Istanbul: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No Levent / Istanbul TURKEY Tel: Fax:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No.2 34330 Levent / Istanbul TURKEY Tel: +90 212 269 63 00 Fax: +90 212 270 48 28 e-mail: istnurus@nurus.com."

Transkript

1 The main task of furniture design is not to invent new furnitures as tables, cabinets or sideboards, but to design them in a good and suitable manner, one way to do that, is to show the dignity of proportion, form, colour, material and know how. By doing that, the dignity of the object passes to their observers and users. The personality and character of a product is found by the knowledge of these things, but it is also found by watching people with their habits and cultural specialities. In general there is no national or international design, there is only right or wrong design.

2 Mobilya tasar m n n amac, yeni mobilyalar yaratmak de il, tasar mlar uygun ve do ru bir flekilde yapmakt r. Bu amaca ulaflman n yolu, objelerin flahsiyetlerini oluflturan, form, renk, ölçek, malzeme ve bunlar biraraya getiren bilgi birikimini en do ru flekilde kullanarak, objenin yap s na sayg l bir ürün yaratabilmektir. Bu yaklafl m tasar m sürecinde ürüne gösterilen özenin kullan c ya aktar lmas nda en önemli faktördür. Tasar m n baflar s nda rol oynayan di er önemli faktör ise, insan davran fllar n n yak ndan takibidir. Objenin, insanlar n al flkanl klar na ve kültürel yap lar na uygun olarak tasarlanmas büyük önem tafl r. Temelde ulusal veya ulaslararas tasar m de il, do ru veya yanl fl tasar m vard r. Obiettivo del furniture design non è solo realizzare nuovi mobili per l ufficio come scrivanie e cassettiere ma realizzarli nel modo più giusto e appropriato così'ec da renderli parte integrante e funzionale per l ambiente ufficio. Un modo per fare questo è mostrare forme e proporzioni, colori, materiali e know how. Così facendo l essenza dell oggetto si trasferisce a chi quotidianamente lo usa e lo osserva. La personalità e il carattere di un prodotto nascono dalla consapevolezza di tutto questo e anche da un attenta analisi delle abitudini e delle diverse culture della gente. Non esiste un design nazionale o internazionale, esiste solo un design giusto o sbagliato. Istanbul: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No Levent / Istanbul TURKEY Tel: Fax: Ankara: Reflit Galip Cad. No Gaziosmanpafla / Ankara TURKEY Tel: (Pbx) Fax: Export: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No Levent / Istanbul TURKEY Tel: Fax: For other countries please refer to our web site: Di er ülkelerdeki faaliyetleriyle ilgili bilgi almak için: Per gli altri paesi riferirsi al: Photography: FABR KA / F rat Erez / Akya Photography / Akya Foto rafç l k Tel: Stüdyo Akya (Levent Yal nay, Saygun Dura) Art Direction & Design: Yeflim Demir / Design and specifications are subject to change without any prior notification. Tasar m ve özellikler üzerinde önceden bildirilmeksizin de ifliklik yap labilir. I disegni e le specificazioni sono conforme a cambiamento senza alcun avviso. Tutti diritti riservati

3 Designed by / Tasar m: Fritz Frenkler-Annette Ponholzer f/p design gmbh.

4 The Industrie Forum 2001 design award winner I/X has three main themes. High-Tech, Natural and White theme... Each theme has been designed to be a part of executives lives that have different tastes, system and point of view. It also helps them to express their styles. I/X which has been named after its I and X formed metal legs, satisfy its users needs by its accessories and components in different sizes, colors and materials. High-Tech represents technology and dynamism while Natural s warmth and White Theme s pure and clear expression all forms the true idea and design power of I/X. themes Industrie Forum 2001 tasar m ödülü sahibi I/X üç ana temadan oluflmaktad r. High-Tech, Do al ve Beyaz Tema... I/X program ndaki her bir tema, ayr zevk, çal flma sistemi veya bak fl aç s na sahip yöneticilere hizmet vermeyi hedeflerken, kullan c n n da kendi tarz n ifade edebilme olana n sa lamaktad r. Ad n I ve X formundaki tafl y c ayak sisteminden alan I/X serisi farkl ölçü ve karakterlerdeki, malzeme, renk, aksesuar ve bileflenleri ile kullan c s n n tüm ihtiyaçlar na cevap vermektedir. High-Tech Tema n n enerji ve dinamizmi, Do al Tema n n s cak dokusu veya Beyaz Tema n n duru ve yal n ifadesi; I/X in özünde temalar do ru fikir ve tasar m n gücü bulunmaktad r. I/X, vincitore dell Industrie Forum 2001 Design Award, è stato progettato in tre linee: High - Tech, Natural e White. Ciascuna linea è stata studiata per essere l anima di un ufficio direzionale. Ufficio che ha gusti e necessità diverse a seconda dello stile e della personalità di chi lo usa. Le tre linee di I/X rappresentano tre diversi stili di vita: tre diversi modi di concepire e vivere un ufficio direzionale. I/X, che prende il nome dalla forma I e X - della gamba di metallo della scrivania, trova la sua completezza in themen una ampia gamma di accessori e componenti disponibili in diverse misure, colori e materiali. High Tech rappresenta tecnologia e dinamismo; Natural il calore; White dà una sensazione di ordine e purezza. Insieme esprimono al meglio la vera essenza e la forza del design di I/X. high-tech high-tech high-tech 4-23 natural do al natural white beyaz white 36-51

5 Clearly designed details together with simple and creative forms; I/X produces perfect solutions for the executive through a working day. Ak lc çözülmüfl detaylar, sade va yap c çizgilerle birleflince, I/X ofisleri günün her an nda, bir yöneticinin beklentilerine cavep verecek çözümler üretebilir. Dettagli disegnati con forme semplici e creative; I/X rappresenta la perfetta soluzione per l ufficio direzionale attraverso il lavoro quotidiano. high-tech high-tech high-tech black siyah nero 4 > 5

6 I/X High-Tech theme I/X High-Tech tema I/X High-Tech linea Black Siyah Nero 6 > 7

7 High-Tech theme has a clean and sharp expression that fills the office with dynamism. High-Tech temas n n keskin ve net ifadesi bulundu u ofise dinamizm getirmektedir. High-Tech ha forme pulite e nette, rende l ufficio dinamico. 8 > 9

8 Using glass on horizontal surfaces is contrasted with aluminum components on vertical. Personal accessories and archive systems keep the working environment in order. High-Tech temas nda, yatay yüzeylerde cam, dikey bileflenlerde ise alüminyum kullan lmaktad r. Kiflisel aksesuar seçenekleri ve arfliv sistemi çal flma ortam n z n her an düzenli kalmas n sa lar. Il vetro delle superfici orizzontali si contrappone all alluminio dei componenti verticali. Gli accessori e il sistema di archiviazione rendono l ambiente ordinato. 10 > 11

9 Every detail of the I/X containers is taken into consideration to fulfill the needs of a contemporary executive. I/X in farkl hacim ve seçeneklerde üretilen dolap sisteminde, bir yöneticinin ihtiyaç duyabilece i her ayr nt düflünülmüfltür. Ogni dettaglio degli armadi- contenitori I/X è studiato per soddisfare le esigenze di un moderno ufficio direzionale. 12 > 13

10 With the accessory alternatives that personalize the work places of the user, I/X pioneers to create a different office composition. Kullan c n n kendi çal flma mekan n kiflisellefltirmesine ve tarz n ortaya koyabilmesini sa layan aksesuar seçenekleri ile I/X, s rad fl bir ofis kompozisyonunun yarat lmas na öncülük ediyor. Grazie all ampia gamma di accessori che completa e personalizza il direzionale, I/X è all avanguardia nella creazione di differenti composizioni per l ufficio. high-tech high-tech high-tech white beyaz bianco 14 > 15

11 16 > 17

12 In representative working atmosphere an up-to-date philosophy of work can only be shown optimally by a furniture program which communicates openness, calmness and power. With the CPU Container alternative I/X, brings a new concept for the workplaces. Bilgisayar kasas n içinde bar nd ran komodin alternatifi ile I/X, günü gününe çal flma temposuna ayak uydurabilen bir düflünce yap s na sahip yönetici ofis mobilyas sistemidir. L atmosfera e la filosofia nel luogo di lavoro vengono ottimamente comunicate attraverso un arredamento d ufficio che esprima apertura, calma e sicurezza. I porta CPU della linea I/X rappresentano un nuovo concetto lavorativo. 18 > 19

13 I/X High-Tech theme I/X High-Tech tema I/X High-Tech linea White Beyaz Bianco 20 > 21

14 High-Tech theme creates the perfect, sophisticated and positive working environment in executive offices. High-Tech teman n beyaz renk seçene i kusursuz, sofistike ve pozitif bir çal flma ortam oluflturmaktad r. High-Tech crea, negli uffici direzionali, un ambiente di lavoro perfetto, sofisticato e positivo. 22 > 23

15 By a large spectrum of surfaces, colors and materials, I/X allows any style of presentation. From elegant ease and technical appearance up to a classical representation, any step is possible. Zengin malzeme ve renk seçenekleri ile I/X, kullan c s n n beklentisine göre çok farkl tarzlara uyarlanabilen bir yap ya sahiptir. Grazie ad un ampia scelta di superfici, colori e materiali, I/X incontra i gusti più diversi: dallo stile elegante a quello tecnico fino al classico. natural do al natural 24 > 25

16 The desk shelf unit has alternative drawers such as special cedar veneered cigar-box or a cosmetic-box for female executives. Farkl seçeneklere sahip masaüstü çekmece ünitesine, iç yüzeyleri özel sedir a ac kapl bir puro kutusu, veya bayan yöneticiler için bir makyaj kutusu yerlefltirilebilir. Il vassoio della scrivania può avere diversi cassetti come ad esempio uno speciale contenitore in cedro impiallacciato per i sigari o per i cosmetici. 26 > 27

17 I/X Natural theme I/X Do al tema I/X Natural linea Teak Tik Teak 28 > 29

18 The double desk implementation combines personal and team work areas for maximum productivity. Yönetici ofislerine yeni bir alternatif getiren I/X, ikili masa düzeniyle kiflisel çal flma ve ortak çal flma alanlar n birlefltirerek veriminizi art r r. La scrivania a due elementi consente la massima flessibilità: singole riflessioni o lavoro di team, le massime performance sono assicurate. 30 > 31

19 Regular or suspended filing options I/X containers are presented with various choices. Farkl boyutlardaki I/X dolap komodin gruplar, standart veya ask l dosya çekmecesi seçenekleri ile sunulmaktad r. Schedari regolari o sospesi... I contenitori della linea I/X offrono sono proposti in varie opzioni. 32 > 33

20 I/X has seven different table top variations in order to provide the most effective conferencing solutions. I/X, yedi ayr masa ölçüsü ile istenilen her ölçekte toplant oturumlar sa lanabilir. I/X offre sette diverse varianti per i piani delle scrivanie così da soddisfare le più svariate richieste. 34 > 35

21 Doing business is complicated enough; I/X White Theme approaches it in a plain and clear way to clarify this environment. Beyaz Tema n n temiz, sade ve yal n ifadesi, zaten karmafl k olan ifl yaflant s n daha anlafl l r hale getirmektedir. Occuparsi di business è già abbastanza complicato. La linea I/X White dona purezza e linearità al nostro pensiero. white beyaz white 36 > 37

22 I/X White theme I/X Beyaz tema I/X White linea Sycamore Akçaa aç Sicomoro 38 > 39

23 The containers of I/X can also be used as table top bearing element instead of metal legs. I/X in farkl hacimlerdeki alçak komodinleri, ayn zamanda tafl y c ayak olarak da kullan labilir. Le cassettiere I/X possono anche essere usate come elementi portanti per i piani delle scivanie al posto delle gambe metalliche. People spend most of their time in offices. I/X, while personalizing the office, adds it functionality, flexibility and a living character. Günümüzün büyük bir k sm ofislerimizde geçiyor, I/X ofislere fonksiyonelli in yan s ra, daha esnek ve daha kiflisel bir çal flma alan sunar. Le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo in ufficio. I/X, oltre a personalizzare l ambiente, aggiunge ad esso funzionalità, flesibilità e lo rende vivo. 40 > 41

24 The 244 container adds a totally different style to any place as well as an office space. I/X in 244 dolab sadece ofis mekan n zla s n rl kalmay p, di er mekanlara da farkl bir tarz kazand r r. Gli armadi contenitori della linea 244 hanno molta personalità e rendono unico qualsiasi ambiente, specialmente il nostro ufficio. 42 > 43

25 Paper trays in table extension preventing a chaotic desktop are the perfect solution for documentation. Masa ekine yerlefltirilen ka tl k, çal flma alan n z daraltan ve karmafl k hale getiren dokümanlar n z için do ru bir çözüm. I vassoi porta documenti alloggiati sui prolungamenti della scrivania evitano la creazione di disordine. 44 > 45

26 I/X White theme I/X Beyaz tema I/X White linea Ebony Abanoz Ebano 46 > 47

27 I/X design philosophy, enhanced with ebony, adds a totally different identity to the executive office. Ender bulunan ve kullan lan abanoz a ac, yönetici ofislerine farkl ve iddial bir kimlik kazand r yor. I/X realizzato nell essenza ebano, conferisce all ufficio direzionale un aspetto decisamente sofisticato. 48 > 49

28 50 > 51

29 I/X Desks / I/X Masalar / I/X Scrivanie I/X Sideboards / I/X Dolaplar / I/X Sideboards X Desk / X Masa / Srivania X I Desk / I Masa / Scrivania I I/X Containers / I/X Komodinler / IX Mobili Contenitori 246 cm 244 cm 244 cm 204 cm 184 cm 162 cm 244 cm 204 cm 184 cm 162 cm 110 cm 90 cm 110 cm 90 cm 43 cm 73 cm 73 cm 60 cm 43 Mobile Container 43 Hareketli Komodin Cassettiera Su Ruote Sideboard / 244 Dolap / 244 Sideboard 246 Sideboard / 246 Dolap / 246 Sideboard 244 cm 246cm 244 cm 60 cm 60 cm 73 cm 73 cm 180 cm 4/4 60 cm 82 cm 60 cm 82 Container 82 Komodin Cassettiera 82 D:60cm Container / Komodin / Mobile Contenitore 3/5 60 cm 60 cm 82 cm 162 cm CPU Container CPU Komodin Porta CPU 162 Container 162 Komodin Mobile Contenitore 162 Big Baby / 244 Yüksek Dolap / Big Baby I/X Accessories / I/X Aksesuarlar / I/X Accessories 4/4 162 cm 82 cm 43 cm 80 cm 80 cm 60 cm 244 cm 60 cm 244 Container / 244 Komodin / Mobile Contenitore cm 60 cm Mid Extension Orta Masa Eki Estensione Centrale L: cm W: 42 cm Side Extension Yan Masa Eki Estensione Laterale L: cm W: 42 cm Paper Tray Evrak Sepeti Vassoio Portadocumenti L: 40 cm W: 36 cm Aluminium Tray Alüminyum Kap Vassoio Alluminio L: 40 cm W: 36 cm Paper Stack Ka tl k Ferma Carta L: 40 cm W: 26 cm Cable Net Kablo Filesi Porta Cavi L: 48 cm W: cm Cable Cover Kablo Gizleyici Copri Cavi L: 36 cm W: 12 cm 3/5 D:80cm Container / Komodin / Mobile Contenitore 246 Container / 246 Komodin / Mobile Contenitore cm 130 cm 110 cm Front Panel Ön Pano Pannello Frontale L: cm H: 49 cm Desk Shelf Çekmece Ünitesi Vassoio Per Scrivania L: 82 cm W: 42 cm Drawer Çekmece Cassetto L: 26 cm W: 40 cm Drawer 2 Çekmece 2 Cassetto 2 L: 26 cm W: 40 cm Drawer 4 Çekmece 4 Cassetto 4 L: 26 cm W: 40 cm Make-up Box Makyaj Kutusu Porta Cosmetici L: 26 cm W: 40 cm Cigar Box Puro Kutusu Porta Sigari L: 26 cm W: 40 cm X Box X Kutu X Box L: 42 cm W: 38 cm H: 19 cm D:60 cm Return Desk / Pedestal Leg Komodin Ayak Etajer Scrivania Laterale Cassettiera Portante D:60 cm Return Desk / Pedestal Leg Komodin Ayak Etajer Scrivania Laterale Cassettiera Portante D:60 cm W: cm Pencil Box Kalem Kutusu Porta Penne L: 16 cm H: 40 cm X Coffee Table X Sehpa Tavolina Da Caffe X L: cm W: cm H: 45 cm I Coffee Table I Sehpa Tavolina Da Caffe I L: 70 cm W: 70 cm H: 45 cm

30 I/X Hi-tech Theme / I/X Hi-tech Tema / I/X Linea High-tech Body / Gövde / Corpo Top / Tabla / Piano Profile / Profil / Profili Extensions and Accessories / Masa Eki ve Aksesuarlar / Estensioni Ed Accessori MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Glass RAL 9010 White Laquered Cam RAL 9010 Beyaz Lake Vetro RAL 9010 Laccato Bianco Aluminium Alüminyum Alluminio MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Combinations / Kombinasyonlar / Combinazioni MDF-RAL 9011 Black Laquered MDF-RAL 9011 Siyah Lake MDF-RAL 9011 Laccato Nero Glass RAL 9011 Black Laquered Cam RAL 9011 Siyah Lake Vetro RAL 9011 Laccato Nero Aluminium Alüminyum Alluminio MDF-RAL 9011 Black Laquered MDF-RAL 9011 Siyah Lake MDF-RAL 9011 Laccato Nero A B MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Glass RAL 9010 White Laquered Cam RAL 9010 Beyaz Lake Vetro RAL 9010 Laccato Bianco Sycamore Solid Akçaa aç Masif Sicomoro Legno Massicio Sycamore Veneer Sycamore Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro C D I/X Natural Theme / I/X Do al Tema / I/X Linea Natural Body / Gövde / Corpo Top / Tabla / Piano Profile / Profil / Profili Sapelli Veneer Sapelli Ahflap Kaplama Essenza Sapelli Sapelli Veneer Sapelli Ahflap Kaplama Essenza Sapelli Sapelli Solid Sapelli Masif Sapelli Legno Massiccio Extensions and Accessories / Masa Eki ve Aksesuarlar / Estensioni Ed Accessori Sapelli Veneer Sapelli Ahflap Kaplama Essenza Sapelli Teak Veneer Tik Ahflap Kaplama Essenza Teak Teak Veneer Tik Ahflap Kaplama Essenza Teak Teak Solid Tik Masif Teak Legno Massiccio Teak Veneer Tik Ahflap Kaplama Essenza Teak E F Walnut Veneer Ceviz Ahflap Kaplama Essenza Noce Walnut Veneer Ceviz Ahflap Kaplama Essenza Noce Walnut Solid Ceviz Masif Noce Legno Massiccio Walnut Veneer Ceviz Ahflap Kaplama Essenza Noce Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro Sycamore Solid Akçaa aç Masif Sicomoro Legno Massiccio Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro G H I/X White Theme / I/X Beyaz Tema / I/X Linea White Body / Gövde / Corpo Top / Tabla / Piano Profile / Profil / Profili MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro Sycamore Solid Akçaa aç Masif Sicomoro Legno Massiccio Extensions and Accessories / Masa Eki ve Aksesuarlar / Estensioni Ed Accessori Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Ebony Veneer Abanoz Ahflap Kaplama Essenza Ebano Ebony Solid Abanoz Masif Ebano Lengo Massiccio Ebony Veneer Abanoz Ahflap Kaplama Essenza Ebano I J K

ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE 2010 CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE PRODUCT CATALOGUE KATALOĞU

Detaylı

Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler

Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler Minimax Artema dan estetik ve tasarruflu çözümler Küresel s nma ve enerji, banyo ve mutfaklarda kullan lan ürünlerin ifllevlerini de de ifltirdi. Su tasarruflu ürünlerin ön plana ç kt sektörde Artema,

Detaylı

tam akl n zdaki! mekanlara

tam akl n zdaki! mekanlara 66 To spaces just you re thinking of! with Ege Seramik Ege Seramik ile, tam akl n zdaki! mekanlara Ege Seramik continuously develops its wide product range comprising floor, wall and porcelain tiles it

Detaylı

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27

Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor. 12 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27 ÜRÜNLER / PRODUCTS Suyun iyilefltiren etkisi Catalina küvetle yaflan yor Yaflam alanlar nda zihinsel ve bedensel bir yolculuk yapmak isteyenler için tasarlanan RocaKale nin 193x193 cm boyutundaki 4 kiflilik

Detaylı

INSPIRED MATERIALS & DETAILS. General Catalogue

INSPIRED MATERIALS & DETAILS. General Catalogue INSPIRED MATERIALS & DETAILS General Catalogue 4 6 10 12 14 22 30 38 44 SHOWROOM / SHOWROOM ÜRETİM / PRODUCTION GREEN LINE YÖNETİCİ ODALARI / EXECUTIVE OFFICES Hd-10 Frame Massive Static Nab 48 50 60

Detaylı

Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar

Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Haberler / News Unicera 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Unicera 18th International Ceramic and Bathroom Trade Fair 1988 y l ndan bu yana her y l Nisan ay nda,

Detaylı

Core İdeas Hd-10 Frame Massive Nab So Wave Fluido Domino Duo Koltuklar / Chairs Bekleme Üniteleri / Waiting Units Haworth Çalışma Koltukları / Office

Core İdeas Hd-10 Frame Massive Nab So Wave Fluido Domino Duo Koltuklar / Chairs Bekleme Üniteleri / Waiting Units Haworth Çalışma Koltukları / Office 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 Core İdeas Hd-10 Frame Massive Nab So Wave Fluido Domino Duo Koltuklar / Chairs Bekleme Üniteleri / Waiting Units Haworth Çalışma Koltukları

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW. Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas ras Seramik Banyo ve Mutfak

UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW. Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas ras Seramik Banyo ve Mutfak UNICERA 2009 SÖYLEfi / INTERVIEW Kale, tüm yenilikleriyle UNICERA da Kale at UNICERA with all its innovation Yeninin heyecan temas ile 21.UNICERA Kale Group, participating in the 21st UNICERA Uluslararas

Detaylı

HIS OFFICE his staff. architectural approach I DO NOT HAVE A SPECIFIC APPROACH TO ARCHITECTURE DETERMINED BY AN ARCHITECTURAL PERIOD OR STYLE.

HIS OFFICE his staff. architectural approach I DO NOT HAVE A SPECIFIC APPROACH TO ARCHITECTURE DETERMINED BY AN ARCHITECTURAL PERIOD OR STYLE. by 68 architectural approach I shy away from a denial of the client and the project s priorities by an aggressive application of my personality or beliefs. Certainly, I gain from the clients beliefs as

Detaylı

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com 11 Kalitemizin Belgeleri Documentation of our Quality Merhaba / Hello Panocam' kurmak için bir araya geldi imizde y l 1997 idi; Yönetim kurulundan,

Detaylı

Ürün Kataloğu. Product Catalog

Ürün Kataloğu. Product Catalog Ürün Kataloğu Product Catalog The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the software your phone will

Detaylı

2015 Genel Ürün Kataloğu

2015 Genel Ürün Kataloğu www.bmofis.com 2015 Genel Ürün Kataloğu Products Overview 2015 OFFICIAL DISTRIBUTOR MADE IN ITALY BM Cam Donanımları, inşaat sektörü içinde iç bölme sistemleri ve cam donanımları alanında faaliyet yürütmektedir.

Detaylı

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN MEZUNİYET PROJELERİ SERGİSİ GRADUATION PROJECTS EXHIBITION 2014 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü METU Department of Industrial Design

Detaylı

MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM

MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM www.dora.com.tr ...HAKKIMIZDA...ABOUT US... Dora A.fi., müflteri s raland rma sistemleri baflta olmak üzere hayat kolaylaflt ran teknolojileri

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION WALLS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION WALLS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION WALLS 02 Proje Adı / Project Name: Kapadokya Tekstil / Kapadokya Textile, İzmir TEK CAMLI MODÜLLER 06SINGLE GLASS MODULES ÇİFT CAMLI MODÜLLER 08DOUBLE GLASS MODULES CAMLI

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

markasıdır. Besgen is a registered trademark of Beserler Group. www.beserler.com www.besgen.net

markasıdır. Besgen is a registered trademark of Beserler Group. www.beserler.com www.besgen.net 1 bir markasıdır. Besgen is a registered trademark of Beserler Group. www.beserler.com www.besgen.net 2 İçindekiler Contents 10 Sandalyeler Chairs Çalışma Sistemleri orking Systems 74 22 Sıralar esks

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co.

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co. De erli Dostlar m z, Dergimizle ilgili güzel geri dönü leriniz bizi çok mutlu ediyor ve sizler için daha iyi ve güzeli gerçekle tirme konusunda motive oluyoruz. Bu say m zda, yine dopdolu, renkli ve aktüel

Detaylı

PSA AZOT JENERATÖRLERİ

PSA AZOT JENERATÖRLERİ PSA AZOT JENERATÖRLERİ MASSIMA FLESSIBILITÀ PER OGNI SPECIFICA APPLICAZIONE HER BİR UYGULAMA MAXIMUM FLEXIBILITY İÇİN EN ÜST FOR EACH SPECIFIC DÜZEYDE APPLICATION ESNEKLİK ENDÜSTRİ BÖLÜMÜ I generatori

Detaylı

2013 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü METU Department of Industrial Design

2013 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü METU Department of Industrial Design MEZUNİYET PROJELERİ SERGİSİ Graduation Projects Exhibition 2013 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü METU Department of Industrial Design ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi METU Cultural and Convention Center

Detaylı

Tayfun Dö kaya CEO VIA Properties

Tayfun Dö kaya CEO VIA Properties De erli Dostlar m z, Yo un geçen bir y l n ard ndan yeni say m zla yeniden birlikteyiz. irketimiz bünyesindeki geli meleri sizlerle k saca payla mak isterim. Türkiye nin en çok ziyaretçi çeken al veri

Detaylı

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the

The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the software your phone will automatically download the PDF

Detaylı

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de!

Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! Parlak fikirler burada. Kapıdan mutfak tezgahına, Deck ten panele kadar tasarımlarınızda ahşaba dair aradığınız tüm parçalar AGT de! The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes

Detaylı

Dersin öğretim elemanları. Course tutors

Dersin öğretim elemanları. Course tutors ID 402 Mezuniyet Projesi. ID 402 Graduation Project 2010-11 Bahar Dönemi. 2010-11 Spring Semester Mezuniyet projesi dersi, öğrencinin gerçek hayatta bir ürün tasarımı projesini bir firma veya kurum ile

Detaylı

Barta Yapı bartaplan Barta Yapı bartaplan, bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan

Barta Yapı bartaplan Barta Yapı bartaplan, bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan Bartaplan modüler bölme duvar sistemleri demountable partition wall systems Yüksek teknik standartları, estetik çözümleri, sektöre yön veren yenilikçi ve yaratıcı tasarımlarıyla Barta Yapı, modern mimarinin teknik

Detaylı

ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi

ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi ngilizce Ö retiminde Bireysel Yaklafl m: Modüler Ö retim Ortam ve Materyallerinin De erlendirilmesi Mehmet Nuri Gömleksiz* Özet Modüler ö retim yaklafl m, geleneksel yöntemle karfl laflt r ld nda ö renciye

Detaylı

fiifre / Password: stanbul

fiifre / Password: stanbul fiifre / Password: stanbul P o i n t H o t e l v e Ç a d a fl S a n a t fiifre / Password: stanbul Point Hotel and Contemporary Art Küratör / Curator: Beral Madra Yeflim A ao lu Gülçin Aksoy Volkan Aslan

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı