fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta"

Transkript

1 fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta

2

3 Prof. Dr. Sarper SÜZEK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö retim Üyesi fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Yenilenmiş 9. Bask İstanbul 2013 Beta

4 Yay n No : 2951 Hukuk Dizisi : Baskı, Eylül İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

5 Annem Ortopedist Dr. Cahide Sunay Süzek in ve Kardeflim Mimar Saner Süzek in Aziz Anılarına...

6

7 ÖNSÖZ Bu kitabın Türk Borçlar Kanununa, Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre yenilenmiş 8. baskısı Eylül 2012 de yayımlanmıştı. Bu baskının tükenmiş olması ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle yeni bir baskının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kitapta İş Kanununun ve adı geçen yasaların hükümleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Kitapta ortaya koymaya çalıştığım görüşlerim hakkında öğretide ileri sürülecek her türlü farklı görüşü ve yapılacak yorumu ve daha adil ve hukuki olanın bulunmasına bir katkı olarak değerlendireceğimi belirtmek isterim. Kitabın uygulamacılara ve öğrencilerimize yararlı olmasını dilerim. Her zaman olduğu gibi bu baskının hazırlanmasında da pek çok kişinin değerli yardımlarından yararlandım. Değişik açılardan yardım ve katkıları nedeniyle Prof. Dr. Ali Rıza Okur a, Doç. Dr. Süleyman Başterzi ye, Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey e, Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız a, Yrd. Doç. Dr. Gaye Baycık a, tetkik hakimi Bektaş Kar a, Av. Ulaş Yıldız a, Av. Dr. Fatma Başterzi ye, Av. Eşber Gürpınar a, Av. Faruk Baştürk e, Av. Arzu Gökalp Civan a, Ar. Gör. Dr. Esra Baskan a, Ar. Gör. Orhan Ersun Civan a, Ar. Gör. Barış Mutlay a, Ar. Gör. Başak Güneş e, Ar. Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş a gönülden teşekkür ederim. Fakültede yarattığı huzurlu ve özgür bilimsel çalışma ortamı nedeniyle Dekanımız, değerli bilim adamı Prof. Dr. Nami Çağan a ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet İstemi ye bu vesileyle teşekkürlerimi belirtmek isterim. Bana akademik kariyerin yolunu açan, her zaman bilgisinden, tecrübesinden, hiçbir zaman esirgemediği dostluğundan yararlandığım çok değerli hocam Prof. Dr. Turhan Esener e duyduğum gönül borcunu bir kez daha belirtmek, kendisine olan şükran duygularımın ancak çok eksik bir ifadesi olabilecektir. Kitabın basımını ve dağıtımını sağlayan BETA yöneticisi Sey han Sa tar a, yazılmasını ve dizgisini büyük bir özen ve beceriyle gerçekleştiren Veysel Coşkun a ve diğer tüm yayınevi çalışanlarına teşekkürü borç bilirim. Eylül 2013 Sarper SÜZEK

8

9 Ç NDEK LER B R NC KİTAP GENEL ESASLAR B R NC BÖLÜM Ş HUKUKUNA G R Ş 1. ş hukuku kavram...1 I. ş hukukunun tan m...1 II. ş hukukunun konusu...3 III. ş hukukunun sosyal güvenlik hukuku ile ilişkisi...4 IV. ş hukukunun tarihsel gelişimi Bat Avrupa da...6 a) Sanayi devrimi ve çal şma koşullar...6 b) Ça daş iş hukukuna geçiş süreci Türkiye de...9 a) Cumhuriyetten önceki dönem...9 b) Cumhuriyet dönemi...10 aa) Cumhuriyet ile 1961 anayasas aras ndaki dönem...10 bb) 1961 anayasas ve sonras...12 cc) 1982 anayasası ve sonrası ş hukukunun özellikleri...16 I. ş hukukunun amac şçinin korunmas Hassas denge ş hukukunda esneklik...19 II. ş hukukunda yorum Amaca uygun yorum-işçi lehine yorum ilişkisi Anayasaya uygun yorum Sözleşmelerin yorumu...28 a) ş akitlerinin yorumu...28 b) Toplu iş sözleşmelerinin yorumu...29

10 X III. ş hukukunda sözleşme özgürlü ünün s n rland r lmas...30 IV. ş hukukunun yeri ş hukukunun ba ms zl Düzenleme boşluklar n n doldurulmas...35 a) Genel hükümlerin uygulanmas...35 b) Uyarlama zorunlulu u İş hukukunun karma niteliği...41 V. ş hukukunda kat l m Sosyal özerklik (toplu iş sözleşmesi özerkliği) Üçlü yap lanma (sosyal diyalog)...44 a) Üçlü yap lanma kavram...44 b) Ekonomik ve Sosyal Konsey...45 c) Üçlü Dan şma Kurulu Yönetime kat lma...47 a) Yönetime kat lman n tan m ve yararlar...47 b) Ülkemizde yönetime kat lma ş hukukunun kaynaklar...51 I. Resmi kaynaklar Anayasa...51 a) Anayasan n çal şma yaşam na ilişkin ilke ve kurallar...51 b) Anayasal tan man n hukuki sonuçlar Yasalar Yürütme kaynaklar Yarg kararlar...57 II. Özel kaynaklar Toplu iş sözleşmeleri ş akitleri ç yönetmelikler...59 a) Genel iş koşullar ve iç yönetmelik kavram...59 b) İç yönetmeliğin koşulları...61 aa) Açıkça bilgi verilmesi ve işçinin kabulü...61 bb) Normlar hiyerarşisine uygunluk...63 cc) İçerik denetimi...63 c) İç yönetmeliğin değiştirilmesi ve uygulanmaması şyeri uygulamalar...66 a) şyeri uygulamas kavram...66 b) şyeri uygulamas n n koşullar...67 c) şyeri uygulamas n n de iştirilmesi veya uygulamaya son verilmesi...69

11 XI 5. şverenin yönetim (talimat verme) hakk...70 a) Yönetim hakk kavram ve talimatlar n türleri...70 b) Talimatlar n yürürlü e girmesi...72 c) Yönetim hakk n n s n rlar...73 d) şçinin talimatlara uymamas ve hukuka ayk r talimat...75 III. Kaynaklar aras nda öncelik Uluslararas iş hukuku...78 I. Uluslararas Çal şma Örgütü (ILO) Kuruluşu ve amaçlar Yap s ve organlar...79 II. Uluslararas çal şma (ILO) sözleşmeleri Sözleşmelerin özellikleri ve üye ülkelerce onaylanmas ILO sözleşmeleri ve Türkiye...81 a) Ülkemiz taraf ndan sözleşmelerin onaylanmas...81 b) ILO sözleşmelerinin yasalar karş s ndaki durumu...82 c) ILO sözleşmelerinin doğrudan uygulanabilirliği sorunu ILO denetimi...86 III. Birleşmiş Milletler belgeleri...87 IV. Avrupa (Konseyi) sözleşmeleri Avrupa nsan Haklar Sözleşmesi Avrupa Sosyal Şart...88 V. Avrupa Birli i iş hukuku ş hukukuna ilişkin hükümler Türkiye nin durumu...90 VI. ki tarafl anlaşmalar ş hukukuyla ilgili devlet organlar...93 I. Çal şma örgütü...93 II. ş yarg s ş yarg s n n örgütlenmesi ş yarg s nda görev ş yarg s nda yetki Davanın açılması Belirsiz alacaklar ve kısmi dava Yarg lama usulü Kanun yollar ş hukuku yapt r mlar I. Hukuki yapt r mlar (özel hukuk yapt r mlar ) şverenlere uygulanan yapt r mlar şçilere uygulanan yapt r mlar...110

12 XII II. dari yapt r mlar III. Ceza yapt r mlar (sosyal ceza hukuku) IV. Disiplin cezalar Disiplin cezas n n koşullar Disiplin cezas n n uygulanmas ve yarg sal denetimi K NC BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 7. şçi I. şçi kavram şçi kavram n n iş akdine dayanmas Bireysel ve toplu iş yasalar aç s ndan işçi II. şçi-memur ayr m III. şçi benzeri kişiler Ç rak a) Ç rakl k kavram b) Ç raklar n tabi olaca mevzuat c) Ç raklar n çal şma koşullar Stajyer şveren I. şveren kavram şverenin tan m Soyut-somut işveren ayr m Tüzel kişilerde ve ticaret şirketlerinde işveren niteli i a) Tüzel kişinin organ n n işveren niteli i b) Yönetim kurulu üyesi genel müdürün durumu c) Şirkette çal şan limited şirket orta n n durumu d) Holdinglerde ve şirket gruplar nda işveren niteli i e) Birlikte (işverenler) istihdam f) İşverenin belirlenmesi (Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması-organik bağ) II. şverenin sorumlulu u III. Alt işveren Alt işverenin tanımı ve niteliği Alt işveren sözleşmesi, bildirim ve tescil IV. Alt işveren ilişkisinin kurulabilmesinin koşullar şyerinde işçi çal şt ran as l işverenin varl...145

13 XIII 2. şin as l işverene ait işyerinde yap lmas şin işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olmas şletmenin ve işin gere i ile teknolojik nedenlerle uzmanl k gerektiren bir iş olmas a) Yard mc işlerde bir s n rlama olmad b) Koşulun bölünebilir nitelikte oldu u c) Salt maliyetleri düşürmek amac yla alt işveren ilişkisinin kurulamayaca d) Yargıtay uygulaması ve uzmanlık ölçütü şçilerin sadece as l işverenin işyerinde çal şt r lmas V. Alt işverenin işçilerine karş as l işverenin müteselsil sorumlulu u VI. Yasaya aykırı olarak kurulan alt işveren ilişkisinin yaptırımı VII. Muvazaalı alt işveren ilişkisi Yasada yer alan muvazaay önlemeye yönelik hükümler a) S n rlamalar n yasada yer almas n n nedeni ve yasal düzenleme b) As l işverenden devral nan işçilerin haklar n n k s tlanamamas c) şyerinde çal şt r lan kişilerle alt işveren ilişkisinin kurulamamas d) As l işin bölünememesi e) Alt işverenin üstlendiği işin bölünememesi f) Kurulan ilişkinin genel olarak muvaazal işleme dayanmas aa) Genel kural bb) şçi temini sözleşmesinin alt işveren ilişkisi olarak gösterilmesi cc) şçinin de işen alt işverenler yan nda çal şmaya devam etmesi Kamu kuruluşları lehine getirilen ayrıcalık Muvazaan n idare taraf ndan denetlenmesi VIII. Muvazaal alt işveren ilişkisinin yapt r m Başlang çtan itibaren as l işverenin işçisi say lmak Temelinde muvazaa bulunan fesihler IX. şveren vekili Bireysel iş yasalar aç s ndan işveren vekili Toplu iş hukuku aç s ndan işveren vekili X. şveren vekilinin sorumlulu u şyeri I. şyeri kavram II. şyerinin kapsam şin yap ld yer şyerine ba l (işyeri organizasyonu kapsam ndaki) yerler Eklentiler Araçlar...186

14 XIV III. şyeri-işletme ayr m IV. şyerinin kurulmas şyeri açma ve çal şma ruhsat n n al nmas şyerinin bildirilmesi V. şyerinin devri ş akitlerinin yeni işverenle devam etmesi İşyerinin (bölümün) devrinin koşulları İşyerinin devrinde işçilik haklar şyerinin devrinin taraflar n fesih hakk na etkisi İşyeri bölümünün devri (kısmi devir) ile as l işveren-alt işveren ilişkisi şçinin (muvazaa olmaks z n) de işen alt işverenler yan nda çal şmaya devam etmesi İşyerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanununun getirdiği düzenleme VI. şyerinin kapat lmas şyerinin işveren taraf ndan kapat lmas a) şyerini kapatma özgürlü ü ve s n r b) şyerinin kapat lmas nda işverenin yükümlülükleri şyerinin idare taraf ndan kapat lmas ş hukukunun kapsam I. ş Kanununun kapsam Kapsama giren işler Kapsam d ş nda kalan işler a) Deniz ve hava taş ma işleri b) Tar m ve orman işleri c) Aile ekonomisi içinde tar mla ilgili yap işleri d) El sanat işleri e) Ev hizmetleri f) Ç raklar g) Sporcular h) Rehabilite edilenler ) Esnaf ve sanatkar işyerleri Sanayi, ticaret, tar m ve orman işlerinin belirlenmesi II. Deniz ş Kanununun kapsam III. Bas n ş Kanununun kapsam IV. Türk Borçlar Kanununun kapsam V. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun kapsam...221

15 XV K NC KİTAP B REYSEL Ş HUKUKU B R NC BÖLÜM Ş AKD 11. ş akdi kavram I. ş akdinin tan m ve unsurları ş görme unsuru Ücret unsuru Ba ml l k unsuru a) Kişisel/hukuki ba ml l k b) Başkas n n iş organizasyonunda iş görme c) Ba ml l k unsurunun benzer sözleşmelerden ay r c niteli i II. ş akdinin özellikleri Kişisel ilişki kurmas Karş l kl borç do urmas Sürekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşme olmas III. Yeni Borçlar Kanununun hizmet sözleşmeleri ne ilişkin hükümlerinin iş ilişkilerine genel olarak etkisi IV. ş akdinin türleri Sürekli ve süreksiz iş akitleri Belirli süreli ve belirsiz süreli iş akitleri a) Belirli-belirsiz süreli iş akdi ayr m b) Belirli süreli iş akdinin kurulmas n mümkün k lan objektif koşullar aa) şin belirli süreli olmas bb) Belli bir işin tamamlanmas na yönelik olmas cc) Belirli bir olgunun ortaya ç kmas dd) Benzer haller ee) şçinin niteli inin önem taş mamas c) Yasadan kaynaklanan belirli süreli iş akitleri d) Belirli süreli iş akdinin sürelendirilmesi e) Zincirleme iş akitleri f) Farkl işlem yasa g) Geçici iş akitleri Azami ve asgari süreli iş akitleri Şarta bağlı iş akitleri Deneme süreli iş akitleri a) Anlam ve kararlaşt rma serbestisi b) Süresi c) Hükümleri...258

16 XVI 6. Tak m sözleşmesi ile kurulan iş akitleri Mevsimlik iş akitleri K smi süreli iş akitleri a) Klasik k smi süreli iş akitleri aa) K smi süreli iş akdi kavram bb) Farkl işlem yasa cc) K smi süreli iş akitlerine uygulanacak kurallar b) K smi süreli iş akitlerinin özel türleri aa) Başka (yan) işte çal şma bb) Ça r üzerine çal şma cc) ş paylaş m Evde çal şma a) Evde çalışma kavramı ve uygulanacak yasa b) Evde çalışanların çalışma koşulları ve Borçlar Kanunu hükümleri Tele çal şma Pazarlamacılık sözleşmesi a) Pazarlamacılık sözleşmesi kavramı ve uygulanacak yasa b) Pazarlamacılık sözleşmesinin kurulması c) Pazarlamacının hakları d) Pazarlamacının yükümlülükleri e) Pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi Geçici (ödünç) iş ilişkisi a) Geçici iş ilişkisi kavram b) Geçici iş ilişkisinin kurulmas n n koşullar aa) Benzer işlerde çal şt rma bb) şçinin yaz l onay cc) Kurulan ilişkinin geçici olmas c) Geçici iş ilişkisinin hüküm ve sonuçlar aa) Bireysel iş hukuku aç s ndan aaa) ş akdinin işverenle devam etmesi bbb) şçinin iş görme ve di er borçlar ccc) Yönetim hakk ddd) Ücret borcu eee) şverenin işçiyi gözetme ve di er borçlar fff) ş akdinin feshi bb) Toplu iş hukuku aç s ndan aaa) Sendika üyeli i ve toplu iş sözleşmesi bbb) Grev ve lokavt d) Geçici iş ilişkisinin sona ermesi...293

17 XVII 12. ş akdinin kurulmas I. ş akdinin kurulmas na ilişkin görüşmeler Taraflar n hukuki durumu ve yükümlülükleri Görüşmelerde kusur ve hukuki sonucu II. Taraflar n ehliyeti III. ş akdinin şekli Şekil serbestisi ve s n rlar Yaz l şekle ayk r l n hukuki sonucu Şekil noksanını ileri sürme hakkının kötüye kullanılması IV. ş akdi kurma özgürlü ü ve s n rlar Sözleşme yapma özgürlü ü ilkesi ş akdi yapma yasaklar a) Yaş küçüklü ü b) Cinsiyet c) Sa l k durumu d) Yabanc l k e) Toplu iş sözleşmesinden do an yasaklar ş akdi yapma zorunlulu u a) Engelliler ve eski hükümlüler b) şyerinden malulen ayr lanlar c) Askerlik veya yasal ödev nedeniyle işten ayr lanlar d) Toplu işten ç kar lanlar e) Hastal k nedeniyle işten ç kar lan gazeteciler f) şçi kuruluşu yönetiminde görev alanlar g) Toplu iş sözleşmesinden do an akit yapma zorunlulu u ş akdi yapma zorunlulu unun hükümleri a) şverenin yükümlülü ünü yerine getirmesi b) şverenin yükümlülü ünü yerine getirmemesi V. ş akdinin geçersizli i (kesin hükümsüzlük) Genel olarak geçersizlik Hukuka aykırılık a) Emredici hükümler b) Yasaklayıcı hükümler c) Kamu düzeni d) Kişilik hakları Ahlaka aykırılık İmkansızlık Geçersizli in geçmişe yürümemesi a) Borçlar Kanununun getirdiği düzenleme b) Uyarlama zorunluluğu...326

18 XVIII 6. ş akdinin k smi geçersizli i ş akdinin iptali VI. Yabanc l k unsuru taş yan iş akdine uygulanacak hukuk şçinin borçlar ve sorumlulu u I. ş görme borcu şçinin işi kendisinin yapmas ş görme ediminin devri (işçinin de işmesi) ş akdinin devri (iş görme edimini talep hakkının sürekli devri-işverenin değişmesi) şin türü ve kapsam şin yap laca yer şin özenle yap lmas ş görme borcunun ihlali a) ş görme borcunun ifa edilmemesi b) ş görme borcunun kötü (özensiz) ifa edilmesi c) Zarara yatkın işlerde sorumluluk II. taat borcu taat borcunun içeri i Özel haller a) Sigara içme yasağı b) Kapı denetimi ve işçilerin üstünün aranması III. Sadakat borcu IV. Rekabet etmeme borcu Rekabet yasağı sözleşmesi Rekabet yasağının koşulları a) İşverenin korunmaya değer haklı bir menfaatinin varlığı aa) Üretim sırları veya işverenin işleri hakkında bilgi edinme olanağı bb) Müşteri çevresi hakkında bilgi edinme olanağı cc) İşverenin önemli bir zarara uğrama ihtimali b) İşçinin ekonomik geleceğinin tehlikeye düşürülmemesi aa) Genel olarak bb) Rekabet yasağının süre bakımından sınırlandırılması cc) Rekabet yasağının yer bakımından sınırlandırılması dd) Rekabet yasağının konu bakımından sınırlandırılması Rekabet yasağı sözleşmesinin hukuka aykırılığının yaptırımı ve aşırı yasakların sınırlandırılması Rekabet yasağına aykırı davranışın sonuçları...357

19 XIX a) İşverenin zararının tazmini b) İşçinin cezai şart ödemesi c) Rekabet yasağına aykırı davranışın sona erdirilmesi Rekabet yasağının sona ermesi a) Yasağın devamında işverenin gerçek bir yararının kalmaması b) İşverenin haklı bir neden olmaksızın iş akdini feshi c) İşçinin işverene yüklenebilen bir nedenle iş akdini feshi d) İşyerinin devrinin rekabet yasağına etkisi İşverenin ücret ödeme borcu I. Ücret kavramı II. Ücretin türleri Zamana göre ücret Parça başına (akort) veya götürü ücret Yüzde usulüne göre ücret ve bahşişler Primler İkramiyeler a) Sözleşmeden doğan ikramiyeler b) Yasadan doğan ikramiyeler ve ikramiyelerin sınırı Aracılık (komisyon-provizyon) ücreti İşin sonucundan pay alma III. Ücretin miktar Ücretin belirlenmesi Asgari ücret a) Asgari ücretin kapsam ve tan m b) Asgari ücretin belirlenmesinde göz önünde tutulacak esaslar c) Asgari ücretin saptanmas d) Asgari ücret karar n n hukuki sonucu IV. Ücretin ödenmesi Ücretin ödenme şekli a) Ücretin para ile (nakden) ödenmesi b) Ücretin Türk paras ile ödenmesi Ücretin ödenme yeri Ücretin ödenme zaman a) Ücretin işin yap lmas ndan sonra düzenli aral klarla ödenmesi b) Ücretin avans olarak ödenmesi Ücretin ödenmesinin ispat Ücrete ilişkin zamanaş m V. Ücretin ödenmemesi Ücretin ve faizin talep edilmesi...386

20 XX 2. şçilerin çal şmaktan kaç nma hakk a) Çal şmaktan kaç nma hakkının koşullar aa) İşçilerin ücretinin veya ücret eklerinin ödenmemesi bb) Ücretlerin yirmi gün içinde ödenmemesi cc) Ücretlerin ödenmemesinin mücbir sebebe dayanmaması b) Çal şmaktan kaç nman n hukuki sonuçlar aa) Çal şmaktan kaç nman n grev say lmayaca bb) Çal şmaktan kaç nan işçiler yerine işçi al namamas cc) Çal şmaktan kaç nan işçilerin sözleşmelerinin feshedilememesi dd) Çal şmaktan kaç nan işçilere ücret ödenip ödenmeyece i VI. Ücretin güvencesi Ücretin haczedilememesi Ücretin devredilememesi ve rehnedilememesi Ücretin takas edilememesi Ücretin ayr cal kl alacak olmas şçinin ücret garanti fonundan yararlanmas Müteahhit (as l işveren) ve alt işverenin hakedişlerinden ücretlerin ödenmesi Ücret kesme cezas n n s n rland r lmas Ücrette indirim yap lamamas şverenin temerrüdü halinde ücret ödenmesi şverenin işçiyi gözetme borcu I. Geniş anlamda gözetme borcu II. şçinin kişili ini gözetme borcu Korunan değerler ve koruyucu genel hükümler İşçinin kişilik hakkını doğrudan koruyan hüküm Cinsel ve psikolojik tacize (mobbing) karşı koruma Kişisel verilerin korunması Kişilik hakkının korunmasının sınırı Kişiliği gözetme borcuna aykırılığın yaptırımı III. ş sa l ve güvenli i önlemlerini alma borcu ş sa l ve güvenli i önlemlerini alma borcunun hukuki dayana şverenin hukuki sorumlulu unun s n r ve çerçevesi şverenin hukuki sorumlulu unun niteli i a) Kusursuz sorumluluk görüşü b) Kusur sorumlulu u görüşü c) Kusurun objektifleştirilmesi (objektif kusur) d) Yeni Borçlar Kanununun getirdiği düzenleme: tehlike sorumluluğu e) Akdi sorumluluk-haksız fiil sorumluluğu f) Zarar n Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan karş lanmas gere i...425

21 XXI 4. lliyet ba n n bulunmas zorunlulu u a) lliyet ba n n işverenin sorumlulu unun Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlulu undan ayr lmas ndaki önemi ve bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun düzenlemesi b) lliyet ba n n kesilmesi IV. Maddi tazminat Maddi tazminat n kapsam a) Çal şma gücünün kayb ndan do an zararlar b) Ekonomik gelece in sars lmas ndan do an zararlar c) Tedavi masraflar ve kazanç kayıpları Maddi tazminat n belirlenmesi a) Genel esaslar b) Meslekte kazanma gücü kayb (maluliyet oran ) c) ş görebilme ça n n ve yaşam süresinin belirlenmesi d) Ücretin belirlenmesi e) Taraflar n kusur durumunun ve hakkaniyetin tazminata etkisi Tazminat n hesaplanmas a) Zarar n belirlenmesi b) ndirimler c) Yeni Borçlar Kanunu açısından hakkaniyet indirimi d) Faiz V. Destekten yoksun kalma tazminat Hukuki dayana Destek ve desteklenen kavramlar Bak m gücü ve bak m ihtiyac Bak m (destek) süresi Tazminat talep edebilecek kişiler a) Destekten yoksun kalan eş b) Destekten yoksun kalan nikahs z eş c) Destekten yoksun kalan çocuklar d) Destekten yoksun kalan ana, baba ve kardeşler Tazminat n hesaplanmas VI. Manevi tazminat Hukuki dayana Manevi tazminat isteyebilecek kişiler a) ş kazas ölümle sonuçlanmam şsa b) ş kazas ölümle sonuçlanm şsa Manevi tazminat n koşullar Manevi tazminat n takdiri VII. Sosyal Güvenlik Kurumunun rücu davalar...457

22 XXII 16. şverenin eşit davranma ve di er borçlar I. Genel anlamda eşit davranma ve ayr m yapmama borcu Hukuki dayana a) Anayasal dayanak b) Yasal dayanak c) ş ilişkilerinde genel anlamda eşit davranma borcunun uygulanmas gere i Nispi niteli i şe almada ayr m yasa ş ilişkisinin devam süresince eşit davranma borcu ş akdinin feshinde eşit davranma borcu a) Genel olarak b) Ayr m yasaklar nda c) İşverenin genel anlamda eşit davranma borcunda aa) şçilerin davran şlar na ve yeterliliğine dayanan fesihlerde bb) şletme gereklerine dayanan fesihlerde cc) Yap lan feshin (seçimin) işverence hakl laşt r lmas Eşit davranma borcuna ayk r davran ş n yapt r m a) Ayrım yasaklarında aa) Ayrımcılık tazminatı ve diğer yaptırımlar bb) Ayrımcılık tazminatının diğer tazminatlar karşısındaki durumu cc) İdari ve cezai yaptırımlar b) Genel anlamda eşit davranma borcunda spat yükü II. Araç ve malzeme sağlama borcu III. İşçinin yapmış olduğu giderleri ödeme borcu IV. Buluş yapan işçiye bedel ödeme borcu (patent hakk ) V. Özlük dosyas düzenleme borcu ş akdinin ask ya al nmas I. ş akdinin ask ya al nmas n n amac II. ş akdinin ask ya al nmas n n teorik ve hukuki dayana Geçici ifa imkans zl n n temerrüt sonucunu yaratmas Geçici ifa imkans zl n n belirli ve belirsiz süreli iş akitlerinde yaratt sonuçlar a) Belirli süreli iş akitlerinde b) Belirsiz süreli iş akitlerinde ş akdinin ask ya al nmas n n hukuken ortaya ç kmas Ask ya al nma teorisinin uygulama alan na geçirilmesi...491

23 XXIII III. ş akdinin ask ya al nmas n n koşullar fa (veya ifay kabul) imkans zl a) şçinin iş görme edimini ifa imkans zl aa) Maddi ifa imkans zl bb) fan n beklenilmez olmas veya manevi ifa imkans zl b) şverenin ifay kabul imkans zl fa etmemenin geçici olmas fa etmemenin kusursuz olmas fa zaman n n esasl olmamas IV. ş akdinin sözleşmeyle ask ya al nmas ve ücretsiz izin uygulamalar ş akdinin sözleşmeyle ask ya al nmas n n koşulu Ücretsiz izine ç kar lma önerisinin kabul edilmesi a) Kabul usülü ve ücretsiz izin süresi b) şçinin hakl nedenle fesih hakk c) şverenin (geçersiz) feshi Ücretsiz izine ç kar lma önerisinin kabul edilmemesi V. ş akdinin ask ya al nmas n n hüküm ve sonuçlar ş görme ve ücret borçlar na etkisi a) Genel olarak b) Borçlar Kanununun getirdiği düzenleme şverenin yönetim hakk na ve işçinin itaat borcuna etkisi şverenin gözetme ve işçinin sadakat borcuna etkisi ş akdinin sona ermesine (feshine) etkisi a) Belirli süreli iş akdinin sona ermesine etkisi b) Hakl nedenle fesih hakk na etkisi c) Süreli fesih hakk na etkisi VI. ş akdinin ask ya al nmas n n sona ermesi VII. Mevzuatta düzenlenmiş olan ask ya al nma halleri Geçici askerlik veya yasal ödev nedeniyle ask ya al nma Sa l k nedenleriyle ask ya al nma Zorlay c nedenlerle ask ya al nma Gözalt veya tutukluluk nedeniyle ask ya al nma Ailevi nedenlerle ask ya al nma İşçi kuruluşu yöneticiliği halinde askıya alınma Grev veya lokavt halinde ask ya al nma ş akdinin sona ermesi ve süreli fesih I. ş akdinin fesih d ş nda sona ermesi Taraflar n anlaşmas (ikale)...511

24 XXIV 2. Belirli sürenin sona ermesi Ölüm a) şçinin ölümü b) şverenin ölümü II. Genel olarak iş akdinin feshi ve fesih türleri aras ndaki farklar III. Süreli fesih Süreli fesih hakk n n hukuki dayana ve do umu Süreli fesih hakk n n kullan lmas a) Fesih bildiriminin özellikleri ve şekli b) Fesih bildirimi süreleri aa) Bildirim sürelerinin belirlenmesi bb) Bildirim sürelerinin art r lmas Süreli feshin hüküm ve sonuçlar a) Bildirim süresi içinde taraflar n durumu b) Yeni iş arama izni verilmesi aa) Yeni iş arama izninin koşulları bb) Yeni iş arama izninin kullanılması cc) Yeni iş arama izni verilmemesinin hukuki sonucu Peşin ödeme yoluyla iş akdinin feshi a) Bu hakk n niteli i ve uygulanmas b) Bildirim süresi içinde do acak işçi haklar na etkisi Usulsüz fesih a) Usulsüz fesih kavram b) hbar tazminat aa) hbar tazminat hakk n n do umu bb) hbar tazminat n n hukuki niteli i cc) hbar tazminat n n miktar aaa) İhbar tazminatının hesaplanması bbb) Aşırı yüksek ihbar (süreleri) tazminatları c) Maddi ve manevi tazminat d) K dem tazminat Fesih hakk n n kötüye kullan lmas a) Fesih hakk n n kötüye kullan lmas kavram b) Fesih hakkının kötüye kullanılmasının ölçütü c) Hakkın kötüye kullanılması oluşturmayan fesihler d) Hakkın kötüye kullanılması oluşturan fesihler e) Fesih hakkının kötüye kullanılmasının yaptırımı aa) Kötü niyet tazminatı aaa) İş akdinin işveren tarafından feshinde bbb) İş akdinin işçi tarafından feshinde...547

25 XXV bb) Sendikal tazminat aaa) Hakkın doğumu, niteliği ve diğer tazminatlarla ilişkisi bbb) İş güvencesine tabi olmayan işçilerin de sendikal tazminat talep edebileceği cc) İhbar tazminatı dd) Maddi ve manevi tazminat ee) Kıdem tazminatı f) İspat yükü ş Güvencesi I. ş güvencesi kavram II. yi niyet kurallar na uygun (kötü niyetli), geçerli (geçersiz) ve hakl (haks z) fesih ayr m III. ş güvencesinin kapsam ş güvencesinin kapsam na giren ve girmeyen işçilerin tabi olacaklar ortak hükümler ş güvencesi hükümlerinin uygulanmas n n koşullar a) ş Kanununa veya Bas n ş Kanununa tabi olmak b) şyerinde otuz ve daha fazla işçi çal şt r lmas c) şçinin en az alt ayl k k deminin olmas d) Belirli konumdaki işveren vekili olmamak e) Belirsiz süreli iş akdinin işverence feshedilmesi IV. Geçerli fesih nedenleri Geçerli fesih kavram şçinin yetersizli i veya davran şlar nedeniyle fesih a) şçinin yetersizli i aa) şçinin fiziki yetersizli i aaa) şçinin hastal bbb) şçinin yaşl l ve emeklili i bb) şçinin mesleki yetersizli i (performans ) b) şçinin davran şlar aa) Geçerli feshe neden olan davran şlar ile hakl fesih nedenleri ayr m bb) şçinin davran şlar na dayanan geçerli fesih nedenleri aaa) şçinin işvereni yan ltmas bbb) şçinin işveren aleyhine sözler sarfetmesi ccc) şçinin geçimsizli i ddd) şçinin ba l l n n yeterli olmamas eee) şçinin devams zl ve işe geç gelmesi fff) şçinin görevini yerine getirmekte yetersizli i ggg) şçinin k sa süren tutuklulu u hhh) Di er haller...592

26 XXVI 3. şletmenin, işyerinin ve işin gerekleri nedeniyle fesih a) şletme gerekleri kavram b) Ekonomik, yap sal, teknolojik nedenlerin feshi zorunlu k lmas aa) Yasal temel bb) Ekonomik güçlükler cc) Yeniden yap lanma (reorganizasyon) dd) Teknolojik de işimler c) şçinin işinin ortadan kalkmas veya işgücü fazlas n n ortaya ç kmas Son çare (ultima ratio) ilkesi a) Son çare kavram ve hukuki dayanağı b) Son çare olarak al nabilecek önlemler ve Yarg tay uygulamas c) Son çare ilkesi ve çal şma koşullar nda esasl de işiklik Sosyal seçim ve eşitlik ilkesi V. Yasada yer alan geçersiz fesih nedenleri VI. ş akdinin feshinde usul şçinin uyar lmas Feshin yap lma süresi Fesih bildiriminin yaz l yap lmas Fesih nedeninin aç k ve kesin bir şekilde belirtilmesi şçinin savunmas n n al nmas VII. Toplu işçi ç karmalar ve uygulanacak fesih usulü Ç kar lacak işçi say s ve uygulanacak hükümler Yap lmas gereken bildirimler ve görüşmeler Fesih usulüne ayk r davranman n yapt r m Yeniden iş akdi kurma zorunlulu u VIII. Fesih bildirimine itiraz Dava açma süresi Uyuşmazl n özel hakem taraf ndan çözülmesi IX. Feshin geçersizliği (işe iade) davas nda yarg lama süreci Davan n konusu Feragat Yarg lama usulü ve süresi spat yükü Yarg karar n n niteli i Yarg lama sürecinde ortaya ç kan baz olgular n davaya etkisi a) şçinin emeklili i b) Dava devam ederken işçinin işe davet edilmesi aa) şçinin işe başlamas bb) şçinin işe başlamay reddetmesi...633

27 XXVII c) şyerinin kapanmas d) şçinin ölümü X. Geçersiz feshin sonuçlar Yarg organ n n feshin geçersizli ine karar vermesi şçinin işverene başvuruda bulunmas a) şçinin başvuruda bulunmamas n n hukuki sonucu b) şçinin başvuruda bulunduktan sonra işverenin davetine ra men işe başlamamas şverence işçinin işe başlat lmas a) Feshin geçersiz say lmas ve boşta geçen sürelere ilişkin ücretin ödenmesi b) Peşin ödenen bildirim süresine ait ücret ile k dem tazminat n n mahsubu şverence işçinin işe başlat lmamas a) ş akdinin işçinin işe başlat lmamas yla sona ermesi, ihbar ve k dem tazminat n n ödenmesi b) ş güvencesi tazminat c) Boşta geçen sürelere ilişkin ücretin ödenmesi d) şçinin dava sürerken başka işte çal şmas XI. ş güvencesine ilişkin hükümlerin (mutlak ya da nispi) emredici niteli i XII. ş akdinin sendikal nedenle feshi Sendika Özgürlüğünün güvencesi a) Sendika üyeli i veya sendikal faaliyet nedeniyle fesih b) Feshin geçersizliği (işe iade) davası c) Sendikal tazminat d) Sendikal tazminatın diğer haklarla ilişkisi e) İspat yükü İşyeri sendika temsilcisinin güvencesi a) Temsilcinin feshe karşı korunması gereği b) Temsilci güvencesinin koşulları aa) Temsilcilik sıfatının bulunması bb) Sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshedilmesi c) Feshin geçersizliği (işe iade) davası d) İşe iade davasının hukuki sonucu e) Temsilcinin işyerinin veya işinin değiştirilmesi XIII. De işiklik feshi (çal şma koşullar nda esasl de işiklik) De işiklik feshi kavram De işiklik feshine ilişkin hükümlerin kapsam De işiklik feshinin koşullar a) Çal şma koşullar nda esasl de işiklik yap lmas...672

28 XXVIII aa) De işikli e konu olacak çal şma koşullar bb) Esasl de işiklik kavram ve yönetim hakk ile ilişkisi cc) Esasl de işiklik halleri aaa) Ücret de işikli i bbb) şin niteli inde de işiklik ccc) şyeri de işikli i ddd) Çal şma saatlerinde de işiklik b) De işiklik yapma hakk n n sakl tutulmam ş olmas ve Borçlar Kanununun getirdiği düzenleme c) Esasl de işiklik önerisinin işçi taraf ndan reddedilmesi aa) şverenin yaz l de işiklik önerisinde bulunmas bb) Düşünme süresi cc) şçinin de işiklik önerisini yaz l kabulü dd) şçinin de işiklik önerisini reddi ee) şçinin reddine ra men işverenin de işiklikte srar etmesi Sözleşmenin de işiklik feshiyle sona erdirilmesi a) De işiklik feshinin uygulanmas b) De işiklik feshinde geçerli neden c) De işiklik feshinin sonuçlar XIV. şverenin süreli fesih hakk n n sözleşmeyle s n rland r lmas ş güvencesinin kapsam na giren iş ilişkilerinde ş güvencesinin kapsam d ş nda kalan iş ilişkilerinde ş akdinin hakl nedenle feshi I. Hakl nedenle fesih hakk n n hukuki dayana II. şveren aç s ndan hakl fesih nedenleri Sa l k nedenleri a) şçinin hastalanmas veya kazaya u ramas b) şçinin gebeli i c) şçinin tedavi edilemeyecek hastal a tutulmas Ahlak ve iyi niyet kurallar na uymayan haller ve benzerleri a) şçinin işvereni yan ltmas b) şçinin şeref ve namusa dokunacak sözleri ve davran şlar c) şçinin cinsel tacizde bulunmas d) şçinin sataşmas ve sarhoşlu u e) şçinin do ruluk ve ba l l a (sadakata) uymayan davran şlar f) şçinin işyerinde suç işlemesi g) şçinin işe devams zl h) şçinin görevini yerine getirmemesi i) şçinin iş güvenli ini tehlikeye düşürmesi veya işverenin mal na zarar vermesi...707

29 XXIX 3. Zorlay c nedenler şçinin tutuklanmas III. şçi aç s ndan hakl fesih nedenleri Sa l k nedenleri a) şin işçinin sa l için tehlikeli olmas b) şverenin veya başka bir işçinin bulaş c hastal a tutulmas Ahlak ve iyi niyet kurallar na uymayan haller ve benzerleri a) şverenin işçiyi yan ltmas b) şverenin şeref ve namusa dokunacak sözleri ve davran şlar, cinsel veya psikolojik tacizi (mobbing) c) şverenin sataşmas d) şçinin di er işçinin cinsel tacizine u ramas e) şverenin ücret ödememesi f) Çal şma koşullar n n uygulanmamas Zorlay c nedenler IV. Hakl nedenle fesih hakk n kullanma süresi V. ş akdini fesheden taraf n belirlenmesi VI. Hakl nedenle fesih hakk n n kullan lmas ve fesih nedeninin bildirilmesi VII. Hakl nedenle feshin hukuki sonuçlar VIII. Haks z fesih Haks z fesih kavram Haks z feshin hukuki sonuçlar a) İşverenin haksız feshi aa) Belirsiz süreli iş akdinin haks z feshi (iş güvencesi) bb) Belirli süreli iş akdinin haksız feshi cc) Haksız fesih tazminatı dd) Haksız feshin geçerli feshe dönüştürülmesi b) İşçinin haksız feshi spat yükü IX. şverenin hakl nedenle fesih hakk n n sözleşmeyle s n rland r lmas ş güvencesinin kapsam na giren iş ilişkilerinde ş güvencesinin kapsam d ş nda kalan iş ilişkilerinde X. şçinin fesih hakk n n (cezai şart yoluyla) s n rland r lmas ş akdinin sona ermesinin hukuki sonuçlar I. K dem tazminat K dem tazminat kavram K dem tazminat n n koşullar...748

30 XXX a) En az bir y ll k k dem süresi b) ş akdinin belirli nedenlerle sona ermesi aa) şveren taraf ndan K 25/II d ş nda fesih bb) şçi taraf ndan K 24 uyar nca fesih cc) Muvazzaf askerlik nedeniyle fesih dd) Yaşl l k ayl (emeklilik) veya toptan ödeme almak amac yla fesih ee) Kad n işçinin evlenme nedeniyle sözleşmeyi feshi ff) şçinin ölümü aaa) Kanuni mirasçıların kıdem tazminatı hakkı bbb) Kıdem tazminatının ölüm tazminatı ile ilişkisi c) Askerlik, emeklilik ve evlilikte başvurulacak fesih türü şçinin k demi a) K dem süresinin başlang c ve sonu b) K dem süresinin niteli i ve ask sürelerinin k deme etkisi c) Mevsimlik işte çal şan işçinin k demi d) K smi süreli çal şan işçinin k demi e) Ayn işverenin bir veya de işik işyerlerinde devaml veya fas lal olarak geçirilen süreler aa) Ayn işverenin de işik işyerlerinde çal şma bb) Ayn işverenin işyerlerinde fas lal çal şma cc) Önceki çal şma nedeniyle k dem tazminat ödenmiş olmas dd) Feshe ra men aral ks z çal şma ee) Önceki çal şman n k dem tazminat na hak kazand rmayan bir nedenle sona ermesi f) şverenin de işmesinin (işyerinin devrinin) k deme etkisi g) De işik kamu kuruluşlar nda geçen süreler h) Borçlan lan muvazzaf askerlik süresi K dem tazminat n n hesaplanmas a) K dem tazminat n n miktar b) K dem tazminat nda esas al nacak ücret c) K dem tazminat n n tavan K dem tazminat n n zaman nda ödenmemesi a) K dem tazminat nda gecikme faizi b) K dem tazminat nda zamanaş m K dem tazminat fonu II. şsizlik sigortas III. Yeni işverenin sorumlulu u IV. Çal şma belgesi verme borcu...786

31 XXXI V. braname İbraname sözleşmesi İbranamenin geçerlilik koşulları a) İbranamenin düzenlenme zamanı b) İbranamenin şekli ve içeriği c) Ödemenin noksansız ve banka aracılığıyla yapılması d) Makbuz hükmündeki ödemeler K NC BÖLÜM Ş N DÜZENLENMES 22. Çal şma süreleri I. Çal şma süresi kavram ve esnekleştirme II. Haftal k çal şma sürelerinin işgünlerine bölünmesi ve denkleştirme III. Çal şma süresinden say lan haller Yer alt nda veya su alt nda yap lan işler Çal şt r lmak üzere gönderilmede yolda geçen süreler şçinin iş görmeye haz r durumda beklemesi şçinin işyerinin d ş nda as l işini yapmaks z n çal şt r lmas Süt izinleri Toplu taş malarda yolda geçen süreler IV. Özellik gösteren çal şma süreleri Gece çal şmalar Postalar halinde çal şmalar Haz rlama, tamamlama ve temizleme işleri Normal çal şma süresinden daha az çal şma süreleri Haftal k işgünlerine bölünemeyen çal şma süreleri Telafi çal şmalar K sa çal şmalar a) K sa çal şma kavram b) K sa çal şman n koşullar c) K sa çal şma ödene i V. Fazla çal şmalar ve fazla sürelerle çal şmalar VI. Fazla çal şman n koşullar Fazla çal şma nedenleri şçinin onay Fazla çal şman n azami süresi Fazla çal şma yasaklar n n bulunmamas VII. Fazla çal şman n saptanmas...817

32 XXXII VIII. Fazla çal şman n karş l Fazla çal şma ücreti Serbest zaman verilmesi IX. Normal fazla çal şman n d ş ndaki fazla çal şmalar Zorunlu nedenlerle fazla çal şma Ola anüstü nedenlerle fazla çal şma Dinlenme süreleri I. Ara dinlenmesi II. Hafta tatili Hafta tatili kavram ve buna hak kazan lmas Hafta tatili ücreti şçinin hafta tatilinde çal şt r lmas III. Ulusal bayram ve genel tatiller Tatil günleri Tatil günlerinde işçinin çal şt r l p çal şt r lamayaca Ulusal bayram ve genel tatil ücreti IV. Y ll k ücretli izinler Y ll k ücretli izin hakk Y ll k ücretli izine hak kazan lmas a) Bir y l çal şm ş olmak b) Çal ş lm ş gibi say lan haller Y ll k ücretli izin süreleri Yıllık iznin uygulanması Y ll k izin ücreti a) Hesaplanmas ve ödenmesi b) ş akdinin sona ermesinde izin ücreti ş sa l ve güvenli i I. ş sa l ve güvenli inin sa lanmas n n önemi II. Devletin ödevleri ş sa l ve güvenli inin anayasal dayana ş sa l ve güvenli i mevzuatının oluşturulması a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Amacı ve Kapsamı b) İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ş sa l ve güvenli i örgütünün oluşturulması a) Güçlü bir örgütün kurulması zorunluluğu b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi c) Sosyal Güvenlik Kurumunun katkısı d) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ş sa l ve güvenli i denetimi ve yapt r m uygulanmas...865

33 XXXIII III. şverenlerin yükümlülükleri Gerekli her türlü önlemi alma yükümlülü ü Denetleme yükümlülü ü E itim verme ve bilgilendirme yükümlülü ü Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü Sağlık gözetimini (muayenesini) yerine getirme yükümlülüğü İş kazasını bildirme ve kayıtları tutma yükümlülüğü Diğer yükümlülükler IV. İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgütlenmesi İş sağlığı ve güvenliği kurulu a) Kurulma koşulları b) Kurulun oluşumu c) Kurulun görevleri ve yükümlülükleri d) Çalışanların yükümlülükleri e) Kurulun çalışma usulleri ve kararlarının bağlayıcılığı f) Alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde Genel olarak işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri İş güvenliği uzmanları İşyeri hekimleri İşyeri sağlık ve güvenlik birimi Ortak sağlık ve güvenlik birimi Çalışan temsilcileri V. Çalışanların yükümlülükleri VI. Çalışanların hakları Çalışmaktan kaçınma hakkı İş akdini fesih hakkı VII. Sendikaların görevleri VIII. Çocuk ve genç işçilerin korunması IX. Kadın işçilerin korunması X. İş sağlığı ve güvenliği yaptırımları İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin idari yaptırımlar a) İdari para cezaları b) İşin durdurulması İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ceza yaptırımları ş arac l I. Türkiye İş Kurumunun iş arac l II. Özel istihdam bürolar Bürolar n hukuki dayana Bürolar n kurulma ve faaliyet koşullar...931

34 XXXIV 3. Bürolar n iş arayanlardan ücret alamamas Bürolara verilen iznin süresi, yenilenmesi ve iptali III. Mesleki amaçl geçici (ödünç) iş ilişkisi ş denetimi ve kamusal yapt r mlar I. ş denetimi örgütü II. ş müfettişleri III. Denetim süreci IV. dari para cezalar ve uygulanmas V. Ceza yapt r mlar ve uygulanmas Kaynaklar...947

35 KISALTMALAR AB ABD AMKD ATF AÜEHFD AÜHFD AÜSBFD AY AYM B Bakanlık B K BK Bkz. Bull. civ. C Cass. soc. Cass. Ass. plén. CC CD CGK CMK CO CT Çev. ÇT : Avrupa Birli i : Ankara Barosu Dergisi : Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi : Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : Anayasa Mahkemesi : Bask : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu) : Türk Borçlar Kanunu : Bak n z : Bulletin des arrêts des Chambres Civiles de la Cour de Cassation : Cilt : Chambre sociale de la Cour de Cassation : Assemblée plénière de la Cour de Cassation : Conseil constitutionnel : Ceza Dairesi : Ceza Genel Kurulu : Ceza Muhakemesi Kanunu : Code des Obligations : Code du Travail : Çeviren : Çal şma ve Toplum Dergisi

36 XXXVI D : Dalloz D : Dan ştay DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi D BK : Dan ştay içtihad birleştirme karar DİDDK : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu D K : Deniz ş Kanunu DMK : Devlet Memurlar Kanunu dn. : Dip not Dr. soc. : Droit social ed. : Edited, edition éd. : édition E K : Eski (1475 say l ) ş Kanunu Gen. : Genelge g.m. : Geçici madde HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu BD : stanbul Barosu Dergisi HD : ş Hukuku Dergisi HSGHD : Legal ş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi HU : ş Hukuku Uygulamas K : cra ve flas Kanunu K : ş Kanunu K D : lmi ve Kazai çtihatlar Dergisi kt. Mal. : ktisat ve Maliye Dergisi İKÜHFD : İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İl Müdürlüğü : Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ILO : nternational Labour Organisation MK : ş Mahkemeleri Kanunu İntes : Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Dergisi İSGK : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu şv. : şveren Dergisi ÜHFM : stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas JdT : Journal des Tribunaux K : Kitap

37 XXXVII KGSTSK : Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu Kşz. : Karş laşt r n z LHD : Legal Hukuk Dergisi LS : Liaisons sociales LT : Loi sur le Travail m. : Madde MEK : Mesleki E itim Kanunu MHAD : Mukayeseli Hukuk Araşt rmalar Dergisi MK : Türk Medeni Kanunu (Medeni Kanun) p. : Page Rev. fr. aff. soc. : Revue française des affaires sociales Rev. int. séc. soc. : Revue internationale de sécurité sociale Rev. int. tr. : Revue internationale du travail Rev. jur. soc. : Revue de jurisprudence sociale Rev. pr. dr. soc. : Revue pratique de droit social Rev. trim. dr. civ. : Revue trimestrielle de droit civil RG : Resmi Gazete RJS : Revue de Jurisprudence Sociale RVJ : Revue Valaisanne de Jurisprudence S. : Say s. : Sayfa Sem. Jud : La semaine judiciaire SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu s.k. : sayılı kanun Soc. : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation Söz. : Sözleşme SSGSSK : Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu SSİY : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği STSK : Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu SÜHFD : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi T : Tome TBK : Türk Borçlar Kanunu TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCK : Türk Ceza Kanunu TD : Ticaret Dairesi

38 XXXVIII TF T KK TİSK Tr. TTK Tüz. Uy. Mah. vb. vd. Vol. Y Yasa YÇİHK YD YHGK Y BK YKD YK Yön. : Tribunal Fédéral : Türkiye ş Kurumu Kanunu : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu : Traduction : Türk Ticaret Kanunu : Tüzük : Uyuşmazl k Mahkemesi : ve benzeri : ve devam, ve di er : Volume : Yarg tay : Yasa Hukuk Dergisi : Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun : Yarg tay Dergisi : Yarg tay Hukuk Genel Kurulu : Yarg tay içtihad birleştirme karar : Yarg tay Kararlar Dergisi : Yarg Kararlar ve ncelemeleri Dergisi : Yönetmelik

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) Beta Prof. Dr. Sarper SÜZEK Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö retim Üyesi fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku)

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI i Yargıtay Kararları Işığında SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI PROF. DR. A. MURAT DEMİRCİOĞLU Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, 2014 ii Yayın No. : 3127 Hukuk Dizisi : 1532 3. Bası Ağustos 2014 İSTANBUL

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1- Bir hizmet sözleşmesi, hangi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 7. BASKI İSTANBUL

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku)

fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) I fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku) II III Prof. Dr. Sarper SÜZEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö retim Üyesi fl Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel fl Hukuku)

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI) ERCAN AKYİĞİT PROFESÖR E-Posta Adresi : ercanakyigit@beykent.edu.tr Telefon (İş) : Telefon (Cep) : Adres : Öğrenim Durumu Doktora 1990-1994 Yüksek Lisans 1987-1989 Lisans 1982-1986 Özel Hukuk Özel Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Seda ARSLAN Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi GENEL GEREKÇELERİYLE

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 6. BASKI Yayın No

Detaylı

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI i ERDO AN BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ii Yay n No. : 2365 Hukuk Dizisi : 1164 1. Bask Aralık 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-389 - 4 Cop yright

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 İÇİNDEKİLER Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 17 I. Dünyadaki

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İş Hukukunun Emredici Yapısı

İş Hukukunun Emredici Yapısı İş Hukukunun Emredici Yapısı Beta Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İş Hukukunun Emredici Yapısı İstanbul - 2014 Beta Yayın No : 3086 Hukuk Dizisi : 1516 1. Baskı - Mart 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-113

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yrd. Doç. Dr. F. Burcu SAVAŞ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yay n No : 2800 Hukuk Dizisi : 1374

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE-1-İş Hukuku Kavramı DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdaki çalışanlardan hangisi iş hukukunun konusuna girmektedir? a) Memurlar b) İşçiler c) Bağımsız çalışanlar d) Stajyerler e) Sözleşmeli personeller

Detaylı

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Türleri Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kısmi Süreli İş Sözleşmesi -Çağrı Üzerine

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Konunun Sınırlandırılması...3 III. Plan...4 BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİĞİN

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı