STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING Simge GENÇALP a,, Şefika KASMAN b, Nurşen SAKLAKOĞLU a a Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Müh. Böl., Manisa, Türkiye, E-posta: c b Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, Teknik Prog. Böl., İzmir, Türkiye, E-posta: Özet Döküm proseslerinde eğimli soğutma plakasında döküm yönteminin uygulanması yarı-katı işleme için haadde üretebilen ucuz ekipmanlı basit bir prosestir. Bu yöntemde, uzunluk, açı, eğimli soğutma plakası, kalıp malzemesi ve döküm sıcaklığı gibi çeşitli parametreler mikroyapıyı etkilemektedir. Bu çalışmada, ETIAL 16 alüminyum alaşımının yumuşak çelikten yapılmış ve BN kaplanmış eğimli bir plakadan dökümü esnasında açı ve uzunluğun etkileri araştırılmıştır. Bu nedenle 615 C deki alaşım, 3, 6 açılı ve, uzunluklara sahip plakadan dökülmüştür. Eğimli plakanın açı ve uzunluğunun α-al fazının büyüklük ve morfolojisini etkilediği bulunmuştur. Sonuçlar 6 eğim ve uzunluk parametrelerinin optimum plaka açısı ve uzunluğu olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Soğutma plakasında döküm, Plaka uzunluğu ve açısı, Non-dendritik yapı Abstract Application of cooling slope casting among the cast processes is a simple process with low equipment. In this method, various parameters such as length, angle, cooling slope plate, mold material and pouring temperature affect microstructure. In this work, the effects of the angle and length of a mild steel-made and coated-bn inclined plate during cast from a inclined plate of ETIAL 16 aluminum alloy were investigated. Therefore, the alloy in temperature of 615 was poured through inclined plate with the angle of 3, 6 and the length of,. It was found that the angle and length of inclined plate affected size and morphology of α-al phase. The results point out that parameters of 6 and are optimum plate angle and length. Keywords: Cooling slope casting, length and angle of plate, Non-dendritic structure 1. Giriş Yarı-katı metal işleme prosesi 1971 de Flemings ve arkadaşlarından bu yana 3 yıldan fazla süredir çalışılmaktadır [1,2]. Yarı-katı işleme genel olarak billet üretimi, yeniden ısıtma ve şekillendirme olmak üzere üç temel aşamadan oluşur [4]. Zaman içerisinde, rheo döküm ve thixo döküm gibi yarı-katı metalleri işlemenin çeşitli teknikleri geliştirilmiştir [1,2]. Yarı-katı işleme yöntemleri yarı-katı durumdaki mikroyapının sıvı bir matrikste küresel katı tanelerden oluşan alaşımın thixotropik davranışına dayanmaktadır [3]. Küresel mikroyapı genelde akış gerilimini azaltmak ve son şekle yakın parçalar üretmek için ideal bir yapıdır [5]. Non-dendritik tanelerin oluşum mekanizması ile ilgili çeşitli teoriler bulunmaktadır. Katılaşma esnasında kesme gerilmesinin dendrit kolların kırılmasına, ikinci çekirdeklerin oluşmasına neden olduğu iddia edilmektedir. Zhang ve diğerleri heterojen çekirdeklenmenin ısı yayımı altında şiddetli elektromanyetik karıştırma vasıtasıyla dendritlerin kırıldığını ve ısı yayımının büyüme morfolojisini değiştirdiğini, tanelerin tüm yönlerde üniform olarak büyüme meydana getirdiğini ileri sürmüşlerdir [2]. Kısa ve uygulaması kolay bir proses olup, endüstriyel uygulamalar için avantajlıdır. Yarı-katı metal işleme mühendislik komponentlerinin üretiminde modern ve gelişmiş bir teknoloji gibi görünmektedir. Bu modern teknoloji döküm, dövme ve toz metalurjisi gibi geleneksel teknolojiler üzerine çeşitli avantajlar sunar. Yarı-katı metal işleme prosesi düzgün bir yüzey, iyi mekanik özellikler ve yüksek boyut toleransı hassasiyetine sahip karmaşık biçimli komponentler üretmek için bize imkan verir [8]. Bu yöntemin diğer döküm yöntemlerine ilişkin üstünlükleri vardır, örneğin yüksek basınçlı döküm yöntemine olduğu gibi. Çünkü burada kalıp içine akış düzgün ve laminerdir, bu da üretilen komponentlerde düşük porozite ile sonuçlanmaktadır [3]. Yine basınçlı döküm ve diğer geleneksel döküm metotlarına kıyasla bu metot daha iyi mekanik özelliklere sahiptir ve hacim kaybı indergenmiş olduğundan dolayı porozite azalır ve kalıbın daha homojen dolması sağlanır. [4]. Eğimli soğutma plakasında döküm prosesi birkaç yıl önce ileri sürülmüştür ve yarı-katı işlemede yeni, elverişli bir proses olarak görülmektedir [1]. Bu metotta, bir döküm sıcaklığında eritilen alaşım eğimli bir plakadan dökülür. Plakadan akış sırasında eriyiğin eğimli plaka ile teması, yer çekimi ve sıvı akışından dolayı kesme gerilmesine maruz kalmasının bir sonucu olarak katı çekirdekler şekillenir [8]. Bu çalışmada eğimli soğutma plakası kullanılarak malzemenin bu proses esnasındaki katılaşma davranışları, mikroyapısal oluşum ve gelişimi incelenmiştir. Ayrıca soğutma plakası ile yatay arasındaki eğim açısı değiştirilerek açının mikroyapıya etkisi irdelenmiş ve eriyiğin temas ettiği plaka uzunluğunun mikroyapıya etkisi de araştırılmıştır. ETIAL 16 alüminyum alaşımı otomotiv IATS 9, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 endüstrisinin başlıca malzemelerinden biridir. Genellikle basınçlı döküm yöntemi ile üretilirler. Bu çalışmada geleneksel imalat yöntemlerine alternatif sunulmuştur. 2. Materyal ve Metot Bu çalışmada kullanılan ETIAL 16 alüminyum alaşımının kimyasal içeriği Çizelge 1 de gösterilmektedir. Deneysel koşullar Çizelge 2 de gösterilmiştir. Çizelge 1 Deneylerde kullanılan ETIAL 16 alaşımının kimyasal kompozisyonu Al(%) Si(%) Cu(%) Mn(%) Mg(%) Zn(%) 3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma Şekil 1 eğimli soğutma plakasında akış olmadan silindirik kalıp içine doğrudan dökülmüş, yani gravite döküm yapılmış numunenin mikroyapısını göstermektedir. Mikroyapı α-al fazının büyük dendritlerini içermektedir. Şekil 2, 3 açıda ve uzunluklarındaki eğimli soğutma plakasından dökülen numunelerin mikroyapılarını göstermektedir. Şekil 1 ve 2 karşılaştırıldığında α-al fazının kaba dendritleri eğimli soğutma plakası kullanılarak döküm yapıldığında rozet yapıya doğru değişim göstermektedir. Şekil 2a ve b den plaka uzunluğunun artması ile 3 eğim için α-al fazının büyüklüğünde bir artışa yol açtığı tespit edilmiştir Çizelge 2 Deneysel koşullar Numune ETIAL 16 Döküm sıcaklığı 615 C Eğimli soğutma plakası Malzeme Yumuşak çelik Kaplama BN Açı 6 (3 ) Uzunluk ( ) Kalıp AISI 434 (41CrNiMo6) Deneyler için g. ETIAL 16 alaşımı grafit bir potada rezistanslı fırında eritilmiştir. Bu sırada içerisine.2 g stronsiyum ilave edilmiştir. Pota içerisindeki ergitilmiş alaşıma içerisindeki cürufu almak üzere dökümden hemen önce flux ilave edilmiştir. Daha sonra erimiş alaşım 615 C döküm sıcaklığında 15 genişliğinde ve 1 kalınlığındaki BN kaplanmış Çizelge 2 de verilen çeşitli uzunluk ve açılardaki çelik plakadan dökülmüştür. Ayrıca plaka döküm sırasında alttan su akışı ile soğutulmuştur. Döküm prosesi esnasında potaya sıcaklığı kontrol etmek için bir termokupl yerleştirilmiştir. Döküm, 16 uzunluğunda ve 3 çapındaki AISI 2344 malzemesinden yapılmış olan silindirik bir kalıp içine yapılmıştır ve kalıp atmosferik şartlarda soğumuştur. Soğutma plakası kullanılmadan doğrudan kalıba döküm (gravite döküm) yapılarak kontrol numunesi elde edilmiştir. Şekil 1. Eğimli soğutma plakası kullanılmadan doğrudan kalıp içine dökülmüş (gravite döküm) numuneye ait mikroyapı Döküm işlemleri tamamlandıktan sonra, test numuneleri %.5 HF çözeltisi kullanılarak mikroskobik incelemeler için hazırlanmıştır. Ayrıca düşük sıcaklıkta yapılan bir dökümde plaka üzerinde kalan artık malzeme iç yapının plakadan akışı sırasındaki evrimini incelemek için üst, orta ve alt kısımdan olmak üzere kesilmiş ve incelenmiştir. Numuneler CLEMEX dijital kamera ile desteklenen NIKON Ecilipse LV1 optik mikroskobu kullanılarak incelenmiştir. Katı fazın boyut ve küreselliğini hesaplamak için en/boy oranı, tane boyutu, alan ve yoğunluk hesabı CLEMEX PROFESSIONAL EDITION analiz programı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında eğimli soğutma plakası ile yatay arasındaki eğim açısı değiştirilmiştir. Soğutma uzunluğu eriyiğin plakaya temas ettiği uzunluktur ve bu uzunluk da değiştirilmiştir. Şekil 2. 3 eğimli soğutma plakası kullanılarak dökülmüş numuneye ait mikroyapı, (a) ve (b)

3 Şekil 3 6 de ve uzunluklar için dökülen numunelerden elde edilen mikroyapıları göstermektedir. Şekil 2 ve 3 karşılaştırıldığında, 6 eğimli soğutma plakası kullanılması durumunda dendrit kollarında daha fazla kırılma meydana geldiği, eğimli soğutma plakasında ise daha az çekirdeklenme sonucu daha kaba tanelerin oluştuğu, tanelerarası bölgede kaba ötektik yapı oluştuğu görülmektedir. Tane alanı (µm2) Şekil 4. Farklı açı ve uzunluklardaki plaka kullanarak elde edilen katı fazın tane alanı (µm 2 ) Tanelerin alanının artması tane boyutunun artması anlamına gelmektedir. Şekil 5 te tane boyutu değişimi görülmektedir. Tane alanıyla paralel bir şekilde, tane boyutunun özellikle 6 açıda ve plaka uzunluğu olduğunda en yüksek olduğu ve plaka uzunluğunda plaka açısının artışının tane boyutuna etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 2 Tane boyutu (µm) 1,5 1,5 Şekil 3. 6 eğimli soğutma plakası kullanılarak dökülmüş numuneye ait mikroyapı, (a) ve (b) Şekil 4 farklı açı ve uzunluklarda plaka kullanarak elde edilen katı fazın tane alanını göstermektedir. Görüldüğü gibi, soğutma plakasında döküldüğünde gravite döküme göre tanelerin alanı azalmıştır. Bununla birlikte, soğutma plakasının uzunluğu arttığında tanelerin alanı artmıştır. Bu durum, plaka uzunluğunun artması ile tanelerin plakadan kayması sırasında kırılan dendritlerin tekrar bir araya gelme eğilimi göstererek hem tane boyutunun artması hem de oluşan çekirdek sayısının azalması ile açıklanabilmektedir Şekil 5. Farklı açı ve uzunluklardaki plaka kullanarak elde edilen katı fazın tane boyutu Şekil 6 da tanelerin en/boy oranı görülmektedir. En / boy oranı tanelerin küreselliğinin bir göstergesidir. En/boy oranı 1 e eşit olduğunda tane yapısının küresel olduğu kabul edilir. Buna göre, soğutma plakasında döküm yöntemiyle gravite döküme göre küresele daha yakın tane yapısı elde edilmektedir. Soğutma plakasında döküldüğünde plaka uzunluğu azaldıkça ve açı büyüdükçe daha küresel yapı oluşmaktadır.

4 En / boy oranı Şekil 6. Farklı açı ve uzunluklardaki plaka kullanarak elde edilen katı fazın en/boy oranı Ayrıca, dendritik yapının kırılmasının ve çekirdeklenme oluşumunun plaka üzerinde meydana geldiğini kanıtlamak için, eğimli soğutma plakası üzerinde kalan artık malzeme üst, orta ve alt olmak üzere 3 farklı bölgeden incelenmiş ve elde edilen mikroyapılar Şekil 7 de verilmiştir. Şekil 7a, b ve c de görüldüğü gibi plakada üst kısımdan alt kısma doğru gidildikçe hem tane sayısının arttığı hem de dendrit kollarının kırıldığı tespit edilmiştir. Mikroyapıda gözlenen bu değişim, ergiyiğin eğimli soğutma plakası ile temasının bir sonucu olan yüksek ısı transferinden ve yine yerçekimi kuvvetinin bir sonucu olan ergiyik tabakasına uygulanan kesme gerilmesinden kaynaklanmaktadır. Ergiyiğin eğimli plakanın yüzeyi üzerinden akışı sırasında, yüksek ısı transferinden dolayı α-al fazı çekirdeklenmektedir. Ergiyiğin akış esnasında yerçekiminden dolayı kesme gerilmesine maruz kalması yeni oluşan α-al fazının ayrılmasına ve eğimli plakanın yüzeyinde gelişen dendrit kollarının kırılmasına yol açmaktadır. Bu α-al taneleri akış esnasında ergiyikte dağılmakta ve eğimli plakanın altında bulunan kalıp içine dolmaktadır. Guan R.G. ve ark. [1], Haga T. [6] ve Birol Y. [7], eğimli soğutma plakası üzerinde ergiyik akışı esnasında üst, orta ve alt olmak üzere üç farklı kısım oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Eğimli plakanın açısının artması ile, kesme gerilmesinin şiddeti ve kayma gerilmesinin oranı artar. Sonuç olarak, plakanın orta kısmında daha fazla katı tane kırılır ve plakanın alt kısmında kırılan dendritler birbirinden ayrılır. Eğimli soğutma plakasının uzunluğu α-al fazının büyüklük ve morfolojisini etkileyen diğer bir parametredir. Eğimli plaka uzunluğunun artması ile ısı transferinin sürekliliği artmakta ve akan ergiyik daha fazla kesme gerilmesine maruz kalmaktadır. Bu yüzden, kırılan ve ayrılan katı fazların sayısı artar ve ince ve küresel fazları içeren mikroyapı oluşur. Fakat uzunluğun artması ergiyik ve eğimli plaka arasında oluşan artık malzemenin kalınlaşmasına neden olur. Sonuç olarak, eğimli plakanın yüzeyindeki eriyik akışının ısı transferi oranı ve soğuma oranı azalır ve bu durum katı fazın çekirdeklenme oranının düşüşüne yol açarak tane boyutunun büyümesine neden olur. Şekil 7. Eğimli soğutma plakası üzerinde kalan artık malzemenin mikroyapı gelişimi, (a) üst, (b) orta ve (c) alt 4. Sonuç Bu çalışmada ETIAL 16 alaşımında soğutma plakasında döküm sırasında plaka uzunluğu ve açısının etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir: (1) Gravite dökümle elde edilen dentritik yapı eğimli soğutma plaka kullanılması yolu ile ince ve rozetten non-dendritik yapıya dönüşüm göstermektedir. (2) Soğutma plakası eğimi düşük tutulduğunda ya da soğutma plakası uzunluğu küçük seçildiğinde hem tane boyutu daha küçük olmaktadır hem de tane yapısı küresele daha yakın bir form kazanmaktadır.

5 (3) Bu çalışmada ince, homojen dağılmış, ince ve küresel forma en yakın mikroyapı oluşumu koşullarına 6 eğimli ve uzunluğa sahip soğutma plakası ile ulaşılmıştır. Teşekkür Bu çalışma TUBİTAK 17M3 numaralı proje desteği ve DÖKTAŞ COMPONENTA A.Ş. desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kaynaklar [1] Guan R.G., Cao F.R., Chen L.Q., Li J.P., Wang C., Dynamical solidification behaviors and microstructural evolution during vibrating wavelike sloping plate process. [2] Wu S., Xie L., Zhao J., Nakae H., Formation of nondendritic microstructure of semi-solid aluminum alloy under vibration, Scripta Materialia 58 (28) [3] Legoretta E.C., Atkinson H.V., Jones H., Cooling slope casting to obtain thixotropic feedstock, (27) Cooling slope casting to obtain thixotropic feedstock. In: Solidification Processing 7 Proceedings of the 5th Decennial International Conference on Solidification Processing, July, Sheffield, UK. [4] Nili-Ahmadabadi M., Pahlevani F., Babaghorbani P., Effect of slope plate variable and reheating on the semi-solid structure of ductile cast iron, Tsinghua Science and Technology Issn /2 pp vol. 13, number 2, April 28. [5] Choi J.C., Park H.J., Microstructural characteristics of aluminum 224 by cold working in the SIMA process, Journal of Materials Processing Technology 82 (1998) [6] Haga T., Semisolid strip casting using a twin roll caster equipped with a cooling slope, Journal of Materials Processing Technology (22) [7] Birol Y., A357 thixoforming feedstock produced by cooling slope casting, Journal of Materials Processing Technology 186 (27) [8] Farshid T., Ghassemi A., Study on the effects of the length and angle of inclined plate on the thixotropic microstructure of A356 aluminum alloy, Materials and Design (28).

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

A360 alüminyum ala m na Mg ilavesinin malzeme yap s ndaki sertlik da l m na etkisinin incelenmesi

A360 alüminyum ala m na Mg ilavesinin malzeme yap s ndaki sertlik da l m na etkisinin incelenmesi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 2, 2, 1, 87-93 3-9 A360 alüminyum ala m na Mg ilavesinin malzeme yap s ndaki

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER

NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER Engin KOCAMAN Ekrem ALTUNCU Ramazan KAYIKÇI 1. GİRİŞ NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER Metalurji Mühendisi Metalurji Mühendisi Metalurji Mühendisi Tek kristal

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. alaşımın dökülebilirliğini artırmaktadrr. Tane İnceltici olarak kabul gören titanyum (Ti) ve bor (B) elementleri

ÖZET ABSTRACT. alaşımın dökülebilirliğini artırmaktadrr. Tane İnceltici olarak kabul gören titanyum (Ti) ve bor (B) elementleri SA Ü Fen B ilimleri Dergisi, 13 Ci lt, 1 Sayı, s 11-17, 2009 AL DÖ Murat ÇOLAK, Ramazan KA YlK CI Sakarya Üniv, Tek Eğt Fak, Metal Eğitimi Bölümü, Serdivan Tel: 264 295651 1, mcolak@sakaryaedutr, ÖZET

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 649-654

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

SENTEZ GAZI ELDE ETMEK İÇİN KONTROL EDİLEBİLİR REAKTÖR PARAMETRELERİNE BAĞLI GELİŞTİRİLEN İKİ AŞAMALI BİR SU GAZI YÖNLENDİRME REAKTÖRÜ MODELİ

SENTEZ GAZI ELDE ETMEK İÇİN KONTROL EDİLEBİLİR REAKTÖR PARAMETRELERİNE BAĞLI GELİŞTİRİLEN İKİ AŞAMALI BİR SU GAZI YÖNLENDİRME REAKTÖRÜ MODELİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 339-351, 2013 Vol 28, No 2, 339-351, 2013 SENTEZ GAZI ELDE ETMEK İÇİN KONTROL EDİLEBİLİR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (57-62) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (57-62) TEKNOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes MAKALE ARTICLE Özel Betonlar* Turan Özturan** Özet tip özel betonlar bulunmaktadır. Genelde, portland çimentosu matris fazı ve/veya agrega fazı bir şekilde değişime uğratılarak bazı beton özelliklerin

Detaylı