VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU"

Transkript

1

2 VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU 2005 yılında Gelir İdaresi nin yeniden yapılanma sürecinde 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, tarihi itibarı ile 7 yılı geride bırakmıştır. - Toplam vergi tahsilatının büyük bir yüzdesini oluşturan nispeten az sayıda mükellef üzerine yoğunlaşarak, bu mükellefleri tek merkezden idare etmek, izlemek ve bu yolla denetim faaliyetlerinde etkinliği artırmak, - Büyük mükelleflerin idare ile bağlantı kurmasını beklemeden onlara ulaşmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve ortaya çıkabilecek sorunları belirleyerek önceden önlem almak, - Mükelleflerin vergi ile ilgili bütün işlemlerinde veya problemlerinde tek bir nokta ile temasa geçebileceği tam bir hizmet birimi oluşturmak, - Sektörleri ve yapıları itibarıyla birbirinden ayrı olan mükelleflerin farklı ihtiyaçlarına ve gelir risklerine farklı hizmet sunarak gönüllü uyumlarını artırmak için farklı uyum stratejileri geliştirmek ve izlemek, amaçları ile kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın başlangıçta 492 olan mükellef sayımız tarihi itibarı ile 819 dur. Başkanlığımıza bağlı mükelleflerimiz, 2013 yılı Türkiye vergi gelirleri tahsilatının % 20,43 ünü sağlamış bulunmaktadır. Mükelleflerimizin finansal durumlarını ortaya koymak amacıyla 2013 yılı içerisinde sektörel analiz raporları hazırlanmış ve internet sayfamızda da yayınlanmıştır. Ülkemizin vergi gelirleri içinde büyük bir paya sahip olan az sayıdaki mükellefin aynı vergi dairesine bağlı olması, büyük mükelleflerin ekonomik kriz dönemlerinde nasıl bir performans gösterdiklerini gözlemleme imkanı sağlamıştır. Kuruluş amaçları doğrultusunda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Stratejik Plan kapsamında belirlenen hedef ve amaçlara ulaşılması düzeyi, yıllık olarak hazırlanan iş planları ile takip edilmektedir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2013 Yılı Faaliyet Raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. Stratejik yönetim anlayışının gereği olarak hazırlanmış olan bu Raporun tüm kullanıcılara yararlı olmasını diler, bu çalışmada emeği bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bülent SARIGÜL Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı

3 MİSYONUMUZ Ülkemizin dünyada hak ettiği yere ulaşımını sağlayacak olan kalkınma hedeflerinin vazgeçilmezi olan mali disiplinin sağlanması ve ülke ekonomisinin toplumsal refahı artırıcı seviyeye getirilmesini sağlamak üzere vergi gelirlerini adalet, eşitlik, tarafsızlık, gerçeklik ilkelerine göre toplamak; mükellefe sunulan hizmet kalitesini artırarak gönüllü ve tam vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

4 VİZYONUMUZ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı büyük ölçekli mükelleflere hizmet veren bir birim olması gerçeğinden de hareketle Gelir İdaresi Başkanlığının, Türkiye geneli için maket model olduğunun bilinci ile; Mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, Hizmet kalitesi ve uygulamaları ile öncü ve model olmak.

5 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Örgüt Şeması Grup Müdürlüklerinin Görevleri Vergilendirme Grup Müdürlüğü Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Muhasebe Grup Müdürlüğü Tahsilat Grup Müdürlüğü Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü Denetim Grup Müdürlüğü Strateji, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Durumuna Göre Dağılım Yaş Grubuna Göre Dağılım Görev Yerlerine Göre Dağılım Unvanlar İtibariyle Dağılım Cinsiyete Göre Dağılım Sunulan Hizmetler Evrak Sistemi

6 Gelen Giden evrak sayıları Sicil-Yoklama Bilgileri Akaryakıt Dağıtım Belgesi Bilgileri Mukimlik Belgesi Bilgileri Denetim Faaliyeti Vergilendirme Müdürlüğü nce Yapılan İnceleme Sonuçları Uzlaşma Sonuçları KDV İade Mahsup Talebi İle Tecil-Terkin İşlemleri İadelerin Bekleme Nedenleri Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemeleri Bilgileri Özelgeler Açılan Davalara İlişkin İstatistik Sonuçları Sakatlık İndirimi Taleplerinin Değerlendirilmesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Kapsamında Yürütülen Faaliyetler...17 II- AMAÇ VE HEDEFLER...17 A-Temel Politika Ve Öncelikler...17 B-İdarenin Amaç Ve Hedefleri...18 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...19 A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları...19 B-Performans Bilgileri Faaliyet Ve Proje Bilgileri Başkanlığımız Faaliyetleri ile İlgili Çalışmalar Mükelleflere Yönelik Çalışmalar Personele Yönelik Çalışmalar...21

7 1.2. Stratejik Yönetim ve Planlama Performans Sonuçları Tabloları Başkanlığımızın Yılları Gelir Performansı Başkanlığımızın Yılları Vergi Gelirleri Sonuçları Vergi Gelirleri Brüt Rakamlar Vergi Gelirleri Net Rakamlar Vergi Türleri İtibarıyla Tahahhuk Tahsilat Sonuçları Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir Vergisi Tevkifatı Brüt Rakamlar Gelir Vergisi Tevkifatı Net Rakamlar Kurumlar Vergisi Sonuçları Kurumlar Vergisi Brüt Rakamlar Kurumlar Vergisi Net Rakamlar Katma Değer Vergisi Sonuçları Katma Değer Vergisi Brüt Rakamlar Katma Değer Vergisi Net Rakamlar Özel Tüketim Vergisi Sonuçları Özel Tüketim Vergisi Brüt Rakamlar Özel Tüketim Vergisi Net Rakamlar Özel İletişim Vergisi Sonuçları Özel İletişim Vergisi Brüt Rakamlar Özel İletişim Vergisi Net Rakamlar Hedef-Gerçekleşme Tahsilat Oranı Bilgileri Yılı Bakaya Analizi Yılına Ait Brüt Gelirler Yılı Brüt Gelirlerinin Bakaya Analizi...26 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sonuç ve Değerlendirme...27

8 I. GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, mükellef tabanını kavrayacak, mükelleflerin artan hizmet beklentilerine cevap verecek şekilde dinamik bir idare olması gerekliliğinin bilincindedir. Bu nedenle idaremizi, hizmet verme ve etkin olmayı birlikte sağlama ve bunu başarırken teknolojik gelişmelerden mümkün olduğu ölçüde yararlanma eksenine oturtmamız gerektiği bilinci ile ; MİSYONUMUZ Ülkemizin dünyada hak ettiği yere ulaşımını sağlayacak olan kalkınma hedeflerinin vazgeçilmezi olan mali disiplinin sağlanması ve ülke ekonomisinin toplumsal refahı artırıcı seviyeye getirilmesini sağlamak üzere vergi gelirlerini adalet, eşitlik, tarafsızlık, gerçeklik ilkelerine göre toplamak; mükellefe sunulan hizmet kalitesini artırarak gönüllü ve tam vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak. VİZYONUMUZ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı büyük ölçekli mükelleflere hizmet veren bir birim olması gerçeğinden de hareketle Gelir İdaresi Başkanlığının, Türkiye geneli için maket model olduğunun bilinci ile; Mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, Hizmet kalitesi ve uygulamaları ile öncü ve model olmak. 1

9 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde aşağıdaki görevler sayılmıştır: Vergi dairesi başkanlıkları aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla görevlidir. a) Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen Devlet gelirlerine ilişkin olarak mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak. b) Büyük Mükelleflerle ihtilaflara ilişkin ilgili olarak yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde itiraz, temyiz ve tashihi karar yoluna gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek. c) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve mükellef hizmetlerini gerçekleştirmek. d) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak. e) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek. f) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak. g) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek. h) Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek. i) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak. j) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak, yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek. k) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler ile diğer gelir birimlerinden ve vergi inceleme elemanlarından gelen takdir işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen ve ilgili Kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak. 2

10 l) (15 Şubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak. m) Görev alanına giren konularda gelir birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak. n) Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, sicil, disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak. o) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirmek. p) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek. r) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak. s) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele duyurmak. t) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasını sağlamak. u) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek. v) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip bunların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak. y) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen strateji ve politikalar ile diğer esaslar çerçevesinde yapar. Vergi dairesi başkanlığına verilen bu görevlere ilişkin işlemler; vergi dairesi başkanlığı emrinde çalışan grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Vergi dairesi başkanlığının birimlerine yönelik teftişlerde başkan adına verilecek cevaplar ve emirler ilgili grup müdürlüğü tarafından hazırlanır. 3

11 Büyük Mükelleflerin özelliklerine istinaden yönetmeliğin vermiş olduğu görevlerin yanı sıra, misyonumuza uygun olarak aşağıdaki görev ve sorumluluklar da benimsenmiştir; Toplam vergi tahsilatının büyük bir yüzdesini oluşturan, nispeten az sayıdaki mükellef üzerine yoğunlaşarak bu mükellefleri tek merkezden idare etmek, izlemek ve bu yolla denetim faaliyetlerinde etkinliği arttırmak, Büyük mükelleflerin idare ile bağlantı kurmasını beklemeden onlara ulaşmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve ortaya çıkabilecek sorunları belirleyerek önceden önlem almak, Her bir mükellefi yakından izleyerek mükellefleri kanunlar, kurallar ve kanunların yorumlanışı konularında bilgilendirerek gönüllü uyumlarının arttırılması yönünde çalışmalar yapmak ve uyum göstermeyen mükellefleri zamanında tespit ederek gerekli önlemleri hemen almak, Tek merkezden yönetimin sonucu olarak idaredeki zayıflıkları, mükelleflerin karşılaştıkları güçlükleri belirlemek ve temel vergi idaresi fonksiyonlarını mükellefin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebileceği şekilde geliştirmek, Mükelleflerin vergi ile ilgili olarak bütün işlemlerinde veya problemlerinde tek bir nokta ile temasa geçebileceği tam hizmet birimi oluşturmak, Büyük mükelleflerin farklı vergi türleri için farklı beyanname verme ve ödeme süreçlerine sahip olması yönetimi karmaşıklaştırmakta ve mükelleflerin uyum maliyetlerini arttırmaktadır. Bu nedenle mükellefe ulaşmaya odaklanma ile basit ve uygun beyanname verme ve ödeme sistemleri oluşturarak mükelleflerin bu konulardaki uyum maliyetlerini azaltmak, Sektörleri ve yapıları itibariyle birbirlerinden ayrı olan mükelleflerin farklı ihtiyaçlarına ve gelir risklerine göre farklı hizmetler sunarak gönüllü uyumlarını arttırmak için farklı uyum stratejileri geliştirmek ve izlemek, Vadesi geçmiş toplam borç stokunun büyük bir yüzdesini oluşturan büyük mükellefler için basit ve uygun beyanname verme ve ödeme süreçleri oluşturarak vergi yükümlülüklerine bağlı kalmalarını ve vergi borçlarını vadesinde ödemelerini sağlamak. Bu şekildeki borçları zamanında tahsil ederek toplam borç stoku içindeki artışlarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, Türkiye de gelir içindeki en büyük pay sadece kendi vergisini ödeyen değil aynı zamanda stopaj sistemi aracılığıyla diğer mükelleflerin de vergisini ödeyen nispeten az sayıdaki mükelleflerden oluşmaktadır. Bu nedenle nispeten az sayıdaki bu mükellef grubunun kontrolü ile vergilerin ana kaynakları üzerinde daha sıkı bir kontrol sağlayarak gelir tahsilatlarında önemli bir artış yaratmak, Yerli veya yabancı sermayenin teşvik edilmesi amacıyla, çoğunlukla büyük yatırımcılarla ilişkilerde ortaya çıkan vergi kanunlarının karmaşık alanlarını ve uygulamalarını basitleştirerek ve kendilerine özel ve kaliteli hizmet sunulacağının, iyi eğitilmiş, hizmete yönelmiş vergi çalışanları ile karşılanacaklarının garantisi verilerek gelişmiş bir yatırım ortamı sağlamak. 4

12 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız hizmet binası Büyükdere Cad. No:76 Mecidiyeköy-Şişli-İSTANBUL adresinde bulunan Tekel A.Ş ye ait eski Likör fabrikası binasında faaliyetine devam etmekte iken; mevcut hizmet binasının TOKİ ye devredilmiş olması nedeniyle 5 Şubat 2009 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No: 116 Esentepe - İstanbul adresinde bulunan binada faaliyetine devam etmektedir. 5

13 2. Örgüt Yapısı 2.1. Örgüt Şeması 2.2 Grup Müdürlüklerinin Görevleri Vergilendirme Grup Müdürlüğü Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak. Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek üzere her mükellef için tarh dosyası oluşturmak. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını sağlamak amacıyla borçlular listesini hazırlamak. Mükellef hesaplarının dökümünü yapmak, mükellef hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak. Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları (tahakkuksuz veya tahakkuktan fazla tahsilatlar dahil), kanunlar ve yargı 6

14 kararları gereğince yapılacak terkinleri ve fazla tahsilatların iadesi ile ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak. Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak. Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Mükellefin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanması, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması, vergi kanunlarıyla ilgili olarak görüş verilmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle mükellefe bilgi verilmesi ile oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin yürütülmesi Muhasebe Grup Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak. Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paraların hak sahiplerine nakden veya mahsuben ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak. Amme borçlusunun tahsilata yetkili kılınan kurumlara yaptığı ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak. Tahsildar ve icra memurları tahsilatının bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak. Vergi dairesi başkanlığının banka hesaplarını izlemek ve kayıtlarla uyumunu sağlamak. Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak. Vergi dairesi başkanlığı veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak. 7

15 Tahsilat Grup Müdürlüğü Takibe alma, teminat, erteleme ve taksitlendirme işlemlerinin, mal bildirimi ve haciz varakaları ile ilgili işlemlerin, icra ve satış işlemlerinin yürütülmesi Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü Mükelleflerce dava konusu yapılan hususlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi Denetim Grup Müdürlüğü Yetki alanları içerisindeki vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alarak vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, bilgi toplanması ve tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi Strateji, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü Başkanlıkta görevli personele ilişkin özlük işlemlerinin takip edilmesi ile Başkanlık için gerekli idari ve mali işlemlerin yürütülmesi; Gelir İdaresi Başkanlığı nca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmalar ile verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplanması ve araştırma yapılması. 8

16 3. İnsan Kaynakları Başkanlığımızda tarihi itibarıyla 5 i merkez atamalı olmak üzere 235 kadrolu personel ve 11 i merkez atamalı olmak üzere 48 geçici görevli toplam 283 personel görev yapmaktadır yılında Başkanlığımız tarafından ilk ataması gerçekleştirilen 50 Gelir Uzman Yardımcısı göreve başlamış; 8 personel diğer kurumlara naklen atanmak, 2 personel ise emekli olmak sureti ile Başkanlığımızdan ayrılmıştır. Ayrıca, Başkanlığımızda halen görev yapmakta olan 17 personel, Vergi Denetim Kurulunun açmış olduğu giriş sınavlarını; 1 personel ise Gelir İdaresi Başkanlığının açmış olduğu giriş sınavlarını kazanmış olup Başkanlığımızdan ayrılacaktır. 3.1 Eğitim Durumuna Göre Dağılım YÜKSEKLİSANS 9 LİSANS 233 ÖNLİSANS 14 3% 1% 0% 5% 9% ORTAÖĞRETİM 25 İLKÖĞRETİM 2 82% Toplam 283 LİSANS YÜKSEKLİSANS ORTAÖĞRETİM İLKÖĞRETİM ÖNLİSANS 3.2 Yaş Grubuna Göre Dağılım YAŞ ARASI 65 5% 23% YAŞ ARASI 88 41% YAŞ ARASI % 50 YAŞ VE ÜZERİ YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI Başkanlığımızda, personelimizin yaş ortalaması 38 dir. 9

17 3.3 Görev Yerlerine Göre Dağılım BAŞKAN 1 1 TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 DENETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 MUHASEBE GRUP MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK VE İHTİLAFLI İŞLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZM GRUP MÜD VERGİLENDİRME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM Unvanlar İtibariyla Dağılım GÖREVİ SAYISI BAŞKAN 1 1 GRUP MÜDÜR V. 3 3 MÜDÜR 2 2 KURUM AVUKATI 3 3 MÜDÜR YRD. 7 7 ŞEF 2 2 GELİR UZMANI GELİR UZM. YRD MÜTERCİM 1 1 TEKNİSYEN 2 2 B.İŞLETMENİ 1 1 V.H.K.İ TAHSİLDAR 1 1 MEMUR 1 ŞOFÖR KORUMA GÜV. GÖR. 5 5 HİZMETLİ TOPLAM *Başkanlığımızda toplam 283 personel görev yapmakta olup, 60 personel 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükmünce yapılacak bireysel emeklilik ve şahıs sigortası geri ödemeleri nedeniyle görev yapmaktadır. 3.5.Cinsiyete Göre Dağılım KADIN 128 ERKEK

18 4. Sunulan Hizmetler 4.1. Evrak Sistemi Gelen - Giden evrak sayıları GELEN EVRAK GİDEN EVRAK * * 2013 yılında 6327 Sayılı Kanun hükmünce yapılacak bireysel emeklilik ve şahıs sigortası geri ödemelerine ilişkin gelen evrak sayısı sayısı dır. GELEN EVRAK (BES HARİÇ) GELEN EVRAK (BES) GELEN EVRAK GİDEN EVRAK 4.2. Sicil-Yoklama Bilgileri Verilen Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Sayısı 7006 Verilen Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) İzin Yazısı 953 Verilen Potansiyel Vergi Kimlik Numarası 4448 Düzenlenen Yoklama Fişi

19 4.3. Akaryakıt Dağıtım Belgesi Bilgileri Başkanlığımızca 4 akaryakıt dağıtım şirketi için 2013 yılında 6 adet Akaryakıt Dağıtım İzin Belgesi Verilmiştir Mukimlik Belgesi Bilgileri Başkanlığımızca 2013 yılında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına istinaden 287 adet Mukimlik Belgesi Verilmiştir. 4.5.Denetim Faaliyeti Vergilendirme Müdürlüğü Tarafından Yapılan İnceleme sonuçları V.İ.R. SONUÇLARI 2012 (TL) 2013 (TL) VERGİ İNCELEMESİ YAPILAN MÜKELLEF SAYISI DÜZENLENEN RAPOR SAYISI TARH EDİLEN VERGİ FARKI VERGİ CEZASI GENEL TOPLAM Takdir Komisyonu İşlemi Sonuçlanmış Olanlar Gelen İşlem Adedi : 5605 İşlemi Sonuçlanmış Olanlar : 1921 Yol Denetim Tutanakları İşlemi Sonuçlanmış Olanlar Gelen Tutanak Adedi : 433 Özel Usulsüzlük Cezası (TL) : ,33.-TL Düzenlenen Rapor Sayısı : Uzlaşma Sonuçları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma RAPOR SAYISI Tarhiyat Sonrası Uzlaşma DOSYA SAYISI Uzlaşma Talebine Konu Olan Uzlaşma Vaki Olan Uzlaşma Vaki Olmayan 2 21 Uzlaşma Oranı % 95 % 85 12

20 4.7. KDV İade Mahsup Talebi İle Tecil-Terkin İşlemleri AÇIKLAMA Dönem Sayısı TOPLAM YAPILAN KALAN TL Dönem Dönem Tutar Tutar Tutar Sayısı Sayısı YMM Raporu ile iade , , ,03 % 4 Teminat karşılığı iade , , ,82 % 8 Teminat karşılığı iade , , ,42 % 100 Teminat karşılığı iade , , ,53 4 Kat Teminat karşılığı iade ,00 0 0, ,00 Teminatsız iade , , ,00 İnceleme sonucu 0 0,00 0 0, NAKİT İADELER TOPLAMI , , ,80 Kendi vergi borcuna mahsup , , ,27 Ortakların vergi borcuna 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Mal yada Hiz. Al. Kalan borçlar SSK Prim borcuna mahsup , , ,70 Gümrük vergisi borcuna mahsup , , ,00 MAHSUBEN İADE TOPLAMI , , ,97 NAKDEN VE MAHSUBEN İADE TOPLAMI , , ,77 KDV TERKİN , , ,02 ÖTV TERKİN , , ,85 Vergi inc. raporu ile teminat çz YMM raporu ile teminat çözümü , , , İadelerin Bekleme Nedenleri TL AÇIKLAMA İADE BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR MAHSUP BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR KDV TERKİN BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR ÖTV TERKİN BEKLEYEN Dönem Sayısı TUTAR Belge Eksikliği , , , ,92 Teyit ve Yazışmalar , ,33 0 0, ,08 Kısmi Mahsup Nedeniyle Talep 0 0, , ,47 0 0,00 İnceleme Sonucu Bekleyen , ,51 0 0,00 0 0,00 İşlemi Devam Eden , , , ,85 Henüz Başlanılmayan ,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TOPLAM , , , ,85 13

21 4.9. Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemeleri Bilgileri tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Geçici 1'inci maddesi uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından kesilerek Başkanlığımıza ödenen vergilerin anaparaya tekabül eden kısımlarının hak sahiplerine iadesi ile ilgili başvurular tarihinde başlamış olup, itibarı ile uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHIS SİGORTASI GERİ ÖDEMELERİ İŞLEM YAPILAN POLİÇE SAYISI İADE YAPILAN KİŞİ SAYISI 6327 Sayılı Kanun Kapsamında Evrak Girişi Yapılmış ELDEN POSTA,KARGO, KURYE TOPLAM GENEL TOPLAM AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM NAKİT İADE TUTARI MAHSUP TL TOPLAM İADE TUTARI Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemeleri ile ilgili başvuruların başlamış olduğu tarihinden tarihine kadar konu ile ilgili olarak toplam adet BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) başvurusu cevaplanmıştır. Bu rakamın adedi dönemine aittir. Ayrıca, aynı konuya ilişkin olarak sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na istinaden cevaplanan başvuru sayısı 823 olup, Bu rakamın 618 adedi dönemine aittir. 14

22 4.10. Özelgeler VERGİ TÜRÜ TOPLAM BAŞVURU SAYISI SONUÇLANAN BMVDB TARAFINDAN GİB TARAFINDAN RED İPTAL DEVREDEN KDV VERGİ USUL KANUNU KURUMLAR V GELİR V DAMGA V HARÇLAR ÖTV BSMV VERASET VE İNTİKAL V ÖKC K KKDF SAYILI K ÖZEL İLETİŞİM V BELEDİYE GELİRLERİ +EMLAK V TOPLAM

23 4.11. Açılan Davalara İlişkin İstatistik Sonuçları 2013 YILINDA SONUÇLANAN DAVALARIN TUTARLARI VE ORANLARI AÇIKLAMA TUTAR TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAY ADET TOPLAM ADET İÇİNDEKİ PAY KAZANILAN % % 26 KAYBEDİLEN % % 74 TOPLAM Sakatlık İndirimi Taleplerinin Değerlendirilmesi YIL Müracaat Sayısı İndirim Kapsamına Giremeyen 1.Dereceye Giren 2.Dereceye Giren 3.Dereceye Giren Müracaatı İptal Edilen SGK (Emekli) Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Sakatlık İndiriminden Faydalandırılan Kişi Sayısı Değişim Oranı %

24 5. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Başkanlığımızın ihtiyaçlarıyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığından ödenek gönderildikten (Harcama izni alındıktan) sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem sonuçlandırılmaktadır. İşlem sonuçlandıktan sonra Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler ödeme emrine bağlanarak önce gerçekleştirme görevlisi tarafından usulüne uygun olduğu tespit edildikten sonra imzalanmak suretiyle harcama yetkilisinin onayına sunulmakta; harcama yetkilisinin onayına müteakip ödeme yapılmak üzere Şişli Mal Müdürlüğüne ödeme emri belgesi gönderilmektedir. II. AMAÇ VE HEDEFLER A- Temel Politikalar ve Öncelikler Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, toplam vergi tahsilatının önemli bir bölümünü oluşturan, ekonomide belli bir ağırlığı ve iş hacmi olan işletmelere sunulacak hizmet kalitesinin diğer mükelleflere sunulan hizmetin üzerinde olması gereğinden yola çıkılarak, 5345 sayılı kanunla yeniden yapılanan Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında tarih ve 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam vergi tahsilatının büyük yüzdesini oluşturan az sayıda mükelleflere daha etkin hizmet sunmak, sorunlarını tespit etmek, bu mükellefleri yakından izlemek ve denetlemek, ortaya çıkabilecek ve çıkan sorunları belirleyerek tedbirlerini almak, mükelleflerin kanunlar, kurallar ve kanunların yorumlanması konularındaki tereddütlerini gidererek gönüllü vergi uyumunu sağlamak, bu konulardaki gerekli stratejik planları hazırlamak ve uygulamak amacı ile kurulmuştur. 17

25 B- İdarenin Amaç ve Hedefleri AMAÇ 1 VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK AMAÇ 2 HER TÜRLÜ EKONOMİK AKTİVİTEYİ GELİŞTİRMEK, KAVRAMAK VE GÖZETLEMEK AMAÇ 3 HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK Mükelleflere verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve yeni hizmet seçenekleri geliştirmek Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincini artırmak Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ölçerek sektörel dağılımlarını ve sebeplerini tespit etmek Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir tahsilat sistemi oluşturmak İnsan kaynaklarını geliştirmek üzere insan kaynakları yönetim sistematiği oluşturmak Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde, organizasyon yapısını ve iş süreçlerini sürekli geliştirmek Bilgi teknolojisi sistemlerini ve uygulamalarını geliştirerek kurumun etkinlik ve verimliliğini artırmak Hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için fiziki imkanları geliştirmek AMAÇ 4 KÜRESEL BOYUTTA KATILIMCI VE ÜRETKEN BİR KURULUŞ HALİNE GELMEK Mükellef hizmetleri yönetimini çağın gerekleri doğrultusunda modern, dinamik ve organize bir yapı haline getirmek Dünya genelinde Büyük Mükellefler İdarelerinin uygulamalarını takip ederek örnek alınabilecek hususlarda çalışmalar yapmak 18

26 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları (TL) Ekonomik Bütçe Giderinin Türü ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Görev Giderleri TOPLAM (TL) 19

27 B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1. Faaliyet Ve Proje Bilgileri 1.1. Başkanlığımız Faaliyetleri İle İlgili Çalışmalar: Mükelleflere yönelik çalışmalar: Başkanlığımız mükellefleri ciro (%35), ödenen toplam vergi (%25), aktif büyüklük (%40) kriterlerine göre belirlenen mükellefler sektörlere göre gruplanmıştır. Ayrıca bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar herhangi bir kritere tabi tutulmaksızın bu kapsama alınmıştır. Mükelleflerimizin Sektörel Dağılımı SEKTÖR MÜKELLEF ADEDİ BANKACILIK SİGORTACILIK 99 DEMİR-ÇELİK METAL VE MAKİNA İMALAT 83 GIDA 65 İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 56 TEKSTİL 52 CAM KİMYA TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ 53 BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK BEYAZ EŞYA 51 SAĞLIK 53 TAŞIMACILIK 47 OTOMOTİV-LASTİK VE YAN SANAYİ 43 GAZETE TV REKLAMCILIK VE KAĞIT MATBAA 42 AKARYAKIT 32 HOLDİNG 30 ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ 27 TURİZM HİZMET 26 PERAKENDE PAZARLAMA SEKTÖRÜ 21 TELEKOMÜNİKASYON 15 İÇKİ TÜTÜN SEKTÖRÜ 12 KUYUMCULUK MADENCİLİK 6 MOBİLYA (AĞAÇ SEKTÖRÜ DAHİL) 6 TOPLAM MÜKELLEF SAYISI

28 . Vergi uygulamalarıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hakkında, mükelleflerimiz ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.. Mali mevzuattaki güncel değişiklikler, internet sitemiz aracılığıyla anında mükelleflerimize duyurulmaktadır. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülükleri ve hakları konularında bilgilendirilmeleri, vergi mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin doğru bilginin en hızlı şekilde mükelleflere ulaştırılması, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması ve mükelleflere yüksek kalitede hizmet sunarak vergiye gönüllü uyumlarının sağlanması yönündeki çalışmalarına devam etmektedir Personele Yönelik Çalışmalar EFQM (Gelir idaresi Kalite Yönetimi) Eğitimine, 2011 yılında 84 kişinin katılımı gerçekleşmiş olup, 2012 yılında 126 çalışanımızın eğitim programına alınması ile tüm personelin eğitime katılımı hedefi gerçekleştirilmiştir yılında ise 119 personelin hizmet içi eğitim programlarına katılımı sağlanmıştır. 1.2.Stratejik Yönetim ve Planlama Kamu idarelerinde Stratejik Plan; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonların oluşturulduğu, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin önceden belirlenmiş göstergelerle izlendiği, katılımcı yöntemlerle hazırlanan uzun vadeli plandır. Bu kapsamda; Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanmış olan dönemi Stratejik Planının benimsenmesi ve hayata geçirilmesinde, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 21

29 2. Performans Sonuçları Tabloları 2.1.Başkanlığımızın Yılları Gelir Performansı BRÜT TAHAKKUK DEĞİŞİM ORANI (%) TAHSİLAT DEĞİŞİM ORANI (%) THS/THK ORN.% (BİN TL) ORAN FARKI VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,42 98,01 97,30-0,71 VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI , ,78 89,36 93,62 4,26 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,38 97,58 97,07-0,51 NET TAHAKKUK DEĞİŞİM ORANI (%) TAHSİLAT DEĞİŞİM ORANI (%) THS/THK ORN.% (BİN TL) ORAN FARKI VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,88 97,82 97,09-0,73 VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI , ,57 89,26 93,31 4,05 GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Net: Brüt rakamlardan sadece red ve iadeler düşülmüştür , ,61 97,37 96,84-0, Başkanlığımızın Yılları Vergi Gelirleri Sonuçları Vergi Gelirleri Brüt Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 11,23 10,42-0,72 50, Vergi Gelirleri Net Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 12,72 11,88-0,75 50,73 22

30 2.3. Vergi Türleri İtibarıyla Tahahhuk Tahsilat Sonuçları Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir Vergisi Tevkifatı Brüt Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 9,55 8,56-0,90 46, Gelir Vergisi Tevkifatı Net Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 10,17 9,12 1,80 46, Kurumlar Vergisi Sonuçları Kurumlar Vergisi Brüt Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % -11,64-11,99-0,39 14, Kurumlar Vergisi Net Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % -10,55-10,91-0,41 14,54 23

31 2.3.3 Katma Değer Vergisi Sonuçları Katma Değer Vergisi Brüt Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 14,24 13,60-0,56 26, Katma Değer Vergisi Net Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 22,18 21,85-0,26 26, Özel Tüketim Vergisi Sonuçları Özel Tüketim Vergisi Brüt Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 17,34 16,07-1,08 164, Özel Tüketim Vergisi Net Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , , DEĞİŞİM ORANI % 17,38 16,11-1,08 164,38 24

32 Özel İletişim Vergisi Sonuçları Özel İletişim Vergisi Brüt Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , ,99 22 DEĞİŞİM ORANI % 4,41 4,41-0, Özel İletişim Vergisi Net Rakamlar (BİN TL) TAHAKKUK TAHSİLAT THS ORANI (%) BAKAYA , ,99 22 DEĞİŞİM ORANI % 4,17 4,17-0, Hedef-Gerçekleşme Tahsilat Oranı Bilgileri VERGİ GELİRLERİ HEDEFİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) TAHAKKUK (BİN TL) TAHSİLAT ORANI (%) , ,3 25

33 Yılı Bakaya Analizi Yılına Ait Brüt Gelirler GELİR ADI TAHAKKUK TAHSİLAT (BİN TL) TAHSİLAT ORANI(%) BAKAYA VERGİ GELİRLERİ , VERGİ DIŞI GELİRLER , GENEL TOPLAM , Yılı Brüt Gelirlerinin Bakaya Analizi (BİN TL) A. TAKİP YAPILAMAYAN TUTAR Tecil-Terkin Bekleyen Kapsamında Tecilli /48. Madde Kapsamında Tecilli İhtilaflı Alacaklar Mahsup Bekleyen B. TAKİPLİ BORÇ TUTARI Tahsil Zorluğu Bulunan Borçlar ( TMSF, İflas vb ) Takipli Alacaklar C. BAKAYA TUTARI Takip Yapılamayan Takipli Borç Tutarı

34 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; 2006/10788 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla tarihinde faaliyete geçmiş olup, toplam vergi tahsilatının büyük bir yüzdesini oluşturan mükellefler üzerine yoğunlaşarak bu mükellefleri tek bir merkezden idare etmek, denetlemek, sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üretmek ve etkin hizmet sunarak vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacı ile kurulduğunun bilinci ile faaliyetlerine devam etmektedir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, uluslararası düzeyde etkin kamu hizmeti standartlarını ölçü alarak, mükellef odaklı anlayış çizgisinde, teknolojik gelişmelere uygun, kaliteli ve etkin hizmet anlayışını devam ettirecektir. 27

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU 2005 yılında Gelir İdaresi nin yeniden yapılanma sürecinde 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 01.01.2007 tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ I. GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, mükellef tabanını kavrayacak, mükelleflerin artan hizmet beklentilerine cevap verecek şekilde dinamik bir idare olması gerekliliğinin

Detaylı

2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7

2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7 2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7 2007 YILI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon Misyon : Ülkemizin dünyada hak

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: YÖNETMELİK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Nisan/2007

FAALİYET RAPORU. Nisan/2007 FAALİYET RAPORU Nisan/2007 T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2007 www.gib.gov.tr İyi usul ve tatbikin memnun edici neticelerini vatandaş, hiçbir

Detaylı

YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 156 Ocak-2013 www.gib.gov.tr 444 0 189 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS

Detaylı

2011 Yılı Performans Programı

2011 Yılı Performans Programı 2011 Yılı Performans Programı 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Aytaç ALAKOÇ FMG Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi / Kocasinan / KAYSERİ 2010 YILI VERGİ KONULU AFİŞ YARIŞMASI KAYSERİ İL BİRİNCİSİ www.gib.gov.tr

Detaylı

2012Yılı Performans Programı

2012Yılı Performans Programı 2012Yılı Performans Programı BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) e-defter DYİAS 2012 Y I L I PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2005 I

FAALİYET RAPORU 2005 I FAALİYET RAPORU 2005 I T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 14 Mayıs 2006 www.gib.gov.tr Teknik Hazırlık/Baskı UYUM AJANS Ankara Tel: 0.312.229

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı I SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Grafik

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı