursun da hersi geçsin diye. O köydeki Aleviler artýk uyandý ve ne o tokatý yer nede diðer suratýný size sunar. Size öyle bir laf eder ki yanlýþ yapar yada söylerseniz haddinizi bildirirler. O yüzden derhal çýkýp Alevilerden özür dileyin. Benim kullandýðým kaynak bana böyle söyletmiþti ama sizden gelen tepkiler karþýsýnda artýk eziliyorum ve dayanamýyorum o yüzden sizden özür diliyorum deyin. Siz gidin yapacaðýnýz köprü için yaptýðýnýz yanlýþ projelerinizi düzeltmekle uðraþýn. Su kaynaklarýný, yollarý, aðaçlarý hesaplamadan yaptýðýnýz çalýþmanýn yanlýþlýðýný düzeltin. Ne hikmetse bir yetkili yaptýðý çalýþmalarda yanlýþ yaparsa onu örtbas etmek için kendince yeni bir söylemle ortaya çýkar ve kendi yanlýþý unutulur. Son günlerde herkes sýkýþýnca Alevilerle ilgili bir laf söylüyor ve güya kendisini kurtarmýþ sanýyor ama yanýlýyor. Ulaþtýrma Bakaný yalan yanlýþ bilgileri kullanacaðýna Halep Üniversitesinin Baþbakan Erdoðan a verdiði fahri Doktora unvanýný niçin geri aldýðýný açýklasýn. Ulaþtýracaðý bilgiler çok daha anlam kazanacaktýr. Üniversite konsey Üyeleri, Uluslararasý hukuk alanýnda uzman hukukçulardan bir komisyon oluþturacak, Erdoðan a karþý sanayi kuruluþlarýný, tabii kültürel kaynaklarý gasp etme aracýlýðýyla ulusal ekonomiyi tahrip etme suçundan uluslararasý mahkemede dava açma önerisinde bulundular. Üniversite konseyi ayrýca, Recep Tayyip Erdoðan ýn Suriye halkýna karþý gayri ahlaki ve insanlýk dýþý uygulamalarýyla birlikte iki komþu ülke arasýndaki güvene dayalý tarihi baðlarý koparma çabalarý nedeniyle þiddetle kýnadýðýný belirtti. Þimdi sayýn Bakana bir kez daha sormak gerek bu haberlerle ilgili ne diyecek acaba Beyoðlu esnafý, Galatasaray Meydaný nda, Göstericiler, taþkýnlýklar sabrýmýzý tüketiyor açýklamasý yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliði (TESKOMB) ile ayný düþünmüyor. Çünkü, masa ve sandalye toplatýlmalarýyla baþlayan, yayalaþtýrma projesi ve alkol yasaklarýyla devam eden süreç onlarý Gezi direniþçileriyle ayný duyguya itmiþ. Haftalardýr iþ yapamýyorum. Cumartesi günleri 2 bin lira ciro yapýyordum. Þimdi beþ kuruþ para koyamýyorum cebime diyen Beyoðlu Ýpek Sokak ta dürümcü iþleten Mehmet Abalak yaþadýðý zarara raðmen Gezi direniþçilerini hedefe koymuyor. Abalak, iþlerinin düþüþünün nedeninin, eylemlere yönelik polis müdahalesinin olduðunu düþünüyor. Ve bir örnek veriyor: Ýnsanlar Taksim e gelmeye korkuyor. Geçen cumartesi iftara 40 kiþilik rezervasyonum vardý. Birden bir kalabalýk geldi. Ardýndan polis gaz bombasý sýktý. Müþterilerim gitti. Abalak bir süre daha böyle devam etmesi halinde dükkanlarýný kapatmak zorunda kalacaklarýný da vurguluyor. Ayhan Iþýk Sokak ta esnaflarýn eyleme katýlanlara ve gazetecilere yönelik saldýrýlarýna da deðinerek þunlarý söylüyor: Yaþanan saldýrýnýn planlý olduðunu düþünmüyorum ama palayla sokaða çýkýlmasý planlanmýþ bir durum benim için. Biz de baþýndan beri eylemleri destekledik, Taksim de sokaða çýkanlarýn neredeyse çoðu Beyoðlu esnafýnýn tanýdýðý, müþterisi. Ama haftalardýr iþ yapamýyoruz, artýk durulmalý, konuþulup anlaþýlmalý. ESNAFLA HALK KARÞI KARÞIYA GETÝRÝLÝYOR Küçükparmakkapý Sokak ta otel iþleten bir esnaf, mayýs ayýnda 65 bin lira olan cirosunun haziran ayýnda 75 bin olmasý gerekirken 12 bin liraya düþtüðünü, 8 çalýþaný varken 1 çalýþaný kaldýðýný söylüyor. Polis müdahalesini onaylamadýðýný, ancak eylemlerin de esnafý zor duruma düþürdüðünü söyleyerek devam ediyor: Ben AKP ye oy veriyorum. Ancak bu demek deðil ki hükümetin her lafýný onaylýyorum. Gençlere ayyaþ, çapulcu dediler. Buna kesinlikle karþýyým. Eylemlerde ölenler oldu. Hepimizin caný yandý. Bu sýrada ayný yerde otel Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM iþleten Murat Aktepe, Devlet mantýðýnda bastýrma, inatlaþma, yenilip baþa çýkamama kompleksi var diyerek sohbete katýlýyor. Hükümetin, halký bölmeye çalýþtýðýný, baþaramayýnca da esnafla halký karþý karþýya getirmek istediðine dikkat çeken Aktepe, Esnaf eylemciler yüzünden deðil, polis müdahalesi yüzünden iþ yapamýyor fakat, biriken bütün zararý elinin altýna geçen kimse ondan çýkarmaya çalýþýyor. Biz esnaflarýn aslen bu hükümete, bu polis þiddetine ses çýkarmasý gerekiyor diyor. Bekar Sokak taki bir lokantanýn çalýþaný olan Mehmet Turan da iþler olmayýnca, temmuz ayý maaþlarýný alamadýklarýný söylüyor. Ýþlerinin yayalaþtýrma projesi nedeniyle zaten seyreldiðini, Gezi Parký eylemlerinin son nokta olduðunu ifade ediyor Turan ve devam ediyor: En azýndan yürüyüþlere izin verilince bir þey olmuyordu. Ayrýca eylemcilerin haklý olduðu yanlar da var. Galatasaray Lisesinin karþýsýndaki bir dürümcü de, cumartesi günleri 3 bin lira olan cirolarýnýn 800 lira civarýna indiðini söylüyor. Çalýþanlarýn ücretleri, kira, giderler belini iyice bükmeye baþlamýþ. Durumlarýný Aþaðý tükürsen sakal, yukarý tükürsen býyýk diyerek tarif etmeye çalýþýyor ve nedenini þöyle anlatýyor: Polis de bizim insanýmýz. Buraya yürüyüþe gelen kitle de. Ne diyeceksin. Bir þekilde polisin hatasý büyük. Ýllaki gaz atacam diye bir þey yok. Sadece karanfille eylem yapmak isteyenlere bile gaz attýlar. Bu kadar polis var. Tünel den Taksim e zincir oluþtursalar insanlarda o zincirlerin arasýnda yürüyüþlerini yapabilir. POLÝS KIÞKIRTIYOR KüçükparmakkapI Sokaktaki bir muhasebeci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliðinin esnafýn Nevþehir in hýzlý geliþim süreci içerisinde bulunan yerleþimlerinden eylem yapan kitle nedeniyle zarara uðradýðýna iliþkin açýklamasýna tepki gösteriyor: Birlik bu konuda konuþacaðýna önce esnafýn diðer sorunlarýný çözsün. Esnaftan uzak bir kurum bu konuda açýklama yapmasýn Nevizade de bir iþletmede çalýþan Öner Yakasýz da, eylemler bitse de esnaflara yönelik baskýlarýn devam edeceðini düþünüyor. Pek çok esnafýn Gezi Parký eylemlerini desteklediðini ancak polisin hükümet yandaþý esnaflarý gezerek eylemcilere karþý kýþkýrttýðýný iddia ediyor. MASALARIN TOPLATILMASIYLA BAÞLADI Esnaflarla sohbetimiz Nevizade de devam ediyor. Eylemler boyunca gaz bulutunun, plastik mermilerin eksik olmadýðý sokaklardan birisi de burasý oldu. Bar iþleten bir esnafla sohbet ediyoruz. Polisin ya da belediyenin hedefi olmaktan korktuðu için isminin kullanýlmasýný istemiyor. Aslýnda Beyoðlu esnafýnýn maðduriyetinin Beyoðlu Belediyenin masa sandalyeleri toplatmasýyla baþladýðýný belirtiyor. Hükümetin ve Belediyenin alkolü de yasaklayarak Beyoðlu daki alkollü iþletmeleri bitirmeye çalýþtýðýný ifade ederek, Bu yüzden polisin sert müdahalesi sadece eylemlere yönelik deðil. Masalarýn toplatýlmasý nedeniyle zaten iþlerimiz düþmüþtü. Þimdi bir de iþlerimizin yoðun olduðu cumartesi günü de sokaklar gazlanýnca insanlar hiç gelmiyor. Böyle giderse kapatýp gidecez. Böylece hükümetin de istediði olacak diye tepki gösteriyor. TALEPLER *Cuma ve cumartesi eylem yapýlmamasý *Polisin gazlý müdahaleye son vermesi *Hükümetin Gezi eylemcileriyle ýlýmlý bir diyalog dili oluþturmasý. (Ýstanbul/EVRENSEL) biri olan 2000 Evler Mahallesi nde yeþil görünümün aðýrlýk kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalar sürüyor metrekarelik bir alaný kapsayan yeni park alanýnýn sadece 1500 metrekarelik bölümü geçiþ yollarý ve oyun grubundan oluþuyor. Kondisyon aletlerinin de montajlarýnýn yapýlmasýyla birlikte hem çocuk ve ileri yaþ grubundaki kiþilerin yararlandýrýlacaðý yeni park alanýnda çalýþmalar geceleri sürdürülüyor. Nevþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekiplerinin çalýþmalarý ile devam eden yeni park alanýnda ayrýca oturma banklarý ile kamelyalar da yer alacak.

8 Enerji Bakaný geldi geçen hafta bölgemize. Manisa ya. Gördes e. Hani þu Cehennem Tankeri var ya, iþte tam oraya. Halkýn Cehennem Tankeri diye adlandýrdýðý, 738 tonluk, Çin de imal edilip Aliaða Limaný ndan Gördes e 45 günde varan tankerden söz ediyorum. Bereketli Ege topraklarýna tonlarca sülfürik asit akýtacak olan tankerden. Vestel in patronu Ahmet Nazif Zorlu nun milyonlarýna milyonlar katacak olan tankerden. Bilim insanlarýnýn Ege Ovasý biter dediði Çevre, orman, su mühendislerinin karþý çýktýðý Halkýn itiraz ettiði Köylünün, çiftçinin, üreticinin isyan ettiði 4 milyon Ýzmirlinin içme suyunu saðladýðý Gördes Barajý ný, dolayýsýyla Ýzmir i ve Ýzmirliyi de tehdit eden tankerden söz ediyorum. Geldi Bakan. Bakýp gitti. Tankere övgüler düzdü. Dünyanýn en bereketli yedi ovasýndan biri olan Gediz e tonlarca sülfürik asit boca edecek olan tankere çevreci dedi Bakan. Böyle bunlar. Bunlarýn sözlüðünde Aðaç katliamcýlarý çevreci. Yasa çýkarýlýrken ulemaya soranlar laik. Üniversiteleri medreseye çevirenler bilim insaný. Okullar ile hastaneleri ticarethane olarak görenler halkçý. Ülkeyi dinsel referanslarla yönetip fiili bir islam cumhuriyeti yaratanlar demokrat. Lügati böyle bunlarýn. Günlerce, haftalarca, aylarca Gördes te nikel madeni istemiyoruz, Topraklarýmýzda sülfürik asit istemiyoruz diyen binlerce köylü-kasabalý, genç-yaþlý, kadýn-erkek, üretici-çiftçi, öðrenciöðretmen, hukukçu-bilim insaný ise elit bunlarýn kafasýnda. On yýldýr böyle yönettiler memleketi. Hegemonya kurarak. Kavramlarýn içini boþaltarak. Sözcükleri ve kavramlarý anlam kaymasýna uðratarak, biçimsizleþtirerek. Kendi lügatlerini yarattýlar. Kitlelere o ucube sözlükle seslendiler. Ýnsanlarýn aklýna saldýrdýlar. Topraklarý sülfürik asitle yýkayýp çevreciyiz dediler. Biber gazý kapsülüyle insanlarýn canýný alýp gözünü çýkardýlar, demokratýz dediler. Madýmak katliamý cânilerini koruyup kolladýlar, katillerin avukatlarýný milletvekili, bakan yaptýlar, maðduruz dediler. Tüm kavramlarý ve olgularý altüst ettiler, amorflaþtýrdýlar, biçimsizleþtirdiler, bulandýrdýlar. Ýnsanlarýn ve insanlýðýn aklýna saldýrdýlar. Postmodernizmin tüm eklektik, sýðlaþtýrýcý, derinliksizleþtirici, tarihsizleþtirici, geleceksizleþtirici argümanlarýný kullanarak insaný bozdular. Algýyý bozdular. Þimdi de daðlarýndan yað, ovalarýndan bal akan Ege ye tonlarca sülfürik asit akýtacak olan tankere çevreci niþanýný taktýlar. Utanýp sýkýlmadan. Arsýzca ve küstahça. Uzmanlar, madenciler, çevreciler uyarýyor: 25 yýlda 8,75 milyon ton sülfürik asit, bereketli Ege coðrafyasýna boca edilecek! Ayrýca bölgede yaklaþýk 700 bin aðaç kesilecek! Gördes Atina Kralý Kadüz ün oðlu tarafýndan kurulmuþ, sýrasýyla Pers, Makedon, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlý medeniyetlerinin egemenliðinde kalmýþ kadim bir yerleþim. Ege nin kalbinde Manisa nýn orta yerinde. Balýkesir in bereketli topraklarýna komþu bir ilçe. Akarsu vadileriyle yarýlmýþ bir yayla görünümünde. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda sürekli savaþ alaný olmuþ bir belde: 14 ay kadar Yunan iþgalinde kalmýþ ve 5 Eylül 1922 de kurtarýlmýþ bir ilçe. Ve Gördes te son aylarýn en önemli konusu þu: 91 yýl önce emperyalist iþgalden kurtarýlan Gördes, sülfürik asitten ve yok edici bir terminatör gibi üzerinden geçtiði her yaþam belirtisini kurutup yok eden madencilerden nasýl kurtarýlacak? Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ný, Vestel in de sahibi olan ünlü iþadamý Ahmet Nazif Zorlu nun yürüttüðü Meta Nikel Kobalt AÞ, Gördes in nikelini çýkarmaya hazýrlanýyor de baþlanan nikel madeni projesi 25 yýl sürecek. Manisa nýn Gördes ve Akhisar, Balýkesir in Sýndýrgý Ýlçelerine baðlý 2 belde ve 5 köyün sýnýrlarý içinde uygulanacak. Toplam 7 bin 800 kiþinin yaþadýðý bir coðrafyada. Projenin ruhsat alaný 216 kilometrekare, faaliyet alaný 39 kilometrekare. Faaliyet alaný içerisinde açýk ocaklar, üretim tesisleri, pasa ve atýk depolama alanlarý, kireç taþý ve kil ocaklarý bulunacak. Ve iþin ilginç yaný bu vahþi madencilik projesinin uygulanacaðý arazinin yüzde si orman, yüzde 7.46 sý fundalýk, yüzde si tarým ve yüzde si mera olarak sýnýflandýrýlýyor. Üretim aþamasýnda toplam 20 deðiþik kimyasal kullanýlacak. Kimyasallar içerisinde günde bin ton, yýlda 350 bin ton ve 25 yýllýk sürede 8,75 milyon ton sülfürik asit ile 8 milyon ton kireç taþý kullanýlacak. Kurulacak ýsý santralinde ise yýlda 70 bin ton linyit kömürü yakýlacak, ayrýca yörede kurulacak göletten yýlda 1,5 milyon ton su, borularla tesis alanýna nakledilecek. Proje için Yüksek Basýnçta Asit Liçi Metodu adý verilen yöntemin uygulanmasý öngörülmekte. Bu yöntem, ocaklardan çýkarýlan cevherin 600 metrekare hacimli bir otoklav içerisinde sülfürik asit ve diðer kimyasallarla karýþtýrýlýp 270 dereceye kadar ýsýtýlarak çökeltilmesini saðlamak, asitli atýklarýn kireç taþýyla karýþtýrýlarak nötralize edilmesi ve yüzde 35 katý madde ihtiva eden karýþýmýn, hazýrlanacak 800 dönümlük Atýk Depolama Tesisine pompalanmasýdýr. Peki doðal dokuya verilecek bunca zararýn karþýlýðýnda ne elde edilecek? Ona da bakalým. Doðadan çýkarýlan gerecin yalnýzca yüzde 0,36 sý iþe yarayacak, yüzde 99,64 ü ise doðaya zarar verecek þekilde ve yerlerinden edilerek geride býrakýlacak. Atýk Depolama Tesisi ne ayda 124 bin 560 ton, haftada 29 bin 64 ton, günde 4 bin 152 ton katý atýk gelecek. Proje bitiminde depo alanýnda toplanacak katý atýk miktarý 37,2 milyon tona ulaþacak. Kýsaca, geride yaþam belirtisi kalmayacak. Çölleþmiþ, kuraklaþmýþ, ölü bir coðrafya kalacak! PEKÝ KÝM KAZANACAK? Ýþte yukarda anlattýðýmýz bu katliamý gerçekleþtirecek olan þirket kazanacak. Ne kadar kazanacak, þimdi de ona bir bakalým. Proje için 225 milyon dolar yatýrým gerçekleþtirilecek, yýlda 96 milyon dolar gider karþýlýðýnda 10 bin ton nikel, 800 ton kobalt tuzu üretilecek. Üretici firma iþletmede 250 si idari ve teknik personel olmak üzere toplam 300 kiþi istihdam edecek. Ve 25 yýl sonunda 4,5 milyar dolar döviz geliri elde edilecek, þirket 2.4 milyar dolar kâr edecek. Üretim için milyonlarca ton toprak ve kaya kazýlarak yer deðiþtirecek, ekosistem yok olacak. Ortama salýnacak gazlar, yoðun asit kullanýmý, atýk ve aðýr metallerin olumsuz etkileri ile doðal çevrede ciddi kirlenmeler meydana gelecek. Geliþmeler sonunda ekonomik kayýplar oluþacak; topraklarý, meralarý ve ormanlarý yok olmuþ yöre insaný göç olgusuyla karþý karþýya kalacak. 4 MÝLYON ÝZMÝRLÝNÝN ÝÇME SUYU TEHDÝT ALTINDA Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `Eðitimde Dayatmasý Üzerinden Revizyon Yaparak Israrcý Olmak, Eðitim Biliminin En Temel Gerçeklerine Gözlerini Kapatmak Anlamýna Gelmektedir!` baþlýklý açýklama metnini aynen yayýnlýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan, eðitim-öðretim yýlý baþýndan itibaren, üniversitelerin, eðitim bilimcilerin ve Eðitim Sen`in tüm eleþtiri ve önerilerine raðmen resmen bir dayatma olarak hayata geçirdiði düzenlemesinin ilk yýl uygulamalarýnýn ardýndan düzenleme ilk gündeme yapýlan uyarýlarýn ne kadar doðru olduðu açýk bir þekilde görülmeye baþlanmýþtýr düzenlemesi gündeme geldiðinde eleþtirilere kulaklarýný týkayan MEB, Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinden gelen uyarýlar üzerine sisteminde kýsmi olarak revizyona gitme kararý almýþtýr. Geçtiðimiz eðitim öðretim yýlý boyunca okullarda yaþanan sorunlarý görmezden gelen, çözüm noktasýnda adým atmakta geciken bakanlýðýn, illerden gelen yoðun eleþtiriler sonrasýnda böyle bir adým atmasý samimi deðildir. Eðitim Sen`in ve konunun uzmaný bilimcilerin ýsrarla üzerinde durduðu okulöncesi çaðdaki çocuklarýn ilkokula gönderilmesinin telafisi zor sorunlar yaratacaðý eleþtirileri, okullardan ve il milli eðitim müdürlüklerinden gelen raporlarla kanýtlanmýþtýr. Ancak MEB, sorunu temelden çözmek yerine sadece 1. sýnýfa baþlayan aylýk çocuklarla ilgili adým atarak sorunun üzerinden atlamaya çalýþmaktadýr. MEB`e gelen raporlara göre düzenlemesinde en fazla sorun (birinci sýnýf) aylýk çocuklarda yaþanmýþtýr. Bazý çocuklar henüz okumayý sökemezken, 40 dakikalýk ders sürelerinin bu yaþ grubu çocuklar için uzun olduðu belirtilmiþtir. Oysa pratikte bunlarýn yaþanacaðý sendikamýz ve bilim insanlarý tarafýndan defalarca dile getirilmiþ, ancak bakanlýk tarafýndan bu uyarýlarýmýz görmezden gelinmiþtir. Bir kez daha ýsrarla vurgulamak isteriz ki, ay yaþ grubunda bulunan bütün çocuklarýn okulöncesi eðitime gönderilmesi bir tercih deðil, eðitim biliminin ilkesel olarak ortaya koyduðu bilimsel bir tespittir. Bu tespitleri, eðitim sistemi dayatýlmaya baþlandýðý günden bugüne açýkladýk: "Çocuklarýn mantýklý düþünme, yorumlayabilme ve bir iþi baþýndan sonuna kadar bitirebilmesi 6 yaþtan sonra baþlar; 5 yaþýndaki çocuklar zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ilkokula hazýr deðildir; 5 yaþýndaki çocuklarýn dikkatlerini 40 dakikalýk derse verebilmeleri mümkün deðildir vs." Tüm bu bilimsel açýklamalar bilindiði halde, Þimdi de iþin bir baþka önemli boyutuna gelelim. Söz konusu bölgede bir baraj var: Gördes Barajý. Bu baraj, 4 milyon Ýzmirlinin içme suyunun saðlandýðý baraj. Ýzmir e yýlda 60 milyon metreküp içme suyu saðlayan baraj. 17 Ocak 2009 da su tutulmaya baþlanan baraj. Ýzmir in içme suyunun yaklaþýk yüzde 50 sini karþýlayacak olan Gördes Barajý, iþte tam da vahþi madencilik projesinin alanýnda yer alýyor. Dolayýsýyla bu projeye Gördeslilerin, Akhisarlýlarýn, Manisalýlarýn, Balýkesirlilerin yaný sýra Ýzmirlilerin itiraz etmesi gerekiyor. AKP nin Bakan ý gelmiþ. Halkýn ve bilim insanlarýnýn Cehennem Tankeri dediði ucubeye çevreci diyor! Hadi ordan! Tankerinizi de alýn gidin burdan! Kaynak : Ege de SonSöz 2013 eðitim-öðretim yýlýnda okulöncesi çaðdaki çocuklar ilkokula kaydedilerek resmen çocuklar üzerinden bir deney yapýlmýþ, bu deneyin "kobaylarý" ise her þeyden habersiz çocuklar olmuþtur. Okullarda altyapý ve fiziki donaným eksikliklerinin ciddi sorun olmayý sürdürmesi, kalabalýk sýnýf ve derslik açýðý sorununun çözülememesine, özellikle Büyükþehirlerdeki okullarda süren okul dönüþümleri de eklendiðinde, önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnýn çok daha büyük sorunlarla baþlayacaðýný bugünden söylemek mümkündür. Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinden MEB`e gönderilen raporlardaki önerilerin mevcut fiziki imkanlar dahilinde gerçekleþtirilmesi mümkün deðildir. Bunu MEB de çok iyi bilmekte, düzenlemesinde kýsmi revizyonlar yaparak kamuoyunda oluþan eleþtirileri ve öfkesi bu þekilde azaltmaya çalýþmaktadýr. Ancak eðitimde dayatmasýnýn çocuklarýmýza, velilere ve öðretmenlere yaþamlarýnýn en zor günlerini yaþattýðý gerçeðinin üzerini daha fazla örtmek mümkün deðildir. Eðitim biliminin en temel ilkelerini çiðneyerek dayatmasýný bütün eleþtirilerek kulaklarýný týkayarak hayata geçiren Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimdeki kaosun ve mevcut karanlýk tablonun baþ sorumlularýdýr. MEB, eðitim sistemi üzerinden ne kadar tadilat ya da revizyon yaparsa yapsýn, bozuk temel üzerinde inþa edilen yeni eðitim sisteminin baþarýlý olma þansý yoktur. Eðitim sisteminde sürekli deðiþiklik yaparak öðrencilerin, öðretmenlerin ve velilerin psikolojisini alt-üst eden Milli Eðitim Bakanlýðýnýn tek yapmasý gereken yanlýþ yaptýðýný kabul ederek dayatmasýndan vazgeçmektir. Eðitim sistemi, üniversitelerin, alanýnda uzman bilim insanlarýnýn ve sendikalarýn katýlýmýyla eðitim sisteminin temel sorunlarýna çözüm olabilecek þekilde yeniden düzenlenmelidir. Çocuklarýmýz için AKP iktidarýnýn ya da sistemin istediði þekilde deðil, kendi ilgi ve yetenekleri doðrultusunda eðitim alabileceði, gerçek anlamda eþitlikçi, özgürlükçü, farklýlýklara karþý hoþgörülü ve demokratik bir eðitim almasýnýn koþullarý yaratýlmalýdýr.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı