ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DELÝ GÖMLEÐÝ 2. sayfada Ankara'daki askeri hastanede Ali Çaðman'a hem "askerliðe elveriþli" raporu verdiler, hem de akýl hastanesine sevkettiler... Yapýlan GKK açýklamasýnda bu sevkin GATA Psikiyatri Kliniði'nin tavsiyesi doðrultusunda yapýldýðý belirtildi... Askere Ekrandaki toplu katýlýma hayýr dedi Siber son 3 adayý istemiyor CTP-BG adayý Sibel Siber tüm adaylarla birlikte ekrandaki açýk oturuma katýlmayý reddetti... Siber'in "Ben, oyu yüzde 1 ve altýnda olan adaylarla biraraya gelmem" dediði iddia edildi, ancak kendisi farklý bir açýklama yaptý... Ýddialarý yalanlayan Siber þöyle dedi: "Ýlgili program yapýmcýsýna çok adaylý bir katýlýmýn þahsi fikrime göre verimli olmayacaðýný söyleyerek tercihimin 2 veya 3 adayla katýlmak olduðunu ilettim" sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Deli gömleði Saðlýk kontrolünden geçtikten sonra GATA'dan taburcu olan Ali'nin kýsa bir süre evinde dinlendikten sonra askeri birliðe ve oradan da Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'ne sevkedileceði açýklandý... Ali'nin Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde yapýlan tetkiklerde boynunun kýrýðýnýn iyileþtiðinin tespit edildiðini öne süren GKK, GATA'ya sevk kararýnýn da hastane saðlýk kurulu tarafýndan uygun görüldüðü belirtildi... GKK: GATA Psikiyatri Kliniði'nden 10 gün istirahat verilmiþ, istirahati evinde geçirmesi ve bitiminde birliðinin bulunduðu bölgedeki bir hastanede kontrol edilmesi tavsiye edilmiþtir"... Akýl hastanesine sevkedilen bir kiþiye nasýl askerlik yaptýracaklarý merak ediliyor... Þener LEVENT yazýyor, haberi 8. sayfada Yayýnýmýz üzerine... KTÖS: Çocuklar malzeme yapýlamaz Dünkü manþet haberimiz üzerine bir açýklama yapan KTÖS, Derviþ Eroðlu'nu siyasi malzeme yapmakla suçladý ve baþsavcýlýðý göreve çaðýrdý... Gazetemize bir açýklama yapan Sadýk Gardiyanoðlu ise, bu videoyu kendisinin evinin bahçesinde çektiðini ve Eroðlu ile bir ilgisi olmadýðýný belirtti... Gardiyanoðlu, çocuklarýn aralarýnda kendi oðlunun da bulunduðunu, diðerlerinin ise "Eroðlu sempatizaný çocuklar" olduðunu açýkladý sayfada Saðlýk yardýmlarý tepki topladý Toparlanýyoruz Hareketi hükümete sordu: Saðlýk yardýmlarý hangi kriterlere göre yapýlýyor? Yýlýn ilk 3 ayýnda hükümetin yaklaþýk 325 bin TL saðlýk yardýmý yaptýðýný belirten Toparlanýyoruz Hareketi, bu yardýmlarýn yarýsýnýn bazý siyasetçilerin akraba veya yakýn çevrelerine yapýldýðýný vurgulayarak, yardýmlarýn yurttaþlara adil bir þekilde daðýtýlmadýðýný savundu... Yardým yapýlanlar arasýnda Aydýn Denktaþ, Deðer Denktaþ, Suna Hasipoðlu ve Hakký Atun da bulunuyor sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NEDÝR AMA BU "GÖÇ YASASI" DEDÝKLERÝ? Erdoðan Baybars ACABA ÜMÝT OLABÝLÝR MÝ? Dolgun Dalgýçoðlu SINIFTA KALANLAR Ali Osman KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK Mehmet Levent KABUL EDÝLEMEZ!.. Ali Kiþmir Harman'a saldýrý Gazeteciler Cemiyeti Kartal Harman'a saldýrýyý kýnadý sayfada

2 GEÇÝTKALE'DE ÇOK SAYIDA PATLAYICI MADDE ELE GEÇÝRÝLDÝ Geçitkale'de, bir ikametgahta polis tarafýndan yapýlan armada; T.D.'nin (E-22) tasarrufunda 228 adet çat pat türü patlayýcý madde bulunarak emare alýndý. Ayrýca ayný ikametgahta Ý.D. (E-43) adýna kayýtlý bulunan av tüfeðinin tasarruf ruhsatsýz olarak tasarruf edildiði tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, yapýlan ileri sorgulamada söz konusu patlangaçlarýn Akdoðan'da sakin A.K.'den (E-50) alýndýðýnýn öðrenilmesi üzerine, A.K.'nin Akdoðan'da bulunan ikametgahýnda yapýlan armada ise; patlayýcý madde olduðuna inanýlan 100 adet kompeti, 190 adet meþale, 236 adet volkan, 207 adet þeytan füzesi, ambar olarak kullanýlan oda içerisinde 900 adet Feza marka torpil, 2364 adet Feza türü kýz kaçýran toplam 3997 adet patlayýcýlarý kanunsuz olarak tasarruf ettiði tespit edildi. GAZETECÝ KARTAL HARMAN DARP EDÝLDÝ Gönyeli'de faaliyet gösteren bir spor salonu önünde gazeteci Kartal Harman meçhul kar maskeli iki erkek tarafýndan baþýna ve vücudunun muhtelif yerlerine sopalarla vurulmak suretiyle ciddi þekilde darp edildi. GÜZELYURT'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Güzelyurt'ta pazartesi günü orta gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþma nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliði açýklamasýna göre, saatleri arasýndaki kesintiden Güzelyurt Sanayi Bölgesi, Güzelyurt Sosyal Konutlar Bölgesi, Yukarý Bostancý Sýnýr Kapýsý, Akçay, Zümrütköy ve bu bölgedeki tesis ve su motorlarý etkilenecek. 4 GÜN SAÐANAK BEKLENÝYOR Hafta sonu, Pazartesi ve Salý günleri havanýn parçalý çok bulutlu, saðanak veya gökgürültülü saðanak yaðmurlu olmasý bekleniyor. ÇAMLIBEL- YILMAZKÖY ANAYOLUNUN BÝR BÖLÜMÜ TRAFÝÐE KAPATILACAK Yol yapým çalýþmalarý nedeniyle Çamlýbel-Yýlmazköy anayolunun ( D 15 no'lu karayolu ) Hisarköy yolu birinci kavþaðý ile Hisarköy yolu ikinci kavþaðý arasý 30 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiðe kapatýlacak. Karayollarý Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, yolun trafiðe kapalý olduðu süre içerisinde ulaþým Hisarköy baðlantýlý servis yolundan saðlanacak. UYUÞTURUCU TASARRUFU Önceki akþam saatlerinde, Girne'de, N.A. A. (E-25) ve W.M.E.'nin (E-20) üzerlerinde ve kalmakta olduklarý ikametgahta polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 2,5 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde ve içerilerinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde olduðuna inanýlan elle sarýlmýþ iki adet sigara ile üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu kalýntýsý olduðuna inanýlan bir adet boþ paket bulunarak emare alýndý. Adý geçen þahýslar tutuklandý. GÜNEY'DE 100 KÝLODAN FAZLA KOKAÝN ELE GEÇÝRÝLDÝ Güney Kýbrýs'ta, Limasol'a baðlý Mutluyaka köyü yakýnlarýnda bir araçta 100 kilodan fazla kokain ele geçirildi. MARE MONTE ÝÇÝN EYLEM Alsancak Belediyesi, Mare Monte plajý ve otelinin belediyeye devredilmesi talebiyle Pazar günü eylem yapacaðýný bildirdi. Alsancak Belediyesi Ýdaresi imzalý yazýlý açýklamada, "Alsancak'ýn sembolü haline gelen Mare Monte plajý ve otelinin Vakýflar Ýdaresi tarafýndan Alsancak Belediyesi'ne devredilmesi için baþlattýðýmýz mücadeleye tüm halkýmýz, sivil toplum örgütleri ve Mare Monte sevdalýlarýný bekliyoruz" denildi. Açýklamada, eylem için saat 10.00'da Alsancak Belediyesi önünde toplanýlacaðý da kaydedildi. KTÖS: Çocuklarýmýzý siyasi malzeme yapma hakkýnýz yok! Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Cumhurbaþkaný ve Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Derviþ Eroðlu'nu; "siyasi malzeme yaparak çocuk istismarýna yol açtýðý" iddiasýyla protesto etti ve ilgili mercileri göreve çaðýrdý. KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviþ aþaðýdaki açýklamayý yaptý: Adamýzýn kuzeyinde kurdurulan ayrýlýkçý rejimin kendini makyajlayýp yenilediði yegane unsur olan seçimler, 19 Nisan'da bir kez daha tekrarlanacaktýr. Seçimlerin sadece kendi baþýna bir demokrasi olmadýðýný, insan haklarý, ayrýmcýlýða karþý mücadele, eþitlik ve adalet, barýþ kültürü, hukukun üstünlüðü ve etik kurallar ile birlikte demokratik bir anlayýþa dönüþtürülebileceði açýk ve nettir. Hayatý boyunca ganimet, vatandaþlýk, arsa, kredi daðýtýp, halkýmýzýn kaný, gözyaþý ve hain edebiyatý üzerinden seçim rantý saðlayan Sn. Eroðlu þimdi de çocuklarýmýzý seçim için istismar etmeye baþlamýþtýr. Sayýn Þener Levent Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Gazetenizin 27 Mart 2015 tarihli sayýsýnda " Bu ne Derviþ Bey" baþlýðý ile manþet haber olarak yer alan haber maalesef gerçeklerle baðdaþmamaktadýr. Ýlgili haberinizdeki görüntülerin, Sayýn Derviþ Eroðlu ve/veya onun seçim kampanyasý ile uzaktan yakýndan alakasý yoktur. Ýlgili haberinizde iddia ettiðiniz gibi herhangi bir okul sýnýrlarý içerisinde olmayýp; benim Yeniþehir bölgesinde ikamet etmekte olduðum apartmanýn bahçesinde, oðlumun da aralarýnda olduðu, Sn Eroðlu sempatizaný olan bir grup komuþu çocuðu ile birlikte çekmiþ olduðum "facebook" sayfamdan yayýnladýðým bir AÇIKLAMA Seçimler ile ilgili yapýlan propaganda sürecinde bir yerel gazetemize yansýyan fotoðraflarla "kazanmak için her yol mubahtýr" anlayýþý ile hareket edildiði günýþýðýna çýkmýþtýr. Sosyal medya da paylaþýlan bir videonun fotoðraflarýnda Sn. Eroðlu'nun logosunun basýlý olduðu tiþörtü giyen çocuklar seçim propagandasý için kullanýlmýþ ve sözlü olarak çocuklara propaganda amaçlý slogan attýrýlmýþtýr. Birleþmiþ Milletler'in "Çocuk Haklarýna Dair Sözleþmesi" herkes için geçerlidir. Hiçbir siyasi mevki veya seçilmiþ kimse bu yasanýn önüne geçemez, çocuklarýmýzý seçim için propaganda malzemesi yapamaz. Sendikamýz çocuklarýn siyasi malzeme yapýlarak istismar edilmesini kabul edemez ve çocuk istismarýna yol açan Sn. Eroðlu'nu protesto eder. Sn. Eroðlu'na seçimleri kazanmak için her yolun mübah olmadýðýný hatýrlatýr, çocuklarýmýzý siyasi malzeme yaparak çocuk istismarýna yol açan Sn. Eroðlu hakkýnda Baþsavcýlýðý göreve çaðýrýrýz. görüntüye dayanmaktadýr. Bu görüntülerin asla bir seçim kampanyasý malzemesi olarak kullanýlmasý söz konusu deðildir. Ben de bir öðretmen çocuðuyum ve asla çocuklarýmýzýn ve/veya öðretmenlerimizin zora gireceði bir tutum içinde olmam mümkün deðildir. Söz konusu olayýn gerçekler araþtýrýlmadan Sayýn Derviþ Eroðlu'nun aleyhine kullanýlmaya çalýþýlmasý beni ve tüm aileleri üzmüþtür. Yasal haklarým saklý kalmak kaydýyla düzeltilmesini talep eder çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla SADIK GARDÝYANONÐLU Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DELÝ GÖMLEÐÝ GKK memnun... Beklentileri boþa çýkmadý... Ankara'daki askeri hastaneden umduklarý raporu verdiler Ali Çaðman'a... "Askerliðe elveriþli" dediler... Boyun kýrýklarý iyileþmiþ... Ve askerliðini yapmasý için hiçbir engel kalmamýþ önünde diyorlar... Ancak ne tuhaf... Ankara'da bu raporu veren askeri hastane Ali'yi birliðine deðil, akýl hastanesine yolluyor! Hem askerliðe elveriþli... Hem de akýl hastanesine... Ne biçim bir iþ bu? Önce aklýný tedavi edecekler, sonra da silah mý verecekler eline? Ne zamandan beri akýl hastalarýný da askere alýyorlar burada? Ali asker deðil... Bir esir gibi hissediyor kendini... Dövülmüþ... Kelepçelenmiþ... Tutuklanmýþ... Sonra Kýbrýslý bir Türk olduðu halde saðlýk kontrolü ve rapor için Ankara'daki hastaneye götürülmüþ... GKK "refakatçi" ile diyor, ama refakatçi falan deðil... Bir nöbetçi olsa olsa... Ankara'ya giderken ailesinden hiçbiri yoktu yanýnda... Neden Ankara'ya sevkedildi? Bizim yurdumuz Kýbrýs deðil mi? Burada bu iþten anlayan doktor mu yok? Suyu mu çýktý buradakilerin? Ama komutanlýðýn açýklamasýna bakýlýrsa, bizim devlet hastanesinin saðlýk kurulu öyle münasip görmüþ! Ankara'ya gönderilmesini bizim doktorlarýmýz önermiþ! "Lets do it" kampanyalarýna imza atan Tabipler Birliði'nin hiçbir fikri yok mu bu konuda? Týp-Ýþ'in... Tabipler Odasý'nýn... Serbest Çalýþan Hekimler Birliði'nin bir fikri yok mu? Bu çocuk neden Ankara'ya gönderildi? Siz sevgili doktorlarýmýz... Size güvenmiyorlar da ondan mý? Bir hakaret, bir aþaðýlama, bir küçük düþürme saymaz mýsýnýz siz bunu? Onurunuzun incindiðini hissetmez misiniz? Verdikleri çeliþkili saðlýk raporlarýyla Ali'yi mahvettiler... Delirttiler... Þimdi de hem akýl hastanesine yolluyorlar, hem de askerdir diyorlar! Akýl hastanesinde iyileþecek, çýkacak ve birliðine gidip askerlik yapacakmýþ! Taburlardaki intiharlarýn asýl nedenini þimdi daha iyi anlýyor musunuz? Psikolojik yýkým içindeki gençleri evlerine yollamýyorlar, taburlara gönderiyorlar... Sonra da taburlardan morga! Ali büyük travmalar yaþamýþ bir genç... Bir cinayet görmüþ henüz küçükken... Daha sonra mucize eseri hayatta kaldýðý feci bir trafik kazasý geçirmiþ... Sonra polis tarafýndan dövülmüþ... Ve þimdi de akýl hastanesine gönderiyorlar... Sonra? Sonra da tabura! Ey komutan! Ali'nin hayatýndan sen sorumlusun bundan sonra... Eðer baþýna kötü þeyler gelirse, veremeyeceksin bunun hesabýný... Ve Ankara'da temin ettiðin rapor da seni kurtaramayacak bu sorumluluktan... Ne yazýk, benim toplumum sahip çýkmadý bu çocuða... Senin insafýna býraktý onu... Kimse çýkýp da "Bu Kýbrýslý çocuðu neden Ankara'ya gönderiyorsun" diye bile sormadý... Sadece bu olay bile bizim burada iþgal altýnda olduðumuzu kanýtlamaya yeter Avrupa Birliði vatandaþýyýz biz... Türkiye vatandaþý deðil... Yazýk... Bunu bile anlamýyorlar... Hadi... Baðlayýn ellerini... Ve giydirin deli gömleðini... Basýn iðnelerinizi... Toplum farkýnda deðil hala... Kýrk yýldýr sýrtýnda... Bu deli gömleði!

3 AFRÝKA dan mektup... BU KADAR KÝBÝRLÝ OLUNMAZ HANIMEFENDÝ... Seçimde geri sayým baþladý... Ancak adaylarý ekranlarda toplu halde göremedik daha... Kanal 'T' bir atak yaptý... Ve onlarý önümüzdeki Pazartesi günü ekrana çaðýrdý... Derviþ Eroðlu, 2000 yýlýnda Rauf Denktaþ'ýn izlediði yolu izleyerek, toplu olarak ekrana çýkmayý reddetti... Bu arada þu açýklamayý yapmaktan da geri kalmadý: "Ben hiçbir adayý küçümsemiyorum"... Bu mesele yalnýz Eroðlu'nun reddiyle kalmadý... Sibel Siber de reddetti... Neden? Bazý iddialara göre, "Ben, oyu yüzde 1'in altýnda olan adaylarla biraraya gelmem" demiþ... Küçümsemiþ... Ne var ki Sibel Siber dün sosyal medya aracýlýðýyla yaptýðý bir açýklamada bu iddialarý reddetti... Siber, sitesinde þunlarý yazdý: "Sevgili Dostlar, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin yaklaþtýðý þu günlerde halkýmýzýn adaylarý daha yakýndan tanýmasý önemlidir. Bu nedenle mümkün olduðunca TV programlarýna katýlmaya çalýþýyorum. Bir gazetenin ortaya attýðý iddia gerçeði yansýtmamaktadýr. Ýlgili program yapýmcýsina çok adaylý bir katýlýmýn þahsi fikrime göre verimli olamayacaðýný söyleyerek tercihimin 2 veya 3 adayla katýlmak olduðunu ilettim. Çok adaylý katýlýmýn, zaman darlýðý yaratacaðýný ve adaylarýn fikirlerini tam olarak ifade edemeyeceði görüþünü paylaþtým. Deðerli adaylarýmýzýndan birini rencide edecek herhangi bir söz veya davranýþ söz konusu olmamýþtýr. Konu, belki bir yanlýþ anlaþýlma sonucu saptýrýlmýþtýr. Tüm adaylarýmýza baþarýlar dilerim.." Kanal T'den kamuoyuna hiçbir açýklama yapýlmadýðý için bilmeyiz tabii... Hangisi doðru? Hangisi yanlýþ? Küçümsediði için mi katýlmadý, yoksa gerçekten çok adaylý katýlýmý sakýncalý bulduðu için mi? Çok adaylý itirazý da garip deðil mi? Ýlk kez deðil ki yýlý seçimlerinde þimdikinden daha da çok aday vardý... Sekiz kiþi... Buna raðmen çok adaylý diye ekran toplantýlarýna katýlmayý kimse reddetmemiþti. Rauf Denktaþ'tan baþka... Adaylar kimlerdi 2000'de? Rauf Denkaþ, Derviþ Eroðlu, Mustafa Akýncý, Mehmet Ali Talat, Arif Hasan Tahsin, Turgut Afþaroðlu, Þener Levent ve Ayhan Kaymak... Sahi... Kaymak dostumuz genellikle seçimleri kaçýrmaz ve her zaman aday olurdu... Ama son birkaç seçimdir katýlmýyor... 7 aday 2000'de Denktaþ'sýz olarak her platformda bir araya geldi... Hatta Turgut Afþaroðlu ile Þener Levent BRT'deki toplu katýlýmlý canlý yayýnda Denktaþ'ýn tavrýný protesto ederek stüdyoyu terketti... Sibel Haným'ýn tavrýný doðru bulmuyoruz... Kim olursa olsun, karþýsýndaki adaylara böyle davranmaya hakký yok... Bu kadar kibirli olunmaz hanýmefendi... Mütevazi olmayan bir lideri toplum ne yapsýn ki? Akýncý: Kulak vereceðim ses Kýbrýs Türk halkýnýn sesidir Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, müzakere masasýnda Türkiye ile istiþare içinde olacaðýný belirterek, "Ama son tahlilde benim kulak vereceðim ses Kýbrýs Türk halkýnýn sesidir, toplumumuzun yararý neredeyse oradayým, Kýbrýs Türk halkýnýn iradesini yansýtmak için müzakere masasýnda olacaðým" dedi. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, çözümle birlikte Kýbrýs Türk toplumunun da Avrupa Birliði içinde yer alacaðýn hatýrlatarak, ancak AB içinde rekabet edilebilir bir yapýya ihtiyaç olduðunu kaydetti. "Hala emekleyen bir bebek olarak bunu baþaramayýz. Kardeþlik seviyesine gelme zamaný gelmedi mi?" diye soran Akýncý, devletler arasý iliþkilerde ana yavru iliþkisi diye bir iliþkinin olmayacaðýný kaydetti. Seçim ofisinden yapýlan açýklamaya göre Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Akýncý önceki sabah Merkezi Cezaevi, Süt Endüstrisi Kurumu, Gelibolu Ýlkokulu ve Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulunu ziyaret etti. Öðleden sonra Gazimaðusa'da gönüllülerle birlikte Suriçi'ni dolaþarak yurttaþlarla bir araya geldi. Gezi sýrasýnda "Cumhurbaþkanlýðý Rehberi " adlý seçim vizyonunun ayrýntýlý olarak açýklandýðý kitap da daðýtýldý. Akýncý akþam ise Alsancak bölgesinde halka hitap etti. "BU YOLA HALKIM ÝÇÝN ÇIKTIM" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý yaptýðý konuþmada, makam için deðil halkýn kendisine ihtiyaç duyduðunu hissettirmesi üzerine yola çýktýðýný belirtti. Sokaktaki nabzýn, seçimin iki turlu olacaðýna iþaret ettiðini de kaydeden Akýncý, "Bu seçimin birinci turunun da, ikinci turunun da birincisi biz olacaðýz" dedi. "BAÐIMSIZ VE TARAFSIZ CUMHURBAÞKANLIÐI" Partizanca yaklaþýmlarýn bir sonucu olan haksýzlýk ve adaletsizliðin, büyük bir sorun olduðunu söyleyen Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý, "Bu baðlamda bir görevimiz de gerçek anlamda baðýmsýz ve tarafsýz bir cumhurbaþkanlýðý yaratarak tüm renklere eþit mesafede durmaktýr. Partilerin deðil, toplumun iç iþleriyle, insanlarýmýzýn sorunlarýyla ilgilenecek, adil bir düzen gelmesi için çaba göstereceðim " dedi. Akýncý, göreve layýk görülmesi halinde partiler karþýsýnda eþit mesafeyi koruyacaðýný, tüm renkleri kucaklayacaðýný insanlarýn rozetine deðil, haklý olup olmadýklarýna bakacaðýný ifade etti. "TARAFSIZLIK ÝLKESÝZLÝK DEÐÝL" "Dört Boyutlu Siyaseti"nin ilkelerinden birinin baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk olduðunu iþaret eden Akýncý, "Ama tarafsýzlýk bazý konularda ilkesizlik anlamýna gelmemelidir. Elbette demokrasi konusunda taraf olacaðýz" diye konuþtu. Hükümet ortaðý olduklarý dönemde, polis örgütünün sivilleþmesi gündeme getirdiklerini, yeni Polis Genel Müdürlüðü binasý açýlýþ töreninde dönemin Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'nýn sivil siyaset ve siyasetçiye çok aðýr ithamlarda bulunduðunu ve ardýndan gelen geliþmelerde "general çizmeyi aþtý" þeklinde tepkisini ortaya koyduðunu hatýrlatan Akýncý, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Boynumuzu büküp hakaretleri yutamazdýk. Rahmetli Cumhurbaþkaný Denktaþ karþýlýk vermememi istemiþti. Ona komutanýn açýklamasýnda yer alan "Akýncý" adýnýn yerine kendi adýný koyarak bir daha okumasýný söyleyip hazmedip edemeyeceðini sorduðumda, bana, 'biz neler hazmettik' demiþti. Ben de bunun üzerine "Sayýn Denktaþ, hazmede hazmede bu hale getirdiniz bu memleketi' cevabýný vermiþtim. Bu gibi durumlar olduðunda Mustafa Akýncý hazmetmez. Çünkü bilir ki halký da bunlarý hazmetmez. Bunlar ülkemizin acý gerçekleri. Yeniden yaþamamak için dirayetli olmalý irademizi iyi kullanmalý bir birbirimize inanmalý güvenmeliyiz." "BEBEK ARTIK BÜYÜMELÝ" Akýncý, çözümle birlikte Kýbrýs Türk toplumunun da Avrupa Birliði içinde yer alacaðýnýn altýný çizerek, "Ancak oraya girdiðimizde rekabet edebilir bir yapýya ihtiyacýmýz var. Hala emekleyen bir bebek olarak bunu baþaramayýz. Bebek artýk büyümeli. Kardeþlik seviyesine gelme zamaný gelmedi mi? Devletlerarasý iliþkilerde, ana yavru iliþkisi olmaz. Artýk bu yavrunun emeklemekten kurtulup ayaklarý üzerinde dimdik yürümesinin zamaný geldi" diye konuþtu. Akýncý Mare Monte Otel konusundaki görüþlerinin sorulmasý üzerine turizm alanýnda yatýrýmlara karþý olmamakla birlikte bunun doðru yapýlmasý konusundaki hassasiyetini vurguladý. Akýncý, Alsancak Belediye Baþkaný'nýn konuyla ilgili açýklamalarýný okuduðunu, yerel yönetimlerin istekli olmasý ve halkýnýn yararýna tutum sergilemesinin doðru tutum olduðunu ve böyle bir yaklaþýmý elbette desteklediðini kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Güzel günler göreceðiz çocuklar" derken þair Elbette ki bu günleri kastetmemiþti Þu gözlerdeki masumiyet nasýl kirletilir? Böylesi hiç kimsenin aklýna gelmemiþti Ali OSMAN Periyodik SINIFTA KALANLAR Kulak misafiri olmak ne demek? Yakýnýnýzda bulunan birilerinin konuþmalarýný dinlemek demek. Arada sýrada parka oturur ve bir çay içerim... Geçtiðimiz gün yine parktaydým. Fýrtýnalý geçen hafta sonundan sonra hava iyiydi... Meteorolojinini rüzgar kuzeyden ve batýdan esmesine devam edecek demesine raðmen havada böyle bir þey yoktu. Yan masada oturan birkaç bayan bir ara seslerini yükselttiler. Kulak kabarttým ve onlarý dinlemeye baþladým. Kulak misafiri mi oldum, kulak mý kesildim, siz ne derseniz deyin artýk... Bir TV kanalýnda gösterilen ve ilgiyle izlenen Survivor isimli bir yarýþmadan söz ediyorlardý... -Bilir misiniz, Survivor adasýnda yarýþanlar meðer ayrý adalarda deðil, tek bir adanýn belli kýsýmlarýnda kalýyorlar ama bize de ayrý adalardaymýþ diye yutturuyorlar! Ben ne demek istediðini anlamadým aslýnda... Ýlgilendiðim, izlediðim bir yarýþma deðil bu... Hoþ televizyonlarý da pek takip etmem... Etme þansým yok... Zamaným olsa evdeki birikmiþ kitaplarýmý okurum... Her neyse, baþý baðlý olan bir tanesi, -Bu hafta Begüm gidecek. Ben buna üzülüyorum ama arkadaþlarý onu istemiyor... Ondan kýskanýyorlar, dedi... Kadýn yarýþmacý olduðu belli olan Begüm isimli kiþiden bahsederken bir yakýnýymýþ, bir dostuymuþ, kardeþiymiþ gibi söz ediyordu... Utanmasa aðlayacaktý Begüm'ün yarýþmadan ayrýlacaðýna... -Ýçlerinde en güzeli en akýllýsý o. Ben onu çok beðeniyorum. Abimin de kýzýna benziyor, diyerek Begüm'ün güzelliðini, yaptýklarýný ve nasýl farketmiþse etmiþ ki maharetlerini sayýp döküyordu... Aklýma Ali Çaðman'ýn teyzesi, annesi ve ninesi geldi... Onlar da Survivor izliyorlar mý? Aylardýr Ali Çaðman için Beyarmudu Tremeþe arasýnda gidip gelirken buna fýrsat buldular mý? Bu kadýnlarýn, Sevda Haným'ýn, annesinin ve kýzkardeþinin Ali'yi yakalamak isteyen polisler tarafýndan darbedildiklerinden haberleri var mýydý acaba? Aralarýndaki farký düþündüm... Nerde gezer takyanoz derler ya... Ben de kimleri kimlerle kýyaslýyorum... Aslýnda benim sorgulamam gereken, parkta oturup ayçiçeði çýtlatan ve çay içen kadýnlar deðil, kadýn haklarý savunuculuðu yapan örgütler, dernekler, birlikler olmalýdýr... Feminist örgütler en basitinden... YKP FEM dýþýndakileri ilgilendirmiyor mu bu iþler? Onlara göre polis amca istediði zaman döver istediði zaman sever mi? Mücadele iniþli çýkýþlý deðil... Döndürek hiç. Ya varsýnýz bu kavgada, ya da yoksunuz... YKP'li dostlar dýþýnda bana göre geriye kalanlar sýnýfta kaldýlar... Buna tepki gösteremeyenler baþka büyük iþlerde de tepki koyamazlar... Kavga yatýr yani! Kalay Kazada çocuðunu kaybetti, en büyük cezayý aldý (Kamalý Haber)- Girne Çevre Yolunda 31 Aralýk 2013 tarihinde meydana gelen kazada süratli ve dikkatsiz bir þekilde araç sürerek kazaya neden olan ve araçta yolcu olarak bulunan 9 yaþýndaki Ýlayda Özyýldýz'ýn ölümüne neden olan annesi Fatma Çaðlar hakkýndaki yargý süreci tamamlandý. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin'in huzurunda görüþülen davada sanýk ve avukatý Boysan Boyra da hazýr bulundu. Sanýk Fatma Çaðlar, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma, dikkatsiz sürüþ, ihtiyatsýz ve acele ile halka tehlike arz edecek þekilde sürüþ yapma, süratli sürüþ, seyrüsefersiz ve muayenesiz araç kullanma suçlarý olmak üzere 6 davadan yargýlandý. Sanýk hakkýnda verilen kararý okuyan Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, sanýðý tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiðini açýkladý. Kazanýn olgularýna deðinen Ulutekin, 31 Aralýk 2013 tarihinde saat sýralarýnda Girne- Alsancak yolundan Lefkoþa'ya doðru FS 902 plakalý aracý ile seyreden sanýðýn, dikkatsiz, tedbirsiz acele ile tehlike arz edecek þekilde sürüþ yaparak kazaya neden olduðunu söyledi. Ulutekin, sanýðýn dikkatsiz bir þekilde önündeki aracý geçtiðini, önde giden baþka bir araca çarpmamak için direksiyon kýrdýðýný ve orta refüjdeki bankete, ardýndan aydýnlatma direðine çarptýktan sonra geri geri yolun karþý þeridine geçip beton su arkýna çarptýðýný söyledi. Çarpmanýn etkisi ile arka koltukta yolcu olarak bulunan Ýlayda Özyýldýz araçtan savrularak yaþamýný yitirdiðini kaydeden Ulutekin, sanýk avukatý Boysan Boyra'nýn mahkemeye sunduðu hafifletici unsurlarý da açýkladý. Sanýk avukatýnýn sanýðýn 31 yaþýnda olduðunu, eþinden ayrýldýðýný ancak þu anda birlikte yaþadýðý kiþiden hamile olduðunu ve 15 gün sonra yeni bir bebek dünyaya getireceðini, sanýðýn çocuðunun ölümüne neden olmaktan dolayý çektiði üzüntü ve vicdan azabýndan daha büyük bir cezanýn olamayacaðýný, sanýða son bir fýrsat verilmesini Maðusa Devlet Hastanesi'nde önceki gün sezaryen doðumla dünyaya gelen Müleke Karataþ isimli bebek yoðun bakýmda yaþam mücadelesi veriyor Ýhmal mi var? Gamze BAYKUR- Maðusa Devlet Hastanesi'nde önceki gün sezaryen doðumla dünyaya gözlerini açan Müleke Karataþ isimli bebek Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Yoðun Bakým Ünitesi'nde yaþam mücadelesi veriyor. Elde edilen bilgilere göre önceki gün sezaryen doðuma giren Funda Karataþ, adýný Müleke koyduðu bir kýz çocuðu dünyaya getirdi. Doðumdan sonra önceki akþam rahatsýzlanan Müleke bebek dün sabah, doðuma giren Maðusa Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Umut Altunç tarafýndan aileye bilgi verilmeden apar topar Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne gönderilen Müleke bebek yoðun bakýma alýndý. Müleke bebek hakkýnda Dr. Altunç'tan herhangi bir bilgi alamayan 18 yaþýndaki baba Sefa Bedirhan Karataþ ile bebeðin 28 yaþýndaki amcasý Yusuf Karataþ sinirlenerek Dr. Altunç'u darp etti. Soruþturma baþlatan polis Sefa Bedirhan Karataþ ile Yusuf Karataþ'a darp suçundan dava okuyarak serbest býraktý. EMEKLÝLERDEN VERGÝ KESÝNTÝSÝ... Açýlan davanýn ilk duruþmasý 31 Mart'ta Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi, 2010 yýlýnda emekli maaþlarýndan 4 ay süreyle yapýlan kesintiye iliþkin açýlan davanýn ilk duruþmasýnýn 31 Mart'ta yapýlacaðýný bildirerek, tüm emeklileri mahkeme salonunda olmaya çaðýrdý. Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi'nden yapýlan açýklamada, duruþmanýn Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde saat 09.30'da baþlayacaðý belirtildi. Açýklamada, hükümetten Baþsavcýlýðý talimatlandýrarak geriye dönük ödemeler ile ilgili idari ve/veya yasal iþlem yaparak ödemeleri gerçekleþtirmesi talebinde bulunuldu. Açýklamada, hükümete eleþtiriler "TÜKENÝÞ GÜZERGAHI"NIN HAÝN TAÞERONLARI Ýhtiyaç olduðu halde neden okul deðil de cami yapýyorlar? Kim veriyor bu cami kararlarýný, kim veriyor bu büyük paralarý? TC Elçiliði elbette Ne yapýyor KKTC Meclisi'nde oturanlar? Seyrediyorlar. Neyi seyrediyorlar? Göz göre göre gerçekleþtirilen bir toplum mühendisliði projesinin gün be gün hayata geçirildiðini Kýbrýslýtürkleri dindarlaþtýrma politikasýnýn her gün biraz daha baþarýya ulaþtýðýný Gün be gün Kýbrýs'ýn kuzeyinin "Kýbrýs" olmaktan çýktýðýný Sizi gidi "Tükeniþ Güzergahý"nýn hain ve sorumsuz taþeronlarý talep ettiðini söyledi. Ulutekin, yargýlandýðý davalardan suçlu bulunup mahkûm edilen sanýða takdir edilecek cezayý belirlerken tüm olgularý deðerlendirdiðini ifade etti. Ulutekin, sanýðýn kazanýn meydana gelmesindeki kusur oranýnýn yüksek olduðunu, ebeveynlerin görevinin çocuklarýný tehlikelerden korumak olduðunu ancak sanýðýn sorumsuzluðu yüzünden çocuðunun yaþamýný yitirdiðini ifade etti. Ulutekin, ancak sanýðýn 15 gün sonra yeni bir bebek dünyaya getireceðini, sanýða hapis cezasý verilmesinin doðacak bebek için de ceza olacaðýný, sanýðýn eski eþinin de þikâyetçi olmadýðýný belirtti. Ulutekin, bu nedenle sanýða ilk ve son bir þans verdiklerini belirterek, sanýðý mahkûm olduðu davalardan 5 bin TL para cezasýna çarptýrýlmasýna ve 6 ay süre ile sürüþten men edilmesine karar verdi. Aile: "Ýhmal var " Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Umut Altunç, aile tarafýndan darp edildiði ve "Eðer çocuða bir þey olursa seni öldürürüm" diye tehdit edildiði gerekçesiyle polise þikayette bulunurken, aile ise ciddi iddialarda bulundu. Müleke bebeðin ailesi, bebeðin doðumdan birkaç saat sonra morarmaya ve kan kusmaya baþladýðýný söyleyerek, hemen Dr. Altunç'u aradýklarýný ancak Dr. Altunç'un hastaneye gelmediðini ileri sürdü. Dün sabah Dr. Altunç'un hastaneye gelerek Müleke bebeði muayene ettiðini ve kendilerine bilgi verilmeden bebeðin apar topar Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne gönderdiðini anlatan aile doktor ihmali olduðunu savundu. Aile, Müleke bebeðin saðlýðý konusunda ise kimseden bilgi alamadýklarýný söyledi. Maðusa Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Umut Altunç, 22 Ocak tarihinde yine Maðusa Devlet Hastanesi'nde görev baþýndayken bir hasta yakýný tarafýndan darp edilmiþti. yöneltilererek, 2009 yýlýndan itibaren hükümette olanlarýn hiçbir soruna çözüm bulamadýklarý, ülkedeki tüm örgütlerin ayakta olduðu, hükümetin sorunlara çözüm üretemediði iddia edildi. Ulusal Birlik Partisi hükümetinin 2010 yýlýnda emekliden vergi kesilmesi için iki yasayý Meclis'ten geçirdiði ve emekli maaþlarýndan Eylül 2010-Aralýk 2010 aylarýnda dört aylýk kesinti yapýldýðý, Anayasa Mahkemesi'nin de 2011 yýlý baþýnda söz konusu yasalarý yürürlükten kaldýrdýðý hatýrlatýlan açýklamada, emekli derneklerinin 4 yýldýr söz konusu kesintinin geri ödenmesi için mücadele ettiði vurgulandý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK Sosyal medyada Eroðlu tiþörtlü çocuklarýn videosunu izlediðim zaman inanamadým. Derviþ bey buna tevessül etmez dedim kendi kendime. Mutlaka ondan habersiz yapmýþlardýr diye düþündüm. Çocuklarýn böylesine kirli bir propagandaya meze yapýlmasýný onaylamak mümkün deðil. Þu fotoðraflara bakýn... Neye alet olduklarýný bilemeyecek kadar küçük yaþlarda çocuklar... Tertemiz... Pýrýl pýrýl... Dünyanýn kirine, pisliðine bulaþmamýþ... Üstünde Eroðlu'nun amblemi olan birer tiþört giydirmiþler hepsine. Ve bir duvarýn önüne dizmiþler onlarý. Sonra ne olmuþ biliyor musunuz? Hep birden ellerini havaya kaldýrmýþ çocuklar kendilerine öðretildiði þekilde! Ve yine kendilerine ezberletildiði anlaþýlan þu cümleyi haykýrmýþlar Derviþ amcalarý için: "Bu ülkenin geleceði Eroðlu'nun garantisi altýndadýr" Eroðlu, diðer adaylarla birlikte canlý yayýnda buluþmak için kendisine yapýlan hiçbir teklifi, hiçbir daveti kabul etmedi þimdiye kadar! Bizzat adaylarýn yaptýðý çaðrýlarýn bir tekine dahi olumlu yanýt vermedi! Belli ki bu konuda kendini yeterli hissetmiyor. Savunduðu her þeyin çürütülmesinden, yerle yeksan edilmesinden korkuyor. Bunun tek bir açýklamasý olabilir. Güçsüzlük, zafiyet, yetersizlik... Ve karþýlaþabileceði sorulara mantýklý, inandýrýcý ve güven verici yanýtlar veremeyip karþý görüþlerle savunma yapamama korkusudur bu. Er meydaný ona dar gelmiþ olacak ki önceki gün, tek baþýna basýnýn karþýsýna geçmiþ Derviþ bey. Ve vizyonunu anlatmýþ. "Ýki yýlda çözeceðim" þarkýsý söylemiþ yine! Ama bu sefer sürpriz bir þart koymuþ buna! Bir çözüme ulaþýlmasý için Anastasiadis'in ayaklarýnýn yere basmasý lâzýmmýþ! Böylelikle "2 yýlda bitireceðim" masalý da vizyondan kalkmýþ oluyor. Oysa býrakýn halký, kargalarý bile güldürüp neþelendiren sözlerdi bunlar! Þimdi Derviþ beyin propagandistleri bu konudaki boþluðu doldurabilecek baþka argümanlar için kafa patlatmak zorunda olacaklar! Seçim sürecini izleyen tarafsýz siyasi gözlemcilerin deðerlendirmelerine göre, býrakýn birinci turdan bitirmeyi, Eroðlu'nun 2. tura kalmasý bile her geçen gün daha da zora giriyormuþ. Derviþ bey bu konuda bir açýklama yapar mý bilmiyorum ama... Sosyal medyada dolaþan bu propaganda videosunu çok beðenmiþ UBP'liler!.. Bayýlmýþlar filme! Ve þu yorunu yazmýþlar altýna: "Gençlik güveneceði kiþiyi iyi biliyor" (!!!) Eroðlu da Siber de ermeydanýndan kaçýyorlar! Sanki korkunun ecele faydasý varmýþ gibi!

5 5 28 Mart 2015 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Vay be Türkiye'ye sýðýr ihraç edecek duruma gelmiþsek anlayýn artýk durumumuzu! Nedir ama bu "göç yasasý" dedikleri? MÝÞ-MIÞLAR Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Özgürgün, seçim ruhunun Eroðlu'nu iþaret ettiðini söylemiþ. - Ey ruh madem geliyorsun, bize de niye seslenmiyorsun? Özgürgün'e nasýl güvenebilirsin. Mesajlarýný yanlýþ aksetmesinden korkmuyor musun? Yazýk! Sertoðlu haftaya Rum futbol federasyonuna baþvuracakmýþ. - Mesajý alan federasyon yetkilileri, Türkleri karþýlamak ve kucaklamak için kimbilir ne güzel hazýrlýklar yapýyorlardýr. Ama yine de yüreðinizi kaldýrmayýn Umduðunuz deðil, bulduðunuz önemli.. DAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný ve Medya Etik Kurulu Baþkaný, saðlýk nedeni ile istifa etmiþ. - Kendisine acil þifalar diler, geçmiþ olsun deriz DAÜ'ye de! Eroðlu mal varlýðýný açýklamýyormuþ. - Gerçekten zor bir durum Ben de olsam ben de açýklamazdým Halka karar olmuyor "Az" açýklarsýn "vay", "çok" açýklarsýn "vay vay var.." Bu halk böyle güvenilmezdir yani. Kýbrýs'ta "barýþ" varmýþ, eksik olan "anlaþma"ymýþ. - "Ahýrda eþek var, nallarý yok" gibi mi? Amathusa kuyusu boþmuþ. - Yok boþ deðil Ýyi bakýn kuyuya Bir delinin taþ attýðýný gözlerimle gördüm ben. Cumhurbaþkaný adaylarý vizyonlarýný anlatýyormuþ. - Daþtan harnýba! Ötesi yok. Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Kýbrýs'a gelip Eroðlu ile görüþecekmiþ. - Ay þimdi çok merak ettim iþte Ne diyecek acaba Eroðlu'na "Dayan da seçim senindir" mi diyecek, yoksa "çekil kenara da basacaklar, ezecekler seni da geçecekler" mi? Baþkentte; boþ müsteþar koltuklarý mý daha fazladýr, parklardaki salýncaklar mý? -Nedir ama bu "Göç Yasasý" dedikleri.. "Göd Yasasý" deseler annaycam da, bunu annayamadým be gardaþ. Ýzah edebilin bana? -Sen annamadýn da ben annadým zaneden. -Nasýl gazetacýsýn yahu sen? - Gazetacýlarý toplarlarsa hima gideceyik biz. -Þaka bir yana, anlamadým ben bu yasayý. - Anlaþýlmayacak bir þey yok be gardaþ. -Nedir durum? -Özetle bana bakayým. -Ben da özetini bilirim zaten. Yeni iþe baþlayan öðretmenler, eski öðretmenlerden daha az maaþ alýyor Hepsi bu.! - Ha yani "eþit iþe eþit ücret" dedikleri budur? -Evet. - Tamam da, buna neden göç yasasý dediklerini annayamadým? -Heh heh he -Ne gülen? - Trik noktasý buraþdadýr da ona gülerim Ýþe alýnan öðretmenler, geçinemeyecekleri için iþi brakýp göç edecekmiþ. -Ma doðru söylen. -Evet Benim bildiðim ve anladýðým bu -Bir þey daha sorabilirim sana. -Sor.. -Madem bu yasa 2-3 yýldýr uygulanýr, "Ben bu maaþ ile geçinemiyorum" deyip de istifa eden oldu mu? Kaç kiþi göç etti bu yüzden belli mi? -Bilmem.. -E yani ezbere gonuþurlar.. -Herhalde! BÖYLE BÝR ANDI - Ben zanetmem devlete girdikten, kendini garantiye baðladýktan sonra bir kiþi bile istifa etsin. -Bence da - Bir soran soruþturun da söylen bana lütfen. - Tamam Ama gene hatýrlat bana da unudurum ya artýk! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri 5. Anavatan tarafýndan tanýndýktan sonra, Türk Cumhuriyeti, anavatanla derhal bir ticaret anlaþmasý ve bir yardým anlaþmasý imzalayacaktýr. Bunlar sayesinde Türk toplumu, kendi maddi ihtiyaçlarýný karþýlayacaktýr. Þüphesiz böylesi bir anlaþmanýn amacý, uluslararasý hukuk açýsýndan yardýma bir yasallýk saðlamak olacaktýr. 6. Hiç kuþku yoktur ki Türk toplumunun bu hareketi, Rumlarýn tepkilerine ve karþý eylemlere yol açacaktýr. Karþý eylemler, pratikte Türklere karþý uygulanacaktýr. Bunlarýn bu saldýrgan eylemlerinin ardýndan, sonucu belirleyecek olan ve her iki toplum arasýnda geliþecek olan bir mücadele baþlayacaktýr. 7. Mücadele baþladýðý vakit, ada üzerinde daðýnýk olarak yaþayan Türk toplumu, bir bölgeye toplanmasý için zorlanacak ve bu bölgeyi savunmak durumunda kalacaktýr. Bu bölgenin hangisi olacaðý, uzmanlar tarafýndan hazýrlanacak olan stratejik plana baðlý olacaktýr. Çarpýþmalar baþlamazdan önce, Türk toplumunun yiyecek ve diðer ihtiyaç maddelerini tedarik etmesinin artýrýlmasý ve anavatanla olan iliþkilerini güçlendirmesi için ayrýntýlý planlar hazýrlanmasý gerekmektedir. 8. Þu anda hükümet mekanizmasýnda bulunan memurlarýn yeni hizmete aktarýlmasý gerekmektedir. Çünkü ilk günlerde çalýþmalar aksatýlmamalýdýr. Türk toplumu için bir meclis oluþturulmasýnda gerekli çekirdek (kadroyu) bilgilendirmek için o andan itibaren faaliyete geçilmelidir. Plana göre hizmetlerin verilebilmesi için ayrýntýlý planlarýn ve mali açýdan gerekli planlarýn þimdiden hazýrlanmasý da bir zorunluluktur. Yukarýda verilen planýn ana hatlarýdýr ve bütün alanlarý kapsayan tam ve ayrýntýlý bir planýn hazýrlanmasýndan önce, temel fikre yönelik kesin ve nihai bir karara varmak gerekli olup tavsiye edilir. Türk toplumunun, bu konuda her türlü fedakarlýðý yapacaðýndan eminiz. Þimdi, Rumlarýn halen var olan durumu, yani Anayasayý de facto (fiilen) feshetmeleri halinin devamý halinde hangi politikanýn izleneceði sorunu vardýr. Görüþümüze göre, eðer Rumlar bu politikayý sürdürürse, Türk toplumunun hedefi; yine ayrý bir Cumhuriyetin kurulmasý olmalýdýr. Türk toplumu artýk bugünkü durumun devamýna tahammül edemez. Sadece, Türk toplumu Anayasayý bozma yolunda açýkça ilerleyemezse, yavaþ bir hýzda bile olsa, nihai hedefe doðru ilerlemesini sürdürecektir. 1. Ýlk olasýlýða karþý hazýrlýklý olmak için, uygulamaya konacak ayrýntýlý bir planýn en erken bir zamanda hazýrlanmasý gerekmektedir. 2. Rumlarýn her alanda Anayasayý uygulamalarýný daha da zorlaþtýrmak için basýn tarafýndan daha atak eylemlere giriþilecektir. Bu tür bir eylemin en doðal sonucu olarak TOPARLANIYORUZ HAREKETÝ'DEN BAKANLAR KURULU'NA SORU "SAÐLIK YARDIMLARI HANGÝ KRÝTERLERE GÖRE YAPILIYOR" Toparlanýyoruz Hareketi, hükümetin, bazý siyasilerin akrabalarýna, yakýn çevrelerine saðlýk yardýmý yaptýðýný savunarak, hükümet edenlerin tüm yurttaþlar için ayný hassasiyeti taþýyýp taþýmadýðýný sordu. Söz konusu yardýmlarýn hangi kriterler doðrultusunda yapýldýðý hakkýnda Bakanlar Kurulu'ndan bilgi talep ettiðini açýklayan Toparlanýyoruz Hareketi, bunun kamu vicdaný için önem arz ettiðini vurguladý. Toparlanýyoruz Hareketi, "Bakanlar Kurulu kararýyla 2015'in ilk 3 ayýnda yaklaþýk 325 bin TL tutarýnda saðlýk yardýmý yapýldýðýný, bu yardýmlarýn yarýsýnýn bazý siyasetçilerin akraba ve/veya yakýn çevrelerine yapýldýðý görülmektedir" diyerek hükümetin yurttaþlarýn tedavi için ihtiyaç duyduðu maddi desteði adil ve yeterli þekilde saðlayýp saðlamadýðýnýn sorgulanmasýný istedi. Toparlanýyoruz Hareketi'nden GAZETECÝLER CEMÝYETÝ KARTAL HARMAN'A YÖNELÝK SALDIRIYI KINADI Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Reþat Akar, Haberal Kýbrýslý Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni, gazeteci Kartal Harman'a yönelik saldýrýyý gerçekleþtirenleri kýnadý. Yazýlý açýklamasýnda saldýrýyý büyük bir üzüntü ile öðrendiklerini kaydeden Akar, "Maskeli saldýrganlarýn demir çubuklarla gerçekleþtirdikleri saldýrý sonrasýnda Kartal Harman'ýn hayati bir sorun yaþamamasý tesellimizdir" dedi. Akar, sebebi ne olursa olsun, bu tür þiddet içerikli saldýrýlarýn her zaman karþýsýnda olduklarýný vurguladý ve polisin, saldýrganlarý en kýsa sürede yakalamasýný ve adalete teslim etmesini dilediðini belirtti. KIBRIS TARÝHÝNÝN SAKLANAN YÜZÜ-5 yapýlan açýklamada, Bilgi Edinme Hakký Yasasý çerçevesinde Bakanlar Kurulu'na yönetilen bazý sorular olduðu belirtilerek, sorular þöyle sýraladý: "1) Bakanlar Kurulu kararlarý ile yapýlan saðlýk yardýmlarý hangi yasal düzenlemeye istinaden yapýlmaktadýr? 2) Devletin saðlýk yardýmlarýndan yararlanmak isteyen kiþiler hangi yolu izlemelidir? 3) Bir kiþiye saðlýk yardýmý yapýlabilmesi için o kiþinin saðlamasý gereken þartlar nedir? 4) Gerekli baþvuruyu yapmasýna raðmen olumlu bir netice elde edemeyen kiþilerin itiraz edebilmesi için bir mercii var mýdýr? 5) Tüm bu konularda, uygulamaya temel oluþturan bir mevzuat var mýdýr? Var ise; bu mevzuatla ilgili detaylý bilgi ve belgelerin tarafýmýza verilmesini talep ederiz." Türk kamu görevlilerinin hepsi de bir olarak kendi görevlerine ve Anayasaya dayanarak Rumlarla çatýþma içine girecekler ve bu þekilde Türk toplumunun meclisi, gerekli parasal kaynaðý saðlayacaktýr. 3. Ekonomik açýdan, Türk toplumunu kendi kendine yeten bir duruma getirmek ve ilk planýn baþarýlý bir þekilde uygulanmasýný saðlamak için, bize yararlý olacak sanayileri kurmalýyýz. Bu sanayiler Rumlar tarafýndan boykot edileceði için, bu kuruluþlarýn yaþayabilmelerini güvence altýna almak amacýyla Türkiye de pazar bulacaðýz. 4. Türk toplumunu mali yönden güçlendirmek düþüncesiyle ve ilk planýn uygulanmasý için hazýrlýklar yapýlýrken, Kýbrýs ile anavatan arasýnda, özellikle denizden (feribot vd.) yakýn baðlantý kurulmasý hýzla saðlanmalýdýr. Adadaki Türk nüfusun da, turist maskesi altýnda Türkiye den gelecek insanlarla azami bir sayýya yükseltilmesi gerekmektedir. 5. Mali, askeri ve manevi açýdan bu hazýrlýklarýn tamamlanmasýndan sonra, Türk toplumu, Rumlar tarafýndan yaratýlacak olan Anayasal bir bunalýmdan istifade etme olanaðýný arayacak ve bir miktar baþarý kazanacaktýr. Þimdiye kadar Rumlar bize bu konuda birçok olanak vermiþ bulunmaktadýr ve þu andan itibaren, davranýþlarýyla bize daha fazla olanak saðlayacaklardýr. Daha önce aktardýðým Geçici Merhale Planý ve bugünkü Türk Planý belgelerinden de anlaþýlacaðý üzere, Kýbrýs Cumhuriyeti ni oluþturan taraflarýn militan kadrolarý devlet yönetiminde yer aldýklarýndan, hiç bir zaman ENOSÝS ve TAKSÝM emellerinden vazgeçmeyerek, Cumhuriyeti bir sýçrama tahtasý olarak kullandýlar. Kýbrýs Türk liderliði içindeki teþkilat mensuplarý, Cumhuriyetin kuruluþundan bir süre sonra yaptýklarý durum deðerlendirmesinde, (kendilerinin de gayretiyle) anlaþmalarýn bozulmasý halinde izlenecek yolun yazýya döküldüðü belgeyi okudunuz. Dr. F.Küçük ve R.R.Denktaþ tarafýndan imzalanan, Türk liderliðinin üzerinde anlaþtýðý plan, ayrý bir Kýbrýs Türk Devleti kurulmasý öncesi yapýlacaklarý ve olasý eylemleri anlatmaktadýr. Tarihi takip ederseniz, 1963 olaylarýnýn patlak verdiði günün ertesinde, halktan hiç kimsenin bilmediði, Bayraktar ve altýndaki Sancaktar larýn yönetiminde bir Türk Yönetimi varlýðý ile karþýlaþýldý. Ýlerleyen yýllarda, sýrasýyla, Otonom Türk Yönetimi, Kýbrýs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti kuruldu kurulmasýna da... Kýbrýslý Türkler in kendi parlamentolarý, kendi hükümetleri, kendi askeri ve polis gücü var görünse de, hiç bir dönemde, Türkiye nin Askeri ve Sivil vesayet i, Kýbrýslý Türk lerin üzerinden kalkmadý. Ve... Hiç bir ülke Kýbrýslý Türkler in kurduðu yönetimleri tanýmadý. BM nin 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayýlý kararý durduðu sürece de Kýbrýs Cumhuriyeti vardýr, anlaþmalar yürürlüktedir ve Rumlardan oluþan hükümet dünyanýn tanýdýðý meþru hükümettir. Gerisi hikayedir... GÜNLÜK "DÝKEN"DEN "CUMHURÝYET"E Uzun zamandýr diken.com.tr internet sitesinde yazmakta olan Nuray Mert, "Hurma aðacýnýn gölgesinden ayrýlýrken" baþlýklý yazýsýyla bundan böyle "Cumhuriyet" gazetesinde yazmaya baþlayacaðýný duyurdu. Mert þunlarý yazdý: "Ben Diken'deki hurma aðacýnýn gölgesinde mutlu mesut yazarken, baþta Can Dündar olmak üzere pek çok arkadaþým, Cumhuriyet'te yazmam için beni ikna etti. Ýtiraf edeyim, Diken'den ayrýlmam zor oldu. O nedenle bu geçiþi mutlak bir ayrýlýk olarak görmek istemiyorum. Ara sýra hurma aðacýmýn gölgesine döner, sizlerle buluþurum.bu karar verme sürecinde uzun bir süre bir þey yazmadým. Kararsýzlýk, ara verme ihtiyacý derken iþi tembelliðe vurdum.doðrusu yazmamak, sadece okuyucu olmak da pek keyifli. Biraz daha sürse, iyice rehavete kapýlabilirdim. Þimdi silkinip Cumhuriyet'te yazmaya baþlayacaðým. Elveda demek zor geliyor Bu arada, yazarý olmayý býraktýðým Diken'in iyi bir okuyucusu haline geldim. Sizlerin de bir özgür medya alaný olarak Diken'i takibe devam edeceðinizden eminim." SEMPATÝZAN ÇOCUKLAR Çocuklara Eroðlu tiþörtü giydirerek sýraya dizen ve komut veren Sadýk Gardiyanoðlu imiþ meðer. Gazetemize açýklama yaptý. Açýklamasýnda "Eroðlu sempatizaný bir grup komþu çocuðu" diyor. O yaþtaki çocuklar bir politikacýnýn sempatizaný mý olur? Olsa olsa Fenerli, Cimbomlu veya Karakartallý olur! ÖZERSAY VERDÝ Tedavisi için 30 bin TL'ye ihtiyaç duyulan Melissa'ya devlet bu parayý vermezken, vatandaþlar harekete geçti... En büyük yardýmý da Kudret Özersay yaptý. Ýhtiyaç duyulan paranýn dörtte birini verdi.. Ayrýca bunun açýklanmamasýný da istedi, ama Kanal T'deki Cenk Diler kardeþimiz dayanamayarak açýkladý. VÝETNAM YOLCULARI Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! TIMARHANEDE MÝ YAPACAK? Ali Çaðman'a GATA'da hem askerliðe elveriþli raporu verdiler, hem de onu tabura deðil, akýl hastanesine gönderdiler! Askerliðini týmarhanede mi yapacak? Týrnak... "Bu ülkede bu düzenden caný yanmayan kalmadý, özel sektörde çalýþan insanlar için 'eþit iþe, eþit maaþ' haksýzlýðý yok mu? Elbette var, ama örgütlü bir þekilde hak arama mekanizmalarý olmadýðý için onlarý düþünen yok. Eylem ve grevler güven, inanç, saygý kaybediyor. Yine altýný çizmeliyim, sadece hükümetlere, sadece kamuda, sadece maaþ için ve sadece maðdur ederek hak arama amacýný aþtý." Erçin ÞAHMARAN (Star) "1974 sonrasý, ülkeyi yönettiðini sanan ancak ne yazýk ki sadece kiþisel çýkar ve avanta peþinde koþtuklarý için, Mare Monte gibi bir deðeri satmaya daha uygun görenler, kýna yaksýnlar... Evet, burasý yýkýldý... Hepimizin anýlarý ile dolu, Ajda Pekkan'ý bile kýzdýrmayý baþardýðým (anlatýrým bir gün) bu disko, geçtiðimiz hafta sonu yýkýntý haline geldi..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "2013 Temmuz'unda KKTC meclisinde KKTC halký büyük bir temizlik yaptýðýný sandý. Yapmýþ olduðu seçim ile meclisin %50'ye yakýnýný yeniledi. Fakat eskilerin bulunduðu meclise yenilerin katýlmasý bir þeyi deðiþtirmedi. Eskiler yenileri de kendine benzetti." Hakan ORAN (Haberal Kýbrýslý) Günün Kahramaný SÜLEYMAN ÝRVAN Uzun bir süreden beri Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin Ýletiþim Fakültesi dekanlýðýný yapan Süleyman Ýrvan görevinden istifa etti. Ýrvan bununla ilgili çok kýsa bir açýklama yaptý. "Yaþadýðým saðlýk sorunlarý nedeniyle DAÜ Ýletiþim Fakültesi dekanlýðýndan istifa ettim. Kamuoyuna saygý ile duyururum"... Ýrvan'ýn istifasý bazý internet haber sitelerinde "þok istifa" baþlýðýyla yer aldý. Ýrvan ayný zamanda Medya Etik Kurulu Baþkanlýðý görevini yürütüyor...

7 28 Mart 2015 Cumartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ACABA ÜMÝT OLABÝLÝR MÝ? (Ýstanbul)- "Hayýrlý Cuma'lar" dedi birisi Oysa sabahýn beþi deðildi daha. Güneþ doðmamýþtý. Ufuk hafif aydýnlýktý ama bulutlar sabahý engelleme çabasýndaydýlar. Günaydýn diyeceði yerde, "Hayýrlý Cuma'lar" dedi Ýçimden, "Ne bu yahu" dedim, adama ise "günaydýn". Öyle öðrenmiþtik edebiyat dersinde, insan iliþkilerinde. Hocalarýmýz sabahlarý "günaydýn", öðlen "hoþvakit" akþam, "iyi akþamlar"demeyi öðretmiþlerdi. Böyle yetiþmiþtik. Çocuklarýmýza böyle öðrettik. Etrafýmýzdakiler de böyleydiler. Þimdi "selamünaleyküm" ve"hayýrlý Cuma'lar" ile baþlýyorlar günlere Caným mý sýkýlmalý, düzene ayak uydurup öpüþmek yerine kafa kafaya mý tokuþmalý bilemedim Bu sýkýntý ile benim gibi yetiþen arkadaþýmla dertleþmek istedim Aradým. -N'apan be arkadaþ? -Her þey kötü ve gidiþ de kötüye, dedi. Hoppala, bu da nereden çýktý, diye sordum 'ten sonra iyiye giden hiçbir þey yok Sadece istikrar var o da kötüye. Memleket bitti. Ýnsanlar bitti. Piyasa, ekonomi, tarým, ticaret Hepsi bitti. Bir de kalkmýþlar hükümetcilik oyunu oynuyorlar gözümüzün içine baka baka Ýnsanýn caný sýkýlmaz be gavolem, dedi. -Öyleyse sen de deðiþtiremeyeceðin bu kötü gidiþte kendini eðlendirecek bir þeyler bul yap, dedim. -Ne bulayým, dedi ve baþladý sýralamaya. Baf'a gezi düzenlerler topluca giderler. Leymosun'a gezi düzenlerler topluca giderler Larnaka'ya da öyle Ama Karpaz'a gezi düzenleyip gittiklerini görmedim. Olur mu kendi ülkende bir yere sadece gezi düzenlemek? Bu bile heyecanýmý bastýrýyor. Doðruydu söyledikleri. Ve doðruydu kötüye gidiþteki tespiti Sonra düþünmeye baþladým. Bundan sonra biz kiþi olarak ne yapabiliriz? Ýsyan edemeyiz. Silaha sarýlýp daðlara çýkamayýz Topluca yollarda terör estiremeyiz. Peki, ne yapabiliriz? Düþünürken karþýma KOP çýktý. Sertoðlu: "Haftaya KOP'a baþvuruyoruz" dedi ya Fikrim deðiþti. Yapýlacak bir þeyler hala varmýþ. Yolun gideceði yer belli. Yol orada duruyor. Çýkýþý, gidiþi, bitiþi sabit... Bizleri 1974'te hep kötüye giden yola koydular. Gidiyoruz öylesine. Oysa gidilecek yer belli. 1963'te terk ettiðimiz asýl yerimiz Kýbrýs Cumhuriyeti Ne yaparlarsa yapsýnlar yerimiz duraðýmýz orasý Ýþte geç kalmýþ ama doðru karar buydu. Sanýrým yol göstermek adýna adresi bulmamýza yardýmcý olmak adýna KTFF'nun gideceði yer bizim de gideceðimiz yerdir Arkadaþýmý bunu soracaðým Acaba bu ümit olabilir mi? 3 polisi darp edip görevlerinden men eden zanlýya dava teblið edildi Lapta'da 3 polisi darp edip görevlerinden men eden zanlýya dava teblið edildi. Polis Genel Müdürlüðü'nün konuyla ilgili açýklamasý þöyle: " tarihinde, Lapta'da Maraþal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren "Cabin Restoran" isimli iþyerinde, yetkili makamdan izin alýnmadan deniz içerisine iþyeri sahibi tarafýndan yapýlan platformu mühürlemek maksadý ile söz konusu iþyerine giden Lapta Belediyesi zabýta memurlarý ile Girne Kaymakam'lýðý yetkilileri polisten yardým istemeleri üzerine Lapta Karakolu'nda görevli üç polis mensubu olay yerine gitmiþtir. Söz konusu iþletme sahibi Ýlhan Bolatcan, görevleri icabý orada bulunan üç polis mensubuna tasarrufunda bulundurduðu tahta sopayý AKDENÝZ MEYVE SÝNEÐÝNDEN ZARAR GÖREN ÜRETÝCÝLERE DUYURU Genel Tarým Sigortasý Fonu Akdeniz meyve sineðinden zarar görüp narenciye ürünü dalýnda kalan üreticilerin itirazlarýný 3 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar yapmasý gerektiðini bildirdi. Fon Müdür Vekili Savaþ Uzun tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, itirazlarýn Genel Tarým Sigortasý Fonu'na yapýlmasý istendi ve aský listelerine itiraz edilmemesi halinde aský listelerindeki bulgularýn doðru kabul edileceði belirtildi. Meclis heyeti Vietnam yolcusu Cumhuriyet Meclisi'nden bir heyet, Vietnam'da düzenlenen Parlamentolar Arasý Birlik (PAB) toplantýsýna katýlýyor. Cumhuriyet Meclis Baþkanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Vietnam'ýn baþkenti Hanoi'de önceki gün baþlayan ve 2 Nisan'a kadar sürecek 17. Dönem Parlamentolar Arasý Birlik (PAB) toplantýsýna katýlmak üzere, Cumhuriyet Meclisi Baþkan vurabilecek bir mesafeden yukarýya kaldýrýp onlara sallamak suretiyle onlarý kanunsuz olarak darp edip görevlerinden men etmiþtir. Akabinde ise polisi ve zabýta görevlilerinin üzerine yürümek ve umumi bir yerden duyulabilecek bir tarzda yüksek sesle adý edilenleri tehdit ettikten sonra olay mahallinden koþarak ayrýlmýþtýr. Ýþlemiþ olduðu suçlardan dolayý polis tarafýndan aranan Ýlhan Bolatcan ayný gün avukatý eþliðinde saat 19:00 sýralarýnda, Lapta Polis Karakolu'na giderek teslim olmuþtur. Adý edilene, mahkemeden temin edilen tutuklama müzekkeresi gereðince tutuklanmýþ ayný güne saat 22:00 sýralarýnda serbest kalmasýnýn müteakip iþlemiþ olduðu suçlarla ilgili olarak yazýlý dava teblið edilerek serbest býrakýlmýþtýr." Yardýmcýsý Ünal Üstel baþkanlýðýnda CTP-BG Girne Milletvekili Abbas Sýnay, UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, DP-UG Gazimaðusa Milletvekili Fikri Ataoðlu ile TDP Lefkoþa Milletvekili Mehmet Çakýcý'dan oluþan heyet, önceki gün adadan ayrýldý. Öte yandan ayný tarihlerde yine Hanio'de yer alan Genç Parlamenterler toplantýsýna da TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler katýlýyor. ÝLERÝ SAAT UYGULAMASI PAZAR GÜNÜ BAÞLIYOR Ýleri saat uygulamasý 29 Mart Pazar günü saat 03.00'ten itibaren saatlerin bir saat ileri alýnmasýyla baþlayacak. Bakanlar Kurulu'nun tarih ve T sayýlý kararý ile Avrupa ülkeleriyle eþ zamanlý gerçekleþtirilen uygulama, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmayý amaçlýyor. Ýleri saat uygulamasý, ekim ayýnýn son pazar günü olan 25 Ekim'de saatlerin 04.00'ten itibaren bir saat geri alýnmasýyla sona erecek. HAMÝTKÖY VE HASPOLAT'TA 50 CADDE VE SOKAK ASFALTLANIYOR Lefkoþa, Hamitköy ve Haspolat'ta 50 cadde ve sokak asfaltlanýyor. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Uçanok Ltd. arasýnda imzalanan ihale ile Lefkoþa- Hamitköy genelinde toplamda 50 cadde ve sokaðýn asfalt yama ve kaplama iþleri yapýlacak. Ýhaleye LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ile Uçanok Ltd. adýna Ahmet Uçanok imza koydu. LTB Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ihale kapsamýnda Lefkoþa-Hamitköy genelinde toplamda yollarý yýpranmýþ 50 cadde ve sokaðýn yaný sýra Haspolat'da Zafer Caddesi ile Haspolat Mezarlýðý'nýn bulunduðu bölgenin asfalt yama ve kaplama iþleri yapýlacak. Trafik levhalarý monte ediliyor Karayollarý Dairesi, Lefkoþa-Gazimaðusa anayolunda sökülen bilgi verici baþ üstü trafik levhalarýnýn bugün yeniden montesinin yapýlacaðýný bildirdi. Daireden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Teknecik Elektrik Santrali'ne taþýnacak ana makineler ve jeneratörlerin taþýnmasýna engel olduðu için sökülen levhalarýn yeniden montesi saatleri arasýnda yapýlacak. Açýklamada, DAÜ, Mutluyaka ve Dörtyol kavþaðýndaki levhalarýn montesi sýrasýnda trafik akýþýnýn kontrollü olarak saðlanacaðýndan sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine uyulmasý istendi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ANKARA'NIN BAÐLARI YERLÝ VERSÝYON Ýbrahim Ýpçiler isimli okurumuz elinde bir zarfla geldi gazetemize... Ankara'nýn Baðlarý isimli þarkýya nazire olarak Lefkara'nýn Baðlarý olarak deðiþtirmiþ... Ýsim babasý da Gumbaro Ahmet'tir diyor... Yayýnlamamýzý istedi... "Yurdumu iþgal ettin da/uþaðýna teslim ettin Bekledim da gelmediydin/geldin da mamur ettin Lefkara'nýn baðlarý da/gurva gurva yollarý Ne güzel gývýrýyor da/ankara'nýn uþaklarý Lefkara'nýn baðlarý da/gurva gurva yollarý Ne güzel hortumluyor da/ankara'nýn uþaklarý Adayý parselledin/girneyi tumar ettin Kaldý elde bir Maraþ/Onu da talan ettin Lefkara'nýn baðlarý da/gurva gurva yollarý Ne güzel gývýrýyor da/ankara'nýn uþaklarý Denizlerde gazým var/petrolüm var Çek Amerika çek ordunu/çekmezsan diyeceðim var Lefkara'nýn baðlarý da/gurva gurva yollarý Ne güzel hortumluyor da/ankara'nýn uþaklarý..." BU DÖNÜÞ NEDEN? Gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Sibel Siber'in bir müddet önce Maraþ hakkýnda söyledikleri ile bugün Maraþ hakkýndaki açýklamalarýnýn tezatlýðýna dikkat çekti... "Ben bir vatandaþ olarak Sibel Haným hakkýnda birþeyler söylemek istiyorum. Peþinen söyleyeyim ki ben þu ana kadar sandýða gitme niyetinde deðilim. Son anda ne olur bilemem... Aylardan beridir cumhurbaþkanlýðý için mücadele eden adaylarýn söylediklerine dikkat ederim. Talat'tan kalma bir aðýzla bir müddet önce Sibel Siber Haným, Maraþ'ýn kolay kolay açýlamayacaðýný çünkü bütünlüklü çözümün bir parçasý olduðunu söylemekteydi... Ancak geçen gün bir de baktým ki ne göreyim. Ayný Sibel Haným, ama bu kez ne diyor? Maraþ'ýn iskana açýlmasý, cumhurbaþkaný seçilirse öncelikli hedefleri arasýndaymýþ. Ne oldu? Diðer adaylarýn bu konuda söylediklerini o da neden, bir anda 180 derece dönüþ yaparak söylemeye baþladý? Aklýna kim soktu? BÝZÝM DUVAR OYUN GÜZELDÝ AMA SEYÝRCÝLER SINIFTA KALDI Bizim Mandra CTPBG adayý Sibel Siber'in %1'in altýndaki adaylarla TV programýna katýlmam þeklindeki açýklamasý vatandaþlar arasýnda büyük tepki ile karþýlanýr. "O zaman senin Eroðlu'ndan ne farkýn var?" diye soran vatandaþlar, Sibel Siber'in bu açýklamasýyla gerçek yüzünü gösterdiðini belirtirken, sokaktaki adam "Korkunun ecele faydasý yok. Siber de Eroðlu da bunu anlamak zorunda" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 28 Mart 2015 Cumartesi YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu BRUSELLA ÝKÝNCÝ BÝR KANSER FACÝASI MI? "Bu ülkenin bir büyük sýrrý var ki bugünkü kanser patlamasýnda önemli rolü var. Belgeler Saðlýk Bakanlýðý'nýn tozlu arþivinde tozlu klasörler içerisindedir. Ülkede gerçek gazeteci varsa gider inceler ama o dosyalarýn ellenmesine izin verilmeyecektir." Bu sözlerin ve aþaðýda özetini okuyacaðýnýz yazýnýn sahibi devlet laboratuvarý analiz bölüm þefi olan ve 26 Eylül 2000 tarihli "Avrupa" ("Afrika"da), kan kanserinden ölen Kemal Saraçoðlu'nun ölümden kaçta kaç sorumluyum diye yazan Mustafa K. Sayýn'a aittir. Yazýnýn devamýnda þöyle der: "Dünya Saðlýk Örgütü WHO/FAO, arpa-buðday ve tahýllarda "sirividi" denen hastalýðýna en etkili ilaç kanserojen içeren BHC'yi ivedi olarak yasaklar, TC'nin elinde binlerce ton kalakalmýþtý ve bize yardým adý altýnda bedava gönderdi. Çiftçimiz beleþe aldýðý ilacý bol bol kullandý. Çiftçi sirivididen kurtulmuþtu, ama olanlar olmuþtu, topraða karýþan tonlarca ilaç yýllarca çýkmayacak bir zehir býraktý. Zira bu ilaç suda deðil, sütte çözülüyordu. Süt ürünlerinin analiz edilmediðini biliyorum. Sütten çekilen yaðlar tatlýcýlara krema olarak satýldý. Sütü zehir içeren hayvanýný köylü kasaba sattý. Böylece hayvan eti ile de insanlara geçti. Makam sahipleri TC'den "mis" sütleri getirip içtiler, Rum tarafýndan kaçak getirdikleri peynirleri, etleri yediler. Zehirli Koop peynirlerini, hellimlerini sadece toplum tüketti. Kanser vakalarýnda patlama vardý. Her gün birileri eriyerek ölüyordu. Kronik kanserojen ilaçlar serbestçe kullanýlýyorken, insani duygularý körelmemiþ birkaç kiþinin alarm çaðrýlarýna herkes gibi o da susmuþtu ve sýra ona geldi. O günden sonra ne dosya karýþtýrdým ne de geliþmeler hakkýnda bir þey öðrenmek istedim. Zira bilince konuþmaktan korkuyordum." Yazýk ki bu yazýyý yazdýktan kýsa bir süre sonra vicdanýna yenilen Mustafa K. Sayýn vefat etmiþti. Hürmetle anýyorum onu. Günlerdir Brusella denilen hayvan hastalýðýný "Afrika" gündemden düþürmüyor. Ýnsani duygularýný kaybetmiþ yöneticiler, inanýlmasý zor bir vurdumduymazlýk içindedirler. Yanlýþ bilgi ve raporlarla toplum kandýrýlýyor. Ruhlarýný þeytanlara kaptýrmýþlar vicdanlarýný çalýþtýramýyorlar. Yalakalýk, gammazlýk, beslemelik, hayasýzlýk, çapsýzlýk, korkaklýk, hainlik toplumu kasýp kavuruyor. Ýnsani duygularýný iþgalci þeytanlara satmamýþ "Afrika"nýn bir avuç onurlu yazarlarýnýn yazýlarý, ikazlarý, feryatlarý yazýk ki gaflet uykusuna yatýrýlan toplumu uyandýrmaya yetmiyor. Saðlýk Bakaný Sayýn Ahmet Gülle! Toplumu yalan raporlarla kandýrmayýn! Neler olduðunu mertçe topluma açýklayýn, aydýnlatýn onlarý. Yoksa kanser gibi ikinci bir brusella faciasý yaþatmak mý istiyorsunuz topluma? Çekin kirli siyasetinmizi saðlýk sorunlarýndan. Çevresi eþsiz güzellikler içindeki CT Hastanesini birilerine peþkeþ çekmek için, Güzelyurt'a hastane yapmak bahanesiyle ganimet araziler ararken... Devlet hastaneleri dökülüyor. Tavanlarý salkýk içleri azaca dolu. Döþemeler sökük, altlarý karýnca yuvasý. Çeþmeler paslý, tuvaletlerde hijyen yok. Doktorlarýmýz sýnýrlý çizgiler içinde çalýþmakta, bilgilerini, tecrübelerini geniþletecek olanaklara sahip deðildirler. Býrakýn Yakýn Doðu Hastanesi'yle cenkleþmeye! Ve çekin kirli siyasetinizi saðlýktan. GKK'dan Ali Çaðman ile ilgili açýklama (Dün TAK haber bülteninde yer alan GKK açýklamasýný aþaðýda aynen yayýnlýyoruz) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK) yükümlü Ali Çaðman'ýn bugün GATA'dan taburcu olduktan sonra ülkeye dönerek istirahatini evinde tamamlayacaðýný ve daha sonra da birliðine katýlacaðýný bildirdi. Çaðman'ýn birliðine katýldýktan sonra da GATA Psikiyatri Kliniði'nin tavsiyesi doðrultusunda Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'ne sevk edileceði kaydedildi. GKK'dan yapýlan açýklamada, bakaya þiddet tehdidi ve telefonla taciz suçlarýndan dolayý aranan yükümlü Ai Çaðman'ýn 18 Mart'ta yakalanmasý ile birlikte yaþanan süreçle ilgili bilgi verildi. Açýklamada, Çaðman'ýn polis tarafýndan 18 Mart günü yasal sýnýrlara tam uyularak yakalandýðý, gerekli tabip kontrolünden geçirilmesini müteakip Askerlik Yasasý'nýn 38'inci maddesi gereðince birliðine teslim edildiði belirtildi. Söz konusu personelin Eðitim Merkez Komutanlýðý'nda gerekli iþlemlerin yapýlmasýný müteakip, 19 Mart tarihinde hastaneye sevk edildiði, hafta sonuna denk gelen 21 ve 22 Mart günleri ailesi ile görüþtürüldüðü kaydedildi. Açýklamanýn devamýnda þu ifadeler yer aldý: "Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'nde KTÖS'TEN ÞEHÝT ERTUÐRUL ÝLKOKULU HAKKINDA AÇIKLAMA "OKULDAKÝ MEVCUT SORUNLAR HALA ÇÖZÜLMEDÝ. SENDÝKA ÖÐRENCÝLER ADINA ÝYÝ NÝYET GÖSTEREREK BU OKULDAKÝ GREVÝ ASKIYA ALDI" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'ndaki mevcut sorunlarýn hala çözülmediðini ancak sendikanýn öðrenciler adýna iyi niyet göstererek bu okuldaki grevi askýya aldýðýný açýkladý. Elcil, Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'ndaki eksikliklerin ve yanlýþlarýn kýsa sürede düzeltilmemesi halinde grevin bu kez "okul müdürünün görevden alýnmasý" temel talebiyle yeniden gündeme geleceðini duyurdu. Þener Elcil, ayrýca bu okuldaki "ek görevleri, faaliyetleri kabul etmeme ile ek ders doldurmama" yönündeki eylemin süreceðini açýkladý. PROTOKOL ÝMZALANDI Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý kaydetti: "Eðitim Bakanlýðý ile sendikamýz arasýnda Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda devam eden ve yönetime dayalý olan sorunlarýn çözümüyle ilgili bir UÇAK KAZASI Yardýmcý pilot psikolojik hastaymýþ KIZ ARKADAÞIYLA SORUN YAÞADIÐI ÖNE SÜRÜLEN YARDIMCI PÝLOTUN DOSYASINDA DÜZENLÝ DOKTOR MUAYENESÝ GEREKTÝREN "SIC" KODU BULUNDUÐU BELÝRTÝLDÝ Fransa'nýn güneyinde düþen Alman havayolu þirketi Lufthansa'ya ait Germanwings uçaðýný düþüþ anýnda kullanan 27 yaþýndaki yardýmcý pilot Andreas Lubitz'in psikolojik rahatsýzlýðý olduðu öne sürüldü. Alman Bild gazetesi, Lufthansa kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde, Lubitz'in pilotluk mesleðini öðrendiði sýrada psikolojik sorunlarý sebebiyle aylarca eðitimine ara verdiðini yazdý. Haberde, ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde bulunan Lufthansa'nýn uçuþ okulunda eðitim gören Lubitz'in bir süre "uçuþa elveriþli olmayanlar" listesinde yer aldýðý iddia edildi. Andreas Lubitz'in 1,5 yýl psikolojik tedavi gördüðü belirtilen haberde, pilot adayý Lubitz'in depresyon geçirmesi sebebiyle uçuþ derslerinde derecesinin düþürüldüðü, ancak okulu baþarýlýyla bitirdiði kaydedildi. Habere göre, 2008 yýlýnda pilotluk mesleðine baþlayan, Bremen ve Phoenix'te eðitim alan Andreas Lubitz'e 2009 yýlýnda da "azalan aðýr depresif dönem" geçirdiði teþhisi konuldu. Lubitz'in Federal Havacýlýk Dairesi'ndeki dosyasýnda "SIC" kodunun bulunduðu, bu kodun düzenli ve özel olarak doktor tarafýndan muayene gerektirdiði anlamý taþýdýðý ifade edildi. Haberde, Lubitz'in pilotluk lisansýnda da "SIC" kodu bulunduðu kaydedildi. yapýlan muayene ve tetkiklerinde, radyolojik olarak; 2012 yýlýnda geçirmiþ olduðu kazaya baðlý olarak oluþan boynundaki kýrýðýn iyileþtiði, omuriliðine basý yapmadýðý tespit edilmiþtir. Ancak fiziki muayene için hastayla yeterli iþbirliði kurulamadýðýndan, hakkýnda karar verilmek üzere GATA'ya sevkinin uygun olduðu yönünde Hastane Saðlýk Kurulu tarafýndan karar verilmiþtir. Anýlan personel, 23 Mart tarihinde refakatli olarak GATA'ya sevk edilmiþ, 2 günü de yatarak izlemeli olarak gerekli radyolojik ve diðer muayeneleri yapýlmýþ, bunlarýn neticesinde GATA Saðlýk Kurulu tarafýndan askerliðe elveriþli olduðuna dair karar alýnmýþtýr. Bununla birlikte, þahsýn kendi talebi de doðrultusunda sevk edildiði GATA Psikiyatri Kliniði'nden 10 gün istirahat verilmiþ, istirahati evinde geçirmesi ve istirahati bitiminde birliðinin bulunduðu bölgedeki bir hastahanede kontrol edilmesi tavsiye edilmiþtir. Er Ali Çaðman 27 Mart 2015 tarihinde, GATA'dan taburcu olmasýný müteakip adaya dönecek ve kalan istirahatini evinde geçirecektir. Er Ali çaðman þu anda asker bir þahýs olup, istirahatini tamamlamayý müteakip tekrar birliðine katýlacak ve GATA Psikiyatri Kliniði'nin tavsiyesi doðrultusunda Barýþ Ruh ve Sinir hastalýklarý hastanesine sevk edilecektir". görüþme oldu. Dün yapýlan görüþme sonucunda bir protokol imzalandý. Ýmzalanan protokolde, okul müdürünün, sorunun yaratýlmasýnýn temel sorumlusu olduðu bir kez daha kanýtlandý. Grevimizin askýya alýnmasý kararý, bakanlýkla imzalanan protokolde yer alan 27 Nisan tarihine yönelik deðil. Bu baðlamda Eðitim Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Denetim Raporu'nda da ortaya konan 'okuldaki eksiklikler ve yönetim yanlýþlarý', önümüzdeki en kýsa süreçte düzeltilmediði takdirde, okul müdürünün görevden alýnmasýyla ilgili temel talebimiz çerçevesinde grevimiz tekrardan yürürlüðe konacak. Sendikamýzýn, bu sürecin adým adým yakýn takipçisi olacaðýný ve öðretmenlerimizin bu okulumuz özelinde fakat tüm okullarýmýz için nitelikli eðitim adýna sergiledikleri mücadelenin sonuna dek arkasýnda olduðumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz." Yardýmcý pilot Andreas Lubitz'in olaydan önce kýz arkadaþýyla da sorun yaþadýðý iddia edilen haberde, yardýmcý pilotun bundan çok etkilendiði öne sürüldü. Haberde ayrýca, Lubitz'in komþularýnýn ifadeleri de yer aldý ve Lubitz'in küçükken hayalinin pilotluk yapmak olduðu aktarýldý. Polis, dün Düsseldorf ve Montabaur'da Lubitz'in yaþadýðý evlerde arama yapmýþtý. Arama sonucunda bilgisayar ve çok sayýda dokümana el koyulduðu ifade edildi. KOKPÝTTE ÝKÝ KÝÞÝ KURALI Öte yandan, kazanýn ardýndan birçok Alman havayolu þirketi, bundan sonra kokpitte iki kiþinin bulunmasý kuralýný getirme kararý aldý. Konunun bugün Federal Havacýlýk Dairesi'nde görüþüleceði ve kararýn hýzlý bir þekilde uygulanacaðý kaydedildi. Lufthansa'ya baðlý Germanwings havayolu þirketinin Airbus A320 tipi yolcu uçaðý salý günü Barcelona-Düsseldorf seferini yaparken Fransa'nýn güneyinde düþmüþtü. Uçaktaki altý uçuþ görevlisi ve 144 yolcudan kurtulan olmamýþtý. Uçaðýn ses kayýtlarýnýn incelenmesinin ardýndan Fransýz yetkililer, kaptan pilotun kokpitten çýktýktan sonra Lubitz'in "uçaðý bilinçli olarak alçalttýðýný" bildirmiþti. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir KABUL EDÝLEMEZ!.. Sebep her ne olursa olsun Kartal Harman'a yapýlan saldýrýyý kabul etmemiz mümkün deðildir... Bu saldýrý özellikle de yaptýðý bir haber ya da yazdýðý bir yazý yüzündense, durum bir o kadar daha ürkütücüdür... Bir insanýn görüþü yüzünden þiddete uðramasý korkunç bir þeydir... Ya da yaptýðý bir haber yüzünden... Tabii söylediðim gibi konunun ne olduðunu bilmiyoruz... Saldýrganlarýn kimlikleri belli deðil... Fakat belli olsa ne yazar!.. "Afrika Gazetesi"ne geçmiþte yapýlan saldýrýlarý unuttuk mu? Kendilerini ilerici olarak görenlerin "Afrika kendi kendini bombaladý" dedikleri günleri biz unutmadýk... Belki de bugün "Kartal kendi kendini yaraladý" diyenler de çýkacaktýr... Çünkü onlara göre bu ülkenin en "kahraman" kiþileri kendileri... Dün bu olaya basýn tarafýndan gerektiði kadar yer verilmedi... Yine bu meslekle uðraþan kiþiler tarafýndan bu olay gerektiði kadar ele alýnmadý... Fakat þunu bilmeliyiz ki, bu olay karþýsýnda sessiz kalýrsak, bunu yapan kiþilere "sorunlarýnýzý bu yöntemle çözünüz" demiþ oluruz... Ve onlara bir açýk kapý býrakýrýz... Onlar da, "sen bunu mu yazdýn" diyerek bizlere bir posta dayak atýp hastanelik eder... Örnek "Afrika Gazetesi"!.. Günlerce yayýn yapmasýna raðmen kimse kýlýný kýpýrdatmadý ve günün sonunda Afrika kurþunlandý... Peki, günün sonunda ne oldu? Çoðunluk içinden "oh, iyi oldu" dedi... Bazýlarý da olayý kýnamakla yetindi... Þimdi de durum öyle!.. Sadece "kýnýyoruz" diye paylaþýmlar yapýlýyor... Ýyi de kýnamakla bu iþler olmuyor ki! 'tan bu yana hala Kutlu Adalý'nýn "faili meþhur" kiþilerini kýnamakla yetiniyoruz yýlýndan beri hala Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet'in "faili meþhur" kiþilerini lanetlemekle uðraþýyoruz... Þimdilerde de konan bombalarý, sýkýlan kurþunlarý ve demirlerle yapýlan saldýrýlarý kýnýyoruz!.. Bakýnýz, tekrar yazýyorum, konu her ne isterse olsun bu kapýyý artýk açýk býrakmaktan vazgeçmeliyiz... Ve gereken tepkiyi en sert þekilde ortaya koymalýyýz... "Biz maðdur olduðumuzda diðerleri neredeydi" diyerek bir sonra ki hedef olma durumundan kurtulmalýyýz... Kiþi olarak ben de birçok kez tehdit aldým... Baskýya ve hakarete uðradým... Yarýn ayný durumun benim de baþýma gelmeyeceðinin hiçbir garantisi yok!.. Ya da sizlerin!.. Artýk "kýnama etkinliklerine" bir son vermeliyiz... Ve birilerinin keyfini beklemeden tepkiyi hep birlikte biz ortaya koymalýyýz... Deðerli dostlar, ben de birçok köþe yazarýnýn yazdýklarýný benimsemiyorum... Kartal da bunlardan bir tanesi... Bilmeliyiz ki kimsenin bizimle ayný fikirde olma zorunluluðu yok... Ve de herkesin karakteri kendine aittir... Kimisi aydýnlýk yoldan yürür, kimisi ise karanlýðý seçer!.. Fakat bunun karþýlýðý hiçbir zaman þiddet olmamalýdýr... Tekrardan Kartal'a buradan geçmiþ olsun diyorum... Ve bu olayýn derhal aydýnlatýlmasý gerektiðini vurguluyorum... Bu topraklarda yapýlan saldýrýlar artýk cezasýz kalmasýn!..

9 9 28 Mart 2015 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV TESTÝ ÇATLADI Çýrpýnýyorlar. Ama nafile. Her þey o kadar çýrýlçýplak ki. Dut yemiþ bülbüle dönen Davutoðlu'nun durumuysa þaka gibi. "Cumhurbaþkaný'yla aramýza kimse fitne sokamaz" diye kendini oradan oraya atýyor. Yandaþ tetikçilerbir baþka alem. Hâlâ laga luga edip duruyorlar. Konuþtukça gülünç oluyorlar. Tayyip 'Dolmabahçe deklarasyonu'na hayýr dedi. Kürt sorunu yok dedi. Arýnç, hükümet sözcüsü kimliðiyle dedi ki: "Cumhurbaþkaný þahsi görüþlerini dile getirmiþtir, biz hükümetiz." Arýnç, Erdoðan'a one minute çekiyordu. Ýktidarda bir 'çatlak'tý bu. Saray'a karþý 'ilk isyan'dý. Ama, ertesi gün yandaþ medyanýn manþetlerinde Arýnç yoktu. Manþetler, Saray'daki Sultan'a ayrýlmýþtý. Yandaþ köþeler, tetikçiler þaþkýndý. Ne kadar üstünü örtmeye çalýþýrsanýz çalýþýn. Testi çatladý! Bu testi su tutmaz. Saray'daki Sultan'la Türkiye daha kötüye gider. Çünkü o, tek adam olmak istiyor. Demokrasiyle, özgürlüklerle baðýný koparmýþ bir tek adam... Peþine takýlacak mýsýnýz? Hasan CEMAL (T24) TARÝH 4 MART 2015 Özkan Yorgancýoðlu yaptýðý açýklamalarda iki partinin iþbirliðinin sýradan bir iþbirliði olmadýðýný, bütün yerel yönetimler yanýnda özellikle CTP'ye ait belediyelerin elinden alýnmasýna yönelik olduðunu söyledi... Gözden kaçmayanlar... ÖNCE CAMÝ, SONRA CEMAAT Alsancak Belediyesi TC elçiliðinden aldýðý destekle, köye büyük bir cami yapacakmýþ. Yeniboðaziçi Belediyesi de TC Elçiliði'nden aldýðý destekle köyde bir cami olmasýna raðmen ikinci camiyi de köydeki eski Kilisenin yanýbaþýna, yani Kilisenin arazisine yapýyor. Mahallelinin Kaymakamlýða þikayet dilekçesi sunmasý ise iþe yaramadý Kim takar Kýbrýslý'nýn Kaymakamýný TC Valisi parayý bastýrdý mý, gelsin cami inþaatlarý Cemaati olmayan camiler yapýlýyor diye dert etmeyin Camileri yapanlar kýlýfýný da hazýrlar. Önce Cami yapýlýr, arkasýndan cemaat de gelir DÝPNOT ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Uzmanlara göre bahar yorgunluðu stresi yüksek kiþilerde ve çevre kirliliðinin yoðun olduðu bölgelerde, düzensiz ve stresli yaþama sahip olan bireylerde, kötü beslenenlerde sýk görülmektedir. "Bir zaman limiti içerisinde müzakere masasýnda yarým kalan iþleri bitirmek istiyorum." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... AYAKKABI KUTULARI YETMEDÝ TBMM'de görüþülen torba yasaya son dakika önergesiyle yeni bir düzenlemeye gidilerek Cumhurbaþkaný'na da örtülü ödenek getirilmiþ. Bu son dakika golüne CHP milletvekilleri sert tepki göstererek, örtülü ödenek önergesini kabul eden AKP'lilere "Davutoðlu'nun haberi var mý?" diye sormuþlar. Ayakkabý kutularý yetmedi anlaþýlan, bir de "örtülü" lazým Koskoca Sultan'ýn neden "örtülü"sü olmasýn! Eroðlu'nun bile var!!! AHA DÝYANELLOS VAR YA "2015 Dünya Tiyatro Günü'ne ne yazýk ki yine tiyatronun sergileneceði yeterli bir mekana sahip olamadan girdik." Mustafa AKINCI (Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý) Mao'nun "Gök kubbenin altýnda anarþi var koþullar mükemmel" sözlerini anýmsamak (mý?) Siyasetçi yukarý çýktýkça yalnýzlaþýr. Güç çürütür. Bunlar kliþeleþmiþ sözler. Ancak kliþe deyip geçmeyin, bir söz doðrulandýkça tekrarlanarak kliþeleþir. Bir tane daha: "Söz söylemek benim hakkým", "gökten zembille inmedim" gibi ifadelerle yetkilerinizi anýmsatmak durumunda kalýyorsanýz yetkileriniz kuþku altýndadýr, hatta onlarý kaybetme noktasýna yaklaþýyorsunuz demektir. AKP içinde yaþanmakta olanlarý izlerken aklýma bu kliþeler geldi. Erdoðan ve Arýnç arasýndaki atýþma, bunun Gökçek'in katýlýmýyla aldýðý biçim. Erdoðan'ýn Kürt sorunu üzerine çýkýþlarý. Bu sýrada Baþbakanýn, Akdoðan, Efkan Ala gibi Erdoðan'a çok yakýn isimlerin uzun süre sessiz KARÝKATÜR kalmýþ olmasý bir þeylerin dýþavurumu ama, neyin? Kimilerine göre, "iyi polis kötü polis senaryosu oynanýyor", kimilerine göre "çatlak derin". Çatlak var mýdýr, derin midir bilemem ama çoðunluðun desteðinden emin olan partiler böyle garip durumlara düþmezler. "Gezi"den bu yana AKP hükümetinin içinden farklý sesler çýkýyor. Ne "Gezi" olayýnýn travmasý atlatýldý ne de "17 Aralýk" skandalýnýn. Travma olaydan deðil, kiþinin olayýn içindeki çaresizliðinden kaynaklanýr, giderek kiþilik bozukluklarýna, paranoyaya yol açar. Karþýmýzdaki bir insan deðil de bir siyasi parti olunca bu semptomlar, irade bölünmesi, lider ile çevresi arasýnda bir çatlaðýn oluþmasý, Musa Kart liderliðin iktidarsýzlaþmasý, sürekli "ben þuyum ben buyum, öyle yetkim var böyle yetkim var" gibi sýkça tekrarlanmaya baþlayan "krizler", taraftarlarýn kafalarýnýn karýþmasý biçiminde karþýmýza çýkabilir. Liderler kendilerine türlü güçler atfedebilirler, halkla aralarýnda sihirli bir iliþki olduðuna inanabilirler. Gerçekteyse, etrafýndakiler "onlara siz lidersiniz" demeye devam ettikçe onlar liderdir. Halkla aralarýnda var olduðuna inandýklarý sihirli iliþkiyse Çavuþesku'nun son balkon konuþmasýnda olduðu gibi bir anda yok olabilir. Artýk kimsenin kendilerine lidersin demediðini, halkla arasýnda var olduðuna inandýðý iliþkinin çoktan yok olduðunu ise en son, toplumun çok üzerinde yaþayan, hep konuþan, anlatan ama dinlemeyen "lider" fark eder. AKP liderliðinin böyle bir yere geldiðini düþündüren belirtiler var. Entelijansiyasýnýn Osmanlý megalomanyasý ile "jeopolitik komplo" paranoyasý arasýnda gidip gelmeleri, bir haftadýr yaþananlarý, AKP hükümetinin, uluslararasý basýndaki imajýnýn artýk anlaþýlmaz, güvenilmez bir "þey"den, tehlikeli bir "þeye" dönüþmesi bu belirtiler içinde sayýlabilir. Bence en tipik örnekler, AKP içinde iki farklý yerde duran iki farklý aklýn yorumlarýnda ortaya çýktý. Deneyimli siyasetçi Bülent Arýnç, "Toplumun yüzde ellisi bizden nefret ediyor... Türkiye yönetilebilir bir ülke olmaktan çýkabilir" dedi. AKP'nin ve siyasal Ýslamýn entelektüellerinden, "içerden", Abdülkadir Selvi'ye göre "AK Parti'nin bir büyüsü vardý. Bu büyü bozuluyor... AKP bilmediði bir yere gidiyor." Seçimler yaklaþtýkça, bu belirtiler daha da artacak, bir olasýlýkla bunlara ekonomik sorunlar da eklenecek. Ortada, seçim stratejisi belirgin bir muhalefet partisi olsaydý, Mao'nun "Gök kubbenin altýnda anarþi var koþullar mükemmel" sözlerini anýmsar, seçimlerde, AKP'nin hükümetten düþme olasýlýklarýný hesaplamaya baþlardýk. Maalesef ortada böyle bir muhalefet partisi yok. AKP iktidarýnda siyaset "kötü sonsuza" (deðiþemeden devam ettiði için canavarlaþmaya baþlayan süreç) girmiþ gibi görünüyor. (Bu yazý Ergin Yýldýzoðlu'nun "Cumhuriyet"te yayýmlanan "AKP'nin Yeni Halleri" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 28 Mart 2015 Cumartesi Mahmut Anayasa Mare Monte'yi dozerle yýktýlar ya, millet eylem yapacakmýþ... Gocagarý tecavüze uðradýktan sonra kapýya kilit vurmaya benzer bu iþ... Verildiðinde kimsenin gýký çýkmadý, týpký yok edilen diðer deðerlerimiz gibi... Ne beklerdik yani? Mare Monteyi alanlarýn, "Ellemeyin lan, aynen kalsýn, burasýnýn Kýbrýslýlar için manevi deðeri var" demesini mi? Bu ne ilk, ne de son, daha donumuza kadar alacaklar, az biraz sabýr... Münür Rahvancýoðlu Süpermarketlerin vitrininde süslü, boyalý ve yaldýzlý ýþýklarýyla yalan saçan övünce bakýlýrsa da öyledir, içerde güvence arayan herkes için uydurulmuþ bir deyim vardýr; çalýþ, çalýþ, çalýþ! Lazým gelir kasada çalýþýrsýn, lazým gelir koli indirirsin, lazým gelir tezgâhý düzenlersin, lazým gelir reyon deðiþtirirsin, lazým geldiði yerde, lazým olduðundan fazla ve lazým olduðun için çalýþýrsýn.. Övüncün patronuna lazým olduðun kadardýr Ve bir gün, her canlý gibi, lazým olmamayý da tadarsýn Ama kaderdir, ve bu iþin fýtratýnda vardýr dememek için, önce güven.. Sonra çalýþ.. Övünç, seni külüstür bir pazartesiye uydurmak için devletin uydurduðu bir marþ sistemidir, basma Yalnýzca sen deðil, çocuðun da ezilir. Ezilme Önce güven.. Sonra çalýþ Celal Özkýzan Sendikasýz emekçi çalýþtýrmak suçtur! patronlar suçludur, devletse suç ortaðýdýr! özelde sendikalaþma, bu ülkenin en acil gündemlerinden ve en yakýcý sorunlarýndan biridir! "Yoksul cebini bilirler.. Aç kalmýþ midenin gurultusunu te uzaktan duyarlar Onlar bu yüzden azdýr.. Ve senden bu yüzden milyonlarca var.. Çeliþki fena halde midemizi guruldatýr ki dünyada onlarýn deðil bizim güvencemizin çalýþmasý lazýmdýr Güvencemiz kollarýmýzdýr ve biz kollarýmýzý güvende çalýþtýrmazsak onlarýn düzeni çalýþamaz! Fabrikalar çalýþamaz.. Süpermarketler çalýþamaz.. Patronun çalýþamaz.. Paranýn koldan daha kuvvetli olduðu bir yaðma düzeni yalanýdýr, ve tarihin seyrini akýttýðýn terden çocuðunun geleceðine kadar yeniden ýslatýp kurutacak olan senin bu yalana ortak olup olmayacaðýnla ilgilidir..! Eðer bir gün illa övünmek istiyorsan, kollarýnýn saðladýðý kuvvetle dünyayý yerinden kaldýrdýðýn ( her gün binlerce kez bunu yapýyorsun ve farkýnda deðilsin) onurlu pazartesiler için övün.. Çünkü, öðün övünden daha büyüktür.. Çünkü midesi açtýr, evde çocuðu açtýr, üç beþ kuþaktýr açtýr..! Bir iþçi, bir patron, bir anne, bir çocuk, bir insan, bir dünya çalýþkan olmayabilir ama onur daima çalýþkandýr Sahip çýk.. Kolunla " Ülker Fahri Bugünkü Kýbrýs Gazetesi'nde gençlerimizin gelmiþ olduðu durumu gözler önüne seren bir haber. Bu olay bir SOSYAL SORUN olup hükümetin ilgili dairesi mutlaka tedbir almalýdýr. Haber þu: Alkollü 4 genç, Maðusa surlar içinde bulunan 3 iþ yerine ve 1 araca saldýrdý, camlarý kýrdý. Çirkin olay sonrasý esnaf güvenlik isterken, Gençlerin açýklamasý ilginç "ÝÇKÝLÝYDÝK ALEM YAPTIK" Gençlerimizin gelmiþ olduklarý sosyal bunalýmý görüyor musunuz? Muhtar Ömer Meraklý- Kalavaç'ta karasaban yapýmý Can Kýzýlgök Günsel Djemal Elüstün CTP MÝLLETVEKÝLLERÝNE ÇAÐRI Saygýdeðer Milletvekillerimiz ve Lefkoþa Kaymakamýmýz; Bu yazý yazmayý hiç istemiyordum. Gerçekten üzülerek ve mecburen yazdýðýmý belirtmek istiyorum çünkü ELYE'de yapýlan CB adayý Sn.SÝbel Siber'in köy gezilerinde yaþanan olaylarý bir çok kiþi yalanlýyor ve olayý orada yaþamayan Elyeli olmayan arkadaþlarýmýz bizi gördüklerinde (þahsen ben bunu bu gün Lefkoþa'da yaþadým) 'NERDESÝN BE YALANÇI ELYELÝ' diye sesleniyor. Oraya CTP'nin CB adayý konuþma yapmak için geldi. CTP'yi temsilen ve adayýnýza destek amaçlý olarak tüm KIBRIS TÜRK HALKININ tanýdýðý kiþiler olarak sizler de ordaydýnýz. Yaþanan olaylar özellikle Milletvekilleri ile oldu. Bizim 'HALK' olarak sizlerden o gece yaþananlardan dolayý açýklamalar istememizin en doðal hakkýmýz olduðunu düþünüyorum. Sosyal medya ile o gece hakkýnda yayýlan haberlerin sebebi ile ELYElilere yalancýlýk damgasý vurulmasýný ben kendime yediremediðim VE yakýþtýramadýðým için bu yazýyý sizlere yazma gereðini ve o gece hakkýnda açýklamalar yapmanýz talebinde bulduðumu belirtmek isterim. Eminim ki bu damgayý hiç bir ELYELÝ kardeþim kendine yediremez böylesi haksýz bir yere. ELYE'deki geceyi 'ÞEFFAF'lýðý ile birlikte ki ideolojisi 'SOSYAL DEMOKRASÝ' olan bir partinin temsilcilerisiniz ve bunu gerçek bir þekilde halka aktaracaðýnýza inanýyorum. Yaþanan geceyi ELYE halký olarak çok iyi biliyoruz ve bundan sizler de eminsiniz, zaten olaylarýn hangi boyutta ve ne þekilde geliþtiðini özellikle orada olanlar (CTP temsilcileri ve ELYE HALKI) çok iyi biliyor. Halk artýk dürüst ve güvenilir siyaset ve siyasetçi istiyor. Halka yapmýþ olacaðýnýz o gecenin 'GERÇEK' yaþananlarý hakkýnda açýklamalarýnýz sizin dürüstlüðünüzün kanýtý olacaktýr. sol/sað/din Þimdilerde nasýl birileri çýkar da AKEL'in sol kanat partisi olduðunu söyleyebilir. Onlarýn Kýbrýs siyasetinde cehalet derinliðiinin göstergesidir. Nasýl ki, hiçbir Milliyetçi parti sol kanat olamaz AKEL bir kaç oy alabilmek için büyükannelerini bile satar, onlar milliyetçidir...papazla din olmaz. Ýyi kederlenmeler. CTP nin de hemen hemen AKEL den bir farký yok þu son zamanlarda. Sað veya sol etiketine tutunmak kiþinin duygusal kimliðini yansýtýr. Bir kabileye ait olmak ve diðerine karþý kendini tanýmlamak. En azýndan her ilkeli özgür düþünen bireyin kabileyle hem fikir olmamasý gerekir. Sonuç olarak Kýbrýsta bu gün direnen sol parti yanýnda olmak hükümetin anti-yeniden bölüþümcü, anti-iþgal, anti-kemer sýkma, protestocu, grevci iþçilerin ayrýca kamu hizmeti, saðlýk ve refah devleti kampanyalarýný savunan sol partinin. Bu da sað ve sol'un önemli ayrýlýkla bölünmüþlüðünü gösteriyor Kýbrýs'ta ve uluslararasý politik arenada, solcular ve saðcýlar siyasi anlaþmazlýklarda kendilerini ayný tarafta bulmazlar örneðin; askeri müdahalede ve harcamalarda hemfikir olmazlar. Bir çok insanýn konu hakkýnda yayýlan görüþleri vardýr siyaset yelpazesinde. Burada tam bir saçmalýk var, sað ve sol kanadýn amacý insanlarý bölmektir, týpký din gibi... ve bizler koþuyoruz ardýndan. Lütfi Özter savaþýnda Ýngiliz Üslerine sýðýnan Kýbrýslýtürk çocuklarý Bumin Bezmen ÜÇÜNCÜ Kýbrýs kupa finalinde kupayý eze eze yak'ýn elinden aldýktan sonra, o futbol ve binlerce Lefke seyircisini görenler ne yapacaklarýný þaþýrdýlar adeta. Super kupa finalinde saha yüzlerce çevik kuvvet polisiyle dolduruldu. Lefke seyircisinin önüne dizilerek, tahrik etmekle 90 artý ikide takýmýmýz beraberliði yakalayýnca coþan seyircimiz acýmasýzca dövüldü, coplandý ve tutuklu arabasýna týkýlýp götürüldü. Oyun yarým saat durdu, ve bütün bu olaylardan sonra takýmýmýz da moral kalmadý ve macý kaybettik. Ardýndan yine YAK'la lig maçýnda Lefkoþa'da 1-0 öndeyken 28. dak kasýtlý olarak çift sarý karttan 10 kiþi kalýp hakem hatalarýyla yine kaybettik. Sýra geldi 3. maça. Cumartesi gün çeyrek finalde yine rakibimiz YAK. Ama bu defa elimizden uçup kaçamayacak. Ne hakemler ne federasyon kurtaramayacak onlarý. Tek hedemiz var onlarý kupanýn dýþýna itip büyük hem de en büyük olduðumuzu bir kez daha ispatlamak. yýldýzlarýmýza güvenim sonsuz! Taner Þah CY Dönülmez akþamýn ufkundayýz Vakit çok geç Bu son fasýldýr ey yoldaþ Nasýl geçersen geç Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle Geniþ kanatlarý boþlukta simsiyah açý var Ve ortasýnda güneþ doðmayan büyük kapýdan Geçince baþlayacak bitmeyen sükun bu gece Guruba karþý bu son bahçelerde keyfince ah Ya þevk içinde harap ol Ya aþk içinde gönül Ya yasemin açmalýdýr bahçemizde, yahut avroþillo Ah dönülmez akþamýn ufkundayýz vakit çok geç Salim Akbaþ Göç yasasýný kaldýracaðým.üçlü kararname tarihe karýþacak. KIB-TEK Özerkleþtirilecek. ÖZELLEÞTÝRME YASASINI iptal edeceðim.seçim ve halk oylamasý yasasýný düzenleyeceðim. Merkez Bankasý ve GKK baþýna Kýbrýslý bir Türk getireceðiz.polisi sivile baðlayacaðým diyerek hükümet oldun. Ama iki yüzlülük yaptýn sözünde durmadýn ELYE'DEN de kovuldunuz. Þimdide oy istiyorsunuz. Alacaksýnýz hiç gayleniz olmasýn ama neyi biliyor musunuz Abdullah Korkmazhan Daha düne kadar "Maraþ bütünlüklü çözümün parçasýdýr" diyerek yýllardýr adým atmayanlarýn bugün Maraþ'ý gündeme getirmesini samimi bulmuyorum. Ayrýca "Müzakereler baþlayýnca ve takvimlendirme yapýlýnca bir komite kurup bu komitede paralel bir þekilde Maraþ'ý da görüþebiliriz" demek Maraþ'ý yine müzakere sürecine hapsetmektir. Birileri yine kelime oyunlarý ile halkýn zekasýný hafife alýyor. En son bunu Anayasa deðiþikliði referandumunda yapmýþlar ve %63'lük halk tokadý yemiþlerdi. Samimi olun Kýbrýs Türk toplumu gonnara yemez...

11 28 Mart 2015 Cumartesi 11 GÜNEYDEN... "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" VATANDAÞI OLAN YABANCI UYRUKLULAR OTOMATÝK OLARAK VATANDAÞLIK ALACAK Rum Meclisi'ne, "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþýyla evli olan yabancý uyruklularýn otomatik olarak vatandaþ sayýlabilmesinin yolunu açan bir yasa tasarýsýnýn sunulacaðý bildirildi. Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Ýçiþleri Komitesi'nde dün yapýlan görüþmede ele alýnan yasa tasarýsýnýn, "Kýbrýs vatandaþlarý" ile evli olan yabancý uyruklularýn yasadýþý ikametgahçý sayýlmasýnýn ve sýnýr dýþý edilmesinin önlenmesini öngördüðünü yazdý. Gazete, mevcut yasa uyarýnca, 2013 yýlýndan bu yana, "Kýbrýslýyla" evli olup vatandaþlýk talebinde bulunan 500 kiþinin, "yasadýþý ikamet etme" gerekçesiyle ret cevabý aldýðýný kaydederken, bu rakama, farklý bir prosedürle vatandaþlýk almaya çalýþan yabancý uyruklu sayýsýnýn dahil olmadýðýný belirtti. Girne'de su günü nedeniyle farkýndalýk yürüyüþü Girne Belediyesi ve 23 Nisan Ýlkokulu iþbirliðinde 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle suyun önemi konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla yürüyüþü düzenlendi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre yürüyüþ dün saat 11.00'de baþladý. 23 Nisan Ýlkokulu öðrencileri, öðretmenleri eþliðinde, ellerinde "Damlaya damlaya yok olur", "Su demek hayat demek", "Suya sahip çýk", "Suyu boþa harcama", "Suyu kirletmek geleceði kirletmektir" yazýlý pankartlar ve su damlasýný andýran kostümleriyle, 23 Nisan Ýlkokulu'ndan Girne Belediye binasý önüne kadar yürüdü. 23 Nisan Ýlkokulu öðrencilerini ve öðretmenlerini belediye binasý önünde karþýlayan Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü ve 23 Nisan Ýlkokulu Müdürü Osman Fýrat konuþma yaptý. Ardýndan Baþkaný Güngördü, 23 Nisan Ýlkokulu Müdürü Osman Fýrat, bazý belediye meclis üyeleri, belediye çalýþanlarý ve öðretmenleri eþliðinde çocuklar çarþýya yürüdü. Akýncý'nýn 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü mesajý AKINCI: "2015 DÜNYA TÝYATRO GÜNÜ'NE NE YAZIK KÝ ÜLKEMÝZDE YÝNE TÝYATRONUN SERGÝLENECEÐÝ YETERLÝ BÝR MEKÂNA SAHÝP OLAMADAN GÝRDÝK" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý tüm tiyatro sanatçýlarý ve tiyatro sevenlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladý. Seçim Ofisi'nden yapýlan açýklamaya göre Akýncý 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, "2015 Dünya Tiyatro Günü'ne ne yazýk ki ülkemizde yine tiyatronun sergileneceði yeterli bir mekâna sahip olamadan girdik. Devlet Tiyatrolarý sanatçýlarýnýn hiç sahnesi yok, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu sanatçýlarý da yetersiz bir mekânda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu baðlamda, Lefkoþa Belediyesi'nin yarým kalmýþ tiyatro binasýnýn mümkün olan en kýsa sürede tamamlanmasý en büyük dileðimdir" dedi. Genellikle kalkýnma kavramýnýn bir takým ekonomik veriler ve rakamlarla izah edilmeye çalýþýldýðýný, hâlbuki toplumlarýn gerçek kalkýnmasýnýn salt rakamlardan ibaret olmadýðýný kaydeden Akýncý, "Kalkýnma, ekonominin yanýnda siyasal, sosyal ve kültürel boyutlarýyla bir bütündür. Özellikle kültür-sanat boyutu eksik olan geliþme, gerçek bir geliþme olarak nitelendirilemez" ifadelerini kullandý. Akýncý, bir Cumhurbaþkaný adayý olarak ülkemizde kültür-sanat alanýnda gerçek anlamda bir geliþmenin saðlanabilmesi, özerk kültür-sanat kurumunun oluþabilmesi için rehberlik anlamýnda üzerime düþen görevleri yapmak hedefinde olduðunu söyledi. Akýncý, "Umut ediyorum ki gelecek 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde özelde tiyatro, genelde kültür-sanat anlamýnda daha güzel bir tabloyu seslendirebilelim. Tüm tiyatro sanatçýlarýmýzýn Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun" dedi. RUM BANKALARINDAKÝ MEVDUAT MÝKTARINDA DÜÞÜÞ Rum bankalarýndaki mevduatlarýn her geçen ay azaldýðý bildirildi. Simerini gazetesi, bu yýlýn Þubat ayý rakamlarýna göre, mevduat miktarýnýn 46,5 milyar Euro olduðunu ve bu rakamýn, Ocak ayýna kýyasla 163,4 milyon Euro azalma gösterdiðini yazdý. MÝDESÝNDE KOKAÝNLE GELDÝ Portekiz vatandaþý 65 yaþýndaki bir kiþinin Çarþamba günü, midesinde kokainle Güney Kýbrýs'a girmeye çalýþýrken Baf Havaalanýnda yakalandýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Brüksel'den Güney Kýbrýs'a uçan Portekizlinin bir ihbar üzerine durdurularak üzerinin arandýðýný yazdý. Aramada üzerinde yasadýþý bir maddeye rastlanmamasý üzerine Portekizlinin Baf Genel Hastanesi'ne götürüldüðünü aktaran gazete, Portekizliye çekilen röntgende midesinde yabancý bir maddenin görüldüðünü belirtti. Daha sonra Portekizlinin midesindeki yabancý maddenin 5 gramýný vücudundan çýkardýðýný ve yapýlan incelemede bunun kokain olduðunun saptandýðýný kaydeden gazete, Portekizlinin tüm yabancý maddeyi vücudundan atana kadar hastanede tutulacaðýný aktardý. EL BOMBASI Fileleftheros gazetesi, Aleksis Mavromihalis'in evinin yakýnlarýnda, dün, kullanýlabilir durumda bir el bombasý tespit edildiðini yazdý. Þubat ayýnda Mavromihalis'in Strovolos'taki evininin önünde RPG'li (tanksavar) saldýrý gerçekleþtirildiðini ve 28 yaþýndaki korumasýnýn hayatýný kaybettiðini anýmsatan gazete, polisin olayla ilgili soruþturma baþlattýðýný belirtti. Habere göre el bombasýnýn Rum Milli Muhafýz Ordusu'na (RMMO) ait olup olmadýðý da araþtýrýlacak. GÜNDÜZ POLÝS AKÞAM HIRSIZ Baf'ta dün gece yarýsý saatlerinde hýrsýzlýk yapmaya çalýþtýðýndan þüphelenilen bir polisin tutuklandýðý haber verildi. Simerini gazetesi polisin, ihbar üzerine arkadaþlarý tarafýndan bir apartman önünde elinde keserle þüpheli davranýþlar sergilerken yakalandýðýný yazdý. Yakalandýðý sýrada eldiven ve bereli olduðu belirtilen polisin aracýnýn plakasýnýn da çamurla kaplanmýþ olduðunu kaydeden gazete, polisin, uyuþturucuyla ilgili bir araþtýrma nedeniyle bölgede bulunduðunu iddialarýnýn kabul edilmeyerek polis müdürlüðüne götürüldüðünü aktardý. HACIYEORGÝU, PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ LÝSTESÝNDEN ÇIKARILMASINI ÝSTEDÝ AKEL'in Avrupa Parlamentosu'ndaki Milletvekili Takis Hacýyeorgiu'nun, Avrupa Konseyi'nin 2002 yýlýnda almýþ olduðu, PKK'yý terör örgütü sayan kararý yeniden gözden geçirmesini istediði bildirildi.

12 12 28 Mart 2015 Cumartesi "2 yýlda bu iþi bitireceðim" diyen Eroðlu, þimdi de "Anastasiadis'in ayaklarý yere basarsa" diyor... Olmaz ki... Böyle de cýrlanmaz ki... Bizim Duvar Gandýr çocuðu da Eroðlu desin! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano KOPtuðu yerde kalsýn... Bunlara böyle lâzým! MUHABBETLÝLER EYLÝGDEN MARAZ DOÐAR -Vay be Kemal vay... O gadar söyledim saa diynemedin beni yahu... -Neyi be? -Aha sobayý... Acele acele galdýrddýn baa... Sogduydu seni sanki da... Gördün havalar ýsýndý ama yalançý ýsýnmaydý o... -Ne bileyim yahu ben. Bir tuhaf oldu bu sene. Havalar da þaþýrddý artýg. -Yog be caným. Senin huyundur bu. Dediðin dedik. Bazan bu Raziye'ciðin sesine da gulak ver. -E tamam yahu tamam. Napalým yani þimdi? Öldürünelim bir soba için? Gideyim getireyim da yakalým. -E ne arar? Lâmbasuyu yogdur ki içinde. Boþalddým temizledim galdýrdým. Aha böyle titiri çekerek oturacayýk televizyonun garþýsýnda. -Ma bu gadar üþün be Raziye? -E üþürüm yahu napayým. Benim ganým da seninki gibi guvadlý deðil ya... -E gel gýzým otur yanýma gýzdýrayým seni isdediðin gibi. Benden eyi soba mý aran? Ýki tayýkada 40 dereceye çýkarmassam ateþini o zaman... -Be Kemal? -Ha... -Yahu bunda bile aglýn belden aþþaða gider? -Yook... Hiç da öyle deðil Raziye. Yani aglýmda yoðusa bile sensin aglýma goyan. Ondan sora da yað gibi üsde çýkan... Eyligden maraz doðar deller ya... Asýl o hesap bizimki... TERZÝYE SORMALI Kürsüde coþkuyla konuþan politikacý bar bar baðýrýyordu: "Bana istedikleri kadar iftira etsinler. Ben kimseden bir kuruþ rüþvet almadým." Birden ceketinin ceplerini ters çevirdi: "Ýþte aziz vatandaþlarým, Tanrý çarpsýn ki, þu ceplere haram tek kuruþ girmedi." Dinleyenlerden biri seslendi: "Elbiseyi terziden yarým saat önce aldýnýz galiba!" Asmaaltý konuþmalarý -Günaydýn dedik ! -Günaydýn! -U... Sen miydin gelen? Al isgemleyi da otur... Bir ses ad gaveciye yabsýn gaveni da... -Saðol evde iþdim da çýgdým... Nedir ama okuduðun daldýn giddin gazeddaya... Ne günaydýn duyan ne biþey. Çog mühim haberler var galiba... -Yok yahu ne haberi... Eroðlu'nun malûm halleri iþde... -Nabdý gene? -Her giddiði yerde iki yýlda bitireceðim ben bu iþi demez miydi? -Evet... Millet da içinden annad da açýlýn derdi genne... Da o da herkesi inandýrdýðýný zanederdi. -Aynen öyle gardaccýðým. Þimdi da ne deyyor bak, o iki yýlda bitireceðim deyen adam... -Ne deyyor? -Anastasiadis'in ayaglarý yere basarsa bitermiþ bu iþ... -U... Þimdi öyle mi oldu? Söyleyim sana ne demegdir bu? Halký goyun yerine gomag demegdir. -E... Sence cevabý nedir bunun? -Cevap belli... Cevap Akýncý... Haftanýn Gýdýgýdýsý Özkan Yorgancýoðlu'nun "Kendi ayaklarý üstünde duran ekonomi yarattýk" þeklindeki sözleri, kargalarý bile güldüren komik içeriði nedeniyle bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... R. Ferrol M. F. (COSTA RÝKA) BÝRÝNCÝ SAYFA Franklin Roosevelt'in amansýz muhaliflerinden tanýnmýþ bir iþadamý her sabah New York þehrinin bir banliyösündeki evinden trenle New York Grand Central istasyonuna gelir gelmez perondaki gazeteciden bir New York Times satýn alýr ve birinci sayfaya bir göz attýktan sonra býrakýp gider. Gazeteci nihayet dayanamayarak sorar: "Beyim, gazeteyi satýn alýyor, ama sadece birinci sayfaya þöyle bir göz attýktan sonra býrakýp gidiyorsunuz. Sebebini sorabilir miyim? "Gazetenin ölenler sütununa bakýyorum", cevabýný verir adam. "Ama ölenler sütunu yirmi üçüncü sayfada." Adam: "Benim baktýðým herifin ölümü birinci sayfada verilecek" cevabýný verir. Fikrinin Fikri KENDÝ DEMODELÝÐÝNE BAKMAZ... Sibel Siber, ülkede kadýn siyasi parti baþkaný ve belediye baþkanýnýn olmamasýna dikkat çekmiþ. -Partisinin hükümetinde bile bir kadýn bakan olmadýðýný unuttu galiba! BM, müzakerelere müdahalede bulunacakmýþ. -Anlamadým... Bugüne kadar yaptýðý neydi peki? Sibel Siber, "Kendi kimliðimizle dünyanýn bir parçasý olmak istiyoruz" demiþ. -Türkiye'nin bir parçasý olmak yetmedi deðil mi? Erdoðan bile senin kimliðini tanýmýyor, dünya nasýl tanýsýn Sibel haným? Derviþ Eroðlu, Anastasiadis'in ayaklarý yere basarsa sorunun çözüleceðini söylüyor. -E hani sen 2 yýlda bu iþi bitireceðim diyordun? Þimdi Anastasiadis'in ayaklarý yere basarsa oldu?! Yeni santralle elektrik ucuzlayacakmýþ. -Ýnananýn da... Sibel Siber "40 yýllýk Akýncýlar yolu sorununu 2 ayda çözdük" demiþ. -Henüz proje aþamasýnda bir soruna çözülmüþ gözüyle bakmak ne kadar etik Sibel haným? Ýnsan dýþkýsýnda altýn varmýþ. -Desenize her gün altýn yapýp sifonu çekiyoruz! Eroðlu, "Rumlarýn aþýrý istekleri var" demiþ. -Ama ne kadar aþýrý olsa, Türklerinki kadar olamaz. UBP CAS çadýrýný ziyaret etmiþ. -Eðer o CAS çalýþanlarý UBP gibi bir partiden medet umuyorlarsa diyecek bir þey yok. Ama eðer denize düþen yýlana sarýlýr diyorlarsa buna da eyvallah... Hükümet son 3 ayda Aydýn Denktaþ, Hakký Atun, Suna Hasipoðlu, Deðer Denktaþ ve Ali Rýza Usluer'e toplam 118,423,24 TL yardýmda bulunmuþ. -Küçük Melisa'nýn tedavisi için 30 bin lirayý esirgeyenlerin hovardalýðýna bakýn... Bir de gerçekten yardýma muhtaç insanlarýn durumuna... Eroðlu "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez sözü demode oldu" demiþ. -Alýn size demodeden bir demode yorumu... Sibel Siber, "Yüzde birin altýndaki adaylarla TV programýna katýlmam" demiþ. -Halkçý adaya bakýn... Rakiplerini adam yerine bile koymuyor! Ýnsan dýþkýsýnda diðer metaller yanýnda altýn da varmýþ... Hade gene iyisiniz. Bundan sonra daha çok yeyip daha çok yapmaya bakýn...

13 28 Mart 2015 Cumartesi 13 "KIZILDERE'DEN GÜNÜMÜZE MÜCADELE" KORHAN SON YOLCULUÐUNA UÐURLANDI- Meclis eski baþkanlarýndan, eski bakan ve büyükelçi Oðuz Ramadan Korhan, dün Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen devlet töreninin ardýndan son yolculuðuna uðurlandý. Korhan'ýn naaþý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi morgundan törenle alýnarak Meclis'e getirildi. Meclis avlusundaki devlet töreni saat 11.00'de saygý duruþuyla baþladý. Törende Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Meclis Baþkaný Sibel Siber birer konuþma yaparak Korhan'a rahmet, ailesine, yakýnlarýna, sevenlerine ve Kýbrýs Türk halkýna baþsaðlýðý diledi. Konuþmalarýn ardýndan Korhan için saygý geçiþi yapýldý. Daha sonra ise Lefkoþa mezarlýðýna defnedildi. Türkiye'de Kýzýldere'de 1972 yýlýnda öldürülen 10 devrimci, pazartesi akþamý düzenlenecek etkinlikle anýlýyor. "68 ve 78 Kuþaðý Devrimciler" tarafýndan organize edilen ve Devrimci Yol Merkez Komite üyelerinden Mahmut Memduh Uyan'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý "Kýzýldere'den günümüze mücadele" konulu etkinliðin moderatörlüðünü Halil Paþa yapacak Etkinlik, 30 Mart Pazartesi saat 18.30'da Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) lokalinde yer alacak. Deniz Gezmiþ, Yusuf Arslan ve Hüseyin Ýnan'ýn idamýný engellemeye çalýþan Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ertan Saruhan, Sinan Kazým Özüdoðru, Hüdai Arýkan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Yýlmaz ve Ahmet Atasoy 43 yýl önce, 30 Mart 1972'de Tokat'ýn Niksar ilçesine baðlý Kýzýldere köyünde güvenlik güçlerince öldürülmüþtü. HAYKO BAÐDAT ÝLE SÖYLEÞÝ Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin düzenlediði sohbet etkinlikleri bugün akþam, gazeteci-yazar Hayko Baðdat'ýn konuk olacaðý söyleþi ile baþlýyor.naci Talat Vakfý'nda, saat 19.30'da baþlayacak ve Doç. Dr Ali Dayýoðlu'nun moderatörlüðünü yapacaðý söyleþide "azýnlýklar" konusu irdelenecek.dome Otel'in katkýlarýyla gerçekleþecek sohbet etkinliði, halka açýk olacak. "KALKANLI ANIT ZEYTÝN AÐAÇLARI GEZÝSÝ" DÜNYA TÝYATRO GÜNÜ- Boran Kültür Merkezi tiyatro ekibi Tiyatro Emek, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle dün sabah erken saatlerde Lefkoþa'da Baþbakanlýk ýþýklarýnda pankart açýp bildiri daðýttý. Tiyatro Emek'ten yapýlan açýklamaya göre, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun" yazýlý pankart açan Tiyatro Emek gönüllüleri, ekmek adalet ve özgürlük için emekten yana ezilenlerden yana devrimci sanat üretiminin Tiyatro Emek'in varlýk sebebi olduðunu belirttiler ve mücadelelerine nefes aldýklarý tüm ömür boyu devam edeceklerinin altýný çizdiler. Ekip ayrýca 30 Mart Pazartesi akþamý saat 20.00'da Gönyeli Belediyesi binasýnda son kez sahne alacak "Zengin Mutfaðý" oyunu için el bildirisi de daðýttý. Tiyatro Emek adýna açýklama yapan Fatih Çoker, emekten, sosyalizmden, insanlýktan yana tüm devrimci sanat dallarýnýn ve devrimci sanatçýlarýn direniþinin sanat ve tiyatroyla sürdüðünü belirterek, emeðin kültür ve sanatýnýn kazanacaðýný vurguladý. "Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Gezisi", Pazar günü yapýlýyor.kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koruma Birliði Baþkaný Osman Kaþ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, gezi; Güzelyurt Belediyesi, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, Kalkanlý Muhtarlýðý, Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koruma Birliði, Kalkanlý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ve Kalkanlý Spor Kulübü iþbirliðiyle yapýlacak.

14 14 28 Mart 2015 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Akdeniz Eczanesi: Atatürk Cad. (Lefkoþa Türk Belediyesi YoluBelça Market Yaný) Yeniþehir Tel: Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Ada Eczanesi: Salamis Yolu-Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Emin Eczanesi: No:136/ C Girne Alsancak Yolu Ýleli Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Kamulaþtýrma. 1 2 Çayýr. 2-Tanzimat'tan önce Osmanlý 1 imparatorluðunun müslüman olmayan 2 uyruklarý. Bir iþi yapýp yapmamaya karar 3 verme gücü. 3-Ýnsan ve toplumla ilgili her 4 tür olayý konu alarak abartýlý bir biçimde 5 belirten, düþündürücü ve güldürücü resim. 6 4-Üstten saða doðru eðik olan basým harfi. 7 Ters okunuþu "Bir emir". 5-Anlam 8 bakýmýndan birbirleriyle ilgili 9 cümleleri birbirine baðlar. Binek hayvaný. 10 Eski dilde "Parasý, malý çok olan, zengin 11 kimse" için kullanýlýrdý. 6-Kuzu sesi. Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Japonya'da intihar uçaðý. 7-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Bir nota. Bir tür yaban mersini. 8-Karýþýklýk, karýþýk olma durumu. Harf okunuþu. 9-Kullanma süresi. Ters okunuþu "Ticarette, kullanýlmasý hemen mümkün olan para". 10-Ýyi nitelikte olmayan, kötü. Dostluðu ve baðlýlýðý içten olan kimseler için kullanýlýr. 11-Ters okunuþu "Güldürmek, eðlendirmek amacýyla karþýsýndakini kýrmadan yapýlan hareket veya söylenen söz". Ters okunuþu "Birkaç kiþinin oturabileceði geniþlikte koltuk". Dünün çözümü Kafa kasmeyi ve cariyeliði savunan fizikçi IÞÝD'e katýlan ODTÜ'lüden dehþet anýlarý ODTÜ Fizik bölümü mezunu, Finlandiya'da yüksek lisans yapan Raþid Tuðral adlý genç, IÞÝD'e katýlýþýný ve orada yaþadýklarýný Facebook sayfasýndan yazdý. Kafa kesmeleri ve cariyeliði savunan Tuðral'ýn anlattýklarý kanlý örgüte Türkiye'den katýlýmlarýn hangi boyutlara vardýðýný gözler önüne seriyor. ODTÜ Fizik mezunu olan Raþid Tuðral, Finladiya'da yüksek lisans yaparken, IÞÝD'e katýlmaya karar verdiðini ve Türkiye'ye döndükten sonra Urfa üzerinden Suriye'ye geçerek IÞÝD saflarýna katýldýðýný yazdý. 'SOSYALÝSTLERÝN HAYALÝNÝ KURDUÐU DEVLET' Kendisini fotoðrafçý yaptýklarýný söyleyen Tuðral, "þeriat kýsmý hariç, burasý tam sosyalistlerin hayalini kurduðu devlet diyerekþunlarý yazýyor: "Burada herkese ihtiyaçlarý veriliyor ve hastane ücretsiz. Emirler ve mücahitler arasýnda çok fazla fark yok, aldýklarý ücret göründüðü kadarýyla ayný." KAFA KESME VE CARÝYELÝK SAVUNUSU YPG'DEN GANÝMET OLARAK ALINAN EV ODTÜ mezunu genç, cariyeleri ve kafa kesmeleri de þu sözlerle savunuyor: "Cariyelerin varlýðý doðru. Yezidilerin bir kýsmý cariye olarak alýnmýþ ve bunda Ýslam'a aykýrý bir þey yok. Burada sokak ortasýnda sürekli kafa kesilmiyor. Halk normal yaþayýþýný sürdürüyor. Videolardaki kafa kesme videolarý hakedene veriliyor. Onca masumu öldüren Nusayriler'e veya Amerika'nýn kölesi olmuþ Rafizi askerlerine bu tarz cezalarýn verilmesi normaldir. " Tuðral, Facebook sayfasýndan IÞÝD saflarýnda yaþadýklarýný "Hilafet topraklarýndan selamlar!" baþlýklý uzun bir propaganda metni þeklinde kaleme aldý. Tuðral, Suriye'ye geçiþini ve orada yaþadýklarýný ayrýntýlý bir þekilde anlatýyor. 10 Ocak'ta, Urfa'dan 'Ýslam Devleti' topraklarýna katýldýðýný belirten Tuðral, "YPG'den ganimet olarak alýnan bir evde kalmaya" baþladýklarýný yazýyor. Tuðral yaþadýklarý evde, Hollandalý, Doðu Türkistan'lý, Fransýz, Bangladeþli, Faslý, Kosovalý, Alman müslümanlarýn bulunduðunu aktarýyor. EVLENENLERE YARDIM Tuðral, IÞÝD'in elinde tuttuðu topraklardaki gündelik yaþama iliþkin de bilgiler veriyor: "Bekar mücahitlere aylýk 100 dolar veriyor ve bunlar 7 kiþilik evlerde kalýyorlar. 100 dolar haricinde yemek ihtiyacýkarþýlanýyor.evlenen arkadaþlara Devlet bir ev veriyor ve eþi ve çocuklarý için maddi destek veriyor. Mücahitler bir hafta izin ve bir hafta nöbet tutuyorlar fakat istisnai durumlarda izinler iptal edilebiliyor. Temizlik konusunda pek iyi deðil o yüzden hijyen konusunda takýntýlý olan arkadaþlar psikolojik olarak kendilerini alýþtýrsýnlar." CEMAATLER IÞÝD'E MÝLÝTAN TAÞIYOR Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ürkerek geri çekilir gibi olmak veya þaþýrýp duraklamak. Bir nota. 2-Bir araba markasý. Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. 3-Saçlarý düzeltmeye yarayan araç. Bilinen, tanýdýk olan. 4-Karþýlýk beklenilmeden yapýlan yardým. Birine, görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. 5-Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 6-bir þeyi bulmaya çalýþmak. Selenyum'un kýsaltmasý. 7-Ýlgilendiren, ilgili. Borazanýn çýkardýðý ses. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, aþama, merhale. 8-Ters okunuþu "Bazý hayvanlarýn, giyecek yapmak için iþlenmiþ postu". Banka ve her türlü piyango ikramiyeleri için "Çekme, çekiliþ" anlamýnda kullanýlýr. 9-Türk müziðinde bir makam. Býçak, kýlýç gibi kesici araçlarýn kabý. 10-Eski dilde "Ateþ". Dikdörtgen biçiminde, uç kýsmýnda yarým çembere benzeyen bir çýkýntýsý olan Roma mahkemesi. 11-Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. Belli bir yerle ilgili olan, mahalli. Tel Abyad þehrinde kaldýðý sýrada baþka Türkiyelilerle de karþýlaþtýðýný anlatan Tuðral, kendisine "kimin cemaatindensin" diye sorduklarýnda "ben ODTÜ'de birkaç arkadaþ takýlýyordum, diye cevap verince þaþýrdýlar" diyor. Rakka'da ve Humus'ta Þer'i eðitime alýndýðýný anlatan Tuðral, fiziksel eðitimi de anlatýyor. Tuðral'ýn facebook sayfasýnda, arkadaþlarýnýn "kesilmedik kafa kalmasýn" gibi mesajlarý dikkat çekiyor. ODTÜ MESCÝT TOPLULUÐU'NDA IÞÝD ÖRGÜTLENMESÝ KESÝLMÝÞ KAFA 'GANÝMETÝ' Tuðral yazýsýný kendisi gibi IÞÝD'e katýlacak gençlere tavsiyeler ve Kuran ile Hadislerden alýntýlarla sonlandýrýyor. Raþid Tuðral'ýn sayfasýndaki yorumlardan ODTÜ'deki Mescit Topluluðu'nda IÞÝD propagandasý yapýldýðý ve buradan IÞÝD'e katýlým çaðrýlarý yapýldýðý anlaþýlýyor. Bütün bunlar, kanlý örgüte Türkiye'den katýlýmýn nerelere ulaþtýðýný bir kez daha gözler önüne seriyor. (ilerihaber.org) ODTÜ mezunu genç, koþullarý þöyle anlatýyor: "Haftada bir koyun kesiliyordu ve sayýmýz 30 olduðu için haftanýn 4-5 günü yemekler etliydi. Her gün muz ve portakal ikram ediliyordu." Suriye Ordusu'ya girdikleri bir çatýþmayý da aktaran Tuðral, çatýþmalara gidenlerin imkan bulurlarsa öldürdükleri Suriyeli askerlerin kafalarýn kesip onlarý da getirdiklerini yazýyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16 16 28 Mart 2015 Cumartesi

17 28 Mart 2015 Cumartesi 17

18 18 28 Mart 2015 Cumartesi

19 28 Mart 2015 Cumartesi 19 TÝCARET ODASI GENEL KURULU BUGÜN TOPLANACAK Kýbrýs Türk Ticaret Odasý 52'nci Olaðan Genel Kurul Toplantýsý bugün yapýlacak. KTTO'dan yapýlan açýklamaya göre Genel Kurul toplantýsý, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda saat 10.00'da baþlayacak. Toplantýda Oda Baþkaný Fikri Toros Genel Kurul'a hitap edecek. Konuþmanýn ardýndan, Faaliyet ve Mali Raporlarýn takdimi ve aklanmasý gerçekleþtirilecek. Odanýn seçimleri 2 yýlda bir yapýldýðýndan yarýnki toplantýda seçim olamayacak. AFET VE ACÝL DURUM YÖNETÝMÝ SERTÝFÝKA PROGRAMI TAMAMLANDI Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti imkanlarýnýn maksimum düzeyde kullanýlacaðý "Sivil Savunma, Afet ve Acil Durumlara Milli Hazýrlýk Tatbikatý" öncesinde, bakanlýk, kurum ve kuruluþlara yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Sertifika Programý düzenlendi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Sertifika Programý'na; Baþbakanlýk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Bayýndýrlýk Satýlýk Meriç (Mora) Yenikent bölgesinde 9 dönüm arsa nitelikli arazi ve Çukurova (Kurumanastýr)'da bir dönüm içerisinde ev satýlýktýr. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Polis Genel Müdürlüðü, Merkez Kaymakamlýðý, Gazimaðusa Kaymakamlýðý, Güzelyurt Kaymakamlýðý, Lefkoþa Türk Belediyesi, Gazimaðusa Belediyesi, Meteoroloji Dairesi, Karayollarý Dairesi, Orman Dairesi ve Girne Amerikan Üniversitesi Acil Yardým Afet Yönetimi'nden temsilciler katýldý. Toplam 36 kiþinin katýldýðý sertifika programýnýn ardýndan, Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý'nda bugün düzenlenen törenle katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. TRAFÝK EÐÝTÝMLERÝ SÜRÜYOR- Polis Genel Müdürlüðüne (PGM) baðlý gezici trafik eðitim aracýyla, ilkokullarda trafik eðitimi verilmeye devam ediliyor. Polis Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, dün, Vadili Ýlkokulu bahçesine, eðitim parký kurularak öðrencilere uygulamalý trafik eðitimi verildi. Öðrencilere, PGM-Trafik Bölüm Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan, trafik kurallarý konusunda bilgilendirildikten sonra trafik uyarý levhalarý, bisiklet, seyyar trafik ýþýklarý ve çeþitli teçhizatlar ile donatýlmýþ trafik eðitim aracýyla tatbiki eðitim yaptýrýldý. MÜNHAL Part-time çalýþacak bayan eleman aranmaktadýr. Evin yanýnda bulunan lojmanda ücretsiz kalma imkâný bulunmaktadýr. Marmara bölgesi, Lefkoþa Not: Ehliyetli tercihimizdir. "KIBRIS'IN GEÇMÝÞÝNDE TREN YOLCULUÐU" Gazimaðusa'da 3 Nisan Cuma günü "Kýbrýs'ýn Geçmiþinde Tren Yolculuðu" konulu etkinlik düzenleniyor. Buðday Camii'nde saat 19.00'da baþlayacak etkinlikte, Kýbrýs'ta tren yolculuðuna ait fotoðraflar sergilenecek ve sunum yapýlacak. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre "Has Gýbrýslýlar" ile "Çocukluðumuzun Maðusalýlarý" isimli iki Facebook grubu tarafýndan düzenlenen etkinlik, Gazimaðusa Belediyesi'nin katkýlarýyla yapýlýyor. Etkinlikte, Kýbrýs'taki trenlerle ilgili fotoðraf arþivine sahip Mehmet Altuner, Kýbrýs'ta geçmiþte var olan tren yolculuðuyla ilgili sunum ve anlatým yapacak. ECE TEMELKURAN IÞIK KÝTABEVÝ'NE KONUK OLUYOR Türkiye'nin ünlü yazarlarýndan Ece Temelkuran, Iþýk Kitabevi'nin konuðu olarak KKTC'ye geliyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 Nisan Perþembe günü saat 20.00'de düzenlenecek imza ve söyleþide Kýbrýslý Türk kitapseverlerle buluþacak Temelkuran, Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götüren olaylarý iki çocuðun gözünden anlattýðý yeni romaný "Devir"i anlatacak. Ýzmir'de 1973'de doðan Ece Temelkuran, kadýn hareketi, siyasi tutuklu ve hükümlüler, Güneydoðu sorunu üzerine çalýþtý, röportajlar yaptý. Yurtiçinde ve dýþýnda çeþitli dergilerde yazýlar yazdý, CNN Türk'te muhabirlik yaptý. YARDIMCI BAYAN ARANIYOR Lefkoþa Yeniþehir bölgesinde saatleri arasýnda ev iþlerine yardýmcý olabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: KANATÇI HAYDAR (GÝRNE) ELEMAN ARANIYOR Ýþletmemizde çalýþacak salon servisi elemanlarý, paketçiler, temizlik elemanlarý ve ýzgara ustalarý alýnacaktýr. Adres: Mete Adanýr Cad. Karþýyaka Sok. No:2, Girne Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: Eleman aranýyor Büyükbaþ hayvan çiftliðine bay ve bayan eleman aranýyor Tel:

20 Þehit güreþçiler anýlýyor Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "2015 Büyükler Güreþ Ligi"ne ait "Þehit Güreþçiler Greko-Romen Güreþ Turnuvasý" bugün yapýlýyor. Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonu'nda saat 14.30'da gerçekleþecek tartýlar sonrasý güreþçiler, saat 15.00'te mindere çýkacak. Gözler Kupa maçlarýnda Pepsi Kýbrýs Kupasý çeyrek final karþýlaþmalarý bugün 4 bölgede oynanacak. Girne'de Yenicami- Lefke, Cihangir'de Doðan-Kaymaklý, Ruso'da Yeniboðaziçi- Yalova ve Maðusa'da Gençler Birliði- Mormenekþe maçlarý oynanacak Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Pepsi Kýbrýs Kupasý çeyrek final karþýlaþmalarý bugün dört bölgede oynanacak. KTFF yönetimi aldýðý kararla bu maçlara fazla ilgi gösterilmesi adýna giriþlerde üçret alýnmayacaðýný açýkladý. Karþýlaþmalarda kazanan takýmlar tur atlayacak. Maçlar saat 14.30'da baþlayacak. Günün programý ve hakemler: Girne, 20 Temmuz Stadý'nda Yenicami- Lefke: (Mehmet Malek) Cihangir Stadý'nda Doðan Türk Birliði- Küçük Kaymaklý (Fehim Dayý) Þehit Hüseyin Ruso Stadý'nda Yeniboðaziçi-Yalova (Kerem Eran) Dr.Fazýl Küçük Stadý Gençler Birliði- Mormenekþe (Serhan Þimþek) Engelsizler Yalova Sýnavýnda Türkiye Tekerlekli Basketbol Süper Ligi A mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý bugün Yalova Engelliler S.K takýmýný konuk edecek. Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda saat da baþlayacak maç BRT 2. Kanaldan naklen yayýnlayacak. Lig de 11 puanla 5. sýrada bulunan temsilcimiz ayni puanla 6.sýrada yer alan rakibine karþý oynayacaðý maça 3 idmanla hazýrlandý. Destek Varsa Engel Yok" sloganýyla geniþ bir taraftar kitlesinin, Cellocan þapkalarýyla genç taraftarlarýn desteði ile oynayacak temsilcimiz maça kaliteli bir oyun ve 3 puan hedefiyle çýkacak. Türkiye, Hollanda ile kader maçýna çýkacak Türkiye A Milli Futbol Takýmý, 2016 Avrupa Þampiyonasý Elemeleri A Grubu'ndaki 5. maçýnda bu akþam deplasmanda Hollanda ile karþýlaþacak. Amsterdam Arena'da 21.45'te baþlayacak maçý Alman hakem Felix Brych yönetecek. A Grubu'nda günün diðer maçlarýnda Kazakistan-Ýzlanda, Çek Cumhuriyeti- Letonya karþý karþýya gelecek. Türkiye bu maçý kazanýrsa gruptan çýkma þansý devam edecek. Ozanköy Spor Kulübü'nden kültür ve sanat atýlýmý Ozanköy Kulüp Baþkaný Ersan Kaþif bölgede sportif faaliyetin yanýnda kültür ve sanat dallarýnda da faaliyetler baþlatýp farklý kesimlere de imkan saðlayacaklarýný açýkladý. Ozanköy Kulübü'nin bünyesinde Ozanköy Sevgi Tiyatrosu (OSETSU) kuruldu. Güler Þen idaresinde tecrübeli bir kadro çalýþmalara baþladý (Necati Özsoy) Ozanköy Spor Kulübü sportif faalyetlerin yanýnda sanat ve kültür için de ilk adýmý attý. Kulüp Baþkaný Ersan Kaþif ve bazý yönetim kurulu üyeleri yaptýklarý basýn toplantýsýnda çalýþmalarý ve yeni projeleri hakkýnda bilgi verdiler. Kulüp çatýsý altýnda oluþturulan Ozanköy Sevgi Tiyatrosu (OSETSU) bölge insanýnýn kültür ve sanat dalýnda da faaliyet göstermesine imkan saðlayacak. Kulüp Baþkaný Ersan Kaþif yaptýðý basýn toplantýsýnda 3 yýl önce göreve gelirken projelerini ve yaptýklarýný anlattý. Tesislerin iyileþtirilmesi için %90 çalýþmalarýn tamamlandýðýný sadece soyunma odalarý için çalýþmalarý devam ettiðini gelecek sezona bunun da hazýr olacaðýný belirtti. Spor kulübüde tesisleþme ve altyapýnýn yanýsýra kültür ve sanat dallarýnda da çalýþmalar yaptýklarýný belirten Kaþif bunun lk adýmýný attýklarýný belirtti. Ülkemizin usta sanatçýlarýndan Güler Þen idaresinde Ozanköy Sevgi Tiyatrosu (OSETSU) kurduklarýný ve bunu resmen hayata geçirdiklerini belirtti. Ülkemizde yýllardýr tiyatro dalýnda hizmet veren tanýnmýþ isimlerden Güler Þen kendi bünyesindeki ekibi ile birlikte Ozanköy Sevgi Tiyatrosu'nu (OSETSU) hayata geçireceklerini ve yaklaþýk 2 aya kadar ilk gösterimi de sunacaklarýný ifade etti. Kýbrýs'a özgü bir kurgu olan "Domuzun Kuyruðu" isimli tiyatro çalýþmalarýnýn baþladýðýný ve bu oyunla birlikte Ozanköy'de sanat ve kültür dalýnda da bir heyecan baþlatmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti. Baþkan Kaþif amaçlarýnýn bölge halkýna hem spor hem de kültür sanat dallarýnda imkan saðlamak olduðunu Ozanköy Kulübü'nün temelinde önemli adýmlar atmanýn gururunu yaþadýklarýný belirtti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı