KISA SÜREli ÇALlŞTIRMA VE FRANSA'DA KAMU KESIMINDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA SÜREli ÇALlŞTIRMA VE FRANSA'DA KAMU KESIMINDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRELI"

Transkript

1 KISA SÜREli ÇALlŞTIRMA VE FRANSA'DA KAMU KESIMINDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRELI ÇALIŞMA DENEYiMLERI Mesut GÜLMEZ* Kısa süreli çalıştırma biçiminin Türk çalışma yaşamı gündemine alınması çok yeni bir olgudur. Yanılmıyorsak konu ilk kez, bugün daha da ağır, boyutlara varan yurtiçi toplam işgücü artığının kişi ile % I8,17'lik bir orana yükseldiğinin belirtildiği 1982 Programı'nda, dolayısıyla bir resmi belgede yer almıştır. Bu sorun için ancak «yapısal bir değişme (nin) tek çözüm yolu olaca(ğını») vurgulayan Program, öngördüğü önlemler arasında, «çalışma hayatımıza esneklik sağlanması, part - time ve esnek zamanlı çalışma statülerinin çalışma mevzuatına getirilmesi için gerekli değerlendirmeler (in) yapıl (masına») da yer vermiştir!. Aynı yılın sonlarına doğru, T.C. Başbakanlık Kamu Yönetimi Yeniden Düzenleme Koordinasyon Başkanlığı'nın, DPT sorumluluğunda oluşturulan Genel İstihdam Komisyonu'nun çalışma ilkelerini gösteren bir yazısında, anılan Komisyon'un amacına ulaşması için «çalışma hayatına esneklik sağlamak, part -time ve esnek zamanlı çalışma statülerini mevzuatımıza yerleştirmek» ilkesine de yer verilmiştir. Böylece resmi gündeme giren kısa süreli çalıştırma biçimi, her geçen gün daha da büyüyen işgücü artığı ve işsizlik sorunlarına sihirli bir çözüm olarak zaman zaman basına da yansımaktadır. Ülkemizde bu alanda ilk somut adımların atılmasından ve kimi yasal düzenlemelere girişilmesinden önce, kırk yıla yaklaşan bir süreden beri çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen uygulamaların ve deneyimlerin, karşılaşılan sorunlarla birlikte yakından bilinmesinde yararlar bulunduğu açıktır. Amacı böylesi bir gereksinmeyi karşılamak olan bu yazıda, kısa süreli çalıştırma biçiminin uluslararası düzeyde ele alınıp incelenmesi konusundaki gelişmelere kısaca değindikten sonra, bu kavramın tanımı üzerinde durulacak ve bu alanda en kapsamlı ve ayrıntılı ilk karşılaştırmalı bilgileri veren Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1963 incelemesinin verileri özetlenecektir. * Doç. Dr., TODAIE Öl!retim ÜyesI. ı 1982 Programı, DördUncU Beş Yıllık Kalkınma planı ( ), DPT Yayını, No: İ832, Ankara, 1982, s, 301.

2 46 AMME İDARESİ DERGİst Sonra da, bu çalıştırma biçiminin çok değişik tipleri arasında en yalınını ve uygulanabilirlik yönünden en kolayım oluşturan yarım zaman çalışmanın kamu kesiminde uygulanması konusundaki Fransız deneyimleri ele alınacaktır. TARİHÇE VE TANIM Kısa Tarilıçe Kısa süreli çalıştırma biçimi, İkinci Dünya Savaşı ertesinden beri Uluslararası Çalışma Bürosu'nun gündeminde yer alagelen bir sorun olmuştur yılında kadınların istihdamı konusunda yapılan bir uzmanlar toplantısmda üzerinde durulan kısa süreli çalıştırma, 1951'de yine aynı konuya ilişkin bir başka uzmanlar toplantısında özellikle çalışan kadınların aile ve meslek yaşamlarını uzlaştırıcı bir araç olarak incelenmiştir. Birleşmiş Milletler Kadın Kondisyonu Komisyonu da, 1952'den başlayarak bu istihdam biçimiyle ilgilenmiş ve Uluslararası Çalışma Bürosu'nun bu konuda kendisini bilgilendirmesine karar vermiştir yılında yapılan 38 inci Uluslararası Çalışma Konferansı toplantısında ise, kadınların kısa süre çalıştırılrnasıyla ilgili bir karar kabul edilmiş ve Büro'nun bu alandaki çalışmalarını sürdürmesi istennıiştir. Bunun sonucunda, kısa süreli çalıştırma sorunu kadın istihdamına ilişkin olarak bir yıl sonra yapılan bir uzmanlar toplantısında, gündemin ilk sorunu olarak yer almış ve incelenmiştir. Sorunla ilgisini kesmeyen Birleşmiş Milletler Kadın Kondisyonu Komisyonu, 1961 yılındaki 18 inci toplantısında kabul ettiği bir kararda, Uluslararası Çalışma Örgü1Ü'nünbu konuda yeni bir inceleme yapabilecek güçte olduğu umudunu dile getirmiştir. Uluslararası Çalışma Bürosu da bu incelemeyi gerçekleştirmeyi üstlenmiş ve bu amaçla hazırladığı soru kağıdına, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülkeden 30 Haziran 1963'de yanıt almış tır2 İşte kısa süreli çalıştırına biçimi konusunda en ayrıntılı ve karşılaştırmalı ilk bilgiler, Büro'ca hazırlanan soru kağıdına verilen yanıtlara dayanarak yapılan incelemede bulunmaktadır. Bu inceleme, iş süresi, işin sürekliliği ve düzenliliği yönlerinden kısa süreli çalıştırma bi<;:iminin çeşitli ülkelerde nasıl düzenlendiği ve uygulamadaki yoğunluk derecesi, bu yönteme bağlı olarak çalışanların cinsiyet, yaş, mesleksel nitelik ve aile durumuyönlerinden taşıdıkları özellikler; ücret, izinler ve iş güvencesi gibi çalışma koşulları açısından durumun ne olduğu, sosyal güvenlikle ilgili sorunların nasıl çözüme bağlandığı, kısa süreli çalışma yapmanın nedenleri ile bu sorun konusunda gerek işveren çeneleri ile sendikaların ve gerekse bu çalıştırma biçimini seçenlerin tutumları gibi konularda dünyadaki du. rumu il~ kez karşılaştırmalı olarak ortaya koyması yönünden önemlidir. 2 Alınan yanıtlara dayalı karşılaştımıalı inceleme, Uluslararası Çalışma Dergisi'nde iki yazı olarak yayınlanmıştır: «Etude Comparative de l'emploi il Temps Partiel: I», Revue InternatIonale du Travall, Volume LXXXVIII, No: 4, Octabre 1963, s ; <Etude Comparative de J'Emploi lı Tcmps Partiel: rı», Revue Internationale du Travall, Volume LXXXVIII, No: 5, Navembre 1963, s i8.

3 KISA SÜRELİ çalıştırma VE FRANSIZ' DENEYİMLERİ 47 Kısa süreli çalıştırma biçimi izleyen yıllarda da gerek OCDE" gerekse Uluslararası Çalışma Bürosu gündemlerinde yer almıştır. J. Hallaire'in 1968'de yayınlanan kitabı, bu çalıştırına sisteminin 19S0'li yıllardan başlayarak bu ülkelerde genişleme,eğilimi taşıdığını ortaya koymuş3, Büro'nun sonuçlarını 1973 yılında açıkladığı uluslararası bir anket de, kısa süreli çalıştırmanın sanayileşmiş ülkelerde sürekli biçimde ilerlediğini ve yaygınlaştığını göstermiştir". Avrupa Topluluğu ülkelerindeki uygulamaya ilişkin olarak 1975 yılında yapılan 'bir başka anket de, dokuz ülkede toplam olarak kısa siireli olarak çalışan kişi bulunduğunu, bunların 'inin kadın olduğunu, işgiicüniin onda birine yakınınm (% 9,4) kısa siireli çalıştığını, kısa süreli çalışan kadın işgücünün gerek toplam işgücüne oranının (% 23,6), gerekse kısa süreli işgücüne oranının (% 86,72) açık biçimde erkeklerden yüksek olduğunu ortaya koymuşturs. Kısa süreli çalıştırına biçiminin bu kısa tarihçesi, konunun gerek uluslararası, gerekse ulusal düzeylerde ele alınmasından başlayarak, temelde kadınların çalışması ve bundan' kaynaklanan özgül sorunlar bağlamında gündeme geldiğini açıklıkla ortaya koymaktadır. Kısa ve tam süreli çalışan kişilerin Avrupa Topluluğu ülkelerinde cinsiyet yönünden dağılımını veren arka sayfadaki çizelge, bunu sayısal boyutuyla göstermektedir. Tanım ve Öğeler Uluslararası Çalışma Bürosu'nun karşılaştırmab incelemesi, kısa süreli çalıştırma biçiminin tüm ülkelerce benimsenmiş ev rensel bir tanımının bulunmadığını, uygulandığı birçok ülkede de yasalarca bu kavramın bir tanımınm verilmediğini ortaya koymuştur. Çünkü bu çalıştırına biçimini, örneğin yalnızca süresini gözönüne alıp genelolarak tanımlamak olanaksızdır. Gerçekten, bu alanda çeşitli ülkelerde çok değişik uygulamalar bulunduğu, başka bir anlatımla sürenin normal haftalık ya da günlük çalışma süresinden ne denli kısa olması durumunda bu çalıştırma biçiminden söz edilebileceğikonusunda görüş ve uygulama birliği bulunmadığı, Büro'nun 1963 incelemesiyle de ortaya konmuştur. Örneğin K anada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iş istatistikleri, haftada 35 saatten az süreli çalışanları bu kavram içinde düşünürken6, Japorıya'da 34 saatin altında kalan, Yeni Zelanda'da işkolundaki normal çalışma süresinin dörtte üçünden düşük olan Birleşik Krallık'ta ise haftada 30 saati aşamayan çalışmalar kısa süreli çalıştırma biçimi olarak nitelendirilmiştir. Buna karşılık Avusturalya gibi kimi ülkeler, haftada 20 saatten daha düşük bir sınır belirlemişlerdir. 3 John Hallaire, L'Emploi II Temps Partlel, (Son İmportance, Le" Probleıns qu' il Souleve), OCDE, ~aris. 1968, 4 Bizim göremediğiıniz bu araştırma için bkz.: Bureau International du Travail, Part - time Employement: An International Survey, ILO, W.4, Geneve, S Olive Robinson, «L'Emploi it Temps Partiel Dans la Communautc Europeenne», Revue Internationale du Travall, Volume 118, No: 3, Mai-Juin 1979, s ABD için ayrıca bkz.: Amy Hewes,.Les Travailleuses it Tcmps Particl aux Etats - Uni,>" Revue Internationale du Traval1, Volume LXXXVI, Novembrc 1962, s. 493.

4 ÇiZELGE - AVRUPA TOPLULUGU ÜLKELERiNDE TAM VE KISA S'ÜRE ÇALıŞANLARıN DAGILlMI (1975, Bin Kişi) Tam Süre Çalışanlar Kısa Süre Çalışanlar Genel Ülkeler Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Belçika % Birleşik Krallık % Danimarka % F. Almanya % Fransa % Hollanda % İrlanda % İtalya % Lüksemburg ~/o AVRUPA TOPLULUCU TOPLAMı % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 40 4, ,6 7 5, ,4 14 0, ,2 24 1, , ,1 49 1,5 14 1, ,7 1 0, , , , , , , , , , , ,6 100 KAYNAK: Olive Robinson, a.g.m., s. 320 (Tablo 1).

5 KISA SüRELİ ÇALIŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 49 Büro'nun 1973 anketi de, kısa süreli çalıştırma sorununa yaklaşımın ülkeden ülkeye belirgin biçimde değiştiğini ortaya koymuştur. OCDE ülkelerini kapsayan araştırmada da, normal ya da yasal iş süresinin altında bir süre ile yapılan günlük ya da haftalık çalışmayı bu kavram içinde düşünen ülkeler yanında, belirli bir iş saati tavanına göre ya da belli bir taban ve tavan süre arasında olmak üzere yahut haftanın bir bölümünde yapılan çalışmaları da kısa süreli çalışma olarak gören ülkeler bulunduğunu, dolayısıyla da değişik amaçlar için aynmlı tanımlara ya da nitelernelere yer verildiğini açığa çıkarmıştır araştırması kısa süreli çalıştırma kavramı içine, indirilmiş çalışma sürelerine göre yapılan çalışmaların girip girmediği konusunda da, evrensel bir tanımı güçleştiren uygulama ayrımları bulunduğunu ortaya koymuştur. Örneğin Kanada ve ABD'nde bu istilıdam biçimine Hişkin bazı çalışma istatistikleri, indirilmiş iş süresi rejimine bağlı olan işletmelerde çalışanlar ile hastalık yüzünden ortaya çıkan geçici devamsızlıklar1a tüm hafta çalışmayanlan kapsarken, F. Almanya, Avusturya, Belçika, İsveç ve Portekiz'deki istatistikler indirilmiş çalışma süresi rejimine göre çalışanları bu istihdam biçimi kapsamına almıyordu. Tanımı güçleştiren bir başka ayrım, rastlantısal çalışmalar konusundaydı. Örneğin F. Almanya gibi bazı ülkelerdeki istatistiksel veriler, bu tür düzensiz çalışmaları söz konusu istihdam biçimi içine almazken, ABD ve İtalya'da görünüşte kısa süreli çalıştırma kavramı dışında tutulmamışlardır. Öte yandan, kısa süreli çalıştırma sistemine ilişkin sayısal veriler çerçevesinde, birçok durumlarda normal çalışma süresinden daha kısa süre çalışılmasının kişilerin isteğine bağlı olup olmadığını ayırmanın olanaksız oluşu da, tanımı güçleştiren bir başka noktaydı. Özellikle eksik istihdamın temel bir sorun olduğu gelişme yolundaki ülkelerde, kısa süreli çalışmanın kişilerin özgür iradesinden kaynaklanmaması, bu konuda temel güçlüğü oluşturuyordu. Tüm b~ nedenlerle Büro, 1963 incelemesindeki verilerin evrensel geçerliliği olacak karşılaştırmalar yapmak ve kimi genelleştirmelerc gitmek için yeterli olmadığını, yalnızca kısa süreli çalıştırma biçimi konusunda çeşitli ülkelerdeki durumu ve eğilimi aydınlatmayı amaçladığını ve bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini haklı olarak vurgulamış ve özetlenen bu aynmiara karşın kavramı şöyle tanımlanmıştır:.«genel kural olarak kısa süreli çalıştırmadan (istihdamdan), normal çalışma süresinden önemli ölçüde kısa bir işgünü ya da iş haftası boyunca, düzenli ve isteğe bağlı olarak yapılan çalışma anlaşılır»8. Kısa süreli çalıştırma sisteminin, konuya ilişkin sonraki araştırmalarda ve incelemelerde yinelcnen9, dolayısıyla da genel bir kabul gördüğü anlaşılan bu tanımında, birarada bulunması gereken üç temel öğe vardır: 7 Olive Robinson, a.g.m., s \.ı:ıtude Comparative... l», s Örneğin bkz.: Bernard Schaefer - Joel Bouchaud, Le TravaU lı. Temps Partiel, Notes et Etudes Documentaires. Ko: 3228, 19 Octobre 1965, La Documentation Française, Paris,

6 50 AMME İDARESi DERGiS! - Sürenin normal çalışma süresinden önemli ölçüde kısa olması, - Çalışmanın düzenli olarak yapılması, - Çalışmanın isteğe bağlı (gönüllü) olarak yapılması. Kısa süreli çalıştırma sistemi,herşeyden önce süresinin normal haftalık ya da günlük çalışma süresinden önemli ölçüde, belirgin biçimde kısa olması dolayısıyla ayrı ve yeni bir çalıştırma sistemi oluşturur araştırması, kısa süreli çalıştırına biçimine ilişkin çeşitli istatistiklerde ortalama sürenin genellikle normal ya da yasal tam zaman çalışma süresinin yarısı dolayında toplandığını ortaya koymuştur. Örneğin Arjantin'de kısa süreli.;alışanlar haftada 20 ile 30 saat ve Avusturalya'da 20 ile 24 saat arasında değişirken, Kanada'da kadınlar için ortalama olarak haftada 20 saat, F. AImanya'da 24 saat, İsveç'te ise 30 saat idi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1962 yılında kısa süreli çalıştınna biçimine düzenli olarak bağlı bulunmayanlar, haftada 15 ile 18 saat arasında çalışıyorlardılo. Avrupa Topluluğu ülkelerinde de, 1975 yılında, kısa süreli çalışma yapan kişiler için haftalık ortalama iş süresinin 22.1 saat olduğu saptanmıştı ll Bu çalıştırma sisteminin süre öğesi açısından yalnızca çeşitli ülkeler arasında değil, aynı ülke içinde kesimler arasında da çok ayrımlı uygulamalar bulunabileceğine değindikten sonra, özellikle bir başka nokta üzerinde daha durmak gerekir. O da, emek piyasasının durumuna ve niteliğine göre kısa süreli çalıştırma biçiminin çok değişik tipler çerçevesinde uygulanmakta olması, bu konuda tek tip bir sistemin bulunmamasıdır. Bu yönteme, örneğin günün birkaç saatinde ya da haftanın bazı günlerinde çalışma biçiminde başvurulabileceği gibi, işlerin aşırı yoğunluk kazandığı günlerin kimi çalışma saatlerinde ya da haftanın kimi günlerinde ek işgücü kullanımı biçiminde de başvurulabilir. Kısa süreli çalıştırma sisteminin çeşitliliği, hizmet ve işin gerekleri gibi ekonomik etmenlerden kaynaklandığı kadar, bu yönteme bağlı olarak çalışmak isteyen kişilerin özel durumlarından ve gereksinmelerinden, kısacası kimi toplumsal düşüncelerden de ileri gelmiştir. Kısa süreli çalıştırma biçimi, ikinci öğesini oluşturan "düzenlilik» ile, kısmen işsiz kalmadan, geçici ve mevsimlik çalışmalardan ayrılır. Başka bir anlatımla bu öğe, belirli bir zaman kesiti içinde yapılması ve bitirilmesi gereken ya da niteliği yönünden belli süre içinde biten çalışmaların bu kavram dışında tutulmasını gerektirir. Çünkü geçici işlerde çalıştırılan kişiler, genellikle tam zaman çalıştırılırlar ve söz konusu işler bitince de tümüyle özgürleşirler. Düzenlilik öğesi bulunmadığı için de, bunları kısa süreli çalıştırma kavramı dışında tutmak gerekir. Bunun gibi; rastlantılara bağlı olarak düzensiz biçimde yapılan çalışmaları da kısa süreli çalıştırma içinde düşünmemek gerekir. 1965, s. 5; Claude Vimont - Agnes Guillouet, «Situation Aetuelle de l'emploi il Ternps Partiel Dans le Seeteur des Services, Perpectives d'avenin>, Revue Française des Affaires Sociales, No: 3, 1968, s. 19; Mesni!- Grente, «Enquete Sur le Travail Feminin a mi-temps», Vie Sociale, LO Oetobre 1965, s. 399; Pierette Sartin, «Le Travail lı Temps PartİeI., La Revue Adrninistrat1ve, 1964, S. 414; Marion Janjic, -Le Travail lı Ternps Partiel Dans la Fonetion Publique», Revue Internatlonale du TravaU, Volume 105. No: 4, 1972, s «Etude COmparative... h, s Olive Robinson, a.g.nı., s. 322.

7 KISA SURELf ÇALıŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 51 Bununla birlikte 1963 araştırmasında, kimi ülkelerde geçici ya da rastlantısal işlerin kısa süreli çalıştırma biçimine bağlı olarak gördürüldüğü de saptanmıştır. Ancak kanımızca kısa süreli çalıştırma sistemini, sürekli nitelik taşıyan işler ve hizmetlerin düzenli olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlemek, ekonomik konjonktürden etkilenmeyen ve yapılacak işin sonucuna bağlı olmayan bir çalıştırma biçimi olarak ele almak gerekir. Kısa süreli çalıştırmaya, ancak bu yaklaşımla olağan bir çalıştırma bi çimi niteliği yerilebilir ve benzer ya da yakın sistemlerden ayrılması S3ğlanabilir. Kısa süreli çalıştırma biçiminin üçüncü ve son öğesi, lste~e ba~iı, gönüllü oluşudur. Bunu bir zorunluluk değil, yararlanmak isteyenlere sunuları bir olanak olarak düşünmek ve düzenlemek gerekir. Tümüyle gönüllülük temeline dayanması gereken kısa süreli çalıştırma sistemi, özellikle tam süre çalışan kişilerden bazılarının istekleri dışında bu rejime geçmeleri için zorlanmaları anlamına gelmemeli, buna olanak verecek biçimde düzenlenmemelidir. Gönüllülük öğesi dolayısıyla bu çalıştırma biçimi, örneğin bir işletmenin kimi ekonomik güçlükler nedeniyle personelinden bir bölümünün normal çalışma süresinde indirim yapmasından kolayca ayrılır. Bununla birlikte, özellikle pek fazla uygulanma olanağı bulamadığı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, bir yandan tam zaman istihdam olanaklarının yetersizliği, öbür yandan bazı meslek ve.kesimlerde nitelikli işgücü kıtlığı nedenleriyle, kısa süreli çalışma çoğu kez isteğc bağlı olma özelliğini yitirebilmektedir. Ekleyelim ki, Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1973 anketinde de, kısa süreli çalıştırma, on yıl önceki incelemede yer alan bu üç öğe ile şöyle ta nımlanmıştır: «Kısa süreli çalıştırmadan, normal ya da yasal iş süresinden açık biçimde daha kısa bir günlük ya da haftalık süre içinde, düzenli ve isteğe bağlı olarak yapılan çalışma anlaşılın>. İlkece az-çok normal bir günlük ya da haftalık süre için yapılan çalışmalarla, birçok işveren hesabına ya da tam süreli çalışmalara ek olarak yapılan kısa süreli çalışmalar bu tanım kapsamına girmezl İNCELEMESİNİN VERİLERİ Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1963'de yayınlanan incelemesinin verilerini, kısa süreli çalıştırmanın özellikleri, bu sisteme bağlı kişilerin çalışma koşulları ve bu çalıştırına biçimine başvurulması nedenleriyle, işverenlerin ve sendikaların tutumları açılarından özetle aktarılacaktır 13 Kısa Süreli Çalıştırmanın ÖZellikleri 1963 incelemesi kısa süreli çalıştırma biçiminin bu tarih öncesindeki yaygmlığı, çalışanların meslek, cinsiyet, yaş, aile durumu ve nitelik gibi ölçütler 12 Olive Robinson, a.g.m., s Bu özellikleri, temelolarak ve ayrıca yollama yapılmadıkça, Büro'nun 1 sayılı dipnotunda anılan incelemesinden özetliyoruz.

8 52 Al\1ME İDAREst DERGis! yönünden dağılımı konularında bazı eğilimleri ortaya çıkarmıştır. Ancak bu alandaki sayısal verilere tüm ülkelerde rastlanmadığı için, bu ölçütler yönünden yapılan saptamaları, yukarıda da belirtildiği gibi evrensel karşılaştırmalara ve genel değerlendirmelere elverişli özellikler biçiminde görmemek gerekir. İşverenlerin tam zaman çalışacak işgücü sağlamakta herhangi bir güç LÜk içinde bulunmamaları ve genel ücret düzeyinin düşük olması yüzünden kısa süreli çalışmanın çekicilikten uzak bulunması gibi ekonomik nedenlerle, işin niteliği zorunlu kılmadıkça ve nitelikli işgücü kıtlığı söz konusu olmadıkça, az gelişmiş ülkelerde pek başvurulmayan bu çalıştırma biçimi, Avusturya, Belçika, Fransa ve İtalya gibi ekonomik yönden ileri bazı ülkelerde de yaygınlık kazanarnamıştır. Buna karşılık, özellikle F. Almanya, Doğu Almanya, Avusturalya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsrail,' Japonya, Birleşik Krallık, İsveç ve Yeni Zelanda'da geniş ölçüde uygulanma olanağı bulabilmiştir. Örneğin, 1961'de Kanada'da 4,75 milyon erkekten 'i (% 3,3) ve kadın işgücününse yaklaşık % 20'si ( ), düzenli olarak haftada 35 saatten az çalışıyordu. F. Almanya'da erkeklerin % 5'inden, kadınların % 9'undan çoğu; Doğu Almanya'daysa etkin nüfusun yaklaşık % 7'si kısa süreli çalıştırma rejimine bağlı idi. Doğu Almanya'da kadınların oranı, toplam kadın işgücünün % 17,5'ine yükseliyordu. İsrail'de erkek işgücünün % 12,6'sl, kadın işgücününse % 31,4'ü olmak üzere, toplam sivil işgücünün % 17,4'ü kısa süreli çalışıyordu. Japonya'da tarım dışı kesimlerde çalışan toplam ücretlinin 'i (% 7,3) haftada 34 saatten az çalışıyordu. İşe yerleştirme bürolarında kısa süreli istihdam bürosunun da bulunduğu bu ülkede de, kısa süreli çalışan kadın işgücünün oranı (% 10,8) erkeklerden (% 5,8) çok fazlaydı. Resmi verilerin bulunmadığı İsveç'te ise, toplam etkin kadın nüfusun yaklaşık üçte biri haftada 34 saatten az çalışırken, Birleşik Krallık'ta toplam kadın işgücünün altıda biri (yaklaşık 1,25 milyon) bu rejime bağlı olarak çalışıyordu. Bu veriler, bir yandan ekonomik yönden ileri kimi ülkelerde kısa süreli çalışmanın yaygınlığını ortaya koyması yanısıra, öbür yandan bu sistemin daha uygulanmaya başlangıç yıllarında özellikle kadın işgücünü kapsamına ularak geliştiğini de gösterir. Seylan ve tsveç'te kısa süreli çalışanların neredeyse tümü, Finlandiya'da % 90'1, Kanada'da üçte ikisi, F. Almanya'da % 87'si kadın idi. Kısa süreli çalışan işgücünün büyük çoğunluğunu evli kadınların ve genç kızların oluşturduğu Hollanda'da ise, neredeyse bu rejime bağlı olarak çalışan erkek yok gibiydi. ABD'de, toplam etkin nüfus içindeki oranları beşte ikiden az olan kadınların beşte üçü kısa süreli çalışıyordu l4 Kısa süreli çalışan kadın işgücünün göreli ağırlığı, toplam etkin nüfus içinde çok daha belirginleşmektedir. Örneğin 1961 yılında Kanada ve F. Almanya'da toplam etkin nüfus içinde kısa süreli çalışan erkeklerin oranı sırasıyla % 3 ve % 5 olduğu halde, kadınların oranı % 20 ve % ıo'dur. Yeni Zelanda 14 Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa süreli çalışankadınlar konusunda daha geniş bilgi için örneğin bkz.: «Les Femmes et l'emploi it Temps Partiel aux Etats - Unis», Revue Internationale du Travall, Volume LXXXIII, No 1, Janvier 1961, s ; Amy Hewes, a.g.m., s

9 KISA SüRELİ ÇALıŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ S3 ve ABD'nde 1962 yılında erkeklerin sırasıyla % 3 ve % 13-14'ü, kadınların ise % 12'si ve % 30-32'si kısa süreli çalışıyordu. Avrupa Topluluğu ülkelerine ilişkin 1975 yılı verileri de, kısa süreli işgücü içinde kadınların oranının çok yüksek olduğunu ve bunların da özellikle evli kadınlar olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki çizelgeden de görülebileceği gibi, kısa süre çalıştırılanların, Danimarka'da % 93,4'ünü, Birleşik Krallık ve F. Almanya'da % 92'sini, Belçika'da %. 9O,3'ünün Lüksemburg'da % 85,7'sini, Fransa'da % 79,7'sini kadın işgücü oluşturmaktadır. Bu veriler, kısa süreli çalıştırma biçiminin temelde kadın işgücüne özgü kimi sorunlara çözüm getirmek, çalışan kadınların iş ve aile yaşamlarını bağdaştırınak gibi toplumsal gereksinmelerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Özellikle aile ödevleri nedeniyle tam zaman çalışma olanağı bulamayan evli kadınlar, aile bütçesine katkıda bulunmak, ekonomik yönden bağımsız olmak, deneyim ve birikimlerini değerlendirmek gibi bireysel, ekonomik, toplumsal ve ekinsel neden ve düşüncelerle kısa süreli çalışmayı yeğlemektedirler. Büro'nun 1963 araştırmasında kısa süreli çalıştırılanların genellikle, ev hizmetlerini de kapsamak üzere temizlik işleri ile serbest mesleklerde yoğunlaştığı saptanmıştır. Kısa süreli işgücünün mesleksel dağılımına ilişkin olan bu özellik, genel çizgileriyle hem ekonomik yönden ileri ülkeler, hem de gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Söz konusu iki kesim dışında, bu çalıştırma biçiminin yaygın olduğu ülkelerde ticaret ve büro hizmetlerinde de kısa süreli çalışmanın yoğunlaşma eğilimi taşıdığı anlaşılmıştır. 1975'de Avrupa Topluluğu ülkelerinde kısa sürelilerin kesimlere göre dağılımında hizmetlerin % 66,2 ile ilk sırada geldiği, bunu % 21,6 ile sanayiin izlediği, tarımda ise ancak % 8,7 oranında kısa süreli işgücü bulunduğu saptanmıştıris. Kısa süreli çalıştırılanların yaş yönünden dağılımı, kadınların aıle yükümlülüklerinin özellikle ağır olduğu 20 ile 50 yaşlar arasındaki kümelerde yoğunlaştığını göstermesi açısından da anlamlıdır. Örneğin Avusturya, Avusturalya, F. Almanya, Kanada'da kısa süreli çalışan kadınlar özellikle 30 yaş sonrasındaki kümelerde, İsveç'te ise 37 ve 45 yaşları arasında toplanmıştır. Birleşik Krallık'ta kısa süreli çalışan evli kadınların % 60'ımn yaşları arasında olduğu saptanmıştı!'. ABD'nde kısa süreli çalışmayı yeğleyen kadınların % 53'ünün yaşları arasında toplandığı, % 20'sinin de 55'in 1~1zerinde bulunduğu, evli kadınlarınsa üçte birinden çoğunun yaşları arasında olduğu anlaşılnııştır. Erkekler, kısa süreli çalışan işgücü yaş piraminin yukarı dilimlerinde yer almakta, özellikle ek gelir sağlamak isteyen birçok emekli erkeğin kısa süreli çalıştığı görülmektedir. Örneğin ABD'nde 65'den yaşlı erkeklerin sayısı neredeyse yaşları arasında bulunan erkeklerinkine yaklaşıyordu. Topluluk ülkeleri ortalamasına göre de, kısa süreli erkek işgücünün % 53,4'ü 55 yaşından, % 46,8'i 60 yaşından, % 35,7'si ise 65 yaşından yukarı 15 Olive Robinson, a.g.m., s. 319.

10 54 AM'vlE İDARESİ DERGİSI dilimlerde bulunuyordu. Bu oranlar bazı ülkelerde, örneğin Birleşik Krallık'ta çok daha da yüksekti (% 81,9, % 77,5 ve % 67,2). Buna karşılık söz konusu yaş dilimlerindeki kadın işgücü ortalaması sırasıyla % 19, % 10,7 ve % 4,3 idi ve kadınların yarıdan çoğu ve % 75,Tsi yaşları arasında bulunuyordul6 Aile durumu yönünden, hemen hemen tüm ülkelerde kısa süreli çalışan evli kadınların oranı çok yüksektir. 1961'de Tokyo'da kısa süreli iş isteyen kadınların % 68'inin evli olması, 1960'da Hollanda'da kısa süre çalışan ka dınların % 55'inin evli olması, 1951'de İngiltere'de kısa süre çalışan kadınların % 80'den çoğunun evli olması, 1960'da ABD'de kısa süreli kadın işgücünün % 60'ının evli olması, bu çalıştırma biçiminin öncelikle evli kadın işgücü için çekici nitelik taşıdığını ortaya koymaktadır. Avrupa Topluluğu ülkeleri 1975 yılı ortalamasına göre, kısa süreli kadın işgücünün % 85,1'ini evli olanların oluşturması, bunu doğrulamakta ve pekiştirmektedir. Büro'nun araştırması, tüm nitelik düzeylerinde kısa süreli işgücüne rastlandığını ortaya koymakla birlikte, iki nokta üzerinde ayrıca durulması gerektiğini vurgulamıştır. İlki, işverenlerin genel olarak nitelikli ya da belli bir deneyim gerektiren görevler için kısa süreli çalıştırma biçimine başvurmakta duraksamalarıdır. Örneğin F. Almanya'da bu tür görevler için tam zaman çalışanlardan daha deneyimli ve daha nitelikli adaylar yeğlenmiştir. Bu ülke gibi Birleşik Krallık'ta ve İsveç'te de nitelikli çalışanlar, çoğu kez daha önce, örneğin evlenmeden ya da emekli olmadan önce tam zaman çalışmış olan kişilerdir. Sununun istemden daha düşük olması, kısa süreli çalışanlarda tam zaman çalışanlara oranla daha üst düzeyde nitelikler aranmasına yol açmıştır. İkinci noktaysa, otel, lokanta ya da mağazalarda, kimi zaman yer değiştirmelerde, alışılan gerekli nitelikleri bulunmayan personelin çalıştırılmakta olmasıdır. Öte yandan, kısa süreli ve yarım zamanlı personelin nitelik yönünden dağılımının karşılaştırılmasına elverişli veri ve bilgiler bulunmamasına karşın, niteliks.iz personel oranının kısa süreliler arasında daha yüksek olduğu sanılmaktadır. Ancak birçok ülkede, mühendis ve teknisyenler kategorisinde sayıları az da olsa, yüksek düzeyde nitelikli kısa süre çalışan uzmanlar bulunduğu da bir gerçektir. Kısa Sürelilerin Çalışma Koşullan Çalışma koşulları açısından kısa süreli işgücünün eksiksiz bir görüntüsünü vermek çok güçtür. Bunları açıkça kapsamına alan bazı yasalar bulunduğu gibi, kapsam dışında tutanlar ya da gereksinmelerini karşılayacak özel kurallar içermeyenler de vardır. Toplu sözleşmelerde de kısa sürelilere özgü kurallar pek azdır; hatta bazı sözleşmeler bunları açıkça kapsam dışı tutmuşlardır. Dolayısıyla, çalışma koşulları daha çok çeşitli işletmelerce uygulanan kurallarla belirlenmektedir. Normal iş süresinin en az yarısı kadar çalışanlarla, bundan daha az süre çalışanlar arasında ayırım yapılması oldukça yaygındır. 16 Olive Robinson, s.g.m., s

11 KISA SüRELİ ÇALıŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 55 Ücret yönünden tam zaman çalışanlarla kısa süreliler arasında gerçegı yansıtan bir karşılaştırma yapmak güçse de, kısa süreli işgücünün. ücret oranlarımn tam zamanlılarla ilişkilendirildiği ve ücretlerin çalışılan saat sayısıyla orantılı biçimde saptandığı ve bu yöntemin giderek yaygınlık kazandığı görülmüştür. Örneğin F. Almanya, İtalya, Hollanda ve İsviçre'de kısa sürelilerin ücretleri çalışma süresiyle orantılıdır ve genel kuralolarak, tam sürelilerin ücretleri temel alınarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte bazı ülkelerde, aym harcamaları yapmak durumunda oldukları göz önüne alınarak, kısa sürelilere daha yüksek ücret ödendiği de olmaktadır. Örneğin Kanada'da hastabakıcılar, Belçika, Fransa ve Finlandiya'da eczacılar, Fiji adalarında öğretim üyeleri tam zamanlılardan daha yüksek ücret almışlardır. Öte yandan ücretleri normal haftalık iş süresine oranla hesaplanan Yeni Zelanda'lı kısa sürelilere ayrıca % 10 zamlı ücret ödenmiştir. Norveç'te de özel kesimde çalışan hastabakıcılara, aym yönteme göre hesaplanan ücretin % 20 fazlası verilmiştir. Ancak, örneğin Japonya'da ve birçok meslekler için ABD'nde, kısa sürelilerin ücret yönünden tam sürelilerden daha elverişsiz durumda bulunduklarını da eklemek gerekir. Büro'nun 1973 anketi de, ücretler ve sosyal yararlar konusunda kısa sürelilerin tam sürelilerle aynı koşullardan çoğu kez yararlanamadıklarını saptamıştır. 1972'de yapılan bir başka anket de, kısa süreli erkek ve kadın işgücünün saat ücretinin, bu tarihte Topluluk üyesi olan altı devletin tümünde, tam sürelilerinkinden düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır17 Ücretli izinler, hastalık ve analık izinleri ile resmi dinleneeler açısından kısa süreliler ilke olarak birçok ülkede tam sürelilere tanınan haklardan, çalıştıkları süreyle ve saat sayısıyla orantılı olarak yararlanıyorlar. Ancak izin ve dinlencelerden eşitlik ilkesine göre yararlanılmasının, özellikle çalışılan iş süresinin çok sınırlı olduğu durumlarda, bazı istisnalar bulunduğunu da eklemek gerekir. Kısa sürelilerin iş güvencesi yönünden durumu çok değişik ve pek doyurtlcu değildir. F. Almanya ve Yeni Zelanda gibi kimi ülkelerde, tam za manlılara tanınan güvencelerden aynen yararlanmaktaysalar da, bir çok ülkede, özellikle işgüeü kıtlığı nedeniyle çalıştırıldıkları durumlarda, iş gü vencesinden genellikle daha az, hatta bazen çok az yararlanmışlar ve tam sürelilere oranla daha çok işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu ise, kısa süreli İşgücünün ve özellikle de kadınların, gereksinme ortadan kalktığında kendilerindcn hemen sıyrılınması gereken marjinal bir işgücü niteliği taşıdığı kanısını güçlendirmiştir. Birçok ülkede de, kamu yönetiminde çalıştırılan kısa süreliler ile memurlara uygulanan kuralların katılığı nedeniyle, düzenli olarak çalışmalarına karşın geçici sözleşmeler bağıtlanmıştır. Kısa süreli işgücünün tam süreliler için öngörülen çalışma koşullarından yararlanarnamaları olgusu, kimi ülkeleri kısa sürelileri koruyucu özel yasal düzenlemelere götürmüştür. Örneğin Fransa'da 13 Temmuz 1971 tarihli 17 Olive Robinson, a.g.m., s

12 56 AMME İDARESİ DERGİSİ yasa özel kesim toplu iş sözleşmelerine kısa süreli personelin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin maddeler konulmasını zorunlu tutmuş; 27 Aralık 1973 tarihli bir başka yasa da, haftada 20 ile 30 saat arasında çalışan kısa sürelileri, işten çıkarma ödencesi ile emeklilik ve sosyal güvenlik ödeme ve ödeneklerinin hesaplanmasında roloynayan kıdeme bağlı haklar yönünden tam sürelilere benzetmiş, istekleri üzerine yararlanabilmelerini öngörmüştür. Ayrıca ele alacağım ız 19 Haziran 1970 tarihli bir başka yasa ise, kısa süreli memurların çalışmasını düzenlemiştir; Danimarka'da kısa süreli çalışmayla ilgili başlıca kurallar işsizlik sigortası konusundadır. Hollanda'da da 1978'den beri haftada 25 saatten az çalışan kısa süreli ücretiler, işsizlik ödemeleri konusunda tam sürelilerle aynı haklardan yararlanmaktadırlar. F. Almanya'da tam zaman çalışmaya ilişkin tüm genel kuralların kısa süre çalışmaya ~ygulanacağı ilkesi kabul edilmiş; Birleşik Krallık'ta da 1977'den bu yana haftada en az 16 saat çalışanların personel indirimi ödencesi, sözleşmeyi bozma bildirimi, gerekçesiz işten çıkarmaya karşı koruma, işsizlik dönemlerindeki ödemeler, analık izni ve ücret konularında tam sürelilere tanınan haklardan yararlanabilmelerine olanak verilmiştiris. Kısa Süreli Çalıştırmanın Nedenleri, işverenlerin ve Sendikaların Tutumlan lşverenlerce kısa süreli personel çalıştırma yoluna gidilmesinin en önde gelen ve unutulmaması gereken nedenlerinden biri, İşgücü kıtlıjpdır araştırmasına göre birçok işveren, işgücü kıtlığına çözüm getirmek ve özel likle tam süre çalışamayan ya da çalışmak istemeyen evli kadınları emek p~yasasına çekmek amacıyla kısa süreli çalıştırma biçimine başvurmak iste mişlerdir. Avrupa ülkeleriyle, Kanada, ABı' ve Japonya'da, tam zamanlı görevleri yerine getirmek icin varolan nitelikli personel eksikliği de kısa süreli çalıştırma sistemine gidilmesinde etken olmuştur. Büro'nun 1973 anketinde de işverenleri kısa süreli işgücü kullanımına götüren etkenler arasında ilk üç sırayı genel işgücü kıtlığı, belirli personel kategorilerinde kıtlık ve işin yoğun olduğu dönemlerdeki personel kıtlığı almıştır 19 Kısa süreli çalıştırma biçimine başvurulmasındaki bu temel nedeni göz önüne alan Hallaire, işveren için ek bir düzenleme çabası gerektirmesi nedeniyle maliyeti daha yüksek olan kısa süreli çalışmanın yalnızca işgücü kıtlığı bulunan kesimlerde gelişebildiğini ve gelişeceğini, tam süre çalışmaya oranla «marjinal» bir çalışma olarak görülebileceğini ve genelolarak istihdam düzeyinin kısa süre çalışmanın yayılması üzerinde önemli bir etkisinin bulunacağını öne sürmüştür20 İşverenlerce kısa süreli çalıştırma sistemine başvurulmasının ikinci nedeni, işin oylumunun ve niteliğinin tam süre çalışılmasına olanak vermemesi, daha açık bir anlatımla çalışma koşullarının çok güç ve yoğun ya da pek sevimsiz olmasıdır. 18 Olive Robinson, a.g.m., s Aktaran Olive Robinson, a.g.ın., s John Haııaire, a.g.e., s. 75 ve 87.

13 KISA SüRELI ÇALIŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 57 Bunlar dışında, kapasitenin daha verimli kullanımı, tam süre çalışamayacak durumda olan nitelikli personelden yararlanmayı sürdürme ya da evlenen kadınların gereksinmelerini göz önüne alma, kısa süreli personel kullanımını daha verimli ve ekonomik bulma gibi nedenlerle de, işverenlerin bu çalıştırma biçimine başvurma eğiliminde oldukları anlaşılmıştır. Kısa süreli çalıştı."ma sistemi, temelde işgücü kıtlığına çare olmak üzere başvurulan bir yololmakla birlikte, bazı işverenlerce olağanüstü yönetsel ve başka giderler, üretim konusunda güçlükler, yüksek eğitim giderleri, örneğin iş giysileri gibi bazı yüksek donanım harcamaları, çalışmanın başında ve sonunda zaman yitirilmesi, gönüllü sosyal ödemelerin yüksek maliyeti, tam süreli personel içinde bütünleştirilmelerindeki güçlükler gibi nedenlerle sakıncalı bulunmuştur. Kimi işverenleri kısa süreli personel çalıştırma konusunda istekli davranmaktan alıkoyan bu sakıncaları yanında, 1963 araştırması işverenlerin, verimliliğin artmasını, doyumun yükselmesini ve özellikle hastalık yüzünden ortaya çıkan işe devamsızlıkların seyrelmesini kısa süreli çalıştırma biçiminin olumlu ve yararlı yanları olarak gördüklerini de ortaya koymuştur21 Sendikaların kısa süreli çalıştırmaya karşı tutumları ülkelere ve emek piyasasının özelliklerine göre değişkenlik göstermiştir. Kimi sendikalar bu konudaki görüşünü açıklamamış, kimileriyse kısa süreli çalıştırmanın yaygınlaştınlmasının, özellikle ücret de dahil olmak üzere kısa sürelilere tam süre çalışanlarla eşitlik ilkesi çerçevesinde davranılmaksızın ve iki işgücü arasındaki tüm dalavereli ve kötü niyetli yarışma önlenmeksizin, kısacası yasalarla ve toplu sözleşmelerle korunmaksızın yaygınlaştırılmasının ağır tehlikeler ve sakıncalar doğuracağını vurgulamışlardır. Bunlara göre işverenler, bunalım dönemlerinde tüm kadın personeli kısa süreli çalıştırma sistemine geçirebilirler. Kısa sürelilerin tam zaman çalışan personelin yerini almasından da çekinen sendikalar, bu çalıştırma sisteminin çok özenli biçimde düzenlenmesinin, tam sürelilerde kısa sürelilere daha olumlu davranıldığı yolunda bir izlenim doğmasına ve dolayısıyla bu personelin hoşnutsuzluğa sürüklenmesine yol açabileceğini belirtmişler, b'u nedenle de kısa süreli çalıştırına sisteminin düzenlenmesinde gerek çalışanların gerekse ilgili sendikaların ön onamının alınmasını zorunlu görmüşlerdir. Kısa sürelilerin rekabetinden çekinen birçok sendika, bu sistemin işin niteliğinin gerektirmediği mesleklerde de yaygınlaştırılmasının tam süre çalışan ücretlilerin konumunu tehlikeye sokacağını, hatta temelinden yıkacağını belirtmişlerdir. Yine, böylesi bir yavgınlaştırmanın, kadınların işgücünün marjinal bir öğesi olarak görülmeleri yolundaki eğilimi güçlendireceğini, kadın çalışmasının değersizleşmesi tehlikesinin bundan ileri geldiğini öne sürmüşlerdir. Sendikalar, kısa sürelilerin dayanışma bilincinden uzak olduklarını ve sendikal örgütlenmelerinin güç olduğunu, iyileştirilmesi için bir çaba harcamadıkları çalışma koşullarından genellikle eşit olarak yararlandıklarını da dile getirmişlerdir. Bununla birlikte kimi sendikalar, bazı ko 21 Kısa süreli işgücü kuilanımına karşı işverenlerin tutumu konusunda ayrıca bkz.: Bernard Schaefer - Joel Bouchaud, a.g."" s ; Claude Vimont - Agnes Gumouet, a.g.m., s

14 58 AM!\lE İDARESİ DERGİst ştıllarla işgücü kıtlığına çare olarak ve geçerli bir nedenle tam zaman ÇalıŞmayan kişilere bir uğraş sağlamak amacıyla bu çalıştırma sisteminin sınırlı biçimde uygulanmasına karşı olmadıklarını bildim1işlerdir22 FRANSA'DA' KAMU KESİMİNDE YARIM ZAMAN VE KISA SÜRE DENEYİMLERİ Uluslararası Çalışma Bürosu'nun 1963 incelemesinde de belirtildiği gibi, kısa süreli çalıştırma biçimi öbür sanayileşmiş ülkelere oranla Fransa'da yaygınlık kazanamamıştır. Kamu Hizmetlerinin Maliyet ve Verimliliği Hak kında Merkezi Soruşturma Komitesi'nin çeşitli raporlarına göre, tarım kesimi dışında haftada otuz saatin altında kısa süreli çalışanların toplam etkin nüfusa oranı, 1960'da % 6, 1966'da da % 5,9 idi. Daha sonraki yıllara ilişkin verilere göre ise, işgücünün tümü göz önüne alındığında, etkin nüfusun 1971'de % 5,9'u ( kişi), 1977'de de % 8,2'si ( kişi) kısa süreli çalışıyordu. Yanlızca ücretliler göz önüne alınarak hesaplandığında ise, kısa süreli çalışanların etkin nüfus içindeki oranının, aynı tarihler arasında % 4,8'den ( kişi) % 6,9'a ( kişi) çıktığı saptanıyordu2j Bu oranlar, henüz öbür gelişmiş ülkeler düzeyinde olmasa da, kısa süreli çalıştırma biçiminin Fransa'da da yaygınlık kazanmaya başladığını göstermektedir. Gerçekten 1975 verilerine göre, kısa süreli çalışanların oranı açısından Fransa'nın, OeDE ülkeleri arasında Danimarka (% 17), Birleşik Kral lık ('Hı 16,9) ve F. Almanya'dan (% 9) sonra, % 6,6'lık oranla dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir24 Bazı yazarlar bu gelişme nedeniyle kısa süreli çalışmanın Fransa'da yalın bir «istatistiksel merak" sayılamayacağını belirtmişlerdir25 Yazının bu ikinci bölümünde, Fransız kamu kesiminde önce kısa süreli çalıştırmanın çeşitli tipleri arasında en yalını olan yarım zaman çözümü ile başlatılan ve giderek sürenin esnekleştirilmesi ve yararlanabilecek kişiler kapsamının genişletilmesi doğrultusunda gelişen 1963, 1970, 1980 ve 1982 deneyimleri üzerinde durulacaktır Derieyimi: Yanm Zamanlı Stenodaktilograflar Fransa'da kamu yönetimi alanında «yanm zaman çalıştırına» biçiminin ilk uygulaması, 1 Mart 1963 tarihli ve sayılı, dört maddeden oluşan 22 Sendikaların, özellikle Fransız sendikalarının ve kimi kadın örgütlerinin kısa süreli ça.!ıştırma biçimi konusundaki tutumları için ayrıca bkz : Bernard Schacfer - Joel Bouchaud, a.g:e., s Philippe d'arvisenet, «Le Travail il Tcmps Partieh, Droit Social, No: 12. Decembre 1978, s. 403_ 24 Olive Robinson, a.g.m., s Bernard Tcyssie, «La Loi du 28 Janvier 1981 Sur le Travail il Temps Partiel» Drolt Social, No: 7-8, Juillet - Aoılt 1981, s Amerika Birleşik Devletleri. Avusturya, Belçika. Birleşik Krallık, Danimarka. F_ Almanya. Finlandiya, Fransa. Norveç ve Kanada gibi ekonomik yönden ilerlemiş çeşitli ülkelerde. kamu kesiminde kısa süreli çalıştırnıa biçimlerinin iş süresi. yasallaştırılma gerekçeleri. yararlanma koşulları, ücret, yükselme ve ilerlemeler. izinler ve em"kiilik hakları yönlerinden içerilli, yararlanacak memur kategorileri ve düzenlemeden doğan sorunlar gibi

15 KISA SüRELİ ÇALIŞTIIUAA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 59 çok kısa bir kararnameyle başlatılmıştır27 Yarım zaman deneyimi, Merkezi Komite'nin bazı kent ya da bölgelerdeki kimi hizmet ya da kurumlarla. sınırlı tutulması doğrultusundaki öneri ve öğütlerine uyularak28, aşamalı ve sakınımlı biçimde yer, zaman, kişi ve hizmet türü yönlerinden öngörülen sı Turlamalarla kamu kesiminde Fransız çalışma yaşamına bu kararnameyle girmiştir kararnamesine göre, yarım zaman çalıştırma biçiminin uygulama alanı, önce yer yönünden Paris'in iki departmanında (Seine ve Seine-et-Oise) bulunan devlet yönetimleri ve kamu kurumları ile sınırlandırılmıştır. Uygulamaya zaman yönünden de sınırlama getirilmiştir. Önce yalnızca 1963 yılı içinde bu yönteme başvurma izni verilmiş; ikinci aşamada ise, yarım zaman çalıştırmaya ilişkin kurallar, 14 Ekim 1963 tarihli yeni bir kararnameyle 31 Aralık 1964'e değin uzatılmıştır29 Bir üçüncü sınırlama da, bütçe kredilerinin sınırları içinde yarım zaman çalıştırına biçimine başvurulabilmesiyle ilgilidir. Bu olanaktan yararlanacak kişiler açısından bir sınırlama getiren 1963 kararnamesi, yalnızca steııodaktilograf çalıştırılmasına izin vermiştir. Daha açık bir anlatımla, yarım zaman çalışma ile gördürülecek tek bir hizmet belirlenmiştir. Ayrıca, o tarihte çalışmakta olan memurların bu rejimden yararlanmaları da söz konusu değildir. Yarım zaman çalıştırılacak stenodaktilograflar, sözleşme ile işe alınacaklardır. Haftalık çalışma süresi 22,30 saattir. Bu sürenin haftanın günlerine ııasıl böıüştürüleceği konusunda kararnamede herhangi bir açıklık yoktur. Sürenin kaç çalışma gününe bölüştürüıeceği yönetirnce belirlenecektir. Aylık ücret. 300 frank olarak belirlenmiştir. Bu tutar içinde, niteliği ne olursa olsun, ödenceler yoktur. Kolayca anlaşıldığı gibi, 1963 kararnamesiyle gerek hizmet alanları, gerekse kişi yönünden kapsamı açısından çok sınırlı biçimde başlatılan yarım zaman çalıştırma, ücret ve çalışma koşulları açısından çok katı bir rejim niteliği taşımıştır. Sınırlı ve devlet memurluğu dışındakilere özgü bir deneyim olarak başlatılan yarım zaman çalıştırına uygulaması, bu katı niteliğinin doğal ve olağan sonucu olarak, tam bir başarısızlıkla noktalanmıştır. Gerçekten de, 1964 yılı sonunda, yarım zaman çalıştırılan sözleşmeli stenodaktilograf sayısının sadece 9 kişi olması bunu ortaya koymaktadır deneyinin kesin başarısızlığının temel nedenleri şunlardır: Herşeyden önce, öngörülen 300 franklık aylık ücret çok düşük bir tutardı. Bu çeşitli konular açısından karşılaştırmalı bir incelemesi için bkz: Marion Janjic, a.g.m., s "Stenodaktilograf1arın Yarım Zaman Çalıştırılma Koşullarına İlişkin» bu kararname metni için bkz: Journal Offlclel de la Rebupııque Françalse, 6 Mart 1963, No: Comite Central d'enguete Sur le CoM et le Rendement des Services Publics, 6e Rapport, La Documentation Française, Paris, 1963, s Journal Offtclel de la Republique Française, Lois et Deerets, IS Octobre 1963, s

16 60 AMME İDARESt DERGİS! ücret, o tarihte Paris'te ev hizmetleri gören bir kadına ödenen ücretin ancak üçte birine denkwo. Öte yandan, 1963 kararnamesiyle belirlenen 300 franklık ücret, kararnamenin yürürlükte kaldığı ve süresinin uzatıldığı dönemde, memur ücretlerinin bir çok kez gözden geçirilmiş ve artırılmış olmasına karşın, değişmemiştir. Şunu da ekleyelim ki, eğer yarım zaman çalıştırılan stenodaktilograf evli ve üç çocuk annesi bir kadın ise, 97,25 franklık tek ücret ödeneğini (aile yardımı ödeneğini) de yitirecektir. Ayrıca, üc reti çalışan eşininkiyle birleştirilerek vergilendirileceğinden, sonuç olarak eline ayda 150 Frank dolayında bir para geçecektir3!. Ücretin bu denli düşük tutulması ve değişmezliği, bu sınırlı deneyimi daha başında başarısızlığa mahkum etmiştir. Yeni Çözüm Arayışlan 1963 sınırlı deneyinin kesin bir başarısızlıkla sonuçlanması, ilgilileri bu konuda yeni çözümler aramaya ve geliştirmeye; kısa süreli çalıştırma biçimini, daha geniş bir çerçevede incelemek ve daha köklü bir düzeltime gitmek gereği üzerinde durmaya yöneltmiştir. Ancak bu arayışlara, bulunacak çözümün ivedi nitelik taşımaması, tek çözüm yolu olacağına inanılmaması, herşeye karşın yine de son derece öl çülü ve sakınımlı hareket edilmesi ilkeleri egemen olmuştur. Fransız devlet memurluğu, çalışma süresi yönünden katı bir sistemdir. Fransız memuru, ilkece tam süre çalışan bir kişidir. Kısa süreli çalışma yapan bir kişi, memur değildir. Statü güvencelerinden yararlanma, yönet sel yaşamda kariyer yapma ve iş güvencesi yönlerinden tam süre çalışanlar ile kısa süre çalışanlar arasında katı bir ayırım vardır ve anılan olanaklar yalnızca tam süre çalışan memurlara (titulaires) tanınmıştır32 Eğer memur, hizmeti tam süre çalışarak yerine getiremiyorsa, kesin olarak hizmeti bırakmak zorundadır. Bu bırakma ise, «açığa alınma» (disponibilite) konu muna geçmekle olabilir. Ancak açığa alınan bir memur, göreve geri dönme hakkını korusa da, ücretinden başka, yükselme ve emeklilik haklarını da yitirir. Bu yönden, açığa alınma memur için maliyeti çok yüksek olan bir konumdur. Maliyet yüksekliği yönetim için de söz konusudur. Özellikle, açığa alınma hakkından yararlanamayan bir kadın memurun, örneğin çocuğu ya da eşi hastalandığında göstereceği devamsızlıklar, kamu hizmetinin sürekliliğini aksatmakla kalmayacaktır. Bu devamsızlıkları nedeniyle kadın memurlar, gerçekte tam siireli çalışma ücreti karşılığında fiilen eksik süreli çalışma yaptıklarından, yönetim açısından da maliyeti yükseltmiş olacak lardır33 30 Comite Central d'enquete Sur le CoM et le Rendement des Services Publics, 7e Rapport, La Documentation Française, P~ris, 1967, s Dominique Latournerie, «L'Administration et le Travail il Temps Partie!>" (Hizmete Özel çoğaltma Bir Rapor), Fevrier 1966, s. 9; Bernard Schacfer. Joel Bouchaud, a.g.e., s _ 32 Marceau Long - Laurent Blanc, L'Econornie de la Fonetlon Publique, Collection Sup., PUP, Paris, 1969, s Dominique Latournerie, a.g.r., s. 2 5.

17 KISA SÜRELt ÇALIŞTlRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 61 Açığa alınmayı isteme hakkı, memur niteliği ile tam süre çalışma zorunluluğu arasındaki katı ilişkiyi bir parça yumuşatmayı amaçlayan bir çözüm olarak, 14 Şubat 1959 tarihli bir kararname ile, beş yaşından küçük bir çocuk büyütmek isteyen kadın memurlara 2 yıllık bir süre için tanınmıştır. çocuğun sürekli bakım gerektiren bir hastalığı için de, memur kadınların aynı haktan yararlanmaları olanaklıdır. Bu durumdaki kadın memur ücretini alamaz. Ancak aile ödeneklerini alabilir. Bu kuralın da, kadın memurların yönetim açısından kronik bir nitelik taşıyan "devamsızlık" sorunlarını çözmekten uzak olduğu ortadadır. İşte bu yetersizlik, ilgillieri Özellikle bu sorunu çözmeyi amaçlayan yeni ve daha köklü çözümler aramaya götürmüştür. Önerilen çözüm yollarından biri, açığa alma ya da alınma konumu çerçevesinde, bunun yumuşatılması yoluyla bulunmaya çalışılmıştır deneyimi sonrasında (Şubat 1966'da), kendilerine tanınan yasal haktan yararlanarak açığa alınan kadın memur sayısının ls.ooo'ne ulşmış ve bunun da hizmetin sürekliliğini aksatmış olması göz önüne alınarak, "yarı - açığa alınma" adında yeni bir konuınu yasaya koymanın zorunlu olduğu belirtilmiştir34 Kısa süreli çalıştırına biçiminin en yalın çözümlerinden biri olan "yarım zaman çalışma» kavramı çerçevesinde düşünüıen yarı - açığa alınma konumunun içereği konusundaki öneriler şuıılarclı35 : Yarı açığa alınmış memur, tam süreli memurlar için yasalarda öngörülen çalışma süresinin yarısına eşit bir süre çalışacaktır. Bu yarı sürenin iş saatlerine bölüştürülmesinde, özellikle iki buçuk işgününde toplanmasına olanak vermek amacıyla esnek davranılacaktır. Ücret ve ödencelerin yarısını alacaktır. Bu konumda geçen süre, yükselmeler için öngörülen normal sürenin yarısına eşit sayılacaktır. Örneğin, bir yıllık normal kademe ilerlemesi için iki yıllık yarım zaman çalışma süresi gerekecektir. Emeklilik keseneği fiilen alınan ücret üzerinden ödenecektir. Emeklilik hakkımn kazanılması açısından, bu konumda geçen süre tam zaman çalışılmış gibi göz önüne alınacak, ancak emekli aylığı için yarım süre olarak hesaplanacaktır. Yarı açığa alınma konumundaki memur, hizmet olarak karşılanan sosyal güvenlik ödemelerinden bu konumu süresince aynen tam süre çalışanlar gibi yararlanacaktır. Yarı açığa alınma konumu, bazı durumlarda bir «olanak» niteliği taşıyacağından, yönetim hiz metin gereklerini göz önüne alarak bu konudaki istekleri geri çevirebilecektir. Bazı durumlarda ise, açığa alınmada olduğu gibi, bir «hak» niteliği taşı yacaktır. Yarı açığa alınma konumundan yararlanacaklar sınırlı biçimde ve açıkça belirlenecektir. Öncelikle kadın memurlar ile sakatlar kapsama alınacaktır. Özellikle beş yaşından küçük bir ya da birden çok çocuğu obn kadın memurlara bu konumda çalışma bir hak olarak tanınacaktır. Aynca, anne Marceau Long, «Note Sur l'emploi 11 Temps Partİel des Femmes Fonctionnaİres» (Hizmete Özel Bir Rapor), 3 Fevrİer 1966, s. 2. 3S Dominique Latournerie, a.g.r., s

18 62 AMME İDARESİ DERGİst masalar da eşının ağır hastalığı ya da bir kaza geçirmesi gibi durumlarda da, kadın memurlar bu olanaktan yararlanacaklardır. Ne var ki, ilk deneyimden yedi yıl sonra bulunan çozum, yarı açığa alınma komununun yasaya eklenmesi değil, yarım zaman çalışma olanağının getirilmesi olmuştur Deneyimi: Yanm Zamanlı Memurlar Yarım zaman çalışma olanağının yeni bir deneyim olarak kamu kesimin de uygulamaya konulması iki temel nedenle açıklanmıştır36 Yönetimi ilgilendiren ve yönetimin özellikle iş süresi yönünden varolan katı yapısının yumuşatılmasmı amaçlayan birinci neden, görevini tam süre çalışarak yerine getiremeyecek durumda olan memura, açığa alınmasını istemesine gerek kalmaksızın, çalışmasını sürdürme olanağı sağlayacak bir ara çözüm sunulmasıdır_ Bu yolla, yönetim açısmdan maliyeti yüksek olan hizmetten aynimalar azalacak ve toplam etkin kadın nüfusun yönetimde çalışan yarısına yakın (% 49) bölümünün kronik devamsızlık sorununa da çare bulunmuş olacaktır. Memurlar açısından söz konusu olan ve ilkiyle bağlantılı ikinci nedense, yarım zaman çalışma olanağımn özellikle çok sayıdaki anne memurların durumunun düzeltilmesi, daha açık bir deyişle kadın istihdamına süreklik kazandırılmasıdır. Bu iki nedenin altında yatan temel düşünce, 1970 yasasının yazanakçısının anlatımıyla, bugüne değin olduğu gibi insanın işe, çalışmaya değil, işin, çalışmanın insana uyması, uyarlanmasıdır deneyiminin kesin başarısızlıgı sonrasındaki arayışlar, 1970 yılında daha ileri bir adım niteliği taşıyan ve Chaban - Delmas hükümetinin "yeni toplum» görüşünün önemli verilerinden biri olarak sunulan yarım zaman çalışmanın kabul edilmesiyle sonuçlandı. Önerilen öbür çözümleri uzlaştırıcı bir nitelik taşıdığı belirtilen yanm zaman rejimi, bir dizi araştırma ve anket verilerine dayanılarak yasalaştırıldı. Yönetim, yarım zaman çalışmayı özellikle kadın memurların devamsız Iığma bir çare olarak düşünürken, kadm memurlar da bu rejime aile ve çalışma yaşamının bağdaştırılmasını sağlayacak bir olanak gözüyle bakmışlardır. Yasa öncesinde (1965) kadın memurlar üzerine yapılan bir ankete göre, yarım zaman çalışmaya evli kadınlar bekar ve dullardan daha çok ilgi göstermişlerdir. Çocuk sayısının aıtmasına ve çocukların küçük yaşlarda bulunmasına göre bu ilgi daha da anmıştır. Bu konuda yapılacak düzenlemelerin içeriği açısından anketin ortaya koyduğu daha önemli ve anlamlı sonuç ise şu idi: Evli kadınların % 60.4'ü, evli olmayanların da % 53'ü yarım zaman çalışmanın ek kesenek ödeyerek tam emeklilik hakkı verecek biçimde. düzenlenmesinden yana olduklarını açıklamışlardır. Buna karşılık, M Rapport fait par M. TIBERI. No: 1077, Assemblce Nationale, Seeonde Session Ordinaire de , (Le Projet de Loi [No: 1022] Relatif cı l'exercicc de Fonctions cı Mi-temps par les Fonetinnaires de I'Etat), s Jounıaı Officlel, nebats Parlementalres, Assemblee Nationale, Seance du 21 Mai 1970, (Exercice de Fonctious lı Mi - temps par les Fonctionnaires de l'etat, Discussion d'un Projet ele Loi), s

19 KISA SÜRELİ ÇALlŞTIRMA VE FRANSIZ DENEYİMLERİ 63 yarım zaman çalışmanın yarım emeklilik hakkı verecek biçimde düzenlen mesine, evli olanların % 22,3'ü, evli olmayanlarınsa % 15,8'i ilgi göstermişlerdir Yasasında Yarım Zamanın İçeriği 19 Haziran 1970 tarih ve sayılı yasa, hizmet gerekleri ile memurların çıkarlarını uzlaştıran,yeni ve sınırlı bir önlem olarak, devlet memurlarına «yarım zaman» çalışma olanağı vermiştir39 Böylece devlet, başarılı sonuçlar alınması durumunda genelleştirilmesi düşünülebilecek olan yarım zaman çalışma olanağını kamu kesiminde bir «yenilik» olarak uygulamaya koyarken, toplumsal konularda öncülük yapma ve girişken rolü üstlenme özelliğine bir yenisini daha eklemiş oluyordu. Yasa, bu yeni çalıştırma biçimini, tanıma uygun olarak bir «hak» değil, «olanak)} olarak düzenlemiştir. Yarım zaman çalışma, kadın memurlara tanınan açığa alınma hakkından ayrıdır. Hizmetin işleyiş gerekleri hesaba katılarak, istisnai durumlarda düzenlenebilecek ve ilk aşamada genelleştirilmesi hiçbir zaman düşünülmeyecektir. Dolayısıyla, devlet memurluğunda çalışma süresi yönünden normal rejim, eskiden olduğu gibi yine tam zaman çalışmadır; yarım zaman ise, koşulları iyi belirlenmiş bir olanaktır. Yarım zaman çalışma, 1959 tarihli Genel Memur Statüsü'nde öngörülen beş konuma bir yenisinin eklenmesi anlamına gelmemektedir. Normal konum olan «activite»nin yeni bir düzenlemesi olan bu çalışma rejimi40, gerek yararlanacak kişiler, gerekse uygulanma koşulları açısından «sınırlı)} bir yenilik ve geçici bir önlem olarak düşünülmüştür. Yarım zaman çalışma, temelde kadın memurların kronik devamsızlığına bir çözüm getirme gerekçesiyle kabul edilmişse de, cinsiyet ayırımı gözetilerek yalnızca kadın memurlara tanınan bir olanak biçiminde düzenlenmemiştir. Ne var ki bu olanak, tüm kamu görevlilerine de tanınmış değildir. Yalnızca dar anlamda memur, yani sürekli personel (titulaire) niteliğini taşıyan ve Sivil ve Askeri Emeklilik Yasası'na bağlı olan kişilere yarım zaman çalışma olanağı verilmiştir (m. 1). Dolayısıyla, memur adayları, dar anlamda memur tanımına girmeyen yardımcılar, geçiciler, sözleşmeliler (non - titulaires) ve Emeklilik Yasası'na bağlı olmayan devlet işçileri yarım zaman çalışma kapsamı dışında tutulmuşlardır. Yine Genel Memur Statüsü'ne bağlı olmayan yargıçlara da bu olanak tanınmamıştır. Denizaşırı topraklardaki memurlar için ise, ayrı bir kararname ile başlangıç tarihinin ve uygulama koşullarının saptanması öngörülmüştür (m. 6). 38 Claude Vimont Genevihe Gonlier, "Unc EnquCte Sur les Femmes FaneLionnaires», Populatfon, Na: 1, Janvier Fevrier 1965, s Aynı yıllarda, çalışmayan kadınları kap. samak üzere yapılan bir başka anketin verilerine göre ise, 'i duraksamasız ve kesin, 'i ise duraksamalı olmak üzere, kadın yarım zaman çalışma yönte. mine olumlu yanıt vermiştir (Mesni! Grente, a.g.m., s ). 39 Yasanın metni için bk~: Journal Üffldel de la Republique Française, 21 Juin 1970, s Rapport Fait par TİBERI, s. 7.

20 64 AMME idaresi DERGIS! 1970' yasası, kişi yönünden kapsamla ilgili olarak 1963 uygulamasından çok ayrımlı bir ilke benimsemiştir: 1963 kararnamesi, yalnızca memur olarak çalışanlar dışındaki kişilerin stenodaktilograf olarak çalıştırılmalarına olanak verirken, 1970 yasası o sırada tam zaman çalışmakta olan memurlara yarım zaman çalışma rejiminegeçme olanağı tanımış, böylece de gerek açığa alınmış, gerekse erneidi olmuş memurları kapsam dışında tutmuştur. Tam sürelilerden başka, temel «corps»u dışına çıkarılmakla birlikte yükselme ve emeklilik haklarından yararlanmayı sürdüren «detachement» konumundaki memurları da bu olanaktan yararlandırmıştır yasasının getirdiği yarım zaman çalışma rejiminden hangi memurların hangi somut durumlarda ve koşullarda yararlanabileceklerini, 23 Aralık 1970 tarih ve sayılı bir kararname belirlemiştir 4!. Aşağıdaki durumlarda bulunan memurlam, yarıın zaman çalışınaları için yönetirnce izin verilebilecektir: - Bakımı ile yükümlü olunan 12 yaşından küçük bir ya da birden çok çocuk yetiştirmek isteyen memurlar, - Sürekli bakım gerektiren bir rahatsızlığı ve hastalığı bulunan bir çocuğa bakmak isteyen memurlar, - Bir kaza ya da ağır bir hastalık sonrasında, durumları üçüncü bir kişinin varlığını gerektiren eşe ya da memurun yahut eşinin soyundan olan birine yardım etmek isteyen memurlar, - Sağlık kurumlarının olumlu görüşü üzerine, askeri sakatlık aylığı kazandıran en az % 85'lik sakatlık oranının tanındığı memurlar ya da 4 Şubat 1959 tarihli Ordonans'ta öngörülen ve % 50 oranında sürekli sakatlık sonucu olarak geçici sakatlık ödeneğinden yararlanan memurlar, - Bir kaza ya da ağır hastalık nedeniyle, sağlık kurumlarının yarım zamanlı bir işte çalışması için olumlu görüş bildirdiği memurlar. 23 Aralık 1970 kararnamesini değiştiren 23 Aralık 1975 tarih ve sayılı kararname ile 31 Ağustos 1978 tarih ve sayılı kararname, yarım zamandan yararlanan memurların kapsamını genişletmişlerdir kararnamesi bakımı ile yükümıü olunan çocukların taban yaşını 12'den 16'ya çıkarmıştır kararnamesi ise, kaza ya da ağır hastalık sonrasında durumları üçüncü bir kişinin varlığını zorunlu kılan kişiler arasına memurun çocuğunu da almış, ayrıca yarım zaman çalışma olanağını şu iki memur kümesine daha tanımıştır: - 30 Haziran 1975 tarih ve sayılı Yöneltme Yasası'nın öngördüğü Mesleki Yöneltme ve Yeniden Sınıflandırma Teknik Komisyonu'nca «handikape kişi» olarak nitelenen memurlar, 41 Bu kararname metni için bkz: Journal Omdeı de ıa Republique Françalse, 30 Decembre 1970, s

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi 02 03 Ulusal İstihdam Stratejisi: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması Özel politika gerektiren grupların istihdamının

Detaylı

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 07/06/2007 26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2007 tarihine kadar geçen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

1 - ALMANYA. 1- İş verenin ek emeklilik yükümlülüğünü doğrudan kendisinin üstlenmesi;

1 - ALMANYA. 1- İş verenin ek emeklilik yükümlülüğünü doğrudan kendisinin üstlenmesi; 1 - ALMANYA 4 tip ek emeklilik uygulaması vardır: 1- İş verenin ek emeklilik yükümlülüğünü doğrudan kendisinin üstlenmesi; Bu uygulamada bağımsız ek emekli kuruluşu oluşturulmaz veya ayrı bir fon kurulmaz,

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1.1. İş Piyasası Eylül ayında çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 35.000 artmıştır. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 17 İstanbul, 7 Ocak 2009 KONU :2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Yeni 4691 s.k. Yönetmeliğine Göre Ücret Stopaj İstisnası ve Sigorta Prim Desteğinde Gün Sayılarının Hesap Şekli

Yeni 4691 s.k. Yönetmeliğine Göre Ücret Stopaj İstisnası ve Sigorta Prim Desteğinde Gün Sayılarının Hesap Şekli WWW.ONERYMM.COM.TR Yeni 4691 s.k. Yönetmeliğine Göre Ücret Stopaj İstisnası ve Sigorta Prim Desteğinde Gün Sayılarının Hesap Şekli 1) Konunun Mahiyeti Teknoloji Geliştirme leri Kanunu nun (4691 s.k., TGBK)

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük Hamilelik ve annellik süreci, çalışan kadınların kariyerlerinde kimi zaman bir dönüm noktası anlamına gelmekte. Bu yüzden de kadınlar, iş yaşamlarına bir süreliğine de olsa ara vermek istemediklerinden

Detaylı

Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak?

Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? On5yirmi5.com Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin detayları. Hangi işçiler bu haktan faydalanacak? Taşeron işçilerde aranacak şartlar, Taşerona kadro sürecinde

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015-30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2015 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 06.03.2017 Sirküler No : 2017/043 01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ 09.02.2017 tarih ve 29974

Detaylı