KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI UNV TÜRK DILI I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI UNV 13101 TÜRK DILI I 2 0 2 2"

Transkript

1 I. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI UNV TÜRK DILI I Dersin Ġçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili nin geliģmesi ve tarihi devreleri, Türk Dili nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Ġmla kuralları ve uygulaması, Noktalama iģaretleri ve uygulaması, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düģünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları. UNV ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap tarihi dersini okumanın amaçları; Ġnkılap ve inkılapla ilgili bazı kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve yıkılıģının sebepleri. XVIII.ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti nde ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti nin son döneminde siyasi ve askeri olaylar, I. Dünya Harbi, Osmanlı Devleti nin Harbe giriģi; savaģtığı cepheler ve Mondros Mütarekesi, Türk Milleti nin tepkisi, milli cemiyetler, milli olmayan ve zararlı cemiyetler, Milli Mücadele nin baģlaması, hazırlık safhası ve dönemi, Mustafa Kemal PaĢa nın Anadolu ya geçiģi, Erzurum, Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Mebusan Meclisi, TBMM nin açılıģı, çalıģmaları ve yapısı, Ġç Ġsyanlar ve Milli Cepheler, 1920 yılında Ġtilaf Devletlerinin Türkiye üzerindeki yeni projeleri, Sakarya SavaĢı na kadar 1921 yılı askeri ve siyasi olayları, Sakarya Meydan Muhaberesi ve sonuçları, Büyük Taarruz ve sonuçları, Lozan BarıĢ AntlaĢması ve önemi.

2 UNV ĠNGĠLĠZCE I Theverb "to be"; Possession; Present Simple; The time; Object pronouns; Expressingexistence; Prepositions; Past Simple; Expressingability; Requestsandoffers; PresentContinuous; Everydaythings; Countriesandcities; Jobs; Personalinformation; Thefamily; Describingpeople; Sports, food, drinks; Languagesandnationalities; Adverbs of frequency;wordsthatgotogether; Adjectives; Rooms in a house; Furniture; Irregularverbs; Sports andleisure; Adverbs; Food; Colors; ClothesAnlatım, Soru Cevap, TartıĢma, Role Play UNV TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI 1 1 1,5 2 Bilgi Teknolojilerine GiriĢ; Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri; Algoritma Kavramı; Algoritma nedir?, Algoritmanın Temel Özellikleri; Bilgisayar Organizasyonu; ĠĢletim Sistemleri; ĠĢletim Sistemi Nedir?, ĠĢletim sistemi görevleri ve çeģitleri nelerdir?; Bilgisayar Yazılımı; Uygulama Yazılımları; Kelime ĠĢlem Programı; Sunu Programı; Veritabanı; Veritabanı nedir?,çeģitleri nelerdir?, Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayar Ağları; Kullanımı, FTP, Ġnternet ve www; Ġnternet nedir?, Ġnternet Kullanımı, Bilgi tarama ve bilgiye eriģim. ISG ĠĢ güvenliğinin tarihsel geliģimi. Ġ Ģ güvenliği kavram ve kapsamı. ĠĢ güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluģlar ve görevleri. ĠĢ güvenliği kültürü. Risk ve tehlike tanımları, çeģitleri.ġ Ģ kazalarının genel ve hukuki tanımı. ĠĢ kazalarının kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve bildirilmesi. Kimyasal ve Fiziksel faktörler. KiĢisel koruyucular ve bu koruyucuların kullanılmasının önemi. Meslek hastalığının genel ve hukuki tanımı, hukuki sorumlulukları. Meslek hastalığı, meslek hastalığının nedenleri ve alınabilecek teknik önlemler. ISG MAKĠNA VE TEÇHĠZAT Birim sistemlerini tanıma ve kullanabilme. Çekme ve basma gerilmesini tanımlayabilme. Makine elemanlarını sınıflandırabilme. Makine elemanı için malzeme seçebilme. Lehim Bağları- yapıģtırma bağları tanımlayabilme. Kaynak bağları-perçin bağları tanımlayabilme. Cıvata bağları- pimler ve pernoları tanımlayabilme.mil-göbek bağlarını tanımlayabilme.

3 ISG ĠÇĠN ĠSTATĠSTĠK Temel Ġstatistik bilgileri ıģığında SPSS programının kullanılması. UNV ĠLETĠġĠM ĠletiĢimin temel öğeleri, iģleyiģ açısından iletiģim, örgüt ve grup içinde iletiģim kurma becerileri, iletiģimi engelleyen yada aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalıģmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletiģimin önemi ve kullanılan teknikler. II. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ UNV TÜRK DĠLĠ II Yazılı anlatım türleri ve örnekleri, sözlü anlatım türleri ve örnekleri, yazım kuralları, noktalama iģaretleri, anlatım bozuklukları. UNV ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II Türk Ġnkılabı, Atatürk dönemi Türk dıģ politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler, Atatürk ün ölümü ve sonrasında Türkiye. UNV ĠNGĠLĠZCE II The verb "to be"; Possession; Present Simple; Expressing existence; Prepositions of place; Expressing ability; Past Simple; Irregular Verbs; Timeexpressions; Count/Uncount nouns; Comparison; Present Continuous; Possessive pronouns; Expressing purpose; Adjectives/Adverbs; Present Perfect; Countries; Everyday objects; The family; food and drink; Jobs; Leisure activities; Rooms; Things in a house; Places in a city; Countries and languages; Relationships; Clothes; Describing people; The weather; Describing feelings; Past participles

4 UNV TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ 1 1 1,5 2 MS Excel, MS Powerpoint,MS Access kullanımı ve Ġnternet Servisleri TEMEL HUKUK Hukuk kavramı ve sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallar ile bunların birbiri ile karģılaģtırılması, Yaptırım kavramı, hukuk kurallarında yaptırım türleri ve hukukun kaynakları Kamu hukuk ve özel hukuk ayrımı, kamu hukuku dalları - Özel hukuk dalları,hak kavramı, tanımı ve türleri - Hakkın kazanılması, hakların kazanılmasında iyi niyetin rolü,kiģi ve kiģilik kavramı, kiģiliğin türleri, gerçek kiģiliğin baģlangıcı - Gerçek kiģiliğin sona ermesi (ölüm, ölüm karinesi, gaiplik), kiģisel durum sicilleri, cinsiyet değiģikliği. ISG ĠÇĠN ĠNSAN FAKTÖRÜ Kaza olayı. Kaza teoremleri. ĠĢ kazası kavramı. Ġnsan performansının sınırlılıkları. Kaza olayına sebep verebilecek çalıģma Ģartları. ISG MEVZUATI ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin tarihsel süreci, ülkemizdeki mevzuatta iģ sağlığı ve güvenliği, iģ sağlığı ve güvenliği kanunu, tüzük, yönetmelikler, uluslararası kuruluģlar ve sözleģmeler. UNV ĠLK YARDIM Genel ilkyardım bilgileri. Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi. Temel yaģam desteği. Kanamalarda ilkyardım. Yaralanmalarda ilkyardım. Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım. Bilinç bozukluklarında ilkyardım. Zehirlenmelerde ilkyardım. Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım. Boğulmalarda ilkyardım. Hasta/yaralı taģıma teknikleri.

5 III. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ ISG RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ Risk değerlendirme gerekliliği, risk yönetimi ve genel yönetim, tehlike ve risk kavramları, tehlike kaynakları ve oluģturdukları riskler, risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi, risk değerlendirme ekibi ve çalıģan katılımı, risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları, risk değerlendirme uygulamaları ISG YANGINDAN KORUNMA METODLARI Yangının tanımı. Yangının sebepleri. Yangın türleri. Yangın söndürme cihazları. Yangın güvenlik önlemleri. Yangın yerindeki organizasyon ve haberleģme. Kurtarma. ISG ELEKTRĠKLĠ ÇALIġMALARDA Teknikerin tanımı, görevleri ve imza yetkisi. Elektrik Ģebeke tesisleri ile ilgili temel kavramlar. Alçak gerilim Ģebeke tipleri ve özellikleri. Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karģı, alınan önlemler. Ġlk yardım kuralları. Elektrik tesislerinde topraklamanın önemi ve çeģitler. Temel topraklamanın detayları, uygulanması ve hesaplanması. Ġç tesisat malzemelerinin özellikleri ve seçim kriterleri. Zayıf ve kuvvetli akım tesisleri ve uygulamaları. Telefon, Diyafon ve TV tesisatları.fotosel ve PIR dedektör uygulamaları Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU ĠĢ hukukunun konusu ve tarihsel geliģimi,ġģ hukukunun temel kavramları,ġģ hukukunun kaynakları ve uygulama alanı,ġģ Kanunu'na göre iģçi ve iģverenin karģılıklı yükümlülükleri,ġģ sözleģmesinin tanımı, unsurları, çeģitleri ve yapılıģ biçimi,ġģ sözleģmesinin sona ermesi ve sonuçları,çalıģma süreleri, dinlenme süreleri ve yıllık izinler,ücretler, iģçi sağlığı ve iģ güvenliği,sendikacılığın tarihi geliģimi, sendika hakkı ve sendikalaģma,sendikaların yapısı,toplu iģ sözleģmesi, yapılıģ süreci, grev ve lokavt,sosyal güvenlik kavramı, sigortalılara iliģkin yükümlülükler, sigorta kolları,sağlık hakkı,isteğe bağlı sigortalılık ve primler

6 ISG ÇEVRE KORUMA VE GÜVENLĠĞĠ Çevre sağlığı kavramı ve sağlığın belirleyicileri. Hava kirliliği. Su kirliliği. Katı atıklar. Radyasyon. Gürültü kirliliği. Gıda güvenliği. Nüfus artıģı ve çevre.çevre sorunları. Dünyada ve Türkiye de çevre sağlığı ISG ENDÜSTRĠYEL KONTROL VE ELEMANLARI Röle Yarı Ġletken Elemanlar Sensör ve Transduserler DA AD DönüĢtürücüler Motorlar konularını içermektedir ISG PSĠKOSOSYAL RĠSK ETMENLERĠ ÇalıĢma ortamındaki insan davranıģlarının psikolojik açıdan incelenmesi. Psikolojik risk faktörlerinin belirlenmesi. ISG ETĠKETLEME VE ĠġARETLEME Koruyucu Ekipman ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri. Teçhizat Ve Tüm Bağlantı Elemanları ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri. Tehlike ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri. Kalite ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri. Kimyasal ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri. Fiziksel ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri. Sağlık ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri. Özel ĠĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri.Kalibrasyon. Bilgisayar Ortamında Kodlama ve Barkod Sistemleri ISG RĠSK ANALĠZ TEKNĠKLERĠ Risk analiz teknikleri ve uygulama. ISG Ġġ HĠJYENĠ Hijyenin Tanımı Ve Önemi. Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler Ġle Ġlgili Bilgiler. Yararlı Patojenler.ĠĢ Ortamlarında Hijyen.Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen. Gerekli Malzeme ve Sistemler. Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar. KiĢisel Hijyen. El Yıkamanın BulaĢıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önem. Doğru Yerde ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Tırnak Fırçalamanın Önemi. Sağlığı Tehdit

7 Eden Tehlikelerin Sınıflandırılması.Periyodik Sağlık Kontrolleri ISG EĞĠTĠM METODLARI YetiĢkin eğitimi. Eğitimde öğretme ve sunum teknikleri. IV. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ ISG14202 ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ Acil Durum Yönetiminin Ġlkeleri, Kavramlar ve Standartlar Yasal Mevzuat Acil Durum Planı, Acil Durum Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve Risk Analizi, Dahili ve Harici Kaynaklar, Acil Durum Plan Örneklerinin Ġncelenmesi, Acil Durumlarda Tahliyenin Önemi, Acil Durumlarda ĠletiĢimin Önemi, Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma-Hazırlık Safhalarının Ġncelenmesi, Müdahale-ĠyileĢtirme Safhalarının Ġncelenmesi, Masa baģı Tatbikatlar ISG13204 ELEKTRĠK BAKIM VE HATA ARIZA ARAMA Arıza Bulma ve Giderme Metotları ISG14206 YAPI ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠnĢaat ve çeģitleri, inģaat alanlarında genel güvenlik önlemleri, Açık ve Kapalı Alanlarda ĠSG Kuralları, Güvenlik ağları, asansörler, kalıp iģleri, Merdiven, iskele, platformlar, Demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inģaatında isg, Kuyu ve su iģleri ile ilgili inģaatlarda isg, ĠnĢaat Yerlerinde ĠĢ Kazaları ve Önlemler, ĠnĢaat Yerlerinde iģ Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri, ġantiye ĠĢ sağlığı güvenliğine iliģkin raporlama, Yapı iģlerinde isg mevzuatı

8 MYO ERGONOMĠ Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı, tarihsel süreci ve iliģkili olduğu disiplinler. Endüstriyel ergonomi, mobilya ve mekan ergonomisi kavramları Ġnsan vücudunun yapısal özellikleri, hareket sistemi, kemikler, eklemler ve kaslar. Mimari-ergonomi iliģkisi. Konfor kavramı. Ġç mekan tasarımının genel ilkeleri ve bu mekanlara ait donatıların kritik ölçüleri. Antropometrik verilerin mobilya ve iç mekanda uygulanması. ISG14208 UYARI ĠġARETLERĠ VE LEVHA STANDARTLARI Uyarı iģaret ve levhaları önemi, Uyarı iģaret ve levhalarının çeģitleri, Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri yönetmeliğinin incelenmesi, Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri yönetmeliğinin incelenmesi, Güvenlik ve sağlık ĠĢaretleri, Yasak ĠĢaretleri, uyarı iģaretleri, Bilgilendirici ĠĢaretler, emredici iģaretler, Vinç Operatörü Yönlendirme iģaretleri, Genel korunma önlemleri ve koruyucu ekipmanlar, Solunum sistemi, el ve kol, ayak ve bacak, gövde ve karın bölgesi BaĢ, kulak, göz ve yüz koruyucuları ISG14210 NDE RAPORLAMA VE BELGELEME Emniyetsiz durum ve hareketler, kaza sebep teorileri, iģ kazası modelleri,, iģ kazasını oluģturan faktörler, kaza oluģumunu açıklayan özel yaklaģımlar, kaza soruģturma ve raporlama, Denetim Standartları, Genel Standartlar, ÇalıĢma Alanı Standartları, Raporlama Standartları, Sonuçların Raporlanması, Raporlama Kıstasları, Raporlamaların Kalitesi, Hata ve Eksiklikler, Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması, Raporların Hazırlanması Denetim Raporu Hazırlanması, TeftiĢ Raporu Hazırlanması, Ġnceleme Raporu Hazırlanması SoruĢturma Raporu Hazırlanması ISG14212 YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ĠSG Yönetim Sistemine GiriĢ ve Sistemin Tarihsel GeliĢimi, ĠSG Yönetim Sistemi Ġle Ġlgili Tanımlar, Neden ĠSG Yönetim Sistemi, Sistemin Amaçları, Risk Analizi, Tehdit ve Risk Kavramı, Risk Değerlendirme, OHSAS ĠĢ Güvenliği Standardı, ĠSG Yönetim Sistemi Temsilcisi, Yetki ve Sorumlulukları, ĠSG Yönetim Sistemi AĢamaları, Planlama ve Uygulama, Hedeflerin Belirlenmesi, Eğitimlerin Verilmesi, Dökümantasyon, Acil Durumların Planlanması, Sahanın Kontrolü ve Belgelendirme ISG NDE EĞĠTĠM VE PLANLAMA

9 Eğitim oluģturma ve planlama yapma. Yasal zorunlu yapılması gereken eğitim dökümanı hazırlama. ISG14216 TAġIMA VE DEPOLAMA TaĢıma ve depolama tanımları, Ġstifleme Ve Kuralları, TaĢıma ve Depolamada KarĢılaĢılan Riskler, TaĢıma Sırasında Alınması Gereken Tedbirler, TaĢıma Sırasında Alınması Gereken Tedbirler, Depo özellikleri, Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları, Kimyasallarda taģıma ve depolama TaĢıma ve Depolamada ĠĢaretlendirme, Depolama Sırasında Alınması, Gereken Tedbirler, TaĢıma ve Depolama Mevzuat ve Yönetmelikleri, Ağır Sanayide TaĢıma ve Depolama ISG14218 MESLEK HASTALIKLARI VE ĠġÇĠ SAĞLIĞI ĠĢ sağlığının önemi ve çalıģanların karģılaģabilecekleri hastalıklar, Meslek hastalıklarına yol açan sebepler ve çözümü, ÇeĢitli iģ kollarında karģılaģılan sağlık sorunları ve üretime etkisi, Gürültü, toz ve kimyasalların etkileri ve kabul edilebilir değerler, Meslek hastalıklarını teģhiste özgü alınması gereken hizmet ve araçlar ve bunların kullanımı, Endüstriyel anlamda korunma yolları, Tozlar, gazlar, kimyasallar ve gürültü ile oluģan hastalıklar, ÇeĢitli iģ kollarında karģılaģılan sağlık sorunları ve üretime etkisi, Kas iskelet sistemi ve hastalıkları, ĠĢ kazalarına bakıģ, ÇalıĢma hayatımızda kazalar, iģyerlerinde acil sağlık tedbirleri ve olağanüstü durumlar ISG ARAMA VE KURTARMA BĠLGĠSĠ Aramada Genel Esaslar /Arama Organizasyonu / Arama Yöntemleri / Arama çalıģmaları / Olay Değerlendirme ÇalıĢmaları / Olay Mahallinde Yönetim ve Güvenlik çalıģmaları/ Kurtarma operasyonları / Kurtarmacının Güvenliği / Kurtarma Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi,Kullanılması / Dayanak Destek ve Sabitleme ÇalıĢmaları / Enkazda Ġlerleme ÇalıĢmaları / Kurtarma Teknikleri ve Kullanılan Malzemeler / Kurtarma Operasyonlarında Güvenlik Unsurları ISG FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL RĠSK ETMENLERĠ Risk etmenleri tanımları ve sınıfları. Gürültü, titreģim, termal konforun tanımları ve alınması gereken önlemler. Aydınlatma,Ġyonize ve non-iyonize ıģınlar, Alçak ve yüksek basınç tanımları ve alınması gereken önlemler. Kimyasal risk etmenlerinin tanımı ve sınıflandırılması. Kimyasal risk etmenlerine karģı alınması gerekli koruyucu önleyici tedbir ve donanımlar ile yasal mevzuatlar. Kimyasal risk etmenleri maruziyet sınırları ve gerekli kontroller.

10

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ UNV 130103 ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I 2 0 2 2 Dersin Ġçeriği: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLĠK PROGRAMI ÖNLĠSANS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMI ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLĠK PROGRAMI ÖNLĠSANS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMI ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLĠK PROGRAMI ÖNLĠSANS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMI I.SINIF I. DÖNEM UNV 13103 ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I 2 0 2 2 Dersin İçeriği:

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI I. YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ KOD NO DERS ADI T U K AKTS UNV 13103 ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP

Detaylı

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KIG103 Genel Kimya (2 0 2) Madde

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 1 3) Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TULA 1. TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 Dilin tanımı, özellikleri,

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) ISG103 Temel Fizik (2+0) 2 AKTS:3 Fiziksel nicelikler, standartlar, üniteler,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ UNV 13103 ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I 2 0 2 2 Dersin İçeriği:

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

I. YARI YIL DERSİN ADI:

I. YARI YIL DERSİN ADI: T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ (2015-2016 GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL ANT 001 ANATOMİ (2+0) (I. Y.Y.) Terminoloji ve genel bilgiler, hareket sistemi; iskelet sistemi;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KIP105 İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi

Detaylı