Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 PY Consulting International Gardenya Plaza 1 Kat: Ataþehir-Ýstanbul Tel: Fax: PROJE YÖNETÝM A.Þ.

2 1989 da benimsediðimiz ve bizi sektörümüzde farklý ve lider kýlan anlayýþýmýzdan güç alarak büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz.

3 Kurum kültürü halini alan heyecan verici baþlangýç noktamýz... yaþamý deðiþtiren, büyük projelerin kalbinde yer almak... geleceðin kalýcý deðerlerinin altýndaki imzalardan biri olmak...

4 Projeye özgü verileri alýp, yalnýzca ona özgü yeni bilgiler dizayn etmek... O fikrin tasarým sürecinden sahadaki uygulamanýn son noktasýna kadar, ayný titizlik ve ayný heyecanla...

5 PROJE YÖNETÝM A.Þ. VE GAYRÝMENKUL GELÝÞTÝRME PROJELERÝ... Proje Yönetim A.Þ., gayrimenkul geliþtirme projelerindeki ticari, teknik, ekonomik ve sosyal hedeflerine zaman, kalite ve maliyeti optimize ederek ulaþýr. Proje Yönetim A.Þ., büyük ölçekli, disiplinler arasý ve karmaþýk gayrimenkul projelerinin yönetiminde Türkiye'de ve yurt dýþýnda dolu dolu geçen ve 20 yýl'a ulaþan kurumsal bir deneyime sahiptir. PROJE GELÝÞTÝRME ve PROJE YÖNETÝMÝ Proje Yönetim A.Þ. tüm projelerinde müþterilerinin sað kolu olarak, adeta bir stratejik ortak gibi proje geliþtirme ve proje yönetimi görevlerini üstlenmektedir. Proje Yönetim A.Þ.'nin müþterilerine sunduðu hizmetler, büyük ölçekli bir gayrimenkul geliþtirme projesinin gerektirdiði tüm süreçleri içermektedir. Proje Yönetim A.Þ., karmaþýk ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin gerçekleþtirilebilmesi için gerekli tüm geliþtirme hizmetlerini kapsamlý olarak sunmaktadýr. Ýhtiyaca göre Geliþtirici adýna Proje Yöneticiliðini üstlendiði gibi, Yatýrýmcý, Finansör veya Yüklenicilere yönetim danýþmanlýk hizmetleri de vermektedir.

6 A PROJE GELÝÞTÝRME Gelir maksimizasyonu... Çözüm optimizasyonu... HÝZMETLERÝMÝZ Stratejik Planlama "gayrimenkul projenizin olmazsa olmazý.." Proje Finansmaný "uygun modeller alternatif yapýlanmalar." Projenizin ticari baþarýsýný en fazla etkileme fýrsatý bulduðumuz aþama; "Proje Geliþtirme" aþamasýdýr. Bu aþamada: Gayrimenkul pazarýndaki arz talep dengeleri temel alýnarak, özgün ihtiyaçlarýnýza uygun somut tasarým kriterleri ve proje tanýmý geliþtirilir, Fizibilite ve finansal modellemeler hazýrlanýr, Gayrimenkul Deðerleme "titiz ve baðýmsýz görüþ.." Portföy Yönetimi "bütünsel stratejiler yakýn izleme" Varlýk Yönetimi "projenin tüm yaþam döngüsünde kurumsal temsil.." Deðer ve geri dönüþ hesaplarý ile proje kararýnýza temel oluþturulur ve projenizin ticari baþarýsý güvence altýna alýnýr, Tasarýmcý seçimi, stratejik planlama çalýþmalarý yapýlýr, yönetilir ve raporlanýr, "Gelir maksimizasyonu" ve nitelikli planlama ile "Çözüm optimizasyonu" saðlanýr. AMACIMIZ: Hazýrlýk ve karar sürecindeki bilginizi maksimize edip proje hedefleri doðrultusunda harekete geçirmek, HEDEFÝMÝZ: Projenin katma deðerini daha fikir hazýrlýðý döneminde artýrmaktýr.

7 Z PROJE YÖNETÝMÝ Yetenek ve Güvenin iþbirliði YÖNETÝM MODELLERÝMÝZ Ýhtiyaçlarýnýza uygun seçeneklerimiz; Model A: "Destek" Proje Yöneticisi "Sað kolunuz sessiz güvenceniz" Büyük ölçekli yatýrýmlarda destekleyici ya da ek yönetim kapasitesine gereksinim duyan kuruluþlar için, yetki, sorumluluk ve gerektiðinde risk üstlenerek proje yönetmek temel iþ alanýmýzdýr. Proje takýmlarýmýz, müþterilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda, çeþitli modeller kullanarak çözüm önerileri hazýrlar ve Ýþverenlerimize karar desteði, organizasyon ve iþ akýþý koordinasyon hizmetleri sunarlar. AMACIMIZ: Geliþtirme sürecinde elde ettiðimiz bilgiye, tasarým, uygulama ve iþletme deneyimimizi katarak baþarýlý bir ticari iþletmeye dönüþtürmek, Model B: "Uygulama" Proje Yöneticisi "Uygulamada aktif karar desteðiniz yetkili ve güçlü sesiniz" Model C: "Tasarým+Uygulama" Proje Yöneticisi "Erken Deðer Analizinin maliyete etkisi " Model D: "Geliþtirme+Tasarým+Uygulama" Proje Yöneticisi "Fikirden Ýþletmeye tam hizmet.." Model Exclusive: Risk Ortaðý Ýnþaat Yöneticisi "Karþýlýklý güven sorunsuz nihai ürün." HEDEFÝMÝZ: Çaðdaþ planlama teknikleri deneyimine sahip proje takýmlarýmýzla, fikirden iþletmeye tüm süreç içinde projeye ölçülebilir nitelikte deðer katmaktýr.

8 ÇÖZÜMLER.. UZMANLIK ALANLARI REFERANSLAR "Alýþveriþ Merkezleri" Proje Yöneticisi "Farklý gereksinim, farklý ölçek ve farklý kurumsal kimliðe sahip perakende birimlerinin tek çatý ve tek yönetim altýnda iþletmeye dönüþtürülmesi " "Konut ve Rezidanslar" Proje Yöneticisi "Çok sayýda tekrar eden, farklý mülkiyete ve her biri farklý gereksinime sahip birimler için çözüm alternatifleri.." "Çok Amaçlý Yüksek Yapýlar" Proje Yöneticisi "Farklý fonksiyonlarý bünyesinde barýndýran, ileri teknoloji kullanan konfor kulelerinin dayanýlmaz cazibesi...ofisler, Oteller, Rezidanslar, AVM'ler" "Uluslararasý Otel Zincirleri" Proje Yöneticisi Uluslararasý iþletmeciler, mimarlar ve iç mimarlarla uluslararasý standartlarda sonuç almanýn sýrlarý yeni uygulama, restorasyon veya renovasyon çözümleri EDÝP Uluslararasý Gayrimenkul ve Turizm A.Þ. / MÝLPA Pazarlama A.Þ. / TOBTÝM Uluslararasý Ticaret Merkezleri A.Þ. / BENSON ELLIOT U.K. / PANAGRO Inc. Hollanda / DOÐUÞ-GE GYO / Selamoðlu Nakliyat A.Þ. / Atlas Halý A.Þ. / Koray Ýnþaat A.Þ. / Yapý Endüstri Merkezi A.Þ. / Emaar Properties Inc. Dubai / Innova - Azersun Holding/ DSGÝ / Esas Holding / Odesa Ortaklýðý / Ant Yapý A.Þ. / Soyak Uluslararasý A.Þ. / Turkfund Ltd. UK / Millenium Ltd. U.K. / Dati Holding A.Þ. / Ýzmir Büyük Efes Otelcilik ve Turizm A.Þ. / Tahincioðlu Holding / MV Holding / TUVTURK (Akfen Holding + Doðuþ Holding + TUV-SUD) Yatýrý ve Ýþletme A.Þ. / Duruhan- Aðaçkakan Yatýrým A.Þ. / Özdemir Grup / Ýçdaþ A.Þ. / TMSF(Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu) / Edin Holding A.Þ. / Tepe Ýnþaat A.Þ./ ÝBB (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi) / Club Flipper-Bodrum / Garanti GYO A.Þ. / Türkiye UPS Unsped A.Þ./ GMG -BIN Inc. Rusya / Summa Inc / JTI (Japan Tobacco Internationa)l / PATERO (Pamukkale Termal Otelleri Yatýrým ve Pazarlama) A.Þ. / Eczacýbaþý & Ýþ GYO A.Þ. / Aksoy Group / EC (European Commission) / Finans GYO A.Þ./ Gazi Vakfý, Almanya / T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý / Tekfen Holding A.Þ. / Oyak Ýnþaat A.Þ. / Doðuþ Holding A.Þ. / Yapý ve Ticaret A.Þ. / Yapý Merkezi Ýnþaat A.Þ. / Ceylan Ýnþaat Ltd. Þti. / Yonca Yapý Endüstri A.Þ. / Üstay Þirketler Grubu / Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Þ./ Þahinler Holding A.Þ. / Sönmez Gýda Sanayi A.Þ. / Sasko A.Þ. / Cornerstone International - USA / Çarmýklý Holding A.Þ. / Enternasyonal Turizm ve Yatýrým A.Þ. / Gültaþ A.Þ. / TBV Consult - U.K. / Bursa Büyükþehir Belediyesi / S.S. Yeni Gimat Toplu Ýþyeri Koop / CHK Architectural Planning USA / Tekser A.Þ. / Baytur A.Þ. / Kozken A.Þ. / Türk Petrol Holding A.Þ. / Ýstanbul Kültür ve Sanat Vakfý / Kemer Yapý ve Turizm A.Þ. / Net Holding A.Þ. / Tubasim JV / Türk Pirelli Lastikleri A.Þ. / Bayýndýr Holding A.Þ. / Finansbank A.Þ. / Þiþli Belediyesi / Roche Müstahzarlarý Sanayi A.Þ. / MESS (Metal Eþya Ýþverenleri Sendikasý) / Uður Ýnþaat ve Tic. A.Þ. / Yardýmcý Ýnþaat A.Þ. / Ýzmit Büyükþehir Belediyesi / Kapital Factoring A.Þ. / Horwath Consulting U.K. / S.S. Ýstanbul Gýda Toptancýlarý Yapý Koop / Demirbank T.A.Þ. / TOKÝ (T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi) / Tatko A.Þ. / Ýntes Ýnþaat Sanayý ve Ticaret A.Þ. / C&N Ýnþaat Turizm ve Ýþletmecilik A.Þ / Diniz Holding A.Þ. / Balli Ltd. - U.K., Marubeni - Japan, TDÝ / Erimtan Müþavirlik Taahhüt Tic. A.Þ. / Alarko Holding A.Þ. / Ankara Belediyesi / Agrilya Turizm ve Ticaret A.Þ. / Alaçatý Turizm, Yatýrým ve Ýþletme A.Þ. / Eton Turizm A.Þ. / Bayýndýr Ýnþaat ve Turizm A.Þ / Fame Leisure Ltd-U.K. / Demir Turizm ve Otelcilik Ltd. Þti. / Üstay A.Þ. / Yüksel Ýnþaat A.Þ. / MESA A.Þ. / NUROL A.Þ. / Emlak Bankasý A.Þ. / MG Strateji / STFA Yapý Yatýrýmlarý A.Þ. / Süzer Holding A.Þ. "Zincir Ýþletmeler" Proje Yöneticisi "Kendine özgü kurumsal kimliði olan satýþ noktalarý ile müþterilerine ulaþan ticari kuruluþlar için özgün çözümler Benzin istasyonlarý, trafik muayene istasyonlarý, banka þubeleri, fast-foodlar, marketler, maðazalar.." "Dönüþüm ve Relokasyon" Proje Yöneticisi "Deðiþen kurumsal hedefler, deðiþen kullanýcý ihtiyaçlarý, deðiþen mekansal nitelikler ve Dönüþüm için Relokasyon "

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ MÜSÝAD Cep Kitaplarý : 20 ISBN: 975-7215-59-7 2005, Her hakký mahfuzdur. MÜSÝAD dan izin alýnmak veya MÜSÝAD kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Bu Çalýþma MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı