AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ MECLĐS BAŞKANLIĞI NA DENETĐM KOMĐSYONU 2010 MALĐ YILI RAPOR SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ MECLĐS BAŞKANLIĞI NA DENETĐM KOMĐSYONU 2010 MALĐ YILI RAPOR SUNUMU"

Transkript

1 AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ MECLĐS BAŞKANLIĞI NA DENETĐM KOMĐSYONU 2010 MALĐ YILI 1. HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM RAPOR SUNUMU 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediye Meclisinin tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile dönemine ilişkin Afyonkarahisar Belediyesi gelir ve giderleri ile, bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimini kapsar. 2. AMAÇ Komisyonumuzca belediyenin kuruluş şemasında yer alan müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında, kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi için, 2010 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait bilgi ve belgeler istenilmiş olup, tamamen bağımsız ve objektif bir denetim amaçlanmıştır. 3. YÖNTEM Komisyonumuz, 2010 yılı ile ilgili mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödenek listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır ve 4734 sayılı Kamu Đhale kanunu kapsamında gerek doğrudan temin, gerekse pazarlık ve açık ihale usulü mal ve hizmet alımları ile ilgili dosyaları örnekleme usulüyle taramış, 2010 yılında yapılan yapım işlerine ait ihale işlemleri incelenmiş, 2010 yılında Belediyemizce kiralanan ve satılan gayrimenkul işleri incelenmiş ve tahsilat - ödeme emirleri incelenerek ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygunluğu araştırılmıştır. 4. HUKUKA UYGUNLUK ĐNCELEMESĐ Komisyonumuz yaptığı çalışma ile Afyonkarahisar Belediyesinin 2010 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet Đhale Kanunu, 3194 sayılı Đmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu, 749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu, 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı Đş Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık almıştır. genelgelerini esas Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

2 MALĐ YILI BÜTÇE Afyonkarahisar Belediyesi nin; 2010 yılı için hedeflenen bütçe geliri, TL, gerçekleşen bütçe geliri ,60 TL dir yılı için hedeflenen bütçe gideri, Belediye Meclisimizin tarih ve 548 no lu kararı ile Kanalizasyon Tesisi Yapımı, Yol Yapım Giderleri ve Diğer Giderler için, TL ek bütçe ödeneği ile birlikte TL olup; gerçekleşen bütçe gideri, ,84 TL dir. (Ek-1) Sarf edilmeyen ,16 TL ödenek, Belediye Encümeninin Tarih ve 1073 no lu kararı ile imha edilmiştir.(ek-2) 2010 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Gelir Kodu Bütçe Gelirinin Türü Net Tahsilat Vergi gelirleri , Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri , Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler , Diğer gelirler , Sermaye gelirleri ,05 NET BÜTÇE GELĐRĐ , Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Gider Kodu Bütçe Giderinin Türü Ödenen Personel giderleri , Sosyal güvenlik kurumu devlet prim giderleri , Mal ve hizmet alımları , Faiz giderleri , Cari transferler , Sermaye giderleri ,83 NET BÜTÇE GĐDERĐ ,84 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

3 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu Müdürlük Adı 2010 Yılı Gideri Özel Kalem Müdürlüğü ,10 Đnsan Kaynakları Müdürlüğü ,06 Hukuk Đşleri Müdürlüğü ,77 Mali Hizmetler Müdürlüğü ,36 Yazı Đşleri Müdürlüğü ,49 Fen Đşleri Müdürlüğü ,62 Đmar Đşleri Müdürlüğü ,05 Đtfaiye Müdürlüğü ,72 Zabıta Müdürlüğü ,14 Çevre Arıtma ve Kontrol Müdürlüğü ,40 Sağlık Müdürlüğü ,54 Temizlik Đşleri Müdürlüğü ,06 Mezarlık Đşleri Müdürlüğü ,47 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ,25 Veteriner Müdürlüğü ,74 Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü ,94 Park Bahçeler Müdürlüğü ,13 TOPLAM ,84 Belediyenin teşkilat şemasında yer alan 17 birim müdürlüklerinin gelir ve giderleri ile hesap ve kayıtları incelenmiştir. Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

4 6. BÜTÇE GELĐRLERĐNĐN GERÇEKLEŞME ORANLARI (Ek-3) Bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı toplamda %93 tür. 1. Vergi gelirlerinde gerçekleşme oranı % 78, tahsilatı ,98 TL dir Yılı Tahakkuk 2010 Yılı Tahsilat Tahsilat Oranı Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Bina vergisi Arsa vergisi Arazi vergisi Çevre temizlik vergisi Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri Haberleşme vergisi Elektrik ve havagazı tüketim vergisi Eğlence vergisi Yangın sigortası vergisi Đlan ve reklam vergisi Harçlar Bina inşaat harcı Đşgal harcı Đşyeri açma izni harcı Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı Tellallik harcı Toptancı hali resmi Yapı kullanma izni harcı Diğer harçlar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 % 67 %73 %65 %64 %55 % 80 % 100 % 100 % 100 %48 2. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde gerçekleşme oranı %90; tahsilatı ,91 TL dir Yılı Tahakkuk 2010 Yılı Tahsilat Tahsilat Oranı Mal ve hizmet satış gelirleri Şartname, basılı evrak, form satış gelirleri Çevre ve esenlik hizmetlerine ilişkin gelirler Ekonomik hizmetlere ilişkin gelirler Kültürel hizmetlere ilişkin gelirler Su hizmetlerine ilişkin gelirler Ulaştırma hizmetlerine ilişkin gelirler Diğer hizmet gelirleri Hazine portföyü ve iştirak gelirleri Đştirak gelirleri Kira gelirleri Taşınmaz kiraları Taşınır kiraları , , ,00 0,00 0, ,62 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, ,93 0, , , , , ,88 %91 % - % - %88 % - %84 %84 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

5 3. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde gerçekleşme oranı, tahsilatı ,61 TL dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar Kurumlardan ve kişilerden alınan yardımlar Proje yardımları 2010 Yılı Tahakkuk , , , , Yılı Net Tahsilat , ,75 Tahsilat Oranı 4. Diğer gelirlerde gerçekleşme oranı %99; tahsilatı ,57 TL dir. Faiz gelirleri Merkezi Đdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı Maden Đşletmelerinden Alınan Paylar Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar Ortak Altyapı Hizmetleri Đçin Diğer Katılım Payları Diğer Paylar Para cezaları Đdari Para cezaları Vergi Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Kişilerden Alacaklar Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Gelir Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelir 2010 Yılı Tahakkuk , , , , ,00 0,42 632, , , , , Yılı Tahakkuk , , , , Yılı Net Tahsilat , , , , ,00 0,42 632, , , , , Yılı Net Tahsilat , , , ,92 Tahsilat Oranı %4 Tahsilat Oranı %4 5. Sermaye gelirlerinde gerçekleşme oranı ; tahsilatı ,05 TL dir. Taşınmaz Satış Gelirleri Arsa Satışı 2010 Yılı Tahakkuk , , Yılı Net Tahsilat , ,05 Tahsilat Oranı Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

6 7. GELĐR OLUŞTURAN ĐŞLEMLER Tahakkuk Tahsilat 2010 yılı toplam tahakkuku, 2009 yılından devreden ,24 TL ile birlikte, ,56 TL dir yılı net tahsilatı ,60 TL olup, bunun ,96 TL si gelecek yıla devretmiştir. Borçlanma durumu 2010 mali yılında herhangi bir borçlanmaya gidilmemiştir. Banka hesapları tarihi itibariyle belediyenin bankalardaki hesap bakiye durumu Belediye Hesap Đşleri Müdürlüğü kayıtlarına göre şu şekildedir(ek-4): HESAP KODU BANKA DEVĐR ZĐRAAT BANKASI CARĐ HS , ZĐRAAT BANKASI OTOPARK HS , ZĐRAAT BANKASI OTO. SU TAHS. HS , VAKIFLAR BANKASI VADELĐ HS , VAKIFLAR BANKASI CARĐ HS , HALK BANKASI CARĐ HS , HALK BANKASI FĐDAN HS , HALK BANKASI OTOPARK HS , HALK BANKASI GECE KONDU HS , HALK BANKASI GECE KONDU VADELĐ HS , HALK BANKASI OTOPARK VADELĐ HS , HALK BANKASI BANKOMAT MAAŞ HS. 0, HALK BANKASI VADELĐ HS ,000, HALK BANKASI OTO. SU TAH. HS , YAPI KREDĐ OTO. SU TAH. HS , BANK ASYA OTO. SU TAH. HS , GARANTĐ BANKASI OTO. SU TAH. HS , ĐŞ BANKASI OTO. SU TAH. HS , ĐŞ BANKASI KULLANIM HS. 0,00 TOPLAM , Bütçe yılı sonu ( ) itibariyle belediyenin yukarıdaki tabloda verilen bankalar ve hesaplarında Toplam ,42 TL olduğu incelenmiştir. Belediye Web Sitesi Üzerinden Ödeme Kabulü 2010 yılında işlem oranı ye çıkmış olup, Web sitesi üzerinden yapılan tahsilat tutarı; ,55 TL dir. Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

7 Đcra takip tarihleri arasında Hukuk Đşleri Müdürlüğünce görülen toplam icra takip sayısı 630 dur. Đcra takibine geçilmeden tahsil edilen dosya sayısı 182 dir.(ek 5) Dönemine Göre Açılan Toplam Su Ve Kira Đcra Takipleri Dönemi Kira Su Toplam Sonuçlanan Ve Devam Eden Toplam Kira Đcra Takipleri Dönemi Sonuçlanan Devam eden Toplam Sonuçlanan Ve Devam Eden Toplam Su Đcra Takipleri Dönemi Sonuçlanan Devam eden Toplam Sayılı Devlet Đhale Kanununa Göre Taşınmaz Kiralanması 2010 yılı içerisinde 33 adet gayrimenkul, yapılan ihaleler sonucunda kiraya verilmiştir yılı içerisinde toplam kiracı sayısı 142 olup, Belediyemizin kira geliri, KDV hariç TL dir.(ek 6) 39 adet gayrimenkul çeşitli sebeplerle geri alınmıştır. Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

8 2010 yılında yapılan gayrimenkul kiralama ihaleleri; S.No. Kiralanan Gayrimenkul Kira Başlangıç Tarihi Kira Bitiş Tarihi Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu Kira Bedeli TL. 1 Kadınana Đ.Ö.O. yanı Nolu Birleşik Dükkân ,00-2 Sanayi Çarşısı Camii Önü 6 Nolu Dükkân ,00-3 Osmanlı Çarşısı No: ,00-4 Osmanlı Çarşısı No: ,30-5 Osmanlı Çarşısı No: ,30-6 Selçuklu Çarşısı No: ,00-7 Selçuklu Çarşısı No: ,00-8 Selçuklu Çarşısı No: ,00-9 Selçuklu Çarşısı No: ,00-10 Selçuklu Çarşısı No: ,00-11 Selçuklu Çarşısı No: ,40-12 Kadınlar Pazarı No: ,00-13 Ot Pazar Camii Yanı WC ler ,00-14 Anıtpark Önü WC ler No: ,00-15 Akçin Fuar Alanı 1375 Parsel Çay Bahçesi ,00-16 Sami Öznur Parkı Peyzaj ve Çay Bahçesi , Ağustos Tabiat Parkı ,00-18 Kocatepe Devlet Hastane Girişi Büfe ,00-19 Şehit Erdinç ŞATIRER Parkı ,00-20 BELMES Evleri 3 Nolu Büfe ,00-21 Nuri DEMĐRAYAK Parkı Büfe ,00-22 Kadınana Caddesi Açık Otopark , ve 2. Belediye Çarşısı Kapalı Otoparklar ,00-24 Karaman Mahallesi Açık Otoparklar ,00-25 Basın, Saraçlar ve Tuzpazarı Caddeleri Açık Otoparklar ,00-26 Yıkılan Emek Tesisleri Açık Otopark ,00-27 Hıdırlık Mevkii 159 Ada 108 Parsel (43.00-M²) 4 Nolu Verici ,00- Đstasyonu 28 Hıdırlık Mevkii 159 Ada 108 Parsel (43.00-M²) 3 Nolu Verici ,00- Đstasyonu 29 Çetinkaya Mah.102 Pafta 797 Ada 86 Parsel 7.137,54 M² Alan ,60-30 Fuar Alanı 1375 ve 850 Parsel Lunapark Alanı ,00-31 Yeşil Cami Parkı Trambolin ,00-32 Anıtpark Önü 1 Nolu Dükkân ,00-33 Hamidiye Mah. Kızılburun Mevkii 56.70M² lik Bina ,00- TOPLAM ,60-

9 2886 Sayılı Devlet Đhale Kanununa Göre Taşınmaz Satışı 2010 yılında muhammen bedelleri ,40 TL olarak belirlenen 16 adet gayrimenkulün satışı sonucunda KDV hariç toplam TL gelir elde edilmiştir.(ek-7) 2010 Yılında Yapılan Gayrimenkul Satış Đhaleleri, S. No Mahallesi / Vasfı Fakıpaşa Mah. / 1. Çarşı D-32 Depo Fakıpaşa Mah. /1. Çarşı A-42 Soğuk Depo Fakıpaşa Mah. / 1. Çarşı A-43 Soğuk Depo Fakıpaşa Mah. / 1. Çarşı A-17 Büro Sinanpaşa Mah. / 2. Çarşı No: 93 Dükkân Demirçevre Köyü Đnaz Mevkii Turizm Tes. Alanı Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Demirçevre Köyü Đnaz Mevkii Turizm Tes. Alanı Taşpınar Mahallesi Konut Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Ada No Parsel No Arsa Payı / Alanı M² Muhammen Bedel TL. Gerçekleşen Bedel TL. Đhale Tarihi / , ,00-24/02/ / / , ,00-24/02/ , ,00-24/02/ / , ,00-24/02/ / , , , , , , , ,00-24/02/ , , ,0 0-30/06/ /07/ /09/ , , ,00-10/11/ , , , , , , , , , , , , , , ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-29/12/2010 GENEL TOPLAM , ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

10 Su geliri tarihi itibariyle Afyonkarahisar Belediyesi su abonesinin sayısının olduğu ve toplam ,62 TL olan su gelirleri tahakkukunun ,93 TL tahsil edilmiş olup, tahsilat oranı %88 dir tarihi itibariyle belediyemize 1000 TL ve üzeri su borcu olanların listesi incelenmiş ve eksik ödeme ve gecikme faizleriyle birlikte borç tutarının ,00 TL ye ulaştığı görülmüştür.(ek-8) Satınalma Birimi 2010 yılında Satınalma Birimince Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alımı için 22 ihale yapılmış olup, ihale toplam bedeli TL dir. (Ek-9) 2010 Yılında Satınalma birimince Yapılan Đhaleler S.NO ĐHALE ADI MĐKTARI TARĐHĐ KATILAN ĐHALEYĐ ALAN FĐRMA TUTARI TL ĐŞLEM COĞ.BĐL. 1 Yazılım alımı 05/02/ ,00 MÜH.TĐC.SAN.LTD.ŞTĐ. Alimünyum ÇERKEZKÖY ELOKSAN 2 03/03/ ,00 levha alımı ALM.TĐC.LTD.ŞTĐ. 3 Çadır alımı 12/04/ NUR BRANDA ,00 Zafer haftası BRC ORG.TURZ.TĐC. 4 04/08/ ,00 etkinlikleri LTD.ŞTĐ Kömür alımı (işçi personele) Bakır levha alımı Notebook ve projeksiyon cihazı alımı Köpek kulubesi alımı Kömür alımı Fakir ailelere 501 ton 045 Kg.+18 kısrakdere 7000 kg.yeni tavlı bakır 40 adet notebook 20 ad. projek. 02/09/ ŞENEL KARDEŞLER ,10 18/10/ EREN KARDEŞLER ,00 20/10/ DĐJĐTAL DÜNYA , adet 23/12/ ton +18 dev. ocağı kömürü 02/09/2010 ATN YAPI HARUN ALTINÖZ 1 ĐPLĐKÇĐOĞLU ĐNŞ.KÖM.TĐC.LTD.ŞTĐ , ,00 Ekmek alımı 26/11/ YÜNTAŞ A.Ş ,00 2 Et alımı 03/12/2010 YÜNTAŞ A.Ş ,00 Hizmet alımı 06/12/ YÜNTAŞ A.Ş ,40 Kuru gıda ĐZMER GIDA alımı 17/12/ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ ,50 Akaryakıt alımı 20/12/ YÜNTAŞ A.Ş ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

11 Harita birimi araç kira. Numarataj birimi Araç kira. Satın alma birimi araç kira. Atıksu arıtma Birimi araç kira. Hukuk Müdürlüğü Araç kira. Kaçak inşaat birimi araç kira. Mali Hizmetler Müdürlüğü araç kira. Ruhsat Đskan Birimi Araç kira. 15/12/ HASAN EMRE ,00 15/12/ Aktif taşımacılık ,00 15/12/ Mehmet YÖRÜK ,00 31/12/ Mehmet YÖRÜK ,00 31/12/ Đsmail KÜÇÜKKAYA ,00 31/12/ Kazım YILDIZ ,00 31/12/ Aktif taşımacılık ,00 31/12/ Aktif taşımacılık ,00 TOPLAM , yılında Satınalma birimince doğrudan teminle alınan malzemelerin toplam tutarı ise, TL dir Belediyemize Yapılan Şartsız Hibe ve Bağışlar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/L bendi uyarınca 2010 yılında Belediyemizce 5 adet şartsız ve bedelsiz Hibe ve Bağış kabul edilmiştir.(ek-10) Kişi/kurum Mahalle/Ada/Parsel/m2 Tarih 1 Halil Đbrahim AYDIN Eşrefpaşa Mahallesi2680 ada 2 parselde 28/802 m2.lik hisse 2 Hava ATA Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi 3688 ada 1 parselde bulunan 125/2049 m2. lik hisse 3 Fevzi AYDIN Deper Kalegörünmez mevkii 11 pafta, 6861 parsel nolu 16,88 m2. lik hisse 4 Mustafa USLU Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi 3814 ada 1 parsel nolu 27/1471 m2 lik hisse 5 Halis CEVĐZ Fatih Mahallesi 2690 ada 2 parsel nolu 36/2400 m2 lik hisse 07/01/ /06/ /05/ /10/ /12/2010 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

12 Hisse Satışları Belediyemizce 3194 Sayılı Đmar Kanununun 17. maddesine göre 8 kişi ve kuruma toplam ,70 TL tutarında hisse satışı yapılmıştır. (Ek-10) Kişi/kurum Mahalle/Ada/Parsel/m2 Bedel Tarih 1 Alp Ent.Et Gıda Ltd.Şti. Çetinkaya Mahallesi 1126 Ada 9 parsel nolu 153 m2. lik hisse ,00 13/08/ Çizgi Mim.Müh.Đnş.San. Tic.Ltd. Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi 2483 ada 15 parsel nolu 259 m2.lik hisse ,00 02/04/ Ayşe Bekar Esentepe Mahallesi 4310 ada 14 parsel nolu 109,34 m2 lik hisse ,20 02/04/ Afjet Jeotermal Tesisleri Turizm.San.A.Ş Karaman Mahallesi 354 ada 34 parsel nolu 510,85 m2 lik hisse ,00 07/05/ Mehmet Tireviz Deper Mahallesi 3755 parsel nolu 239 m2 lik hissemiz 6 Şükrü Koçyiğit Merkez Deper 4347 ada 6 parsel nolu 32,15 m2 lik hisse 7 Güler Kaygısız Çetinkaya Mahallesi 2190 ada, 13 parsel nolu 0,50 m2. lik hisse 8 Halil Şen Çetinkaya Mahallesi 2177 ada, 7 parsel nolu 227/377 m2 lik hisse ,00 25/03/ ,50 21/04/ ,00 19/04/ ,00 22/10/2010 TOPLAM ,70 Yol Fazlası Satış 3194 Sayılı Đmar Kanununun 17. maddesine göre 7 kişi ve kuruma, şehrin muhtelif yerlerinden toplam TL tutarında yol fazlası satışı yapılmıştır. (Ek-10) Kişi/kurum Mahalle/Ada/Parsel/m2 Bedel Tarih 1 Afyonk.Eğitim ve Kültür Vakfına Dumlupınar Mah. 845 ada, 273 parsel nolu 5,34 m2. lik g.menkul 5.340,00 21/06/ Kadir ÇELĐK Hamidiye Mah.4103 ada 5 parsel nolu 43,45 m2 lik g.menkul 4.345, Fatma SATILMIŞ Deper Mahallesi Kanlıcatepe Mevkii 8/2 pafta, 5648 parselde 38,50 m2. lik yol fazlası gayrimenkul 4.620,00 19/04/ Özdilek Alış Veriş Mrk.ve Teks.San A.Ş. Çakır Köyü 21H-2c pafta, 2167 parsel nolu 614,26 m2. lik, 2168 parsel nolu 36,46 m2 lik ve 2169 parsel nolu 24,39 m2 lik g.menkul ,50 28/04/ Muzaffer KAHYA Taşpınar Mah.675 ada 4 parsel nolu 97,93 m ,00 03/02/2010 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

13 6 Bahattin KIZILDAĞ Dumlupınar Mah.846 ada, 279 parsel nolu 20 m2 lik g.menkul ve 278 parsel nolu 34 m2 lik g.menkul ,00 11/10/ Recep ÇETĐN Deper Kanlıcatepe 6/1 pafta, 5566 parsel nolu 5,77 m2 lik g.menkul 1.154,00 08/11/2010 TOPLAM Takas (Trampa)Yapılan Gayrimenkuller 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi gereğince muhtelif yerlerdeki 5 gayrimenkul kişi ve kurumlara başa baş takas edilmiştir.(ek-10) 1 2 TAKASLA ALINAN TAŞINMAZ Deper Mah. Kanlıcatepe Mevkii 6/2 pafta, 4305 parsel nolu 742 m2. 20,19 m2. li g.menkul -Deper 19L4D pafta, 7095 parsel nolu ĐLGĐLĐ Enver KAĞNICI Ömer TÜRK TAKASLA BIRAKILAN TAŞINMAZ Çetinkaya Mah. Uydukent Mevkii 2.Bölge 3308 ada 4 parsel nolu 180 m2 lik g.menkul Deper 7093 parsel nolu 21,00 m2 lik g.menkul BEDEL TARĐHĐ /12/ /12/ Fevzi Çakmak Mah.4139 ada 4 parsel nolu yeşil alanda kalan 707/4173 m2 ile Maraşal Fevzi Çakmak Mah. yeşil alandaki 4139 ada 4 parsel nolu g.menkuldeki 237/4173 m2 Çetinkaya Mah.2201 ada 5 parsel nolu 263 m2 Akmescit Mah.47 pafta, 192 ada 19 parsel nolu 116,09 m2 lik g.menkul ile Akmescit Mah.47 pafta, 192 ada 16 parsel nolu 430,80 m2 lik g.menkul Veysel YILDIRIM Emine YILDIRIM Yüntaş Birlik San.ve Tic.A.Ş Selma GÜRER, Ferudun DAYIOĞLU, ve Cemal DAYIOĞLU Đle Cemal DAYIOĞLU, Selma GÜRER, Ferudun DAYIOĞLU, Kadir DAYIOĞLU, Nevin SOYDAŞ, Kerim DAYIOĞLU Çetinkaya Mah. Uydukent mevkii 2.bölge 180 er m2. lik 3446 ada 1 ve 2 parsel nolu g.menkul Çetinkaya Mah.Uydukent Mevkii 2.Bölge 180 m2 lik 3446 ada 3 parsel nolu g.menkul Çetinkaya Mahallesi 638 ada 29 parsel nolu 229,80 m2 Çetinkaya Mah.Uydukent mevkii 3345 ada 7 parsel nolu 180 m2 Đle Çetinkaya Mah.Uydukent Mevkii 3086 ada, 3 parsel nolu 400 m2 lik g.menkul /11/ /11/ /03/ Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

14 Tahsis Yapılan ve Tahsis Alınan Gayrimenkuller 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi gereğince tahsisi yapılan ve tahsis alınan gayrimenkul sayısı 3 tür.(ek-10) Tahsis Eden Tahsis Alan Mahalle/Ada /Parsel/m2 Bedel Tarih Süre Afyonkarahisar Belediyesi Türk Ocağı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı Sinanpaşa Mah.460 ada 61 pars. 2.Bel.Şehir Çarşısı 2.Kat 53 Bağımsız bölüm nolu taşınmaz Bedelsiz 22/03/ yıl Afyonkarahisar Belediyesi Afyonkarahisar Đl Özel Đdare Müdürlüğü Çetinkaya Mahallesi 3045 ada 1 parsel nolu gayrimenkul Defterdarlık Emlak Müd. Milli Afyonkarahisar Belediyemize Sülün köyü 2307 parsel nolu gayrimenkul Đstimlak Yapılan Gayrimenkuller 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre 6 adet gayrimenkul ,40 TL bedelle istimlak edilmiştir.(ek-10) Ayrıca 2010 Yılında Akçin mevkii 1,2 pafta, 103,104,105,106,107 ve 1185 parsel nolu gayrimenkullerin Hayvan Park Pazar Yeri ve Zahire Pazarı olarak kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır. Mezar yeri satışı 2010 yılında Kocatepe mezarlığında 116 adet, Bayraktepe Mezarlığında 84 adet taksitli kabir satışı yapılmış olup, bunlardan toplam TL tahsil edilmiştir. Toptancı Hal resmi 2010 yılında Toptancı Haline ton yaş sebze-meyve giriş çıkışı yapılmış olup, bunun yıllık cirosu ,10 TL olarak gerçekleşmiş, bundan ,70 TL Hal Resmi tahsil edilmiştir. Toptancı Halinde 40 adet dükkân komisyonculara tahsis edilmiş olup, bundan TL ücret tahsil edilmiştir. Toptancı halinde bulunan kantardan 4.700,00 TL tartı ücreti ve ayrıca ,00 TL devir tahsis ücreti alınmıştır. Evlendirme birimi 2010 yılında Evlendirme dairesince 1132 nikâh işlemi yapılmış, bunlardan Belediye nikâh salonunu kullananlardan salon tahsis ücreti olarak TL, Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

15 tüm nikâhlardan hizmet bedeli olarak TL, ağaç kampanyası için ise TL tahsil edilmiştir. Bina harcı ve yapı kullanma izin harcı 2010 yılında Belediye Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen hizmetlere karşılık bina harcı olarak, ,25 TL; yapı kullanma izin harcı olarak, , TL tahsil edilmiştir. 8. BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN GERÇEKLEŞME ORANLARI (Ek-11) 1. Personel giderlerinde gerçekleşme oranı, % 93 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , , Sosyal güvenlik kurumları prim ödemelerinde gerçekleşme oranı, % 100 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , Mal ve hizmet alımlarında gerçekleşme oranı, % 99 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , Faiz giderlerinde gerçekleşme oranı, % 62 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % ,00 0, , , , Cari transferlerde gerçekleşme oranı, % 100 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , , Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

16 6. Sermaye giderlerinde gerçekleşme oranı, % 100 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , , Yedek ödeneklerde gerçekleşme oranı, % 99 dur. Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % ,00 0, , ,00 0, GĐDER OLUŞTURAN ĐŞLEMLER Belediye Borçları 2010 Bütçe yılı Bütçe Emanetleri durum raporu ile Geçici Mizan ayrıntılarının incelenmesi sonucunda tarihi itibariyle Afyonkarahisar Belediyesi nin borç durumu çıkarılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:(ek-12) Kurum/Kişi Tutar Çeşitli Özel Şirket, Kişilere ,00 Đller Bankası ,73 TOPLAM ,73 Personel maaş 2010 yılında belediye personeli olarak 230 memur için aylık net TL, 154 işçi için aylık TL, 24 sözleşmeli personel için TL ödenmiş olup, aynı yıl 40 geçici işçi çalıştırılmıştır. Muhtaç ailelere sosyal yardım 2010 yılında fakir ve muhtaç 182 aileye düzenli olarak yemek dağıtımı yapılmış, Ramazan ayında 8 adet iftar çadırında günlük 3000 kişiye yemek verilmiştir yılı belediye yemekhanesi için yapılan yiyecek alım gideri, ,17 TL dir. Temizlik ve evsel atık Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

17 2010 yılında şehrimizin cadde ve sokaklarının temizliği ve evsel atıkların toplanması ve nakliyesi işi 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa göre hizmet alım ihalesi yolu ile özel şirketlere yaptırılmış olup, toplam ,76 TL ödenmiştir.(ek-13) 1.Bölge Temizlik Đhalesi Đhale Tarihi Karar No Katılan Đhaleyi Alan Đhale Bedeli Süre HASTÜRKLER TEMĐZLĐK ,12 1 YIL 2.Bölge Temizlik Đhalesi Đhale Tarihi Karar No Katılan Đhaleyi Alan Đhale Bedeli Süre ÇETĐNER TEM.SAN.TĐC.LTD. ŞTĐ ,72 1 YIL Hayvan ıslahı 2010 yılında Veteriner Müdürlüğünce 500 sahipsiz ve başıboş hayvanın iyileştirme, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri yapılmış olup, bunun için TL ödenmiştir. Parke yol yapımı 2010 Yılı içersinde Yol ve Asfalt Birimi, Yol işlerince m3 harpuşta, 1.881,40 m3 taş duvar, m2 beton parke, m2 doğal parke, mt. bordür çekimi, adet bordür alımı, m2 mozaik, 360 m3 beton atımı, 601,60 andezit, m2 asfalt kaldırım, m2 donla mücadele, 700 adet levha, m2 boya, adet 6 cm. lik beton parke alımı, adet 8 cm. lik beton parke alımı, mt. Su oluğu, adet su oluğu alımı adet doğal küçük parke alımı yapılmış olup, bu işler için ,30 TL harcama yapılmıştır.(ek-14) 4734/19. MADDE Đşin adı 2010 Yılı Yol ve Asfalt Brm. Tarafından Şehrimizin Muh. Mah. Sok.VE Cad. Çalışmalara ait Hizmet Đmaret Camii Arkasındaki Muhtelif Sokak ve Caddelerin Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Gazlıgöl Caddesi Đle 1. Mecidiye Arasında Kalan Muhtelif Sokaklara Beton Parke Kaplaması Yapım Đşi Katıl Bedeli(KDV Đhaleyi alan firma an Dahil) 2 Yüntaş A.Ş ,6 2 4 Okumuşlar Đnş ,95 5 Sayın Đnş ,34 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

18 Hamidiye Yunus Emre Mahalleleri Beton Parke Kaplanması ve Konya- Şuhut Yollarına Kaldırım Düzenlenmesi Yapım Đşi Bayındırlık Binası Etrafı Muhtelif Sokakların Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Uydukentteki Muhtelif Bulvarların Sağlı Sollu Kaldırım Düzenl.Yapım Đşi Kent Ormanı ve Bayraktepe Mezarlığı Đçindeki Muhtelif Yolların Adi Parke Kaplanması Yapım Đşi Hıdırlık Yolu Doğal Büyük Parke Taşı ve Taş Duvar Düzenlemesi Yapım Đşi Şehrimiz Muhtelif Mahalleleri Doğal Büyük Parke Taşı Tamir ve Taş Duvar Yapım Đşi Şükrü Çelikay Caddesi ile Anbaryolu Arası Yol ve Kaldırımların Beton Parke Düzenlenmesi Yapım Đşi Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Beton Parke Taşı Alım Đşi Karakatip ve Çavuşbaş Mahalleleri Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Bedrik ve Doğancı Mahalleleri Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Doğrudan ; 4 Sayın Đnş ,57 4 Sayın Đnş ,90 3 Sağlamlar Đnş ,88 4 Teyfikoğlu Đnş ,35 4 F.Mustafa Keskin & Erpet ,13 Đnş. 5 Teyfikoğlu Đnş ,85 4 Sayın Đnş ,63 4 Sayın Đnş ,00 5 Okumuşlar Đnş ,00 6 Okumuşlar Đnş ,00 Đşin Adı Katılan Đhaleyi Alan Firma Đhale Bedeli Sümer Mahallesi Kazankaya Sokağın Kaldırımlarında Kullanılmak Üzere Beton Parke Alım Đşi Orhangazi Mahallesi Çevre Yolu Kenarı Đstinat Duvarı Düzenlenmesi Yapım Đşinde Garnizon Komutanlığı Yanındaki Kaldırımlarda Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi Yeni Otogar Karşısı Çevre Yolu Đstinat Duvarı Düzenlenmesi Yapım Đşi Çift Kompenatlı Boya ( 3mm Kalınlığında ) ile Yavaşlama Uyarı Çizgisi Yapılması Đşi Dumlupınar Mahallesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Baklava Desenli Beton Parke Taşı Alım Đşi Kent Ormanı Girişi Doğal Büyük Parke Taşı Kaplanması Yapım Đşi Şehrimiz Dumlupınar Mahallesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Baklava Desenli Beton Parke Taşı Alım Đşi Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere 22 cm lik Bordür 3 Say Yapı Đnş ,00 5 Sayın Đnş ,20 3 Poyrazlar Đnş ,00 3 Sayın Đnş ,20 4 Özgürler Trafik 9.398,70 3 Okumuşlar Đnş ,00 3 Okumuşlar Đnş ,00 3 Poyrazlar Đnş ,34 3 Sayın Đnş ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

19 Alım Đşi Taşpınar Mahallesi Kent Ormanı Đçi 3 Okumuşlar Đnş ,00 10 Doğal Büyük Parke Taşı Kaplama Yapılması Đşi Karşıyaka Muhtelif Sokaklarında 3 Okumuşlar Đnş ,00 11 Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi 12 Kocatepe Mezarlığı Đçi Taş Duvar ve 3 Ahmet Neoldum ,00 Adi Parke Düzenlenmesi Yapım Đşi 13 Nakilci Mahallesi Taş Duvar ve 3 Bangir Đnş ,00 Merdiven Düzenlenmesi Yapım Đşi 14 Tacıahmet Mahallesi Doğal Küçük 3 Yüntaş A.Ş ,00 Park Taşı Kaplanması Yapım Đşi 15 Anıtpark Arkası Doğal Küçük Parke 3 Okumuşlar Đnş ,00 Taşı Tamir Tadilat Yapım Đşi Dumlupınar Mahallesinde 3 Sayın Đnş ,00 16 Kullanılmak Üzere 22 cm lik Bordür Alım Đşi Şehrimiz Muhtelif Yerlerinde 3 Sağlamlar Đnş ,00 17 Kullanılmak Üzere Baklava Desenli 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi Şehrimiz Zübeyde Hanım 3 Say Yapı Đnş ,44 18 Caddesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi 19 Kent Ormanı Mutfak Binası Etrafı Zar 3 Yüntaş A.Ş ,00 Taşı Düzenlenmesi Yapım Đşi 20 Afyon Konağı Üstü Doğal Büyük 3 Teyfikoğlu Đnş ,00 Parke Taşı Kaplanması Yapım Đşi Şehrimizin Muhtelif Mahallelerinde 3 Okumuşlar Đnş ,00 21 Kullanılmak Üzere Doğal Küçük Parke Taşı Alım Đşi Şehrimiz Kanlıca Mahallesi Zübeyde 3 Okumuşlar Đnş ,20 22 Hanım Caddesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi Kanlıca Mahallesi Zübeyde Hanım 3 Malaklar Đnş ,00 23 Caddesinde Kullanılmak Üzere 50 cm lik Bordür Taşı Alım Đşi cm lik Su Oluğu Alım Đşi 3 Okumuşlar Đnş ,00 Yukarı Pazar Caddesinde Kullanılmak 3 Yüntaş A.Ş ,00 25 Üzere Doğal Küçük Parke Taşı Alım Đşi Çavuşbaş Mahallesi Olucak Çeşme 3 Okumuşlar Đnş ,00 26 Sokak Arkası Beton Parke Yapım Đşinde Asfalt yol yapımı 2010 Yılında Fen Đşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Birimi, Asfalt işlerince ton Üst Temel Malzemesi, Ton Alt Temel Malzemesi Alımı, Ton Asfalt Agregası Alımı, kg Kalorifer Yakıtı, kg Asfalt ve Astar Nakli, Saat Damperli Kamyon ve Saat Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alımı, Ton Tüpraştan Asfalt ve Astar Malzemesi Alımı işleri yapılmış olup, m² Sathi Asfalt, m² Beton Asfalt, m² Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

20 Üst Temel, m² Alt Temel Malzemesi Serimi işleri yapılmış ve 1 adet Kapalı Sistem Agrega Đşleme Tesisi ( Challenger ) alınmıştır. 4734/19. MADDE Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) 4 ADET SAAT DAMPERLĐ KAMYON 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ ,20 VE 1 ADET SAAT EKSKAVATÖR KĐRALANMASI TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 SAĞLAMLAR ,00 ALIMI ĐNŞ.SAN.TC.LTD.ŞTĐ TON ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 6 ERCĐŞ ,58 MAD.PET.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , KG KALORĐFER YAKITI ALIMI 4 ÖZYIL PET PETROL , TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , TON ASFALT AGREGASI ALIMI 3 KAHVECĐOĞLU NAKLĐYAT , TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 4 SAĞLAMLAR ,00 8 ALIMI ĐNŞ.SAN.TC.LTD.ŞTĐ TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , KG KALORĐFER YAKITI ALIMI 2 ÖZYIL PET PETROL , TON ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 2 YILPET PETROL ,67 11 SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 3 SAĞLAMLAR ĐNŞ.SAN.TC.LTD.ŞTĐ , AGREGA HAZIRLAMA SĐSTEMĐ ( CHALLENGER ) ALIMI 1 E-MAK MAKĐNE SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ , TON OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ ,00 DUVAR TAŞI ALIMI TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ ,00 Doğrudan ; Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) KG SOĞUK ASFALT YAMA 3 UPEKS YOL YAPIM ,00 KATKI MALZEMESĐ TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 KAHVECĐOĞLU NAKLĐYAT ,20 ALIMI KG SOĞUK ASFALT YAMA 3 UPEKS YOL YAPIM ,00 MADDESĐ ALIMI TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 MALAKLAR ĐNŞAAT ,00 ALIMI SAAT KIRICI ÇALIŞTIRILMASI 3 ÖZDAĞDELEN NAKLĐYAT ,00 6 ASFALT PLENTĐ KOMPLE SULU 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF ,00 SĐKLON ALIMI 7 1 ADET ÇEVRE YÖNETĐM PLANI 3 BURÇED MÜHENDĐSLĐK 7.375,00 HAZIRLANMASI ( ÇED RAPORU ) Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

21 8 1 ADET ÇEVRE YÖNETĐM PLANI 3 BURÇED MÜHENDĐSLĐK 7.375,00 HAZIRLANMASI ( ÇED RAPORU ) 9 8 KALEM ASFALT PLENTĐ ĐÇĐN 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF ,60 MALZEME ALIMI 10 4 KALEM ASFALT PLENTĐ ĐÇĐN 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF ,00 MALZEME ALIMI 11 ASFALT FĐNĐŞERĐ TAMĐR VE TADĐLATI 3 ERBOSAN ĐNŞ.MAK , KG ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 3 YIL-PET PETROL ÜRN , KG ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 3 YIL-PET PETROL ÜRN , SAAT SULAMA TANKERĐ 3 ÇETĐNER TEMĐZLĐK ,00 ÇALIŞTIRILMASI 15 5 KALEM ASFALT PLENTĐ ĐÇĐN 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF 6.471,12 MALZEME ALIMI TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 KAHVECĐOĞLU NAKLĐYAT ,00 ALIMI SAAT KIRICI ÇALIŞTIRILMASI 3 ÖZDAĞDELEN NAKLĐYAT , SAAT KIRICI ÇALIŞTIRILMASI 3 ÖZDAĞDELEN NAKLĐYAT , KG SOYULMAYI ÖNLEYĐCĐ 3 UPEKS YOL YAPIM ,05 ASFALT KATKI MALZEMESĐ ALIMI KG SOĞUK ASFALT YAMA 3 UPEKS YOL YAPIM ,10 MADDESĐ ALIMI SAAT SULAMA TANKERĐ 3 ÇETĐNER TEMĐZLĐK ,00 ÇALIŞTIRLMASI KG ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 3 YIL-PET PETROL ÜRN , SAAT SULAMA TANKERĐ 3 ÇETĐNER TEMĐZLĐK 7.080,00 ÇALIŞTIRILMASI 2010 yılında Asfalt yol yapımı için 39 ihale yapılmış olup, ,64 TL Tüpraştan asfalt ve astar malzemesi için ,37 TL olmak üzere toplam ,01 TL ödeme yapılmıştır. Yapım birimi Yapım birimince 23 adet ihale yapılmış olup, ,96 TL harcama yapılmıştır. 4734/ 19. Madde Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) Yılı Sinyalizasyon ve Aydın. Sist. 1 Yüntaş Birlik A.Ş ,17 Bakımı ile Kalorifer Yakma, Đşleri Hizmet Alımı 2 Anbaryolu Çok Katlı Otopark ve Đş Merkezi 5 Zekayi ÇELĐK ve Bal-Kom Đnş ,38 Taah.Tel.Gıd. Tur. Tic.Ltd. Şti. Đş Ortaklığı 3 Berberler Çarşısı WC Yapım Đşi 6 Taner BAYRAMOĞLU ,15 4 Köy Garajı Yapım Đşi 7 Serdarhan Đnş. Tic. Ltd. Şti ,98 5 Asfalt Şantiyesine Kapalı Garaj Yapım Đşi 7 Ahmet NEOLDUM ,00 6 Park Hastanesi Karşısına Dükkan Yapım Đşi 5 Serdarhan Đnş. Ltd. Şti ,81 7 Hayvan Bakımevi Yapım Đşi 3 Ada Đnş. San. Tic. Ltd. Şti. - 8 Belediye Hizmet Binaları Yıkım Đşi 10 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

22 Doğrudan ; Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) 1 Yeni Belediye Binası Bölme Duvar Yapım Đşi 3 Yüntaş Birlik A.Ş ,00 2 Yeni Belediye Binası Giriş Kapısı Tadilat ve 3 Keser Metal ,20 Çeşitli Birimlere Bölme Duvar Yapım Đşi 3 Yemekhane Havlandırma Yapım Đşi 4 Đlarslan Müh ,00 4 Yeni Belediye Binası Makam Odası Tadilat 4 Efsa Müh. Đnş ,72 Đşi 5 Yeni Belediye Binası Đlave Doğalgaz Tesisatı 3 Sistem Isı Ltd.Şti ,40 Yapım Đşi 6 Hal Binasına 2 Adet Elekt. Bariyer Sistemi 4 ARI Elektronik 8.850,00 ve 2 Adet Motorlu Sarmal Kapı Yapım Đşi 7 Belediye Hizmet Binaları Muhtelif Tamirat Đşi 3 Keser Metal ,00 8 Belediyemize ait Osmanlı Çarşısı 10 Nolu 3 Marmara Doğrama ,00 Ahşap Dükkana Bölme Duvar Yapım Đşi 9 Stand Binası Oluk Tamir Đşi 3 Huzur Đzolasyon ,00 1 Fuar Alanı Sahne Kaplama Đşi 3 Serdarhan Đnş , Makine Đkmal Md. ne 3 Okyar Mermer 599,15 1 Granit Tezgah Yapım Đşi 1 2 Taş Medrese Döşeme ve Duvarlarındaki, Muhtelif Taşların Sökülüp Yenilenmesi şi 3 Taşpınar Yapı ,00 1 Belediyemiz Muhtelif Binalarının Çatı 4 Keser Metal ,00 3 Tamiratı Yapım Đşi 1 4 Hayvan Barınağı Alanına Sondajlı Zemin Etüt Raporu ve Sismik Etüt Raporu Haz. Đşi 3 Jeoteknik Jeoloji 1.829, Afyonkarahisar Bel ait 21J-3A pafta, 1289/1 ve 2853/2 parselde bulunan ticaret alanlarına temel sondajı açılarak, temel sondajı ve sis. Etüt raporu haz. Đşi 6 Jeoteknik Jeoloji 2.419,00 Belediye araçlarına ve kiralanan araçlara benzin,motorin alımı 2010 yılında Belediye araçlarına ve hizmet gereği Belediye tarafından kiralanan araçlara lt. Motorin, Lt. Euro Dizel, Lt. Kurşunsuz Benzin,3.107 Lt LPG alınmış, karşılığında TL ödenmiştir. Çim ekimi ve fidan dikimi 2010 yılında metrekare çim ekimi yapılmış, adet fidan dikimi yapılmıştır, 172 adet park ve çocuk alanı ve spor alanları m2, 71 adet orta refüj ve yeşil bant m2, 63 adet ağaçlandırma sahası m2 kişi başına düşen yeşil alan 24,12 m2 olmuştur yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünce mal ve hizmet alımı ve yapım işleri için 18 adet ihale yapılmış olup, ihale toplam bedeli, ,88 TL ödenmiştir.(ek-15) Đşin adı Đhale Katılan Đhaleyi alan Tutar HĐZMET ALIM ĐHALELERĐ 12 Aylık 101 Kişilik Hizmet Alım Açık 1 Yüntaş A.Ş ,88 Đşi Kor. ve Güv. Hiz. Alım Đşi 3 Ay 8 Pazarlık 1 Atom Güvenlik ,00 Kişi -2 Ay 3 Kişi 6 Aylık 70 Kişilik Hizmet Alım Đşi Açık 1 Yüntaş A.Ş ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

23 26 Ağus. Tabiat Parkı Hizmet pazarlık 1 Yüntaş A.Ş ,00 Alım Đşi MAL ALIM ĐHALELERĐ Mevsimlik Çiçek Alım Đşi Yazlık Açık 6 Özgür Süs Bitkileri ,00 Mevsimlik Çiçek Alım Đşi Kışlık Açık 5 Oğuz Emre Peyzaj ,00 Açık alan fıtness aletleri ve 5 tk. Açık 10 Artu Park ,00 Dış Mekan Spor Aletleri Alım Đşi Açık 1 Porfisan Fiberglass ,00 Tesisat malzemesi alım işi Açık 5 Gürler Teknik Tic ,00 1 adet sürüngenli traktör alım Açık 1 Karaoğlanlar Tarım ,00 işi YAPIM ĐŞLERĐ Fatih mah. Ve yeşilyurt mah. Açık 6 Okumuşlar ,00 Park yapım iş Gün sazak bulvarı yürüyüş yolu Açık 5 Say Yapı ,00 yapım işi Orhangazi mah. Mecidiye parkı Açık 4 Sayın prefabrik ,00 ve fatih kavşağı park yapım işi Bedrik mahallesi piknik alanı 1. Açık 3 Okumuşlar ,00 Bölge yapım işi Eski veterinerlik önü çay bahçesi Açık 2 Okumuşlar ,00 düzenlenmesi yapım işi Orhangazi mah Sokak ve Açık 2 Okumuşlar ,00 ali ihsan paşa mah Sokak park yapım işi Bedrik mah. Piknik alanına Açık 2 Taşpınar Đnşaat ,00 şelale yapım işi Fatih mah Sokak ve Açık 2 Okumuşlar ,00 ankara yolu pim kar. Park yapım işi HĐZMET ALIMLARI (DOĞRUDAN TEMĐN) Hıdırlık mevkii kırıcı çalıştırılması Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 işi Fuar alanı traktör buldozer Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 Çalıştırılması işi Bedrik mahallesi kırıcı Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 çalıştırılması işi Bedrik mahallesi traktör Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 buldozer Çalıştırılması işi Hıdırlık mevkii kırıcı çalıştırılması Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat 7.000,00 işi 2 Fuar alanı traktör buldozer Çalıştırılması işi Doğrudan 3 Özdağdelen Đnşaat ,00 Ankara yolu yonca kavşağı traktör Buldozer çalıştırılması işi Hıdırlık mevkii kırıcı çalıştırılması işi Fatih mah. Üçgen park, kanlıca mah. Üçgen park ve uydukent orhangazi mah Sokak park çim ekimi ve sulama Tes. çekim işi Fatih kavşağı,m.fevzi çakmak mah. Ve karşıyaka mahallesi park çim ekimi ve sulama Doğrudan Doğrudan Doğrudan Doğrudan 3 Taşpınar Đnşaat ,00 3 Özdağdelen Đnşaat ,00 3 Đrem Peyzaj ,00 4 Doğru Peyzaj 5.957,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

24 tesisatı döşenmesi işi Fatih mah Sok. Park çim ekimi ve sulama tesisatı döşenmesi işi Doğrudan 3 Đrem Peyzaj ,00 MAL ALIMLARI (DOĞRUDAN TEMĐN) Dış mekan spor aletleri alım işi Doğrudan 3 Polfisan Fiberglas ,50 Açık alan masa tenisi alım işi Doğrudan 3 Özteknik inşaat ,00 Engelli çocuk oyun grubu alım Doğrudan 3 Polfisan Fiberglas 8.000,00 işi Çocuk oyun grubu ve Doğrudan 3 Polfisan Fiberglas ,00 malzemeleri alım işi YAPIM ĐŞLERĐ (DOĞRUDAN TEMĐN) Bedrik mah. Piknik alanı perde Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 duvar yapım işi Kültür park ve fuar alanına Doğrudan 3 Metin Misser ,00 beton barbekü yapım işi Dumlupınar mah. Çocuk oyun Doğrudan 3 F&M Mühendislik ,00 alanı zemin kaplama işi Bedrik mahallesi piknik alanı Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 çıkışı dbp taşı döşeme işi Hıdırlığa beton barbekü yapım Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 işi Gün sazak bulvarı taş duvar Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 üzerine harpuşta yapım işi Hıdırlık, fuar alanı ve devlet parkına beton barbekü yapım işi Doğrudan 3 Metin Misser , GENEL DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

25 Komisyonumuz 2010 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait bilgi ve belgelerin incelemesini tamamlamıştır. Bu incelemede denetim teknikleri olarak; Belediye teşkilat şemasında yer alan birim müdürlüklerinin bilgisine başvurma, gözlem, soru sorma, fiziki inceleme, kayıt sisteminin gözden geçirilmesi ve hesaplar arası ilişki kurma yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç; 5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereğince belediye meclisince oluşturulan komisyonumuzca hazırlanan iş bu raporda, belediye kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanıldığı tespit edilmiş, stratejik plan ve programlara uygunluğu gözlemlenmiştir. Komisyonumuzca tanzim edilerek imzalanan 25 sayfa 15 ekten oluşan 2010 yılı Denetim Komisyonu Raporu nun dosya halinde Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir RASĐME KIPIRTI FEDAKÂR MAHMUT KARCI M. ĐSMAĐL ÖZBAY Denetim Komisyonu Denetim Komisyonu Denetim Komisyonu Başk. Başk. V. Üyesi Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : ÖZCAN ATAK MECLİS ÜYESİ : RECEP GÜZEL MECLİS ÜYES : ZELİHA TOKATLI

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/04/2010 2010/32 (2010/32: Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 181sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Özel Đdaresi

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 11/01/2010 2010/01 (2010/01: Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 15 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Çavuşbaş Minibüs

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/01/2009 2009/01 (2009/01: Belediye Meclisinin 02/01/2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Dumlupınar Mahalle

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU TENİS KORTU İÇİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI 02.02.2013 MEDRESE MAHALLESİ 116. VE 117. SOKAK ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 02.02.2013 YENİCE MAH. ŞEHİT NEVZAT ASLAN BULVARI KİLİTLİ PARKE TAMİR ÇALIŞMASI 02.02.2013 MEDRESE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01 03/01/2013 25/12/2012 01 K O N U S U Ö Z E T İ 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2013 Yılı için 1 aylık tatil

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU STANDART KOD NO: KFS-7. BÜTÇE SERVİSİ: Yılı Başlangıç Ödeneği Bütçe İmkanları Dahilinde Eklenen

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU

ARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İYET RAPORU YAZI PARK İŞLERİ VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 ARK VE BAHÇELER GÖREVİ Şehrimizde bulunan park ve bahçelerin genel ve periyodik bakımı (sulama, gübreleme, çim biçimi, mevcut bitkilerde budama, dip

Detaylı

2008 YILI YAPILAN ĐHALELER

2008 YILI YAPILAN ĐHALELER 2008 YILI YAPILAN ĐHALELER ayıt No 00021 Ana Aksiyon Hedefler Alt Aksiyon Altı Aylık alite Hedefleri Aksiyon Tanımı 2008 Yılı 2. Dönem Sisteme Giren işi TEOMAN GÖSEL Sisteme Giriliş Tarihi 26.06.2008 Yayın

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 04/12/2008 2008/127 (2008/127: Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 484 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Hüseyin DURGUN

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/54) : Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. Đnş. Akar. Đst. Tem. Đşl. Tic. ve San. A.Ş. yetkilisi Talip ŞANLI nın 25/06/2012

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında Kamu hizmetlerine ayrılmış taşınmazların 3030 sayılı yasa çerçevesinde Belediyemiz adına tahsis işlemlerine devam edilmiştir.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU ANKARA CADDESİ İLE TERME CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 24 ARALIK CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 KINDAM MAHALLESİ ÖKSE GÖLÜ ÇEVRESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI 28.02.2013

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı