Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve."

Transkript

1 Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42 Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Ambalaj Sanayicileri Derne i nden Ödül Geldi Eflsiz Bir Lezzet: Dimes Buzz Hi-RED Çok Yönlü Bir Oyuncu Murat Serezli

2 içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Yeflim Esgin Yayla Tasar m Tanzer Ercanpolat Ekim-Kas m-aral k 2010 Y l: 10 - Say : Editör 02 Baflkan n Sesi 03 Dünya Trendleri 04 Dalindan Dimes 06 Dünyada Dimes 08 Dimes ten Taze Haber 13 Sa l k Olsun 14 Kapak Konusu 19 Uzman Görüflü 20 Bizden Biri 22 Kiflisel Geliflim 24 Tan d k Bir Yüz 27 Bir Kitap 28 Tüketicinin sesi 29 Sporda Beslenme 31 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Sarar p dökülmeden önce k zaran yapraklar ki onlar fian verdiler ortal a bütün bir sonbahar dizeleriyle bafll yor Yaprak Dökümü fliirine Can Yücel. Sonbahar n simgesi yapraklar en güzel anlatan cümleler aras ndaki yerini al yor. Ve bizler de bu sonbahar bütün güzellikleriyle yaflayan tüm Dimessevenler için yeniden sayfalar m zday z. Bu say m zda da yine sizleri gerek dünyada olup biten yenilikler, gerek Dimes ten taptaze haberler, gerekse en güncel ve en keyifli konularla bilgilendirece imizi umuyoruz. Dimes in lay k görüldü ü ödüller, gerçeklefltirdi i faaliyetler, sponsorluklara dair bilgiler, yepyeni ambalajlar ve ürünler bu say da yer alan haberler aras nda ilginizi çekecek diye umuyoruz. Kapak konusunda özellikle bu mevsimde alman z gereken g dalar ve sizi sa l kl tutacak beslenme tüyolar n masaya yat rd k. Çocu unuz ve sizler için sonbahar n tehditlerinden kurtulman n ve bu yo un tempoyu sa l kla aflman n yollar n sizlerle paylaflmak istedik. Ayr ca bu say m zda son dönemde ekranlarda, özellikle reklam filmlerinde s kl kla karfl m za ç kan çok yönlü bir oyuncuyu sayfalar m za konuk ald k: Murat Serezli. Kendisiyle yapt m z çok s cak ve samimi sohbeti sizlerle paylaflt k. Usta oyuncular Metin ve Nevra Serezli nin de o lu olan Murat Serezli ekranlarda göründü ünden farkl yönleri ve görüflleriyle bültenimizi renklendirdi. Türkiye nin dünyadaki gururu Dimes in Çin den Yemen e kadar birçok ülkede gerçeklefltirdi i faaliyetlere dair haberlere de yine ilerleyen sayfalar m zda rastlayabilirsiniz. Zengin ve dopdolu içeri iyle Dimes Life, be eniyle okuyaca - n z umuyor; keyifli, sa l kl ve bol kazançl bir sonbahar geçirmenizi diliyoruz. Hoflçakal n... Editör: fiafak fiahin 1

3 De erli Dimes Dostlar ; Kimilerine göre hüzün ve durgunluk mevsimi, kimilerine göre ise yeni bir çal flma y l n n ve temposunun bafllang ç mevsimi olan sonbahar n flu güzel günlerinde sizlerle buluflmaktan büyük bir keyif ald m belirterek bafllamak istiyorum. Her zaman söyledi im gibi, sezonluk yay nlad m z Dimes Life Bülten sayesinde sizlerle buluflmak, Dimes e ve sektöre dair önemli haberleri sizlerle paylaflmak beni çok mutlu ediyor. Sizlerden ald m z oldukça olumlu ve motive edici geri bildirimler sayesinde bu derginin sayfalar n her say da daha fazla dolu görüyoruz. Biliyorsunuz ki bu sayfalar n dolmas, Dimes in sizler için daha çok çal flt n n, içinde bulundu u sektöre dair daha fazla katk yaratt n n göstergesidir. Dolay s yla bu dergiyi, Dimes i her sezon daha yukar tafl d m z n somut ve keyifi bir kan t olarak görüyoruz. Sizlerin de ayn düflünceleri paylafl yor olman z, bizi her fleyden daha çok motive ediyor. Sevgili Dostlar; Bildi iniz gibi Dimes in en önemli ilkelerinden olan de iflim ve geliflim hiçbir zaman sadece ka t üstünde kalan birkaç s radan sözden ibaret olmam flt r. Kuruldu umuz günden bu yana hayata geçirdi imiz her yenilik; hem Türkiye de, hem dünyada faaliyette bulundu umuz ve ilgili alanlarda standart halini ald. Hiçbir zaman rehavete kap lmad k, enerjimizi ve geliflim azmimizi yitirmedik. Türkiye de birçok alanda ilklerin markas olmam za ra men, bugün bile yeniliklerle sizlerin karfl s na ç kmak için güne uyan yoruz. Ambalajlar m z n, ürünlerimizin gerek yurtiçinden, gerekse yurtd fl ndan ald ödüller bu duruma çok güzel örnekler olarak kalbimizdeki yerlerini birer birer al yor. Ambalaj Sanayicileri Derne i nin bu y l düzenledi i Ambalaj n Ay Y ld zlar Yar flmas nda Dimes Dayan kl Hafif fiiflemiz ile Yetkinlik 2010 ödülünü alm fl olman n mutlulu unu yaflad k. baflkan n sesi Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren efektif bir kongrenin faydas n da hem firmalar, hem de konuyla iliflkili kurum ve kurulufllar n görmeye bafllad n bildirmifl olay m. Kongrede bildirilenler, birkaç ay gibi k sa bir süre içinde ülkemizde olumlu etkiler vermeye bafllad. Bu aç dan eme i geçenleri tekrar kutluyorum. Bir Türk markas olarak Dimes bayra n dünyan n dört bir yan nda dalgaland rmak için koydu umuz hedeflere de bir bir ulafl yoruz. Bugün Çin den, Avustralya ya, Amerika Birleflik Devletleri nden, Endonezya ya kadar bir çok ülkede Dimes i sevdirdik. Yerli firmalar n yan s ra, birçok yabanc kara, deniz ve hava tafl mac l k firmas Dimes i tercih etti ve yolcular na ikram ediyor. Tüm bu baflar lar taçland ran ise dünyan n dört bir yan ndaki Dimes sevenlerin duyduklar mutluluk, gurur ve sevinci bizimle paylafl yor olmalar. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s rada olman n verdi i sorumlulu u lay k yla yerine getirmifl olman n hakl gururunu tafl yoruz. Dimes in bugünlere gelmesinde eme- i geçen tüm çal flma arkadafllar m, bayiilerimizi, distribütörlerimizi ve en önemlisi siz de erli Dimes dostlar m can gönülden kutluyorum. Umar m hepimiz çok verimli, karl, baflar larla dolu, sa l kl ve keyifli bir çal flma y l geçiririz. Hepinizi sevgiyle selaml yorum. Dünya Trendleri Dünya ile Ayn Anda Türkiye de lk Defa G da sektöründe dünyan n öncü firmalar n n kullanmaya bafllad, kimileri taraf ndan mucize olarak tan mlanan tatland r c Splenda Sucralose u Türkiye de ilk kullanan meyve suyu markas Dimes. Yar m as rdan fazla süredir ilklerin markas olma özelli i yitirmeyen ve tüketicilerine her zaman en iyisini sunmak için çal flan Dimes, art k Buzz grubu ürünlerinde Splenda kullan m na bafllad. Splenda Sucralose Nedir? Splenda Sucralose, yüksek kalitedeki tatl l ile son derece kullan fll bir ürün haline gelmifltir ve dünyada 4,000 den fazla g da ürününde kullan lmaktad r. Splenda n n dünya devi firmalar taraf ndan baz kullan m alanlar : çecekler, sütlü ürünler, tatl lar, flekerlemeler, ifllenmifl meyveler, f r nc l k ürünleri, soslar ve kahvalt gevrekleri. Teknik özellikleri aç s ndan Splenda incelenecek olursa: fiekerden üretilmifl yegâne kalorisiz tatland r c d r. Bununla birlikte Splenda, fleker de ildir. Ancak flekerin tad na en çok benzeyen kalorisiz tatland r c d r. Splenda, flekerden ortalama 600 kat daha tatl d r. Üretim süreçlerinde ve son ürünün raf ömrü boyunca stabildir (yap s nda herhangi bir bozulma olmaz). Etiket dostudur (fazladan uyar c aç klamalara gerek yoktur). Oldukça basit bir aç klama yeterli olmaktad r: Tatland r c (sucralose) Uyar c ibarelerin olmay fl ile daha sade bir etiketleme yap labilmektedir. Ayr ca Splenda kalorisizdir ve difl dostudur. Çabuk çözünür ve kullan m kolayd r. Tüm bu teknik özellikler özetlenecek olursa Dimes meyve sular nda kullan lmaya bafllanan Splenda Sucralose, kalori içermeyen, yüksek stabiliteye ve iyi bir tatl l k kalitesine sahip, etiketlerde ekstra herhangi bir uyar c aç klama gerektirmeyen kalorisiz etkin bir tatland r c. Bu özelliklerin hepsi onu dünyan n önemli g da firmalar nca tercih edilir k lan, farkl ve çok kullan fll bir tatland r c yapmaktad r. Splenda y meyve suyu kategorisinde Türkiye de ilk kez kullanmaya bafllayan Dimes in en önemli tercih kriterlerinden biri de Splenda n n güvenlik ve mevzuattaki bilimsel kabulü. Sucralose, 150 yi aflk n çok kapsaml denemelere ve güvenlik testlerine tabi tutulmufltur. Dünya çap ndaki sa l k ve mevzuat konular nda yetkili birimler, tüm bu çal flmalar bafltan afla de erlendirerek Sucralose un güvenli bir ürün oldu u sonucuna varm fllard r. Sucralose un kullan m 80 den fazla ülke ve afla daki yetkili merciler taraf ndan onaylanm flt r: The Scientific Committee on Food of the European Union The US Food and Drug Administration (FDA) The Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) Food Standards Australia/New Zealand Dimes in bu baflar lar Türkiye meyve suyu sektöründeki baflar ç talar n da yükseltmifl oluyor. Özellikle geçti imiz aylarda Türkiye de MEYED in baflar yla düzenledi i IFU Dünya Meyve Suyu Kongresi ndeki kat l m ve sektör standartlar bize k yaslama imkan verdi. Bu vesileyle, böylesine büyük çapl ve 2 3

4 Dal ndan Dimes Lezzet ve Sa l k Sihirbaz Dimes ten Yine Eflsiz Bir Lezzet: Dimes Buzz Hi-RED Türkiye nin ilk meyva suyu markas Dimes ten çok özel bir ürün: hem yenilenmek hem de serinlemek isteyenler için narçiçe i çay n n tazeleyici ve eflsiz aromas,limonun ferahlatan lezzeti Dimes Buzz Hi-Red te bir araya geldi. Dimes Buzz Hi-RED Güçlü antioksidan özelli iyle dünyan n yeni gözdesi hibiskus bitkisi yani nar çiçe i, Dimes in eflsiz lezzetiyle yeniden hayat buluyor. Yeni tatlar keflfetmeyi sevenler için benzersiz bir alternatif olarak raflardaki yerini al yor. Yaz n sona erdi i bu aylarda canland r c etkisiyle Dimes Buzz Hi-RED, lezzeti ve ambalaj yla da 2010 un gözdesi olmaya aday! 4 * For English look for page 31. C M Y CM MY CY CMY K

5 Dünyada Dimes Dimes in Dünyan n Uzak Ucu Avustralya daki Elçileri 30 y ld r dünyan n uzak ucu Avustralya da faaliyet gösteren ve Dimes in de distribütörlü ünü yapan Basfoods Australia n n kurucular Hüseyin Kaya ve Oljay Kaya ile k sa bir söylefli gerçeklefltirdik. Basfood ve Dimes hakk ndaki görüfllerini bizlerle paylaflt lar... Asl na bakarsan z bütün ürün çeflitlerini sat yor olmakla beraber en çok nar ve viflnenin tercih edildi- ini saptam fl bulunmaktay z. Ülkenizdeki meyve suyu tüketicisinin profilini tarif edebilir misiniz? Meyve suyu tuketiminin ülkede genel olarak yo un olmas sonucu; Avustralya da 7 den 70 e her yafl grubu ve kesim taraf ndan s kl kla tüketilmektedir. Dolay s yla profil tarif etmek, var olan tüketiciyi daraltmak anlam na gelir. Son olarak; Dimes markas ve flirketi hakk ndaki görüflleriniz neler? Günümüz teknolojisini çok yak ndan takip eden, bir yandan üretim kalitesini artt r rken di er yandan sürekli yeni ürünler gelifltirerek yeni tüketici kitleleri kazand ran; pazarlama stratejilerinde müflteriye hizmeti ve müflteri memnuniyetini çok önemseyen, yak n ilgi ve takibi ile bunu sa lamada büyük baflar yakalayan; dinamik kadrosuyla oldukça profesyonel bir firma olarak görüyoruz. Dimes, takip etti imiz kadar yla Türkiye de ve dünya devi organizasyonlarda büyük baflar lar sa layan, gurur duydu umuz bir firma olmufltur. 40 y ld r Avustralya da yaflayan bir aile olarak uluslararas seyahatlerimizde dünyaca ünlü uçak flirketlerinde Dimes ürünlerini gördükçe iftihar etmekteyiz. Baflar lar m z birlikte devam ettirerek, çok daha büyük hedeflere birlikte ulaflaca m za olan inanc m z tamd r. Avustralyal lar n Dimes ürünleri ile ilgili görüflleri ne yönde? Ürünleri birkez bile olsa deneyen Avustralyal lar n hemen hemen hepsi be enilerini belirtmektedirler. fiimdiye kadar olumsuz bir geri dönüfl almamakla beraber, be enilerini ileten birçok tüketicimiz olmufltur. Öncelikle bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Basfoods Australia olarak babam Hüseyin Kaya ile birlikte 1981 y l nda Melbourne da ticari faaliyetlerimize bafllad k. 30 y l önce küçük bir aile giriflimi olarak ticari faaliyetlerine bafllayan firmam z, bugün 70 i aflk n çal flan yla dünya çap nda ticaret yapmaktad r. lk kuruldu u y llarda 150 metrekare alana sahip olan firmam z, 2010 y l itibariyle Melbourne baflta olmak üzere di er eyaletlerdeki ifltirakleriyle 15 bin metrekare faaliyet alan na ulaflm flt r.basfoods da t m organizasyonun yan s ra bugün parekende sat fl noktalar, zeytinya dolum tesisi, kuruyemifl kavurma ünitesi, paketleme tesisi, unlu mamüller üretimi ile hizmet alan n geniflletmifltir. Baflta Türkiye olmak üzere Orta Do u ve Akdeniz ülkelerinden muhtelif g da ürünleri ithaalat n gerçeklefltiren firmalar n bafl nda gelmekteyiz. Avustralya n n bütün eyaletlerinde da t c firma a na sahip olan Basfoods, ayn zamanda Türkiye de faaliyete geçirdi i kuruluflu Best Food G da Ltd.fiirketi vas tas yla say s z ürünlerin üretimini ve tedari ini sa layarak hem Avustralya Basfoods un taleplerini karfl lamakta hem de birçok Avrupa, Afrika ve Ortado u ülkeleri ile Türki Cumhuriyetleri ne ihracatlar n sürdürmektedir. Dimes'le distribütör olarak çal flmaya ne zaman bafllad n z? Firma sahibi Oljay Kaya n n 2006 y l ndaki g da fuar ziyareti esnas nda, Dimes in ihraacat müdürü Vedat DORUK Bey le tan flmas yla bafllam flt r. Peki bize biraz Avustralya pazar ndan bahsedebilir misiniz? Avustralya n n tar m ülkesi olmas ve tropikal iklime sahip ülkelere yak nl sebebiyle ço unlukla taze s - k lm fl ve tropikal içecekler piyasada ra bet görmektedir. Buna ra men Dimes in kalitesi ve vizyonu ile pazarda kolayl kla yer bulmaktay z. % 100 meyve sular nda ve nektarda en çok hangi çeflitler tercih ediliyor? * For English look for page

6 Dünyada Dimes Dimes Büyüyor Dünya Küçülüyor Türkiye de markal meyve suyu ihracat n n %70 ini yapan Dimes özellikle son 10 y lda sürekli art rarak gerçeklefltirdi i ihracat hamleleri ile yurtd fl pazarlar ndaki pay n gün geçtikçe yükseltiyor ve böylece Türk ekonomisine de canl l k kazand rmaya devam ediyor. Avrupa dan Kuzey Amerika ya, Afrika dan Ortado u ya, Yak n Do- u dan Uzak Do u ülkelerine kadar dünyan n bir çok köflesinde Dimes ürünleri ile karfl laflmak mümkün y l itibar ile iç ve d fl piyasa dengelerini koruyarak toplam üretiminin %50 sini ihraç etmeyi hedefleyen Dimes, tüm dünyada kabul gören uluslararas bir marka olma yolunda emin ad mlarla ilerliyor. Londra n n Meflhur Koflusu D Dimes, Monoply Run da imes in dünyada sat ld birçok ülkeden biri olan ngilitere deki Dimes Bayii, baflkent Londra da önemli bir üniversitenin futbol tak m na sponsor oldu. Futbol tak m n n formalar nda da Dimes logosu bulunan üniversitenin kantininde de Dimes meyve sular sat l yor. Geçti imiz ay futbol tak m n n üyeleri Londra n n meflhur koflusu Monoply Run a kat ld. Büyük bir keyifle gerçekleflen organizasyona tak m üyeleri Dimes logolu formalar yla kat ld lar. Ayr ca tak m, bir sivil toplum kuruluflunun düzenledi i organizasyon dahilinde Gana ya ziyarette bulundu. Gana da futbol ligi ve üniversite tak mlar yla özel müsabakalara yine Dimes logolu formalar yla kat ld lar. Bu organizasyonun Gana aya n Dimes in Gana distribütörü yürüttü ve ngiliz ö rencilerle kendi ülkesinin ö rencilerini Dimes sayesinde kaynaflt rd. 8 * For English look for page 31. * For English look for page 31. 9

7 Dimes ten Taze Haber Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Bir Ödül Daha Ambalaj Sanayicileri Derne i nin bu y l ilkini düzenledikleri Ambalaj Ay Y ld zlar 2010 yar flmas nda Dimes Dayan kl Hafif fiifle ödüle lay k görüldü. T ürkiye de üretilmifl olan ambalajlar konu alan yar flmada Türk firmalar n n yurtd fl nda üretti i ve piyasaya sürdü ü ürünler de yar flmaya kat ld lar. Dimes Dayan kl Hafif fiifle nin içecek ambalaj kategorisinde Yetkinlik 2010 ödülüne lay k görüldü. Yetkinlik 2010 ödülüyle Dimes, WPO nun düzenledi i WorldStar Yar flmas da dahil uluslar aras yar flmalara kat lma hakk kazanm fl oldu. Ambalaj Ay Y ld zlar Yar flmas, WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) taraf ndan akredite edilerek yetkinli i tan nm fl bir yar flma olma özelli iyle de ön plana ç k yor. Ödüle Lay k Görülen Dimes Dayan kl Hafif fiifle D MES ve Anadolu Cam iflbirli i ile Türkiye de ilk defa Meyve Suyu kategorisinde kullan lacak yepyeni bir ambalaj gelifltirildi. Dayan kl Hafif fiifle sayesinde kendine has, özgün dizayn ile markan n yenilikçi ve genç imaj vurguland, üzerindeki Yaprak Logosu ile do all k ve do aya sayg temas ifllendi. Ayr ca 370 gr olan cam fliflenin gramaj % 6 oran nda azalt larak tüketiciye tafl ma kolayl sa lanm fl oldu. Daha az cam malzeme kullan m ile tüketici ve üretici için maliyet ekonomisi sa lanmakla kalmay p, malzeme ve enerji kullan m azalt larak çevreye duyarl bir ambalaj gelifltirildi. Tüm bu özelliklerin yan s ra ürün di er cam fliflelerde bulunan koruma ve saklama baflar s n ayn flekilde devam ettirmesiyle de kendini kan tlam fl oldu. Tatilcilere Serinlik ve Lezzet Karavanla Geldi Yaz aylar nda tatil bölgelerine serinlik, lezzet ve do all k götüren Dimes Meyve Bahçesi Karavan ; tatilcilerden büyük ilgi gördü. aravan n tad m-tan t m aktiviteleri s ras yla; Akçay, Ayval k, Cunda Adas, Çeflme Migros ve Çeflme Tansafl, zmir Hatay, Kufladas Tansafl ve Migros, Didim Migros, Didim Meydan, Bodrum Turgutreis Tansafl Midi ve Turgutreis Meydan, Bodrum Gündo an, Marmaris Tansafl ve Marmaris Meydan, Antalya 5M Migros, Konyaalt Plaj ve Ifl klar Caddesi, Side 2M Migros ve Manavgat 2M Migros olmak üzere Türkiye nin en önemli ve kalabal k turistik beldelerinde sevenleriyle bulufltu. Bu aktiviteler ile Türkiye nin turizm noktalar ndaki pek çok tüketiciye ulaflan Dimes, yaklafl k kifliye tad m yapt rarak markay daha yak ndan tan t p, Dimes in lezzet yolculu una ç karm fl oldu. Ayr ca karavan n bulundu- u bölgelerden geçen yaya ve araçlarla birlikte toplamda yaklafl k 2 milyon kifliye görünürlük sa lam fl oldu

8 Dimes ten Taze Haber 12 Sürprizi Yakalad lar Coflkular n Paylaflt lar Dimes mail grubunda bilgilerini güncelleyen her 50.kifli sürpriz hediye pakedini almaya hak kazand. Dimes in raflarda yer almayan ve ilk flansl Dimessever in tadaca özel ürün paketi adreslerine ulaflt r ld. Meyve Suyu kategorisinde yepyeni bir Lezzet olan Dimes Buzz Ekfli Elma, Dimes Buzz Light Limonata ve Dimes %100 Kar fl k Meyveler ilk defa talihli üyeler taraf ndan tad ld. Bitmedi! E lence devam ediyor... Ürün tad m n aile veya arkadafllar yla yapt ktan sonra Dimes e yorumlar n ve foto raflar n iletenler ise bir y l boyunca Dimes in ç kard tüm yeni lezzetleri raflarda yer almadan tatma f rsat elde etti. Büyük ilgi gören bu sürpriz kampanya, Dimesseverler taraf ndan coflkuyla karfl land. Sanal Dünyan n En Do al Bahçesi: facebook.com/dimesbahcesi Dünyan n en popüler sosyal paylafl m platformlar facebook ve twitter Dimessevenleri de bir araya getirdi. Dimes Bahçesi; Türkiye'nin ilk ve en kaliteli meyve suyu üreticisi Dimes'in eflsiz lezzetlerinden vazgeçemeyenlerin buluflma noktas oldu. Dünyan n ve Türkiye nin dört bir yan ndan binlerce Dimessever, duygu, düflünce ve görüfllerini facebook.com/dimesbahcesi ve twitter.com/dimesbahcesi platformlar nda paylaflmaya bafllad. Bundan sonra Dimes le ilgili haberlerin ve sürprizlerin yan s ra ürünler, kampanyalar ve tüm aktivitelerle ilgili bilgiler de sanal dünyadaki Dimes Bahçesi nden takip edilebilecek. Sa l k Olsun En Çok htiyac m z Olan Organ: BEY N Onu Nas l Güçlü Tutar z? Özellikle son y llarda dünyadaki ölümcül hastal klar n bafl nda gelmesinden dolay kalp ve damar sa l, akci er ve solunum sa l gibi konularda fazlas yla bilgilenir olduk. Bu organlar m z için hangi besinlerin iyi geldi ini, alternatif beslenme türlerine kadar ö rendik. Hatta zay flama ve formda kalmak, vücut ölçülerimizi korumak için neler yememiz ve nelerden kaç nmam z gerekti ini de neredeyse ezberledik. Peki vücudumuzun en önemli organlar ndan biri olan beynimiz için nas l beslenmemiz gerekti ini biliyor muyuz? flte cevab Tüm vücut organlar n n sa l kl fonksiyonlar n devam ettirebilmesi için yeterli ve dengeli beslenme büyük önem tafl maktad r. Organlar n fonksiyonlar n n devam için baflta vitamin ve minerallerin yeterli ve düzenli al nmas gerekmektedir. Beyin fonksiyonlar n n devam, haf zan n güçlenmesi, sinir sisteminin kuvvetlenmesi, alg lama yetene i, dikkati artt rmak için omega-3, beta-karoten, B12, B1, B6, C ve E vitamini özellikle önem tafl maktad r. B1 vitamini; zihinsel faaliyetler üzerinde etkilidir, beyin fonksiyonlar n düzenler, konsantrasyonu ve ö renmeyi kolaylaflt r r. B1 vitamini yumurta sar s, karaci er, bakla, bal k, bezelye, kahverengi pirinç, hububatlar, bu day, kümes hayvanlar, yer f st, brokoli, kuru üzüm ve erik, yulaf ezmesi, bürüksel lahanas nda yüksek miktarda bulunur. B12 vitamini beyin ve sinir sistemi üzerinde etkilidir.b12 vitamini sadece hayvansal g dalarda vard r bu yüzden vejeteryan olan kifliler risk alt ndad r. Süt, peynir, bal k, yumurta, soya, deniz yosunlar nda bulunan B12 nin düzenli tüketimi önemlidir. Omega-3 özellikle sinir, retina hücre yap lar na kat larak, sinir sistemi geliflimi, beyin fonksiyonlar n n devam, haf zan n güçlenmesi için büyük önem tafl r. Omega 3 mutlaka düzenli yediklerimizle almam z gereken bir ya asidi türüdür, vücutta üretilmez. Haftada 2-3 defa bal k ve haftada 2-3 kez 5-6 f nd k, 1-2 ceviz tüketerek ihtiyac m z olan Omega-3 ü karfl layabiliriz. Yaln z burada dikkat edilmesi gereken nokta ya asitlerinin birbiri ile dengeli al nmas d r. Örne in siz yeteri kadar bal k tüketebilirsiniz fakat ayçiçek, m s rözü, soya gibi s v ya larda bulunan omega-6 y yeterli miktarda tüketmedi inizde vücutta ya asitlerinin kullan l rl azalacakt r. Bu yüzden zeytinya, soya, ayçiçek gibi ya lar da günlük enerji ihtiyac n za göre belirli miktarlarda düzenli tüketmelisiniz. F nd k, ceviz; içeri inde bulunan zengin Omega- ve E vitamini içeri inden dolay günde 2 ceviz, 5 f nd k düzenli tüketimi önerilmektedir. B6 vitamini sinir hücrelerinin yap m nda ve beyin fonksiyonlar n n devam için önemli bir vitamindir. Avokado, soya fasulyesi, patates, sebzeler, kuruyemifl, et, yumurta, karaci er bu yönden zengindir. yot: iyot vücutta metabolik aktivite ve büyüme hormonlar n düzenleyen hormonlar n bir parças d r. Troidin geliflimi için vücudun iyoda ihtiyac vard r. yot gereksinmesi karfl lanamad zaman a r geliflme ve zeka gerili i, ölü do um, sa rl k, do umsal bozukluklar, endemik kretinizm, psiko-motor eksiklikler gibi bir çok sa l k sorunu ortaya ç kabilmektedir. Gerekli iyotun karfl lanmas için mutlaka iyotlu tuz kullan lmal d r. Antioksidan vitaminler: A, E, ve C vitaminleri : metabolik ifllevler sonucunda vücutta oluflan zararl bileflikler, hücrelere zarar verirler. Antiksidantlar bu zararl bilefliklere karfl hücreleri korurlar. Baflta A, C, E vitaminleri olmak üzere antioksidantlar n yeterli al m beyni bu oluflan zararl bileflenlere karfl korur. A vitamini karaci er, tüm k rm z etler, bal k, tereya, süt, süt ya, peynir, yumurta, yo urt, portakal, elma, karpuz, kavun, erik, fleftali ve üzümde bulunur. C vitaminini bolca almak için sofran zdan turunçgilleri (portakal, mandalina, greyfut ve limon), kuflburnu, maydonoz, tere, roka, k rm z lahana ve yeflil sivri biberi eksik etmeyin. Bu day, pirinç, m s r, dar, çavdar, marul, soya, yerf st, kabak çekirde i, badem, susam, ceviz, zeytinya, ayçiçek ya, m s rözü ya, pamukya ve yeflil sebzelerde bol miktarda bulunur. 13

9 Kapak Konusu Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Sonbahar asl nda bir bafllang ç mevsimidir. Yeni bir ifl ve okul sezonu daha bafll yor demektir. Bu mevsime zinde ve sa l kl girmek, çal flma temposuna zihinsel ve fiziksel olarak ayak uydurabilmek ço unlukla do ru beslenmeyle alakal d r. flte size do ru beslenme ve sa l kl yaflamla ilgili, uzmanlar n görüfllerinden derlenen baz önemli tüyolar

10 Kapak Konusu Sonbahar n gelmesiyle birlikte; mevsim geçiflinin ve havalar n so umas n n etkisiyle hastal klara yakalanma riski art yor. So uk alg nl klar, grip ve bronflit gibi k fl hastal klar pusuda bekler. Bu dönemde kiflilerin mutsuzluk e ilimleri artabilir ve buna ba l olarak da basit flekerli g dalara e ilim olur. Bu nedenlerden dolay mevsim geçifllerinde beslenme düzenini tekrar gözden geçirmekte fayda var. Sonbahar aylar nda ba fl kl k sistemini güçlendirmek, hastal klara yakalanma s kl n azaltmak ve yakalansak dahi kolay atlatabilmek için sa l kl ve dengeli beslenmek flart. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman Emel Unutmaz a göre; fi MD ANT OKS DAN ZAMANI Mevsim de iflikliklerinde daha fazla vitamin, mineral ve de erli bilefliklere (antioksidanlar gibi) ihtiyaç duyar z. Bu nedenle mevsim geçifllerinde vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve grubuna özellikle önem vermeli, vitamin ve mineralleri do al ve do ru kaynaklardan almal y z. Vitaminlerden özellikle A, C, E; minerallerden ise selenyum, çinko ve magnezyum antioksidan özellikleri sayesinde ba fl kl k destekleme de daha da önem arz etmektedir. Antioksidanlar hücredeki oksitlenmeyi önleyen maddelerdir. Savunma mekanizmas n güçlendirirler, vücut direncini artt r rlar. Kifliler güçlü ba fl kl k sistemleri ile hastal klara yakalanma riskini azalt p hastalansalar dahi k sa sürede atlatabilirler. SÜTSÜZ VE GÜNEfiS Z OLMAZ! Ba fl kl güçlendirmek önemli; ama bunun yan nda günefl fl nlar ndan yararlanma süremiz de azal yor! Bu nedenle mutlaka D vitamini ve kalsiyum kaynaklar m za özen göstermek ve bunlar n vücutta kullan lmas n sa layabilmek için de dakika da olsa günefl fl ndan faydalanmak laz m. Kalsiyum kaynaklar ; süt ve süt ürünleri, peynir, sebzeler ve pekmez. SONBAHAR HÜZNÜNE KARfiI B V TAM N Sonbaharda artan depresyon e ilimini ve stresi kontrol alt na almak için özellikle B grubu vitaminlerinden zengin beslenmekte fayda var; tam tah ll ekmekler, kuru baklagiller, yeflil yaprakl sebzeler, et ve süt ürünleri gibi Bu dönemde bol sebze ve meyve tüketmek, bol su içmek, kan flekeri kontrolünü sa lamak ve bolca bal k tüketmek depresyon hallerine karfl fayda sa layabilir. EN GÜÇLÜ VE EN DO AL ANT OKS DAN KAYNAKLARI A vitamini: Karaci er, yeflil yaprakl sebzeler, havuç, kay s, yumurta C vitamini: Kuflburnu, maydanoz, yeflil sivri biber, karalahana, karnabahar, çilek, limon, portakal, greyfurt E vitamini: Soya ya, bitkisel ya lar, ya l tohumlar Selenyum: Deniz ürünleri, böbrek, yürek ve di er etler. Çinko: Et, karaci er, bulgur, bal k, süt, yumurta, badem içi, ceviz, elma, kuru baklagiller. Magnezyum: Badem, ceviz, f nd k, f st k, muz, kuru baklagiller, yeflil yaprakl sebzeler; tah llar. BAHAR BESLENMEN ZDE HER GÜN MUTLAKA: 4-5 porsiyon taze mevsim meyvesi 2-3 porsiyon taze mevsim sebzesi En az 2 su barda az ya l süt veya yo urt veya cac k veya ayran Bol su 1 ö ün sebze, di er ö ünde hafllama, zgara tavuk-bal k etini; düzenli saatlerde ve 3 saati geçmeyecek aral klarla tüketmemiz gerekir. SA LIKLI BESLENMEDE BAS T PUÇLARI: Ö ünlerinizde mutlaka çi sebzeye yer verin. Haftada 2 3 kez bal k tüketin. Izgara, f r n veya bu ulama yöntemlerini tercih edin. Su tüketimini gözden kaç rmay n. En az 2 litre su tüketin. Yumurta, yo urt, peynir, süt ve et grubu gibi proteinden zengin g da tüketimine özen gösterin. Bunlar ba fl kl n z da destekleyecektir. Kurubaklagilleri haftada en az 2 kez tüketmeye özen gösterin. Çay, kahve gibi ihtiyaçlar n z bitki çaylar ndan sa lay n. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü diyetisyenlerinden Berna Ertu, özellikle beslenmeye gerekli özeni gösteremeyenler için sa l kl beslenmeye dair flu önerilerde bulunuyor: At flt rma yok, ara ö ün var Günde 3 ara ö ün yaparak at flt rmalar n önüne geçilmeli. Ertu, sa l n korunmas için yaflam n her döneminde düzenli beslenmenin çok önemli oldu unu, bu yüzden besinlerimizi günde 3 ana ö ün (kahvalt, ö le ve akflam) ve 3 ara ö ün (kuflluk, ikindi ve gece) fleklinde tüketmeye çal flmam z gerekti ini söylüyor. Ertu a göre ö ün atlamamak, hem kan flekerinizin düzende kalmas na, hem de gereksiz at flt rmalar n z n önüne geçecektir. Atlanan ö ün, kiflinin kan flekeri de erlerinde düzensizli e ve çabuk ac kmas na neden olur. Sonucunda da kifli, bir sonraki ö ünde daha çok besin tüketir ve böylece vücuduna gere inden fazla miktarda enerji alm fl olur. Bu durum da, kilo al mlar na neden olmaktad r. Posal besinlerin tüketimini art r n Yeterli posa tüketimi ba rsaklar n düzenli çal flmas na yard mc, kansere karfl koruyucu, ac kmay geciktirmesi gibi olumlu etkiler sa lar. Dolay s yla ö ünlerinizde mutlaka sebze yeme i ve salata, gün içerisinde 4-5 porsiyon meyve tüketmeye çal flarak yaz aylar nda vücut direncini art rmaya ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral al nmas n sa lam fl olursunuz. Kan flekerini h zla yükselten ve h zl düflüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf fleker ve flekerli besinler yerine; tah ll ekmek, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterin. Haftada mutlaka 1-2 kez kuru baklagil yemekleri tüketmeye çal fl n. Yavafl yiyin, iyi çi neyin Doygunluk hissi, yemek yendikten dakika sonra hissedilmeye bafllan r. Bu nedenle yavafl yavafl yemek yemeye özen gösterin. Yemek esnas nda lokmalar aras nda yeme inize s k s k ara verin. Araba yerine yürüyüfl, asansör yerine merdiven Haftada 3 gün yap lan tempolu yürüyüfller, yüzme, gevfleme egzersizleri sizi mevsim yorgunlu una karfl koruyacakt r. E er vaktim yok diyorsan z en az ndan aktif yaflam tarz için yürüyerek gidebilece iz yerlere arabay kullanmama, asansör yerine merdivenleri tercih etme gibi küçük aktivitelerle de yaflam tarz n z de ifltirebilirisiniz. B LG SAYAR BAfiINDA veya HAREKETS Z ÇALIfiANLAR; KALP SA LI INIZA D KKAT! Damar sertli ine beslenme önlemi Özellikle ofis ortam nda ve hareketsiz çal flanlar n, h zl tempo yüzünden sa l ks z beslenenlerin unutmamas gereken çok önemli bir konu var: Kalp damar sa l! Sa l ks z ve bilinçsiz beslenme damar sertli ine yol aç - yor. Damar sertli i de damar içinde hassas plaklar n oluflmas na, bu plaklar n y rt lmas ise kalp krizine neden oluyor. Damar sertli ine, dolay s ile kalp krizine karfl önlem alman n yolu da do ru beslenmekten geçiyor. Memorial Hastanesi Dahiliye Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal, damar sertli inin önlenmesinde yard mc besinler ve dikkat edilmesi gerekenler hakk nda flu önerilerde bulunuyor: Sa l kl bir diyet sürdürmek, sa l kl vücut a rl na sahip olmak, kanda düflük LDL-kolesterol (kötü kolesterol), yüksek HDL-kolesterol; (iyi kolesterol) ve trigliserit düzeylerini istenen düzeylere getirmek, normal kan bas nc na sahip olmak, normal kan flekeri düzeyine sahip olmak, fiziksel aktivite göstermek, sigara kullanmamak. Bol sebze ve meyve yenmeli: Sebze ve meyvelerin ço unda yeterli miktarda besin maddesi vard r, ayn zamanda kalorileri düflüktür ve çok miktarda lif içerirler. Dolay - s yla, sebze ve meyveler fazla enerji vermeden yeterli besin sa larlar. Yap - lan çal flmalar sebze-meyve a rl kl diyetin tansiyonu düflürdü ünü ve KDH riskini, özellikle de inme riskini, azaltt n gösterir. fllenmemifl taneli, bol lifli yiyecekler: Bunlar hem diyetin kalitesini art r rlar, hem de kalp damar hastal riskini düflürürler. Lifli diyetler mide boflalmas n geciktirerek doygunluk sa larlar ve kalori miktar n düflürürler. Ayr - ca vücutta sentezlenen kolesterol miktar n düflürürler. Haftada en az iki kez bal k: Bal k eti, özellikle de ya l bal k eti, omega-3 çoklu doymam fl (poliansature) ya asitlerince zengindir. Haftada iki kez bal k yenmesi eriflkinlerde ani ölüm ve koroner kalp hastal nedeniyle ölüm riskini azaltmaktad r. Az doymufl ya lar tercih edilmeli: Günlük enerjinin en fazla yüzde 7'si doymufl ya lardan sa lanmal d r. Kolesterol ise günde 300 miligram geçmemelidir. Bu hedeflere ulaflmak için ya s z et ve sebze, ya s z süt ürünleri yemek ve diyette margarinleri en aza indirmek gerekir. fiekerli yiyecek ve içeceklerden kaç nmal : Diyetle al nan toplam enerjinin büyük bir k sm flekerli içeceklerden gelir. fiekerli yiyecek ve içecekler fazla kalorileri nedeniyle fliflmanl a yol açarlar. fiekerli içecekler doygunluk vermediklerinden, kifli daha fazla enerji al r. Al nan tuza dikkat edilmeli: Fazla tuz al n fl yüksek tansiyona yol açar. Tuz k s tlamas, tansiyonu normal kiflilerde yüksek tansiyon geliflimini önlerken, yüksek tansiyonlularda ise tedaviyi kolaylaflt r r. Tuz k s tlamas yafla ba l tansiyon yükselmesini azalt rken di er taraftan damar sertli i ve kalp yetmezli i riskini düflürür

11 Kapak Konusu Uzman Görüflü Okul Dönemi Diyetisyen Seçil Kenar Çocuk Beslenmesi Alkol al m na dikkat: Az miktarda alkol al m kalp-damar hastal riskini azalt rsa da, sadece kalp damar hastal riskini azaltmas nedeniyle alkol al nmas do ru de ildir. Alkol afl r miktarda al nd nda kanda trigliserit düzeyini art r r, tansiyonu yükseltir ve karaci er hasar na yol açar. Ayr ca alkolün proteinler ve karbonhidratlara oranla kalori bak m ndan daha zengin oldu u da unutulmamal d r. D flar da yenen yemekler önemli: Gerek ifl yaflam, gerekse bat kültürü, d flar da yenen yemek oranlar n art rmaktad r. Özellikle h zl servis yap lan veya haz r halde pazarlanan yemekler doymufl ya, kolesterol, fleker ve sodyum aç s ndan zengin iken, lif ve yararl besin maddesi bak m ndan yetersizdirler. nsanlar d flar da ne kadar çok yemek yerlerse, fliflmanl k ve insülin direnci o ölçüde artmaktad r. BESLENME ÇANTASININ OLMAZSA OLMAZLARI Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü yetkilileri, okul döneminde ö rencilerin okul baflar s yan nda, büyüme ve geliflmeleri ile sa l kl beslenmelerinin çok önemli oldu unu ifade ediyor. ''GÜNDE 2-3 SU BARDA I SÜT'' Çocuklar n özellikle kemik ve difl geliflimi için günde 2-3 su barda kadar süt veya yo urt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir. Ayr ca, hastal klara karfl daha dirençli olmalar, göz, cilt ve sindirim sistemlerinin sa l kl olmas için her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri önerilmektedir.'' ''GÜNE KAHVALTI LE BAfiLANMALI'' Ö renciler için en önemli ö ünün kahvalt oldu unu vurgulayan yetkililer, kahvalt yap lmad nda, dikkat da n kl, yorgunluk, bafl a r s ve zihinsel performansta azalma oldu unu bildirdi. Peynir, hafllanm fl yumurta, taze meyve veya meyve sular, birkaç dilim ekmek, 1 bardak süt, po aça çocuklar için yeterli ve dengeli bir kahvalt örne i oldu unu belirtiyorlar. Yetkililer, çocuklar n okul kantinleri, büfe gibi yerlerden sat n ald klar besinlerin seçiminde de dikkatli olmas gerekti ine dikkati çekerek, ''Süt, ayran gibi ambalajl besinleri sat n al rken etiket bilgisinde Tar m ve Köyiflleri Bakanl ndan üretim izninin bulunmas na ve son kullan m tarihinin geçmemifl olmas na, ambalajs z sat lan tost, simit, po aça gibi yiyeceklerin de temiz ve güvenilir flekilde haz rlanm fl olmas na dikkat edilmesini'' öneriyorlar. Kaynaklar: Okullar n aç lmas ile birlikte çocuklar n okulda neler yemesi gerekti i tart fl lmaya baflland. Çocuklar n sa l kl olarak okula devam etmeleri için dengeli ve yeterli beslenmeleri onlar için büyük önem tafl yor. Peki okula giden bir çocu un beslenmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Çocukluk ça nda büyüme ve geliflme süreci devam etmektedir, bu yüzden enerji ve besin ö eleri gereksinimleri fazlad r. Ayr ca okulda h zl ö renme, bilgi ve beceri kazanma süreci devam etmektedir. Çocu un bu dönemdeki beslenme al flkanl yetiflkinlikteki beslenme al flkanl klar n n belirlenmesinde ve ilerideki fleker hastal, kalp hastal gibi kronik hastal k risklerinin oluflumunda da etkindir. Bu yüzden okula devam eden çocuklar n beslenme al flkanl klar na dikkat edilmeli, neyi ne kadar yemesi gerekti i çocu a aç klanmal d r. Bu konuda öncelikle çocu unuza anne-baba olarak siz iyi örnek olmal s n z. Babas televizyon karfl s nda cips yiyen ya da annesi sebzeyi görünce yüzünü buruflturan bir çocuktan aksi davran fllar beklemek mümkün de ildir. 1. Eve cips-çikolata-kolal, katk l içecekler gibi besinleri al rken ölçülü davran n, mümkünse almay n. Bu tip g dalarla ev ortam nda karfl laflt rmay n. Israr ederse onunla oturup bu tip besinlerin bünyesine nas l zarar verebilece ini uygun bir dille anlat n ama sak n korkutmay n. 2. Sabah kahvalt s günün en önemli ö ünüdür. Yap lan araflt rmalarda kahvalt eden çocuklar n etmeyenlere göre baflar düzeylerinin, derse ilgilerinin daha yüksek oldu u, daha kolay ö rendikleri görülmüfltür. 3. Beslenme çantas n siz haz rl yorsan z kek-kurabiye-börek gibi besinler yerine sandviç + süt/ayran + meyve tarz nda daha düflük kalorili daha dengeli mönüler haz rlay n. 4. Okulda yemek veriliyorsa okul yönetiminden mönüleri isteyin ve çocu unuzu seçimler konusunda bilgilendirin. Ayr ca evdeki yeme ini okulda yemediklerini tamamlayacak flekilde organize edin. Okul mönülerinin beslenme ve diyet uzman taraf ndan haz rlanm fl olmas n okul yönetiminden isteyin. 5. Çocu unuzu oyunlara ve harekete teflvik edin. Hatta siz de onunla birlikte hareket edin. Unutmay n çocuklar ço unlukla anne-babalar n örnek al rlar. 6. Ara ö ün al flkanl kazand r n. Bu ö ünlerde meyve, sandviç, süt, sütlü tatl, sebze çubuklar gibi alternatifler sunun. 7. Sevmedi i bir besin grubu varsa bir diyetisyene dan fl n. Yerine ne verebilece inizle ilgili size yard mc olacakt r. 8. Asla diyet için zorlay c olmay n ve çocu u listelere mahkum etmeyin. Yavafl yavafl ve kademeli olarak al flkanl klar n de ifltirmeye çal fl n. 9. Sa l kl yemekleri birlikte yapmaya çal fl n. çinde eme inin bulundu u bir besini daha kolay ve severek yiyecektir. 10. Çocu unuzla birlikte gitti iniz restoranlarda, özellikle fast food dedi imiz mekanlarda yeme in yan nda siparifl verdi iniz içeceklere özen gösterin. Unutmay n, sizi örnek al yorlar

12 Bizden Biri S cak Bölge Adana y Dimes le Serinleten Firma: Hedef G da Dimes in Adana Bölgesi distribütörü Hedef G da Adana Bölgesi Genel Müdürü Kemal Gezer ile firmay, sektörü, pazar ve Dimes i de erlendiren keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Aile flirketi olarak kurulan ve 45 y ll k ticaret hayat na sahip Türkiye nin en büyük g da sat fl ve da t m flirketi olan Hedef G da; Adana bölgesinde ifl ortaklar olan Dimes, Marsan, Çaykur, Oruço lu Ya, Barilla, Öncü Salça, Tarifl, Pringles, Glory, Sinangil Un, Cadburry Craft Tropikal gibi sektöründe lider markalar n sat fl ve da t m n yapmaktad r. Büyümeyi sürdüren grubumuz distribütörlü ünü yapt üretim devlerinin ürünlerinin ülke geneline yay lmas ve genifl bir kitleye ulaflabilmesi için hizmet a n geniflletmeye devam ediyor y l nda Hedef G da A.fi Adana Bölge Müdürlü ü ünvan ile faaliyetine bafllayan flirketimiz Adana, Mersin, Hatay, Osman ye bölgelerini kapsayacak flekilde sat fl da t m organizasyonunu kurdu. Artan ürün yelpazesine paralel olarak depo ve çal flma alanlar n genifllettik ve 2000 m2 idari alan,4000 m2 depo,11000 m2 aç k alana ve toplamda m2 alana ulaflt k. 11 sevkiyat arac, 21 s cak sat fl,15 sat fl ve 5 idari olmak üzere toplam 52 araçl k filoya sahip olduk. Bir bölge müdürü, bir sat fl müdürü, 38 idari ve genel hizmetler, 37 sat fl olmak üzere toplam 77 personelle çal fl - yoruz ve 7100 noktaya hizmet veriyoruz. Ulusal da t m flirketi olma vizyonu paralelinde, Hedef G da merkez organizasyonuna ba l Adana Bölgesi olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Genç nüfusun fazlal tüketim art fl n sa l yor ve daha enerjik içecekler ön plana ç k yor Dimes le çal flmaya ne zaman bafllad n z? Mart 2010 tarihinden itibaren Adana ilinde ifl ortakl m z bafllad. Bu birliktelik nas l do du? Hedef G da ya ba l di er grup flirketlerimizin Dimes le; Ankara, stanbul Anadolu Yakas bölgelerinde bafllayan baflar l ifl ortakl, Adana bölgedeki baflar l organizasyonumuzun sonucu olarak genifllemifl oldu.. G da da t m n n zor yanlar n nas l bertaraf ediyorsunuz? Bulundu u bölgede Hedef G da ticari ortaklar ile hizmet, kurumsall k ve güvenirlilik prensibi ile hareket ediyor.etkin sat fl da t m organizasyonumuzun yan s ra, en yüksek ciroya sahip olma misyonumuzla uzun vadeli çal flma stratejileri içerisinde ticaretin zorluklar n yenerek olumlu sonuçlar al yoruz. Çal flanlar m z ve flirket kültürümüzle, bölgede g da da t m konusunda profesyonel ve kurumsal prensiplerimizle çal flma stratejilerimizi sa lam bir zemine oturtmufl durumday z. Bu nedenle ticaretteki hareketlerden etkilenmemiz daha düflük oranlarda kal yor. Faaliyette bulundu unuz alanda Adana meyve suyu pazar n nas l de erlendiriyorsunuz? Son 5 y lda kifli bafl tüketimin ikiye katlanarak 11 litreyi aflt bir Türkiye pazar nda Adana bölgesi yaz ikliminin uzun sürmesi nedeniyle meyve suyu tüketiminin daha fazla oldu u bir pazar haline geliyor. Bölgede meyve üretiminin fazla olmas ve narenciye a rl kl üretim nedeniyle yerel ve ucuz markalar fazlaca bulunuyor. Ulusal markalar yan nda bu yerel markalar da yüksek sat fl oranlar na sahip. Bununla beraber, rekabetçi ve da t m a güçlü firmalar n Adana da pazar pay n n yüksek oldu unu söylemek gerekir. Tüketici profilinde de ifliklik oluyor mu? Kalite ve do all k beklentisi yüksek olan tüketici, sa l k alan nda aktif çal flan Dimes in ürünlerine her geçen gün daha fazla talep gösteriyor. Diyabetik ürünler, %100 ürünler, nar suyu ve limonata, yeni tüketici tercihleri aras nda art fla sahip. Fonksiyonel ürünler de pazar olarak art yor. Ayr ca genç nüfusun fazlal tüketim art fl n sa l yor ve daha enerjik içecekler ön plana ç k yor. Adana tüketicisinin meyve suyu tercihleri nas l? S cak ve uzun yaz mevsimi nedeniyle yüksek olan meyve suyu tüketimi, son zamanlarda limonata ve %100 ürünlere do ru kaymaya bafllad.tetra pak ürünlerin yan nda flifleli ve teneke kutulu ürünlerin sat fl oran da yükseldi. En çok tercih edilen fleftali olmas na ra men viflne de giderek artan bir orana sahip. Bununla beraber kar fl k meyvelerde Dimes taraf ndan yap lan yeni lansmanlar kategoriye büyük katk sa lad ve ürünü tüketici ile buluflturdu.orant sal olarak tüketici taraf ndan be enildi diyebiliriz. Adana bölgede portakal üretim nedeniyle büfe gibi noktalarda portakal suyu sat fl n n yüksek olmas nedeniyle ambalajl portakal sat fl yok denecek kadar az, bunu da belirtmekte fayda var. fiirket olarak gelece e yönelik beklentileriniz neler? Büyümeyi sürdüren grubumuz distrübütörlü ünü yapt üretim devlerinin ürünlerinin ülke geneline yay lmas ve genifl bir kitleye ulaflabilmesi için hizmet a n geniflletmeye devam gün be gün ediyor. fl orta m z Dimes le beraber bölgemizde bir baflar öyküsü yarataca m za ve lider marka olma vizyonunu gerçeklefltirece imize inan yoruz. Türkiye genelinde ticari iliflkilerimizin güçlü bir flekilde artarak devam edece- ine de tabi ki inanc m z tam. Bir marka olarak Dimesi nas l buluyorsunuz ve iletiflim faaliyetlerini nas l de erlendiriyorsunuz? fl orta m z Dimes le beraber bölgemizde bir baflar öyküsü yarataca m za ve lider marka olma vizyonunu gerçeklefltirece imize inan yoruz Kemal Gezer Temel hedefi sofralar m - za lezzetli ve do al oldu u kadar sa l kl meyve sular n getirmek için çal - flan bir marka olarak görüyoruz. Baflar l bir aile flirketinden profesyonel ve kurumsal flirkete geçifl vizyonu olan Dimes in sofram za koymayaca - m z meyveyi ifllemeyiz slogan zaten her fleyi anlat yor.çocuk kulübü, flenlikler, halk sa l konferanslar na kat l m gibi sosyal sorumluluk projeleri, Dimes in halk n markas olmas n sa lamaya devam edecektir diye düflünüyoruz. Dimes in dünyada h zla büyümesi ve yay lmas konusunda ne düflünüyorsunuz? Ülkemizin bayra n dünyada gururla tafl yan Dimes ürün çeflitlili i, sunumu ve kalitesi ile her zaman güvenilmektedir. Tüm dünyada kabul gören uluslar aras bir marka olma yolunda emin ad mlarla yürüyen Dimes, meyve deposu olan ülkemizin en yenilikçi ve de erli ulusal markas d r. Dünya insanlar n n bir defa Dimes i tatt ktan sonra baflka hiçbir marka kullanmayaca na inan yoruz

13 Kiflisel Geliflim kinci Ana Dil Beden dilinin ifl hayat nda etkin kullan m 22 Sosyal hayatta ve özellikle ifl hayat nda fark nda olarak ya da olmayarak flekillendirdi imiz beden dilimizi etkili kullanmak mümkün. Dünyada ve ülkemizde en çok etkin sat fl amaçl kullan lan beden diline dair baz tüyolar bu yaz da bulabilirsiniz. Uzmanlara göre bir insan günlük konuflmalarda yaklafl k 4000 sesli sinyal kullanabiliyorken, bedeninden sessiz sinyal gönderebiliyor. Gülümseyin, Rahat olun, Göz temas n kaybetmeyin, lk sözlerinizi canl ve sevecen bir havayla sarfedin. Sunileflmeyin. Oturufl Pozisyonu E er müflteriyi ikna etmek ve bir karara yönlendirmek istiyorsan z tam karfl s na oturun. Uzlaflma ortam yaratmak istiyorsan z köfle pozisyonunu tercih edin. E er sa elinizi kullan yorsan z müflteri sa taraf n zda olmal. E er müflterinin yan nda oturma f rsat yakalarsan z müflterinin bu pozisyonda size itiraz etme gücü zay flayacakt r. Yükseklik-Uzakl k Müflteriden alçakta ya da yüksekte kalmay n. Özel alan vücudumuz etraf ndaki 50 cm lik aland r. Görüflme s ras nda bu alan sürekli ihlal etmemiz müflteriyi bunalt rken, uzakl açmam z müflteriyi rahatlat r. Müflterinizi yönlendirirken ve son karar vermesi gereken kritik anlarda bu alana girerek onu zorlayabilirsiniz. Mükemmel el s k flman n formülü Yaklafl k her befl kifliden biri yanl fl el s k fl r m korkusu tafl yor, bu nedenle el s k flmaktan imtina ediyor. El s k flma, yüzy llardan beri karfl l kl arkadafll k ve taahhütün bir sembolü. Arkeolojik veriler, insanlar n iki bin y l aflk n süredir anlaflmalar n el s k flarak ba lad klar n ortaya koyuyor. Ancak yaklafl k her befl kifliden biri yanl fl el s k fl r m korkusu tafl yor, bu nedenle el s k flmaktan imtina ediyor. Özellikle de solak kiflilerde, genellikle sa eller uzat larak gerçeklefltirilen bu eylem belli bir huzursuzluk da yarat yor. Ancak el s k flma tedirginli i yaflayanlar sadece solaklar de il. Manchester Üniversitesi nin yürüttü ü bir araflt rma, insanlar n üçte ikisinin el s k fl rken kendilerine güvenmediklerini ortaya koydu. Araflt rmaya kat lanlar n yar s ndan fazlas da son bir ay içinde nahofl bir el s k flma tecrübesi yaflad klar n söyledi. Böyle bir tecrübe hemen hemen herkesin yaflayabilece i türden: Terli bir el, bükülmüfl bir bilek, s ms k, çok heyecanl ya da daha da kötüsü kemiklerinizi ezen sert bir el s k flma böylesi kötü bir tecrübe için yeterli. 12 Etmen Ancak ngiliz bilim adam Profesör Geoffrey Beattie ye göre, el s k flma korkusunun üstesinden gelmek mümkün. Beattie, bu alanda bir bulufla imza att : Mükemmel el s k flman n formülü. Buna göre, mükemmel el s k flma 12 önemli etmenden olufluyor. Bunlar n aras nda elin ne kadar s k kavranaca, el s k flman n ne kadar sürmesi gerekti i gibi etmenler bulunuyor. Beattie ye göre mükemmel bir el s k flman n formülü flu hassas noktalardan geçiyor: El tamamen ve s k ca kavranmal, ard ndan üç kez afla yukar sallanmal ve en fazla üç saniye sonra el s k flma noktalanmal. Ayr ca el s k flma s ras nda göz temas kurulmal ve en önemlisi el s k flma sa elle gerçeklefltirilmeli. Etkin Dinlenme Müflteriyi dinlerken Gülümseyin, Konsantre olun, ki dinleyin bir konuflun, Orada, onunla oldu unuzu hissettirin Sizinle konuflman n keyfini, dinleyerek yaflat n. Dinlemek zordur, çünkü Konsantre olmak güçtür Dinlerken içimizden yorum yapmaya bafllar ve dinlemeyi b rak r z Dinlerken yan t haz rlar ve dinlemeyi b rak r z Dinlerken can m z s k l r ve dinlemeyi b rak r z Pasif Dinleme Dinleyici baflka bir fleyle ilgilenmez. Vücudu konuflana dönüktür. Dinleyici göz temas n sürdürür. Dinleme sürecinin ilk dakikalar nda konsantrasyonu sa layarak konuflan kiflinin analizinin yap lmas n sa lar. Müflteriye evet, h h gibi seslerle devam et mesaj verilir. Bir süre sonra aktif dinlemeye dönüflmezse müflteride acaba beni anl yor mu kuflkular oluflur. Aktif Dinleme Müflterinin görüfl ve hislerini paylafl n (Empati). Konuyu özetleyin ve müflteriye tastikletin(anlad m kadar yla...) Yönlendiren-Yönlendirmeyen sorular yerinde kullan n. Müflterinin frekans n yakalay n. 23

14 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin sviçre Çak s Gibi Bir Oyuncu: Murat Serezli Farkl alanlarda sahip oldu u bilgi, deneyim ve becerisini oyunculu u ile taçland ran mütevaz bir yetenek. Türkiye nin iki dev oyuncusu Nevra ve Metin Serezli nin o lu Murat Serezli ile, hayat na ve mesle ine dair keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik Hangi Murat Serezli sizi daha çok yoruyor veya mutlu ediyor; reklam oyuncusu, film oyuncusu, animasyoncu, tasar mc, k sa film yönetmeni? Ve acaba bunlar n hangisi sizi daha iyi tan ml yor? Asl na bakarsan z beni tan mlayan bunlar n hepsidir. Bunlar n hepsini yapan adam Murat Serezli. Bunlar yapmay sevdi im için biraz karakterimi de tan ml - yor. Yani bir tanesini bile aradan seçemem, bu Sofie nin seçimi gibi bir fley olur. Ama flu anda beni em çok yapmaktan mutlu eden fley oyunculuk ve kamera arkas ile ilgili hayalleri kurmak, planlar yapmak. Hanigi yoruyor so- usuna gelecek olursak; yapmay sevdi im hiçbir fley beni yormaz. Evet efor harcar m, evet kalori harcar m ama o yorgunluk mutluluktur. Sevdi iniz fleyi yapman n yorgunlu u mutluluktur. Çünkü bunlar benim yapmay seçti im fleyler. Çocuklu umdan beri her zaman sevdi im fleyleri yapmay seçtim. Hani bir söz vard r yapt - n ifli mi seveceksin, sevdi in ifli mi yapacaks n?. Benim için her zaman, aç k ara, sevdi in ifli yapacaks n olmufltur. O yüzden mesela mimarl k okudu um halde mimarl k yapmam - fl md r. Senelerce bilgisayar programc l ile u rafl rken, bilgisayar grafiklerinin artmas, güçlenmesi sonras, bir dalda ihtisaslaflmam gerekit ini düflünüp tamamen bilgisayar grafiklerine yönelmiflimdir. Bunun yan s ra, mesaili hayat m 2003 gibi bittikten sonra oyunculukla ilgili çok teklif geldi i için; animasyon, yönetmenlik, özel efekt ifllerime küçük bir set çekip, post-produksiyonda çal fl rken kameran n hemen arkas na ve hemen önüne geçtim. Sadece beni heyecanland ran, kendi ifllerimde animasyonla, logo tasar m yla, özel efektle u raflt m. flte ne bileyim; oynad m dizilerin jeneri ini yapar m. Mesela Haylaz Babam da oynarken jeneri ini ben yapm flt m, TRT de Ç lg n Kanal ndayken ÇTV nin logolar n yapm flt m.özetleyecek olursam; beni tan mlayan fley sevdi im iflin peflinden koflmam ve ondan asla yorulmamam. Bu soru defalarca sorulmufltur ama; ki büyük oyuncunun gölgesinde yetiflmek nas l bir duygu? Tahmin etti inizden çok daha az bir flekilde Metin Serezli ve Nevra Serezli nin o lu olarak an l yorum. Daha okul s ralar nda bile arkadafllar m bilmezdi, söylemezdim çünkü. Bu durumdan gelecek bir art, beni di er arkadafllar m aras nda adaletsizce bir ad m bile yukar tafl sa rahats z olurdum. Terazi burcunun adalet ve hakkaniyet anlay fl na sahip bir adam oldu- umu düflünüyorum. Ayn flekilde, 2000 li y llarda oyunculu u direkt meslek olarak seçmeye karar verdikten sonra da, belki bu art y kendimi ifl bak m ndan pazarlamakta daha çok kullansam daha h zl yükselebilirdim. Ama ço u insan hiçbir zaman annem babam oldu unu bilmedi, fark etmedi te ben bu ifle girdim, 2007 deki rolüm Komiser Kemal meflhur olunca medya haber yapt ; Komiser Kemal, Nevra- Metin Serezli nin o lu ç kt diye. Ama benim bu akrabal kullanmay fl m sadece sektörde kendi kimli im ve portremle durmak için. Yoksa onlar bana ve ben onlara s n rs z say da, sürekli destek durumunday z. Serezli çiftinin o lu olarak yetiflmek, onlardan bana gelen bilgi, beceri, anlay fl, oyun ritmi, ruhunu almak tabii ki büyük kazanç. Mesela çocuklar genellikle anne ve babalar espritüelse esprili olurlar. Ayn flekilde oyunculuk da öyle. Baba o ul çiftlerine bak n, genellikle ekolün, tarz n, dokunun bir devam gibidir. Ben de tabii ki Metin ve Nevra Serezli ikilisinden çok fley katt m hayat mda. Ama iltimas anlam nda hiçbir fley almad m. Bunun yan nda, çocuklu umdan beri sanatç lar içinde, ayd n insanlar n içinde, aç k fikirli insanlar n bulundu u bir evde yetiflmenin faydas n gördüm tabii ki. Beni tan mlayan fley sevdi im iflin peflinden koflmam ve ondan asla yorulmamam Terazi burcunun adalet ve hakkaniyet anlay fl na sahip bir adam oldu umu düflünüyorum 24 25

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43 Dimes Life Bülten 10 yafl nda 2010 a ödüllerle veda ettik Baflar ya giden yol ekip çal flmas m? K p r k p r bir ünlü: Defne Joy Foster

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı