4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN"

Transkript

1 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA DE fi KL K YAPILMASI VE BAZI KAYIT VE filemlerden E T ME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN 229

2 43 Geçici Madde 1 - A) (4702 say l Kanunun 24'üncü maddesiyle de iflen paragraf, Yürürlük: ) Sekiz Geçici Madde 1 - (5035 Say l Kanun ile de ifltirilen f kra. Yürürlük Tarihi: tarihinden geçerli y ll k kesintisiz ilkö retim ile ortaö retim giderlerinde olmak üzere ) kullan lmak üzere, tarihine kadar afla da A) 1. 13/4/1994 tarihli ve 3984 say l Kanun uyar nca belirtilen ifllemler ve kâ tlar için e itim katk pay Radyo Televizyon Üst Kurulu taraf ndan yay n ödenir. kurulufllar n n reklam gelirlerinden al nan pay 1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak kadar ayr ca hesaplanacak tutarda e itim katk pay mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve 31/12/2010 tarihine kadar, Radyo Televizyon Üst belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurulu pay ile birlikte ödenir. Radyo Televizyon Üst Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden Kurulu taraf ndan tahsil edilen e itim katk paylar lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise ertesi ay n yirminci günü akflam na kadar beyan lira, edilerek ödenir say l Finansman Kanununa göre tafl t al m E itim katk pay n n tarh, tahakkuk ve tahsilinde vergisine tabi olan motorlu tafl tlar n kay t ve tescili ile ilgili mevzuat hükümleri ile 213 say l Vergi Usul devirlerinde lira, Kanunu ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil 3. (4783 say l Kanunun 12 inci maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )a) Süper Toto, Skor-Toto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. 2. a) 488 say l Damga Vergisi Kanununa ekli (1) say l tablonun IV-Makbuzlar ve di er ka tlar AÇIKLAMA Tahsil edilmekte olan e itime katk paylar n n yüzde yirmibeflinin tarihine kadar sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Millî E itim Bakanl pay olarak ayr lmas na yönelik düzenleme yap lm flt r. Belediyelere, Vergi Dairelerine ve SSK ya verilen beyanname ve bildirimlerden al nan e itime katk pay kald r lm flt r. 231

3 4. Silah, tafl ma ve bulundurma müsaade vesikalar için lira, kara avc l ruhsat tezkereleri için lira, 5. Hava yolu ile iç hat yolcu tafl mac l nda düzenlenen her bir bilet için lira, dönüfllü biletler için lira, 6. stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerin dörtte biri kadar ayr ca hesaplanacak tutar, 7. Cep telefonu sahipleri ad na tahakkuk ettirilen ayl k sabit tesis ücretleri kadar y lda bir defa olmak üzere ayr ca hesaplanan tutar ile adlar na GSM aboneli i tesis edilenlerden lira, tarih ve 3984 say l Kanun uyar nca Radyo Televizyon Üst Kurulu taraf ndan yay n kurulufllar n n reklam gelirlerinden al nan pay kadar ayr ca hesaplanacak tutarlar, b) Say sal Loto, fians Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, c) At yar fllar nda oynanan her bir bilet bedelinin yüzde 5 i oran nda hesaplanacak tutar (Bu suretle hesaplanan tutar liradan az olamaz.) bafll kl bölümünün (2) numaral f kras n n (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyar nca tahsil edilen damga vergisinin, b) 492 say l Harçlar Kanununa ekli (8) say l tarifenin VI-Meslek erbab na verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden al nacak harçlar bafll kl bölümünün (15) numaral f kras n n (a) ve (b) bentleri, (16) numaral f kras n n (a), (b) ve (c) bentleri ile Finansal faaliyet harçlar bafll kl XI inci bölümünün (10) numaral f kras hükümlerine göre tahsil edilen harçlar n, c) 6802 say l Gider Vergileri Kanununun 40 nc maddesine göre tahsil edilen flans oyunlar vergisinin, % 25 i, 31/12/2010 tarihine kadar sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Milli E itim Bakanl pay olarak ayr l r. Bu hükme göre ayr lan paylar, tahsil edildi i ay takip eden ay n son günü akflam na kadar Milli E itim Bakanl na ödenir., 3. (4783 say l Kanunun 12 inci maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; )a) Süper Toto, Skor-Toto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, 232

4 say l Harçlar Kanununa ekli 4 say l tarifenin 1 numaral bölümünde belirtilen tapu ifllemlerinden harç mükellefiyeti do uran (492 say l Harçlar Kanunu ile di er kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate al nmaks z n) her bir ifllemin taraflar için ayr ayr lira, (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük ) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki tafl nmaz mallar, katma bütçeli kurulufllar n mülkiyetinde bulunan tafl nmaz mallar ile özel mülkiyete konu olup kifliler taraf ndan genel ve katma bütçeli kurulufllara ba fllanan tafl nmaz mallar hakk nda bu kurulufllar ile ba flta bulunan kifliler yönünden bu bent hükmü uygulanmaz. 10. Bu f kran n 3, 5 ve 7 numaral bentlerinde yer alan katk paylar katma de er vergisi matrah na dahil edilmez numaral bentte belirtilen e itim, katk pay mükellef veya sorumlular taraf ndan beyanname verme süresi içinde, 2 numaral bentte belirtilen katk pay tafl t al m vergisi mükellefleri taraf ndan bu vergiyle birlikte; 3 numaral bentte belirtilen katk pay kolon ve bilet bedeliyle birlikte, 4 numaral bentte belirtilen katk pay vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi b) Say sal Loto, fians Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için lira, c) At yar fllar nda oynanan her bir bilet bedelinin yüzde 5 i oran nda hesaplanacak tutar (Bu suretle hesaplanan tutar liradan az olamaz.) 4. Silah, tafl ma ve bulundurma müsaade vesikalar için lira, kara avc l ruhsat tezkereleri için lira, 5. Hava yolu ile iç hat yolcu tafl mac l nda düzenlenen her bir bilet için lira, dönüfllü biletler için lira, 6. stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerin dörtte biri kadar ayr ca hesaplanacak tutar, 7. Cep telefonu sahipleri ad na tahakkuk ettirilen ayl k sabit tesis ücretleri kadar y lda bir defa olmak üzere ayr ca hesaplanan tutar ile adlar na GSM aboneli i tesis edilenlerden lira, tarih ve 3984 say l Kanun uyar nca Radyo Televizyon Üst Kurulu taraf ndan yay n kurulufllar n n reklam gelirlerinden al nan pay kadar ayr ca hesaplanacak tutarlar, 233

5 veya yenilenmesinden önce, 5 numaral bentte belirtilen katk pay bilet bedeliyle birlikte, 6 numaral bentte belirtilen katk pay stanbul Menkul K ymetler Borsas ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte, 7 numaral bentte belirtilen nispî pay (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri ne y lda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihi takip eden ayda, di erleri her y l n Ocak ay nda), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte, 8 numaral bentte belirtilen katk pay Radyo Televizyon Üst Kurulu pay ile birlikte, 9 numaral bentte belirtilen pay taraflarca ifllemden önce ödenir. 12. Belediyeler, müflterek bahis ve talih oyunlar nda bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava tafl mac l yapanlar taraf ndan bu f kraya göre bir ay içinde tahsil edilen, e itim katk paylar, ertesi ay n 20 nci günü akflam na kadar beyan edilerek ödenir. 13. Bakanlar Kurulu, bu f kran n 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaral bentlerinde yer alan tutarlar ayr ayr (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük say l Harçlar Kanununa ekli 4 say l tarifenin 1 numaral bölümünde belirtilen tapu ifllemlerinden harç mükellefiyeti do uran (492 say l Harçlar Kanunu ile di er kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate al nmaks z n) her bir ifllemin taraflar için ayr ayr lira, (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük ) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki tafl nmaz mallar, katma bütçeli kurulufllar n mülkiyetinde bulunan tafl nmaz mallar ile özel mülkiyete konu olup kifliler taraf ndan genel ve katma bütçeli kurulufllara ba fllanan tafl nmaz mallar hakk nda bu kurulufllar ile ba flta bulunan kifliler yönünden bu bent hükmü uygulanmaz. 10. Bu f kran n 3, 5 ve 7 numaral bentlerinde yer alan katk paylar katma de er vergisi matrah na dahil edilmez numaral bentte belirtilen e itim, katk pay mükellef veya sorumlular taraf ndan beyanname verme süresi içinde, 2 numaral bentte belirtilen katk pay tafl t al m vergisi mükellefleri taraf ndan bu vergiyle birlikte; 3 numaral bentte belirtilen katk pay kolon ve bilet bedeliyle birlikte, 4 numaral bentte belirtilen katk pay 234

6 ) on kat na kadar art rmaya yetkilidir. E itim katk pay n n tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 say l Vergi Usul Kanunu ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. (4697 say l Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; ) Bu f kran n (1), (2), (5), (7) ve (9) numaral bentleri yabanc devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsolosluklar ve bunlar n diplomatik haklara sahip mensuplar ile uluslararas anlaflmalar gere ince vergi muafiyeti tan nan uluslararas kurulufllar n temsilcilikleri hakk nda uygulanmaz. B) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen paragraf, Yürürlük ) tarihine kadar tarihli ve 3418 say l Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine afla daki hüküm uygulan r. E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisinin oran % 10'dur. Bakanlar Kurulu, verginin kapsam na giren her bir mal veya mal grubu için bu oran s f ra kadar indirmeye, üç kat na kadar art rmaya yetkilidir. E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisi, tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren flarap ile vermut ve k na k na flarab dahil, sair flarap ve bira hariç) katma de er vergisi hesab na esas al nan perakende sat fl fiyat, sair flaraplar ve bira ile her türlü vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce, 5 numaral bentte belirtilen katk pay bilet bedeliyle birlikte, 6 numaral bentte belirtilen katk pay stanbul Menkul K ymetler Borsas ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte, 7 numaral bentte belirtilen nispî pay (4605 say l Kanunun 8. Maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri ne y lda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihi takip eden ayda, di erleri her y l n Ocak ay nda), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte, 8 numaral bentte belirtilen katk pay Radyo Televizyon Üst Kurulu pay ile birlikte, 9 numaral bentte belirtilen pay taraflarca ifllemden önce ödenir. 12. Belediyeler, müflterek bahis ve talih oyunlar nda bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) cep telefonu iflletmeleri, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava tafl mac l yapanlar taraf ndan bu f kraya göre bir ay içinde tahsil edilen, e itim katk paylar, ertesi ay n 20 nci günü akflam na kadar beyan edilerek ödenir. 235

7 alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve sular hariç) imalatç larla ithalatç larda oluflan katma de er vergisi matrah üzerinden hesaplan r. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmas nda liraya kadar olan kesirler lira ve katlar olarak uygulan r. Bu vergi, katma de er vergisi ve di er vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrah na dahil edilmez. C) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen f kra, Yürürlük ) Bu maddenin (A) f kras na göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamam y l Bütçe Kanununun (B) iflaretli cetveline özel gelir, s(4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim(8) giderlerini karfl lamak üzere (A) iflaretli cetvelinde Milli E itim Bakanl n n bütçesinde mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) f kras na göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamam n 3418 say l Kanunun 39'uncu maddesindeki has lat paylafl m esaslar dikkate al narak Baflbakanl k, Milli E itim Bakanl, Sa l k Bakanl bütçelerine bakanl klarca belirlenecek veya yeniden aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanl yetkilidir. D) tarihli ve 3984 say l Radyo Televizyon Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanunun 12 nci 13. Bakanlar Kurulu, bu f kran n 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaral bentlerinde yer alan tutarlar ayr ayr (4605 say l Kanunun 8. maddesiyle de iflen ibare; Yürürlük ) on kat na kadar art rmaya yetkilidir. E itim katk pay n n tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 say l Vergi Usul Kanunu ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. (4697 say l Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; ) Bu f kran n (1), (2), (5), (7) ve (9) numaral bentleri yabanc devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsolosluklar ve bunlar n diplomatik haklara sahip mensuplar ile uluslararas anlaflmalar gere ince vergi muafiyeti tan nan uluslararas kurulufllar n temsilcilikleri hakk nda uygulanmaz. B) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen paragraf, Yürürlük ) tarihine kadar tarihli ve 3418 say l Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine afla daki hüküm uygulan r. E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisinin oran % 10'dur. Bakanlar Kurulu, verginin kapsam na giren her bir mal veya mal grubu için bu oran s f ra kadar indirmeye, üç kat na kadar art rmaya yetkilidir. 236

8 maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri aras nda yer alan, reklam gelirlerinden al nacak paylar, yay n izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile tarihli ve 4054 say l Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanunun 39 uncu maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde belirtilen gelirler ve tarihli ve 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 29 uncu maddesi gere ince Rekabet Kurumu ad na elde edilen gelirler ve ayr ca stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerden halen birikmifl tutarlar üzerinden Maliye Bakan n n teklifi üzerine Baflbakan taraf ndan belirlenecek k sm (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. E) tarihli ve 4033 say l Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye ifllemleri, bu Kanunun yay m tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlan r. Toplanan gelir ve ba fllardan arta kalan miktar (4702 E itim, gençlik, spor ve sa l k hizmetleri vergisi, tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren flarap ile vermut ve k na k na flarab dahil, sair flarap ve bira hariç) katma de er vergisi hesab na esas al nan perakende sat fl fiyat, sair flaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve sular hariç) imalatç larla ithalatç larda oluflan katma de er vergisi matrah üzerinden hesaplan r. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmas nda liraya kadar olan kesirler lira ve katlar olarak uygulan r. Bu vergi, katma de er vergisi ve di er vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrah na dahil edilmez. C) (4702 say l Kanunun 24. maddesiyle de iflen f kra, Yürürlük ) Bu maddenin (A) f kras na göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamam y l Bütçe Kanununun (B) iflaretli cetveline özel gelir, s(4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim(8) giderlerini karfl lamak üzere (A) iflaretli cetvelinde Milli E itim Bakanl n n bütçesinde mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) f kras na göre tahsil edilen pay ve 237

9 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. F) (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) Sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim giderlerini karfl lamak amac yla yap lan hertürlü ba fl ve yard mlar, Milli E itim Bakanl ad na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ve Halk Bankas nda aç lacak özel hesaba yat r l r ve özel tasarruf mevduat gibi nemaland r l r. Hesapta toplanan tutarlar Milli E itim Bakanl nca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, di er yandan Milli E itim Bakanl bütçesine mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere Maliye Bakanl nca özel ödenek kaydolunmak üzere ayn Bakanl n Merkez Saymanl k Müdürlü ü hesaplar na aktar l r. Bu hesapta toplanan gelirler ve yap lan harcamalar her alt ayda bir Maliye ve Milli E itim Bakanl denetim elemanlar nca birlikte denetlenir. G) (C), (D), (E) ve (F) f kralar na göre kaydolunan özel ödenekler, (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz gelirlerin tamam n 3418 say l Kanunun 39'uncu maddesindeki has lat paylafl m esaslar dikkate al narak Baflbakanl k, Milli E itim Bakanl, Sa l k Bakanl bütçelerine bakanl klarca belirlenecek veya yeniden aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanl yetkilidir. D) tarihli ve 3984 say l Radyo Televizyon Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri aras nda yer alan, reklam gelirlerinden al nacak paylar, yay n izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile tarihli ve 4054 say l Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanunun 39 uncu maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde belirtilen gelirler ve tarihli ve 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 29 uncu maddesi gere ince Rekabet Kurumu ad na elde edilen gelirler ve ayr ca stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan ifl ve ifllemler nedeniyle al nan menkul k ymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar n n ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretlerden halen birikmifl tutarlar üzerinden Maliye Bakan n n 238

10 ilkö retim ve ortaö retim ile ilgili cari, yat r m ve transfer giderlerinde kullan l r. Yap lacak harcamalardan yat r m niteli inde olanlar y ll k programla iliflkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teflkilat na bildirilir. Bu ödeneklerin harcanmayan k sm ertesi y l n bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yap lacak harcamalarda, 1050 say l Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 say l Devlet hale Kanunu ve 832 say l Say fltay Kanununun nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 say l Bay nd rl k ve skân Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usûl ve esaslar ile e itime katk paylar n n ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanl nca, harcamalara iliflkin usûl ve esaslar Milli E itim Bakanl ile Maliye Bakanl nca müfltereken tespit edilir. teklifi üzerine Baflbakan taraf ndan belirlenecek k sm (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. E) tarihli ve 4033 say l Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye ifllemleri, bu Kanunun yay m tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlan r. Toplanan gelir ve ba fllardan arta kalan miktar (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim hizmetlerinde kullan lmak üzere Maliye Bakanl nca bütçeye özel gelir ve Milli E itim Bakanl bütçesine özel ödenek kaydedilir. F) (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük ) Sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim giderlerini karfl lamak amac yla yap lan hertürlü ba fl ve yard mlar, Milli E itim Bakanl ad na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ve Halk Bankas nda aç lacak özel hesaba yat r l r ve özel tasarruf mevduat gibi nemaland r l r. 239

11 Hesapta toplanan tutarlar Milli E itim Bakanl nca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, di er yandan Milli E itim Bakanl bütçesine mevcut veya yeniden aç lacak tertiplere Maliye Bakanl nca özel ödenek kaydolunmak üzere ayn Bakanl n Merkez Saymanl k Müdürlü ü hesaplar na aktar l r. Bu hesapta toplanan gelirler ve yap lan harcamalar her alt ayda bir Maliye ve Milli E itim Bakanl denetim elemanlar nca birlikte denetlenir. G) (C), (D), (E) ve (F) f kralar na göre kaydolunan özel ödenekler, (4702 say l Kanunun 25. maddesiyle de iflen ibare, Yürürlük )sekiz y ll k kesintisiz ilkö retim ve ortaö retim ile ilgili cari, yat r m ve transfer giderlerinde kullan l r. Yap lacak harcamalardan yat r m niteli inde olanlar y ll k programla iliflkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teflkilat na bildirilir. Bu ödeneklerin harcanmayan k sm ertesi y l n bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yap lacak harcamalarda, 1050 say l Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 say l Devlet hale Kanunu ve 832 say l Say fltay Kanununun nci maddelerinde yer alan 240

12 vize ve tescil hükümleri ile 180 say l Bay nd rl k ve skân Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmas yla ilgili usûl ve esaslar ile e itime katk paylar n n ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanl nca, harcamalara iliflkin usûl ve esaslar Milli E itim Bakanl ile Maliye Bakanl nca müfltereken tespit edilir. 241

13 242

14 230

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ Sayı: 23084 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda BFS - 2009/08 stanbul, 20.03.2009 Yurt d fl nda bulunan Bloomberg,

Detaylı

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2015 stanbul, 04 fiubat 2015 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 20 20 y l Düzenlemeleriyle ilgili Vergi ve Pratik Bilgiler Rehberi Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 50354691 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m TÜRK HUKUKUNDA H SSE SENED HRAÇ PR MLER VE MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi-..B.F.- flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1- G R fi T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri,

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı