AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ MECLĐS BAŞKANLIĞI NA DENETĐM KOMĐSYONU 2010 MALĐ YILI RAPOR SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ MECLĐS BAŞKANLIĞI NA DENETĐM KOMĐSYONU 2010 MALĐ YILI RAPOR SUNUMU"

Transkript

1 AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ MECLĐS BAŞKANLIĞI NA DENETĐM KOMĐSYONU 2010 MALĐ YILI 1. HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM RAPOR SUNUMU 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediye Meclisinin tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile dönemine ilişkin Afyonkarahisar Belediyesi gelir ve giderleri ile, bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimini kapsar. 2. AMAÇ Komisyonumuzca belediyenin kuruluş şemasında yer alan müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında, kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi için, 2010 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait bilgi ve belgeler istenilmiş olup, tamamen bağımsız ve objektif bir denetim amaçlanmıştır. 3. YÖNTEM Komisyonumuz, 2010 yılı ile ilgili mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödenek listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır ve 4734 sayılı Kamu Đhale kanunu kapsamında gerek doğrudan temin, gerekse pazarlık ve açık ihale usulü mal ve hizmet alımları ile ilgili dosyaları örnekleme usulüyle taramış, 2010 yılında yapılan yapım işlerine ait ihale işlemleri incelenmiş, 2010 yılında Belediyemizce kiralanan ve satılan gayrimenkul işleri incelenmiş ve tahsilat - ödeme emirleri incelenerek ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygunluğu araştırılmıştır. 4. HUKUKA UYGUNLUK ĐNCELEMESĐ Komisyonumuz yaptığı çalışma ile Afyonkarahisar Belediyesinin 2010 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet Đhale Kanunu, 3194 sayılı Đmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu, 749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu, 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı Đş Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık almıştır. genelgelerini esas Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

2 MALĐ YILI BÜTÇE Afyonkarahisar Belediyesi nin; 2010 yılı için hedeflenen bütçe geliri, TL, gerçekleşen bütçe geliri ,60 TL dir yılı için hedeflenen bütçe gideri, Belediye Meclisimizin tarih ve 548 no lu kararı ile Kanalizasyon Tesisi Yapımı, Yol Yapım Giderleri ve Diğer Giderler için, TL ek bütçe ödeneği ile birlikte TL olup; gerçekleşen bütçe gideri, ,84 TL dir. (Ek-1) Sarf edilmeyen ,16 TL ödenek, Belediye Encümeninin Tarih ve 1073 no lu kararı ile imha edilmiştir.(ek-2) 2010 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Gelir Kodu Bütçe Gelirinin Türü Net Tahsilat Vergi gelirleri , Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri , Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler , Diğer gelirler , Sermaye gelirleri ,05 NET BÜTÇE GELĐRĐ , Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Gider Kodu Bütçe Giderinin Türü Ödenen Personel giderleri , Sosyal güvenlik kurumu devlet prim giderleri , Mal ve hizmet alımları , Faiz giderleri , Cari transferler , Sermaye giderleri ,83 NET BÜTÇE GĐDERĐ ,84 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

3 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu Müdürlük Adı 2010 Yılı Gideri Özel Kalem Müdürlüğü ,10 Đnsan Kaynakları Müdürlüğü ,06 Hukuk Đşleri Müdürlüğü ,77 Mali Hizmetler Müdürlüğü ,36 Yazı Đşleri Müdürlüğü ,49 Fen Đşleri Müdürlüğü ,62 Đmar Đşleri Müdürlüğü ,05 Đtfaiye Müdürlüğü ,72 Zabıta Müdürlüğü ,14 Çevre Arıtma ve Kontrol Müdürlüğü ,40 Sağlık Müdürlüğü ,54 Temizlik Đşleri Müdürlüğü ,06 Mezarlık Đşleri Müdürlüğü ,47 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ,25 Veteriner Müdürlüğü ,74 Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü ,94 Park Bahçeler Müdürlüğü ,13 TOPLAM ,84 Belediyenin teşkilat şemasında yer alan 17 birim müdürlüklerinin gelir ve giderleri ile hesap ve kayıtları incelenmiştir. Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

4 6. BÜTÇE GELĐRLERĐNĐN GERÇEKLEŞME ORANLARI (Ek-3) Bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı toplamda %93 tür. 1. Vergi gelirlerinde gerçekleşme oranı % 78, tahsilatı ,98 TL dir Yılı Tahakkuk 2010 Yılı Tahsilat Tahsilat Oranı Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Bina vergisi Arsa vergisi Arazi vergisi Çevre temizlik vergisi Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri Haberleşme vergisi Elektrik ve havagazı tüketim vergisi Eğlence vergisi Yangın sigortası vergisi Đlan ve reklam vergisi Harçlar Bina inşaat harcı Đşgal harcı Đşyeri açma izni harcı Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı Tellallik harcı Toptancı hali resmi Yapı kullanma izni harcı Diğer harçlar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 % 67 %73 %65 %64 %55 % 80 % 100 % 100 % 100 %48 2. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde gerçekleşme oranı %90; tahsilatı ,91 TL dir Yılı Tahakkuk 2010 Yılı Tahsilat Tahsilat Oranı Mal ve hizmet satış gelirleri Şartname, basılı evrak, form satış gelirleri Çevre ve esenlik hizmetlerine ilişkin gelirler Ekonomik hizmetlere ilişkin gelirler Kültürel hizmetlere ilişkin gelirler Su hizmetlerine ilişkin gelirler Ulaştırma hizmetlerine ilişkin gelirler Diğer hizmet gelirleri Hazine portföyü ve iştirak gelirleri Đştirak gelirleri Kira gelirleri Taşınmaz kiraları Taşınır kiraları , , ,00 0,00 0, ,62 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, ,93 0, , , , , ,88 %91 % - % - %88 % - %84 %84 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

5 3. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde gerçekleşme oranı, tahsilatı ,61 TL dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar Kurumlardan ve kişilerden alınan yardımlar Proje yardımları 2010 Yılı Tahakkuk , , , , Yılı Net Tahsilat , ,75 Tahsilat Oranı 4. Diğer gelirlerde gerçekleşme oranı %99; tahsilatı ,57 TL dir. Faiz gelirleri Merkezi Đdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı Maden Đşletmelerinden Alınan Paylar Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar Ortak Altyapı Hizmetleri Đçin Diğer Katılım Payları Diğer Paylar Para cezaları Đdari Para cezaları Vergi Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Kişilerden Alacaklar Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Gelir Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelir 2010 Yılı Tahakkuk , , , , ,00 0,42 632, , , , , Yılı Tahakkuk , , , , Yılı Net Tahsilat , , , , ,00 0,42 632, , , , , Yılı Net Tahsilat , , , ,92 Tahsilat Oranı %4 Tahsilat Oranı %4 5. Sermaye gelirlerinde gerçekleşme oranı ; tahsilatı ,05 TL dir. Taşınmaz Satış Gelirleri Arsa Satışı 2010 Yılı Tahakkuk , , Yılı Net Tahsilat , ,05 Tahsilat Oranı Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

6 7. GELĐR OLUŞTURAN ĐŞLEMLER Tahakkuk Tahsilat 2010 yılı toplam tahakkuku, 2009 yılından devreden ,24 TL ile birlikte, ,56 TL dir yılı net tahsilatı ,60 TL olup, bunun ,96 TL si gelecek yıla devretmiştir. Borçlanma durumu 2010 mali yılında herhangi bir borçlanmaya gidilmemiştir. Banka hesapları tarihi itibariyle belediyenin bankalardaki hesap bakiye durumu Belediye Hesap Đşleri Müdürlüğü kayıtlarına göre şu şekildedir(ek-4): HESAP KODU BANKA DEVĐR ZĐRAAT BANKASI CARĐ HS , ZĐRAAT BANKASI OTOPARK HS , ZĐRAAT BANKASI OTO. SU TAHS. HS , VAKIFLAR BANKASI VADELĐ HS , VAKIFLAR BANKASI CARĐ HS , HALK BANKASI CARĐ HS , HALK BANKASI FĐDAN HS , HALK BANKASI OTOPARK HS , HALK BANKASI GECE KONDU HS , HALK BANKASI GECE KONDU VADELĐ HS , HALK BANKASI OTOPARK VADELĐ HS , HALK BANKASI BANKOMAT MAAŞ HS. 0, HALK BANKASI VADELĐ HS ,000, HALK BANKASI OTO. SU TAH. HS , YAPI KREDĐ OTO. SU TAH. HS , BANK ASYA OTO. SU TAH. HS , GARANTĐ BANKASI OTO. SU TAH. HS , ĐŞ BANKASI OTO. SU TAH. HS , ĐŞ BANKASI KULLANIM HS. 0,00 TOPLAM , Bütçe yılı sonu ( ) itibariyle belediyenin yukarıdaki tabloda verilen bankalar ve hesaplarında Toplam ,42 TL olduğu incelenmiştir. Belediye Web Sitesi Üzerinden Ödeme Kabulü 2010 yılında işlem oranı ye çıkmış olup, Web sitesi üzerinden yapılan tahsilat tutarı; ,55 TL dir. Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

7 Đcra takip tarihleri arasında Hukuk Đşleri Müdürlüğünce görülen toplam icra takip sayısı 630 dur. Đcra takibine geçilmeden tahsil edilen dosya sayısı 182 dir.(ek 5) Dönemine Göre Açılan Toplam Su Ve Kira Đcra Takipleri Dönemi Kira Su Toplam Sonuçlanan Ve Devam Eden Toplam Kira Đcra Takipleri Dönemi Sonuçlanan Devam eden Toplam Sonuçlanan Ve Devam Eden Toplam Su Đcra Takipleri Dönemi Sonuçlanan Devam eden Toplam Sayılı Devlet Đhale Kanununa Göre Taşınmaz Kiralanması 2010 yılı içerisinde 33 adet gayrimenkul, yapılan ihaleler sonucunda kiraya verilmiştir yılı içerisinde toplam kiracı sayısı 142 olup, Belediyemizin kira geliri, KDV hariç TL dir.(ek 6) 39 adet gayrimenkul çeşitli sebeplerle geri alınmıştır. Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

8 2010 yılında yapılan gayrimenkul kiralama ihaleleri; S.No. Kiralanan Gayrimenkul Kira Başlangıç Tarihi Kira Bitiş Tarihi Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu Kira Bedeli TL. 1 Kadınana Đ.Ö.O. yanı Nolu Birleşik Dükkân ,00-2 Sanayi Çarşısı Camii Önü 6 Nolu Dükkân ,00-3 Osmanlı Çarşısı No: ,00-4 Osmanlı Çarşısı No: ,30-5 Osmanlı Çarşısı No: ,30-6 Selçuklu Çarşısı No: ,00-7 Selçuklu Çarşısı No: ,00-8 Selçuklu Çarşısı No: ,00-9 Selçuklu Çarşısı No: ,00-10 Selçuklu Çarşısı No: ,00-11 Selçuklu Çarşısı No: ,40-12 Kadınlar Pazarı No: ,00-13 Ot Pazar Camii Yanı WC ler ,00-14 Anıtpark Önü WC ler No: ,00-15 Akçin Fuar Alanı 1375 Parsel Çay Bahçesi ,00-16 Sami Öznur Parkı Peyzaj ve Çay Bahçesi , Ağustos Tabiat Parkı ,00-18 Kocatepe Devlet Hastane Girişi Büfe ,00-19 Şehit Erdinç ŞATIRER Parkı ,00-20 BELMES Evleri 3 Nolu Büfe ,00-21 Nuri DEMĐRAYAK Parkı Büfe ,00-22 Kadınana Caddesi Açık Otopark , ve 2. Belediye Çarşısı Kapalı Otoparklar ,00-24 Karaman Mahallesi Açık Otoparklar ,00-25 Basın, Saraçlar ve Tuzpazarı Caddeleri Açık Otoparklar ,00-26 Yıkılan Emek Tesisleri Açık Otopark ,00-27 Hıdırlık Mevkii 159 Ada 108 Parsel (43.00-M²) 4 Nolu Verici ,00- Đstasyonu 28 Hıdırlık Mevkii 159 Ada 108 Parsel (43.00-M²) 3 Nolu Verici ,00- Đstasyonu 29 Çetinkaya Mah.102 Pafta 797 Ada 86 Parsel 7.137,54 M² Alan ,60-30 Fuar Alanı 1375 ve 850 Parsel Lunapark Alanı ,00-31 Yeşil Cami Parkı Trambolin ,00-32 Anıtpark Önü 1 Nolu Dükkân ,00-33 Hamidiye Mah. Kızılburun Mevkii 56.70M² lik Bina ,00- TOPLAM ,60-

9 2886 Sayılı Devlet Đhale Kanununa Göre Taşınmaz Satışı 2010 yılında muhammen bedelleri ,40 TL olarak belirlenen 16 adet gayrimenkulün satışı sonucunda KDV hariç toplam TL gelir elde edilmiştir.(ek-7) 2010 Yılında Yapılan Gayrimenkul Satış Đhaleleri, S. No Mahallesi / Vasfı Fakıpaşa Mah. / 1. Çarşı D-32 Depo Fakıpaşa Mah. /1. Çarşı A-42 Soğuk Depo Fakıpaşa Mah. / 1. Çarşı A-43 Soğuk Depo Fakıpaşa Mah. / 1. Çarşı A-17 Büro Sinanpaşa Mah. / 2. Çarşı No: 93 Dükkân Demirçevre Köyü Đnaz Mevkii Turizm Tes. Alanı Çetinkaya Mahallesi Konut Arsası Demirçevre Köyü Đnaz Mevkii Turizm Tes. Alanı Taşpınar Mahallesi Konut Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Akçin Mevkii Đşyeri Arsası Ada No Parsel No Arsa Payı / Alanı M² Muhammen Bedel TL. Gerçekleşen Bedel TL. Đhale Tarihi / , ,00-24/02/ / / , ,00-24/02/ , ,00-24/02/ / , ,00-24/02/ / , , , , , , , ,00-24/02/ , , ,0 0-30/06/ /07/ /09/ , , ,00-10/11/ , , , , , , , , , , , , , , ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-10/11/ ,00-29/12/2010 GENEL TOPLAM , ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

10 Su geliri tarihi itibariyle Afyonkarahisar Belediyesi su abonesinin sayısının olduğu ve toplam ,62 TL olan su gelirleri tahakkukunun ,93 TL tahsil edilmiş olup, tahsilat oranı %88 dir tarihi itibariyle belediyemize 1000 TL ve üzeri su borcu olanların listesi incelenmiş ve eksik ödeme ve gecikme faizleriyle birlikte borç tutarının ,00 TL ye ulaştığı görülmüştür.(ek-8) Satınalma Birimi 2010 yılında Satınalma Birimince Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alımı için 22 ihale yapılmış olup, ihale toplam bedeli TL dir. (Ek-9) 2010 Yılında Satınalma birimince Yapılan Đhaleler S.NO ĐHALE ADI MĐKTARI TARĐHĐ KATILAN ĐHALEYĐ ALAN FĐRMA TUTARI TL ĐŞLEM COĞ.BĐL. 1 Yazılım alımı 05/02/ ,00 MÜH.TĐC.SAN.LTD.ŞTĐ. Alimünyum ÇERKEZKÖY ELOKSAN 2 03/03/ ,00 levha alımı ALM.TĐC.LTD.ŞTĐ. 3 Çadır alımı 12/04/ NUR BRANDA ,00 Zafer haftası BRC ORG.TURZ.TĐC. 4 04/08/ ,00 etkinlikleri LTD.ŞTĐ Kömür alımı (işçi personele) Bakır levha alımı Notebook ve projeksiyon cihazı alımı Köpek kulubesi alımı Kömür alımı Fakir ailelere 501 ton 045 Kg.+18 kısrakdere 7000 kg.yeni tavlı bakır 40 adet notebook 20 ad. projek. 02/09/ ŞENEL KARDEŞLER ,10 18/10/ EREN KARDEŞLER ,00 20/10/ DĐJĐTAL DÜNYA , adet 23/12/ ton +18 dev. ocağı kömürü 02/09/2010 ATN YAPI HARUN ALTINÖZ 1 ĐPLĐKÇĐOĞLU ĐNŞ.KÖM.TĐC.LTD.ŞTĐ , ,00 Ekmek alımı 26/11/ YÜNTAŞ A.Ş ,00 2 Et alımı 03/12/2010 YÜNTAŞ A.Ş ,00 Hizmet alımı 06/12/ YÜNTAŞ A.Ş ,40 Kuru gıda ĐZMER GIDA alımı 17/12/ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ ,50 Akaryakıt alımı 20/12/ YÜNTAŞ A.Ş ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

11 Harita birimi araç kira. Numarataj birimi Araç kira. Satın alma birimi araç kira. Atıksu arıtma Birimi araç kira. Hukuk Müdürlüğü Araç kira. Kaçak inşaat birimi araç kira. Mali Hizmetler Müdürlüğü araç kira. Ruhsat Đskan Birimi Araç kira. 15/12/ HASAN EMRE ,00 15/12/ Aktif taşımacılık ,00 15/12/ Mehmet YÖRÜK ,00 31/12/ Mehmet YÖRÜK ,00 31/12/ Đsmail KÜÇÜKKAYA ,00 31/12/ Kazım YILDIZ ,00 31/12/ Aktif taşımacılık ,00 31/12/ Aktif taşımacılık ,00 TOPLAM , yılında Satınalma birimince doğrudan teminle alınan malzemelerin toplam tutarı ise, TL dir Belediyemize Yapılan Şartsız Hibe ve Bağışlar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/L bendi uyarınca 2010 yılında Belediyemizce 5 adet şartsız ve bedelsiz Hibe ve Bağış kabul edilmiştir.(ek-10) Kişi/kurum Mahalle/Ada/Parsel/m2 Tarih 1 Halil Đbrahim AYDIN Eşrefpaşa Mahallesi2680 ada 2 parselde 28/802 m2.lik hisse 2 Hava ATA Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi 3688 ada 1 parselde bulunan 125/2049 m2. lik hisse 3 Fevzi AYDIN Deper Kalegörünmez mevkii 11 pafta, 6861 parsel nolu 16,88 m2. lik hisse 4 Mustafa USLU Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi 3814 ada 1 parsel nolu 27/1471 m2 lik hisse 5 Halis CEVĐZ Fatih Mahallesi 2690 ada 2 parsel nolu 36/2400 m2 lik hisse 07/01/ /06/ /05/ /10/ /12/2010 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

12 Hisse Satışları Belediyemizce 3194 Sayılı Đmar Kanununun 17. maddesine göre 8 kişi ve kuruma toplam ,70 TL tutarında hisse satışı yapılmıştır. (Ek-10) Kişi/kurum Mahalle/Ada/Parsel/m2 Bedel Tarih 1 Alp Ent.Et Gıda Ltd.Şti. Çetinkaya Mahallesi 1126 Ada 9 parsel nolu 153 m2. lik hisse ,00 13/08/ Çizgi Mim.Müh.Đnş.San. Tic.Ltd. Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi 2483 ada 15 parsel nolu 259 m2.lik hisse ,00 02/04/ Ayşe Bekar Esentepe Mahallesi 4310 ada 14 parsel nolu 109,34 m2 lik hisse ,20 02/04/ Afjet Jeotermal Tesisleri Turizm.San.A.Ş Karaman Mahallesi 354 ada 34 parsel nolu 510,85 m2 lik hisse ,00 07/05/ Mehmet Tireviz Deper Mahallesi 3755 parsel nolu 239 m2 lik hissemiz 6 Şükrü Koçyiğit Merkez Deper 4347 ada 6 parsel nolu 32,15 m2 lik hisse 7 Güler Kaygısız Çetinkaya Mahallesi 2190 ada, 13 parsel nolu 0,50 m2. lik hisse 8 Halil Şen Çetinkaya Mahallesi 2177 ada, 7 parsel nolu 227/377 m2 lik hisse ,00 25/03/ ,50 21/04/ ,00 19/04/ ,00 22/10/2010 TOPLAM ,70 Yol Fazlası Satış 3194 Sayılı Đmar Kanununun 17. maddesine göre 7 kişi ve kuruma, şehrin muhtelif yerlerinden toplam TL tutarında yol fazlası satışı yapılmıştır. (Ek-10) Kişi/kurum Mahalle/Ada/Parsel/m2 Bedel Tarih 1 Afyonk.Eğitim ve Kültür Vakfına Dumlupınar Mah. 845 ada, 273 parsel nolu 5,34 m2. lik g.menkul 5.340,00 21/06/ Kadir ÇELĐK Hamidiye Mah.4103 ada 5 parsel nolu 43,45 m2 lik g.menkul 4.345, Fatma SATILMIŞ Deper Mahallesi Kanlıcatepe Mevkii 8/2 pafta, 5648 parselde 38,50 m2. lik yol fazlası gayrimenkul 4.620,00 19/04/ Özdilek Alış Veriş Mrk.ve Teks.San A.Ş. Çakır Köyü 21H-2c pafta, 2167 parsel nolu 614,26 m2. lik, 2168 parsel nolu 36,46 m2 lik ve 2169 parsel nolu 24,39 m2 lik g.menkul ,50 28/04/ Muzaffer KAHYA Taşpınar Mah.675 ada 4 parsel nolu 97,93 m ,00 03/02/2010 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

13 6 Bahattin KIZILDAĞ Dumlupınar Mah.846 ada, 279 parsel nolu 20 m2 lik g.menkul ve 278 parsel nolu 34 m2 lik g.menkul ,00 11/10/ Recep ÇETĐN Deper Kanlıcatepe 6/1 pafta, 5566 parsel nolu 5,77 m2 lik g.menkul 1.154,00 08/11/2010 TOPLAM Takas (Trampa)Yapılan Gayrimenkuller 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi gereğince muhtelif yerlerdeki 5 gayrimenkul kişi ve kurumlara başa baş takas edilmiştir.(ek-10) 1 2 TAKASLA ALINAN TAŞINMAZ Deper Mah. Kanlıcatepe Mevkii 6/2 pafta, 4305 parsel nolu 742 m2. 20,19 m2. li g.menkul -Deper 19L4D pafta, 7095 parsel nolu ĐLGĐLĐ Enver KAĞNICI Ömer TÜRK TAKASLA BIRAKILAN TAŞINMAZ Çetinkaya Mah. Uydukent Mevkii 2.Bölge 3308 ada 4 parsel nolu 180 m2 lik g.menkul Deper 7093 parsel nolu 21,00 m2 lik g.menkul BEDEL TARĐHĐ /12/ /12/ Fevzi Çakmak Mah.4139 ada 4 parsel nolu yeşil alanda kalan 707/4173 m2 ile Maraşal Fevzi Çakmak Mah. yeşil alandaki 4139 ada 4 parsel nolu g.menkuldeki 237/4173 m2 Çetinkaya Mah.2201 ada 5 parsel nolu 263 m2 Akmescit Mah.47 pafta, 192 ada 19 parsel nolu 116,09 m2 lik g.menkul ile Akmescit Mah.47 pafta, 192 ada 16 parsel nolu 430,80 m2 lik g.menkul Veysel YILDIRIM Emine YILDIRIM Yüntaş Birlik San.ve Tic.A.Ş Selma GÜRER, Ferudun DAYIOĞLU, ve Cemal DAYIOĞLU Đle Cemal DAYIOĞLU, Selma GÜRER, Ferudun DAYIOĞLU, Kadir DAYIOĞLU, Nevin SOYDAŞ, Kerim DAYIOĞLU Çetinkaya Mah. Uydukent mevkii 2.bölge 180 er m2. lik 3446 ada 1 ve 2 parsel nolu g.menkul Çetinkaya Mah.Uydukent Mevkii 2.Bölge 180 m2 lik 3446 ada 3 parsel nolu g.menkul Çetinkaya Mahallesi 638 ada 29 parsel nolu 229,80 m2 Çetinkaya Mah.Uydukent mevkii 3345 ada 7 parsel nolu 180 m2 Đle Çetinkaya Mah.Uydukent Mevkii 3086 ada, 3 parsel nolu 400 m2 lik g.menkul /11/ /11/ /03/ Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

14 Tahsis Yapılan ve Tahsis Alınan Gayrimenkuller 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi gereğince tahsisi yapılan ve tahsis alınan gayrimenkul sayısı 3 tür.(ek-10) Tahsis Eden Tahsis Alan Mahalle/Ada /Parsel/m2 Bedel Tarih Süre Afyonkarahisar Belediyesi Türk Ocağı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı Sinanpaşa Mah.460 ada 61 pars. 2.Bel.Şehir Çarşısı 2.Kat 53 Bağımsız bölüm nolu taşınmaz Bedelsiz 22/03/ yıl Afyonkarahisar Belediyesi Afyonkarahisar Đl Özel Đdare Müdürlüğü Çetinkaya Mahallesi 3045 ada 1 parsel nolu gayrimenkul Defterdarlık Emlak Müd. Milli Afyonkarahisar Belediyemize Sülün köyü 2307 parsel nolu gayrimenkul Đstimlak Yapılan Gayrimenkuller 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre 6 adet gayrimenkul ,40 TL bedelle istimlak edilmiştir.(ek-10) Ayrıca 2010 Yılında Akçin mevkii 1,2 pafta, 103,104,105,106,107 ve 1185 parsel nolu gayrimenkullerin Hayvan Park Pazar Yeri ve Zahire Pazarı olarak kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır. Mezar yeri satışı 2010 yılında Kocatepe mezarlığında 116 adet, Bayraktepe Mezarlığında 84 adet taksitli kabir satışı yapılmış olup, bunlardan toplam TL tahsil edilmiştir. Toptancı Hal resmi 2010 yılında Toptancı Haline ton yaş sebze-meyve giriş çıkışı yapılmış olup, bunun yıllık cirosu ,10 TL olarak gerçekleşmiş, bundan ,70 TL Hal Resmi tahsil edilmiştir. Toptancı Halinde 40 adet dükkân komisyonculara tahsis edilmiş olup, bundan TL ücret tahsil edilmiştir. Toptancı halinde bulunan kantardan 4.700,00 TL tartı ücreti ve ayrıca ,00 TL devir tahsis ücreti alınmıştır. Evlendirme birimi 2010 yılında Evlendirme dairesince 1132 nikâh işlemi yapılmış, bunlardan Belediye nikâh salonunu kullananlardan salon tahsis ücreti olarak TL, Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

15 tüm nikâhlardan hizmet bedeli olarak TL, ağaç kampanyası için ise TL tahsil edilmiştir. Bina harcı ve yapı kullanma izin harcı 2010 yılında Belediye Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen hizmetlere karşılık bina harcı olarak, ,25 TL; yapı kullanma izin harcı olarak, , TL tahsil edilmiştir. 8. BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN GERÇEKLEŞME ORANLARI (Ek-11) 1. Personel giderlerinde gerçekleşme oranı, % 93 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , , Sosyal güvenlik kurumları prim ödemelerinde gerçekleşme oranı, % 100 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , Mal ve hizmet alımlarında gerçekleşme oranı, % 99 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , Faiz giderlerinde gerçekleşme oranı, % 62 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % ,00 0, , , , Cari transferlerde gerçekleşme oranı, % 100 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , , Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

16 6. Sermaye giderlerinde gerçekleşme oranı, % 100 Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % , , , , , Yedek ödeneklerde gerçekleşme oranı, % 99 dur. Tahakkuk Eklenen Aktarma Đmha Gerçekleşen % ,00 0, , ,00 0, GĐDER OLUŞTURAN ĐŞLEMLER Belediye Borçları 2010 Bütçe yılı Bütçe Emanetleri durum raporu ile Geçici Mizan ayrıntılarının incelenmesi sonucunda tarihi itibariyle Afyonkarahisar Belediyesi nin borç durumu çıkarılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:(ek-12) Kurum/Kişi Tutar Çeşitli Özel Şirket, Kişilere ,00 Đller Bankası ,73 TOPLAM ,73 Personel maaş 2010 yılında belediye personeli olarak 230 memur için aylık net TL, 154 işçi için aylık TL, 24 sözleşmeli personel için TL ödenmiş olup, aynı yıl 40 geçici işçi çalıştırılmıştır. Muhtaç ailelere sosyal yardım 2010 yılında fakir ve muhtaç 182 aileye düzenli olarak yemek dağıtımı yapılmış, Ramazan ayında 8 adet iftar çadırında günlük 3000 kişiye yemek verilmiştir yılı belediye yemekhanesi için yapılan yiyecek alım gideri, ,17 TL dir. Temizlik ve evsel atık Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

17 2010 yılında şehrimizin cadde ve sokaklarının temizliği ve evsel atıkların toplanması ve nakliyesi işi 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa göre hizmet alım ihalesi yolu ile özel şirketlere yaptırılmış olup, toplam ,76 TL ödenmiştir.(ek-13) 1.Bölge Temizlik Đhalesi Đhale Tarihi Karar No Katılan Đhaleyi Alan Đhale Bedeli Süre HASTÜRKLER TEMĐZLĐK ,12 1 YIL 2.Bölge Temizlik Đhalesi Đhale Tarihi Karar No Katılan Đhaleyi Alan Đhale Bedeli Süre ÇETĐNER TEM.SAN.TĐC.LTD. ŞTĐ ,72 1 YIL Hayvan ıslahı 2010 yılında Veteriner Müdürlüğünce 500 sahipsiz ve başıboş hayvanın iyileştirme, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri yapılmış olup, bunun için TL ödenmiştir. Parke yol yapımı 2010 Yılı içersinde Yol ve Asfalt Birimi, Yol işlerince m3 harpuşta, 1.881,40 m3 taş duvar, m2 beton parke, m2 doğal parke, mt. bordür çekimi, adet bordür alımı, m2 mozaik, 360 m3 beton atımı, 601,60 andezit, m2 asfalt kaldırım, m2 donla mücadele, 700 adet levha, m2 boya, adet 6 cm. lik beton parke alımı, adet 8 cm. lik beton parke alımı, mt. Su oluğu, adet su oluğu alımı adet doğal küçük parke alımı yapılmış olup, bu işler için ,30 TL harcama yapılmıştır.(ek-14) 4734/19. MADDE Đşin adı 2010 Yılı Yol ve Asfalt Brm. Tarafından Şehrimizin Muh. Mah. Sok.VE Cad. Çalışmalara ait Hizmet Đmaret Camii Arkasındaki Muhtelif Sokak ve Caddelerin Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Gazlıgöl Caddesi Đle 1. Mecidiye Arasında Kalan Muhtelif Sokaklara Beton Parke Kaplaması Yapım Đşi Katıl Bedeli(KDV Đhaleyi alan firma an Dahil) 2 Yüntaş A.Ş ,6 2 4 Okumuşlar Đnş ,95 5 Sayın Đnş ,34 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

18 Hamidiye Yunus Emre Mahalleleri Beton Parke Kaplanması ve Konya- Şuhut Yollarına Kaldırım Düzenlenmesi Yapım Đşi Bayındırlık Binası Etrafı Muhtelif Sokakların Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Uydukentteki Muhtelif Bulvarların Sağlı Sollu Kaldırım Düzenl.Yapım Đşi Kent Ormanı ve Bayraktepe Mezarlığı Đçindeki Muhtelif Yolların Adi Parke Kaplanması Yapım Đşi Hıdırlık Yolu Doğal Büyük Parke Taşı ve Taş Duvar Düzenlemesi Yapım Đşi Şehrimiz Muhtelif Mahalleleri Doğal Büyük Parke Taşı Tamir ve Taş Duvar Yapım Đşi Şükrü Çelikay Caddesi ile Anbaryolu Arası Yol ve Kaldırımların Beton Parke Düzenlenmesi Yapım Đşi Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Beton Parke Taşı Alım Đşi Karakatip ve Çavuşbaş Mahalleleri Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Bedrik ve Doğancı Mahalleleri Beton Parke Kaplanması Yapım Đşi Doğrudan ; 4 Sayın Đnş ,57 4 Sayın Đnş ,90 3 Sağlamlar Đnş ,88 4 Teyfikoğlu Đnş ,35 4 F.Mustafa Keskin & Erpet ,13 Đnş. 5 Teyfikoğlu Đnş ,85 4 Sayın Đnş ,63 4 Sayın Đnş ,00 5 Okumuşlar Đnş ,00 6 Okumuşlar Đnş ,00 Đşin Adı Katılan Đhaleyi Alan Firma Đhale Bedeli Sümer Mahallesi Kazankaya Sokağın Kaldırımlarında Kullanılmak Üzere Beton Parke Alım Đşi Orhangazi Mahallesi Çevre Yolu Kenarı Đstinat Duvarı Düzenlenmesi Yapım Đşinde Garnizon Komutanlığı Yanındaki Kaldırımlarda Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi Yeni Otogar Karşısı Çevre Yolu Đstinat Duvarı Düzenlenmesi Yapım Đşi Çift Kompenatlı Boya ( 3mm Kalınlığında ) ile Yavaşlama Uyarı Çizgisi Yapılması Đşi Dumlupınar Mahallesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Baklava Desenli Beton Parke Taşı Alım Đşi Kent Ormanı Girişi Doğal Büyük Parke Taşı Kaplanması Yapım Đşi Şehrimiz Dumlupınar Mahallesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Baklava Desenli Beton Parke Taşı Alım Đşi Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere 22 cm lik Bordür 3 Say Yapı Đnş ,00 5 Sayın Đnş ,20 3 Poyrazlar Đnş ,00 3 Sayın Đnş ,20 4 Özgürler Trafik 9.398,70 3 Okumuşlar Đnş ,00 3 Okumuşlar Đnş ,00 3 Poyrazlar Đnş ,34 3 Sayın Đnş ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

19 Alım Đşi Taşpınar Mahallesi Kent Ormanı Đçi 3 Okumuşlar Đnş ,00 10 Doğal Büyük Parke Taşı Kaplama Yapılması Đşi Karşıyaka Muhtelif Sokaklarında 3 Okumuşlar Đnş ,00 11 Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi 12 Kocatepe Mezarlığı Đçi Taş Duvar ve 3 Ahmet Neoldum ,00 Adi Parke Düzenlenmesi Yapım Đşi 13 Nakilci Mahallesi Taş Duvar ve 3 Bangir Đnş ,00 Merdiven Düzenlenmesi Yapım Đşi 14 Tacıahmet Mahallesi Doğal Küçük 3 Yüntaş A.Ş ,00 Park Taşı Kaplanması Yapım Đşi 15 Anıtpark Arkası Doğal Küçük Parke 3 Okumuşlar Đnş ,00 Taşı Tamir Tadilat Yapım Đşi Dumlupınar Mahallesinde 3 Sayın Đnş ,00 16 Kullanılmak Üzere 22 cm lik Bordür Alım Đşi Şehrimiz Muhtelif Yerlerinde 3 Sağlamlar Đnş ,00 17 Kullanılmak Üzere Baklava Desenli 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi Şehrimiz Zübeyde Hanım 3 Say Yapı Đnş ,44 18 Caddesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi 19 Kent Ormanı Mutfak Binası Etrafı Zar 3 Yüntaş A.Ş ,00 Taşı Düzenlenmesi Yapım Đşi 20 Afyon Konağı Üstü Doğal Büyük 3 Teyfikoğlu Đnş ,00 Parke Taşı Kaplanması Yapım Đşi Şehrimizin Muhtelif Mahallelerinde 3 Okumuşlar Đnş ,00 21 Kullanılmak Üzere Doğal Küçük Parke Taşı Alım Đşi Şehrimiz Kanlıca Mahallesi Zübeyde 3 Okumuşlar Đnş ,20 22 Hanım Caddesinde Kullanılmak Üzere 6 cm lik Beton Parke Taşı Alım Đşi Kanlıca Mahallesi Zübeyde Hanım 3 Malaklar Đnş ,00 23 Caddesinde Kullanılmak Üzere 50 cm lik Bordür Taşı Alım Đşi cm lik Su Oluğu Alım Đşi 3 Okumuşlar Đnş ,00 Yukarı Pazar Caddesinde Kullanılmak 3 Yüntaş A.Ş ,00 25 Üzere Doğal Küçük Parke Taşı Alım Đşi Çavuşbaş Mahallesi Olucak Çeşme 3 Okumuşlar Đnş ,00 26 Sokak Arkası Beton Parke Yapım Đşinde Asfalt yol yapımı 2010 Yılında Fen Đşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Birimi, Asfalt işlerince ton Üst Temel Malzemesi, Ton Alt Temel Malzemesi Alımı, Ton Asfalt Agregası Alımı, kg Kalorifer Yakıtı, kg Asfalt ve Astar Nakli, Saat Damperli Kamyon ve Saat Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alımı, Ton Tüpraştan Asfalt ve Astar Malzemesi Alımı işleri yapılmış olup, m² Sathi Asfalt, m² Beton Asfalt, m² Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

20 Üst Temel, m² Alt Temel Malzemesi Serimi işleri yapılmış ve 1 adet Kapalı Sistem Agrega Đşleme Tesisi ( Challenger ) alınmıştır. 4734/19. MADDE Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) 4 ADET SAAT DAMPERLĐ KAMYON 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ ,20 VE 1 ADET SAAT EKSKAVATÖR KĐRALANMASI TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 SAĞLAMLAR ,00 ALIMI ĐNŞ.SAN.TC.LTD.ŞTĐ TON ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 6 ERCĐŞ ,58 MAD.PET.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , KG KALORĐFER YAKITI ALIMI 4 ÖZYIL PET PETROL , TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , TON ASFALT AGREGASI ALIMI 3 KAHVECĐOĞLU NAKLĐYAT , TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 4 SAĞLAMLAR ,00 8 ALIMI ĐNŞ.SAN.TC.LTD.ŞTĐ TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , KG KALORĐFER YAKITI ALIMI 2 ÖZYIL PET PETROL , TON ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 2 YILPET PETROL ,67 11 SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ , TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 3 SAĞLAMLAR ĐNŞ.SAN.TC.LTD.ŞTĐ , AGREGA HAZIRLAMA SĐSTEMĐ ( CHALLENGER ) ALIMI 1 E-MAK MAKĐNE SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ , TON OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ ,00 DUVAR TAŞI ALIMI TON ALT TEMEL MALZEMESĐ ALIMI 2 YÜNTAŞ BĐRLĐK SAN.TĐC. AŞ ,00 Doğrudan ; Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) KG SOĞUK ASFALT YAMA 3 UPEKS YOL YAPIM ,00 KATKI MALZEMESĐ TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 KAHVECĐOĞLU NAKLĐYAT ,20 ALIMI KG SOĞUK ASFALT YAMA 3 UPEKS YOL YAPIM ,00 MADDESĐ ALIMI TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 MALAKLAR ĐNŞAAT ,00 ALIMI SAAT KIRICI ÇALIŞTIRILMASI 3 ÖZDAĞDELEN NAKLĐYAT ,00 6 ASFALT PLENTĐ KOMPLE SULU 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF ,00 SĐKLON ALIMI 7 1 ADET ÇEVRE YÖNETĐM PLANI 3 BURÇED MÜHENDĐSLĐK 7.375,00 HAZIRLANMASI ( ÇED RAPORU ) Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

21 8 1 ADET ÇEVRE YÖNETĐM PLANI 3 BURÇED MÜHENDĐSLĐK 7.375,00 HAZIRLANMASI ( ÇED RAPORU ) 9 8 KALEM ASFALT PLENTĐ ĐÇĐN 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF ,60 MALZEME ALIMI 10 4 KALEM ASFALT PLENTĐ ĐÇĐN 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF ,00 MALZEME ALIMI 11 ASFALT FĐNĐŞERĐ TAMĐR VE TADĐLATI 3 ERBOSAN ĐNŞ.MAK , KG ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 3 YIL-PET PETROL ÜRN , KG ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 3 YIL-PET PETROL ÜRN , SAAT SULAMA TANKERĐ 3 ÇETĐNER TEMĐZLĐK ,00 ÇALIŞTIRILMASI 15 5 KALEM ASFALT PLENTĐ ĐÇĐN 3 ŞENSARI KOLLEKTĐF 6.471,12 MALZEME ALIMI TON ÜST TEMEL MALZEMESĐ 3 KAHVECĐOĞLU NAKLĐYAT ,00 ALIMI SAAT KIRICI ÇALIŞTIRILMASI 3 ÖZDAĞDELEN NAKLĐYAT , SAAT KIRICI ÇALIŞTIRILMASI 3 ÖZDAĞDELEN NAKLĐYAT , KG SOYULMAYI ÖNLEYĐCĐ 3 UPEKS YOL YAPIM ,05 ASFALT KATKI MALZEMESĐ ALIMI KG SOĞUK ASFALT YAMA 3 UPEKS YOL YAPIM ,10 MADDESĐ ALIMI SAAT SULAMA TANKERĐ 3 ÇETĐNER TEMĐZLĐK ,00 ÇALIŞTIRLMASI KG ASFALT VE ASTAR NAKLĐ 3 YIL-PET PETROL ÜRN , SAAT SULAMA TANKERĐ 3 ÇETĐNER TEMĐZLĐK 7.080,00 ÇALIŞTIRILMASI 2010 yılında Asfalt yol yapımı için 39 ihale yapılmış olup, ,64 TL Tüpraştan asfalt ve astar malzemesi için ,37 TL olmak üzere toplam ,01 TL ödeme yapılmıştır. Yapım birimi Yapım birimince 23 adet ihale yapılmış olup, ,96 TL harcama yapılmıştır. 4734/ 19. Madde Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) Yılı Sinyalizasyon ve Aydın. Sist. 1 Yüntaş Birlik A.Ş ,17 Bakımı ile Kalorifer Yakma, Đşleri Hizmet Alımı 2 Anbaryolu Çok Katlı Otopark ve Đş Merkezi 5 Zekayi ÇELĐK ve Bal-Kom Đnş ,38 Taah.Tel.Gıd. Tur. Tic.Ltd. Şti. Đş Ortaklığı 3 Berberler Çarşısı WC Yapım Đşi 6 Taner BAYRAMOĞLU ,15 4 Köy Garajı Yapım Đşi 7 Serdarhan Đnş. Tic. Ltd. Şti ,98 5 Asfalt Şantiyesine Kapalı Garaj Yapım Đşi 7 Ahmet NEOLDUM ,00 6 Park Hastanesi Karşısına Dükkan Yapım Đşi 5 Serdarhan Đnş. Ltd. Şti ,81 7 Hayvan Bakımevi Yapım Đşi 3 Ada Đnş. San. Tic. Ltd. Şti. - 8 Belediye Hizmet Binaları Yıkım Đşi 10 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

22 Doğrudan ; Đşin adı Katılan Đhaleyi alan firma Bedeli(KDV Dahil) 1 Yeni Belediye Binası Bölme Duvar Yapım Đşi 3 Yüntaş Birlik A.Ş ,00 2 Yeni Belediye Binası Giriş Kapısı Tadilat ve 3 Keser Metal ,20 Çeşitli Birimlere Bölme Duvar Yapım Đşi 3 Yemekhane Havlandırma Yapım Đşi 4 Đlarslan Müh ,00 4 Yeni Belediye Binası Makam Odası Tadilat 4 Efsa Müh. Đnş ,72 Đşi 5 Yeni Belediye Binası Đlave Doğalgaz Tesisatı 3 Sistem Isı Ltd.Şti ,40 Yapım Đşi 6 Hal Binasına 2 Adet Elekt. Bariyer Sistemi 4 ARI Elektronik 8.850,00 ve 2 Adet Motorlu Sarmal Kapı Yapım Đşi 7 Belediye Hizmet Binaları Muhtelif Tamirat Đşi 3 Keser Metal ,00 8 Belediyemize ait Osmanlı Çarşısı 10 Nolu 3 Marmara Doğrama ,00 Ahşap Dükkana Bölme Duvar Yapım Đşi 9 Stand Binası Oluk Tamir Đşi 3 Huzur Đzolasyon ,00 1 Fuar Alanı Sahne Kaplama Đşi 3 Serdarhan Đnş , Makine Đkmal Md. ne 3 Okyar Mermer 599,15 1 Granit Tezgah Yapım Đşi 1 2 Taş Medrese Döşeme ve Duvarlarındaki, Muhtelif Taşların Sökülüp Yenilenmesi şi 3 Taşpınar Yapı ,00 1 Belediyemiz Muhtelif Binalarının Çatı 4 Keser Metal ,00 3 Tamiratı Yapım Đşi 1 4 Hayvan Barınağı Alanına Sondajlı Zemin Etüt Raporu ve Sismik Etüt Raporu Haz. Đşi 3 Jeoteknik Jeoloji 1.829, Afyonkarahisar Bel ait 21J-3A pafta, 1289/1 ve 2853/2 parselde bulunan ticaret alanlarına temel sondajı açılarak, temel sondajı ve sis. Etüt raporu haz. Đşi 6 Jeoteknik Jeoloji 2.419,00 Belediye araçlarına ve kiralanan araçlara benzin,motorin alımı 2010 yılında Belediye araçlarına ve hizmet gereği Belediye tarafından kiralanan araçlara lt. Motorin, Lt. Euro Dizel, Lt. Kurşunsuz Benzin,3.107 Lt LPG alınmış, karşılığında TL ödenmiştir. Çim ekimi ve fidan dikimi 2010 yılında metrekare çim ekimi yapılmış, adet fidan dikimi yapılmıştır, 172 adet park ve çocuk alanı ve spor alanları m2, 71 adet orta refüj ve yeşil bant m2, 63 adet ağaçlandırma sahası m2 kişi başına düşen yeşil alan 24,12 m2 olmuştur yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünce mal ve hizmet alımı ve yapım işleri için 18 adet ihale yapılmış olup, ihale toplam bedeli, ,88 TL ödenmiştir.(ek-15) Đşin adı Đhale Katılan Đhaleyi alan Tutar HĐZMET ALIM ĐHALELERĐ 12 Aylık 101 Kişilik Hizmet Alım Açık 1 Yüntaş A.Ş ,88 Đşi Kor. ve Güv. Hiz. Alım Đşi 3 Ay 8 Pazarlık 1 Atom Güvenlik ,00 Kişi -2 Ay 3 Kişi 6 Aylık 70 Kişilik Hizmet Alım Đşi Açık 1 Yüntaş A.Ş ,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

23 26 Ağus. Tabiat Parkı Hizmet pazarlık 1 Yüntaş A.Ş ,00 Alım Đşi MAL ALIM ĐHALELERĐ Mevsimlik Çiçek Alım Đşi Yazlık Açık 6 Özgür Süs Bitkileri ,00 Mevsimlik Çiçek Alım Đşi Kışlık Açık 5 Oğuz Emre Peyzaj ,00 Açık alan fıtness aletleri ve 5 tk. Açık 10 Artu Park ,00 Dış Mekan Spor Aletleri Alım Đşi Açık 1 Porfisan Fiberglass ,00 Tesisat malzemesi alım işi Açık 5 Gürler Teknik Tic ,00 1 adet sürüngenli traktör alım Açık 1 Karaoğlanlar Tarım ,00 işi YAPIM ĐŞLERĐ Fatih mah. Ve yeşilyurt mah. Açık 6 Okumuşlar ,00 Park yapım iş Gün sazak bulvarı yürüyüş yolu Açık 5 Say Yapı ,00 yapım işi Orhangazi mah. Mecidiye parkı Açık 4 Sayın prefabrik ,00 ve fatih kavşağı park yapım işi Bedrik mahallesi piknik alanı 1. Açık 3 Okumuşlar ,00 Bölge yapım işi Eski veterinerlik önü çay bahçesi Açık 2 Okumuşlar ,00 düzenlenmesi yapım işi Orhangazi mah Sokak ve Açık 2 Okumuşlar ,00 ali ihsan paşa mah Sokak park yapım işi Bedrik mah. Piknik alanına Açık 2 Taşpınar Đnşaat ,00 şelale yapım işi Fatih mah Sokak ve Açık 2 Okumuşlar ,00 ankara yolu pim kar. Park yapım işi HĐZMET ALIMLARI (DOĞRUDAN TEMĐN) Hıdırlık mevkii kırıcı çalıştırılması Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 işi Fuar alanı traktör buldozer Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 Çalıştırılması işi Bedrik mahallesi kırıcı Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 çalıştırılması işi Bedrik mahallesi traktör Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat ,00 buldozer Çalıştırılması işi Hıdırlık mevkii kırıcı çalıştırılması Doğrudan 3 Uzunkaya Đnşaat 7.000,00 işi 2 Fuar alanı traktör buldozer Çalıştırılması işi Doğrudan 3 Özdağdelen Đnşaat ,00 Ankara yolu yonca kavşağı traktör Buldozer çalıştırılması işi Hıdırlık mevkii kırıcı çalıştırılması işi Fatih mah. Üçgen park, kanlıca mah. Üçgen park ve uydukent orhangazi mah Sokak park çim ekimi ve sulama Tes. çekim işi Fatih kavşağı,m.fevzi çakmak mah. Ve karşıyaka mahallesi park çim ekimi ve sulama Doğrudan Doğrudan Doğrudan Doğrudan 3 Taşpınar Đnşaat ,00 3 Özdağdelen Đnşaat ,00 3 Đrem Peyzaj ,00 4 Doğru Peyzaj 5.957,00 Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

24 tesisatı döşenmesi işi Fatih mah Sok. Park çim ekimi ve sulama tesisatı döşenmesi işi Doğrudan 3 Đrem Peyzaj ,00 MAL ALIMLARI (DOĞRUDAN TEMĐN) Dış mekan spor aletleri alım işi Doğrudan 3 Polfisan Fiberglas ,50 Açık alan masa tenisi alım işi Doğrudan 3 Özteknik inşaat ,00 Engelli çocuk oyun grubu alım Doğrudan 3 Polfisan Fiberglas 8.000,00 işi Çocuk oyun grubu ve Doğrudan 3 Polfisan Fiberglas ,00 malzemeleri alım işi YAPIM ĐŞLERĐ (DOĞRUDAN TEMĐN) Bedrik mah. Piknik alanı perde Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 duvar yapım işi Kültür park ve fuar alanına Doğrudan 3 Metin Misser ,00 beton barbekü yapım işi Dumlupınar mah. Çocuk oyun Doğrudan 3 F&M Mühendislik ,00 alanı zemin kaplama işi Bedrik mahallesi piknik alanı Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 çıkışı dbp taşı döşeme işi Hıdırlığa beton barbekü yapım Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 işi Gün sazak bulvarı taş duvar Doğrudan 3 Okumuşlar ,00 üzerine harpuşta yapım işi Hıdırlık, fuar alanı ve devlet parkına beton barbekü yapım işi Doğrudan 3 Metin Misser , GENEL DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

25 Komisyonumuz 2010 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait bilgi ve belgelerin incelemesini tamamlamıştır. Bu incelemede denetim teknikleri olarak; Belediye teşkilat şemasında yer alan birim müdürlüklerinin bilgisine başvurma, gözlem, soru sorma, fiziki inceleme, kayıt sisteminin gözden geçirilmesi ve hesaplar arası ilişki kurma yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç; 5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereğince belediye meclisince oluşturulan komisyonumuzca hazırlanan iş bu raporda, belediye kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanıldığı tespit edilmiş, stratejik plan ve programlara uygunluğu gözlemlenmiştir. Komisyonumuzca tanzim edilerek imzalanan 25 sayfa 15 ekten oluşan 2010 yılı Denetim Komisyonu Raporu nun dosya halinde Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir RASĐME KIPIRTI FEDAKÂR MAHMUT KARCI M. ĐSMAĐL ÖZBAY Denetim Komisyonu Denetim Komisyonu Denetim Komisyonu Başk. Başk. V. Üyesi Afyonkarahisar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 A n a m u r B e l e d i y e B a ş k a n l ı ğ ı Anamur Belediye Başkanlığı-Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Cad. No:5 Telefon : 0324.8141115 & Faks : 0324.8142020 Anamur/MERSİN

Detaylı

YE KANUNUNUN 56. MADDES

YE KANUNUNUN 56. MADDES 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 41. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN BİÇİMDE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI BELEDĐYE MECLĐSĐNĐ TEŞKĐL EDEN ÜYELER Yunus PEHLĐVAN, Đsmail BARAN, Ziya BAYKARA, Metin ÖZKAN, Selattin KABADAYIOĞLU, Mehmet ŞENDOĞAN, Faruk DENLĐ, Şener SÖĞÜT, Mehmet

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 41. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN BİÇİMDE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Başkandan Sevgili hemşehrilerim, Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevine gelişimizin

Detaylı

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : 04.04.2012 Meclis Karar No : 04/01-24 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye

Detaylı

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SON 3YILDA YAPILAN NİKAH AKDİ SAYISI. 2011Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SON 3YILDA YAPILAN NİKAH AKDİ SAYISI. 2011Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 37 SON 3YILDA YAPILAN NİKAH AKDİ SAYISI 450 420 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 436 311 158 2011Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Diğer İl

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri; Sinop ve Sinop ta yaşayan her bireyin güzel olan herşeye layık olduğu düşencesiyle işbaşındayız. Bu düşüncenin verdiği

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 TEMMUZ, 2015 ESKİŞEHİR 2 S a y f a ÖNSÖZ 24.12.2003 tarih

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14

Detaylı