Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin"

Transkript

1 BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil sadece iki PKK li öldürüldü. PKK, bu iddiasýna, ölen iki PKK linin cenazesinin Adli Týp a götürülmesine karþýlýk, beþ cenazenin kayýp olmasýný gerekçe gösterdi. PKK, öldüðü açýklanan beþ kiþinin askeri birliklerle birlikte hareket eden, PKK lillerin kýyafetlerinden giydirilen kontra bir birlik olduðunu öne sürdü. ANF nin haberine göre savcýlýk kaynaklarý ise buna karþýlýk, PKK lilerin cesetlerinin arkadaþlarýnca kaçýrýlmýþ ya da açýk araziye gömülmüþ olabileceðini ifade etti. PKK'LÝLERÝN CENAZELERÝ MEMLEKETLERÝNDE Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde çýkan çatýþmada yaþamýný yitiren PKK lilerden Mehmet Kocakaya ve Van doðumlu Zeki Çolaker'in cenazeleri aileleri tarafýndan alýnarak memleketlerine doðru yola çýkarýldý. BirGün 2 DE Söyleþi 4 DE Hükümet emeðe karþý en kapsamlý saldýrýsýna hazýrlanýyor. Buna göre kýdem tazminatý düþürülerek fona devredilecek, bölgesel asgari ücret gelecek, kuralsýz çalýþtýrma yaygýnlaþtýrýlacak. AKP Hükümetinin, çalýþma yaþamýnda temel alacaðý Ulusal Ýstihdam Stratejisi nin temel noktalarý ortaya çýktý. Dünya gazetesinin haberine göre hükümetin ilk hedefi, kýdem tazminatý-ný yok etmek. Þu an her bir yýl için 30 günlük brüt ücreti tutarýndaki tazminat hakký, fona devredilmek ve 20 yýl için 6 aylýk ücret tutarýna indirilmek isteniyor. Ulusal Ýstihdam Stratejisi nde yer alan bölgesel asgari ücret, mesleki eðitimin özel sektör tarafýndan verilmesi, deneme sürelerinin 4 aya çýkarýlmasý gibi kuralsýz, güvencesiz ve esnek çalýþma uygulamalarýnýn önündeki tüm engeller de kaldýrýlmak isteniyor. Ulusal Ýstihdam Stratejisi nin hükümet tarafýndan gündeme getirildiði 2009 yýlýndan bu yana iþçileri bekleyen tehlikelere dikkat çeken Yrd. Doç. Özgür Müftüoðlu, gündeme gelen ayrýntýlarý gazetemize deðerlendirdi. MADDÝ KAYIP GETÝRECEK Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmak istenmesine karþý sendikalarýn tepkilerini dile getirmesi üzerine, hükümetin bu tehkileri ortadan kaldýrmak için ince ayarlamalar yaptýðýna dikkat çeken Müftüoðlu, Bu noktada ortaya 10 yýlýný dolduran iþçiler istediklerinde tazminatlarýný çekebilecekler gibi bir söylem atýldý. 2 DE 7 DE 8 DE Kuþ cenneti Seyfe'ye akýn eden pelikan cinsi kuþlarla ilgili açýklamada bulunan Seyfe Gölü Ekoloji Derneði Baþkaný Ömer Çetiner, Uzun yýllar sonra farklý kuþ çeþitlerinin yaný sýra Pelikanlarýnda yuvaya dönmesi mutlu etti. 6 DA Ýstanbul Caz Festivali kapsamýnda Harbiye Cemil Topuzlu Açýkhava Sahnesi'nde düzenlenen "Suyun Kadýnlarý-Mujeres de Agua" adlý konsere katýlan sanatçý Aynur Doðan, Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðünce gerçekleþen Tarým Çocuk Kursu sona erdi. Geleceðimiz olan çocuklarýmýza doða ve çevre sevgisini aþýlayarak tarým, gýda, hayvancýlýk, doðal kaynaklarýn ekonomik kullanýmý, tabiatýn doðal dengesinin korunmasý gibi konularda farkýndalýk kazandýrarak duyarlý çocuklar yetiþtirmek için katkýda bulunmak amacýyla 20 Haziran tarihinde baþlayan Tarým Çocuk Kursu 15 Temmuz 2011 Cuma günü sona erdi. Tarým Çocuk Kursana 6-9 yaþ Aralýðýnda 15 çocuk katýldý. Kurs kapsamýnda çocuklarýn kiþisel becelerilerinin geliþtirilmesi ve tarýmsal üretimde yapýlan iþ ve iþlemlerin bizzat tatbik edilerek çocuklara gösterilmesi... 3 DE Kürtçe þarkýlarýný söylemeye baþladýðý anda bir grubun ýrkçý tepkileriyle karþýlaþtý. Aynur Doðan, ýrkçý tepki üzerine desteklere raðmen konseri terk etti. Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý (ÝKSV) tarafýndan düzenlenen 18. Ýstanbul Caz Festivali'nin dün geceki, Aynur Doðan, La Shica, Buika ve Sandra Carrasco'nun yer aldýðý "Suyun Kadýnlarý-Mujeres de Agua" adlý konserinde sanatçý Aynur Doðan'a linç giriþiminde bulunuldu. 5 DE Kastamonu nun Cide Ýlçesi nde bulunan Loç Vadisi nde ORYA-Enerji nin yapmak istediði hidroelektrik santrallere (HES) karþý mücadele eden Loç Vadisi köylüleri ve HES karþýtlarý, aylardýr verdikleri mücadeleyi kazandý. Loç Vadisi nde ilk önce Cide barajý ve HES projesi yapmak üzere harekete geçen ORYA-Enerji, Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüðü nün projeyi Kastamonu Bartýn Küre Daðlarý Milli Park sýnýrlarý içinde yer almasý dolayýsýyla iptal etmesinin ardýndan çareyi projenin adýný Cide Regülatörü ve HES projesi olarak deðiþtirmekte buldu. Sadece adý geçiþtirilen projeye bu kez Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan Çevre Etki Deðerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verilerek projeye izin verildi. Bunun üzerine Loç Vadisi köylüleri ve HES karþýtlarý, projenin iptali için 2009'da Kastamonu Ýdari Mahkemesi ne dava açtý. 8 DE

2 Hükümet emeðe karþý en kapsamlý saldýrýsýna hazýrlanýyor. Buna göre kýdem tazminatý düþürülerek fona devredilecek, bölgesel asgari ücret gelecek, kuralsýz çalýþtýrma yaygýnlaþtýrýlacak. AKP Hükümetinin, çalýþma yaþamýnda temel alacaðý Ulusal Ýstihdam Stratejisi nin temel noktalarý ortaya çýktý. Dünya gazetesinin haberine göre hükümetin ilk hedefi, kýdem tazminatý-ný yok etmek. Þu an her bir yýl için 30 günlük brüt ücreti tutarýndaki tazminat hakký, fona devredilmek ve 20 yýl için 6 aylýk ücret tutarýna indirilmek isteniyor. Ulusal Ýstihdam Stratejisi nde yer alan bölgesel asgari ücret, mesleki eðitimin özel sektör tarafýndan verilmesi, deneme sürelerinin 4 aya çýkarýlmasý gibi kuralsýz, güvencesiz ve esnek çalýþma uygulamalarýnýn önündeki tüm engeller de kaldýrýlmak isteniyor. Ulusal Ýstihdam Stratejisi nin hükümet tarafýndan gündeme getirildiði 2009 yýlýndan bu yana iþçileri bekleyen tehlikelere dikkat çeken Yrd. Doç. Özgür Müftüoðlu, gündeme gelen ayrýntýlarý gazetemize deðerlendirdi. MADDÝ KAYIP GETÝRECEK Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmak istenmesine karþý sendikalarýn tepkilerini dile getirmesi üzerine, hükümetin bu tehkileri ortadan kaldýrmak için ince ayarlamalar yaptýðýna dikkat çeken Müftüoðlu, Bu noktada ortaya 10 yýlýný dolduran iþçiler istediklerinde tazminatlarýný çekebilecekler gibi bir söylem atýldý. Daha sonra belirginleþince görüldü ki kýdem tazminatýnýn hesaplanmasýnda her bir yýl için giydirilmiþ ücretin 30 günlük tutarý esas alýnýrken, bu 20 yýl için 6 ay düþürülmek isteniyor. Yani 1000 lira ücreti olan 20 yýllýk bir iþçi 20 bin lira tazminat alacakken, yeni düzenleme yasalaþýrsa 6 bin lira alacak. Yani 14 bin lira kaybý olacak dedi. 10 yýlýný dolduran iþçilerin de tazminatýný istediði zaman alabileceðinin söylendiðini hatýrlatan Mütftüoðlu, þöyle devam itti: Bunun bir baþka ifadesi ise 10 yýlýný doldurmayan iþçiler kýdem tazminatýný alamayacaktýr. Bu kýdem tazminatýnýn iþ güvencesi olma özelliðini de ortadan kaldýrýyor. SERMAYEYE KAYNAK Hükümetin asýl üzerine örtmek istediði konunun ise tazminatýn fona devredilmek istenmesi olduðuna dikkat çeken Müftüoðlu, Türkiye de uygulanan her fon sisteminin iþçilerin ve emekçilerin haklarýnýn gasbedilmesiyle sona erdiðini vurguladý. Burada olacak yine ayný. Fon sermayeye kaynak olarak aktarýlacak. Üstelik, Ýþsizlik Sigortasý Fonu ndan Kýdem Tazminatý Fonu na kaynak aktarýlacaðý belirtiliyor. Buradaki para iþsize deðil, patron primleriyle oluþturulmasý gereken tazminat fonuna devrediliyor. Yani sermayeye aktarma niyeti deðiþmiyor diyen Müftüoðlu, hükümetin kýdem tazminatýný ortadan kaldýrmak için deðiþik kýlýflar uydurduðunu, üstelik yandaþ medya yoluyla da böylesi bir hak kaybýný iþçiye müjde gibi sunduðunu söyledi. BÖLGESEL ÜCRET Ulusal Ýstihdam Stratejisi içerisinde yer alan ikinci önemli düzenlemenin bölgesel asgari ücret olduðunu ifade eden Müftüoðlu, Daha önce belirlenmiþ olan bölgesel çevrelerde her bölgenin kendi asgari ücretini belirlemesi söz konusu. Ýþverenler bölgesel asgari ücreti yerel bileþenlerle belirleyecekler. Bunlar iþveren örgütleridir. Sendikalarýn katýlýmý ise yok denecek kadar az olacaktýr. Burada ücretlerin lyükseltilmesi deðil düþürülmesi gündeme gelecektir. Böylece normal ve daha düþük ücretle çalýþan bölgeler olarak bölünecektir. Bu bölünme normal ücret alan iþçilerle düþük ücret alan iþçilerin rekabete sokulmasýný beraberinde getirecektir. Bu rekabetin sonucu ise ülke genelinde tüm ücretlerin düþmesi anlamýna gelecektir diye konuþtu. Stajyer çalýþtýrma, deneme süresinin 4 aya çýkarýlmasý gibi uygulamalarla esnek çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlacaðýný dile getiren Müftüoðlu, bunun iþçiler için kuralsýz ve güvencesiz çalýþma, düþük ücret, örgütsüzlük ve daha fazla iþ kazasý anlamýna geldiðini ifade etti. Müftüoðlu, Özel Ýstihdam Bürolarý ve meslek eðitiminin (meslek liseleri) sermaye tarafýndan verilmesi yoluyla öðrencilik aþamasýndan baþlayarak emeðe iliþkin her þeyin sermaye kontrolüne gireceðine dikkat çekti. SENDÝKALAR HAREKETE GEÇMELÝ Özgür Müftüoðlu, Ulusal Ýstihdam Stratejisi ne karþý sendikalarý harekete geçmeye çaðýrdý. Bunun seçimin hemen ardýndan gündeme geleceðinin daha önceden belli olduðunu kaydeden Müftüoðlu, hükümetin bu dönem çatýþmalý bir ortamýn yaratýlmasý ve yaz döneminin özelliklerini kullanarak tüm emekçilerin geleceðini etkileyecek düzenlemeleri gündeme getirdiðini bildirdi. Bütün bunlar ciddi hak kayýplarýdýr. Bunlara karþý bir örgütlü tepki var mý yok mu diye bakýlacak. Tepkisiz kalýnýrsa çok kýsa bir zamanda taslak gibi görünen düzenlemeler yasalaþýr diyen Müftüoðlu, sendikalarýn bir an önce sürece dahil olup mücadeleyi örgütlemeleri gerektiðini kaydetti. (Ýstanbul/EVRENSEL) KIDEM TAZMÝNATI SON KALE TEK GIDA-ÝÞ GENEL BAÞKANI MUSTAFA TÜRKEL: Bunlarý bu siyasi iktidarýn yapacaðýný öngörüyorduk. Yeni dönemde güçlü iktidar olmasýnýn güveni ile hareket edecek yýlý çok zor geçecek. Sendikal camia, emek cephesi o kadar büyük bir tepki ortaya koymalý ki Türkiye de hayatý durdurmalýyýz. Bu konuda Türk-Ýþ in genel grev kararý var. Bu konu parlamento zeminine geldiði zaman Türkiye de hayat durdur. Çünkü bu son kale. Bunu kimseye anlatamayýz, bu vebalin altýndan kimse kalkamaz. Hiç kimsenin bu konuda topu taca atma þansý yok. Bu konuda gereðini yapmaktan geri durmayacaðýnýz. Bedeli ne olursa... Buradaki amaç kýdem tazminatýný konuþulur hale getirirken, bir çok konfederasyonun sendikanýn genel kurullarýnda genel grev kararlarý var. O yüzden hükümet ölümü gösterip sýtmaya razý edecek. Öncelikle kýdem tazminatý ile gündem yaratýp konuþulurken bölgesel asgari ücret, esnek çalýþma, ödünç iþçilik, kuralsýzlaþtýrma ve güvencesizleþtirmedeki adýmý atacak. Kýdem tazminatý dursun diyecekler, bölgesel asgari ücreti gündeme alacak. Asýl hesapladýklarý bu. Ne kýdem tazminatý nede bölgesel asgari ücret birbirinden farklý deðerlendirilmemeli. Asgari ücretin belirlenmesindeki orta oyunundan sendikal yapý bir an önce sýyrýlmadýr. Hükümetin dediði oluyor zaten. Bunu bilen yaþamýþ biri olarak söylüyorum. Buradaki amaç çalýþma hayatýnýn köleleþtirmedir. Bunu en az diðeri kadar önemli görmek gerekiyor. Herkes bir an önce tavrýný ortaya koyacaktýr. ORTAK TEPKÝ GÖSTERÝLMELÝ DERÝ-ÝÞ GENEL BAÞKANI MUSA SERVÝ: Özel Ýstihdam Stratjisi ni AKP seçimlerden önceden gündeme getirmiþti. Ortaya çýkan tepkiler sonrasý seçim sonrasýna ertelediler. Sermaye kesimi örgütlü davranýyor, AKP de yüzde 50 oy aldýktan sonra hareket geçtiler. Emekten yana güçlerin buna karþý olmasý gerekiyor. Türk-Ýþ in genel kurulda grev kararý var. Kýdem tazminatýný kaldýrdýktan sonra iþveren keyfi olarak eski iþçileri çýkartacaktýr, kölece iþçi çalýþtýracaktýr. Örgütlü toplumu yok etmeye yönelik bir adýmdýr. Türk-Ýþ in sessiz kalmamasý diðer sendikalar ve emekten yana güçlerle ortak tepki göstermesi gerekiyor. ULUSAL GÜVEENCESÝZLÝK STRATEJÝSÝ Sosyal-Ýþ Genel Yönetim Kurulu Üyesi Engin Sezgin, kýdem tazminatý fonu oluþturulmasý üzerinden yürütülen tartýþmanýn aslýnda çok daha kapsamlý bir saldýrýya iþaret ettiðini söyledi. Hükümet programýnda yer alan Ulusal Ýstihdam Stratejisi nde yer alan konularýn AKP nin ilk göreve geldiði günden bu yana sürekli gündeme getirildiðini belirten Sezgin, tamamen iþverenlerin denetiminde bir iþgücü ortamý yaratýlmak istendiðini söyledi. Kýdem tazminatýnýn iþçilerin haklarý bakýmýndan son kale olduðunu dile getiren Sezgin, kýdem tazminatý fonunun, Özel Ýstihdam Bürolarý nýn kurulmasýný da içeren bir paketle gündeme gelebileceðine dikkat çekti. Sendikal yasalarýnda ayný pakete sokularak, yüzde 10 iþkolu barajýnýn düþürülmesi üstünden konfederasyonlarýn rehin alýnmak istenebileceði uyarýsýnda bulunan Sezgin, Önümüzdeki yýllarda iþgücünün tamamen iþverenlerin kontrolüne geçtiðini, örgütsüzlüðün yaygýnlaþtýðý, bir ortam yaratýlmak isteniyor. Bunun adý Ulusal Ýstihdam Stratejisi deðil, olsa olsa Ulusal Güvencesizlik Stratejisi dir dedi. ULUSAL ÝSTÝHDAM STRATEJÝSÝ NDE NE VAR? KIDEM TAZMÝNATI FONDA TOPLANACAK Kýdem tazminatý Kýdem Tazminatý Fonu nda toplanacak. Mevcut iþçilerin kazanýlmýþ haklarý aynen korunacak. Kýdem tazminatýna sadece iþveren prim yatýracak. Kýdem tazminatý fonuna Ýþsizlik Sigortasý Fonundan kaynak aktarýlacak. 10 yýl kýdemi olan iþçiler, kýdem tazminatý hesaplarýndan kýsmen para çekebilecek. Bakiyeler ise emeklilikte ödenecek. Strateji belgesinde, halen 1 yýl için 1 ücret tutarýnda olan kýdem tazminatý miktarý 20 yýl için 6 ay düzeyine çekilecek. ESNEK ÇALIÞMA YAYGINLAÞTIRILACAK Son dönemde özellikle vetolu özel istihdam bürolarýnýn geçici iþ iliþkisi kurmasý yasasý ile iyice gündeme giren ve iþverenlerin yoðun taleplerine, iþçi kanadýnýn ise itirazlarýna neden olan esnekleþme, Ulusal Ýstihdam Stratejisi içindeki en kapsamlý düzenleme olacak. 4 AY DENEME SÜRESÝ Stratejide belirli süreli iþ sözleþmelerinin esaslý bir neden olmadýkça zincirleme yapýlamamasý koþulu kaldýrýlýyor. Belirli süreli çalýþma 25 yaþ altý için daha da kolaylaþtýrýlacak. Tartýþmalý özel istihdam bürolarýnýn geçici istihdam bürolarý olarak faaliyette bulunmasý düzenlemesi yapýlacak. BÖLGESEL ASGARÝ ÜCRET Ýstihdam Stratejisinin esnekleþme baþlýðý altýnda önerdiði bir baþka kapsamlý düzenleme ise bölgesel asgari ücret oldu. Halen 26 olarak belirlenen ve kalkýnma ajanslarý ile teþvik sisteminin üzerine inþa edildiði Düzey 2 istatistik sýnýflamasýna göre bölgesel asgari ücret belirlenebilmesi düzenlemesi önerildi. Bölgesel asgari ücreti yerel aktörler belirleyecek. Hükümet, bölgesel asgari ücrete alt ve üst sýnýr belirleyecek. Asgari ücret belirleme yaþ sýnýrý tek olacak ve 18 yaþýndan büyük herkes için uygulanacak. CUMA GÜNÜ EYLEM VAR 61. Hükümet Programýnda kýdem tazminatýnýn fona devredilmesi ve esnek çalýþmanýn önündeki tüm sýnýrlarýn kaldýrýlmasýný öngören deðiþikliklere karþý Cuma günü eylem yapýlacak. Belediye-Ýþ Ýstanbul Þubeleri dün yaptýklarý çaðrý ile emekten yana olan bütün örgütleri Cuma günü Galatasaray Lisesi önünde da baþlayacak olan yürüyüþe katýlmaya çaðýrdý. Açýklamada, Hükümetin amacý kýdem tazminatlarýný kaldýrmaktýr. Çünkü iþçiler bugünkü yasa ya göre iþten atýldýklarýnda atýldýklarý tarihten itibaren kýdem tazminatýný alýrlar. Oysa hükümet bu düzenleme ile iþçi iþten atýldýðýnda iþçinin en az on yýl çalýþmýþ olmasýný zorunlu tutuyor. Kýdem tazminatýna hak kazanmak için 10 yýl çalýþma zorunluluðu açýkça özel sektörde keyfi iþten çýkarmalarý gündeme getirecektir. Bunun yaný sýra fonun yönetimi kamuya býrakýlarak iþlevsizleþtirilecek, kýdem tazminatý sadece emeklilikte o da eðer alýnabilirse alýnan bir hak olacaktýr. Bu nedenle hükümet açýkça bugünkü haklarýnýz korunacak diyerek bizim geleceðimizi almaktadýr denildi. Hükümet programýnda yer alan diðer bir önemli saldýrý baþlýðýnýn da esnek çalýþma olduðunun belirtildiði açýklamada, part-time, evden çalýþma, çaðrý üzerine çalýþma gibi uygulamalar genelleþeceði uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada þu ifadelere yer verildi, Tazminatlarýn gaspý biz iþçiler için grev nedenidir. Bu nedenle tüm sendikalarý, sendikalý ya da sendikasýz tüm iþçi ve emekçi arkadaþlarýmýzý saldýrýya karþý gereðini yapmaya çaðýrýyoruz. Bizler Belediye-Ýþ Sendikasý Ýstanbul Þubeleri olarak bu konuda mücadele edeceðiz. Bunun için 22 Temmuz cuma günü saat da emekten yana olan herkesi Galatasaray Lisesi önünde buluþarak Taksim e yürümeye çaðýrýyoruz. (Ýstanbul/EVRENSEL)0

3 Günah çýkarmak bizim inancýmýzda, kültürümüzde yok. Yine de önemli bana göre. Bizdeki karþýlýðý nedir bilemiyorum. Özür ya da özeleþtiri olabilir mi? Ýnançsal açýdan bakýlýnca, (benzer yanlarý olmakla birlikte) Alevilikte, Cem de, Dar a Durmak daha farklý bir durum olsa gerek. Bu kýsa giriþten sonra asýl konuya gelebilirim; emekli olduktan sonra uzun denebilecek bir süre, Eðir-Der, Âþýk Veysel Kültür Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Alevi Bektaþi Federasyonu gibi derneklerde baþkan ve yönetici olarak, (Âþýk Veysel Kültür Derneðinde baþkan, diðerlerinde yönetici) görev yaptým. Bu görevleri de ciddiye alarak severek yaptýðýmý söyleyebilirim. Bu çalýþmalarda katkýlarýmýzdan çok, kültürel ve bilinçsel olarak kazanýmlarýmýz oldu. Ben yeri geldiðinde yaptýðým açýklamalarda ve yazýlarýmda; dernekçiliðin bir gönül ve sevda iþi olduðunu, bu yolla topluma kültürel vb hizmetler yapýldýðýný sýk sýk vurgularým. Bu gün de ayný düþüncemi sürdürüyorum. Aslýnda bu konuyu biraz daha ayrýntýlý bir þekilde, PSAKD Yönetiminden ayrýldýðým yýl, Örgütlülükte Kýrk Yýl baþlýðý ile yazmýþtým. Yazý Alevi Haber Ajansý, Pirsultan.net, Sivialan.com benzeri bazý internet sitelerinde ve ABECE dergisinde yer almýþtý. Derneklerde görev aldýðým yýllarda, çeþitli nedenlerle bir takým yurt içi ve yurt dýþýndaki federasyon ve dernek çevrelerinden kiþilerle aramýzda karþýlýklý, polemik içeren yazýlar da, benzer internet sitelerinde ve Serçeþme dergisinde yer aldý. Özellikle dernek ve federasyon seçimleri öncesi ve sonrasý, (o dönemlerin de sýkýntýsýyla kaleme alýnan) bazý yazýlarý, keþke yazmamýþ olsaydým diye düþünüyorum. Bunlara örnek vermek gerekirse; Yol TV ve Düþündürdükleri, Hasan Harmancý ile karþýlýklý suçlamalarý içeren yazýlardýr. Ýnternete düþen bu vb yazýlarýn kaldýrýlmasý da takdir edersiniz ki bir hayli zor görünüyor. Hani bir söz vardýr; Bir insan yedisinde neyse yetmiþinde de odur benzeri. Bu sözün doðruluðu pek savlanamaz. Doða da, toplum da, dolaysýyla insan da deðiþiyor. Bilgenin sözünü ettiði gibi; deðiþmeyen, deðiþimin kendisidir. Doðaldýr ki bu deðiþime uygun olarak, þartlar da, insanlar da deðiþecek. Bu gerçeðe uygun düþünüldüðünde yukarý da yinelediðim gibi, bu bir iki yazýmý farklý ve insanlarý üzmeden, kýrmadan yazmýþ olsaydým. Kýrdýðým, gücendirdiðim tüm arkadaþlardan özür diliyorum. Bunu bir özeleþtiri, bir günah çýkarma olarak Petrol alýn veya Cem de Dara Durma KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ ve cezasýný almýþ olma olarak alýn. Takdir sizlerin siz deðerli okuyucular ve deðerli arkadaþlar Otel Ýnþaatý Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðünce gerçekleþen Tarým Çocuk Kursu sona erdi. Geleceðimiz olan çocuklarýmýza doða ve çevre sevgisini aþýlayarak tarým, gýda, hayvancýlýk, doðal kaynaklarýn ekonomik kullanýmý, tabiatýn doðal dengesinin korunmasý gibi konularda farkýndalýk kazandýrarak duyarlý çocuklar yetiþtirmek için katkýda bulunmak amacýyla 20 Haziran tarihinde baþlayan Tarým Çocuk Kursu 15 Temmuz 2011 Cuma günü sona erdi. Tarým Çocuk Kursana 6-9 yaþ Aralýðýnda 15 çocuk katýldý. Kurs kapsamýnda çocuklarýn kiþisel becelerilerinin geliþtirilmesi ve tarýmsal üretimde yapýlan iþ ve iþlemlerin bizzat tatbik edilerek çocuklara gösterilmesi amacýyla Ýl Müdürlüðü yerleþkesi Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,bir yanda merkezi hükümet ve diðer yanda belediye olarak 2004 yýlýndan bugüne kadar yaptýklarý çalýþmalarla Nevþehir i önce bölgesinde ve sonrasýnda da ülke genelinde hýzla büyüyen ve geliþen bir kent görünümüne kazandýrdýklarýný söyledi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,Nevþehir in Bakanlar Kurulu kararý ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluþunun 57. yýlý nedeniyle Fýrýn bir mesaj yayýnladý. Türkiye nin >MERKEZ dýþ dünyaya açýlan en önemli kapýlarýndan biri olan Kapadokya bölgesine Kýz ana Öðrenci merkezlik yapan Erkek Yurdu Nevþehir in,turizmde hak Öðr.Yurdu ettiði noktaya Dedebað içerisinde kurulan hobi bahçesi içerisinde bulunan uygulamalý hobi bahçesinde; toprak iþleme, bitki yetiþtirme, sulama, ulaþabilmesi adýna gerek merkezi hükümet ve gerekse de Nevþehir Belediyesi olarak çok sayýda yatýrýmýn kazandýrýldýðýný belirtti. Yýllar yýlý turizm konusunda etkin bir misyon ortaya koyamayan Nevþehir kent merkezinin 2004 yýlýndan sonra ciddi anlamda bir deðiþim ve geliþim süreci içerisine girdiðini vurgulayan Ünver,bir biri ardýna hizmete geçen köklü alt ve üst yapý tesisleri ile Nevþehir in büyük bir ivme kazandýðýný dile getirdi. Ünver, daha sonra mesajýnda þu görüþlere yer verdi, Doðasý,tarihi ve kültürü ile çok büyük medeniyetlerin kesiþtiði bir uygarlýk merkezi olan Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi durumundaki Nevþehir,sahip olduðu bu temel deðerlerle bir yanda turizm sektöründe ve diðer yanda tarým,ticaret ve sanayi alanýnda önemli geliþimlerini bundan sonra da sürdürerek,ülkemizin en önemli cazibe kenti haline gelecektir.kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan marka kentler içerisinde gösterilen Nevþehir, Türkiye de 21. yüzyýlýn en hýzlý geliþim içerisinde olan ve büyüyen kentleri arasýnda hak ettiði yeri alacaktýr. gübreleme, yabancý otla mücadele ve diðer tarýmsal iþ ve iþlemler gösterilerek çocuklara uygulamalar yaptýrýldý. Bu kapsamda bölgede ticari faaliyette bulunan örnek tarýmsal iþletmelere de günü birlik geziler düzenlenerek kursa katýlan çocuklarýn bilgi, görüþ ve düþünce ufuklarýna katký saðlandý. Tarým Çocuk kursunun 15 Temmuz 2011 tarihi olan son günü Ýl Müdürlüðünde görevli Þube Müdürleri, teknik personeller, eðiticiler ve velilerinin de katýlýmlarýyla çocuklara Ýl Müdürlüðünce hazýrlanan katýlým belgesi ile beraber Nevþehir Ziraat Mühendisleri Odasýnca bastýrýlan tiþörtler katýlýmcýlar tarafýndan çocuklara hediye edildi. Ayrýca, Ýl Müdürlüðünde görevli Þube Müdürleri, Ýl Müdürlüðü personelleri, eðiticiler, öðrenci velileri ve kursiyer çocuklar hep beraber hatýra fotoðrafý çektirerek velilerce hazýrlanan pasta, börek ve meyve sularý katýlýmcýlara ikram edildi. Üniversite < BEÞTAÞ YOLU 643m m m2 634m m m2 610m Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr.

4 Sultan Özer Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý (HBAKV) Genel Baþkaný Ercan Geçmez, Osmanlýdan bu yana Alevilere bakýþ açýsýnýn deðiþmediðini, Türkiye Cumhuriyeti nin hiçbir dönem laik olmadýðýný söyledi. Geçmez, Osmanlý da Þeyhülislamlýk denen kurumun, Cumhuriyet le birlikte Adalet Bakanlýðý, Vakýflar Genel Müdürlüðü ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olmak üzere üç kola ayrýldýðýný, yani Alevilere bakýþ açýsýnýn Osmanlý nýn bakýþ açýsýndan farklý olmadýðýný söyledi.geçmez, sorularýmýzý yanýtladý. Cumhuriyet döneminden bu yana devletin dine yaklaþýmý, dinler karþýsýndaki pozisyonu nasýl olmuþtur? Buna biraz daha geriye giderek cevap vereyim. Osmanlý da Þeyhülislamlýk denen kurum vardý. Þeyhülislamlýk bana göre Cumhuriyet le birlikte üç kola ayrýlmýþtýr; Adalet Bakanlýðý, Vakýflar Genel Müdürlüðü ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý. Yani genel olarak Osmanlý nýn bakýþ açýsýndan farklý deðil bakýþ açýsý. Sadece Þeyhülislamlýk üçe bölünmüþ, din iþlerinin bir kýsmý Vakýflar Genel Müdürlüðü, bir kýsmý da Diyanet e devredilmiþtir. Þunu mu diyorsunuz, Cumhuriyet ilan edilmiþ, din-devlet iþleri ayrýlmýþ gibi gösterilmiþ, ancak ayný anlayýþ Osmanlý dan bu yana sürmektedir? Tabi ki, deðiþen bir þey yok. Sadece bir kurumdan üç büyük kuruma dönülmüþ ve daha donanýmlý, daha fazla dinsel kadrolar devlete hakim olmuþ. Özellikle DÝB varlýðý. Belki ilk kurulduðunda masumane görülebilir ama hiç de öyle deðil. DÝB süreç içerisinde bütün siyasi partiler tarafýndan özellikle laiklik ve demokrasi adý altýnda çok güçlendirilmiþ ve yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Son Diyanet Kanunu ile birlikte daha güçlü bir kurum haline getirilmiþtir ve devletin zaten laik olmadýðý oradan bellidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduðu günden beri Türk-Ýslam sentezi ve bunun içerisinde de Ýslam ýn sadece bir kolu Hanefi mezhebi Onun dýþýndakileri yok saymýþ ve insanlara ancak benim size önereceðim din dindir baskýsý yapmýþtýr. Devletin Osmanlý dan bu yana Aleviliðe bakýþ açýsý deðiþmedi yani. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç laik olmadý mý yani? Tabi ki hiç laik deðildir. Kesinlikle. Diyanet, Kuran kurslarý, Ýmam Hatip Liseleri, Ýlahiyat Fakülteleri, bütçede en büyük payý bunlarýn almasý, milli eðitim müfredatý, kamu içinde verilen hizmetler, bütün bunlar laikliðin olmadýðýný gösteriyor. Ayrýca kamunun içerisindeki mescitler, camiler dahi devletin laik olmadýðýný göstermeye yeterlidir. Bana göre devlet laik olmadý. Cumhuriyet in ilk yýllarýnda da laik olmadý, bugün de laik deðil. Aleviler o dönemden bu yana neler yaþadýlar, Cumhuriyet le birlikte bu ayrýmcýlýk ortadan kalktý diye düþünmediler mi? Aleviler Osmanlý dan gördükleri zulmün Cumhuriyetle giderileceðine inandýlar. Ýlk etapta da Cumhuriyet e ciddi destek verdiler. Öyle destek verdiler ki, bütün birikimlerini Cumhuriyet kurulsun, yaþasýn diye aktardýlar. Kýrýlma zaten Cumhuriyet in 1. Meclisi nde kendini gösterdi. O dönem Hacý Bektaþ taki postniþin lerden Cemalettin Efendi Meclis e davet ediliyor, kendisine Meclis Baþkan vekilliði veriliyor o dönemde. Cemalettin Efendi bir defa geliyor ve Meclis in laik olmadýðýný, dinin devletten ayrýlmadýðýný, Sünniliðin konuþulduðunu görünce Hacý Bektaþ a dönüyor ve defalarca çaðrýlmasýna raðmen bir daha Meclis e gelmiyor. Þunu söylüyor, Cumhuriyet bizim için de hayal kýrýklýðý olmuþtur. Þu anda yaþayan postniþin Veliyettin Ulusoy da Ulusoy ailesi olarak Atatürk geldiðinde çok heyecanlandýk ve çok da destek verdik. Ama hemen Cumhuriyet kurulur kurulmaz evimizin karþýsýna karakol kuruldu. Bizi ziyarete gelen dedelerimizin, taliplerimizin sakal ve býyýklarý kesildi. O zaman da biz eyvah dedik. Tabi Osmanlý ya göre biraz daha rahat yaþadý Aleviler, en azýndan daðlardan bayýrlardan kentlere doðru gelmeye baþladýlar. Ama kimliklerini saklayarak deðil mi? Evet, kimliklerini saklayarak ve kendilerine dayatýlan farklý bir inancý kabul ederek geldiler, asimile oldular darbesi ise Aleviler için bir katliamdýr. Bir dönüm noktasýdýr ve Osmanlý dan farklý deðildir. Aleviler zorla kentlere göçe zorlandý ve köylerine cami yapýlmaya baþlandý. Aleviler bu sefer kendilerini þehirlerde gecekondu ve varoþlarda solla var etmeye baþladýlar. O anlamýyla da bir dönüm noktasý diyebiliriz. Alevilerin siyasi tercihleri nasýl þekillendi? Alevilerin, Cumhuriyet te ilk önce Atatürk e ve partisine destek vermeleri, özgürlüklere olan inancýndan ötürüydü. Daha sonra Demokrat Parti ye destek verdiler topyekün, bu da Adnan Menderes in özgürlükçü söylemlerinden kaynaklanýyor. Ama çoðunlukla iktidara geldiðinde Menderes in, TBMM de yaptýðý bir konuþmada Þeriatý da siz getirirsiniz dediðinde Aleviler bir kez daha eyvah diyor. Biz demokrasi beklerken, siz þeriattan bahsediyorsunuz diyerek desteklerini çekiyorlar. Türkiye Ýþçi Partisi nin (TÝP) Meclis e gelmesinde de çok büyük katkýlarý var. Tabi kendilerini solun, sosyal demokrasinin ve sosyalist solun içinde bulanlar da var. Ona ciddi destek veriyorlar. Sosyalist solun kendilerine desteðini hiç inkar etmedi Aleviler. Alevicilik de yapmadýlar. Ermenilerin yok edilmesi, Rumlarýn, diðer azýnlýklarýn yok edilmesine çok ciddi direnç gösterdiler. Anadolu daki Ermeniler katliama uðrarken sýðýndýklarý tek yer Alevilerin evleridir ve Aleviler buna gönülden destek vermiþlerdir. Aleviler hep özgürlük ve eþitlikten, demokrasiden yana olmuþlardýr. Bütün bunlara raðmen Aleviler devletin yedeðinde konumlandýrýlmýþ, devlet de sosyal demokratlar da Alevileri her sýkýþtýklarý dönem yedekte tutmuþlardýr. Neden? Evet, çok da acý verici bir þey. Bu anlamda CHP ye bile bile destek vermiþlerdir. Daha kötüsü olmasýn diye Hep beklenti içerisinde olarak Aleviler bunu fark ettiðinde kendi adlarýna partiler de kurmuþlardýr. Ama hep kötünün iyisini seçmek gibi bir noktaya gelmiþlerdir bence. AKP Hükümeti nin kamusal alandaki kýsýtlamalarý Alevileri yeniden kendi içine dönmeye, baþka arayýþlara yöneltmiþtir. Çok da katliamlar yaþadý Aleviler Cumhuriyet te de Osmanlý zihniyeti deðiþmemiþtir Alevilere karþý. Aslýnda Dersim Katliamý bunun ilkidir. Dersim aslýnda bir soykýrým; çoluk-çocuk demeden, hamile kadýnlar dahi kýyýma uðramýþ, yok edilmiþtir. Bu da devlet eliyle yapýlmýþtýr. Alevilerin katliamlarý, Dersim Koçgiri önemli katliamlardýr. Katliamlar derecelendirilmez ama Devlet Dersim, Koçgiri, Maraþ, Çorum, Sivas bütün katliamlardan dolayý Alevilere bir açýklama yapmak zorundadýr. Ama yapmýyorlar. Niye? Aleviler birlik olamadýðý için mi? Aslýnda Aleviler dönem dönem güç olabiliyorlar. Fakat her güç döneminden sonra Aleviler bir katliama uðruyorlar. Aslýnda Türkiye de hükümetlerin genel karakterleri deðiþmiyor. Sosyal hayatla ilgili söylemleri deðiþiyor, yoksa o devlet anlayýþlarý hiçbirinin ki deðiþmedi. Çok özgürlükçü olduklarýný söyleyen Adnan Menderes, Turgut Özal, AKP Hükümeti dahi bence sýký bir Kemalistler. Hiçbirinin bakýþ açýsý diðerinden farklý deðil. Sadece nöbet deðiþtiriyorlar. Ergenekon un deþifre edileceði vs. söylemleri de doðru deðil. Sivas ýn, Maraþ ýn açýða çýkarýlacaðýna da inanmýyorum. Fillerin kavgasýnda alttaki karýncalar eziliyor, ama asla filler birbirlerine zarar vermiyorlar. Sadece Sivas, Çorum, Gazi katliamý deðil, binlerce faili meçhul cinayetlere, bölgede yaþanan savaþa kadar hiçbir þeyin açýða çýkarýlacaðýna inanmýyorum. Açýða çýkarýlmasý için halkýn daha fazla davasýna sahip çýkmasý, birbirini anlayabilmesi lazým. Çok acý veren þey bunu isteyenlerin yalnýz býrakýlmasý AKP, Alevi Açýlýmý diye geldi, Çalýþtaylar düzenledi. Ýlk önce nasýl yaklaþtýnýz? AKP nin gömleðini bilmemize raðmen kesinlikle önyargý ile yaklaþmadýk. Bazý çekincelerimiz vardý, ama Cumhuriyet tarihinde bir ilk dedik, iþlerini de kolaylaþtýrdýk aslýnda. 1. Çalýþtay a çok da ciddi rapor hazýrlayarak katýldýk, ama daha çalýþtay ýn baþýnda bu iþin tamamen bir aldatmaca, siyasi þov, özellikle AB ve ABD ye þirin gözükme eylemi olduðunun farkýna vardýk. Sorun Aleviler ve Alevilikmiþçesine, hiç sýkýlmadan Alevilik tariflerine baþladý, Alevi dedelerine maaþ teklif etti, zorunlu din derslerine iliþkin AÝHM kararlarýný görmezden geldiler. AKP nin yaklaþýmýný Alevileri asimile etme politikasý diye mi deðerlendirdiniz? Yeni bir asimile etme politikasý, kesinlikle. Yayýnlanan sonuç raporuna baktýðýmýzda Aleviliðin bütün deðerleri yok sayýlýyor. Öyle yok sayýlýyor ki, adeta alay edilerek Koca bir topluluk, cemevleri bizim abedethanemizdir diyor. AKP, Ýslam da ibadethane bellidir, Ýslam a inanan Camiye gelir yanýtý veriyor. Tüm Alevi örgütlerinin ortaklaþtýðý taleplere bile Hükümet sýcak yaklaþmýyor, Diyanet ten görüþ alýyor. Elbette biz Hükümet in bu çalýþtaylarýndan ve sonucundan hayal kýrýklýðý içerisinde deðiliz, ama beklenti içinde olanlar, asýl onlar düþünsün. (Ankara/EVRENSEL) TALEBÝMÝZ EÞÝT YURTTAÞLIK Talepleriniz neler... Alevilerin talebimiz çok net, eþit yurttaþlýk. Cemevlerimizi ibadethane olarak kabul edin, dedelerimize maaþ verin, cemevlerimizin elektriðini, suyunu baðlayýn, Diyanet ten pay verin gibi bir derdimiz, talebimiz yok. Biz diyoruz ki, devlet bütün yurttaþlarýna eþit olmalý ve sivil bir dinsizliðe inanmalý. Kim, nereye inanýyorsa, nereyi ibadethane olarak kabul ediyorsa, -ki yeryüzünün her tarafý Aleviler için ibadethanedir- buna devlet karýþmasýn. Kuran kurslarý, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, DÝB tamamen kaldýrýlsýn, devlet dini finanse etmesin. Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý Zorunlu din dersi bir iþkence. Birilerinin bacaðýný, ayaðýný kýrmak, öldürmek, iþkence sadece böyle algýlanýyor, insanlarýn doðduklarý dil, din ve ýrka dair haklarýnýn ellerinden alýnmasý iþkence olarak görülmüyor. Bu bir asimilasyondur ve iþkencedir. Türkiye de sadece Aleviler, Sünniler yaþamýyor, gayri müslimler, inanmayanlar da yaþýyor. T.C. gerçekten laik ve demokratik bir devletse Diyanet i içinde barýndýrmamalý. Hacý Bektaþ taki dergahýmýzýn teslim edilmesini, kamudaki ayrýmcýlýðýn kaldýrýlmasýný da istiyoruz. Bakan bana bir örnek gösterin ayrýmcýlýkla ilgili diyor. Binlerce dava var bu konuya iliþkin. Zorunlu din derslerinden tutun, memurluklarýn dili, dini, ýrkýna göre nasýl konumlandýklarýna, memur alýnýrken KPSS den sonra bir de sözlü sýnava tabi tutulmalarý, nerede doðdun, kimin oðlu, kýzýsýn; nerede yaþýyorsun, neye inanýyorsun gibi sorular sorulmasýna kadar hepsi ciddi ayrýmcýlýk. Ayrýmcýlýkla ilgili Anayasada çok net tariflerin olmasýný istiyoruz. TRT ile ilgili ciddi taleplerimiz var. TRT tam bir asimilasyon kurumu olarak çalýþýyor. Alevi köylerine cami yapýmýnýn durdurulmasý, var olanlarýn mimarilerinin deðiþtirilmesi. Kuran Kurslarý, Ýmam Hatip Liselerinin, Ýlahiyat Fakültelerinin özelleþtirilmesi Bütün bunlar bizim taleplerimiz. Ama en önemlisi eþit yurttaþlýk talebimiz. Ankara/EVRENSEL)

5 Ýstanbul Caz Festivali kapsamýnda Harbiye Cemil Topuzlu Açýkhava Sahnesi'nde düzenlenen "Suyun Kadýnlarý- Mujeres de Agua" adlý konsere katýlan sanatçý Aynur Doðan, Kürtçe þarkýlarýný söylemeye baþladýðý anda bir grubun ýrkçý tepkileriyle karþýlaþtý. Aynur Doðan, ýrkçý tepki üzerine desteklere raðmen konseri terk etti. Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý (ÝKSV) tarafýndan düzenlenen 18. Ýstanbul Caz Festivali'nin dün geceki, Aynur Doðan, La Shica, Buika ve Sandra Carrasco'nun yer aldýðý "Suyun Kadýnlarý-Mujeres de Agua" adlý konserinde sanatçý Aynur Doðan'a linç giriþiminde bulunuldu. Akdenizli kadýn sanatçý, modern flamenkolun öncülerinden kabul edilen, yapýmcý, besteci ve gitarist Javier Limón'un þarkýlarýna getirdikleri yorumlarýyla baþlayan gecenin ilerleyen dakikalarýnda sanatçý Aynur Doðan sahnedeki yerini aldý. Doðan, Kürtçe þarkýlarýný seslendirmeye baþlamasýyla birlikte ilk olarak dinleyiciler arasýnda bulunan bir kiþi, "Þehitler ölmez vatan bölünmez" sloganý atarak ortamý ve diðer dinleyicileri provoke etti. Bu giriþime diðer dinleyicilerden hemen tepki geldi. Binlerce insanýn alkýþlarla "Aynur Aynur" diye baðýrmasý, bu ilk provokasyon giriþimini boþa çýkardý. PET ÞÝÞE VE YASTIK ATILDI Bu ilk sözlü saldýrý giriþiminden kýsa bir süre sonra Doðan ikinci Kürtçe þarkýsýný söylemeye baþladýðýnda, bu kez 10 kiþilik bir grup, üzerine oturduklarý yastýk ve pet þiþeleri sahnedeki Doðan'a fýrlattý. Grup ardýndan da Ýstiklal Marþý'ný söylemeye baþladý. Ýstiklal marþýný söylemeye çalýþan grup güvenlik görevlileri tarafýndan salondan çýkartýlýrken, Doðan þarkýlarýný yarýda kesip sahneden inmek zorunda kaldý. Kürtçe þarký söyleyen Doðan'ýn protesto edildiði dün gece yaþanan olaylara iliþkin ÝKSV de bir basýn açýklamasýnda bulundu. Açýklamada, konserde yapýlan protestolarýn üzücü olduðu vurgulanýrken, "Sanat ve kültürün birleþtirici rolünün unutulmamasý gerektiðini, sanatýn dilinin evrensel olduðunu hatýrlatmak isteriz" denildi. (Evrensel ÝSTANBUL) Betül Çotuksöken'in 'Ortaçað Yazýlarý', daha baþtan, tarihin içinden nasýl geçileceðini gösteren yaklaþýmýyla önemli. Önce, "Ortaçað'ý nasýl bilirsiniz!" diye soralým. Kilisenin zamaný durduðu bir dönem midir yalnýzca... Bir dönemi ya da bir çaðý bize verilmiþ yüzüyle deðil de içinde taþýdýðý bütün yüzleriyle ve kendisinden önceki ve sonraki dönemlerle iliþkileri içinde anlamaya yatkýn olmadýðýmýzý söyleyebilir miyiz? Öteden beri. Eleþtiriyle iliþkimizin zayýf oluþu yüzünden, geçmiþe tek yönlü bakmak her zaman egemen aklýmýz oldu. Dolayýsýyla tarih içinden elimiz kolumuz baðlý geçmeye çalýþtýk. Oysa iþe yaramaz böyle geçiþler. Betül Çotuksöken in Ortaçað Yazýlarý, daha baþtan, tarihin içinden nasýl geçileceðini gösteren yaklaþýmýyla önemli. Önce, Ortaçað ý nasýl bilirsiniz! diye soralým. Karanlýk ve karanlýðýn þehvetini yalnýzca kötüye kullanan iktidarlarýn ve kilisenin zamaný durdurduðu bir dönemi mi anlatýr yalnýzca? Düþünce, anlamak için deðil de inanmak içinse, insaný hayatýn dýþýna, iç dünyasýna çekilmeye zorlar. Anlama ve yorumlama edimiyle deðil de inanma güdüsüyle davranmak, gerçeklikten koparýr ve umursamazlýða iter. Ortaçaðýn insana aþýladýðý düþünme biçiminin sonucu buydu. Ermiþ Bernardus, yüzyýlda, sürekli bir biçimde intelligentia yý araþtýrmak inancý unutmaktan baþka bir þey deðildir diyerek dönemin düþünme biçimini, herhalde egemen dilin kurucularý adýna da önerir. Tek boyutlu olmaz Yanýlgý þu ki, hiçbir çað yanýzca tek boyutlu yaþanmaz. Ýnsan, en zor koþullarda bile yaþadýðý çaðý kendine benzetmek için çalýþýr. Düþünen her akýl kendi çevirisini yapar ve onunla öteki dillere anlatýr kendini. Betül Çotuksöken, Ortaçað Yazýlarý nda Abælardus u özellikle ele alýyor. 12. yüzyýl Renaissance ýnýn en tipik filozofu Abælardus tur, diyor. Muhalifleriyle arasýnda sürüp giden tartýþmalar, kavgalar, hocalarýna karþý takýndýðý eleþtirel tavýr ve özel yaþama biçimiyle bir bakýma ortaçaðýn önemli baþkaldýranlarýndan biri olmuþtur. Abælardus da elbete kiliseyi bütün bütüne karþýsýna almamýþ, akýl ile tanrý arasýnda kendince rasyonel bir köprü kurmuþtur. Düþünme biçiminin özgürlük alanlarýný geniþletmek için gösterdiði çaba, Abælardus un ortaçaðý aydýnlatan yüzlerinden biri olmasýný saðlamýþtýr. Neden sonra Roger Bacon, büyük bir adým daha atarak aklý tanrý inancýndan ayýrmaya baþlamýþ, tuttuðu ýþýkla bütün bir ortaçaðý aydýnlatmýþtýr. Evrene iliþkin yeni tasarýmlar yeni düþünme biçimleri pýtrak gibi ortaya çýkabilirdi bundan böyle; nitekim de böyle olmuþtur. Üstelik bu yeni evren tasarýmlarý ortaçaðýn içinde yaþamaya da baþlamýþtýr. Artýk, insanýn yeri ve konumu Tanrý ya göre deðil, salt kendine göre saptanabilirdi. Asýl anlamýnda Renaissance doðabilirdi. Öyleyse, gerçek Rennaisance lar daha baþtan gerçek ortaçaðlarý gerektiriyor. Tarih, determinizm içinde üretmiyor kendini; yoksa bütüncül toplum biçimleri ve onlarýn temelini attýðý çaðlar, tarihi, birbirine baðlý kompartmanlarýn bir çizgi üstünde ilerleyerek bugüne gelmesi biçiminde anlatýrdý. Oysa tarih, çizgisel deðildir, bir þey hep baþka bir þeyi doðurmaz, her þey hesaplý kitaplý da yaþanmaz. Sorun yalnýzca ortaçað, yakýnçað gibi büyük dönemlerin nesnelliðinin açýklanmasý deðil, onun içinde ve dýþýnda oluþan köktenci ve beklenmedik olaylardýr da. Bütün bütüne karanlýk bir dönem, onu aydýnlatan iþaret fiþeklerinin art arda gelmesiyle aydýnlanmaya baþlayabilir ya da tam tersi. Abælardus un ya da benzerlerinin ýþýðýyla aydýnlananlar, o güne dek bulunduklarý yerleri deðiþtirir ve bu yer deðiþtirme ne kadar az olursa olsun, zamanýn deðiþiminde kendince rol oynar. Sözgelimi: 13. yüzyýlýn en önemli bir baþka yaný da Bologna, Paris, Oxford gibi üniversitelerin kurulmuþ olmasýdýr. Üniversite ya da herhangi bir eðitim ve kültür kurumu, kendisi eðitimi ve kültürü baský altýna almak için çaba gösterse bile, doðasý gereði zaman içinde sormaya, sorgulamaya, örtüleri sýyýrmaya baþlayacaktýr. Akýl baþa gelince Ortaçað bireylik bilincini üretebilecek zamanlara yaklaþmamýþtý daha. Bu dönemin insaný aklýný ve istencini büyük ölçüde Tanrý ya býrakmýþtý ve kýlýç aracýlýðýyla, þövalye ruhuyla tüm dünyaya egemen olmak istiyordu. Kilisenin dünyaya yayýlma siyasetini gerekirse kýlýçla yapma niyeti sonunda kendisini yozlaþtýrýrken, kaçýnýlmaz bölünmelere de yol açtý. Mezhep çatýþmalarý kanlý Avrupa yüzyýllarý yarattý. Dinlerin dünyayý keskin biçimde bölen inanç dizgeleri olduðu ortaçað zamanlarý, ayný zamanda dinler arasýndaki savaþlarýn da tarihi oldu. Bu büyük çatýþma ve bölünme dönemi, Avrupa ortaçaðýndaki küçük ýþýklarýn çoðalmasýna, böylece daha güçlü bir aydýnlanmaya dönüþmesine neden oldu. Büyük güç ve iktidar bölündüyse, aþaðý doðru yayýlma, bir tür demokratikleþme de kaçýnýlmazlaþýr. Böyle de oldu elbette. Tarih ilerliyordu. Ýnsanlarýn gelecek kýlavuzu yalnýzca Tanrý kelamý, kutsal kitap olmaktan çýkmaya baþlýyor; en azýndan, o inancýn tek baþýna yeterli olmadýðý düþüncesi yaygýnlaþýyordu. Ortaçað, kendi gücünü kullandýðý için bölününce, büyük yarýlmalarýný da kendi yaratmýþ oldu. Bir toplum ve yaþam biçimi olarak da, 16. yüzyýlda önemli bir dönüm noktasýndan geçmeye baþladý. Betül Çotuksöken Ortaçað Yazýlarý nda bu dönüm noktasýndan geçiþte önemli yerleri ve rolleri olan filozoflarýn ve düþünürlerin baþlýcalarý üstünde duruyor. Herhalde Rabelais, Montaigne ve Francis Bacon ýn varlýðý ve etkinliði, düþünme biçiminin deðiþmesine ve o güne dek insanlarýn önlerine koymadýklarý yeni düþüncelerin nesnel bir güce dönüþmesine neden olmaya baþlamýþtýr. Skolastik düþünce yara alýrken, mezhepler arasýnda ezilmek yerine, kendi baþýna düþünmenin gücü artmakta, insan, Renaissance ýn doðuþuna, kendi bireyliðiyle katýlmaktadýr artýk. Sözgelimi Montaigne, neredeyse bütün ömrü boyunca yalnýzca insaný yazmýþ, dolayýsýyla kendiliðinden hümanizm, Montaigne ile çevresine bulaþmaya, yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Bacon da kendisinden sonra gelenlerin izini süreceði anlayýþlarýn yaratýcýsý olmuþtur ki, denemeleri özgür düþünme biçiminin etkili örnekleri olarak o gün okunduðu gibi, bugün de dönemini anlamak için gerçekten ilgi çekicidir. Sonunda, insan aklý baský altýnda bin yýl tutulduktan sonra kazandýðý özgürlük içinde de insan aklý olarak yeni roller oynamaya baþlýyordu. Renaissance ve Aydýnlanma, ortaçaðýn aklýndan baþka türlü bir aklýn yaratýcýlarý oldu belki, ama akýlla her yeni zamanýn kurduðu iliþki, kendisi için bir gerilim yaratmýþtýr. Gerilim olmadan sorun, sorun olmadan çözüm olmaz. Dolayýsýyla ortaçað aklýndan çok ilerde mevzi kuran Renaissance da kendi yarattýðý akýlla çatýþmaya baþlamýþtý, Aydýnlanma da. Düþüncenin geliþimi ve kesintisiz yeniden üretiminin itici gücü hep bu dinamik oldu. Bir tanrýsal akýl da vardý elbette, ama gücün ve iktidarýn kullandýðý akýl oldu o; oysa bireysel akýl, insanlar arasýnda yaygýnlaþmaya, dolayýsýyla toplumun niteliðinin yükselmeye baþladýðý dönemlerin simgesi olmaya baþladý. Ortaçað Yazýlarý nýn en ilgi çekici bölümlerinden biri, Umberto Eco nun Gülün Adý romanýnýn ortaçað gerçekliði ve felsefesi baðlamýnda deðerlendirildiði bölüm olmalý. Tarihsel dönemlerin bazen onlarýn içine dalýp çýkan romanlarýn ürettiði yaratýcý ve yazýnsal düþüncenin içinden yansýmasý, elbette olaðanüstüdür. Edebiyat, kendini gerçeðe baðýmlý görmediði için, içinden çýktýðý gerçeði hem yansýz görebilir, hem de onu en iyi anlatacak yanlarý ve ayrýntýlarýyla süzerek yansýtabilir. Betül Çotuksöken, çok doðru bir saptamayla, Tek bir manastýrýn öyküsü bile tüm Batý Ortaçaðý ný yakalamanýn bir aracý olabilir, diyor. Yaratýcý düþüncenin gerçeðe yaklaþma biçimi anlatýlýyor bu sözde. Edebiyatýn yeniden yaratma ve kurgulama gücü de bazen tarihte yaþanmýþ dönemleri ya da olaylarý apaçýk anlamamýzý saðlayabilir. Bacon ýn dediði gibi, bilmek egemen olmaksa ve böylece yeryüzü gökyüzüne egemen olacaksa, bunun yaratýcýlýðýn içinden geçeceði kuþkusuz. Sonunda, hangi ortaçaðdan söz ediyoruz? Ortaçað Yazýlarý bunu da soruyor. Bir deðil, birçok yüzü olduðuna göre ortaçaðýn, her birine ayrý ayrý bakmak ve ortaçaðýn o yüzlerin bütününden oluþtuðunu bilmek de gerekiyor elbette. Ortaçað Yazýlarý Betül Çotuksöken, Notos Kitap, 2011, 349 sayfa, 25 TL. Radikal Kitap

6 Nevþehir Valisi Savaþ Avanos Yemeklerine Tam Not Verdi puan veren vali Savaþ onlarla fotoðraf da çektirdi. Kaymakam Kýrcý Duman baþta hanýmlar ve gençler olmak üzere kursu bitirenlerin bölgedeki otellerde iþ bulabildiðini veya kendi iþ yerlerini açabildiðini söyledi. Geçen yýl bu kursa katýlan 16 kursiyerin 10 tanesinin iþe girdiðini, 3 tanesinin de KOSGEB kursuna katýlarak kendi iþ yerini açtýðýný açýklayan kaymakam Kýrcý Duman 20 Temmuz 2011 Çarþamba "ilçemizde bir KOSGEB kursu da açacaðýz" dedi. Kursiyerlerin ayný zamanda öðretmenevinde kurulan Aþevine destek verdiklerini, orada yapýlan yemeklerle evlerinde yemek yapamayan veya hasta konumundaki 50 vatandaþa yemek hazýrladýklarýný belirten kaymakam Kýrcý Duman Aþevini kurulmasýnda destek veren hayýrseverlere de teþekkür etti. Sulucakarahöyük/ AVANOS Hüseyin KAÝM Nevþehir valisi Abdurrahman Savaþ yanýnda bulunan kalabalýk bir heyetle Avanos Teknik ve Kýz Meslek Lisesinde devam eden Aþçýlýk Kursunu ziyaret etti. Ýþkur, Avanos Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce bu yýl 2.si açýlan Aþçýlýk Kursu hakkýnda Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman'dan bilgi alan vali Savaþ ve protokol üyeleri kursiyerlerin hazýrladýðý ikramlarýn tadýna baktý. 4'ü erkek toplam 24 kursiyerin 472 saat olarak devam ettiði ve 5 Aðustosta sona erecek 2. dönem kursta kursiyerlerce hazýrlanan yiyeceklere tam Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kuþ cenneti Seyfe'ye akýn eden pelikan cinsi kuþlarla ilgili açýklamada bulunan Seyfe Gölü Ekoloji Derneði Baþkaný Ömer Çetiner, Uzun yýllar sonra farklý kuþ çeþitlerinin yaný sýra Pelikanlarýnda yuvaya dönmesi mutlu etti. Bu güzelliklerin devam etmesi için biran önce Seyfe gölü yönetim ilanýnýn ve planýnýn içerisindeki yaptýrýmlarýn uygulanmaya baþlanmasý gerekmektedir. Bu konuda duyarlýlýðýna inandýðým herkesi gerekenin yapýlmasý konusunda çalýþmalarýn baþlatýlmasý için davet ediyorum dedi. Uzun yýllar Seyfe' de çalýþmalar yaptýðýný belirten Çetiner, kuþlarýn yuvaya dönüþünü su seviyesinin artmasýna baðlý olduðunu söyleyerek, Güzellikler ortaya çýkýyor bu güzellikleri yaþatmasýný bilelim dedi. Kent Haber

7 Ýlhami Þahbaz* KESK Genel Kurulu ile KESK ve baðlý sendikalarýn kongreleri tamamlandý. Sýnýf hareketinin içinde bulunduðu durum, sermayenin çok yönlü saldýrýlarý, AKP nin ustalýk döneminde saldýrýlarýnýn kazanacaðý yoðunluk, sendikal mücadeleye yaklaþým gibi birçok etkenle birlikte bu süreci deðerlendirmekte yarar var. Böyle bir dönemde beklenen ve istenen, KESK in geleceði için, genel kurul sürecinin yenilenme ve birleþme açýsýndan bir fýrsat olmasý, olaðanüstü kongrede baþarýlamayan birliðin saðlanmasýydý. Ancak beklenenin aksine, 2011 genel kurullarý var olan bölünmüþlüðe yenilerini ekleyerek sona erdi. Ýç barýþýný saðlamamýþ, kendisine baðlý sendikalarý kamu emekçilerinin ortak talepleri etrafýnda birleþtirememiþ, istikrarlý bir mücadele merkezi oluþturarak hak almayý hedefleyen mücadele yönelimi oluþtur(ama)mamýþ olmasý, KESK in bugüne taþýnan temel problemlerinin baþýnda gelmiþtir. Çok geniþ katýlýmla gerçekleþtirilen, heyecan yaratan grev ve mitinglerin arkasý getirilmemiþ, protestocu tarzdan vazgeçilmemiþtir. Bunun büyük sorumluluðu da, bugüne kadar yönetimlerde karar çoðunluðunu elinde tutan, yasa sonrasý ilk toplu görüþmede grev kararý alamayan, grev öneren Danýþma Kurulunu dinlemeyen, üye tabanýna ve kitlelere güven vermeyen, sendikal politikalarýn oluþturulmasý süreçlerine emekçilerin katýlýmýný saðlayacak sendikal organlarý iþletmeyenlerdir. Ayný anlayýþlarýn bugün karar organlarýný geniþletme adýna, kendi çoðunluklarýný merkeze alan yeni sendikal organlar yaratmalarý manidardýr. SENDÝKALARIMIZDA ÝKÝ ÇÝZGÝ MÜCADELESÝ Son genel kurullarda yaþananlar, sendikal anlayýþlardan soyutlanarak deðerlendirmez. Sorunu basit olarak ittifak ve kazanmak denklemi olarak görmek gerçeði bütünüyle ifade eden bir deðerlendirme olmaz. Emek Hareketi nin sendikalarý sýnýf mücadelesinin önemli bir aracý olarak gören anlayýþý karþýsýnda, sendikalarý birer sivil toplum örgütü olarak tanýmlamak, yeni yönetimi oluþturan ana ittifakýn ortak anlayýþý olmuþtur. Ýttifakta yer alan kimi konuþmacýlarýn genel kurul kürsüsünden sýnýfýn, sýnýf mücadelesinin bittiðini büyük bir coþkuyla ilan etmiþ olmalarý, bu iþbirliðinin ana fikrini özetlemektedir. Tüzük deðiþikliðiyle sýnýf mücadelesinin karþýsýnda tutum alan bu ortalýk berraklaþmýþ ve saklanamaz hale gelmiþtir. Benzemez gibi görünen ancak anlayýþ olarak birbirinin izdüþümü olanlarýn sendikal hareketin ihtiyaçlarýný yok sayarak, bu kadar kolay yan yana gelmeleri, sendikalarýmýzda giderek açýða çýkan sendikal anlayýþ faklýlýðýnýn doðal sonucudur. Bir yanda Emek Hareketinin emekçilerin birleþik mücadelesini temel alan, sendikalarý hak alma örgütü olarak deðerlendiren anlayýþý, diðer yanda sýnýftan, iþçi ve emekçilerin geleceði kurma mücadelesinden umudunu kesen, sorunu kendisinden ve ihtiyaçlarýndan ibaret gören sýnýf dýþý akýmlar. Bu nedenledir ki; sendikalara ve sendikal mücadelenin sorunlarýna yaklaþýmdaki anlayýþ farklýlýðý 2011 genel kurul sürecinde gizlenemez bir biçimde kendisini dýþa vurmuþtur. BÝRLÝK KARÞISINDA OLUÞAN STATÜKO Bilinmesi için belirtelim ki, sendikalarýmýzda devam eden iç sýkýntýlarýn giderilmesi ve kendi içerisinde birleþmiþ bir mücadele örgütünün yaratýlmasý için Emek Hareketi elinden gelen çabayý göstermiþtir. Ancak, DEMEP ve DSD nin sorumluluktan uzak tutumlarý sonucu birlik saðlanamamýþtýr. Sendikalarýn þube kongreleri, hatta iþ yeri delege seçimleri baþlamadan önce önerilen her türlü ikili ittifak; iþ yerlerinin, yerellerin iradesine ipotek koymak olarak görüldüðünden Emek Hareketi tarafýndan sürekli reddedilmiþtir. Emek Hareketi; merkeze delege toplayarak, bütün kongre çalýþmalarýný delege seçimlerine ve ittifaklara kilitleyen, emekçileri gerçek bileþen olarak görmeyip, kongrelerin dýþýna iten veya onlarý seyirci konumuna indirgeyen anlayýþlarla uzlaþmaktan ýsrarla uzak durmuþtur. Bu nedenle kongrelerimiz, birleþmiþ bir mücadele örgütü olma ihtiyacýna yanýt olmak yerine küçük hesaplarýn egemenliðinde baþlamýþ ve sona ermiþtir. Öncesi bir yana 2008 de baþlayan, KESK Olaðanüstü Genel Kurulunda devam eden küçük hesaplar aritmetiði, 2011 Genel Kurullunu da heba etmiþtir. Kýsacasý birleþik ve mücadeleci bir örgüt karþýsýndaki tutum, ittifak yapan ikili tarafýndan statüko haline getirilmiþtir. GRUPÇU TUTUM Sendikal hareketin ve demokrasi mücadelesinin içinde bulunduðu koþullarý ve ön gördüðü hedefleri görmezden gelen bir genel kurul yaþanmýþ olmasýnýn mimarý olanlar, bu tutumlarýyla sendikal hareketin sorunlarýný çözme iddialarýnýn da dýþýna düþmüþlerdir. Kendi sorunlarýný çözmekle meþgul olanlarýn, sýnýf hareketinin sorunlarýný çözmekte yetersiz olacaklarý da aþikardýr. Bir bütün olarak sol hareketin kamu emekçileri sendikal hareketine miras býraktýðý temel zaaflardan olan grupçu, fraksiyoncu tutumun egemen olduðu bir tercih bu kongrelere de damgasýný vurmuþtur. Emekçilerin çýkarlarýnýn bir kez daha grup çýkarlarýna kurban edilmesi olarak somutlayacaðýmýz durumun, sýnýf mücadelesine yaklaþýmýn doðal bir sonucu olduðu bir kez daha görülmüþtür. GREVÝ REDDEDEN 2. KESK Mücadele örgütleri, emekçilere raðmen ve onlar adýna masa baþýnda, kongre salonunda deðil, iþ yerlerinde, mücadele alanlarýnda kurulur. Sendikalarýmýzý kurarken hep birlikte vermiþ olduðumuz mücadele gibi. Ancak, baþta tüzük deðiþiklikleri olmak üzere, kongrelerimizde yaþananlarýn ne kadar örgüt süzgecinden geçirilerek emekçilere mal edildiði bilinmektedir. Ayrýca, Genel Kurul da, önümüzdeki toplusözleþme sürecinde uyuþmazlýk halinde greve gidilmesini içeren önergenin reddedilmesine öncülük ederek, konfederasyonun 2. kuruluþunun ilan edilebileceðini görmüþ olmanýn bahtiyarlýðýný yaþadýk! Ýttifak yapan ikili nin genel kurulda grevi reddederek, tarihe not düþmesi bir baþka yeni lik oldu. Bu tutum kamu emekçilerinin ihtiyaçlarýna, beklentilerine hizmet etmezken, yönetici sýnýflar açýsýndan saðladýðý memnuniyetin ödülü de bu arkadaþlarýmýza ait olsun. KESK, bir emek örgütü olmanýn gerekliliðinden hýzla uzaklaþma yolundadýr. Liberalizmden devþirilen yeniden yapýlanma söyleminin özellikle KESK Genel Kurulunda bu kadar sýk vurgulanmýþ olmasý baþka hangi anlamda algýlanabilir ki. Bu kavramýn mucitlerine göre artýk -grevi reddeden- 2. KESK le karþý karþýyayýz. Bilindiði gibi 2008 yýlýnda da Devrimci KESK böylesi zorlamalarla, tüm uyarýlar reddedilerek kurulmuþtu! Umalým ve dileyelim ki, yeni KESK 2008 yýlýnda oluþturulan Devrimci KESK e benzemesin. Aslýnda hem deðiþtirilen tüzük maddelerinin içeriði, hem de bürokratik bir aygýt yaratmada saðlanan uyum ve iþbirliði, ittifak yapan ikilinin liberalizmden ne kadar etkilendiklerini göstermektedir. Emekçilerden saklanarak -hatta kendi delegasyonunu bilgilendirmeden- deðiþtirilen bir tüzük ve bozuþturulmaya çalýþýlan sýnýf mücadelesi anlayýþý, yeni anlayýþýn paradigmasýný oluþturmaktadýr. Nihayetinde bir burjuva akým olmaktan öte bir anlam taþýmayan liberalizmin etkileriyle malul bu yeni anlayýþa karþý mücadele, sendikal bürokrasiye karþý verilen mücadeleden ayrý düþünülemez. KESK KONGRELERÝNDEN BLOKA BAKIÞ Siyasal alandaki geliþmelere bakýldýðýnda KESK i zorlu bir sürecin beklediði ortadadýr. Özellikle son dönemlerde ülkenin temel demokrasi sorunlarý karþýsýnda barýþtan ve demokrasiden yana tutum alan (almaya çalýþan) ve bu tutumuyla devletin ve gerici güç odaklarýnýn hedefi haline gelen KESK ve sendikalarýn kongrelerinde, siyasal alandaki geliþmeleri görmeyen bir tutum sergilenmiþtir. Süreç, demokrasi güçlerinin ortaya çýkardýðý geliþmelere güç katmayý önemsemeyen ve bu geliþmelerden güç almayý hedeflemeyen bir biçimde iþletilmiþtir. 12 Haziran seçimlerinde; ezilen, yok sayýlan ve baský altýndaki tüm toplumsal kesimlerin talepleriyle oluþturulan Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku ve yarattýðý umut görmezden gelinmiþtir. KESK, BÝR MUHALEFET ÖRGÜTÜ MÜDÜR? Emekçilerin hak ve çýkarlarýný korumak ve geliþtirmek için örgütlendiði sendikalarý muhalif örgütler olarak görmek ve böyle sýnýrlandýrmak sýnýf dýþý bir tutumun ifadesidir. Sivil toplumculuðun ittifak halindeki arkadaþlarýmýza mirasý olan bu yaklaþým, sendikal örgütleri asli görevlerinden yalýtarak sermaye saldýrýlarýnýn sonuçlarýna itiraz Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sýcaklýðý asfaltýn erimesine yol açtý. Caddede yürüyen bazý vatandaþlarýn terlikleri yapýþýrýken, Karayollarý ekipleri asfaltýn üzerine toprak atarak önlem almaya çalýþtý. Kentte günün en yüksek sýcaklýðý bugün 39 derece ölçüldü. Deniz suyu sýcaklýðý 26 derece, nem oranýnýn ise yüzde 35 oldu. Kentte sýcaktan bunalanlar, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. (muhalefet) etmekle sýnýrlandýrmaktýr. Emekçilerle birleþmeyi, onlarla birlikte karar alarak sermaye saldýrýlarýna karþý mücadele etmeyi önemsemeyen, emek ve demokrasi alanýndaki haklarý korumak, yeni haklar elde etmek için sendikalarý yeniden yeniden donatmak gibi derdi olmayan, kendisini sadece ve sadece muhalefet etmekle sýnýrlandýran bir bakýþ açýsýnýn emekçilere bir þey kazandýrmadýðýný birçok kez yaþayarak gördük. Hatýrlatmakta yarar var: Hak ve çýkarlarý savunan bir örgüt doðallýðýnda muhaliftir, ancak sendikalarýn görev ve sorumluluklarý muhalefet etmekle sýnýrlandýrýlamayacak kadar önemlidir. Kendini muhaliflikle sýnýrlandýrmak, emekçilerin iktidar perspektifiyle hareket etmesinin de engelidir. HER SORUNU, ÝÞ YERLERÝNÝ ESAS ALARAK ÇÖZMENÝN ZAMANIDIR Yaþanan geliþmeler ve sendikal hareketin ihtiyaçlarý açýsýndan, emekçilerin hak ve çýkarlarýný merkeze alan sendika içi bir muhalefet anlayýþýnýn, kamu emekçilerinin mücadelelerini büyütmeleri açýsýndan daha da önem kazandýðý yadsýnamaz. Elbette ki baþta temel hizmet birimleri olmak üzere tüm iþ yerlerindeki emekçilerle buluþarak sürece müdahale etmenin gerekliliði düne göre daha da artmýþtýr. Üyelere yabancýlaþmýþ, iþ yerlerine dayanmaktan uzaklaþmýþ, ortaya çýkýþ temelleri zayýflamýþ olan KESK te kamu emekçilerinin gücü ve iradesi 2011 Genel Kurulu yla daha da zayýflatýlmýþtýr. KESK, kamu emekçilerinin sorunlarýný ve sorumluluðunu karþýlamaktan adým adým uzaklaþmýþ ve sorunlarý mücadelenin unsuru olarak görmek yerine içine kapanmýþtýr. Sýnýf mücadelesinin devrimci tutumunda ýsrar etmek ve sendikal bürokrasiye karþý mücadelenin önemi ertelenmeyecek bir görev olarak önümüzde durmaktadýr. Sendikalarýmýza sahip çýkmanýn ve sendikal sorunlarla ilgili emekçilere karþý þeffaflýk ve aleniyetin önem kazandýðý günlerdeyiz. Kýrýlan kolu yen içinde tutmanýn sorumluktan kaçmak anlamýna geldiðinin bilinmesi gerekir. Sýnýf dýþý akýmlarýn sendikalarýmýzda boy vermesine karþý, en büyük güvence emekçilerin kendi talepleri etrafýnda saðlayacaklarý mücadele birlikleridir. Sendikal hareketin yeniden inþasýný da kapsayacak bir çalýþmanýn, sendikal bürokrasi de dahil olmak üzere her sorunu, iþ yerlerini esas alarak çözmenin zamanýdýr. (*) Eðitim Sen üyesi Dünyaca ünlü Konyaaltý sahiline ulaþmak için karayolundan geçmeye çalýþan bazý kiþiler, eriyen asfaltta yürümekte zorlandý. Bazý vatandaþlarýn terlikleri ise, eriyen asfalta yapýþýp kaldý. Kýþ aylarýnda kar yaðýþý yüzünden kayganlaþan yollara tuz döken Karayollarý Bölge Müdürlüðü ekipleri, bu sefer eriyen asfaltýn üzerine toprak atarak, asfaltýn yapýþmasýný engellemeye çalýþtýlar. Radikal

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sulucakarahöyük/ANKARA. Kesintisiz zorunlu eðitimi kademelendirerek 4+4+4 þeklinde kesintili hale getirmeyi öngören kanun

Sulucakarahöyük/ANKARA. Kesintisiz zorunlu eðitimi kademelendirerek 4+4+4 þeklinde kesintili hale getirmeyi öngören kanun Tarihçe 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma iþçisi daha iyi çalýþma koþullarý istemiyle bir tekstil fabrikasýnda greve baþladý. Ancak polisin iþçilere saldýrmasý ve iþçilerin

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA

4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA Emek örgütleri tek yumruk TMMOB ta bir araya gelen KESK Genel Baþkaný Çýnar, DÝSK Genel Baþkaný Çelebi, TMMOB Genel Baþkaný Soðancý ve TTB Genel Baþkaný Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný

Detaylı

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak. Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý

týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü Olaðan Genel Kurulu Hacýbektaþ a yakýþýr olgunlukta, seviyeli eleþtiriler, tespitler ve temenni dilekleri konuþmalarýnýn yanýnda

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18

Detaylı