TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU *"

Transkript

1 TEKNOLOJK KÜLTÜR VE FELSEFENN SONU * Michael Zimmerman, TULANE ÜNVERSTES Yllardr çeitli filozoflar felsefenin sonunu ilan etmekteler. Bu, tarihsel bilincin gelimesinin bitiinin Hegel in sistemi oldu-unu iddia eden Hegelcileri de kapsar. E-er felsefe mutlak Geist n tarihinin sergisi olarak belirlenirse, felsefe Hegel in çalmasnda (Geist n) kendi kendini sergilemesiyle sonlanr. Felsefeyi dünyay kavramak için sadece bir giriim olarak belirlersek, Marksistler de felsefenin sonlanmakta oldu-unu iddia ederler. Söylendi-i üzere, felsefe dünya içinde insano-lunun yerini bulmak için onu yorumlamay aratrmaktadr. Ama amaç, gerçek insan özgürlü-üne bir yer oluturmak için dünyay deitirmektir. Martin Heidegger de felsefenin sonlanmakta oldu-unu söylemekte; gerçekten baz yazlarnn son çevirisi Felsefenin Sonu 1 bal-n tar. Heidegger e göre felsefe, Platon ile balayan ve Nietzsche ile sonlanan öznel metafiziksel düünmeyle özdetir. Bu çeit bir düünmenin, tüm varlklarn daha fazla Güç için insano-lunun dürtüsünü arttran yeteneklerine göre de-erlendirildi-i teknolojik bir dünyay mümkün kld- söylenir. Bir kere öznel düünmeyi insano-lu için tüm eylerin ölçüsü hâline getirmek mümkün olursa, öznel düünme (Heidegger de felsefe) baka gelime olanaklarna sahip de-ildir. Bu makalede, felsefenin sonunu iki ekilde (her ikisi de teknolojik kültür ile ilikisinde) ele alaca-m. lk olarak, daha detayl bir biçimde Heidegger in felsefenin sonu ile ne ima etti-ini ve bu felsefenin teknolojik kültüre nasl neden oldu-unu düünece-im. kinci olarak, felsefenin bir kültür eletirisi olarak anlalabilece-ini ve teknolojik kültürün eletiri ya da düüncede bir yere sahip olmad-n göstermeye çalaca-m. Bu nedenle, profesyonel felsefe, ço-unlukla kendisinde teknik bir disiplin hâline gelmekte; kültürel bir kurum olarak felsefe, kültürünün taleplerini yanstr hâle gelmektedir. Heidegger in felsefenin sonu tartmalar sonraki yazlarna yaylmtr, fakat onlar (tartmalar), onun geni Nietzsche 2 çalmasnn * Research in Philosophy & Technology-Volume 2, JAI Press Inc., 1979, ss Çev: Joan Stambaugh (New York: Harper & Row, 1973). 2 (Pfullingen: Günther Neske, 1961). 1

2 ikinci cildinde göze çarpan bir ekilde önemli bir rol oynarlar. Burada, o (Heidegger) felsefe tarihinin yönünün kaçrld-n ve böylece temel metafizik olanaklarnn bitirildi-ini iddia eder. 3 Böyle bir iddiaya ilk tepki, onun saçma oldu-unu söylemek olabilir, çünkü Kant döneminden bu yana ve özellikle son zamanlarda metafiziksel düünme saldr altnda olmasna ra-men- metafizik, ölümden geri dönmektedir. Hatta bugün bile, metafizikçi olarak düünülen ve yeni sistemin yarn ne ortaya çkaraca-n söyleyen kiiler vardr. Fakat Heidegger metafizik yazlarn görünmeye devam edece-ini reddetmez; onun iaret etmek istedi-i udur: burada artk, (onun felsefeyle bir tuttu-u) metafizik ile farkna varlan herhangi temel olanaklarn kalmad-dr. 4 Hegel ve Nietzsche nin metafiziksel düünmeyi mantksal sonuca getirdikleri/tadklar söylenir; ça-da metafizikçiler sadece varolan kartlar kartrrlar. Heidegger in, Hegel ve Nietzsche nin metafizi-in olanaklarn tüketti-ini söylediklerinde ne ima etti-ini ksaca inceleyelim. Öncelikle, metafizi-in (felsefenin) Heidegger e göre felsefe öncesi olan sadece Pre-Sokratiklerle deil fakat ayn zamanda Platon ile balad-na Heidegger in inand-na dikkat etmeliyiz. Çünkü Platon Pre-Sokratik varlk görüünü (kendi kendine meydana çkan ve kendi kendini geçindiren var olan olarak) öznelcili-in ilk formuna dönütürdü. Felsefe bu öznelci dönü ile tam/do-ru balar. Felsefe tarihi insano-lunun mutlak gerçeklik ölçütünü ve tüm var olanlarn de-erini, kendi projelerini ve arzularn gerçekletirerek kendini nasl sonlandrd-nn hikayesi olan öznelcili-in parlak baarsnn tarihidir. Heidegger in tartmal Platon yorumu, Platon un ilk filozof (öznelci düünür) oldu-unu söyler çünkü o, Formlarn (mutlak Varlk) aç-a çkmasn onlar gözlemleyenin bu formlar nasl algladna ba-lar. 5 O zamandan beri, felsefe sadece Varlk olarak Varlk la de-il, fakat ayn zamanda varlklarla ve özellikle de bir varlkla, insanla ve insann varlklarla nasl ilgilendi-iyle de ilgilenir. Descartes n düüncesi modern öznelcilik için çok önemlidir, fakat onun baard- ey, sadece Platon tarafndan açlan bir ufuk ile olanakldr. Descartes n baars, insan tüm eylerin gerçekli-ini ve hakikatini 3 A.g.y., s A.g.y. 5 Martin Heidegger, Plato s Doctrine of Truth, çev: John Barlow, in Philosophy in the Twentieth Century, vol. II, editör: William Barrett ve Henty D. Aiken (New York: Harper & Row, 1971), ss

3 sorgulayan mutlak ölçüt, Özne, ego cogito yapmasdr. Descartes, insan Do-a nn sahibi ve efendisi hâline geldi-inde ve gerçekten özerk oldu-unda, üphe edilemez yarglarn olumas için mutlak kesin bir temel kefetmesi gerekti-ini gösterir. Özne nin kendi kesinli-ine sa-lam temel olmasn ve tüm yarglarn kendi geçerlilikleri açsndan de-erlendirilmesi gerektirildi-i ölçütünün aç-a çkartlmasna neden olan ey, Descartes n dahasdr. Bizler Descartes n düüncesinin sonuçlarna alknz. Dünya aslnda matematiksel bir alan olarak gözlemlenebilir hâle gelir. Gerçek olan ey, bilinebilir eydir; bilinebilen ey de, açk, seçik ve kesinlikle bilinebilendir; ve sadece matematiksel olan bu ekilde bilinebilir. Tabi ki, bilinebilen ey denetlenebilen eydir. Descartes, evreni kendi isteklerimize göre düzenlenmi ya da sunulmu bir alan olarak gözlemleme olanaklarn açar. Bilgi Gücü getirir. Heidegger Descartes n felsefesinin unlar baard-n söyler: Bir bütün olarak varlk ve tüm eylerin bilinci, tüm kesinli-in sa-lam bir temeli olarak insan öznelli-inin kendi bilinçlili-ine yol gösterir. Gerçe-in hakikati bundan böyle özne vastasyla anlalan ve onun için atlan ve ona kar ertelenen ey gibi nesnellik olarak belirlenir. Gerçekli-in hakikati, önümüzde hazr/mevcut olann (Vorgestelltheit) aracl- ve Özne nin ortaya çk içindir. 6 Heidegger e göre, Kartezyen düüncesinde insan hâlâ bir yaratlan oldu-u sürece tam olmayan Descartes n öznelcili-inin olanaklarn gerçekletirmeyi aratrd. Fakat Hegel insan tanr-benzeri olarak yorumlar. nsann entelektüel gücü artk sonlu yarat-nki gibi de-ildir; aslnda insan daha çok kendisini mutlak Geist n kendi kendisini aç-a çkard- bir yer (alet) olarak görür. nsan, kendi bilinçlili-i baarma sürecindeki bir Evren dir. nsan tüm eylerin merkezi hâline gelir ve tüm eyler, bilinçlili-in tarihsel gelimesine nasl uydu-una göre yorumlanr ve açk bir ekilde ifade edilir. Fakat Heidegger in ifade etti-ine göre, Hegel in düüncesi -hatta o, bir anlamda öznelcili-i bir sona götürmesine ra-men- öznelci düüncenin olanaklarn tüketmez, çünkü Hegel in düüncesi temel olarak reflektif/yanstcdr (Marx n daha iyi bir ekilde gösterdi-i üzere). O (Hegel in düüncesi) öznelcili-in mantksal sürecini (metafizik ve felsefe) tamamlamak için Nietzsche nin Güç steminin öznelcili-ine gereksinim duyar. Heidegger e göre, Nietzsche varlklarn sadece insann Gücü nü 6 Heidegger, Nietzsche, vol. II,s

4 arttrma için de-erli oldu-u anlamnda gerçek (geçerli, anlaml) oldu-unu iddia eder. Descartes n düüncesinin sadece en uzak anlatm olan Nietzsche nin düüncesi, insann kendi ihtiyaçlarn mutlak olarak yorumlad- ça-a girdi-ini belirtir ve bütün Evrene bu ihtiyaçlarn doyumunda tüketilmesi gereken ham bir madde olarak bakar. Heidegger, Nietzsche ve Modern Ça-la ilgili olarak unlar söyler: Öznellik, sadece her snrdan snrsz de-ildir; imdi o, her çeit snrlandrma ve hudut çizmeye göre düzenlenir. Öznenin öznelli-i sadece varlk içindeki insann pozisyonunu ve özünü de-itirmez. Tersine bir bütün olarak varlk zaten öznenin kayna-n ald- ey vastasyla, varl-n hakikati vastasyla di-er durumu deneyimlemektedir. Böylece modern insan tarihi sadece yeni ba-lamlar ve eylem alanlar ile de-il, insan-varl-nn Özne ye dönüümü ile kavranr, çünkü tarihin yönü kendi kendine farkl bir ey hâline gelir. Açkça, her ey sadece gizlenmemi bir dünya, aratrlan bir dünya, açklanan bir dünya, düzenlenen bir dünya ve insano-lunun kendi kendisini açt- ve açmann sonucu olarak kendi kendini yayd- ve donuklatrd- ve özünü kaybetti-i, egemen olunan bir dünyadr. Fakat böylece hakikatte ilk olarak insanl-n koulsuz öznelli-inin belirlenmesine göre temel özellikleri çizilir. 7 Modern ça-n mutlak öznelli-i, Nietzsche tarafndan belirtildi-i üzere, metafiziksel-felsefi düünmenin olanaklarn tüketir, çünkü insan imdi tüm eylerin mutlak ölçütü hâline gelir. Hiçbir ey akn de-ildir, hiçbir ey ebedi de-ildir, hiçbir ey insann hüküm alannn ötesinde de-ildir. Leo Strauss, di-er bir ba-lamda Heidegger i destekler. Strauss unlar söyler: Nietzsche den sonra, güç istemi felsefesinde esas güçlük, sonsuzluk düüncesinden vazgeçmeye neden oldu. Modern düüncede, en radikal tarihselcilikte yani sonsuzluk düüncesine ilgisizli-i açkça knamada, en yüksek kendi bilinçlilik olan sonuna ular. Çünkü kaderi yenmek, do-ann sahibi ve efendisi hâline gelmek, kesinlikle mutlak olma giriimi için, sonsuzlu-u unutmak ya da insann en derin arzularndan ve hemen ilk sorundan uzaklamak balangçtan beri modern insann ödemesi gereken bir ücrettir. 8 Mutlak düünce ve nedensiz akl dönemi Hegel in düüncesiyle sonlanmasna ra-men, Nietzsche nin metafizi-i modern insann sadece dünyay yapmakla ve kendisini açk hâle getirmekle de-il fakat ayn 7 A.g.y., s Leo Strauss, What is Political Philosophy?, (Glencoe: The Free Press, 1959), s.55. 4

5 zamanda onun (insann) taleplerini yerine getirmek için onu (dünyay) zorla yönlendirmekle de ilgili oldu-unu gösterir (baknz Marx, Dewey). Heidegger e göre Nietzsche en son metafizikçi ve en son filozoftur, çünkü felsefe tarihi, en azndan potansiyel olarak insann mutlak egemenlik amacn baarmasyla sonlanmaktadr. Bat düüncesinin amac olan özgürlük, insann arzulad- ekilde dünyay yok eden özgürlük olarak kazanlr. Heidegger felsefeyi Bat fenomeni olarak görür; sadece Batl insann düüncesi dünyay, insano-lunun Gücünün artmas için ham madde kayna- olarak görerek sonlanmaktadr. Böylece Ren Nehri hidro-elektrik gücü, Rocky da-lar da killi kistten elde edilmi petrol rezervleri olarak ortaya çkarlr. Dünyann kalannn imdi Batlam hâle gelmesi sadece dünyay kavramamzla serbest braklan en büyük gücü gösterir; bizimkilerden farkl olan kültürler ilkel ve bo inançlara inanan olarak yorumlanr ve genellikle onlara zarar verilir, daha sonra onlar (bu kültürler) insanlarn iyilemeleri için yeniden ekillendirilir. Fakat Heidegger felsefenin sonlanmakta oldu-unu söylemekle düüncenin sonlanmakta oldu-unu söylemez. Gerçekte insann Varl- hakkndaki temel düünce hatta henüz balamad bile. 9 Bu yeni düünce formunun almak zorunda oldu-u ey, e-er felsefe-bilim-teknolojinin öznelci düüncesinin ötesine geçerse açk olamaz. Fakat Heidegger yeni yolun varlklarn olmasna izin veren, yani onlarn kendilerini tüm güçlü Özneler için sadece obje olarak de-il, kendi varl-nda ve de-erinde kendilerini belirtmesi/açmas gerekti-ini gösterir. Evreni aç-a çkartma, Gücümüzün art için bilinebilen ve kontrol edilebilen kaynak sahas olarak belirlenirse, felsefe bütünüyle rasyonel teknoloji dünyasn mümkün hâle getirme amacna ulat- sürece onun sonlanabilece-ini görmekteyiz. Böylece teknoloji matematiksel fizik ve insano-lunun ve Do-ann kontrolüyle birletiren tüm çeitli teknikler olarak belirli teknoloji örneklerini olanakl klan dünyay anlamaya karlk gelip. Fakat felsefenin kültürü eletiren ve ileri süren bir fonksiyona sahip oldu-u da söylenebilir. Buna karlk, teknolojik kültür kendini-yanstmak için bir gereksinme duymad- sürece felsefenin bu önemli amacnn sonlanmas da ortaya çkacaktr. Teknolojik kültürün dünyay anlama yolunun sadece rasyonel (do-ru) bir biçimde oldu-u üphesizce kesindir. Teknolojik 9 Karlatrnz Martin Heidegger, What is Called Thinking?, çev: Fred D. Wieck and J. Glenn Gray (New York: Harper & Row), 1972). 5

6 kültürün ilenmeye hazr güçleri dünyay anlamann ve dünya ile çalmann di-er yollarnn en iyi hâlde artc, en kötü hâlde anlamsz olarak yönünü de-itirdi-i böylesi acayip sonuçlar elde eder. Amerikallara göre anlalmas en güç ey, dünyann teknik anlamasn tarafsz bir anlama olmad-dr; o sadece politik ve sosyal projelerimiz için hizmetçi görevini yapan teknikleri sa-lamaz. Jürgen Habermas n iaret etti-i üzere, teknoloji bir çeit ideolojidir. nsana pasif bir hizmetçi olmaktan çok uzak olan o (teknoloji) kendisinin sonu hâline gelir. 10 Gerçek politik eylem (praxis) yava yava, teknolojik dünyann kendi kendini yükseltme eylemi karsnda gücünü ve anlamn kaybeder. Bir zamanlar toplumun egemen yaplar olan sosyal ve politik kurumlar, teknolojinin kendi kendisine yetki verme etkinli-i içinde uygun yer bulmak için hzl bir biçimde yeniden belirlenmi hâle gelir. Bu kültürün baarlarn iyi bildi-imiz ve çok daha fazla Güç oluturmaya kendimizi kaptrd-mz için, biz Amerikallar teknolojinin ideolojik karakteriyle ço-unlukla kör edilmekteyiz. Bize göre, bilim ve teknolojik becerilerin eletirisi, insan yaamnn yüceltilmesini anlad-mz bir Süreç in eletirisidir. Son zamanlara kadair ço-umuzda Do-ann bütün kontrolünde her denemenin, felaket olaca- kant olumad. Marksist ve Freudçu düünceyle iliki kurdu-u için, bu ülkedeki profesyonel felsefeciler tarafndan ço-unlukla reddedilen Herbert Marcuse, modern dünyann do-ru totoliterizminin açk bir ekilde politik olmad-, çünkü politikann çoktan beri çok uluslu anonim irketlerin hemen hemen zapt edilemeyen güçlerini ve gerçekte kavranlmaz olana uygun olarak böylesi büyük kartelleri içinde bulunduran teknolojik kültürün ard arkas kesilmeyen isteklerini boyun e-erek selamlad- (düüncesinde) hem Habermas hem de Heidegger ile hem fikirdir. Teknoloji sadece teknolojik aratrmalar tarafndan mümkün hâle getirilen belirli becerilerden bahsetmez, fakat daha çok teknolojinin kendi kendini ayarlama amaçlarna uygun olarak dünyay hakim olunacak ve kendi çkarlar için kullanlacak bir yer olarak gören öznelci tutumun da ismini koyar. nsan varl- dünyann bir parças oldu-u sürece onlar ve belki de onlarn büyük ço-unlu-u da kontrol edilmelidir çünkü onlar önceden bilinemezler ve bu yüzden teknolojik devletin sorunsuz fonksiyonlarna potansiyel olarak çok zararldrlar. Böylece modern endüstriyel devlet aslnda totaliterdir, çünkü o aslnda mal 10 Jürgen Habermas, Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics, çev: Jeremy Shapiro (Boston: Beacon Press, 1970), ss

7 (eya) olarak baklan ve böylece de onlar için düünülen ve teknolojinin ihtiyaçlarna dayandrlan yoldan baka bir ekilde varoluunu alglayamayan insan varlklar üretir. Gerçekte, yaamn imdiki ekline (tarzna) alternatifler irrasyonel ya da uygulanamaz olarak reddedilir. Hatta devrimler ve ayaklanmalar kolaylkla sisteme de-iiklik yanlsamas üreten yenilikler olarak dahil edilir. 11 Teknolojik kültür tüm aktivitelerini kendisini güçlendiren ve arttran de-imezli-e aktmay amaçlar. Bu noktaya ulancaya kadar, egemenlik -özgürlük ve refah görünüünde- kiisel ve toplumsal varoluun tüm alanlarna uzar, tüm otantik kartlklarla bütünleir, tüm alternatifleri içine çeker. Toplumun, do-ann, zihin ve bedenin, bu evrenin savunulmas için daimi bir seferberlik durumunda tuttu-u tamamen totaliter bir evren yaratarak, teknolojik aklclk daha iyi bir egemenli-in büyük bir amac hâline getirdi-i için, o politik karakterini gösterir. 12 Teknolojik hâle gelen bir kültür olarak anlald- için Amerika Birleik Devletleri nde profesyonel felsefecilerin rolü nedir? Pragmatik hareketin vefatndan sonra, Amerikan felsefesine, hemen hemen tamamiyle ngiliz üniversitelerindeki gelimelerle yol gösterildi. ngiltere de yüzyln dönüünü söylemek haricinde bu tarihi (dönemi) hatrlamaya ihtiyaç yoktur, ar idealizme kar bir tepki vard ve felsefenin artk düünce sistemi oluturmak için aratrma yapmad-, fakat ya gerçek bilgiyi elde etmek için sadece geçerli bir yol olan bilimin hizmetçisi olmas gerekti-i ya da dikkatli ve yöntemsel dil analizi: felsefi dilsel vastasyla kendi kendini mümkün oldu-u kadar bilimsel hâle getirdi-i inanc ortaya çkt. ngiltere de ve Amerika Birleik Devletleri nde felsefi ihtiam günlerinin son oldu-u söylenir ve aslnda ayn nedenler, tpk felsefenin sonunun Heidegger in ilannn temelinde bulundu-u gibi, bu ilann temelinin altnda yatar. Yani öyle ki, Hegel den sonra, bir filozofun sistem oluturarak yapabilece-i baka hiçbir ey yoktu; mutlak bilgi denenmiti ve istenen bulunmutu. Temelsiz spekülasyon gibi görünen ey, bilim tarafndan kaydedilen emsalsiz zafer karsnda kolaylkla terk edildi. Teknolojik kültür artk rasyonel eletiriye gereksinim duymaz, çünkü böyle bir kültür bilimlerde ve onlarn teknik uygulamalarnda sergilendi-i için kendi kendisinin Akln isteklerine göre her eyi birletirdi-ine inanr. Bu nedenle, ABD de felsefe 11 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), s.14. ve her yerinde 12 A.g.y., s.18. 7

8 için sürdürülebilir/uygulanabilir bir rol yoktur; kültürümüz eletiricilik için bir yere sahip de-ildir. Kültürün kendisinin do-ann problemi dnda, her anlalabilir problem ile rasyonel olarak ilgilenmek için kararlatrlan uzmanlar vardr. Kültürel eletiricilik, imdiki dünyann vatandalar lehinde tüm insanlk baarlarn nasl engelleyece-ini kantlayarak daha iyi bir dünya eklini kefetmeyi amaçlayan bir çeit felsefi aktivitedir. Teknolojik kültür, görünüte insanl-n hizmetinde olan kendi gücünün baarlarna do-ru öylesine bütünsel tarzda organize edilmitir ki söz konusu kültürü eletirmek, insann iyi amaçlarn çökerten bir giriim olarak de-erlendirilir. Teknolojik kültür kendi kendisinin gerçekte, teorikte de-il, Akln kendisinin göstergesi oldu-una inanr. Ve bütünüyle maddenin oluturulmu da-lmnda öyle iyi bir biçimde ortaya koyuldu-u için, bu belli ussallk, i, hükümet, e-itim sistemleri vb. gibi çeitli sektörler arasndaki ilikiyi dikkatli bir biçimde oluturdu. Marcuse nin iaret etti-i üzere, bu açk ussallk, teknolojik kültürün ana irrasyonalitesini gizler. O (ussallk) artk kendi kendisini anlayamad- ve artk kültürün amacnn, kendi gücünün ve varl-nn ilerlemesini sa-lama hâline geldi-ini fark edemedi-i için, ussal de-ildir. Onun (ussallk) varolmak için tek ussal yol oldu-una inanmaya yol açarak kültürümüz ile tatmin edilece-imizi bize ö-retir. Çünkü teknolojik kültür tüm önemli sorular insan kimdir?- insan kendi gelimesi u-runa e-itilmeye, anlalmaya ve kontrol edilmeye ihtiyaç duyan do-al bir varlktan daha fazla bir ey de-ildir diyerek yantlar. Böylece insan, di-er herhangi bir ey gibi kontrol edilmesi gereken bir ey hâline gelir. Gerçek özgürlük, toplumun sonsuz fonksiyonlar için bir statü gibi bir eyin kabulü hâline gelir. Davransal mühendislik, bu kültüre yararl saylan bir biçimde davranmak için bu kültürün anormal üyelerini mecbur eden araçlar, çok ince olmayan fakat ince araçlar vastasyla, bulan kültürün isteklerinin göstergesidir. ABD deki profesyonel felsefeciler genel olarak, kültürel eletiri görevinden vazgeçmektedirler, çünkü onlar kültürümüzün zaten en iyi ussal yöntemi olan bilime dayand-na inanrlar. Felsefe artk insan kimdir gibi böylesi acayip sorularla kendi kendine ilgilenmez, çünkü bu sorunun yantn zaten biliyoruz. Spekülasyon ça- ve temel sorularn ortaya atlmas sonlanmakta, çünkü insan yaamyla ne yapaca-n belirleyen saf düünceden daha iyi bir yöntem vardr. Teknolojik dünya anlayyla serbest braklan muazzam güçlerin baars karsnda, felsefe kültür içindeki kendi görevine tekrar de-er biçti ve onun ne bir yetenek ne de sorumluluk ne de 8

9 temel ve tam kültürel eletiriyi kantlama arzusu oldu-una karar verdi. Kesinlikle kürtaj, sava, kadn haklar vs. gibi en son ahlâkî sorunlarla ilgilenen felsefi dergilerde tartmalar vardr. Fakat bu tartmalar, böylesi sorunlarn insann do-as temel sorusuna kadar geri götürmeyi reddeden boyutta temelsiz kalr. Herkes belli yant zaten bildi-i için böylesi bir sorunun ortaya çkmasn hiç kimse istemez. nsan, makine teknolojisiyle elde edilebilir kontrol yöntemleriyle en iyi karlanan gereksinmeleri olan do-al bir varlktr. Bu nedenle ahlâk sorular, teknolojik kültürün kendisini güçlendirme ve devam ettirme hizmetine göre kontrol baars olan çok önemli bir de-ere (do-ru) azaltlmaktadr. Ahlâk sorunlar imdi kültürün Gücü nün gelimesi için gerekli olan eyin temeli üzerinde belirlenmelidir. Her ne kültürü zayflatrsa, yani her ne onun gelimesinin gereksinmelerine uygun görünmezse, o irrasyonel ve böylece de çok kötü saylr. Tabi ki, bir kii, yansmay ve eletiriyi böylesine baarl bir biçimde reddeden bir kültür içinde profesyonel felsefecilerin kültürel eletiricisi oldu-unu azlkla düünebilir. Felsefenin kendisinin baka bir sektör ya da teknolojik toplum içinde tek bir i yapma alan hâline gelmesi, onun pratisyenlerinin radikal yansmasnn de-ersiz ve irrasyonel oldu-u zayf basksna yenik dümesi kaçnlmazdr, çünkü saf yansma olmayan teknolojik düünme, insan kimdir ve onun ne yapmas gerekti-ini (sorularn) en iyi olanak ekilde yantlamaktadr. Di-er taraftan o hâlde, felsefenin sonu geldi-ini söylemek öznelci düünmenin bütün olanaklarnn en iyi bir ekilde sonland- anlamna gelir, çünkü bizler bu çeit bir düünmeyle olanakl hâle getirilen dünyada yayoruz. Di-er taraftan, felsefenin sonu Sokrates in döneminden beri felsefeye ait olan eletirel düünmenin sonundan bahseder. çinde yaad-mz dünya böyle aktiviteleri sadece saçma de-il, fakat ayn zamanda irrasyonel hâle getirir. Felsefe bir zamanlar sahip oldu-u genel eletirel ve yapc fonksiyonu olmakszn tamamlanr ve hayatta kalmas için onun kendisi için bir çalma alan oluturmas gerekti-ini belirler; o (felsefe) gerçek bilginin formlar olan bilimle paralel gibi görünen bir disiplin hâline gelmelidir. Felsefe kendi profesyonel üyelerinin dndaki herhangi birisine yetersiz bir ilgiyle analiz olur. Amerika Birleik Devletleri nde filozofun öneme sahip olmad-n iddia etmek (örne-in en profesyonel filozoflar yarn ortadan kaybolsayd, ülke hemen hemen az bir gelimeyi kaçrrd) özerklik idealinin kültürümüzde canll-n kaybetti-i anlamna gelir. Çünkü özerklik sürekli kendi kendine-eletirel de-er biçmeyi, ar yansmay talep eder. Bu aktivite 9

10 (kendi kendine-eletirel de-er biçme) kendisini ve insann do-asn belirleme görevinin sonuna geldi-ine hüküm veren bir kültür içinde yer alamaz. Bilinçli olmayan, yansmal/refleksiyonlu düünmeyen kültürün vatandalarnn gerçek bir biçimde özerk varlklar olacaklar güçlükle düünülebilir. Filozofun eletirel düünmesine, bir kültüre yol gösteren ve genellikle yanl bir ekilde yol gösteren temel varsaymlar aç-a çkarmay aratran düünürlere yas tutmayanlarn, hatta felsefenin olgunlama snn bir kant olarak onun uygun snrlar nn felsefe tarafndan tannmas olarak sona ermesini alklayanlarn, derin düünmeyen, eletirel olmayan ve bu boyutta daha az insanî boyuta gelen bir kültürün temsilcisi oldu-unu ö-renmekten gurur duyulmaz. Çeviren: Neziha DALGIÇ 10

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi Varoluçuluk, postyapsalclk ve postmodernizm üzerine kalc etkiler brakan ünlü Alman düünürü Heidegger, hayat boyunca varln anlam nedir? sorusuna cevap aram

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz

KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz KANT TA VE SCHOPENHAUER DE KENDNDE EY (DING AN SICH) KAVRAMI Çetin Türkylmaz Felsefe tarihi içerisinde birçok filozof, kendi felsefesini kurarken, kendinden önce yaam kimi filozoflarn en temel düüncelerini

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

S = {T Y, X S T T, S S} (9.1)

S = {T Y, X S T T, S S} (9.1) Bölüm 9 ÇARPIM UZAYLARI 9.1 ÇARPIM TOPOLOJ S Bo³ olmayan kümelerden olu³an bo³ olmayan bir ailenin kartezyen çarpmnn da bo³ olmad n, Seçme Aksiyomu [13],[20], [8] ile kabul ediyoruz. imdi verilen aileye

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net A Kuram ve Yöntem 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY

Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY There is a tide in the affairs of men, Which taken at the Flood, leads on to fortune: Omitted all the voyage

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

ktisadi Büyüme Paul M. Romer Bileik Büyüme Oranlar

ktisadi Büyüme Paul M. Romer Bileik Büyüme Oranlar ktisadi Büyüme Paul M. Romer The Fortune Encyclopedia of Economics David R. Henderson (ed) New York, Warner Books Inc. (1993) te yaynlanan bu makale yazarn internet sayfasndan alnmtr. Bileik Büyüme Oranlar

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T Bölüm 15 TIKIZLIK 15.1 TIKIZ UZAYLAR 15.1.1 Problemler 1. Her sonlu topolojik uzay tkzdr. 2. Ayrk bir topolojik uzayn tkz olmas için gerekli ve yeterli ko³ul sonlu olmasdr. 3. Ayn bir küme üzerinde S T

Detaylı

Çarpm ve Bölüm Uzaylar

Çarpm ve Bölüm Uzaylar 1 Ksm I Çarpm ve Bölüm Uzaylar ÇARPIM UZAYLARI 1 ÇARPIM TOPOLOJ S 2 KARMA P R O B E M L E R 1. A ile B, srasyla, (X, T )X ile (Y, S ) topolojik uzaylarnn birer alt-kümesi olsunlar. (a) (A B) = A B (b)

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI

S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Felsefe Anabilim Dal. Sistematik Felsefe ve Mant.k Bilim Dal.

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It?

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? ReviverSoft Blog Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again http://www.reviversoft.com/tr/blog PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? Windows 8 bir duyuru

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BERFİN KART

Yrd.Doç.Dr. BERFİN KART Yrd.Doç.Dr. BERFİN KART Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe 2003-2006

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

GR DÜZEYNDEK SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ ÖRETMEN KAVRAMINA LKN LER SÜRDÜKLER METAFORLAR. Ahmet SABAN *

GR DÜZEYNDEK SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ ÖRETMEN KAVRAMINA LKN LER SÜRDÜKLER METAFORLAR. Ahmet SABAN * GR DÜZEYNDEK SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ ÖRETMEN KAVRAMINA LKN LER SÜRDÜKLER METAFORLAR Ahmet SABAN * Özet Bu aratrmann temel amac, giri düzeyindeki snf öretmeni adaylarnn öretmen kavramna ilikin sahip olduklar

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

LÂHYAT FAKÜLTES DERGS

LÂHYAT FAKÜLTES DERGS 1 Selçuk Üniversitesi LÂHYAT FAKÜLTES DERGS 2002 / Güz XIV. Say Hakemli Dergi Konya 2002 2 Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Ayd n Say Editörü Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Bahad r Yay n Kurulu Prof. Dr.

Detaylı

DÜÜNCE KALTES NASIL GELR?

DÜÜNCE KALTES NASIL GELR? DÜÜNCE KALTES NASIL GELR? Ali R!za Kaylan kaylan@ aylan@boun.edu..edu.tr 8. MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU D.E.Ü. Devlet Konservatuvar! Sabanc! Kültür Merkezi 17-18 18 Nisan 2007 Kaylan, Düünce Kalitesi 1

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

TOPOLOJ TEST B. (d) Dizinin limiti yoktur; y lma noktas yoktur. 4. Dizisel süreklilik hangi uzaylarda süreklili e denktir?

TOPOLOJ TEST B. (d) Dizinin limiti yoktur; y lma noktas yoktur. 4. Dizisel süreklilik hangi uzaylarda süreklili e denktir? 1 TOPOLOJ TEST B 1. {( 1) n 1 n : n > 0} dizisi için a³a dakilerden hangisi do rudur? (a) Dizinin limiti 1 ve +1 dir; y lma noktas 1 ve +1 dir. (b) Dizinin limiti 1 ve +1 dir; y lma noktas yoktur. (c)

Detaylı

NSAN EMOK- RASNN BELRGNL

NSAN EMOK- RASNN BELRGNL .1 URA VE SLAM HUKUKUNDA NSAN HAKLARI DEMO EMOK- RASNN BELRGNL ELRGNL TC ' 1@ *(+B1" ((( Kâmil Muhammed el-gindi / trc. Ahmet A KILINÇ *** Giri8 3ura (stiare) slam da ve slam hukukunda (4eriat) devlet

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER (1) A³a daki her bir önermenin do ru mu yanl³ m oldu unu belirleyiniz. Do ruysa, gerekçe gösteriniz; yanl³sa, bir kar³-örnek veriniz. (a) (a n ) n N dizisi yaknsak

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

EVRENN OLUUM TEORLER VE BLM NSANLARI FEN VE TEKNOLOJ DERS PROJE GRUBU

EVRENN OLUUM TEORLER VE BLM NSANLARI FEN VE TEKNOLOJ DERS PROJE GRUBU EVRENN OLUUM TEORLER VE BLM NSANLARI FEN VE TEKNOLOJ DERS PROJE GRUBU 5F SINIFI PROJE GRUBU Yiit Yabaneri Dilara Ballıolu Ekinsu Kadirolu Ege Ayyıldız Kutay Güne Tolga Çökmez Danıman Öretmen Esra Da ZMR

Detaylı