Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve."

Transkript

1 Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42 Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Ambalaj Sanayicileri Derne i nden Ödül Geldi Eflsiz Bir Lezzet: Dimes Buzz Hi-RED Çok Yönlü Bir Oyuncu Murat Serezli

2 içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Yeflim Esgin Yayla Tasar m Tanzer Ercanpolat Ekim-Kas m-aral k 2010 Y l: 10 - Say : Editör 02 Baflkan n Sesi 03 Dünya Trendleri 04 Dalindan Dimes 06 Dünyada Dimes 08 Dimes ten Taze Haber 13 Sa l k Olsun 14 Kapak Konusu 19 Uzman Görüflü 20 Bizden Biri 22 Kiflisel Geliflim 24 Tan d k Bir Yüz 27 Bir Kitap 28 Tüketicinin sesi 29 Sporda Beslenme 31 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Sarar p dökülmeden önce k zaran yapraklar ki onlar fian verdiler ortal a bütün bir sonbahar dizeleriyle bafll yor Yaprak Dökümü fliirine Can Yücel. Sonbahar n simgesi yapraklar en güzel anlatan cümleler aras ndaki yerini al yor. Ve bizler de bu sonbahar bütün güzellikleriyle yaflayan tüm Dimessevenler için yeniden sayfalar m zday z. Bu say m zda da yine sizleri gerek dünyada olup biten yenilikler, gerek Dimes ten taptaze haberler, gerekse en güncel ve en keyifli konularla bilgilendirece imizi umuyoruz. Dimes in lay k görüldü ü ödüller, gerçeklefltirdi i faaliyetler, sponsorluklara dair bilgiler, yepyeni ambalajlar ve ürünler bu say da yer alan haberler aras nda ilginizi çekecek diye umuyoruz. Kapak konusunda özellikle bu mevsimde alman z gereken g dalar ve sizi sa l kl tutacak beslenme tüyolar n masaya yat rd k. Çocu unuz ve sizler için sonbahar n tehditlerinden kurtulman n ve bu yo un tempoyu sa l kla aflman n yollar n sizlerle paylaflmak istedik. Ayr ca bu say m zda son dönemde ekranlarda, özellikle reklam filmlerinde s kl kla karfl m za ç kan çok yönlü bir oyuncuyu sayfalar m za konuk ald k: Murat Serezli. Kendisiyle yapt m z çok s cak ve samimi sohbeti sizlerle paylaflt k. Usta oyuncular Metin ve Nevra Serezli nin de o lu olan Murat Serezli ekranlarda göründü ünden farkl yönleri ve görüflleriyle bültenimizi renklendirdi. Türkiye nin dünyadaki gururu Dimes in Çin den Yemen e kadar birçok ülkede gerçeklefltirdi i faaliyetlere dair haberlere de yine ilerleyen sayfalar m zda rastlayabilirsiniz. Zengin ve dopdolu içeri iyle Dimes Life, be eniyle okuyaca - n z umuyor; keyifli, sa l kl ve bol kazançl bir sonbahar geçirmenizi diliyoruz. Hoflçakal n... Editör: fiafak fiahin 1

3 De erli Dimes Dostlar ; Kimilerine göre hüzün ve durgunluk mevsimi, kimilerine göre ise yeni bir çal flma y l n n ve temposunun bafllang ç mevsimi olan sonbahar n flu güzel günlerinde sizlerle buluflmaktan büyük bir keyif ald m belirterek bafllamak istiyorum. Her zaman söyledi im gibi, sezonluk yay nlad m z Dimes Life Bülten sayesinde sizlerle buluflmak, Dimes e ve sektöre dair önemli haberleri sizlerle paylaflmak beni çok mutlu ediyor. Sizlerden ald m z oldukça olumlu ve motive edici geri bildirimler sayesinde bu derginin sayfalar n her say da daha fazla dolu görüyoruz. Biliyorsunuz ki bu sayfalar n dolmas, Dimes in sizler için daha çok çal flt n n, içinde bulundu u sektöre dair daha fazla katk yaratt n n göstergesidir. Dolay s yla bu dergiyi, Dimes i her sezon daha yukar tafl d m z n somut ve keyifi bir kan t olarak görüyoruz. Sizlerin de ayn düflünceleri paylafl yor olman z, bizi her fleyden daha çok motive ediyor. Sevgili Dostlar; Bildi iniz gibi Dimes in en önemli ilkelerinden olan de iflim ve geliflim hiçbir zaman sadece ka t üstünde kalan birkaç s radan sözden ibaret olmam flt r. Kuruldu umuz günden bu yana hayata geçirdi imiz her yenilik; hem Türkiye de, hem dünyada faaliyette bulundu umuz ve ilgili alanlarda standart halini ald. Hiçbir zaman rehavete kap lmad k, enerjimizi ve geliflim azmimizi yitirmedik. Türkiye de birçok alanda ilklerin markas olmam za ra men, bugün bile yeniliklerle sizlerin karfl s na ç kmak için güne uyan yoruz. Ambalajlar m z n, ürünlerimizin gerek yurtiçinden, gerekse yurtd fl ndan ald ödüller bu duruma çok güzel örnekler olarak kalbimizdeki yerlerini birer birer al yor. Ambalaj Sanayicileri Derne i nin bu y l düzenledi i Ambalaj n Ay Y ld zlar Yar flmas nda Dimes Dayan kl Hafif fiiflemiz ile Yetkinlik 2010 ödülünü alm fl olman n mutlulu unu yaflad k. baflkan n sesi Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren efektif bir kongrenin faydas n da hem firmalar, hem de konuyla iliflkili kurum ve kurulufllar n görmeye bafllad n bildirmifl olay m. Kongrede bildirilenler, birkaç ay gibi k sa bir süre içinde ülkemizde olumlu etkiler vermeye bafllad. Bu aç dan eme i geçenleri tekrar kutluyorum. Bir Türk markas olarak Dimes bayra n dünyan n dört bir yan nda dalgaland rmak için koydu umuz hedeflere de bir bir ulafl yoruz. Bugün Çin den, Avustralya ya, Amerika Birleflik Devletleri nden, Endonezya ya kadar bir çok ülkede Dimes i sevdirdik. Yerli firmalar n yan s ra, birçok yabanc kara, deniz ve hava tafl mac l k firmas Dimes i tercih etti ve yolcular na ikram ediyor. Tüm bu baflar lar taçland ran ise dünyan n dört bir yan ndaki Dimes sevenlerin duyduklar mutluluk, gurur ve sevinci bizimle paylafl yor olmalar. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s rada olman n verdi i sorumlulu u lay k yla yerine getirmifl olman n hakl gururunu tafl yoruz. Dimes in bugünlere gelmesinde eme- i geçen tüm çal flma arkadafllar m, bayiilerimizi, distribütörlerimizi ve en önemlisi siz de erli Dimes dostlar m can gönülden kutluyorum. Umar m hepimiz çok verimli, karl, baflar larla dolu, sa l kl ve keyifli bir çal flma y l geçiririz. Hepinizi sevgiyle selaml yorum. Dünya Trendleri Dünya ile Ayn Anda Türkiye de lk Defa G da sektöründe dünyan n öncü firmalar n n kullanmaya bafllad, kimileri taraf ndan mucize olarak tan mlanan tatland r c Splenda Sucralose u Türkiye de ilk kullanan meyve suyu markas Dimes. Yar m as rdan fazla süredir ilklerin markas olma özelli i yitirmeyen ve tüketicilerine her zaman en iyisini sunmak için çal flan Dimes, art k Buzz grubu ürünlerinde Splenda kullan m na bafllad. Splenda Sucralose Nedir? Splenda Sucralose, yüksek kalitedeki tatl l ile son derece kullan fll bir ürün haline gelmifltir ve dünyada 4,000 den fazla g da ürününde kullan lmaktad r. Splenda n n dünya devi firmalar taraf ndan baz kullan m alanlar : çecekler, sütlü ürünler, tatl lar, flekerlemeler, ifllenmifl meyveler, f r nc l k ürünleri, soslar ve kahvalt gevrekleri. Teknik özellikleri aç s ndan Splenda incelenecek olursa: fiekerden üretilmifl yegâne kalorisiz tatland r c d r. Bununla birlikte Splenda, fleker de ildir. Ancak flekerin tad na en çok benzeyen kalorisiz tatland r c d r. Splenda, flekerden ortalama 600 kat daha tatl d r. Üretim süreçlerinde ve son ürünün raf ömrü boyunca stabildir (yap s nda herhangi bir bozulma olmaz). Etiket dostudur (fazladan uyar c aç klamalara gerek yoktur). Oldukça basit bir aç klama yeterli olmaktad r: Tatland r c (sucralose) Uyar c ibarelerin olmay fl ile daha sade bir etiketleme yap labilmektedir. Ayr ca Splenda kalorisizdir ve difl dostudur. Çabuk çözünür ve kullan m kolayd r. Tüm bu teknik özellikler özetlenecek olursa Dimes meyve sular nda kullan lmaya bafllanan Splenda Sucralose, kalori içermeyen, yüksek stabiliteye ve iyi bir tatl l k kalitesine sahip, etiketlerde ekstra herhangi bir uyar c aç klama gerektirmeyen kalorisiz etkin bir tatland r c. Bu özelliklerin hepsi onu dünyan n önemli g da firmalar nca tercih edilir k lan, farkl ve çok kullan fll bir tatland r c yapmaktad r. Splenda y meyve suyu kategorisinde Türkiye de ilk kez kullanmaya bafllayan Dimes in en önemli tercih kriterlerinden biri de Splenda n n güvenlik ve mevzuattaki bilimsel kabulü. Sucralose, 150 yi aflk n çok kapsaml denemelere ve güvenlik testlerine tabi tutulmufltur. Dünya çap ndaki sa l k ve mevzuat konular nda yetkili birimler, tüm bu çal flmalar bafltan afla de erlendirerek Sucralose un güvenli bir ürün oldu u sonucuna varm fllard r. Sucralose un kullan m 80 den fazla ülke ve afla daki yetkili merciler taraf ndan onaylanm flt r: The Scientific Committee on Food of the European Union The US Food and Drug Administration (FDA) The Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) Food Standards Australia/New Zealand Dimes in bu baflar lar Türkiye meyve suyu sektöründeki baflar ç talar n da yükseltmifl oluyor. Özellikle geçti imiz aylarda Türkiye de MEYED in baflar yla düzenledi i IFU Dünya Meyve Suyu Kongresi ndeki kat l m ve sektör standartlar bize k yaslama imkan verdi. Bu vesileyle, böylesine büyük çapl ve 2 3

4 Dal ndan Dimes Lezzet ve Sa l k Sihirbaz Dimes ten Yine Eflsiz Bir Lezzet: Dimes Buzz Hi-RED Türkiye nin ilk meyva suyu markas Dimes ten çok özel bir ürün: hem yenilenmek hem de serinlemek isteyenler için narçiçe i çay n n tazeleyici ve eflsiz aromas,limonun ferahlatan lezzeti Dimes Buzz Hi-Red te bir araya geldi. Dimes Buzz Hi-RED Güçlü antioksidan özelli iyle dünyan n yeni gözdesi hibiskus bitkisi yani nar çiçe i, Dimes in eflsiz lezzetiyle yeniden hayat buluyor. Yeni tatlar keflfetmeyi sevenler için benzersiz bir alternatif olarak raflardaki yerini al yor. Yaz n sona erdi i bu aylarda canland r c etkisiyle Dimes Buzz Hi-RED, lezzeti ve ambalaj yla da 2010 un gözdesi olmaya aday! 4 * For English look for page 31. C M Y CM MY CY CMY K

5 Dünyada Dimes Dimes in Dünyan n Uzak Ucu Avustralya daki Elçileri 30 y ld r dünyan n uzak ucu Avustralya da faaliyet gösteren ve Dimes in de distribütörlü ünü yapan Basfoods Australia n n kurucular Hüseyin Kaya ve Oljay Kaya ile k sa bir söylefli gerçeklefltirdik. Basfood ve Dimes hakk ndaki görüfllerini bizlerle paylaflt lar... Asl na bakarsan z bütün ürün çeflitlerini sat yor olmakla beraber en çok nar ve viflnenin tercih edildi- ini saptam fl bulunmaktay z. Ülkenizdeki meyve suyu tüketicisinin profilini tarif edebilir misiniz? Meyve suyu tuketiminin ülkede genel olarak yo un olmas sonucu; Avustralya da 7 den 70 e her yafl grubu ve kesim taraf ndan s kl kla tüketilmektedir. Dolay s yla profil tarif etmek, var olan tüketiciyi daraltmak anlam na gelir. Son olarak; Dimes markas ve flirketi hakk ndaki görüflleriniz neler? Günümüz teknolojisini çok yak ndan takip eden, bir yandan üretim kalitesini artt r rken di er yandan sürekli yeni ürünler gelifltirerek yeni tüketici kitleleri kazand ran; pazarlama stratejilerinde müflteriye hizmeti ve müflteri memnuniyetini çok önemseyen, yak n ilgi ve takibi ile bunu sa lamada büyük baflar yakalayan; dinamik kadrosuyla oldukça profesyonel bir firma olarak görüyoruz. Dimes, takip etti imiz kadar yla Türkiye de ve dünya devi organizasyonlarda büyük baflar lar sa layan, gurur duydu umuz bir firma olmufltur. 40 y ld r Avustralya da yaflayan bir aile olarak uluslararas seyahatlerimizde dünyaca ünlü uçak flirketlerinde Dimes ürünlerini gördükçe iftihar etmekteyiz. Baflar lar m z birlikte devam ettirerek, çok daha büyük hedeflere birlikte ulaflaca m za olan inanc m z tamd r. Avustralyal lar n Dimes ürünleri ile ilgili görüflleri ne yönde? Ürünleri birkez bile olsa deneyen Avustralyal lar n hemen hemen hepsi be enilerini belirtmektedirler. fiimdiye kadar olumsuz bir geri dönüfl almamakla beraber, be enilerini ileten birçok tüketicimiz olmufltur. Öncelikle bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Basfoods Australia olarak babam Hüseyin Kaya ile birlikte 1981 y l nda Melbourne da ticari faaliyetlerimize bafllad k. 30 y l önce küçük bir aile giriflimi olarak ticari faaliyetlerine bafllayan firmam z, bugün 70 i aflk n çal flan yla dünya çap nda ticaret yapmaktad r. lk kuruldu u y llarda 150 metrekare alana sahip olan firmam z, 2010 y l itibariyle Melbourne baflta olmak üzere di er eyaletlerdeki ifltirakleriyle 15 bin metrekare faaliyet alan na ulaflm flt r.basfoods da t m organizasyonun yan s ra bugün parekende sat fl noktalar, zeytinya dolum tesisi, kuruyemifl kavurma ünitesi, paketleme tesisi, unlu mamüller üretimi ile hizmet alan n geniflletmifltir. Baflta Türkiye olmak üzere Orta Do u ve Akdeniz ülkelerinden muhtelif g da ürünleri ithaalat n gerçeklefltiren firmalar n bafl nda gelmekteyiz. Avustralya n n bütün eyaletlerinde da t c firma a na sahip olan Basfoods, ayn zamanda Türkiye de faaliyete geçirdi i kuruluflu Best Food G da Ltd.fiirketi vas tas yla say s z ürünlerin üretimini ve tedari ini sa layarak hem Avustralya Basfoods un taleplerini karfl lamakta hem de birçok Avrupa, Afrika ve Ortado u ülkeleri ile Türki Cumhuriyetleri ne ihracatlar n sürdürmektedir. Dimes'le distribütör olarak çal flmaya ne zaman bafllad n z? Firma sahibi Oljay Kaya n n 2006 y l ndaki g da fuar ziyareti esnas nda, Dimes in ihraacat müdürü Vedat DORUK Bey le tan flmas yla bafllam flt r. Peki bize biraz Avustralya pazar ndan bahsedebilir misiniz? Avustralya n n tar m ülkesi olmas ve tropikal iklime sahip ülkelere yak nl sebebiyle ço unlukla taze s - k lm fl ve tropikal içecekler piyasada ra bet görmektedir. Buna ra men Dimes in kalitesi ve vizyonu ile pazarda kolayl kla yer bulmaktay z. % 100 meyve sular nda ve nektarda en çok hangi çeflitler tercih ediliyor? * For English look for page

6 Dünyada Dimes Dimes Büyüyor Dünya Küçülüyor Türkiye de markal meyve suyu ihracat n n %70 ini yapan Dimes özellikle son 10 y lda sürekli art rarak gerçeklefltirdi i ihracat hamleleri ile yurtd fl pazarlar ndaki pay n gün geçtikçe yükseltiyor ve böylece Türk ekonomisine de canl l k kazand rmaya devam ediyor. Avrupa dan Kuzey Amerika ya, Afrika dan Ortado u ya, Yak n Do- u dan Uzak Do u ülkelerine kadar dünyan n bir çok köflesinde Dimes ürünleri ile karfl laflmak mümkün y l itibar ile iç ve d fl piyasa dengelerini koruyarak toplam üretiminin %50 sini ihraç etmeyi hedefleyen Dimes, tüm dünyada kabul gören uluslararas bir marka olma yolunda emin ad mlarla ilerliyor. Londra n n Meflhur Koflusu D Dimes, Monoply Run da imes in dünyada sat ld birçok ülkeden biri olan ngilitere deki Dimes Bayii, baflkent Londra da önemli bir üniversitenin futbol tak m na sponsor oldu. Futbol tak m n n formalar nda da Dimes logosu bulunan üniversitenin kantininde de Dimes meyve sular sat l yor. Geçti imiz ay futbol tak m n n üyeleri Londra n n meflhur koflusu Monoply Run a kat ld. Büyük bir keyifle gerçekleflen organizasyona tak m üyeleri Dimes logolu formalar yla kat ld lar. Ayr ca tak m, bir sivil toplum kuruluflunun düzenledi i organizasyon dahilinde Gana ya ziyarette bulundu. Gana da futbol ligi ve üniversite tak mlar yla özel müsabakalara yine Dimes logolu formalar yla kat ld lar. Bu organizasyonun Gana aya n Dimes in Gana distribütörü yürüttü ve ngiliz ö rencilerle kendi ülkesinin ö rencilerini Dimes sayesinde kaynaflt rd. 8 * For English look for page 31. * For English look for page 31. 9

7 Dimes ten Taze Haber Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Bir Ödül Daha Ambalaj Sanayicileri Derne i nin bu y l ilkini düzenledikleri Ambalaj Ay Y ld zlar 2010 yar flmas nda Dimes Dayan kl Hafif fiifle ödüle lay k görüldü. T ürkiye de üretilmifl olan ambalajlar konu alan yar flmada Türk firmalar n n yurtd fl nda üretti i ve piyasaya sürdü ü ürünler de yar flmaya kat ld lar. Dimes Dayan kl Hafif fiifle nin içecek ambalaj kategorisinde Yetkinlik 2010 ödülüne lay k görüldü. Yetkinlik 2010 ödülüyle Dimes, WPO nun düzenledi i WorldStar Yar flmas da dahil uluslar aras yar flmalara kat lma hakk kazanm fl oldu. Ambalaj Ay Y ld zlar Yar flmas, WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) taraf ndan akredite edilerek yetkinli i tan nm fl bir yar flma olma özelli iyle de ön plana ç k yor. Ödüle Lay k Görülen Dimes Dayan kl Hafif fiifle D MES ve Anadolu Cam iflbirli i ile Türkiye de ilk defa Meyve Suyu kategorisinde kullan lacak yepyeni bir ambalaj gelifltirildi. Dayan kl Hafif fiifle sayesinde kendine has, özgün dizayn ile markan n yenilikçi ve genç imaj vurguland, üzerindeki Yaprak Logosu ile do all k ve do aya sayg temas ifllendi. Ayr ca 370 gr olan cam fliflenin gramaj % 6 oran nda azalt larak tüketiciye tafl ma kolayl sa lanm fl oldu. Daha az cam malzeme kullan m ile tüketici ve üretici için maliyet ekonomisi sa lanmakla kalmay p, malzeme ve enerji kullan m azalt larak çevreye duyarl bir ambalaj gelifltirildi. Tüm bu özelliklerin yan s ra ürün di er cam fliflelerde bulunan koruma ve saklama baflar s n ayn flekilde devam ettirmesiyle de kendini kan tlam fl oldu. Tatilcilere Serinlik ve Lezzet Karavanla Geldi Yaz aylar nda tatil bölgelerine serinlik, lezzet ve do all k götüren Dimes Meyve Bahçesi Karavan ; tatilcilerden büyük ilgi gördü. aravan n tad m-tan t m aktiviteleri s ras yla; Akçay, Ayval k, Cunda Adas, Çeflme Migros ve Çeflme Tansafl, zmir Hatay, Kufladas Tansafl ve Migros, Didim Migros, Didim Meydan, Bodrum Turgutreis Tansafl Midi ve Turgutreis Meydan, Bodrum Gündo an, Marmaris Tansafl ve Marmaris Meydan, Antalya 5M Migros, Konyaalt Plaj ve Ifl klar Caddesi, Side 2M Migros ve Manavgat 2M Migros olmak üzere Türkiye nin en önemli ve kalabal k turistik beldelerinde sevenleriyle bulufltu. Bu aktiviteler ile Türkiye nin turizm noktalar ndaki pek çok tüketiciye ulaflan Dimes, yaklafl k kifliye tad m yapt rarak markay daha yak ndan tan t p, Dimes in lezzet yolculu una ç karm fl oldu. Ayr ca karavan n bulundu- u bölgelerden geçen yaya ve araçlarla birlikte toplamda yaklafl k 2 milyon kifliye görünürlük sa lam fl oldu

8 Dimes ten Taze Haber 12 Sürprizi Yakalad lar Coflkular n Paylaflt lar Dimes mail grubunda bilgilerini güncelleyen her 50.kifli sürpriz hediye pakedini almaya hak kazand. Dimes in raflarda yer almayan ve ilk flansl Dimessever in tadaca özel ürün paketi adreslerine ulaflt r ld. Meyve Suyu kategorisinde yepyeni bir Lezzet olan Dimes Buzz Ekfli Elma, Dimes Buzz Light Limonata ve Dimes %100 Kar fl k Meyveler ilk defa talihli üyeler taraf ndan tad ld. Bitmedi! E lence devam ediyor... Ürün tad m n aile veya arkadafllar yla yapt ktan sonra Dimes e yorumlar n ve foto raflar n iletenler ise bir y l boyunca Dimes in ç kard tüm yeni lezzetleri raflarda yer almadan tatma f rsat elde etti. Büyük ilgi gören bu sürpriz kampanya, Dimesseverler taraf ndan coflkuyla karfl land. Sanal Dünyan n En Do al Bahçesi: facebook.com/dimesbahcesi Dünyan n en popüler sosyal paylafl m platformlar facebook ve twitter Dimessevenleri de bir araya getirdi. Dimes Bahçesi; Türkiye'nin ilk ve en kaliteli meyve suyu üreticisi Dimes'in eflsiz lezzetlerinden vazgeçemeyenlerin buluflma noktas oldu. Dünyan n ve Türkiye nin dört bir yan ndan binlerce Dimessever, duygu, düflünce ve görüfllerini facebook.com/dimesbahcesi ve twitter.com/dimesbahcesi platformlar nda paylaflmaya bafllad. Bundan sonra Dimes le ilgili haberlerin ve sürprizlerin yan s ra ürünler, kampanyalar ve tüm aktivitelerle ilgili bilgiler de sanal dünyadaki Dimes Bahçesi nden takip edilebilecek. Sa l k Olsun En Çok htiyac m z Olan Organ: BEY N Onu Nas l Güçlü Tutar z? Özellikle son y llarda dünyadaki ölümcül hastal klar n bafl nda gelmesinden dolay kalp ve damar sa l, akci er ve solunum sa l gibi konularda fazlas yla bilgilenir olduk. Bu organlar m z için hangi besinlerin iyi geldi ini, alternatif beslenme türlerine kadar ö rendik. Hatta zay flama ve formda kalmak, vücut ölçülerimizi korumak için neler yememiz ve nelerden kaç nmam z gerekti ini de neredeyse ezberledik. Peki vücudumuzun en önemli organlar ndan biri olan beynimiz için nas l beslenmemiz gerekti ini biliyor muyuz? flte cevab Tüm vücut organlar n n sa l kl fonksiyonlar n devam ettirebilmesi için yeterli ve dengeli beslenme büyük önem tafl maktad r. Organlar n fonksiyonlar n n devam için baflta vitamin ve minerallerin yeterli ve düzenli al nmas gerekmektedir. Beyin fonksiyonlar n n devam, haf zan n güçlenmesi, sinir sisteminin kuvvetlenmesi, alg lama yetene i, dikkati artt rmak için omega-3, beta-karoten, B12, B1, B6, C ve E vitamini özellikle önem tafl maktad r. B1 vitamini; zihinsel faaliyetler üzerinde etkilidir, beyin fonksiyonlar n düzenler, konsantrasyonu ve ö renmeyi kolaylaflt r r. B1 vitamini yumurta sar s, karaci er, bakla, bal k, bezelye, kahverengi pirinç, hububatlar, bu day, kümes hayvanlar, yer f st, brokoli, kuru üzüm ve erik, yulaf ezmesi, bürüksel lahanas nda yüksek miktarda bulunur. B12 vitamini beyin ve sinir sistemi üzerinde etkilidir.b12 vitamini sadece hayvansal g dalarda vard r bu yüzden vejeteryan olan kifliler risk alt ndad r. Süt, peynir, bal k, yumurta, soya, deniz yosunlar nda bulunan B12 nin düzenli tüketimi önemlidir. Omega-3 özellikle sinir, retina hücre yap lar na kat larak, sinir sistemi geliflimi, beyin fonksiyonlar n n devam, haf zan n güçlenmesi için büyük önem tafl r. Omega 3 mutlaka düzenli yediklerimizle almam z gereken bir ya asidi türüdür, vücutta üretilmez. Haftada 2-3 defa bal k ve haftada 2-3 kez 5-6 f nd k, 1-2 ceviz tüketerek ihtiyac m z olan Omega-3 ü karfl layabiliriz. Yaln z burada dikkat edilmesi gereken nokta ya asitlerinin birbiri ile dengeli al nmas d r. Örne in siz yeteri kadar bal k tüketebilirsiniz fakat ayçiçek, m s rözü, soya gibi s v ya larda bulunan omega-6 y yeterli miktarda tüketmedi inizde vücutta ya asitlerinin kullan l rl azalacakt r. Bu yüzden zeytinya, soya, ayçiçek gibi ya lar da günlük enerji ihtiyac n za göre belirli miktarlarda düzenli tüketmelisiniz. F nd k, ceviz; içeri inde bulunan zengin Omega- ve E vitamini içeri inden dolay günde 2 ceviz, 5 f nd k düzenli tüketimi önerilmektedir. B6 vitamini sinir hücrelerinin yap m nda ve beyin fonksiyonlar n n devam için önemli bir vitamindir. Avokado, soya fasulyesi, patates, sebzeler, kuruyemifl, et, yumurta, karaci er bu yönden zengindir. yot: iyot vücutta metabolik aktivite ve büyüme hormonlar n düzenleyen hormonlar n bir parças d r. Troidin geliflimi için vücudun iyoda ihtiyac vard r. yot gereksinmesi karfl lanamad zaman a r geliflme ve zeka gerili i, ölü do um, sa rl k, do umsal bozukluklar, endemik kretinizm, psiko-motor eksiklikler gibi bir çok sa l k sorunu ortaya ç kabilmektedir. Gerekli iyotun karfl lanmas için mutlaka iyotlu tuz kullan lmal d r. Antioksidan vitaminler: A, E, ve C vitaminleri : metabolik ifllevler sonucunda vücutta oluflan zararl bileflikler, hücrelere zarar verirler. Antiksidantlar bu zararl bilefliklere karfl hücreleri korurlar. Baflta A, C, E vitaminleri olmak üzere antioksidantlar n yeterli al m beyni bu oluflan zararl bileflenlere karfl korur. A vitamini karaci er, tüm k rm z etler, bal k, tereya, süt, süt ya, peynir, yumurta, yo urt, portakal, elma, karpuz, kavun, erik, fleftali ve üzümde bulunur. C vitaminini bolca almak için sofran zdan turunçgilleri (portakal, mandalina, greyfut ve limon), kuflburnu, maydonoz, tere, roka, k rm z lahana ve yeflil sivri biberi eksik etmeyin. Bu day, pirinç, m s r, dar, çavdar, marul, soya, yerf st, kabak çekirde i, badem, susam, ceviz, zeytinya, ayçiçek ya, m s rözü ya, pamukya ve yeflil sebzelerde bol miktarda bulunur. 13

9 Kapak Konusu Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Sonbahar asl nda bir bafllang ç mevsimidir. Yeni bir ifl ve okul sezonu daha bafll yor demektir. Bu mevsime zinde ve sa l kl girmek, çal flma temposuna zihinsel ve fiziksel olarak ayak uydurabilmek ço unlukla do ru beslenmeyle alakal d r. flte size do ru beslenme ve sa l kl yaflamla ilgili, uzmanlar n görüfllerinden derlenen baz önemli tüyolar

10 Kapak Konusu Sonbahar n gelmesiyle birlikte; mevsim geçiflinin ve havalar n so umas n n etkisiyle hastal klara yakalanma riski art yor. So uk alg nl klar, grip ve bronflit gibi k fl hastal klar pusuda bekler. Bu dönemde kiflilerin mutsuzluk e ilimleri artabilir ve buna ba l olarak da basit flekerli g dalara e ilim olur. Bu nedenlerden dolay mevsim geçifllerinde beslenme düzenini tekrar gözden geçirmekte fayda var. Sonbahar aylar nda ba fl kl k sistemini güçlendirmek, hastal klara yakalanma s kl n azaltmak ve yakalansak dahi kolay atlatabilmek için sa l kl ve dengeli beslenmek flart. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman Emel Unutmaz a göre; fi MD ANT OKS DAN ZAMANI Mevsim de iflikliklerinde daha fazla vitamin, mineral ve de erli bilefliklere (antioksidanlar gibi) ihtiyaç duyar z. Bu nedenle mevsim geçifllerinde vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve grubuna özellikle önem vermeli, vitamin ve mineralleri do al ve do ru kaynaklardan almal y z. Vitaminlerden özellikle A, C, E; minerallerden ise selenyum, çinko ve magnezyum antioksidan özellikleri sayesinde ba fl kl k destekleme de daha da önem arz etmektedir. Antioksidanlar hücredeki oksitlenmeyi önleyen maddelerdir. Savunma mekanizmas n güçlendirirler, vücut direncini artt r rlar. Kifliler güçlü ba fl kl k sistemleri ile hastal klara yakalanma riskini azalt p hastalansalar dahi k sa sürede atlatabilirler. SÜTSÜZ VE GÜNEfiS Z OLMAZ! Ba fl kl güçlendirmek önemli; ama bunun yan nda günefl fl nlar ndan yararlanma süremiz de azal yor! Bu nedenle mutlaka D vitamini ve kalsiyum kaynaklar m za özen göstermek ve bunlar n vücutta kullan lmas n sa layabilmek için de dakika da olsa günefl fl ndan faydalanmak laz m. Kalsiyum kaynaklar ; süt ve süt ürünleri, peynir, sebzeler ve pekmez. SONBAHAR HÜZNÜNE KARfiI B V TAM N Sonbaharda artan depresyon e ilimini ve stresi kontrol alt na almak için özellikle B grubu vitaminlerinden zengin beslenmekte fayda var; tam tah ll ekmekler, kuru baklagiller, yeflil yaprakl sebzeler, et ve süt ürünleri gibi Bu dönemde bol sebze ve meyve tüketmek, bol su içmek, kan flekeri kontrolünü sa lamak ve bolca bal k tüketmek depresyon hallerine karfl fayda sa layabilir. EN GÜÇLÜ VE EN DO AL ANT OKS DAN KAYNAKLARI A vitamini: Karaci er, yeflil yaprakl sebzeler, havuç, kay s, yumurta C vitamini: Kuflburnu, maydanoz, yeflil sivri biber, karalahana, karnabahar, çilek, limon, portakal, greyfurt E vitamini: Soya ya, bitkisel ya lar, ya l tohumlar Selenyum: Deniz ürünleri, böbrek, yürek ve di er etler. Çinko: Et, karaci er, bulgur, bal k, süt, yumurta, badem içi, ceviz, elma, kuru baklagiller. Magnezyum: Badem, ceviz, f nd k, f st k, muz, kuru baklagiller, yeflil yaprakl sebzeler; tah llar. BAHAR BESLENMEN ZDE HER GÜN MUTLAKA: 4-5 porsiyon taze mevsim meyvesi 2-3 porsiyon taze mevsim sebzesi En az 2 su barda az ya l süt veya yo urt veya cac k veya ayran Bol su 1 ö ün sebze, di er ö ünde hafllama, zgara tavuk-bal k etini; düzenli saatlerde ve 3 saati geçmeyecek aral klarla tüketmemiz gerekir. SA LIKLI BESLENMEDE BAS T PUÇLARI: Ö ünlerinizde mutlaka çi sebzeye yer verin. Haftada 2 3 kez bal k tüketin. Izgara, f r n veya bu ulama yöntemlerini tercih edin. Su tüketimini gözden kaç rmay n. En az 2 litre su tüketin. Yumurta, yo urt, peynir, süt ve et grubu gibi proteinden zengin g da tüketimine özen gösterin. Bunlar ba fl kl n z da destekleyecektir. Kurubaklagilleri haftada en az 2 kez tüketmeye özen gösterin. Çay, kahve gibi ihtiyaçlar n z bitki çaylar ndan sa lay n. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü diyetisyenlerinden Berna Ertu, özellikle beslenmeye gerekli özeni gösteremeyenler için sa l kl beslenmeye dair flu önerilerde bulunuyor: At flt rma yok, ara ö ün var Günde 3 ara ö ün yaparak at flt rmalar n önüne geçilmeli. Ertu, sa l n korunmas için yaflam n her döneminde düzenli beslenmenin çok önemli oldu unu, bu yüzden besinlerimizi günde 3 ana ö ün (kahvalt, ö le ve akflam) ve 3 ara ö ün (kuflluk, ikindi ve gece) fleklinde tüketmeye çal flmam z gerekti ini söylüyor. Ertu a göre ö ün atlamamak, hem kan flekerinizin düzende kalmas na, hem de gereksiz at flt rmalar n z n önüne geçecektir. Atlanan ö ün, kiflinin kan flekeri de erlerinde düzensizli e ve çabuk ac kmas na neden olur. Sonucunda da kifli, bir sonraki ö ünde daha çok besin tüketir ve böylece vücuduna gere inden fazla miktarda enerji alm fl olur. Bu durum da, kilo al mlar na neden olmaktad r. Posal besinlerin tüketimini art r n Yeterli posa tüketimi ba rsaklar n düzenli çal flmas na yard mc, kansere karfl koruyucu, ac kmay geciktirmesi gibi olumlu etkiler sa lar. Dolay s yla ö ünlerinizde mutlaka sebze yeme i ve salata, gün içerisinde 4-5 porsiyon meyve tüketmeye çal flarak yaz aylar nda vücut direncini art rmaya ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral al nmas n sa lam fl olursunuz. Kan flekerini h zla yükselten ve h zl düflüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf fleker ve flekerli besinler yerine; tah ll ekmek, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterin. Haftada mutlaka 1-2 kez kuru baklagil yemekleri tüketmeye çal fl n. Yavafl yiyin, iyi çi neyin Doygunluk hissi, yemek yendikten dakika sonra hissedilmeye bafllan r. Bu nedenle yavafl yavafl yemek yemeye özen gösterin. Yemek esnas nda lokmalar aras nda yeme inize s k s k ara verin. Araba yerine yürüyüfl, asansör yerine merdiven Haftada 3 gün yap lan tempolu yürüyüfller, yüzme, gevfleme egzersizleri sizi mevsim yorgunlu una karfl koruyacakt r. E er vaktim yok diyorsan z en az ndan aktif yaflam tarz için yürüyerek gidebilece iz yerlere arabay kullanmama, asansör yerine merdivenleri tercih etme gibi küçük aktivitelerle de yaflam tarz n z de ifltirebilirisiniz. B LG SAYAR BAfiINDA veya HAREKETS Z ÇALIfiANLAR; KALP SA LI INIZA D KKAT! Damar sertli ine beslenme önlemi Özellikle ofis ortam nda ve hareketsiz çal flanlar n, h zl tempo yüzünden sa l ks z beslenenlerin unutmamas gereken çok önemli bir konu var: Kalp damar sa l! Sa l ks z ve bilinçsiz beslenme damar sertli ine yol aç - yor. Damar sertli i de damar içinde hassas plaklar n oluflmas na, bu plaklar n y rt lmas ise kalp krizine neden oluyor. Damar sertli ine, dolay s ile kalp krizine karfl önlem alman n yolu da do ru beslenmekten geçiyor. Memorial Hastanesi Dahiliye Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal, damar sertli inin önlenmesinde yard mc besinler ve dikkat edilmesi gerekenler hakk nda flu önerilerde bulunuyor: Sa l kl bir diyet sürdürmek, sa l kl vücut a rl na sahip olmak, kanda düflük LDL-kolesterol (kötü kolesterol), yüksek HDL-kolesterol; (iyi kolesterol) ve trigliserit düzeylerini istenen düzeylere getirmek, normal kan bas nc na sahip olmak, normal kan flekeri düzeyine sahip olmak, fiziksel aktivite göstermek, sigara kullanmamak. Bol sebze ve meyve yenmeli: Sebze ve meyvelerin ço unda yeterli miktarda besin maddesi vard r, ayn zamanda kalorileri düflüktür ve çok miktarda lif içerirler. Dolay - s yla, sebze ve meyveler fazla enerji vermeden yeterli besin sa larlar. Yap - lan çal flmalar sebze-meyve a rl kl diyetin tansiyonu düflürdü ünü ve KDH riskini, özellikle de inme riskini, azaltt n gösterir. fllenmemifl taneli, bol lifli yiyecekler: Bunlar hem diyetin kalitesini art r rlar, hem de kalp damar hastal riskini düflürürler. Lifli diyetler mide boflalmas n geciktirerek doygunluk sa larlar ve kalori miktar n düflürürler. Ayr - ca vücutta sentezlenen kolesterol miktar n düflürürler. Haftada en az iki kez bal k: Bal k eti, özellikle de ya l bal k eti, omega-3 çoklu doymam fl (poliansature) ya asitlerince zengindir. Haftada iki kez bal k yenmesi eriflkinlerde ani ölüm ve koroner kalp hastal nedeniyle ölüm riskini azaltmaktad r. Az doymufl ya lar tercih edilmeli: Günlük enerjinin en fazla yüzde 7'si doymufl ya lardan sa lanmal d r. Kolesterol ise günde 300 miligram geçmemelidir. Bu hedeflere ulaflmak için ya s z et ve sebze, ya s z süt ürünleri yemek ve diyette margarinleri en aza indirmek gerekir. fiekerli yiyecek ve içeceklerden kaç nmal : Diyetle al nan toplam enerjinin büyük bir k sm flekerli içeceklerden gelir. fiekerli yiyecek ve içecekler fazla kalorileri nedeniyle fliflmanl a yol açarlar. fiekerli içecekler doygunluk vermediklerinden, kifli daha fazla enerji al r. Al nan tuza dikkat edilmeli: Fazla tuz al n fl yüksek tansiyona yol açar. Tuz k s tlamas, tansiyonu normal kiflilerde yüksek tansiyon geliflimini önlerken, yüksek tansiyonlularda ise tedaviyi kolaylaflt r r. Tuz k s tlamas yafla ba l tansiyon yükselmesini azalt rken di er taraftan damar sertli i ve kalp yetmezli i riskini düflürür

11 Kapak Konusu Uzman Görüflü Okul Dönemi Diyetisyen Seçil Kenar Çocuk Beslenmesi Alkol al m na dikkat: Az miktarda alkol al m kalp-damar hastal riskini azalt rsa da, sadece kalp damar hastal riskini azaltmas nedeniyle alkol al nmas do ru de ildir. Alkol afl r miktarda al nd nda kanda trigliserit düzeyini art r r, tansiyonu yükseltir ve karaci er hasar na yol açar. Ayr ca alkolün proteinler ve karbonhidratlara oranla kalori bak m ndan daha zengin oldu u da unutulmamal d r. D flar da yenen yemekler önemli: Gerek ifl yaflam, gerekse bat kültürü, d flar da yenen yemek oranlar n art rmaktad r. Özellikle h zl servis yap lan veya haz r halde pazarlanan yemekler doymufl ya, kolesterol, fleker ve sodyum aç s ndan zengin iken, lif ve yararl besin maddesi bak m ndan yetersizdirler. nsanlar d flar da ne kadar çok yemek yerlerse, fliflmanl k ve insülin direnci o ölçüde artmaktad r. BESLENME ÇANTASININ OLMAZSA OLMAZLARI Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü yetkilileri, okul döneminde ö rencilerin okul baflar s yan nda, büyüme ve geliflmeleri ile sa l kl beslenmelerinin çok önemli oldu unu ifade ediyor. ''GÜNDE 2-3 SU BARDA I SÜT'' Çocuklar n özellikle kemik ve difl geliflimi için günde 2-3 su barda kadar süt veya yo urt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir. Ayr ca, hastal klara karfl daha dirençli olmalar, göz, cilt ve sindirim sistemlerinin sa l kl olmas için her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri önerilmektedir.'' ''GÜNE KAHVALTI LE BAfiLANMALI'' Ö renciler için en önemli ö ünün kahvalt oldu unu vurgulayan yetkililer, kahvalt yap lmad nda, dikkat da n kl, yorgunluk, bafl a r s ve zihinsel performansta azalma oldu unu bildirdi. Peynir, hafllanm fl yumurta, taze meyve veya meyve sular, birkaç dilim ekmek, 1 bardak süt, po aça çocuklar için yeterli ve dengeli bir kahvalt örne i oldu unu belirtiyorlar. Yetkililer, çocuklar n okul kantinleri, büfe gibi yerlerden sat n ald klar besinlerin seçiminde de dikkatli olmas gerekti ine dikkati çekerek, ''Süt, ayran gibi ambalajl besinleri sat n al rken etiket bilgisinde Tar m ve Köyiflleri Bakanl ndan üretim izninin bulunmas na ve son kullan m tarihinin geçmemifl olmas na, ambalajs z sat lan tost, simit, po aça gibi yiyeceklerin de temiz ve güvenilir flekilde haz rlanm fl olmas na dikkat edilmesini'' öneriyorlar. Kaynaklar: Okullar n aç lmas ile birlikte çocuklar n okulda neler yemesi gerekti i tart fl lmaya baflland. Çocuklar n sa l kl olarak okula devam etmeleri için dengeli ve yeterli beslenmeleri onlar için büyük önem tafl yor. Peki okula giden bir çocu un beslenmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Çocukluk ça nda büyüme ve geliflme süreci devam etmektedir, bu yüzden enerji ve besin ö eleri gereksinimleri fazlad r. Ayr ca okulda h zl ö renme, bilgi ve beceri kazanma süreci devam etmektedir. Çocu un bu dönemdeki beslenme al flkanl yetiflkinlikteki beslenme al flkanl klar n n belirlenmesinde ve ilerideki fleker hastal, kalp hastal gibi kronik hastal k risklerinin oluflumunda da etkindir. Bu yüzden okula devam eden çocuklar n beslenme al flkanl klar na dikkat edilmeli, neyi ne kadar yemesi gerekti i çocu a aç klanmal d r. Bu konuda öncelikle çocu unuza anne-baba olarak siz iyi örnek olmal s n z. Babas televizyon karfl s nda cips yiyen ya da annesi sebzeyi görünce yüzünü buruflturan bir çocuktan aksi davran fllar beklemek mümkün de ildir. 1. Eve cips-çikolata-kolal, katk l içecekler gibi besinleri al rken ölçülü davran n, mümkünse almay n. Bu tip g dalarla ev ortam nda karfl laflt rmay n. Israr ederse onunla oturup bu tip besinlerin bünyesine nas l zarar verebilece ini uygun bir dille anlat n ama sak n korkutmay n. 2. Sabah kahvalt s günün en önemli ö ünüdür. Yap lan araflt rmalarda kahvalt eden çocuklar n etmeyenlere göre baflar düzeylerinin, derse ilgilerinin daha yüksek oldu u, daha kolay ö rendikleri görülmüfltür. 3. Beslenme çantas n siz haz rl yorsan z kek-kurabiye-börek gibi besinler yerine sandviç + süt/ayran + meyve tarz nda daha düflük kalorili daha dengeli mönüler haz rlay n. 4. Okulda yemek veriliyorsa okul yönetiminden mönüleri isteyin ve çocu unuzu seçimler konusunda bilgilendirin. Ayr ca evdeki yeme ini okulda yemediklerini tamamlayacak flekilde organize edin. Okul mönülerinin beslenme ve diyet uzman taraf ndan haz rlanm fl olmas n okul yönetiminden isteyin. 5. Çocu unuzu oyunlara ve harekete teflvik edin. Hatta siz de onunla birlikte hareket edin. Unutmay n çocuklar ço unlukla anne-babalar n örnek al rlar. 6. Ara ö ün al flkanl kazand r n. Bu ö ünlerde meyve, sandviç, süt, sütlü tatl, sebze çubuklar gibi alternatifler sunun. 7. Sevmedi i bir besin grubu varsa bir diyetisyene dan fl n. Yerine ne verebilece inizle ilgili size yard mc olacakt r. 8. Asla diyet için zorlay c olmay n ve çocu u listelere mahkum etmeyin. Yavafl yavafl ve kademeli olarak al flkanl klar n de ifltirmeye çal fl n. 9. Sa l kl yemekleri birlikte yapmaya çal fl n. çinde eme inin bulundu u bir besini daha kolay ve severek yiyecektir. 10. Çocu unuzla birlikte gitti iniz restoranlarda, özellikle fast food dedi imiz mekanlarda yeme in yan nda siparifl verdi iniz içeceklere özen gösterin. Unutmay n, sizi örnek al yorlar

12 Bizden Biri S cak Bölge Adana y Dimes le Serinleten Firma: Hedef G da Dimes in Adana Bölgesi distribütörü Hedef G da Adana Bölgesi Genel Müdürü Kemal Gezer ile firmay, sektörü, pazar ve Dimes i de erlendiren keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Aile flirketi olarak kurulan ve 45 y ll k ticaret hayat na sahip Türkiye nin en büyük g da sat fl ve da t m flirketi olan Hedef G da; Adana bölgesinde ifl ortaklar olan Dimes, Marsan, Çaykur, Oruço lu Ya, Barilla, Öncü Salça, Tarifl, Pringles, Glory, Sinangil Un, Cadburry Craft Tropikal gibi sektöründe lider markalar n sat fl ve da t m n yapmaktad r. Büyümeyi sürdüren grubumuz distribütörlü ünü yapt üretim devlerinin ürünlerinin ülke geneline yay lmas ve genifl bir kitleye ulaflabilmesi için hizmet a n geniflletmeye devam ediyor y l nda Hedef G da A.fi Adana Bölge Müdürlü ü ünvan ile faaliyetine bafllayan flirketimiz Adana, Mersin, Hatay, Osman ye bölgelerini kapsayacak flekilde sat fl da t m organizasyonunu kurdu. Artan ürün yelpazesine paralel olarak depo ve çal flma alanlar n genifllettik ve 2000 m2 idari alan,4000 m2 depo,11000 m2 aç k alana ve toplamda m2 alana ulaflt k. 11 sevkiyat arac, 21 s cak sat fl,15 sat fl ve 5 idari olmak üzere toplam 52 araçl k filoya sahip olduk. Bir bölge müdürü, bir sat fl müdürü, 38 idari ve genel hizmetler, 37 sat fl olmak üzere toplam 77 personelle çal fl - yoruz ve 7100 noktaya hizmet veriyoruz. Ulusal da t m flirketi olma vizyonu paralelinde, Hedef G da merkez organizasyonuna ba l Adana Bölgesi olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Genç nüfusun fazlal tüketim art fl n sa l yor ve daha enerjik içecekler ön plana ç k yor Dimes le çal flmaya ne zaman bafllad n z? Mart 2010 tarihinden itibaren Adana ilinde ifl ortakl m z bafllad. Bu birliktelik nas l do du? Hedef G da ya ba l di er grup flirketlerimizin Dimes le; Ankara, stanbul Anadolu Yakas bölgelerinde bafllayan baflar l ifl ortakl, Adana bölgedeki baflar l organizasyonumuzun sonucu olarak genifllemifl oldu.. G da da t m n n zor yanlar n nas l bertaraf ediyorsunuz? Bulundu u bölgede Hedef G da ticari ortaklar ile hizmet, kurumsall k ve güvenirlilik prensibi ile hareket ediyor.etkin sat fl da t m organizasyonumuzun yan s ra, en yüksek ciroya sahip olma misyonumuzla uzun vadeli çal flma stratejileri içerisinde ticaretin zorluklar n yenerek olumlu sonuçlar al yoruz. Çal flanlar m z ve flirket kültürümüzle, bölgede g da da t m konusunda profesyonel ve kurumsal prensiplerimizle çal flma stratejilerimizi sa lam bir zemine oturtmufl durumday z. Bu nedenle ticaretteki hareketlerden etkilenmemiz daha düflük oranlarda kal yor. Faaliyette bulundu unuz alanda Adana meyve suyu pazar n nas l de erlendiriyorsunuz? Son 5 y lda kifli bafl tüketimin ikiye katlanarak 11 litreyi aflt bir Türkiye pazar nda Adana bölgesi yaz ikliminin uzun sürmesi nedeniyle meyve suyu tüketiminin daha fazla oldu u bir pazar haline geliyor. Bölgede meyve üretiminin fazla olmas ve narenciye a rl kl üretim nedeniyle yerel ve ucuz markalar fazlaca bulunuyor. Ulusal markalar yan nda bu yerel markalar da yüksek sat fl oranlar na sahip. Bununla beraber, rekabetçi ve da t m a güçlü firmalar n Adana da pazar pay n n yüksek oldu unu söylemek gerekir. Tüketici profilinde de ifliklik oluyor mu? Kalite ve do all k beklentisi yüksek olan tüketici, sa l k alan nda aktif çal flan Dimes in ürünlerine her geçen gün daha fazla talep gösteriyor. Diyabetik ürünler, %100 ürünler, nar suyu ve limonata, yeni tüketici tercihleri aras nda art fla sahip. Fonksiyonel ürünler de pazar olarak art yor. Ayr ca genç nüfusun fazlal tüketim art fl n sa l yor ve daha enerjik içecekler ön plana ç k yor. Adana tüketicisinin meyve suyu tercihleri nas l? S cak ve uzun yaz mevsimi nedeniyle yüksek olan meyve suyu tüketimi, son zamanlarda limonata ve %100 ürünlere do ru kaymaya bafllad.tetra pak ürünlerin yan nda flifleli ve teneke kutulu ürünlerin sat fl oran da yükseldi. En çok tercih edilen fleftali olmas na ra men viflne de giderek artan bir orana sahip. Bununla beraber kar fl k meyvelerde Dimes taraf ndan yap lan yeni lansmanlar kategoriye büyük katk sa lad ve ürünü tüketici ile buluflturdu.orant sal olarak tüketici taraf ndan be enildi diyebiliriz. Adana bölgede portakal üretim nedeniyle büfe gibi noktalarda portakal suyu sat fl n n yüksek olmas nedeniyle ambalajl portakal sat fl yok denecek kadar az, bunu da belirtmekte fayda var. fiirket olarak gelece e yönelik beklentileriniz neler? Büyümeyi sürdüren grubumuz distrübütörlü ünü yapt üretim devlerinin ürünlerinin ülke geneline yay lmas ve genifl bir kitleye ulaflabilmesi için hizmet a n geniflletmeye devam gün be gün ediyor. fl orta m z Dimes le beraber bölgemizde bir baflar öyküsü yarataca m za ve lider marka olma vizyonunu gerçeklefltirece imize inan yoruz. Türkiye genelinde ticari iliflkilerimizin güçlü bir flekilde artarak devam edece- ine de tabi ki inanc m z tam. Bir marka olarak Dimesi nas l buluyorsunuz ve iletiflim faaliyetlerini nas l de erlendiriyorsunuz? fl orta m z Dimes le beraber bölgemizde bir baflar öyküsü yarataca m za ve lider marka olma vizyonunu gerçeklefltirece imize inan yoruz Kemal Gezer Temel hedefi sofralar m - za lezzetli ve do al oldu u kadar sa l kl meyve sular n getirmek için çal - flan bir marka olarak görüyoruz. Baflar l bir aile flirketinden profesyonel ve kurumsal flirkete geçifl vizyonu olan Dimes in sofram za koymayaca - m z meyveyi ifllemeyiz slogan zaten her fleyi anlat yor.çocuk kulübü, flenlikler, halk sa l konferanslar na kat l m gibi sosyal sorumluluk projeleri, Dimes in halk n markas olmas n sa lamaya devam edecektir diye düflünüyoruz. Dimes in dünyada h zla büyümesi ve yay lmas konusunda ne düflünüyorsunuz? Ülkemizin bayra n dünyada gururla tafl yan Dimes ürün çeflitlili i, sunumu ve kalitesi ile her zaman güvenilmektedir. Tüm dünyada kabul gören uluslar aras bir marka olma yolunda emin ad mlarla yürüyen Dimes, meyve deposu olan ülkemizin en yenilikçi ve de erli ulusal markas d r. Dünya insanlar n n bir defa Dimes i tatt ktan sonra baflka hiçbir marka kullanmayaca na inan yoruz

13 Kiflisel Geliflim kinci Ana Dil Beden dilinin ifl hayat nda etkin kullan m 22 Sosyal hayatta ve özellikle ifl hayat nda fark nda olarak ya da olmayarak flekillendirdi imiz beden dilimizi etkili kullanmak mümkün. Dünyada ve ülkemizde en çok etkin sat fl amaçl kullan lan beden diline dair baz tüyolar bu yaz da bulabilirsiniz. Uzmanlara göre bir insan günlük konuflmalarda yaklafl k 4000 sesli sinyal kullanabiliyorken, bedeninden sessiz sinyal gönderebiliyor. Gülümseyin, Rahat olun, Göz temas n kaybetmeyin, lk sözlerinizi canl ve sevecen bir havayla sarfedin. Sunileflmeyin. Oturufl Pozisyonu E er müflteriyi ikna etmek ve bir karara yönlendirmek istiyorsan z tam karfl s na oturun. Uzlaflma ortam yaratmak istiyorsan z köfle pozisyonunu tercih edin. E er sa elinizi kullan yorsan z müflteri sa taraf n zda olmal. E er müflterinin yan nda oturma f rsat yakalarsan z müflterinin bu pozisyonda size itiraz etme gücü zay flayacakt r. Yükseklik-Uzakl k Müflteriden alçakta ya da yüksekte kalmay n. Özel alan vücudumuz etraf ndaki 50 cm lik aland r. Görüflme s ras nda bu alan sürekli ihlal etmemiz müflteriyi bunalt rken, uzakl açmam z müflteriyi rahatlat r. Müflterinizi yönlendirirken ve son karar vermesi gereken kritik anlarda bu alana girerek onu zorlayabilirsiniz. Mükemmel el s k flman n formülü Yaklafl k her befl kifliden biri yanl fl el s k fl r m korkusu tafl yor, bu nedenle el s k flmaktan imtina ediyor. El s k flma, yüzy llardan beri karfl l kl arkadafll k ve taahhütün bir sembolü. Arkeolojik veriler, insanlar n iki bin y l aflk n süredir anlaflmalar n el s k flarak ba lad klar n ortaya koyuyor. Ancak yaklafl k her befl kifliden biri yanl fl el s k fl r m korkusu tafl yor, bu nedenle el s k flmaktan imtina ediyor. Özellikle de solak kiflilerde, genellikle sa eller uzat larak gerçeklefltirilen bu eylem belli bir huzursuzluk da yarat yor. Ancak el s k flma tedirginli i yaflayanlar sadece solaklar de il. Manchester Üniversitesi nin yürüttü ü bir araflt rma, insanlar n üçte ikisinin el s k fl rken kendilerine güvenmediklerini ortaya koydu. Araflt rmaya kat lanlar n yar s ndan fazlas da son bir ay içinde nahofl bir el s k flma tecrübesi yaflad klar n söyledi. Böyle bir tecrübe hemen hemen herkesin yaflayabilece i türden: Terli bir el, bükülmüfl bir bilek, s ms k, çok heyecanl ya da daha da kötüsü kemiklerinizi ezen sert bir el s k flma böylesi kötü bir tecrübe için yeterli. 12 Etmen Ancak ngiliz bilim adam Profesör Geoffrey Beattie ye göre, el s k flma korkusunun üstesinden gelmek mümkün. Beattie, bu alanda bir bulufla imza att : Mükemmel el s k flman n formülü. Buna göre, mükemmel el s k flma 12 önemli etmenden olufluyor. Bunlar n aras nda elin ne kadar s k kavranaca, el s k flman n ne kadar sürmesi gerekti i gibi etmenler bulunuyor. Beattie ye göre mükemmel bir el s k flman n formülü flu hassas noktalardan geçiyor: El tamamen ve s k ca kavranmal, ard ndan üç kez afla yukar sallanmal ve en fazla üç saniye sonra el s k flma noktalanmal. Ayr ca el s k flma s ras nda göz temas kurulmal ve en önemlisi el s k flma sa elle gerçeklefltirilmeli. Etkin Dinlenme Müflteriyi dinlerken Gülümseyin, Konsantre olun, ki dinleyin bir konuflun, Orada, onunla oldu unuzu hissettirin Sizinle konuflman n keyfini, dinleyerek yaflat n. Dinlemek zordur, çünkü Konsantre olmak güçtür Dinlerken içimizden yorum yapmaya bafllar ve dinlemeyi b rak r z Dinlerken yan t haz rlar ve dinlemeyi b rak r z Dinlerken can m z s k l r ve dinlemeyi b rak r z Pasif Dinleme Dinleyici baflka bir fleyle ilgilenmez. Vücudu konuflana dönüktür. Dinleyici göz temas n sürdürür. Dinleme sürecinin ilk dakikalar nda konsantrasyonu sa layarak konuflan kiflinin analizinin yap lmas n sa lar. Müflteriye evet, h h gibi seslerle devam et mesaj verilir. Bir süre sonra aktif dinlemeye dönüflmezse müflteride acaba beni anl yor mu kuflkular oluflur. Aktif Dinleme Müflterinin görüfl ve hislerini paylafl n (Empati). Konuyu özetleyin ve müflteriye tastikletin(anlad m kadar yla...) Yönlendiren-Yönlendirmeyen sorular yerinde kullan n. Müflterinin frekans n yakalay n. 23

14 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin sviçre Çak s Gibi Bir Oyuncu: Murat Serezli Farkl alanlarda sahip oldu u bilgi, deneyim ve becerisini oyunculu u ile taçland ran mütevaz bir yetenek. Türkiye nin iki dev oyuncusu Nevra ve Metin Serezli nin o lu Murat Serezli ile, hayat na ve mesle ine dair keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik Hangi Murat Serezli sizi daha çok yoruyor veya mutlu ediyor; reklam oyuncusu, film oyuncusu, animasyoncu, tasar mc, k sa film yönetmeni? Ve acaba bunlar n hangisi sizi daha iyi tan ml yor? Asl na bakarsan z beni tan mlayan bunlar n hepsidir. Bunlar n hepsini yapan adam Murat Serezli. Bunlar yapmay sevdi im için biraz karakterimi de tan ml - yor. Yani bir tanesini bile aradan seçemem, bu Sofie nin seçimi gibi bir fley olur. Ama flu anda beni em çok yapmaktan mutlu eden fley oyunculuk ve kamera arkas ile ilgili hayalleri kurmak, planlar yapmak. Hanigi yoruyor so- usuna gelecek olursak; yapmay sevdi im hiçbir fley beni yormaz. Evet efor harcar m, evet kalori harcar m ama o yorgunluk mutluluktur. Sevdi iniz fleyi yapman n yorgunlu u mutluluktur. Çünkü bunlar benim yapmay seçti im fleyler. Çocuklu umdan beri her zaman sevdi im fleyleri yapmay seçtim. Hani bir söz vard r yapt - n ifli mi seveceksin, sevdi in ifli mi yapacaks n?. Benim için her zaman, aç k ara, sevdi in ifli yapacaks n olmufltur. O yüzden mesela mimarl k okudu um halde mimarl k yapmam - fl md r. Senelerce bilgisayar programc l ile u rafl rken, bilgisayar grafiklerinin artmas, güçlenmesi sonras, bir dalda ihtisaslaflmam gerekit ini düflünüp tamamen bilgisayar grafiklerine yönelmiflimdir. Bunun yan s ra, mesaili hayat m 2003 gibi bittikten sonra oyunculukla ilgili çok teklif geldi i için; animasyon, yönetmenlik, özel efekt ifllerime küçük bir set çekip, post-produksiyonda çal fl rken kameran n hemen arkas na ve hemen önüne geçtim. Sadece beni heyecanland ran, kendi ifllerimde animasyonla, logo tasar m yla, özel efektle u raflt m. flte ne bileyim; oynad m dizilerin jeneri ini yapar m. Mesela Haylaz Babam da oynarken jeneri ini ben yapm flt m, TRT de Ç lg n Kanal ndayken ÇTV nin logolar n yapm flt m.özetleyecek olursam; beni tan mlayan fley sevdi im iflin peflinden koflmam ve ondan asla yorulmamam. Bu soru defalarca sorulmufltur ama; ki büyük oyuncunun gölgesinde yetiflmek nas l bir duygu? Tahmin etti inizden çok daha az bir flekilde Metin Serezli ve Nevra Serezli nin o lu olarak an l yorum. Daha okul s ralar nda bile arkadafllar m bilmezdi, söylemezdim çünkü. Bu durumdan gelecek bir art, beni di er arkadafllar m aras nda adaletsizce bir ad m bile yukar tafl sa rahats z olurdum. Terazi burcunun adalet ve hakkaniyet anlay fl na sahip bir adam oldu- umu düflünüyorum. Ayn flekilde, 2000 li y llarda oyunculu u direkt meslek olarak seçmeye karar verdikten sonra da, belki bu art y kendimi ifl bak m ndan pazarlamakta daha çok kullansam daha h zl yükselebilirdim. Ama ço u insan hiçbir zaman annem babam oldu unu bilmedi, fark etmedi te ben bu ifle girdim, 2007 deki rolüm Komiser Kemal meflhur olunca medya haber yapt ; Komiser Kemal, Nevra- Metin Serezli nin o lu ç kt diye. Ama benim bu akrabal kullanmay fl m sadece sektörde kendi kimli im ve portremle durmak için. Yoksa onlar bana ve ben onlara s n rs z say da, sürekli destek durumunday z. Serezli çiftinin o lu olarak yetiflmek, onlardan bana gelen bilgi, beceri, anlay fl, oyun ritmi, ruhunu almak tabii ki büyük kazanç. Mesela çocuklar genellikle anne ve babalar espritüelse esprili olurlar. Ayn flekilde oyunculuk da öyle. Baba o ul çiftlerine bak n, genellikle ekolün, tarz n, dokunun bir devam gibidir. Ben de tabii ki Metin ve Nevra Serezli ikilisinden çok fley katt m hayat mda. Ama iltimas anlam nda hiçbir fley almad m. Bunun yan nda, çocuklu umdan beri sanatç lar içinde, ayd n insanlar n içinde, aç k fikirli insanlar n bulundu u bir evde yetiflmenin faydas n gördüm tabii ki. Beni tan mlayan fley sevdi im iflin peflinden koflmam ve ondan asla yorulmamam Terazi burcunun adalet ve hakkaniyet anlay fl na sahip bir adam oldu umu düflünüyorum 24 25

15 Tan d k Bir Yüz Bir Kitap 26 Gelece e yönelik planlar n zdan biraz bahsedebilir misiniz? Hayat m n ana plan bir sinema filmi yapmak. Nedir sinema; bir senaryo kapsam nda oyuncular yönetmek ve fl k ve kamera ve mekan, bunlar n hepsinin birleflimi. Bugüne kadar yapt m her fley bu büyük plana do ru gidiyor. Okudu um mimarl k; alan kullan m, doluluklar, boflluklar, temel sanat e itimim oradan geliyor. Bugün 2000 lerin sinemas nda görmedi imiz noktalar bile özel efektlerle dolu. Hiçbir fley yoksa bembeyaz gökyüzüne bulut yerlefltiriyoruz. Bunlar özel efekt geçmiflimden gelen bir art diyebiliriz. Oyunculu- a gelecek olursak yaflayarak empati kuruyorum ve yo un gözlem yap yorum. Yani yönetmenle iliflkim nas l, neleri hissediyorum, oyuncu ne bekliyor gibi fleyleri gözlemliyorum. Eskiden beri foto raf çekerim, foto raf ve video gözüm oradan gelir. Sonra, bakt n z zaman animasyon, bir nevi rejili, kurgulu bir film yapmak. E bir tek yazarl k k sm kald, onu da senelerdir zaten, okuyarak, izleyerek bir sürü fleyi kafamda biriktiriyorum öykülerimi, hikayelerimi kafamda. Yani hepsi sinema yapaca m günü bekliyor. Zaman n z nas l yönetiyorsunuz? Çok planl de ildir zaman yönetimim. Ama zaman çok incelikle kullan r m. Hiçbir ân m bofl geçirmem mesela. ki dakika bofllu um olsun hemen ya bir fley okurum, ya bir fley çizerim, ya cep telefonundan bir yerlere girerim, bir fleyler incelerim. Sürekli bir fleyler seyrederim zaten. Film ve dizi seyretmedi im gün yoktur. ki sat r yaz okumad m bir gün yoktur. Sette fl k falan beklerken kesin arabamda bir iki kitap her zaman vard r. Veya küçük video seyredebilece im bir divx player, notebook falan mutlaka vard r. Yani günün her k sm nda okuma ve izleme konusunda bireysel e itimime çok özen gösteririm. fllere gelecek olursak; asl nda ayn anda iki filmde oynad m, ayn hafta içinde üç reklam çekti im veya iki dizide birden baflrollerde oynad m zamanlar olmufltu. Bir flekilde onlar n günleri ayarlan yor ve bana baya bofl zaman kal yor. Tiyatro oyuncusu olsam o zaman iflim biraz daha zor olurdu, çünkü her akflam saat yediden on ikiye kadar bellidir iflin. Yerini oynatamazs n. Ama filmde veya reklamda, birinin görüflmesini öbürünün setinde aralarda yapabiliyorum. Mesle in esnekli inden kaynaklan yor. Bir de ben yirmi dört saat yafl yorum. Gece ikiden evvel uyuyamam, buna ra men gece hayat m hiç yoktur. Gece on ikide uykum gelsin, dur yahu, flimdi yat l r m daha çok erken derim, kendimi ay lt p yeni bir filme veya kitaba bafllar m. Hayat m n ana plan bir sinema filmi yapmak Beslenme ile aran z nas l? Siz de yediklerine dikkat edemeyenlerden misiniz? Baz oyuncu arkadafllar m flöyle fleyler yaparlar; ben et yemem yok efendim benim sadece bal kl salatam olsun falan. Ben o derece hassas davranm yorum. Sette gelen yemekleri ki, birkaç catering firmas n n yemekleri çok iyi, genellikle yiyorum. Zaten bazen yap mc lar bile yönlendiriyorum, bak n flu firman n yemekleri, hizmeti iyidir, temizdirler falan diye. Yani afl r özen gösterme, kaprislenme gibi huylar m yoktur. Yok ya midemi kaynatt, yok karn m a r d gibi huylar m da yoktur. Y llarca mesle im gere i bir sürü fley yedim. Kolay kolay mideme bir fley olmad için önüme gelen ço u fleyi yerim. Bakt m damak zevkime uymad, ç kar m d flar, stanbul un ortas, köfleden istedi im yeme i yerim. Sa l kl beslenme diyecek olursan z; tabii bilgisayar animasyonu ile u rafl rken sürekli sa l ks z besleniyordum, çikolata, cips, çerez, kuruyemifl, gofret, kola falan. Ama 2006 dan beri kendimde tamamen bir sa l k devrimi yapmaya çal flt m. Fast food u b - çakla kestim diyebilirim. Pide, pizza, hamburger, dürüm falan neredeyse a z ma koymad m. Kolay ona keza Yazlar günde en az 1 litre içerdim. K fl n da 2 kutu kesin içerdim. Art k hiç içmiyorum. Sebze meyveye, salataya, taze s k lm fl meyve sular na, o da yoksa % 100 meyve sular na geçtim. Çok düzenli olarak spor yapmaya bafllad m. fiu anda her gün spor yap yorum. Dört ayda on befl kilo falan verdim. Sonra da onu, yani iflte 2007 den beri korumaya çal fl yorum. Ama çikolatadan asla vazgeçemem. Hani kötü al flkanl k düzeyinde. Ne içkim var, ne sigaram var ama çikolatas z birgün düflünemiyorum. Öyle her çikolatay da yemem. Taze olacak, k vam benim istedi im olacak falan. Abartmadan, çikolatay gün içinde yiyorum mutlaka. Yeni projelerinizden de biraz bahsedebilir misiniz? Yavuz Turgul un son filmi Av Mevsimi ni çektik.çok güzel bir kadronun içindeydim; fiener fien, Cem Y lmaz, Çetin Tekindor, Okan Yalabal k falan. Ben fiener fien ve Cem Y lmaz n amirleri, bölge müdürü rolündeyim. Yani rozetini ve silah n teslim et tad nda bir adam m. Aral k ay nda vizyonda olacak. fiu aralar Çanakkale de Eyvah Eyvah 2 yi çekiyoruz. Geçen seferki filmin üstüne yeni tipler de giriyor. Türk- ngiliz yap m, yönetmeni Amerikan olan Will diye bir film çektik. Bursa da gerçekleflti ve bitti onun da çekimleri. O da öyle tahmin ediyorum ki 2011 içinde vizyona girecek. Ayr ca U ur Uluda ve Bülent fiakrak la çok keyifli bir televizyon projesi ile u rafl yoruz flu aralar. Bir de e er olursa Plato Film le bir komedi film plan var. Onaylan rsa o da fiubat ta vizyona girecek. Yani bu aralar sinemadan gidiyoruz bakal m. Çekirde inden Kabu una, Suyundan Yapra na ÜZÜM ün Gücü Y llard r Türkiye de ve dünyada en kaliteli üzümlerle üretti i üzüm sular n sofralara tafl yan Dimes ten, Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin in Üzüm / yilefltirir, Güzellefltirir kitab na destek verdi. Sa l kl ve do al beslenmede üzüm suyu tüketiminin önemini bir kez de bu kitaba katk da bulunarak vurgulam fl oldu. Üzüm, Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin, hayykitap Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin in yazd ve Dimes in katk - lar yla Hayykitap taraf ndan bas lan Üzüm kitab n biraz daha yak ndan tan yal m. Binlerce y ld r Anadolu daki eski medeniyetlerden, günümüz Anadolu tar mc l na kadar süregelen küresel serüveniyle üzüm, insanl n en eski besin kaynaklar ndan biri olmufltur. Bu serüvenden bafllayarak insanl a ve vücudumuza faydalar n en ince ayr nt s na kadar ustal kla ve bilimsel kan tlarla anlatan kitap 5 ana bölümden olufluyor. Birinci bölümde Anadolu dan dünyaya yay lan flifa kayna n n k sa tarihi ve bu topraklarda yetiflen üzüm türlerinin yan s ra çekirdeksiz üzümün hikayesi okuyucuya aktar l yor. kinci bölümde ise; Üzümün Gücü bafll yla yaz sofralar n n vazgeçilmez meyvesi olan üzümün, yüzy llard r neden sa l kl yaflam için do al bir mucize olarak görüldü ünü kan tl yor. Son y llarda yap lan araflt rmalar n da bu kan y do rular yönde oldu- unu anlatan yazar, neden üzümün dünyada herkesin ilgisini çekmeye bafllad na aç kl k getiriyor. Üçüncü bölüm Antioksidan Deposu Üzüm Serbest Radikallere Karfl bafll alt nda üzümün antioksidan özelli ine de iniliyor. Son y llarda yap lan araflt rmalarda üzümün antioksidan özelli i sayesinde kanser baflta olmak üzere pek çok hastal a karfl vücudu korudu u, kalp ve damar sistemindeki dokulara esneklik sa lad, yafllanma etkilerini azaltt na dair aç klay c bilgilere yer veriliyor. Dördüncü bölümde Anti-Aging Mucizesi Üzüm bafll yla kaleme al nm fl. Bu bölümde yafllanma, yafllanman n sebepleri ve yafllanman n etkilerini geciktirmenin yollar na bilimsel kan tlar ve çal flmalarla yer verilmifl. Çetin, üzümün bu süreçlerde nas l etkili ve önemli bir yer tuttu una ve sa l kl bir yaflam içindeki yerine yine biyolojik ve kimyasal verilere dayanarak de inmifl. Beflinci ve son bölümde ise; bafll ndan da anlafl laca üzere Üzümün S rr Çekirde inde denilerek, son y llarda önemi anlafl lan üzüm çekirde ine derinlemesine yer verilmifl. Yazar, üzüm çekirde inin kimyasal yap s ndan, ne flekilde ve nas l kullan ld - na, insan sa l na faydalar ndan, ekonomik de erine kadar birçok yönden kaleme alm fl. 27

16 Tüketici nin Sesi Dimes in motivasyon kayna : Tüketici e-postalar Her zaman geliflim ilkesiyle yar m as rdan fazla zamand r tüketicisiyle buluflan Dimes, yine tüketicilerinden ald geribildirimleri önemli bir motivasyon kayna olarak görüyor. flte birkaç örnek: Merhaba. Asl nda bu yaz m n ç k fl noktas ilkokul y llar mdan beri ailemin güvendi i D MES le tan fl k olmam. Aradan çok uzun y llar geçti ve ben de bir anneyim meyve sular, sütler genel ihtiyac m z. %100 meyve sular yokken de güveniyodum flimdi de size yürekten güveniyorum. Eflim ve ben %100 meyve sular n z n iyi birer müflterisiyiz ve evimi de flu insanlar n sa l n hiçe sayan onca markadan ar nm fl bir buzdolab, organik bir buzdolab için çabal yoruz.. Bize bu güveni verdi iniz için ve sa l m z bizden çok düflündü ünüz için Dimes ailesine ailem ad na teflekkür ederim. Bu teflekkürümü lütfen yöneticilerinize iletiniz. Ve küçük bir öneri; meyve sular n n kapaklar ortada oldu u için sonunda içinde oldukça kalabiliyor bunun için çal fl rsan z sevinirim. Okudu unuz ve de er verdi iniz için teflekkür ederim. Sayg lar mla iyi çal flmalar. Demet UYSAL O lumuz DEM R SEV M sizlere çok teflekkür ediyor. yi çal flmalar... Sevim Ailesi Ürünleriniz harika. Gerek kalitesiyle, gerekse lezzetiyle çok ama çok güzel.bu kalite ve fiyatlar korudu unuz sürece hiçbir zaman vazgeçmem Dimes ten. Ercan ERSOY O lum flimdi 22 ayl k. %100 Dimes leri götürüyor. Dimes meyve sular n çok seviyor. Teflekkürler Dimes. Osman EYÜBO LU Sporda Beslenme Düzenli Egzersiz ve Antrenmanda Beslenme Sporcular performanslar n artt rmak ad na zamanlar n n büyük bölümünü antrenman yaparak geçiriyorlar. Fakat bu performans n artmas nda büyük etken olan beslenmelerine ne kadar dikkat ediyorlar? Sa l kl ve yeterli beslenme ile üst düzeyde performansa eriflmek mümkündür. Egzersizlerde ak lda tutulmas gerekenler: 1. Günde 5-6 ö ünden oluflan bir beslenme program uygulamal s n z. 3 ana ö ün d fl nda kalan 3 ara ö ün enerji deste i sa layacakt r. 2. Her ö ünde karbonhidrat içeri i yüksek tah l ürünleri, ya s z kek, pilav, ekmek, meyve, patates tüketilmelidir. 3. Egzersiz sonras karbonhidrat depolar azal r. Bunu karfl lamak için 1 bardak taze s - k lm fl meyve suyu, 2 adet muz, 2 dilim meyveli kek, 1 adet gofret gibi yiyeceklerden bir tanesini tüketebilirsiniz. 4. Menü düzenlenirken enerji ve protein ihtiyac n karfl lamak için enerjinin büyük bir ço unlu u komplex karbonhidratlarla sa lanmal d r. Ayr ca karbonhidrat miktar n ayarlarken alman z gereken protein miktar n da ihmal etmemelisiniz. ( süt, yo urt, et, bal k, tavuk gibi ) 5. Özellikle kad n sporcular n düzenli demir takiplerini yapt rmalar gerekir. Kad nlarda demir eksikli i s k görülmekte buna ba l olarak performans düflüklü ü yaflanmakta gerekirse demir tabletleri ile beslenme desteklenmelidir. 6. Sporcunun beslenmesi bilinçli bir flekilde haz rlan yorsa d flar dan vitamin deste ine hiç gerek yoktur. Fakat beslenmeniz bilinçli de il ise her gün bir tane multi vitamin alabilirsiniz. Fazla vitamin alman n hiçbir yarar olmamakla birlikte A,D,E,K vitaminleri karaci erde depoland için size zarar verebilir deal kilonun üstünde olan sporcular haftada sadece 1 kg vermelidirler.h zl kilo verirler ise ya dokusu de il kas dokusu kayb olur. Diyette ya s n rlanmal d r. Hello; just discovered your pomegranate juice in a local Paris shop and it's a great discovery, this drink tastes great! Thanks. Colin YOUNG Merhaba. Ben ve eflim yaklafl k 1 ayd r Dimes Çiftlik Yolu Süt ürününüzü içmekteyiz.daha önceden baflka markalardan süt almaktayd k Ta ki Dimes Çiftlik Yolu Sütü tadana kadar. Bay l yoruz tad na, 2 günde 1 yeni paket al yoruz. Hiç bu kadar lezzetli bir sut içmedik. Eme i geçen herkese teflekkür ederiz. Bunu iletmek istedim. Arzu VATANSEVER 28 Tayvan - Taipei flehrinde master yapan o lum, al flverifl için gitti i Taipei'deki markette Türk mal olarak sadece Dimes meyve suyu oldu unu, baflka da sat flta bulunan bir Türk mal ürüne rastlamad n bana telefonla bildirdi. Dünyan n öbür ucunda bir Türk markas n n sat fl na vesile oldu unuz için gurur duydum.sizleri ve Dimes meyve sular flirket ve çal flanlar na candan teflekkürlerimi sunar, nice baflar l çal flmalar n z n devam n dilerim. Zeki GÜVEN Kaynak: Dyt. Banu Kazanç 29

17 English A unique taste from Dimes again: Dimes being accepted throughout the world aims to export 50% of total production by maintaining the balances of domestic and foreign markets as of 2010 proceeds in the way of becoming international brand. Dimes Buzz Hi-RED A very special product from Dimes, the first fruit juice brand of Turkey: refreshing and unique aroma of reddish orange tea and refreshing taste of lemon came together in Dimes Buzz Hi-Red for the ones desiring both to renew and cool. Dimes Buzz Hi-RED New favourite of the world with strong anti-oxidant characteristic, hibiskus plant in other words flos granati revived with unique taste of Dimes. It takes its place in the racks as a unique alternative for the ones who love to discover new tastes. Dimes Buzz Hi-Red with its renewing effect in the candidate to be favourite of th year with its taste and package. Dimes is growing World is becoming smaller Dimes exporting branded fruit juice in Turkey has been increasing its share in foreign market day by day with export attacks as increased continuously especially in last 10 years and so continues to enliven Turkish economy. It is possible to see Dimes products from Europe, to North America, from Africa to Middle East, from Near East from Far East in many areas of the world. Dimes is in Monoply Run the famous run of London Dimes is the sponsor of a football team of an important university in capital of England, London where Dimes is sold most. Dimes fruit juice is sold at the canteen of university football team uniforms have Dimes logo. Members of football team participated in Monoply Run the famous run of London last month. Team members participated in the organization holding very pleasingly with Dimes logo uniforms. Moreover, the team visited Gana within the organization organized by a non-government organization. They participated in special competitions with football league in Gana and university teams with Dimes logo uniforms. Gana distributor of Dimes conducted the Gana part of this organization and students of its country and British students amalgamated by means of Dimes. 31

18 English Ambassadors of Dimes in Australia the farthest point of the world supply of production of limitless products via Best Food G da Ltd. Co. the company operating in Turkey and it meets demands of Australia Basfoods and carries on exports to many Europe, Africa and Middle East countries and Turkish Republics. When did you start with Dimes as a distributor? It started with meeting of Oljay Kaya the company owner with Mr. Vedat Doruk the export manager of Dimes during the visit to a food fair in We made a short interview with Huseyin Kaya and Oljay Kaya the founders of Basfoods Australia being the distributor of Dimes and operating in Australia the farthest point of the world for 30 years. They shared their opinions with us about Basfood and Dimes. First of all could you please tell about your company a little? We started our commercial activities in Melbourne in 1981 with my father Hüseyin Kaya as Basfoods Australia. Our company starting commercial activities as a small family venture 30 years ago.today we do business with more than 70 employees all around the world. Our company with 150 square meter area in the first years of foundation, has reached to 15 thousand square meter operation area with affiliation in states mainly Melbourne as of Basfoods expended the service area with retail sales points, olive oil filling facility, dried fruit roasting unit, packaging facility, bakery products production in addition to distribution organization. We are one of the leading companies importing various food products from mainly Turkey, Middle East and Mediterranean. Basfoods having distributor company network in all states of Australia provides production and Could you tell us about Australian market? Since Australia is an agriculture country and it is close to countries with tropical climate, fresh and tropical drinks are in demand. In spite of it, we can find place in the market easily with the quality and vision of Dimes. Which kind of 100% fruit juice and nectar are preferred mostly? In fact, we determined that pomegranate and sour cherry is preferred most as well as all product kinds are sold. Could you describe the profile of fruit juice consumer in your country? As a result of intense consumption of fruit juice in the country generally, it is consumed frequently by every age group (from 7-years old to 70-years old) and segment in Australia. Therefore, describing the profile means narrowing the existing consumers. Finally; what is your opinion about Dimes brand and company? We consider Dimes a very professional company with dynamic staff, following the technology very closely, while increasing the production quality, developing new products continuously and bringing new consumer masses, giving great importance to service to customers and customer satisfactions in the marketing strategies, getting great succeed with close interest and following. Dimes is the company we are proud of, getting great successes with world giant organizations and organizations in Turkey as we can follow. We are proud as we see Dimes products in world-famous airlines during our international travels as a family living in Australia for 40 years. We believe that we will achieve greater targets as keeping our successes together. What is Australian opinion about Dimes products? Australians trying your product even for one time express their like. In addition not receiving negative feedback up to now, we have many consumers stating their like. 32, A T A U N C U O Y M Û U L R N E KO Y E M R E Ç Û!! I A T A N K AT K O M Û L Z Z U B S DÛ ME :&/Û

19 Dimes. Sadece meyve!

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN GİRİŞ Fonksiyonel Gıda Tanımı Et Ürünlerine Tedbirli Yaklaşım Et ürünlerine Konjuge Linoleik asit ilavesi Et ürünlerine Diyet Lifi İlavesi Et ürünlerine Probiyotik İlavesi Et

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık GREENS GREEN MACHINE elma, salatalık, yeşil biber, marul, ıspanak, maydanoz, limon Vitamin ve mineral açısından zengin olup, sindirim sistemine ve vücudun doğal arınımına katkı sağlar. SKIN GLOW armut,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kış Aylarında Nasıl Beslenmeliyiz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Kış Aylarında Nasıl Beslenmeliyiz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Kış meyve ve sebzeleri, gripten kansere kadar pek çok hastalığa karşı insanı koruyan, yaşlılık sürecini yavaşlatan, vitamin, karotenoid, flavonoid gibi maddelerce zengindir. Günde 2 porsiyonu meyve olmak

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

BESİNLER. Süt, yumurta, peynir, et, tavuk, balık gibi hayvansal kaynaklı besinler

BESİNLER. Süt, yumurta, peynir, et, tavuk, balık gibi hayvansal kaynaklı besinler BESİNLER Yaşam için gerekli besin öğelerini sağlayan bitkisel ve hayvansal gıdalar BESİN olarak tanımlanır. Besinler, elde edildikleri kaynaklara göre iki gruba ayrılır: Süt, yumurta, peynir, et, tavuk,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi OCAK Balık: Kefal, tekir,kırlangıç, istrongilos, levrek, Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Arkadaşlarımızla yorulmadan oynayabilmek, güçlü kas ve kemiklere sahip olmak için dengeli beslenmenin yanında

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı