INSAN HAKLARI AÇI SINDAN INGILIZ DEVRIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INSAN HAKLARI AÇI SINDAN INGILIZ DEVRIMI"

Transkript

1 INSAN HAKLARI AÇI SINDAN INGILIZ DEVRIMI Muzaffer SENCER GİRİŞ tnsan haklannı gerçekleştirmek, ~da giderek kamplaşma ve uzlaşmaz1ıklardan annan insanlık toplumunun ortak çabalarının başında yer 8ı.ır. Bu çabalar, sayısız ~şkenlik gösteren dünya halklarının, insan haklaırı oda ~da benzer ülkü ve değerleri paylaşan evrensel bir toplum oluşturma yolunda büyük bir aşama göstermesini sağlamıştır. tnsan hakları alanında d~şik ve karşıt yaklaşımlar benimsemiş olan siyasal rejimlerin giderek birbirine yaklaştıaı çağımız dünyasında, bu alanda anlayış ve uygulama birliğine do~ önemli gelişmeler olmuştur. Bilindiği gibi,. «klasiklt haklar olarak adlandınlan kişi haklarıyla siyasal hakları öne çıkarmış olan Batı demokrasileri, uzun bir zaman diliminde toplumsal ve ekonomik haklara da yer verirken, ikinci grup haklan klasik hakların ön koşulu sayarak öncelikle tanıyıp koruyan sosyalist demokrasiler zamanla kişi hakları ve siyasal hakların yerini ve önemini kavrayan siyasal V~.toplumsal dönüşümlere uğramıştır. Böylelikle «hak ve özgürlüklerin bir J.iiilt anlayışı tüm dünyada: geçerlik kazanmış, insan hajklaruun yaşama geçi;. riimesi ve saygı görerek gözetilmesi, her toplum içininsaın1ık ailesinin saygın bir üyesi olabilmenin koşulu sayılmıştır. Ancak, insanlık acılı savaşımlar sonucun4a ulaşabilmiştir. toplumu bu aşamaya, uzun ve çileli bir yolda verdi~ Tarihsel gidiş, bu anlamda insan haklarımn kazanılma süreci olarak nitelenebilir. Genel bir 'bakışla insanlık serüvenini, insanın bağımlılık ve bas.. kılardan özgürleşme savaşımı ve bireyleşme süreci olarak anlamak olanaklıdır. tnsan, önce doğanın, giderek toplumun ve her türlü toplumsal kurum ve ilişkilerili egemenlik, baskı ve engellerinden kurtularak özgürleşmiş ve bugünkü hak ve özgürlüklerini alarak toplum karşısında özerk varlığı olan bir «birey» kimliği kazanmıştır. i İnsan haklarının kazanılması, aşamalı bir süreç içinde ve birbirini İZleyen devrimsel dönüşümlerle gerçekleşmiştir. Klasik haklar, Batı toplumun TODAIB B. ÖJretL;D:ı Uyesi

2 4 AMME IDAREst DERGtSt da 19. yüzyıla kadar süren aşamalı bir evrimle liberal demokrasilerde gerçekleşmiştir. Toplumsal ve ekonomik haklarsa, bir yandan Batı demokrasilerinde klasik haklar temeli üzerinde adım adım uygulamaya konurken, öte yandan kökten dönüşümlerle kurulan sosyalist demokrasilerde klasik haklara öncelik alarak kurumlaşmıştır. Başka bir deyişle, klasik haklar Batı toplumunda burjuvazinin öncülüğünde inonarşiye karşı verilen savaşımlarla kazanılırken, toplumsal ve ekonomik hakların tanınması klasik demokrasinin acımasız «özgür girişim ve yanşma» koşullannın haksızlık ve adaletsizliğine karşı girişilen toplumsal hareketler ve devrimler sonucu kazanılmıştır. Anılan gelişmeler, salt düşünsel yada ideolojik düzeyde kalmamış, başta hak belgeleri olmak üzere yasalar v,e anayasalarda anlatımını bulmuş ve sonunda insan hak ve özgürlüklerinin' gerçekten tanınıp güvenceye ba~landı~ koşullar, kurum ve kurullanyla işlerlik -Imzaııımıştır. Batı toplumuı:ıda insanın hak ve' özgürlükleriylebir birey olarak tanındı~ süreç, ilkece demokrasiningelişme sürecidir. Ilk kez klasik demokraside tüm insanların doğuştan özgür ve haklar bakımından eşit old~ bir üstün ilke olarak benimsenmiş ve uygulamaya konmuşıur... Mutlak monarşiden insan hak ve özgürlüklerine dayanan demokrasiye geçiş sürecini en tipik biçimiyle İngilter?'de izlemek olanaklıdır. Bu süreç feodal ilişkiler' içinde başlamış ancak genel çizgisiyle mutlak kıral1ıkla giderek güçlenen burjuvaıı.iarasındaki egemenlik savaşırnı olarak belirmiştir. Batı Avrupa'da tarihselolarak kapitalizme ilk geçen ülke olduğu içindir ki İngiltere'de bu sa"aşım en erken başlamış ve aşamalı bir evrimle 19. yüzyılda tamamlanmıştır. Ancak bunda, İngiliz feodalizminin Kıta Avrupası'na oranla daha güçsüz olması nedeniyle merkezi birli~n daha erken oluşmasının da rolü olmuştur. Buna karşılık Kıta Avrupası'nda, özellikle Fransa'da ulusal birliğin daha geç kurulmasına bağlı olarak burjuvaziyle feodallere dayanan monarşiarasındaki. sınıfsal savaşım gecikmiş ve sonunda bir devrimle noktalanmıştır.. Monarşiden klasik demokrasiye geçiş, Batı Avrupa'da parlamenter sistemin gelişmesi biçiminde ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, hiç de~i1se ö~tide, tüm insanların doğuştan getirdi~ hak ve özgürlükleriyle eşitl~ ilkesine dayanan klasik demokrasinin geliş'mesi, seçimle oluşturulan ve temsil niteli~ taşıyan parlamentonun oluşumsürecinde anlatımını bulmuştur. Kısacası, öteki ülkelerde olduğu gibi, İngiltere'de klasik demokrasinin gelişme süreci parlamenter sistemin evrim sürecidir. İngiltere'de parlamenter sistem giderek temsil niteliğini genişleten ve kıralın yetkilerini sınırlayan bir parlamentoya süreklilik kazandırma yolun.. daki uzun süreli savaşırnların sonucu olmuştur.

3 İNSAN HAKLALU AÇıSıNDAN İNGİLİZ DBVR.tMt 5 Tarihsel GeUıtfm S. yüzyılın ortalarında Batı Roma İmparatorluğu'nun egemenliğinden kurtulan İngiltere, Germen kökenli Sakson kırallık1arı döneminde yüzyıllar süren bir feodaloluşum sürecine girmiş ve ancak 11. yüzyılda feodal bir siyasal birliğe kavuşabilmiştir. İngiltere tahtı üzerinde hakkı olduğunu öne süren Normandiya (Fransa) dük:ü Fatih William (Guillaume) yönetiımiındeki Normaınıar, 1066 taırihindeki Hastings,savaşıyla Saıksonlan yenerek İngiliz adaılarını işgal etmiştir. Ele geçirilen topraklar, Norman kıralları tarafından kendi savaşciları olan soylular arasında vergi ve askerlik ödevi karşılığında paylaşılmıştır. Böylelikle 1ı. yüzyılda kurulan İngiliz siyasal birliği feodal bir yapı kazanmakla birlikte moı.ıarşinin derin izlerini de taşımıştır. Norman isti1aı1alj.1.ndan sonra gelişen,feodal düzende Sakson gelenekleri üzerinde parlamentonun tohumlanm taşıyan bir kurumun temelleri atılmıştır. Britanya adasında daha Sakson kırallıklan döneminde kıralm soylu şefiere danışma geleneği, Witan adını taşıyan meclislerle kurumlaşmıştır. Bu kurum kaynağını Germen kabilelerinin şefler toplanusı, geleneğinde bulmakla birlikte, feodal ilişkiler içinde gelişmiştir. Germen şeflerinin toplanma geleneği, feodal hukukta kıralın belli aralıklarla savaş ve vergi gibi önemli konularda olurlarmı almak üzere vasallanna. danışma uygulamasına dönüşmüştür. İngiltere'de GerIDen geleneğinden kaynaklanarak feodal toplumda gelişen bu danışma meclisleri, Normanlar döneminde «Magnum Concilium (Büyük Meclis)>> adım alarak öne çıkmıştır. Daha' Fatih William zamamnda varlıği' saptanan ve «Curla Regis» olarak da ad1andınlan bu Meclis, kıralın yılda üç kez belli yerlerde soylular ve yüksek düzeydeki din adamlanyla bir araya gelerek önemli konuları görüşmesi biçiminde işleyen bir kurumdur. Ayın çağda Fransa'da da benzeri görülen feodal bir kurum olarak' ükece senyörler ve,kilise ileri gelenlerinin uynıkja.rma karşı feodal bir görevi yerine getirmek üzere kıraiın başkanlığında toplanmalarmdan oluşan Magnum Concilium, bir danışma kurumu kimliğiyle İngiltere'ye yerleşmiştir. Görüldüğü üzere, İngiltere'de olduğu' gibi, Batı toplumlarında parlamentonun kökeni, Germenik bir geleneğe yeni biçimler kazandıran feodal ilişkilerdir. Eşitler arasında birincisi (en güçlüsü) olan kıral, üretim' aıraçiarının (toprağın) mülkiyetini elinde bulunduran ve bağımsız1ığım koruyan öteki senyörlere' danışarak otoritesini bir ölçüde onlarla paylaşmak zorunda kalmıştır. Bu damşma toplantılan belli aralıklarla yinelenerek danışma meclisi niteliğiyle kurumlaşmıştır. Giderek kapsamım ve gücünü artıracak olan bu meclis, başlangıçta henüz önemli konularda görüş bildiren ve kimi zaman yüksek yargı yeri olarak çalışan bir organ niteliğindedir.. Ancak' ıı. yüzyıl lngij.teresinde feodal soylulann merkezi otorite (kıral yada saray) karşısında giderek güçleruiıeleri ve kıra11a çıkar çatışmasına

4 6 AMME IDARESI DERGISI düşmeleri sonucu, kıral, yasama ve' yüıütme yetkilerinden çoğunu soylularla yada soylular ve din adaınjanndan oluşan meclislerle paylaşmak zorunda -' kalmıştır. Sözkonusu çatışma, özellikle feodal toplumun başlıca gelir kaynağı olan tanmsal vergilerin bölüşülmesi konusunda belimliş ve yüzyıllarca sürmüştür. Merkezi yönetimin giderek artan kamu giderlerini karşılamak amacıyla vergileri artırma yolundaki girişimlerine karşı feodal soyluların (lord y'ada baronların) yo~ direnmeleri sonunda, 13. yüzyılda kıralın yetkilerini sınırlandıran önemli bir gelişmeyle noktalanmıştır: Kıral (Yurtsuz) John (I. John)'un toprak vergilerini artırmak isteğine karşılık soyluların aldıkları ödün, 1215 yılında kıralın yetkilerini sınırlayan ilk yazılı sözleşme yada anaya~al belge niteli~de olan,magna Charta (Büyük Ferman)nın 1 imzalanması olmuştur. Magna cbarta Uyruklann hak ve özgürlüklerini dile getirerek güvenceye baidamaya çalışan 63 maddelik bu Ferman'la Kıral, egemenliğini baron adını taşıyan soylularla paylaşmak zorunda kalmıştır. Kıralla feodal soyluların karşılıklı görev ve yetkilerini sayan bu Fermanla kıralın otoritesi yasayla sınırlandınlmış ve kişilere (soyluiara) kimi hak ve özgürlükler tanınarak korunmak istenmiştir. Ferman'da hükme bağlanan konulardan ilki, Kırallık Meclisi'nin izni olmadıkça 'kıralın herhangi bir ad altında vergi salamayacağıdır. İkincisi ve daha da önemlisi bu belgeyle -belli bir kesim için de olsa- kişi özgürlü~ ve güvenliği tanınarak güvence altına alınmak istenmiştir. Buna göre, her toplum kesiminin kendi yargı kurulunun kararına yada yasaya dayanmadıkça bir özgür insanın yakalanması, tutuklanması, malına el konması, sürgüne gönderilmesi yada kötü bir davranışa u~ası yasaklanmıştır. üçüncü olarak kırallık görevlilerinin, kırallık yasalarını bilen, benimseyen ve onlara uyan kimselerden atanması, kısacası yöneticilerin yasalara saygılı davranması öngörülmüştür. Ferman ~anıdığı hak ve özgürlüklerin gözetilmesi- için 25 barondan oluşan ve aykın uygulamalar karşısında ger~de halkı arkasına alarak kırala i karşı zor kulla~acak olan bir denetim organı oluşturmuştur. Parlaımento 13. yüzyıl İngilteresi sözü geçen baranların haklarını genişletmek üzere yoğun savaşımlarına tanık olmuştur. Bu savaşımların başlıca amacı kıral karşısında, gerektikçe toplantıya çağrılan Büyük Meclis'in yetkilerini artırmak olmuştur. Başlangıçta tümüyle feodal bir yapıda olan Meclis, salt soylularla din adamlarının do(trudan katıldığı seçkinci kimliğini korumuştur. 1 tlk insan hakları belgesi olan bu Ferman, tam adıyla cmagna charta Libertatum (Büyük özgürlük Fermanı)»dır. Magna Charta'nın tam metni için bkz. A.l. Peaslee; COaeIItU.tLOaS of Nations, Vol. IV, s , Martınus Nijhoff, The Hague, Netherla::ıd, 1966.

5 İNSAN HAK.LAIU AÇıSıNDAN İNGtLlz DEVIUMt 7 Mcak daha Yurtsuz John döneminde kimi küçük mülk sahiplerinin de katılabildiii bu Meclis, III. Henry zamanında önemli bir yapısal d~şmeye uğramıştır yılında yeni bir vergilendirme amacıyla Meclis toplantıya çainldı~da soylular ve Kilise adamlarının yanısıra İngiltere'nin yönetsel bölümlerini oluşturan kolltluklmdan şöva1ye adıyla iki temsilcinin katılmasına karar verilmiş ve böylelikle bileşimi genişledi~ gibi temsilci nitelik kazanan Meclis, Dk kez parlamento adım almıştır. Kökence «parle (konuşma)>> sözünden türeyen ve konuşma amacıyla toplanma anlamına gelen Parlamento (Parliamentum) sözcüğü, tü:ıri feodal Avrupa'da, kıra1ın danışma amacıyla topladığı soylulardan oluşan meclisleri adlandırmak üzere kullanılmıştır. Ancak İngiltere'de anılan gelişmeler sonucu bu kurum giderek bugünkü parlamento doaruitusunda yapısal delişmelete u~ş ve zamanla süreklilikkazandığı gibi, daha temsiici bir mtelik almaya başlamıştır. 13. yüzyılda İngiltere'de parlamentoya tanınan yetkiler Avrupa'da derin yankılar yaratarak başta Papa olmak üzere ötekikıııajjaırca tepkiy1ıe karşılanırken, İngiliz kırallan, baronların güçlü desteainin yanısıra, vergi t0plamada sağladığı kolayhklardan ötüıii bu kurumu korumak zorunda kalmıştır yılından başlayarak belli aralıklarla toplanmayı sürdüren Parlamento. yerleşik bir kurum özellili kazanırken, temsil gücünü giderek artırmıştır. Parlamentonun 1261 ve 1264 tarihli toplantılarına kolltluklan temsil eden şc:ivalyelerin yanısıra ayrıcılıklı kent ve kasabaların temsilcileri,nin de katılmasına izin veı;ij.miş ve yüzyılm sonunda bu kurumun temsil niteliği daha da artmıştır yılında I. Bdward açtıat savaşı sürdürebilmek için yeni vergilere gereksinme duymuş ve bu amaçla topladığı parlamentoya, geleneksel kesimlerin yanısıra düşük konumlu.din adamları, kent ve kasabaların esnaf ve tüccar temsilcilerini de çabrmadan ötürii «örnek parlamento» adı verilmiştir. Böylelikle, 13. yüzyılınsonlarında henüz yeni gelişmeye başlayan kentli kesimler yada burjuvaji parlamentoda temsil edilme olanağı bulmuştur yılından baş1aya(aık 14. yüzyılda soylu1arla kent temsilci1eri ve din adamlan ayrı ayrı toplanmaya başlamış ve soylular Lordlar Kaınaırası(House of Lords), kent temsilcileriyse Avam Kamarasmda (House of Commons) toplanarak İngiltere'de günümüze kadar süregelen iki, meclisli sistemin temellerini atmıştır. Ayrı sınıfları temsil eden bu iki meclis, uzun süre üstünlük sağlamak üzere aralarında çelişmekle birlikte, kırallık yetkilerinin sınırlanması konusunda sıkı bir işbirlili yapmıştır. Ancak İngiltere tarihinde Parlamento'nun güçlenmesi, giderek Avam Kamarası'mn a~r basmasıyla olmuşttır. Bu Meclis, başta kontluklann temsilcileri olan şövalyelerin des. teline gereksinme duyan burjuvazinin toplumda giderek ön almasıyla Parla mento içinde etkinlik kazanmıştır.

6 8 AMME İDAR.ESt DERGİSı Monaırşt İngiltere'de henüz parliamento üstünlüğünü. elinde bulunduraıq soyluların egemenliği yılları arasındaki «Çifte Gül» savaşlanyla ağır bir darbe yemiştir. Toprak soylulannın güçlerini yitirmelerine yol açan bu savaşlar, kıralla parlamento ~rasındaki güç denges~. ~ıral1ar lehine bozulmasıyla sonuçlanmıştır:,. İngiltere tahtında hak savınd~ bul4dan (beyaz gül simgeli) Yorkailesiyle, (kırmızı gül simgeli) Lancaster ailesiarasındaki otuz yıllık savaş, ülkede büyük yıkımlara neden olduğu gibi, Norman kökenli soyluiann yok olması sonucunu doğurmuştur. Bu savaşlar, adı geçen iki aileninoluşturduğu Tudor hanedanının kırallığı ele geçirmesiyle sona ermiştir. Gül savaşlanyla kırailar karşısında soyluiann gücünü yitirmesi, İngiltere'de monarşinin güçlenerek ulusal birliğin kuru1ıiıasını sağlamıştır. Tudorlar zamanında İngiltere, köklü ekonomik ve toplumsal değişimlere uğrayarak: feodal toplumun çerçevesini aşmıştır. ÖzeUikle 15. yüzyılın ikinci yansında' hız kazanarak 16. yüzyılda topluma egemen olmaya başlayan kapitalist ilişkiler, feodal düzeni çözerken, özellikle hızla gelişen kent burjuvazisine toplumda üstünlük kazandırmıştır. Tudor yönetiminde ( ) İngiltere mutlak monarşiyle yönetilirken parlamento toplanmaya devam etmekle birlikte, kırıaj. karşısında giderek etkinliğini yitirmiştir. 16. yüzyılda VIII. Henry dönemiınde İngiltere Papa'ya başkaıldıraraık Katolik Kilisesinden aynlmış ve başında Kıra1ın bulunduğu Anglikan Kilisesi 2 'ni kurarak ülkede protestanlığın yolunu açmıştır. Kırallıkça el konan kilise topraklan satış yoluyla yeni' sınıflann eline geçmiş ve böylece kilisenin maddi üstünlüğü sona ererken kırda kapitalist ilişkiler hızla yayılmış ve tarımda yeni bir zengin çiftçi sınıf (yeomenry) giderek güçlenmiştir. 1558'de tahta çıkan 1. Ellzabeth döneminde protestanlık ülkeye kesin olarak yerleşmiş, yine bu dönemde' İngiltere kurduğu sömiligelerle dünya egemenliğinin temellerini atarken denizaşın ticarete açılarak toplumun her kesiminde kapitalizmin sınırsız gelişmesine tanık 01 murtur yılında Kırallık İskoçya kökenli Stuart hanedanına, geçmiştir. KıraliçeElizabeth'in yerine geçen 1. Jack, henüz geleneksel kimljğini koruyan feodal soylulann 3 desteğine dayanarak kırallann Tanndan aldığı otoritenin sınırsız olduğu görüşüyle yetkilerini parlamentoyla paylaşmaya yanaşmamıştır. Bu dönemden başlayarak merkezi yönetimin giderlerinin giderek a:r:tması nedeniyle halkın vergi yükününün ağırlaşması ve çeşitliüretim kollannda 2 An~iı'kan Kilisesi, Katoliıkılikten,,kaynaklanmakla bir1iıkte Rom.adan baiıms1z olan ve Hıristiyanlı~ın bgiliz Protestanh~ı içinde ulusal,bir kimlik kazanınasıyla oluşa n bir Kilise dir. Öğretide Katolik Kilisesindeb ayrıldı~ı başlıca nokta, inananlaradaha geniş bir yorum özgürliiaü tanımasıdır. " 3 Fransız aristokrasisinden farklı olarak İngiliz soyluları" genel olarak" toplumda yaygınlık kazanan kapitalist ilişkilere uyarlanmasım bilmiş, kapitalist ilişkiler temelinde soyluluk ayncabklannı konıyagelmiştir.

7 ınsan HAKL.ARI AÇıSıNDAN İNGİLİZ DEVR.İMİ 9 devletçe tekellerinin kurulması, başta burjuvazi olmak üzere halk kesim1.eri arasında hoşnutstizluğa yol açarken, kıral gelirlerini artırmak amacıyla feodal hakları yeniden canlandırma yoluna gitmiştir. -Böylelikle, eski feodal güçlerle işbirliği yapan kıranara burjuvazi arasındaki' çelişki ve çekişmeler. den ötürü, İngiltere tarihinin en kanlı olaylanna t~k olmuştur. Ekonomik ilişkilerin ve yeni sınıfların gelişmelerini önleyici politikasıyıa kıral, parlamentonun muhaılefetiyle karşılaşmış ve bu muha:lefet 1625'de tahta geçen I. Charles döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. I. Charles, giriştiği savaşı yürütmek için gereksindiği ödenekler nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü Avam Kamarası'nı iki kez kapatma yoluna gitmiş, üçüncü toplantıda istediği ödeneği aılınaj.da birlikte insan hakları alanında yeni bir gelişme niteliğinde olan bir belgeyi imzalamak zorunda kalmıştır. Kıralın' öngördüğü geliri sağlama karşılığında 1628'de onayladığı bu belge, Magna Charta'yla verilmiş hal4arı daha da genişleterek geliştiren Haklar Dilekçesi (Petition of Right)'dir. HaIdar Dllekçesi Haklar Dilekçesi'nde, «Lordlar ve Parlaımentodaıbiraıraya gelmiş olan topluluklar», I. Edward zamanında yürürlüğe konan yasayı4 anımsatarak yükümlülülerin oluru olmadan kıralın ver.gilendirme ve borçlanma yoluna gidemeyeceğini yada yardım parası isteyemeyeceğini vurgulamıştır. Yine aynı Dilekçe,,Magna Charta'daki hükümlere değinerek Kıralın hiçbir özgür kişiyi yargı karanna yadayasaya dayanmaksızın tutuklayıp özgürlüğünden yoksun bırakmayacağim yeniden dile getirmiştir. Bu bağlayıcı kurallara karşın, Kıralın yönetiminde olursuz vergilendirme ve bor.çlanma yoluna gidildiği, gerekçesiz ve haksız tutuklamalar yapıldığı, kontluklara gönderilen birliklerin halka yük olduğu, suçluların savaş yasaları uyannca gereği' gibi yargıliuımadan cezalandınıdığı belirtilerek Kıraldan yeni dileklerde bulunulmuştur. Buna göre, Parlamentonun genelonayı alınmadan hiç kimse ödünç, bağış, vergi yada benzeri bir ödeme4e bulunmaya zorlanamayacak ve böyle bir ödemeyi reddettiği gerekçesiyle kovuşturulup tutuklanamayacaktır. Kimse doğal yargıcı dışında bir olağanüstü yargı yerince yargılanıp cezalandınlamayacak ve askerler halkın evlerinde barındınlamayacaktır., Görüldüğü gibi, yasalara aykın uygu1a.maı1ara son verilmesıini di'leyen Haklar Dilekçesi, monarşi karşısında tüm uyruklann hak ve özgürlüğünü pekiştirirken, kıralın olağanüstü yetkilerini yadsımış ve parlamentonun izni olmadan bir ordu kurulmasına izin vermemiştir. s Haklar Dilekçesi'ni onaylayan kıral, bir süre sonra Parlamentoyu kapatarak on yılı aşkın bir süreyle bir daha toplantıya çağırmadığı gibi, mutlak bir yönetim uygulamıştır 4 ~dıgeçen yasa, 1297 tariıiım «İngiltere ÖzgürlükJeri Büyük Fermaı:iı»dır. S Peaslee, a.i.8., s. lq

8 10 AMME IDARESI DERGlst Bu dönemde Anglikan Kilisesi büyük bir güç kazanırken, başta köylüler olmak üzere halk ağır vergiler altında ezilmiştir. Karşılaştığı" ekonomik ve siyasal güçlükler karşısında Kıral 1640 yılında Parlamento'yu yeniden toplantıya çağırmışsa da, vergiierl yiikse1tme isteğikabul edilmediği için kısa bir süre sonra yeniden dağıtmıştır. Aynı yıl kendili~inden topıanarak 164S'e kadar süregelen ve başta burjuvazi olmak üzere yeni sınıfların egem~i~~n4e olan Parlamento, Kıralın yasadışı buyruklarına uyanların ölümle cezalandırılmasını karara ba~lamıştır. Böylelilde Haklar Dilekçesi'ne aykırı davramşlan ağır yaptınmıara ba~1ayan Avam Kamarası, giderek gücünü artıran kararlar almıştır. Kıral tarafından ç~nlmaya gerek olmadan Parlamentonun her üç yılda bir toplanması, ancak kendi kararıyla dağılması, vergilerin yine ancak bu organm. onayından sonra yükseltilmesi hükme Kıral tüm tekeller sona erdirilmiştir. tarafından verilmiş i Charles'ın Parlamento'da burjuvazi tarafından temsil edilen yenilikçi kanadı tasfiye girişimleri Avam Kamarası'mn sert tepkisiyle sonuçlanmıştır. Parlamento, bakanları atama, orduyu denetleme ve hükümetin politikasını yönetme yetkisini ilan etmiştir. Cromwell Devr1mt Kıraıla Parlamento arasındaki ba~lann kopması üzerine İngiltere, kıra.. lın idamıyla sonuçlanacak bir iç savaşa sürüklenmiştir. Ülkenin gelişmemiş olan Kuzey ve Batı kesimlerindeki feodaller tarafından desteklenen Kıral, 1642'de zengin çiftçiler ve burjuvaların öncülü~de özgür köyıüıer, zanaatçılar ve işçilerce desteklenen Parlamentoya karşı savaş açmıştır. Anglikan Kilisesi'nin başı ve «Tanrımn temsi1cisi»ı Kıral ve onun destekçisi feodaller ve Kilise karşısında «pilriten» parlamento ordusu, önce başansız olmuşsa da, giderek zengin çiftçi sınıfından olan Cromwell'in yöne-, timinde üstünlük sa~amış ve sonunda Kıralın ordusunu 1645'de Naseby'de ağır bir yenilgiye u~atmıştır. Ancak iç savaş daha bir süre devam etmiş, İskoçya'ya sı~ınmak zorunda kalan Kıral, 1647'de para kaxşılı~ 1ngiHzlere teslim edilmiştir. Savaşın zaferle sona ermesi üzerine, bu kez parlamento güçleri arasındaki sınıfsal ayrım gündeme gelmiştir. Parlamento içinde üstü.nlütü elinde bulunduran burjuvazi ve yeni zenginler,cromwell ordusunu oluşturan küçük köylü, zanaatçı ve yoksul ha1k. kesimleriniın köktenci istemlerine karşı orduyu dağıtmaya çalışmıştır. Orduyu oluşturan halk kesimleri arasında gelişen eşitlikçi hareket, din özgürlü~ün yanısıra, insanların do~ştan eşitli~i görüşünü savunarak toprak mülkiyeti aliuıındaki eşitsizliğin giderilmesini ve ayrıcalıkların kaldınlmasını amaçlamıştır. «Leveller (Eşitlikçi)>> olarak adlandırılan eşitlik.yandaşları, parlamentonun tüm özgür insanların oyuyla ve niili.ısa göre seçilmiş temsilcilerden oluşmasım ve özellikle yargı alanında kimi yasal ve toplumsal reformların yapılmasını istemiştir. Parlamentoyla eşitlikçiler arasında giderek sertleşen çelişki, ayaklanmış olan İrlanda ve müdahaleye hanr1anan İskoçya'nın yanısıra İngiltere ve

9 ınsan HAKLARI AÇıSıNDAN ıngiltz DEVRİMt ıı Galler'deki monarşi yandaşiarının yeniden baş kaldırmalanna ortam hazırlrud1ştır. Bu kargaşa ortamında Parlamentonun Kıralla bir anlaşmaya hazırlandı~ı sırada, ayaklanmalan bastıran Cromwell'in 1648'de' Londra'yı yeniden ele geçirerek kıralı tutuklamasından sonra, parlamentonun kıralcı üyeleri tasfiye edilmiştir. Geri kalan üyelerden oluşan Parlamento (Rump Parliament)'nun kurdu~ bir devrim ınahkemesi. Kıraılı yargılaya,mk Parlamentoya karşı savaş açmak suçuyla ölüme mahkum etmiştir. 1649'da I. Charles'ın idam edilmesinden sonra Parlamento, «Tanndan sonra gelen en üstün güç» ve «halkı nen yüksek gücii» olarak nitelenirken, Lord1ar Kamarası'na son verilmiş 've İngiltere'nin özgür bir Cumhuriyet (A Free Commonwealth) olduroı ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanına karşın ekononuk ve toplumsal istemleri gerçekleşemeyen eşitlikçi hareket, ihanete u~adı~ inancıyla başansız bir ayaklanma girişiminde buıunmuşsa da, girişimin bastınlması üzerine da~lmıştır. Küçük köylü ve zanaatçılarm eşitlikçi muhalefet hareketi, başarısızlı~a u~adıktan sonra yerini, bu kez işçi ve mülksüz köyıüıerin istemlerini dile getiren «kazıcılar (diggers)>>a bırakmıştır. «En rengin kadar en yoksulun da toprak üzerinde hakkı oldu~u» savunan Witstan1ey'İn önderliğinde kazıcılar, toprakta özel mülkiyete son veren bir düzen özlemindedir. Kazıcılara göre, «iç savaşta kıralla birlikte 'toprak soylulan da yenilgiye u~ıştır. Halkın zaferiyle özgürleşen ve halkın malı olan topraklar ekilmeyi (kazılmayı) beklemektedir.»' Kazıcılann bu görüşle ortak mülkiyete dayalı topluluklar oluşturma girişimlerinin askerleree bastınlması üzerine hareket giderek son bulmuştur. Kendisi de bir zengin çiftçi olan ve burjuvaziden güç alan Cromwell, İrlanda ayaklanmasını bastırdıktan sonra ordusundan ve halktan eşitlikçi radikal ögeleri tasfiye ederek Parlamentonun yeniden burjuvazinin egemenli~e girmesini sa~lamıştır. Bu kimli~yle Parlamento tarafından «Koruyucu Lord» ilan edilen Cromwell, 1658'deki ölümüne kadar İngiltere'yi par. lamentosuz yönetmiştir.6 ' Cromwell'in ölümünden sonra -artık feoda1lerle radikal halkkesimlerini tasfiye etmiş, olan burjuvazi, daha önce İskoçya'da kıralolarak tanınmış olan II. Charles'ı İngiltere'ye ça~rarak 1660'da tahta geçirmiştir. Bu yeni yönetimle İngiltere'nin eski yasalan yeniden yürürlü~ konmuş ve bir restorasyon dönemi başlamıştır. Ancak yeni kıtalın yasaları çi~eyen keyfi uyguhunalan, özellikle istedial vergilerin ağırlı~, kısa bir süre sonra yeni sınıftarla kırailık arasındaki çekişmelerin yeniden başlamasına yol açmıştır. Böylelikle gelenekselleşen bir yöntemle parlamento, kıralın her parasal istemine karşılık, yetkilerini sınırlayan yeni bir yasayı benimseyerek ödün vermesini sa~lamıştır Devrimi ve sonrası içinbkz. Christopher Hill, The EDgIISh RevolutloD 1640, Lawrence Wishart, London, I.

10 12 AMME lduesi DERGİSI Habeaa Corpus Yasası Bu belgelerden en önemlisi, bugün bile insan haklan alanında geçerli bir hukuk kuralını kıra1a kabul ettiren «Habeas Corpus»,belgesidir. 1679'00 kıral tarafından kabul edilen bu yasa, tüm İngiliz yurttaşlannı keyfi tutuklamadan ve bir güvenlik önlerni olarak uzun süre tutuklu bulundurulmaktan koruyagelmiştir. Kişi özgürlüğünü ve güvenli~ini koruyan bu belgeyle, - Kıralın uyruklanndan tutuklanan herhangi bir kimseye neyle suçlandı~nın yirmidört saat içinde yazılı olarak bildirilmesi, - İh:anet ve çok a~r suçlar dışında tutuklanan herkesin güvence parası karşılı~nda geçici olarak. salıverilmesi. - Tutuklanmasından sonra en geç yirmi gün içinde sanı~ kendisine yüklenen suçun varlı~ı ve ceza uygulamasının süregelmesi için yeterli kanıt bulunup bulunamadı~ı karara ba~ayacak bir mahkeme önüne çıkanlması, - Habeas Corpus'u çiğneyen her görevlinin zarar görene tazminat ödemesi hükme ba~anmıştır. Habeas Corpus'la İngiliz ceza yargılaması geleneğine daha önce yerleşmiş olan jüri. karşısına çıkarma uygulaması, tutuklanmadan başlayarak belli bir süreye ba~anmış ve güvenceye alınmıştır. Kıralın yetkilerini sınırlama yolundaki bütün bu gelişmelere karşın, monarşiyle Parlamento arasındaki çekişmeler II. Charles zamanında da sürmüş, Kıral protestanlığa sırt çevirdi~ gibi, P 1 ar1amentoyu mutlaık yönetimi için bir engel saymıştır. Bu gelişme, adıgeçen kıralm yerini alan ve 'aynı eğilimi sürdüren II. Jack döneminde yapılan bir Parlamento darbesiyle son bulmuştur. Parlamento tarafından tahta çıkmak üzere İngiltereye ça~lan Hollanda Stathouder (devlet başkanı) ve Orange Prensi William; ordusunca bile sevilmeyen II. Jack (James)'ın Fransaya kaçması üzerine 1688'de İngiltere kıralı olmuştur. «Şanlı Devrim (Glorious Revolution)>> olarak adlandırılan bu darbeyle gücünü geliştiren Parlamento, 1689'da yeni bir haklar belgesini kabul edip Kırala onaylatarak monarşinin mutlak otoritesine son derbeyi vurmuştur. Haldar Bildirisi Kıralm yetkilerine yeni sınırlar koyarakpar1amentoya ek güvenceler getiren ve yurttaşlara yeni özgürlükler tanıyan bu belge, Haklar Bildirisi (Bill of Rights)'dir. Lordlar ve Avam Kamara1annın ortaklaşa öne sürdü~ adıgeçen Bildiri, eski kıral II..James'i Protestan dinini, ülkenin özgür1ü~ü ve yasalarını çiğneyerek ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlamış ve kırallığı papacı1ıktan ve keyfi yönetimden kurtarmak amacıyla «Tannnın yüce elçisi» yeni kıralm çeşitli hak ve özgürlükleri onaylamasını sağlamıştır:

11 İNSAN HAKLARI AÇısıNDAN İNGİLlZ DEVRlMİ 13 Bildiri, herşeyden önce Parlamentonun onayı olmadan kıralın yasalan yürürlükten kaldırmasını ve kendini yasalardan yada yasalann yürütülmesinden bağışık saymasım yasadışı ilan etmiştir. Yine Bildiri'de özel ve ola ~anüstü mahkemelerin kurulması, Parlamento'nun onayı olmadan taht yaranna para toplanması da yaşadışı sayılmıştır. Kırala dilekçe verme hakkım güvenc-e}e ba~lay'an Bildiri, banş zamanında Parlamento'nun oluru alınmaıdan sürekli bir ordunun kurulması yada hazır bulundurulmasına izin vermemiştir. Bildiri'de protestanlara can güven1i~ sa~amak üzere silah taşıma izni verilirken, Parlamento seçimlerinin serbestli~ hükme ba~anmıştır. Bildiri'nin güvence altınaaldığı hak ve özgürlükler arasında konuşma özgürlü~, özellikle parlamentoda yapılan görüşmelerin soruşturma konusu yapılmaması ayrıca vıırgulanmıştır. Haklar Bildirisi'nin öteki hükümleriyle aşın güvenlik önlemleri ve ola ~andışı cezalar yasaklarurken, yargı kurulu (jüri) üyelerinin yasal yoldan atan.maian ve yargılamaya karışılmaması kuralı benimsenmiştir. Son olarak yasalann düzeltilmesi ve korunması amacıyla Parlamento'nun sık sık toplanması yasalaşmıştır.' Anayasa niteliğindeki bu belgeyle, kıralın yasaları hiçe saym~ı önlenerek Parlamentonun yasama yetkisine katılma ve yürütmeyi denetleme hakkı genişletilmiştir. Aynı zamanda: yine Parlamentonun oluşumu ve tartışma.. larının serbestliği güvenceye alınırken, sürekli ve düzenli toplanması kurala ba~anmıştır. Parlamentonun ola~dışı uygulamalar, mali yükümlülükler ve sürekli ordu kurulması konusundaki yetkileri tanınırken, yurttaşlara dilekçe hakkı ve can güvenliği sağlanmak istenmiştir. Kısacası, Haklar Bildirisiyle bir daha geri dönülmemek üzere yasama erki Parlamentonun elinde toplamrken, bu organ kıral ve hükümetini denetleyen bir güç olarak yürütmeden ayrılmıştır. 'Bu 'Bildiri İngiliz anayasal düzeninin oluşmasında önemli bir aşama olmakla birlikte, başka belgelerle tamamlanmıştır: Bildiriye dürüstçe bağlı kalan III. William'dan sonra tahtı katolik ve mutlakçı Stuartlara yeniden bırakmamak amacıyla Parlamento yeni bir belgeyi yasaj.aştırmıştır. Ardı1]1k Yasası Kıralın iktidarını daha da sımrlayan bu Belge 1701 tarihli «Establishment (Saptarna)>> yapa Settlement (Çözü.n:iıeme)>> yada «Succession Act (Ardıllık Yasası)>>dır. Bu yasayla, İngiltere tacım "taşıyacak olanların İngiliz Kilisesinden (protestan) olması öngörülmüş ve Parlamentonun onayı olmadan Kıralm savaş ilan etmesi yasaklanmıştır. - 7 Peaslee: Lg.y., s

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Dünya Tarihi. Ünite 1. 2. 3. 4.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Dünya Tarihi. Ünite 1. 2. 3. 4. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Dünya Tarihi Ünite 1. 2. 3. 4. 5 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1078 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR?

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? EĞİTİM BROŞÜRÜ DİZİSİ 1 2011 SENDİKA NEDİR? SENDİKA FEDARASYONU, SENDİKA ENTERNASYONALİZMİ NE DEMEKTİR? İşçilerin bir sınıf olarak burjuvaziye karşı örgütlü direnişi,

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

ISBN 975-7406-83-X Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mehmet HARMANCI Kd. Uzman

ISBN 975-7406-83-X Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mehmet HARMANCI Kd. Uzman GENEL ARAŞTIRMALAR İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) ÜLKE ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2006 Ankara TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) ÜLKE ARAŞTIRMASI

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH (İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ Mustafa ÇAKIR 19 Mayıs Üniversitesi mustafa.cakir@omu.edu.tr Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi mberzah@kocaeli.edu.tr Özet Basın

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.163-181 BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI Ertan BECEREN*, Gökhan KALAĞAN**

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır.

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır. Önsöz Tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikeleri iç içe barındırdığı, Ortadoğu da Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, Kürdistanın

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında Đnsan Haklarının Durumu Ahmet Özer * Özet: Küreselleşme süreci bir yandan dünyayı tek kutuplu bir hale getirirken, öte taraftan insan haklarını en çok korumakla

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK Erol Kurubaş GİRİŞ İnsan aklı, gerçekliği genelde hep verili dünyanın sundukları çerçevesinde algılama

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Murat ÖZVERİ Özet: İş Yasaları, Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Yasası, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık

Detaylı

Đran da Devrim ve Karşı-Devrim

Đran da Devrim ve Karşı-Devrim Đran da Devrim ve Karşı-Devrim Phill Marshall ĐÇĐNDEKĐLER Ek sözlük Giriş Đran da kapitalizm Kapitalizmin başlangıcı Bileşik ve eşitsiz gelişme Yeni işçi hareketi Sürekli devrim Kapitalizmin pekişmesi

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı