4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar"

Transkript

1 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek Propan 2 =- 3 Propen Alkinler Aromatikler Üçlü Bağ Benzen alkası 3 3 Propin Toluen 2 1

2 Alkan Yapı Formülü Bağların hepsi - tekli bağlar idrojenle doymuş Genel Formül: n 2n+2 Genel Yapı: 3 ( 2 ) n 3 Dallanmış alkanlar için de aynı formül geçerli 3 Yaygın Adlar Đzobutan, butan izomeri Đzopentan, izohekzan, vb., metil dalı zincirde sondan bir önceki atomu üzerindedir. Neopentan, en fazla dallanmış ekzanın 5 adet izomeri, Oktanın 18 izomeri ve Dekanın 75 izomeri vardır! 4 2

3 Alkan Örnekleri 5 IUPA Adlandırması Kesiksiz en uzun karbon zincirini bulun. En uzun zinciri sübstitüente daha yakın uçtan başlayarak numaralandırın. Sübstitüent adlarını belirtirken,sübstitüent grupların yerini yukarıdaki kural uygulanarak elde edilen numaralara göre belirleyin. Đki veya daha azla sübstitüent varsa, herbir sübstitüentin yeri en uzun zincirde bağlı olduğu atomunun numarası ile belirtilir. Sübstitüentler alfabetik sırayla yazılır. Aynı karbon üzerinde iki substitüent varsa numara iki defa kullanılır. Đki veya dafa fazla aynı sübstitüent varsa bunların sayıları di-, tri-, tetra vs. Ön ekleri kullanılarak belirtilir. Eşit uzunlukta iki zincir olması halinde, üzerinde daha fazla sübstitüent içeren zincir temel zincir olarak seçilir. Đki sübstitüent en uzun zincirin heriki tarafına da eşit mesafede ise, adlandırmada numaralar toplamı daha az olan seçilir. IUPA Sistematik Adlandırmada: Yer belirteçleri- + Ön ek- + Ana Bileşik (kök ad) + -son ek Ana zincir karbon sayısı 6 Bileşik sınıfı 3

4 En Uzun Zincir En uzun karbon zinciri kök ismi belirler. etan, hekzan. Eşit uzunlukta iki zincir olması halinde, üzerinde daha fazla sübstitüent içeren zincir temel zincir olarak seçilir Karbonları Numaralandırın En uzun zinciri sübstitüente daha yakın uçtan başlayarak numaralandırın. Đki sübstitüent en uzun zincirin heriki tarafına da eşit mesafede ise, adlandırmada numaralar toplamı daha az olan seçilir

5 Alkil Grupları 3 -, metil 3 2 -, etil , n-propil , n-butil 9 Propil Grupları n-propil izopropil Primer Karbon Sekonder Karbon 10 5

6 6 11 Bütil Grupları n-butil sek-butil Primer Karbon Sekonder Karbon 12 Izobütil Grupları isobutyl tert-butyl Primer Karbon Tersiyer Karbon

7 Alfabetizasyon Sübstitüentler alfabetik sırayla yazılır.. di-, tri-, vb. Ön ekler alfabetizasyon sırasında dikkate alınmaz edilir etil-2,6-dimetilheptan 13 Kompleks Sübstitüenler Eğer dal kendi içinde sübstitüene sahipse, dalın kendi bağlanma noktasından başlayarak numaralandırın. Dal üzerindeki her sübstitüeni bu numaraları da belirterek adlandırın. Kompleks dal ismi parantez içinde yazılır metil-3-(1,2-dimetilpropil)siklohekzan 14 7

8 Fiziksel Özellikler Çözünürlük: hidrofobik Yoğunluk: < 1 g/ml Kaynama noktası karbon sayısı arttıkça artar (dallanmış alkanlar için biraz daha düşüktür). Erime noktası karbon sayısı arttıkça artar (tek sayıda karbon içerenler için biraz daha düşüktür). 15 Alkanların Kaynama Noktaları Dallanmış alkanlar daha düşük bir temas yüzeyine sahiptir, Bu nedenle moleküllerarası kuvvetler daha zayıftır. 16 8

9 Alkanların Erime Noktaları Dallanmış alkanlar kristal yapı içinde daha sık şekilde Bulunabildiklerinden bunların erime noktaları daha yüksektir 17 Dallanmış Alkanlar Dallanma arttıkça k.n. düşer Dallanma arttıkça e.n. artar Örnekler: bp 60 mp bp 58 mp bp 50 mp

10 Alkanların Başlıca Kullanım Alanları 1-2 : gazlar (doğal gaz) 3-4 : sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 5-8 : benzin 9-16 : dizel, kerosen, jet yakıtı 17 -üstü: yağlayıcılar, ısıtma yağları oil Kaynak: petrol refinerileri 19 Alkanların Reaksiyonları Yanma Kraking ve hidrokraking (endüstriyel) alojenasyon 20 10

11 Alkanların Konformasyonları Konformasyonlar - tekli bağı etrafındaki serbest dönmeden kaynaklanan değişik yapılardır. Aralarında genellikle enerji farkları bulunur. En düşük enerjili konformasyon hakim olan (en sık rastlanan) konformasyondur. Moleküller bir konformasyondan diğerine sürekli olarak değişim gösterirler. 21 Etanın Konformasyonları Çapraz konformasyon endüşük enerjiye sahiptir. Dihedral açısı (bağlar arasındaki açı) = 60 derece model Newman izdüşümü Testere dişi 22 11

12 Etanın Konformasyonları (2) Çakışık konformasyon en yüksek enerjiye sahiptir. Dihedral açısı = 0 derece 23 Konformasyon Analizi Burulma engeli: dönmeye karşı direnç. Etan için, sadece 12.6 kj/mol 24 12

13 Propan Konformasyonları Daha büyük olan metil grubundan dolayı burulma engelindeki küçük artışa dikkat ediniz. 25 Butan Konformasyonları 2-3 Metil grupları çakıştığında enerji en yüksektir. Sterik engel Dihedral açısı = 0 degrees Tam Çakışık 26 13

14 Butan Konformasyonları(2) En düşük enerji metil grupları anti pozisyondayken elde edilir. Dihedral açısı = 180 derece anti 27 Butan Konformasyonları (3) Metil grupları hidrojenlerle çakışık Çapraz konfarmasyondan daha yüksek enerjili Dihedral açısı = 120 derece çakışık 28 14

15 Butan Konformasyonları(4) Goş çapraz (Gauche-staggered) konformer Metiller anti konformasyondan daha yakındır Dihedral açısı = 60 açı Goş (gauche) 29 Konformasyon Analizi Çakışık I Goş- Çakışık II Anti Çakışık III Çapraz Goş- Çapraz Çakışık I 30 15

16 Daha Yüksek Alkanlar Anti konformasyon en düşük enerjili. Düz zincir aslında zigzag dır Sikloloalkanlar alkalı hidrokarbon yapıları (- 2 - gruplarının halkalı yapı oluşturması) Formul: n 2n Apolar, suda çözünmez Sıkıştırılmış yapı Kaynama ve erime noktaları aynı sayıda karbon içeren dallanmış alkanlarınkine yakındır

17 Sikloalkanların Adlandırması Sikloalkan genelde temel yapı olarak alınır Birden fazla substitüen varsa karbon atomlarını numaralandırmak gerekir. Alfabetik olarak öncelikli olan en düşük sayıyı alır. Sikloalkan bazı durumlarda sübstittüen olabilir is-trans Đzomerizasyonu is-1,2-dimetilsiklopentan Trans-1,2-dimetilsiklopentan is: benzer gruplar halkanın aynı tarafındayasa Trans: benzer gruplar halkanın farklı tarafındayasa 34 17

18 Sikloalkanların Kararlılıkları 5- ve 6-karbonlu sikloalkanlar en kararlıdır Bağ açıları a en yakındır Açı(Baeyer) gerginliği Ölçülen yanma ısıları (- 2 - /grubu başına) 35 Yanma Isısı/ 2 Alkan + O 2 O O Alkanlar/ kj/mol kj Sikloalkanlar O O Uzun Zincirli Alkan 36 18

19 Siklopropan Açı sıkışması nedeniyle yüksek halka gerginliği Oldukça reaktif, zayıf bağlar Dörtyüzlü bağ açısı Açı sıkışması Eğik bağlardüzlemsel olmayan 37 örtüşme Siklopropan (2) Çakışan hidrojenler nedeniyle büyük Burulma Gerginliği 38 19

20 Siklobutan Sıkışma nedeniyle Açı gerginliği alka bükülmesi yoluyla burulma gerginliğinden kısmi olarak azalmıştır Açı sıkışması idrojenler tam olarak 39 Çakışmamış-burulma gerginliği daha az Siklopentan Eğer düzlemsel olsaydı bağ açıları=108, fakat hidrojenler çakışacaktı. Ancak halka bükülmesi burulma gerginliğini azaltmıştır

21 Siklohekzan Yanma ısılarından gerginliğin ortadan kalktığı anlaşılıyor. alka düzlemsel olsaydı bağ açıları=120, Sandalye konformasyonunda bağ açıları= ve bütün hidrojenler çaprazlanmıştır Açı ve burulma gerginliği ortadan kalkmıştır 41 Sandalye Konformeri Sandalye Konformeri 42 21

22 Kayık Konformeri Simetrik kayık çakışık Bükülmüş kayık 43 Konformasyon Enerjileri Yarı Sandalye Yarı Sandalye Kayık Bükülmüş kayık Sandalye Sandalye 44 22

23 Aksiyal and Ekvatoryal Pozisyonlar eksen aksiyel ekvatoryal 45 Tek Sübstitüenli Siklohekzanlar aksiyel alka devrilmesi ekvatoryal ekvatoryal aksiyel alka devrilmesi 46 23

24 1,3-Diaksiyel Etkileşmeler ekvatoryal aksiyel aksiyel ekvatoryal 1,3-Diaksiyel Etkileşmeler 1,7 kcal/mol daha kararlı 47 Disübstitüenli Siklohekzanlar 1,3-Diaksiyel Etkileşmeler ekvatoryal aksiyel aksiyel ekvatoryal diaksiyeltercih edilmeyen konformasyon diekvatoryaltercih edilen 48 daha kararlı konformasyon 24

25 is-trans Đzomerleri. 3 3 Bir aksiyal, bir ekvatoryal is 49 Büyük Substitüen Grupları t-butil gibi büyük substitüen gruplarının aksiyel ve ekvatoryel pozisyonları arasında enerji farkı büyüktür. En kararlı konformerde t-butil diğer substitüenlerin nerede olduğuna bakılmaksızın ekvatoryel pozisyona yerleşmeyi tercih ederler

26 Bisiklik Alkanlar Geçişmiş halkalı yapılar iki komşu karbon atomunu paylaşır. Köprülü halkalı yapılar komşu olmayan iki karbon atomunu paylaşırlar. bisiklo[3.1.0]hekzan bisiklo[2.2.1]heptan 51 is- ve Trans-Dekalin Geçişmiş siklohekzan sandalye konformerleri Köprübaşı leri cis, yapı daha esnek Köprübaşı leri trans, halka devrilmesi mümkün değil. cis-dekalin trans-dekalin 52 26

27 Bisiklo[4.4.0]dekan Köprübaşı leri Köprübaşı leri 53 27

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler.

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. Her biri tek kovalent bağa sahip hidrokarbona, doymuş hidrokarbon denir ve mevcut bağlarından biri kopmadan yeni bir atom bağlanamaz.

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

SOĞUTUCU AKIŞKANLAR Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu

SOĞUTUCU AKIŞKANLAR Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu SOĞUTUCU AKIŞKANLAR Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak yararlanılan soğutucu akışkanlar, ısı alış verişini genellikle sıvı halden buhar

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SİLİKON VE POLİETER LASTİK ESASLI ÖLÇÜ MATERYALLERİ

SİLİKON VE POLİETER LASTİK ESASLI ÖLÇÜ MATERYALLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 213-224, 1986 SİLİKON VE POLİETER LASTİK ESASLI ÖLÇÜ MATERYALLERİ Aylâ ARIKAN* 1950 yıllarında geliştirilmiş olan lastik ölçü materyalleri, oda sıcaklığında

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali.

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali. 28.1 5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali d Orbitalleri Beş d orbitali vardır: d xy, d xz, d x 2 -y 2, d z 2 Bunların

Detaylı