4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN"

Transkript

1 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA DE fi KL K YAPILMASI VE BAZI KAYIT VE filemlerden E T ME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN 229

2 43 Geçici Madde 1 - A) (4702 say l Kanunun 24'üncü maddesiyle de iflen paragraf, Yürürlük: ) Sekiz Geçici Madde 1 - (5035 Say l Kanun ile de ifltirilen f kra. Yürürlük Tarihi: tarihinden geçerli y ll k kesintisiz ilkö retim ile ortaö retim giderlerinde olmak üzere ) kullan lmak üzere, tarihine kadar afla da A) 1. 13/4/1994 tarihli ve 3984 say l Kanun uyar nca belirtilen ifllemler ve kâ tlar için e itim katk pay Radyo Televizyon Üst Kurulu taraf ndan yay n ödenir. kurulufllar n n reklam gelirlerinden al nan pay 1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak kadar ayr ca hesaplanacak tutarda e itim katk pay mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve 31/12/2010 tarihine kadar, Radyo Televizyon Üst belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurulu pay ile birlikte ödenir. Radyo Televizyon Üst Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden Kurulu taraf ndan tahsil edilen e itim katk paylar lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise ertesi ay n yirminci günü akflam na kadar beyan lira, edilerek ödenir say l Finansman Kanununa göre tafl t al m E itim katk pay n n tarh, tahakkuk ve tahsilinde vergisine tabi olan motorlu tafl tlar n kay t ve tescili ile ilgili mevzuat hükümleri ile 213 say l Vergi Usul devirlerinde lira, Kanunu ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil 3. (4783 say l Kanunun 12 inci maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )a) Süper Toto, Skor-Toto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. 2. a) 488 say l Damga Vergisi Kanununa ekli (1) say l tablonun IV-Makbuzlar ve di er ka tlar AÇIKLAMA Tahsil edilmekte olan e itime katk paylar n n yüzde yirmibeflinin tarihine kadar sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Millî E itim Bakanl pay olarak ayr lmas na yönelik düzenleme yap lm flt r. Belediyelere, Vergi Dairelerine ve SSK ya verilen beyanname ve bildirimlerden al nan e itime katk pay kald r lm flt r. 231

3 4. Silah, tafl ma ve bulundurma müsaade vesikalar için lira, kara avc l ruhsat tezkereleri için lira, 5. Hava yolu ile iç hat yolcu tafl mac l nda düzenlenen her bir bilet için lira, dönüfllü biletler için lira, 6. stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerin dörtte biri kadar ayr ca hesaplanacak tutar, 7. Cep telefonu sahipleri ad na tahakkuk ettirilen ayl k sabit tesis ücretleri kadar y lda bir defa olmak üzere ayr ca hesaplanan tutar ile adlar na GSM aboneli i tesis edilenlerden lira, tarih ve 3984 say l Kanun uyar nca Radyo Televizyon Üst Kurulu taraf ndan yay n kurulufllar n n reklam gelirlerinden al nan pay kadar ayr ca hesaplanacak tutarlar, b) Say sal Loto, fians Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, c) At yar fllar nda oynanan her bir bilet bedelinin yüzde 5 i oran nda hesaplanacak tutar (Bu suretle hesaplanan tutar liradan az olamaz.) bafll kl bölümünün (2) numaral f kras n n (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyar nca tahsil edilen damga vergisinin, b) 492 say l Harçlar Kanununa ekli (8) say l tarifenin VI-Meslek erbab na verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden al nacak harçlar bafll kl bölümünün (15) numaral f kras n n (a) ve (b) bentleri, (16) numaral f kras n n (a), (b) ve (c) bentleri ile Finansal faaliyet harçlar bafll kl XI inci bölümünün (10) numaral f kras hükümlerine göre tahsil edilen harçlar n, c) 6802 say l Gider Vergileri Kanununun 40 nc maddesine göre tahsil edilen flans oyunlar vergisinin, % 25 i, 31/12/2010 tarihine kadar sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Milli E itim Bakanl pay olarak ayr l r. Bu hükme göre ayr lan paylar, tahsil edildi i ay takip eden ay n son günü akflam na kadar Milli E itim Bakanl na ödenir., 3. (4783 say l Kanunun 12 inci maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )a) Süper Toto, Skor-Toto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, 232

4 say l Harçlar Kanununa ekli 4 say l tarifenin 1 numaral bölümünde belirtilen tapu ifllemlerinden harç mükellefiyeti do uran (492 say l Harçlar Kanunu ile di er kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate al nmaks z n) her bir ifllemin taraflar için ayr ayr lira, (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük ) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki tafl nmaz mallar, katma bütçeli kurulufllar n mülkiyetinde bulunan tafl nmaz mallar ile özel mülkiyete konu olup kifliler taraf ndan genel ve katma bütçeli kurulufllara ba fllanan tafl nmaz mallar hakk nda bu kurulufllar ile ba flta bulunan kifliler yönünden bu bent hükmü uygulanmaz. 10. Bu f kran n 3, 5 ve 7 numaral bentlerinde yer alan katk paylar katma de er vergisi matrah na dahil edilmez numaral bentte belirtilen e itim, katk pay mükellef veya sorumlular taraf ndan beyanname verme süresi içinde, 2 numaral bentte belirtilen katk pay tafl t al m vergisi mükellefleri taraf ndan bu vergiyle birlikte; 3 numaral bentte belirtilen katk pay kolon ve bilet bedeliyle birlikte, 4 numaral bentte belirtilen katk pay vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi b) Say sal Loto, fians Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, c) At yar fllar nda oynanan her bir bilet bedelinin yüzde 5 i oran nda hesaplanacak tutar (Bu suretle hesaplanan tutar liradan az olamaz.) 4. Silah, tafl ma ve bulundurma müsaade vesikalar için lira, kara avc l ruhsat tezkereleri için lira, 5. Hava yolu ile iç hat yolcu tafl mac l nda düzenlenen her bir bilet için lira, dönüfllü biletler için lira, 6. stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerin dörtte biri kadar ayr ca hesaplanacak tutar, 7. Cep telefonu sahipleri ad na tahakkuk ettirilen ayl k sabit tesis ücretleri kadar y lda bir defa olmak üzere ayr ca hesaplanan tutar ile adlar na GSM aboneli i tesis edilenlerden lira, tarih ve 3984 say l Kanun uyar nca Radyo Televizyon Üst Kurulu taraf ndan yay n kurulufllar n n reklam gelirlerinden al nan pay kadar ayr ca hesaplanacak tutarlar, 233

5 veya yenilenmesinden önce, 5 numaral bentte belirtilen katk pay bilet bedeliyle birlikte, 6 numaral bentte belirtilen katk pay stanbul Menkul K ymetler Borsas ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte, 7 numaral bentte belirtilen nispî pay (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri ne y lda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihi takip eden ayda, di erleri her y l n Ocak ay nda), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte, 8 numaral bentte belirtilen katk pay Radyo Televizyon Üst Kurulu pay ile birlikte, 9 numaral bentte belirtilen pay taraflarca ifllemden önce ödenir. 12. Belediyeler, müflterek bahis ve talih oyunlar nda bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava tafl mac l yapanlar taraf ndan bu f kraya göre bir ay içinde tahsil edilen, e itim katk paylar, ertesi ay n 20 nci günü akflam na kadar beyan edilerek ödenir. 13. Bakanlar Kurulu, bu f kran n 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaral bentlerinde yer alan tutarlar ayr ayr (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük say l Harçlar Kanununa ekli 4 say l tarifenin 1 numaral bölümünde belirtilen tapu ifllemlerinden harç mükellefiyeti do uran (492 say l Harçlar Kanunu ile di er kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate al nmaks z n) her bir ifllemin taraflar için ayr ayr lira, (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük ) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki tafl nmaz mallar, katma bütçeli kurulufllar n mülkiyetinde bulunan tafl nmaz mallar ile özel mülkiyete konu olup kifliler taraf ndan genel ve katma bütçeli kurulufllara ba fllanan tafl nmaz mallar hakk nda bu kurulufllar ile ba flta bulunan kifliler yönünden bu bent hükmü uygulanmaz. 10. Bu f kran n 3, 5 ve 7 numaral bentlerinde yer alan katk paylar katma de er vergisi matrah na dahil edilmez numaral bentte belirtilen e itim, katk pay mükellef veya sorumlular taraf ndan beyanname verme süresi içinde, 2 numaral bentte belirtilen katk pay tafl t al m vergisi mükellefleri taraf ndan bu vergiyle birlikte; 3 numaral bentte belirtilen katk pay kolon ve bilet bedeliyle birlikte, 4 numaral bentte belirtilen katk pay 234

6 ) on kat na kadar art rmaya yetkilidir. E itim katk pay n n tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 say l Vergi Usul Kanunu ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. (4697 say l Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; ) Bu f kran n (1), (2), (5), (7) ve (9) numaral bentleri yabanc devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsolosluklar ve bunlar n diplomatik haklara sahip mensuplar ile uluslararas anlaflmalar gere ince vergi muafiyeti tan nan uluslararas kurulufllar n temsilcilikleri hakk nda uygulanmaz. B) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen paragraf, Yürürlük ) tarihine kadar tarihli ve 3418 say l Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine afla daki hüküm uygulan r. E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisinin oran % 10'dur. Bakanlar Kurulu, verginin kapsam na giren her bir mal veya mal grubu için bu oran s f ra kadar indirmeye, üç kat na kadar art rmaya yetkilidir. E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisi, tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren flarap ile vermut ve k na k na flarab dahil, sair flarap ve bira hariç) katma de er vergisi hesab na esas al nan perakende sat fl fiyat, sair flaraplar ve bira ile her türlü vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce, 5 numaral bentte belirtilen katk pay bilet bedeliyle birlikte, 6 numaral bentte belirtilen katk pay stanbul Menkul K ymetler Borsas ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte, 7 numaral bentte belirtilen nispî pay (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri ne y lda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihi takip eden ayda, di erleri her y l n Ocak ay nda), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte, 8 numaral bentte belirtilen katk pay Radyo Televizyon Üst Kurulu pay ile birlikte, 9 numaral bentte belirtilen pay taraflarca ifllemden önce ödenir. 12. Belediyeler, müflterek bahis ve talih oyunlar nda bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava tafl mac l yapanlar taraf ndan bu f kraya göre bir ay içinde tahsil edilen, e itim katk paylar, ertesi ay n 20 nci günü akflam na kadar beyan edilerek ödenir. 235

7 alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve sular hariç) imalatç larla ithalatç larda oluflan katma de er vergisi matrah üzerinden hesaplan r. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmas nda liraya kadar olan kesirler lira ve katlar olarak uygulan r. Bu vergi, katma de er vergisi ve di er vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrah na dahil edilmez. C) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen f kra, Yürürlük ) Bu maddenin (A) f kras na göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamam y l Bütçe Kanununun (B) iflaretli cetveline özel gelir, s(4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim(8) giderlerini karfl lamak üzere (A) iflaretli cetvelinde Milli E itim Bakanl n n bütçesinde mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) f kras na göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamam n 3418 say l Kanunun 39'uncu maddesindeki has lat paylafl m esaslar dikkate al narak Baflbakanl k, Milli E itim Bakanl, Sa l k Bakanl bütçelerine bakanl klarca belirlenecek veya yeniden aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanl yetkilidir. D) tarihli ve 3984 say l Radyo Televizyon Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanunun 12 nci 13. Bakanlar Kurulu, bu f kran n 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaral bentlerinde yer alan tutarlar ayr ayr (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) on kat na kadar art rmaya yetkilidir. E itim katk pay n n tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 say l Vergi Usul Kanunu ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. (4697 say l Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; ) Bu f kran n (1), (2), (5), (7) ve (9) numaral bentleri yabanc devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsolosluklar ve bunlar n diplomatik haklara sahip mensuplar ile uluslararas anlaflmalar gere ince vergi muafiyeti tan nan uluslararas kurulufllar n temsilcilikleri hakk nda uygulanmaz. B) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen paragraf, Yürürlük ) tarihine kadar tarihli ve 3418 say l Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine afla daki hüküm uygulan r. E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisinin oran % 10'dur. Bakanlar Kurulu, verginin kapsam na giren her bir mal veya mal grubu için bu oran s f ra kadar indirmeye, üç kat na kadar art rmaya yetkilidir. 236

8 maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri aras nda yer alan, reklam gelirlerinden al nacak paylar, yay n izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile tarihli ve 4054 say l Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanunun 39 uncu maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde belirtilen gelirler ve tarihli ve 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 29 uncu maddesi gere ince Rekabet Kurumu ad na elde edilen gelirler ve ayr ca stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerden halen birikmifl tutarlar üzerinden Maliye Bakan n n teklifi üzerine Baflbakan taraf ndan belirlenecek k sm (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. E) tarihli ve 4033 say l Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye ifllemleri, bu Kanunun yay m tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlan r. Toplanan gelir ve ba fllardan arta kalan miktar (4702 E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisi, tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren flarap ile vermut ve k na k na flarab dahil, sair flarap ve bira hariç) katma de er vergisi hesab na esas al nan perakende sat fl fiyat, sair flaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve sular hariç) imalatç larla ithalatç larda oluflan katma de er vergisi matrah üzerinden hesaplan r. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmas nda liraya kadar olan kesirler lira ve katlar olarak uygulan r. Bu vergi, katma de er vergisi ve di er vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrah na dahil edilmez. C) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen f kra, Yürürlük ) Bu maddenin (A) f kras na göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamam y l Bütçe Kanununun (B) iflaretli cetveline özel gelir, s(4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim(8) giderlerini karfl lamak üzere (A) iflaretli cetvelinde Milli E itim Bakanl n n bütçesinde mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) f kras na göre tahsil edilen pay ve 237

9 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. F) (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) Sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim giderlerini karfl lamak amac yla yap lan hertürlü ba fl ve yard mlar, Milli E itim Bakanl ad na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ve Halk Bankas nda aç lacak özel hesaba yat r l r ve özel tasarruf mevduat gibi nemaland r l r. Hesapta toplanan tutarlar Milli E itim Bakanl nca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, di er yandan Milli E itim Bakanl bütçesine mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere Maliye Bakanl nca özel ödenek kaydolunmak üzere ayn Bakanl n Merkez Saymanl k Müdürlü ü hesaplar na aktar l r. Bu hesapta toplanan gelirler ve yap lan harcamalar her alt ayda bir Maliye ve Milli E itim Bakanl denetim elemanlar nca birlikte denetlenir. G) (C), (D), (E) ve (F) f kralar na göre kaydolunan özel ödenekler, (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz gelirlerin tamam n 3418 say l Kanunun 39'uncu maddesindeki has lat paylafl m esaslar dikkate al narak Baflbakanl k, Milli E itim Bakanl, Sa l k Bakanl bütçelerine bakanl klarca belirlenecek veya yeniden aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanl yetkilidir. D) tarihli ve 3984 say l Radyo Televizyon Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri aras nda yer alan, reklam gelirlerinden al nacak paylar, yay n izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile tarihli ve 4054 say l Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanunun 39 uncu maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde belirtilen gelirler ve tarihli ve 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 29 uncu maddesi gere ince Rekabet Kurumu ad na elde edilen gelirler ve ayr ca stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerden halen birikmifl tutarlar üzerinden Maliye Bakan n n 238

10 ilkö retim ve ortaö retim ile ilgili cari, yat r m ve transfer giderlerinde kullan l r. Yap lacak harcamalardan yat r m niteli inde olanlar y ll k programla iliflkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teflkilat na bildirilir. Bu ödeneklerin harcanmayan k sm ertesi y l n bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yap lacak harcamalarda, 1050 say l Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 say l Devlet hale Kanunu ve 832 say l Say fltay Kanununun nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 say l Bay nd rl k ve skân Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usûl ve esaslar ile e itime katk paylar n n ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanl nca, harcamalara iliflkin usûl ve esaslar Milli E itim Bakanl ile Maliye Bakanl nca müfltereken tespit edilir. teklifi üzerine Baflbakan taraf ndan belirlenecek k sm (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. E) tarihli ve 4033 say l Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye ifllemleri, bu Kanunun yay m tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlan r. Toplanan gelir ve ba fllardan arta kalan miktar (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. F) (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) Sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim giderlerini karfl lamak amac yla yap lan hertürlü ba fl ve yard mlar, Milli E itim Bakanl ad na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ve Halk Bankas nda aç lacak özel hesaba yat r l r ve özel tasarruf mevduat gibi nemaland r l r. 239

11 Hesapta toplanan tutarlar Milli E itim Bakanl nca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, di er yandan Milli E itim Bakanl bütçesine mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere Maliye Bakanl nca özel ödenek kaydolunmak üzere ayn Bakanl n Merkez Saymanl k Müdürlü ü hesaplar na aktar l r. Bu hesapta toplanan gelirler ve yap lan harcamalar her alt ayda bir Maliye ve Milli E itim Bakanl denetim elemanlar nca birlikte denetlenir. G) (C), (D), (E) ve (F) f kralar na göre kaydolunan özel ödenekler, (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim ile ilgili cari, yat r m ve transfer giderlerinde kullan l r. Yap lacak harcamalardan yat r m niteli inde olanlar y ll k programla iliflkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teflkilat na bildirilir. Bu ödeneklerin harcanmayan k sm ertesi y l n bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yap lacak harcamalarda, 1050 say l Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 say l Devlet hale Kanunu ve 832 say l Say fltay Kanununun nci maddelerinde yer alan 240

12 vize ve tescil hükümleri ile 180 say l Bay nd rl k ve skân Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usûl ve esaslar ile e itime katk paylar n n ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanl nca, harcamalara iliflkin usûl ve esaslar Milli E itim Bakanl ile Maliye Bakanl nca müfltereken tespit edilir. 241

13 242

14 230

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23084)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23084) - 1049 - İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU 6802 G DER VERG LER U 211 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 39 stisnalar: stisnalar: Madde 29 - Afla da yaz l muameleler dolay siyle al nan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun No: 6802 Kabul Tarihi: 13/7/1956 Resmi Gazete Sayısı: 9362 Resmi Gazete Tarihi: 23/7/1956. BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi

GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun No: 6802 Kabul Tarihi: 13/7/1956 Resmi Gazete Sayısı: 9362 Resmi Gazete Tarihi: 23/7/1956. BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi Kanun Adı: GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun No: 6802 Kabul Tarihi: 13/7/1956 Resmi Gazete Sayısı: 9362 Resmi Gazete Tarihi: 23/7/1956 BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi Madde 1-27- (3065 Sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

(1) (5479 sayılı Kanunla değişmeden önceki fıkra)2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır.

(1) (5479 sayılı Kanunla değişmeden önceki fıkra)2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Kanun Adı: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Kanun No: 4760 Kabul Tarihi: 6/6/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24783 Resmi Gazete Tarihi: 12/6/2002 BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef Verginin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 20.09.2016/113-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre

6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre mali ÇÖZÜM 111 HARCIRAH BEYANNAME VE MAKBUZLARINDA DAMGA VERG S Bilal KOCABAfi* I. G R fi 6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre ödenmesi gereken yol masraf, gündelik,

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Kanunun tam metni sirkülerimiz ekinde gönderilmiş olup, yapılan değişiklikler konuları itibariyle detaylı olarak ayrıca sirküle edilecektir.

Kanunun tam metni sirkülerimiz ekinde gönderilmiş olup, yapılan değişiklikler konuları itibariyle detaylı olarak ayrıca sirküle edilecektir. İstanbul, 05.01.2005 1 Bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapan 5281 no lu Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 31.12.2004 tarih ve 25687

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ

I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 23/12/2005 R.G. Tarihi : 24/12/2005 R.G.

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K.

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. ANKARAS-Sirküler/2014-13 11.04.2014, ANKARA KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6456 sayılı Kamu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43)

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43) 23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355 Maliye Bakanlığından: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43) 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET M VERG S KANUNU 4760 SAYILI ÖZEL TÜKET M VERG S

4760 SAYILI ÖZEL TÜKET M VERG S KANUNU 4760 SAYILI ÖZEL TÜKET M VERG S 4760 ÖZEL TÜKET M VERG S 183 Madde 36 Vergileme ölçüleri ve matrah Vergileme ölçüleri ve matrah MADDE 11. 1. (I) say l listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarlar ile (III) say l listedeki mallar

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kapsam ve tanımlar

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı