Istanbul: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No Levent / Istanbul TURKEY Tel: Fax:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No.2 34330 Levent / Istanbul TURKEY Tel: +90 212 269 63 00 Fax: +90 212 270 48 28 e-mail: istnurus@nurus.com."

Transkript

1 The main task of furniture design is not to invent new furnitures as tables, cabinets or sideboards, but to design them in a good and suitable manner, one way to do that, is to show the dignity of proportion, form, colour, material and know how. By doing that, the dignity of the object passes to their observers and users. The personality and character of a product is found by the knowledge of these things, but it is also found by watching people with their habits and cultural specialities. In general there is no national or international design, there is only right or wrong design.

2 Mobilya tasar m n n amac, yeni mobilyalar yaratmak de il, tasar mlar uygun ve do ru bir flekilde yapmakt r. Bu amaca ulaflman n yolu, objelerin flahsiyetlerini oluflturan, form, renk, ölçek, malzeme ve bunlar biraraya getiren bilgi birikimini en do ru flekilde kullanarak, objenin yap s na sayg l bir ürün yaratabilmektir. Bu yaklafl m tasar m sürecinde ürüne gösterilen özenin kullan c ya aktar lmas nda en önemli faktördür. Tasar m n baflar s nda rol oynayan di er önemli faktör ise, insan davran fllar n n yak ndan takibidir. Objenin, insanlar n al flkanl klar na ve kültürel yap lar na uygun olarak tasarlanmas büyük önem tafl r. Temelde ulusal veya ulaslararas tasar m de il, do ru veya yanl fl tasar m vard r. Obiettivo del furniture design non è solo realizzare nuovi mobili per l ufficio come scrivanie e cassettiere ma realizzarli nel modo più giusto e appropriato così'ec da renderli parte integrante e funzionale per l ambiente ufficio. Un modo per fare questo è mostrare forme e proporzioni, colori, materiali e know how. Così facendo l essenza dell oggetto si trasferisce a chi quotidianamente lo usa e lo osserva. La personalità e il carattere di un prodotto nascono dalla consapevolezza di tutto questo e anche da un attenta analisi delle abitudini e delle diverse culture della gente. Non esiste un design nazionale o internazionale, esiste solo un design giusto o sbagliato. Istanbul: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No Levent / Istanbul TURKEY Tel: Fax: Ankara: Reflit Galip Cad. No Gaziosmanpafla / Ankara TURKEY Tel: (Pbx) Fax: Export: Büyükdere Cad. Karakol Sk. No Levent / Istanbul TURKEY Tel: Fax: For other countries please refer to our web site: Di er ülkelerdeki faaliyetleriyle ilgili bilgi almak için: Per gli altri paesi riferirsi al: Photography: FABR KA / F rat Erez / Akya Photography / Akya Foto rafç l k Tel: Stüdyo Akya (Levent Yal nay, Saygun Dura) Art Direction & Design: Yeflim Demir / Design and specifications are subject to change without any prior notification. Tasar m ve özellikler üzerinde önceden bildirilmeksizin de ifliklik yap labilir. I disegni e le specificazioni sono conforme a cambiamento senza alcun avviso. Tutti diritti riservati

3 Designed by / Tasar m: Fritz Frenkler-Annette Ponholzer f/p design gmbh.

4 The Industrie Forum 2001 design award winner I/X has three main themes. High-Tech, Natural and White theme... Each theme has been designed to be a part of executives lives that have different tastes, system and point of view. It also helps them to express their styles. I/X which has been named after its I and X formed metal legs, satisfy its users needs by its accessories and components in different sizes, colors and materials. High-Tech represents technology and dynamism while Natural s warmth and White Theme s pure and clear expression all forms the true idea and design power of I/X. themes Industrie Forum 2001 tasar m ödülü sahibi I/X üç ana temadan oluflmaktad r. High-Tech, Do al ve Beyaz Tema... I/X program ndaki her bir tema, ayr zevk, çal flma sistemi veya bak fl aç s na sahip yöneticilere hizmet vermeyi hedeflerken, kullan c n n da kendi tarz n ifade edebilme olana n sa lamaktad r. Ad n I ve X formundaki tafl y c ayak sisteminden alan I/X serisi farkl ölçü ve karakterlerdeki, malzeme, renk, aksesuar ve bileflenleri ile kullan c s n n tüm ihtiyaçlar na cevap vermektedir. High-Tech Tema n n enerji ve dinamizmi, Do al Tema n n s cak dokusu veya Beyaz Tema n n duru ve yal n ifadesi; I/X in özünde temalar do ru fikir ve tasar m n gücü bulunmaktad r. I/X, vincitore dell Industrie Forum 2001 Design Award, è stato progettato in tre linee: High - Tech, Natural e White. Ciascuna linea è stata studiata per essere l anima di un ufficio direzionale. Ufficio che ha gusti e necessità diverse a seconda dello stile e della personalità di chi lo usa. Le tre linee di I/X rappresentano tre diversi stili di vita: tre diversi modi di concepire e vivere un ufficio direzionale. I/X, che prende il nome dalla forma I e X - della gamba di metallo della scrivania, trova la sua completezza in themen una ampia gamma di accessori e componenti disponibili in diverse misure, colori e materiali. High Tech rappresenta tecnologia e dinamismo; Natural il calore; White dà una sensazione di ordine e purezza. Insieme esprimono al meglio la vera essenza e la forza del design di I/X. high-tech high-tech high-tech 4-23 natural do al natural white beyaz white 36-51

5 Clearly designed details together with simple and creative forms; I/X produces perfect solutions for the executive through a working day. Ak lc çözülmüfl detaylar, sade va yap c çizgilerle birleflince, I/X ofisleri günün her an nda, bir yöneticinin beklentilerine cavep verecek çözümler üretebilir. Dettagli disegnati con forme semplici e creative; I/X rappresenta la perfetta soluzione per l ufficio direzionale attraverso il lavoro quotidiano. high-tech high-tech high-tech black siyah nero 4 > 5

6 I/X High-Tech theme I/X High-Tech tema I/X High-Tech linea Black Siyah Nero 6 > 7

7 High-Tech theme has a clean and sharp expression that fills the office with dynamism. High-Tech temas n n keskin ve net ifadesi bulundu u ofise dinamizm getirmektedir. High-Tech ha forme pulite e nette, rende l ufficio dinamico. 8 > 9

8 Using glass on horizontal surfaces is contrasted with aluminum components on vertical. Personal accessories and archive systems keep the working environment in order. High-Tech temas nda, yatay yüzeylerde cam, dikey bileflenlerde ise alüminyum kullan lmaktad r. Kiflisel aksesuar seçenekleri ve arfliv sistemi çal flma ortam n z n her an düzenli kalmas n sa lar. Il vetro delle superfici orizzontali si contrappone all alluminio dei componenti verticali. Gli accessori e il sistema di archiviazione rendono l ambiente ordinato. 10 > 11

9 Every detail of the I/X containers is taken into consideration to fulfill the needs of a contemporary executive. I/X in farkl hacim ve seçeneklerde üretilen dolap sisteminde, bir yöneticinin ihtiyaç duyabilece i her ayr nt düflünülmüfltür. Ogni dettaglio degli armadi- contenitori I/X è studiato per soddisfare le esigenze di un moderno ufficio direzionale. 12 > 13

10 With the accessory alternatives that personalize the work places of the user, I/X pioneers to create a different office composition. Kullan c n n kendi çal flma mekan n kiflisellefltirmesine ve tarz n ortaya koyabilmesini sa layan aksesuar seçenekleri ile I/X, s rad fl bir ofis kompozisyonunun yarat lmas na öncülük ediyor. Grazie all ampia gamma di accessori che completa e personalizza il direzionale, I/X è all avanguardia nella creazione di differenti composizioni per l ufficio. high-tech high-tech high-tech white beyaz bianco 14 > 15

11 16 > 17

12 In representative working atmosphere an up-to-date philosophy of work can only be shown optimally by a furniture program which communicates openness, calmness and power. With the CPU Container alternative I/X, brings a new concept for the workplaces. Bilgisayar kasas n içinde bar nd ran komodin alternatifi ile I/X, günü gününe çal flma temposuna ayak uydurabilen bir düflünce yap s na sahip yönetici ofis mobilyas sistemidir. L atmosfera e la filosofia nel luogo di lavoro vengono ottimamente comunicate attraverso un arredamento d ufficio che esprima apertura, calma e sicurezza. I porta CPU della linea I/X rappresentano un nuovo concetto lavorativo. 18 > 19

13 I/X High-Tech theme I/X High-Tech tema I/X High-Tech linea White Beyaz Bianco 20 > 21

14 High-Tech theme creates the perfect, sophisticated and positive working environment in executive offices. High-Tech teman n beyaz renk seçene i kusursuz, sofistike ve pozitif bir çal flma ortam oluflturmaktad r. High-Tech crea, negli uffici direzionali, un ambiente di lavoro perfetto, sofisticato e positivo. 22 > 23

15 By a large spectrum of surfaces, colors and materials, I/X allows any style of presentation. From elegant ease and technical appearance up to a classical representation, any step is possible. Zengin malzeme ve renk seçenekleri ile I/X, kullan c s n n beklentisine göre çok farkl tarzlara uyarlanabilen bir yap ya sahiptir. Grazie ad un ampia scelta di superfici, colori e materiali, I/X incontra i gusti più diversi: dallo stile elegante a quello tecnico fino al classico. natural do al natural 24 > 25

16 The desk shelf unit has alternative drawers such as special cedar veneered cigar-box or a cosmetic-box for female executives. Farkl seçeneklere sahip masaüstü çekmece ünitesine, iç yüzeyleri özel sedir a ac kapl bir puro kutusu, veya bayan yöneticiler için bir makyaj kutusu yerlefltirilebilir. Il vassoio della scrivania può avere diversi cassetti come ad esempio uno speciale contenitore in cedro impiallacciato per i sigari o per i cosmetici. 26 > 27

17 I/X Natural theme I/X Do al tema I/X Natural linea Teak Tik Teak 28 > 29

18 The double desk implementation combines personal and team work areas for maximum productivity. Yönetici ofislerine yeni bir alternatif getiren I/X, ikili masa düzeniyle kiflisel çal flma ve ortak çal flma alanlar n birlefltirerek veriminizi art r r. La scrivania a due elementi consente la massima flessibilità: singole riflessioni o lavoro di team, le massime performance sono assicurate. 30 > 31

19 Regular or suspended filing options I/X containers are presented with various choices. Farkl boyutlardaki I/X dolap komodin gruplar, standart veya ask l dosya çekmecesi seçenekleri ile sunulmaktad r. Schedari regolari o sospesi... I contenitori della linea I/X offrono sono proposti in varie opzioni. 32 > 33

20 I/X has seven different table top variations in order to provide the most effective conferencing solutions. I/X, yedi ayr masa ölçüsü ile istenilen her ölçekte toplant oturumlar sa lanabilir. I/X offre sette diverse varianti per i piani delle scrivanie così da soddisfare le più svariate richieste. 34 > 35

21 Doing business is complicated enough; I/X White Theme approaches it in a plain and clear way to clarify this environment. Beyaz Tema n n temiz, sade ve yal n ifadesi, zaten karmafl k olan ifl yaflant s n daha anlafl l r hale getirmektedir. Occuparsi di business è già abbastanza complicato. La linea I/X White dona purezza e linearità al nostro pensiero. white beyaz white 36 > 37

22 I/X White theme I/X Beyaz tema I/X White linea Sycamore Akçaa aç Sicomoro 38 > 39

23 The containers of I/X can also be used as table top bearing element instead of metal legs. I/X in farkl hacimlerdeki alçak komodinleri, ayn zamanda tafl y c ayak olarak da kullan labilir. Le cassettiere I/X possono anche essere usate come elementi portanti per i piani delle scivanie al posto delle gambe metalliche. People spend most of their time in offices. I/X, while personalizing the office, adds it functionality, flexibility and a living character. Günümüzün büyük bir k sm ofislerimizde geçiyor, I/X ofislere fonksiyonelli in yan s ra, daha esnek ve daha kiflisel bir çal flma alan sunar. Le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo in ufficio. I/X, oltre a personalizzare l ambiente, aggiunge ad esso funzionalità, flesibilità e lo rende vivo. 40 > 41

24 The 244 container adds a totally different style to any place as well as an office space. I/X in 244 dolab sadece ofis mekan n zla s n rl kalmay p, di er mekanlara da farkl bir tarz kazand r r. Gli armadi contenitori della linea 244 hanno molta personalità e rendono unico qualsiasi ambiente, specialmente il nostro ufficio. 42 > 43

25 Paper trays in table extension preventing a chaotic desktop are the perfect solution for documentation. Masa ekine yerlefltirilen ka tl k, çal flma alan n z daraltan ve karmafl k hale getiren dokümanlar n z için do ru bir çözüm. I vassoi porta documenti alloggiati sui prolungamenti della scrivania evitano la creazione di disordine. 44 > 45

26 I/X White theme I/X Beyaz tema I/X White linea Ebony Abanoz Ebano 46 > 47

27 I/X design philosophy, enhanced with ebony, adds a totally different identity to the executive office. Ender bulunan ve kullan lan abanoz a ac, yönetici ofislerine farkl ve iddial bir kimlik kazand r yor. I/X realizzato nell essenza ebano, conferisce all ufficio direzionale un aspetto decisamente sofisticato. 48 > 49

28 50 > 51

29 I/X Desks / I/X Masalar / I/X Scrivanie I/X Sideboards / I/X Dolaplar / I/X Sideboards X Desk / X Masa / Srivania X I Desk / I Masa / Scrivania I I/X Containers / I/X Komodinler / IX Mobili Contenitori 246 cm 244 cm 244 cm 204 cm 184 cm 162 cm 244 cm 204 cm 184 cm 162 cm 110 cm 90 cm 110 cm 90 cm 43 cm 73 cm 73 cm 60 cm 43 Mobile Container 43 Hareketli Komodin Cassettiera Su Ruote Sideboard / 244 Dolap / 244 Sideboard 246 Sideboard / 246 Dolap / 246 Sideboard 244 cm 246cm 244 cm 60 cm 60 cm 73 cm 73 cm 180 cm 4/4 60 cm 82 cm 60 cm 82 Container 82 Komodin Cassettiera 82 D:60cm Container / Komodin / Mobile Contenitore 3/5 60 cm 60 cm 82 cm 162 cm CPU Container CPU Komodin Porta CPU 162 Container 162 Komodin Mobile Contenitore 162 Big Baby / 244 Yüksek Dolap / Big Baby I/X Accessories / I/X Aksesuarlar / I/X Accessories 4/4 162 cm 82 cm 43 cm 80 cm 80 cm 60 cm 244 cm 60 cm 244 Container / 244 Komodin / Mobile Contenitore cm 60 cm Mid Extension Orta Masa Eki Estensione Centrale L: cm W: 42 cm Side Extension Yan Masa Eki Estensione Laterale L: cm W: 42 cm Paper Tray Evrak Sepeti Vassoio Portadocumenti L: 40 cm W: 36 cm Aluminium Tray Alüminyum Kap Vassoio Alluminio L: 40 cm W: 36 cm Paper Stack Ka tl k Ferma Carta L: 40 cm W: 26 cm Cable Net Kablo Filesi Porta Cavi L: 48 cm W: cm Cable Cover Kablo Gizleyici Copri Cavi L: 36 cm W: 12 cm 3/5 D:80cm Container / Komodin / Mobile Contenitore 246 Container / 246 Komodin / Mobile Contenitore cm 130 cm 110 cm Front Panel Ön Pano Pannello Frontale L: cm H: 49 cm Desk Shelf Çekmece Ünitesi Vassoio Per Scrivania L: 82 cm W: 42 cm Drawer Çekmece Cassetto L: 26 cm W: 40 cm Drawer 2 Çekmece 2 Cassetto 2 L: 26 cm W: 40 cm Drawer 4 Çekmece 4 Cassetto 4 L: 26 cm W: 40 cm Make-up Box Makyaj Kutusu Porta Cosmetici L: 26 cm W: 40 cm Cigar Box Puro Kutusu Porta Sigari L: 26 cm W: 40 cm X Box X Kutu X Box L: 42 cm W: 38 cm H: 19 cm D:60 cm Return Desk / Pedestal Leg Komodin Ayak Etajer Scrivania Laterale Cassettiera Portante D:60 cm Return Desk / Pedestal Leg Komodin Ayak Etajer Scrivania Laterale Cassettiera Portante D:60 cm W: cm Pencil Box Kalem Kutusu Porta Penne L: 16 cm H: 40 cm X Coffee Table X Sehpa Tavolina Da Caffe X L: cm W: cm H: 45 cm I Coffee Table I Sehpa Tavolina Da Caffe I L: 70 cm W: 70 cm H: 45 cm

30 I/X Hi-tech Theme / I/X Hi-tech Tema / I/X Linea High-tech Body / Gövde / Corpo Top / Tabla / Piano Profile / Profil / Profili Extensions and Accessories / Masa Eki ve Aksesuarlar / Estensioni Ed Accessori MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Glass RAL 9010 White Laquered Cam RAL 9010 Beyaz Lake Vetro RAL 9010 Laccato Bianco Aluminium Alüminyum Alluminio MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Combinations / Kombinasyonlar / Combinazioni MDF-RAL 9011 Black Laquered MDF-RAL 9011 Siyah Lake MDF-RAL 9011 Laccato Nero Glass RAL 9011 Black Laquered Cam RAL 9011 Siyah Lake Vetro RAL 9011 Laccato Nero Aluminium Alüminyum Alluminio MDF-RAL 9011 Black Laquered MDF-RAL 9011 Siyah Lake MDF-RAL 9011 Laccato Nero A B MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Glass RAL 9010 White Laquered Cam RAL 9010 Beyaz Lake Vetro RAL 9010 Laccato Bianco Sycamore Solid Akçaa aç Masif Sicomoro Legno Massicio Sycamore Veneer Sycamore Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro C D I/X Natural Theme / I/X Do al Tema / I/X Linea Natural Body / Gövde / Corpo Top / Tabla / Piano Profile / Profil / Profili Sapelli Veneer Sapelli Ahflap Kaplama Essenza Sapelli Sapelli Veneer Sapelli Ahflap Kaplama Essenza Sapelli Sapelli Solid Sapelli Masif Sapelli Legno Massiccio Extensions and Accessories / Masa Eki ve Aksesuarlar / Estensioni Ed Accessori Sapelli Veneer Sapelli Ahflap Kaplama Essenza Sapelli Teak Veneer Tik Ahflap Kaplama Essenza Teak Teak Veneer Tik Ahflap Kaplama Essenza Teak Teak Solid Tik Masif Teak Legno Massiccio Teak Veneer Tik Ahflap Kaplama Essenza Teak E F Walnut Veneer Ceviz Ahflap Kaplama Essenza Noce Walnut Veneer Ceviz Ahflap Kaplama Essenza Noce Walnut Solid Ceviz Masif Noce Legno Massiccio Walnut Veneer Ceviz Ahflap Kaplama Essenza Noce Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro Sycamore Solid Akçaa aç Masif Sicomoro Legno Massiccio Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro G H I/X White Theme / I/X Beyaz Tema / I/X Linea White Body / Gövde / Corpo Top / Tabla / Piano Profile / Profil / Profili MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro Sycamore Solid Akçaa aç Masif Sicomoro Legno Massiccio Extensions and Accessories / Masa Eki ve Aksesuarlar / Estensioni Ed Accessori Sycamore Veneer Akçaa aç Ahflap Kaplama Essenza Sicomoro MDF-RAL 9010 White Laquered MDF-RAL 9010 Beyaz Lake MDF-RAL 9010 Laccato Bianco Ebony Veneer Abanoz Ahflap Kaplama Essenza Ebano Ebony Solid Abanoz Masif Ebano Lengo Massiccio Ebony Veneer Abanoz Ahflap Kaplama Essenza Ebano I J K

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. ofisdunyasi.com. ofisdunyasi.com

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. ofisdunyasi.com. ofisdunyasi.com ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ofisdunyasi.com ofisdunyasi.com 1 2 Ofis Dünyası daha iyi bir ofis hayatı a better life office INDEX daha iyi bir ofis hayatı a better life office 1 OFİS MASA SİSTEMLERİ

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

designed by Fritz Frenkler & Anette Ponholzer teknik doküman

designed by Fritz Frenkler & Anette Ponholzer teknik doküman designed by Fritz Frenkler & Anette Ponholzer teknik doküman Individual-bireysel ve exchange-değişim kelimelerinin vücut bulduğu I/X, farklı karakterlere ve yaşam tarzına sahip kullanıcılarına temaları

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution VECTOR S Series VECTOR S Series Sade, Pure Esnek, Flexible Çözüm... Solution VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

Detaylı

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS Aspen Yap ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak, Murat fl Merkezi, B Blok, Kat: 3/14 Mecidiyeköy 34387 STANBUL Tel:

Detaylı

Renklerin Konforla Buluşması

Renklerin Konforla Buluşması Boykapak / Furniture Door Renklerin Konforla Buluşması Meeting of Colors and Comfort AGT patentli ABS birleştirme sistemiyle üretilen, yatay ve dikey olarak kullanılabilen Boykapak, MDF üzeri ön ve arka

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Product Catalog. Yaşamınızı kolaylaştıran detaylar... www.akaju.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU. Product Catalog. Yaşamınızı kolaylaştıran detaylar... www.akaju.com.tr ÜRÜN KATALOĞU Product Catalog Yaşamınızı kolaylaştıran detaylar... Ofis ve Eğitim Mobilyaları Kurulduğu günden bugüne ofis ve eğitim mobilyaları sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız sahip olduğu

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Güven ve hakimiyet duygusunu güçlendiren Noor, şıklığı, kalitesi ve güçlü duruşu ile fark yaratır. Yöneticinin kalesi olan çalışma alanlarında tanımlı bir ortam yaratarak

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması.

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması. SOLO Yüksek verimli / Highly efficient Daha yüksek verim ve homojen ışık dağılımı sağlar. Işığın çıkış açısının daha iyi kontrolünü sağlar. Ensures more uniform light distribution and higher efficiency.

Detaylı

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Adidas / İstanbul 336 SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Centro / İstanbul SIA ÜSTÜ AYGITLAR Genel ortam aydınlatması için kullanılan sıva üstü aygıtlarımızın temel kakteristiği

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

DOLCE & KIMERA Collection

DOLCE & KIMERA Collection DOLCE & KIMERA Collection Kale Dolce & Kimera 1 Suyla teması unutulmaz bir zevke dönüştürün. dolce & kimera Transform every encounter with water into pure delight. dolce & kimera 2 Kale Dolce & Kimera

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE CENH DECORATION PROJECT CONTRACT www.ofisdunyasi.com.tr ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE COOL LEAN COOL ME TOO SLIPER GATE COOL ME TOO CENH DECORATION PROJECT CONTRACT Cool Workstatıon masalar 3 workstyles

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE CENH DECORATION PROJECT CONTRACT İçindekiler Contents İÇİNDEKİLER 3 SUNUŞ 5 1 MASA SİSTEMLERİ EXECUTIVE TEAM 5 1A YÖNETİCIİTAKIMLARI EXECUTIVE TEAM 5 POZITIF 8 BANSKO 10

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK

CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK CRYSTAL DİKEY REYONLAR VERTICAL MULTIDECK Crystal şık hatları ile hipermarketler ve küçük express mağazalardaki her türlü uygulamalar için seçilebilecek ideal

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI 2016 collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI Hakkımızda About US CANSİT OFİS 5,000m² kapalı alana sahip olarak ofis mobilyaları üretim amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Mobilya, plastik enjeksiyon,

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems - 01 / 13 G.K.S. PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE WIEW DETAILS OF THE SOLAR SHADING

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

dolce belleza Sanat eserini andıran mobilyalar Furniture reminding of pieces of art

dolce belleza Sanat eserini andıran mobilyalar Furniture reminding of pieces of art dolce belleza dolce belleza Sanat eserini andıran mobilyalar Modernizm ak m yla sanatsal bak fl günlük yaflam n içinde buluflturup sade bir estetik anlay fl yaratan Do tafl Avant Garde Serisi sayesinde

Detaylı

indeks 55-75 77-83 4-45 47-53 155-167 87-95 113-153 97-111 fonksiyonel ürünler aksesuarlar personel masaları masa takımları çalışma masaları

indeks 55-75 77-83 4-45 47-53 155-167 87-95 113-153 97-111 fonksiyonel ürünler aksesuarlar personel masaları masa takımları çalışma masaları .yıl Güvenilirliği ve kalitesiyle Türkiye de ofis mobilyası üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan Altungök, 1989 yılında Elazığ da kuruldu. Bünyesinde yer alan Altungök, ve Office-m markaları

Detaylı

2011 premium serisi. 2011 premium series

2011 premium serisi. 2011 premium series premium 2011 premium serisi 2011 premium series aksu 18-19 beykoz 12-13 kaçkar 08-09 kanyon 10-11 kemer 04-05 kozan 22-23 patnos 20-21 sümela 14-15 teos 16-17 topkapı 06-07 hayata dokunan tasarımlar designs

Detaylı

POWER ARMONI VIOLET SIERRA STOR. anatolia

POWER ARMONI VIOLET SIERRA STOR. anatolia 2016 06 26 42 52 64 70 POWER ARMONI VIOLET SIERRA STOR anatolia 4 5 POWER 6 7 POWER E-02 Ceviz - Parlak Krem 8 9 POWER E-02 POWER Parlak Krem - Ceviz Masa - Tora S7 Sandalye A unique style Özgün bir stil

Detaylı

NEUSCORRE SİSTEMİ SISTEMA NEUSCORRE NEUSCORRE SYSTEM

NEUSCORRE SİSTEMİ SISTEMA NEUSCORRE NEUSCORRE SYSTEM NEUSCORRE SİSTEMİ SISTEMA NEUSCORRE NEUSCORRE SYSTEM Neuscorre sürme kapı sistemleri, özellikle askı cam sistemleri alanında uzman olan yüksek mimar Cesare Monti tarafından tasarlanmıştır. Neuscorre sürme

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Fe2, her alanın farklı gereksinimleri olduğu bilinci ile tasarlandı. Fe2, dolap kapağı ve arka panele uygulanabilen farklı malzeme seçenekleri ile evler, yönetici

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

Rijit. office seperation system

Rijit. office seperation system Rijit office seperation system Rijit ÇLIŞM LNI TSRIMCISI WORKPLCE DESIGNER Ofisler için fonksiyonel çözümler üreten Rijit, yeni dönem seperasyon sisteminin tanımıdır. çık ofislerde orijinal yerleşim kurguları

Detaylı

indila indila silver ellisse tierra nova brillante legno goccia trend lake trend bambu perla 80 perla 120 soho lake soho bambu riva riva plus eva

indila indila silver ellisse tierra nova brillante legno goccia trend lake trend bambu perla 80 perla 120 soho lake soho bambu riva riva plus eva E li te Pl ati n i u m 7 indila 26 carla 120 bambu 48 diva 100 61 soft 80 1985 yılında ahşap mobilya ve ev dekorasyonu konusunda üretime başlayan GÖRSEL YAPI ÜRÜNLERİ, 2000 yılından itibaren banyo mobilyası

Detaylı

SIRUS. Efficient & Functional Verimli ve İşlevsel

SIRUS. Efficient & Functional Verimli ve İşlevsel SIRUS The range of light distribution options offers all style of solutions for ground-lighting in public or private areas. Simple to install and perfect for small niches, step or path lighting. You can

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

İçindekiler Index. J adore Fashion Fleur Silky Chance

İçindekiler Index. J adore Fashion Fleur Silky Chance İçindekiler Index 05 09 13 17 21 J adore Fashion Fleur Silky Chance White &More Siyah ve beyazın etkileyici birlikteliği White & More Koleksiyon'u ile geri dönüyor. İlham veren, ahenkli ve her dönem ilgi

Detaylı

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I www.greenbin.com.tr I M E T R E C Y C L E Hakkında About Referanslar References D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I I M

Detaylı

Fabrika Kümbethatun Organize Sanayi Bölgesi 2.Bulvar No:8/1-2-3 Merzifon/AMASYA Tel :0 (358) 514 99 00 Fax :0 (358) 514 99 99

Fabrika Kümbethatun Organize Sanayi Bölgesi 2.Bulvar No:8/1-2-3 Merzifon/AMASYA Tel :0 (358) 514 99 00 Fax :0 (358) 514 99 99 Fabrika Kümbethatun Organize Sanayi Bölgesi 2.Bulvar No:8/1-2-3 Merzifon/AMASYA Tel :0 (358) 514 99 00 Fax :0 (358) 514 99 99 İstanbul Bölge Bostancı Yolu Caddesi No:57 34776 Y.Dudullu / İstanbul Tel :0

Detaylı

CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ DISPLAY COUNTERS CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ

CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ DISPLAY COUNTERS CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ DISPLAY COUNTERS CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ 145 DISPLAY COUNTERS Options of color Renk seçenekler, Mahogany / Maun Walnut / Ceviz 146 CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ CMS711 1150x800x850/1290

Detaylı

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I www.greenbin.com.tr I M E T R E C Y C L E Hakkında About Referanslar References D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I I M

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir.

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında da hizmet veren ofis tasarladığı

Detaylı

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL ZERO Collection Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL Adolf Babel, 1980 yılından itibaren banyo malzemeleri ve özellikle akrilik küvet ve duş tekneleri tasarımına yöneldi. Bu çalışmaları takiben buhar banyoları,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Yükseklik(H) En(W) Derinlik(D) Gövde Çekmece Lavabo Ayna : 201 cm : 90 cm : 55 cm : MDF üzeri mat lake : MDF üzeri mat lake : Seramik : 4mm Flotal & Üstten aplik Çekmecelerde yavaşlatıcı sistem uygulanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM MOBİLYALARI Ürün Kataloğu EDUCATIONAL EQUIPMENTS Brand Catalogue

EĞİTİM MOBİLYALARI Ürün Kataloğu EDUCATIONAL EQUIPMENTS Brand Catalogue EĞİTİM MOBİLYALARI Ürün Kataloğu EDUCATIONAL EQUIPMENTS Brand Catalogue içindekiler index Okul Sıraları 02 School Desks Banklar 43 Benches Modüler Eğitim Malzemeleri 13 Modular Educational Equipments Yazı

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Next, fonksiyonellik ile usta işçiliğin bir araya getiren tasarımı ile yenilikçi ve modern çalışma alanları oluşturur. Birleşim detaylarındaki hassasiyet çalışma

Detaylı

Ç NDEK LER / INDEX. MASA AYAKLARI (AHfiAP Ç N)...2-3 MASA AYAKLARI (CAM Ç N)...4. MASA AYAKLARI (AHfiAP Ç N ORTADAN TABLALI)...5-8

Ç NDEK LER / INDEX. MASA AYAKLARI (AHfiAP Ç N)...2-3 MASA AYAKLARI (CAM Ç N)...4. MASA AYAKLARI (AHfiAP Ç N ORTADAN TABLALI)...5-8 Ç NDEK LER / INDEX MASA AYAKLARI (AHfiAP Ç N)...2-3 MASA AYAKLARI (CAM Ç N)...4 MASA AYAKLARI (AHfiAP Ç N ORTADAN TABLALI)...5-8 MASA AYAKLARI (CAM Ç N ORTADAN TABLALI)...9 SEHPA AYAKLARI (AHfiAP Ç N)...10

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel NUTRIX Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade stainless steel front trim. Diffuser of toughened safety-glass. The range of light distribution options offers all style of

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Pila, zengin ürün ailesi ve aksesuarları ile farklı çalışma tarzlarına ve iş kollarına uyarlanabilir. Toplantı masaları, çalışma sistemleri ve tekil masa seçenekleri

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci

FARKLI, MODERN, YARATICI, İNSANA HİZMET EDEN TASARIMLAR. Leonardo da Vinci Hayat oldukça basittir. Bazı şeyler yaparsın. Çoğu başarısız olur. Bazıları işe yarar. Daha çok işe yarayan şeyi yaparsın. Eğer gerçekten işe yararsa, diğerleri hemen kopyalar. Sonra, başka bir şey yaparsın.

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Verimli... Parlak, MOON. Sade, Simple. Bright. Efficient

Verimli... Parlak, MOON. Sade, Simple. Bright. Efficient MOON MOON Sade, Simple Parlak, Bright Verimli... Efficient Komple alüminyum gövde yapısıyla LED teknolojisine uygun MOON; sade tasarımı sayesinde her mekanda LED downlight verimliliğini ve kolaylığını

Detaylı

QUADRO. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

QUADRO. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel QUADRO Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade square stainless steel front trim. Diffuser of toughened safetyglass.the range of light distribution options offers all style

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Liderin çalışma ortamı, kurumun ve ona inananların kaderini değiştirecek kararların alındığı bir merkez üssüdür. Inno, usta işçiliği ile ahşap, deri ve metalin mükemmel

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

Stone and More Doğal Taş Koleksiyonu

Stone and More Doğal Taş Koleksiyonu Stone and More Doğal Taş Koleksiyonu Stone and More Natural Stone Collection Eclipse Serisi / Eclipse Series Eclipse Serisi, yumuşak hatları ve birbirini takip eden çok katmanlı formuyla, yalın ve akışkan

Detaylı

N e w c o l l e c t i o N

N e w c o l l e c t i o N NewcollectioN 15 yıllık kalite ve üretim tecrübesini yeni çağın tasarım ve stil anlayışı ile üretim formlarını bünyesinde birleştirerek, yeni değerlerini farkındalığınıza sunmaktadır. Metal işleme sanatının

Detaylı

Esnek... Rahat, ODIN-S. Güvenilir, Reliable. Comfortable. Flexible

Esnek... Rahat, ODIN-S. Güvenilir, Reliable. Comfortable. Flexible ODINS ODINS Güvenilir, Reliable Rahat, Comfortable Esnek... Flexible VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / VEKSAN

Detaylı

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/1 TEOS plus+ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/2 SAYFA İNDEKSİ / PAGE INDEX TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI PAKET İÇERİĞİ PACKAGE CONTENTS TABAN

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

ahşabın sıcaklığı sade bir formla birleşince marrying warmth of wood with a subtle form

ahşabın sıcaklığı sade bir formla birleşince marrying warmth of wood with a subtle form Sadeli ini ayr nt larda ortaya ç kan kiflilikli çizgisinde ifade eden Natura Still, hayata özgün dokunufllar kat yor. Do tafl mobilya çizgisini evine tafl mak isteyenler için ideal olan bu model, benzersiz

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

W I C K E R F U R N I T U R E

W I C K E R F U R N I T U R E WICKER FURNITURE As an experienced manufacturer and exporter Siesta introduces the never-unraveling or fraying high quality wicker furniture. The natural looking and open weave design is available in

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

wave D:80 cm Masalar/4 Ayaklı D:100 cm Masalar/4 Ayaklı 3 ve 4 Ayaklı Masaların Ön Panoları 0315 T Hacim (m3) Ağırlık l d h (kg) Hacim (m3) Ağırlık

wave D:80 cm Masalar/4 Ayaklı D:100 cm Masalar/4 Ayaklı 3 ve 4 Ayaklı Masaların Ön Panoları 0315 T Hacim (m3) Ağırlık l d h (kg) Hacim (m3) Ağırlık D:80 cm Masalar/4 Ayaklı 30.107.101.001 WAVE MASA MELAMİN/ 4 AYAKLI 120 80 75 23 0,079 30.107.101.002 WAVE MASA LAMİNAT/ 4 AYAKLI 120 80 75 23 0,079 30.107.101.001 WAVE MASA MELAMİN/ 4 AYAKLI 140 80 75

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

SeraWays, mimari engelleri aşıyor. SeraWays, overcomes architectural barriers.

SeraWays, mimari engelleri aşıyor. SeraWays, overcomes architectural barriers. 1 SeraWays, mimari engelleri aşıyor. SeraWays, overcomes architectural barriers. Halka açık alanların, engelli insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlanması sosyal sorumluluğun gereği olduğu

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

smart banyo www.smartbanyo.com

smart banyo www.smartbanyo.com smart banyo www.smartbanyo.com elit AS - 6103 Yükseklik En :100cm Derinlik : 48cm 100 Cm Exclusive Fireclay Lavabo Flutal Ayna Lüx Krom Kulp : 100 cm : 48 cm Basin Fireclay Exclusive Chrome Alloyed Lux

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

R-FLEX Spotlar / Spotlights. R-FLEX Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires (Tek çerçeve / Single frame)

R-FLEX Spotlar / Spotlights. R-FLEX Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires (Tek çerçeve / Single frame) R-FLEX 78 R-FLEX Spotlar / Spotlights 82 Özel olarak mağaza aydınlatması için tasarlanan R-Flex serisi, LED ve metal halide lambalı spot ve ankastre versiyonları ile kullanımınıza sunulmaktadır. Daha çok

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

it s my furniture 14 collection

it s my furniture 14 collection it s my furniture 14 collection . DÜNYADA ILK! Sallanmayan ve Ses Yapmayan Demonte Ranzalar... it s my furniture ındex Genç Odaları Ranzalar Karyolalar 4-11 12-45 46-53 Tek Kişilik Karyolalar Soyunma Dolapları

Detaylı

odamda hayat var there is life in my room

odamda hayat var there is life in my room www.bensimo.com.tr odamda hayat var there is life in my room 0-6 your smell is my life 4 zero Bebek Odası / Baby Room Her yaşta moda Bensimo da! 5 zero Bebek Odası / Baby Room Her yaşta moda Bensimo da!

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı