KISA SÜREli ÇALlŞTIRMA VE FRANSA'DA KAMU KESIMINDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRELI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA SÜREli ÇALlŞTIRMA VE FRANSA'DA KAMU KESIMINDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRELI"

Transkript

1 KISA SÜREli ÇALlŞTIRMA VE FRANSA'DA KAMU KESIMINDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRELI ÇALIŞMA DENEYiMLERI Mesut GÜLMEZ* Kısa süreli çalıştırma biçiminin Türk çalışma yaşamı gündemine alınması çok yeni bir olgudur. Yanılmıyorsak konu ilk kez, bugün daha da ağır, boyutlara varan yurtiçi toplam işgücü artığının kişi ile % I8,17'lik bir orana yükseldiğinin belirtildiği 1982 Programı'nda, dolayısıyla bir resmi belgede yer almıştır. Bu sorun için ancak «yapısal bir değişme (nin) tek çözüm yolu olaca(ğını») vurgulayan Program, öngördüğü önlemler arasında, «çalışma hayatımıza esneklik sağlanması, part - time ve esnek zamanlı çalışma statülerinin çalışma mevzuatına getirilmesi için gerekli değerlendirmeler (in) yapıl (masına») da yer vermiştir!. Aynı yılın sonlarına doğru, T.C. Başbakanlık Kamu Yönetimi Yeniden Düzenleme Koordinasyon Başkanlığı'nın, DPT sorumluluğunda oluşturulan Genel İstihdam Komisyonu'nun çalışma ilkelerini gösteren bir yazısında, anılan Komisyon'un amacına ulaşması için «çalışma hayatına esneklik sağlamak, part -time ve esnek zamanlı çalışma statülerini mevzuatımıza yerleştirmek» ilkesine de yer verilmiştir. Böylece resmi gündeme giren kısa süreli çalıştırma biçimi, her geçen gün daha da büyüyen işgücü artığı ve işsizlik sorunlarına sihirli bir çözüm olarak zaman zaman basına da yansımaktadır. Ülkemizde bu alanda ilk somut adımların atılmasından ve kimi yasal düzenlemelere girişilmesinden önce, kırk yıla yaklaşan bir süreden beri çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen uygulamaların ve deneyimlerin, karşılaşılan sorunlarla birlikte yakından bilinmesinde yararlar bulunduğu açıktır. Amacı böylesi bir gereksinmeyi karşılamak olan bu yazıda, kısa süreli çalıştırma biçiminin uluslararası düzeyde ele alınıp incelenmesi konusundaki gelişmelere kısaca değindikten sonra, bu kavramın tanımı üzerinde durulacak ve bu alanda en kapsamlı ve ayrıntılı ilk karşılaştırmalı bilgileri veren Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1963 incelemesinin verileri özetlenecektir. * Doç. Dr., TODAIE Öl!retim ÜyesI. ı 1982 Programı, DördUncU Beş Yıllık Kalkınma planı ( ), DPT Yayını, No: İ832, Ankara, 1982, s, 301.

2 46 AMME İDARESİ DERGİst Sonra da, bu çalıştırma biçiminin çok değişik tipleri arasında en yalınını ve uygulanabilirlik yönünden en kolayım oluşturan yarım zaman çalışmanın kamu kesiminde uygulanması konusundaki Fransız deneyimleri ele alınacaktır. TARİHÇE VE TANIM Kısa Tarilıçe Kısa süreli çalıştırma biçimi, İkinci Dünya Savaşı ertesinden beri Uluslararası Çalışma Bürosu'nun gündeminde yer alagelen bir sorun olmuştur yılında kadınların istihdamı konusunda yapılan bir uzmanlar toplantısmda üzerinde durulan kısa süreli çalıştırma, 1951'de yine aynı konuya ilişkin bir başka uzmanlar toplantısında özellikle çalışan kadınların aile ve meslek yaşamlarını uzlaştırıcı bir araç olarak incelenmiştir. Birleşmiş Milletler Kadın Kondisyonu Komisyonu da, 1952'den başlayarak bu istihdam biçimiyle ilgilenmiş ve Uluslararası Çalışma Bürosu'nun bu konuda kendisini bilgilendirmesine karar vermiştir yılında yapılan 38 inci Uluslararası Çalışma Konferansı toplantısında ise, kadınların kısa süre çalıştırılrnasıyla ilgili bir karar kabul edilmiş ve Büro'nun bu alandaki çalışmalarını sürdürmesi istennıiştir. Bunun sonucunda, kısa süreli çalıştırma sorunu kadın istihdamına ilişkin olarak bir yıl sonra yapılan bir uzmanlar toplantısında, gündemin ilk sorunu olarak yer almış ve incelenmiştir. Sorunla ilgisini kesmeyen Birleşmiş Milletler Kadın Kondisyonu Komisyonu, 1961 yılındaki 18 inci toplantısında kabul ettiği bir kararda, Uluslararası Çalışma Örgü1Ü'nünbu konuda yeni bir inceleme yapabilecek güçte olduğu umudunu dile getirmiştir. Uluslararası Çalışma Bürosu da bu incelemeyi gerçekleştirmeyi üstlenmiş ve bu amaçla hazırladığı soru kağıdına, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülkeden 30 Haziran 1963'de yanıt almış tır2 İşte kısa süreli çalıştırına biçimi konusunda en ayrıntılı ve karşılaştırmalı ilk bilgiler, Büro'ca hazırlanan soru kağıdına verilen yanıtlara dayanarak yapılan incelemede bulunmaktadır. Bu inceleme, iş süresi, işin sürekliliği ve düzenliliği yönlerinden kısa süreli çalıştırma bi<;:iminin çeşitli ülkelerde nasıl düzenlendiği ve uygulamadaki yoğunluk derecesi, bu yönteme bağlı olarak çalışanların cinsiyet, yaş, mesleksel nitelik ve aile durumuyönlerinden taşıdıkları özellikler; ücret, izinler ve iş güvencesi gibi çalışma koşulları açısından durumun ne olduğu, sosyal güvenlikle ilgili sorunların nasıl çözüme bağlandığı, kısa süreli çalışma yapmanın nedenleri ile bu sorun konusunda gerek işveren çeneleri ile sendikaların ve gerekse bu çalıştırma biçimini seçenlerin tutumları gibi konularda dünyadaki du. rumu il~ kez karşılaştırmalı olarak ortaya koyması yönünden önemlidir. 2 Alınan yanıtlara dayalı karşılaştımıalı inceleme, Uluslararası Çalışma Dergisi'nde iki yazı olarak yayınlanmıştır: «Etude Comparative de l'emploi il Temps Partiel: I», Revue InternatIonale du Travall, Volume LXXXVIII, No: 4, Octabre 1963, s ; <Etude Comparative de J'Emploi lı Tcmps Partiel: rı», Revue Internationale du Travall, Volume LXXXVIII, No: 5, Navembre 1963, s i8.

3 KISA SÜRELİ çalıştırma VE FRANSIZ' DENEYİMLERİ 47 Kısa süreli çalıştırma biçimi izleyen yıllarda da gerek OCDE" gerekse Uluslararası Çalışma Bürosu gündemlerinde yer almıştır. J. Hallaire'in 1968'de yayınlanan kitabı, bu çalıştırına sisteminin 19S0'li yıllardan başlayarak bu ülkelerde genişleme,eğilimi taşıdığını ortaya koymuş3, Büro'nun sonuçlarını 1973 yılında açıkladığı uluslararası bir anket de, kısa süreli çalıştırmanın sanayileşmiş ülkelerde sürekli biçimde ilerlediğini ve yaygınlaştığını göstermiştir". Avrupa Topluluğu ülkelerindeki uygulamaya ilişkin olarak 1975 yılında yapılan 'bir başka anket de, dokuz ülkede toplam olarak kısa siireli olarak çalışan kişi bulunduğunu, bunların 'inin kadın olduğunu, işgiicüniin onda birine yakınınm (% 9,4) kısa siireli çalıştığını, kısa süreli çalışan kadın işgücünün gerek toplam işgücüne oranının (% 23,6), gerekse kısa süreli işgücüne oranının (% 86,72) açık biçimde erkeklerden yüksek olduğunu ortaya koymuşturs. Kısa süreli çalıştırına biçiminin bu kısa tarihçesi, konunun gerek uluslararası, gerekse ulusal düzeylerde ele alınmasından başlayarak, temelde kadınların çalışması ve bundan' kaynaklanan özgül sorunlar bağlamında gündeme geldiğini açıklıkla ortaya koymaktadır. Kısa ve tam süreli çalışan kişilerin Avrupa Topluluğu ülkelerinde cinsiyet yönünden dağılımını veren arka sayfadaki çizelge, bunu sayısal boyutuyla göstermektedir. Tanım ve Öğeler Uluslararası Çalışma Bürosu'nun karşılaştırmab incelemesi, kısa süreli çalıştırma biçiminin tüm ülkelerce benimsenmiş ev rensel bir tanımının bulunmadığını, uygulandığı birçok ülkede de yasalarca bu kavramın bir tanımınm verilmediğini ortaya koymuştur. Çünkü bu çalıştırına biçimini, örneğin yalnızca süresini gözönüne alıp genelolarak tanımlamak olanaksızdır. Gerçekten, bu alanda çeşitli ülkelerde çok değişik uygulamalar bulunduğu, başka bir anlatımla sürenin normal haftalık ya da günlük çalışma süresinden ne denli kısa olması durumunda bu çalıştırma biçiminden söz edilebileceğikonusunda görüş ve uygulama birliği bulunmadığı, Büro'nun 1963 incelemesiyle de ortaya konmuştur. Örneğin K anada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iş istatistikleri, haftada 35 saatten az süreli çalışanları bu kavram içinde düşünürken6, Japorıya'da 34 saatin altında kalan, Yeni Zelanda'da işkolundaki normal çalışma süresinin dörtte üçünden düşük olan Birleşik Krallık'ta ise haftada 30 saati aşamayan çalışmalar kısa süreli çalıştırma biçimi olarak nitelendirilmiştir. Buna karşılık Avusturalya gibi kimi ülkeler, haftada 20 saatten daha düşük bir sınır belirlemişlerdir. 3 John Hallaire, L'Emploi II Temps Partlel, (Son İmportance, Le" Probleıns qu' il Souleve), OCDE, ~aris. 1968, 4 Bizim göremediğiıniz bu araştırma için bkz.: Bureau International du Travail, Part - time Employement: An International Survey, ILO, W.4, Geneve, S Olive Robinson, «L'Emploi it Temps Partiel Dans la Communautc Europeenne», Revue Internationale du Travall, Volume 118, No: 3, Mai-Juin 1979, s ABD için ayrıca bkz.: Amy Hewes,.Les Travailleuses it Tcmps Particl aux Etats - Uni,>" Revue Internationale du Traval1, Volume LXXXVI, Novembrc 1962, s. 493.

4 ÇiZELGE - AVRUPA TOPLULUGU ÜLKELERiNDE TAM VE KISA S'ÜRE ÇALıŞANLARıN DAGILlMI (1975, Bin Kişi) Tam Süre Çalışanlar Kısa Süre Çalışanlar Genel Ülkeler Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Belçika % Birleşik Krallık % Danimarka % F. Almanya % Fransa % Hollanda % İrlanda % İtalya % Lüksemburg ~/o AVRUPA TOPLULUCU TOPLAMı % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 40 4, ,6 7 5, ,4 14 0, ,2 24 1, , ,1 49 1,5 14 1, ,7 1 0, , , , , , , , , , , ,6 100 KAYNAK: Olive Robinson, a.g.m., s. 320 (Tablo 1).

5 KISA SüRELİ ÇALIŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 49 Büro'nun 1973 anketi de, kısa süreli çalıştırma sorununa yaklaşımın ülkeden ülkeye belirgin biçimde değiştiğini ortaya koymuştur. OCDE ülkelerini kapsayan araştırmada da, normal ya da yasal iş süresinin altında bir süre ile yapılan günlük ya da haftalık çalışmayı bu kavram içinde düşünen ülkeler yanında, belirli bir iş saati tavanına göre ya da belli bir taban ve tavan süre arasında olmak üzere yahut haftanın bir bölümünde yapılan çalışmaları da kısa süreli çalışma olarak gören ülkeler bulunduğunu, dolayısıyla da değişik amaçlar için aynmlı tanımlara ya da nitelernelere yer verildiğini açığa çıkarmıştır araştırması kısa süreli çalıştırma kavramı içine, indirilmiş çalışma sürelerine göre yapılan çalışmaların girip girmediği konusunda da, evrensel bir tanımı güçleştiren uygulama ayrımları bulunduğunu ortaya koymuştur. Örneğin Kanada ve ABD'nde bu istilıdam biçimine Hişkin bazı çalışma istatistikleri, indirilmiş iş süresi rejimine bağlı olan işletmelerde çalışanlar ile hastalık yüzünden ortaya çıkan geçici devamsızlıklar1a tüm hafta çalışmayanlan kapsarken, F. Almanya, Avusturya, Belçika, İsveç ve Portekiz'deki istatistikler indirilmiş çalışma süresi rejimine göre çalışanları bu istihdam biçimi kapsamına almıyordu. Tanımı güçleştiren bir başka ayrım, rastlantısal çalışmalar konusundaydı. Örneğin F. Almanya gibi bazı ülkelerdeki istatistiksel veriler, bu tür düzensiz çalışmaları söz konusu istihdam biçimi içine almazken, ABD ve İtalya'da görünüşte kısa süreli çalıştırma kavramı dışında tutulmamışlardır. Öte yandan, kısa süreli çalıştırma sistemine ilişkin sayısal veriler çerçevesinde, birçok durumlarda normal çalışma süresinden daha kısa süre çalışılmasının kişilerin isteğine bağlı olup olmadığını ayırmanın olanaksız oluşu da, tanımı güçleştiren bir başka noktaydı. Özellikle eksik istihdamın temel bir sorun olduğu gelişme yolundaki ülkelerde, kısa süreli çalışmanın kişilerin özgür iradesinden kaynaklanmaması, bu konuda temel güçlüğü oluşturuyordu. Tüm b~ nedenlerle Büro, 1963 incelemesindeki verilerin evrensel geçerliliği olacak karşılaştırmalar yapmak ve kimi genelleştirmelerc gitmek için yeterli olmadığını, yalnızca kısa süreli çalıştırma biçimi konusunda çeşitli ülkelerdeki durumu ve eğilimi aydınlatmayı amaçladığını ve bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini haklı olarak vurgulamış ve özetlenen bu aynmiara karşın kavramı şöyle tanımlanmıştır:.«genel kural olarak kısa süreli çalıştırmadan (istihdamdan), normal çalışma süresinden önemli ölçüde kısa bir işgünü ya da iş haftası boyunca, düzenli ve isteğe bağlı olarak yapılan çalışma anlaşılır»8. Kısa süreli çalıştırma sisteminin, konuya ilişkin sonraki araştırmalarda ve incelemelerde yinelcnen9, dolayısıyla da genel bir kabul gördüğü anlaşılan bu tanımında, birarada bulunması gereken üç temel öğe vardır: 7 Olive Robinson, a.g.m., s \.ı:ıtude Comparative... l», s Örneğin bkz.: Bernard Schaefer - Joel Bouchaud, Le TravaU lı. Temps Partiel, Notes et Etudes Documentaires. Ko: 3228, 19 Octobre 1965, La Documentation Française, Paris,

6 50 AMME İDARESi DERGiS! - Sürenin normal çalışma süresinden önemli ölçüde kısa olması, - Çalışmanın düzenli olarak yapılması, - Çalışmanın isteğe bağlı (gönüllü) olarak yapılması. Kısa süreli çalıştırma sistemi,herşeyden önce süresinin normal haftalık ya da günlük çalışma süresinden önemli ölçüde, belirgin biçimde kısa olması dolayısıyla ayrı ve yeni bir çalıştırma sistemi oluşturur araştırması, kısa süreli çalıştırına biçimine ilişkin çeşitli istatistiklerde ortalama sürenin genellikle normal ya da yasal tam zaman çalışma süresinin yarısı dolayında toplandığını ortaya koymuştur. Örneğin Arjantin'de kısa süreli.;alışanlar haftada 20 ile 30 saat ve Avusturalya'da 20 ile 24 saat arasında değişirken, Kanada'da kadınlar için ortalama olarak haftada 20 saat, F. AImanya'da 24 saat, İsveç'te ise 30 saat idi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1962 yılında kısa süreli çalıştınna biçimine düzenli olarak bağlı bulunmayanlar, haftada 15 ile 18 saat arasında çalışıyorlardılo. Avrupa Topluluğu ülkelerinde de, 1975 yılında, kısa süreli çalışma yapan kişiler için haftalık ortalama iş süresinin 22.1 saat olduğu saptanmıştı ll Bu çalıştırma sisteminin süre öğesi açısından yalnızca çeşitli ülkeler arasında değil, aynı ülke içinde kesimler arasında da çok ayrımlı uygulamalar bulunabileceğine değindikten sonra, özellikle bir başka nokta üzerinde daha durmak gerekir. O da, emek piyasasının durumuna ve niteliğine göre kısa süreli çalıştırma biçiminin çok değişik tipler çerçevesinde uygulanmakta olması, bu konuda tek tip bir sistemin bulunmamasıdır. Bu yönteme, örneğin günün birkaç saatinde ya da haftanın bazı günlerinde çalışma biçiminde başvurulabileceği gibi, işlerin aşırı yoğunluk kazandığı günlerin kimi çalışma saatlerinde ya da haftanın kimi günlerinde ek işgücü kullanımı biçiminde de başvurulabilir. Kısa süreli çalıştırma sisteminin çeşitliliği, hizmet ve işin gerekleri gibi ekonomik etmenlerden kaynaklandığı kadar, bu yönteme bağlı olarak çalışmak isteyen kişilerin özel durumlarından ve gereksinmelerinden, kısacası kimi toplumsal düşüncelerden de ileri gelmiştir. Kısa süreli çalıştırma biçimi, ikinci öğesini oluşturan "düzenlilik» ile, kısmen işsiz kalmadan, geçici ve mevsimlik çalışmalardan ayrılır. Başka bir anlatımla bu öğe, belirli bir zaman kesiti içinde yapılması ve bitirilmesi gereken ya da niteliği yönünden belli süre içinde biten çalışmaların bu kavram dışında tutulmasını gerektirir. Çünkü geçici işlerde çalıştırılan kişiler, genellikle tam zaman çalıştırılırlar ve söz konusu işler bitince de tümüyle özgürleşirler. Düzenlilik öğesi bulunmadığı için de, bunları kısa süreli çalıştırma kavramı dışında tutmak gerekir. Bunun gibi; rastlantılara bağlı olarak düzensiz biçimde yapılan çalışmaları da kısa süreli çalıştırma içinde düşünmemek gerekir. 1965, s. 5; Claude Vimont - Agnes Guillouet, «Situation Aetuelle de l'emploi il Ternps Partiel Dans le Seeteur des Services, Perpectives d'avenin>, Revue Française des Affaires Sociales, No: 3, 1968, s. 19; Mesni!- Grente, «Enquete Sur le Travail Feminin a mi-temps», Vie Sociale, LO Oetobre 1965, s. 399; Pierette Sartin, «Le Travail lı Temps PartİeI., La Revue Adrninistrat1ve, 1964, S. 414; Marion Janjic, -Le Travail lı Ternps Partiel Dans la Fonetion Publique», Revue Internatlonale du TravaU, Volume 105. No: 4, 1972, s «Etude COmparative... h, s Olive Robinson, a.g.nı., s. 322.

7 KISA SURELf ÇALıŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 51 Bununla birlikte 1963 araştırmasında, kimi ülkelerde geçici ya da rastlantısal işlerin kısa süreli çalıştırma biçimine bağlı olarak gördürüldüğü de saptanmıştır. Ancak kanımızca kısa süreli çalıştırma sistemini, sürekli nitelik taşıyan işler ve hizmetlerin düzenli olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlemek, ekonomik konjonktürden etkilenmeyen ve yapılacak işin sonucuna bağlı olmayan bir çalıştırma biçimi olarak ele almak gerekir. Kısa süreli çalıştırmaya, ancak bu yaklaşımla olağan bir çalıştırma bi çimi niteliği yerilebilir ve benzer ya da yakın sistemlerden ayrılması S3ğlanabilir. Kısa süreli çalıştırma biçiminin üçüncü ve son öğesi, lste~e ba~iı, gönüllü oluşudur. Bunu bir zorunluluk değil, yararlanmak isteyenlere sunuları bir olanak olarak düşünmek ve düzenlemek gerekir. Tümüyle gönüllülük temeline dayanması gereken kısa süreli çalıştırma sistemi, özellikle tam süre çalışan kişilerden bazılarının istekleri dışında bu rejime geçmeleri için zorlanmaları anlamına gelmemeli, buna olanak verecek biçimde düzenlenmemelidir. Gönüllülük öğesi dolayısıyla bu çalıştırma biçimi, örneğin bir işletmenin kimi ekonomik güçlükler nedeniyle personelinden bir bölümünün normal çalışma süresinde indirim yapmasından kolayca ayrılır. Bununla birlikte, özellikle pek fazla uygulanma olanağı bulamadığı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, bir yandan tam zaman istihdam olanaklarının yetersizliği, öbür yandan bazı meslek ve.kesimlerde nitelikli işgücü kıtlığı nedenleriyle, kısa süreli çalışma çoğu kez isteğc bağlı olma özelliğini yitirebilmektedir. Ekleyelim ki, Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1973 anketinde de, kısa süreli çalıştırma, on yıl önceki incelemede yer alan bu üç öğe ile şöyle ta nımlanmıştır: «Kısa süreli çalıştırmadan, normal ya da yasal iş süresinden açık biçimde daha kısa bir günlük ya da haftalık süre içinde, düzenli ve isteğe bağlı olarak yapılan çalışma anlaşılın>. İlkece az-çok normal bir günlük ya da haftalık süre için yapılan çalışmalarla, birçok işveren hesabına ya da tam süreli çalışmalara ek olarak yapılan kısa süreli çalışmalar bu tanım kapsamına girmezl İNCELEMESİNİN VERİLERİ Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1963'de yayınlanan incelemesinin verilerini, kısa süreli çalıştırmanın özellikleri, bu sisteme bağlı kişilerin çalışma koşulları ve bu çalıştırına biçimine başvurulması nedenleriyle, işverenlerin ve sendikaların tutumları açılarından özetle aktarılacaktır 13 Kısa Süreli Çalıştırmanın ÖZellikleri 1963 incelemesi kısa süreli çalıştırma biçiminin bu tarih öncesindeki yaygmlığı, çalışanların meslek, cinsiyet, yaş, aile durumu ve nitelik gibi ölçütler 12 Olive Robinson, a.g.m., s Bu özellikleri, temelolarak ve ayrıca yollama yapılmadıkça, Büro'nun 1 sayılı dipnotunda anılan incelemesinden özetliyoruz.

8 52 Al\1ME İDAREst DERGis! yönünden dağılımı konularında bazı eğilimleri ortaya çıkarmıştır. Ancak bu alandaki sayısal verilere tüm ülkelerde rastlanmadığı için, bu ölçütler yönünden yapılan saptamaları, yukarıda da belirtildiği gibi evrensel karşılaştırmalara ve genel değerlendirmelere elverişli özellikler biçiminde görmemek gerekir. İşverenlerin tam zaman çalışacak işgücü sağlamakta herhangi bir güç LÜk içinde bulunmamaları ve genel ücret düzeyinin düşük olması yüzünden kısa süreli çalışmanın çekicilikten uzak bulunması gibi ekonomik nedenlerle, işin niteliği zorunlu kılmadıkça ve nitelikli işgücü kıtlığı söz konusu olmadıkça, az gelişmiş ülkelerde pek başvurulmayan bu çalıştırma biçimi, Avusturya, Belçika, Fransa ve İtalya gibi ekonomik yönden ileri bazı ülkelerde de yaygınlık kazanarnamıştır. Buna karşılık, özellikle F. Almanya, Doğu Almanya, Avusturalya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsrail,' Japonya, Birleşik Krallık, İsveç ve Yeni Zelanda'da geniş ölçüde uygulanma olanağı bulabilmiştir. Örneğin, 1961'de Kanada'da 4,75 milyon erkekten 'i (% 3,3) ve kadın işgücününse yaklaşık % 20'si ( ), düzenli olarak haftada 35 saatten az çalışıyordu. F. Almanya'da erkeklerin % 5'inden, kadınların % 9'undan çoğu; Doğu Almanya'daysa etkin nüfusun yaklaşık % 7'si kısa süreli çalıştırma rejimine bağlı idi. Doğu Almanya'da kadınların oranı, toplam kadın işgücünün % 17,5'ine yükseliyordu. İsrail'de erkek işgücünün % 12,6'sl, kadın işgücününse % 31,4'ü olmak üzere, toplam sivil işgücünün % 17,4'ü kısa süreli çalışıyordu. Japonya'da tarım dışı kesimlerde çalışan toplam ücretlinin 'i (% 7,3) haftada 34 saatten az çalışıyordu. İşe yerleştirme bürolarında kısa süreli istihdam bürosunun da bulunduğu bu ülkede de, kısa süreli çalışan kadın işgücünün oranı (% 10,8) erkeklerden (% 5,8) çok fazlaydı. Resmi verilerin bulunmadığı İsveç'te ise, toplam etkin kadın nüfusun yaklaşık üçte biri haftada 34 saatten az çalışırken, Birleşik Krallık'ta toplam kadın işgücünün altıda biri (yaklaşık 1,25 milyon) bu rejime bağlı olarak çalışıyordu. Bu veriler, bir yandan ekonomik yönden ileri kimi ülkelerde kısa süreli çalışmanın yaygınlığını ortaya koyması yanısıra, öbür yandan bu sistemin daha uygulanmaya başlangıç yıllarında özellikle kadın işgücünü kapsamına ularak geliştiğini de gösterir. Seylan ve tsveç'te kısa süreli çalışanların neredeyse tümü, Finlandiya'da % 90'1, Kanada'da üçte ikisi, F. Almanya'da % 87'si kadın idi. Kısa süreli çalışan işgücünün büyük çoğunluğunu evli kadınların ve genç kızların oluşturduğu Hollanda'da ise, neredeyse bu rejime bağlı olarak çalışan erkek yok gibiydi. ABD'de, toplam etkin nüfus içindeki oranları beşte ikiden az olan kadınların beşte üçü kısa süreli çalışıyordu l4 Kısa süreli çalışan kadın işgücünün göreli ağırlığı, toplam etkin nüfus içinde çok daha belirginleşmektedir. Örneğin 1961 yılında Kanada ve F. Almanya'da toplam etkin nüfus içinde kısa süreli çalışan erkeklerin oranı sırasıyla % 3 ve % 5 olduğu halde, kadınların oranı % 20 ve % ıo'dur. Yeni Zelanda 14 Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa süreli çalışankadınlar konusunda daha geniş bilgi için örneğin bkz.: «Les Femmes et l'emploi it Temps Partiel aux Etats - Unis», Revue Internationale du Travall, Volume LXXXIII, No 1, Janvier 1961, s ; Amy Hewes, a.g.m., s

9 KISA SüRELİ ÇALıŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ S3 ve ABD'nde 1962 yılında erkeklerin sırasıyla % 3 ve % 13-14'ü, kadınların ise % 12'si ve % 30-32'si kısa süreli çalışıyordu. Avrupa Topluluğu ülkelerine ilişkin 1975 yılı verileri de, kısa süreli işgücü içinde kadınların oranının çok yüksek olduğunu ve bunların da özellikle evli kadınlar olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki çizelgeden de görülebileceği gibi, kısa süre çalıştırılanların, Danimarka'da % 93,4'ünü, Birleşik Krallık ve F. Almanya'da % 92'sini, Belçika'da %. 9O,3'ünün Lüksemburg'da % 85,7'sini, Fransa'da % 79,7'sini kadın işgücü oluşturmaktadır. Bu veriler, kısa süreli çalıştırma biçiminin temelde kadın işgücüne özgü kimi sorunlara çözüm getirmek, çalışan kadınların iş ve aile yaşamlarını bağdaştırınak gibi toplumsal gereksinmelerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Özellikle aile ödevleri nedeniyle tam zaman çalışma olanağı bulamayan evli kadınlar, aile bütçesine katkıda bulunmak, ekonomik yönden bağımsız olmak, deneyim ve birikimlerini değerlendirmek gibi bireysel, ekonomik, toplumsal ve ekinsel neden ve düşüncelerle kısa süreli çalışmayı yeğlemektedirler. Büro'nun 1963 araştırmasında kısa süreli çalıştırılanların genellikle, ev hizmetlerini de kapsamak üzere temizlik işleri ile serbest mesleklerde yoğunlaştığı saptanmıştır. Kısa süreli işgücünün mesleksel dağılımına ilişkin olan bu özellik, genel çizgileriyle hem ekonomik yönden ileri ülkeler, hem de gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Söz konusu iki kesim dışında, bu çalıştırma biçiminin yaygın olduğu ülkelerde ticaret ve büro hizmetlerinde de kısa süreli çalışmanın yoğunlaşma eğilimi taşıdığı anlaşılmıştır. 1975'de Avrupa Topluluğu ülkelerinde kısa sürelilerin kesimlere göre dağılımında hizmetlerin % 66,2 ile ilk sırada geldiği, bunu % 21,6 ile sanayiin izlediği, tarımda ise ancak % 8,7 oranında kısa süreli işgücü bulunduğu saptanmıştıris. Kısa süreli çalıştırılanların yaş yönünden dağılımı, kadınların aıle yükümlülüklerinin özellikle ağır olduğu 20 ile 50 yaşlar arasındaki kümelerde yoğunlaştığını göstermesi açısından da anlamlıdır. Örneğin Avusturya, Avusturalya, F. Almanya, Kanada'da kısa süreli çalışan kadınlar özellikle 30 yaş sonrasındaki kümelerde, İsveç'te ise 37 ve 45 yaşları arasında toplanmıştır. Birleşik Krallık'ta kısa süreli çalışan evli kadınların % 60'ımn yaşları arasında olduğu saptanmıştı!'. ABD'nde kısa süreli çalışmayı yeğleyen kadınların % 53'ünün yaşları arasında toplandığı, % 20'sinin de 55'in 1~1zerinde bulunduğu, evli kadınlarınsa üçte birinden çoğunun yaşları arasında olduğu anlaşılnııştır. Erkekler, kısa süreli çalışan işgücü yaş piraminin yukarı dilimlerinde yer almakta, özellikle ek gelir sağlamak isteyen birçok emekli erkeğin kısa süreli çalıştığı görülmektedir. Örneğin ABD'nde 65'den yaşlı erkeklerin sayısı neredeyse yaşları arasında bulunan erkeklerinkine yaklaşıyordu. Topluluk ülkeleri ortalamasına göre de, kısa süreli erkek işgücünün % 53,4'ü 55 yaşından, % 46,8'i 60 yaşından, % 35,7'si ise 65 yaşından yukarı 15 Olive Robinson, a.g.m., s. 319.

10 54 AM'vlE İDARESİ DERGİSI dilimlerde bulunuyordu. Bu oranlar bazı ülkelerde, örneğin Birleşik Krallık'ta çok daha da yüksekti (% 81,9, % 77,5 ve % 67,2). Buna karşılık söz konusu yaş dilimlerindeki kadın işgücü ortalaması sırasıyla % 19, % 10,7 ve % 4,3 idi ve kadınların yarıdan çoğu ve % 75,Tsi yaşları arasında bulunuyordul6 Aile durumu yönünden, hemen hemen tüm ülkelerde kısa süreli çalışan evli kadınların oranı çok yüksektir. 1961'de Tokyo'da kısa süreli iş isteyen kadınların % 68'inin evli olması, 1960'da Hollanda'da kısa süre çalışan ka dınların % 55'inin evli olması, 1951'de İngiltere'de kısa süre çalışan kadınların % 80'den çoğunun evli olması, 1960'da ABD'de kısa süreli kadın işgücünün % 60'ının evli olması, bu çalıştırma biçiminin öncelikle evli kadın işgücü için çekici nitelik taşıdığını ortaya koymaktadır. Avrupa Topluluğu ülkeleri 1975 yılı ortalamasına göre, kısa süreli kadın işgücünün % 85,1'ini evli olanların oluşturması, bunu doğrulamakta ve pekiştirmektedir. Büro'nun araştırması, tüm nitelik düzeylerinde kısa süreli işgücüne rastlandığını ortaya koymakla birlikte, iki nokta üzerinde ayrıca durulması gerektiğini vurgulamıştır. İlki, işverenlerin genel olarak nitelikli ya da belli bir deneyim gerektiren görevler için kısa süreli çalıştırma biçimine başvurmakta duraksamalarıdır. Örneğin F. Almanya'da bu tür görevler için tam zaman çalışanlardan daha deneyimli ve daha nitelikli adaylar yeğlenmiştir. Bu ülke gibi Birleşik Krallık'ta ve İsveç'te de nitelikli çalışanlar, çoğu kez daha önce, örneğin evlenmeden ya da emekli olmadan önce tam zaman çalışmış olan kişilerdir. Sununun istemden daha düşük olması, kısa süreli çalışanlarda tam zaman çalışanlara oranla daha üst düzeyde nitelikler aranmasına yol açmıştır. İkinci noktaysa, otel, lokanta ya da mağazalarda, kimi zaman yer değiştirmelerde, alışılan gerekli nitelikleri bulunmayan personelin çalıştırılmakta olmasıdır. Öte yandan, kısa süreli ve yarım zamanlı personelin nitelik yönünden dağılımının karşılaştırılmasına elverişli veri ve bilgiler bulunmamasına karşın, niteliks.iz personel oranının kısa süreliler arasında daha yüksek olduğu sanılmaktadır. Ancak birçok ülkede, mühendis ve teknisyenler kategorisinde sayıları az da olsa, yüksek düzeyde nitelikli kısa süre çalışan uzmanlar bulunduğu da bir gerçektir. Kısa Sürelilerin Çalışma Koşullan Çalışma koşulları açısından kısa süreli işgücünün eksiksiz bir görüntüsünü vermek çok güçtür. Bunları açıkça kapsamına alan bazı yasalar bulunduğu gibi, kapsam dışında tutanlar ya da gereksinmelerini karşılayacak özel kurallar içermeyenler de vardır. Toplu sözleşmelerde de kısa sürelilere özgü kurallar pek azdır; hatta bazı sözleşmeler bunları açıkça kapsam dışı tutmuşlardır. Dolayısıyla, çalışma koşulları daha çok çeşitli işletmelerce uygulanan kurallarla belirlenmektedir. Normal iş süresinin en az yarısı kadar çalışanlarla, bundan daha az süre çalışanlar arasında ayırım yapılması oldukça yaygındır. 16 Olive Robinson, s.g.m., s

11 KISA SüRELİ ÇALıŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 55 Ücret yönünden tam zaman çalışanlarla kısa süreliler arasında gerçegı yansıtan bir karşılaştırma yapmak güçse de, kısa süreli işgücünün. ücret oranlarımn tam zamanlılarla ilişkilendirildiği ve ücretlerin çalışılan saat sayısıyla orantılı biçimde saptandığı ve bu yöntemin giderek yaygınlık kazandığı görülmüştür. Örneğin F. Almanya, İtalya, Hollanda ve İsviçre'de kısa sürelilerin ücretleri çalışma süresiyle orantılıdır ve genel kuralolarak, tam sürelilerin ücretleri temel alınarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte bazı ülkelerde, aym harcamaları yapmak durumunda oldukları göz önüne alınarak, kısa sürelilere daha yüksek ücret ödendiği de olmaktadır. Örneğin Kanada'da hastabakıcılar, Belçika, Fransa ve Finlandiya'da eczacılar, Fiji adalarında öğretim üyeleri tam zamanlılardan daha yüksek ücret almışlardır. Öte yandan ücretleri normal haftalık iş süresine oranla hesaplanan Yeni Zelanda'lı kısa sürelilere ayrıca % 10 zamlı ücret ödenmiştir. Norveç'te de özel kesimde çalışan hastabakıcılara, aym yönteme göre hesaplanan ücretin % 20 fazlası verilmiştir. Ancak, örneğin Japonya'da ve birçok meslekler için ABD'nde, kısa sürelilerin ücret yönünden tam sürelilerden daha elverişsiz durumda bulunduklarını da eklemek gerekir. Büro'nun 1973 anketi de, ücretler ve sosyal yararlar konusunda kısa sürelilerin tam sürelilerle aynı koşullardan çoğu kez yararlanamadıklarını saptamıştır. 1972'de yapılan bir başka anket de, kısa süreli erkek ve kadın işgücünün saat ücretinin, bu tarihte Topluluk üyesi olan altı devletin tümünde, tam sürelilerinkinden düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır17 Ücretli izinler, hastalık ve analık izinleri ile resmi dinleneeler açısından kısa süreliler ilke olarak birçok ülkede tam sürelilere tanınan haklardan, çalıştıkları süreyle ve saat sayısıyla orantılı olarak yararlanıyorlar. Ancak izin ve dinlencelerden eşitlik ilkesine göre yararlanılmasının, özellikle çalışılan iş süresinin çok sınırlı olduğu durumlarda, bazı istisnalar bulunduğunu da eklemek gerekir. Kısa sürelilerin iş güvencesi yönünden durumu çok değişik ve pek doyurtlcu değildir. F. Almanya ve Yeni Zelanda gibi kimi ülkelerde, tam za manlılara tanınan güvencelerden aynen yararlanmaktaysalar da, bir çok ülkede, özellikle işgüeü kıtlığı nedeniyle çalıştırıldıkları durumlarda, iş gü vencesinden genellikle daha az, hatta bazen çok az yararlanmışlar ve tam sürelilere oranla daha çok işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu ise, kısa süreli İşgücünün ve özellikle de kadınların, gereksinme ortadan kalktığında kendilerindcn hemen sıyrılınması gereken marjinal bir işgücü niteliği taşıdığı kanısını güçlendirmiştir. Birçok ülkede de, kamu yönetiminde çalıştırılan kısa süreliler ile memurlara uygulanan kuralların katılığı nedeniyle, düzenli olarak çalışmalarına karşın geçici sözleşmeler bağıtlanmıştır. Kısa süreli işgücünün tam süreliler için öngörülen çalışma koşullarından yararlanarnamaları olgusu, kimi ülkeleri kısa sürelileri koruyucu özel yasal düzenlemelere götürmüştür. Örneğin Fransa'da 13 Temmuz 1971 tarihli 17 Olive Robinson, a.g.m., s

12 56 AMME İDARESİ DERGİSİ yasa özel kesim toplu iş sözleşmelerine kısa süreli personelin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin maddeler konulmasını zorunlu tutmuş; 27 Aralık 1973 tarihli bir başka yasa da, haftada 20 ile 30 saat arasında çalışan kısa sürelileri, işten çıkarma ödencesi ile emeklilik ve sosyal güvenlik ödeme ve ödeneklerinin hesaplanmasında roloynayan kıdeme bağlı haklar yönünden tam sürelilere benzetmiş, istekleri üzerine yararlanabilmelerini öngörmüştür. Ayrıca ele alacağım ız 19 Haziran 1970 tarihli bir başka yasa ise, kısa süreli memurların çalışmasını düzenlemiştir; Danimarka'da kısa süreli çalışmayla ilgili başlıca kurallar işsizlik sigortası konusundadır. Hollanda'da da 1978'den beri haftada 25 saatten az çalışan kısa süreli ücretiler, işsizlik ödemeleri konusunda tam sürelilerle aynı haklardan yararlanmaktadırlar. F. Almanya'da tam zaman çalışmaya ilişkin tüm genel kuralların kısa süre çalışmaya ~ygulanacağı ilkesi kabul edilmiş; Birleşik Krallık'ta da 1977'den bu yana haftada en az 16 saat çalışanların personel indirimi ödencesi, sözleşmeyi bozma bildirimi, gerekçesiz işten çıkarmaya karşı koruma, işsizlik dönemlerindeki ödemeler, analık izni ve ücret konularında tam sürelilere tanınan haklardan yararlanabilmelerine olanak verilmiştiris. Kısa Süreli Çalıştırmanın Nedenleri, işverenlerin ve Sendikaların Tutumlan lşverenlerce kısa süreli personel çalıştırma yoluna gidilmesinin en önde gelen ve unutulmaması gereken nedenlerinden biri, İşgücü kıtlıjpdır araştırmasına göre birçok işveren, işgücü kıtlığına çözüm getirmek ve özel likle tam süre çalışamayan ya da çalışmak istemeyen evli kadınları emek p~yasasına çekmek amacıyla kısa süreli çalıştırma biçimine başvurmak iste mişlerdir. Avrupa ülkeleriyle, Kanada, ABı' ve Japonya'da, tam zamanlı görevleri yerine getirmek icin varolan nitelikli personel eksikliği de kısa süreli çalıştırma sistemine gidilmesinde etken olmuştur. Büro'nun 1973 anketinde de işverenleri kısa süreli işgücü kullanımına götüren etkenler arasında ilk üç sırayı genel işgücü kıtlığı, belirli personel kategorilerinde kıtlık ve işin yoğun olduğu dönemlerdeki personel kıtlığı almıştır 19 Kısa süreli çalıştırma biçimine başvurulmasındaki bu temel nedeni göz önüne alan Hallaire, işveren için ek bir düzenleme çabası gerektirmesi nedeniyle maliyeti daha yüksek olan kısa süreli çalışmanın yalnızca işgücü kıtlığı bulunan kesimlerde gelişebildiğini ve gelişeceğini, tam süre çalışmaya oranla «marjinal» bir çalışma olarak görülebileceğini ve genelolarak istihdam düzeyinin kısa süre çalışmanın yayılması üzerinde önemli bir etkisinin bulunacağını öne sürmüştür20 İşverenlerce kısa süreli çalıştırma sistemine başvurulmasının ikinci nedeni, işin oylumunun ve niteliğinin tam süre çalışılmasına olanak vermemesi, daha açık bir anlatımla çalışma koşullarının çok güç ve yoğun ya da pek sevimsiz olmasıdır. 18 Olive Robinson, a.g.m., s Aktaran Olive Robinson, a.g.ın., s John Haııaire, a.g.e., s. 75 ve 87.

13 KISA SüRELI ÇALIŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 57 Bunlar dışında, kapasitenin daha verimli kullanımı, tam süre çalışamayacak durumda olan nitelikli personelden yararlanmayı sürdürme ya da evlenen kadınların gereksinmelerini göz önüne alma, kısa süreli personel kullanımını daha verimli ve ekonomik bulma gibi nedenlerle de, işverenlerin bu çalıştırma biçimine başvurma eğiliminde oldukları anlaşılmıştır. Kısa süreli çalıştı."ma sistemi, temelde işgücü kıtlığına çare olmak üzere başvurulan bir yololmakla birlikte, bazı işverenlerce olağanüstü yönetsel ve başka giderler, üretim konusunda güçlükler, yüksek eğitim giderleri, örneğin iş giysileri gibi bazı yüksek donanım harcamaları, çalışmanın başında ve sonunda zaman yitirilmesi, gönüllü sosyal ödemelerin yüksek maliyeti, tam süreli personel içinde bütünleştirilmelerindeki güçlükler gibi nedenlerle sakıncalı bulunmuştur. Kimi işverenleri kısa süreli personel çalıştırma konusunda istekli davranmaktan alıkoyan bu sakıncaları yanında, 1963 araştırması işverenlerin, verimliliğin artmasını, doyumun yükselmesini ve özellikle hastalık yüzünden ortaya çıkan işe devamsızlıkların seyrelmesini kısa süreli çalıştırma biçiminin olumlu ve yararlı yanları olarak gördüklerini de ortaya koymuştur21 Sendikaların kısa süreli çalıştırmaya karşı tutumları ülkelere ve emek piyasasının özelliklerine göre değişkenlik göstermiştir. Kimi sendikalar bu konudaki görüşünü açıklamamış, kimileriyse kısa süreli çalıştırmanın yaygınlaştınlmasının, özellikle ücret de dahil olmak üzere kısa sürelilere tam süre çalışanlarla eşitlik ilkesi çerçevesinde davranılmaksızın ve iki işgücü arasındaki tüm dalavereli ve kötü niyetli yarışma önlenmeksizin, kısacası yasalarla ve toplu sözleşmelerle korunmaksızın yaygınlaştırılmasının ağır tehlikeler ve sakıncalar doğuracağını vurgulamışlardır. Bunlara göre işverenler, bunalım dönemlerinde tüm kadın personeli kısa süreli çalıştırma sistemine geçirebilirler. Kısa sürelilerin tam zaman çalışan personelin yerini almasından da çekinen sendikalar, bu çalıştırma sisteminin çok özenli biçimde düzenlenmesinin, tam sürelilerde kısa sürelilere daha olumlu davranıldığı yolunda bir izlenim doğmasına ve dolayısıyla bu personelin hoşnutsuzluğa sürüklenmesine yol açabileceğini belirtmişler, b'u nedenle de kısa süreli çalıştırına sisteminin düzenlenmesinde gerek çalışanların gerekse ilgili sendikaların ön onamının alınmasını zorunlu görmüşlerdir. Kısa sürelilerin rekabetinden çekinen birçok sendika, bu sistemin işin niteliğinin gerektirmediği mesleklerde de yaygınlaştırılmasının tam süre çalışan ücretlilerin konumunu tehlikeye sokacağını, hatta temelinden yıkacağını belirtmişlerdir. Yine, böylesi bir yavgınlaştırmanın, kadınların işgücünün marjinal bir öğesi olarak görülmeleri yolundaki eğilimi güçlendireceğini, kadın çalışmasının değersizleşmesi tehlikesinin bundan ileri geldiğini öne sürmüşlerdir. Sendikalar, kısa sürelilerin dayanışma bilincinden uzak olduklarını ve sendikal örgütlenmelerinin güç olduğunu, iyileştirilmesi için bir çaba harcamadıkları çalışma koşullarından genellikle eşit olarak yararlandıklarını da dile getirmişlerdir. Bununla birlikte kimi sendikalar, bazı ko 21 Kısa süreli işgücü kuilanımına karşı işverenlerin tutumu konusunda ayrıca bkz.: Bernard Schaefer - Joel Bouchaud, a.g."" s ; Claude Vimont - Agnes Gumouet, a.g.m., s

14 58 AM!\lE İDARESİ DERGİst ştıllarla işgücü kıtlığına çare olarak ve geçerli bir nedenle tam zaman ÇalıŞmayan kişilere bir uğraş sağlamak amacıyla bu çalıştırma sisteminin sınırlı biçimde uygulanmasına karşı olmadıklarını bildim1işlerdir22 FRANSA'DA' KAMU KESİMİNDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRE DENEYİMLERİ Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1963 incelemesinde de belirtildiği gibi, kısa süreli çalıştırma biçimi öbür sanayileşmiş ülkelere oranla Fransa'da yaygınlık kazanamamıştır. Kamu Hizmetlerinin Maliyet ve Verimliliği Hak kında Merkezi Soruşturma Komitesi'nin çeşitli raporlarına göre, tarım kesimi dışında haftada otuz saatin altında kısa süreli çalışanların toplam etkin nüfusa oranı, 1960'da % 6, 1966'da da % 5,9 idi. Daha sonraki yıllara ilişkin verilere göre ise, işgücünün tümü göz önüne alındığında, etkin nüfusun 1971'de % 5,9'u ( kişi), 1977'de de % 8,2'si ( kişi) kısa süreli çalışıyordu. Yanlızca ücretliler göz önüne alınarak hesaplandığında ise, kısa süreli çalışanların etkin nüfus içindeki oranının, aynı tarihler arasında % 4,8'den ( kişi) % 6,9'a ( kişi) çıktığı saptanıyordu2j Bu oranlar, henüz öbür gelişmiş ülkeler düzeyinde olmasa da, kısa süreli çalıştırma biçiminin Fransa'da da yaygınlık kazanmaya başladığını göstermektedir. Gerçekten 1975 verilerine göre, kısa süreli çalışanların oranı açısından Fransa'nın, OeDE ülkeleri arasında Danimarka (% 17), Birleşik Kral lık ('Hı 16,9) ve F. Almanya'dan (% 9) sonra, % 6,6'lık oranla dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir24 Bazı yazarlar bu gelişme nedeniyle kısa süreli çalışmanın Fransa'da yalın bir «istatistiksel merak" sayılamayacağını belirtmişlerdir25 Yazının bu ikinci bölümünde, Fransız kamu kesiminde önce kısa süreli çalıştırmanın çeşitli tipleri arasında en yalını olan yarım zaman çözümü ile başlatılan ve giderek sürenin esnekleştirilmesi ve yararlanabilecek kişiler kapsamının genişletilmesi doğrultusunda gelişen 1963, 1970, 1980 ve 1982 deneyimleri üzerinde durulacaktır Derieyimi: Yanm Zamanlı Stenodaktilograflar Fransa'da kamu yönetimi alanında «yanm zaman çalıştırına» biçiminin ilk uygulaması, 1 Mart 1963 tarihli ve sayılı, dört maddeden oluşan 22 Sendikaların, özellikle Fransız sendikalarının ve kimi kadın örgütlerinin kısa süreli ça.!ıştırma biçimi konusundaki tutumları için ayrıca bkz : Bernard Schacfer - Joel Bouchaud, a.g:e., s Philippe d'arvisenet, «Le Travail il Tcmps Partieh, Droit Social, No: 12. Decembre 1978, s. 403_ 24 Olive Robinson, a.g.m., s Bernard Tcyssie, «La Loi du 28 Janvier 1981 Sur le Travail il Temps Partiel» Drolt Social, No: 7-8, Juillet - Aoılt 1981, s Amerika Birleşik Devletleri. Avusturya, Belçika. Birleşik Krallık, Danimarka. F_ Almanya. Finlandiya, Fransa. Norveç ve Kanada gibi ekonomik yönden ilerlemiş çeşitli ülkelerde. kamu kesiminde kısa süreli çalıştırnıa biçimlerinin iş süresi. yasallaştırılma gerekçeleri. yararlanma koşulları, ücret, yükselme ve ilerlemeler. izinler ve em"kiilik hakları yönlerinden içerilli, yararlanacak memur kategorileri ve düzenlemeden doğan sorunlar gibi

15 KISA SüRELİ ÇALIŞTIIUAA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 59 çok kısa bir kararnameyle başlatılmıştır27 Yarım zaman deneyimi, Merkezi Komite'nin bazı kent ya da bölgelerdeki kimi hizmet ya da kurumlarla. sınırlı tutulması doğrultusundaki öneri ve öğütlerine uyularak28, aşamalı ve sakınımlı biçimde yer, zaman, kişi ve hizmet türü yönlerinden öngörülen sı Turlamalarla kamu kesiminde Fransız çalışma yaşamına bu kararnameyle girmiştir kararnamesine göre, yarım zaman çalıştırma biçiminin uygulama alanı, önce yer yönünden Paris'in iki departmanında (Seine ve Seine-et-Oise) bulunan devlet yönetimleri ve kamu kurumları ile sınırlandırılmıştır. Uygulamaya zaman yönünden de sınırlama getirilmiştir. Önce yalnızca 1963 yılı içinde bu yönteme başvurma izni verilmiş; ikinci aşamada ise, yarım zaman çalıştırmaya ilişkin kurallar, 14 Ekim 1963 tarihli yeni bir kararnameyle 31 Aralık 1964'e değin uzatılmıştır29 Bir üçüncü sınırlama da, bütçe kredilerinin sınırları içinde yarım zaman çalıştırına biçimine başvurulabilmesiyle ilgilidir. Bu olanaktan yararlanacak kişiler açısından bir sınırlama getiren 1963 kararnamesi, yalnızca steııodaktilograf çalıştırılmasına izin vermiştir. Daha açık bir anlatımla, yarım zaman çalışma ile gördürülecek tek bir hizmet belirlenmiştir. Ayrıca, o tarihte çalışmakta olan memurların bu rejimden yararlanmaları da söz konusu değildir. Yarım zaman çalıştırılacak stenodaktilograflar, sözleşme ile işe alınacaklardır. Haftalık çalışma süresi 22,30 saattir. Bu sürenin haftanın günlerine ııasıl böıüştürüleceği konusunda kararnamede herhangi bir açıklık yoktur. Sürenin kaç çalışma gününe bölüştürüıeceği yönetirnce belirlenecektir. Aylık ücret. 300 frank olarak belirlenmiştir. Bu tutar içinde, niteliği ne olursa olsun, ödenceler yoktur. Kolayca anlaşıldığı gibi, 1963 kararnamesiyle gerek hizmet alanları, gerekse kişi yönünden kapsamı açısından çok sınırlı biçimde başlatılan yarım zaman çalıştırma, ücret ve çalışma koşulları açısından çok katı bir rejim niteliği taşımıştır. Sınırlı ve devlet memurluğu dışındakilere özgü bir deneyim olarak başlatılan yarım zaman çalıştırına uygulaması, bu katı niteliğinin doğal ve olağan sonucu olarak, tam bir başarısızlıkla noktalanmıştır. Gerçekten de, 1964 yılı sonunda, yarım zaman çalıştırılan sözleşmeli stenodaktilograf sayısının sadece 9 kişi olması bunu ortaya koymaktadır deneyinin kesin başarısızlığının temel nedenleri şunlardır: Herşeyden önce, öngörülen 300 franklık aylık ücret çok düşük bir tutardı. Bu çeşitli konular açısından karşılaştırmalı bir incelemesi için bkz: Marion Janjic, a.g.m., s "Stenodaktilograf1arın Yarım Zaman Çalıştırılma Koşullarına İlişkin» bu kararname metni için bkz: Journal Offlclel de la Rebupııque Françalse, 6 Mart 1963, No: Comite Central d'enguete Sur le CoM et le Rendement des Services Publics, 6e Rapport, La Documentation Française, Paris, 1963, s Journal Offtclel de la Republique Française, Lois et Deerets, IS Octobre 1963, s

16 60 AMME İDARESt DERGİS! ücret, o tarihte Paris'te ev hizmetleri gören bir kadına ödenen ücretin ancak üçte birine denkwo. Öte yandan, 1963 kararnamesiyle belirlenen 300 franklık ücret, kararnamenin yürürlükte kaldığı ve süresinin uzatıldığı dönemde, memur ücretlerinin bir çok kez gözden geçirilmiş ve artırılmış olmasına karşın, değişmemiştir. Şunu da ekleyelim ki, eğer yarım zaman çalıştırılan stenodaktilograf evli ve üç çocuk annesi bir kadın ise, 97,25 franklık tek ücret ödeneğini (aile yardımı ödeneğini) de yitirecektir. Ayrıca, üc reti çalışan eşininkiyle birleştirilerek vergilendirileceğinden, sonuç olarak eline ayda 150 Frank dolayında bir para geçecektir3!. Ücretin bu denli düşük tutulması ve değişmezliği, bu sınırlı deneyimi daha başında başarısızlığa mahkum etmiştir. Yeni Çözüm Arayışlan 1963 sınırlı deneyinin kesin bir başarısızlıkla sonuçlanması, ilgilileri bu konuda yeni çözümler aramaya ve geliştirmeye; kısa süreli çalıştırma biçimini, daha geniş bir çerçevede incelemek ve daha köklü bir düzeltime gitmek gereği üzerinde durmaya yöneltmiştir. Ancak bu arayışlara, bulunacak çözümün ivedi nitelik taşımaması, tek çözüm yolu olacağına inanılmaması, herşeye karşın yine de son derece öl çülü ve sakınımlı hareket edilmesi ilkeleri egemen olmuştur. Fransız devlet memurluğu, çalışma süresi yönünden katı bir sistemdir. Fransız memuru, ilkece tam süre çalışan bir kişidir. Kısa süreli çalışma yapan bir kişi, memur değildir. Statü güvencelerinden yararlanma, yönet sel yaşamda kariyer yapma ve iş güvencesi yönlerinden tam süre çalışanlar ile kısa süre çalışanlar arasında katı bir ayırım vardır ve anılan olanaklar yalnızca tam süre çalışan memurlara (titulaires) tanınmıştır32 Eğer memur, hizmeti tam süre çalışarak yerine getiremiyorsa, kesin olarak hizmeti bırakmak zorundadır. Bu bırakma ise, «açığa alınma» (disponibilite) konu muna geçmekle olabilir. Ancak açığa alınan bir memur, göreve geri dönme hakkını korusa da, ücretinden başka, yükselme ve emeklilik haklarını da yitirir. Bu yönden, açığa alınma memur için maliyeti çok yüksek olan bir konumdur. Maliyet yüksekliği yönetim için de söz konusudur. Özellikle, açığa alınma hakkından yararlanamayan bir kadın memurun, örneğin çocuğu ya da eşi hastalandığında göstereceği devamsızlıklar, kamu hizmetinin sürekliliğini aksatmakla kalmayacaktır. Bu devamsızlıkları nedeniyle kadın memurlar, gerçekte tam siireli çalışma ücreti karşılığında fiilen eksik süreli çalışma yaptıklarından, yönetim açısından da maliyeti yükseltmiş olacak lardır33 30 Comite Central d'enquete Sur le CoM et le Rendement des Services Publics, 7e Rapport, La Documentation Française, P~ris, 1967, s Dominique Latournerie, «L'Administration et le Travail il Temps Partie!>" (Hizmete Özel çoğaltma Bir Rapor), Fevrier 1966, s. 9; Bernard Schacfer. Joel Bouchaud, a.g.e., s _ 32 Marceau Long - Laurent Blanc, L'Econornie de la Fonetlon Publique, Collection Sup., PUP, Paris, 1969, s Dominique Latournerie, a.g.r., s. 2 5.

17 KISA SÜRELt ÇALIŞTlRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 61 Açığa alınmayı isteme hakkı, memur niteliği ile tam süre çalışma zorunluluğu arasındaki katı ilişkiyi bir parça yumuşatmayı amaçlayan bir çözüm olarak, 14 Şubat 1959 tarihli bir kararname ile, beş yaşından küçük bir çocuk büyütmek isteyen kadın memurlara 2 yıllık bir süre için tanınmıştır. çocuğun sürekli bakım gerektiren bir hastalığı için de, memur kadınların aynı haktan yararlanmaları olanaklıdır. Bu durumdaki kadın memur ücretini alamaz. Ancak aile ödeneklerini alabilir. Bu kuralın da, kadın memurların yönetim açısından kronik bir nitelik taşıyan "devamsızlık" sorunlarını çözmekten uzak olduğu ortadadır. İşte bu yetersizlik, ilgillieri Özellikle bu sorunu çözmeyi amaçlayan yeni ve daha köklü çözümler aramaya götürmüştür. Önerilen çözüm yollarından biri, açığa alma ya da alınma konumu çerçevesinde, bunun yumuşatılması yoluyla bulunmaya çalışılmıştır deneyimi sonrasında (Şubat 1966'da), kendilerine tanınan yasal haktan yararlanarak açığa alınan kadın memur sayısının ls.ooo'ne ulşmış ve bunun da hizmetin sürekliliğini aksatmış olması göz önüne alınarak, "yarı - açığa alınma" adında yeni bir konuınu yasaya koymanın zorunlu olduğu belirtilmiştir34 Kısa süreli çalıştırına biçiminin en yalın çözümlerinden biri olan "yarım zaman çalışma» kavramı çerçevesinde düşünüıen yarı - açığa alınma konumunun içereği konusundaki öneriler şuıılarclı35 : Yarı açığa alınmış memur, tam süreli memurlar için yasalarda öngörülen çalışma süresinin yarısına eşit bir süre çalışacaktır. Bu yarı sürenin iş saatlerine bölüştürülmesinde, özellikle iki buçuk işgününde toplanmasına olanak vermek amacıyla esnek davranılacaktır. Ücret ve ödencelerin yarısını alacaktır. Bu konumda geçen süre, yükselmeler için öngörülen normal sürenin yarısına eşit sayılacaktır. Örneğin, bir yıllık normal kademe ilerlemesi için iki yıllık yarım zaman çalışma süresi gerekecektir. Emeklilik keseneği fiilen alınan ücret üzerinden ödenecektir. Emeklilik hakkımn kazanılması açısından, bu konumda geçen süre tam zaman çalışılmış gibi göz önüne alınacak, ancak emekli aylığı için yarım süre olarak hesaplanacaktır. Yarı açığa alınma konumundaki memur, hizmet olarak karşılanan sosyal güvenlik ödemelerinden bu konumu süresince aynen tam süre çalışanlar gibi yararlanacaktır. Yarı açığa alınma konumu, bazı durumlarda bir «olanak» niteliği taşıyacağından, yönetim hiz metin gereklerini göz önüne alarak bu konudaki istekleri geri çevirebilecektir. Bazı durumlarda ise, açığa alınmada olduğu gibi, bir «hak» niteliği taşı yacaktır. Yarı açığa alınma konumundan yararlanacaklar sınırlı biçimde ve açıkça belirlenecektir. Öncelikle kadın memurlar ile sakatlar kapsama alınacaktır. Özellikle beş yaşından küçük bir ya da birden çok çocuğu obn kadın memurlara bu konumda çalışma bir hak olarak tanınacaktır. Aynca, anne Marceau Long, «Note Sur l'emploi 11 Temps Partİel des Femmes Fonctionnaİres» (Hizmete Özel Bir Rapor), 3 Fevrİer 1966, s. 2. 3S Dominique Latournerie, a.g.r., s

18 62 AMME İDARESİ DERGİst masalar da eşının ağır hastalığı ya da bir kaza geçirmesi gibi durumlarda da, kadın memurlar bu olanaktan yararlanacaklardır. Ne var ki, ilk deneyimden yedi yıl sonra bulunan çozum, yarı açığa alınma komununun yasaya eklenmesi değil, yarım zaman çalışma olanağının getirilmesi olmuştur Deneyimi: Yanm Zamanlı Memurlar Yarım zaman çalışma olanağının yeni bir deneyim olarak kamu kesimin de uygulamaya konulması iki temel nedenle açıklanmıştır36 Yönetimi ilgilendiren ve yönetimin özellikle iş süresi yönünden varolan katı yapısının yumuşatılmasmı amaçlayan birinci neden, görevini tam süre çalışarak yerine getiremeyecek durumda olan memura, açığa alınmasını istemesine gerek kalmaksızın, çalışmasını sürdürme olanağı sağlayacak bir ara çözüm sunulmasıdır_ Bu yolla, yönetim açısmdan maliyeti yüksek olan hizmetten aynimalar azalacak ve toplam etkin kadın nüfusun yönetimde çalışan yarısına yakın (% 49) bölümünün kronik devamsızlık sorununa da çare bulunmuş olacaktır. Memurlar açısından söz konusu olan ve ilkiyle bağlantılı ikinci nedense, yarım zaman çalışma olanağımn özellikle çok sayıdaki anne memurların durumunun düzeltilmesi, daha açık bir deyişle kadın istihdamına süreklik kazandırılmasıdır. Bu iki nedenin altında yatan temel düşünce, 1970 yasasının yazanakçısının anlatımıyla, bugüne değin olduğu gibi insanın işe, çalışmaya değil, işin, çalışmanın insana uyması, uyarlanmasıdır deneyiminin kesin başarısızlıgı sonrasındaki arayışlar, 1970 yılında daha ileri bir adım niteliği taşıyan ve Chaban - Delmas hükümetinin "yeni toplum» görüşünün önemli verilerinden biri olarak sunulan yarım zaman çalışmanın kabul edilmesiyle sonuçlandı. Önerilen öbür çözümleri uzlaştırıcı bir nitelik taşıdığı belirtilen yanm zaman rejimi, bir dizi araştırma ve anket verilerine dayanılarak yasalaştırıldı. Yönetim, yarım zaman çalışmayı özellikle kadın memurların devamsız Iığma bir çare olarak düşünürken, kadm memurlar da bu rejime aile ve çalışma yaşamının bağdaştırılmasını sağlayacak bir olanak gözüyle bakmışlardır. Yasa öncesinde (1965) kadın memurlar üzerine yapılan bir ankete göre, yarım zaman çalışmaya evli kadınlar bekar ve dullardan daha çok ilgi göstermişlerdir. Çocuk sayısının aıtmasına ve çocukların küçük yaşlarda bulunmasına göre bu ilgi daha da anmıştır. Bu konuda yapılacak düzenlemelerin içeriği açısından anketin ortaya koyduğu daha önemli ve anlamlı sonuç ise şu idi: Evli kadınların % 60.4'ü, evli olmayanların da % 53'ü yarım zaman çalışmanın ek kesenek ödeyerek tam emeklilik hakkı verecek biçimde. düzenlenmesinden yana olduklarını açıklamışlardır. Buna karşılık, M Rapport fait par M. TIBERI. No: 1077, Assemblce Nationale, Seeonde Session Ordinaire de , (Le Projet de Loi [No: 1022] Relatif cı l'exercicc de Fonctions cı Mi-temps par les Fonetinnaires de I'Etat), s Jounıaı Officlel, nebats Parlementalres, Assemblee Nationale, Seance du 21 Mai 1970, (Exercice de Fonctious lı Mi - temps par les Fonctionnaires de l'etat, Discussion d'un Projet ele Loi), s

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre 4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları Muzaffer KOÇ * /İbrahim GÖRÜCÜ ** ÖZET: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER Kamil ATEŞOĞULLARI Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanlık Danışmanı EĞİTİM YAYINLARI:2 İÇİNDEKİLER Tarihçe

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını '* İki ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AÇILIŞ BİLDİRİSİ ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mesut Gülmez Bu bildiride; diğer tüm insan haklarından somut ve eylemli olarak

Detaylı

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI Kenan YILDIRIM GİRİŞ Uluslararası pazarlara sunulan ürün ve hizmet fiyatlarında, ülkelerin ekonomik farklılıkları ile çalışanların iş yaşamlarında

Detaylı

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL GÜVENLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri GİRİŞ Devletin temel amacı sınırları içinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinmelerini karşılamaktır. Devlet bu amacını kamu hizmeti sunarak yerine

Detaylı

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER M. Bülent ALPAR KAMU-ĐŞ Uzmanı GĐRĐŞ Đkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanan Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, 1990'lı yıllara gelindiğinde

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme Prof. Dr. Ali GÜZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Giriş Sosyal Güvenlik Reformu, sosyal güvenliğin oluşum evreleri ve temel amaçları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ESNEKLİGİN İŞLETME VERİMLİLİGİ ÜZERİNE ETKİLERİ:

ESNEKLİGİN İŞLETME VERİMLİLİGİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÇALIŞMA HAYATıNDA ESNEKLİGİN İŞLETME VERİMLİLİGİ ÜZERİNE ETKİLERİ: KARŞıLAŞTıRMALı BİR ÇALIŞMA Şevki ÖZGENER " Özet: Bu makalenin amacı, çalışma hayatında esnekliğin işletme verimliliği üzerine etkilerini

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA CAN ŞAFAK Kısmi süreli çalışma, tarihsel kökleri bakımından genel olarak iş sürelerinin sınırlandırılması ve kadının çalışma hayatına atılması

Detaylı

Fotoğraf: Ercan Arslan

Fotoğraf: Ercan Arslan D O S Y A Fotoğraf: Ercan Arslan KAYITDIŞI İSTİHDAM DOSYA (makale) ENFORMEL SEKTÖR, ENFORMEL İSTİHDAM: ORTAYA ÇIKIŞ ve YAYGINLAŞMA NEDENLERİ * GÜLAY TOKSÖZ Prof. Dr. Ankara Üniversitesi SBF, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ AVRUPA DA KISMĐ ÇALIŞMA VE UYGULAMANIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ Doç.Dr.Ayşe ÜNAL Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu I- GĐRĐŞ Günümüzde çekirdek işçilerin normal (standart) çalışma biçiminin gerektirdiği

Detaylı

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar DOSYA SOSYAL GÜVENLIK Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası Aziz Çelik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI İZGİ * The Last Developments In Turkish Social Security System Abstract Social security is a universal need from the first human

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE VE SOSYAL TARAFLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLI TEFTİŞ SONUÇ RAPORU

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE VE SOSYAL TARAFLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLI TEFTİŞ SONUÇ RAPORU ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE VE SOSYAL TARAFLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLI TEFTİŞ SONUÇ RAPORU Yayın No:58 ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ NEDEN KALDIRMAK İSTİYORLAR, BİZ NE İSTİYORUZ? TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İŞÇİ DAYANIŞMA MERKEZİ, EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1- KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASININ GEÇMİŞİ

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures AVRUPA BĐRLĐĞĐ SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ VE TÜRKĐYE: HARCAMALAR ÜZERĐNDEN KARŞILAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞCI Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Sosyal

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı